SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Helsingforsfilialen. Masskuldebrevsprogram euro

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Helsingforsfilialen. Masskuldebrevsprogram. 500.000.000 euro"

Transkript

1 BÖRSPROSPEKT SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Helsingforsfilialen Masskuldebrevsprogram euro Det sammanlagda kapitalbeloppet för de utelöpande innehavarskuldebreven inom ramen för masskuldebrevsprogrammet uppgår till högst euro eller dess motvärde i någon annan valuta. Börsprospektet för det lån som emitteras inom ramen för masskuldebrevsprogrammet består som basdel av detta prospekt, kompletterat med en tilläggsdel med information om det aktuella lånet. Börsprospektet för masskuldebrevsprogrammet har utarbetats av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen och godkänts av Finansinspektionen. Finansinspektionen svarar dock inte för riktigheten av uppgifterna i prospektet. Finansinspektionen har den 19 maj 2004 med stöd av finansministeriets förordning (539/2002) 6 1 mom. 4 punkten om börsprospekt beviljat Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen undantagstillstånd (beslut nr 78/250/2004), enligt vilket Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen inom ramen för detta masskuldebrevsprogram kan emittera masskuldebrevslån med det börsprospekt som godkänts i samband med emissionen av det första masskuldebrevslånet. Tillståndet gäller ända tills två veckor har löpt efter att Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) bokslut för år 2004 har fastställts av ordinarie bolagsstämma. 19 maj 2004 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen

2 INNEHÅLL Emittenten... 3 Arrangör... 3 Teckningsställen... 3 Personer ansvariga för prospektet och revisionen... 3 Styrelsemedlemmarnas namn och uppgifter... 3 Styrelsens försäkran gällande börsprospektet... 3 Revisorer... 4 Behörighet... 4 Skillnader mellan svenska och finska bankers redovisningsprinciper... 4 Allmänna lånevillkor för programmet... 5 Modell för lånespecifika villkor... 8 Övriga omständigheter som påverkar värdepapperets värde Allmänna uppgifter om Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Förvaltning Kapitalstruktur SEB-koncernens divisioner Fastigheter Tvister Placeringsverksamhet Skulder och åtaganden Placeringar Framtidsutsikter och utveckling av verksamheten efter den senaste delårsrapporten Relationstal Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) och dess koncerns bokslutsuppgifter Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) koncerns operativa resultaträkning och resultaträkningar uppdelat per division Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) och koncernens legala resultaträkningar Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) och koncernens balansräkningar Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) och koncernens kassaflödesanalys Noter till resultat- och balansräkningar Femårsöversikter inklusive nyckeltal Redovisningsprinciper och förvaltningsberättelse Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) delårsrapport januari mars Revisionsberättelser Bilagor: Lånespecifika villkor 2

3 Emittenten Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen Unionsgatan 30, FIN Helsingfors, Finland Handelsregisternummer i Patent- och registerstyrelsens handelsregistret Företags- och organisationsnummer Registreringsdag: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen utgör en del av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) som svarar för Helsingforsfilialens förpliktelser och åtaganden. Med anledning därav följer i fortsättning en beskrivning av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Arrangör Masskuldebrevsprogrammet arrangeras av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen, Unionsgatan 30, FIN Helsingfors, Finland. Teckningsställen De lån som emitteras under masskuldebrevsprogrammet erbjuds till teckning på teckningsställen som anges i de lånespecifika villkoren. Kopior av handlingar som gäller masskuldebrevsprogrammet finns till påseende under kontorstid hos Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Debt Capital Markets, Kungsträdgårdsgatan 8, SE Stockholm, samt hos Emittenten och teckningsställen för de lån som emitteras inom ramen. ANSVARIGA FÖR PROSPEKTET Styrelsemedlemmarnas namn och uppgifter Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) styrelse ( styrelsen ) är ansvarig för innehållet i detta prospekt. I styrelsen ingår följande ledamöter: Jacob Wallenberg Marcus Wallenberg Gösta Wiking Lars Thunell Urban Jansson Tuve Johannesson Carl Wilhelm Ros Hans-Joachim Körber Penny Hughes Jesper Ovesen Av de anställda utsedda ledamöter: Ulf Jensen Ingrid Tegvald Göran Arrius Magdalena Olofsson ordförande vice ordförande vice ordförande verkställande direktör och koncernchef suppleant suppleant Styrelsens försäkran gällande börsprospektet Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) styrelse försäkrar att, såvitt styrelsen vet, uppgifterna i börsprospektet överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som sannolikt skulle kunna påverka betydelsen av prospektet. Styrelsen 3

4 REVISORER För räkenskapsåret 2003 Av bolagsstämman utsedd revisor PriceWaterhouseCoopers, adress: SE Stockholm Göran Jacobsson, huvudansvarig revisor Auktoriserad revisor, revisor i banken fr.o.m Peter Clemedtson Auktoriserad revisor, revisor i banken fr.o.m Av Finansinspektionen förordnad revisor Ulf Järlebro Auktoriserad revisor, revisor i banken fr.o.m BDO Feinstein Revision, adress: Box , SE Stockholm För räkenskapsåret 2002 Av bolagsstämman utsedd revisor PriceWaterhouseCoopers, adress: SE Stockholm Göran Jacobsson, huvudansvarig revisor Auktoriserad revisor, revisor i banken fr.o.m Peter Clemedtson Auktoriserad revisor, revisor i banken fr.o.m Av Finansinspektionen förordnad revisor Ulf Järlebro Auktoriserad revisor, revisor i banken fr.o.m BDO Feinstein Revision, adress: Box , SE Stockholm För räkenskapsåret 2001 Av bolagsstämman utsedd revisor PriceWaterhouseCoopers, adress: SE Stockholm Göran Jacobsson, huvudansvarig revisor Auktoriserad revisor, revisor i banken fr.o.m Peter Clemedtson Auktoriserad revisor, revisor i banken fr.o.m Av Finansinspektionen förordnad revisor Ulf Järlebro Auktoriserad revisor, revisor i banken fr.o.m Deloitte & Touche, adress: SE Stockholm Revisionsberättelserna från årsredovisningarna för år 2002 och 2003 finns i slutet av börsprospektet. BEHÖRIGHET Enligt styrelsen fastställda instruktioner har Asset and Liability Committee ( ALCO ) rätt att fatta beslut om upprättandet av bankens masskuldebrevsprogram. ALCO har den 27 april 2001 beslutat att upprätta ett masskuldebrevsprogram för banken om euro riktat till finska marknaden. ALCO har den 21 maj 2001 befullmäktigat två firmatecknare för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) eller av dom utsedda personer att fatta beslut om enskilda emissioner under programmet. I beslut av styrelsen daterat den 7 maj 2003 befullmäktigas verkställande direktören eller en av honom utsedd person vid emission av lån under programmet bekräfta att inga händelser inträffat efter senaste bokslut som kan negativt påverka bankens ekonomiska ställning i väsentligt hänseende. SKILLNADER MELLAN SVENSKA OCH FINSKA BANKERS REDOVISNINGSPRINCIPER Från och med 1998, då Finland förändrade sina redovisningsprinciper, är skillnaderna mellan de svenska och finska bankers redovisningsprinciper inte längre väsentliga. 4

5 ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR PROGRAMMET Inom ramen för masskuldebrevsprogrammet ( programmet ) kan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen ( emittenten ) emittera, i enlighet med gällande lagstiftningen i Finland, enskilda masskuldebrevslån ( 1ån ) i euro eller annan valuta utställda på innehavaren med en löptid om lägst ett år. Emittenten fungerar som betalningsombud för de lån vilka emitteras inom ramen för programmet. Betalningsombudet sköter den betalningsrörelse som hänför sig till teckning och inlösning av lån och utför de uppgifter som enligt Finlands Värdepapperscentral Ab:s ( VPC ) bestämmelser och beslut ankommer på den som administrerar emissionen. Villkoren för enskilda lån består av dessa allmänna lånevillkor och de lånespecifika villkoren. De allmänna villkoren gäller såvida inte annat föreskrivs i de lånespecifika villkoren. Modellen för de lånespecifika villkoren är en del av börsprospektets basdel. Lånen emitteras som masskuldebrevslån med samma förmånsrätt som emittentens övriga förbindelser utan säkerhet. Lånen kan emitteras antingen som värdeandelar fogade till VPC:s värdeandelssystem eller på ett annat sätt som specificeras i de lånespecifika villkoren. De centrala delarna av de lånespecifika villkoren för lån finns också på emissionskontot i värdeandelssystemet. Emittenten förbehåller sig rätten att ändra villkoren för programmet till alla delar. Aktuella villkor framgår av det börsprospekt som gäller vid respektive tidpunkt. 1. Maximibelopp inom ramen för programmet Det totala nominella beloppet av de utelöpande innehavarskuldebreven inom ramen för masskuldebrevsprogrammet uppgår till högst euro eller motvärdet därav i någon annan valuta. Emittenten kan besluta om en höjning eller sänkning av beloppet. Kapitalet av ett enskilt masskuldebrevslån fastställs separat för varje lån. Under teckningstiden kan emittenten besluta om en höjning eller sänkning av det enskilda lånebeloppet, samt besluta om åtgärder vid en eventuell över- eller underteckning. Emittenten förbehåller sig rätten att annulera en enskild emission helt eller delvis före emissionsdagen. 2. Löptid Löptiden definieras i de lånespecifika villkoren. Emissionsdagen och återbetalningsdagen/-dagarna för det enskilda lånet anges i de lånespecifika villkoren. 3. Emissionskurs Lånets emissionskurs definieras separat i de lånespecifika villkoren för det enskilda lånet. Emittenten förbehåller sig rätten att definiera emissionskursen separat för varje teckning. 4. Teckningstid och teckningställe De masskuldebrev som emitteras inom ramen för programmet erbjuds till teckning under den i de lånespecifika villkoren angivna emissionstiden på teckningsställen som anges i de lånespecifika villkoren. Emittenten har rätt att förkorta eller förlänga teckningstiden, om inte annat anges i de lånespecifika villkoren. 5. Betalning av teckning De tecknade masskuldebreven skall betalas senast på den betalningsdag som anges i de lånespecifika villkoren för det enskilda lånet eller på annat sätt som bestäms i de lånespecifika villkoren. Teckningspris är det nominella beloppet för teckningen multiplicerat med emissionskursen vid teckningstidpunkten. Vid teckning av lån efter teckningsdagen skall tecknaren betala den ränta som enligt de lånespecifika villkoren upplupit räknat från emissionsdagen till teckningens betalningsdag. Vid teckning av lån efter den första räntebetalningsdagen på annan dag än en räntebetalningsdag skall tecknaren betala den ränta som upplupit räknat från ifrågavarande ränteperiods begynnelsedag till teckningens betalningsdag. 6. Registrering av skuldebrev Skuldebreven registreras enligt de lånespecifika villkoren på det värdeandelskonto tecknaren uppgett vid teckningen. 7. Skuldebrevens nominella värde och återbetalningspris Det nominella värdet för skuldebreven och enhetsstorlek anges i de lånespecifika villkoren. Återbetalningspriset för skuldebreven, om det avviker från det nominella värdet, anges i de lånespecifika villkoren. 8. Betalning av ränta och kapital Låneräntan eller annan gottgörelse och kapitalet för lån betalas enligt lag om värdeandelssystemet och värdeandelskonton och VPC:s bestämmelser och beslut till den som enligt uppgifterna på värdeandelskontot har rätt att motta likviden. 9. Emittentens rätt till förtida återbetalning De lånespecifika villkoren kan inbegripa rätt för emittenten att återbetala lånet i förtid. Fordringsägarna skall informeras om att rätten till förtida återbetalning utnyttjas vid en tidpunkt som framgår av de lånespecifika villkoren på sätt som anges i punkt Fordringsägarnas rätt att kräva förtida återbetalning Fordringsägare har på de sätt och villkor som anges i de lånespecifika villkoren rätt att för egen del kräva förtida återbetalning. Krav på förtida återbetalning av lån bundet till en rörlig referensränta kan ställas endast på räntebetalningsdagar. På kapital som skall återbetalas i förtid upplöper ingen ränta för den tid som följer på betalningsdagen vid vilken fordringsägaren har krävt återbetalning. 11. Ränta På lånekapitalet betalar emittenten en ränta, som i de lånespecifika villkoren kan avtalas så att den antingen är a) en fast ränta, b) en euriborränta eller rörlig ränta bunden till annan referensränta, c) en nollränta, d) en ränta eller gottgörelse som fastställs på annat sätt. Räntan eller en annan gottgörelse betalas på den/de i de lånespecifika villkoren angivna räntebetalningsdagen/ 5

6 dagarna. Med ränteperiod avses varje tidsperiod för vilken ränta beräknas. Den första ränteperioden börjar på emissionsdagen och upphör den följande räntebetalningsdagen. Respektive följande ränteperiod börjar föregående räntebetalningsdag och upphör på den följande räntebetalningsdagen, såvida annat inte avtalas i de lånespecifika villkoren. 11. a Fast ränta Fast ränta betalas årligen eller på ett annat sätt som anges i de lånespecifika villkoren i efterskott på räntebetalningsdagen. Räntan upplöper för varje ränteperiod så att den första dagen i ränteperioden inberäknas i ränteperioden medan den sista dagen i ränteperioden utesluts. 11. b Euriborränta eller rörlig ränta bunden till annan referensränta Den årliga ränta som betalas på lånet består av en i de lånespecifika villkoren definierad euriborränta eller annan rörlig referensränta specificerad i de lånespecifika villkoren och en marginal. Räntan upplöper för varje ränteperiod så att den första dagen i ränteperioden inberäknas i ränteperioden medan den sista dagen i ränteperioden utesluts. Euriborräntan är den referensränta som används på penningmarknaden i euroområdet och som styrs av förbundet för EU:s bankföreningar (FBE) och Finansmarknadsförbundet (ACI). Fixeringen av värdet för euriborräntan grundar sig på vid respektive tidpunkt rådande internationell praxis. De lånespecifika villkoren anger vilken informationsförmedlares (Reuters eller Telerate) euriborsidor som används vid fixeringen av räntan. Räntefixeringsdagen är två bankdagar före ränteperiodens begynnelsedag på det sätt som avtalas i de lånespecifika villkoren. 11. c Nollränta Lånet kan emitteras som ett nollräntelån, dvs. ingen ränta upplöper på skuldebrevets kapital under löptiden. Avkastningen på skuldebrevet bestäms av skillnaden mellan skuldebrevets återbetalningspris och teckningspris. 11. d Annan grund för fixering av ränta eller gottgörelse Den ränta eller gottgörelse som betalas på lånekapitalet beräknas på ett sätt som närmare specificeras i de lånespecifika villkoren. En sådan beräkningsgrund kan vara antingen ett index som beskriver utvecklingen för aktier som handlas på fondbörs/fondbörser eller en annan grund. 12. Minimi- och/eller maximiränta De lånespecifika villkoren kan innehålla ett minimi- eller maximibelopp, eller vardera för den i villkor 11.b) och 11.d) nämnda räntan eller gottgörelsen. 13. Ränteberäkningsgrund I de lånespecifika villkoren definieras den ränteberäkningsgrund som tillämpas som grund för beräkning av räntan. Grunden kan vara: (a) Verkliga/verkliga då det verkliga antalet dagar i ränteperioden divideras med det verkliga antalet dagar under ett år. Ifall en del av ränteperioden infaller ett skottår, är divisorn 366, i annat fall 365. (b) Verkliga/365 då det verkliga antalet dagar i ränteperioden divideras med 365. (c) Verkliga/360, då det verkliga antalet dagar i ränteperioden divideras med 360. (d) Annan ränteberäkningsgrund som definieras i de lånespecifika villkoren 14. Bankdagsantaganden 14.1 Fast ränta Om räntebetalningsdagen för ett lån med fast ränta inte är en bankdag, uppskjuts betalningen av ränta till närmast påföljande bankdag eller till en annan bankdag som särskilt specificeras i de lånespecifika villkoren. Senareläggning av räntebetalning ger inte innehavaren av skuldebrev rätt till extra betalning Euriborränta eller annan rörlig referensränta I de lånespecifika villkoren för varje enskilt lån fastställs det bankdagsantagande som skall tillämpas på lånet och på basis av vilket räntebetalningsdagen förskjuts på följande sätt, om den inte infaller på en bankdag: (a) följande då räntebetalningsdagen förskjuts till påföljande bankdag (b) tillämpad följande då räntebetalningsdagen förskjuts till närmast påföljande bankdag, utom då den följande bankdag infaller först följande månad, i vilket fall räntebetalningsdagen tidigareläggs till föregående bankdag (c) föregående då räntebetalningsdagen tidigareläggs till närmast föregående bankdag. 15. Bankdag Med bankdag avses en dag då bankerna i Helsingfors allmänt är öppna, såvida annat inte anges i de lånespecifika villkoren. 16. Preskription av kapital, ränta eller annan gottgörelse Om betalning av kapital, ränta eller annan gottgörelse på lånet inte har betalts inom tre (3) år från det att de förfallit, till exempel på grund av avsaknad av motkonto, har rätten till erhållande av betalning förverkats. I fall en sådan betalning görs på grund av en betalningskupong i fysisk form, skall rätten till erhållande av betalning förverkas efter fem (5) år från det att de förfallit. 17. Borgenärssammanträde Emittenten har rätt att sammankalla innehavarna av skuldebreven till ett möte (nedan borgenärssammanträde ) för att besluta om en ändring av de lånespecifika villkoren för ett enskilt lån under programmet eller om andra ärenden som nämns senare. Kallelse till borgenärssammanträdet skall publiceras minst 10 dagar före mötesdagen i enlighet med punkt 20. I kallelsen skall tidpunkten och platsen för sammanträdet anges, agendan och hur skuldebrevsinnehavaren skall gå till väga för att kunna delta i sammanträdet. 6

7 Borgenärssammanträdet skall hållas i Helsingfors och dess ordförande utnämns av emittenten. Borgenärssammanträdet är beslutsfört om de närvarande personerna representerar minst 75 % av det ifrågavarande lånets utelöpande kapitalbelopp. Om borgenärssammanträdet inte är beslutsfört inom 30 minuter från den tidpunkt då mötet började enligt möteskallelsen, kan behandlingen av agendan på emittentens begäran uppskjutas till ett nytt borgenärssammanträde, som skall hållas tidigast om 14 dagar och senast om 28 dagar. Det nya borgenärssammanträdet är beslutsfört om de närvarande personerna representerar minst 25 % av lånets utelöpande kapitalbelopp. Möteskallelsen till det nya borgenärssammanträdet som hålls på grund av uppskovet skall publiceras på samma sätt som kallelsen till det ursprungliga sammanträdet. I kallelsen skall dessutom förutsättningarna för mötets beslutsförhet omnämnas. Skuldebrevsinnehavarnas rösträtt bestäms på basis av skuldebrevens kapitalbelopp. Emittenten har inte rösträtt vid borgenärssammanträdet. Beslut vid borgenärssammanträdet kräver minst två tredjedelar (2/3) av de avgivna rösterna. Representanter för emittenten och av emittenten befullmäktigade personer har rätt att närvara vid borgenärssammanträdet och att där hålla anföranden. Borgenärssammanträdet har rätt att fatta beslut om följande frågor som är bindande för innehavarna av masskuldebreven: (a) Ändring av lånevillkoren och (b) samtycke till att temporärt avvika från lånevillkoren. Följande frågor kräver dock samtliga skuldebrevsinnehavares samtycke: (a) en sänkning av lånekapitalet och/eller räntan (b) en förlängning av löptiden (c) en ändring av förutsättningarna för borgenärssammanträdets beslutsförhet, eller (d) en ändring av kravet på majoritet för borgenärssammanträdets beslut. Samtycke kan ges vid borgenärssammanträdet eller skriftligen. Borgenärssammanträdet kan genom sitt beslut ge en namngiven person rätt att vidta nödvändiga åtgärder för att borgenärssammanträdets beslut skall träda i kraft. Borgenärssammanträdets beslut är bindande för alla skuldebrevsinnehavare oberoende av om de varit närvarande vid borgenärssammanträdet. Beslut anses ha kommit fordringsägarna till kännedom då informationen har införts på det emissionskonto som förs i VPC. 18. Byte av emittent Emittenten har utan att höra fordringsägarna rätt att överlåta sina skyldigheter för de inom ramen för programmet emitterade skuldebrevslånen till ett bolag som hör till emittentens konsolideringsgrupp. Förutsättning för överlåtelsen är, att emittenten ställer proprieborgen som säkerhet för betalningen av de skuldebrev som bolaget, som hör till emittentens konsolideringsgrupp, övertagit. 19. Force majeure Varken emittenten eller Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) svarar för skada som förorsakas av oöverstigligt hinder eller av att emittentens eller Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) verksamhet oskäligt försvåras av motsvarande orsaker. Ett sådant hinder som befriar från ansvar kan t.ex. utgöras av finsk eller utländsk myndighetsåtgärd, krig, krigshot, uppror eller upplopp, störningar i postgången, den automatiska databehandlingen, datakommunikationen, övrig telekommunikation eller i eldistributionen vilka uppkommit utan Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) förvållan, eller att emittentens eller Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) verksamhet avbryts eller försenas till följd av eldsvåda eller annan därmed jämförbar olyckshändelse eller av stridsåtgärd såsom strejk, lockout, bojkott eller blockad, även om emittenten eller Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) eller dess koncern själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommer i andra fall skall inte ersättas av emittenten eller Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) om den varit normalt aktsam. Inte i något fall utgår ersättning för indirekt skada. Föreligger hinder för emittenten eller Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) på grund av sådan omständighet som angivits i första stycket att vidta åtgärd enligt dessa villkor, får åtgärden uppskjutas tills hindret har upphört. 20. Meddelanden Information om masskuldebrevslånen delges skuldebrevsinnehavarna skriftligen. Om innehavarna är okända för emittenten, får skuldebrevsinnehavarna informationen genom en annons i Helsingin Sanomat eller i en annan därmed jämförbar riksomfattande dagstidning. Meddelanden kan delges fordringsägarna även via värdeandelssystemet. Informationen anses ha nått fordringsägarna när den har publicerats på ovannämnda sätt. 21. Säkerhet Ingen säkerhet har ställts för lånet om inte annat nämns i de lånespecifika villkoren. 22. Teckningsförbindelse Ingen teckningsförbindelse har ställts för lån under programmet. 23. Tillämplig lag och forum På detta masskuldebrevsprogram tillämpas finsk lag. Tvister till följd av detta program behandlas vid Helsingfors tingsrätt, dock så att då käranden är en konsument kan han väcka talan även vid underrätten på den ort, inom vars domkrets han är bosatt. 24. Övriga villkor Emittenten har rätt att göra ändringar i lånevillkoren, som inte försvagar skuldebrevsinnehavarnas ställning. 7

8 MODELL FÖR LÅNESPECIFIKA VILLKOR Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfililalens masskuldebrevsprogram. Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfililalens masskuldebrevsprogram av den 19 maj 2004 fullständiga villkor för detta Lån. De allmänna villkoren tillämpas om inte annat bestäms i de lånespecifika villkoren. Betalningsombud: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfililalen Lånekapital: Högst [ ] euro (annan valuta) Emissionssätt: [i värdeandelar] Skuldebrevs nominella belopp, enhetsstorlek: [ ] Lånets nummer: [ ] Emissionsdag: [ ] Återbetalningsdag/-dagar: [ ] Belopp som återbetalas: [Om det belopp som återbetalas inte är lånekapitalets nominella belopp meddelas storleken av återbetalningsraterna.] Teckningsställe: [ ] Betalning av teckning: [ ] Ränta: [Definition av vilket av villkoren 11.a) (Fast ränta), 11. b) (Euriborränta eller annan referensränta), 11.c) (Nollränta) eller 11.d) (Ränta eller gottgörelse som bestäms på annat sätt) som tillämpas och fastslås följande erfordrade detaljer: Villkor 11.a) Fast ränta Ränteprocent [Den första ränteperiodens startdag, om den inte är emissionsdag] Räntebetalningsdag/-dagar Villkor 11. b) Euriborränta eller annan rörlig referensränta [Den första ränteperiodens startdag, om den inte är emissionsdag] Marginal Ränteperiodens längd Räntebetalningsdag/-dagar Villkor 11.c) Nollränta [Ett inlösenpris och den årliga, effektiva ränteprocenten fastställs för skuldebrevet] Villkor 11.d) Ränta eller gottgörelse på annan grund [Beräkningsgrunden och övriga nödvändiga villkor fastställs] Ränteberäkningsgrund: [ ] Räntans minimi-/maximibelopp: [Villkor 12, maximi- och/eller minimibelopp nämns] Bankdagsantagande: [Villkor 14] Bankdag: [Villkor 15] Emittentens rätt till förtida återbetalning: Betalningssätt för ränta och kapital: Villkor 8 Övriga villkor: [ ] Ja/Nej [Om ja, så anges den minimitid som reserverats för att avisera fordringshavare samt övriga nödvändiga villkor] Helsingfors den [ ]. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Helsingforsfilialen 8

9 UPPGIFTER OM EMISSION AV MASSKULDEBREVSLÅN Dessa uppgifter om emission av masskuldebrevslån presenteras vid emissionen av samtliga lån. Beslut och befogenheter som emissionen av lånet grundar sig på: Av ALCO befullmäktigades beslut daterat den [ ]. Emissionens karaktär: S.k. enskilt lån/serielån/övrigt Teckningsrätter: Teckningsrätten har inte begränsats Teckningstid: [ ] Minimiplacering: [ ] Teckningsprovision: [ ] Säkerhet: [ ] Teckningsförbindelse: [ ] Registrering av Värdeandelar: Villkor 6 Emissionskurs: [ ] Börsnotering: Ja/Nej Uppskattad tidpunkt för notering: [ ] Låneavkastning: [ ] Lånets duration: [ ] n Durationsformel: D = t t t 1 + y CF = kassaflöde y = förväntad avkastning t = antal perioder P = pris på obligation Lånets ISIN-kod: [ ] Källskatt: [ ] Uppskattning av kapital som inflyter till emittenten och planerat användningsändamål: Högst [ ]. Lånet ingår i emittentens kapitalanskaffning. Viktiga uppgifter om utvecklingen av Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) affärsverksamhet: [ ] Stockholm den [ ]. t=1 Enligt styrelsens befullmäktigande verkställande direktören/av verkställande direktören utsedd person P 9

10 ÖVRIGA OMSTÄNDIGHETER SOM PÅVERKAR VÄRDEPAPPERETS VÄRDE Notering Masskuldebrevsprogrammet kommer att noteras på HEX Helsinki i samband med notering av det första lånet under programmet. Om det i de lånespecifika villkoren för ett lån under programmet bestäms att lånet ifråga skall noteras, kommer ansökan om notering på börslistan i Helsingfors att inlämnas efter teckningstidens utgång eller efter det att teckningsstiden avbrutits, förutsatt att lånet har tecknats för minst euro. Beskattning Emittenten eller en av banken befullmäktigad uppbär den skatt på räntan som enligt vid varje tidpunkt gällande lagar och skattemyndigheternas föreskrifter och anvisningar skall betalas. Den ränta som betalas på lånet är källskattepliktig för en i Finland bosatt fysisk person och för ett inhemskt dödsbo. Enligt gällande lag uppgår källskatten till 29 % av den ränta som upplöper på lånet år Lånekapitalet utgör inte skattepliktig förmögenhet för ovannämnda skattepliktiga. ALLMÄNNA UPPGIFTER OM SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) ( SEB ) SEB-koncernen är en nordeuropeisk finansiell koncern för företag, institutioner och privatpersoner. Verksamheten omfattar huvudsakligen banktjänster, men SEB har också en betydande livförsäkringsrörelse i Sverige och utomlands. SEB har totalt 670 kontor i Sverige, Tyskland och Baltikum och över 4 miljoner kunder, varav 1,6 miljoner internetkunder. Den 31 december 2003 uppgick koncernens balansomslutning till miljarder kronor och förvaltat kapital till 822 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka anställda. SEB är ett publikt bankaktiebolag registrerat den 17 december, 1971 med sitt säte i Stockholm, Sverige. Den bedriver sin verksamhet under svensk Bankrörelselag (1987/617). Banken är registrerad hos den svenska Finansinspektionen med registernummer Enligt bankens bolagsordning (stadfäst den 17 december 1971 med därefter stadfästa ändringar), och 1 därav, har bolaget som föremål för sin verksamhet att driva bankrörelse. SEB:s affärsidé är att tillhandahålla finansiella råd samt hantera finansiella risker och transaktioner för företag och privatpersoner på ett sådant sätt att våra kunder blir nöjda, våra aktieägare får en konkurrenskraftig avkastning och vi anses vara goda samhällsmedborgare. SEB:s vision är att vara en ledande nordeuropeisk bank, baserad på långsiktiga kundrelationer, kompetens och e-teknologi. Målen skall nås med hjälp av motiverade medarbetare samt genom samarbete mellan olika verksamheter inom SEB. 10

11 FÖRVALTNING Styrelsen (namn, adress, viktigaste övriga uppdrag, osv) Av bolagsstämman valda ledamöter 4) 5) 6) Jacob Wallenberg Född 1956; invald 1997 Ordförande Ordförande i W Capital Management AB och AB Svensk Stiftelseförvaltning. Vice ordförande i Investor, Atlas Copco, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse samt SAS. Ledamot i ABB, Svenskt Näringsliv och Nobelstiftelsen. Aktieinnehav: aktier av serie A och aktier av serie C. Marcus Wallenberg Född 1956; invald 2002 Vice ordförande Verkställande direktör Investor. Vice ordförande i Ericsson och Saab. Ledamot i AstraZeneca Plc, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Scania och Stora Enso. Aktieinnehav: aktier av serie A och aktier av serie C. 2) 3) 7) Gösta Wiking Född 1937; invald 1997 Vice ordförande Ordförande i Mölnlycke Health Care, Tribon and Angiogenetics. Ledamot i Bong Ljungdahl, Karlshamn och XCounter. Aktieinnehav: aktier av serie A. Penny Hughes 7) Född 1959; invald 2000 Ledamot i Vodafone, Trinity Mirror och GAP Inc. Aktieinnehav: 0 Urban Jansson 1) Född 1945; invald 1996 Ordförande i Drott och Plantagen. Ledamot i Addtech, Ahlstrom Corp, Anoto Group och Eniro. Aktieinnehav: aktier av serie A. Tuve Johannesson Född 1943; invald 1997 Ordförande i Ecolean International A/S; vice ordförande i Volvo Car Corporation. Ledamot i Swedish Match och Cardo. Aktieinnehav: aktier av serie A. Hans-Joachim Körber Född 1946; invald 2000; Dr. Koncernchef i Metro AG. Aktieinnehav: 0 Jesper Ovesen Född 1957, invald 2004 CFO Lego A/S 3) 4) Carl Wilhelm Ros Född 1941; invald 1999 Ordförande i Dahl International. Ledamot i INGKA (Ikea) Holding, LKAB, Bonnier samt ProfilGruppen. Aktieinnehav: aktier av serie A och 26 aktier av serie C. Lars H Thunell 3) Född 1948; invald 1997; Fil. dr. Verkställande direktör och Koncernchef Ordförande IBX AB. Ledamot i Akzo Nobel, b-business partners, Svenska Bankföreningen och Näringslivets Börskommitté samt Stiftelsen Mentor. Aktieinnehav: aktier av serie A, personaloptioner. Av anställda utsedda ledamöter Ulf Jensen Född 1950; utsedd 1997 (1995) Ordförande i Finansförbundets koncernklubb i SEB samt i Finansförbundets Regionala Klubb, Stockholm City. Aktieinnehav: 0 Ingrid Tegvald Född 1946; utsedd 2002 Aktieinnehav: 391 aktier av serie A, 19 aktier av serie C Av anställda utsedda suppleanter Göran Arrius Född 1959; utsedd 2002 Ordförande Akademikerföreningen SEB och JUSEK:s sektion för bank och försäkring. Aktieinnehav: 0 Magdalena Olofsson Född 1953; utsedd 2003 Ledamot i Finansförbundets koncernklubb i SEB. Aktieinnehav: 0 1) Ordförande i styrelsens kreditutskott. 2) Ordförande i styrelsens revisions- och compliancekommitté. 3) Ledamot i styrelsens kreditutskott. 4) Ledamot i styrelsens revisions- och compliancekommitté. 5) Ordförande i styrelsens kompensationskommitté. 6) Vice ordförande i styrelsens kreditutskott. 7) Ledamot i styrelsens kompensationskommitté. Adress: I sin kapacitet som styrelseledamöter är adressen för de ovannämnda personer Kungsträdgårdsgatan 8, SE Stockholm, Sverige. 11

Masskuldebrevsprogram. Börsprospekt 26 april 2005 250.000.000 EURO

Masskuldebrevsprogram. Börsprospekt 26 april 2005 250.000.000 EURO Masskuldebrevsprogram Börsprospekt 26 april 2005 250.000.000 EURO Börsprospekt Det sammanlagda kapitalbeloppet för de utelöpande innehavarskuldebreven inom ramen för masskuldebrevsprogrammet uppgår till

Läs mer

Aktia Sparbank Abp Masskuldebrevsprogram

Aktia Sparbank Abp Masskuldebrevsprogram Börsprospekt Basdel 29.4.2004 Aktia Sparbank Abp Masskuldebrevsprogram 200.000.000 euro Prospektet för lån som emitteras på basen av detta masskuldebrevsprogram består av detta prospekt som basdel samt

Läs mer

5. Allmänna villkor för Programmet (Gäller endast för Ålandsbanken Masskuldebrevslån 2009-2012)

5. Allmänna villkor för Programmet (Gäller endast för Ålandsbanken Masskuldebrevslån 2009-2012) Utdrag ur Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram 2009, av den 13 maj 2009. 5. Allmänna villkor för Programmet (Gäller endast för Ålandsbanken Masskuldebrevslån 2009-2012) 5.1. Allmänt Inom ramen för

Läs mer

Aktia Hypoteksbank Abp Debenturlån 2004

Aktia Hypoteksbank Abp Debenturlån 2004 Emissionsprospekt 15.3.2004 Aktia Hypoteksbank Abp Debenturlån 2004 10.000.000 euro Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Allmänt... 3 1.1 Godkännande, offentliggörande, komplettering av detta

Läs mer

Grundprospekt. Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken ) MTN-, Warrant- och Certifikatprogram

Grundprospekt. Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken ) MTN-, Warrant- och Certifikatprogram Grundprospekt Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken ) MTN-, Warrant- och Certifikatprogram 26 mars 2014 I detta prospekt ( Grundprospekt ) förekommer hänvisningar till Handelsbankens årsredovisning

Läs mer

Erbjudande om teckning av aktier i Skandinaviska Enskilda Banken AB

Erbjudande om teckning av aktier i Skandinaviska Enskilda Banken AB Erbjudande om teckning av aktier i Skandinaviska Enskilda Banken AB Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners Goldman Sachs International Morgan Stanley SEB Enskilda UBS Investment Bank Co-Managers

Läs mer

Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery 4 )

Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery 4 ) www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery 4 ) Avseende: AstraZeneca, Volvo och TeliaSonera Med likviddag: 7 december Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information

Läs mer

Version per 2005-04-21 17:34:0015. Warrantprogram

Version per 2005-04-21 17:34:0015. Warrantprogram Version per 2005-04-21 17:34:0015 Warrantprogram Börsprospekt 26 april 2005 Börsprospekt Börsprospektet för warranter som emitteras inom ramen för warrantprogrammet består som basdel av detta prospekt,

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor Daterat 21 januari 2010 Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor Ledarbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Emissionsinstitut AB SEK Securities DANSKE BANK A/S, Danmark

Läs mer

PROSPEKT 3.6.2014 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2014. Emittent: Ålandsbanken Abp. Rörlig, 100 % vid emissionsstart

PROSPEKT 3.6.2014 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2014. Emittent: Ålandsbanken Abp. Rörlig, 100 % vid emissionsstart PROSPEKT 3.6.2014 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2014 Emittent: Ålandsbanken Abp Lånetid: 6.6.2014-9.8.2019 Emissionskurs: Lånekapital: Rörlig, 100 % vid emissionsstart Högst 30.000.000 euro

Läs mer

PROSPEKT 29.1.2014 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 1/2014. Emittent: Ålandsbanken Abp. Lånetid: 3.2.2014 4.2.2019

PROSPEKT 29.1.2014 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 1/2014. Emittent: Ålandsbanken Abp. Lånetid: 3.2.2014 4.2.2019 PROSPEKT 29.1.2014 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 1/2014 Emittent: Ålandsbanken Abp Lånetid: 3.2.2014 4.2.2019 Emissionskurs: Lånekapital: Rörlig, 100 % vid emissionsstart Högst 30.000.000 euro

Läs mer

SWEDBANK HYPOTEK AB (publ)

SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) Datum för prospektets offentliggörande: 11 juni 2009 GRUNDPROSPEKT SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES Detta prospekt, ( Prospektet ), är upprättat av Swedbank

Läs mer

Grundprospekt. Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken ) MTN-, Warrant- och Certifikatprogram

Grundprospekt. Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken ) MTN-, Warrant- och Certifikatprogram Grundprospekt Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken ) MTN-, Warrant- och Certifikatprogram 28 mars 2012 I detta prospekt ( Grundprospekt ) förekommer hänvisningar till Handelsbankens årsredovisningar

Läs mer

Certifikat Ryssland Autocall

Certifikat Ryssland Autocall www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat Ryssland Autocall Avseende: Ryssland Med likviddag: 1 december 2008 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast

Läs mer

EUROPEISKA SKOGSFONDEN 2 AB (PUBL) TECKNING AV OBLIGATIONER, LÅN 1, om högst 48 600 000 SEK

EUROPEISKA SKOGSFONDEN 2 AB (PUBL) TECKNING AV OBLIGATIONER, LÅN 1, om högst 48 600 000 SEK EUROPEISKA SKOGSFONDEN 2 AB (PUBL) TECKNING AV OBLIGATIONER, LÅN 1, om högst 48 600 000 SEK ANMÄLNINGSPERIODER Anmälningsperiod 1: Till och med 1 mars 2013 Anmälningsperiod 2: 4 mars 12 april 2013 Anmälningsperiod

Läs mer

Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor

Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor Ledarbank SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Emissionsinstitut DANSKE BANK NORDEA HANDELSBANKEN CAPITAL

Läs mer

Detta Grundprospekt är offentliggjort den 9 augusti 2007 och gäller i 12 månader från denna dag MTN-PROGRAM. Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets

Detta Grundprospekt är offentliggjort den 9 augusti 2007 och gäller i 12 månader från denna dag MTN-PROGRAM. Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Detta Grundprospekt är offentliggjort den 9 augusti 2007 och gäller i 12 månader från denna dag MTN-PROGRAM Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: Danske Bank Handelsbanken Capital

Läs mer

PROSPEKT 21.5.2015 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN RISKDEBENTURLÅN 1/2015. Emittent: Ålandsbanken Abp. Lånetid: 25.5.2015-25.5.2035

PROSPEKT 21.5.2015 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN RISKDEBENTURLÅN 1/2015. Emittent: Ålandsbanken Abp. Lånetid: 25.5.2015-25.5.2035 PROSPEKT 21.5.2015 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN RISKDEBENTURLÅN 1/2015 Emittent: Ålandsbanken Abp Lånetid: 25.5.2015-25.5.2035 Emissionskurs: 100 % Lånekapital: Högst 20.000.000 euro och minst 2.000.000

Läs mer

PROSPEKT 21.5.2015 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN RISKDEBENTURLÅN 1/2015. Emittent: Ålandsbanken Abp. Lånetid: 25.5.2015-25.5.2035

PROSPEKT 21.5.2015 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN RISKDEBENTURLÅN 1/2015. Emittent: Ålandsbanken Abp. Lånetid: 25.5.2015-25.5.2035 PROSPEKT 21.5.2015 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN RISKDEBENTURLÅN 1/2015 Emittent: Ålandsbanken Abp Lånetid: 25.5.2015-25.5.2035 Emissionskurs: 100 % Lånekapital: Högst 20.000.000 euro och minst 2.000.000

Läs mer

SPARBANKEN 1826 PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES

SPARBANKEN 1826 PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES Grundprospekt Datum för prospektets offentliggörande: 22 augusti 2011 SPARBANKEN 1826 PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES Detta grundprospekt ( Prospektet ) innehåller information om Sparbanken 1826:s ( Banken

Läs mer

Inbjudan till förvärv av vinstandelsbevis utgivna av Guldfonden AB (publ)

Inbjudan till förvärv av vinstandelsbevis utgivna av Guldfonden AB (publ) Inbjudan till förvärv av vinstandelsbevis utgivna av Guldfonden AB (publ) April 2012 Upprättande, godkännande och registrering av prospektet Detta prospekt har upprättats i enlighet med bestämmelserna

Läs mer

Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor

Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor DATERAT 21 MAJ 2008 Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor Ledarbank SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Emissionsinstitut DANSKE BANK NORDEA

Läs mer

Grundprospekt. Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken ) MTN-, Warrant- och Certifikatprogram

Grundprospekt. Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken ) MTN-, Warrant- och Certifikatprogram Grundprospekt Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken ) MTN-, Warrant- och Certifikatprogram 20 mars 2013 I detta prospekt ( Grundprospekt ) förekommer hänvisningar till Handelsbankens årsredovisningar

Läs mer

Grundprospekt. Medium Term Notes-program om 3 miljarder kronor för NCC Treasury AB (publ) med borgen utfärdad av NCC AB (publ) avseende.

Grundprospekt. Medium Term Notes-program om 3 miljarder kronor för NCC Treasury AB (publ) med borgen utfärdad av NCC AB (publ) avseende. Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om 3 miljarder kronor för NCC Treasury AB (publ) med borgen utfärdad av NCC AB (publ) Ledarbank SEB Emissionsinstitut Handelsbanken Capital Markets SEB

Läs mer

SEB BoLån. SEB BoLån. Grundprospekt avseende Medium Term Note Program och Program för Kontinuerlig Obligationsutgivning

SEB BoLån. SEB BoLån. Grundprospekt avseende Medium Term Note Program och Program för Kontinuerlig Obligationsutgivning SEB BoLån SEB BoLån Grundprospekt avseende Medium Term Note Program och Program för Kontinuerlig Obligationsutgivning Arrangör Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Emissionsinstitut ABN AMRO BANK N.V.

Läs mer

GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000

GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000 Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 31 oktober 2013 och gäller i tolv månader från denna dag. GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000 LEDARBANK SEB EMISSIONSINSTITUT

Läs mer

Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor

Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor DATERAT 15 JUNI 2009 Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor Ledarbank SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Emissionsinstitut DANSKE BANK NORDEA

Läs mer

Offentliggörande av prospekt

Offentliggörande av prospekt Pressmeddelande den 23 september 2002 Kungörelse från Industriförvaltnings AB Johnson Pump (publ) Offentliggörande av prospekt Den 19 augusti 2002 beslutade en extra bolagsstämma i Industriförvaltnings

Läs mer

AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM TRE MILJARDER (3.000.000.000) I SVENSKA KRONOR ELLER MOTVÄRDE I EUR. Ledarbank SEB.

AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM TRE MILJARDER (3.000.000.000) I SVENSKA KRONOR ELLER MOTVÄRDE I EUR. Ledarbank SEB. Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 11 december 2013. Grundprospektet är offentliggjort på Skandiabanken AB (publ):s hemsida den den 11 december 2013 och gäller i 12

Läs mer

SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ)

SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) Grundprospekt Datum för prospektets offentliggörande: 26 juni 2013 SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES Ledarbank Emissionsinstitut Detta grundprospekt ( Prospektet ) innehåller information

Läs mer