Förslag till föredragningslista KF3 2003/2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till föredragningslista KF3 2003/2004"

Transkript

1 NYMBLE, SIDA 1 (2) Förslag till föredragningslista KF3 2003/2004 Kårfullmäktigemöte 3 Datum Tid Plats sal E2 * = bilaga finnes 1 Formalia Föredragande 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande * 1.3 Anmälda förhinder 1.4 Justering av röstlängd 1.5 Publicering på webben 1.6 Adjungeringar 1.7 Val av två justerare tillika rösträknare 1.8 Fastställande av föredragningslista 1.9 Föregående protokoll, kårfullmäktigemöte 9 oktober Entlediganden* 1.11 Anmälningsärenden 2 Rapporter 2.1 Kårstyrelsen* Kårstyrelsen 2.2 Projektledare Armada Agneta Szlufarska 2.3 Programgruppen* Alfred Mosskin Hanna Bohlin 2.4 International Student Service ordförande* Thomas Jansson 2.5 Osqledaren* Kalle Boija 2.6 Kanslichef Mårten Dahlberg 2.7 Sektionerna 3 Bordlagda ärenden 3.1 Val av verksamhetsrevisorer 4 Stadgeändring - andra läsningen 4.1 Motion Namnändring RN* David Grimfors 4.2 Motion Medlemsantal RN* David Grimfors 5 Beslutsärenden 5.1 Granskning av verksamhetsberättelse * Kårstyrelsen 02/ Fastställande av resultat- och balansräkning * Kårstyrelsen 02/ Ansvarsfrihet för styrelsen Verksamhetsrevisorer 6 Valärenden 6.1 Val av valnämnd Peter Skar 6.2 Val av kårstyrelseledamöter, två stycken Valberedningen 6.3 Val av projektledare för Armada Valberedningen 6.4 Val av ISS ordförande Valberedningen 6.5 Val av webmaster Valberedningen Tekniska Högskolans Studentkår

2 SIDA 2 (2) 7 Motioner 7.1 Motion angående mandatfördelning i KF* Jon Larsson 8 Övriga ärenden 8.1 Övriga frågor 8.2 Nästa möte 8.3 Mötets högtidliga avslutande Tekniska Högskolans Studentkår

3 NYMBLE Till: Kårfullmäktiges ledamöter För kännedom: THS medlemmar Karriärservice THS Personal Kårstyrelsen Kårspexet Kanslichefen Programgruppen Promenadorquestern Valnämnden International Student Service Teknologkören Inspektor Armada Osqledaren Valberedningen THS råd Studentradion Verksamhetsrevisorerna QuarneVALen Webbgruppen Kallelse till kårfullmäktigesammanträde 3 Torsdagen 13 november kl i sal E2, KTH Campus Härmed kallas du till kårfullmäktigesammanträde. Mötet börjar klockan i sal E2, KTH Campus, och beräknas sluta senast klockan Reservtid är söndagen 16 november Som vanligt ajourneras detta möte om det fortfarande inte är avslutat. Någon mat kommer inte serveras. Vi vill ha anmälan senast söndagen den 9/11 för att kunna beställa mat. I anmälan bör framgå för varje anmäld person om denne är vegan, vegetarian, allergiker eller dyl. Vi föredrar att få svaren sektionsvis via e-post till Om ordinarie ledamot inte kan närvara vid sammanträdet, måste denne själv se till att informera sin suppleant! Förhinder anmäls senast den 12/11 till Motionsstopp är torsdagen den 23:e oktober. Föredragningslista och möteshandlingar kommer att, senast torsdagen den 30 oktober, länkas till per e-post. Väl mött! Talmanspresidiet. Tekniska Högskolans Studentkår Talmanspresidiet E-POST POSTADRESS THS, Talmanspresidiet Stockholm

4 NYMBLE Entledigande KF Sofie Heldebro har hos talman begärt att få bli entledigad ifrån sitt uppdrag som kårfullmäktigeledamot. Talmanspresidiet beslutar att I enlighet med THS stadgar entlediga Sofie Heldebro från posten som KF-ledamot för CL-sektionen fr.o.m Beslutet kommer att tas upp för godkännande av KF3 den 13 november Stockholm Stefan Knutsson Talman Tekniska Högskolans Studentkår Stefan Knutsson, Talman POSTADRESS THS Stockholm E-POST WEBBPLATS

5 NYMBLE Entledigande KF Emma Karlsson har hos talman begärt att få bli entledigad ifrån sitt uppdrag som kårfullmäktigesuppleant. Talmanspresidiet beslutar att I enlighet med THS stadgar entlediga Emma Karlsson från posten som KF-suppleant för Kemisektionen. Beslutet kommer att tas upp för godkännande av KF3 den 13 november Stockholm Stefan Knutsson Talman Tekniska Högskolans Studentkår Stefan Knutsson, Talman POSTADRESS THS Stockholm E-POST WEBBPLATS

6 NYMBLE Entledigande KF Caroline Hedfält har hos talman begärt att få bli entledigad ifrån sitt uppdrag som kårfullmäktigeledamot. Talmanspresidiet beslutar att I enlighet med THS stadgar entlediga Caroline Hedfält från posten som KF-ledamot för IsC Beslutet kommer att tas upp för godkännande vid KF3 den 13 november Stockholm Stefan Knutsson Talman Tekniska Högskolans Studentkår Stefan Knutsson, Talman POSTADRESS THS Stockholm E-POST WEBBPLATS

7 NYMBLE, KÅRSTYRELSENS RAPPORT TILL KF VERKSAMHETSPLANSPUNKTER MEDLEMMARNA ÖVER ALLT Anpassa kårx öppettider och kontaktvägar efter ortsektionerna. Felicia har på senaste HING-rådet frågat vad ortsektionerna vill ha för typ av anpassning. De tycker att det är bra som det är, och Felicia har inte fått andra incitament att något motsäger detta. Genomföra en enkät för att utreda medlemmarnas intresse för och vetskap samt önskemål om THS verksamhet. Detta kommer att genomföras under period 2 eller 3 med hjälp av Robert Andersson. Albin och Robert har tagit fram ett preliminärt upplägg på hur det hela ska se ut, och just nu så funderar vi på vad som ska vara med och hur frågorna ska se ut. Arbeta för att Studenthälsan ska ha mottagningstider ute på ortsektionerna. Då det inte verkar finnas något behov av detta så har förutsättningarna för detta ändrats och Albina ser punkten som avklarad. Däremot så kan hela kårstyrelsen på olika sätt hjälpas åt med att sprida information om studenthälsan ute hos ortsektionerna. Arbeta för ett ökat valdeltagande på sektionerna. Kajsa och Albin har på Ordföranderådet 6/11 diskuterat THS låga valdeltagande. Albin kommer att marknadsföra sektionernas val och sektionsmöten genom kårens informationskanaler. Kajsa ska ta upp fråga igen efter höstens sektionsmöten, för att då se vilka metoder som ger resultat. Öka medvetenheten om kåren centralt ute på ortsektionerna Vi arbetar kontinuerligt med att synas och informera ute på ortsektionerna. KÅRFUNKTIONÄRERNAS ARBETSSITUATION Kårens heltidsarvoderade ska ha en gemensam fysisk aktivitet varje vecka. Sen senaste KF har två gemensamma fysiska aktiviteter genomförts, tre om man kan räka in dansandet på finlandsfärjan. Kårens heltidsarvoderade skall få utbildning inom relevant område. Kajsa tycker att denna punkt är mycket svår att genomföra, då det inte finns några pengar och kårens heltidsarvoderade arbetar med så olika saker. Kårens heltidsarvoderade har dock fått lärdom och insikt i varandras personlighetstyper genom att Navigatörerna förläste och sedan följde upp med enskilda samtal. Via kårens råd uppmärksamma och ge stöd till sektionsfunktionärerna vad gäller deras arbetssituation. Kajsa arbetar tillsammans med KTH och Handels på att ta fram en seminarieserie för sektionsfunktionärerna i gruppdynamik, konflikthantering och ledarskap. I dagsläget är föreläsarna klara, men datum är ej ännu spikade. Konkretisera de heltidsarvoderades arbete mha projekt- och tidsplaner med tydliga mål och delmål. Felicia har inte jobbat med detta. Ta fram arbetsbeskrivningar för de heltidsarvoderade. Felicia har inte arbetat med detta. Se över vilka grupper och råd kårens heltidsarvoderade ska delta i. Under v 44 har Felicia och Kajsa påbörjat den andra runda med kvartsamtal. Där tittar vi på den tidigare skriva konkretiseringen av verksamhetsplanen, och konkretiserar mer vid behov. Där beskrivs även arbetet och hur det bedrivs, med exempelvis råddeltagande osv. Felicia har inte sett över råden. ORGANISATION OCH EKONOMI Under hösten 2003 tillsammans med Doktorandsektionen verka för att KTH finansierar ett Doktorandombud from hösten namn Albin Rangefelt Kårstyrelseledamot Tekniska Högskolans Studentkår e-post webbplats telefon fax besöksadress postadress mobiltelefon org.nummer Drottning Kristinas väg 15 THS, Stockholm

8 SIDA 2 (10) Kajsa har samtalat med Dr-sektionen angående detta och det framkom då att denna punkt inte tycktes ha någon förankring hos dem. Kajsa var med på Dr-sektionens möte med KTHs administrativa personal som arbetar med Dr frågor. På mötet diskuterades allt ifrån KTHs webbsidor och maillista till alla Doktorander. På våren genomföra en THS-fest för de som kåren under året har samarbetat med. Kajsa har inte arbetat med detta. Ta fram rutiner för hur kårengagemang på alla nivåer kan utfärdas. Kajsa har inte arbetat med detta. Bevaka utvecklingen i HÖRS AB. Felicia har med Albina varit på möte gällande Aktivt Kårhus med bland annat Magnus Olsson, VD i HÖRS AB. Restaurangen i Nymble fortsätter att gå dåligt, och våra avtal är det fortfarande oreda i. Besluta vilka resurser THS deltagande i Reftec-samarbetet är värt, samt under vilka former samarbetet skall bedrivas. STORK (studiemiljörådsgruppen) verkar inte ha så mycket utbyte med varandra. Men Felicia har inte gjort något konkret. Inrätta en grupp som arbetar med underhåll av kårhusets datorer. IT-enheten har i princip gått med på att driva kårens datornät billigt eller gratis. Några speciallösningar vi har idag (speciellt medlemsregistret) kan utgöra problem, men detta ska kunna lösas så småningom. Nästa steg är att folk från IT-enheten ska komma hit och tillsammans med Albin gå igenom våra behov mer noggrant. Detta kommer att ske inom 1 till 2 veckor. Bevaka utvecklingen av KTHs karriärserviceverksamhet. Karriärcenter är intresserade av att se hur det näringslivsverksamheten fungerar på resp. sektion och med anledning av det så ska det sättas samman frågor så man kan få klartecken i det hela. Detta var det som diskuterades på Arbetsmarknadsråd 1 utöver presentation av ARMADA av Agneta Szlufarska samt Karriärcenter av Karin Lindmark. Bevaka utvecklingen av KTHs alumnirelationer Jesper deltog på Hemkomstdagen i Sandviken, efter lunch så var det studiebesök på Sandvik och senare under dagen så hade man möjlighet att ta del av intressanta föreläsningar. Jesper är kallad till styrelsesammanträde i KTH alumni samt deras höstmöte där man kommer att diskutera Civilingenjörsutbildningen färskvara eller grundvara? UTBILDNING Åsiktsbilda kring utformningen av samt reglerna och kraven för olika examinationsformer. Ann har inte gjort något särskilt på denna punkt. Frågan kommer tas upp i utbildningsrådet för att få sektionernas synpunkter och senare ta åsiktsbildningen högre upp i systemet. Verka för att mer matematikundervisning bedrivs i grupper om max. 40 studenter. Just nu väntar Ann på kursutvärderingarna som lärarna på matematikinstitutionen håller på att genomföra. Förhoppningsvis kommer det att bli ett positivt resultat som gör det möjligt för matteundervisningen att ske i mindre grupper. Problemet blir då institutionerna som i och med mindre grupper får betala mer. Se till att alla lektorer och adjunkter, minst vartannat år, genomgår pedagogisk fortbildning. Oscar har fått upp pedagogisk utveckling som en diskussionsfråga på nästa möte i fakultetsberedningen, den 18 november. Målet är att få till en utredning om pedagogik på KTH. Bevaka att KTH tar fram målformuleringar för samtliga kurser. Ann har inte arbetat med detta. Följa upp hur det går för studenter som inte har Matematik D eller E som förkunskaper. Oscar har av centrala utbildningskansliet blivit lovad att få ta del av statistik i den mån den går att få (statistik kan fås på intagsgrupper, dock inte på faktiska förkunskaper, i de fall dessa diffar). Har bett representanterna i utbildningsrådet att hålla ögonen öppna och tala om hur de uppfattar situationen. På utbildningsrådets möte 28 oktober rapporterade matteinstitutionen att det hittills gått dåligt för de samhällsbyggnadsstudenter som antagits med bara matte C. Se till att KTH börjar använda de gemensamma mallarna för kursutvärderingar i alla kurser. Ann har haft ett möte med Anders Ambrén som jobbar på Learning Lab. Han har fått ett uppdrag utav grundutbildningsutskottet att genomföra en elektronisk kursutvärdering. Frågan är om det är samma gemensamma utvärderingen som vi söker. Eftersom det har hittats en annan form utav kursutvärdering så verkar det inte så troligt. Sökandet fortsätter. I december kommer denna diskussion tas upp i utbildningsrådet.. Bevaka hur den nya examensordningen påverkar KTHs studenter.

9 SIDA 3 (10) På URK-mötet i Lund 7-8 oktober diskuterades bristen på praktik i ingenjörsutbildningarna, något som knyter an till examensordningen och vad en ingenjörsutbildning faktiskt innebär. Examensordningen kommer vara en diskussionspunkt på nästa möte med utbildningsrådet den 17 november. Bevaka hur utvecklingen av Bolognaprocessen påverkar KTHs utbildningsprogram. Bolognaprocessen kommer diskuteras på nästa möte med utbildningsrådet, den 17 november. THS behöver åsiktsbilda om vägval i fråga om tvåcykelsystem, magisterutbildningar, etc. Verka för ökat samarbete mellan olika teknologrepresentanter i institutionsstyrelser Jag och Hanna Bergman (doktorand) har skickat ut en enkät till KTHs institutioner där man önskat dem svara på hur deras institution fungerar. Allt för att det sedan skall vara lättare att se grundutbilning/forskarutbilningsrepresentation. Bevaka hur det fungerar med teknologrepresentanter i institutionsstyrelser Jesper och Ann var på utbildningskanslimöte där man fick ta del av presentation av antagningspoäng, utbildningskatalogen, CSN-frågor samt vad som är på gång inom studentrekryteringen. Bevaka att samma kurskod på en kurs innebär samma innehåll och examinationskrav. Ann håller på och gräver i detta. Det verkar inte som om det är så många som vet att detta genomförs eller skall genomföras. Ann skall kontakta de olika institutionerna och utbildningsnämnderna för att se vem det är som är ansvarig för detta. STUDIESOCIALT Påverka KTH att bygga egna studentbostäder KTH vill bygga egna studentbostäder och jobbar redan på detta, men har stött på patrull av nationalparkensvänner. Se till att KTH åtgärdar de brister som framkommer ur den psykosociala enkäten. Ta del av resultatet från och tillse att arbetet med den psykosociala enkäten fortskrider. Ann har pratat med Inger Larsson igen om detta eftersom det är hon som är chefen för utvärderingen. Denna är nästan färdigställd, dock är det bara 15% som har svarat på enkäten. Inger och Ann skall ha ett möte när enkäten är helt färdigställd och diskutera åtgärder samt hur man kan öka svarsfrekvensen på enkäten. Ta fram en alkoholpolicy för alla delar av THS verksamhet och se till att den är implementerad till mottagningen hösten Kajsa och Hanna Bohlin har inte arbetat med detta sen i juli. Implementera policydokumentet Tänk på vad du sjunger. Albina och Kajsa har inte arbetat med detta, men vecka 45 är vigd till detta. Påverka KTH att ta fram en gemensam strategi för hur utvärderingen av civilingenjörsutbildningen ska ske. Under URK-mötet i Lund den 7-8 oktober diskuterade Oscar och Ann civilingenjörsutvärderingen, där vi bland annat fick inblick från en av de som var med och gjorde utvärderingen av högskoleingenjörsutbildningar Försöker ta reda på vad utvärderingen innebär, och hur KTH och THS kan ha nytta av den, eftersom det förmodligen är bästa sättet att väcka ett intresse för den. Bevaka att KTH upprätthåller och utvecklar kvaliteten på sin andrahandsförmedling av bostäder Jesper deltog den 24/10 på ett diskussionsmöte som samordnades av SSCO s bostadförmedlare. Där man diskuterade hur det fungerar med andrahandsförmedling på högskolor i Stockholm, deltagande var bostadssamordnare från KTH, Södertörn och SU samt bostadskontaktperson från THS och KI. Det man kom framtill är att man ska se till att det kommer ut information om denna typ av förmedling till alla blivande studenter som kan tänkas vara intresserade att plugga i Stockholm. Akademiska Forum kändes som en naturlig källa samt att i KTHs fall så ska man se till att KTH ambassadörerna känner till förmedlingen. Under kommande tid så ska man prova på att få liknande utseende på alla hemsidor som förmedlar bostäder. Genom SFS och SSCO verka för att studenternas sociala skyddsnät förbättras. Kajsa och Lena Franzén deltog vid SSCOs senaste styrelsemöte. Kajsa ifrågasatte att SSCOs presidium tycks ägna all tid åt studentbostäder, trots att verksamhetsplanen innehåller så många andra frågor. Felicia har inte varit på det senaste SSCO-styrelsemötet, men försöker att bevaka detta genom att sitta med i en nytillkommen kortgrupp, en grupp för rabattkort, där villkoren för studentrabattkort kan påverkas. Se till att KTH implementerar likabehandlingsplanen.

10 SIDA 4 (10) Eftersom Universitetsstyrelsen (US) nu har godkänt planen skall Ann i samarbete med Christina Sternerup försöka få in den i systemet. Just nu håller Christina på och försöker göra färdigt planen med de ändringar som US kom med och efter det kan en implementering göras. För några månader sen kartlade SFS vilka högskolor som hade planer och anmälde de som hade bristande planer eller inga alls till de olika ombudsmännen. KTH var en utav de anmälda högskolorna. Efter den anmälningen godkändes KTH: s plan av universitetsstyrelsen men nu är KTH åter igen anmälda men denna gång utav Jämo som tycker att det är en brist på konkreta åtgärder i planen. Förhoppningsvis kommer planen att omarbetas lite och studenterna i form av kåren och jämlikhetsrådet får åter igen tycka till om den. Bevaka att sektionerna har ändamålsenliga lokaler. Industriell ekonomi och Kemi ska snart flytta och båda får problem med att detta ska göras under tentaperiod och jul vilket Albina försöker få lokalplaneringen på KTH att förstå. Än så länge finns ingen lösning på problemet. Bevaka att studenthälsan fungerar och utvecklas i den riktning studenterna önskar. Detta gör Albina genom att sitta med i studenthälsans referensgrupp. Synpunkter på det studenthälsan gör, eller inte gör, emottages tacksamt. UTBILDNING OCH STUDIESOCIALT Ta fram en strategi för hur THS anser att studerandeinflytandet skall fungerar vid nästa rektorsval. Kajsa har diskuterat med SFS och studentkårerna vid Stockholms universitet, Södertörns Högskola, Karolinska Institutet samt Handels Högskolan för att få en bild av hur rektors tillsättningen fungerat hos dem. Kajsa fick ta del av många goda erfarenheter men även en hel del skräck scenarion. Universitets styrelsen, US, fastställde 30/10 rektorstillsättningsförfarandet. US kommer att tillsätta en nomineringskommitté, NK, bestående av sju ledamöter varav två är studeranderepresentanter, en grundutbildnings- och en forskarstuderande. NK kommer att ta fram rektorskandidater som sedan ska skickas på remissrunda till THS, arbetstagarorganisationer och till fakultetsnämnden. Efter att ha tagit del av remissvaren kommer NK att presentera sin kandidat till US som i sin tur nominerar en rektorskandidat till regeringen som i sin tur utser KTHs rektor. Kortfattat kan man säga att studerandeinflytandet kommer att vara mycket högt, förutsatt att de övriga ledamöterna inte gaddar ihop sig bakom ryggen på THS. Det enda ställa där vi inte har något inflytande över är vad arbetstagarorganisationerna tycker i sitt remissvar till NK, i övrigt har vi tre studerande representanter i US och FN. Rektor Anders Flodström ställer upp för omval. Påverka schemaläggningen att sprida ut studenternas lunchtider, så att inte alla har lunch mellan kl. 12 och 13. Eftersom KTH vägrar att ändra på sina regler om att lektionssalarna skall vara bokade hela tiden verkar det inte gå att göra så mycket med denna punkt. Skall punkten anses vara färdig? Se till att hänsyn tas till Armada vid schemaläggning. Eftersom schemaläggningen har gått med på att Armada skall finnas med på schemat så länge vi lägger in det kanske denna punkt kan anses vara klar? Arbeta för att introduktionsmatematikens former skall vara anpassade till mottagningen. Efter möten med centrala utbildningskansliet kan Oscar konstatera att de mesta problemen med intromatten är brist på (och ibland undanhållande av) information om vilka regler som gäller. Bevaka hur KTH förhåller sig till resultatet av gymnasiekommitténs arbete och dess konsekvenser. URK kommer försöka få till ett möte med Lars Lustig, som är den som just nu sitter och omarbetar förslaget på ny gymnasieskola. Detta för att vi ska försöka få lite inflytande och insikt i vad som är på gång. Bevaka schemaläggningen av tentaperioder. Eftersom de högre årskurserna på campus är nöjda med sina tentaperioder nu när de är som vanligt är det bara ettan som är lite bekymmersamt nu när de har ett peridlöst systen. Dock borde en utredning göras på det periodlösa systemet innan KTH inför det på tvåan också. Ann skall kontakta schemaläggningen på ortsektionerna för att se vad för slags system de har där. Efter ett samtal med studenter ifrån de sektionerna verkar det som om de inte har det på samma sätt som studenterna på campusområdet. Bevaka att KTHs lärares pedagogiska skicklighet är tillfredställande. Relaterat till punkten om kontinuerlig pedagogisk fortbildning. Oscar kommer ha ett möte med den person på Learning Lab som arbetar med utbildning av lärare, och se hur situationen är idag. Bevaka hur det går med Öppen ingång-studenterna integration på de befintliga programmen och sektionerna

11 SIDA 5 (10) Kajsa har diskuterat detta med sektionsordförandena, och det verkar inte som om att Öppen-ingång studenterna som nu återfinns på THS sektioner har integrerats speciellt bra. Detta ska vi råda bot på, och ett bra förslag som I-sektionen kom med var att sektionerna hittar faddrar till de nya medlemmarna i period 4. Det finns numera en förening för studerande vid Öppen-ingång programmet, Null. Föreningens ordförande Gabriel deltar aktivt i Ordföranderådet. FÖRVALTNING Färdigställa planen för långsiktig förvaltning av fastigheterna. Något som börjar likna en plan har börjat ta form. Albina ska kontakta fastighetsägarna, som vi numera är medlemmar i, för att få lite mer information om vad som egentligen ska ingå i en långsiktig förvaltningsplan. Arbeta för att på fem års sikt kunna nollbudgetera kårhuset. Felicia har börjat skriva på en plan över kårhuset, och vad det skulle kunna användas till. Se över restaurangbehovet i Nymble, med avseende på såväl ekonomi som medlemmarnas önskemål. I och med projektet Aktivt kårhus har även restaurangen diskuterats och HÖRS VD, Magnus Olsson, har tjatat om koncepten Jalla och Prego (en affär med färdigmat och ett kafé). Efter senaste mötet bestämdes det att Albina skulle åka med Magnus för att få en bild om vad dessa olika begrepp innebär och se om något utav dessa skulle kunna vara något för kårhuset och medlemmarna. Albina fick med sig Jesper och Ann och åkte på en rundtur till Universitetet och Lärarhögskolan vilket resulterade lite mer kött på benen i den frågan. Ta fram en miljöpolicy för kårhuset. Jesper har inte arbetat med detta. Samla in medel för och renovera Osqvik. Ännu har man inte kunnat se hur mycket pengar som man fick i isamband med åretskåravgift. Däremot så har Jesper tagit fram tillsammans med Lars Simons en offertförfrågan som omfattar renoveringen av bastubyggnad. Uppmana sektionerna att lämna in dekorationer till gamla matsalen. Det har kommit upp bidrag från Bergs och Media nu, väldigt tjusiga! Ta fram en plan för hur ett rökfritt Nymble kan åstadkommas. Albina har börjat gräva i gamla papper och börjat fundera på olika lösningar, vissa mer möjliga än andra. Än så läge finns det bara bråkdelar på papper men det är under arbete. Ta fram en ny plan för Biblioteket. Då det verkar som om det kommer att dröja innan den tilltänkta bokhyllan får en plats i budgeten finns det tankar på att köpa in något sorts tyg att hänga på väggen för att bli a med ekot. INFORMATION Implementera THS mediastrategi Albin har inte arbetat med detta. Lägga ut produktionen av kårkatalogen på extern aktör Vi har fått OK från Datainspektionen om att istället lägga ut kårkatalogen på internet, så länge endast THS medlemmar har tillgång dit. Vi har även fått klartecken från KTHs IT-enhet om att vi kommer att kunna använda KTH-ID som inloggning, dvs samma användarnamn och lösenord som till e-postsystemet. Det verkar inte heller föreligga några tekniska hinder mot att få tillgång till själva medlemsregistret på ett fint sätt, så detta verkar med andra ord lösa sig ganska bra. Nästa steg är att helt enkelt bygga systemet, och Albin utreder just nu hur detta skall lösas på bästa sätt. Genomföra en reklamkampanj så att KTH-mästerskapen attraherar fler medlemmar Pengar finns nu avdelade för detta, men tyvärr blev det ingen stor reklamkampanj inför denna omgång. Bot och bättring utlovas inför de tre kvarvarande grenarna som kommer under period 3 och 4. Bevaka utvecklingen av KTHs nya studentweb, så att den är användarvänlig Albin har inte arbetat med detta. Följa upp, och informera om, gemensamma valveckor för sektionerna. Olyckligtvis har tydligen de gemensamma valveckorna flyttats efter att vissa sektioner redan bokat in sina val, vilket har lett till att alla sektioner nu inte har val samtidigt ändå Vi ska göra vårt bästa för att reda ut situationen.

12 SIDA 6 (10) PROGRAMVERKSAMHET Bevaka utvecklingen av och regler kring tillståndsproblematiken för THS sektionerna, föreningar och deras lokaler. Kajsa har deltagit vid STAD-projektets diskussion med gamla klubbmästare. Denna intervju var mycket lovande och det verkade som om att STAD fick lite mer insikt i vad sektionerna egentligen sysslar med och behöver. Kajsa kommer nu att sitta med i projektgruppen för STAD. Bevaka avtalet mellan THS och HÖRS som bygger på ett procentuellt kostnadspåslag på alkoholförsäljningen och se över möjligheten för omförhandling. Felicia har inte gjort något. Resterande verksamhetsplanspunkter återfinns i Programgruppens rapport. ARBETSMARKNAD Ta fram en etisk policy för företagskontakter. Felicia har inte gjort något. Ta fram samarbetsavtal med kårföretag. Felicia har inte gjort något. Verka för att fler karriärarrangemang hålls i kårhuset Karriärcenter kommer under hösten genomföra tre karriärarrangemang. Under våren arrangera RoS-dagen. Ta fram ett avtal mellan THS och KTH som reglerar företagskontakter. Om det är Karriärcenter som anses vara KTH, så är Felicia mitt uppe i det. Ett första förslag kommer att vara klart efter Felicias semester, i mitten av november. Bevaka att minst en karriärkurs per termin genomförs Jesper jobbar vidare tillsammans med Karrärcenter hur man skulle kunna lösa karriärarrangemang i samarbete med sektionerna. INTERNATIONELLT Samtliga verksamhetsplanspunkter återfinns i ISS rapporten. ÖVRIGT BOLAG Felicia har tecknat avtal med SIF Felicia, Ablina och Mårten har förhandlat THS bidrag från KTH. Felicia har hållit bolagsstämma med THS AB (kårbokhandeln). Felicia har haft ägandemöte med HÖRS AB. Kajsa och Felicia har haft revisorsammanträde med gamla kårararvoderade med anledning av bokslutet 2003/2003. EKONOMIUTBILDNING Felicia och Mårten genomförde en ekonomiutbildning för sektions- och kårföreningsaktiva. MOTTAGNING Albina har haft en avslutningsmiddag för alla mottagningsansvarig och på det sättet tackat för året som gått och ett väl genomfört arbete av alla inblandade. Många sektioner har lämnat in sina utvärderingsenkäter, men långt ifrån alla... FÖRVALTNING Dörr 19 Albina och Mårten har haft ett möte med Alsec, konsulten, och där visat sitt missnöje med deras arbete. De har nu skickat en offertförfrågan till ett nytt företag och anbudet ska nu skickas även direkt till oss. Efter att inte ha

13 SIDA 7 (10) hört något på ett tag ringde Albina upp det tilltänkta företaget för att höra efter hur det går och fick då höra att Alsec borde få in ett anbud inom ett par dagar. Aktivt kårhus Arkitekten har nu kommit in med ritningar på den tilltänkta mikrovågsugnsväggen på hyllan och visat upp lite förslag på nya fåtöljer till pubben. Presentationen av de tilltänkta inredningsförändringarna genomfördes för en mindre, men engagerad, grupp och resulterade i en rad nya idéer som kommer att finnas med i våra bakhuvuden. Förutom inredning så finns det, som tidigare nämnts, tankar på att få in någon ny sorts kaféverksamhet i huset. Externa lokaler Albina har börjat se över upplåtelseavtalen av sektionslokaler och insett att många av de gamla papperena inte har blivit uppdaterade på länge vilket resulterat i en hel del grävande bland byggnads- och rumsnummer. I och med detta passade Albina på att tillsammans med KTH reda ut vilka lokaler THS huserar i och försöker nu reda ut alla frågetecken kring vilka som finns var. Smusk och KTH Osquars kommer att få nya förråd i D-huset eftersom deras befintliga lokaler försvinner i och med rivningen av baracken. Förvaltningsgruppen Albina har haft ett möte med förvaltningsgruppen för att försöka få lite klarhet i den usprungliga tanken bakom gruppen och för att se hur man skulle kunna jobba vidare med denna. Gruppen består idag av, förutom förvaltningsansvarig, arkitekten Rolf Eppens, f.d. förvaltningsansvariga Daniel Koch och Daniel Larsson, f.d. kårordförande Håkan Löfgren, kårens kanslichef, en representant från Akademiska hus och en representant från KTH. Det har hållits ett restaurangråd då man kom fram till att vi skulle vilja utöka rådet till att även innefatta annan verksamhet i huset och förhoppningarna är at vi ska kunna få representanter från så många sektioner som möjligt. Albina tog upp frågan på ett ordföranderåd och fick positiv respons tillbaka. WLAN i kårhuset KTH-LAN kommer att skänka oss en accesspunkt som kommer att installeras i Tidningsrummet (högst upp). Detta borde ske inom 2 veckor. KÅRFÖRENINGAR Kårstyrelsen har beslutat att THS Gaming group ska få vara en kårförening och hälsar dem hjärtligt välkomna. RÅD OCH GRUPPER INOM THS Idrottsrådet Ann har haft sitt andra idrottsråd. Personerna som sitter där är mycket driftiga och fixar och funderar på saker hela tiden. Den andra grenen innebandy har genomförts med stor bravur. Planeringen inför den tredje grenen volleyboll har påbörjats. Reklamkampanjen för KTH-mästerskapen har satts igång genom att två personer i rådet designar och trycker upp affischer som dessutom är helt gratis. Jämlikhetsrådet Just nu görs en handledning till hur man jobbar med likabehandlingsplanen. Denna har Ann skrivit ett remissvar på. Ann har även mailat sitt jämlikhetsråd (JR) med planerna och handledningen så att de kan komma med synpunkter. Detta skall rådet diskutera på nästa JR den 5/11. Till det mötet kommer även Ignacio Vita, ordförande för SFS, och pratar om deras jämlikhetsarbete. Utbildningsrådet Oscar och Ann har sedan KF1 haft två möten med utbildningsrådet; ett första halvdagsmöte söndagen den 21 september, där meningen var att främst nytillträdda SNO:ar och PAS:ar skulle bli lite mer insatta och föreberedda inför sitt arbete, och ett möte om matteinstitutionen och antagning till KTH tisdagen den 28 oktober. Två ytterligare möten planeras under hösten; ett den 17 november om bolognaprocessen, magisterutbildningar och ECTS, och ett den 8 december om kursutvärderingar. Ordföranderådet OR har haft tre möten sen senaste rapporten. Ett av dessa var ett extra OR med anledning av extra KF som behandlade övervakningskameror i sektionslokaler och orden sällskapet Stella Virtualis. På senaste KF diskuterades magisterprogrammens betydelse för sektionerna i framtiden. Detta är en mycket viktig diskussion som kommer att behandlas under året. HING-råd Felicia har haft två Högskoleingenjörs råd, ett i Lista och ett i Haninge. Felicia sitter med i KTHs utredningen om högskoleingenjörsutbildningen och dess utveckling

FÖREDRAGNINGSLISTA KF 7

FÖREDRAGNINGSLISTA KF 7 1 Kompletterade Handlingar KF7 Sidan 1 av 59 NYMBLE, 2005-04-06 FÖREDRAGNINGSLISTA KF 7 * = bilaga finnes Föredragningslista Kårfullmäktigemöte 7 04/05 Datum: 2005-04-11 Tid: 18.00 23.00 Plats: L1 1. Formalia

Läs mer

PROTOKOLL. Kårstyrelsesammanträde 10 08/09. Tisdagen den 17 mars 2009. Måns Östberg Vice ordförande ut 3.1 in 4.1

PROTOKOLL. Kårstyrelsesammanträde 10 08/09. Tisdagen den 17 mars 2009. Måns Östberg Vice ordförande ut 3.1 in 4.1 PROTOKOLL Kårstyrelsesammanträde 10 08/09 Tisdagen den 17 mars 2009 kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15 Närvarande: Kårstyrelsen Christine Ambell Ordförande Måns Östberg Vice

Läs mer

2.1. Ordförande* Anna Johansson. 2.2. Vice ordförande* Kim Westin. 2.4. Kommunikationschef* Alexander Arozin. 2.5. Näringslivschef* Sara Olsson

2.1. Ordförande* Anna Johansson. 2.2. Vice ordförande* Kim Westin. 2.4. Kommunikationschef* Alexander Arozin. 2.5. Näringslivschef* Sara Olsson Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm3 13/14 2013-09-16 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 3 13/14 Måndagen den 16e september 2013 klockan 18.00 Gröten, Nymble. * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

2.1. Verksamhetsplan matris* Ledningsgruppen. 2.2. Kanslichef* Charlotte Permin-Fager. 2.3. Ordförande* Anna Johansson

2.1. Verksamhetsplan matris* Ledningsgruppen. 2.2. Kanslichef* Charlotte Permin-Fager. 2.3. Ordförande* Anna Johansson Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm6 13/14 2013-10-31 Sid 2013-10-31 1(2) Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 6 13/14 Måndagen den 4 november 2013 klockan 18.00 Gröten, Nymble * = bilaga finnes.

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2)

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 18 12/13 Måndagen den 22 april 2013 klockan 18.00 Plats: Kröken, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

Handlingarna SM 1 2013/2014

Handlingarna SM 1 2013/2014 Handlingarna SM 1 2013/2014 Plats: H1, Tid: 18.01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM1 Styrelsen 2013/2014 2013-09-23 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 1 Tid: måndagen den 30

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 0607-KF-03

FÖREDRAGNINGSLISTA 0607-KF-03 1 NYMBLE, 2006-10-23 FÖREDRAGNINGSLISTA 0607-KF-03 * = bilaga finnes Föredragningslista Kårfullmäktigemöte #3 06/07 Datum: 2006-11-06 Tid: 18.00 23.00 Plats: L1 1. Formalia Föredragande 1.1 Mötets öppnande

Läs mer

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 13/14 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Science Park Onsdagen den 5:e februari

Läs mer

Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 21 juli 2015 klockan 9:00 12:00

Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 21 juli 2015 klockan 9:00 12:00 KALLELSE 2015-07-16 VO Kallelse KS01 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 21 juli 2015 klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande formalia

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Innehåll! Inledning... 4! Sammanfattning... 4!... 5! Internat... 5! SMART... 6! Höst-SM... 6! Röstningsförfarande... 6! Kandideringar... 6! Praxisändringar...

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande Dagordning Medlemsmöte 11/12-2012 Kalmar/Växjö Sidan 1 av 2 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 1 Mötet öppnas Jakob Allanson 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert

Läs mer

c. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare d. Sammanträdets behöriga utlysande e. Godkännande av föredragningslista f.

c. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare d. Sammanträdets behöriga utlysande e. Godkännande av föredragningslista f. KALLELSE FUM 7 14/15 2015-04-12 Talmannapresidiet Kallelse FuM 7 Till Chalmers Studentkårs sjätte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats del1: Plats del2: Tid del 1: Tid del 2: Palmstedtsalen, Johanneberg

Läs mer

Definitiv kallelse och föredragningslista till Karlstad Studentkårs fullmäktige

Definitiv kallelse och föredragningslista till Karlstad Studentkårs fullmäktige 1(24) Definitiv kallelse och föredragningslista till Karlstad Studentkårs fullmäktige Datum: 12 Mars, 2014 Tid: 17.00 Plats: Sjöströmsalen (1B309), Karlstads universitet 84 Preliminärer a) Mötets öppnande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 08/09

Verksamhetsberättelse 08/09 08/09 2009-10-28 INNEHÅLL Innehåll... 2 Inledning... 5 Förtroendevalda... 5 Kårfullmäktige... 5 Kårstyrelsen... 7 Arbetsutskottet... 7 Presidiet... 7 Organisation och verksamhetsledning... 8 Presidiearbetet...

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2015

VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2015 VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2015 Kallelse till vårmötet 2015 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell ekonomi, LiTH.

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02 Kårfullmäktigesammanträde # 024 13/14 10/11 Datum: 2011-02-02 2013-11-14 Tid: i. 18.00 23.00 Plats: L1, H1, KTH Campus ii. FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02 KUNGSHOLMEN 2013-10-31 * = bilaga finns 1. Formalia

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-12-03 1(33) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-12-03, 17:33 21:09 Plats 1537, KTH Närvarande Ordförande, Fanbärare Petter Djupfeldt, D-09 Vice ordförande,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 04/05

Verksamhetsberättelse 04/05 Verksamhetsberättelse 04/05 1. FÖRORD Denna verksamhetsberättelse är ett sätt för oss att avsluta och summera vårt verksamhetsår. Den är också en redovisning av vårt arv till våra efterträdare. Summeringen

Läs mer

Dagordning FM5 / 2014

Dagordning FM5 / 2014 DAGORDNING FM5 / 2014 Lund, 13 maj 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2003-10-03--05 (Föregående möte var 2003-07-18--20) Vid protokollet, Vid ordförandeklubban, Justeras, Christer Pettersson

Läs mer

FULLMÄKTIGEhandboken 2012/13

FULLMÄKTIGEhandboken 2012/13 FULLMÄKTIGEhandboken 2012/13 Mina FUM-vänner Mail: Mobil: Mail: Mobil: 1 Consensus fullmäktigehandbok 2012/13 Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil:

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(1) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Ordförande, HT 2011 Löpande verksamhet Styrelsen har under höstterminen 2011 haft möten varannan måndag. Utöver det löpande arbetet i föreningen och i utskotten

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(71) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06 1 Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06 Svensk/engelsk ordlista med förkortningar Förkortningar Svenska Engelska Reftec Samarbetsorgan för de sju stora teknologkårerna Cooperation between

Läs mer

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014. 2014-03-06, kl 18.30 i C305

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014. 2014-03-06, kl 18.30 i C305 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014 2014-03-06, kl 18.30 i C305 Bilaga 52.1.1 Kårfullmäktige 5 Sammanträdesdatum 2014-03-06 Sidan 1 av 2 Teknologkårens fullmäktige Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen,

Läs mer

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Kallelse till Vårmötet 2010 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Styrelsemöte 18 maj 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:29 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer