En god läkarbemanning i Dalarnas primärvård - basen för hög kvalitet och kostnadseffektiv hälso och siukvård.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En god läkarbemanning i Dalarnas primärvård - basen för hög kvalitet och kostnadseffektiv hälso och siukvård."

Transkript

1 En god läkarbemanning i Dalarnas primärvård - basen för hög kvalitet och kostnadseffektiv hälso och siukvård. GOD KOSTNADSEFFEKTIV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

2 Innehåll Sammanfattning Uppdrag Uppdragsgivare Bakgrund Tidigare åtgärder Mål Delmå l Handlingsplan - förslag till åtgärder Den Goda arbetspla tsen Strategisk och konkret Handlingsplan Läkarbemanning Bilagor Bi laga l: Uppdrag Bi laga 2 : Studier Primärvårdens ro ll och betydelse Bi laga 3 : Framtidplan Bilaga 4: Apex Bilaga 5 : Kriteri er PV system Bilaga 6 : Artikel Läkartidn ingen Bi laga 7 : Primärvårdsklinik, Stödfunkti on Bi laga 8: Centralt stöd och organisation Bilaga 9 : Forskning Bilaga 10 : Karta vaka nsgrad Bi laga l l : Persono lredovisning läkare inom primärvården Bi laga 12 : Ålder Bi laga 13 : Arbetsgrupp och Referensgrupp Bi laga 14: Upprop

3 Sammanfattning Ur landstingsplanen framgår att: "Hälso- och sjukvårdens insatser ska genomföras och planeras utifrån ett befolknings- och patientperspektiv. Lika viktigt är också att hälso- och sjukvården är effektiv, patientsäker och tillgänglig. Det som befolkningen är i behov av ofta och mycket ska fumas nära." En stark primärvård är en förutsättning för att uppnå en kostnadseffektiv hälso- och sjukvård och att kunna tillgodose befolkningens behov. För att åstadkomma en fungerande primärvård krävs en god fast läkarbemanning. För detta krävs, nu mer än någonsin, betydande insatser för läkarrekrytering, ledningsstöd och kompetensu tveckling. För att rekrytera och behålla läkare i primärvården är det viktigast med åtgärder som kan bidra till en god arbetsmiljö, Den goda arbetsplatsen. Den viktigaste åtgärden för detta är att skapa en förstärkt primärvårdsledning som skall verka för nedanstående punkter: Att skapa: utrymme för läkarna att få fortbildning, tid för utveckling en rimlig storlek på uppdraget en väl fungerande struktur på arbetsplatsen inklusive rätt stöd i arbetet en fungerande samverkan både med kollegor i primärvården men också med kollegor på kliniker förutsättningar för läkare att vara delaktiga i verksamhetsutvecklingen För att kunna göra ett bra arbete behöver primärvården/läkarna ha patienternas förtroende och för att uppnå detta behöver primärvården vara tillgänglig - att filmas geografiskt nära, vara enkel att kontakta och erbjuda kontinuitet i möten. Det breda uppdraget kräver en kontinuerlig kunskapspåfyllnad. Patienterna vill ha en fast läkarkontakt och läkarna önskar "fasta" patienter. Primärvården har störst betydelse för prioriterade (äldre, multisjuka, kroniskt sjuka, psykiskt sjuka samt barn och ungdomar) samt socioekonomiskt utsatta grupper i samhället och dessa har också störst behov av närheten till vården. I denna handlingsplan har därmed lagts förslag kring rekrytering, verksamhetsutveckling, utbildning/handledning, fortbildning, lednings stöd och samverkan. Sammanfattningsvis föreslås åtgärder inom följande områden: 1. Primärvårdens andel av den totala hälso- och sjukvårdsbudgeten bör ökas Utökad hälsovalsram för att inom 5 år nå en allmänläkarbemanning motsvarande 1 läkare/ 1500 listade personer. Långsiktig primärvårdssatsning Ökad tydlighet uppdrag och resurser Förstärkning av resurser runt allmänläkarna 2. Förbättrat stöd till primärvården Fortbildningssamordnare Utvecklingsstöd Sekreterare/webredaktör Uppföljningsresurs 3. Rekryteringsåtgärder Handledning Undanröja anställningshinder Internationell rekrytering Konkurrenskraftiga löner Om investeringar i primärvården görs nu finns stora möiligheter för en god framtida läkarbemanning! 4 A ll mänläkare Primärvården I l

4 Uppdragsgivare Landstingets politiska ledning genom landstingsstyrelsens ordförande Ingalill Persson Uppdrag Landstingets politiska ledning, genom landstingsstyrelsens ordförande, ger i uppdrag till hälso- och sjukvårdens förvaltningschef att, på ett heltäckande sätt och med bred förankring, genomföra ett utvecklingsarbete som mynnar i en strategisk och konkret handlingsplan för att uppnå en tillfredställande och stabilläkarbemanning inom Dalarnas primärvård. (Bilaga 1) / Allmän läkare i Primärvå rden -1._ -

5 Bakgrund En viktig bakgrund till detta uppdrag har varit det upprop som länets allmänläkare och utbildningsläkare överlämnade till Landstingets politiska och ljänstemannaledning (landstingsstyrelsens ordförande och landstingsdirektören). (Bilaga 14) Vikten aven välfungerande primärvård Ett stort antal studier visar betydelsen aven väl fungerande primärvård. En satsning på primärvård ger mer kostnadseffektiv vård, minskar effekterna av socioekonomiska orsaker till sjukdom och död och bidrar till en bättre folkhälsa. Vid "Öppna jämförelser" ser man att i genomsnitt c:a 14% av alla vårdplatser är upptagna av personer med slutenvårdstillfällen som är undvikbara med en optimal öppenvård. (Bilaga 2 Studier Primärvårdens roll och behjdelse) Allmänläkarsituationen Dalarna Dalarnas primärvård är i en svår situation. Uppdraget växer men läkarantalet minskar. Det behövs idag ytterligare 85 allmänläkare, samtidigt som en enkät gjord hösten 2011 bland Dalarnas allmänläkare och ST-läkare i allmänmedicin, visar att endast 23 av 83 specialister och 13 av 23 ST-läkare tror att de är kvar på sin arbetsplats om 5 år (Bilaga 14 Upprop). Lönemässigt ligger allmänläkarna lägre än jämförbara grannlän, ST-läkarna ligger i nivå med gramuänen. (Bilaga 11 Personalredovisning läkare inom primärvård) Utöver detta finns en tydlig trend att allt fler arbetar deltid. Detta ses inom många olika branscher och är en generell trend i hela landet. Historisk utveckling - primärvårdens roll i hälso- och sjukvårdssystemet. Uppdraget för primärvården i Sverige bygger på vårdcentralsstrukturen med ett brett åtagande och en samverkan mellan många olika kompetenser. Primärvården ska utgöra första linjens vård och ha en hög tillgänglighet samt finnas nära befolkning/patienter och kontinuitet ska vara nyckelordet. Vid jämförelser med andra länder har Sveriges primärvård en relativt låg andel av den totala hälso- och sjukvårdsbudgeten. Utifrån ett antal kriterier kan hälso- och sjukvården delas in i tre grupper gällande kostnader, organisation etc. - låg, medel och hög. Sverige återfinns i mitten medan ex. Finland och Danmark samt framförallt Storbritannien återfinns i den högsta gruppen. Lägst index har USA. (Bilaga 5 Kriterier PV system) I Dalarna gjordes en satsning på primärvården i samband med Dalarnodellen (1990-talet) och primärvården hade under denna period en högre andel av Hälso och sjukvårdsramen jämfört med övriga län. Under denna period, med starkt fokus på primärvård, var verksamheten välfungerande och alla distriktsläkarljänster tillsatta. Dalarnas primärvård har haft höga kostnader för hemsjukvård, jour och för hjälpmedel. Primärvårdens ram har därefter successivt minskat och vid Nysamjämförelser idag ligger primärvårdskostnaderna på medelnivå. Sverige En likartad situation återfinns i stora delar av landet även om glesbygd/utflyttningslän i större utsträckning har problem med vakanser. Det råder en generell brist på allmänläkare i Sverige. Utöver detta har allmänläkarna en hög medelålder och under de närmsta åren kommer en stor andel gå i pension. Det films i Dalarna ett fåtal yngre allmänläkare men mellangenerationen saknas. (Bilaga 12 Ålder) Den besvärliga situationen kring läkarbemanning inom primärvården, som nu gäller i så många delar av landet, har gjort att liknande upprop tidigare genomförts i bland annat Örebro och Värmland och nu senast i Jämtland. I Örebro har detta lett till politiskt beslut om förstärkning av primärvården med drygt 60 miljoner kronor årligen, där ena hälften utnyttjats för riktad åtgärd kring allmänläkarrekrytering och bemanning, och den andra hälften för kompetensutveckling och annan PV-satsning. Den stora bristen på fasta läkare inom primärvården gör att konkurrensen kring läkarrekrytering drivit fram också utspel för mycket långtgående lönebonus,,om i våd gr,nnland,tmg GäVlebmg:;om h", ~ 6 Allmänläkare Primärvården I -.\ f I. i

6 många landsting att hantera brister i kontinuitet och verksamhetsplanering p g a det stora beroende av korttidsvikarier, s k stafettläkare och därmed också kraftigt ökade kostnader vilket har föranlett SKL att initiera ett gemensamt arbete/projekt runt frågan (Gemensam strategi för att begränsa beroendet av bemanningsföretag, uppdrag 61). Tidigare åtgärder Rekrytering och utbildning i Dalarna Landstinget har sedan flera år ett relativt högt antal AT ~änster och många sökande till dessa. AT-utbildningen får bra omdömen och har ett gott rykte. Svårigheten är att behålla läkarna i länet efter AT och att göra ST-~änsterna i allmänmedicin attraktiva. Dessutom försvinner för många av ST-läkarna under utbildningen, antingen till andra län eller till andra specialiteter. Den pressade arbetssituationen i primärvården påverkar sannolikt många av våra AT-läkare i valet av specialitet och bidrar till att länet tappar ST-läkare. Läkarbristen i landet innebär att det inte är realistiskt att förbättra vakanssituationen enbart genom att försöka rekrytera färdiga specialister i Sverige. Flera enkätundersökningar visar att den viktigaste parametern vid val av specialitet och arbetsplats är det man kallar" den goda arbetsplatsen. De viktigaste faktorerna är kollegial samverkan, god bemanning och en strukturerad mottagning. Huvudmannaskap för mottagningen (privat eller landstingsdriven) var ointressant och påverkade inte trivseln på arbetsplatsen. (Bilaga 6 Läkartidningen 37/2012) Problemet med läkarvakanser inom primärvården har funnits i många år och under åren genomfördes ett utvecklingsarbete som fick namnet Apex = spets. (Bilaga 4 Apex) Trots den pressade situation som Hälso- och sjukvården har befunnit sig i har följande åstadkommits: Studierektorsorganisationen har utvecklats Mötesplatser för ST-läkare i allmänmedicin finns och drivs av dem själva Hemsida för ST i allmänmedicin Antalet ST-läkare har ökat samtidigt som omsättningen har varit stor En något ökad känsla av sammanhörighet inom primärvården Internationell rekrytering har tidigare gjorts och har då varit riktade mot ex. Polen, Österrike, Holland och senare framförallt Tyskland. Denna rekrytering har inneburit ett viktigt tillskott till primärvårdens bemanning. Det saknas en utvärdering av dessa insatser men det finns en bild av att omhändertagandet efter ankomsten till Dalarna har varit bristfällig, framförallt har det saknats stöd med praktiska problem (dagisplatser, arbete till medföljande etc.) och anpassning till samhället utanför arbetet. När vi rekryterar en läkare så rekryterar vi en hel familj. Idag har landstinget egen anställd språklärare och det pågår ett arbete inom HR för att kunna ge ett bättre stöd. Det har tagits fram ett utbildningskoncept för ST-läkare med legitimation men som inte har gjort AT (introduktions~änst) som syftar till att skapa möjligheter för läkarna att lära känna det svenska hälso- och sjukvårdssystemet. Det films behov av rutiner och resurser för hur vi ska ta tillvara spontanansökningar från andra länder och för läkare med utbildning utanför ED som saknar legitimation. I ~s. Allmänläkare i Primärvården r

7 Mål Handlingsplan färdigställd En handlingsplan för en stabilläkarbemanning för den politiska beslutsnivån, som beskriver hur en väl fungerande primärvård som bas ger kosh1adseffektivitet för hela sjukvårdssystemet och en ökad tillgänglighet för hälso- och sjukvårdens alla delar. Delmål De av arbetsgruppen identifierade förbättringsområden där mandat ligger hos ~änstemannaledning påbörjas omgående. Aktiviteter planeras och påbörjas som underlättar att nå en tillfredställande och stabilläkarbemanning. 8 Allmönläkare Primärvården! l

8 Handli ngsplan - förslag till åtgärder För att vända utvecklingen krävs åtgärder inom många olika områden och på olika nivåer. Åtgärderna ska syfta till att skapa de goda arbetsplatserna så att vi kan locka nya läkare till primärvården och behålla de vi har idag. För att åstadkomma detta behöver kunskapen och förståelsen för primärvårdens betydelse för hela hälsooch sjukvårdssystemet öka och åtgärderna måste vara förankrade i hela hälso- och sjukvården. De syftar till att åstadkomma en genomtänkt och långsiktig plan för rekrytering, förbättrat stöd till ledningen och utrymme för att fortbildning/utveckling och forskning. Den Goda arbetsplatsen Primärvårdens andel av den totala Hälso- och sjukvårdsbudgeten bör ökas. / Genom en utökad hälsovalsram ges förutsättningar för att uppnå en läkarbemanning motsvarande 1 distriktsläkare/1500 listade personer. En orsak till bristande arbetsmiljö är att arbetsbelastn.ingen blir för hög om det är brister i bemanningen. Oaktat svårigheterna att rekrytera och att det kan ta tid innan målet nås är ett inriktningsbeslut om ovanstående bemanning en viktig signal som också innebär ett hopp för framtiden. Det behöver skapas en ökad tydlighet mellan uppdrag och resurser. Vid beslut om förändrat uppdrag till hälso- och sjukvården behöver en genomlysning göras av hur hela systemet påverkas. Vid överföring av arbetsuppgifter mellan enheter i hälso- och sjukvården eller vid nya uppdrag/ riktlinjer måste resursbehov beräknas och tillföras. Det finns en frustration i primärvården att inte kunna ta emot arbetsuppgifter som verksamheten skulle kunna klara om resurser fanns. Med en ökad tydlighet uppdrag/resurser skapas en större acceptans för nya arbetsuppgifter, underlättar implementering av nya riktlinjer och gör det lättare att fördela arbetet utifrån patienternas behov. Det finns ett behov att stärka resurserna runt allmänläkarna, framför allt i bristsituationer, för att avlasta de arbetsuppgifter som inte är nödvändiga att läkare utför. Exempel på detta är registreringar i kvalitetsregister, bättre tillgång till undersköterskeassistans Genom en övergripande primärvårdssatsning på alla yrkesgrupper skapas förutsättningar för att åstadkomma en mer kostnadseffektiv hälsooch sjukvård som också kan bidra till en bättre folkhälsa, minska effekterna av socioekonomiska skillnader på risken för sjukdom och död. En allt större andel av befolkn.ingen har komplexa sjukdomstillstånd som har behov av generalistkompetenser. Förbättrat stöd till primärvården. Primärvården har speciella förutsättningar eftersom verksamheten är konkurrensutsatt och stora förändringar har/skall genomföras (hemsjukvård etc.) Utöver detta är verksamheten geografiskt spridd med krav/ behov av samverkan både in mot övrig hälso- och sjukvård men också med kommuner och andra myndigheter (försäkringskassa, arbetsförmedling etc.) För att ge primärvårdens verksamhetschefer bättre förutsättningar behöver centrala stödfunktioner utvecklas. Den landstingsdrivna primärvården kan jämföras med en länsklinik. Genom en ökad intern samverkan kan en mer konkurrenskraftig verksamhet skapas. Primärvården behöver en instans med stödfunktioner enligt nedan, där stödfunktionerna har identifierats utifrån primärvårdens behov. Fortbildningssamordnare. För att skapa och driva en aktiv fortbildningsverksamhet för primärvården, stimulera forsknidg och utveckling och för att uppnå en processorienterad fortbildning i samverkan med övrig hälso- och sjukvård och kommuner. För att utveckla fortbildningsforum och andra former av stöd till allmänläkare, ex handledning. För uppdraget behövs allmänläkarkompetens. Vårdutvecklare. För att, i samverkan med verksamhetschefer, utveckla arbetssätt som kan bidra till att skapa en bättre arbetsmiljö, utveckla teamarbete samt ge stöd i arbetet med vårdriktlinjer, kvalitetsarbete, överenskommelser om arbetsfördehring och underlätta samverkan med vårdgran-\~ /YnS ; ~ Allmänläkare i Primärvården 9 l

9 nar samt ge stöd till specialitetsgrupp allmän medicin och chefsläkare. Sekreterare/webbredaktör. Eftersom primärvården är geografiskt spridd är kommw1ikation via många olika kanaler viktiga för att skapa delaktiga medarbetare. Utöver detta finns ett stort behov av att förbättra uppföljningen av verksamheten för att utvärdera att åtgärder har effekt, tidigt signalera vid brister i arbetsmiljö etc. Det finns ett behov av tillgång till hälsoekonomisk kompetens, controllerfunktion. Rekryteri ngsstrateg ier. Åtgärderna måste bidra både till nyrekrytering och ge förutsättningar för att behålla de läkare som finns idag. Arbetet med rekrytering behöver synliggöras och vara tydligt. Det behöver utvecklas en sammanhållen kedja utifrån kandidat -läkarassistent - vikariat före AT - AT - vikarierande W1derläkare - ST till färdig specialist för att fånga alla möjligheter tilllångsiktig rekrytering. Villkoren/arbetsmiljön för utbildningsläkarna måste förbättras/säkras. Utveckla/förbättra handledning till utbildningsläkare både utbildade i Sverige och läkare från andra länder t ex genom utbildningsvårdcentraler. Identifiera hinder för anställning och utveckla flexibla anställningsformer (årsarbetstid, pensionerade läkare, forsknings~änster). Fortsatt internationell rekrytering men ta tillvara de erfarenheter som tidigare gjorts (förbättrat omhändertagande efter ankomst till Dalarna, individanpassad språkutbildning, mentorskap). Konkurrenskraftiga löner inklusive lönestege för ST-läkare. Ökad kunskap om primärvård i befolkning och hos samverkansparter Genom information öka kunskapen om allmänläkarnas kompetens och uppdrag och vilka kompetenser i övrigt som finns i primärvården. Genom en ökad kunskap skapas en större förståelse för vad primärvård är, vilket underlättar för patienterna att söka på rätt vårdnivå och känna sig trygga med det. Det ger förutsättningar för att göra en bättre arbetsfördelning och att fatta väl underbyggda beslut. "Rätt patient på rätt nivå, tillgänglighet utifrån lokala förutsättningar." En kostnadseffektiv Hälso- och sjukvård kräver en stabil primärvård! En stabil primärvård behöver en bra läkarbemanning! För att uppnå en bra läkarbemanning behövs: Utrymme för fortbildning och utveckling Långsiktig, genomtänkt rekrytering Stöd till ledningen 10 Allmänläkare Primärvården I \

10 » :3 O: :J O: '" O..., C\l Atgärder och aktiviteter I punktform 1. Den goda arbetsplatsen; åtgärder för att skapa (utrymme för fortbildning/utveckling, rimligt uppdrag, fungerande struktur, kollegial samverkan, delaktighet) Planerad tid för utveckling och kompetensutveckling Tillgång tilllokalallänsgemensamma utbildningar, kompetensutvecklingsplaner Minska dubbeljobb, onödigt arbete =utveckla samverkan Skapa riktlinjer för prioritering, internt i primärvården. Uppdragsbegränsningar Planerad tid för teamarbete Planering för frånvaro Skapa förståelse för situationen i PV hos samverkans parter Utveckla kommuniktionsvägarna och skapa utrymme för deltagande i utvecklingsarbete Utveckla informationsvägar, nyhetsbrev, mailrutiner, "filter" Internt arbete med ständiga förbättringar 1 V'nsledEffekt Kopplat till åtgärd och aktivitet Öka attraktionen för arbete i PV, lättare att rekrytera och behåll a läkare på alla nivåer (AT; ST DL) Öka/bibehålla läkarnas professionella kompetens Primärvårdsgemensa m- ma riktlinjer för prioriteringar ger minskad stress på enskild. Utveckling av teamarbete, SEON, (bästa effektiva omhändertagande nivå) Kopplat till åtgärd och akti~itet I""' Nu I Långsiktigt PV 's verk chefer behöver göra ett gemensamt arbete ru nt läkarplanerin g, (tid för adm, kurser, teamarbete etc) Inkl sprida goda exempel Rätt kompetens till rätt patient. Avvikelserapport nov. Implementera rutin samverkan Utveckla lokala träffar, utbildning Vårdcentralsträffar Utveckla konsultstöd via telefon/video Utveckla rutiner för avvikelser Auskultation i PV från Auskultation i PV från klinikerna, läkare + klinikerna, läkare + chefer chefer Översyn/utveckling av övr, spec ST utformning, PV placeri ng Skapa mötesplatser ex lokala DL möten, FQ grupper, Salint Identifiera hinder i flöden och processer Riktlinjer för prioriteringar - förankra politiskt Dokumenthanteringssystem Rutin dokument hålls levande/ uppdateras Identifiera hinder i flöden och processer 1 Ans,a, 1 KriI,." Tjänsteman politiskt IBesI- underlag beslut PV samordnare V chefer + saknas 2 Förv chef Förv chef Områdes- samordnare+ saknas 1 +2 FV chef FV chef FV chef en l'l :t>?;-' 9" ;:r, l'l... <: ~... ro I O..., O a.. C/) -+ ~ ro ::::J o...?;-' -+ 8=- O ::::.:"0 CD ;:"'''0 ;:;,... _. Il> =:CO ;:; o.- C>q ro ::::J -. <Jl <Jl ;:r. (fl l'l ~ CO o ~ 7' Il>o (fl " ~ : l'l o.- ""O O,r\) ~ N O: - () II... O :::r (fl ej,... l'lo Il> g. C;. ::J...,.. ej o.- r- 7' \D '" O: O I i:t... ;::, o,~ ~ ::J UJ ~ O...,..., "'" ~ ;:,.. er ~ CD l'l -+ ;>;-... O: f!::,. II ~ l'l: Cii o '" CD ;:; Saknas 1 o V chefer ~ ::J Studierektorer -. Proj ledare ledningssystem Verksamhetschefer Saknas 2 fr 3 O ::J ::J CO :3..., O: < 0 0

11 tv -' }> :3 o: :::J o: :7'..., o --- (1) 3 o:..., <..., o ' o... (1) :::J Atgärder och aktiviteter I punktform 2. Skapa tydlighet mellan uppdrag och resurser. Vid beslut, alltid ta hänsyn till hela HoS systemet, vad påverkas runt om? 3.Öka primärvårdens andel av den totala HoS budgeten I Vinster/Effekt Kopplat till åtgärd och aktivitet Ökad delaktighet från verksamheten, ökad acceptans för nya arbetsuppgifter. Lättare att implementera. Underlättar för alt arbetsfördela "rätt" dvs att patientens behov styr. Mindre risk att oförutsedda effekter uppstår. Kösatsning Ger mer varaktiga förbättringar, långsiktighet Minskad totalkostnad. Bättre vård för de grupper som behöver generalister etc, se studierna. Minska belastningen på akutmottagningar. Minska onödiga inläggningar. Minskat omarbete, smidigare flöde för patienten I Hur I Ansvar I Kräver Besluts- Kopplat till åtgärd och aktivitet Tjänsteman politiskt underlag Nu I Långsiktigt beslut Utveckla metoder för Ek dir att beräkna kostna- + saknas 4 der, ska utgöra en del av beslutsunderlag vid förändringar Utveckla specialitets- PV samordnare gruppens uppdrag + saknas 2,3 och roll ex vårdöverenskommelser, gemensamma vårdprogram. Tydligt administrativt stöd till läkare (Beslutstöd) Ramökning 1/1500 Ramökning 1/1500 Politiskt beslut Underlag Central stödfunktion 5 år Löner Skapa ekonomiska Politiskt beslut Underlag förutsättningar för adekvat fortbildning, kval mått? 4. Förbättrat stöd till primärvårdens chefer och tilllandstingsledningen Ökad samverkan internt i PV. Mindre belastning på cheferna, mer görs gemensamt. Bättre kommunikation till medarbetare, högre delaktighet. Underlätta kompetensutveckling för läkare. Stödresurser, se Stödresurser, Se Politiskt beslut Underlag Bilaga Stödfunktion/ Bilaga Stödfunktion/ PV klinik PV klinik Fortbildning, skapa Politiskt beslut Underlag tydlighet runt krav, kompetensplaner

12 Atgärder och aktiviteter I punktform I Vinster/Effekt Kopplat till åtgärd och aktivitet I Hur I Ansvar I Kräver I Besluts- Kopplat till åtgärd och aktivitet Tjänsteman politiskt underlag Nu I Langsiktigt beslut 5. Rekryteringsstrategier Strategier för rekrytering från kandidat till DL Förbättrad handledning Internationell rekrytering Utveckla samverkan PV- kliniker Identifiera hinder för anställning Konkurrensstarka löner Kandidater Storlek på Vårdcentral Fler väljer ST allmän medicin - Minskat behov/beroende av hyrläkare Ökat förtroende i befolkningen Ökat förtroende övriga HoS och kommun Möjlighet att utveckla vårdprocesser Utveckla handledning Saknas 1 + studie- rektor Utveckla gemensamma utbildningar/ träffpunkter Mentorskap SR, ve, pv samordnare Studierektor Utveckla lönekriterier Lönebevakning Pers dir + verk chefer under ST Glesbygd lönar sig Lönebevakning Glesbygd lönar sig Utöka möjlighet till Utöka möjlighet till Pers dir flexibla anställningar, flexibla anställningar, ex prova DL anställ- ex prova DL anning utan eget distrikt, ställning utan eget årsarbetstid distrikt, årsarbetstid Skapa möjlighet att Skapa möjlighet att pensionsspara pensionsspara Identi- Identifiera andra hin- fiera andra hinder för der för anställning anställning Info om PV och an- Info om PV och an- Pers dir ställningar på externa ställningar på externa Saknas 3 webben förbättras webben förbättras» :3 o' ::J o: 7' Q.., ro -a..., 6. Förbättra uppföljningen, ex av Antal besök/dl Vakanser Fortbildning Övertid Kunna skapa gemensamma bilder medarbetareledning Mer kunskap/förståelse hos ledningen Möjlighet att agera tidigt Omhändertagande efter hitkomst förbättras. Språkutbildning Pers dir + saknas =rekryterings grupp Analys och koppling Utveckla Bildrappor- Ek dir till förbättringsarbeten ter + utbildning Pers dir Utveckla rapporter PV samordnare Heroma + Saknas 4

13 o: A"' Cl..., --- ro Atgärder och aktiviteter I punktform 7.Forskning, fortsatt utveckling CKF-PV. I Vinster/Effekt Kopplat till åtgärd och aktivitet Grund för PV utveckling Rekryteringsbefrämjande Utvecklar utbildning AT/ ST I Hur Ansvar I Kräver I Besluts- Kopplat till åtgärd och aktivitet Tjänsteman politiskt underlag Nu I Långsiktigt beslut Se separat plan, Aka- Se separat plan, Aka- Forsk chef CKF + demisk vårdcentral demisk vårdcentral Saknas 1 Verk chefer 3..., o: <..., 0 0 o... ro ::J 8. Ökad primärvårdskunskap i befolkning Underlätta för patienter att söka på rätt nivå Ökad trygghet Inblick Utveckla informa- Info enheten Utveckla informa- tion/kommunikation HoS dir tion/kommunikation exernt och internt 1177 m.fl. + Saknas 3 externt och internt om PV om PV

14 Bilagor Bilaga l : Uppdrag Bilaga1 Uppdrag LANDSTINGET DALARNA INK D3-22 DNR.. l..d.ltlo 1QQ.O SI(R ~OD.. O't Uppdrag om Iiikarbemanning inom Dalarnas primiirvård U"I<gmnd Dalam:ls primärv{m.l hur en problematisk IHkarbcmanningssituatioll, såvril i ett nulägcspl!rspckliv som i ett frmntidspcrspekti\'. Bakgrunden Hr månglilsettcrad, med orsaks faktorer som svåravgrunsul arbctsillllchrlll, tung urbctsbdastning och otill rtick li ga rckrylcringsinitiilliv, Sitnalionen kan preciseras mcd bl.... IU ljandc aspekter: Den uh."1uella bel11:lnningssituationcn avseende spccialislkompctcnta allmiin1:ikare innebar en belydfltldc vakansgrad. i storleksordningen 40 % i relation till bwjgctcrnd nivå. DUremot är rckrytcrin gssituilli oncn avseende ulbildningslukarc god, IIlcdjiimRircJscvis nh~lil ga anställda. Detta innebur i1 ena sidan eli stort hnndlcdarbchov, il undru sidiltl eli värdefullt produktionstillskott och därmed en partiell kompensation for vaknnssituutioncn nvsccndc spccialistkompctclll!t ;:ll lmunliikarc. Eli nnnan iirgärd som bidrm till en helhetslösning iii' initiati\' alt på Cl! vurslllnt sält Iilrskjula arbelsuppgil'lcr till andra pcrsonnlkalcgoricr. sum dislriklssjukskölerskur, sj ukgymnuster och kuratorer. I övrigt kompclisr.![us bristsitumiol1cn mcd bcmnnningswsningal' av "slarcttkarakliir", vilket i nuhlgct ii I' ett -viktigt och nödvändigt produktioll Sl illskoll, men som pn sikt bör minskas eller undvikas med hllns)'n tilllltklorcr som kosiiladsni vå och konti nuirelsbrisl. Uppdrag Landstingets politiska ledn ing, genom landstingsstyrel sens ordfurnnde, ger uppdrag till hiilso- och sj ukvflrdcns Iilrvallningse hcrnlt. p ~ cllllcllilcka ndc siill och mcd bred Iilrankring, gcllomjora ett utvecklingsarbete som utmynnar i en Slfalcgisk och konkret hundlingsplnn Hir auuppml en tilll'rcdställnndc och stabilläkarbemmm ingssiluation inom DalamHs primhrvärd. Tidplnn Uppdraget rorv tint ~ls inlcdns under "åren 20 12, med fort satt hearbetning och utveck ling under sommnren-hösten 2U1 2. s"mlmed en IlIrdig "undlings plnn se nnsl Uppdrugct ron/lin tas gcllomföms i s!lmspclmcd hiilso- och sj ukvflrdens lcdllingsgrupp. bcr(irdu verksmnhclschcl'cr. (leh berörda )'rkcslllrcningar. Planeras kontinuerli ga m~esrap p o rl c r tilllandstillgsstyrelscns ordlllr3nde, samt redovisning liiilandstingsstyrcisen novcmbcr ~ Il v~.l 7e,t.r $--- Ingalill Persson Landslingssl)'rcl scns ordforandc / Allmän läkare J7'l7 g Primärvå rden /.-

15 Bilaga 2: Studier Primärvårdens roll och betydelse Bilaga 2. Studier Primärvårdens roll och betydelse. Såväl medicinsk som ekonomisk forskning och statistik från hela världen visar att en utbyggd och väl fungerande primärvård är nyckeln till ett kostnadseffektivt hälso och sjukvårdsystem. Länder med en högre andel primärvårdsläkare i läkarkåren som helhet har i genomsnitt omkring 20 % lägre vårdkostnader med bibehållen medicinsk kvalitet. Många studier visar dessutom att en ökad tillgång till läkare i primärvården inte bara bidrar till en minskning av kostnaderna för hela sjukvården utan att det också ger bättre folkhälsa och ökad produktivitet i vården. En utbyggd primärvård är av stor betydelse för folkhälsan och kan utjämna konsekvenserna av socioekonomiska skillnader i samhället. Det finns stark evidens för att medborgarnas självupplevda hälsa förbättras och att mortaliteten (dödligheten) i befolkningen minskas om man satsar på en utbyggd primärvård med fler allmänläkare. Dessa effekter kunde man inte se när man ökade antal läkare inom andra specialiteter eller gjorde satsningar på den specialiserade vården. En fungerande primärvård bidrar mycket till att vården av äldre och multisjuka i högre grad kan ske i hemmet eller inom serviceboendet. Detta bidrar till att effektivisera vården och avlastar slutenvården betydlig. Med hjälp av data från öppna jämförelser kan man räkna ut att i genomsnitt ungefär 14 % av alla vårdplatser i Sverige är upptagna av personer med slutenvårdstillfällen som är undvikbara med en optimal öppenvård. Sammanfattningsvis får sjukvården som helhet sänkta kostnader och blir mer produktiv i områden med välfungerande primärvård. En investering i Primärvården kan därför anses som ett effektivt medel för att uppnå långsiktiga besparingar. 16 I A llmänläkare i Primärvården.~ l I ~!

Vägen till medborgarnas primärvård

Vägen till medborgarnas primärvård Vägen till medborgarnas primärvård PRIMÄRVÅRDEN OCH PATIENTENS RESURSER SKA UTNYTTJAS EFFEKTIVT PRIMÄRVÅRDENS ENHETER SKA HA EGET HANDLINGS- UTRYMME PRIMÄRVÅRDEN SKA VARA EN TILLTALANDE ARBETSPLATS PRIMÄRVÅRDEN

Läs mer

Vägar för att öka antalet läkare i första linjens sjukvård

Vägar för att öka antalet läkare i första linjens sjukvård Vägar för att öka antalet läkare i första linjens sjukvård Ett projektarbete av Ola Bergstrand INNEHÅLL Sida Sammanfattning 3 Huvudförslag 4 Introduktion 5 Ramarna för projektarbetet 5 Vad efterfrågas

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

Primärvårdens läkarbemanning

Primärvårdens läkarbemanning Primärvårdens läkarbemanning Öppna jämförelser mellan landsting och driftsformer av primärvårdens försörjning av specialistläkare 2012 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges

Läs mer

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund RAPPORT Mars 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund Sveriges läkarförbund Box 5610, 114 86 Stockholm Telefon:

Läs mer

Liv och hälsa i Västernorrland. Landstingsplan 2015-2017 BESLUTAD I LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2014-02-25--26

Liv och hälsa i Västernorrland. Landstingsplan 2015-2017 BESLUTAD I LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2014-02-25--26 Liv och hälsa i Västernorrland Landstingsplan 2015-2017 BESLUTAD I LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2014-02-25--26 2 Landstingsplan 2015-2017 Innehåll 1. Landstinget Västernorrlands vision 5 2. Grundläggande värderingar

Läs mer

Årsredovisning 2014. Närsjukvården i centrala Östergötland. Bild. www.regionostergotland.se. Dnr 2015-91

Årsredovisning 2014. Närsjukvården i centrala Östergötland. Bild. www.regionostergotland.se. Dnr 2015-91 Närsjukvården i centrala Östergötland www.regionostergotland.se Dnr 2015-91 Bild Innehållsförteckning PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION 3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN 5 VISION (OCH VERKSAMHETSIDÉ)

Läs mer

Delårsbokslut mars 2015. Primärvårdsförvaltning

Delårsbokslut mars 2015. Primärvårdsförvaltning Delårsbokslut mars 2015 Primärvårdsförvaltning april 2015 1 Landstinget Blekinge 2015-04-20 Dnr 2015/ Primärvårdsförvaltningen RosMarie Nilsson Till Nämnden för primärvård och folktandvård Delårsbokslut

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Landstinget Västernorrland

Revisionsrapport 2014 Landstinget Västernorrland Revisionsrapport 2014 Landstinget Västernorrland Granskning av landstingets arbete med kompetensförsörjning Innehåll Innehåll...0 Sammanfattning...1 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. Nulägesbeskrivning

Uppdragsbeskrivning. Nulägesbeskrivning Uppdragsbeskrivning Bristen på allmänläkare i Sverige är uttalad och en av de absolut viktigaste frågorna för hälso- och sjukvården att försöka komma till rätta med. Undertecknad fick därför hösten 2013

Läs mer

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen 1 Välfärdsutvecklingsrådet 2012-04-24 Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 5 Ersättningssystem Analys och förslag... 8 Samverkansfrågor

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Kallelse Utskriftsdatum: 2015-03-05 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Tid onsdag 11 mars 2015 09:00 Plats Kallade Konserthuset Växjö Ordinarie ledamöter Charlotta Svanberg (S), ordförande Tryggve Svensson (V),

Läs mer

på väg mot Halland bästa livsplatsen

på väg mot Halland bästa livsplatsen på väg mot Halland bästa livsplatsen årsredovisning 2013 innehåll För morgondagens välfärd...5 Viktiga politiska beslut med invånarna i fokus...6 Händelser...13 Sammanfattning...14 Sammanfattning av måluppfyllelse...16

Läs mer

Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård

Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård RAPPORT September 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Olle Högrell, utredare Sveriges läkarförbund Susann

Läs mer

Vad gör primärvården för äldre med komplexa behov?

Vad gör primärvården för äldre med komplexa behov? & report Leading Health Care nr 10 2012 Vad gör primärvården för äldre med komplexa behov? Arbetssätt och samverkan vid åtta mottagningar i Region Skåne samt implikationer för landsting och kommuner Författare:

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

Vad kan Sverige lära av Fastlegeordningen i Norge? Sammanfattning

Vad kan Sverige lära av Fastlegeordningen i Norge? Sammanfattning Sammanfattning Denna rapport syftar till att beskriva och analysera några av de långsiktiga resultaten av Fastlegeordningen i Norge (FLO) beträffande tillgänglighet, kontinuitet, rekrytering samt kostnadseffektivitet.

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Budgetanvisning. Innehåll

Budgetanvisning. Innehåll 1 Budgetanvisning Västra Götalandsregionen behöver en ny politik för en bättre sjukvård. Denna budget presenterar Moderata Samlingspartiets inriktning för regionens verksamheter inför 2015 och planperioden

Läs mer

Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar

Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar Ledningsstaben 2008-05-09 LiÖ 2008-35 Urban Svahn Hälso- och sjukvårdsnämnden Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar Landstingets politiska majoritet har lämnat bifogat förslag

Läs mer

UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA

UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA Organiseringen av hemsjukvården vid åtta husläkarmottagningar efter införande av Vårdval Stockholm Lisbeth Hagman Jenny Österman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Landstinget Sörmland

Årsredovisning 2013 för Landstinget Sörmland TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Johanna Öjert Ekonomienheten (Ekonomidirektörens enheter) +46155245000 2014-03-12 LS-LED14-125-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsens

Läs mer

Vem bestämmer? 2014-11-07

Vem bestämmer? 2014-11-07 www.pwc.se? En översiktlig kartläggning av styrning och ansvar för insatser för barn och unga med psykisk ohälsa, tre landsting och sju kommuner 2014-11-07 Innehållsförteckning Rapport Sidan Uppdrag avgränsning

Läs mer

Plats: Blå salen, Universitetssjukhuset i Linköping, ingång 13, plan 13 - matsalsbyggnaden.

Plats: Blå salen, Universitetssjukhuset i Linköping, ingång 13, plan 13 - matsalsbyggnaden. Landstingsstyrelsen peder.bjorn@lio.se Föredragningslista för landstingsstyrelsen torsdagen den 9 oktober 2014. Plats: Blå salen, Universitetssjukhuset i Linköping, ingång 13, plan 13 - matsalsbyggnaden.

Läs mer

VÅRDEN AV ÄLDRE. En granskning av vård och omsorg i åtta länder

VÅRDEN AV ÄLDRE. En granskning av vård och omsorg i åtta länder VÅRDEN AV ÄLDRE En granskning av vård och omsorg i åtta länder Innehåll De åtta granskade länderna är Danmark, Finland och Norge samt England, Frankrike, Holland, Spanien och Tyskland. Alla rapporter finns

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Distriktsläkaren. Effektivitet i primärvården Minskning av nya hjärtinfarkter? Videoteket tillgänglig fortbildning på nätet

Distriktsläkaren. Effektivitet i primärvården Minskning av nya hjärtinfarkter? Videoteket tillgänglig fortbildning på nätet Distriktsläkaren Nr 4 2014 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Effektivitet i primärvården Minskning av nya hjärtinfarkter? Videoteket tillgänglig fortbildning på nätet Svenska Distriktsläkarföreningen

Läs mer

Distriktsläkaren. DLFs symposium Fackliga seminariet Etikdagen Vårdval i primärvården. Nr 6 2012 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF

Distriktsläkaren. DLFs symposium Fackliga seminariet Etikdagen Vårdval i primärvården. Nr 6 2012 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkaren Nr 6 2012 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF DLFs symposium Fackliga seminariet Etikdagen Vårdval i primärvården Svenska Distriktsläkarföreningen Ledare Distriktsläkaren Svenska Distriktsläkarföreningen

Läs mer

Skriv i AllmänMedicin! Innehåll 2 2012. 35 Kongressen Allmänläkare: våga leda! Karin Träff Nordström

Skriv i AllmänMedicin! Innehåll 2 2012. 35 Kongressen Allmänläkare: våga leda! Karin Träff Nordström Innehåll 2 2012 3 Ledare Allmänläkare och SFAM Karin Träff Nordström 5 Chefredaktörsruta Nu gäller det! Ingrid Eckerman 6 SFAM informerar Fullmäktigemötet 2012 Ingrid Eckerman 8 Klinisk praxis Om kolorektal

Läs mer