ett bra och framåtsyftande år

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2005 - ett bra och framåtsyftande år"

Transkript

1 Årsredovisning 2005

2 ett bra och framåtsyftande år Landstingets verksamheter har under 2005 utvecklats väl. Det framgår av denna årsredovisning som sammanfattar den verksamhet som landstingets alla anställda hinner utföra på ett år. Det är många patientbesök, vårddagar och nätter, operationer, studie- och praktikveckor, buss- och tågresor samt konserter och mycket, mycket mer som landstingets budget räcker till. Under 2005 blev det ekonomiska resultatet en miljon bättre än budgeten. Även om det mesta utvecklats väl finns naturligtvis förbättringsområden. Sådana angavs i vårdöverenskommelserna och i landstingsplanen. Av årsredovisningen framgår att stora insatser gjorts och görs för att föra utvecklingen framåt. Ett stort tack vill jag rikta till alla medarbetare som under 2005 åstadkommit detta för landstinget goda resultat! Jag vill därutöver lyfta fram några viktiga beslut som tagits under 2005 som jag tycker visar att landstinget siktar mot framtiden på ett framsynt och optimistiskt sätt. Psykiatrins hus inne på Akademiska sjukhusets kärnområde har nu börjat förverkligas. Beslut om lokalisering har tagits och program tas fram. Det känns mycket tillfredställande att därmed psykiatrin som vårdområde och dess patienter kommer att jämställas med övrig vård. Fastighetsutvecklingsplanen för sjukhusområdet i övrigt tar form. Den startar en förnyelse som kommer att skapa ett nytt Akademiska sjukhus när det gäller byggnader och utrustning. Akademiska ska fortsätta vara ett av Sveriges största och bästa universitetssjukhus! Landstingets verksamheter har efter målmedvetet arbete inom alla förvaltningar blivit miljöcertifierade enligt ISO Sveriges och Nordens första anläggning för avancerad strålbehandling av bl.a. cancertumörer kommer att uppföras i Uppsala. I slutet av 2005 blev detta klart. Ett bra exempel på sjukvårdssamverkan på nationell nivå mellan landsting och en fin framgång för Uppsala. Regionaltågstrafik från Gävle till Upplands Väsby via Uppsala och Arlanda kommer att starta i augusti 2006 efter beslut i vårt landsting och grannlandstingen i Stockholm och Gävleborg. Landsting/regioner kan samverka för att skapa bättre förutsättningar för boende, arbete och tillväxt. En hel bukett samverkansprojekt mellan landstinget och länets kommuner har vuxit fram under senare år. En del är små andra större. De har namn som Kompass äldre, Äldrenålen, PLUS-mottagningen, VITS, Snorkeln, Westerlunds rehab, Trappan, Infoteket m.fl. Alla är de goda exempel på hur de två sjukvårdshuvudmännen samverkar för att sätta patienten och inte organisationen i centrum. Enköping Mats O Karlsson Landstingsstyrelsens ordförande

3 Förvaltningsberättelse Inledning Viktiga händelser Uppföljning av målen inom landstingets fokusområden Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete Prioriteringar och programarbete inom hälso- och sjukvården Samverkan inom och utom landstinget Äldre Psykisk ohälsa Folkhälsa Övrigt Samverkan i sjukvårdsregionen Chef- och ledarskap samt personalförsörjning Chef och ledarskap Personalförsörjning Övrigt Ett systematiserat arbetssätt för utvecklings- och förändringsarbete Hälso- och sjukvård Kvalitet Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård Säker vård Läkemedel Tillgänglighet Upplevd kvalitet Ärenden inom patientnämndens verksamhet Produktion IT Utveckling av landstingets styrmodeller för hälso- och sjukvården Regional verksamhet Kulturverksamhet Miljö Miljöcertifiering Landstingets miljöpåverkan Måluppfyllelse Ekonomi Finansiellt bokslut Resultaträkning Balansräkning Finansieringsanalys Noter till landstingets resultaträkning Noter till landstingets balansräkning Balanserat resultat för nämnder och förvaltningar Bilagor Bilaga 1 Nyckeltal och statistik inom personalområdet Bilaga 2 Uppföljning bygginvesteringar med totalram Bilaga 3 Uppföljning av investeringsram för bygginvesteringar 2

4 Förvaltningsberättelse 1 Inledning Landstinget ansvarar för hälso- och sjukvård i länet. Inom den högspecialiserade vården har landstinget även ett region- och riksansvar. Förutom tand-, hälso- och sjukvård, har landstinget ett ansvar för den regionala utvecklingen i länet och regionen. Landstinget svarar för allmänna kommunikationer mellan kommuner och angränsande län. Landstinget bedriver även kulturverksamhet. Landstingets övergripande verksamhetsidé fungerar som ram och ledstjärna för verksamheten och lyder: Landstinget är en demokratisk organisation som arbetar med samhällsservice, ytterst styrd av oss som bor i länet. Målet för verksamheten är en god folkhälsa i länet. Servicen ska präglas av kvalitet och förnyelseförmåga. I landstingsplanen finns sex områden som är särskilt viktiga för landstinget att fokusera på för att klara uppdraget om god folkhälsa och god ekonomisk hushållning även på lång sikt. Årsredovisningen är en uppföljning av såväl verksamhetsmål som finansiella mål i landstingsplan och vissa av målen i andra styrande dokument för landstinget. 2 Viktiga händelser Arbete för att förbättra tillgängligheten Arbetet med tillgänglighetsfrågorna intensifierades inför den utvidgade vårdgaranti som trädde i kraft den 1 november Vårdgarantin innebär att specialistvården ska erbjuda behandling inom 90 dagar från det att beslut om behandling fattats. Arbetet innebär bl.a. revidering av planeringslistor, utbildningar i syfte att effektivisera vården samt diskussioner kring indikationer för behandling. En vårdgarantienhet etablerades vid Akademiska sjukhuset under hösten för att lotsa patienterna vidare till annan vårdgivare vid behov. Fokus på hälsofrämjande arbete Arbetet för en omorientering mot en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård fortsätter. Målrelaterad ersättning infördes inför 2005 där ett antal hälsofrämjande indikatorer fanns med. Hälsorelaterad livskvalitet utvärderas med hjälp av frågor som patienten besvarar (SF-36 och EQ-5D). Nya metoder och ny teknik I februari redovisade Akademiska sjukhuset en ny metod för behandling vid cancerspridning till bukhinnan. Den nya metoden som har använts med framgång i Uppsala sedan en tid tillbaka ger patienterna både ett snabbare tillfrisknande och en förmodad bättre effekt. Därutöver har också ny teknik för titthålsoperationer testats vid Akademiska sjukhuset, vilket innebär att kirurgen bär en specialhjälm som ger en tredimensionell bild av operationsområdet. Sjukhuset är först i Europa med denna teknik. Under året infördes den elektroniska patientjournalen och flera andra vårdrelaterade system i landstinget. Vid primärvården stoppades införandet tillfälligt dels för att komma tillrätta med vissa tekniska problem dels för att utvärdera införandet så långt. 3

5 Utökad samverkan och dialog Samverkan i sjukvårdsregionen stärktes genom utökat samarbete mellan Akademiska sjukhuset och universitetssjukhuset i Örebro samt inom klinisk genetik mellan Akademiska sjukhuset och Norrlands Universitetssjukhus. Samverkan utvecklades också mellan landstingets förvaltningar och med andra aktörer inom länet på olika sätt. Några goda exempel är hemvårdsenheten (samordning av medicinska insatser för äldre personer med stora omvårdnadsbehov i boende) samt landstingets anslutning till vårdråd per telefon. Flera medicinska program togs fram under året. Programarbetet innebär att kunskapsunderlag om olika sjukdomsgrupper tas fram i syfte att underlätta prioriteringar inom och mellan olika verksamhetsområden. Arbetet medverkar dessutom till att utveckla dialogen mellan politiker, medicinskt verksamhetsansvariga och allmänheten. Förändringar i landstingets organisation Landstingsdirektören Barbro Naroskyin slutade strax före sommaren och ersattes av Per Olof Osterman. Utredningen om hur landstingets organisation kommer att se ut nästa mandatperiod lämnade sitt förslag den 1 november. Beslut om den nya organisationen fattades av landstingsstyrelsen den 30 januari och landstingsfullmäktige den 16 februari Heby kommun Riksdagen fattade beslut om läns- och landstingsbyte för Heby kommun från och med 2007 och regeringens följdbeslut om landstingsbyte fattades den 20 december. Ett flertal förvaltningar är involverade i arbetet med att integrera Heby kommun i landstinget. Utvecklade styrmodeller inom hälso- och sjukvården Reformeringen av ersättningssystemen som är en del av landstingets styrmodell har fortsatt under Från och med 2006 kommer det att finnas en tredelad ersättning för Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping och Primärvården: uppdragsrelaterad, rörlig och målrelaterad. Den senare delen är knuten till ett antal indikatorer rörande kvalitet och hälsofrämjande arbete. Beslut om utökad regional tågtrafik Beslut fattades under året om regional tågtrafik mellan Gävle och Upplands Väsby från och med hösten 2006 samt tillfälligt stöd till tågtrafik på UVEN-linjen (Uppsala-Sala- Västerås-Kolbäck-Eskilstuna-Norrköping) till och med juni Tsunamikatastrofen En händelse som präglade inledningen av 2005 är tsunamin i Sydostasien över jul - och nyårshelgerna. Staber etablerades både lokalt och regionalt. Arbetet ute på Ärna med att ta emot avlidna avslutades under hösten. 4

6 3 Uppföljning av målen inom landstingets fokusområden I landstingsplanen anges sex prioriterade områden som särskilt angelägna att fokusera insatserna på för att på så sätt stärka landstingets möjligheter att klara framtida utmaningar och åtaganden. Inom dessa fokusområden avrapporteras lång- och kortsiktiga mål och övriga händelser av vikt. 3.1 Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete Syfte Genom strategisk ledning, styrning och samordning ska landstinget skapa ett framgångsrikt hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete inom hälso- och sjukvården. Detta för att uppnå en god hälsa på lika villkor för länets befolkning. Långsiktigt mål Det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet ska vara strukturerat så att den antagna folkhälsoplanen genomsyrar landstingets lednings- och planeringsarbete samt dess utrednings-, utvecklings- och uppföljningsarbete på alla nivåer. Kortsiktiga mål I styrelsers och förvaltningars styrande dokument, ska de hälsofrämjande och förebyggande insatserna ha identifierats och för verksamheten relevanta mål formulerats. Arbetet med landstingets plan för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet som är ett för hälso- och sjukvården viktigt mål, fortgår. I förvaltningarnas verksamhetsplaner finns incitament för en omorientering mot ett mer hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt. Resultatet har inte uppnåtts fullt ut på alla nivåer men det går att avläsa i förvaltningarnas redovisningar att det pågår ett målmedvetet arbete med att formulera mål samt för att skapa rutiner och verktyg, dels för genomförande, dels för kvalitetssäkring och uppföljning. En pilotstudie ska ha genomförts för ett hälsobokslut. Landstingets bokslut för 2005 års verksamhet ska innehålla ett hälsobokslut, utifrån en av de nationella modellerna som diskuteras. Arbetet med att ta fram en nationell modell för Hälsa i bokslut har avslutats. Modellen presenterar ett antal relevanta och validerade indikatorer inom områden som forskningen visat är av strategiskt värde för att uppnå en bättre hälsa. Landstinget i Uppsala län har varit projektsekretariat tillsammans med dåvarande Landstingsförbundet. Hälsa i bokslut ska ses som ett instrument för styrning, ledning och uppföljning för politiker och chefer och ska vara en integrerad del av landstingens förvaltningsberättelser. Samverkansnämnden har gett Regionalt folkhälsovetenskapligt centrum i uppdrag att ta fram ett förslag till hur en pilotstudie utifrån den nationella modellen Hälsa i bokslut ska genomföras i regionens landsting. Landstinget i Uppsala län har deltagit i arbetet och ett förslag kommer att presenteras för Samverkansnämnden under mars månad. Hälsa i bokslut är ett arbete som utvecklas i och med det successiva införandet av en enhetlig elektronisk patientjournal inom landstinget. En pilotstudie i vårt landsting har ännu inte kunnat genomföras på grund av tekniska problem med den elektroniska patientjournalen. Förhoppningsvis kommer pilotstudien att kunna genomföras med start 5

7 under slutet av hösten 2006 och då i samarbete med övriga landsting i regionen. Arbetet för den gemensamma informationen i den elektroniska journalen med levnadsvanor och hälsorelaterad livskvalitet, d.v.s. möjligheterna till registrering av SF-36 och EQ-5D, har då fått en framträdande plats. Hur landstingets fortsatta arbete med hälsokonsekvensbeskrivningar ska se ut ska ha presenterats, utifrån gjorda erfarenheter. Syftet med Hälsokonsekvensbeskrivningar (HKB) är att påverka den politiska beslutsprocessen till fördel för folkhälsan. En genomlysning har genomförts som visar att syftet uppnås med andra verktyg bl.a. genom en förändrad planeringsprocess, vårdöverenskommelser med tydliga folkhälsomål, en målrelaterad ersättning samt arbetet med Hälsa i bokslut. Den viktigaste förutsättningen för det fortsatta arbetet är en fortsatt aktiv hälsopolitik och att planeringsprocessen och vårdöverenskommelserna aktivt stödjer en utveckling mot en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Långsiktigt mål Kvalitetssäkrade patientuppgifter om levnadsvanor 1 och hälsorelaterad livskvalité 2 ska vara tillgängliga, för kartläggning, uppföljning och utveckling för hälso- och sjukvårdens planering av det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatserna. Detta för att öka möjligheterna att fokusera på de insatser som har största nyttoeffekten. För uppföljning av patienter med BMI>30 och levnadsvanor i övrigt, finns ännu inte något stöd i den elektroniska patientjournalen. Dokumentation av levnadsvanor och förebyggande insatser i journal ingår som delar i utvecklingen av den elektroniska patientjournalen. Graden av utveckling är svår att avgöra på grund av osäkerhet i datauttag. En pilotstudie där både primärvården och sjukhusen medverkar kommer troligen inte till stånd förrän tidigast under slutet av hösten Utvecklingsarbete pågår vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping för att säkerställa mätningar av hälsorelaterad livskvalitet, SF-36 1 och EQ-5D 1. Dokumentation av levnadsvanor ska då kunna kopplas till den nya gemensamma elektroniska patientjournalen. Processen har hunnit längst med EQ-5D som beräknas kunna vara klar under hösten Införandet av den elektroniska patientjournalen har inneburit att utvecklingen med att införa mätning av hälsorelaterad livskvalitet med SF- 36 via pekskärm är vilande. De enheter som ingår fortsätter sitt arbete. Inom primärvården har mätning av hälsorelaterad livskvalitet genomförts i alla överviktsgrupper och tobaksavvänjningsgrupper. Dessutom används instrumentet vid en studie om kvinnor med fibromyalgi. Genom denna användning inom flera olika områden har spridningen till flera yrkeskategorier initierats. De mätningar som genomförs inom primärvården idag sker i pappersform och gäller ännu endast SF Instrument (patientenkät) för mätning av hälsorelaterad livskvalitet. 2 Genom att t ex koppla SF-36 samt EQ5D (två olika verktyg för att mäta hälsorelaterad livskvalité) till EPJ. 6

8 Kortsiktiga mål Den slutna respektive öppna vården ska ha definierat och presenterat för vilka patientgrupper eller patientsituationer där registrering av levnadsvanor och BMI bedöms relevant. Ansvarsfördelningen och val av tidsintervall ska även anges. En pilotstudie ska ha inletts, för att undersöka innehåll och kvalitet vid registrering av levnadsvanor och BMI. I samband med framtagande och introduktion av livsstilsanamnesen har frågan om vilka patienter som inte är relevanta att tillfråga om levnadsvanor utretts. Ett av resultaten är att gruppen barn undantas. I övrigt ska samtliga patienter tillfrågas och registrering ske, däremot finns det några typer av besök där det inte är relevant att fråga, som t.ex. vid besök av patienter i akut kris och mycket korta besök. Primärvården kommer att fortsätta denna dialog även 2006 då den är viktig för förankringen av ett hälsoorienterat arbetssätt. Primärvården har genomfört en pilotstudie för det livsstilsformulär som primärvården fick i uppdrag att konstruera för användning i anamnes och i hälsosamtal. Resultatet visar att en klar majoritet av patienterna är positiva eller mycket positiva till att primärvården frågar om levnadsvanor. Arbetet med livsstilsanamnes, d.v.s. att i mötet med patienten ställa frågor om kost, alkohol- och rökvanor, har nu startat och utbildning i samtalsmetodik ges till personalen. 3.2 Prioriteringar och programarbete inom hälso- och sjukvården Syfte Att kunna erbjuda en hälso- och sjukvård utformad efter befolkningens behov där de ändliga resurserna som skattefinansieras i första hand går till dem som har de största behoven. Långsiktigt mål: En metod ska vara utarbetad för att hantera prioriteringsfrågorna år Kortsiktiga mål: Analys av framtagna medicinska program för att lägga en grund för vidare arbete med prioriteringar vertikalt och horisontellt Ett viktigt underlag i prioriteringsdiskussionen är det programarbete som landstinget startade år Programarbetet har som övergripande syfte att ta fram kunskapsunderlag om olika sjukdomsgrupper och att underlätta prioriteringar inom och mellan olika verksamhetsområden. Arbetet medverkar dessutom till att utveckla dialogen mellan politiker, medicinskt verksamhetsansvariga och allmänheten. Idag finns det åtta program som är antagna av Landstingsfullmäktige. I februari 2005 antogs programmet om diabetes. Ett program om astma och KOL antogs av landstingsfullmäktige i november Under hösten 2004 och våren 2005 genomfördes en utvärdering av programarbetet, och resultatet presenterades för Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i april. Utvärderingen visar att programarbetet har många positiva effekter; framförallt som kunskapsunderlag och som arena för dialog mellan förtroendevalda, verksamhetsföreträdare och patienter/brukare. 7

9 Det finns dock stora utvecklingsområden, t.ex. när det gäller informationsspridning, implementering och uppföljning. Det är också angeläget att programarbetets roll i den politiska styr- och ledningsprocessen tydliggörs. För att programmen i högre utsträckning ska kunna fungera som prioriteringsunderlag bör programmen kompletteras med vissa uppgifter, som exempelvis ekonomiska beskrivningar och analyser. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har beslutat att fortsätta med programmen, men att vidta ett antal åtgärder för att utveckla arbetet. Beslut om två nya programgrupper fattades under hösten Programmen kommer att behandla demens respektive cancersjukdomar. Det konkreta arbetet i programgrupperna förväntas komma igång under våren Utveckling av dialog politiker, profession, tjänstemän och allmänhet om prioriteringar i hälso- och sjukvården inklusive hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete Det krävs en fortsatt process kring programmen och en tydligare koppling mellan programarbetet och övriga pågående prioriteringsdiskussioner. Ett led i denna strävan är att använda programmens kunskapsmaterial i dialogkonferenserna. Under 2005 har fyra s.k. dialogkonferenser genomförts, inom ortopedi, kirurgi, kvinnosjukdomar och vuxenpsykiatri. I konferenserna har politiker, tjänstemän och företrädare för berörd profession diskuterat utvecklingen inom respektive specialitet när det gäller nya behandlingsmetoder, patientgrupper m.m. samt effekter när det gäller vårdgarantin och fortsatt prioriteringsarbete. Dialogkonferenser om nya programområden såväl som en del sjukdomsområden som inte varit föremål för programarbete kommer successivt att hållas under Ta ställning till omfattning, innehåll, arbetsordning och organisation av prioriteringsarbetet Det handlar om fyra komponenter; programarbete, dialogkonferenser, medborgardialog och implementering av prioriteringslistor/kunskapsbaserade metoder, vilka var och en är beroende av olika parallella processer. När det gäller programarbetet finns en särskild tidsplan för framtagande och utvärdering av program. Dialogkonferenserna hålls kontinuerligt företrädesvis för sjukdomsområden där det finns program och nationella riktlinjer framtagna. Att i första hand välja områden på detta sätt ger möjlighet till att lättare spegla befolknings och prioriteringsperspektiv såväl som verksamhetens perspektiv. Utveckling av en modell för medborgardialog kommer att starta under våren De metoder som utarbetas kommer att kunna användas för olika frågor lämpade för dialog med medborgarna. För att kunna föra ut prioriteringsfrågorna i en sådan dialog krävs dock ett konkret material med frågeställningar som går att ta ställning till. Arbetet med att implementera prioriteringslistor/kunskapsbaserade metoder kan utgöra ett sådant underlag. Takten i arbetet är beroende av hur det regionala arbetet med vertikala listor och kunskapsbaserade metoder framskrider i specialitetsråden. 8

10 3.3 Samverkan inom och utom landstinget Äldre Långsiktigt mål Utökad samplanering med länets kommuner rörande äldre invånare. Kortsiktiga mål En flexibilitet i systemet som innebär att äldre och funktionshindrade snabbt och smidigt kan få hembesök av läkare. För att nå samverkanslösningar för gruppen äldre har styrgruppen, Äldrenålen, med företrädare för landstinget och Enköpings respektive Håbo kommun skapats i södra länsdelen. Gruppen arbetar med utveckling och samordning av insatser kring äldre i syfte att förbättra tillgänglighet och omhändertagande för patientgruppen. Arbetet har resulterat i att en läkare gör hembesök till äldre i ordinärt boende vid akut sjukdom eller vid planerade insatser i Enköping och Håbo kommun. Verksamheten bedrivs under dagtid på vardagar sedan våren Arbetet i gruppen kommer att fortsätta under I Uppsala kommun finns verksamhet med mobil läkare. Frågan om en utökning av verksamheten i Uppsala kommer att behandlas i anslutning till projektet om samordning av medicinska insatser för äldre. Diskussioner har även förts om förutsättningar för eventuell mobil verksamhet i norra länsdelen. Hälso- och sjukvårdsrådgivningen ska ges en central och styrande roll och samordnas med motsvarande funktioner inom kommunal verksamhet I juni 2005 beslutades att landstingets sjukvårdsrådgivning ska anslutas till den nationella sjukvårdsrådgivningen och 1177-systemet. Landstinget i Uppsala län blir det första landsting som ansluter sig till det nationella projektet Vårdråd per telefon förutom de pilotlandsting där systemet prövats en tid. Syftet med den samordnade sjukvårdsrådgivningen är bl.a. att avlasta akutmottagningar, underlätta samverkan mellan landstingen för kortare väntetider, möjliggöra invandrarspråk och ökade öppettider. Verksamheten syftar även till att ge mer enhetliga råd i telefon och på nätet, öka kvalitet och patientsäkerhet samt förbättra möjligheterna till utveckling av telefonrådgivningen. Under hösten har ett omfattande och intensivt införandeprojekt bedrivits. Länsinvånarna kommer att kunna ringa det nya numret 1177 från och med sommaren Fler multisjuka ska kunna omhändertas i bostaden. Utifrån ett gemensamt utvecklingsarbete mellan olika företrädare för landstinget och Uppsala kommun, har Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutat att inrätta en särskild enhet för samordning av medicinska insatser för äldre personer med stora omvårdnadsbehov i ordinärt och särskilt boende, Hemvårdsenheten för äldre. Huvudsyftet är att forma en sammanhållen organisation för multisjuka och multisviktande äldre, för samordning av olika hälso- och sjukvårdsinsatser, omvårdnad och rehabilitering. Ett projekt startade under hösten 2005 med uppdrag att inrätta enheten under Hemvårdsenheten kommer att ingå i primärvårdens förvaltning. Arbete pågår med att rekrytera chef och läkare samt ta fram patientkriterier för 9

11 inskrivning till enheten. Övriga frågor rör lokaler, telefonisystem, gemensam journalåtkomst, samarbetsformer m.m. Ett utökat samarbete kring kompetensutveckling där landstinget skall medverka till att erforderlig kunskap förs över till kommunens personal. Detta skall leda till att medicinsk- och omvårdnadskompetens ökar hos personal i kommunal äldrevård. I de samverkansgrupper som arbetat med samverkanslösningar mellan sjukhusnivå, primärvård och kommunal verksamhet, Kompass Äldre samt motsvarande i den södra länsdelen, Äldrenålen, diskuteras frågan om kompetensutveckling och kompetensöverföring. Den statliga satsningen på kompetensutveckling inom omsorgen om äldre, Kompetensstegen, förutses ge utökade möjligheter. Westerlunds Rehab, som fr.o.m. den 1 januari 2005 utgör en del av den ordinarie verksamheten inom Lasarettet i Enköping, har infört kompetensöverföring och kompetensutveckling genom bl.a. arbetsrotation. Utöver Enköpings kommun deltar även Håbo kommun i samverkan sedan årsskiftet 2004/ Psykisk ohälsa Långsiktigt mål Utökad samplanering med länets kommuner rörande psykisk ohälsa. Kortsiktiga mål Tydlig ansvarsfördelning och samverkan mellan psykiatridivisionen och primärvården samt fungerande vårdkedjor, vilket även inkluderar den kommunala vården. I programmet om psykisk ohälsa hos vuxna lyfts behovet av att utveckla samarbetet mellan psykiatrin och primärvården fram. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen avsatte i juni 2005 medel till ett samverkansprojekt, som syftar till att utveckla förebyggande och tidiga insatser kring psykisk ohälsa/sjukdom. Tanken är att det ska utvecklas tre försöksverksamheter i olika delar av länet, som präglas av en varierande psykiatrisk problematik. Inledningsvis kommer primärvårdspersonalen inom respektive försöksområde att erbjudas kompetensutveckling och handledning av ett socialpsykiatriskt team, bestående av kompetens från både psykiatrin och primärvården. Under 2005 har psykolog- och kuratorstjänst tillsatts och kontakter har etablerats med framför allt primärvården i de områden som är aktuella för projektet. Ett flertal seminarier har också anordnats. En överenskommelse om samarbetsformer och ansvarsfördelning för olika diagnosgrupper har utarbetats av primärvården och psykiatrin. En telefonjour är upprättad där primärvården kan nå en specialist i psykiatri vissa dagar i veckan för konsultation. Ökade konsultinsatser från psykiatrin kan förutses inom allmänpsykiatri, beroendepsykiatri, psykos och rehabilitering samt inom äldrepsykiatri. Överenskommelse finns också om utbildning av primärvårdens personal inom vissa psykiatriska områden. Beslut har fattats om förstärkning av viss psykosocial kompetens i primärvården. 10

12 Igångsättning av Infotek/informationscentral Inom Centrum för funktionshinder har de arbetat med uppbyggnad av ett informationscenter i syfte att ge brukare, anhöriga och professionella tillgång till lättillgänglig information om psykiska och fysiska funktionshinder. Den första etappen, som inriktas mot neuropsykiatriska funktionshinder samt vuxna med förvärvade hjärnskador är nu klar. Infoteket öppnade i början av oktober Successivt kommer även andra patientgrupper att omfattas. Ytterligare insatser för att behandla personer i åldern år med både psykisk ohälsa och missbruksproblem. Under våren 2005 har Psykiatridivisionen och Uppsala kommun startat en gemensam verksamhet som riktar sig till unga vuxna (16-25 år) med både psykisk ohälsa och missbruksproblem den s.k. PLUS-mottagningen. Verksamheten har två huvuduppdrag dels att utveckla samverkan mellan aktörer som arbetar med den aktuella målgruppen dels att utveckla insatser i ett särskilt behandlingsteam. Verksamheten finansieras delvis med hjälp av medel från landstinget. Förbättrad telefontillgänglighet Under 2005 har Psykiatridivisionen förbättrat telefontillgängligheten för Primärvårdens läkare. Detta har skett genom att erfaren specialist i psykiatri avsatt tid för telefonkonsultation regelbundet varje vecka. Förbättrat omhändertagande av människor i asyl- och integrationsprocessen Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har avsatt särskilda medel under 2005 för att finansiera verksamheten vid Enheten för transkulturell psykiatri (ETP) inom Psykiatridivisionen, Akademiska sjukhuset. Vid enheten arbetar de framförallt med behandling av personer som lider av s.k. posttraumatiskt stressyndrom (PTSS). Många flyktingar som har traumatiska upplevelser bakom sig känner en rädsla och misstro för den psykiatriska vården, vilket gör att de undviker att ta kontakt med psykiatrin. Inom enheten har de därför valt att utveckla ett konsultativt arbetssätt, vilket bl.a. innebär att patienterna erbjuds möjlighet att träffa en psykiatriker i samband med att de besöker vårdcentralen. Enheten arbetar också med olika utbildningsinsatser och gruppverksamheter i samarbete med primärvården och Uppsala kommun. Det pågår också diskussioner om samordning av verksamheter som arbetar med nyanlända flyktingar och invandrare. Det lokala avtal som finns mellan Uppsala kommun, Migrationsverket, Länsarbetsnämnden och landstinget om introduktion håller på att revideras och kommer att gälla från och med Intentionerna i den etablerade VITS-modellen vad gäller psykisk ohälsa ska inrymma även flickor som har depressiva symtom och självdestruktivt beteende I Uppsala har Barn- och ungdomspsykiatrin och skolan sedan flera år tillbaka arbetat med en gemensam mottagning för deprimerade ungdomar. Under 2004 startade ett liknande samverkansprojekt Snorkeln - i Enköping/Håbo. Det är en förebyggande verksamhet gällande barn och ungdomar med nedstämdhet/oro/ångest och riktar sig främst till personer inom skolans elevvård och socialtjänsten som arbetar med denna 11

13 grupp. Inom det s.k. Snorkelprojektet arbetar de med en metodik inspirerad av VITS 3 - projektet, vilket bland annat innebär att insatserna anpassas på olika nivåer. Intentionerna i den etablerade VITS-modellen, när det gäller psykisk ohälsa, ska inrymma även flickor med depressiva symtom och självdestruktivt beteende. Under 2005 har projektet introducerats för övriga kommuner. Vidareutvecklat samarbete med Försäkringskassan En överenskommelse har träffats mellan Försäkringskassan, Länsarbetsnämnden, Landstinget i Uppsala län, Tierps kommun, Älvkarleby kommun och Östhammars kommun om rehabilitering i samverkan (för vissa utsatta grupper) för åren Ett motsvarande avtal håller på att tas fram för övriga kommuner i länet Folkhälsa Långsiktigt mål För att uppnå en god hälsa på lika villkor för befolkningen i länet ska de hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatserna ingå som en naturlig del i samverkanskontakter mellan huvudmännen. Kortsiktiga mål Länsdelsberedningarna ska arbeta för att förverkliga länets folkhälsopolicy genom att lokala folkhälsoplaner/motsvarande tas fram i länets kommuner. Länsdelsberedningarna arbete med främst kommunerna är en positiv utveckling som skapat förutsättningar för en ökad samverkan. Genom länsdelsberedningarnas omvärldsanalyser och prioriteringar utvecklas underlaget för riktade insatser utifrån behov. Lokala folkhälsoplaner har tagits fram i Älvkarleby och Håbo. I Knivsta och Östhammars kommun är planer på väg att tas fram. I Tierps kommun har de i stället beslutat om ett prioriterat mål. I Uppsala kommun finns ingen plan utan arbetet sker utifrån folkhälsopolicyn. De försöker implementera den i alla de planer som redan finns i kommunen. I Enköpings kommun finns ingen folkhälsoplan. Expertgruppen för folkhälsofrågor i länet ska finna sin funktion och sina arbetsformer och få dem sanktionerade från respektive ledning. Länsexpertgruppen för folkhälsoarbetet i länet, ett uppdrag utifrån länets folkhälsopolicy, har etablerats och ett arbete kring att ta fram syfte och målsättning samt vilken roll gruppen ska ha pågår Övrigt Samverkan med Försäkringskassan och i det nationella sjukskrivningsnätverket Landstingets samverkan med Försäkringskassan har bl.a. resulterat i en överenskommelse om att påskynda läkarutlåtande om hälsotillstånd. Parterna har också diskuterat olika åtgärder för att minska sjukskrivningarna i länet. Primärvårdens resursteam, där Försäkringskassan är engagerade, fungerar bra och bidrar till minskade sjukskrivningar. 3 Vardagsnära Insatser med Tydlig Samverkan 12

14 Försäkringskassan och landstinget är representerade i det nationella nätverk som SKL (Sveriges kommuner och landsting) driver för att minska sjukskrivningarna. I december slöts en överenskommelse mellan regeringen och SKL om att regeringen under tre år bidrar med en miljard kronor per år till landstingen för att minska sjukfrånvaron. Samarbete har inletts med Försäkringskassan i denna fråga. 3.4 Samverkan i sjukvårdsregionen Syfte Genom en utbyggd samverkan inom regionen skapa förutsättningar för Akademiska sjukhuset att även fortsättningsvis fungera som ett universitetssjukhus samtidigt som en samverkan också innebär möjligheter till gemensamma lösningar inom andra områden där fokus är en rationell användning av befintliga resurser för att kunna ge en god vård och service till invånarna i regionen Långsiktigt mål Uppsala/Örebroregionen är en naturlig samverkansarena mellan de i regionen ingående landstingen både vad avser högspecialiserad vård och andra områden där huvudmännen ser en ur regionen gemensam nytta att samverka. Kortsiktiga mål Landstingsledning och sjukhusledning har genom kontakter och verktyg för analys en kunskap från både regional och nationell nivå om förutsättningarna för Akademiska sjukhusets utveckling. Detta är ett område som bearbetats kontinuerligt under året bl.a. har sjukhusdirektören i olika forum inom länet informerat om sjukhusets situation och de förutsättningar de arbetar utifrån. I förslaget till regional utvecklingsplan som tagits fram inom regionförbundet finns Akademiska sjukhuset omnämnt som en viktig aktör. Ett antal nya samverkansområden mellan regionens två universitetssjukhus har etablerats som också är förankrade inom hela sjukvårdsregionen. Samverkan inom regionen har successivt fördjupats under året. Nätverk har bildats inom flera områden och avtal om partnerskap har träffats på verksamhetschefsnivå, vilket stimulerat till ökad samverkan. Genom samverkansnämndens beslut om inrättande av så kallade regionala specialitetsråd har en struktur skapats för att ytterligare utveckla denna samverkan. Landstinget i Uppsala län har utifrån dagens situation utvecklat ytterligare ett antal områden för samverkan inom sjukvårdregionen där utgångspunkten är ett partnerskap. Samarbetet inom sjukvårdregionen har ytterligare intensifierats under år 2005 och då handlar det inte endast om partnerskap kring högspecialiserad vård utan också nätverkoch samarbetsgrupper inom flera av landstingets förvaltningar. Exempel på samarbetsområden är samarbete kring läkemedel, folkhälsofrågor, vårdgarantiarbetet, utbildning inom habilitering m.m. En del av dessa områden har initierats genom initiativ från samverkansnämnden medan andra bygger på initiativ från ett eller flera av regionens landsting. 13

15 I Samverkansnämndens verksamhetsplan för perioden har samverkan kring utbildnings- och kompetensfrågor mellan regionens landsting lyfts fram som ett viktigt område. I slutet av år 2005 inrättades ett regionalt utbildnings- och kompetensråd. Rådets ledamöter har mandat och förankring lokalt så att de kan företräda sitt landsting både gentemot övriga landsting i regionen och som en samlad part mot universitet och högskolor inom regionen. Samarbetet kring varuförsörjning har utökats med landstingen i Sörmland och Örebro. Uppsala universitet och landstinget i Uppsala län är överens om hur man utifrån sina respektive ansvarsområden ska ha tagit initiativ till utveckling av hälso- och sjukvården och medicinsk forskning så att regionen stärks. Inom forskning och utveckling sker ett samarbete i samverkan med Uppsala universitet där de tre kliniska forskningscentrumen inom regionen under år 2005 har kompletterats med ett fjärde, nämligen Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Frågorna om samverkan inom regionen är en av de frågor som följts upp vid de kontinuerliga möten under året, vilka ägt rum mellan ledningen för universitetets och landstingets ledning. Landstinget i Uppsala län ska ha påbörjat ett arbete med landstingen i sjukvårdsregionen kring en gemensam strategi för hur forskning och utveckling kan utveckla vården inom regionen. Inom samverkansnämnden har beslut fattats om att inrätta en regional forskningsfond i regionen. Landstinget i Uppsala län har ställt sig bakom detta förslag och under år 2006 kommer styrelsen för denna fond att etableras och de första medlen kommer att utannonseras för ansökan under år Chef- och ledarskap samt personalförsörjning Inom fokusområdet avrapporteras lång- och kortsiktiga mål enligt landstingsplanen och övriga händelser av vikt. Statistik och nyckeltal inom personalområdet redovisas i bilaga Chef och ledarskap Syfte Ge chefer och ledare förutsättningar för att med god kvalitet utöva sitt ledarskap. Långsiktigt mål Bra chefer och ledare med insikt om vad det innebär att vara chef och arbetsgivarföreträdare inom Landstinget i Uppsala län med kunskaper om bland annat arbetsrätt, ekonomi, arbetsmiljö, strategiskt folkhälsoarbete och miljöarbete. Kortsiktiga mål En utvärdering och bearbetning av värdegrundsarbetet ska ha skett kring rollen som chef- och arbetsgivarföreträdare. Värdegrundsarbete har skett vid flera förvaltningar, bland andra har Akademiska sjukhuset utarbetat värdegrunder som ett led i att stärka varumärket. Ett förslag till landstingsövergripande värdegrund finns utarbetat för vidare diskussion bland chefer och den politiska organisationen. 14

16 En ny heltäckande chefspolicy samt strategier och riktlinjer för rekrytering, anställning, utveckling och stöd, chefskapets upphörande och återkoppling ska vara framtagen. En arbetsgrupp med representanter från förvaltningarna och Landstingsdirektörens stab har tillsatts och påbörjat arbetet med en ny chefspolicy. En tid- och handlingsplan för chefs- och ledarutbildning ska vara utarbetad som beaktar övriga utbildningsaktiviteter för chefers kompetensutveckling inom olika områden. Det finns ingen övergripande tid- och handlingsplan. För att utveckla och kvalitetssäkra utbildningsområdet kommer ett landstingsövergripande synsätt för utbildningar att etableras. Med tanke på det långsiktiga målet startade en koncerngemensam chefsutbildning med syfte att säkra framtida rekryteringsbehov av chefer i oktober En arbetsgrupp med representanter från Akademiska sjukhuset, Folktandvården och Landstingsdirektörens stab har planerat utbildningen som kommer att pågå under drygt två år. Ledarutvecklingsprogrammet vid Akademiska sjukhuset som berört sjukhusets samtliga cirka 400 chefer syftar till ett förtydligande av vad det innebär att vara chef vid Akademiska sjukhuset. Vidare kan nämnas Folktandvårdens klinikchefs- och arbetsledarutbildning som bland annat omfattar målstyrning och ledarskapet ur ett arbetsgivarperspektiv Personalförsörjning Syfte För att säkerställa en god personalförsörjning intensifiera arbetet med förebyggande arbete, tidig rehabilitering vid sjukdom, god arbetsmiljö och jämställdhet. Långsiktigt mål Landstinget i Uppsala län ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Sjukfrånvaron ska minst vara halverad från år 2004 till år Kortsiktiga mål En övergripande jämställdhetsplan och en arbetsmiljöplan ska vara implementerade. En landstingsövergripande arbetsmiljöplan har utarbetats för år En landstingsövergripande jämställdhetsplan har också utarbetats för år Planerna har vid upprepade tillfällen diskuterats med förvaltningsföreträdare och i utbildningar på förvaltningsnivå. 4 Grundad på utfallet för sjukfrånvaron första kvartalet 2004 (8,3 procent) är målet för landstinget 6,8 procent år 2005, 5,9 procent år 2006, 5,0 procent år 2007 och 4,2 procent år

17 En rehabiliteringsmanual enligt Akademiska sjukhusets modell ska vara implementerad inom samtliga förvaltningar i landstinget. Manual för tidig återgång efter sjukskrivning har implementerats inom samtliga förvaltningar i landstinget. Information om manualen har också ingått som en del i pågående chefsförsörjningsprogram. Akademiska sjukhuset redovisar i sin årsrapport att i gruppen som är sjukfrånvarande upp till 60 dagar, som arbetet i första hand inriktas på, har en minskning skett av sjukfrånvaron. Gemensam utbildningsaktivitet anordnades under året för personalchefer, personalkonsulter och fackliga företrädare i rehabilitering med utgångspunkt från fallbeskrivningar. Utbildningsaktiviteten var ett led i att personalföreträdare ska arbeta strategiskt och enhetligt med rehabiliteringsfrågor. En plan för rehabilitering och arbetsanpassning som beskriver de olika stegen och vilka åtgärder som ska vidtas i rehabiliteringsprocessen är utarbetad för att vara ett verktyg för samtliga chefer inom landstinget. Alla förvaltningar har bedrivit ett aktivt rehabiliteringsarbete, vilket bland annat resulterat i att av det totala antalet sjukskrivningar har andelen heltidssjukskrivningar minskat. Landstinget hade december 2005 rehabiliteringsansvar för 918 anställda, varav 827 är kvinnor. Vid samma tidpunkt för ett år sedan hade landstinget rehabiliteringsansvar för 996 anställda. Procentsatserna visar antalet kvinnor, vilka landstinget hade rehabiliteringsansvar för, i förhållande till antal anställda kvinnor och motsvarande för män. Tabell: Antal sjukskrivna mer än 28 dagar uppdelat på kvinnor och män K vinnor M än T otalt ,8% 4,2% Källa: Landstingets gemensamma analysverktyg DI-Diver Landstinget måste fortsätta att utveckla arbetet med rehabiliteringar på ett strategiskt och enhetligt sätt för att säkerställa att alla sjukskrivna får rehabilitering i rätt tid. Den totala sjukfrånvaron ska ha minskat till en nivå som också innebär en faktisk minskning av sjuklönekostnaderna. Lagen om särskild sjukförsäkringsavgift innebär bland annat att arbetsgivaren från och med den 1 januari 2005 har fått ett medfinansieringsansvar på 15 procent av sjukpenningkostnaden för anställda från och med dag 15. Ansvaret gäller så länge hel sjukpenning betalas ut till arbetstagaren. Sjuklöneperioden har återgått till 14 dagar istället för 21 dagar, samtidigt som arbetsgivaravgiften har sänkts med 0,24 procentenheter. Sjukfrånvaron har sjunkit under år 2005, men inte tillräckligt för att få effekt på kostnaderna för sjukfrånvaron. Kostnaderna har istället ökat vid en jämförelse mellan år 2004 och

18 Sjuklönekostnadens andel av de totala personalkostnaderna har ökat mellan åren med 0,1 procentenheter, från 1,3 till 1,4 procent. Tabell: Sjuklönekostnad Sjuklönekostnad Belopp inkl. soc. avg. år 2004 Belopp inkl. soc. avg. år 2005 Totalt Sjuklön Sjuklön över 7,5 ggr basbelopp Särskild sjukförsäkringsavgift Källa: Landstingets gemensamma analysverktyg DI-Diver Tabell: Sjuklönekostnad i förhållande till personalkostnad Belopp inkl. soc. avg. år 2004 Belopp inkl. soc. avg. år 2005 Totala personalkostnaden Sjuklönekostnaden Procentuellt 1,3% 1,4% Källa: Landstingets gemensamma analysverktyg DI-Diver Av det totala antalet sjukskrivningar ska andelen heltidssjukskrivningar ha minskat. Andelen heltidssjukskrivna år 2004 var 70 procent och år procent, vilket innebär att målet är uppnått med tre procentenheter. Av den totala sjukfrånvaron om 7,4 procent fördelar den sig på partiellt sjukskrivna och heltidssjukskrivna enligt tabellen. Tabell: Hel och partiellt sjukskrivna Partiellt sjukskrivna Heltids sjukskrivna Sjukfrånvarotimmar i förhållande till ordinarie arbetstid i % ,4% 5,0% Källa: Landstingets gemensamma analysverktyg DI-Diver Halvering av sjukfrånvaron En del av Landstingets långsiktiga mål är att sjukfrånvaron minst ska vara halverad från år 2004 till år Delmålet för landstinget var år ,8 procent. Delmålen för förvaltningarna för år 2005 är inskrivna i ägaruppdragen. Sjukfrånvaron för år 2005 var för landstinget 7,4 procent. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med helårsutfall 2004, vilket var åtta procent. 17

19 Förvaltningar som har klarat sina respektive mål är Landstingsservice, Habilitering och Hjälpmedel samt Kultur i länet. Minskningen gäller för både kvinnor och män. Sjukfrånvaron uppdelad på åldersgrupper visar en högre sjukfrånvaro i åldersgruppen 50 år och uppåt. Den största minskningen har samtidigt skett för kvinnor i denna åldersgrupp. För män är den största minskningen i åldersgruppen år. Med undantag för män i åldersgruppen upp till 29 år har sjukfrånvaron minskat i samtliga åldersgrupper. Tabell: Sjukfrånvaro kvinnor och män Samtliga Kvinnor Män Åldersgrupp Total Total sjukfrånv. i sjukfrånv. i förhållande förhållande till total ordinarie till total ordinarie arbetstid, i arbetstid, i % år 2004 % år 2005 För. Kvinnors Kvinnors sjukfrånv. i sjukfrånv. i förhållande förhållande till kvinnors ordinarie till kvinnors ordinarie arbetstid, i arbetstid, i % år 2004 % år 2005 För. Mäns Mäns sjukfrånv. i sjukfrånv. i förhållande förhållande till mäns ordinarie arbetstid, i % år 2004 till mäns ordinarie arbetstid, i % år 2005 För. Totaler 8,0% 7,4% -0,6% 8,9% 8,3% -0,6% 4,5% 4,0% -0,5% - 29 år 4,4% 3,9% -0,5% 5,0% 4,3% -0,7% 1,9% 2,2% 0,3% år 6,9% 6,3% -0,6% 7,7% 7,1% -0,5% 4,0% 3,2% -0,8% 50 - år 10,0% 9,3% -0,7% 11,3% 10,4% -0,8% 5,5% 5,3% -0,2% Källa: Landstingets gemensamma analysverktyg DI-Diver Sjukfrånvaro mer än 60 dagar i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid har minskat från 6,3 till 5,6 procent mellan åren 2004 och Sjukfrånvaron har minskat både bland kvinnor och män. Sjukfrånvaron var högst i åldersgruppen 50 år och äldre, 9,3 procent, framförallt bland kvinnor i relation till kvinnors ordinarie arbetstid, 10,4 procent. Sjukfrånvaron i denna grupp minskade dock mest mellan 2004 och Enligt lag ska sjukfrånvaro mer än 60 dagar redovisas i förhållande till total sjukfrånvarotid. Sjukfrånvaro mer än 60 dagar i förhållande till total sjukfrånvarotid har minskat mellan åren 2004 och 2005 från 78,7 procent till 76,1 procent. Tabell: Sjukfrånvaro mer än 60 dagar uppdelat på kvinnor och män Åldersgrupp Samtliga Kvinnor Män Sjukfrånv. >60 dgr i Sjukfrånv. >60 dgr i Sjukfrånv. >60 dgr i Sjukfrånv. >60 dgr i förhållande förhållande Förändr. förhållande förhållande Förändr. till total ordinarie till total ordinarie mellan åren till kvinnors till kvinnors mellan åren arbetstid % arbetstid % ordinarie ordinarie arbetstid % arbetstid % Sjukfrånv. >60 dgr i förhållande till mäns ordinarie arbetstid % 2004 Sjukfrånv. >60 dgr i förhållande till mäns ordinarie arbetstid % 2005 Förändr. mellan åren Totals 6,25 5,62-0,62 7,06 6,39-0,67 3,24 2,76-0,48-29 år 2,23 1,65-0,58 2,67 1,97-0,7 0,36 0,32-0, år 5,19 4,55-0,65 5,82 5,23-0,6 2,81 2,01-0, år 8,37 7,64-0,73 9,53 8,63-0,9 4,27 4,05-0,22 Källa: Landstingets gemensamma analysverktyg DI-Diver 18

20 Arbetet med att minska sjukfrånvaron måste intensifieras för att nå målet år Övrigt Inom personalarbetet har förutom att arbeta mot målen i landstingsplanen aktuella områden varit exempelvis jämställdhet och arbetsmiljö. Uppföljning avseende den landstingsövergripande jämställdhetsplanen 2005 Lokala jämställdhetsplaner som följer intentionerna i landstingets jämställdhetsplan har utarbetats på förvaltningarna. Förvaltningarnas lönekriterier, varav några nyligen är reviderade, innehåller könsneutrala kriterier för lönesättning med fokusering på arbetstagarens kunskaper och arbetsinsatser. Inför varje löneöversynsförhandling genomförs inom varje förvaltning en kartläggning av löner uppdelat på kvinnor och män. Vid Akademiska sjukhuset kartlades och analyserades överläkarlöner i samverkan med Uppsala allmänna läkarförening. En åtgärdsplan togs fram i syfte att inga osakliga löneskillnader skulle kvarstå efter löneöversynsförhandlingarna Eftersom löneöversynsförhandlingarna avseende läkarlönerna genomfördes i början av år 2006 har uppföljning ännu inte kunnat genomföras. Från den 1 januari år 2001 skärptes jämställdhetslagens krav på kartläggning och analys av löner ur ett jämställdhetsperspektiv. En arbetsvärdering i landstinget genomfördes hösten 2004 med hjälp av en metod kallad Analys Lönelots. Med arbetsvärderingen som grund påbörjades felaktigheter i lönestrukturen för telefonister, barnskötare, undersköterskor, skötare, arbetsterapeuter och grundutbildade sjuksköterskor att rättas till år 2005 med fortsättning 2006 och Kartläggning av villkoren för chefer i landstinget ur ett könsperspektiv påbörjades. Kartläggningen ska leda till att eventuella problem identifieras och åtgärdas. Könsfördelningen bland chefer uppdelat på kvinnor och män är ojämn och en bättre balans bör eftersträvas. Tabell: Antal chefer per befattning uppdelat på kvinnor och män Befattning Antal anställda Kvinnor Män Befattning chef, totalt varav Avdelningsföreståndare Verksamhetschef Chef personal Chef ekonomi Källa: Landstingets gemensamma analysverktyg DI-Diver Övrigt att notera är förvaltningarnas arbete med att förhindra sexuella trakasserier samt arbete för att möjliggöra flexibla arbetstider. Uppföljning av den landstingsövergripande handlingsplanen för arbetsmiljöarbetet Flera arbetsmiljöinsatser har genomförts för att nå målen. Exempel på insatser är åtgärder med anledning av resultatet av personalenkäten, friskvårdsaktiviteter och 19

innehåll Förnyelseperspektivet 40 Främja forskning och innovation 40 Strategiska områden 40 Samarbete med ledande aktörer 42

innehåll Förnyelseperspektivet 40 Främja forskning och innovation 40 Strategiska områden 40 Samarbete med ledande aktörer 42 innehåll INLEDNING 3 Landstingsstyrelsens ordförande har ordet 3 Landstingets styrning och organisation 4 Politiska organisationen 4 Landstingsfullmäktige 4 Utskottet för demokrati, jämställdhet och integration

Läs mer

Delårsrapport APRIL 2011

Delårsrapport APRIL 2011 Delårsrapport APRIL 2011 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Delårsrapport januari-april 2011 samt helårsprognos 2011 Innehållsförteckning: Inledning 2 Sammanfattning 3 Folkhälsa 4 God vård 5 Forskning och högskoleutbildning

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Landstinget Sörmland

Årsredovisning 2013 för Landstinget Sörmland TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Johanna Öjert Ekonomienheten (Ekonomidirektörens enheter) +46155245000 2014-03-12 LS-LED14-125-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsens

Läs mer

47 Årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut. 1. Årsredovisning 2010 godkänns. 2. Upprättad balanskravsutredning godkänns.

47 Årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut. 1. Årsredovisning 2010 godkänns. 2. Upprättad balanskravsutredning godkänns. Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-03-22 LS-LED11-173 47 Årsredovisning 2010 Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1.

Läs mer

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen,

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen, 2015-05-19 Dnr 2015/00157 NR 9 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående delårsbokslut. Landstingsstyrelsens arbetsutskotts

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Årsredovisning 2009

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Årsredovisning 2009 ÖREBRO LÄNS LANDSTING 2009 Årsredovisning 2009 2 Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Antagen av landstingsfullmäktige 28 april 2010 Örebro läns landsting, Ledningskansliet, 2010 Producerad av Örebro

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-03-25 36 Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer

Årsredovisning 2011 Datum Diarienr 2012-03-16 LS-LED11-725 INLEDNING 3 Landstingsstyrelsens ordförande 3 Landstingsdirektören 5 VIKTIGA HÄNDELSER 6 Nämndorganisation 6 Arvodesaffären 6 Bolagisering Folktandvården

Läs mer

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Årsredovisning 2011 Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Mål: Landstinget Kronoberg ska vara ett kvalitetsstyrt landsting med ett hälsofrämjande förhållningssätt och med respekt

Läs mer

Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 1 1 Årsredovisning 2013 LANDSTINGET I KALMAR LÄN ÅRSREDOVISNING 2013 FOTO: BJÖRN WANHATALO, istock, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN 2 ÅRSREDOVISNING 2013 LANDSTINGET I KALMAR LÄN Innehåll

Läs mer

Redovisa hur landstinget arbetar med att återbesätta vakanta tjänster

Redovisa hur landstinget arbetar med att återbesätta vakanta tjänster 1. Uppdrag...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte, revisionsfrågor...2 1.3 Avgränsning...2 1.4 Metod...3 2. Förutsättningar...3 2.1 Anställda...4 2.2 Ålder, kön...5 2.3 Frånvaro...6 2.4 Pensionsavgångar...8 2.5

Läs mer

78 Landstingets delårsrapport 1-2011. Arbetsutskottets förslag till beslut

78 Landstingets delårsrapport 1-2011. Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL D A T U M D I A R I E N R 2011-05-17 LS-LED11-405 78 Landstingets delårsrapport 1-2011 Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsen föreslår

Läs mer

I ärendet fanns följande förslag till beslut. Yrkande och proposition. Följande yrkanden lämnades:

I ärendet fanns följande förslag till beslut. Yrkande och proposition. Följande yrkanden lämnades: PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-05-28 LKD 03324 68 Direktiv för budget 2004 och flerårsplan 2005-2006 (Lf) Bakgrund Med bilagda direktiv beslutar landstingsfullmäktige om riktlinjerna för budget- och flerårsplanearbetet.

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

INNOVATIV hälso- Och SjukVÅRD ÅRSREDOVISNING 2009

INNOVATIV hälso- Och SjukVÅRD ÅRSREDOVISNING 2009 INNOVATIv hälso- och sjukvård ÅRSREDOVISNING Många små steg blir till slut ett stort kliv Det finns ingenting som inte kan göras bättre. Även de bra sakerna kan utvecklas. Inom Landstinget Halland är vi

Läs mer

ORGANISATIONSSCHEMA ÅR 2006

ORGANISATIONSSCHEMA ÅR 2006 Årsredovisning 2 0 0 6 ORGANISATIONSSCHEMA ÅR 2006 Landstingsfullmäktige Landstingets revisorer Patientnämnd Sjukvårdsutskott Folkhälsoutskott Demokratiutskott Allmänpolitiskt utskott Landstingsstyrelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN...3

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN...3 1 Årsredovisning 2005 88 Innehåll Innehåll Sid FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN.....................................................3 Landstingsstyrelsens ordförande har ordet.............................................3

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Personal- och utbildningsbokslut

Personal- och utbildningsbokslut Personal- och utbildningsbokslut 2013 1 Innehåll Personal- och utbildningsbokslut 2013...3 Kompetens och engagemang förutsättning för utveckling...4 Attraktiv arbetsgivare allt vi gör har betydelse...5

Läs mer

Bilaga 125 a Landstingsplan och budget 2015-2017 Bilaga 125 a INNEHÅLL INLEDNING...2 POLITISK HUVUDINRIKTNING...3 PATIENTEN FRÄMST...3 BÄTTRE ARBETSGIVARE...3 ATTRAKTIVARE KOLLEKTIVTRAFIK...3 KULTUR...4

Läs mer

Delårsrapport 2 år 2014

Delårsrapport 2 år 2014 Delårsrapport 2 år 2014 Delårsbokslut 2014-08-31 218 mkr Resultaten från Liv och Hälsa Ung 2014 visar att de flesta skolungdomar i Västmanland mår bra och är nöjda med sin livssituation. En försämring

Läs mer

Verksamhetsplanens syfte är att beskriva:

Verksamhetsplanens syfte är att beskriva: PROTOKOLLSUTDRAG Ledningsstaben Hälso- och sjukvårdsnämnden Christina Blomqvist 2015-01-27 Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan och budget för år 2015 HSN 2015-46 5 Bifogade förslag till verksamhetsplan

Läs mer

www.lio.se Årsredovisning 2007

www.lio.se Årsredovisning 2007 www.lio.se Årsredovisning 2007 Landstinget i Östergötland ISBN 978-91-976826-1-9 Landstinget i Östergötland 581 91 Linköping Telefon: 013-22 20 00 www.lio.se Projektledare: Urban Svahn, Ledningsstaben,

Läs mer

Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar

Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar Ledningsstaben 2008-05-09 LiÖ 2008-35 Urban Svahn Hälso- och sjukvårdsnämnden Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar Landstingets politiska majoritet har lämnat bifogat förslag

Läs mer

landstinget i jönköpings län

landstinget i jönköpings län landstinget i jönköpings län ÅRSREDOVISNING 2010 Årsredovisning 2010 Till landstingsfullmäktige 12 april 2011 Innehåll: Sidan 2: För ett bra liv i ett attraktivt län Sidan 9: Hälso- och sjukvård - Perspektiv:

Läs mer

Vänsterpartiets förslag: Trygg och tillgänglig vård med folkhälsan i centrum

Vänsterpartiets förslag: Trygg och tillgänglig vård med folkhälsan i centrum Vänsterpartiets kansli 2010-06-06 Vänsterpartiets förslag: Trygg och tillgänglig vård med folkhälsan i centrum Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 1 Vänsterns_Budget%202011_%20med%20flerårsplan_bred[1]

Läs mer

Årsredovisning för år 2011

Årsredovisning för år 2011 1(2) 2012-03-14 LK11-0636 Landstingets kansli Ekonomiavdelningen Landstingsstyrelsen Årsredovisning för år 2011 Landstingets utgångspunkt för styrning är att tillgängliga resurser används så att en god

Läs mer