Information till dig som är aktieägare i AB Sagax

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information till dig som är aktieägare i AB Sagax"

Transkript

1 Information till dig som är aktieägare i AB Sagax Sagax har beslutat att genomföra en emission av preferensaktier där du som aktieägare i Sagax har möjlighet att deltaga Erbjudandet i korthet: Teckningskurs: 29,50 kronor per preferensaktie Utdelning: 2,00 kronor per år (kvartalsvis utbetalning om 0,50 kronor per preferensaktie) Anmälan om teckning skall ske under perioden 3 12 december 2012 Denna broschyr är inte och skall inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. Prospektet, som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen, har offentliggjorts och finns tillgängligt på Sagax hemsida samt på Carnegies hemsida och kan beställas via telefon på telefonnummer Prospektet innehåller bland annat en presentation av Sagax, Emissionen och de risker som är förenade med en investering i Sagax och deltagande i Emissionen. Broschyren ger endast en översiktlig beskrivning av Sagax och Emissionen och är inte avsedd att ersätta Prospektet som grund för beslut att teckna preferensaktier i Sagax och utgör ingen rekommendation att teckna pre ferensaktier i Sagax.

2 Omslag: Arvid Nordquists lokaler i Verkmästaren 4 i Solna. Fastigheten omfattar kvadratmeter uthyrningsbar area. Information till dig som är aktieägare i AB Sagax

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Sagax preferensaktier i korthet 4 Vanliga frågor och svar 5 Sagax i korthet 7 Finansiell information i sammandrag 10 Riskfaktorer och adresser Bakgrund och motiv 6 DEFINITIONER Broschyren Carnegie Erbjudandet eller Emissionen Euroclear kvm Mkr NASDAQ OMX Stockholm Denna informationsbroschyr som är en översiktlig beskrivning av Sagax Emission och som inte godkänts av någon tillsynsmyndighet. Carnegie Investment Bank AB, organisationsnummer Förestående emission av preferensaktier i Sagax, enligt villkoren i Prospektet. Euroclear Sweden AB, organisationsnummer Med kvm avses kvadratmeter. Med Mkr avses miljoner svenska kronor. NASDAQ OMX Stockholm AB. Prospekt Sagax, Koncernen eller Bolaget Triple netavtal Det av Sagax upprättade prospektet daterat den 30 november 2012 som avser erbjudande av teckning av preferensaktier i AB Sagax (publ), med organisationsnummer och som registrerats och godkänts av Finansinspektionen, vilket inte skall förväxlas med denna informationsbroschyr. AB Sagax (publ), organisationsnummer eller beroende på sammanhang den koncern i vilken AB Sagax (publ) är moderbolag. Typ av hyresavtal där hyresgästen, utöver hyran, betalar samtliga kostnader som belöper på fastigheten och som normalt hade belastat fastighets ägaren. Dessa inkluderar driftkostnader, underhåll, fastighetsskatt, tomträttsavgäld, försäkring, fastighetsskötsel, etc. VIKTIG INFORMATION Viktig information Broschyren är en översiktlig beskrivning av Emissionen och har inte godkänts av någon tillsynsmyndighet. Broschyren innehåller endast översiktlig information och utgör inte ett prospekt. Investerare skall inte teckna eller förvärva några värdepapper som avses i denna Broschyr förutom på grundval av den information som finns i Prospektet som har upprättats med anledning av Emissionen. Prospektet innehåller bland annat en utförlig beskrivning av Sagax, Emissionen och de risker som är förenade med deltagande i Emissionen och en investering i Sagax. Prospektet kan kostnadsfritt beställas under kontorstid på telefonnummer och finns tillgängligt på Sagax hemsida och på Carnegies hemsida och finns även tillgängligt på Sagax huvudkontor på Engelbrektsplan 1, 6tr och på Carnegies huvudkontor på Regeringsgatan 56 i Stockholm. Broschyren är endast avsedd för Sagax aktieägare som är bosatta i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till allmänheten i något annat land än Sverige. Emissionen riktar sig inte heller i övrigt till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Broschyren, Prospektet, anmälningssedlarna eller andra till Emissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där distributionen eller Emissionen kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot reglerna i sådant land. Distribution av Broschyren eller Prospektet till något land där Emissionen förutsätter någon av ovanstående åtgärder eller som sker i strid med reglerna i dessa länder är förbjuden. Varken de betalda tecknade preferensaktierna eller de nyemitterade preferensaktierna som omfattas av Prospektet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess gällande lydelse, någon provinslag i Kanada, eller enligt tillämplig lag i Japan, Australien, Hong Kong eller Nya Zeeland och får ej, med vissa undantag, erbjudas, överlåtas eller avyttras, direkt eller indirekt, inom Amerikas Förenta Stater, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong eller Nya Zeeland eller till personer med hemvist där eller till eller på uppdrag av eller till förmån för U.S. Persons såsom detta definieras i Regulation S i United States Securities Act från 1933 i dess gällande lydelse. Anmälan om teckning av preferensaktier i strid med ovanstående kan komma att anses ogiltig. Tvist rörande eller med anledning av Emissionen, innehållet i denna Broschyr eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras exklusivt enligt svensk lag och av svensk domstol varvid Stockholms tingsrätt skall utgöra första instans. Information till dig som är aktieägare i AB Sagax 1

4 SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING Sagax strategi omfattar bland annat fortsatt expansion genom kompletteringsförvärv av fastigheter och genom investeringar i befintligt fastighetsbestånd. För att skapa ytterligare finansiell kapacitet att genomföra strategin utan att öka Sagax finansiella risk bedömer styrelsen att det är lämpligt att förstärka det egna kapitalet genom en nyemission av preferensaktier. Årsstämman i Sagax bemyndigade den 4 maj 2012 styrelsen för Sagax att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av stamaktier eller preferensaktier och/eller teckningsoptioner i Bolaget. Med stöd av årsstämmans bemyndigande har styrelsen för Sagax den 30 november 2012 beslutat att bjuda in såväl institutionella investerare som allmänheten i Sverige, inklusive Sagax nuvarande aktieägare, till teckning av preferensaktier till en teckningskurs om 29,50 kronor per preferensaktie. Denna Broschyr är i första hand framtagen för att informera dig som aktieägare i Sagax om din möjlighet att deltaga i Emissionen samt hur du skall gå tillväga för att deltaga i Emissionen. Det fullständiga Erbjudandet omfattar ett institutionellt erbjudande och ett erbjudande till allmänheten i Sverige. I Broschyren beskrivs kortfattat endast Erbjudandet till allmänheten i Sverige. För det fullständiga Erbjudandet hänvisas till Prospektet. EMISSIONEN I SAMMANDRAG Emissionen omfattar nyemitterade preferensaktier varav Erbjudandet till allmänheten avses omfatta preferensaktier. Vid överteckning kan anmälningar från befintliga aktieägare i Sagax särskilt komma att beaktas i förhållande till det antal aktier befintliga aktieägare äger per 12 december 2012 (oavsett aktieslag). Teckningskursen per preferensaktie är 29,50 kronor. Fördelning av preferensaktier mellan erbjudandet till allmänheten och det institutionella erbjudandet kan komma att avvika från ovan beskrivna fördelning. Preferensaktierna har företrädesrätt till utdelning om 2,00 kronor per år, med kvartalsvis utbetalning om 0,50 kronor per preferensaktie. Första avstämningsdag för utdelning är 28 december ÖVRIGA VILLKOR Emissionen kan komma att utökas till att omfatta maximalt ytterligare preferensaktier för det fall styrelsen beslutar om detta. Fullföljandet av Emissionen är villkorad av att den extra bolagsstämman i Sagax den 12 december 2012 fattar beslut om att preferensaktier som emitteras i Emissionen skall äga rätt till vinstutdelning enligt Sagax bolagsordning. Aktieägare representerande 35,6 % av antalet röster och 13,3 % av antalet aktier har förbundit sig att rösta för beslutet om vinstutdelning vid den extra bolagsstämman. Vidare förbehåller sig Sagax rätten att inte genomföra Emissionen om inte teckning och betalning avseende lägst preferensaktier erhålls. Anmälningsperiod för allmänheten 3 december 12 december 14 december 19 december 27 december 28 december 2012 Extra bolagsstämma Offentliggörande av teckningsresultat Likviddag Första dag för handel med de nya preferensaktierna på NASDAQ OMX Stockholm Avstämningsdag för utdelning, 0,50 kronor 2 Information till dig som är aktieägare i AB Sagax

5 SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT DELTAGA I EMISSIONEN Under anmälningsperioden den 3 12 december 2012 skall anmälan om teckning av preferensaktier ske via de för Erbjudandet upprättade anmälningssedlarna. Anmälningssedlar kan erhållas från Carnegie, eller Sagax, Observera att anmälan från befintliga aktieägare till Sagax skall göras på den särskilt upprättade anmälningssedeln för Sagax aktieägare. Vänligen notera att inkomna anmälningar från aktieägare kommer att matchas mot en aktiebok per 12 december för att befintliga aktieägare vid överteckning av preferensaktier särskilt skall kunna komma att beaktas. ANMÄLNINGSSEDELN SKALL FYLLAS I MED FÖLJANDE UPPGIFTER 1 Fyll i det antal preferensaktier som du/ni anmäler dig/er för. Anmälan skall avse lägst 350 preferensaktier och därutöver i jämna poster om 50 preferensaktier. Om anmälan avser fler än preferensaktier måste vidimerad kopia på giltig ID-handling bifogas anmälningssedeln. 2 Fyll i uppgift om aktuellt VP-kontonummer. 3 Fyll i dina personuppgifter. Observera att anmälan från befintliga aktieägare till Sagax skall göras på den särskilt upprättade anmälningssedeln. Aktieägare vars innehav av aktier/preferensaktier i Sagax är förvaltarregistrerade (avser såväl aktiedepå, kapitalförsäkring och investeringssparkonto) hos bank eller annan förvaltare och som önskar deltaga i Emissionen skall kontakta sin respektive förvaltare för vidare instruktioner Inlämnas till något av Carnegie Investment Bank AB:s (publ) ( Carnegie ) kontor eller skickas till: Carnegie Investment Bank AB (publ) Transaction Support Stockholm Anmälningssedel för Sagax aktieägare och fullmakt för teckning av preferensaktier i Sagax AB (publ) ( Sagax ) Investerare som önskar att anmäla sig för teckning av preferensaktier via sin förvaltare oavsett huruvida investeraren är aktieägare i Sagax eller ej ska kontakta sin respektive förvaltare för vidare instruktioner. Jag/vi anmäler mig/oss härmed, enligt villkoren i prospekt upprättat av styrelsen för Sagax och daterat den 30 november 2012 ( Prospektet ), för teckning av: Preferensaktier st preferensaktier i Sagax. Anmälan skall avse lägst 350 preferensaktier och därutöver i jämna poster om 50 preferensaktier. Observera att om anmälan avser fler än preferensaktier måste vidimerad kopia på giltig ID-handling bifogas anmälningssedeln. Vänligen notera att inkomna tecknings anmälningar från aktieägare i Sagax kommer att matchas mot en aktiebok per 12 december För information avseende besked om tilldelning, betalning och erhållande av preferensaktier, se Prospektet under avsnittet Villkor och anvisningar. Prospekt finns tillgängligt på Sagax webbsida Carnegies webbsida och Finansinspektionens webbsida Jag/vi har VP-konto med följande VP-kontonummer på vilket också stamaktier och/eller preferensaktier i Sagax finns registrerade VP-kontonummer Carnegie befullmäktigas härmed att verkställa teckning av preferensaktier enligt ovan och enligt de villkor som anges i Prospektet samt att vidta de åtgärder som bedöms nödvändiga för att tilldelade preferensaktier skall överföras till mitt/vårt VP-konto. Vidare bekräftas att jag/vi har tagit del av vad som anges nedan under Viktig information. Obligatoriska uppgifter avseende tecknaren. Efternamn/Firma Förnamn Personnummer/Organisationsnummer - Postutdelningsadress (gata, box) Telefon dagtid Postnummer Adressort E-postadress Ort och datum Anmälningstid: 3 december december 2012 Pris: 29,50 kronor per preferensaktie Courtage utgår ej Anmälningssedel i original måste vara ovanstående adressat tillhanda senast den 12 december 2012, klockan Undertecknad är medveten om, respektive medger att: tilldelning kan komma att ske med ett lägre antal preferensaktier än anmälan erbjudandet till allmänheten omfattar endast allmänheten i Sverige, inklusive avser och även helt utebli Sagax aktieägare betalning för preferensaktier som tilldelats genom Carnegie skall ske senast den anmälan är bindande. I det fall att ett tilläggsprospekt upprättas får anmälan 19 december 2012 enligt instruktioner på avräkningsnota som beräknas utsändas omkring den 14 december 2012 återkallas i enlighet med vad som anges i tilläggsprospektet endast en anmälan per teckningsanmälare kommer att beaktas, om flera anmälningssedlar lämnas in till Carnegie av samma teckningsanmälare kommer ning är Carnegie tillhanda, dock tidigast den 20 december 2012 leverans av BTA till dem som tilldelats preferensaktier kommer att ske när betal- endast den sist inkomna att beaktas denna anmälan registreras i dataregister avsett för anmälningar i detta erbjudande och kan komma att samköras med Euroclear Swedens avstämningsregister ofullständig eller felaktigt ifylld eller för sent inkommen anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende ångerrätt enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) gäller inte innehavare av angivet VP-konto måste vara samma person som härmed anmäler anmälan har inte föregåtts av investeringsrådgivning eller annan rådgivning av sig för teckning av preferensaktier och det måste vara på det angivna VP-kontot Carnegie. Jag/vi har självständigt fattat beslutet att förvärva preferensaktier stamaktier och/eller preferensaktier i Sagax finns registrerade Carnegie inte betraktar den som anmält sig i erbjudandet som kund hos Carnegie VP-konto skall vara ett ordinärt ägarkonto innebärande att s.k. VKI-konton och inga ändringar eller tillägg får göras i den på anmälningssedeln tryckta texten VP-konton som är pantsatta, myndighets belastande eller försedda med kontospärr eller dylikt ej godkänns Carnegie förbehåller sig rätten att begära in vidimerad kopia på giltig ID-handling Underskrift av tecknaren (i förekommande fall förmyndares underskrift) VAR VÄNLIG TEXTA Viktig information: Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet och anmälningssedeln får inte distribueras i något land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om förvärv av preferensaktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. Tvist rörande eller med anledning av nyemissionen av preferensaktier, innehållet i denna anmälningssedel eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras exklusivt enligt svensk lag och av svensk domstol varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans. Information om behandling av personuppgifter: Carnegie behandlar personuppgifter som du lämnar i din anmälan för att kunna administrera och fullgöra vårt åtagande gentemot dig. Dina personuppgifter kan också användas som underlag för interna marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling eller liknande. Carnegie kan enligt lag, föreskrift, myndighetsbeslut, handelsregler eller liknande vara skyldig att till annan lämna ut personuppgifter, till exempel till Skatteverket och Finansinspektionen. Om du vill ha information om vilka personuppgifter om dig som Carnegie behandlar kan du skriftligen begära detta hos Carnegie Investment Bank AB (publ), Stockholm. Om du vill begära rättelse av felaktig personuppgift kan du vända dig till Carnegie på samma adress. Intellecta Finanstryck SAMMANFATTNING VIKTIGA DATUM OCH HÄNDELSER Korrekt ifylld anmälningssedel måste vara Carnegie tillhanda senast klockan den 12 december Anmälan som skickas per post måste därvid sändas i god tid. Observera att anmälan är bindande och att endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Tilldelning av preferensaktier beräknas ske omkring den 14 december Så snart som möjligt därefter utsänds avräkningsnotor till dem som erhållit tilldelning i Emissionen. De som inte tilldelats preferensaktier får inget meddelande. Tecknade och tilldelade nya preferensaktier skall betalas kontant enligt instruktioner på avräkningsnotan, dock senast den 19 december Inkomna anmälningar från aktieägare kommer att matchas mot en aktiebok per 12 december för att befintliga aktieägare vid tilldelning av preferensaktier särskilt skall kunna komma att beaktas. Information till dig som är aktieägare i AB Sagax 3

6 SAGAX PREFERENSAKTIER I KORTHET Preferensaktierna medför, enligt Sagax bolagsordning, företrädesrätt framför stamaktierna till en årlig utdelning om 2,00 kronor per preferensaktie. Utbetalning av beslutad utdelning sker kvartalsvis med 0,50 kronor per preferensaktie. Avstämningsdagar för utbetalningarna är sista vardagen i mars, juni, september respektive december månad. Fullständiga villkor framgår av Sagax bolagsordning. Syftet med utgivandet av preferensaktier är att möjliggöra en expansion av verksamheten där det tillförda kapitalet kan användas för att delfinansiera förvärv. VILLKOR I SAMMANDRAG FÖR PREFERENSAKTIER Emissionskurs: 29,50 kronor per preferensaktie i Erbjudandet. SAGAX PREFERENSAKTIER I KORTHET Utdelning: Direktavkastning: Rösträtt: Utebliven utdelning: Inlösen: Likvidation: Notering: Övrigt: 2,00 kronor per år, med kvartalsvis utbetalning om 0,50 kronor per preferensaktie. Preferensaktierna medför i övrigt inte någon rätt till utdelning. Under förutsättning att den extra bolagsstämman den 12 december 2012 beslutar i enlighet med styrelsens förslag om vinstutdelning kommer nyemitterade preferensaktier enligt föreliggande Erbjudande att erhålla utdelning från och med 28 december ,8 % årlig direktavkastning baserat på emissionskursen 29,50 kronor per preferensaktie (7,1 % effektiv direktavkastning). Varje preferensaktie berättigar till en tiondels röst. I det fall Sagax inte erlägger 2,00 kronor i årlig utdelning skall innestående belopp ("Innestående Belopp") räknas upp med en faktor motsvarande 7 % årligen till dess att full utdelning lämnats. Ingen utdelning får ske till stamaktieägarna innan preferensaktieägarna erhållit Innestående Belopp. Kan ske på Bolagets begäran efter beslut på bolagsstämma till 35 kronor per preferensaktie med tillägg för eventuellt Innestående Belopp. Prioritet framför stamaktier till ett värde om 30 kronor per preferensaktie med tillägg för eventuellt Innestående Belopp. Preferensaktierna medför i övrigt inte någon rätt till skiftesandel. Preferensaktien är, i likhet med Bolagets stamaktie, föremål för handel på NASDAQ OMX Stockholm. Villkoren för preferensaktierna regleras i Sagax bolagsordning. Beslut om ändring av bolagsordningen vilket påverkar den rätt som följer med preferensaktierna i något avseende är endast giltigt genom beslut på bolagsstämma (i) som biträds av minst två tredjedelar av röster och antal aktier representerade på bolagsstämman och (ii) att aktieägare som representerar minst två tredjedelar av på bolagsstämman representerade preferensaktieägare biträder beslutet (såvida inte tillämplig lag föreskriver högre majoritet). AVSTÄMNINGSDAGAR FÖR UTBETALNING AV UTDELNING 2012/2013 Avstämningsdagar 2012/2013 för utbetalning av utdelning till preferensaktieägare är följande: 28 december mars juni september december ,50 kronor 0,50 kronor 0,50 kronor 0,50 kronor 0,50 kronor För att vinstutdelning skall erhållas per 28 juni, 30 september och 30 december 2013 förutsätts att beslut om vinstutdelning fattas av årsstämman Information till dig som är aktieägare i AB Sagax

7 VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR VAD ÄR EN NYEMISSION? En nyemission genomförs av ett bolag för att få in mer eget kapital genom att ge ut nya aktier. De nya aktierna kan ges ut både till befintliga och/eller nya aktieägare. I Sagax nyemission har Sagax befintliga aktieägare ingen företrädesrätt att teckna nya preferensaktier i Sagax i förhållande till det antal aktier de redan äger. Anledningen är att Sagax önskar utöka den institutionella investerarbasen samt ytterligare öka spridningen av preferensaktier bland allmänheten. Befintliga aktieägare välkomnas dock att deltaga i Emissionen och vid överteckning av Emissionen kan befintliga aktieägare särskilt komma att beaktas vid tilldelning av nya preferensaktier i förhållande till det antal aktier de äger per 12 december 2012 (oavsett aktieslag). FÅR JAG SOM AKTIEÄGARE NÅGRA TECKNINGSRÄTTER? Då Emissionen inte genomförs med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Sagax erhålls inga teckningsrätter. VILKEN TYP AV AKTIER EMITTERAS I EMISSIONEN? I Emissionen emitteras preferensaktier. Preferensaktierna medför företrädesrätt framför stamaktierna till en årlig utdelning om 2,00 kronor per preferensaktie efter beslut av bolagsstämman i Sagax. Varje preferensaktie berättigar till en tiondels röst. Utbetalning av beslutad utdelning sker kvartalsvis med 0,50 kronor per preferensaktie. Avstämningsdagar för utbetalningarna är sista vardagen i mars, juni, september respektive december. Första avstämningsdag för de nya preferensaktierna är 28 december 2012 (förutsatt beslut om vinstutdelning till tillkommande preferensaktier av den extra bolagsstämman den 12 december). Avstämningsdagar 2013 är 28 mars, 28 juni, 30 september samt 30 december. Utöver utdelningen om 2,00 kronor per år medför inte preferens aktierna någon rätt till Bolagets vinst. NÄR KAN JAG TECKNA NYA PREFERENSAKTIER I EMISSIONEN? Anmälan om teckning av preferensaktier skall ske under perioden 3 12 december Anmälan skall göras via de för Erbjudandet upprättade anmälningssedlarna. Anmälan skall omfatta lägst 350 preferensaktier samt därutöver i jämna poster om 50 preferensaktier. VAD ÄR TECKNINGSKURSEN? Teckningskursen är 29,50 kronor per preferensaktie. Courtage utgår ej. NÄR ERHÅLLS DEN FÖRSTA UTDELNINGEN? Första avstämningsdag för utdelning till nyemitterade preferensaktier är 28 december 2012 (förutsatt beslut om vinstutdelning till tillkommande preferensaktier av den extra bolagsstämman den 12 december). KAN JAG ÅNGRA MIG? Du kan inte ångra dig. Anmälan om teckning är bindande. HUR VET JAG OM JAG BLIR TILLDELAD NÅGRA PREFERENSAKTIER? Tilldelning förväntas ske omkring den 14 december Så snart som möjligt därefter utsänds avräkningsnotor till dem som erhållit tilldelning i Emissionen. De som inte tilldelats preferensaktier får inget meddelande. Besked om tilldelning beräknas även kunna lämnas av Carnegie från och med klockan den 14 december 2012 på telefonnummer För att få besked om tilldelning måste följande anges: namn, personnummer/organisationsnummer samt vp-konto. NÄR SKALL JAG BETALA FÖR TILLDELADE AKTIER? Tecknade och tilldelade nya preferensaktier skall betalas kontant enligt instruktioner på avräkningsnotan, dock senast den 19 december NÄR INLEDS HANDEL MED PREFERENSAKTIERNA? Handel med de nya preferensaktierna beräknas påbörjas den 27 december 2012 vid NASDAQ OMX Stockholm. JAG HAR INTE ERHÅLLIT EN SÄRSKILD ANMÄLNINGS- SEDEL SÅSOM AKTIEÄGARE I SAGAX, MEN ÄR BEFINTLIG AKTIEÄGARE I SAGAX? Aktieägare som inte erhållit någon särskild anmälningssedel skall använda den allmänna anmälningssedeln och uppmanas att på denna kryssa i rutan "Befintlig aktieägare i Sagax". Inkomna teckningsanmälningar från aktieägare i Sagax kommer sedan att matchas mot en aktiebok per 12 december JAG HAR MINA AKTIER FÖRVALTARREGISTRERADE HOS BANK ELLER ANNAN FÖRVALTARE OCH ÖNSKAR DELTAGA I EMISSIONEN? Aktieägare vars innehav av aktier/preferensaktier i Sagax är förvaltar registrerade (avser såväl aktiedepå, kapitalförsäkring och investeringssparkonto) hos bank eller annan förvaltare och önskar deltaga i Emissionen skall kontakta sin respektive förvaltare för vidare instruktioner. VAR KAN JAG HITTA YTTERLIGARE INFORMATION OCH ANMÄLNINGSSEDLAR? För ytterligare information och fullständiga villkor hänvisas till Prospektet som finns tillgängligt på samt och som kan beställas via telefon på telefonnummer Anmälningssedlar kan nedladdas från samt och kan beställas via telefon på telefonnummer Frågor gällande Emissionen besvaras under kontorstid via telefon på telefonnummer VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR Information till dig som är aktieägare i AB Sagax 5

8 BAKGRUND OCH MOTIV BAKGRUND OCH MOTIV Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella säljare av fastigheter. Sagax bedömer därför att Bolaget har goda fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax förutsättningar att genomföra kompletteringsförvärv till attraktiva fastighetsinnehav uppgick per 30 september 2012 till villkor. För att kunna tillvarata dessa investeringsmöjligheter utan kvadratmeter fördelat på 135 fastigheter. Historiskt har lager- och att försvaga Bolagets finansiella ställning bedömer styrelsen att det industrifastigheter genererat en relativt hög löpande direktavkastning i kombination med stabila fastighetsvärden. Fokus för Sagax preferensaktier. är lämpligt att Bolagets egna kapital ökas genom nyemission av verksamhet är förvaltningsresultatet och det löpande kassaflödet. Mot ovanstående bakgrund har styrelsen, baserat på bemyndigande från Bolagets årsstämma den 4 maj 2012, beslutat om en ny- För 2012 beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd och emission av preferensaktier. Teckningskursen har fastställts till 29,50 tillkännagivna förvärv och försäljningar uppgå till 420 miljoner kronor. kronor per preferensaktie och vid full teckning i Emissionen kommer Per 1 november 2012 var Sagax hyresduration cirka 8,5 år och Sagax att tillföras 270 miljoner kronor före emissionskostnader. räntebindning över 4 år. Den långa löptiden avseende hyresavtal För det fall att styrelsen beslutar att emittera ytterligare och räntebindning skapar en förutsägbarhet avseende förvaltningsresultat och operativt kassaflöde. miljoner kronor före emissionskostnader. preferensaktier kan Bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 100 Sagax strategi omfattar bland annat fortsatt expansion genom Genom Emissionen ges Bolaget goda förutsättningar, att med kompletteringsförvärv av fastigheter och genom investeringar i balanserad risk, genomföra selektiva förvärv i syfte att ytterligare öka befintligt fastighetsbestånd. Differensen mellan den löpande direktavkastning som kan erhållas vid investeringar i Sagax fastighetssegment är att finansiera eller delfinansiera tillkommande förvärv genom att Bolagets förvaltningsresultat och stärka Bolagets kassaflöde. Avsikten och den riskfria räntan befinner sig för närvarande på historiskt höga nyttja det kapital som tillförs via Emissionen. Vid behov kommer nivåer. Samtidigt medför bankernas återhållsamma kreditgivning att Bolaget även att utnyttja befintliga kreditfaciliteter för att finansiera en stark finansiell ställning, och därmed hög sannolikhet att kunna tillkommande förvärv. genomföra överenskomna transaktioner, värderas högt av potentiella Stockholm 30 november 2012 AB SAGAX (PUBL) Styrelsen 6 Information till dig som är aktieägare i AB Sagax

9 SAGAX I KORTHET Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Bolagets övergripande mål är att långsiktigt generera högsta möjliga riskjusterade avkastning till Bolagets aktieägare. Detta mål uppnås genom ett tydligt fokus på långsiktig tillväxt av Bolagets förvaltningsresultat där Sagax eftersträvar hög effektivitet och låg operationell risk i förvaltningen, vilket i kombination med investeringar i såväl nya som befintliga fastigheter samt långa hyresavtal och lång räntebindning skapar förutsättningar för effektivt utnyttjande av Koncernens egna kapital. FINANSIELLA MÅL Sagax mål är att avkastningen på eget kapital över en konjunkturcykel skall uppgå till lägst 15 %. Detta skall ske samtidigt som soliditeten långsiktigt skall överstiga 20 % och räntetäckningsgraden långsiktigt skall överstiga 150 %. Den genomsnittliga räntebindningstiden på Koncernens långfristiga lån skall uppgå till minst 4 år. Förvaltningsresultatet skall öka med minst 15 % per år genom förvärv av fastigheter med god avkastning samt genom realtillväxt i det befintliga fastighetsbeståndet. UTDELNINGSSTRATEGI Sagax utdelningspolicy är att cirka en tredjedel av det årliga förvaltningsresultatet skall lämnas i sammanlagd utdelning på stam- FASTIGHETSBESTÅNDET I SAMMANDRAG (PER 30 SEPTEMBER 2012) Segment Antal fastigheter Uthyrningsbar area, kvm och preferensaktierna. Därutöver kan styrelsen komma att föreslå att vinster av engångskaraktär kan överföras till aktieägarna. Vid årsstämman 2012 beslutades om utdelning med 4,00 kronor per stamaktie samt om utdelning med 2,00 kronor per preferensaktie med kvartalsvis utbetalning om 0,50 kronor preferensaktie. Den beslutade utdelningen motsvarade 34 % av förvaltningsresultatet för FASTIGHETSBESTÅNDET Sagax fastighetsinnehav 1) uppgick per 30 september 2012 till 135 fastigheter med en uthyrningsbar yta om kvadratmeter. Sagax primära investeringsfokus är Stockholms och Helsingforsregionen som tillsammans utgör 58 % av hyresvärdet. Det sammanlagda marknadsvärdet för samtliga Sagax fastigheter var miljoner kronor per 30 september Tyngdpunkten i beståndet finns i Stockholmsregionen dit 47 % av marknadsvärdet och 48 % av hyresvärdet är koncentrerat. Det sammanlagda hyresvärdet och kontrakterad årshyra uppgick till 887,5 respektive 822,1 miljoner kronor per ovanstående datum. Detta motsvarar en ekonomisk uthyrningsgrad om 93 %. Marknadsvärde Hyresintäkt 1) Vakant area, kvm Mkr Kr/kvm Hyresvärde, Mkr 1) Andel av hyresvärde Ekonomisk uthyrningsgrad 2) Mkr Andel Stockholm , ,4 48 % 90 % 386,3 47 % Övriga Sverige , ,2 24 % 94 % 198,5 24 % Helsingfors , ,3 10 % 96 % 84,6 10 % Övriga Finland , ,6 10 % 100 % 85,3 11 % Övrigt , ,0 8 % 90 % 67,4 8 % Totalt , ,5 100 % 93 % 822,1 100 % SAGAX I KORTHET 1) Hyresintäkter på årsbasis per 30 september ) Ekonomisk uthyrningsgrad beaktar vakanser och lämnade rabatter till hyresgäster. 1) Därutöver äger Bolaget 50 % av intresseföretagen Segeltorp Holding AB och Söderport Holding AB. Segeltorp Holding AB innehar cirka kvadratmeter fördelat på 3 fastigheter per 30 september Söderport Holding AB innehar cirka kvadratmeter fördelat på 25 fastigheter per 30 september Information till dig som är aktieägare i AB Sagax 7

10 HYRESAVTAL OCH HYRESGÄSTER Sagax tecknar huvudsakligen så kallade kallhyresavtal. Detta innebär att hyresgästen betalar kostnaderna för till exempel värme, elektricitet, fastighetsskatt samt vatten och avlopp i tillägg till den överenskomna hyran. Sagax påverkas härigenom endast i begränsad omfattning av förändrade kostnader till följd av ändrad förbrukning eller taxor för exempelvis värme eller vatten. Per 30 september 2012 fördelades Sagax hyresintäkter på 378 hyresavtal. De flesta fastigheter utanför Stockholm och Helsingfors har endast en hyresgäst per fastighet. Dessa fastigheter är uthyrda med så kallade triple netavtal med långa löptider. Sagax arbetar aktivt med kontraktsförlängning i förtid. Bolaget väljer att avstå från att vid varje tidpunkt maximera hyresnivån om istället längre löptider kan uppnås. Detta bedöms vara mer fördelaktigt då det leder till minskad risk för vakanser samt lägre uthyrnings- och lokalanpassningskostnader. Andelen hyresintäkter enligt hyresavtal kopplade till konsumentprisindex (KPI 1980 även CoL 1951:10 (Finland) och VPI 2000 (Tyskland)) motsvarar cirka 97 % av kontrakterade hyror per 30 september Den genomsnittliga återstående hyreskontraktstiden uppgick per 30 september 2012 till 8,5 år. Sagax har många stora välrenommerade företag som hyresgäster. 83 % av hyresintäkterna erhålles från stat, kommun eller företag som om sätter mer än 100 miljoner kronor per år. 61 % av hyresintäkterna erhålles från stat, kommun eller företag med ett eget kapital som överstiger 100 miljoner kronor. Sagax har historiskt haft låga hyresförluster och en uthyrningsgrad över 90 %. Under 2011 understeg hyresförluster 0,2 miljoner kronor. Konstaterade hyresförluster hittills under 2012 uppgår till 2,3 miljoner kronor. HYRESVÄRDE (PER 30 SEPTEMBER 2012) LÖPTIDER FÖR HYRESAVTAL (PER 30 SEPTEMBER 2012) SAGAX I KORTHET Övrigt 8 % Övriga Finland 10 % Helsingfors 10 % Övriga Sverige 24 % Stockholm 48 % Antal Kontrakterad årshyra Förfalloår avtal Area, kvm Mkr Andel ,7 2 % ,0 6 % ,4 9 % ,7 7 % ,1 6 % > ,3 71 % Totalt ,1 100 % AREAFÖRDELNING (PER 30 SEPTEMBER 2012) HYRESDURATION (PER 30 SEPTEMBER 2012) Övrigt 6 % Övriga Finland 13 % Helsingfors 10 % Stockholm 39 % Övriga Sverige 32 % Marknadsområde Antal fastigheter Hyresduration, år Stockholm 57 5,6 Övriga Sverige 41 11,9 Helsingfors 20 3,7 Övriga Finland 11 10,9 Övrigt 6 17,8 Totalt/Genomsnitt 135 8,5 8 Information till dig som är aktieägare i AB Sagax

11 STÖRRE HYRESGÄSTER Sagax har många välrenommerade företag som hyresgäster, däribland Gambro och Konecranes. De totala årshyresintäkterna för Sagax tio största hyresgäster motsvarade per 30 september 2012 cirka 43,0 % av Sagax totala årshyresintäkter. Den genomsnittliga återstående hyreskontraktstiden för de tio största hyresgästerna uppgick per 30 september 2012 till 10,5 år. VAKANSGRAD Den ekonomiska vakansgraden uppgick per 30 september 2012 till 7,4 %, vilket kan jämföras med 6,7 % vid årsskiftet 2011/2012. Per 30 september 2012 uppgick det sammanlagda vakansvärdet till 65,4 miljoner kronor, varav 63 % av värdet återfanns i Stockholm. Det totala beståndets areamässiga vakansgrad uppgick per 30 september 2012 till 4,8 %. Den ekonomiska vakansgraden är högre än den areamässiga vakansgraden vilket främst beror på att lämnade hyresrabatter inkluderas i den ekonomiska vakansen. SAGAX I KORTHET Sagax fastighet Vanhanradankatu 42 i finländska Lahtis har en uthyrningsbar area om kvadratmeter. Information till dig som är aktieägare i AB Sagax 9

12 FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG Den finansiella informationen i sammandrag för helåren 2009, 2010 och 2011 är upprättade enligt IFRS och har hämtats ur Bolagets koncernräkenskaper. Dessa räkenskaper har godkänts av Bolagets styrelse och granskats av Bolagets revisor. Den finansiella informationen i sammandrag för perioden 1 januari 30 september 2012 samt motsvarande period för 2011 har hämtats ur Bolagets delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2012, vilken har översiktligt granskats av Bolagets revisor. Nedanstående sammandrag av finansiell information avseende Sagax bör läsas tillsammans med Prospektet som har upprättats med anledning av Erbjudandet. UTDRAG UR RESULTATRÄKNINGAR FÖR KONCERNEN Belopp i miljoner kronor mån jan-sep mån jan-sep Intäkter 616,2 579,3 785,2 668,0 570,3 Fastighetskostnader 82,9 80,2 111,6 95,3 73,1 Driftnetto 533,3 499,1 673,6 572,7 497,2 FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG Central administration 26,9 24,4 34,3 30,5 26,2 Resultat från intresseföretag 22,3 74,0 60,2 48,6 2,2 Finansnetto 210,9 209,4 284,9 236,3 230,4 Resultat inklusive värdeförändringar i intresseföretag 317,7 191,2 294,1 354,5 242,8 varav Förvaltningsresultat 326,9 280,8 378,3 324,7 242,8 Värdeförändringar fastigheter 126,2 57,1 123,7 175,7 244,1 Värdeförändringar derivat 40,6 207,3 250,2 76,5 50,9 Värdeförändringar lån i utländsk valuta 57,2 Resultat före skatt 403,2 41,0 167,5 664,0 49,6 Uppskjuten skatt 104,8 19,2 31,8 165,2 8,4 Aktuell skatt 6,7 2,0 13,7 7,1 7,6 Periodens resultat 305,2 19,8 121,9 491,7 33,6 UTDRAG UR BALANSRÄKNINGAR FÖR KONCERNEN Belopp i miljoner kronor mån jan-sep mån jan-sep Förvaltningsfastigheter 9 290, , , , ,8 Övriga tillgångar 350,4 321,9 320,5 535,5 340,6 Kassa och bank 380,9 192,7 343,3 393,7 203,7 Summa tillgångar , , , , ,1 Eget kapital 2 357, , , , ,6 Räntebärande skulder 6 693, , , , ,9 Uppskjuten skatteskuld 180,4 99,6 89,2 81,5 43,5 Finansiella instrument 491,6 411,5 453,6 229,1 303,9 Övriga skulder 299,2 279,1 266,1 267,6 167,2 Summa eget kapital och skulder , , , , ,1 UTDRAG UR KASSAFLÖDESANALYSER FÖR KONCERNEN Belopp i miljoner kronor mån jan-sep Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelseresultat 281,2 264,9 349,8 308,0 236,3 Kassaflöde från den löpande verksamheten 300,1 254,8 332,3 322,9 246,5 Kassaflöde från investeringsverksamheten 388, , , ,8 691,1 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 127,8 895,3 796, ,5 437, mån jan-sep Periodens kassaflöde 39,7 199,7 50,0 192,6 7,2 Likvida medel vid periodens början 343,3 393,7 393,7 203,7 210, Likvida medel vid periodens slut 380,9 192,7 343,3 393,7 203,7 10 Information till dig som är aktieägare i AB Sagax

13 FINANSIERING Sagax egna kapital uppgick till miljoner kronor per 30 september RÄNTEBÄRANDE SKULDER Sagax räntebärande skulder uppgick per 30 september 2012 till miljoner kronor, varav långfristiga räntebärande skulder motsvarar 97,7 % av de totala räntebärande skulderna. De räntebärande skulderna består dels av lån som upptagits med säkerhet i dotterbolagens fastigheter och dels av två icke säkerställda obligationslån. Per 30 september 2012 uppgick Sagax räntebärande nettoskuld till miljoner kronor motsvarande 67,7 % av fastigheternas marknadsvärde. Den genomsnittliga återstående kapitalbindningen uppgick till 2,5 år per 30 september Sagax har därefter genom att acceptera ett så kallat "Offer Letter" från Deutsche Pfandbriefbank förlängt sin enskilt största kreditfacilitet om miljoner kronor, vilken motsvarar cirka 65 % av Koncernens räntebärande skulder, till Förlängningen förutsätter uppfyllande av slutliga lånevillkor samt överenskommelse om slutligt innehåll i dokumentation. De slutliga lånehandlingarna beräknas ingås senast i mitten av december Förlängningen innebär att kapitalbindningen därefter uppgår till 4,5 år. RÄNTE- OCH KAPITALBINDNING (PER 30 SEPTEMBER 2012) Räntebindning Kapitalbindning Förfalloår Mkr Ränta Andel Mkr Andel ,8 % 17 % 32 0 % ,5 % 0 % % ,6 % 14 % % ,4 % 5 % % ,9 % 7 % 74 1 % > ,2 % 56 % % Summa/ genomsnitt ,4% 100 % % Den genomsnittliga räntan för Bolagets räntebärande skulder uppgick till 4,4 % inklusive effekter av derivatinstrument per 30 september. För att begränsa ränterisken och öka förutsägbarheten i Bolagets förvaltningsresultat används olika typer av ränte derivat. Sagax räntederivat omfattade sammanlagt miljoner kronor i nominellt belopp per 30 september I beloppet ingår nominella ränteswappar om sammanlagt 430 miljoner kronor vilka startas under perioden , för att ersätta befintliga ränteswappar som löper ut. Räntederivat om sammanlagt miljoner kronor begränsar följaktligen Sagax ränterisk per 30 september 2012, motsvarande 76 % av Bolagets räntebärande skulder med rörliga räntor. Den genomsnittliga räntebindningen med beaktande av räntederivaten uppgick till 4,2 år per 30 september Bolagets förvaltningsresultat påverkas inom överskådlig framtid därmed endast i låg omfattning av framtida förändringar i det allmänna ränteläget. De finansiella derivatens värdeförändringar under året redovisas som realiserade eller orealiserade värdeförändringar i Sagax resultaträkning. Orealiserade värdeförändringar påverkar Sagax resultat före skatt men inte kassaflödet eller förvaltningsresultatet. LIKVIDITET Sagax tillgängliga likviditet uppgick den 30 september 2012 till 980,9 miljoner kronor varav 380,9 miljoner kronor i form av bankinlåning, 450,0 miljoner kronor i form av långfristiga lånelöften och 150,0 miljoner kronor i form av kortfristiga lånelöften. Inga ytterligare säkerheter behöver ställas för nyttjandet av lånelöftena. AKTIEN OCH ÄGARNA Sagax har tre aktieklasser, stamaktier av serie A, stamaktier av serie B och preferensaktier. Aktiekapitalet i Sagax före Emissionen uppgår till kronor och fördelas på stamaktier av serie A och preferensaktier. Samtliga stamaktier av serie A och preferensaktier är emitterade och fullt inbetalda. Kvotvärdet per aktie är 5,00 kronor. Varje stamaktie av serie A berättigar till en röst och och varje preferensaktie berättigar till en tiondels röst. Varje röstberättigad aktieägare får vid bolagsstämma rösta för det fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier. På följande sida redovisas ägarstrukturen i Bolaget baserat på uppgift från Euroclear per 30 september FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG Information till dig som är aktieägare i AB Sagax 11

14 STÖRSTA AKTIEÄGARE (PER 30 SEPTEMBER 2012) FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG PROGNOS OCH AKTUELL INTJÄNINGSFÖRMÅGA Prognos för 2012 För 2012 beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd och tillkännagivna förvärv och försäljningar uppgå till 420 miljoner kronor. Prognosen presenterades i Sagax delårsrapport för perioden januari september 2012, vilken offentliggjordes den 26 oktober För ytterligare information om prognosantaganden se Prospektet. Aktuell intjäningsförmåga Tabellen återspeglar Sagax intjäningsförmåga på tolvmånadersbasis. Det är viktigt att notera att den ej är att jämställa med en prognos för de kommande tolv månaderna då den exempelvis inte innehåller några bedömningar avseende framtida vakanser, ränteläge, valutaeffekter, hyresutveckling eller värdeförändringar. Den beaktar inte amorteringar, när avtalade hyrestillägg träder ikraft eller lämnade rabatter upphör att gälla. Hyresvärdet baseras på kontrakterade hyresintäkter på årsbasis med tillägg för bedömd marknadshyra för vakanta lokaler. Fastighetskostnader baseras på verkligt utfall det senaste året justerat för innehavstid. Kostnaderna för central administration har baserats på faktiskt utfall de senaste tolv månaderna. Finansnettot har beräknats utifrån räntebärande skulder och tillgångar på balansdagen. Kostnaderna för de räntebärande skulderna har baserats på Koncernens beräknade genomsnittliga räntenivå. Antal aktier Andel av Stam Preferens Aktiekapital Röster David Mindus med bolag ,7 % 22,8 % M2 Capital Management ,8 % 14,5 % Familjen Salén med bolag ,8 % 10,4 % Länsförsäkringar Fastighetsfond ,5 % 4,3 % Banque Carnegie Luxembourg ,3 % 2,6 % Avanza Pension ,2 % 2,1 % Gårdarike Invest ,5 % 1,5 % Robur Realinvest ,6 % 1,2 % Nordnet Pensionsförsäkring ,9 % 1,2 % Catella Hedgefond ,1 % 1,2 % SEB ,4 % 1,0 % Sifonen ,3 % 1,0 % Johan Thorell med bolag ,2 % 0,9 % Equity Trading OPS ,8 % 0,8 % Göran E Larsson med bolag ,6 % 0,7 % Familjen Engelbert med bolag ,2 % 0,7 % SEB Sverigefond Småbolag ,2 % 0,7 % Humle Småbolagsfond ,2 % 0,6 % Robur Småbolagsfond Sverige ,2 % 0,6 % Artelis Förvaltning ,3 % 0,6 % Delsumma ,9 % 69,5 % Övriga aktieägare ,1 % 30,5 % Totalt ,0 % 100,0 % Skatten är beräknad med 26,3 % schablonskatt och bedöms nästan uteslutande vara uppskjuten skatt. Sagax resultatandelar från intresse företag är beräknade enligt samma antaganden som för Sagax med beaktande av resultatandelens storlek. AKTUELL INTJÄNINGSFÖRMÅGA Belopp i miljoner kronor 1 okt dec 2011 Hyresvärde Vakans Hyresintäkter Fastighetskostnader Driftnetto Central administration Resultatandel från intresseföretag Finansnetto Förvaltningsresultat Skatt Resultat efter skatt varav preferensaktieägarna varav stamaktieägarna Information till dig som är aktieägare i AB Sagax

15 RISKFAKTORER Sammanfattningen nedan av vissa riskfaktorer är endast en begränsad och kortfattad uppräkning av vissa riskfaktorer och utgör inte en fullständig redogörelse av riskfaktorer som är hänförliga till Sagax, Emissionen och ägandet av preferensaktier. I Prospektet under avsnitt "Riskfaktorer" anges mer utförligt ett antal riskfaktorer, dessa bör potentiella investerare noggrant överväga tillsammans med övrig information innan beslut fattas om teckning av preferensaktier. Några av de faktorer som skall beaktas vid en investering i Sagax preferensaktier är: negativ förändring i den långsiktiga efterfrågan på lager- och industrilokaler, fastigheternas uthyrningsgrad och erhållen hyresnivå; att hyresgäster inte kan fullgöra sina betalningar enligt hyresavtalen; negativa förändringar av fastighetsportföljens marknadsvärde; att refinansiering av befintliga skulder ej kan ske på skäliga villkor; att förändringar i ränteläget påverkar Sagax finansieringskostnad negativt; ADRESSER AB SAGAX (PUBL) Engelbrektsplan 1, 6tr Stockholm Tel: Webbplats: beroendet av enskilda medarbetare; värdepappershandel är alltid förknippad med risk och risktagande, eftersom en aktieinvestering både kan stiga och sjunka i värde är det inte säkert att en investerare kan komma att få tillbaka investerat kapital; därtill bör noteras att prissättningen av aktier är beroende av faktorer som Sagax inte råder över, bland annat aktiemarknadens förväntningar och utveckling samt den ekonomiska utvecklingen i allmänhet; en investering i Sagax aktier bör därför föregås av en noggrann analys av Bolaget, dess konkurrenter och omvärld samt generell information om fastighetsbranschen och fastighetsbolag; vidare kan inte framtida utdelning på preferensaktierna garanteras. CARNEGIE INVESTMENT BANK AB Stockholm Besöksadress: Regeringsgatan 56 Tel: Webbplats: RISKFAKTORER OCH ADRESSER Information till dig som är aktieägare i AB Sagax 13

16 AB Sagax (publ), Engelbrektsplan 1, Stockholm Org. nr Telefon , Fax

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ)

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) - - - - - - - - - - Teckning utan stöd av teckningsrätter Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) Teckningstid Teckningskurs Tilldelning och betalning

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Inbjudan att teckna preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ)

Inbjudan att teckna preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ) Inbjudan att teckna preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ) Teckningskurs: 25,00 SEK Utdelning: 2,00 SEK per år Inlösen: 35,00 SEK Marknadsföringsbroschyr Det här är inte ett prospekt som har

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Villkor och Anvisningar

Villkor och Anvisningar Villkor och Anvisningar Nyemission riktad till befintliga ägare samt allmänhet Syftet med emissionen, förutom att stärka balansräkningen är att främja likviditeten i instrumentet inför listning på AktieTorget.

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) Extra bolagsstämma i Eniro AB måndagen den 9 mars 2015, klockan 8.00 Dagordningspunkterna 2 och 7 Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 2 i förslaget till dagordning

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

uppräkning ska ske med början från tidpunkten då utbetalning av utdelningen skett och baseras på skillnaden mellan 0,044 kronor och den vid samma

uppräkning ska ske med början från tidpunkten då utbetalning av utdelningen skett och baseras på skillnaden mellan 0,044 kronor och den vid samma Styrelsens i Nordic Mines AB (publ), org.nr. 556679-1215, förslag till beslut om a) ändring av bolagsordningen för införande av nytt aktieslag, preferensaktier, b) godkännande av styrelsens beslut om nyemission

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Volati AB (publ), org nr 556555-4317, kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 14 januari 2016 klockan 16.00 på Summit T House, Engelbrektsplan 1, 114

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 15 december 2014

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 oktober 2015 klockan 16.00 i bolagets lokaler,

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 februari 2013 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Krokslätts

Läs mer

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB Styrelsens för Biovitrum AB (publ) (A) förslag till beslut om godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB, (B) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, (C) beslut om nyemission

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Erbjudande om teckning av preferensaktier i AB Sagax (publ) December 2012

Erbjudande om teckning av preferensaktier i AB Sagax (publ) December 2012 Erbjudande om teckning av preferensaktier i AB Sagax (publ) December 2012 EMISSIONEN I SAMMANDRAG Antal aktier i Emissionen Högst 9 250 000 nyemitterade preferensaktier. Eventuell utökning av Emissionen

Läs mer

STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET

STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET Styrelsen i Russian Real Estate Investment Company AB (publ) org nr 556653-9705

Läs mer

Alliance Oils preferensaktie och erbjudandet i korthet

Alliance Oils preferensaktie och erbjudandet i korthet PREFERENSAKTIEEMISSION I ALLIANCE OIL COMPANY LTD Erbjudande avseende teckning av preferensaktier i Alliance Oil Nu erbjuds du möjligheten att teckna preferensaktier, genom depåbevis, i Alliance Oil. Utdelningen

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den

Läs mer

BOLAGSORDNING för Oscar Properties Holding AB (publ) (org.nr ) Antagen på extra bolagsstämma den 9 december 2013.

BOLAGSORDNING för Oscar Properties Holding AB (publ) (org.nr ) Antagen på extra bolagsstämma den 9 december 2013. BOLAGSORDNING för Oscar Properties Holding AB (publ) (org.nr 556870-4521) Antagen på extra bolagsstämma den 9 december 2013. 1 Firma Bolagets firma är Oscar Properties Holding AB (publ). 2 Säte Styrelsen

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende upptagande till handel av obligationslån med rörlig ränta om en miljard kronor (SEK

Tillägg till prospekt avseende upptagande till handel av obligationslån med rörlig ränta om en miljard kronor (SEK Tillägg till prospekt avseende upptagande till handel av obligationslån med rörlig ränta om en miljard kronor (SEK 1.000.000.000) med ISIN SE 0005624871 samt obligationslån med fast ränta om tvåhundra

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), 556679-1215 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 klockan 11.00 på

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i KappAhl AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma i Mölndal på Idrottsvägen 14, tisdagen den 8 november 2011 kl. 10.00 Lokalen är öppen

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ) Aktieägarna i Episurf Medical AB (publ) ( Episurf eller Bolaget ), 556767-0541, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 20 februari

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016

PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016 PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016 Eurocine Vaccines kallar till extra bolagsstämma Aktieägarna i Eurocine Vaccines AB (publ), 556566 4298, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 16 februari

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Jacob Anderlund + 46 8 402 50 00 jacob.anderlund@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ)

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) PRESSMEDDELANDE 2009-07-28 Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Billerud Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 27 augusti 2009 klockan 16.00 på

Läs mer

INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA

INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA (DETTA ÄR INTE ETT PROSPEKT ELLER ERBJUDANDEHANDLING) Introduktion Humana planerar att genomföra en börsnotering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholms

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

6. Beslut om antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter

6. Beslut om antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter 1 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I REALTID MEDIA AB (PUBL) Aktieägarna i Realtid Media AB (publ), org.nr 556872-9916 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 maj 2017 kl. 14

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med kapitalanskaffning

Läs mer

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc.

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. 29 september 2011 VIKTIG INFORMATION Detta dokument har upprättats i samband med att Erik Penser Bankaktiebolag ( EPB ) erbjuder

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Lund, 3 november - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 25 november 2016 kl. 13.00 i bolagets

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Styrelsen för Fingerprint Cards AB

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ) Stockholm, 17 februari 2014 Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ) Aktieägarna i D. Carnegie & Co AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 17 mars

Läs mer

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, samt (B) säkringsåtgärder för programmet inklusive ändring av bolagsordningen,

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL) Aktieägarna i ALM Equity AB (publ), org. nr. 556549-1650, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 3 april 2013 kl. 16.00 i Advokatfirma

Läs mer

Extra bolagsstämma i A Com AB utövande av rösträtt för aktier registrerade i det norska VPS systemet

Extra bolagsstämma i A Com AB utövande av rösträtt för aktier registrerade i det norska VPS systemet Till Aktieägare i A Com AB registrerade i norska VPS Stockholm den 23 oktober 2009 Extra bolagsstämma i A Com AB utövande av rösträtt för aktier registrerade i det norska VPS systemet A Com AB kallar härmed

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I) STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL, FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING, BESLUT OM EMISSION AV UNITS SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Läs mer

PREFERENS- OCH STAMAKTIEEMISSION I VICTORIA PARK AB (PUBL) Erbjudande avseende teckning av preferensoch stamaktier i Victoria Park AB (publ)

PREFERENS- OCH STAMAKTIEEMISSION I VICTORIA PARK AB (PUBL) Erbjudande avseende teckning av preferensoch stamaktier i Victoria Park AB (publ) PREFERENS- OCH STAMAKTIEEMISSION I VICTORIA PARK AB (PUBL) Erbjudande avseende teckning av preferensoch stamaktier i Victoria Park AB (publ) Nu erbjuds du möjligheten att teckna preferens- och stamaktier

Läs mer

Extra bolagsstämma i Volati AB (publ), org nr , den 15 september 2016

Extra bolagsstämma i Volati AB (publ), org nr , den 15 september 2016 Extra bolagsstämma i Volati AB (publ), org nr 556555-4317, den 15 september 2016 Styrelsens för Volati AB (publ) fullständiga förslag enligt punkterna 8, 9 och 10 i den föreslagna dagordningen till den

Läs mer

Styrelsens i Oscar Properties Holding AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens i Oscar Properties Holding AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsens i Oscar Properties Holding AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att en ny punkt 9 införs i bolagsordningen och att följande ändringar (där fet text innebär

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL) PRESSMEDDELANDE 2015-09-18 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL) Corem Property Group AB (publ), org. nr 556463-9440, håller extra bolagsstämma den 16 oktober 2015, kl. 10.00

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ) Aktieägarna i Endomines AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 december 2015 kl. 17.00 på Finlandshuset Konferens, Snickarbacken

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Aktieägarna i Netrevelation AB (publ.) (556513-5869) ( Netrevelation ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 april 2011 klockan 15.00, Quality

Läs mer

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Betsson AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Betsson AB (publ) 19 JULI 2013 PRESS RELEASE Kallelse till extra bolagsstämma i Betsson AB (publ) Aktieägarna i Betsson AB (publ) kallas till extra bolagsstämma att äga rum måndagen den 19 augusti 2013 kl. 10.00 på bolagets

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL) Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ), org.nr 556544-5318, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 23 november 2017 kl. 15.00

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016 Om Trophi Trophi är Nordens ledande fastighetsägare av dagligvarubutiker med verksamhet i Sverige och Finland. Verksamheten består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter för handel. Vår vision är

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

SAGAX SAMMANFATTNING MARS 2008. AB SAGAX (publ) SAMMANFATTNING MARS 2008

SAGAX SAMMANFATTNING MARS 2008. AB SAGAX (publ) SAMMANFATTNING MARS 2008 AB SAGAX (publ) SAMMANFATTNING Definitioner Med Sagax, Koncernen, Bolaget avses, om inte annat framgår av sammanhanget, AB Sagax (publ), organisationsnummer 556520-0028 inklusive dotterföretag. Med Remium

Läs mer

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217 Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 1 Bolagets firma skall vara Kungsleden Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

Läs mer

Anm älan Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman måste ha anmält detta senast den 3 mars 2014.

Anm älan Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman måste ha anmält detta senast den 3 mars 2014. K ALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I C ATENA AB ( PUBL ) Aktieägarna i Catena AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 7 mars 2014, kl. 11.00 i Iva:s Konferenscenter, Grev Turegatan

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) (556638-1934) kallas härmed till extra bolagsstämma samt en andra kontrollstämma tisdag den

Läs mer

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015.

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063 Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. 1 Firma Bolagets firma är RealXState AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2015-12-15

PRESSMEDDELANDE 2015-12-15 PRESSMEDDELANDE 2015-12-15 Balder förvärvar ytterligare 22,9 procent av SATO ger i uppdrag till Carnegie och SEB att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission i syfte att delfinansiera

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, förslag till nyemission vid programmets utställande (B) samt (C) säkringsåtgärder för programmet

Läs mer

Brev till aktieägarna. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget

Brev till aktieägarna. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget Brev till aktieägarna Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget Styrelsen i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB 17:e september

Läs mer

Erbjudande om teckning av preferensaktier Mars 2010

Erbjudande om teckning av preferensaktier Mars 2010 Erbjudande om teckning av preferensaktier Mars 2010 FÖRETRÄDESEMISSIONEN I SAMMANDRAG Företrädesrätt Avstämningsdag för rätt till deltagande i nyemissonen 10 mars 2010 Teckningskurs Tre (3) befintliga

Läs mer

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2007-05-31 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Hyresintäkterna uppgick till 20 364 371 kr (-) Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 138 958 kr (-) Resultat efter

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NORDIC MINES AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NORDIC MINES AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NORDIC MINES AB (PUBL) Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), org.nr 556679-1215 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 9 januari 2017 kl. 10.00

Läs mer

Oscar Properties avser att lösa in befintliga preferensaktier och emittera nya preferensaktier

Oscar Properties avser att lösa in befintliga preferensaktier och emittera nya preferensaktier Pressmeddelande, den 30 mars 2015 Oscar Properties avser att lösa in befintliga preferensaktier och emittera nya preferensaktier Styrelsen för Oscar Properties Holding AB (publ) ( Oscar Properties eller

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Forwood AB (publ) Denna trycksak medföljer som annonsbilaga i tidningen, allt ansvar för dess innehåll vilar på Forwood AB (publ). Inbjudan att teckna aktier Styrelsen

Läs mer

Räntebärande fastighetsinvesteringar

Räntebärande fastighetsinvesteringar FASTIGHETER Välkommen att teckna kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III September/Oktober 2013 Räntebärande fastighetsinvesteringar

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Amasten Holding AB (publ) Drottninggatan 150 254 33 Helsingborg www.amasten.se Pressmeddelande Helsingborg 1 november 2013 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Amasten

Läs mer

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ).

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ). Bilaga 1 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE Org. nr. 556917-4377 BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015 1 Firma Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Betsson AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Betsson AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i Betsson AB (publ) Måndagen den 19 augusti 2013 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Läs mer

Till dig som är konvertibelägare i PA Resources

Till dig som är konvertibelägare i PA Resources Till dig som är konvertibelägare i PA Resources Här får du svar på de viktigaste frågorna med anledning av att PA Resources rekommenderar dig att i förtid byta dina konvertibler mot aktier. Styrelsen i

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (PUBL) Pressmeddelande 26 maj 2015 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (PUBL) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 juni 2015 klockan

Läs mer

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier)

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier) Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier) Aktiekapitalet ska utgöra lägst 868 000 kronor och högst 3

Läs mer

SOTKAMO SILVER AB Pressmeddelande (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Stockholm kl

SOTKAMO SILVER AB Pressmeddelande (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Stockholm kl SOTKAMO SILVER AB Pressmeddelande 2016-05-06 (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Stockholm kl. 08.45 SOTKAMO SILVER AB: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG (PUBL.) Aktieägarna i Sotkamo

Läs mer

Information till dig som är aktieägare

Information till dig som är aktieägare Information till dig som är aktieägare I KLÖVERN AB (PUBL) Klövern har beslutat att genomföra en nyemission av preferensaktier där du som aktieägare i Klövern har möjlighet att deltaga ( Erbjudandet ).

Läs mer

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016)

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

Tillägg 1 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Tillägg 1 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Tillägg 1 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) 4 december 2014 TILLÄGG 1 TILL PROSPEKT Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av Oasmia

Läs mer

Deltagande. Om Mavshack AB (publ) Stockholm 2015-07-02

Deltagande. Om Mavshack AB (publ) Stockholm 2015-07-02 Stockholm 2015-07-02 Aktieägarna i Mavshack AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16 juli 2015 kl. 10.00 på bolagets lokaler på Karlavägen 58 i Stockholm. Deltagande Aktieägare

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer