Byggnadsstyrelsen 60 Tekniskabyråns information Aluzink påtomteboda. - erfarenheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggnadsstyrelsen 60 Tekniskabyråns information 1986-03. Aluzink påtomteboda. - erfarenheter"

Transkript

1 Byggnadsstyrelsen 60 Tekniskabyråns information Aluzink påtomteboda - erfarenheter

2 Dokumentets utgivare Projektledare, upphovsman ( män), konsult (er), etc Hans Nilsson, Tekniska byrån Rolf Svensson, Plåtkonsult Rolf Svensson AB Torbjörn Österling, Bentab Byggkonsult AB Dokumentnamn och dokumentbeteckning Tekniska byråns information nr 60 Dokumentets datum Ärendebeteckning Projektnamn (ev förkortat) Aluzink Uppdragsgivare Byggnadsstyrelsen Tekniska byrån /86 Dokumentets titel Aluzink på Tomteboda - erfarenheter Huvudinnehåll En sammanställning,av erfarenheterna från användningen av aluzink på Tomteboda Postterminal. Nyckelord' Aluzink, katodiskt skydd, hanteringsfläckar, rostfläckar, fotrännor, brunnar, galvanisk korrosion, förzinkad plåt. Försäljningsställen ISSN Omfång 31 sidor Sekretessuppgifter Red Ingrid Bäckström Ref Q Byggnadsstyrelsen Hans Nilsson Postadress Besöksadress Godsadresser' Telefon Telex Byggnadsstyrelsen Karlavägen 100 Banergatan Bu i Id S STOCKHOLM

3 1 Innehållsförteckning Förord Bakgrund Motiv för kontinuerlig erfarenhetsåterföring Allmänt om aluzink Beläggningsklasser - aluzink Begränsningar vid användning av aluzink Katodiskt skydd Erfarenheter efter 2 år Besiktningsresultat i november 1984 Hanteringsfläckar på aluzink Rostfläckar/ rostangrepp Fotrännor, brunnar Lödningar av aluzink Rörelsefogar Rostangrepp vid lanterniner över lastgård vid infästningar Galvanisk korrosion Förzinkad plåt och aluzinkplåt på samma vägg Papptak Sammanfattning Nästa besiktning

4 á

5 3 Förord Informationen innehåller en sammanställning av de erfarenheter man fått från användningen av stålplåt, metalliserad med zink-aluminium, (aluzink) på Tomteboda postterminal. Planerat är också att Byggnadsstyrelsen framgent ska sammanställa och redovisa erfarenheter i skriven färm. I arbetet med innehåll och sammanställning har deltagit, Rolf Svensson Plåtkonsult AB och Torbjörn Osterling, Bentab Byggkonsult AB. AB. Samtliga fotografier har tagits av Torbjörn Osterling. Bilderna finns även som smådia för utlåning. Tekniska byrån Husbyggnads sektionen Hans Nilsson

6 á

7 5 Bakgrund. Motiv för. kontinuerlig erfarenhetsåterföring Under åren uppförde Byggnadsstyrelsen för Postverkets räkning en ny postterminal, Tomteboda Postterminal. Postterminalen är uppdelad på flera olika huskroppar, vilket framgår av figur 1. Som taktäckning och fasadbeklädnad har använts stålplåt metalliserad med en beläggning bestående av aluminium, zink och kisel, aluzink. Aluzink har också använts till beslagning av krön m m i anslutning till tak täckta med papp. 7 / / i / i FIG.1. Tomteboda Postterminal,. 1. Spårhall med fyra elektrifierade spår om vardera 175 m. 2. F järr- och högt raf ikka j med 12 angöringsplatser för större lastbilar. 3. Huvudbyggnad i 6 plan varav sorteringsfunktionerna tar 3 plan. Garage och verkstäder i souterrängvåning, personalytor i en takvåning och däröver en installationsvåning längs hela huskroppen. 4. Inbyggd lastgård för postens uppsamlings- och spridningsbilar vid en 250 m lång kaj. 5. Kontorsbyggnad i 7 plan, fyra kontorsplan med cellkontor,pla ce rade över en indragen fläktvåning, kassaexpeditioner och en 80 m lång kundkaj (7). 6. Ett ännu inte uppfört parkeringshus med plats för 430 bilar.

8 6 BILD 1. Aluzink på entretak. För ytbelagd förzinkad stålplåt liksom för byggplatsmålad förzinkad stålplåt finns lång svensk erfarenhet. Aluzink är däremot ett fr svenska förhållanden relativt nytt plåtmaterial. Det saknas i stor utsträckning erfarenheter från en användning liknande den som kommit till utförande på Tomteboda Postterminal. Hur är ko rrosionshärdigheten jämfört nied förzinkad plåt? Finns några begränsningar vad gäller falsning, lödning etc? Mot bakgrund av. ovanstående har d' airför Byggnadsstyrelsen beslutat om en kontinuerlig uppföljning av erfarenheterna från användning av aluzink på Tomteboda Postterminal. Iakttagelsen, fdrändringar m m skall tills vidare dokumenteras minst 1 gång/år. Jämförande fotodokumentation skall lämnas.

9 7 Allmänt om aluzink Stålplåt metalliserad med zinkalu-miniumbeläggni ng i stället för enbart med zink är en ny produkt som börjat användas som taktåckningsoch fasadbeklädnadsmaterial. Metallbeläggningen består av en legering av 55 % aluminium, 43,4 % zink och 1,6 % kisel. Skälet till att tillsätta aluminium till metallbeläggningen är att öka korrosionsskyddet. Metallbeläggningen har tillverkats och använts kommersiellt sedan år 1972 i USA och år 1976 i Australien. I Europa introducerades materialet år 1979, och sedan år 1981 tillverkas materialet även i Sverige. Grundmaterialet vid f ramställning av aluzinkplåt är detsamma som vid tillverkning av va rmfö rzinkad stålplåt. Aluzink-plåten används dels obelagd dels ytbelagd med organisk ytbeläggning på motsvarande sätt som den varmförzinkade plåten. Metallbeläggningen med zink.-aluminium-kisel skyddar stålplåten på samma sätt som beläggning med zink. För förzinkad plåt finns många svenska långtidsprov att referera till medan man för plåt belagd med zinkaluminium-kisel har 4-5 års erfarenhet. För att få fram längre tids erfarenheter måste man gå till utländska försök. BILD 2. Aluzink som väggbeklädnad och taktäckning. Sedan år 1981 tillverkas materialet i Sverige.

10 8 Av figur 2 och 3 framgår korrosionsförluster vid stadsmil j6 - Stockholm; Vanadis och vid marin miljö - Bohus ; Malmön. Varmförzinkad stålplåt 4- Nc,y 0 Stålplåt belagd med zinkaluminium (55 %aluminium, 43,4 %zink, 1,6%kisel) Exponeringstid, år Fig.2 Korrosionsförluster i stadsmiljö - Stockholm; Vanadis. Uppgifterna är hämtade från "Värt att veta om Aluzink" utgåva 3, december Varmförzinkad stålplåt c c9 Stålplåt belagd med zinkaluminium (55 % aluminium, 43,4 % zink, 1,6 % kisel) Exponeringstid, år Fig.3. Korrosionsförlusterna i marin miljö - Bohus; Malmön. Uppgifterna är hämtade från "Värt att veta om Aluzink" utgåva 3, december Det bör beaktas att figurerna 2 och 3 redovisar jämförelser mellan varmförzinkad stålplåt och stålplåt metalliserad med zink-aluminium (Aluzink), båda utan organisk ytbeläggning. Numera används sällan va rmf ö rzinkad stålplåt utan organisk ytbeläggning. Några resultat från jämförande prov där plåten haft organisk ytbeläggning finns inte redovisade ännu. De slutsatser som kan dras av fig 2 och 3 kan därf r inte överföras till att gälla plåt med organisk ytbeläggning.

11 0 41 u 0 n Co 4i Co) G 4J bou) r n n ro Q )Q) Ln o +. aa a N N e0 x a 'rl 4i a) bo0i CI) C'1 C'1 od å0 b0 4J ' b p, Lr'1 O QO r-oc 00 Lr :c r- r-4 T- a) v (1) ct) a a, ri ond n Ln o N u'1 N N r,- N r- a a w a cd., a -4!J u v 00 Cl)'r 4J O.r 0).0 Cl) G o N r- I r l v-i a q a 0 e e ö y 0C ttf r cd (00) Cr-I d-) O 'G cd ARS.1-1 bo x å t0 N c : o WbOr- 4d + N rl Llr1 4 0)r-1 (0N tö acd bd (0 -i i: vi D c :ö cd w C0 b Ö C C r-{ N ta ba W r l 4l C' r 00 r-1 G 0 Ö 'n bi o c11.x fs7 E aj.n 0

12 lo Begransningar vid anvandning av aluzink Aluzinkplåt kan normalt bearbetas, målas och ytbeläggas på ungefär samma sätt som varmförzinkad plåt. Av hittills gjorda erfarenheter såväl inom Sverige som utomlands bör dock vissa saker beaktas vid användning av aluzinkplåt. Eftersom metallbeläggningen innehåller en stor volym aluminium är risken för galvanisk korrosion vid kontakt med ädlare metaller, t ex koppar, betydligt större än vid användning av förzinkad stålplåt. Vätska, t ex regnvatten som innehåller koppar, måste därför förhindras att rinna ner på eller komma i kontakt ened stålplåt belagd med zink-aluminium. Det har också visat sig olämpligt att kombinera materialet med bly, varför bly inte bör användas som isoleringsmaterial på samma sätt som vid varmförzinkad plåt. Aluzinkplåt bör inte heller användas i basiska miljöer, t ex i ladugårdar och d jurstaller. Plåten måste också skyddas mot stänk av murbruk, cement eller betong. Ingjutning i betong skall undvikas. Plåten går att svetsa, men är svår att löda. Detta innebär att kon'- struktioner som måste lödas bör undvikas. I figur 4 redovisas de garantivillkor som tillverkaren (Dobel AB) uppställt. Av dessa framgår också de begränsnip.gar som berörts ovan. GARANTIATAGANDE Dobel AB gatatitcrar på häri angivna villkor an Dobd byig. plåt tillverkad av Alutink inte genom notmal atmos(zisk kor mon genombryts, brista eller förlorar sina konstruktiv' egenskaper intom 20 år från på Föregående sida angivna levenstsdatutn. Om berättigat garanturuqråk fnmstills åtar sig Dobd AB att i eget val svan för kostnaderna tör reparation av defekt plåt eller till köparen fritt kvcru a ny plåt sam etättning för den defekta. Dobel ansvarar dock inte för kostnader för demontetin; av defekt plåt, extra beaibeming eller moutcsing av ny plåt eller för direkta dler indirekta skador till följd av defekt i levererad plåt. Denna garanti gäller som tillägg till Dobels ångande enligt vid leveranstillfället gällatede allmänna lev ser. VILLKOR FÖR GARANTI Garanti enligt detta bevis gäller naiv D00EL plåten används i notmal miljö. Garantin kan alltså inte tillämpas då plåten används i särskilt korrosiv eller aggressiv miljö, t ex i luft med hög sdthak,,i,konnstant kontakt med vatten eller där korroaiva kemikalier, korrosiv rök, kondens och aska, cementdamm eller djurspillning kan påverka plåtytan. Garantin gäller vidare under förutsättning am A. Lutningen på tak eller annan plåtyta at minst 1:48 (1,2 ) g. Tillämpad radie vid bockning av plåt år minst 2 X t om plåttjockkken u 0,75 mm eller ninnare och minst 4 X t för plåt som är tjockare än 0,75 mm C. Plåten inte återbockas kraftigt eller funnas så an metallbe läggningen utsätts för vaxelvis hopstickning och smackning D. Plåten eller dess beläggning inte skadas mekaniskt eller kemiskt E. Vatten kan.avrinna fritt från alla plåtytor F. Plåten inte las eller används i kontakt med iller närhet av fuktiga och korrusiva material G. PL ten inte utsätts för kontakt med biv eller koppar eller vätskeutströmning från bly eller kopparrör H. Lämpliga fästdon, tätningsmedd odh tillsatsmedel vid lödtung används 1. Offentliga bykgru rmcr oh anvisningar liksom av nobel utfrdadc finskrifter nlläntpas FIG, 4, Garantivillkor föra Aluzink enligt Dobel ABe

13 11 Katodiskt skydd Zink ger som bekant ett korrosionsskydd åt stålplåt. En annan positiv effekt är det katodiska skydd som zinken ger. Om zinkskiktet skadas mekaniskt så att stålkärnan friläggs har zinken en läkande effekt. Detta innebär att zinken läker frilagda stålytor i repor, borrhål, snittkanter m m. Ett galvaniskt element bildas då den förzinkade plåten blir fuktig. Zinkbeläggningen (anod) korroderar och zink-joner vandrar i den galvaniska cellen till stålytan (katod) och neutraliserar hydroxider som vandrar i motsatt riktning. Resultatet blir olösliga zinkföreningar som fålls ut och. skyddar stålytan. Detta går något oegentligt under benämningen självläkning. Zinken,offrar sig genom egenkorrosoon.for stålet och kan bara fortgå sa lange som det finns zink på stalytan intill snittytan. En väsentlig egenskap i detta sammanhang är att zinken genom det katodiska skyddet även förhindrar kryprost under zinkbeläggningen. När metallbeläggningar med zinkalumin.ium-kisel (aluzink) används som korrosionsskydd på stålplåt är det främst med hänsyn till det katodiska skyddet som zinken ingår i metallbeläggningen. En ofta återkommande fråga i de sammanhangen är huruvida mängden zink i beläggningslegeringen är tillräcklig för att ge katodiskt skydd under plåtens (byggnadens) användningstid, eftersom zinken successivt förbrukas. Hittills vunna erfarenheter - och resultat från utförda provningar - tyder på att så skulle vara fallet i normala miljöer men måste natur ligtivis följas upp under de närmaste åren. Detta sker bl a inom ramen för detta erfarenhetsåterföringsprojekt. I detta sammanhang bör dock påpekas att en viss rostfärgning 1 alltid uppstår av klippkanter o d vid exponeringens inledningsskede, vilket även gäller för varmförzinkad plåt. Rostningen avstannar dock efter en tid och problemet är huvudsakligen av estetisk karaktär. Det har visat sig att rostf ärgningen vid klippkanter o d vid exponeringens inledningsskede pågår längre tid vid aluzink än vid förzinkad stålplåt.

14 12 Erfarenheter efter 2 år Besiktningsresultat i november 1984 Som underlag för redovisade erfarenheter utgör i huvudsak anteckningar i slut- och ef terbesiktningsutikande av plåtarbeten å tak och fasader; Bilaga Plåt 1, 2 och 3. Dessa ingår inte i denna PM. Garantibesiktning våren skall utföras Hanteringsfläckar på aluzink Rengöring av plåt från fläckar efter hanteringar och redskap som legat på plåt har inte gått att utföra med ett bra slutresultat. Vid försök som utfördes genom avtorkning ökade fläckens storlek, se bild 8. Mot denna bakgrund beslutades under arbetets gång och vid slutbesiktningen att ingen åtgärd skulle vidtagas för att ta bort fläckarna. BILD 4. Exempel på fläck (repa) efter en fram och tillbaka. hängande elkabel som svängt

15 W

16 14 BILD 7. Detalj av fläckar som framgår på bild 6. Någon förändring under tiden från slutbesiktning har inte skett. Se bild 2 som är tagen ca 3 månader efter slutbesiktning. BILD 8. Försök att rengöra har inte gått bra. Någon förändring har inte skett sedan slutbesiktning. Sammanfattningsvis kan beträffande bilderna 4-8 noteras att någon f6ränd ring inte skett sedan slutbesiktningen. Detta gäller såväl estetiskt (utseende) som tekniskt (korrosion, flagningar i metallbeläggning).

17 15 Rost fläckar/r osta ngre pp 1 slutbesiktningsutlåtande har note rats rostangrepp på i fdrsta hand ståndfalser där aluzinkskiktet skadats vid f alsningsa rbetet. Dessa brister har bättringsmålats med zinkrik färg, se bild 9. BILD 9. Bättringsmålning med zinkrik färg vid skadors i aluzinkskiktet

18 p O No rr W: f) -i1 N P id -1 p o n rp K m rr (D o n J. rp (D h- w P1o0 w nma CL m rr 1- b N p O b h' i-h ) Fw-a 04 f-(d rt pro t1) rt rt m C a' r n N N fj. oq o C C g N.. rr e7 (1) N fd rt Oti? Pa u. 3o t7 I O I- N aoo Q. 'rr

19 17 BILD 12, Rastfläckar där aluzinkbeläggningen skadats Bättringsmålning är inte utförcl Bild 13, 14, 15 och 16 visar rostangrepp och rostrinningar från andra material, s k f remdrost, t e x rostrinningar från icke bättringsmålade skruvf rband, eller fästdon utan egentligt korrosionsskydd. BILD 13. Exemp e Z på fremdrost.

20 18 4 BILD 14. Exempel på fremdrost. BILD 15. Exempel på fremdrost.

21 19 BILD 16. Exempel på fremdrost. Fotrannor, brunnar Bild 20 visar ett exempel där omfalsningen av plåten till takbrunn är rostangripen. Generellt noterades att det fanns kvarstående vatten och skräp i så gott som samtliga brunnar. Bild 17, 18 och 19 visar på ett tydligt sätt att (vattengången) f otrännan blir hårt angripen av f broreningar. Risk för korrosionsangrepp kanske finns på sikt om det kontinuerliga underhållet (rengäringen) åtsidosätts. BILD 1?. Föroreningar samlas lätt z vattengångar.

22 N-

23 'ti'. '''ti 0 N b

24 22 Rörelsefogar vid lanterniner över lastgård Vid besiktningen kunde noteras att rörelsefogar i lastgården inte fullföljts genom Tante rnintaket. Se bild 22. BILD 22, Rörelsefog vid lastgård. Se även bild 23.

25 BILD 23. Av bilden framgår att man i plåten har en rörelsefog (förhöjd ståndfals) medan man i lanterninen endast harg ett något bredare täcklist. Se även bild

26 á

27 R: cf c R, O N. N N o rt Cfl x J. rd N r o (D cn f- x v) rt hrprt rr rn S p w a: K a' w: oa ( m oa a, m aa n vw cr m b w n w: oa N rt -n m awrr o: o N OQ F' 1 r'2!d C\ p) p F-' CD rt OQ A I-- A Ö E r rt fad N o fd fa s: i w c Q rr F- a. N t-t u, a w m cn QR ( E D r'! H + Sv p + C G rt CJ C rt ro _J w: n w ht c& m t x i N b

28 26 Galvanisk korrosion Av bilderna 27 och 28 framgår att väggbeklädnad och taktäckningen ovanförr utförd med aluzinkplåt. BILD 2?. Taktäckning och väggbeklädnad av aluzinkplåt BILD 28 Taktäckning och väggbeklädnad av azuzznkpzåt

29 27 Bilderna 29 och 30 visar också väggbekl'dnad och taktckning med den skillnaden att taktäckningen ir utfird med simsvetsad rostfri plåt ".".::::: %:::... : : ::f :. : %. :::.::::::.:.::::::::.:.:::::.:.::::::..:::.:.: BILD 29. Taktäckning med sömevetsad rostfri stålplåt. Väggbeklädnad och listbeslag är av aluzinkplåt. %% ::. % \\ *%% \ %..;%\\ '. BILD 30. Taktäckning med sömevetsad rostfri stålplåt. Väggbeklädnad och listbeslag är av aluzinkplåt.

30 28 Från taksprånget har vatten droppat ned på underliggande sockelbeslag och gett missfärgning i det fallet dr rostfri plåt använts som taktäckning. Där taktäckningen är av aluzinkplåt har ingen missfärgning skett. Jämför bild 28 och 30. Det b6 r observeras att dessa takytor ligger intill varandra och att det vid besiktningstillfället regnade. Trolig orsak till missfärgningen kan vara att erosionspartiklar från det ädlare materialet ( rostfri plåt) följer med vattendropparna, varvid det uppstår en kombination av nötningskorrosion sion. och galvanisk korro- Det noterade förhållandena bör särskilt observeras vid framtida besiktningar. Förzinkad plåt och aluzinkplåt.,. på samma vägg Av bild 31 framgår att ett antal band på väggbeklädnaden har en avvikande lyster (glans). Dessa är utförda av f rzinkad plåt, vilka av misstag monterats in bland de övriga banden av aluzinkplåt. Vid slutbesiktningen noterades detta, men banden har fått sitta kvar på väggen eftersom det ä r ett unikt tillfälle att jämföra aluzinkplåt och varmförzinkad plåt i den aktuella miljön. BILD 31. Väggbeklädnad både med azuzinkpzåt och för'zinkad stålplåt.

31 ' Q) 0 f., x...r:'r'r:... q H

32 30 I vissa fall där man vid slutbesiktning kunde notera flera kraftiga bakfall har ombyggnad skett. Se bild 34. Som framgår av bilden har ombyggnaden inte gett avsedd förbättri.ng. BILD 34. De Z av papptak som byggts om. Tyvärr utan resu Ztat eftersom man fort farande har bakfall och kvarstående vatten.

33 Sammanfattning 31 Efter ca 2 å rs exponering har aluzinkplåten inte förändrats på något anmärkningsvärt sätt. Exponeringstiden är också ännu mycket kort. Av bilderna framgår i vissa avseenden några förändringar och erfarenheter som speciellt bör föl jas vid efterföljande besiktningar. Detta galler i första hand o fläckar efter hantering o förändringar vid bättringsställen respektive dr bättring inte utförts o korrosionsangrepp i vattengångar o utveckling av f remdrost o hållbarhet hos lödningar o galvanisk korrosion o nötnl.ngskorrosion. : ti::y:: :::: `;:: ;:;a::; i : : ka '', :;ti:..ti;:;..:.. : : :.''ä;:::;; BILD 35. På Tomteboda postterminal finns ca m2aluzin7<plåt. Dels i form av taktäckning och väggbeklädnad dels i form av bärverk o. dy. Nästa besiktnin g Nästa besiktning kommer att ske vid garantibesiktningen under Eventuella förändringar och andra iakttagelser kommer då att dokumenteras på motsvarande sätt som i denna PM.

34

35

36 db MBYGGNADSSTYRELSEN * Gernisonstryckeriet *Stockholm* 19e6 *

Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L. Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik

Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L. Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L LC MÅLNING M M Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik LD - SKYDDSBELÄGGNING Text rensad från metoder som inte används och ovidkommande

Läs mer

Uppgiften Materiel Brunn nummer Metall eller metallkombination

Uppgiften Materiel Brunn nummer Metall eller metallkombination Hemlaboration 5 B (Härnösand) Korrosions och korrosionsskydd Teori En galvanisk cell består av två elektroder (anod och katod), en förbindelse mellan dessa och en elektrolyt.. Galvanisk korrosion kan liknas

Läs mer

1.6 Zinkens korrosion

1.6 Zinkens korrosion 1.6 Zinkens korrosion Stål är vår tids mest använda material. Men stål har en stor nackdel och det är dess höga korrosionshastighet. Att skydda stålkonstruktioner och detaljer mot rost har därför stort

Läs mer

April 2014. Råd om val av material och underhåll

April 2014. Råd om val av material och underhåll April 2014 Råd om val av material och underhåll Råd om val av basmaterial och beläggningssystem samt besiktning och underhåll av Plannjaprodukter Som köpare av Plannjaprodukter kan Du påverka livslängden

Läs mer

Byggnadsstyrelsen 63. Utredningen redovisar gjorda ut- och inläckageprov vid 4 st LAF-bänkar Laminar Air Flow (en typ av avancerade dragskåp).

Byggnadsstyrelsen 63. Utredningen redovisar gjorda ut- och inläckageprov vid 4 st LAF-bänkar Laminar Air Flow (en typ av avancerade dragskåp). Byggnadsstyrelsen 63 Tekniska byråns information 1984-03 Dra skåp Typ L F SAMMANFATTNING Utredningen redovisar gjorda ut- och inläckageprov vid 4 st LAF-bänkar Laminar Air Flow (en typ av avancerade dragskåp).

Läs mer

Byggnadsstyrelsens informationer T: 133 1991-09. OT-system. Optimal tidsstyrning av värmeanläggningar. tem p. innetem. 1po. utetemp.

Byggnadsstyrelsens informationer T: 133 1991-09. OT-system. Optimal tidsstyrning av värmeanläggningar. tem p. innetem. 1po. utetemp. Byggnadsstyrelsens informationer T: 133 OT-system Optimal tidsstyrning av värmeanläggningar 1991-09 tem p innetem 1po utetemp tid Dokumentets utgivare t&iw ISBYGGNADSSTYRELSEN Projektledare, upphovsman(

Läs mer

Så jobbar du med varmförzinkat stål

Så jobbar du med varmförzinkat stål Från projektering till montering Så jobbar du med varmförzinkat stål Annikki Hirn Nordic Galvanizers Nordic Galvanizers - branschföreningen för varmförzinkningsföretag i Norden Driver ett informationskontor

Läs mer

Råd om val av material och underhåll

Råd om val av material och underhåll Råd om val av material och underhåll Råd och val av plåt och beläggning samt underhålls regler av Arcelormittal byggnadsplåt produkter. Som köpare av ArcelorMittals byggnadsplåt produkter så kan du påverka

Läs mer

30.04.2010 Behandling av fabriksmålad 1 plat sid 1 av 5

30.04.2010 Behandling av fabriksmålad 1 plat sid 1 av 5 Behandling av fabriksmålad plåt Flügger har utvecklat Metal Pro serien för behandling av olika typer av metall. Vid ommålning av fabriksmålad plåt, är det många saker man skall vara uppmärksam på för att

Läs mer

Utgivningen av AMA Hus 11 med tillhörande Råd och. Nyheter om plåt i AMA Hus 11 del 1 av 2 HUS. Allmän uppdatering av avsnitten om plåt.

Utgivningen av AMA Hus 11 med tillhörande Råd och. Nyheter om plåt i AMA Hus 11 del 1 av 2 HUS. Allmän uppdatering av avsnitten om plåt. HUS Ytbelagd förzinkad stålplåt som taktäckning. Nyheter om plåt i AMA Hus 11 del 1 av 2 Allmän uppdatering av avsnitten om plåt. TEXT OCH FOTO: TORBJÖRN OSTERLING Utgivningen av AMA Hus 11 med tillhörande

Läs mer

Underhållsinstruktion för färgbelagd stålplåt

Underhållsinstruktion för färgbelagd stålplåt Underhållsinstruktion för färgbelagd stålplåt Januari 2017 www.wijo.se Plåtens livslängd Då det gäller plåtprodukter brukar man använda två olika mått på livslängd: den estetiska och den tekniska. Estetisk

Läs mer

Planteringskant. Modulsystem som skruvas samman Tydliga avgränsningar Brett sortiment i olika material

Planteringskant. Modulsystem som skruvas samman Tydliga avgränsningar Brett sortiment i olika material Planteringskant Planteringskant i cortenplåt som som får en jämn grov roststruktur med tiden. Håller gräs från trädet och ger ett välordnat intryck. Skyddar stam och plantering från trimmerns snöre. Passar

Läs mer

Material föreläsning 7. HT2 7,5 p halvfart Janne Färm

Material föreläsning 7. HT2 7,5 p halvfart Janne Färm Material föreläsning 7 HT2 7,5 p halvfart Janne Färm Fredag 11:e December 10:15 12:00 PPU105 Material Förmiddagens agenda Hållbarhet: oxidation och korrosion ch 17 Paus Processers egenskaper ch 18 2 Hållbarhet:

Läs mer

FÖR PROJEKTERING OCH LÄGGNING AV TAK I ROSTFRITT STÅL

FÖR PROJEKTERING OCH LÄGGNING AV TAK I ROSTFRITT STÅL TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING OCH LÄGGNING AV TAK I ROSTFRITT STÅL Följande anvisningar gäller för taktäckning med a) sömsvetsad rostfri bandplåt...sida 2 b) dubbelfalsad rostfri bandplåt...sida

Läs mer

Innehåll. Plåtarbeten i samband med puts 2. Sammanfogning och infästning 3. Underlag 3. Språng 3. Putskant 4. Listbeslag 4.

Innehåll. Plåtarbeten i samband med puts 2. Sammanfogning och infästning 3. Underlag 3. Språng 3. Putskant 4. Listbeslag 4. Plåtarbeten Innehåll Sid Plåtarbeten i samband med puts 2 Sammanfogning och infästning 3 Underlag 3 Språng 3 Putskant 4 Listbeslag 4 Fönsterbleck 4 Häng - och ståndskivor 4 Skyddsbeslag 5 Stuprör 5 Fasadrenovering

Läs mer

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap Karin Lindqvist, Swerea IVF Exempel 1) Vad finns under ytan? Företaget X hade sett sjunkande kvalité

Läs mer

Föreläsning om metallers korrosion Prof. Christofer Leygraf, Materialvetenskap, KTH

Föreläsning om metallers korrosion Prof. Christofer Leygraf, Materialvetenskap, KTH Materiallära för Maskinteknik, 4H1063, 4p Föreläsning om metallers korrosion Prof. Christofer Leygraf, Materialvetenskap, Korrosion Corrodere (latin) = gnaga sönder Fritt efter Callisters bok: avsnitt

Läs mer

CorEr. Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna

CorEr. Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna CorEr Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna År 2007 startade Boden Energi AB sin senaste sopförbränningspanna av typen Roster, levererad av B&W Volund. Pannan förbränner cirka 50

Läs mer

Icopal takavvattning Säker funktion och vackert utseende

Icopal takavvattning Säker funktion och vackert utseende Icopal takavvattning Icopal takavvattning Säker funktion och vackert utseende Icopal Takavvattning Takavvattning handlar om att skydda ditt hus mot vatten och framförallt att leda bort vattnet från huset

Läs mer

Undersökning av gårdsbjälklag, Frejgatan 46A, Stockholm

Undersökning av gårdsbjälklag, Frejgatan 46A, Stockholm CBI UPPDRAGSRAPPORT PX00223 Undersökning av gårdsbjälklag, Frejgatan 46A, Stockholm www.cbi.se CBI Betonginstitutet Konstruktioner Uppdragsrapport PX00223 Undersökning av gårdsbjälklag, Frejgatan 46A,

Läs mer

Allmänna rekommendationer vid målning med Isotrol rostskyddsystem. 1. Korrosivitetsklass, miljöklass. 2. System efter korrosivitetsklass

Allmänna rekommendationer vid målning med Isotrol rostskyddsystem. 1. Korrosivitetsklass, miljöklass. 2. System efter korrosivitetsklass Allmänna rekommendationer vid målning med Isotrol rostskyddsystem Innehåll: 1. Korrosivitetsklass, miljöklass 2. System efter korrosivitetsklass 3. Rostgrad för objektet 4. Underhållsmålning av tidigare

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Lindab Seamline Bandtäckning. Lindab Seamline TM. Lindab bandtäckning. Den tidlösa och formbara kronan på verket

Lindab Seamline Bandtäckning. Lindab Seamline TM. Lindab bandtäckning. Den tidlösa och formbara kronan på verket Lindab Seamline TM Lindab bandtäckning Den tidlösa och formbara kronan på verket 2 Ett takmaterial med oändliga möjligheter Tunnplåt är ett tidlöst, formbart och exklusivt takmaterial egenskaper som var

Läs mer

EN ISO 1461:2009. Förändringar och nyheter!

EN ISO 1461:2009. Förändringar och nyheter! EN ISO 1461:2009 Förändringar och nyheter! Största förändringen skikttjocklekarna! Tabell 3: Minimumvärden för skikttjocklek och skiktmassa på föremål som inte är centrifugerade Föremål och godstjocklek

Läs mer

ExkluSiV DESigN, hög k VAlitEt

ExkluSiV DESigN, hög k VAlitEt Takpannor ExkluSiV DESigN, hög k VAlitEt När du väljer takpannor från armat väljer du att ge ditt hus ett tak med ett vackert, tegelliknande utseende. Samtidigt väljer du en produkt som är väl anpassad

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden Luft- och ångspärr i flacka yttertak

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden Luft- och ångspärr i flacka yttertak MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden Luft- och ångspärr i flacka yttertak AKVADEN BYGGFOLIE BUTYLTAPE UNIVERSAL FT Innehåll Användningsområde 3 Speciella byggnader 3 Akvaden luft- och ångspärr i flacka tak

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

Korrosion Under Isolering (CUI)

Korrosion Under Isolering (CUI) Korrosion Under Isolering (CUI) Typiskt isolerat rör Plåt beklädnad Rör Isolering Varför Används Isolering: Personligt Skydd Energi Effektivt Process Kontroll Buller Reducering Frysskydd Brandskydd CUI

Läs mer

VISBY KV SOLROSEN 1 SÄVSKOLAN. F-HUSET SKADEINVENTERING BYGG OCH VVS 2011-11-18

VISBY KV SOLROSEN 1 SÄVSKOLAN. F-HUSET SKADEINVENTERING BYGG OCH VVS 2011-11-18 VISBY KV SOLROSEN 1 SÄVSKOLAN. F-HUSET SKADEINVENTERING BYGG OCH VVS 2011-11-18 UPPDRAGSGIVARE Region Gotland Samhällsbyggnadsförvaltningen Visborgsalle 19 621 81 Visby KONSULT Engma AB Västerhejde Bjärs

Läs mer

Kartläggning av reparationsmetoder för Kärnkraftsindustrin - Pilotstudie ELFORSK - 2015:161

Kartläggning av reparationsmetoder för Kärnkraftsindustrin - Pilotstudie ELFORSK - 2015:161 Kartläggning av reparationsmetoder för Kärnkraftsindustrin - Pilotstudie ELFORSK - 2015:161 2015-10-06 Kartläggning av reparationsmetoder för Kärnkraftsindustrin 1 Syfte och mål Kartlägga påbörjade och

Läs mer

Korrosion laboration 1KB201 Grundläggande Materialkemi

Korrosion laboration 1KB201 Grundläggande Materialkemi Korrosion laboration 1KB201 Grundläggande Materialkemi Utförs av: William Sjöström (SENSUR) Rapport skriven av: William Sjöström Sammanfattning Om en metall inte är stabil i den omgivande miljön så kan

Läs mer

Varmförzinkat stål ett spännande uttrycksmedel

Varmförzinkat stål ett spännande uttrycksmedel Annikki Hirn, Nordic Galvanizers Varmförzinkat stål ett spännande uttrycksmedel Stockholmsmässan Rosenbergs Arkitekter Varmförzinkning ett tåligt korrosionsskydd Varmförzinkning har tidigare främst valts

Läs mer

lindab coverline byggplåt Lindab Coverline TM Lindab byggplåt Ett attraktivt yttre

lindab coverline byggplåt Lindab Coverline TM Lindab byggplåt Ett attraktivt yttre Lindab Coverline TM Lindab byggplåt Ett attraktivt yttre 2 Skapa din egen profil Nu kan din nya fastighet få ett attraktivt yttre med Lindabs byggplåt som också är ett kostnadseffektivt alternativ som

Läs mer

FÖRSVARSSTANDARD FÖRSVARETS MATERIELVERK 3 1 (5) GLYKOL 021 1 ALLMÄNT

FÖRSVARSSTANDARD FÖRSVARETS MATERIELVERK 3 1 (5) GLYKOL 021 1 ALLMÄNT 3 1 (5) Grupp M 0758 GLYKOL 021 1 ALLMÄNT Glykol 021 är en frysskyddsvätska som består av etylenglykol försatt med korrosionsskyddsämnen och antiskumningsmedel. För att i största möjliga utsträckning reducera

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Rev.nr 130809. Monteringsanvisning Balkong Beta

Rev.nr 130809. Monteringsanvisning Balkong Beta Rev.nr 130809 Monteringsanvisning Balkong Beta Viktigt! Läs igenom hela monteringsanvisningen innan monteringen påbörjas. Detta för att ta del av alla de viktiga moment monteringen innehåller. Observera

Läs mer

Korrosionsinstitutet. Swedish Corrosion Institute. Uppdragsgivare: Nicholas T Rolander Morbygden 44 SE-791 94 Falun

Korrosionsinstitutet. Swedish Corrosion Institute. Uppdragsgivare: Nicholas T Rolander Morbygden 44 SE-791 94 Falun Korrosionsinstitutet Swedish Corrosion Institute Uppdragsgivare: TOWNSHEND TRADE COMPANY Nicholas T Rolander Morbygden 44 SE-791 94 Falun Ärende: Provning av produkten Tef-Gel s förmåga att minska galvanisk

Läs mer

Korrosion och korrosionsskydd av stål i betong

Korrosion och korrosionsskydd av stål i betong Korrosion och korrosionsskydd av stål i betong Bror Sederholm Swerea KIMAB bror.sederholm@swerea.se Detta är Swerea KIMAB Korrosions- och metallforskningsinstitut 239 medlemsföretag 600 kunder per år 172

Läs mer

Väg E6 och 896 vid Lomma, kollektivtrafikåtgärder

Väg E6 och 896 vid Lomma, kollektivtrafikåtgärder Tekniskt PM Avvattning och ledningar Väg E6 och 896 vid Lomma, kollektivtrafikåtgärder Lomma kommun, Skåne Län Vägplan 2016-06-03 Projektnummer: 145981 1 Innehåll 2 ALLMÄNT 3 3 AVVATTNING 3 3.1 Förutsättningar

Läs mer

Varför Ytbehandla? Korrosion kostar

Varför Ytbehandla? Korrosion kostar Varför Ytbehandla? Korrosion kostar Korrosion Vad är korrosion? Ordet är latin och betyder gnaga sönder, fräta. Materialförstörelsen kallas korrosion. Årligen korroderar / rostar det för miljarder kronor

Läs mer

alkordesign System RENOLIT WATERPROOFING

alkordesign System RENOLIT WATERPROOFING ALKORDESIGN Skola (Belgien) RENOLIT WATERPROOFING alkordesign System ALKORDESIGN system efterliknar utseendet hos ett falsat plåttak, men utan den tyngd och kostnad som förknippas med aluminium-, zink-

Läs mer

UNDERSÖKNING AV PARKERINGSGARAGE, P2. BRF KANTARELLEN. Projektnummer: 40990

UNDERSÖKNING AV PARKERINGSGARAGE, P2. BRF KANTARELLEN. Projektnummer: 40990 UNDERSÖKNING AV PARKERINGSGARAGE, P2. BRF KANTARELLEN Projektnummer: 40990 UNDERSÖKNING AV PARKERINGSGARAGE BRF STATAREN Projektnummer: 40990 Tor Powell HSB Stockholm Konsult 0727-377090 Tor.Powell@hsb.se

Läs mer

Plåtdetaljer vid putsade fasader

Plåtdetaljer vid putsade fasader Plåtdetaljer vid putsade fasader Väl utförda plåtavtäckningar är en förutsättning för hållbara och tilltalande ytskikt. Detta gäller inte minst vid putsade fasader. I avsnitt JT i Hus AMA 98 med tillhörande

Läs mer

Tak- och väggprofiler

Tak- och väggprofiler Tak- och väggprofiler T 2012-11-09 12.40 ! "#$ %&'%($!! % 2012-11-09 12.40 Tak- och väggprofil anpassad för Nordiskt klimat I Sverige och övriga Norden har vi ofta tufft väder med regn, blåst, snö och

Läs mer

Teknisk bestämmelse Stålkonstruktioner

Teknisk bestämmelse Stålkonstruktioner Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (5) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091021-023 D10-0015655 1.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2012-10-29

Läs mer

REGNVATTEN. Steel solutions for a better world

REGNVATTEN. Steel solutions for a better world REGNVATTEN Steel solutions for a better world KVALITET LÖNAR SIG I LÄNGDEN. Hängrännor, stuprör och tillbehör från armat ger kvalitet, stil och många problemfria år. All produktion görs vid egna anläggningar

Läs mer

TILLBEHÖR, ÖVRIGT INSPEKTIONSLUCKOR VENTILER ÖVRIGT FÖRSÄLJNINGSVILLKOR. www.abcvent.se. Inspektionsluckor. sida 263 ABC-JHIL.

TILLBEHÖR, ÖVRIGT INSPEKTIONSLUCKOR VENTILER ÖVRIGT FÖRSÄLJNINGSVILLKOR. www.abcvent.se. Inspektionsluckor. sida 263 ABC-JHIL. TILLBEHÖR, ÖVRIGT INSPEKTIONSLUCKOR Inspektionsluckor sida 263 ABC-JHIL VENTILER Ventiler ABC-TV ABC-TRV ABC-TFF sida 264-265 ABC-EFF ÖVRIGT ABC-JHLÅS ABC-SNÖRASSKYDD ABC-AVLO ABC-KST ABC-KSTS Lås, Motfläns,

Läs mer

lande som ibland kan leda till diskussioner mellan såväl entreprenör och beställare som besiktningsman. Här följer nu ett antal vanliga fel.

lande som ibland kan leda till diskussioner mellan såväl entreprenör och beställare som besiktningsman. Här följer nu ett antal vanliga fel. HUS TORBJÖRN OSTERLING Byggnadsingenjör SBR BESIKTNING Vanligaste felen Del 3 Klart för besiktning av tak? Och hur ser plåten ut som ligger under allt ställningsmaterial? Entreprenörens fel Här är det

Läs mer

DURA-BRIGHT. WHEELS Snyggt utseende - Enkelt underhåll DURA-BRIGHT

DURA-BRIGHT. WHEELS Snyggt utseende - Enkelt underhåll DURA-BRIGHT DURA-BRIGHT WHEELS Snyggt utseende - Enkelt underhåll DURA-BRIGHT Alcoa Dura-Bright EVO wheels Nästa generation Dura-Bright behandling med ännu bättre ytskydd. Nu kan Alcoa erbjuda ett revolutionerande

Läs mer

1.5 Beläggningsmetoder med zink

1.5 Beläggningsmetoder med zink 1.5 Beläggningsmetoder med zink Zink är en mycket använd ytbehandlingsmetall, som ger stål en kraftigt förbättrad livslängd. Zink används i skikttjocklekar från 3 µm upp till 250 µm, vilket innebär från

Läs mer

Prelaq Skolan. Planplåtstäckning

Prelaq Skolan. Planplåtstäckning Prelaq Skolan DECEMBER 1999 4BREV NR 4 Årskurs 2 Planplåtstäckning Planplåtstäckning tillhör inte det industriella byggandet. Tvärtom så är planplåtstäckning en traditionell teknik där plåtslagarens hantverkskunnande

Läs mer

Fouling? Don t fight it. Release it.

Fouling? Don t fight it. Release it. Fouling? Don t fight it. Release it. Upptäck HEMPEL:s senaste innovation och tekniska landvinning nya SilicOne bexäxningssläppande silikonbottenfärgssystem! + + Grundfärg Silikongrundfärg Silikonbottenfärg

Läs mer

REPETITION AV NÅGRA KEMISKA BEGREPP

REPETITION AV NÅGRA KEMISKA BEGREPP KEMI RUNT OMKRING OSS Man skulle kunna säga att kemi handlar om ämnen och hur ämnena kan förändras. Kemi finns runt omkring oss hela tiden. När din mage smälter maten är det kemi, när din pappa bakar sockerkaka

Läs mer

Vi har lösningen. Ge ditt hus en ansiktslyftning. www.lindab.se. Lindab är en internationell koncern som utvecklar,

Vi har lösningen. Ge ditt hus en ansiktslyftning. www.lindab.se. Lindab är en internationell koncern som utvecklar, lindab rainline lindab rainline www.ehrenstrahle.se Vi har lösningen Lindab är en internationell koncern som utvecklar, producerar och marknadsför effektiva, ekonomiska och estetiska lösningar i stål och

Läs mer

Dokument GARANTI 25 ÅR

Dokument GARANTI 25 ÅR Dokument GARANTI 25 ÅR Garantidokument COSENTINO, S.A.U. garanti gäller registrerad ägare till monterad SILESTONE by Cosentino - produkt och omfattar eventuella tillverkningsfel under en period av TJUGOFEM

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder:. Kemiska reaktioner. Fast, flytande och gas. Kemispråket Uppgifterna är av olika svårighetsgrad

Läs mer

tak Sarnafil t fpo-duk

tak Sarnafil t fpo-duk Sarnafil t fpo-duk Sarnafil t fpo-duk unik kunskap - oöverträffad kvalitet Sarnafil T FPO-duk Sarnafil t fpo-duk miljöhänsyn - ett naturligt ansvar I dag omfattar ekologisk hållbarhet också användning

Läs mer

KNISTA KYRKA Knista socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift

KNISTA KYRKA Knista socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift KNISTA KYRKA Knista socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift OMLÄGGNING AV STULNA KOPPARTAK 2012 Antikvarisk rapport Omläggning av efter stöld av koppartak 2012. Estrid Esbjörnson, Antikvarisk

Läs mer

Materialens påverkan på dricksvatten. Olivier Rod olivier.rod@swerea.se

Materialens påverkan på dricksvatten. Olivier Rod olivier.rod@swerea.se Materialens påverkan på dricksvatten Olivier Rod olivier.rod@swerea.se Swerea KIMAB experter inom metalliska material, korrosion och korrosionsskydd Forskningsinstitut Forskningsinstitut Del av Swerea

Läs mer

yttervägg 0190/05 Anvisningar Drift & Underhåll Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Ver 1.3 Rev 2012-02-17

yttervägg 0190/05 Anvisningar Drift & Underhåll Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Ver 1.3 Rev 2012-02-17 0190/05 Anvisningar Drift & Underhåll Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Innehållsförteckning Reparation av mindre skador... 3 Reparation av större skador... 3 Rengöring av fasad... 3 Påväxt

Läs mer

Skötsel och handhavandeinstruktioner för badrumsmodul Racks.

Skötsel och handhavandeinstruktioner för badrumsmodul Racks. Skötsel och handhavandeinstruktioner för badrumsmodul Racks. Sida ~ 1 2. Innehållsförteckning Benämning Sida / sidor 1. Försättsblad 1 2. Innehållsförteckning 2 3. Underhåll och skötselinstruktioner 3-4

Läs mer

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING marmoleum LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Marmoleum click Allmän information Marmoleum Click har en ytbeläggning av linoleum som i huvudsak är

Läs mer

AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd

AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd använder en ny kombination av zink, ihåliga glaspärlor och en upphovsrättsskyddad aktivator som aktiverar zinken och förbättrar

Läs mer

UNDERHÅLLS- ANVISNINGAR

UNDERHÅLLS- ANVISNINGAR www.ruukki.se UNDERHÅLLS- ANVISNINGAR FÄRGBELAGDA STÅL Building your tomorrow Tak och fasader på byggnader exponeras för många olika sorters orenheter och föroreningar i luften. Bland dessa kan nämnas

Läs mer

ABC CD Combidon. Produktblad Montage Miljö Underhåll

ABC CD Combidon. Produktblad Montage Miljö Underhåll ABC CD Combidon COMBIDON UTELUFTS/AVLUFTSDON 01-06 Produktblad Montage Miljö Underhåll ABC Ventilationsprodukter AB Tel: 0-9 08 80 Fax:0-9 08 99 www.abcvent.se FLAGNING abc Garantiplåt ÅRS GARANTI KULÖR

Läs mer

Addion. Matt mässing. Krom. Brunoxid. Kort om ytbehandling. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Addion. Matt mässing. Krom. Brunoxid. Kort om ytbehandling. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Polygiene Technology Addion Matt mässing Brunoxid Krom Kort om ytbehandling ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehållsförteckning Ytbehandling förhindrar eller fördröjer korrosion

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD Glasfasad Skjutdörr S70 Santex System AB, Montörgatan 9, 301 80 Halmstad, Sverige Tel. +46 35 17 23 00 Fax +46 35 12 50 23 e-mail: info@santex.se - 1 - INNEHÅLL Avsnitt

Läs mer

PPU408 HT15. Aluminium. Lars Bark MdH/IDT 2015-12-03

PPU408 HT15. Aluminium. Lars Bark MdH/IDT 2015-12-03 Aluminium 1 1807 1824 1886 - Engelsmannen Humphrey Davy (1778-1829) insåg att metallen måste finnas men lyckades inte framställa den. - Han gav den dock namnet Aluminum. - Den danske vetenskapsmannen H.

Läs mer

Montageanvisning för W-profil väg. (rev )

Montageanvisning för W-profil väg. (rev ) Montageanvisning för W-profil väg (rev. 2013-05-16) Innehållsförteckning Allmän information inför montage... 1 Säkerhet på arbetsplatsen...1 Material...1 Avrop av material...1 Tillverkning av radier...1

Läs mer

Gyptone Undertak 5.0 Hantering och skötsel

Gyptone Undertak 5.0 Hantering och skötsel Gyptone Undertak 5.0 Hantering och skötsel Reflecting everyday life Lång livslängd och enkelt underhåll Som alla andra undertak påverkas Gyptone undertakssystem med tiden av en rad olika faktorer luft,

Läs mer

2013 PRODUKTÖVERSIKT

2013 PRODUKTÖVERSIKT PRODUKTÖVERSIKT 2013 DST-DEGREEZ/2 ph 7,1 Kan användas på alla metaller och legeringar och neutrala oljor. DST-DEGREEZ/3 ph 10,6 Kan användas på det flesta metaller och legeringar. Goda resultat med renhållningsgods.

Läs mer

FS/UV-systemet. FS-systemet för effektiva regnvatteninstallationer - ger ekonomiska fördelar!

FS/UV-systemet. FS-systemet för effektiva regnvatteninstallationer - ger ekonomiska fördelar! FS/UV-systeet FS-systeet för effektiva regnvatteninstallationer - ger ekonoiska fördelar! Diensioneringsunderlag ed övningsexepel Diensioneringsunderlaget för FS-systeet har tagits fra för att den enskilde

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Tack för ditt förtroende. Din belöning kommer att vara en kvalitetsprodukt och dina barns glädje. Inledning I handen har

Läs mer

PM Ytbehandling. Anodisering. Christoffer Löfstrand 2011 01 16

PM Ytbehandling. Anodisering. Christoffer Löfstrand 2011 01 16 PM Ytbehandling Anodisering Christoffer Löfstrand 2011 01 16 Fördjupningsarbetet beskrivet med ett PM behandlar området Ytbehandling, med speciell inriktning på anodisering av olika metaller, framförallt

Läs mer

FVF D:205. ka bestärr anvisni RÖRBÖJAR. Tekniska bestämmelser för rörböjar i fjärrvärmesystem. leker, raa d oa tekniska bra. racl FJÄRRVÄRME.

FVF D:205. ka bestärr anvisni RÖRBÖJAR. Tekniska bestämmelser för rörböjar i fjärrvärmesystem. leker, raa d oa tekniska bra. racl FJÄRRVÄRME. FVF D:205 ka bestärr anvisni RÖRBÖJAR Tekniska bestämmelser för rörböjar i fjärrvärmesystem leker, * raa d oa tekniska bra racl ^ FJÄRRVÄRME Maj 2000 RÖRBÖJAR Tekniska bestämmelser för rörböjar i fjärrvärmesystem

Läs mer

Perforerad Plåtkassett och Sträckmetallkassett

Perforerad Plåtkassett och Sträckmetallkassett Perforerad Plåtkassett och Sträckmetallkassett BSAB-96 NSF Rekv.nr 303 Ersätter rekv.nr 302 och 303 mars 2000 Mars 2008 PERFORERAD PLÅTKASSETT Perforerad Plåtkassett l vissa miljöer utsätts ljudabsorbenter

Läs mer

Mjällby kyrka. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak

Mjällby kyrka. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak Mjällby kyrka Mjällby socken, Sölvesborgs kommun Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak Blekinge museum rapport 2009:6 1:e antikvarie Thomas Persson Innehåll Inledning... 2 Byggnadshistoria...

Läs mer

ZERUST korrosionsskydd för elektronik och elektronisk utrustning

ZERUST korrosionsskydd för elektronik och elektronisk utrustning ZERUST korrosionsskydd för elektronik och elektronisk utrustning Varför ZERUST? Reducerad produktivitet och fel på elektronisk utrustning är två problem som orsakas av korrosion. Korrosion kan uppstå när

Läs mer

Förnya dina metallytor

Förnya dina metallytor Måla metall Arbetsråd för Metallprimer Grundfärg, Roststopp Grundfärg, Allround Grundfärg, Komplett Grund- & täckfärg, Mekanlack Aqua Täckfärg, Plåttak Aqua Täckfärg, Plåtfasad Täckfärg och Hammarlack

Läs mer

Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar

Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar 1. 1A. 2A. 3. 3A. BRANDTEKNISK KLASS EI30 - EI90 1. Genomföring i gipsvägg med genomgående isolering., tjocklek 2x30 mm 1A. Genomföring i gipsvägg med bruten

Läs mer

Evercrete Vetrofluid

Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid är ett speciellt impregneringsmedel som skyddar betong från försämring. Dess huvudsakliga formula baseras på vattenglas med en speciell katalysator som tillåter

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn LLENTAB Stomstål Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2013-01-10 2 Leverantörsuppgifter

Läs mer

RIKTLINJER FÖR RENGÖRING

RIKTLINJER FÖR RENGÖRING Allmänt Knauf AMF mineralplattor finns med många olika ytbehandlingar. Ytorna rengörs med olika metoder. Normalt behöver inte innertakspannor rengöras i de flesta standardtillämpningar, men rengöring kan

Läs mer

Potentialutjämning S N A B B G U I D E

Potentialutjämning S N A B B G U I D E Potentialutjämning S N A B B G U I D E Potentialutjämning i byggnad H D G 4 E 3 2 C E El 5 Data Tele K-TV Avlopp Vatten järrkyla järrvärme Gas A B A. Inkommande elkablar Kablar och rör utifrån ska föras

Läs mer

Korrosivitetsklass C2 enligt ISO 12944-5

Korrosivitetsklass C2 enligt ISO 12944-5 Korrosivitetsklass C2 enligt ISO 12944-5 Utomhus i atmosfär med låga halter luftföroreningar, lantliga områden. Inomhus i icke uppvärmda utrymmen men med växlande temperaturer och fuktighet. Låg frekvens

Läs mer

Limhamns kapellkrematorium

Limhamns kapellkrematorium Antikvarisk rapport Limhamns kapellkrematorium BYTE AV PLÅTMATERIAL PÅ TAK Malmö kyrkogårdsförvaltning, Limhamns socken i Malmö stad Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2013:002 Lina Bjermqvist

Läs mer

DUBO skruvsäkringar. DUBO skruvsäkringar för insexskruvar. DUBO tandade stålbrickor. KORREX mutterskydd. KORREX runda mutterskydd. KORREX snäpphättor

DUBO skruvsäkringar. DUBO skruvsäkringar för insexskruvar. DUBO tandade stålbrickor. KORREX mutterskydd. KORREX runda mutterskydd. KORREX snäpphättor DUBO skruvsäkringar 10 10 DUBO skruvsäkringar för insexskruvar 11 DUBO tandade stålbrickor 15 KORREX mutterskydd 22 DUBO WORLDWIDE KORREX runda mutterskydd KORREX snäpphättor 24 17 KORREX skyddsknappar

Läs mer

Testrapport. 2016-02-08 Airwatergreen, FLEX

Testrapport. 2016-02-08 Airwatergreen, FLEX Nr. 01-1602 2016-02-08 Airwatergreen, FLEX Postadress Telefon Bankgiro Org. nr. E-post Box 1026 08-525 099 40 5801-6379 556302-7530 info@fvuab.se 101 38 Stockholm Telefax Internet Besöksadress 08-525 099

Läs mer

LIGHTLINE ENTRÉTAK. Stilren o modern design. Sluttande. Funktionell design med dolda infästningar. Välvt. Flexibel och kombinationsvänlig.

LIGHTLINE ENTRÉTAK. Stilren o modern design. Sluttande. Funktionell design med dolda infästningar. Välvt. Flexibel och kombinationsvänlig. LIGHTLINE ENTRÉTAK SIDA Sluttande Funktionell design med dolda infästningar 2 Välvt Flexibel och kombinationsvänlig 3 Sadel Tidlösa och robusta informationstavlor 4 XL Tidlösa och robusta entrétak 5 Modul

Läs mer

ämnen omkring oss bildspel ny.notebook October 06, 2014 Ämnen omkring oss

ämnen omkring oss bildspel ny.notebook October 06, 2014 Ämnen omkring oss Ämnen omkring oss 1 Mål Eleverna ska kunna > Kunna förklara vad en atom och molekyl är. > Vet a vad ett grundämne är och ge exempel > Veta vad en kemisk förening är och ge exempel > Veta att ämnen har

Läs mer

Komplett reparationssortiment

Komplett reparationssortiment Betongreparation Finja Bemix Komplett reparationssortiment Specialister på specialbetong Finja Bemix utvecklar, producerar och levererar specialbetong till byggindustrin i hela Sverige och har ett stort

Läs mer

Askims Kolonistugeområde. Län Västra Götaland Gatuadress Askims Kolonistugeområde Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 28,4 m² Område

Askims Kolonistugeområde. Län Västra Götaland Gatuadress Askims Kolonistugeområde Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 28,4 m² Område Län Västra Götaland Gatuadress Askims Kolonistugeområde Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 28,4 m² Område Askims Kolonistugeområde Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida

Läs mer

Montageanvisning för GC- räcke. (rev. 2012-02-21)

Montageanvisning för GC- räcke. (rev. 2012-02-21) Montageanvisning för GC- räcke (rev. 2012-02-21) Innehållsförteckning Allmän information inför montage... 1 Säkerhet på arbetsplatsen... 1 Material... 1 Avrop av material... 1 Tillverkning av radier...

Läs mer

Villa Vera, Ronneby brunn

Villa Vera, Ronneby brunn 2006:29 Villa Vera, Ronneby brunn Byggnadsminne nr 72 Slutrapport, antikvarisk kontroll Exteriör renovering Rapport, år och nr: 2006:29 Rapportnamn: Villa Vera, Ronneby Brunn Byggnadsminne nr 72. Slutrapport,

Läs mer

KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR

KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR PP Korrugerad 9AI9/9492> :8=J/0 =4788 Avledning av regnvatten Avledning av industriellt avloppsvatten Avledning grundvatten Avledning av smutsvatten från hushåll

Läs mer

BO KLOCKSTAPEL Bo socken, Hallsbergs kommun, Närke, Stängnäs stift

BO KLOCKSTAPEL Bo socken, Hallsbergs kommun, Närke, Stängnäs stift BO KLOCKSTAPEL Bo socken, Hallsbergs kommun, Närke, Stängnäs stift OMLÄGGNING AV SPÅN PÅ FASADER samt TJÄRNING 2009 Antikvarisk rapport Estrid Esbjörnson Bo klockstapel under omläggning av spån på norra

Läs mer

Flat Carbon Europe. Magnelis En nyskapade metallbeläggning som ger skydd i de tuffaste av miljöer

Flat Carbon Europe. Magnelis En nyskapade metallbeläggning som ger skydd i de tuffaste av miljöer Flat Carbon Europe Magnelis En nyskapade metallbeläggning som ger skydd i de tuffaste av miljöer Magnelis I de tuffaste miljöerna behövs det starkaste skyddet är en ny och stark metallbeläggning som skyddar

Läs mer

Potentialutjämning SNABBGUIDE. med ett urval av de vanligaste produkterna

Potentialutjämning SNABBGUIDE. med ett urval av de vanligaste produkterna Potentialutjämning SNABBGUIDE med ett urval av de vanligaste produkterna 205 Potentialutjämning i byggnad H D G E 3 2 C E El Data Tele K-TV Avlopp Vatten järrkyla järrvärme Gas A B A. Inkommande elkablar

Läs mer