Byggnadsstyrelsen 60 Tekniskabyråns information Aluzink påtomteboda. - erfarenheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggnadsstyrelsen 60 Tekniskabyråns information 1986-03. Aluzink påtomteboda. - erfarenheter"

Transkript

1 Byggnadsstyrelsen 60 Tekniskabyråns information Aluzink påtomteboda - erfarenheter

2 Dokumentets utgivare Projektledare, upphovsman ( män), konsult (er), etc Hans Nilsson, Tekniska byrån Rolf Svensson, Plåtkonsult Rolf Svensson AB Torbjörn Österling, Bentab Byggkonsult AB Dokumentnamn och dokumentbeteckning Tekniska byråns information nr 60 Dokumentets datum Ärendebeteckning Projektnamn (ev förkortat) Aluzink Uppdragsgivare Byggnadsstyrelsen Tekniska byrån /86 Dokumentets titel Aluzink på Tomteboda - erfarenheter Huvudinnehåll En sammanställning,av erfarenheterna från användningen av aluzink på Tomteboda Postterminal. Nyckelord' Aluzink, katodiskt skydd, hanteringsfläckar, rostfläckar, fotrännor, brunnar, galvanisk korrosion, förzinkad plåt. Försäljningsställen ISSN Omfång 31 sidor Sekretessuppgifter Red Ingrid Bäckström Ref Q Byggnadsstyrelsen Hans Nilsson Postadress Besöksadress Godsadresser' Telefon Telex Byggnadsstyrelsen Karlavägen 100 Banergatan Bu i Id S STOCKHOLM

3 1 Innehållsförteckning Förord Bakgrund Motiv för kontinuerlig erfarenhetsåterföring Allmänt om aluzink Beläggningsklasser - aluzink Begränsningar vid användning av aluzink Katodiskt skydd Erfarenheter efter 2 år Besiktningsresultat i november 1984 Hanteringsfläckar på aluzink Rostfläckar/ rostangrepp Fotrännor, brunnar Lödningar av aluzink Rörelsefogar Rostangrepp vid lanterniner över lastgård vid infästningar Galvanisk korrosion Förzinkad plåt och aluzinkplåt på samma vägg Papptak Sammanfattning Nästa besiktning

4 á

5 3 Förord Informationen innehåller en sammanställning av de erfarenheter man fått från användningen av stålplåt, metalliserad med zink-aluminium, (aluzink) på Tomteboda postterminal. Planerat är också att Byggnadsstyrelsen framgent ska sammanställa och redovisa erfarenheter i skriven färm. I arbetet med innehåll och sammanställning har deltagit, Rolf Svensson Plåtkonsult AB och Torbjörn Osterling, Bentab Byggkonsult AB. AB. Samtliga fotografier har tagits av Torbjörn Osterling. Bilderna finns även som smådia för utlåning. Tekniska byrån Husbyggnads sektionen Hans Nilsson

6 á

7 5 Bakgrund. Motiv för. kontinuerlig erfarenhetsåterföring Under åren uppförde Byggnadsstyrelsen för Postverkets räkning en ny postterminal, Tomteboda Postterminal. Postterminalen är uppdelad på flera olika huskroppar, vilket framgår av figur 1. Som taktäckning och fasadbeklädnad har använts stålplåt metalliserad med en beläggning bestående av aluminium, zink och kisel, aluzink. Aluzink har också använts till beslagning av krön m m i anslutning till tak täckta med papp. 7 / / i / i FIG.1. Tomteboda Postterminal,. 1. Spårhall med fyra elektrifierade spår om vardera 175 m. 2. F järr- och högt raf ikka j med 12 angöringsplatser för större lastbilar. 3. Huvudbyggnad i 6 plan varav sorteringsfunktionerna tar 3 plan. Garage och verkstäder i souterrängvåning, personalytor i en takvåning och däröver en installationsvåning längs hela huskroppen. 4. Inbyggd lastgård för postens uppsamlings- och spridningsbilar vid en 250 m lång kaj. 5. Kontorsbyggnad i 7 plan, fyra kontorsplan med cellkontor,pla ce rade över en indragen fläktvåning, kassaexpeditioner och en 80 m lång kundkaj (7). 6. Ett ännu inte uppfört parkeringshus med plats för 430 bilar.

8 6 BILD 1. Aluzink på entretak. För ytbelagd förzinkad stålplåt liksom för byggplatsmålad förzinkad stålplåt finns lång svensk erfarenhet. Aluzink är däremot ett fr svenska förhållanden relativt nytt plåtmaterial. Det saknas i stor utsträckning erfarenheter från en användning liknande den som kommit till utförande på Tomteboda Postterminal. Hur är ko rrosionshärdigheten jämfört nied förzinkad plåt? Finns några begränsningar vad gäller falsning, lödning etc? Mot bakgrund av. ovanstående har d' airför Byggnadsstyrelsen beslutat om en kontinuerlig uppföljning av erfarenheterna från användning av aluzink på Tomteboda Postterminal. Iakttagelsen, fdrändringar m m skall tills vidare dokumenteras minst 1 gång/år. Jämförande fotodokumentation skall lämnas.

9 7 Allmänt om aluzink Stålplåt metalliserad med zinkalu-miniumbeläggni ng i stället för enbart med zink är en ny produkt som börjat användas som taktåckningsoch fasadbeklädnadsmaterial. Metallbeläggningen består av en legering av 55 % aluminium, 43,4 % zink och 1,6 % kisel. Skälet till att tillsätta aluminium till metallbeläggningen är att öka korrosionsskyddet. Metallbeläggningen har tillverkats och använts kommersiellt sedan år 1972 i USA och år 1976 i Australien. I Europa introducerades materialet år 1979, och sedan år 1981 tillverkas materialet även i Sverige. Grundmaterialet vid f ramställning av aluzinkplåt är detsamma som vid tillverkning av va rmfö rzinkad stålplåt. Aluzink-plåten används dels obelagd dels ytbelagd med organisk ytbeläggning på motsvarande sätt som den varmförzinkade plåten. Metallbeläggningen med zink.-aluminium-kisel skyddar stålplåten på samma sätt som beläggning med zink. För förzinkad plåt finns många svenska långtidsprov att referera till medan man för plåt belagd med zinkaluminium-kisel har 4-5 års erfarenhet. För att få fram längre tids erfarenheter måste man gå till utländska försök. BILD 2. Aluzink som väggbeklädnad och taktäckning. Sedan år 1981 tillverkas materialet i Sverige.

10 8 Av figur 2 och 3 framgår korrosionsförluster vid stadsmil j6 - Stockholm; Vanadis och vid marin miljö - Bohus ; Malmön. Varmförzinkad stålplåt 4- Nc,y 0 Stålplåt belagd med zinkaluminium (55 %aluminium, 43,4 %zink, 1,6%kisel) Exponeringstid, år Fig.2 Korrosionsförluster i stadsmiljö - Stockholm; Vanadis. Uppgifterna är hämtade från "Värt att veta om Aluzink" utgåva 3, december Varmförzinkad stålplåt c c9 Stålplåt belagd med zinkaluminium (55 % aluminium, 43,4 % zink, 1,6 % kisel) Exponeringstid, år Fig.3. Korrosionsförlusterna i marin miljö - Bohus; Malmön. Uppgifterna är hämtade från "Värt att veta om Aluzink" utgåva 3, december Det bör beaktas att figurerna 2 och 3 redovisar jämförelser mellan varmförzinkad stålplåt och stålplåt metalliserad med zink-aluminium (Aluzink), båda utan organisk ytbeläggning. Numera används sällan va rmf ö rzinkad stålplåt utan organisk ytbeläggning. Några resultat från jämförande prov där plåten haft organisk ytbeläggning finns inte redovisade ännu. De slutsatser som kan dras av fig 2 och 3 kan därf r inte överföras till att gälla plåt med organisk ytbeläggning.

11 0 41 u 0 n Co 4i Co) G 4J bou) r n n ro Q )Q) Ln o +. aa a N N e0 x a 'rl 4i a) bo0i CI) C'1 C'1 od å0 b0 4J ' b p, Lr'1 O QO r-oc 00 Lr :c r- r-4 T- a) v (1) ct) a a, ri ond n Ln o N u'1 N N r,- N r- a a w a cd., a -4!J u v 00 Cl)'r 4J O.r 0).0 Cl) G o N r- I r l v-i a q a 0 e e ö y 0C ttf r cd (00) Cr-I d-) O 'G cd ARS.1-1 bo x å t0 N c : o WbOr- 4d + N rl Llr1 4 0)r-1 (0N tö acd bd (0 -i i: vi D c :ö cd w C0 b Ö C C r-{ N ta ba W r l 4l C' r 00 r-1 G 0 Ö 'n bi o c11.x fs7 E aj.n 0

12 lo Begransningar vid anvandning av aluzink Aluzinkplåt kan normalt bearbetas, målas och ytbeläggas på ungefär samma sätt som varmförzinkad plåt. Av hittills gjorda erfarenheter såväl inom Sverige som utomlands bör dock vissa saker beaktas vid användning av aluzinkplåt. Eftersom metallbeläggningen innehåller en stor volym aluminium är risken för galvanisk korrosion vid kontakt med ädlare metaller, t ex koppar, betydligt större än vid användning av förzinkad stålplåt. Vätska, t ex regnvatten som innehåller koppar, måste därför förhindras att rinna ner på eller komma i kontakt ened stålplåt belagd med zink-aluminium. Det har också visat sig olämpligt att kombinera materialet med bly, varför bly inte bör användas som isoleringsmaterial på samma sätt som vid varmförzinkad plåt. Aluzinkplåt bör inte heller användas i basiska miljöer, t ex i ladugårdar och d jurstaller. Plåten måste också skyddas mot stänk av murbruk, cement eller betong. Ingjutning i betong skall undvikas. Plåten går att svetsa, men är svår att löda. Detta innebär att kon'- struktioner som måste lödas bör undvikas. I figur 4 redovisas de garantivillkor som tillverkaren (Dobel AB) uppställt. Av dessa framgår också de begränsnip.gar som berörts ovan. GARANTIATAGANDE Dobel AB gatatitcrar på häri angivna villkor an Dobd byig. plåt tillverkad av Alutink inte genom notmal atmos(zisk kor mon genombryts, brista eller förlorar sina konstruktiv' egenskaper intom 20 år från på Föregående sida angivna levenstsdatutn. Om berättigat garanturuqråk fnmstills åtar sig Dobd AB att i eget val svan för kostnaderna tör reparation av defekt plåt eller till köparen fritt kvcru a ny plåt sam etättning för den defekta. Dobel ansvarar dock inte för kostnader för demontetin; av defekt plåt, extra beaibeming eller moutcsing av ny plåt eller för direkta dler indirekta skador till följd av defekt i levererad plåt. Denna garanti gäller som tillägg till Dobels ångande enligt vid leveranstillfället gällatede allmänna lev ser. VILLKOR FÖR GARANTI Garanti enligt detta bevis gäller naiv D00EL plåten används i notmal miljö. Garantin kan alltså inte tillämpas då plåten används i särskilt korrosiv eller aggressiv miljö, t ex i luft med hög sdthak,,i,konnstant kontakt med vatten eller där korroaiva kemikalier, korrosiv rök, kondens och aska, cementdamm eller djurspillning kan påverka plåtytan. Garantin gäller vidare under förutsättning am A. Lutningen på tak eller annan plåtyta at minst 1:48 (1,2 ) g. Tillämpad radie vid bockning av plåt år minst 2 X t om plåttjockkken u 0,75 mm eller ninnare och minst 4 X t för plåt som är tjockare än 0,75 mm C. Plåten inte återbockas kraftigt eller funnas så an metallbe läggningen utsätts för vaxelvis hopstickning och smackning D. Plåten eller dess beläggning inte skadas mekaniskt eller kemiskt E. Vatten kan.avrinna fritt från alla plåtytor F. Plåten inte las eller används i kontakt med iller närhet av fuktiga och korrusiva material G. PL ten inte utsätts för kontakt med biv eller koppar eller vätskeutströmning från bly eller kopparrör H. Lämpliga fästdon, tätningsmedd odh tillsatsmedel vid lödtung används 1. Offentliga bykgru rmcr oh anvisningar liksom av nobel utfrdadc finskrifter nlläntpas FIG, 4, Garantivillkor föra Aluzink enligt Dobel ABe

13 11 Katodiskt skydd Zink ger som bekant ett korrosionsskydd åt stålplåt. En annan positiv effekt är det katodiska skydd som zinken ger. Om zinkskiktet skadas mekaniskt så att stålkärnan friläggs har zinken en läkande effekt. Detta innebär att zinken läker frilagda stålytor i repor, borrhål, snittkanter m m. Ett galvaniskt element bildas då den förzinkade plåten blir fuktig. Zinkbeläggningen (anod) korroderar och zink-joner vandrar i den galvaniska cellen till stålytan (katod) och neutraliserar hydroxider som vandrar i motsatt riktning. Resultatet blir olösliga zinkföreningar som fålls ut och. skyddar stålytan. Detta går något oegentligt under benämningen självläkning. Zinken,offrar sig genom egenkorrosoon.for stålet och kan bara fortgå sa lange som det finns zink på stalytan intill snittytan. En väsentlig egenskap i detta sammanhang är att zinken genom det katodiska skyddet även förhindrar kryprost under zinkbeläggningen. När metallbeläggningar med zinkalumin.ium-kisel (aluzink) används som korrosionsskydd på stålplåt är det främst med hänsyn till det katodiska skyddet som zinken ingår i metallbeläggningen. En ofta återkommande fråga i de sammanhangen är huruvida mängden zink i beläggningslegeringen är tillräcklig för att ge katodiskt skydd under plåtens (byggnadens) användningstid, eftersom zinken successivt förbrukas. Hittills vunna erfarenheter - och resultat från utförda provningar - tyder på att så skulle vara fallet i normala miljöer men måste natur ligtivis följas upp under de närmaste åren. Detta sker bl a inom ramen för detta erfarenhetsåterföringsprojekt. I detta sammanhang bör dock påpekas att en viss rostfärgning 1 alltid uppstår av klippkanter o d vid exponeringens inledningsskede, vilket även gäller för varmförzinkad plåt. Rostningen avstannar dock efter en tid och problemet är huvudsakligen av estetisk karaktär. Det har visat sig att rostf ärgningen vid klippkanter o d vid exponeringens inledningsskede pågår längre tid vid aluzink än vid förzinkad stålplåt.

14 12 Erfarenheter efter 2 år Besiktningsresultat i november 1984 Som underlag för redovisade erfarenheter utgör i huvudsak anteckningar i slut- och ef terbesiktningsutikande av plåtarbeten å tak och fasader; Bilaga Plåt 1, 2 och 3. Dessa ingår inte i denna PM. Garantibesiktning våren skall utföras Hanteringsfläckar på aluzink Rengöring av plåt från fläckar efter hanteringar och redskap som legat på plåt har inte gått att utföra med ett bra slutresultat. Vid försök som utfördes genom avtorkning ökade fläckens storlek, se bild 8. Mot denna bakgrund beslutades under arbetets gång och vid slutbesiktningen att ingen åtgärd skulle vidtagas för att ta bort fläckarna. BILD 4. Exempel på fläck (repa) efter en fram och tillbaka. hängande elkabel som svängt

15 W

16 14 BILD 7. Detalj av fläckar som framgår på bild 6. Någon förändring under tiden från slutbesiktning har inte skett. Se bild 2 som är tagen ca 3 månader efter slutbesiktning. BILD 8. Försök att rengöra har inte gått bra. Någon förändring har inte skett sedan slutbesiktning. Sammanfattningsvis kan beträffande bilderna 4-8 noteras att någon f6ränd ring inte skett sedan slutbesiktningen. Detta gäller såväl estetiskt (utseende) som tekniskt (korrosion, flagningar i metallbeläggning).

17 15 Rost fläckar/r osta ngre pp 1 slutbesiktningsutlåtande har note rats rostangrepp på i fdrsta hand ståndfalser där aluzinkskiktet skadats vid f alsningsa rbetet. Dessa brister har bättringsmålats med zinkrik färg, se bild 9. BILD 9. Bättringsmålning med zinkrik färg vid skadors i aluzinkskiktet

18 p O No rr W: f) -i1 N P id -1 p o n rp K m rr (D o n J. rp (D h- w P1o0 w nma CL m rr 1- b N p O b h' i-h ) Fw-a 04 f-(d rt pro t1) rt rt m C a' r n N N fj. oq o C C g N.. rr e7 (1) N fd rt Oti? Pa u. 3o t7 I O I- N aoo Q. 'rr

19 17 BILD 12, Rastfläckar där aluzinkbeläggningen skadats Bättringsmålning är inte utförcl Bild 13, 14, 15 och 16 visar rostangrepp och rostrinningar från andra material, s k f remdrost, t e x rostrinningar från icke bättringsmålade skruvf rband, eller fästdon utan egentligt korrosionsskydd. BILD 13. Exemp e Z på fremdrost.

20 18 4 BILD 14. Exempel på fremdrost. BILD 15. Exempel på fremdrost.

21 19 BILD 16. Exempel på fremdrost. Fotrannor, brunnar Bild 20 visar ett exempel där omfalsningen av plåten till takbrunn är rostangripen. Generellt noterades att det fanns kvarstående vatten och skräp i så gott som samtliga brunnar. Bild 17, 18 och 19 visar på ett tydligt sätt att (vattengången) f otrännan blir hårt angripen av f broreningar. Risk för korrosionsangrepp kanske finns på sikt om det kontinuerliga underhållet (rengäringen) åtsidosätts. BILD 1?. Föroreningar samlas lätt z vattengångar.

22 N-

23 'ti'. '''ti 0 N b

24 22 Rörelsefogar vid lanterniner över lastgård Vid besiktningen kunde noteras att rörelsefogar i lastgården inte fullföljts genom Tante rnintaket. Se bild 22. BILD 22, Rörelsefog vid lastgård. Se även bild 23.

25 BILD 23. Av bilden framgår att man i plåten har en rörelsefog (förhöjd ståndfals) medan man i lanterninen endast harg ett något bredare täcklist. Se även bild

26 á

27 R: cf c R, O N. N N o rt Cfl x J. rd N r o (D cn f- x v) rt hrprt rr rn S p w a: K a' w: oa ( m oa a, m aa n vw cr m b w n w: oa N rt -n m awrr o: o N OQ F' 1 r'2!d C\ p) p F-' CD rt OQ A I-- A Ö E r rt fad N o fd fa s: i w c Q rr F- a. N t-t u, a w m cn QR ( E D r'! H + Sv p + C G rt CJ C rt ro _J w: n w ht c& m t x i N b

28 26 Galvanisk korrosion Av bilderna 27 och 28 framgår att väggbeklädnad och taktäckningen ovanförr utförd med aluzinkplåt. BILD 2?. Taktäckning och väggbeklädnad av aluzinkplåt BILD 28 Taktäckning och väggbeklädnad av azuzznkpzåt

29 27 Bilderna 29 och 30 visar också väggbekl'dnad och taktckning med den skillnaden att taktäckningen ir utfird med simsvetsad rostfri plåt ".".::::: %:::... : : ::f :. : %. :::.::::::.:.::::::::.:.:::::.:.::::::..:::.:.: BILD 29. Taktäckning med sömevetsad rostfri stålplåt. Väggbeklädnad och listbeslag är av aluzinkplåt. %% ::. % \\ *%% \ %..;%\\ '. BILD 30. Taktäckning med sömevetsad rostfri stålplåt. Väggbeklädnad och listbeslag är av aluzinkplåt.

30 28 Från taksprånget har vatten droppat ned på underliggande sockelbeslag och gett missfärgning i det fallet dr rostfri plåt använts som taktäckning. Där taktäckningen är av aluzinkplåt har ingen missfärgning skett. Jämför bild 28 och 30. Det b6 r observeras att dessa takytor ligger intill varandra och att det vid besiktningstillfället regnade. Trolig orsak till missfärgningen kan vara att erosionspartiklar från det ädlare materialet ( rostfri plåt) följer med vattendropparna, varvid det uppstår en kombination av nötningskorrosion sion. och galvanisk korro- Det noterade förhållandena bör särskilt observeras vid framtida besiktningar. Förzinkad plåt och aluzinkplåt.,. på samma vägg Av bild 31 framgår att ett antal band på väggbeklädnaden har en avvikande lyster (glans). Dessa är utförda av f rzinkad plåt, vilka av misstag monterats in bland de övriga banden av aluzinkplåt. Vid slutbesiktningen noterades detta, men banden har fått sitta kvar på väggen eftersom det ä r ett unikt tillfälle att jämföra aluzinkplåt och varmförzinkad plåt i den aktuella miljön. BILD 31. Väggbeklädnad både med azuzinkpzåt och för'zinkad stålplåt.

31 ' Q) 0 f., x...r:'r'r:... q H

32 30 I vissa fall där man vid slutbesiktning kunde notera flera kraftiga bakfall har ombyggnad skett. Se bild 34. Som framgår av bilden har ombyggnaden inte gett avsedd förbättri.ng. BILD 34. De Z av papptak som byggts om. Tyvärr utan resu Ztat eftersom man fort farande har bakfall och kvarstående vatten.

33 Sammanfattning 31 Efter ca 2 å rs exponering har aluzinkplåten inte förändrats på något anmärkningsvärt sätt. Exponeringstiden är också ännu mycket kort. Av bilderna framgår i vissa avseenden några förändringar och erfarenheter som speciellt bör föl jas vid efterföljande besiktningar. Detta galler i första hand o fläckar efter hantering o förändringar vid bättringsställen respektive dr bättring inte utförts o korrosionsangrepp i vattengångar o utveckling av f remdrost o hållbarhet hos lödningar o galvanisk korrosion o nötnl.ngskorrosion. : ti::y:: :::: `;:: ;:;a::; i : : ka '', :;ti:..ti;:;..:.. : : :.''ä;:::;; BILD 35. På Tomteboda postterminal finns ca m2aluzin7<plåt. Dels i form av taktäckning och väggbeklädnad dels i form av bärverk o. dy. Nästa besiktnin g Nästa besiktning kommer att ske vid garantibesiktningen under Eventuella förändringar och andra iakttagelser kommer då att dokumenteras på motsvarande sätt som i denna PM.

34

35

36 db MBYGGNADSSTYRELSEN * Gernisonstryckeriet *Stockholm* 19e6 *

April 2014. Råd om val av material och underhåll

April 2014. Råd om val av material och underhåll April 2014 Råd om val av material och underhåll Råd om val av basmaterial och beläggningssystem samt besiktning och underhåll av Plannjaprodukter Som köpare av Plannjaprodukter kan Du påverka livslängden

Läs mer

1.6 Zinkens korrosion

1.6 Zinkens korrosion 1.6 Zinkens korrosion Stål är vår tids mest använda material. Men stål har en stor nackdel och det är dess höga korrosionshastighet. Att skydda stålkonstruktioner och detaljer mot rost har därför stort

Läs mer

Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L. Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik

Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L. Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L LC MÅLNING M M Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik LD - SKYDDSBELÄGGNING Text rensad från metoder som inte används och ovidkommande

Läs mer

Uppgiften Materiel Brunn nummer Metall eller metallkombination

Uppgiften Materiel Brunn nummer Metall eller metallkombination Hemlaboration 5 B (Härnösand) Korrosions och korrosionsskydd Teori En galvanisk cell består av två elektroder (anod och katod), en förbindelse mellan dessa och en elektrolyt.. Galvanisk korrosion kan liknas

Läs mer

FÖR PROJEKTERING OCH LÄGGNING AV TAK I ROSTFRITT STÅL

FÖR PROJEKTERING OCH LÄGGNING AV TAK I ROSTFRITT STÅL TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING OCH LÄGGNING AV TAK I ROSTFRITT STÅL Följande anvisningar gäller för taktäckning med a) sömsvetsad rostfri bandplåt...sida 2 b) dubbelfalsad rostfri bandplåt...sida

Läs mer

Innehåll. Plåtarbeten i samband med puts 2. Sammanfogning och infästning 3. Underlag 3. Språng 3. Putskant 4. Listbeslag 4.

Innehåll. Plåtarbeten i samband med puts 2. Sammanfogning och infästning 3. Underlag 3. Språng 3. Putskant 4. Listbeslag 4. Plåtarbeten Innehåll Sid Plåtarbeten i samband med puts 2 Sammanfogning och infästning 3 Underlag 3 Språng 3 Putskant 4 Listbeslag 4 Fönsterbleck 4 Häng - och ståndskivor 4 Skyddsbeslag 5 Stuprör 5 Fasadrenovering

Läs mer

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap Karin Lindqvist, Swerea IVF Exempel 1) Vad finns under ytan? Företaget X hade sett sjunkande kvalité

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Allmänna rekommendationer vid målning med Isotrol rostskyddsystem. 1. Korrosivitetsklass, miljöklass. 2. System efter korrosivitetsklass

Allmänna rekommendationer vid målning med Isotrol rostskyddsystem. 1. Korrosivitetsklass, miljöklass. 2. System efter korrosivitetsklass Allmänna rekommendationer vid målning med Isotrol rostskyddsystem Innehåll: 1. Korrosivitetsklass, miljöklass 2. System efter korrosivitetsklass 3. Rostgrad för objektet 4. Underhållsmålning av tidigare

Läs mer

Varmförzinkat stål ett spännande uttrycksmedel

Varmförzinkat stål ett spännande uttrycksmedel Annikki Hirn, Nordic Galvanizers Varmförzinkat stål ett spännande uttrycksmedel Stockholmsmässan Rosenbergs Arkitekter Varmförzinkning ett tåligt korrosionsskydd Varmförzinkning har tidigare främst valts

Läs mer

CorEr. Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna

CorEr. Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna CorEr Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna År 2007 startade Boden Energi AB sin senaste sopförbränningspanna av typen Roster, levererad av B&W Volund. Pannan förbränner cirka 50

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Addion. Matt mässing. Krom. Brunoxid. Kort om ytbehandling. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Addion. Matt mässing. Krom. Brunoxid. Kort om ytbehandling. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Polygiene Technology Addion Matt mässing Brunoxid Krom Kort om ytbehandling ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehållsförteckning Ytbehandling förhindrar eller fördröjer korrosion

Läs mer

Tak- och väggprofiler

Tak- och väggprofiler Tak- och väggprofiler T 2012-11-09 12.40 ! "#$ %&'%($!! % 2012-11-09 12.40 Tak- och väggprofil anpassad för Nordiskt klimat I Sverige och övriga Norden har vi ofta tufft väder med regn, blåst, snö och

Läs mer

VISBY KV SOLROSEN 1 SÄVSKOLAN. F-HUSET SKADEINVENTERING BYGG OCH VVS 2011-11-18

VISBY KV SOLROSEN 1 SÄVSKOLAN. F-HUSET SKADEINVENTERING BYGG OCH VVS 2011-11-18 VISBY KV SOLROSEN 1 SÄVSKOLAN. F-HUSET SKADEINVENTERING BYGG OCH VVS 2011-11-18 UPPDRAGSGIVARE Region Gotland Samhällsbyggnadsförvaltningen Visborgsalle 19 621 81 Visby KONSULT Engma AB Västerhejde Bjärs

Läs mer

UNDERSÖKNING AV PARKERINGSGARAGE, P2. BRF KANTARELLEN. Projektnummer: 40990

UNDERSÖKNING AV PARKERINGSGARAGE, P2. BRF KANTARELLEN. Projektnummer: 40990 UNDERSÖKNING AV PARKERINGSGARAGE, P2. BRF KANTARELLEN Projektnummer: 40990 UNDERSÖKNING AV PARKERINGSGARAGE BRF STATAREN Projektnummer: 40990 Tor Powell HSB Stockholm Konsult 0727-377090 Tor.Powell@hsb.se

Läs mer

Korrosionsinstitutet. Swedish Corrosion Institute. Uppdragsgivare: Nicholas T Rolander Morbygden 44 SE-791 94 Falun

Korrosionsinstitutet. Swedish Corrosion Institute. Uppdragsgivare: Nicholas T Rolander Morbygden 44 SE-791 94 Falun Korrosionsinstitutet Swedish Corrosion Institute Uppdragsgivare: TOWNSHEND TRADE COMPANY Nicholas T Rolander Morbygden 44 SE-791 94 Falun Ärende: Provning av produkten Tef-Gel s förmåga att minska galvanisk

Läs mer

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Tack för ditt förtroende. Din belöning kommer att vara en kvalitetsprodukt och dina barns glädje. Inledning I handen har

Läs mer

lindab coverline byggplåt Lindab Coverline TM Lindab byggplåt Ett attraktivt yttre

lindab coverline byggplåt Lindab Coverline TM Lindab byggplåt Ett attraktivt yttre Lindab Coverline TM Lindab byggplåt Ett attraktivt yttre 2 Skapa din egen profil Nu kan din nya fastighet få ett attraktivt yttre med Lindabs byggplåt som också är ett kostnadseffektivt alternativ som

Läs mer

Flat Carbon Europe. Magnelis En nyskapade metallbeläggning som ger skydd i de tuffaste av miljöer

Flat Carbon Europe. Magnelis En nyskapade metallbeläggning som ger skydd i de tuffaste av miljöer Flat Carbon Europe Magnelis En nyskapade metallbeläggning som ger skydd i de tuffaste av miljöer Magnelis I de tuffaste miljöerna behövs det starkaste skyddet är en ny och stark metallbeläggning som skyddar

Läs mer

AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd

AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd använder en ny kombination av zink, ihåliga glaspärlor och en upphovsrättsskyddad aktivator som aktiverar zinken och förbättrar

Läs mer

Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV. Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare. Herrljunga Terrazzo AB

Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV. Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare. Herrljunga Terrazzo AB 2014-03-27 1 (5) Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare Herrljunga Terrazzo AB Box 13, SE-524 21 Herrljunga Office +46 (0)513-78 50 00 www.terrazzo.se 2014-03-27

Läs mer

alkordesign System RENOLIT WATERPROOFING

alkordesign System RENOLIT WATERPROOFING ALKORDESIGN Skola (Belgien) RENOLIT WATERPROOFING alkordesign System ALKORDESIGN system efterliknar utseendet hos ett falsat plåttak, men utan den tyngd och kostnad som förknippas med aluminium-, zink-

Läs mer

Materialens påverkan på dricksvatten. Olivier Rod olivier.rod@swerea.se

Materialens påverkan på dricksvatten. Olivier Rod olivier.rod@swerea.se Materialens påverkan på dricksvatten Olivier Rod olivier.rod@swerea.se Swerea KIMAB experter inom metalliska material, korrosion och korrosionsskydd Forskningsinstitut Forskningsinstitut Del av Swerea

Läs mer

Vad är rostfritt stål? Fe Cr > 10,5% C < 1,2%

Vad är rostfritt stål? Fe Cr > 10,5% C < 1,2% Cr > 10,5% C < 1,2% Vad är rostfritt stål? Järnlegering med 10,5 % krom och 1,2 % kol, vilket krävs för att det självläkande ytskiktet (passiva skiktet) som ger korrosionshärdigheten skall kunna bildas

Läs mer

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING marmoleum LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Marmoleum click Allmän information Marmoleum Click har en ytbeläggning av linoleum som i huvudsak är

Läs mer

Flügger Skötselråd. För dina behandlade ytor. Användningsområde / Inomhus och utomhus

Flügger Skötselråd. För dina behandlade ytor. Användningsområde / Inomhus och utomhus Flügger Skötselråd För dina behandlade ytor Användningsområde / Inomhus och utomhus Innehåll Flügger Skötselråd - För dina behandlade ytor Målade våtrum Sidan 3 Tapetserade ytor Sidan 3 Övriga ytor inomhus

Läs mer

ZINK - en metall i kretsloppet

ZINK - en metall i kretsloppet ZINK - en metall i kretsloppet ZINK i hälsoprodukter Zink fungerar som kroppens korrosionsskydd, bl a genom att hålla ytan på vår hud intakt. Därför ingår zink i t ex läkemedel, sårsalvor, krämer, puder

Läs mer

Perforerad Plåtkassett och Sträckmetallkassett

Perforerad Plåtkassett och Sträckmetallkassett Perforerad Plåtkassett och Sträckmetallkassett BSAB-96 NSF Rekv.nr 303 Ersätter rekv.nr 302 och 303 mars 2000 Mars 2008 PERFORERAD PLÅTKASSETT Perforerad Plåtkassett l vissa miljöer utsätts ljudabsorbenter

Läs mer

BSK 07. Boverkets handbok om Stålkonstruktioner. Råd och rekommendationer anpassade till Internationals rostskyddsprodukter

BSK 07. Boverkets handbok om Stålkonstruktioner. Råd och rekommendationer anpassade till Internationals rostskyddsprodukter BSK 07 Boverkets handbok om Stålkonstruktioner Råd och rekommendationer anpassade till Internationals rostskyddsprodukter 1 Allmänn Information BSK 07 är en Svensk variant av ISO 12944, vilket är namnet

Läs mer

I denna broschyr beskrivs metoderna för skarv och montage av huvudvattenledningsrör av stål.

I denna broschyr beskrivs metoderna för skarv och montage av huvudvattenledningsrör av stål. Ledningsrör Huvudvattenledningsrör Metoder för skarv och montage I denna broschyr beskrivs metoderna för skarv och montage av huvudvattenledningsrör av stål. Applikationer huvudvattenledningar Ruukki är

Läs mer

AMM / AMS Plan- & bandtäckningsplåt

AMM / AMS Plan- & bandtäckningsplåt AMM / AMS Plan- & bandtäckningsplåt VINNER I LÄNGDEN 2 0 Å R S G A R A N TI VINNER I LÄNGDEN 2 0 Å R S G A R A N TI R I L ÄNGD VI EN E NN Plan& beslagsplåt ÅR S GARA VI R I L ÄNGD EN E NN NT I 2 0 Plan&

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

ABC CD Combidon. Produktblad Montage Miljö Underhåll

ABC CD Combidon. Produktblad Montage Miljö Underhåll ABC CD Combidon COMBIDON UTELUFTS/AVLUFTSDON 01-06 Produktblad Montage Miljö Underhåll ABC Ventilationsprodukter AB Tel: 0-9 08 80 Fax:0-9 08 99 www.abcvent.se FLAGNING abc Garantiplåt ÅRS GARANTI KULÖR

Läs mer

RIKTLINJER FÖR RENGÖRING

RIKTLINJER FÖR RENGÖRING Allmänt Knauf AMF mineralplattor finns med många olika ytbehandlingar. Ytorna rengörs med olika metoder. Normalt behöver inte innertakspannor rengöras i de flesta standardtillämpningar, men rengöring kan

Läs mer

Fouling? Don t fight it. Release it.

Fouling? Don t fight it. Release it. Fouling? Don t fight it. Release it. Upptäck HEMPEL:s senaste innovation och tekniska landvinning nya SilicOne bexäxningssläppande silikonbottenfärgssystem! + + Grundfärg Silikongrundfärg Silikonbottenfärg

Läs mer

Plåt och kondens FUKT RELATIV FUKTIGHET. 2015-04-16 Utgåva 2

Plåt och kondens FUKT RELATIV FUKTIGHET. 2015-04-16 Utgåva 2 2015-04-16 Utgåva 2 Plåt och kondens FUKT Den luft vi andas innehåller alltid en större eller mindre mängd osynlig fukt s.k. vattenånga. Ju högre luftens temperatur är, desto mer vattenånga kan den innehålla.

Läs mer

KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR

KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR PP Korrugerad 9AI9/9492> :8=J/0 =4788 Avledning av regnvatten Avledning av industriellt avloppsvatten Avledning grundvatten Avledning av smutsvatten från hushåll

Läs mer

Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar

Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar 1. 1A. 2A. 3. 3A. BRANDTEKNISK KLASS EI30 - EI90 1. Genomföring i gipsvägg med genomgående isolering., tjocklek 2x30 mm 1A. Genomföring i gipsvägg med bruten

Läs mer

Rapportering från Infokontoret, årsmöte Åbo 2006

Rapportering från Infokontoret, årsmöte Åbo 2006 Rapportering från Infokontoret, årsmöte Åbo 2006 Handbok i varmförzinkning Den uppdaterade versionen av Handbok i varmförzinkning har tryckts på danska i april 2006. Upplaga: 5000 ex Förbeställt: 2300

Läs mer

Askims Kolonistugeområde. Län Västra Götaland Gatuadress Askims Kolonistugeområde Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 28,4 m² Område

Askims Kolonistugeområde. Län Västra Götaland Gatuadress Askims Kolonistugeområde Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 28,4 m² Område Län Västra Götaland Gatuadress Askims Kolonistugeområde Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 28,4 m² Område Askims Kolonistugeområde Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida

Läs mer

frågorna for projektet

frågorna for projektet Byggnadsstyrelsens handböcker Fingervisning för geoteknisk kvalitetssäkring 43 1993-09 -,f Klargörde geotekniskå frågorna for projektet Samla in befintlig information låt geoteknikern medverka 01 i projektets

Läs mer

Potentialutjämning SNABBGUIDE. med ett urval av de vanligaste produkterna

Potentialutjämning SNABBGUIDE. med ett urval av de vanligaste produkterna Potentialutjämning SNABBGUIDE med ett urval av de vanligaste produkterna 205 Potentialutjämning i byggnad H D G E 3 2 C E El Data Tele K-TV Avlopp Vatten järrkyla järrvärme Gas A B A. Inkommande elkablar

Läs mer

NORDIC PP inomhus avloppssystem

NORDIC PP inomhus avloppssystem NORDIC PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

Makes Industry Grow. Rostfritt Material. Korrosion

Makes Industry Grow. Rostfritt Material. Korrosion Rostfritt Material Korrosion Korrosionsmotstånd beror på omgivning och miljö Begränsningar beroende på media ger olika korrosionsbeständighet Kol och kol-mangan-stål Mikrolegerade stål Låglegerade stål

Läs mer

VINÄSFÖNSTER. Montering och underhåll VINÄSFÖNSTER.SE

VINÄSFÖNSTER. Montering och underhåll VINÄSFÖNSTER.SE VINÄSFÖNSTER Montering och underhåll VINÄSFÖNSTER.SE Vinäs Fönsterindustri AB Vinäs Byväg 42 792 91 Mora 0250-162 40 info@vinasfonster.se www.vinasfonster.se Vinäsfönster klassiska fönster som lyfter fram

Läs mer

Evercrete Vetrofluid

Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid är ett speciellt impregneringsmedel som skyddar betong från försämring. Dess huvudsakliga formula baseras på vattenglas med en speciell katalysator som tillåter

Läs mer

Teknisk bestämmelse Stålkonstruktioner

Teknisk bestämmelse Stålkonstruktioner Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (5) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091021-023 D10-0015655 1.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2012-10-29

Läs mer

Vi har lösningen. Ge ditt hus en ansiktslyftning. www.lindab.se. Lindab är en internationell koncern som utvecklar,

Vi har lösningen. Ge ditt hus en ansiktslyftning. www.lindab.se. Lindab är en internationell koncern som utvecklar, lindab rainline lindab rainline www.ehrenstrahle.se Vi har lösningen Lindab är en internationell koncern som utvecklar, producerar och marknadsför effektiva, ekonomiska och estetiska lösningar i stål och

Läs mer

KNISTA KYRKA Knista socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift

KNISTA KYRKA Knista socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift KNISTA KYRKA Knista socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift OMLÄGGNING AV STULNA KOPPARTAK 2012 Antikvarisk rapport Omläggning av efter stöld av koppartak 2012. Estrid Esbjörnson, Antikvarisk

Läs mer

Dokument GARANTI 25 ÅR

Dokument GARANTI 25 ÅR Dokument GARANTI 25 ÅR Garantidokument COSENTINO, S.A.U. garanti gäller registrerad ägare till monterad SILESTONE by Cosentino - produkt och omfattar eventuella tillverkningsfel under en period av TJUGOFEM

Läs mer

Förnya dina metallytor

Förnya dina metallytor Måla metall Arbetsråd för Metallprimer Grundfärg, Roststopp Grundfärg, Allround Grundfärg, Komplett Grund- & täckfärg, Mekanlack Aqua Täckfärg, Plåttak Aqua Täckfärg, Plåtfasad Täckfärg och Hammarlack

Läs mer

Totalentreprenör för alla sorters tak

Totalentreprenör för alla sorters tak 2 3 Johan, Dick, Kalle och Andreas. Totalentreprenör för alla sorters tak Karlaplans plåtslageri är en heltäckande takentreprenör som kan lösa alla dina behov av takentreprenader. Med en historia som sträcker

Läs mer

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret Sid 1 (6) Besiktningsnr: ÖS6015-0046 Fastighetsbeteckning: Del av stadsliden Fastighetens adress: Uttervägen 1 Fastighetsägare, namn: Uppdragsgivare, namn: Uppdragsgivare, adress: Umeå kommun Umeå kommun

Läs mer

LILLA PAPPTAKSBOKEN. Av: PAPPA TAK AB

LILLA PAPPTAKSBOKEN. Av: PAPPA TAK AB LILLA PAPPTAKSBOKEN Av: PAPPA TAK AB Vad är detta? Lilla papptaksboken är skriven i syfte att kortfattat upplysa och medvetandegöra kring papptak. Fuskare, bedragare och amatörer härjar friskt i takbranschen

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Mataki Självtäck 3. Arbetstempertur: Över 5 C

Mataki Självtäck 3. Arbetstempertur: Över 5 C Mataki Självtäck 3 SE Monteringsanvisning Med Mataki Självtäck 3 kan du tryggt göra jobbet själv! Produkten är lämplig för alla typer av byggnader med minst 3 taklutning (6 cm/m eller mer). Du klarar dig

Läs mer

Monteringsanvisning DALATANKEN:

Monteringsanvisning DALATANKEN: Monteringsanvisning DALATANKEN: 1. Förord Tack för att vi fick förtroendet att leverera DALATANKEN till Er. Vi vet att Ni kommer att bli nöjd med ert val och att Ni med vårt system får ett optimalt system.

Läs mer

ALLA TIDERS PLÅT ALLT FÖR TAKET. www.ruukkitak.se

ALLA TIDERS PLÅT ALLT FÖR TAKET. www.ruukkitak.se ALLA TIDERS PLÅT ALLT FÖR TAKET www.ruukkitak.se God formbarhet för effektiv läggning PROFFSENS PLÅT HAR BLIVIT ÄNNU BÄTTRE Takplåt från Ruukki har länge varit proffsens självklara val. Vår breda kunskap

Läs mer

FÖRSLAG TILL BESKRIVNING MED SARNAFIL TS 77 ER 1,5 ALT 2,0 MM FÖR EXPONERADE TAK MED MEKANISK INFÄSTNING ENLIGT AMA HUS 11

FÖRSLAG TILL BESKRIVNING MED SARNAFIL TS 77 ER 1,5 ALT 2,0 MM FÖR EXPONERADE TAK MED MEKANISK INFÄSTNING ENLIGT AMA HUS 11 Sidan 1 (6) FÖRSLAG TILL BESKRIVNING MED SARNAFIL TS 77 ER 1,5 ALT 2,0 MM FÖR EXPONERADE TAK MED MEKANISK INFÄSTNING ENLIGT AMA HUS 11 JSD.2 Glid- och skyddsskikt av filt e d till vattentätt skikt mm Text

Läs mer

PUTSARBETSBESKRIVNING

PUTSARBETSBESKRIVNING ARBETSBESKRIVNING 16.3 1 (5) PUTSARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Ytorna som skall putsas rengörs från smuts och löst damm. Det puts som skadats när den gamla brukytan reparerats, avlägsnas

Läs mer

Modern Betong. Fogfria golvlösningar. Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete

Modern Betong. Fogfria golvlösningar. Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete Modern Betong Fogfria golvlösningar Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete Polyuretan Den mest övertygande egenskapen hos polyuretan är dess förmåga att tillmötesgå olika krav genom

Läs mer

Corrosion of steel in concrete at various mouisture and chloride conditions. Licentiate work Johan Ahlström

Corrosion of steel in concrete at various mouisture and chloride conditions. Licentiate work Johan Ahlström Corrosion of steel in concrete at various mouisture and chloride conditions. Licentiate work Johan Ahlström Påträffade korrosionsskador i betongkonstruktioner Konstruktioner i kloridhaltiga miljöer. -Många

Läs mer

Ha kunskaper om na gra vanliga tillverkningsmaterial Ka nna till hur man kan sammanfoga olika sorters material

Ha kunskaper om na gra vanliga tillverkningsmaterial Ka nna till hur man kan sammanfoga olika sorters material När du har läst det här avsnittet skall du: Ha kunskaper om na gra vanliga tillverkningsmaterial Ka nna till hur man kan sammanfoga olika sorters material Klicka och lyssna här på sidorna i läroboken Material

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn LLENTAB Högprofilplåt Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2013-01-10

Läs mer

Västra Gatuadress Radhusgatan 1 Götaland Kommun Töreboda Storlek 4 rum (2 sovrum) / 80 m² Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Radhusgatan 1 Götaland Kommun Töreboda Storlek 4 rum (2 sovrum) / 80 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Töreboda Storlek 4 rum (2 sovrum) / 80 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt och lantligt boende med bykänsla. Skönt med gatubelysning och kommunalt

Läs mer

S C A N DINA V I A N G L A S S I NNOV A TIO N S. Monteringsanvisning SNÄCKESKÄR. Dok nr 999322 Version 3

S C A N DINA V I A N G L A S S I NNOV A TIO N S. Monteringsanvisning SNÄCKESKÄR. Dok nr 999322 Version 3 S C A N DINA V I A N G L A S S I NNOV A TIO N S Monteringsanvisning SNÄCKESKÄR Dok nr 999322 Version 3 Monteringsanvisning SNÄCKESKÄR Tack för att du har valt en produkt från Invitrea. Vi hoppas att du

Läs mer

Lindab Construline Lättbyggnadssystem. Lindab Construline TM. Lindab lättbyggnadssystem. Håller tempot uppe och kostnaderna nere

Lindab Construline Lättbyggnadssystem. Lindab Construline TM. Lindab lättbyggnadssystem. Håller tempot uppe och kostnaderna nere Lindab Construline TM Lindab lättbyggnadssystem Håller tempot uppe och kostnaderna nere 2 Sätt byggandet i system ekonomiskt effektivt enkelt sunt Lindabs systemlösningar handlar om att förkorta byggtiden,

Läs mer

K ALV S V I K 11:444 Mjölnartäppan 43 Jordbro

K ALV S V I K 11:444 Mjölnartäppan 43 Jordbro K ALV S V I K 11:444 Mjölnartäppan 43 Jordbro Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-01-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR

Läs mer

Monteringsanvisning System WG 85

Monteringsanvisning System WG 85 Monteringsanvisning System WG 85 Skjutpartier för Vinterträdgård 2012-1 VIKTIGT! Läs hela monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen! Följs inte anvisningarna kommer kanske partiet inte att fungera

Läs mer

Län Örebro Gatuadress Hagagatan 8 Kommun Hallsberg Storlek 5 rum (4 sovrum) / 187 m² Område Pålsboda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Örebro Gatuadress Hagagatan 8 Kommun Hallsberg Storlek 5 rum (4 sovrum) / 187 m² Område Pålsboda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Örebro Gatuadress Kommun Hallsberg Storlek 5 rum (4 sovrum) / 187 m² Område Pålsboda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Familjevänligt boende med stor trädgårdstomt. Direkt utanför tomten

Läs mer

www.ruukkitak.se Ruukkis takpaket Ruukkis takprodukter www.ruukkikoti.fi

www.ruukkitak.se Ruukkis takpaket Ruukkis takprodukter www.ruukkikoti.fi www.ruukkitak.se Ruukkis takpaket Ruukkis takprodukter www.ruukkikoti.fi Ett Ruukki-tak. Gjort för nordiska förhållanden. Välj Ruukkis takpaket Ruukkis högklassiga ståltak har skyddat nordiska hem i mer

Läs mer

GODMORGON möbler och GRUNDTAL och. MOLGER ben, ODENSVIK, BRÅVIKEN, NORRVIKEN och BREDVIKEN tvättställ samt. GODMORGON förvaring i set om 3 utsätts

GODMORGON möbler och GRUNDTAL och. MOLGER ben, ODENSVIK, BRÅVIKEN, NORRVIKEN och BREDVIKEN tvättställ samt. GODMORGON förvaring i set om 3 utsätts GODMORGON GODMORGON möbler och GRUNDTAL och MOLGER ben, ODENSVIK, BRÅVIKEN, NORRVIKEN och BREDVIKEN tvättställ samt GODMORGON förvaring i set om 3 utsätts för hårda tester för att uppfylla våra stränga

Läs mer

Installation, svetsning och underhåll

Installation, svetsning och underhåll Installation, svetsning och underhåll Givetvis måste noggrann slaggborttagning utföras där detta förekommer. Förvärm om möjligt till 200 C, men ej över 20 C, innan svetsningen påbörjas, och håll temperaturen

Läs mer

Villaägarens ekonomi Villaägarnas Riksförbund 2013

Villaägarens ekonomi  Villaägarnas Riksförbund 2013 Villaägarens ekonomi Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Mjällby kyrka. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak

Mjällby kyrka. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak Mjällby kyrka Mjällby socken, Sölvesborgs kommun Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak Blekinge museum rapport 2009:6 1:e antikvarie Thomas Persson Innehåll Inledning... 2 Byggnadshistoria...

Läs mer

Produktblad Montage Miljö Underhåll

Produktblad Montage Miljö Underhåll ABC KH SJÄLVDRAG AVLUFTSHUV 2014-06 Produktblad Montage Miljö Underhåll SJÄLVDRAG ABC KH SJÄLVDRAG AVLUFTSHUV ANVÄNDNING Cirkulär takhuv, så kallad kinahatt. Muffmått i spirostandard. Luftriktning - horisontell.

Läs mer

RÄTT FRÅN BÖRJAN PUTS & PLÅT

RÄTT FRÅN BÖRJAN PUTS & PLÅT RÄTT FRÅN BÖRJAN PUTS & PLÅT 1 Plåtarbeten Grundförutsättningen för en hållbar och vacker putsad fasad. En hållbar och vacker puts förutsätter att den på utsatta ställen skyddas med olika plåtbeslag och

Läs mer

RÄTT FRÅN BÖRJAN PUTS & PLÅT

RÄTT FRÅN BÖRJAN PUTS & PLÅT RÄTT FRÅN BÖRJAN PUTS & PLÅT 1 Plåtarbeten Grundförutsättningen för en hållbar och vacker putsad fasad. En hållbar och vacker puts förutsätter att den på utsatta ställen skyddas med olika plåtbeslag och

Läs mer

Lödning. Lödning innebär att man smälter in en lättsmält metall mellan två andra metaller. ( Man liksom limmar ihop metaller med ett lödmedel.

Lödning. Lödning innebär att man smälter in en lättsmält metall mellan två andra metaller. ( Man liksom limmar ihop metaller med ett lödmedel. Lödning. Lödning innebär att man smälter in en lättsmält metall mellan två andra metaller. ( Man liksom limmar ihop metaller med ett lödmedel.) Man skiljer på två typer av lödning. Mjuklödning och hårdlödning.

Läs mer

Stockholms läns museums rapporter finns i pdf: www.stockholmslansmuseum.se

Stockholms läns museums rapporter finns i pdf: www.stockholmslansmuseum.se Stockholms läns museums rapporter finns i pdf: www.stockholmslansmuseum.se Wira bruk Rapport 2014:38 Antikvarisk medverkan vid omläggning av tak på stora smedjan vid byggnadsminnet Wira bruk. Roslags-Kulla

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Aluminium

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Aluminium INNEHÅLLSFÖRTECKNING METALSERVICE AB är leverantör till den svenska industri- och byggsektorn. Vi förser dessa med halvfabrikat inom aluminium, koppar, brons och mässing i alla dess former och legeringar.

Läs mer

produkter av RoHS lagstiftning? Åsa Portnoff

produkter av RoHS lagstiftning? Åsa Portnoff Hur påverkas p företaget f och dess produkter av RoHS lagstiftning? Åsa Portnoff Vad innebär r RoHS? RoHS reglerar förekomst av 6 substanser i nya elektriska och elektroniska produkter som släpps ut på

Läs mer

tt coil Lamellvärmeväxlare Användarmanual tt coil - www.tt-coil.se 1(7)

tt coil Lamellvärmeväxlare Användarmanual tt coil - www.tt-coil.se 1(7) Användarmanual 1(7) INDEX Sida Produkttyp och varumottagning 3 Montering 4 Transport- och lyftanvisning 5 Drift och underhåll 6 Säkerhetsföreskrifter 7 2(7) PRODUKTTYP Kyl värmeyta omtalas i texten som

Läs mer

DE VANLIGAST FÖREKOMMANDE RISKERNA

DE VANLIGAST FÖREKOMMANDE RISKERNA ÖGONSKYDD 1 DE VANLIGAST FÖREKOMMANDE RISKERNA Är du utsatt för följande risker i din arbetsmiljö? Stora flygande partiklar eller föremål Damm, rök, dis, små partiklar Heta vätskor, smält material Gaser,

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 7402

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 7402 2003-04-04 2 1 (6) Grupp M07 ANTIFOULINGFÄRG 1 ALLMÄNT 1.1 Typuppgifter Färg enligt denna standard är avsedd för bottenmålning på fartyg av stål som korrosionskyddsmålats. Färgen är lufttorkande, påväxthämmande

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Academy Active Cushion

Academy Active Cushion Academy Active Cushion GB User manual NL Gebruikershandleiding Bruksanvisning Vicair Academy Active sittdyna Bästa kund/brukare av Vicair Academy Active Tack för att du har valt en Vicair Academy Active.

Läs mer

yttervägg 0190/05 Anvisningar Drift & Underhåll Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Ver 1.3 Rev 2012-02-17

yttervägg 0190/05 Anvisningar Drift & Underhåll Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Ver 1.3 Rev 2012-02-17 0190/05 Anvisningar Drift & Underhåll Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Innehållsförteckning Reparation av mindre skador... 3 Reparation av större skador... 3 Rengöring av fasad... 3 Påväxt

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

Före montage: Ytbehandling av obehandlade produkter

Före montage: Ytbehandling av obehandlade produkter Före montage: Ytbehandling av obehandlade produkter FMont-YB 2013/09 Produkter som ej är täckmålade eller laserade i fabrik skall alltid ytbehandlas in- och utvändigt före montage i vägg.* Instruktioner

Läs mer

Minska risken för vattenskador vid ombyggnad av flerfamiljshus Kvalitetssäkra!

Minska risken för vattenskador vid ombyggnad av flerfamiljshus Kvalitetssäkra! Minska risken för vattenskador vid ombyggnad av flerfamiljshus Kvalitetssäkra! Eva Sikander eva.sikander@sp.se www.sp.se Syfte 1,4 miljoner lägenheter och 600 000 småhus har våtrum och rörinstallationer

Läs mer

M Ä S TAR E N 14 Prostvägen 18 Huddinge

M Ä S TAR E N 14 Prostvägen 18 Huddinge M Ä S TAR E N 14 Prostvägen 18 Huddinge Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-05-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

Weland skötselinstruktion. Handhavandebeskrivning, balkonger och räcken

Weland skötselinstruktion. Handhavandebeskrivning, balkonger och räcken Weland skötselinstruktion Handhavandebeskrivning, balkonger och räcken Weland Aluminium handhavandebeskrivning Sid Smide varmförzinkat 3 Smide (lackat, duplex) 4 Balkong (betong) 5 Balkong (aluminium)

Läs mer

Mattsgården. Genomgång och identifikation av akuta åtgärder på ekonomibyggnaderna på Mattsgården, Singö socken, Norrtälje kommun, Uppland.

Mattsgården. Genomgång och identifikation av akuta åtgärder på ekonomibyggnaderna på Mattsgården, Singö socken, Norrtälje kommun, Uppland. Mattsgården Genomgång och identifikation av akuta åtgärder på ekonomibyggnaderna på Mattsgården, Singö socken, Norrtälje kommun, Uppland. Andreas Lindblad Rapport 2007:27 2 Mattsgården Genomgång och identifikation

Läs mer

SSG 7149. Rostfria rör, max 200 C. Olegerade stålrör max 200 C. Bmin = 2/3 H = 18 ± 0,25

SSG 7149. Rostfria rör, max 200 C. Olegerade stålrör max 200 C. Bmin = 2/3 H = 18 ± 0,25 RÖRUPPHÄNGNINGAR 1 å följande sidor presenterar vi vår tillverkning av rörupphängningar, enligt SSG standard, som omfattar ett komplett sortiment av upphängningar, styrningar, stöd och fixar för rörledningar.

Läs mer

Prelaq Skolan. Tekniska möjligheter. Olika konstruktionsmöjligheter

Prelaq Skolan. Tekniska möjligheter. Olika konstruktionsmöjligheter Prelaq Skolan 3 OKTOBER 1998 BREV NR 3 Tekniska möjligheter Bandtäckning på isolering Olika konstruktionsmöjligheter Fasadkassetter LARS GUSTAVSSON TORBJÖRN OSTERLING Här kommer brev 3 i Prelaq Skolan!

Läs mer

Produktblad Montage Miljö Underhåll

Produktblad Montage Miljö Underhåll ABC GCT UTELUFTSVENTIL 2014-08 Produktblad Montage Miljö Underhåll abc UTELUFTSVENTIL FLAGNING ÅRS GARANTI KULÖR ABC GCT UTELUFTSVENTIL ANVÄNDNING är en uteluftventil som i standardutförande består av

Läs mer