Förslag till föredragningslista KF3 2003/2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till föredragningslista KF3 2003/2004"

Transkript

1 NYMBLE, SIDA 1 (2) Förslag till föredragningslista KF3 2003/2004 Kårfullmäktigemöte 3 Datum Tid Plats sal E2 * = bilaga finnes 1 Formalia Föredragande 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande * 1.3 Anmälda förhinder 1.4 Justering av röstlängd 1.5 Publicering på webben 1.6 Adjungeringar 1.7 Val av två justerare tillika rösträknare 1.8 Fastställande av föredragningslista 1.9 Föregående protokoll, kårfullmäktigemöte 9 oktober Entlediganden* 1.11 Anmälningsärenden 2 Rapporter 2.1 Kårstyrelsen* Kårstyrelsen 2.2 Projektledare Armada Agneta Szlufarska 2.3 Programgruppen* Alfred Mosskin Hanna Bohlin 2.4 International Student Service ordförande* Thomas Jansson 2.5 Osqledaren* Kalle Boija 2.6 Kanslichef Mårten Dahlberg 2.7 Sektionerna 3 Bordlagda ärenden 3.1 Val av verksamhetsrevisorer 4 Stadgeändring - andra läsningen 4.1 Motion Namnändring RN* David Grimfors 4.2 Motion Medlemsantal RN* David Grimfors 5 Beslutsärenden 5.1 Granskning av verksamhetsberättelse * Kårstyrelsen 02/ Fastställande av resultat- och balansräkning * Kårstyrelsen 02/ Ansvarsfrihet för styrelsen Verksamhetsrevisorer 6 Valärenden 6.1 Val av valnämnd Peter Skar 6.2 Val av kårstyrelseledamöter, två stycken Valberedningen 6.3 Val av projektledare för Armada Valberedningen 6.4 Val av ISS ordförande Valberedningen 6.5 Val av webmaster Valberedningen Tekniska Högskolans Studentkår

2 SIDA 2 (2) 7 Motioner 7.1 Motion angående mandatfördelning i KF* Jon Larsson 8 Övriga ärenden 8.1 Övriga frågor 8.2 Nästa möte 8.3 Mötets högtidliga avslutande Tekniska Högskolans Studentkår

3 NYMBLE Till: Kårfullmäktiges ledamöter För kännedom: THS medlemmar Karriärservice THS Personal Kårstyrelsen Kårspexet Kanslichefen Programgruppen Promenadorquestern Valnämnden International Student Service Teknologkören Inspektor Armada Osqledaren Valberedningen THS råd Studentradion Verksamhetsrevisorerna QuarneVALen Webbgruppen Kallelse till kårfullmäktigesammanträde 3 Torsdagen 13 november kl i sal E2, KTH Campus Härmed kallas du till kårfullmäktigesammanträde. Mötet börjar klockan i sal E2, KTH Campus, och beräknas sluta senast klockan Reservtid är söndagen 16 november Som vanligt ajourneras detta möte om det fortfarande inte är avslutat. Någon mat kommer inte serveras. Vi vill ha anmälan senast söndagen den 9/11 för att kunna beställa mat. I anmälan bör framgå för varje anmäld person om denne är vegan, vegetarian, allergiker eller dyl. Vi föredrar att få svaren sektionsvis via e-post till Om ordinarie ledamot inte kan närvara vid sammanträdet, måste denne själv se till att informera sin suppleant! Förhinder anmäls senast den 12/11 till Motionsstopp är torsdagen den 23:e oktober. Föredragningslista och möteshandlingar kommer att, senast torsdagen den 30 oktober, länkas till per e-post. Väl mött! Talmanspresidiet. Tekniska Högskolans Studentkår Talmanspresidiet E-POST POSTADRESS THS, Talmanspresidiet Stockholm

4 NYMBLE Entledigande KF Sofie Heldebro har hos talman begärt att få bli entledigad ifrån sitt uppdrag som kårfullmäktigeledamot. Talmanspresidiet beslutar att I enlighet med THS stadgar entlediga Sofie Heldebro från posten som KF-ledamot för CL-sektionen fr.o.m Beslutet kommer att tas upp för godkännande av KF3 den 13 november Stockholm Stefan Knutsson Talman Tekniska Högskolans Studentkår Stefan Knutsson, Talman POSTADRESS THS Stockholm E-POST WEBBPLATS

5 NYMBLE Entledigande KF Emma Karlsson har hos talman begärt att få bli entledigad ifrån sitt uppdrag som kårfullmäktigesuppleant. Talmanspresidiet beslutar att I enlighet med THS stadgar entlediga Emma Karlsson från posten som KF-suppleant för Kemisektionen. Beslutet kommer att tas upp för godkännande av KF3 den 13 november Stockholm Stefan Knutsson Talman Tekniska Högskolans Studentkår Stefan Knutsson, Talman POSTADRESS THS Stockholm E-POST WEBBPLATS

6 NYMBLE Entledigande KF Caroline Hedfält har hos talman begärt att få bli entledigad ifrån sitt uppdrag som kårfullmäktigeledamot. Talmanspresidiet beslutar att I enlighet med THS stadgar entlediga Caroline Hedfält från posten som KF-ledamot för IsC Beslutet kommer att tas upp för godkännande vid KF3 den 13 november Stockholm Stefan Knutsson Talman Tekniska Högskolans Studentkår Stefan Knutsson, Talman POSTADRESS THS Stockholm E-POST WEBBPLATS

7 NYMBLE, KÅRSTYRELSENS RAPPORT TILL KF VERKSAMHETSPLANSPUNKTER MEDLEMMARNA ÖVER ALLT Anpassa kårx öppettider och kontaktvägar efter ortsektionerna. Felicia har på senaste HING-rådet frågat vad ortsektionerna vill ha för typ av anpassning. De tycker att det är bra som det är, och Felicia har inte fått andra incitament att något motsäger detta. Genomföra en enkät för att utreda medlemmarnas intresse för och vetskap samt önskemål om THS verksamhet. Detta kommer att genomföras under period 2 eller 3 med hjälp av Robert Andersson. Albin och Robert har tagit fram ett preliminärt upplägg på hur det hela ska se ut, och just nu så funderar vi på vad som ska vara med och hur frågorna ska se ut. Arbeta för att Studenthälsan ska ha mottagningstider ute på ortsektionerna. Då det inte verkar finnas något behov av detta så har förutsättningarna för detta ändrats och Albina ser punkten som avklarad. Däremot så kan hela kårstyrelsen på olika sätt hjälpas åt med att sprida information om studenthälsan ute hos ortsektionerna. Arbeta för ett ökat valdeltagande på sektionerna. Kajsa och Albin har på Ordföranderådet 6/11 diskuterat THS låga valdeltagande. Albin kommer att marknadsföra sektionernas val och sektionsmöten genom kårens informationskanaler. Kajsa ska ta upp fråga igen efter höstens sektionsmöten, för att då se vilka metoder som ger resultat. Öka medvetenheten om kåren centralt ute på ortsektionerna Vi arbetar kontinuerligt med att synas och informera ute på ortsektionerna. KÅRFUNKTIONÄRERNAS ARBETSSITUATION Kårens heltidsarvoderade ska ha en gemensam fysisk aktivitet varje vecka. Sen senaste KF har två gemensamma fysiska aktiviteter genomförts, tre om man kan räka in dansandet på finlandsfärjan. Kårens heltidsarvoderade skall få utbildning inom relevant område. Kajsa tycker att denna punkt är mycket svår att genomföra, då det inte finns några pengar och kårens heltidsarvoderade arbetar med så olika saker. Kårens heltidsarvoderade har dock fått lärdom och insikt i varandras personlighetstyper genom att Navigatörerna förläste och sedan följde upp med enskilda samtal. Via kårens råd uppmärksamma och ge stöd till sektionsfunktionärerna vad gäller deras arbetssituation. Kajsa arbetar tillsammans med KTH och Handels på att ta fram en seminarieserie för sektionsfunktionärerna i gruppdynamik, konflikthantering och ledarskap. I dagsläget är föreläsarna klara, men datum är ej ännu spikade. Konkretisera de heltidsarvoderades arbete mha projekt- och tidsplaner med tydliga mål och delmål. Felicia har inte jobbat med detta. Ta fram arbetsbeskrivningar för de heltidsarvoderade. Felicia har inte arbetat med detta. Se över vilka grupper och råd kårens heltidsarvoderade ska delta i. Under v 44 har Felicia och Kajsa påbörjat den andra runda med kvartsamtal. Där tittar vi på den tidigare skriva konkretiseringen av verksamhetsplanen, och konkretiserar mer vid behov. Där beskrivs även arbetet och hur det bedrivs, med exempelvis råddeltagande osv. Felicia har inte sett över råden. ORGANISATION OCH EKONOMI Under hösten 2003 tillsammans med Doktorandsektionen verka för att KTH finansierar ett Doktorandombud from hösten namn Albin Rangefelt Kårstyrelseledamot Tekniska Högskolans Studentkår e-post webbplats telefon fax besöksadress postadress mobiltelefon org.nummer Drottning Kristinas väg 15 THS, Stockholm

8 SIDA 2 (10) Kajsa har samtalat med Dr-sektionen angående detta och det framkom då att denna punkt inte tycktes ha någon förankring hos dem. Kajsa var med på Dr-sektionens möte med KTHs administrativa personal som arbetar med Dr frågor. På mötet diskuterades allt ifrån KTHs webbsidor och maillista till alla Doktorander. På våren genomföra en THS-fest för de som kåren under året har samarbetat med. Kajsa har inte arbetat med detta. Ta fram rutiner för hur kårengagemang på alla nivåer kan utfärdas. Kajsa har inte arbetat med detta. Bevaka utvecklingen i HÖRS AB. Felicia har med Albina varit på möte gällande Aktivt Kårhus med bland annat Magnus Olsson, VD i HÖRS AB. Restaurangen i Nymble fortsätter att gå dåligt, och våra avtal är det fortfarande oreda i. Besluta vilka resurser THS deltagande i Reftec-samarbetet är värt, samt under vilka former samarbetet skall bedrivas. STORK (studiemiljörådsgruppen) verkar inte ha så mycket utbyte med varandra. Men Felicia har inte gjort något konkret. Inrätta en grupp som arbetar med underhåll av kårhusets datorer. IT-enheten har i princip gått med på att driva kårens datornät billigt eller gratis. Några speciallösningar vi har idag (speciellt medlemsregistret) kan utgöra problem, men detta ska kunna lösas så småningom. Nästa steg är att folk från IT-enheten ska komma hit och tillsammans med Albin gå igenom våra behov mer noggrant. Detta kommer att ske inom 1 till 2 veckor. Bevaka utvecklingen av KTHs karriärserviceverksamhet. Karriärcenter är intresserade av att se hur det näringslivsverksamheten fungerar på resp. sektion och med anledning av det så ska det sättas samman frågor så man kan få klartecken i det hela. Detta var det som diskuterades på Arbetsmarknadsråd 1 utöver presentation av ARMADA av Agneta Szlufarska samt Karriärcenter av Karin Lindmark. Bevaka utvecklingen av KTHs alumnirelationer Jesper deltog på Hemkomstdagen i Sandviken, efter lunch så var det studiebesök på Sandvik och senare under dagen så hade man möjlighet att ta del av intressanta föreläsningar. Jesper är kallad till styrelsesammanträde i KTH alumni samt deras höstmöte där man kommer att diskutera Civilingenjörsutbildningen färskvara eller grundvara? UTBILDNING Åsiktsbilda kring utformningen av samt reglerna och kraven för olika examinationsformer. Ann har inte gjort något särskilt på denna punkt. Frågan kommer tas upp i utbildningsrådet för att få sektionernas synpunkter och senare ta åsiktsbildningen högre upp i systemet. Verka för att mer matematikundervisning bedrivs i grupper om max. 40 studenter. Just nu väntar Ann på kursutvärderingarna som lärarna på matematikinstitutionen håller på att genomföra. Förhoppningsvis kommer det att bli ett positivt resultat som gör det möjligt för matteundervisningen att ske i mindre grupper. Problemet blir då institutionerna som i och med mindre grupper får betala mer. Se till att alla lektorer och adjunkter, minst vartannat år, genomgår pedagogisk fortbildning. Oscar har fått upp pedagogisk utveckling som en diskussionsfråga på nästa möte i fakultetsberedningen, den 18 november. Målet är att få till en utredning om pedagogik på KTH. Bevaka att KTH tar fram målformuleringar för samtliga kurser. Ann har inte arbetat med detta. Följa upp hur det går för studenter som inte har Matematik D eller E som förkunskaper. Oscar har av centrala utbildningskansliet blivit lovad att få ta del av statistik i den mån den går att få (statistik kan fås på intagsgrupper, dock inte på faktiska förkunskaper, i de fall dessa diffar). Har bett representanterna i utbildningsrådet att hålla ögonen öppna och tala om hur de uppfattar situationen. På utbildningsrådets möte 28 oktober rapporterade matteinstitutionen att det hittills gått dåligt för de samhällsbyggnadsstudenter som antagits med bara matte C. Se till att KTH börjar använda de gemensamma mallarna för kursutvärderingar i alla kurser. Ann har haft ett möte med Anders Ambrén som jobbar på Learning Lab. Han har fått ett uppdrag utav grundutbildningsutskottet att genomföra en elektronisk kursutvärdering. Frågan är om det är samma gemensamma utvärderingen som vi söker. Eftersom det har hittats en annan form utav kursutvärdering så verkar det inte så troligt. Sökandet fortsätter. I december kommer denna diskussion tas upp i utbildningsrådet.. Bevaka hur den nya examensordningen påverkar KTHs studenter.

9 SIDA 3 (10) På URK-mötet i Lund 7-8 oktober diskuterades bristen på praktik i ingenjörsutbildningarna, något som knyter an till examensordningen och vad en ingenjörsutbildning faktiskt innebär. Examensordningen kommer vara en diskussionspunkt på nästa möte med utbildningsrådet den 17 november. Bevaka hur utvecklingen av Bolognaprocessen påverkar KTHs utbildningsprogram. Bolognaprocessen kommer diskuteras på nästa möte med utbildningsrådet, den 17 november. THS behöver åsiktsbilda om vägval i fråga om tvåcykelsystem, magisterutbildningar, etc. Verka för ökat samarbete mellan olika teknologrepresentanter i institutionsstyrelser Jag och Hanna Bergman (doktorand) har skickat ut en enkät till KTHs institutioner där man önskat dem svara på hur deras institution fungerar. Allt för att det sedan skall vara lättare att se grundutbilning/forskarutbilningsrepresentation. Bevaka hur det fungerar med teknologrepresentanter i institutionsstyrelser Jesper och Ann var på utbildningskanslimöte där man fick ta del av presentation av antagningspoäng, utbildningskatalogen, CSN-frågor samt vad som är på gång inom studentrekryteringen. Bevaka att samma kurskod på en kurs innebär samma innehåll och examinationskrav. Ann håller på och gräver i detta. Det verkar inte som om det är så många som vet att detta genomförs eller skall genomföras. Ann skall kontakta de olika institutionerna och utbildningsnämnderna för att se vem det är som är ansvarig för detta. STUDIESOCIALT Påverka KTH att bygga egna studentbostäder KTH vill bygga egna studentbostäder och jobbar redan på detta, men har stött på patrull av nationalparkensvänner. Se till att KTH åtgärdar de brister som framkommer ur den psykosociala enkäten. Ta del av resultatet från och tillse att arbetet med den psykosociala enkäten fortskrider. Ann har pratat med Inger Larsson igen om detta eftersom det är hon som är chefen för utvärderingen. Denna är nästan färdigställd, dock är det bara 15% som har svarat på enkäten. Inger och Ann skall ha ett möte när enkäten är helt färdigställd och diskutera åtgärder samt hur man kan öka svarsfrekvensen på enkäten. Ta fram en alkoholpolicy för alla delar av THS verksamhet och se till att den är implementerad till mottagningen hösten Kajsa och Hanna Bohlin har inte arbetat med detta sen i juli. Implementera policydokumentet Tänk på vad du sjunger. Albina och Kajsa har inte arbetat med detta, men vecka 45 är vigd till detta. Påverka KTH att ta fram en gemensam strategi för hur utvärderingen av civilingenjörsutbildningen ska ske. Under URK-mötet i Lund den 7-8 oktober diskuterade Oscar och Ann civilingenjörsutvärderingen, där vi bland annat fick inblick från en av de som var med och gjorde utvärderingen av högskoleingenjörsutbildningar Försöker ta reda på vad utvärderingen innebär, och hur KTH och THS kan ha nytta av den, eftersom det förmodligen är bästa sättet att väcka ett intresse för den. Bevaka att KTH upprätthåller och utvecklar kvaliteten på sin andrahandsförmedling av bostäder Jesper deltog den 24/10 på ett diskussionsmöte som samordnades av SSCO s bostadförmedlare. Där man diskuterade hur det fungerar med andrahandsförmedling på högskolor i Stockholm, deltagande var bostadssamordnare från KTH, Södertörn och SU samt bostadskontaktperson från THS och KI. Det man kom framtill är att man ska se till att det kommer ut information om denna typ av förmedling till alla blivande studenter som kan tänkas vara intresserade att plugga i Stockholm. Akademiska Forum kändes som en naturlig källa samt att i KTHs fall så ska man se till att KTH ambassadörerna känner till förmedlingen. Under kommande tid så ska man prova på att få liknande utseende på alla hemsidor som förmedlar bostäder. Genom SFS och SSCO verka för att studenternas sociala skyddsnät förbättras. Kajsa och Lena Franzén deltog vid SSCOs senaste styrelsemöte. Kajsa ifrågasatte att SSCOs presidium tycks ägna all tid åt studentbostäder, trots att verksamhetsplanen innehåller så många andra frågor. Felicia har inte varit på det senaste SSCO-styrelsemötet, men försöker att bevaka detta genom att sitta med i en nytillkommen kortgrupp, en grupp för rabattkort, där villkoren för studentrabattkort kan påverkas. Se till att KTH implementerar likabehandlingsplanen.

10 SIDA 4 (10) Eftersom Universitetsstyrelsen (US) nu har godkänt planen skall Ann i samarbete med Christina Sternerup försöka få in den i systemet. Just nu håller Christina på och försöker göra färdigt planen med de ändringar som US kom med och efter det kan en implementering göras. För några månader sen kartlade SFS vilka högskolor som hade planer och anmälde de som hade bristande planer eller inga alls till de olika ombudsmännen. KTH var en utav de anmälda högskolorna. Efter den anmälningen godkändes KTH: s plan av universitetsstyrelsen men nu är KTH åter igen anmälda men denna gång utav Jämo som tycker att det är en brist på konkreta åtgärder i planen. Förhoppningsvis kommer planen att omarbetas lite och studenterna i form av kåren och jämlikhetsrådet får åter igen tycka till om den. Bevaka att sektionerna har ändamålsenliga lokaler. Industriell ekonomi och Kemi ska snart flytta och båda får problem med att detta ska göras under tentaperiod och jul vilket Albina försöker få lokalplaneringen på KTH att förstå. Än så länge finns ingen lösning på problemet. Bevaka att studenthälsan fungerar och utvecklas i den riktning studenterna önskar. Detta gör Albina genom att sitta med i studenthälsans referensgrupp. Synpunkter på det studenthälsan gör, eller inte gör, emottages tacksamt. UTBILDNING OCH STUDIESOCIALT Ta fram en strategi för hur THS anser att studerandeinflytandet skall fungerar vid nästa rektorsval. Kajsa har diskuterat med SFS och studentkårerna vid Stockholms universitet, Södertörns Högskola, Karolinska Institutet samt Handels Högskolan för att få en bild av hur rektors tillsättningen fungerat hos dem. Kajsa fick ta del av många goda erfarenheter men även en hel del skräck scenarion. Universitets styrelsen, US, fastställde 30/10 rektorstillsättningsförfarandet. US kommer att tillsätta en nomineringskommitté, NK, bestående av sju ledamöter varav två är studeranderepresentanter, en grundutbildnings- och en forskarstuderande. NK kommer att ta fram rektorskandidater som sedan ska skickas på remissrunda till THS, arbetstagarorganisationer och till fakultetsnämnden. Efter att ha tagit del av remissvaren kommer NK att presentera sin kandidat till US som i sin tur nominerar en rektorskandidat till regeringen som i sin tur utser KTHs rektor. Kortfattat kan man säga att studerandeinflytandet kommer att vara mycket högt, förutsatt att de övriga ledamöterna inte gaddar ihop sig bakom ryggen på THS. Det enda ställa där vi inte har något inflytande över är vad arbetstagarorganisationerna tycker i sitt remissvar till NK, i övrigt har vi tre studerande representanter i US och FN. Rektor Anders Flodström ställer upp för omval. Påverka schemaläggningen att sprida ut studenternas lunchtider, så att inte alla har lunch mellan kl. 12 och 13. Eftersom KTH vägrar att ändra på sina regler om att lektionssalarna skall vara bokade hela tiden verkar det inte gå att göra så mycket med denna punkt. Skall punkten anses vara färdig? Se till att hänsyn tas till Armada vid schemaläggning. Eftersom schemaläggningen har gått med på att Armada skall finnas med på schemat så länge vi lägger in det kanske denna punkt kan anses vara klar? Arbeta för att introduktionsmatematikens former skall vara anpassade till mottagningen. Efter möten med centrala utbildningskansliet kan Oscar konstatera att de mesta problemen med intromatten är brist på (och ibland undanhållande av) information om vilka regler som gäller. Bevaka hur KTH förhåller sig till resultatet av gymnasiekommitténs arbete och dess konsekvenser. URK kommer försöka få till ett möte med Lars Lustig, som är den som just nu sitter och omarbetar förslaget på ny gymnasieskola. Detta för att vi ska försöka få lite inflytande och insikt i vad som är på gång. Bevaka schemaläggningen av tentaperioder. Eftersom de högre årskurserna på campus är nöjda med sina tentaperioder nu när de är som vanligt är det bara ettan som är lite bekymmersamt nu när de har ett peridlöst systen. Dock borde en utredning göras på det periodlösa systemet innan KTH inför det på tvåan också. Ann skall kontakta schemaläggningen på ortsektionerna för att se vad för slags system de har där. Efter ett samtal med studenter ifrån de sektionerna verkar det som om de inte har det på samma sätt som studenterna på campusområdet. Bevaka att KTHs lärares pedagogiska skicklighet är tillfredställande. Relaterat till punkten om kontinuerlig pedagogisk fortbildning. Oscar kommer ha ett möte med den person på Learning Lab som arbetar med utbildning av lärare, och se hur situationen är idag. Bevaka hur det går med Öppen ingång-studenterna integration på de befintliga programmen och sektionerna

11 SIDA 5 (10) Kajsa har diskuterat detta med sektionsordförandena, och det verkar inte som om att Öppen-ingång studenterna som nu återfinns på THS sektioner har integrerats speciellt bra. Detta ska vi råda bot på, och ett bra förslag som I-sektionen kom med var att sektionerna hittar faddrar till de nya medlemmarna i period 4. Det finns numera en förening för studerande vid Öppen-ingång programmet, Null. Föreningens ordförande Gabriel deltar aktivt i Ordföranderådet. FÖRVALTNING Färdigställa planen för långsiktig förvaltning av fastigheterna. Något som börjar likna en plan har börjat ta form. Albina ska kontakta fastighetsägarna, som vi numera är medlemmar i, för att få lite mer information om vad som egentligen ska ingå i en långsiktig förvaltningsplan. Arbeta för att på fem års sikt kunna nollbudgetera kårhuset. Felicia har börjat skriva på en plan över kårhuset, och vad det skulle kunna användas till. Se över restaurangbehovet i Nymble, med avseende på såväl ekonomi som medlemmarnas önskemål. I och med projektet Aktivt kårhus har även restaurangen diskuterats och HÖRS VD, Magnus Olsson, har tjatat om koncepten Jalla och Prego (en affär med färdigmat och ett kafé). Efter senaste mötet bestämdes det att Albina skulle åka med Magnus för att få en bild om vad dessa olika begrepp innebär och se om något utav dessa skulle kunna vara något för kårhuset och medlemmarna. Albina fick med sig Jesper och Ann och åkte på en rundtur till Universitetet och Lärarhögskolan vilket resulterade lite mer kött på benen i den frågan. Ta fram en miljöpolicy för kårhuset. Jesper har inte arbetat med detta. Samla in medel för och renovera Osqvik. Ännu har man inte kunnat se hur mycket pengar som man fick i isamband med åretskåravgift. Däremot så har Jesper tagit fram tillsammans med Lars Simons en offertförfrågan som omfattar renoveringen av bastubyggnad. Uppmana sektionerna att lämna in dekorationer till gamla matsalen. Det har kommit upp bidrag från Bergs och Media nu, väldigt tjusiga! Ta fram en plan för hur ett rökfritt Nymble kan åstadkommas. Albina har börjat gräva i gamla papper och börjat fundera på olika lösningar, vissa mer möjliga än andra. Än så läge finns det bara bråkdelar på papper men det är under arbete. Ta fram en ny plan för Biblioteket. Då det verkar som om det kommer att dröja innan den tilltänkta bokhyllan får en plats i budgeten finns det tankar på att köpa in något sorts tyg att hänga på väggen för att bli a med ekot. INFORMATION Implementera THS mediastrategi Albin har inte arbetat med detta. Lägga ut produktionen av kårkatalogen på extern aktör Vi har fått OK från Datainspektionen om att istället lägga ut kårkatalogen på internet, så länge endast THS medlemmar har tillgång dit. Vi har även fått klartecken från KTHs IT-enhet om att vi kommer att kunna använda KTH-ID som inloggning, dvs samma användarnamn och lösenord som till e-postsystemet. Det verkar inte heller föreligga några tekniska hinder mot att få tillgång till själva medlemsregistret på ett fint sätt, så detta verkar med andra ord lösa sig ganska bra. Nästa steg är att helt enkelt bygga systemet, och Albin utreder just nu hur detta skall lösas på bästa sätt. Genomföra en reklamkampanj så att KTH-mästerskapen attraherar fler medlemmar Pengar finns nu avdelade för detta, men tyvärr blev det ingen stor reklamkampanj inför denna omgång. Bot och bättring utlovas inför de tre kvarvarande grenarna som kommer under period 3 och 4. Bevaka utvecklingen av KTHs nya studentweb, så att den är användarvänlig Albin har inte arbetat med detta. Följa upp, och informera om, gemensamma valveckor för sektionerna. Olyckligtvis har tydligen de gemensamma valveckorna flyttats efter att vissa sektioner redan bokat in sina val, vilket har lett till att alla sektioner nu inte har val samtidigt ändå Vi ska göra vårt bästa för att reda ut situationen.

12 SIDA 6 (10) PROGRAMVERKSAMHET Bevaka utvecklingen av och regler kring tillståndsproblematiken för THS sektionerna, föreningar och deras lokaler. Kajsa har deltagit vid STAD-projektets diskussion med gamla klubbmästare. Denna intervju var mycket lovande och det verkade som om att STAD fick lite mer insikt i vad sektionerna egentligen sysslar med och behöver. Kajsa kommer nu att sitta med i projektgruppen för STAD. Bevaka avtalet mellan THS och HÖRS som bygger på ett procentuellt kostnadspåslag på alkoholförsäljningen och se över möjligheten för omförhandling. Felicia har inte gjort något. Resterande verksamhetsplanspunkter återfinns i Programgruppens rapport. ARBETSMARKNAD Ta fram en etisk policy för företagskontakter. Felicia har inte gjort något. Ta fram samarbetsavtal med kårföretag. Felicia har inte gjort något. Verka för att fler karriärarrangemang hålls i kårhuset Karriärcenter kommer under hösten genomföra tre karriärarrangemang. Under våren arrangera RoS-dagen. Ta fram ett avtal mellan THS och KTH som reglerar företagskontakter. Om det är Karriärcenter som anses vara KTH, så är Felicia mitt uppe i det. Ett första förslag kommer att vara klart efter Felicias semester, i mitten av november. Bevaka att minst en karriärkurs per termin genomförs Jesper jobbar vidare tillsammans med Karrärcenter hur man skulle kunna lösa karriärarrangemang i samarbete med sektionerna. INTERNATIONELLT Samtliga verksamhetsplanspunkter återfinns i ISS rapporten. ÖVRIGT BOLAG Felicia har tecknat avtal med SIF Felicia, Ablina och Mårten har förhandlat THS bidrag från KTH. Felicia har hållit bolagsstämma med THS AB (kårbokhandeln). Felicia har haft ägandemöte med HÖRS AB. Kajsa och Felicia har haft revisorsammanträde med gamla kårararvoderade med anledning av bokslutet 2003/2003. EKONOMIUTBILDNING Felicia och Mårten genomförde en ekonomiutbildning för sektions- och kårföreningsaktiva. MOTTAGNING Albina har haft en avslutningsmiddag för alla mottagningsansvarig och på det sättet tackat för året som gått och ett väl genomfört arbete av alla inblandade. Många sektioner har lämnat in sina utvärderingsenkäter, men långt ifrån alla... FÖRVALTNING Dörr 19 Albina och Mårten har haft ett möte med Alsec, konsulten, och där visat sitt missnöje med deras arbete. De har nu skickat en offertförfrågan till ett nytt företag och anbudet ska nu skickas även direkt till oss. Efter att inte ha

13 SIDA 7 (10) hört något på ett tag ringde Albina upp det tilltänkta företaget för att höra efter hur det går och fick då höra att Alsec borde få in ett anbud inom ett par dagar. Aktivt kårhus Arkitekten har nu kommit in med ritningar på den tilltänkta mikrovågsugnsväggen på hyllan och visat upp lite förslag på nya fåtöljer till pubben. Presentationen av de tilltänkta inredningsförändringarna genomfördes för en mindre, men engagerad, grupp och resulterade i en rad nya idéer som kommer att finnas med i våra bakhuvuden. Förutom inredning så finns det, som tidigare nämnts, tankar på att få in någon ny sorts kaféverksamhet i huset. Externa lokaler Albina har börjat se över upplåtelseavtalen av sektionslokaler och insett att många av de gamla papperena inte har blivit uppdaterade på länge vilket resulterat i en hel del grävande bland byggnads- och rumsnummer. I och med detta passade Albina på att tillsammans med KTH reda ut vilka lokaler THS huserar i och försöker nu reda ut alla frågetecken kring vilka som finns var. Smusk och KTH Osquars kommer att få nya förråd i D-huset eftersom deras befintliga lokaler försvinner i och med rivningen av baracken. Förvaltningsgruppen Albina har haft ett möte med förvaltningsgruppen för att försöka få lite klarhet i den usprungliga tanken bakom gruppen och för att se hur man skulle kunna jobba vidare med denna. Gruppen består idag av, förutom förvaltningsansvarig, arkitekten Rolf Eppens, f.d. förvaltningsansvariga Daniel Koch och Daniel Larsson, f.d. kårordförande Håkan Löfgren, kårens kanslichef, en representant från Akademiska hus och en representant från KTH. Det har hållits ett restaurangråd då man kom fram till att vi skulle vilja utöka rådet till att även innefatta annan verksamhet i huset och förhoppningarna är at vi ska kunna få representanter från så många sektioner som möjligt. Albina tog upp frågan på ett ordföranderåd och fick positiv respons tillbaka. WLAN i kårhuset KTH-LAN kommer att skänka oss en accesspunkt som kommer att installeras i Tidningsrummet (högst upp). Detta borde ske inom 2 veckor. KÅRFÖRENINGAR Kårstyrelsen har beslutat att THS Gaming group ska få vara en kårförening och hälsar dem hjärtligt välkomna. RÅD OCH GRUPPER INOM THS Idrottsrådet Ann har haft sitt andra idrottsråd. Personerna som sitter där är mycket driftiga och fixar och funderar på saker hela tiden. Den andra grenen innebandy har genomförts med stor bravur. Planeringen inför den tredje grenen volleyboll har påbörjats. Reklamkampanjen för KTH-mästerskapen har satts igång genom att två personer i rådet designar och trycker upp affischer som dessutom är helt gratis. Jämlikhetsrådet Just nu görs en handledning till hur man jobbar med likabehandlingsplanen. Denna har Ann skrivit ett remissvar på. Ann har även mailat sitt jämlikhetsråd (JR) med planerna och handledningen så att de kan komma med synpunkter. Detta skall rådet diskutera på nästa JR den 5/11. Till det mötet kommer även Ignacio Vita, ordförande för SFS, och pratar om deras jämlikhetsarbete. Utbildningsrådet Oscar och Ann har sedan KF1 haft två möten med utbildningsrådet; ett första halvdagsmöte söndagen den 21 september, där meningen var att främst nytillträdda SNO:ar och PAS:ar skulle bli lite mer insatta och föreberedda inför sitt arbete, och ett möte om matteinstitutionen och antagning till KTH tisdagen den 28 oktober. Två ytterligare möten planeras under hösten; ett den 17 november om bolognaprocessen, magisterutbildningar och ECTS, och ett den 8 december om kursutvärderingar. Ordföranderådet OR har haft tre möten sen senaste rapporten. Ett av dessa var ett extra OR med anledning av extra KF som behandlade övervakningskameror i sektionslokaler och orden sällskapet Stella Virtualis. På senaste KF diskuterades magisterprogrammens betydelse för sektionerna i framtiden. Detta är en mycket viktig diskussion som kommer att behandlas under året. HING-råd Felicia har haft två Högskoleingenjörs råd, ett i Lista och ett i Haninge. Felicia sitter med i KTHs utredningen om högskoleingenjörsutbildningen och dess utveckling

14 SIDA 8 (10) Studiemiljörådet Studiemiljörådets första möte (1/10) så fick representanterna information av Lena Edvarsson angående säkerhet samt lagar och förordningar i arbetsmiljölagen. Under de senaste veckorna så har Jesper hjälp sekti Under vecka 40 så avslutades skyddsronderna i lektions och föreläsningssalar. Då har man gått igenom E, D, L, K och M. Nu så väntar man på besiktningsprotokollen. REPRESENTATION CTFN- centrala tjänsteförslagsnämnden Felicia har deltagit vid flertalet möten. Learning Lab Ann och Albin har varit på Learning Lab där man diskuterade mycket om vilka rättigheter lärare, studenter och KTH har. Frågeställningar såsom Vem äger det utbildningsmaterial som skapats - läraren, studenten eller högskolan? och Vad gäller för den e-post jag får från mina studenter? togs upp. Kick-off studentrekrytering Ann och Oscar har varit på kick-off angående studentrekrytering: De fick ett exemplar utav den nya kurskatalogen som delas ut till dem som läser tredje året på gymnasiet. Dessutom fick de se den nya rekryteringsfilmen vilken är mycket bra. CSN samrådsmöte Jesper deltog i CSN samrådsmöte #2 med representanter från studenthälsan och centrala utbildningskansliet tog upp 9 KTH students ärenden tillsammans med representant från CSN KTH-hallen Ann och Jesper har varit på möte med studeranderepresentanterna i KTH-hallens styrelse. Detta var ett bra möte eftersom de lärde sig om hur KTH-hallens organisation fungerar. Grundutbildningsutskottsmöte Ann och Jesper har varit på GruU-möte. Där diskuterades bl.a. magisterprogram och läsårsindelningen. Ann tog upp frågan om problemen med examensarbeten. Fakultetsnämndsmöte Ann och Oscar har varit på tre FN-möten. På det första diskuterades KTH:s utvecklingsplan tillsammans med Universitetsstyrelsen. På det andra mötet diskuterades en omfördelning i KTH:s verksamhet, bl.a. skall GruU få två ledamöter till. På det mötet inrättades det två magisterprogram och det utsågs områdesdekaner. På det tredje mötet valdes forskarutbildningsansvariga, programansvariga och lärarerepresentanter i tjänsteförslagsnämnderna. FN inrättade tre magisterprogram och diskuterade en massa olika saker som t.ex. etisk policy och KTH:s utvecklingsplan. Universitets styrelsen Albina och Kajsa deltog vid US senaste möte. Där fastställdes bl.a. KTHs utvecklingsplan, som kommer att ha betydelse för sektionerna och utbildningsprogrammen. Oscar har de senaste veckorna arbetat mycket med THS inflytande över KTH:s utvecklingsplan, som varit den främsta diskussionspunkten i KTH:s olika organ den senaste tiden. Utvecklingsplanen är ett dokument som pekar ut i vilken riktning KTH ska arbeta i, och vilka ambitioner man har som universitet under de kommande åren. US beslutade även om proceduren kring val av rektor, en utförligare redogörelse finns under en av verksamhetsplanspunkterna Utbildning och studiesocialt. US beslutade även om KTHs budget för Budgeten är lagd så att KTH kommer att gå plus 10 miljoner, men då US ansåg att detta var för beroende av extern finansiering beslutades även att rektor ska hitta ytterligare 30 miljoner som kan sparas in, om resultatet efter det första kvartalet visar på negativa siffror. Dimensioneringen som fastställdes för 2004 tyder på en ökning av nybörjare på magisterprogrammen och en minskning av hög- och civilingenjörsstuderande. Sifforna är tydliga: 740 högskoleingenjörs-, 950 magister-, och 1575 civilingenjörsplatser. US står inför stora förändringar då tre av ledamöterna varav en är ordförande, skall bytas ut och nya utses av regeringen. De nya tillträder efter årsskiftet. Restaurangkommittén Jesper och Albin kommer delta Restaurangkommittén möte nummer 2 under vecka 46. NATIONELLT SAMARBETE THS och ChS

15 SIDA 9 (10) Kajsa har tillsammans med kårordförande på Chalmers författat en debattartikel om finansiering av tekniska utbildning och om akademiska hus. Vi gör nu allt för att få artikeln publicerad. SFS De arvoderade hade ett möte med sina SFS-kontakter Marcus Degerman och Anne-lie Ryden. Vi fick information om vad som hade hänt på SFS-styrelsemöte. Det som hade diskuterades mest var kårobligatoriet och huruvida SFS borde ompröva sin åsikt i frågan. SFS styrelse beslutade att SFS tycker att miljöpartiets motion om kårobligatoriets avskaffande är dåligt, då men ej vet konsekvenserna. Man bör först ta fram alternativa lösningar på studerandeinflytandet och studiebevakningen, innan man avskaffar obligatoriet, SFS-utredningen Andra Reftec-kårer är kontaktade och intervjuade. Utredningsgruppen har haft ett flertal möten. Utredningen är i sitt slutskede och deadline är 9/11. Albin, Karolina Svensson, Magnus Tilert, Robert Andersson och Staffan Lindell kommer att sammanställa alltihop under den helgen. Handlingarna kommer att skickas ut till KF4, där beslut ska tas. Reftec, URK (utbildning) Ann och Oscar har varit på URK-möte i Lund. Det var väldigt givande. Vi diskuterade saker som var relevanta och man fick feedback ifrån de andra kårerna. Vi är mycket nöjda med URK. Reftec, Stork (studiesocialt) Ann och Jesper har varit på STORK-möte ägde rum i Linköping. Detta skedde direkt efter URK i Lund. STORK har gemensamt kommit fram till att det behövs genusperspektiv i kurserna. Linköping och Lund har fått i uppdrag av STORK-gruppen att komma med ett första utkast av en skrivelse som vi tillsammans skall tycka till om och skriva på med Reftecs namn. Reftec, Kork Kajsa har varit på KORK, Kårordförandenas Rådskonferens, i Uppsala. Där lärde hon sig allt om konflikthantering och Reftec-internatet som ska hållas på Chalmers i november planerades. IVA Kajsa deltog vid Kunliga Ingenjörs Vetenskaps Akademien årliga högtidssammankomst. Dagen var mycket lärorik och kvällen avslutades med bal i Stadshuset. Näringsdepartementet Kajsa deltog vid näringsdepartementets remissdebatt kring näringslivets styrelsesammansättningar. Regionalt samarbete SSCO Ann, Oscar och Felicia har haft ett möte med Susanna och Robert ifrån SSCO. De diskuterade om utbildningen inom SSCO. Felicia har haft möte med SSCO-grupperna ekonomi och organisation THS studentrådsledamöter fick möjligheten att besöka SSCO och Studentpalatset innan skälva studentrådet. Kajsa och sju av ledamöterna deltog vid besöket där vi bl.a. träffade SSCOs ordförande Susanne Selerud och vice ordförande Jens Andersson. Kajsa har diskuterat situationen med Akademiska Hus med SSCOs presidium, som nu kommer att göra en skrivelse till riksdagens parlamentariska utredning om ändamåls fastigheter, aka Akademiska Hus. Operahögskolan Ann och Kajsa har varit och hälsat på hos Operahögskolan som nu har flyttat in på campusområdet. De var trevliga och skulle gärna vilja ha ett samarbete med oss. Söders Ann, Kajsa, Oscar och Felicia har varit hos Söders och träffat deras kårstyrelse samt kollat på deras lokaler. Vi åt en trevlig middag tillsammans och diskuterade många olika saker.

16 SIDA 10 (10) INTERNATIONELLT SAMARBETE Oscar och Thomas var i Kaunas i Litauen den 25:e till 29:e september i BALTECH-samarbetet. Där diskuterades samarbete och utbyte mellan universitet i östersjöregionen. Allt betalades av Svenska Institutet. Albina och Kajsa tog emot besök från Finland, då den finlandssvenska Tekniska Högskolans Studentkår i Helsingfors besökte THS. Mottagning och förvaltning av kårhuset var de tvår största frågorna. INFORMATION Vad gör kåren? Kajsa har vid tre tillfällen informerat om vad THS sysslar med; först för fyra universitets rektorer från Kazakstan, sen för alla nyanställda vid KTH och avslutningsvis för tio ryska vice rektorer. Kårbladet, THS veckobrev Ett kårblad per vecka har utkommit, med undantag för tentaperioden. I allmänhet har det inkommit gått om material. Det är dock svårt att hålla en jämn utgivningstakt (att veckovbrevet och kårbladet kommer ut samma veckodag varje vecka) då våra scheman är lite rörliga, men vi hoppas detta inte ställer till några problem. Målet är att Kårbladet ska vara klart på torsdag kväll och skickas iväg med posten på fredag morgon, samt att veckobrevet ska skickas ut under fredagen. Adressetikettsförsäljning Antalet etikettsbeställningar har minskat, men det kommer fortfarande in ett par. Albin har tagit fram mallar och system för autogenerering av följesedlar och fakturaunderlag etc. Kårens datorer Då virus- och maskangreppen har minskat den senaste tiden så genomdrevs aldrig styrelsens tidigare beslut på att alla internetanslutna datorer i kårhuset skulle kunna administreras av datoransvarig (Albin), men nu verkar det tyvärr ha börjat igen Vidare har några stycken rena hårdvarukraschar inträffat, men lyckligtvis utan dataförluster hittills. Datorunderhållet tar fortfarande mycket tid. Backupsystemet har varit nere även det pga hårdvaruproblem, men är åter igång. KÅRKORTET Ett Kårkort har tagits fram och tryckts, hittills är omkring distribuerade. Enskilda kort kommer att kunna framställas lokalt, men mallen för detta är tyvärr inte klar än. Felicia, Albin och Mårten hat jobbat hårt med detta.

17 NYMBLE, Programgruppens ordförandes rapport till KF 28 september GENOMFÖRDA ARRANGEMANG PR-fest för JM-marketing 10 okt Programgruppen hjälpte JM-marketing arrangera ett efterkör till en promotion av Pepper jeans produkter som hade varit under dagen. På kvällen kom en drös, ca 700, gymnasieungdomar till Nymble och dansade. Mycket stökig kväll med stölder i huset och bråk utanför. Jubileumsfest för helgon.net 18 okt Programgruppen hjälpte till med arrangemanget av webcomunityn helgon.net s ettårskalas på Nymble. Ungefär 800 gothare, svartrockare och synthare dök upp. Festen blev en succé och arrangörerna var mycket nöjda. Mycket klirr i kassan! Tentapub no.1 25 okt One down! Första tentapuben förflöt förvånansvärt smärtfritt. Enda smolket i bägaren var att många i kön upplevde den som alldelse för lång, trång och odisciplinerad. Till nästa tentapub funderar vi på sätt man kan ta in folk i huset snabbare. Torsdagspubar 23 oktober spelade Willowtree i puben. Bra musik men lite klen uppslutning i publiken. Den 6 november lirade Bordello. Mycket gott om folk som prisade den härliga musiken. De andra torsdagarna har vi haft DJ:s från Platoon för att förgylla stämningen. GRANNARNA Dörren till gasqueparken är nu bommad vilket innebär att ljudnivån från fester i gasquerna borde reduceras avsevärt. Grannarna har informerats om detta. De har även löpande informerats om arrangemang som vi har i huset så att de vet om dessa i förväg. Inga klagomål har framförts från grannarnas sida på över en månad när denna rapport skrevs. Peppar, peppar, ta i trä. HÖRS Programgruppen och HÖRS arrangerade en kock/bartenderskola för alla sektioners klubbmästerier den 15 oktober. Ett gäng glada töser och gossar gjorde sitt yttersta för att knäcka varandra i en gastronomisk batalj. Vinprovning fick man på köpet, jo jag tackar! VÅRPLANERING Planeringen av vårterminen är lagd. En drös evenemang är inbokade och fler lär det bli! Mums! Alfred Mosskin Programgruppens ordförande Tekniska Högskolans Studentkår TELEFON MOBIL E-POST BESÖKSADRESS Drottning Kristinas väg 15 POSTADRESS Stockholm FAX WEBBPLATS

18 SIDA 2 (2) ÖVRIGT ROLIGT Programgruppens ordförande har gjort sig förtjänt av sin del av lönen som kommer från Filmnämnden då han åkt i skytteltrafik till Filmhuset för att köra rullar fram och tillbaka. Roligt! Projektorn som ska monteras upp i Puben har kommit och har använts flitigt. Så snart som möjligt ska den monteras i taket. Aktivt kårhus-gruppen arbetar för en ny, mysigare pub! HÖRS vill gärna göra om puben till något mer åt café hållet under dagtid. Programgruppen tror på idén och ser hellre Moccafrapéccinos och Biscottis på små fåniga assietter än lunchbrickor i Puben. Stolarna och de fyrkantiga, höga borden ska ersättas av lägre runda bord och fåtöljer. Alfred Mosskin, Programgruppens ordförande

19 NYMBLE, KLUBBMÄSTARENS RAPPORT TILL KF VERKSAMHETSPLANSPUNKTER PROGRAMVERKSAMHET I kårhuset genomföra minst ett större gemensamt arrangemang med sektionerna. En Alla ns-dag-fest är planerad till den 14 februari Festen kommer inte att vara av typen maskerad men kanske temaklädsel på något sätt ändå. Hångelhörna utlovas av Maskinsektionen. Klubbmästaren skall skapa en aktiv och rådgivande grupp för barverksamheten i kårhuset. Ett fungerande klubbmästeri bestående av sex personer har varit aktivt i lite mer än två månader. Detta är en trygghet och ett bra stöd för programgruppen. Om några veckor åker vi med de i klubbmästeriet, klubbmästarna på sektionerna samt cheferna i programgruppen på besök till Carlsberg. Utveckla puben att bli teknologernas vardagsrum Den här verksamhetsplanspunkten har hamnat lite utanför programgruppens bord då aktivt-kårhusgruppen nu har tagit fram ett förslag över hur puben ska förändras. Dock behöver någonting göras åt atmosfären i puben. En projektor har köpts in och lite nya ljus är på väg. Genom att låta sektionerna hålla i Torsdagspubar hoppas programgruppen på att allt fler ska känna sig som hemma. Bevaka utvecklingen av och reglerna kring tillståndsproblematiken för THS sektioner, föreningar och deras lokaler. Programgruppens presidium sitter med i två grupper som aktivt jobbar för att ta fram en studentanpassad STAD-utbildning. Pengar har sökts från Alkoholkommittén och kommer förmodligen att fås från och med En anpassad pilot kommer att hållas under slutet av vårterminen om allt går som det ska. Bevaka avtalet mellan THS och HÖRS som bygger på ett procentuellt kostnadspåslag på alkoholförsäljningen och se över möjligheten för omförhandling. Bevakas ständigt då hörs lägger på 35% på varje alkoholfaktura. Dock har kanslichef samt vice ordförande börjat se över avtalet lite. Programgruppen har även påpekat för HÖRS att det kan vara olagligt att ta intäkter om man samtidigt inte betalar ut löner inom samma verksamhet. Bevaka vilka konsekvenser ett nytt tentaperiodsystem kan få för programverksamheten. Första Tentapuben har nu gått av stapeln och gick rent resultatmässigt väldigt bra. Däremot har programgruppen fått in en del klagomål på kö och liknande. Man bör dock ta i beaktning att endast runt 16 % av THS medlemmar får plats i kårhuset. Att öppna en ytterligare våning skulle inte heller hjälpa så mycket då det är samma nödutgångar som används och dessa avgör lokalerna klassning. Otur var också att de nyantagna (samt övriga) inte fått något medlemsbevis vilket saktade ner kön lite. För den nyfikne närvarade dock bara 190 icke-thsmedlemmar under kvällen. namn Albin Rangefelt Kårstyrelseledamot Tekniska Högskolans Studentkår e-post webbplats telefon fax besöksadress postadress mobiltelefon org.nummer Drottning Kristinas väg 15 THS, Stockholm

20 SIDA 2 (2) ÖVRIGT RESULTAT Programgruppen kan visa på bra resultat både för oktober månad samt läsåret hittills. Oktober månad innehåller en försäljning på 350 kkr. vilket kan jämföras med samma månad föregående år då försäljningen låg på 250 kkr. Även de små arrangemangen som Torsdagspubar går förhållandevis bra. JM-marketing huserade Nymble en kväll vilket ledde till att polis vid två tillfällen tillkallades. Trots dessa omständigheter som inte gick att råda över var denna fest resultatmässigt ett bra arrangemang. Ett annat bra arrangemang var när en Web-community vid namn Helgon.net höll fest på Nymble, bra försäljning med höga marginaler.. och en himla massa svarta skinrockar i garderoben. SERVERINGSTILLSTÅND Då en studentanpassad STAD-utbildning är i utvecklingsstadiet har programpresidiet besökt tillståndsmyndigheterna vid ett flertal tillfällen. De har även varit här i tillsammans med polisen i utbildningssyfte. Detta för att försöka få förståelse för hur vår verksamhet fungerar. Civilpoliser har även haft kontroll av kårhuset, bland annat under Tentapuben, detta utan påpekanden. För övrigt kan nämnas att när undertecknad talade med polisen passerade en överserverad person och kräktes tre gånger Ett varmt tack också till alla de som ställde upp på referensgruppsintervjuer för STAD-projektet. TEAMBUILDING Kårens klubbmästare har varit på kryssning med nästan hela arvoderade-gruppen och ungefär en miljon pensionärer. Vem sa att gammeldans inte var roligt? Hanna Bohlin Kårens Klubbmästarinna 2003/2004

Föredragningslista extrainkallat KF 2003/2004

Föredragningslista extrainkallat KF 2003/2004 NYMBLE, 03-10-24 SIDA 1 (1) Föredragningslista extrainkallat KF 2003/2004 * = bilaga finnes Kårfullmäktigemöte Datum 2003-10-27 Tid 18.00-23.00 Plats sal E2 1 Formalia Föredragande 1.1 Mötets öppnande

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 0607-KF-02

FÖREDRAGNINGSLISTA 0607-KF-02 1 NYMBLE, 2006-09-28 FÖREDRAGNINGSLISTA 0607-KF-02 * = bilaga finnes Föredragningslista Kårfullmäktigemöte #2 06/07 Datum: 2006-10-09 Tid: 18.00 23.00 Plats: L1 1. Formalia Föredragande 1.1 Mötets öppnande

Läs mer

Föredragningslista KF6 2003/2004

Föredragningslista KF6 2003/2004 NYMBLE, 04-02-13 SIDA 1 (1) Föredragningslista KF6 2003/2004 Kårfullmäktigemöte 6 Datum 2004-02-19 Tid 18.00-23.00 Plats sal E3 * = bilaga finnes 1 Formalia Föredragande 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets

Läs mer

Protokoll fört vid Kårfullmäktige sammanträde tre tisdag den 14 november 2001.

Protokoll fört vid Kårfullmäktige sammanträde tre tisdag den 14 november 2001. Protokoll fört vid Kårfullmäktige sammanträde tre tisdag den 14 november 2001. Närvaro : bilaga 1 B Kajsa Boström B Anne Von Oelreich D Mattias Amnefelt D Robert Andersson D Christer Tamm D Andreas Mattsson

Läs mer

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 1.1 NYMBLE 2007-11-07 Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 PROTOKOLL 0708-KF-91 Närvarande j n närvarande vid n:te justeringen av röstlängden Injusterade

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16 Sid 1(7) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 15/16 Måndagen den 24 augusti 2015 klockan 18.00 Plats (Sammanträdesrummet, Nymble) * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar

Läs mer

Veterinärmedicinska Föreningens Föreningsmöte nr 2, 2010-05-04

Veterinärmedicinska Föreningens Föreningsmöte nr 2, 2010-05-04 Veterinärmedicinska Föreningens Föreningsmöte nr 2, 2010-05-04 19. Mötets öppnande Ordförande Sigurjon Einarsson förklarar mötet öppnat. 20. Val av fullmaktskontrollant Moa Berggren valdes som fullmaktskontrollant.

Läs mer

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15 Sid 1( 9) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 14/15 Måndagen den 11 September 2014 klockan 18.00 Plats Sammanträdesrummet, plan 1, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Teddy Juhlin- Henricson

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 2 2009/2010. Tisdagen den 11 augusti 2009. kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 2 2009/2010. Tisdagen den 11 augusti 2009. kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15 PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 2 2009/2010 Tisdagen den 11 augusti 2009 kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15 Närvarande: Kårstyrelsen Tobias Porserud Jana Emmerich Annika Blix Kristoffer

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Styrelsemöte den 20 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:19. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla förutom Lukas Häggström.

Läs mer

!!!!!!!! Kongliga Flygsektionen, THS. Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30

!!!!!!!! Kongliga Flygsektionen, THS. Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30 Kongliga Flygsektionen, THS Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30 Kallelse Flygsektionens Sektionsmöte 3 2014 Carl-Anders Carlsson Ordförande 2014-09-22 Sida 1 ( 1) KALLELSE

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Sida 1 (7) Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Tisdagen den 17 december klockan 17:15 i sal 4112 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Mötet öppnades 17.13 1.2 Val av mötesordförande Karin Fernström 1.3 Val

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionens ordförande Sander Riedberg öppnar mötet klockan 16.38. 1.2

Läs mer

THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13

THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13 THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13 ställe med exempel på intäkter och (utan indirekta ) Budget 2013/2014 Fullkostn. mässigt Kommentarer (utan indirekta ) Utfallsprognos 2012/2013 (utan indirekta ) budget KF2

Läs mer

Kårstyrelsen har arbetat med att ta fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med ledningsgruppen.

Kårstyrelsen har arbetat med att ta fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med ledningsgruppen. Sid 1(11) ARBETSBESKRIVNINGAR har arbetat med att ta fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med ledningsgruppen. Syfte Arbetsbeskrivningens syfte är att skapa kontinuitet i ledningsgruppens arbete och

Läs mer

Förslag till föredragningslista KF3 2003/2004

Förslag till föredragningslista KF3 2003/2004 NYMBLE, 03-10-31 SIDA 1 (2) Förslag till föredragningslista KF3 2003/2004 Kårfullmäktigemöte 3 Datum 2003-11-13 Tid 18.00-23.00 Plats sal E2 * = bilaga finnes 1 Formalia Föredragande 1.1 Mötets öppnande

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10

MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10 Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10 Måndagen den 5 december 2011 kl. 18.00 LG-rummet, Nymble, Drottning Kristinas väg 15 Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Ivan Milles (från 18:11) Elias

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen är fortfarande växande och det är viktigt att verksamheten under 2013-2014 präglas av att antalet programstuderande

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-04

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-04 Kårfullmäktigesammanträde # Kårfullmäktigesammanträde 04 13/14 Datum: 2014-04-02 4 Tid: 10/11 i. 18.00 23.00 Datum: Plats: Nya Matsalen, 2011-02-02 Nymble, KTH Campus ii. Tid: 18.00 23.00 Plats: L1, KTH

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013

Verksamhetsberättelse 2012/2013 Verksamhetsberättelse 2012/2013 1 Visionen 1.1 Inledning Visionen är en långsiktig beskrivning av i vilken riktning vi vill att sektionen ska röra sig. Visionen innehåller önskningar av relativt abstrakt

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm

Sektionen för Medieteknik Stockholm Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-11-08 Styrelsemöte 9 NOVEMBER 2016 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Mötets behöriga utlysande 1.3. Närvarande och frånvarande

Läs mer

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet SIDA 1 AV 9 COPEN VAL-SM 2013 Tisdagen den 15 oktober 2013 kl. 15.15, M2, KTH Campus * = medföljd bilaga 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Niklas öppnar mötet 15:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm

Sektionen för Medieteknik Stockholm Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-30 Styrelsemöte 30 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 12:15 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter. Det kommer

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

SöderS organisationsplan 14/15

SöderS organisationsplan 14/15 SöderS organisationsplan 14/15 Fastställd av fullmäktige 2014-05-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

Postbeskrivningar inför SM-1

Postbeskrivningar inför SM-1 Postbeskrivningar inför SM-1 Innehåll Styrelsen... 2 Ettans representant... 2 Klubbmästare... 3 Andra förtroendevalda... 3 Vice SNO... 3 Sektionslokalsansvarig... 4 Valberedning... 4 Webmaster... 4 Revisor...

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Styrelsemöte 3 juni 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM: Förtroendevalda

Postbeskrivningar inför Val-SM: Förtroendevalda Postbeskrivningar inför Val-SM: Förtroendevalda Innehåll: Vice SNO... 2 Vice NLG... 2 Den som säljer grejer (DSSG)... 3 Sektionslokalsansvarig... 3 Valberedning... 3 Boll-Kalle... 3 Webmaster... 4 Revisor...

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL $$M 4 14/11. Närvarande. Bilagor: Formalia. a. Mötets öppnande. b. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. c. Val av justeringsperson

MÖTESPROTOKOLL $$M 4 14/11. Närvarande. Bilagor: Formalia. a. Mötets öppnande. b. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. c. Val av justeringsperson Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL $$M 4 14/11 Måndagen den 14/11-2016 kl. 18:12. Mötesrummet, Dragskåpet, Teknikringen 36B Närvarande Emma Ingo, ordförande Johan Forsberg, vice ordförande Charlotte Karlsson, sekreterare

Läs mer

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 6 Torsdag den 16/10 2014, 13:00 å Tolvan, Stockholm

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 6 Torsdag den 16/10 2014, 13:00 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 6 Torsdag den 16/10 2014, 13:00 å Tolvan, Stockholm Fröken Anderberg öppnar mötet kl 13:00. Väl tajmat även denna gång.

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2010-09-27 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-09-27, 17:37 18:57 Plats Närvarande E52, KTH Sekreterare Alexander Roghult, D-08 Ordförande, D-06 Ledamot

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11 Adress: Lindstedsvägen 3, Stockholm (E36) Sektionsmöte nr 3, VÅ 2013/2014 Datum: 2013-02-11 Tid: 17.33 18.57 Närvarande: Se punkt

Läs mer

2.1 ÖPH-representant Johanna Jarl/ Lars Åkesson...lyckad gasque i fredags, kul. satt phöseriet, rgb, jobbar stenhårt

2.1 ÖPH-representant Johanna Jarl/ Lars Åkesson...lyckad gasque i fredags, kul. satt phöseriet, rgb, jobbar stenhårt Protokoll Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande... 17.23 1.2 Mötets behöriga utlysande... Ja 1.3 Val av sekreterare.. Sara Cecilia Lempiäinen 1.4 Närvarande... Tove

Läs mer

3.1. Stadfästelse av KP-006-Firmateckning* Sara Emilsson Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut

3.1. Stadfästelse av KP-006-Firmateckning* Sara Emilsson Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm10 11/12 2011-12-05 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 10 11/12 Måndagen den 5 dec 2011 klockan 18.00 Plats, LG-Rummet * = bilaga finnes. 1. Formalia 1.1.

Läs mer

THS BUDGET 12/13 - Version 2: KF 1 12/13

THS BUDGET 12/13 - Version 2: KF 1 12/13 THS BUDGET 12/13 - Version 2: KF 1 12/13 Resultatställe med exempel på intäkter och Resultat (utan ) Reviderad resultatbudget Varav Medfinansiering KTH varav finansiella/ avskrivningar/ bokslutsdispositioner

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10 Styrelsemöte 10 februari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:21 1.2. Mötets behöriga utlysande

Läs mer

Kårstyrelsesammanträde 2 13/14

Kårstyrelsesammanträde 2 13/14 Kårstyrelsesammanträde 2 13/14 Protokoll Datum: Tid: Lokal: 2013-09-26 17.15 MC323 F13-2 FORMALIA ANMÄRKNING F13-2.1 Mötets öppnande Mötet öppnas klockan 17.22 F13-2.2 Avstängning av mobiltelefoner På

Läs mer

Protokoll Kårmöte Teaterhögskolan i Malmö 2014-11-12

Protokoll Kårmöte Teaterhögskolan i Malmö 2014-11-12 Protokoll Kårmöte Teaterhögskolan i Malmö 2014-11-12 1. Mötet öppnas 2. Val av justerare Magdi väljs 3. Godkännande av dagordning 4. Vad gör alla? TTPA: Har börjat två nya kurser, Teaterkritik och Skådespelare

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor)

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor) Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor), KTH 2009-09-17 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Jonas Lundgren förklarar mötet för öppnat kl. 17.22. 1.2 Mötets behöriga utlysande SM finner mötet

Läs mer

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala 18 november 2014 1 Mötets öppnande Mötet öppnades klockan 17.21 av styrelsens ordförande Emma Wennberg

Läs mer

Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 1 december 2014

Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 1 december 2014 Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 1 december 2014 Närvarande: Ordförande Markus Marttila Vice ordförande Mary Ohrling Skattmästare Anton Sahlén Ordförande för sociala

Läs mer

Tekniska högskolans studentkår - Doktorandsektionen. (a) Mötets öppnande Åsa förklarar mötet öppnat (17:15).

Tekniska högskolans studentkår - Doktorandsektionen. (a) Mötets öppnande Åsa förklarar mötet öppnat (17:15). Tekniska högskolans studentkår - Doktorandsektionen Protokoll Styrelsemöte 2004-01-27, 17:15, kårhuset Närvarande: Åsa Lindström, Per Haraldson, Maja Fjaestad, Heide Stollberg, Hanna Bergman, Daniel Westlén

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07 Adress: Roslagstullsbacken 13A Stockholm, (Hemma hos Vincent) Styrelsemöte nr 4, VÅ 2013/2014 Datum: 2013-11-07 Tid: 18.59 21.22 Närvarande:

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 14 11/12. Närvarande. Kårstyrelsen. Övriga. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm14 11/12 2012-02-06 Sid 1(6)

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 14 11/12. Närvarande. Kårstyrelsen. Övriga. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm14 11/12 2012-02-06 Sid 1(6) Sid 1(6) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 14 11/12 Måndagen den 6 februari 2012 klockan 16.00 Sammanträdesrummet Nymble Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Elias Lindqvist Sara Wengström Egil

Läs mer

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice Ordförande... 3 2.3 Sekreterare...

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse styrit 2011/2012 Förord Verksamhetsåret 2011/2012 var ett spännande år att sitta i styrelsen. Chalmers Studentkår centralt förde flera viktiga debatter om bl.a. sektionernas dispositionsavtal,

Läs mer

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 7 Tisdag den 18/11 2014, 15:17 å Tolvan, Stockholm

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 7 Tisdag den 18/11 2014, 15:17 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 7 Tisdag den 18/11 2014, 15:17 å Tolvan, Stockholm Mötet öppnas fyra minuter sent, 15:21. Detta tack vare en viss Sekreterare

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-05-24 1(4) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-05-24, 17:26 19:15 Plats 4523, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande, D-09 Ledamot

Läs mer

Torsdagen 27 maj, 12:00-13:00 i Kröken, Nymble. Härmed kallas till extrainsatt THS kårfullmäktigesammanträde på begäran av Kårstyrelsen.

Torsdagen 27 maj, 12:00-13:00 i Kröken, Nymble. Härmed kallas till extrainsatt THS kårfullmäktigesammanträde på begäran av Kårstyrelsen. Till: Kårfullmäktiges ledamöter För kännedom: THS Medlemmar Kårstyrelsen THS Funktionärer THS Sakrevisorer THS Valberedning THS Personal Osqledaren Inspektor Stockholm, den 19 maj 2016 KALLELSE 1516-KF-81

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-25

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-25 Styrelsemöte 25 november 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:18 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen anser att anse mötet behörigt utlyst.

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Reviderad 2014-09- 18 Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:22. 1.2. Mötets behöriga utlysande Anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla är närvarande. 1.4. Frånvarande Ingen.

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

Protokoll Extra KSm 08/09

Protokoll Extra KSm 08/09 Protokoll Extra KSm 08/09 Tisdagen den 22 Juli 2008 18.05 21:30, Sammanträdesrummet, Nymble Närvarande, ordinarie Viktor Tullgren Ordförande Madelein Keskitalo Ledamot Per Stånge Ledamot Jan Wrzosek Ledamot

Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte FLINS

Protokoll från Styrelsemöte FLINS Protokoll från Styrelsemöte FLINS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Plats: Kårallen, Luxor Datum: 2010 05-19 Närvarande: Charles Westerberg, Robert Johansson, Björn Höckerfelt, Therese

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/7 Styrelsemöte 6 verksamhetsåret 2010/11 Datum: 2010-11-01 Tid: Kl. 17.10-19.47 Plats: Centrummet, Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Emelie Arnesson* Marie Norman*

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson Sid 1(7) MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4 Tid: Måndagen den 20 april 2015, kl. 18:08. Plats: Dragskåpet, Teknikringen 36B. Närvarande Aneri Patel, ordförande Michael Ekström, vice ordförande Daniel Ruotsalainen,

Läs mer

Föredragningslista KF8 2002/2003

Föredragningslista KF8 2002/2003 NYMBLE, 03-03-28 SIDA 1 (2) Föredragningslista KF8 2002/2003 * = bilaga finnes Kårfullmäktigemöte 8 Datum 2003-04-10 Tid 18.00 23.00 Plats Sal E2 Campus Valhallavägen 1 Formalia Föredragande 1.1 Mötets

Läs mer

att godkänna kallelsen. att godkänna dagordningen med ändringar. Fullmäktige beslutar att till justerare välja David Höjenberg. Fullmäktige beslutar

att godkänna kallelsen. att godkänna dagordningen med ändringar. Fullmäktige beslutar att till justerare välja David Höjenberg. Fullmäktige beslutar FULLMÄKTIGE BESLUTSPROTOKOLL Fullmäktige sammanträde 2014-09-17 kl 17:15-22:40 Eva Netzelius-salen, Blåsenhus Ordförande: Andreas Carlsson Sekreterare: Paul Bengtsson 1 Tal samt frågestund med rektor Eva

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2013-02-05 Tid 12:00 Plats Beslutande Styret Ordf. Magnus Norberg Sekr. Nellie-Kim Millbourn Mattias Spelmans Ida Pettersson Sebastian Levin Stefan Karlsson Emma

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Styrelsemöte 24 september 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.21 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse

Läs mer

Lina Johansson valdes till mötesordförande. David Grimfors valdes till mötessekreterare.

Lina Johansson valdes till mötesordförande. David Grimfors valdes till mötessekreterare. THS Fysiksektionen STYM3/05 050405 1(5) PROTOKOLL Mötets art: STYM 3 Datum: Tisdag 05 April 2005 Tid: 17.07 Plats: Fockrummet Närvarande: Lina Johansson, Ordförande David Grimfors, Kassör Georgios Dimitriadis,

Läs mer

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Plats: Kårens styrelserum Närvarande: Simon Strid, Marcus Ljungdahl, Gustav Johansson, Helena Engström, Elin Karlsson, Karwan Nisstany, Patrik Sjöstedt,

Läs mer

Protokoll Juriduska föreningen

Protokoll Juriduska föreningen Juriduska föreningen Årsstämma 2013 Juridiska Föreningen Årsstämma 2013 Datum: 6/12 2013 Tid: 16:30 Plats: A210 Kallade: Juridiska föreningens medlemmar. Bilaga Föredragare Formalia 1. Mötets öppnande

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08 Stockholm 2015-04-08 Styrelsemöte 8 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:15 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Sigmasektionen Umeå naturvetar- och teknologkår

Sigmasektionen Umeå naturvetar- och teknologkår Sid 1(5) fört vid styrelsemöte 1 14/15 Datum: 2014-09-16 Lokal: Naturvetarhuset, sektionslokalen Basen, Umeå universitet F14-1 FORMALIA F14-1.1 Mötets öppnande Ordförande Emil Samuelsson hälsar alla välkomna

Läs mer

Fullmäktigesammanträde 3 14/15

Fullmäktigesammanträde 3 14/15 Sid 1(7) Fullmäktigesammanträde 3 14/15 Datum: 2014-12-11 Tid: 17.15 Lokal: Kårhuset Origo F14-3 Formalia Anmärkning F14-3.1 Mötets öppnande Talman, Astrid Råberg, förklarar mötet öppnat klockan 17.24

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 0910-KF-01

FÖREDRAGNINGSLISTA 0910-KF-01 Kårfullmäktigesammanträde # 1 09/10 Datum: 2009-09-17 Tid: 18.00 23.00 Plats: L1, KTH Campus NYMBLE 2009-09-03 FÖREDRAGNINGSLISTA 0910-KF-01 * = bilaga finns 1 Formalia Föredragande 1.1 Mötets öppnande

Läs mer

Ärende Åtgärd Kom Bilaga

Ärende Åtgärd Kom Bilaga DAGORDNING S9 Kårhuset Lund, 2017-01-21 Karin Dammer, Kårstyrelsens ordförande Dagordning S9, 16/17 Tid: Onsdag, 25 januari, 17.15 Plats: Perstorp, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 OFMÖ Beslut 2 Tid

Läs mer

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte Adress: (I E31) Styrelsemöte nr 5, Verksamhetsår 2016/2017 Datum: Tid: 17.43 20.10 Närvarande: Fanny (Ordförande), Eveline (vice ordf. tillika

Läs mer

00001 Val av ordförande Mötet väljer sittande ordförande Tobias Edström till mötets ordförande.

00001 Val av ordförande Mötet väljer sittande ordförande Tobias Edström till mötets ordförande. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

Protokoll. 2010/09/09 Läkarsektionen Protokoll

Protokoll. 2010/09/09 Läkarsektionen Protokoll Datum: Torsdagen den 9 sep 2010 Tid: kl. 17:00-19:00 Plats: Medicinska Föreningens kårhus, puben Närvarande: Matilda Liljedahl Matti A. Eladhari Rasmus Jakobsson (lämnade kl 18.15) Anders Wikberg Sihan

Läs mer

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr ) ES- sektionen, Uthgård Uppsala

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr ) ES- sektionen, Uthgård Uppsala Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala 11 maj 2015 1 Mötets öppnande Mötet öppnades klockan 17.35 av styrelsens ordförande Emma Wiesner

Läs mer

1.4 Maximiliam Nahlén och Anna Sandberg väljs till justrerare och rösträknare

1.4 Maximiliam Nahlén och Anna Sandberg väljs till justrerare och rösträknare Sektionsmöte 2009-11-24 1.0 Formalia 1.1 Mötet öppnas av Markus Målsäter 1.2 Markus Målsäter väljs till mötesordförande 1.3 Alexander Busnyuk väljs till mötessekreterare 1.4 Maximiliam Nahlén och Anna

Läs mer

Ärende Beslut/Åtgärd. 1. Mötets öppnande Madeleine Holgersson valdes till mötesordförande och öppnade mötet.

Ärende Beslut/Åtgärd. 1. Mötets öppnande Madeleine Holgersson valdes till mötesordförande och öppnade mötet. Bilaga 4e Datum: 2012-01-12 Plats: Halda, Visionen 1. Mötets öppnande valdes till mötesordförande och öppnade mötet. 2. Val av justeringsperson valdes till justeringsperson. 3. Adjungeringar 4. Föredragningslista

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-01-26 Adress: Hemma hos Aisan Styrelsemöte nr 9, VÅ 2014/2015 Datum: 2015-01- 26 Tid: 18.11 20.27 Närvarande: Kajsa Lundgren (PAS), Emma

Läs mer

Ellinor Lager Maria Persson Theresa Kampmeier. HDK (design ba) Jonas Sandstedt Karin Johansson Hanna Jacobssen

Ellinor Lager Maria Persson Theresa Kampmeier. HDK (design ba) Jonas Sandstedt Karin Johansson Hanna Jacobssen 1 DAGORDNING KONSTKÅREN FULLMÄKTIGE #1 SAL 305, HDK TORS 25/10-2012 16.30-18.30 NÄRVARANDE Presidium* Styrelsen* Röstberättigade ledamöter* Kalle Stenbäcken Anna Brumark Anna Bergquist (design ba) AKADEMIN

Läs mer

Föredragningslista KF1 2004/2005

Föredragningslista KF1 2004/2005 Nymble 2004-09-20 Föredragningslista KF1 2004/2005 Kårfullmäktigemöte 1 Datum 2004-10-04 Tid 18.00-23.00 Plats sal Q2 * = bilaga finnes 1 Formalia Föredragande 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande

Läs mer

Extra Sektionsmöte, 2000-11-09

Extra Sektionsmöte, 2000-11-09 Kongl. Datasektionen vid THS Extra Sektionsmöte 2000-11-09 1(5) Extra Sektionsmöte, 2000-11-09 1 Mötets högtidliga öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat klockan 17:21 med 26 teknologer närvarande.

Läs mer

Consensus styrelsesammanträde

Consensus styrelsesammanträde Consensus styrelsesammanträde Datum: 9 november 2011 Tid: 17.15-19:15 Lokal: Sektionsrum, Kårhus Örat Kallade: Styrelsens ledamöter Handläggare och utvecklare Sektionsordföranden Sakrevisorer Närvarande:

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19 Adress: Sal E51 Styrelsemöte nr 16, VÅ 2014/2015 Datum: 2015-05- 19 Tid: 17.35-19.46 Närvarande: Emma Hedman (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av kårfullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka kårfullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks mål- och visionsdokument som grund.

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM

Postbeskrivningar inför Val-SM Postbeskrivningar inför Val-SM Innehåll Styrelsen... 2 Ordförande... 2 Vice ordförande tillika sekreterare... 2 Kassör... 2 Kommunikationsansvarig tillika webmaster... 3 Ledamot med ansvar för studiefrågor...

Läs mer

Kompletterande Handlingarna SM 1 2013/2014

Kompletterande Handlingarna SM 1 2013/2014 Kompletterande Handlingarna SM 1 2013/2014 Plats: H1, Tid: 18.01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Föredragningslista SM1 2012-09-23 Föredragningslista SM1 2013/2014 *=bilaga finns 1 Formalia

Läs mer

Mötesanteckningar KU11

Mötesanteckningar KU11 Mötesanteckningar 11 Plats: Maskinhuset, Johanneberg Tid: 9 maj 2013 klockan 17:30 ca 20:00 Deltagare: David Ådvall, D-sektionen Jens Henriksson, Z-sektionen Michel Wester, I-sektionen Edvin Bergman, M-sektionen

Läs mer

Styrelsemöte no X 2013/2014, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte no X 2013/2014, Medicinska Föreningen Styrelsemöte no X 2013/2014, 26 augusti 2013, kl. 17.10 Basgruppsrummet Kotten Närvarande: Märta, Liisa, Anna J, Jonas Lundgren, Anna HE, Fredrik, Albin, Julia FE och Emmy 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Föredragningslista KF5 2002/2003

Föredragningslista KF5 2002/2003 NYMBLE, 03-01-22 SIDA 1 (2) Föredragningslista KF5 2002/2003 * = bilaga finnes Kårfullmäktigemöte 5 Datum 2003-01-26 Tid 16.00 22.00 Plats Sal E2 Campus Valhallavägen 1 Information om SFS, Sveriges Förenade

Läs mer

Uppdaterade 2013-12-09. Stadgar Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade 2013-12-09. Stadgar Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2013-12-09 Stadgar Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT... 3 1.1 NAMN... 3 1.2 ÄNDAMÅL... 3 1.3 SAMMANSÄTTNING... 3 1.4 GRUNDPRINCIPER... 3 1.5 SÄTE... 3 1.6 VERKSAMHETSÅR...

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 4 2015 2015-05-17 (09:00-15:00) Kalmar Deltagare - SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Carl-Erik Sörman Olle Bergman Peter Svensson Thomas Avelin Tony Jacobsson Per

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM

Postbeskrivningar inför Val-SM Postbeskrivningar inför Val-SM Innehåll Styrelsen... 2 Ordförande... 2 Vice ordförande... 3 Sekreterare... 4 Jämlikhetsnämndens ordförande... 4 Studienämndens Ordförande (SNO)... 4 Näringslivsgruppens

Läs mer