God finansiell rådgivning. Good financial advice

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "God finansiell rådgivning. Good financial advice"

Transkript

1 ISRN: LIU IEI FIL A 08/00359 SE God finansiell rådgivning Finns den endast i teorin? Good financial advice Does it only exist in theory? Sofia Carlsson Pernilla Sundqvist Juni 2008 Handledare: Göran Hägg Ekonomprogrammet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

2 Sammanfattning Titel: God finansiell rådgivning Finns den endast i teorin? Författare: Sofia Carlsson och Pernilla Sundqvist Handledare: Göran Hägg Bakgrund: Under de senaste decennierna har det finansiella sparandet i de svenska hushållen ökat och då premiepensionsvalet infördes under hösten år 2000 har en stor del av ansvaret för förvaltningen av premiepensionen överförts på den enskilde individen. Detta borde innebära att behovet av finansiell rådgivning har ökat. I en undersökning som Finansinspektionen genomförde under maj 2007 visades att endast en bråkdel av de tillfrågade hade anlitat en finansiell rådgivare och att förtroendet för finansiella rådgivare skulle kunna förstärkas. Detta väckte frågan om det svaga förtroendet för finansiella rådgivare verkligen var befogat. För att ta reda på detta måste det som teoretiskt anses vara god finansiell rådgivning identifieras, hur den finansiella rådgivningen regleras och hur den bedrivs i praktiken undersökas. Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur den finansiella teorin om investering och rådgivning överensstämmer med rådande lagstiftning och andra normer samt praxis för finansiell rådgivning till den enskilde konsumenten. Genomförande: För att besvara syftet har en dokumentstudie av den finansiella rådgivningens reglering samt en fallstudie över rådgivningens praxis genomförts. Det studerade fallet är ett kaptialförvaltningsföretag där intervjuer och observationer av finansiella rådgivare på företagets två östgötska kontor har genomförts. Resultat: Generellt tyder studiens resultat på att praxis till större del överensstämmer med lagstiftningens och normernas krav än det som teoretiskt anses vara god finansiell rådgivning. Studiens resultat tyder också på att både lagstiftning och normerna respektive praxis för finansiell rådgivning innehåller stora delar av det som teoretiskt anses vara god finansiell rådgivning. Visst utrymme för förbättring har dock identifierats i både lagstiftning och normer respektive praxis. I lagstiftningen och normerna behandlas till exempel ej att konsumentens kapital bör förvaltas så att investeringskostnaderna minimeras. I praxis har en allvarlig brist observerats i form av att rådgivarna ofta ej beräknar den exakta portföljrisken och då den beräknas görs detta på ett felaktigt sätt, då hänsyn ej tas till tillgångarnas korrelation. I lagstiftningen har även viktiga aspekter identifierats, vilka teorin ej behandlar. Dessa är vikten av att råden förmedlas till kunden på ett sätt som är begripligt för denne. Nyckelord: Finansiell rådgivning, kapitalförvaltning, SwedSec, livscykelproblematiken, investeringsprocessen.

3 Abstract Title: Good financial advice Does it only exist in theory? Authors: Sofia Carlsson and Pernilla Sundqvist Supervisor: Göran Hägg Background: During the last decades the Swedish households savings in financial assets has increased. In the fall of 2000 a large part of the responsibility for managing their pension scheme was transferred to the individual. This should mean that the need for financial advice also has increased. The result of a survey carried out by the Swedish Securities and Exchange Commission during May 2007 showed that only a fraction of the respondents had ever consulted a financial advisor. The result also showed that the confidence in financial advisors could be strengthened. This awoke the question whether the weak confidence in financial advisors was justified. In order to find this out what is considered good financial advice in theory must be identified. How financial advisors are regulated and how financial advice is practised must also be studied. Aim: The aim of the study is to investigate how the financial theory of investments and financial advice relates to the prevailing legislation, standards and practise of financial advice to the individual. Implementation: To fulfil the aim a document study of the legislation and standards that regulate the financial advice has been carried out. A case study of the practise of financial advice has also been carried out. The case studied is a capital management company where financial advisors have been interviewed and observed. Result: Generally, the result of the study indicates that the practise of financial advice agrees more with the demands of the legislation and standards rather than with what is theoretically considered good financial advice. Furthermore, the result suggests that both legislation, standards and practise contains large parts of what is theoretically considered good financial advice. Although, there is room for improvement in both legislation, standards and practise. The legislation, for example, does not consider the case of how advisors should manage the individuals capital in order to minimize the transaction costs. One serious flaw was identified in the practise. The advisors usually do not calculate the exact portfolio risk and when it is calculated, it is calculated incorrectly and the correlation between assets is not taken into account. Keywords: Financial advice, capital management, SwedSec, individual investor life cycle, the investment process.

4 Förord De flesta av oss kommer någon gång att ställas inför vägskälet att bestämma hur vi ska placera vårt kapital. Efter denna studies genomförande känner vi att vi har mer kunskap om vad som bör tas hänsyn till både innan, under och efter en investerings genomförande. Studiens genomförande möjliggjordes av det studerade kapitalförvaltningsföretaget och vi vill därför tacka dem för att vi fick ta del av deras dagliga arbete. Ett särskilt tack vill vi rikta till vår huvudsakliga kontaktperson på företaget som har varit hjälpsam och underlättat vårt arbete. Ett extra stort tack vill vi dessutom rikta till vår handledare Göran Hägg på Linköpings Universitet som alltid funnits tillgänglig, bidragit med goda idéer och råd samt hjälpt oss tillbaka på banan när vi har varit ur kurs. Slutligen vill tacka våra opponenter i seminariegruppen som har kommit med konstruktiv kritik, vilken har hjälpt oss att förbättra vår uppsats. Linköping, 25 maj Sofia Carlsson och Pernilla Sundqvist

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING BAKGRUND PROBLEMDISKUSSION SYFTE AVGRÄNSNINGAR DISPOSITION 5 2. ASPEKTER KRING STUDIENS TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VAL AV UNDERSÖKNINGSANSATS OCH -UPPLÄGG FALLSTUDIE GENOMFÖRANDE AV DATAINSAMLING DOKUMENTSTUDIE INTERVJUER OBSERVATIONER PRIMÄRA OCH SEKUNDÄRA KÄLLOR KÄLLKRITIK UTVÄRDERING AV STUDIENS TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VALIDITET RELIABILITET FINANSIELLA TEORIER KRING INVESTERING OCH RÅDGIVNING LIVSCYKELPROBLEMATIKEN ACKUMULERINGSFASEN KONSOLIDERINGSFASEN SPENDERINGS- OCH GÅVOFASEN RISK MANAGEMENT OCH INVESTERINGSPROCESSEN RISKHANTERING INFÖR INVESTERINGEN INVESTERINGSPROCESSENS FYRA STEG PORTFÖLJTEORI PORTFÖLJRISK OCH DIVERSIFIERING MARKOWITZ CAPITAL ASSET PRICING MODEL 30

6 3.3.4 SEPARATIONSTEOREMET PASSIV OCH AKTIV PORTFÖLJFÖRVALTNING PASSIV PORTFÖLJFÖRVALTNING AKTIV PORTFÖLJFÖRVALTNING PASSIV KONTRA AKTIV FÖRVALTNING SHARPES RÅD TILL FINANSIELLA RÅDGIVARE INVESTERING KONTRA BETTING MAKROKONSISTENS DE FYRA RÅDEN SWEDSEC SWEDSEC OCH DESS UPPGIFTER SWEDSECS LICENS LAGSTIFTNING OCH ANDRA NORMER FÖR FINANSIELL RÅDGIVNING LAGEN OM FINANSIELL RÅDGIVNING TILL KONSUMENTER KRAV FÖR TILLÄMPNING AV RÅDGIVNINGSLAGEN RÅDGIVNINGSLAGENS KRAV OCH PLIKTER SKADESTÅNDSANSVAR FINANSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD EU:S DIREKTIV OM MARKNADER FÖR FINANSIELLA INSTRUMENT, MIFID KUNSKAPSKRAV FÖR LICENSIERADE RÅDGIVARE SPARANDE OCH PLACERINGAR HANDEL OCH ADMINISTRATION FINANSIELL EKONOMI ETIK OCH SUNDHETSREGLER REGELVERK PÅ VÄRDEPAPPERSMARKNADEN DE OLIKA KUNSKAPSNIVÅERNA FINANSIELL RÅDGIVNING I PRAKTIKEN VERKSAMHETEN I STORA DRAG RÅDGIVARENS MÖTE MED KUND SAMMANSÄTTNING AV KUNDENS PORTFÖLJ LÖPANDE FÖRVALTNING 58

7 6.5 RÅDGIVARENS SYN PÅ FINANSIELL RÅDGIVNING UTVÄRDERING AV RÅDGIVNINGENS REGLERING OCH PRAXIS LAGSTIFTNING OCH ANDRA NORMER FÖR FINANSIELL RÅDGIVNING LAGSTIFTNING SWEDSECS KUNSKAPSKRAV PRAXIS RÅDGIVARENS MÖTE MED KUND SAMMANSÄTTNING AV KUNDENS PORTFÖLJ LÖPANDE FÖRVALTNING RÅDGIVARENS SYN PÅ FINANSIELL RÅDGIVNING STUDIENS RESULTAT SYFTE FRÅGESTÄLLNINGAR VAD ÄR GOD FINANSIELL RÅDGIVNING UR ETT INVESTERINGSTEORETISKT PERSPEKTIV? HUR FÖRHÅLLER SIG RÅDANDE LAGSTIFTNING OCH ANDRA NORMER TILL DE FINANSIELLA TEORIERNA OM RÅDGIVNING? HUR FÖRHÅLLER SIG PRAXIS FÖR FINANSIELL RÅDGIVNING TILL TEORIERNA OM RÅDGIVNING? RÅD TILL DE FINANSIELLA RÅDGIVARNA FÖRSLAG TILL VIDARE STUDIER KÄLLFÖRTECKNING TRYCKTA KÄLLOR ELEKTRONISKA KÄLLOR 82 BILAGA 1 84 INTERVJUMALL 84

8 INLEDNING 1. Inledning Studiens inledande kapitel ger en översikt över hur konsumentens finansiella sparande har utvecklats de senaste decennierna, vilket mynnar ut i en problemdiskussion efter vilken studiens syfte och frågeställningar presenteras. Därefter gås de avgränsningar som har gjorts för studien igenom och slutligen ges en översiktlig bild av den resterande studiens upplägg i form av dispositionen. 1.1 Bakgrund Under perioden 1980 fram till och med det tredje kvartalet 2007 har de svenska hushållens sparande i finansiella tillgångar ökat från miljoner kronor till miljoner kronor (SCB, 2008a). I en konsumentundersökning som Finansinspektionen genomförde i maj 2007 anger 33 % av respondenterna att de har ett aktieinnehav, 57 % har sparande i fonder och 14 % har placerat i statspapper eller obligationer (FI, 2008a). Under hösten år 2000 gavs nästan 4,5 miljoner pensionssparare dessutom för första gången möjligheten att själva välja förvaltare för sin premiepension. De som avstod från att aktivt välja förvaltare för sin premiepension fick automatiskt sin pension placerad i den sjunde AP-fonden. Enligt SCB (2008a) visar trenden i hushållens sparande i finansiella tillgångar även på en kraftig ökning de senaste decennierna. (NE, 2008a) Då sparande i finansiella tillgångar fått en allt större betydelse för de svenska hushållen har detta även fått följder för banker och andra aktörer på de finansiella marknaderna. Allt mindre del av de finansiella företagens verksamhet består idag av traditionell in- och utlåningsverksamhet och riktar sig till större del mot marknadsföring och försäljning av olika finansiella instrument. I och med att den del av den svenska befolkningen som äger finansiella instrument i någon form har ökat kraftigt de senaste decennierna har tjänstemännens roll i de finansiella företagen alltmer blivit den av rådgivare och försäljare. (Swahn & Wendleby, 2005) För att övervaka aktörerna på de finansiella marknaderna skapades Finansinspektionen (FI, 2008b). Vid finansiell rådgivning till konsumenten gäller för de företag som står under Finansinspektionens tillsyn förutom svensk lagstiftning även Finansinspektionens föreskrifter 1

9 INLEDNING och allmänna råd om finansiell rådgivning till konsumenter (FFFS 2004:4). Den 1 november 2007 trädde, till följd av ett nytt EG-direktiv, en ändring av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om finansiell rådgivning till konsumenter i kraft. EG-direktivet ska ge ett ökat skydd för konsumenten och innebär en skärpning i kraven som gäller för finansiell rådgivning till konsumenter. (FI, 2008c) För att bevara förtroendet för företag som agerar på värdepappersmarknaden bildades 2001 företaget SwedSec AB. Deras uppgift är att tillhandahålla en obligatorisk licens för personer som utövar kvalificerad rådgivning och en möjlighet finns även att frivilligt ansöka om en licens. Sedan företaget bildades har cirka 7000 rådgivare licensierats. Enligt Företagsutbildningar (2008) finns idag även andra aktörer som kan erbjuda utbildningar som leder till en, av SwedSec, godkänd licens. (SwedSec, 2008a) Finansinspektionens konsumentundersökning som genomfördes i maj 2007 syftade till att visa konsumenters inställning till finansiella rådgivare. Denna visar att endast 10 % av respondenterna har använt sig av en finansiell rådgivare. Majoriteten av dem som har anlitat en finansiell rådgivare anser sig helt eller till stor del ha förtroende för de rekommendationer som rådgivaren har givit. Samtidigt visar undersökningen att förtroendet för finansiella rådgivare inte är lika starkt då även de respondenter som ej anlitat en finansiell rådgivare räknas med. (FI, 2008a) Sett till konsumentundersökningens resultat skulle konsumenternas förtroende för de finansiella rådgivarna kunna stärkas och den nyligen gjorda lagskärpningen tyder på att det finns utrymme för förbättring i den finansiella rådgivningen som riktas mot konsumenten. Detta är av stor betydelse i och med att premiepensionsvalet infördes, vilket innebar att den enskilde individen fick ett större ansvar för värdeutvecklingen av sin framtida pension. Individens ökade ansvar för den egna pensionen borde därmed kunna innebära att de beslut som individen tar får större påverkan på dennes ekonomiska situation än tidigare. Detta torde skapa ett större behov av kunskap och information om kapitalförvaltning hos konsumenten (Swahn & Wendleby, 2005). Många individer känner kanske att de själva inte har förmågan eller viljan att på egen hand förvalta sitt pensionssparande. De alternativ som då ges är att antingen placera i den sjunde AP-fonden eller anlita en finansiell rådgivare. För de individer 2

10 INLEDNING som inte anser att sjunde AP-fonden är ett tilltalande placeringsalternativ blir då den valmöjligheten som kvarstår att anlita en finansiell rådgivare. 1.2 Problemdiskussion Förutom det ökade ansvaret för det egna pensionssparandet i och med premiepensionsvalet kan konsumenter idag även köpa och sälja många olika värdepapper genom endast ett musklick hos nätmäklare som exempelvis Aktiedirekt och Avanza (Aktiedirekt, 2008 & Avanza, 2008). Den ökade tillgängligheten till handel med värdepapper kan innebära att personer som saknar nödvändig kunskap om värdepappernas risk och egenskaper ändå utan problem skulle kunna handla med dessa. Detta skulle kunna innebära ett ökat behov av finansiell rådgivning till konsumenter, då bristen på nödvändig kunskap kan leda till ett risktagande som blir större än konsumenten är medveten om. I den konsumentundersökning som Finansinspektionen genomförde angående konsumenters inställning till finansiella rådgivare kan det dock ses att endast en bråkdel av konsumenterna någon gång har anlitat en finansiell rådgivare. Dessutom verkar det som om förtroendet för finansiella rådgivare bland de konsumenter som ännu inte har anlitat någon skulle kunna förbättras. En fundering väcktes om huruvida det kanske fanns en uppfattning hos dessa konsumenter att finansiella rådgivare inte alltid agerade med konsumentens bästa i åtanke och att detta i så fall skulle kunna vara en av anledningarna till att så få har anlitat en finansiell rådgivare. Detta väckte även frågan om denna uppfattning i så fall är befogad. För att överhuvudtaget kunna göra ett uttalande om huruvida konsumenten rådges så att deras investeringar förvaltas på bästa sätt måste vad som anses vara god finansiell rådgivning identifieras. God finansiell rådgivning skulle kunna identifieras genom att studera ämnet ur ett investeringsteoretiskt perspektiv. Även om teorierna förklarar hur investeringar görs och förvaltas på bästa sätt skulle lagstiftningen kunna utgöra en begränsning. Därmed blir det viktigt att ta reda på hur lagstiftningen om finansiell rådgivning egentligen är utformad. Både de finansiella teorierna och den rådande lagstiftningen vägleder i hur de finansiella rådgivarna bör och får handla, men de säger fortfarande ingenting om hur finansiell rådgivning faktiskt bedrivs. För att få ett exempel på hur finansiell rådgivning utförs i praktiken kontaktades ett kapitalförvaltningsföretag som är en oberoende finansiell rådgivare 3

11 INLEDNING och kapitalförvaltare. På företagets hemsida kan läsas att de har ungefär 400 verksamma rådgivare i Skandinavien. Vidare går att läsa på företagets hemsida att det har strax under kunder som sammanlagt har placerat ungefär 90 miljarder kronor under företagets förvaltning. De personer som kontaktades på kapitalförvaltningsföretaget ansåg att ämnet var intressant att studera och att det förmodligen skulle kunna leda till förbättringar i deras praktiska arbete. Företaget tillät därför att en studie genomfördes kring hur deras arbetssätt överensstämmer med de finansiella teorierna på området. 1.3 Syfte Syftet med studien är att undersöka hur den finansiella teorin om investering och rådgivning överensstämmer med rådande lagstiftning och andra normer samt praxis för finansiell rådgivning till den enskilde konsumenten. Följande delfrågor kommer att besvaras för att uppfylla studiens syfte: Vad är god finansiell rådgivning ur ett investeringsteoretiskt perspektiv? Hur förhåller sig rådande lagstiftning och andra normer till de finansiella teorierna om rådgivning? Hur förhåller sig praxis för finansiell rådgivning till teorierna om rådgivning? 1.4 Avgränsningar För att kunna besvara syftet och därmed de uppställda delfrågorna studerades först de teorier som behandlar de förutsättningar som utgör grunden för individers beteende vid investeringar och finansiell rådgivning. Då lagstiftning och andra normer reglerar hur finansiell rådgivning kan ske i praktiken studerades dessa för att ta reda på inom vilka ramar den finansielle rådgivaren kan agera. Denna reglering jämfördes sedan med de teorier som studerats för att kunna avgöra om den utgör en begränsning för den finansielle rådgivarens möjligheter att kunna ge det som teoretiskt anses vara ett gott råd. Slutligen studerades den finansiella rådgivningen i praktiken i det utvalda företaget för att kunna urskilja eventuella skillnader mellan det praktiska tillvägagångssättet och den definition av god finansiell rådgivning som teorin ger. 4

12 INLEDNING I studien har endast rådgivning riktad till konsumenter behandlats. Denna avgränsning görs för att kunna tillämpa rådgivningslagen fullt ut i studiens analys. Med konsument menas, liksom i rådgivningslagen, en fysisk person vars avsikt med placeringen faller utanför dennes näringsverksamhet. Detta innebär att rådgivning till juridiska personer inte omfattas av studien. Studien utgår ifrån den reglering som avser de företag som står under Finansinspektionens tillsyn. Hade inte denna avgränsning gjorts hade den del av studien som behandlar den finansiella rådgivningens reglering blivit alltför omfattande då även konsumentverkets föreskrifter och allmänna råd hade behövt studeras. Vidare har studien endast fokuserat på licensierade rådgivare för att på så sätt få en enhetlig bas för de kunskaper som en finansiell rådgivare förväntas ha. Den licens som studien utgår ifrån är en av SwedSec godkänd. De rådgivare som har studerats är de som arbetar på det utvalda kapitalförvaltningsföretagets kontor på två östgötska orter. 1.5 Disposition I nedanstående avsnitt följer en kortfattad, översiktlig presentation av studiens resterande kapitel och dessas innehåll för att skapa en överskådlig bild av studiens upplägg. Kapitel 2 Aspekter kring studiens tillvägagångssätt I kapitlet presenteras det, för studien, valda tillvägagångssättet. Detta innebär att valet av studiens utformning utifrån dess problemställning och syfte presenteras. Vidare kommer även metoden för insamlandet av data och en kritisk granskning av den använda litteraturen att gås igenom. Slutligen ges en utvärdering av studiens reliabilitet och validitet. Kapitel 3 Finansiella teorier kring investering och rådgivning Kapitlet presenterar inledningsvis teorier som behandlar grundläggande principer för hur en rationell individ bör bete sig vid en investering. Slutligen kopplas dessa teorier samman och de fundamentala delarna i dessa teorier bildar grunden för det som presenteras i Sharpes teori om vad som anses vara god finansiell rådgivning. 5

13 INLEDNING Kapitel 4 SwedSec I detta kapitel ges en överblick över vad SwedSec står för och vilka uppgifter som företaget har i form av en presentation av företaget och vad dess licens innebär. Kapitel 5 Lagstiftning och andra normer för finansiell rådgivning Här presenteras och samlas den lagstiftning, föreskrifter och råd samt de kunskapskrav som ställs på en av SwedSec licensierad finansiell rådgivare och som utgör regleringen av den finansiella rådgivningen i Sverige. Kapitel 6 Finansiell rådgivning i praktiken Materialet som har samlats in under de intervjuer och observationer som har gjorts på det studerade företaget samt det material som på annat sätt har tillhandahållits av företaget genom olika dokument presenteras i detta kapitel. Kapitel 7 Utvärdering av rådgivningens reglering och praxis I detta kapitel binds den insamlade empirin i form av lagstiftning och andra normer samt den praxis som har studerats hos det utvalda företaget ihop med de presenterade teorierna och analyseras. Kapitel 8 Studiens resultat Studiens resultat och slutsats presenteras genom att studiens syfte besvaras. Detta görs med hjälp av att ge svar på de frågeställningar som ställdes upp i studiens inledningskapitel. Vidare ges även rekommendationer till det studerade företagets rådgivare och slutligen ges några förslag på vidare studier om finansiell rådgivning. 6

14 ASPEKTER KRING STUDIENS TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 2. Aspekter kring studiens tillvägagångssätt I det följande kapitlet presenteras det, för studien, valda tillvägagångssättet. Detta innebär att valet av studiens utformning utifrån dess problemställning och syfte presenteras. Vidare kommer även metoden för insamlandet av data och en kritisk granskning av den använda litteraturen att gås igenom. Slutligen ges en utvärdering av studiens reliabilitet och validitet. 2.1 Val av undersökningsansats och -upplägg En studie kan ha en kvantitativ eller kvalitativ ansats. En väsentlig skillnad mellan dessa ansatser är hur insamlandet och analysen av data utformas. Vidare anses att en studie med en kvantitativ ansats betonar kvantifiering av insamlade data medan en studie med en kvalitativ ansats inte gör det. Enligt Jacobsen (2002) kan en kvalitativ ansats också anses passande för att få en helhetsbild av en viss företeelse och för att kunna undersöka denna ur många olika perspektiv. (Bryman, 2001) Valet av ansats för studien baseras på att konsumentens situation vid finansiell rådgivning och hur denna kan göras bättre beaktas ur flera olika perspektiv i studien. För att uppnå detta är en kvalitativ studie lämplig då fokus kan läggas på ett mindre antal enheter och att dessa då kan undersökas djupare för att få fram olika aspekter i de data som har sammanställts (Jacobsen, 2002). Dessutom anses den kvalitativa ansatsen vara bättre lämpad än en kvantitativ ansats för att hantera information som inte är känd i förväg (Jacobsen, 2002). Hade en kvantitativ ansats valts skulle undersökningen kunnat få en mer ytlig prägel då metoden, enligt Jacobsen (2002), lämpar sig för att belysa många enheter ur ett mer ytligt perspektiv. En studies upplägg kan antingen vara intensivt eller extensivt. Valet av upplägg beror på huruvida studien är ämnad att undersöka en viss situation på djupet eller ha ett bredare, mer ytligt perspektiv. Det intensiva upplägget passar bra då studiens syfte är att få en fullständig bild av den studerade situationen och därmed belysa så många variabler som möjligt. Det extensiva upplägget är lämpligt då studiens syfte är att fokusera på ett fåtal variabler hos ett större antal undersökningsenheter. Det är ofta så att en studie med ett intensivt upplägg också har en kvalitativ ansats, eftersom den kvalitativa ansatsen lämpar sig för att undersöka ett mindre antal enheter på djupare nivå. (Jacobsen, 2002) 7

15 ASPEKTER KRING STUDIENS TILLVÄGAGÅNGSSÄTT Kombinationen av ett intensivt upplägg och en kvalitativ metod är ett passande val för studien då den syftar till att undersöka hur finansiell rådgivning som riktas till konsumenten utförs och hur den skulle kunna förbättras ur så många olika perspektiv som möjligt. Samtidigt passar denna kombination av upplägg och ansats studien utifrån de resurser som finns att tillgå. Ett intensivt upplägg är resurskrävande och då resurserna för studien är begränsade ur framför allt tidsperspektivet är en kvalitativ ansats att föredra framför en kvantitativ. Detta eftersom en kvantitativ ansats hade krävt större resurser då ett större antal enheter hade studerats Fallstudie Fallstudier är en möjlig forskningsstrategi då ett intensivt upplägg på studien används och är lämpligt att använda då forskaren vill undersöka ett visst fenomen i ett specifikt sammanhang (Jacobsen, 2002). En fallstudie har ofta formen av ett detaljerat och djupgående tillvägagångssätt då endast ett eller ett fåtal enheter undersökts. En fallstudie rör då det enskilda fallets specifika egenskaper och sammansättning. Enligt Bryman (2001) fokuserar fallstudier på en eller ett fåtal enheter, exempelvis en organisation eller en individ, och forskaren vill föra fram det specifika hos den studerade enheten. Vidare menar Bryman (2001) att fallstudier används då forskaren vill få en djupare förståelse för det studerade fenomenet. (Stake, 1995) I studien har rådgivningen inom ett kapitalförvaltningsföretag studerats. Empirin har varit av kvalitativ karaktär och insamlandet har främst skett genom intervjuer och observationer. Även vissa dokument hos det studerade företaget har använts vid insamlandet av empirin. Av tidsmässiga skäl har studien endast fokuserats på ett fall, hade dock mer tid funnits skulle även studier av rådgivning i andra kapitalförvaltningsföretag kunnat vara av intresse. Vid en fallstudie måste hänsyn tas till det studerade objektets rätt att vara anonym (Bryman, 2001). Viss information kan dessutom behöva arkiveras eller alternativt förstöras på grund av dess känsliga karaktär (Bryman, 2001). Det finns både positiva och negativa sidor med anonymisering av ett fall. Ett fall som beskrivs öppet kan framstå som mer intressant men samtidigt finns risken att fallbeskrivningen blir ytlig. Om fallbeskrivningen anonymiseras kan mer känslig information användas och möjligheten finns då att presentera en mer ingående beskrivning. Samtidigt kan anonymisering medföra att fallet blir artificiellt, det vill säga att 8

16 ASPEKTER KRING STUDIENS TILLVÄGAGÅNGSSÄTT det inte känns så verkligt som det hade kunnat göra vid en öppen fallbeskrivning. (Lundahl & Skärvad, 1999) Det kapitalförvaltningsföretag som har studerats har valt att vara anonymt. Viss data som samlats in har raderats efter sammanställning för att undvika originalformatets spridning. Som tidigare nämnts kan anonymiseringen medföra att studien inte känns så verklig som om fallbeskrivningen gjorts öppen men då anonymitet var en förutsättning för att studien överhuvudtaget skulle kunna genomföras är denna kompromiss rättfärdigad. Enligt Bryman (2001) är en fallstudies generaliserbarhet begränsad i syftet att generalisera till en hel population. Ett fall anses dock inte vara ett urval ur en population utan studeras som ett enskilt objekt, men å andra sidan brukar generalisering till en hel population heller ej vara syftet med en fallstudie (Bryman, 2001). Generalisering till en hel population brukar kallas statistisk generalisering och skiljs från vad som kallas analytisk generalisering. Med en analytisk generalisering menas att resultatet av en studie generaliseras utifrån befintliga teorier eller till att skapa nya teorier. Den generalisering som huvudsakligen är möjlig vid en fallstudie är således den analytiska generaliseringen. (Lundahl & Skärvad, 1999) Den genomförda fallstudien omfattar endast ett företag, vilket vanligtvis inte lämpar sig för statistisk generalisering av studiens resultat. I detta fall borde dock en viss grad av generalisering vara möjlig eftersom vissa faktorer gäller för alla licensierade finansiella rådgivare. För alla licensierade finansiella rådgivare som arbetar inom företag som står under Finansinspektionens tillsyn är regleringen den samma. Rådgivningen måste följa den reglering som finns, vilket begränsar det praktiska tillvägagångssättet för rådgivaren. Även om det finns ett visst tolkningsutrymme i regleringen finns där även vissa inslag som måste ske på ett särskilt sätt, som till exempel avrådningsplikten och dokumentationskravet. Dessa inslag begränsar rådgivarens tillvägagångssätt ytterligare, vilket gör att en viss generalisering är möjlig då rådgivarna har en relativ snäv ram inom vilken rådgivningen kan ske. Dessutom ställs ett gemensamt krav på den licensierade rådgivarens kunskaper. Kravet garanterar inte att kunskaperna för varje rådgivare är exakt de samma men utgör ett minimikrav för vad varje rådgivare ska kunna. Utifrån detta minimikrav borde en generalisering kunna göras då alla licensierade rådgivare ska besitta denna kunskap. Vidare har rådgivarna till viss del samma eller liknande incitament i sitt arbete, vilket borde innebära 9

17 ASPEKTER KRING STUDIENS TILLVÄGAGÅNGSSÄTT att de beter sig på ett likartat sätt. Exempel på dessa incitament kan vara att rekrytera nya kunder eller att öka det kapital som finns under företagets förvaltning. Givet att rådgivarna reagerar på samma sätt på dessa incitament skulle en generalisering kunna vara möjlig. Då rådgivarna har samma reglering, kunskapskrav och incitament bör därmed en generalisering vara möjlig till en viss grad. Däremot kan det med säkerhet inte sägas att alla rådgivare arbetar på exakt samma sätt men att vissa väsentliga likheter borde finnas. 2.2 Genomförande av datainsamling I studien har en kombination av en dokumentstudie, intervjuer och observationer vid insamlandet av empirisk data valts. Anledningen till att både intervjuer och observationer användes var för att kompensera de svagheter som hade kunnat uppstå genom att endast använda ett av tillvägagångssätten. Många av svagheterna i de enskilda tillvägagångssätten kan begränsas genom att kombinera dem (Lundahl & Skärvad, 1999) Dokumentstudie En dokumentstudie har gjorts för att samla in delar av empirin. De delar av empirin som har samlats in från redan befintliga dokument är den data som rör lagstiftningen och andra normer för finansiell rådgivning samt en översiktlig presentationen av SwedSec och dess kunskapskrav som ställs på en licensierad finansiell rådgivare. Enligt Jacobsen (2002) är en dokumentstudie lämplig då det är omöjligt eller mycket svårt att samla in primärdata. Det kan också vara så att de personer som behöver intervjuas eller observeras för att samla in primärdata är otillgängliga eller är ovilliga att intervjuas eller observeras. (Jacobsen, 2002) Anledningen till att en dokumentstudie valdes att genomföras för dessa delar av empirin är att tiden för studien utgjorde en stor begränsning. Samtidigt fanns en stor mängd information dokumenterad på de valda områdena, vilket gjorde att dessa delar av empirin ansågs bäst lämpade för en dokumentstudie. Resterande del av empirin ansågs svårare att samla in med hjälp av en dokumentstudie och därför valdes intervjuer och observationer som tillvägagångssätt för denna del. 10

Basel II:s inverkan på kredithanteringen av småföretag. Basel II s effect on the credit process concerning small firms

Basel II:s inverkan på kredithanteringen av småföretag. Basel II s effect on the credit process concerning small firms Basel II:s inverkan på kredithanteringen av småföretag - Ur en svensk storbanks perspektiv Basel II s effect on the credit process concerning small firms - From the perspective of a Swedish bank Helen

Läs mer

Operativ riskhantering i svenska banker. Operational risk management in Swedish banks

Operativ riskhantering i svenska banker. Operational risk management in Swedish banks ISRN: LIU-IEI-FIL-A--11/01007--SE Operativ riskhantering i svenska banker - Den ogreppbara amöban Operational risk management in Swedish banks - The elusive amoeba Hanna Edlund Annelie Malm Institutionen

Läs mer

Förväntningsgap småföretags förväntningar på revision efter avskaffad revisionsplikt

Förväntningsgap småföretags förväntningar på revision efter avskaffad revisionsplikt LINKÖPINGS Universitet Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Förväntningsgap småföretags förväntningar på revision efter avskaffad revisionsplikt Expectation gap small companies expectations

Läs mer

Efterfrågestyrd revision. Agreed-upon audit

Efterfrågestyrd revision. Agreed-upon audit LIU-IEI-FIL-A-yy/00000--SE Efterfrågestyrd revision En uppsats om vilka faktorer som kan påverka efterfrågan av revision i små bolag Agreed-upon audit A paper about which factors can affect the demand

Läs mer

Krediter. En studie om hur banker hanterar och värderar sina lånefordringar

Krediter. En studie om hur banker hanterar och värderar sina lånefordringar ÖREBRO UNIVERSITET Handelshögskolan C-uppsats, 15 p Handledare: Ann Wetterlind Dörner Examinator: Lars-Göran Thornell HT 2008 Krediter En studie om hur banker hanterar och värderar sina lånefordringar

Läs mer

Bankers kreditgivning till små företag

Bankers kreditgivning till små företag Bankers kreditgivning till små företag - Efter avskaffandet av revisionsplikten The banks granting of credits to small companies after the abolition of the statutory audit Författare: Cecilia Andersson

Läs mer

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna - En studie om e-bokföring i småföretag Författare: Annelie Nordén Karin Wahlström Carlander Ekonomprogrammet Handledare: Petter Boye Examinator:

Läs mer

ÅRSREDOVISNINGEN SOM BESLUTSUNDERLAG VID KÖP AV BOSTADSRÄTT EN UNDERSÖKNING I HSB- BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR. Kandidatuppsats i Företagsekonomi

ÅRSREDOVISNINGEN SOM BESLUTSUNDERLAG VID KÖP AV BOSTADSRÄTT EN UNDERSÖKNING I HSB- BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR. Kandidatuppsats i Företagsekonomi ÅRSREDOVISNINGEN SOM BESLUTSUNDERLAG VID KÖP AV BOSTADSRÄTT EN UNDERSÖKNING I HSB- BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR Kandidatuppsats i Företagsekonomi Josefine Backlund Linda Hallberg VT 2008:KF19 Svensk titel: Årsredovisningen

Läs mer

Cash Management. - en studie av netting som verktyg vid likviditetshantering. Pernilla Hansson

Cash Management. - en studie av netting som verktyg vid likviditetshantering. Pernilla Hansson Magisteruppsats Företagsekonomi, fristående kurs: 2002/07 Cash Management - en studie av netting som verktyg vid likviditetshantering Pernilla Hansson Avdelning, Institution Division, Department Ekonomiska

Läs mer

Bankernas kreditprocess för privatpersoner

Bankernas kreditprocess för privatpersoner EXAMENSARBETE I FÖRETAGSEKONOMI Civilekonomprogrammet Bankernas kreditprocess för privatpersoner En studie om/hur Baselregelverket och andra regelverk har påverkat kreditprocessen Caroline Dalhäll Cecilia

Läs mer

Förväntningsgapet. Vad revisionsinsatsen i HQ Bank innebär för förväntningsgapet. Av: Josef Barhanko & Aram Kerimo

Förväntningsgapet. Vad revisionsinsatsen i HQ Bank innebär för förväntningsgapet. Av: Josef Barhanko & Aram Kerimo Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomi C Höstterminen 2011 Förväntningsgapet Vad revisionsinsatsen i HQ Bank innebär för förväntningsgapet.

Läs mer

Avskaffandet av revisionsplikten En studie om efterfrågestyrd revision och förenklade kontrollfunktioner för mindre aktiebolag

Avskaffandet av revisionsplikten En studie om efterfrågestyrd revision och förenklade kontrollfunktioner för mindre aktiebolag ISRN-nr: LIU-IEI-FIL-A-08/00000 SE Avskaffandet av revisionsplikten En studie om efterfrågestyrd revision och förenklade kontrollfunktioner för mindre aktiebolag The deregulation of the statutory audit

Läs mer

Utvecklingen av den svenska företagsobligationsmarknaden. The Development of the Swedish Corporate Bond Market

Utvecklingen av den svenska företagsobligationsmarknaden. The Development of the Swedish Corporate Bond Market EXAMENSARBETE I FÖRETAGSEKONOMI Civilekonomprogrammet Utvecklingen av den svenska företagsobligationsmarknaden En institutionell analys av förändrade förutsättningar och dess påverkan på transaktionskostnader

Läs mer

OMVÄND MOMS REVERSE CHARGE

OMVÄND MOMS REVERSE CHARGE ISRN-nummer OMVÄND MOMS - en undersökning av byggtjänstbranschen REVERSE CHARGE - a study of the construction service business Patrik Patriksson Calle Walmstedt Magisteruppsats 30 hp Vårterminen 2009 Handledare:

Läs mer

Tänkbara effekter av ett närmre samarbete mellan intern och extern revisor

Tänkbara effekter av ett närmre samarbete mellan intern och extern revisor Företagsekonomiska Institutionen Tänkbara effekter av ett närmre samarbete mellan intern och extern revisor Magisteruppsats i företagsekonomi Externredovisning Vårterminen 2004 Handledare: Stefan Schiller

Läs mer

Samspelet mellan revisorn och klienten

Samspelet mellan revisorn och klienten Samspelet mellan revisorn och klienten En beskrivning av revisorns oberoende utifrån analysmodellen, förväntningsgap och kommunikation Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Kandidatuppsats

Läs mer

Tillsyn över revisorer

Tillsyn över revisorer ISRN: LIU-IEI-FIL-A--10/00733--SE Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Ekonomprogrammet D-uppsats, 30 HP Vårterminen 2010 Tillsyn över revisorer problemområden i Revisorsnämndens disciplinärenden

Läs mer

Kostnader under osäkerhet

Kostnader under osäkerhet ISRN: Magisteruppsats Linköpings Universitet Vårterminen 2008 HFÖD71, 30 Hp Kostnader under osäkerhet Kalkylering av reparations- och underhållskontrakt Uncertainty in costs Cost accounting for repair

Läs mer

KOMPONENTAVSKRIVNING INOM KOMMUNAL REDOVISNING COMPONENT DEPRECIATION IN MUNICIPAL ACCOUNTING. Nytt explict krav från och med år 2014

KOMPONENTAVSKRIVNING INOM KOMMUNAL REDOVISNING COMPONENT DEPRECIATION IN MUNICIPAL ACCOUNTING. Nytt explict krav från och med år 2014 KOMPONENTAVSKRIVNING INOM KOMMUNAL REDOVISNING Nytt explict krav från och med år 2014 COMPONENT DEPRECIATION IN MUNICIPAL ACCOUNTING New explicit requirement from 2014 Examensarbete inom huvudområdet företagsekonomi

Läs mer

Kundernas förtroende för Private Banking - Nordeas uppfattning av värdeskapande för kunden i form av riskhantering

Kundernas förtroende för Private Banking - Nordeas uppfattning av värdeskapande för kunden i form av riskhantering Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Europaekonomprogrammet Kundernas förtroende för Private Banking - Nordeas uppfattning av värdeskapande för kunden i form av riskhantering Kandidatuppsats

Läs mer

Lean inom tjänsteföretag

Lean inom tjänsteföretag ISRN LIU IEI FIL A 09/00538 SE Lean inom tjänsteföretag En modell för införande av Lean i tjänsteföretag Lean within a service company A model for how to implement Lean within a service company Niklas

Läs mer

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Kandidatuppsats, 10p Oktober, 2006 Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Karolin Rosengren Anna Schlasberg Handledare: Hans-Christian Stoltz Examinatorer: Claus Persson

Läs mer

Slopad revisionsplikt- Är ett reviderat material viktigt för banken?

Slopad revisionsplikt- Är ett reviderat material viktigt för banken? Högskolan i Halmstad Sektionen för ekonomi och teknik Valfritt ekonomiskt program 180hp Slopad revisionsplikt- Är ett reviderat material viktigt för banken? Kandidatuppsats företagsekonomi, 61-90hp Slutseminarium

Läs mer

Kommunal revision och bolagsrevision vad är skillnaden?

Kommunal revision och bolagsrevision vad är skillnaden? Företagsekonomiska institutionen FEKH69 Examensarbete i redovisning på kandidatnivå HT 2014 Kommunal revision och bolagsrevision vad är skillnaden? Författare: Emma Nilsson, Hampus Nilsson och Patrik Nilsson

Läs mer

DOES SIZE MATTER? DOES SIZE MATTER?

DOES SIZE MATTER? DOES SIZE MATTER? DOES SIZE MATTER? En kvalitativ undersökning om påverkande faktorer gällande styrmedel i småföretag DOES SIZE MATTER? A qualitative study of factors affecting economic instruments in small businesses Martina

Läs mer

Revisionspliktens avskaffande

Revisionspliktens avskaffande Företagsekonomiska institutionen Magisteruppsats EKONOMIHÖGSKOLAN Januari 2007 LUNDS UNIVERSITET Revisionspliktens avskaffande - En komparativ studie av avskaffandet i Storbritannien och ett kommande avskaffande

Läs mer

ISRN nr: Izabela Szpakowska Lindsjö Johan Wester. Vårterminen 2008 Handledare: Åsa Karin Engstrand

ISRN nr: Izabela Szpakowska Lindsjö Johan Wester. Vårterminen 2008 Handledare: Åsa Karin Engstrand ISRN nr: HRM praktiker inom svensk detaljhandel HRM practices in Swedish retailing Izabela Szpakowska Lindsjö Johan Wester Vårterminen 2008 Handledare: Åsa Karin Engstrand Sammanfattning Magisteruppsats

Läs mer

Planer är inget; planering är allt

Planer är inget; planering är allt ISRN-nr: LIU-IEI-FIL-A 10/00686 SE Planer är inget; planering är allt Plans are nothing; planning is everything (Dwight D. Eisenhower) Ann Axelsson, Malin Lindau & Karin Lindgren VT 2010 Handledare Peter

Läs mer

Revisorsperspektivet om byråjäv - med hänsyn till lagförändringen

Revisorsperspektivet om byråjäv - med hänsyn till lagförändringen Revisorsperspektivet om byråjäv - med hänsyn till lagförändringen Magisteruppsats i Företagsekonomi Extern redovisning och företagsanalys Höstterminen 2006 Handledare: Jan Marton Anna Karin Pettersson

Läs mer

Revisorernas förtroende

Revisorernas förtroende Mälardalens Högskola Akademin för Hållbar Samhälls- och Teknikutveckling, HST FÖA300 Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 högskolepoäng 2012-05-31, Västerås Revisorernas förtroende En studie av hur revisorerna

Läs mer