Erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ)"

Transkript

1 Erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ)

2 VIKTIG INFORMATION Denna erbjudandehandling ("Erbjudandehandlingen") och den tillhörande anmälningssedeln innehåller viktig information och bör läsas noggrant innan beslut fattas beträffande erbjudandet från North Investment Group AB, organisationsnummer ("North Investment Group"), säte i Mölndals kommun, Västra Götalands län. Erbjudandehandlingen har upprättats med anledning av North Investment Groups erbjudande till aktieägarna och innehavare av konvertibler i ACAP Invest AB (publ), organisationsnummer ("ACAP Invest" eller "Bolaget"), att överlåta samtliga aktier och konvertibler i ACAP Invest till North Investment Group i enlighet med de villkor som anges i Erbjudandehandlingen ("Erbjudandet"). Informationen i Erbjudandehandlingen avses vara korrekt, om än inte fullständig, endast per dagen för offentliggörandet av Erbjudandehandlingen. Det lämnas ingen försäkran om att den har varit eller kommer att vara korrekt vid någon annan tidpunkt. Informationen i Erbjudandehandlingen lämnas endast med anledning av Erbjudandet och får inte användas i något annat syfte. North Investment Group garanterar inte att informationen häri avseende ACAP Invest är korrekt eller fullständig och tar inget ansvar för att sådan information är korrekt eller fullständig. Förutom vad som uttryckligen anges, har ingen information i Erbjudandehandlingen granskats eller reviderats av ACAP Invests eller North Investment Groups revisorer. Tillämplig lag och tvister Erbjudandehandlingen har upprättats i enlighet med lagstiftningen i Sverige och de författningar och regler som är tillämpliga på offentliga uppköpserbjudanden i Sverige. Svensk lag, NASDAQ OMX Stockholms ("NASDAQ OMX") regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden ("Takeover-reglerna"), Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna och, i förekommande fall, Aktiemarknadsnämndens tidigare besked om tolkning och tillämpning av Näringslivets Börskommittés regler om offentliga uppköpserbjudanden, är tillämpliga på Erbjudandet. Vidare har North Investment Group i enlighet med lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden den 11 juni 2014 åtagit sig gentemot NASDAQ OMX att följa Takeover-reglerna samt Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna och, i förekommande fall, Aktiemarknadsnämndens tidigare besked om tolkning och tillämpning av Näringslivets Börskommittés regler om offentliga uppköpserbjudanden, samt att underkasta sig de sanktioner som NASDAQ OMX kan komma att fastställa vid överträdelse av Takeover-reglerna. North Investment Group informerade Finansinspektionen om Erbjudandet och ovanstående åtagande den 13 juni Erbjudandet ska regleras och tolkas i enlighet med svensk lag. Tvist rörande, eller som uppkommer i anledning av, Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans. Erbjudandehandlingen har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 3 lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och 2 a kap. 9 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Finansinspektionens godkännande och registrering innebär inte någon garanti från Finansinspektionens sida för att sakuppgifterna i Erbjudandehandlingen är riktiga eller fullständiga. Information till aktieägare och konvertibelinnehavare i ACAP Invest utanför Sverige och för banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar aktier och konvertibler för personer med hemvist utanför Sverige Erbjudandet i enlighet med de villkor som anges i Erbjudandehandlingen riktar sig inte till och lämnas inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler. Erbjudandehandlingen, anmälningssedeln och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende. Erbjudandet kommer inte att inges för granskning eller registrering hos någon tillsynsmyndighet i eller utanför Sverige. Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e- post, telex, telefon och Internet) i eller till Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte Erbjudandehandlingen eller annan dokumentation avseende Erbjudandet att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller till Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA och får inte heller distribueras på liknande sätt. Erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) 2

3 Erbjudandehandlingen skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare och konvertibelinnehavare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra Erbjudandehandlingen, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer. North Investment Group kommer inte att erlägga något vederlag enligt Erbjudandet till eller acceptera anmälningssedlar från Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Oaktat det föregående förbehåller sig North Investment Group rätten att tillåta att Erbjudandet accepteras av personer som inte är bosatta i Sverige om North Investment Group, efter egen bedömning, bedömer att transaktionen ifråga kan genomföras i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Framtidsinriktad information Erbjudandehandlingen kan innehålla framtidsinriktad information. Sådan framtidsinriktad information är ingen garanti för framtida förhållanden och är föremål för ofrånkomliga risker och osäkerhetsfaktorer. Framtidsinriktad information kan urskiljas genom att den inte uteslutande avser historiska eller aktuella sakförhållanden och genom att den kan innefatta ord såsom "kan", "ska", "förväntas", "tros", "uppskattas", "planeras", "avses", "beräknas", "bedöms", "förutses", "har som målsättning att", "prognostiseras", "försöker", "skulle kunna", eller negationer av sådana ord och andra variationer därav eller jämförbar terminologi. Framtidsinriktad information speglar North Investment Groups nuvarande förväntningar, baserade på den information som för närvarande finns tillgänglig för North Investment Group och dessa förväntningar bygger på ett antal antaganden och är föremål för risker och osäkerhetsmoment som kan vara eller är utanför North Investment Groups kontroll, inkluderande men inte begränsat till effekter av förändringar i den ekonomiska konjunkturen, räntenivåer, fluktuationer i efterfrågan på produkter, konkurrens, teknisk utveckling, relationer till anställda, plan och byggregler, naturkatastrofer och potentiellt behov av ökade investeringar (exempelvis till följd av ökad efterfrågan, nya affärsmöjligheter och lansering av ny teknologi). Faktiska resultat kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All framtidsinriktad information baseras uteslutande på de förhållanden som råder vid tidpunkten då den lämnas och North Investment Group har ingen skyldighet (och frånsäger sig uttryckligen sådan skyldighet) att uppdatera eller ändra sådan framtidsinriktad information, vare sig som en följd av ny information, nya förhållanden eller något annat, med undantag för vad som följer av tillämpliga lagar och regler. Erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) 3

4 Innehåll ERBJUDANDET I SAMMANDRAG... 5 ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA OCH KONVERTIBELINNEHAVARNA I ACAP INVEST... 6 BAKGRUND OCH MOTIV TILL ERBJUDANDET... 8 UTTALANDE FRÅN STYRELSEN I ACAP INVEST... 9 VILLKOR OCH ANVISNINGAR BESKRIVNING AV NORTH INVESTMENT GROUP OCH ERBJUDANDETS FINANSIERING BESKRIVNING AV ACAP INVEST HISTORISK FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG AKTIEKAPITAL OCH ÄGARSTRUKTUR STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR I ACAP INVEST AB BOLAGSORDNING ACAP INVESTS DELÅRSRAPPORT: 1 JANUARI 31 MARS SKATTEFRÅGOR I SVERIGE ADRESSER Erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) 4

5 ERBJUDANDET I SAMMANDRAG Pris per aktie och konvertibler För varje aktie av serie A erbjuds 12,00 kronor kontant. För varje aktie av serie B erbjuds 12,00 kronor kontant. För varje konvertibel erbjuds 12,00 kronor kontant, plus upplupen ränta. Acceptfrist: 30 juni juli 2014 Beräknad dag för utbetalning av vederlag: 5 augusti 2014 Erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) 5

6 ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA OCH KONVERTIBELINNEHAVARNA I ACAP INVEST Erbjudandet North Investment Group offentliggjorde den 26 juni 2014 ett erbjudande till aktieägarna och innehavare av konvertibler i ACAP Invest att överlåta samtliga aktier och konvertibler i ACAP Invest till North Investment Group till ett pris om 12,00 kronor kontant per A-aktie och 12,00 kronor kontant per B-aktie samt 12,00 kronor kontant, plus upplupen ränta, per konvertibel i ACAP Invest. Det totala budvärdet för samtliga aktier och konvertibler i ACAP Invest uppgår till cirka kronor. ACAP Invests aktier är noterade på NASDAQ OMX, Small Cap. Erbjudandet innebär en premie om: cirka 28,1 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen per A-aktie om 16,69 kronor respektive per B-aktie cirka 26,7 procent om 9,47 kronor under de senaste tre månaderna fram till och med den 25 juni 2014, den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet; och cirka 27,3 procent jämfört med stängningskursen om 16,50 kronor per A-aktie den 25 juni 2014 respektive 37,9 procent jämfört med stängningskursen om 8,70 kronor per B-aktie den 25 juni Courtage utgår inte i Erbjudandet. För Erbjudandets fullföljande gäller de villkor som anges på sidorna Vederlaget för konvertibler motsvarar den konverteringskurs, 12 kronor plus upplupen ränta, som gäller enligt villkoren för konvertiblerna. North Investment Group har hos Aktiemarknadsnämnden ansökt om medgivande att erbjuda olika budpris för A- respektive B-aktierna. Enligt Aktiemarknadsnämnden uttalande 2014:35 har dock Aktiemarknadsnämnden funnit att tillräckliga skäl för att tillämpa olika budpris inte föreligger. Stöd från aktieägare i ACAP Invest Styrelseledamöterna Magnus Hansson och Thomas Bolmgren har ett betydande inflytande över koncernen. Magnus Hansson äger genom sitt bolag H Cap AB 24,1 procent av aktierna och 26,4 procent av rösterna och Thomas Bolmgren äger tillsammans med Nomadic Sarls ACAP Invest Exol AB som äger 26,4 procent av aktierna och 31,6 procent av rösterna i ACAP Invest. Magnus Hansson och Thomas Bolmgren har genom dessa ägarbolag oåterkalleligen och ovillkorligen åtagit sig att acceptera Erbjudandet. North Investment Groups aktieägande i ACAP Invest North Investment Group äger eller kontrollerar inte några aktier i ACAP Invest och har inte förvärvat några aktier i ACAP Invest under de senaste sex månaderna före Erbjudandets offentliggörande. North Investment Group kan komma att förvärva, eller ingå överenskommelser om att förvärva, aktier i ACAP Invest utanför Erbjudandet. Sådana förvärv eller överenskommelser kommer i sådant fall ske i överensstämmelse med svensk lag och Takeover-reglerna, och kommer att offentliggöras i enlighet med tillämpliga regler. Erbjudandets finansiering Erbjudandet är fullt finansierat. North Investment Group har ingått låneavtal med Nordea Bank AB (publ) avseende finansiering av Erbjudandet. Vidare kommer North Investment Groups ägare att tillhandahålla ytterligare finansiering till North Investment Group i form av aktieägartillskott. Fullföljandet av Erbjudandet är inte villkorat av något finansieringsförbehåll. Utbetalning enligt låneavtalet är villkorad av (i) att villkoren för Erbjudandet uppfylls och (ii) att samtliga myndighetsbeslut som krävs för Erbjudandets genomförande har erhållits. Härutöver innehåller låneavtalet inga villkor för utbetalning andra än sådana som North Investment Group och dess ägare råder över och som North Investment Group således inte kan åberopa för att frånträda Erbjudandet. De ytterligare villkor för utbetalning enligt låneavtalet, vilka North Investment Group och dess ägare råder över och som North Investment Group således inte kan åberopa för att frånträda Erbjudandet, är i allt väsentligt: att North Investment Group inte har överträtt någon av vissa begränsade utfästelser avseende sina egna förhållanden eller något av vissa begränsade materiella åtaganden i låneavtalet; att North Investment Group inte blir insolvent eller söker frånträda sina avtalsåtaganden; att North Investment Group agerar i enlighet med Erbjudandet och efterlever de lagar och regler som gäller för Erbjudandet; och att North Investment Group är fullgott kapitaliserat genom sina ägare. Erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) 6

7 ACAP Invests delårsrapport ACAP Invest offentliggjorde den 7 maj 2014 sin delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2014 vilken återges i sin helhet på sidorna Due diligence North Investment Group har inte genomfört någon granskning (så kallad due diligence-undersökning) av ACAP Invest i samband med förberedelserna inför Erbjudandet. Tillämpliga lagar, regler, tvister m.m. Svensk lag, Takeover-reglerna, Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna och, i förekommande fall, Aktiemarknadsnämndens tidigare besked om tolkning och tillämpning av Näringslivets Börskommittés regler om offentliga uppköpserbjudanden är tillämpliga på Erbjudandet. I enlighet med lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden har North Investment Group den 11 juni 2014 åtagit sig gentemot NASDAQ OMX att följa Takeover-reglerna samt Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna och, i förekommande fall, Aktiemarknadsnämndens tidigare besked om tolkning och tillämpning av Näringslivets Börskommittés regler om offentliga uppköpserbjudanden, samt att underkasta sig de sanktioner som NASDAQ OMX kan komma att fastställa vid överträdelse av Takeover-reglerna. North Investment Group informerade Finansinspektionen om Erbjudandet och ovanstående åtagande den 13 juni Tvist rörande, eller som uppkommer med anledning av, Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans. Erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) 7

8 BAKGRUND OCH MOTIV TILL ERBJUDANDET ACAP Invest förvärvar och utvecklar små och medelstora företag med god tillväxt- och lönsamhetspotential inom definierade affärsområden. ACAP Invest strävar efter att bygga företagsgrupper till en storlek som gör att de kan fungera som självständiga enheter. I koncernen ingår affärsområdena SONO och DISAB, med Sonesson Inredningar AB och DISAB Vacuum Technology AB som moderbolag i respektive underkoncern. Vart och ett av dessa representerar unika specialkompetenser inom sina verksamhetsområden och verkar på mogna marknader. Bolagen är framstående inom sina respektive områden och målet är att växa snabbare än marknaden. De arbetar med starka varumärken och har egna produkter. North Investment Group, som är ett helägt dotterbolag till Frigaard Invest A/S, har följt ACAP Invests utveckling under en längre tid. North Investment Group anser att ACAP Invest skulle vara ett attraktivt komplement till North Investment Groups tilltänkta verksamhet. North Investment Group ser stora möjligheter i att vidareutveckla ACAP Invests verksamhet som en del av North Investment Group tillsammans med en tillväxtfokuserad och kapitalstark ägare utanför börsen. North Investment Groups Erbjudande innebär av en rättvis och rimlig värdering för aktieägarna och konvertibelinnehavarna samt ger möjlighet för samtliga aktieägare och konvertibelinnehavare att realisera kontantvärdet av sina investeringar till ett rättvist pris. North Investment Group har inte för avsikt att förändra ACAP Invests grundläggande verksamhet efter Erbjudandets genomförande. Då North Investment Group stöder ACAP Invests ledning och dess nuvarande strategiska planer förutses i nuläget inga väsentliga effekter av Erbjudandets genomförande för sysselsättningen, verksamheten i ACAP Invest och de platser där ACAP Invest bedriver verksamhet. Inte heller förutses några väsentliga förändringar för ACAP Invests ledning och anställda eller deras anställningsvillkor. I övrigt hänvisas till den information som finns i Erbjudandehandlingen, vilken har upprättats av styrelsen för North Investment Group med anledning av Erbjudandet. Styrelsen för North Investment Group försäkrar att, såvitt styrelsen vet, förekommande uppgifter i Erbjudandehandlingen beträffande North Investment Group överensstämmer med de faktiska förhållandena. Mölndal den 26 juni 2014 North Investment Group AB Styrelsen Erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) 8

9 UTTALANDE FRÅN STYRELSEN I ACAP INVEST North Investment Group har valt att offentliggöra Erbjudandet utan föregående kontakter med styrelsen i ACAP Invest. North Investment Group anser att detta tillvägagångssätt är det mest lämpliga för att säkerställa en oberoende utvärdering och ett oberoende uttalande från styrelsen i ACAP Invest i samtliga aktieägares och konvertibelinnehavares intresse. Styrelsen i ACAP Invest ska, i enlighet med Takeover- reglerna, offentliggöra sitt uttalande med anledning av Erbjudandet senast två veckor före utgången av acceptperioden. Erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) 9

10 VILLKOR OCH ANVISNINGAR Erbjudandet North Investment Group erbjuder 12,00 kronor kontant för varje A-aktie respektive 12,00 kronor kontant för varje B-aktie samt 12,00 kronor, plus upplupen ränta, för varje konvertibel i ACAP Invest. Courtage utgår inte i Erbjudandet. Villkor för Erbjudandet Fullföljandet av Erbjudandet är villkorat av: i. att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att North Investment Group blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av det totala antalet aktier i ACAP Invest; ii. att, såvitt avser Erbjudandet och genomförandet av förvärvet av ACAP Invest, samtliga erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive konkurrensmyndigheter, har erhållits på för North Investment Group acceptabla villkor; iii. att varken Erbjudandet eller förvärvet av ACAP Invest helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras till följd av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller motsvarande omständighet, som föreligger eller kan förväntas, utanför North Investment Groups kontroll och som North Investment Group inte skäligen hade kunnat förutse vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande; iv. att North Investment Group, utöver vad som offentliggjorts av ACAP Invest, inte upptäcker att information som offentliggjorts av ACAP Invest är felaktig eller vilseledande i något väsentligt avseende, eller upptäcker att information om en väsentlig omständighet som borde ha offentliggjorts av ACAP Invest inte har blivit offentliggjord; v. att inga omständigheter har inträffat som väsentligt negativt påverkar, eller kan förväntas väsentligt negativt påverka, ACAP Invests försäljning, resultat, likviditet, eget kapital eller tillgångar; samt vi. att ACAP Invest inte vidtar några åtgärder som typiskt sett är ägnade att försämra förutsättningarna för Erbjudandets genomförande. North Investment Group förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att något av ovanstående villkor inte uppfyllts eller inte kan uppfyllas. Såvitt avser villkor (ii) - (vi) får emellertid ett sådant återkallande av Erbjudandet endast ske om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för North Investment Groups förvärv av aktierna i ACAP Invest. North Investment Group förbehåller sig rätten att helt eller delvis frånfalla ett, flera eller samtliga av ovanstående villkor, inklusive att, såvitt avser villkor (i) ovan, fullfölja Erbjudandet vid en lägre acceptnivå. Acceptfrist Acceptfristen för Erbjudandet löper från och med den 30 juni 2014 till och med den 28 juli Anmälan skickas till Aktieinvest FK AB ( Aktieinvest ) enligt nedan angivna instruktioner och ska vara Aktieinvest tillhanda senast den 28 juli 2014 klockan (CET). Vederlagsjustering Det erbjudna vederlaget kommer att justeras om ACAP Invest genomför betydande utdelning eller annan värdeöverföring innan redovisning skett inom ramen för Erbjudandet och kommer följaktligen att minskas med motsvarande belopp per aktie för varje sådan utdelning eller värdeöverföring. Instruktioner för att acceptera Erbjudandet Direktregistrerade innehav Anmälningssedel, följebrev och svarskuvert sänds till direktregistrerade aktieägare och konvertibelinnehavare i ACAP Invest. Anmälningssedeln som distribueras är förtryckt med uppgifter om namn, adress, personnummer eller organisationsnummer, antal aktier per den 26 juni 2014 samt det VP-konto på vilket innehavet i ACAP Invest finns registrerat. Den som önskar acceptera Erbjudandet ska kontrollera att uppgifterna på anmälningssedeln är korrekta, komplettera med telefonnummer dagtid, underteckna anmälningssedeln och skicka in den till: Aktieinvest FK AB Emittentservice Stockholm Fax: E-post: Observera att anmälningssedeln ska vara Aktieinvest tillhanda senast klockan (CET) den 28 juli Anmälan som skickas via post måste därför sändas i god tid för att kunna vara Aktieinvest tillhanda innan dess. Anmälningssedeln kan också lämnas in till bankkontor eller andra värdepappersinstitut i Sverige för vidarebefordran till Erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) 10

11 Aktieinvest i god tid före sista dagen av acceptfristen. Vänligen notera att ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas utan avseende. avgiven accept gälla på motsvarande sätt även under sådan förlängning av Erbjudandet. Förvaltarregistrerade innehav Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat, det vill säga hos en bank eller annan förvaltare, kommer varken erhålla Erbjudandehandling, förtryckt anmälningssedel eller svarskuvert. Sådana aktieägare ska istället kontakta sin förvaltare för att erhålla en kopia av Erbjudandehandlingen. Vänligen notera att accept ska ske i enlighet med instruktioner från förvaltaren. Pantsatta innehav För de fall aktierna i ACAP Invest är pantsatta i Euroclearsystemet, ska såväl aktieägaren som panthavaren fylla i och underteckna anmälningssedeln som lämnas in, samt bekräfta att panträtten upphör om Erbjudandet fullföljs. Panträtten måste således vara avregistrerad i Euroclear-systemet avseende berörda aktier i ACAP Invest när dessa ska levereras till North Investment Group. Erbjudandehandling Blanka anmälningssedlar och Erbjudandehandlingen kan laddas ner från Utbetalning av vederlag Utbetalning av vederlag kommer att påbörjas så snart North Investment Group offentliggjort att villkoren för Erbjudandet uppfyllts eller North Investment Group eljest beslutat att fullfölja Erbjudandet. Under förutsättning att sådant offentliggörande sker senast omkring den 29 juli 2014, beräknas redovisning av likvid kunna påbörjas omkring den 5 augusti Utbetalning sker genom att de som accepterat Erbjudandet tillsänds en avräkningsnota. Om innehavet är förvaltarregistrerat sker utbetalning genom respektive förvaltare. Vederlaget utbetalas till det avkastningskonto som är anslutet till det VP-konto på vilket aktierna i ACAP Invest var registrerade. Om bankkonto saknas, är felaktigt eller är ett postgirokonto eller ett bankgiro kommer bankkontoförfrågan brevledes skickas till berörd aktieägare. Bankkontoförfrågan ifylles enligt den medföljande instruktionen och returneras till Aktieinvest med bifogat svarskuvert för utbetalning av vederlaget. I samband med utbetalning av vederlag utbokas aktierna från apportkontot som därmed avslutas. Ingen VP-avi kommer att skickas ut i samband med detta. Observera att utbetalningen till bankkontot sker även om aktierna i ACAP Invest är pantsatta. Bekräftelse av accept Efter det att korrekt ifylld anmälningssedel har mottagits och registrerats av Aktieinvest överförs aktierna till ett nyöppnat, spärrat VP-konto (så kallat apportkonto) i ägarens namn. I samband därmed skickar Euroclear Sweden AB en avi ("VPavi") som visar antalet aktier som utbokats från det ursprungliga VP- kontot. VP-avi som visar insättningen på det nyöppnade spärrade VP-kontot skickas ej ut. Rätt till återkallelse av accept Aktieägarna i ACAP Invest har rätt att återkalla gjord accept. För att återkallelsen ska kunna göras gällande ska en skriftlig återkallelse ha kommit Aktieinvest (adress på sid 10) tillhanda innan North Investment Group har offentliggjort att villkoren för Erbjudandets fullföljande uppfyllts, eller, om sådant offentliggörande inte skett under acceptfristen, senast klockan (CET) sista dagen i acceptfristen. Aktieägare i ACAP Invest vars aktier är förvaltarregistrerade och som önskar återkalla avgiven accept av Erbjudandet ska göra det i enlighet med instruktioner från förvaltaren. Kvarstår vid en förlängning av Erbjudandet villkor för Erbjudandet som North Investment Group förbehållit sig rätten att frånfalla, ska rätten att återkalla Rätt till förlängning av acceptfristen North Investment Group förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet, liksom att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag. Meddelande om sådan förlängning eller senareläggning kommer att offentliggöras av North Investment Group genom pressmeddelande i enlighet med tillämpliga regler och bestämmelser. Inlösen och avnotering Snarast möjligt efter det att North Investment Group blivit ägare till mer än 90 procent av aktierna i ACAP Invest avser North Investment Group att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i ACAP Invest i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). I samband härmed avser North Investment Group verka för att ACAP Invests aktier avnoteras från NASDAQ OMX. Frågor angående acceptförfarandet Frågor rörande acceptförfarandet kan ställas till Aktieinvest på telefon

12 BESKRIVNING AV NORTH INVESTMENT GROUP OCH ERBJUDANDETS FINANSIERING North Investment Group North Investment Group AB, organisationsnummer , är ett svenskt aktiebolag som till 100 procent ägs av Frigaard Invest A/S. North Investment Group har sitt säte i Mölndals kommun, Västra Götalands län och dess adress är Möbelgatan 4, Mölndal. North Investment Group bildades den 19 maj 2014 och registrerades hos Bolagsverket samma dag. North Investment Group har inte bedrivit och bedriver för närvarande ingen verksamhet utöver att ha ingått avtal om förvärv av Frigaard Handel A/S. North Investment Groups syfte är att lämna Erbjudandet och vidta alla nödvändiga åtgärder för fullföljandet av Erbjudandet samt att verka som moderbolag för ACAP Invest. Mer information om koncernen återfinns på Finansiering Erbjudandet är fullt finansierat. North Investment Group har ingått låneavtal med Nordea Bank AB (publ) avseende finansiering av Erbjudandet. Utbetalning enligt låneavtalet är villkorad av (i) att villkoren för Erbjudandet uppfylls och (ii) att samtliga myndighetsbeslut som krävs för Erbjudandets genomförande har erhållits. Härutöver innehåller låneavtalet inga villkor för utbetalning andra än sådana som North Investment Group och dess ägare råder över och som North Investment Group således inte kan åberopa för att frånträda Erbjudandet. De ytterligare villkor för utbetalning enligt låneavtalet, vilka North Investment Group och dess ägare råder över och som North Investment Group således inte kan åberopa för att frånträda Erbjudandet, är i allt väsentligt: att North Investment Group inte har överträtt någon av vissa begränsade utfästelser avseende sina egna förhållanden eller något av vissa begränsade materiella åtaganden i låneavtalet; att North Investment Group inte blir insolvent eller söker frånträda sina avtalsåtaganden; att North Investment Group agerar i enlighet med Erbjudandet och efterlever de lagar och regler som gäller för Erbjudandet; och att North Investment Group är fullgott kapitaliserat genom sina ägare. Erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) 12

13 BESKRIVNING AV ACAP INVEST Informationen rörande ACAP Invest i denna Erbjudandehandling är uteslutande hämtad från offentligt material om ACAP Invest och har inte granskats eller verifierats av ACAP Invest. OM ACAP INVEST Verksamheten ACAP Invest förvärvar och utvecklar små och medelstora företag med god tillväxt- och lönsamhetspotential inom definierade affärsområden. ACAP Invest strävar efter att bygga företagsgrupper till en storlek som gör att de kan fungera som självständiga enheter. ACAP Invests nuvarande verksamhet startades 2002 genom att Wilh. Sonesson AB samlade verksamheterna Sonesson Inredningar, MW Security och Soft Center i ett separat bolag. ACAP Invest börsnoterades den 5 november Verksamheterna MW Security och Soft Center har härefter avyttrats. Under perioden 2002 till 2013 har ACAP Invest förvärvat och avyttrat ett flertal olika företag. I ACAP Invests koncern ingår numera affärsområdena SONO och DISAB. SONO - Inredning för inspirerande offentliga miljöer SONO är en framstående koncern för utveckling, tillverkning och försäljning av inredningslösningar för skola, industri- och byggsektor, sport och fritid samt offentlig miljö och omsorg. Allt började med Sonesson Inredningar, ett framstående företag för högkvalitativa förvaringsskåp och inredningslösningar för personlig förvaring. Under ett drygt decennium har en struktur byggts upp med företag som kompletterar erbjudandet till marknaden. SONO består idag av Sonesson Inredningar, Tranås Skolmöbler, Alnäs Möbelfabrik, Kallin & Franzén, GBP Ergonomics, Miljöexpo, Form o Miljö samt Lars Svenson Inredning. Samtliga företag är gedigna och välrenommerade, kända för produkter med hög kvalitet och lång livslängd. Sonesson Inredningar, Tranås Skolmöbler och GBP Ergonomics har över 100 års branscherfarenhet. Marknader Sonesson Inredningar, Tranås Skolmöbler, Alnäs Möbelfabrik och Form o Miljö tillhandahåller produkter för utbildningssektorn. Kallin & Franzén och Miljöexpo erbjuder produkter för offentlig miljö. GBP Ergonomics är specialister på ergonomiska arbetsplatser för industrin. Lars Svenson Inredning inriktar sig på produkter för vård och omsorg. Miljöprofil Miljö och hållbarhet är en central del av SONOs erbjudande och berör hela produktionsprocessen. ISO-certifieringar säkerställer miljö- och kvalitetsarbetet, samtidigt som kraven uppfylls i upphandlingar från kunder inom den offentliga sektorn. Produktionen sker till största delen i Sverige, där huvudmarknaden finns. Inblicken i leverantörers och samarbetspartners verksamheter är därför god. Lokal produktion betyder också korta transporter av både råvaror och färdiga produkter. Ännu en aspekt som är positiv ur miljö- och klimatsynpunkt, är att gediget hantverk och kvalitativa material skapar produkter med mycket lång livslängd. Komplex säljprocess Ofta måste många led bearbetas: arkitekter, byggbolag och byggherrar. De offentliga upphandlingarna styrs av regler och hänsyn. Dessutom kompliceras säljprocessen ytterligare av att fast inredning köps in av byggbolag, men lös inredning köps in av annan part, till exempel när det är en skola kommunen eller den som driver skolan. Kontaktytorna är alltså många. Kunskap, samordning, insikt och närvaro är avgörande för konkurrenskraften. Arkitekter och byggbolag ses som partners till säljkåren. Tillsammans hittar man inredningslösningar anpassade efter byggnaders fysiska förutsättningar eller kunders och verksamheters behov. Försäljning sker dels direkt, dels via en rad större återförsäljare, där SONOs produkter kompletterar respektives anbud vid exempelvis offentlig upphandling. Arbete pågår kontinuerligt för att stärka samarbete med återförsäljarna. Försäljningen i Sverige står för cirka 85 procent av omsättningen. SONO finns representerat i Norge, Danmark och Tyskland. Viss volym exporteras även utanför dessa marknader. Slutkunden central Insikter om slutkundernas behov har bidragit till SONOs starka position. Ett tydligt exempel är utvecklingen av ljudabsorberande material för skolmiljöer, där annars både lärare och elever störs av höga ljudnivåer. Erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) 13

14 Helt i linje med detta har argumentationen flyttats från enskilda produkter till kompletta lösningar baserade på kundernas behov. Utmaningar Trenden är att upphandlingar centraliseras mer och att kommuner går samman och gör ramavtal. Miljö och kvalitet blir också en allt viktigare fråga. SONOs väletablerade och kontrollerade svenska produktion är ett bra, om än inte avgörande, säljargument. De två tillverkande bolagen i Sverige och säljbolagen i England och Tyskland bildar DISAB Group. Ett 20-tal representanter täcker övriga Europa. Säljkanaler finns även för Nordafrika och Mellanöstern. DISA-CLEAN Extrem rengöringskapacitet DISA-CLEAN presenterades Det är en unik maskin med extrem kapacitet som gör gator och andra markytor fria från damm. Mängden cancerframkallande partiklar i stadsluften kan därför minskas radikalt. Rationaliserad produktion Under 2011 startade samordning av produktionen, vilket bland annat innebar en flytt från anläggningen i Mårdaklev. Större investeringar inom ramen för Sonesson Inredningar togs också för en ny automatiserad produktionsmetod för plåtskåp. Målet är specialiserade anläggningar med hög kompetens och en koncentrerad verksamhet. Fortsatt satsning på automatisering kommer att väsentligt öka produktionens effektivitet och kapacitet. Centurion P 30 Ännu flexiblare hantering Centurion P 30 är en utveckling av den tidigare Centurion P- modellen. P 30 är mer anpassningsbar och klarar att hantera och transportera farligt avfall. Den riktar sig i första hand mot entreprenadmarknaden. Produkten lanserades Historik Nedan listas årsvis viktiga händelser i koncernens historik DISAB framstående kompetens inom miljövänlig vakuumteknik DISAB utvecklar, tillverkar och säljer mobila och stationära vakuumaggregat. Dessa används för miljövänlig rengöring, transport och återvinning av processindustrins spillprodukter ACAP Invest startar sin nuvarande verksamhet genom att Wilh. Sonesson AB samlar verksamheterna Sonesson Inredningar, MW Security och Soft Center i ett separat bolag, då med firman Active Capital AB Marknaden DISABs kunder är processindustrin samt de entreprenörer som levererar underhållstjänster till processindustrin. OEM-kunder, det vill säga kunder som levererar nya processanläggningar och integrerar städsystem direkt vid nyinstallation, ökar i betydelse. Typiska slutanvändare återfinns inom stål-, cement-, papperoch massaindustri samt energiverk. Tekniken används även inom byggsektorn. Gatu- och järnvägsunderhåll är ett växande segment. DISAB erbjuder produkter och systemlösningar för att hantera industrins spillprodukter. I erbjudandet ingår en väl utvecklad eftermarknadsorganisation med service, tillbehör och reservdelar. DISAB arbetar med produktlinjerna DISAB mobilt, DISAB industri och DISAB rail. DISAB har en tydlig ambition att verka gränsöverskridande i Europa. De industriella systemens huvudkonkurrent finns i Tyskland och de mobilas i Holland GBP Ergonomics AB förvärvas ACAP Invest förvärvar Cetec Electric AB ACAP Invests dotterbolag Cetec Electric AB förvärvar Automatikhuset i Malmö AB Miljöexpo Scandinavia AB förvärvas ACAP Invest delar ut aktierna i dotteracap Invest Active Properties AB till aktieägarna ACAP Invest förvärvar DISAB Vacuum Technology AB ACAP Invest byter namn från Active Capital AB till ACAP Invest AB ACAP Invest förvärvar TPS Termiska Processer AB Form och Miljö Sweden AB och Sälgströms Inredningar AB förvärvas De fastigheter som ägs av DISAB Vacuum Technology AB och dess dotterbolag säljs till Active Properties AB Marknaden är fortsatt fragmenterad. Utvecklingen går dock mot större, mer heltäckande leverantörer. Detta är helt i linje med att det tyngre segmentet av kunder växer och upphandlar mer centralt DISAB Vacuum Technology AB förvärvar Gotland Ltd och Gotland Systems Ltd Erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) 14

15 2010 TPS Termiska Processer AB avyttrar sin verksamhet 2011 Mats Lindskog ny VD i ACAP Invest Lars Svenson Inredning AB förvärvas 2012 ACAP Invest avyttrar samtliga bolag inom affärsområdena MW Security och Cetec Affärsområdet DISAB erhåller order för järnvägsunderhåll på totalt 30 miljoner kronor ACAP INVESTS AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER Affärsidé ACAP Invest är ett börsnoterat företag som genom aktivt ägande ska skapa hög avkastning till aktieägarna. Det ska uppnås med god entreprenörsanda samt ett ansvarsfullt, miljöinriktat och professionellt ägande. ACAP Invests fokus är innehav där potentialen för lönsamhetsförbättringar är betydande och/eller där god tillväxt finns. Strategier ACAP Invest assisterar koncernföretagen inom strategisk affärsutveckling, lednings- och styrelsefrågor samt rådgivning för att uppnå optimal bolags- och kapitalstruktur. Vidare strävar ACAP Invest efter att bygga företagsgrupper till en storlek som gör att de kan fungera som självständiga enheter. ACAP Invest strävar också efter en optimal kapitalavkastning, vilket innebär att ACAP Invest ständigt arbetar med värdeskapande åtgärder inom koncernens affärsområden. Det sker bland annat på befintliga marknader för att främja organisk tillväxt samt genom att söka kompletterande förvärv och/eller förvärv inom nya verksamhetsområden. Erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) 15

16 HISTORISK FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG Nedanstående finansiella information avseende räkenskapsåren 2013, 2012 och 2011 är hämtad ur ACAP Invests reviderade koncernräkenskaper, vilka är upprättade enligt IFRS. Nedanstående finansiella information avseende delårsperioden januari till och med mars 2014 jämförd med samma period 2013 är hämtade ur ACAP Invests oreviderade delårsrapporter för dessa perioder. Utdrag ur resultaträkningar RESULTATRÄKNINGAR KVARVARANDE VERKSAMHETER MSEK Jan Mar 2014 Jan Mar Nettoomsättning 140,0 122,1 571,3 624,6 658,6 Kostnad för sålda varor -99,0-84,4-388,2-422,7-435,2 Bruttoresultat 41,0 37,6 183,1 201,9 223,4 Övriga rörelsekostnader -1,6 50,5-189,1-222,3-283,6 Rörelseresultat -8,0-12,8-6,0-20,3-60,3 Finansnetto -2,2-3,0-7,6-6,2-7,3 Resultat före skatt -10,2-15,8-13,6-26,5-67,6 Skatt 1,9 3,7 2,3 2,0 7,2 Resultat kvarvarande verksamheter -12,1-11,2-24,6-60,3 Periodens resultat avvecklad verksamhet 0, ,5-7,8 Resultat -12,1-11,2-43,1-68,1 Avskrivningar ingår i ovanstående rörelseresultat med -3,5-13,0-13,2-12,6 Rörelseresultat före avskrivningar -9,5 7,0-7,1-47,7 Erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) 16

17 Utdrag ur balansräkningar BALANSRÄKNINGAR MSEK TILLGÅNGAR 77,9 78,0 78,0 78,6 93,8 Immateriella anläggningstillgångar 47,2 55,3 50,3 49,4 53,9 Materiella anläggningstillgångar 4,1 34,7 29,3 31,6 Finansiella anläggningstillgångar 158,9 167,9 160,6 157,3 179,2 Summa anläggningstillgångar 83,7 98,3 84,3 94,4 96,6 Varulager 94,9 80,1 104,4 128,8 172,5 Kortfristiga fordringar 6,1 8,3 6,0 8,1 10,2 Likvida medel 184,8 186,7 194,7 231,3 279,3 Summa omsättningstillgångar 343,7 354,6 355,3 388,6 458,5 SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER 71,0 77,2 79,2 102,7 146,1 Eget kapital 21,0 62,2 62,5 38,9 49,2 Långfristiga skulder - räntebärande 29,8 27,1 32,0 38,3 Långfristiga skulder - ej räntebärande 92,1 89,6 70,9 87,5 Summa långfristiga skulder 69,1 63,7 65,7 61,6 53,3 Kortfristiga skulder - räntebärande 115,6 121,6 120,7 153,4 171,7 Kortfristiga skulder - ej räntebärande 184,7 185,3 186,4 215,1 225,0 Summa kortfristiga skulder 343,7 354,6 355,3 388,6 458,5 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Utdrag ur kassaflödesanalyser RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN MSEK Jan Mar 2014 Jan Mar Resultat efter finansiella poster -10,2-15,8-13,6-45,0-78,9 Erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) 17

18 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 4,5 4,6 15,8 27,4 105,1 Betald skatt 1,2 0,3-2,3-1,1-2,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -4,5-10,9 0,0-18,7 24,3 Förändringar i rörelsekapital 3,0 12,7-0,5 1,9 6,8 Kassaflöde från den löpande verksamheten -1,5 1,7-0,5-16,8 31,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -1,0-1,8-7,8 5,2-17,0 Operativt kassaflöde -2,5-0,1-8,3-11,6 14,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2,5 0,5 6,3 9,5-16,7 Årets kassaflöde 0,0 0,5-2,0-2,1-2,7 Likvida medel vid periodens början 6,0 8,1 8,1 10,2 12,7 Kursdifferenser likvida medel 0,1-0,2 0,0 0,0 0,2 Likvida medel vid periodens slut 6,1 8,4 6,0 8,1 10,2 Varav hänförligt till tillgångar till försäljning - 1,2 Rapport över kassaflöden avser både kvarvarande och avvecklade verksamheter. Nyckeltal NYCKELTAL KVARVARANDE VERKSAMHETER Omsättning, MSEK 140,0 122,1 571,3 624,6 658,6 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK -5,0-9,5 7,0-7,1-47,7 Marginal före avskrivningar, % neg neg 1,2 neg neg Rörelseresultat, MSEK -8,0-12,8-6,0-20,3-60,3 Rörelsemarginal, % neg neg neg neg neg Årets resultat -12,1-11,2-24,6-60,3 Vinstmarginal, % neg neg neg neg Avkastning på totalt kapital, % neg neg neg neg neg* Avkastning på operativt kapital, % neg neg neg neg neg* Erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) 18

19 Avkastning på sysselsatt kapital, % neg neg neg neg neg* Avkastning på eget kapital, % neg neg neg neg neg* Soliditet, % 20,7 21,8 22,3 26,4 31,9 Skuldsättningsgrad, ggr 1,6 1,6 1,0 0,7 Nettoskuldsättningsgrad, ggr 1,5 1,5 0,8 0,6 Räntetäckningsgrad, ggr -5,9-0,7-2,8-8,8* Andel riskbärande kapital, % 22,7 23,0 27,6 33,4 Medelantal anställda Nettoomsättning utanför Sverige, % n/a 34,9 33,5 33,4 * Inklusive avvecklade verksamheter Data per aktie DATA PER AKTIE Antal aktier (tusental) vid periodens utgång Resultat per aktie kvarvarande verksamheter (exkl. minoritet), SEK -2,26-2,10-4,59-11,27 Eget kapital per aktie (exkl. minoritet), SEK 14,43 14,81 19,18 27,29 Utdelning per aktie, SEK n/a 0,00 0,00 Förslag till utdelning per aktie, SEK n/a 0,00 0,00 0,00 Direktavkastning, % 0,0 0,0 0,0 0,0 Börskurs A-aktie, SEK 17,50 15,00 16,50 28,50 40,70 Börskurs B-aktie, SEK 10,30 16,80 12,65 15,30 17,70 Börsvärde, MSEK 57,4 89,3 68,9 86,1 101,9 Erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) 19

20 DEFINITIONER NYCKELTAL Rörelsemarginal före avskrivningar avser rörelseresultat före avskrivningar i procent av nettoomsättning Rörelsemarginal avser rörelseresultat i procent av nettoomsättning Vinstmarginal avser resultat efter skatt i procent av nettoomsättning Avkastning på totalt kapital avser resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med genomsnittlig balansomslutning Avkastning på eget kapital avser årets resultat dividerat med genomsnittligt eget kapital Avkastning på operativt kapital avser rörelseresultat dividerat med genomsnittligt operativt kapital Avkastning på sysselsatt kapital avser resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital Nettoskuld avser räntebärande avsättningar och skulder minskat med likvida medel inklusive andra räntebärande tillgångar Nettoskuldsättningsgrad avser nettoskuld dividerat med eget kapital Skuldsättningsgrad Totalt kapital avser balansomslutningen Operativt kapital avser balansomslutningen minskad med likvida medel, andra räntebärande tillgångar och icke räntebärande skulder inklusive uppskjuten skatteskuld Sysselsatt kapital avser balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder inklusive uppskjuten skatteskuld Andel riskbärande kapital avser summan av eget kapital och uppskjutna skatteskulder dividerat med balansomslutningen Soliditet avser eget kapital i procent av balansomslutning Utestående antal aktier avser utgivet antal aktier minskat med antalet förvärvade egna aktier Eget kapital per aktie avser eget kapital dividerat med utestående antal aktier Resultat per aktie avser årets resultat dividerat med utestående antal aktier P/E-tal avser aktiekursen dividerad med vinsten per aktie Direktavkastning avser utdelning i procent av börskursen vid årets slut. avser räntebärande avsättningar och skulder dividerat med eget kapital Räntetäckningsgrad avser resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader Erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) 20

Mannerheim Teknik Holding AB. Erbjudande till aktieägarna i VKG Energy Services AB (publ)

Mannerheim Teknik Holding AB. Erbjudande till aktieägarna i VKG Energy Services AB (publ) Mannerheim Teknik Holding AB Erbjudande till aktieägarna i VKG Energy Services AB (publ) DENNA ERBJUDANDEHANDLING ÄR VIKTIG OCH ERFORDRAR OMEDELBAR UPPMÄRKSAMHET Denna erbjudandehandling och tillhörande

Läs mer

Lifcos erbjudande till aktieägarna i NOTE AB (publ)

Lifcos erbjudande till aktieägarna i NOTE AB (publ) Lifcos erbjudande till aktieägarna i NOTE AB (publ) Den 3 december 2012 lämnade Lifco AB ( Lifco ) ett offentligt kontanterbjudande avseende samtliga aktier i NOTE AB (publ), organisationsnummer 556408-8770

Läs mer

Hyland Software UK Ltd:s erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ)

Hyland Software UK Ltd:s erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) Hyland Software UK Ltd:s erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) Den 18 juni 2014 lämnade Hyland Software UK Ltd ( Hyland UK ), ett bolag kontrollerat av Hyland Software, Inc. ( Hyland ), ett

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Precio Systemutveckling AB

Erbjudande till aktieägarna i Precio Systemutveckling AB Erbjudande till aktieägarna i Precio Systemutveckling AB enligt reglerna om budplikt i Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i IBS AB (publ)

Erbjudande till aktieägarna i IBS AB (publ) Erbjudande till aktieägarna i IBS AB (publ) DENNA ERBJUDANDEHANDLING ÄR VIKTIG OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET Denna erbjudandehandling, inklusive tillhörande anmälningssedel, innehåller viktig

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A.

Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A. Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A. 8 augusti 2014 Viktig information Allmänt Den 6 maj 2014 lämnade Lexmark International Technology, S.A. ( Lexmark

Läs mer

DANIRS ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I SIGMA AB (PUBL)

DANIRS ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I SIGMA AB (PUBL) DANIRS ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I SIGMA AB (PUBL) Viktig information Danir AB, org. nr 556432-7111 ( Danir ), lämnade den 20 februari 2013 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Sigma AB

Läs mer

IP-Only lämnar rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Availo

IP-Only lämnar rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Availo Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras eller publiceras i eller distribueras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Cryptzone Group AB (publ)

Erbjudande till aktieägarna i Cryptzone Group AB (publ) Erbjudande till aktieägarna i Cryptzone Group AB (publ) VIKTIG INFORMATION Denna erbjudandehandling och den tillhörande anmälningssedeln innehåller viktig information och bör läsas noggrant innan beslut

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Capilon AB

Erbjudande till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Capilon AB Erbjudande till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Capilon AB Viktig information Denna erbjudandehandling och tillhörande anmälningssedel innehåller viktig information och bör läsas noggrant innan

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Scania AB

Erbjudande till aktieägarna i Scania AB Erbjudande till aktieägarna i Scania AB VIKTIG INFORMATION Allmänt Volkswagen Aktiengesellschaft, registrerad i handelsregistret fört vid den lokala domstolen i Braunschweig med organisationsnummer HRB

Läs mer

ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I BRIO AB (PUBL)

ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I BRIO AB (PUBL) PROVENTUS INVEST ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I BRIO AB (PUBL) ERBJUDANDET I SAMMANDRAG Vederlag per aktie: 3,00 kronor kontant per stamaktie av serie A; 3,00 kronor kontant per stamaktie av serie B; 3,00

Läs mer

ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MODUL 1 DATA AB (PUBL)

ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MODUL 1 DATA AB (PUBL) ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MODUL 1 DATA AB (PUBL) Definitioner Med Softronic, Bolaget eller Koncernen avses Softronic AB (publ), org nr 556249-0192, eller, beroende på sammanhang, den koncern i vilken

Läs mer

Erbjudandehandling till aktieägarna i Accelerator Nordic AB (publ)

Erbjudandehandling till aktieägarna i Accelerator Nordic AB (publ) Nortal Investments AB 20 december 2013 Erbjudandehandling till aktieägarna i Accelerator Nordic AB (publ) i enlighet med reglerna om budplikt i Kollegiets för svensk bolagsstyrning regler rörande offentliga

Läs mer

Schibsteds Erbjudande till aktieägarna i Aspiro AB

Schibsteds Erbjudande till aktieägarna i Aspiro AB Schibsteds Erbjudande till aktieägarna i Aspiro AB Schibsted ASA, org. nr 933 739 384, ( Schibsted ) har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Aspiro AB, org. nr 556519-9998, ( Aspiro

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A.

Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A. Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A. Viktig information Allmänt Den 6 maj 2014 lämnade Lexmark International Technology, S.A. ( Lexmark International

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Resurs Bemanning CNC AB (publ)

Erbjudande till aktieägarna i Resurs Bemanning CNC AB (publ) Erbjudande till aktieägarna i Resurs Bemanning CNC AB (publ) WISE GROUP AB (publ) 556686-3576 ERBJUDANDET I KORTHET Wise erbjuder samtliga aktieägare i Resurs Bemanning att, såsom betalning för varje aktie

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Aspiro AB

Erbjudande till aktieägarna i Aspiro AB Erbjudande till aktieägarna i Aspiro AB Viktig information Allmänt Project Panther Bidco Ltd ( Panther ) har lämnat ett offentligt erbjudande avseende samtliga aktier i Aspiro AB (publ), organisationsnummer

Läs mer

ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA OCH KONVERTIBELINNEHAVARNA I PEAB INDUSTRI AB (PUBL).

ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA OCH KONVERTIBELINNEHAVARNA I PEAB INDUSTRI AB (PUBL). ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA OCH KONVERTIBELINNEHAVARNA I PEAB INDUSTRI AB (PUBL). INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Riskfaktorer 6 Erbjudande till aktieägare och konvertibel - innehavare i Peab Industri

Läs mer

EQT V LÄMNAR GENOM SVENSK UTBILDNING INTRESSENTER ETT REKOMMENDERAT KONTANTERBJUDANDE OM 190 KRONOR PER AKTIE I ACADEMEDIA

EQT V LÄMNAR GENOM SVENSK UTBILDNING INTRESSENTER ETT REKOMMENDERAT KONTANTERBJUDANDE OM 190 KRONOR PER AKTIE I ACADEMEDIA Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare

Läs mer

VITEC SOFTWARE GROUP AB (publ) Prospekt med anledning av erbjudande till minoritetsaktieägarna i 3L System AB (publ)

VITEC SOFTWARE GROUP AB (publ) Prospekt med anledning av erbjudande till minoritetsaktieägarna i 3L System AB (publ) VITEC SOFTWARE GROUP AB (publ) Prospekt med anledning av erbjudande till minoritetsaktieägarna i 3L System AB (publ) Februari 2012 Viktig information Denna erbjudandehandling är viktig och erfordrar omedelbar

Läs mer

Scanfil Oyj offentliggör ett rekommenderat kontanterbjudande om 35 kronor per aktie till aktieägarna i PartnerTech AB

Scanfil Oyj offentliggör ett rekommenderat kontanterbjudande om 35 kronor per aktie till aktieägarna i PartnerTech AB Detta pressmeddelande (som även utgör ett börsmeddelande enligt finsk lag) utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller

Läs mer

EGT Konsult AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i

EGT Konsult AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Inbjudan till teckning av aktier i EGT Konsult AB (publ) EGT Holding AB säljer genom detta memorandum aktier i EGT Konsult AB (publ), ett företag som tillhandahåller rådgivning och utbildning för nyföretagare

Läs mer

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012 Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012 Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Prognos 2013 5 Ordförande har ordet 6 Historia 7 Nutid

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Rottneros AB

Erbjudande till aktieägarna i Rottneros AB Erbjudande till aktieägarna i Rottneros AB Viktig information Viktig information Allmänt Arctic Paper S.A., med organisationsnummer (KRS nr) 0000306944, har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande avseende

Läs mer

Erbjudande till ägarna av aktier av serie B i Fenix Outdoor AB (publ)

Erbjudande till ägarna av aktier av serie B i Fenix Outdoor AB (publ) Erbjudande till ägarna av aktier av serie B i Fenix Outdoor AB (publ) Viktig information Allmänt Nidron Holding AG, organisationsnummer CHE-206.390.054, har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande avseende

Läs mer

Hyland Software UK lämnar kontanterbjudande till aktieägarna i ReadSoft

Hyland Software UK lämnar kontanterbjudande till aktieägarna i ReadSoft Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte till,

Läs mer

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av obligation Capillum Holding AB (publ) Juni 2013

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av obligation Capillum Holding AB (publ) Juni 2013 Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av obligation Capillum Holding AB (publ) Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... sid 3 Ordförande har ordet... sid 4 Historia... sid 5 Nutid... sid

Läs mer

Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm.

Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm. PROSPEKT NILÖRNGRUPPEN 2015 Inbjudan till förvärv av aktier av serie B i Nilörngruppen AB (publ) Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna

Läs mer

Volkswagen lämnar ett kontanterbjudande om 200 kronor per aktie till aktieägarna i Scania

Volkswagen lämnar ett kontanterbjudande om 200 kronor per aktie till aktieägarna i Scania Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där ett erbjudande enligt lagar och förordningar

Läs mer