Erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ)"

Transkript

1 Erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ)

2 VIKTIG INFORMATION Denna erbjudandehandling ("Erbjudandehandlingen") och den tillhörande anmälningssedeln innehåller viktig information och bör läsas noggrant innan beslut fattas beträffande erbjudandet från North Investment Group AB, organisationsnummer ("North Investment Group"), säte i Mölndals kommun, Västra Götalands län. Erbjudandehandlingen har upprättats med anledning av North Investment Groups erbjudande till aktieägarna och innehavare av konvertibler i ACAP Invest AB (publ), organisationsnummer ("ACAP Invest" eller "Bolaget"), att överlåta samtliga aktier och konvertibler i ACAP Invest till North Investment Group i enlighet med de villkor som anges i Erbjudandehandlingen ("Erbjudandet"). Informationen i Erbjudandehandlingen avses vara korrekt, om än inte fullständig, endast per dagen för offentliggörandet av Erbjudandehandlingen. Det lämnas ingen försäkran om att den har varit eller kommer att vara korrekt vid någon annan tidpunkt. Informationen i Erbjudandehandlingen lämnas endast med anledning av Erbjudandet och får inte användas i något annat syfte. North Investment Group garanterar inte att informationen häri avseende ACAP Invest är korrekt eller fullständig och tar inget ansvar för att sådan information är korrekt eller fullständig. Förutom vad som uttryckligen anges, har ingen information i Erbjudandehandlingen granskats eller reviderats av ACAP Invests eller North Investment Groups revisorer. Tillämplig lag och tvister Erbjudandehandlingen har upprättats i enlighet med lagstiftningen i Sverige och de författningar och regler som är tillämpliga på offentliga uppköpserbjudanden i Sverige. Svensk lag, NASDAQ OMX Stockholms ("NASDAQ OMX") regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden ("Takeover-reglerna"), Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna och, i förekommande fall, Aktiemarknadsnämndens tidigare besked om tolkning och tillämpning av Näringslivets Börskommittés regler om offentliga uppköpserbjudanden, är tillämpliga på Erbjudandet. Vidare har North Investment Group i enlighet med lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden den 11 juni 2014 åtagit sig gentemot NASDAQ OMX att följa Takeover-reglerna samt Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna och, i förekommande fall, Aktiemarknadsnämndens tidigare besked om tolkning och tillämpning av Näringslivets Börskommittés regler om offentliga uppköpserbjudanden, samt att underkasta sig de sanktioner som NASDAQ OMX kan komma att fastställa vid överträdelse av Takeover-reglerna. North Investment Group informerade Finansinspektionen om Erbjudandet och ovanstående åtagande den 13 juni Erbjudandet ska regleras och tolkas i enlighet med svensk lag. Tvist rörande, eller som uppkommer i anledning av, Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans. Erbjudandehandlingen har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 3 lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och 2 a kap. 9 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Finansinspektionens godkännande och registrering innebär inte någon garanti från Finansinspektionens sida för att sakuppgifterna i Erbjudandehandlingen är riktiga eller fullständiga. Information till aktieägare och konvertibelinnehavare i ACAP Invest utanför Sverige och för banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar aktier och konvertibler för personer med hemvist utanför Sverige Erbjudandet i enlighet med de villkor som anges i Erbjudandehandlingen riktar sig inte till och lämnas inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler. Erbjudandehandlingen, anmälningssedeln och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende. Erbjudandet kommer inte att inges för granskning eller registrering hos någon tillsynsmyndighet i eller utanför Sverige. Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e- post, telex, telefon och Internet) i eller till Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte Erbjudandehandlingen eller annan dokumentation avseende Erbjudandet att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller till Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA och får inte heller distribueras på liknande sätt. Erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) 2

3 Erbjudandehandlingen skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare och konvertibelinnehavare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra Erbjudandehandlingen, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer. North Investment Group kommer inte att erlägga något vederlag enligt Erbjudandet till eller acceptera anmälningssedlar från Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Oaktat det föregående förbehåller sig North Investment Group rätten att tillåta att Erbjudandet accepteras av personer som inte är bosatta i Sverige om North Investment Group, efter egen bedömning, bedömer att transaktionen ifråga kan genomföras i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Framtidsinriktad information Erbjudandehandlingen kan innehålla framtidsinriktad information. Sådan framtidsinriktad information är ingen garanti för framtida förhållanden och är föremål för ofrånkomliga risker och osäkerhetsfaktorer. Framtidsinriktad information kan urskiljas genom att den inte uteslutande avser historiska eller aktuella sakförhållanden och genom att den kan innefatta ord såsom "kan", "ska", "förväntas", "tros", "uppskattas", "planeras", "avses", "beräknas", "bedöms", "förutses", "har som målsättning att", "prognostiseras", "försöker", "skulle kunna", eller negationer av sådana ord och andra variationer därav eller jämförbar terminologi. Framtidsinriktad information speglar North Investment Groups nuvarande förväntningar, baserade på den information som för närvarande finns tillgänglig för North Investment Group och dessa förväntningar bygger på ett antal antaganden och är föremål för risker och osäkerhetsmoment som kan vara eller är utanför North Investment Groups kontroll, inkluderande men inte begränsat till effekter av förändringar i den ekonomiska konjunkturen, räntenivåer, fluktuationer i efterfrågan på produkter, konkurrens, teknisk utveckling, relationer till anställda, plan och byggregler, naturkatastrofer och potentiellt behov av ökade investeringar (exempelvis till följd av ökad efterfrågan, nya affärsmöjligheter och lansering av ny teknologi). Faktiska resultat kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All framtidsinriktad information baseras uteslutande på de förhållanden som råder vid tidpunkten då den lämnas och North Investment Group har ingen skyldighet (och frånsäger sig uttryckligen sådan skyldighet) att uppdatera eller ändra sådan framtidsinriktad information, vare sig som en följd av ny information, nya förhållanden eller något annat, med undantag för vad som följer av tillämpliga lagar och regler. Erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) 3

4 Innehåll ERBJUDANDET I SAMMANDRAG... 5 ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA OCH KONVERTIBELINNEHAVARNA I ACAP INVEST... 6 BAKGRUND OCH MOTIV TILL ERBJUDANDET... 8 UTTALANDE FRÅN STYRELSEN I ACAP INVEST... 9 VILLKOR OCH ANVISNINGAR BESKRIVNING AV NORTH INVESTMENT GROUP OCH ERBJUDANDETS FINANSIERING BESKRIVNING AV ACAP INVEST HISTORISK FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG AKTIEKAPITAL OCH ÄGARSTRUKTUR STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR I ACAP INVEST AB BOLAGSORDNING ACAP INVESTS DELÅRSRAPPORT: 1 JANUARI 31 MARS SKATTEFRÅGOR I SVERIGE ADRESSER Erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) 4

5 ERBJUDANDET I SAMMANDRAG Pris per aktie och konvertibler För varje aktie av serie A erbjuds 12,00 kronor kontant. För varje aktie av serie B erbjuds 12,00 kronor kontant. För varje konvertibel erbjuds 12,00 kronor kontant, plus upplupen ränta. Acceptfrist: 30 juni juli 2014 Beräknad dag för utbetalning av vederlag: 5 augusti 2014 Erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) 5

6 ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA OCH KONVERTIBELINNEHAVARNA I ACAP INVEST Erbjudandet North Investment Group offentliggjorde den 26 juni 2014 ett erbjudande till aktieägarna och innehavare av konvertibler i ACAP Invest att överlåta samtliga aktier och konvertibler i ACAP Invest till North Investment Group till ett pris om 12,00 kronor kontant per A-aktie och 12,00 kronor kontant per B-aktie samt 12,00 kronor kontant, plus upplupen ränta, per konvertibel i ACAP Invest. Det totala budvärdet för samtliga aktier och konvertibler i ACAP Invest uppgår till cirka kronor. ACAP Invests aktier är noterade på NASDAQ OMX, Small Cap. Erbjudandet innebär en premie om: cirka 28,1 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen per A-aktie om 16,69 kronor respektive per B-aktie cirka 26,7 procent om 9,47 kronor under de senaste tre månaderna fram till och med den 25 juni 2014, den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet; och cirka 27,3 procent jämfört med stängningskursen om 16,50 kronor per A-aktie den 25 juni 2014 respektive 37,9 procent jämfört med stängningskursen om 8,70 kronor per B-aktie den 25 juni Courtage utgår inte i Erbjudandet. För Erbjudandets fullföljande gäller de villkor som anges på sidorna Vederlaget för konvertibler motsvarar den konverteringskurs, 12 kronor plus upplupen ränta, som gäller enligt villkoren för konvertiblerna. North Investment Group har hos Aktiemarknadsnämnden ansökt om medgivande att erbjuda olika budpris för A- respektive B-aktierna. Enligt Aktiemarknadsnämnden uttalande 2014:35 har dock Aktiemarknadsnämnden funnit att tillräckliga skäl för att tillämpa olika budpris inte föreligger. Stöd från aktieägare i ACAP Invest Styrelseledamöterna Magnus Hansson och Thomas Bolmgren har ett betydande inflytande över koncernen. Magnus Hansson äger genom sitt bolag H Cap AB 24,1 procent av aktierna och 26,4 procent av rösterna och Thomas Bolmgren äger tillsammans med Nomadic Sarls ACAP Invest Exol AB som äger 26,4 procent av aktierna och 31,6 procent av rösterna i ACAP Invest. Magnus Hansson och Thomas Bolmgren har genom dessa ägarbolag oåterkalleligen och ovillkorligen åtagit sig att acceptera Erbjudandet. North Investment Groups aktieägande i ACAP Invest North Investment Group äger eller kontrollerar inte några aktier i ACAP Invest och har inte förvärvat några aktier i ACAP Invest under de senaste sex månaderna före Erbjudandets offentliggörande. North Investment Group kan komma att förvärva, eller ingå överenskommelser om att förvärva, aktier i ACAP Invest utanför Erbjudandet. Sådana förvärv eller överenskommelser kommer i sådant fall ske i överensstämmelse med svensk lag och Takeover-reglerna, och kommer att offentliggöras i enlighet med tillämpliga regler. Erbjudandets finansiering Erbjudandet är fullt finansierat. North Investment Group har ingått låneavtal med Nordea Bank AB (publ) avseende finansiering av Erbjudandet. Vidare kommer North Investment Groups ägare att tillhandahålla ytterligare finansiering till North Investment Group i form av aktieägartillskott. Fullföljandet av Erbjudandet är inte villkorat av något finansieringsförbehåll. Utbetalning enligt låneavtalet är villkorad av (i) att villkoren för Erbjudandet uppfylls och (ii) att samtliga myndighetsbeslut som krävs för Erbjudandets genomförande har erhållits. Härutöver innehåller låneavtalet inga villkor för utbetalning andra än sådana som North Investment Group och dess ägare råder över och som North Investment Group således inte kan åberopa för att frånträda Erbjudandet. De ytterligare villkor för utbetalning enligt låneavtalet, vilka North Investment Group och dess ägare råder över och som North Investment Group således inte kan åberopa för att frånträda Erbjudandet, är i allt väsentligt: att North Investment Group inte har överträtt någon av vissa begränsade utfästelser avseende sina egna förhållanden eller något av vissa begränsade materiella åtaganden i låneavtalet; att North Investment Group inte blir insolvent eller söker frånträda sina avtalsåtaganden; att North Investment Group agerar i enlighet med Erbjudandet och efterlever de lagar och regler som gäller för Erbjudandet; och att North Investment Group är fullgott kapitaliserat genom sina ägare. Erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) 6

7 ACAP Invests delårsrapport ACAP Invest offentliggjorde den 7 maj 2014 sin delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2014 vilken återges i sin helhet på sidorna Due diligence North Investment Group har inte genomfört någon granskning (så kallad due diligence-undersökning) av ACAP Invest i samband med förberedelserna inför Erbjudandet. Tillämpliga lagar, regler, tvister m.m. Svensk lag, Takeover-reglerna, Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna och, i förekommande fall, Aktiemarknadsnämndens tidigare besked om tolkning och tillämpning av Näringslivets Börskommittés regler om offentliga uppköpserbjudanden är tillämpliga på Erbjudandet. I enlighet med lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden har North Investment Group den 11 juni 2014 åtagit sig gentemot NASDAQ OMX att följa Takeover-reglerna samt Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna och, i förekommande fall, Aktiemarknadsnämndens tidigare besked om tolkning och tillämpning av Näringslivets Börskommittés regler om offentliga uppköpserbjudanden, samt att underkasta sig de sanktioner som NASDAQ OMX kan komma att fastställa vid överträdelse av Takeover-reglerna. North Investment Group informerade Finansinspektionen om Erbjudandet och ovanstående åtagande den 13 juni Tvist rörande, eller som uppkommer med anledning av, Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans. Erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) 7

8 BAKGRUND OCH MOTIV TILL ERBJUDANDET ACAP Invest förvärvar och utvecklar små och medelstora företag med god tillväxt- och lönsamhetspotential inom definierade affärsområden. ACAP Invest strävar efter att bygga företagsgrupper till en storlek som gör att de kan fungera som självständiga enheter. I koncernen ingår affärsområdena SONO och DISAB, med Sonesson Inredningar AB och DISAB Vacuum Technology AB som moderbolag i respektive underkoncern. Vart och ett av dessa representerar unika specialkompetenser inom sina verksamhetsområden och verkar på mogna marknader. Bolagen är framstående inom sina respektive områden och målet är att växa snabbare än marknaden. De arbetar med starka varumärken och har egna produkter. North Investment Group, som är ett helägt dotterbolag till Frigaard Invest A/S, har följt ACAP Invests utveckling under en längre tid. North Investment Group anser att ACAP Invest skulle vara ett attraktivt komplement till North Investment Groups tilltänkta verksamhet. North Investment Group ser stora möjligheter i att vidareutveckla ACAP Invests verksamhet som en del av North Investment Group tillsammans med en tillväxtfokuserad och kapitalstark ägare utanför börsen. North Investment Groups Erbjudande innebär av en rättvis och rimlig värdering för aktieägarna och konvertibelinnehavarna samt ger möjlighet för samtliga aktieägare och konvertibelinnehavare att realisera kontantvärdet av sina investeringar till ett rättvist pris. North Investment Group har inte för avsikt att förändra ACAP Invests grundläggande verksamhet efter Erbjudandets genomförande. Då North Investment Group stöder ACAP Invests ledning och dess nuvarande strategiska planer förutses i nuläget inga väsentliga effekter av Erbjudandets genomförande för sysselsättningen, verksamheten i ACAP Invest och de platser där ACAP Invest bedriver verksamhet. Inte heller förutses några väsentliga förändringar för ACAP Invests ledning och anställda eller deras anställningsvillkor. I övrigt hänvisas till den information som finns i Erbjudandehandlingen, vilken har upprättats av styrelsen för North Investment Group med anledning av Erbjudandet. Styrelsen för North Investment Group försäkrar att, såvitt styrelsen vet, förekommande uppgifter i Erbjudandehandlingen beträffande North Investment Group överensstämmer med de faktiska förhållandena. Mölndal den 26 juni 2014 North Investment Group AB Styrelsen Erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) 8

9 UTTALANDE FRÅN STYRELSEN I ACAP INVEST North Investment Group har valt att offentliggöra Erbjudandet utan föregående kontakter med styrelsen i ACAP Invest. North Investment Group anser att detta tillvägagångssätt är det mest lämpliga för att säkerställa en oberoende utvärdering och ett oberoende uttalande från styrelsen i ACAP Invest i samtliga aktieägares och konvertibelinnehavares intresse. Styrelsen i ACAP Invest ska, i enlighet med Takeover- reglerna, offentliggöra sitt uttalande med anledning av Erbjudandet senast två veckor före utgången av acceptperioden. Erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) 9

10 VILLKOR OCH ANVISNINGAR Erbjudandet North Investment Group erbjuder 12,00 kronor kontant för varje A-aktie respektive 12,00 kronor kontant för varje B-aktie samt 12,00 kronor, plus upplupen ränta, för varje konvertibel i ACAP Invest. Courtage utgår inte i Erbjudandet. Villkor för Erbjudandet Fullföljandet av Erbjudandet är villkorat av: i. att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att North Investment Group blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av det totala antalet aktier i ACAP Invest; ii. att, såvitt avser Erbjudandet och genomförandet av förvärvet av ACAP Invest, samtliga erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive konkurrensmyndigheter, har erhållits på för North Investment Group acceptabla villkor; iii. att varken Erbjudandet eller förvärvet av ACAP Invest helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras till följd av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller motsvarande omständighet, som föreligger eller kan förväntas, utanför North Investment Groups kontroll och som North Investment Group inte skäligen hade kunnat förutse vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande; iv. att North Investment Group, utöver vad som offentliggjorts av ACAP Invest, inte upptäcker att information som offentliggjorts av ACAP Invest är felaktig eller vilseledande i något väsentligt avseende, eller upptäcker att information om en väsentlig omständighet som borde ha offentliggjorts av ACAP Invest inte har blivit offentliggjord; v. att inga omständigheter har inträffat som väsentligt negativt påverkar, eller kan förväntas väsentligt negativt påverka, ACAP Invests försäljning, resultat, likviditet, eget kapital eller tillgångar; samt vi. att ACAP Invest inte vidtar några åtgärder som typiskt sett är ägnade att försämra förutsättningarna för Erbjudandets genomförande. North Investment Group förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att något av ovanstående villkor inte uppfyllts eller inte kan uppfyllas. Såvitt avser villkor (ii) - (vi) får emellertid ett sådant återkallande av Erbjudandet endast ske om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för North Investment Groups förvärv av aktierna i ACAP Invest. North Investment Group förbehåller sig rätten att helt eller delvis frånfalla ett, flera eller samtliga av ovanstående villkor, inklusive att, såvitt avser villkor (i) ovan, fullfölja Erbjudandet vid en lägre acceptnivå. Acceptfrist Acceptfristen för Erbjudandet löper från och med den 30 juni 2014 till och med den 28 juli Anmälan skickas till Aktieinvest FK AB ( Aktieinvest ) enligt nedan angivna instruktioner och ska vara Aktieinvest tillhanda senast den 28 juli 2014 klockan (CET). Vederlagsjustering Det erbjudna vederlaget kommer att justeras om ACAP Invest genomför betydande utdelning eller annan värdeöverföring innan redovisning skett inom ramen för Erbjudandet och kommer följaktligen att minskas med motsvarande belopp per aktie för varje sådan utdelning eller värdeöverföring. Instruktioner för att acceptera Erbjudandet Direktregistrerade innehav Anmälningssedel, följebrev och svarskuvert sänds till direktregistrerade aktieägare och konvertibelinnehavare i ACAP Invest. Anmälningssedeln som distribueras är förtryckt med uppgifter om namn, adress, personnummer eller organisationsnummer, antal aktier per den 26 juni 2014 samt det VP-konto på vilket innehavet i ACAP Invest finns registrerat. Den som önskar acceptera Erbjudandet ska kontrollera att uppgifterna på anmälningssedeln är korrekta, komplettera med telefonnummer dagtid, underteckna anmälningssedeln och skicka in den till: Aktieinvest FK AB Emittentservice Stockholm Fax: E-post: Observera att anmälningssedeln ska vara Aktieinvest tillhanda senast klockan (CET) den 28 juli Anmälan som skickas via post måste därför sändas i god tid för att kunna vara Aktieinvest tillhanda innan dess. Anmälningssedeln kan också lämnas in till bankkontor eller andra värdepappersinstitut i Sverige för vidarebefordran till Erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) 10

11 Aktieinvest i god tid före sista dagen av acceptfristen. Vänligen notera att ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas utan avseende. avgiven accept gälla på motsvarande sätt även under sådan förlängning av Erbjudandet. Förvaltarregistrerade innehav Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat, det vill säga hos en bank eller annan förvaltare, kommer varken erhålla Erbjudandehandling, förtryckt anmälningssedel eller svarskuvert. Sådana aktieägare ska istället kontakta sin förvaltare för att erhålla en kopia av Erbjudandehandlingen. Vänligen notera att accept ska ske i enlighet med instruktioner från förvaltaren. Pantsatta innehav För de fall aktierna i ACAP Invest är pantsatta i Euroclearsystemet, ska såväl aktieägaren som panthavaren fylla i och underteckna anmälningssedeln som lämnas in, samt bekräfta att panträtten upphör om Erbjudandet fullföljs. Panträtten måste således vara avregistrerad i Euroclear-systemet avseende berörda aktier i ACAP Invest när dessa ska levereras till North Investment Group. Erbjudandehandling Blanka anmälningssedlar och Erbjudandehandlingen kan laddas ner från Utbetalning av vederlag Utbetalning av vederlag kommer att påbörjas så snart North Investment Group offentliggjort att villkoren för Erbjudandet uppfyllts eller North Investment Group eljest beslutat att fullfölja Erbjudandet. Under förutsättning att sådant offentliggörande sker senast omkring den 29 juli 2014, beräknas redovisning av likvid kunna påbörjas omkring den 5 augusti Utbetalning sker genom att de som accepterat Erbjudandet tillsänds en avräkningsnota. Om innehavet är förvaltarregistrerat sker utbetalning genom respektive förvaltare. Vederlaget utbetalas till det avkastningskonto som är anslutet till det VP-konto på vilket aktierna i ACAP Invest var registrerade. Om bankkonto saknas, är felaktigt eller är ett postgirokonto eller ett bankgiro kommer bankkontoförfrågan brevledes skickas till berörd aktieägare. Bankkontoförfrågan ifylles enligt den medföljande instruktionen och returneras till Aktieinvest med bifogat svarskuvert för utbetalning av vederlaget. I samband med utbetalning av vederlag utbokas aktierna från apportkontot som därmed avslutas. Ingen VP-avi kommer att skickas ut i samband med detta. Observera att utbetalningen till bankkontot sker även om aktierna i ACAP Invest är pantsatta. Bekräftelse av accept Efter det att korrekt ifylld anmälningssedel har mottagits och registrerats av Aktieinvest överförs aktierna till ett nyöppnat, spärrat VP-konto (så kallat apportkonto) i ägarens namn. I samband därmed skickar Euroclear Sweden AB en avi ("VPavi") som visar antalet aktier som utbokats från det ursprungliga VP- kontot. VP-avi som visar insättningen på det nyöppnade spärrade VP-kontot skickas ej ut. Rätt till återkallelse av accept Aktieägarna i ACAP Invest har rätt att återkalla gjord accept. För att återkallelsen ska kunna göras gällande ska en skriftlig återkallelse ha kommit Aktieinvest (adress på sid 10) tillhanda innan North Investment Group har offentliggjort att villkoren för Erbjudandets fullföljande uppfyllts, eller, om sådant offentliggörande inte skett under acceptfristen, senast klockan (CET) sista dagen i acceptfristen. Aktieägare i ACAP Invest vars aktier är förvaltarregistrerade och som önskar återkalla avgiven accept av Erbjudandet ska göra det i enlighet med instruktioner från förvaltaren. Kvarstår vid en förlängning av Erbjudandet villkor för Erbjudandet som North Investment Group förbehållit sig rätten att frånfalla, ska rätten att återkalla Rätt till förlängning av acceptfristen North Investment Group förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet, liksom att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag. Meddelande om sådan förlängning eller senareläggning kommer att offentliggöras av North Investment Group genom pressmeddelande i enlighet med tillämpliga regler och bestämmelser. Inlösen och avnotering Snarast möjligt efter det att North Investment Group blivit ägare till mer än 90 procent av aktierna i ACAP Invest avser North Investment Group att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i ACAP Invest i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). I samband härmed avser North Investment Group verka för att ACAP Invests aktier avnoteras från NASDAQ OMX. Frågor angående acceptförfarandet Frågor rörande acceptförfarandet kan ställas till Aktieinvest på telefon

12 BESKRIVNING AV NORTH INVESTMENT GROUP OCH ERBJUDANDETS FINANSIERING North Investment Group North Investment Group AB, organisationsnummer , är ett svenskt aktiebolag som till 100 procent ägs av Frigaard Invest A/S. North Investment Group har sitt säte i Mölndals kommun, Västra Götalands län och dess adress är Möbelgatan 4, Mölndal. North Investment Group bildades den 19 maj 2014 och registrerades hos Bolagsverket samma dag. North Investment Group har inte bedrivit och bedriver för närvarande ingen verksamhet utöver att ha ingått avtal om förvärv av Frigaard Handel A/S. North Investment Groups syfte är att lämna Erbjudandet och vidta alla nödvändiga åtgärder för fullföljandet av Erbjudandet samt att verka som moderbolag för ACAP Invest. Mer information om koncernen återfinns på Finansiering Erbjudandet är fullt finansierat. North Investment Group har ingått låneavtal med Nordea Bank AB (publ) avseende finansiering av Erbjudandet. Utbetalning enligt låneavtalet är villkorad av (i) att villkoren för Erbjudandet uppfylls och (ii) att samtliga myndighetsbeslut som krävs för Erbjudandets genomförande har erhållits. Härutöver innehåller låneavtalet inga villkor för utbetalning andra än sådana som North Investment Group och dess ägare råder över och som North Investment Group således inte kan åberopa för att frånträda Erbjudandet. De ytterligare villkor för utbetalning enligt låneavtalet, vilka North Investment Group och dess ägare råder över och som North Investment Group således inte kan åberopa för att frånträda Erbjudandet, är i allt väsentligt: att North Investment Group inte har överträtt någon av vissa begränsade utfästelser avseende sina egna förhållanden eller något av vissa begränsade materiella åtaganden i låneavtalet; att North Investment Group inte blir insolvent eller söker frånträda sina avtalsåtaganden; att North Investment Group agerar i enlighet med Erbjudandet och efterlever de lagar och regler som gäller för Erbjudandet; och att North Investment Group är fullgott kapitaliserat genom sina ägare. Erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) 12

13 BESKRIVNING AV ACAP INVEST Informationen rörande ACAP Invest i denna Erbjudandehandling är uteslutande hämtad från offentligt material om ACAP Invest och har inte granskats eller verifierats av ACAP Invest. OM ACAP INVEST Verksamheten ACAP Invest förvärvar och utvecklar små och medelstora företag med god tillväxt- och lönsamhetspotential inom definierade affärsområden. ACAP Invest strävar efter att bygga företagsgrupper till en storlek som gör att de kan fungera som självständiga enheter. ACAP Invests nuvarande verksamhet startades 2002 genom att Wilh. Sonesson AB samlade verksamheterna Sonesson Inredningar, MW Security och Soft Center i ett separat bolag. ACAP Invest börsnoterades den 5 november Verksamheterna MW Security och Soft Center har härefter avyttrats. Under perioden 2002 till 2013 har ACAP Invest förvärvat och avyttrat ett flertal olika företag. I ACAP Invests koncern ingår numera affärsområdena SONO och DISAB. SONO - Inredning för inspirerande offentliga miljöer SONO är en framstående koncern för utveckling, tillverkning och försäljning av inredningslösningar för skola, industri- och byggsektor, sport och fritid samt offentlig miljö och omsorg. Allt började med Sonesson Inredningar, ett framstående företag för högkvalitativa förvaringsskåp och inredningslösningar för personlig förvaring. Under ett drygt decennium har en struktur byggts upp med företag som kompletterar erbjudandet till marknaden. SONO består idag av Sonesson Inredningar, Tranås Skolmöbler, Alnäs Möbelfabrik, Kallin & Franzén, GBP Ergonomics, Miljöexpo, Form o Miljö samt Lars Svenson Inredning. Samtliga företag är gedigna och välrenommerade, kända för produkter med hög kvalitet och lång livslängd. Sonesson Inredningar, Tranås Skolmöbler och GBP Ergonomics har över 100 års branscherfarenhet. Marknader Sonesson Inredningar, Tranås Skolmöbler, Alnäs Möbelfabrik och Form o Miljö tillhandahåller produkter för utbildningssektorn. Kallin & Franzén och Miljöexpo erbjuder produkter för offentlig miljö. GBP Ergonomics är specialister på ergonomiska arbetsplatser för industrin. Lars Svenson Inredning inriktar sig på produkter för vård och omsorg. Miljöprofil Miljö och hållbarhet är en central del av SONOs erbjudande och berör hela produktionsprocessen. ISO-certifieringar säkerställer miljö- och kvalitetsarbetet, samtidigt som kraven uppfylls i upphandlingar från kunder inom den offentliga sektorn. Produktionen sker till största delen i Sverige, där huvudmarknaden finns. Inblicken i leverantörers och samarbetspartners verksamheter är därför god. Lokal produktion betyder också korta transporter av både råvaror och färdiga produkter. Ännu en aspekt som är positiv ur miljö- och klimatsynpunkt, är att gediget hantverk och kvalitativa material skapar produkter med mycket lång livslängd. Komplex säljprocess Ofta måste många led bearbetas: arkitekter, byggbolag och byggherrar. De offentliga upphandlingarna styrs av regler och hänsyn. Dessutom kompliceras säljprocessen ytterligare av att fast inredning köps in av byggbolag, men lös inredning köps in av annan part, till exempel när det är en skola kommunen eller den som driver skolan. Kontaktytorna är alltså många. Kunskap, samordning, insikt och närvaro är avgörande för konkurrenskraften. Arkitekter och byggbolag ses som partners till säljkåren. Tillsammans hittar man inredningslösningar anpassade efter byggnaders fysiska förutsättningar eller kunders och verksamheters behov. Försäljning sker dels direkt, dels via en rad större återförsäljare, där SONOs produkter kompletterar respektives anbud vid exempelvis offentlig upphandling. Arbete pågår kontinuerligt för att stärka samarbete med återförsäljarna. Försäljningen i Sverige står för cirka 85 procent av omsättningen. SONO finns representerat i Norge, Danmark och Tyskland. Viss volym exporteras även utanför dessa marknader. Slutkunden central Insikter om slutkundernas behov har bidragit till SONOs starka position. Ett tydligt exempel är utvecklingen av ljudabsorberande material för skolmiljöer, där annars både lärare och elever störs av höga ljudnivåer. Erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) 13

14 Helt i linje med detta har argumentationen flyttats från enskilda produkter till kompletta lösningar baserade på kundernas behov. Utmaningar Trenden är att upphandlingar centraliseras mer och att kommuner går samman och gör ramavtal. Miljö och kvalitet blir också en allt viktigare fråga. SONOs väletablerade och kontrollerade svenska produktion är ett bra, om än inte avgörande, säljargument. De två tillverkande bolagen i Sverige och säljbolagen i England och Tyskland bildar DISAB Group. Ett 20-tal representanter täcker övriga Europa. Säljkanaler finns även för Nordafrika och Mellanöstern. DISA-CLEAN Extrem rengöringskapacitet DISA-CLEAN presenterades Det är en unik maskin med extrem kapacitet som gör gator och andra markytor fria från damm. Mängden cancerframkallande partiklar i stadsluften kan därför minskas radikalt. Rationaliserad produktion Under 2011 startade samordning av produktionen, vilket bland annat innebar en flytt från anläggningen i Mårdaklev. Större investeringar inom ramen för Sonesson Inredningar togs också för en ny automatiserad produktionsmetod för plåtskåp. Målet är specialiserade anläggningar med hög kompetens och en koncentrerad verksamhet. Fortsatt satsning på automatisering kommer att väsentligt öka produktionens effektivitet och kapacitet. Centurion P 30 Ännu flexiblare hantering Centurion P 30 är en utveckling av den tidigare Centurion P- modellen. P 30 är mer anpassningsbar och klarar att hantera och transportera farligt avfall. Den riktar sig i första hand mot entreprenadmarknaden. Produkten lanserades Historik Nedan listas årsvis viktiga händelser i koncernens historik DISAB framstående kompetens inom miljövänlig vakuumteknik DISAB utvecklar, tillverkar och säljer mobila och stationära vakuumaggregat. Dessa används för miljövänlig rengöring, transport och återvinning av processindustrins spillprodukter ACAP Invest startar sin nuvarande verksamhet genom att Wilh. Sonesson AB samlar verksamheterna Sonesson Inredningar, MW Security och Soft Center i ett separat bolag, då med firman Active Capital AB Marknaden DISABs kunder är processindustrin samt de entreprenörer som levererar underhållstjänster till processindustrin. OEM-kunder, det vill säga kunder som levererar nya processanläggningar och integrerar städsystem direkt vid nyinstallation, ökar i betydelse. Typiska slutanvändare återfinns inom stål-, cement-, papperoch massaindustri samt energiverk. Tekniken används även inom byggsektorn. Gatu- och järnvägsunderhåll är ett växande segment. DISAB erbjuder produkter och systemlösningar för att hantera industrins spillprodukter. I erbjudandet ingår en väl utvecklad eftermarknadsorganisation med service, tillbehör och reservdelar. DISAB arbetar med produktlinjerna DISAB mobilt, DISAB industri och DISAB rail. DISAB har en tydlig ambition att verka gränsöverskridande i Europa. De industriella systemens huvudkonkurrent finns i Tyskland och de mobilas i Holland GBP Ergonomics AB förvärvas ACAP Invest förvärvar Cetec Electric AB ACAP Invests dotterbolag Cetec Electric AB förvärvar Automatikhuset i Malmö AB Miljöexpo Scandinavia AB förvärvas ACAP Invest delar ut aktierna i dotteracap Invest Active Properties AB till aktieägarna ACAP Invest förvärvar DISAB Vacuum Technology AB ACAP Invest byter namn från Active Capital AB till ACAP Invest AB ACAP Invest förvärvar TPS Termiska Processer AB Form och Miljö Sweden AB och Sälgströms Inredningar AB förvärvas De fastigheter som ägs av DISAB Vacuum Technology AB och dess dotterbolag säljs till Active Properties AB Marknaden är fortsatt fragmenterad. Utvecklingen går dock mot större, mer heltäckande leverantörer. Detta är helt i linje med att det tyngre segmentet av kunder växer och upphandlar mer centralt DISAB Vacuum Technology AB förvärvar Gotland Ltd och Gotland Systems Ltd Erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) 14

15 2010 TPS Termiska Processer AB avyttrar sin verksamhet 2011 Mats Lindskog ny VD i ACAP Invest Lars Svenson Inredning AB förvärvas 2012 ACAP Invest avyttrar samtliga bolag inom affärsområdena MW Security och Cetec Affärsområdet DISAB erhåller order för järnvägsunderhåll på totalt 30 miljoner kronor ACAP INVESTS AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER Affärsidé ACAP Invest är ett börsnoterat företag som genom aktivt ägande ska skapa hög avkastning till aktieägarna. Det ska uppnås med god entreprenörsanda samt ett ansvarsfullt, miljöinriktat och professionellt ägande. ACAP Invests fokus är innehav där potentialen för lönsamhetsförbättringar är betydande och/eller där god tillväxt finns. Strategier ACAP Invest assisterar koncernföretagen inom strategisk affärsutveckling, lednings- och styrelsefrågor samt rådgivning för att uppnå optimal bolags- och kapitalstruktur. Vidare strävar ACAP Invest efter att bygga företagsgrupper till en storlek som gör att de kan fungera som självständiga enheter. ACAP Invest strävar också efter en optimal kapitalavkastning, vilket innebär att ACAP Invest ständigt arbetar med värdeskapande åtgärder inom koncernens affärsområden. Det sker bland annat på befintliga marknader för att främja organisk tillväxt samt genom att söka kompletterande förvärv och/eller förvärv inom nya verksamhetsområden. Erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) 15

16 HISTORISK FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG Nedanstående finansiella information avseende räkenskapsåren 2013, 2012 och 2011 är hämtad ur ACAP Invests reviderade koncernräkenskaper, vilka är upprättade enligt IFRS. Nedanstående finansiella information avseende delårsperioden januari till och med mars 2014 jämförd med samma period 2013 är hämtade ur ACAP Invests oreviderade delårsrapporter för dessa perioder. Utdrag ur resultaträkningar RESULTATRÄKNINGAR KVARVARANDE VERKSAMHETER MSEK Jan Mar 2014 Jan Mar Nettoomsättning 140,0 122,1 571,3 624,6 658,6 Kostnad för sålda varor -99,0-84,4-388,2-422,7-435,2 Bruttoresultat 41,0 37,6 183,1 201,9 223,4 Övriga rörelsekostnader -1,6 50,5-189,1-222,3-283,6 Rörelseresultat -8,0-12,8-6,0-20,3-60,3 Finansnetto -2,2-3,0-7,6-6,2-7,3 Resultat före skatt -10,2-15,8-13,6-26,5-67,6 Skatt 1,9 3,7 2,3 2,0 7,2 Resultat kvarvarande verksamheter -12,1-11,2-24,6-60,3 Periodens resultat avvecklad verksamhet 0, ,5-7,8 Resultat -12,1-11,2-43,1-68,1 Avskrivningar ingår i ovanstående rörelseresultat med -3,5-13,0-13,2-12,6 Rörelseresultat före avskrivningar -9,5 7,0-7,1-47,7 Erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) 16

17 Utdrag ur balansräkningar BALANSRÄKNINGAR MSEK TILLGÅNGAR 77,9 78,0 78,0 78,6 93,8 Immateriella anläggningstillgångar 47,2 55,3 50,3 49,4 53,9 Materiella anläggningstillgångar 4,1 34,7 29,3 31,6 Finansiella anläggningstillgångar 158,9 167,9 160,6 157,3 179,2 Summa anläggningstillgångar 83,7 98,3 84,3 94,4 96,6 Varulager 94,9 80,1 104,4 128,8 172,5 Kortfristiga fordringar 6,1 8,3 6,0 8,1 10,2 Likvida medel 184,8 186,7 194,7 231,3 279,3 Summa omsättningstillgångar 343,7 354,6 355,3 388,6 458,5 SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER 71,0 77,2 79,2 102,7 146,1 Eget kapital 21,0 62,2 62,5 38,9 49,2 Långfristiga skulder - räntebärande 29,8 27,1 32,0 38,3 Långfristiga skulder - ej räntebärande 92,1 89,6 70,9 87,5 Summa långfristiga skulder 69,1 63,7 65,7 61,6 53,3 Kortfristiga skulder - räntebärande 115,6 121,6 120,7 153,4 171,7 Kortfristiga skulder - ej räntebärande 184,7 185,3 186,4 215,1 225,0 Summa kortfristiga skulder 343,7 354,6 355,3 388,6 458,5 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Utdrag ur kassaflödesanalyser RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN MSEK Jan Mar 2014 Jan Mar Resultat efter finansiella poster -10,2-15,8-13,6-45,0-78,9 Erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) 17

18 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 4,5 4,6 15,8 27,4 105,1 Betald skatt 1,2 0,3-2,3-1,1-2,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -4,5-10,9 0,0-18,7 24,3 Förändringar i rörelsekapital 3,0 12,7-0,5 1,9 6,8 Kassaflöde från den löpande verksamheten -1,5 1,7-0,5-16,8 31,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -1,0-1,8-7,8 5,2-17,0 Operativt kassaflöde -2,5-0,1-8,3-11,6 14,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2,5 0,5 6,3 9,5-16,7 Årets kassaflöde 0,0 0,5-2,0-2,1-2,7 Likvida medel vid periodens början 6,0 8,1 8,1 10,2 12,7 Kursdifferenser likvida medel 0,1-0,2 0,0 0,0 0,2 Likvida medel vid periodens slut 6,1 8,4 6,0 8,1 10,2 Varav hänförligt till tillgångar till försäljning - 1,2 Rapport över kassaflöden avser både kvarvarande och avvecklade verksamheter. Nyckeltal NYCKELTAL KVARVARANDE VERKSAMHETER Omsättning, MSEK 140,0 122,1 571,3 624,6 658,6 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK -5,0-9,5 7,0-7,1-47,7 Marginal före avskrivningar, % neg neg 1,2 neg neg Rörelseresultat, MSEK -8,0-12,8-6,0-20,3-60,3 Rörelsemarginal, % neg neg neg neg neg Årets resultat -12,1-11,2-24,6-60,3 Vinstmarginal, % neg neg neg neg Avkastning på totalt kapital, % neg neg neg neg neg* Avkastning på operativt kapital, % neg neg neg neg neg* Erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) 18

19 Avkastning på sysselsatt kapital, % neg neg neg neg neg* Avkastning på eget kapital, % neg neg neg neg neg* Soliditet, % 20,7 21,8 22,3 26,4 31,9 Skuldsättningsgrad, ggr 1,6 1,6 1,0 0,7 Nettoskuldsättningsgrad, ggr 1,5 1,5 0,8 0,6 Räntetäckningsgrad, ggr -5,9-0,7-2,8-8,8* Andel riskbärande kapital, % 22,7 23,0 27,6 33,4 Medelantal anställda Nettoomsättning utanför Sverige, % n/a 34,9 33,5 33,4 * Inklusive avvecklade verksamheter Data per aktie DATA PER AKTIE Antal aktier (tusental) vid periodens utgång Resultat per aktie kvarvarande verksamheter (exkl. minoritet), SEK -2,26-2,10-4,59-11,27 Eget kapital per aktie (exkl. minoritet), SEK 14,43 14,81 19,18 27,29 Utdelning per aktie, SEK n/a 0,00 0,00 Förslag till utdelning per aktie, SEK n/a 0,00 0,00 0,00 Direktavkastning, % 0,0 0,0 0,0 0,0 Börskurs A-aktie, SEK 17,50 15,00 16,50 28,50 40,70 Börskurs B-aktie, SEK 10,30 16,80 12,65 15,30 17,70 Börsvärde, MSEK 57,4 89,3 68,9 86,1 101,9 Erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) 19

20 DEFINITIONER NYCKELTAL Rörelsemarginal före avskrivningar avser rörelseresultat före avskrivningar i procent av nettoomsättning Rörelsemarginal avser rörelseresultat i procent av nettoomsättning Vinstmarginal avser resultat efter skatt i procent av nettoomsättning Avkastning på totalt kapital avser resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med genomsnittlig balansomslutning Avkastning på eget kapital avser årets resultat dividerat med genomsnittligt eget kapital Avkastning på operativt kapital avser rörelseresultat dividerat med genomsnittligt operativt kapital Avkastning på sysselsatt kapital avser resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital Nettoskuld avser räntebärande avsättningar och skulder minskat med likvida medel inklusive andra räntebärande tillgångar Nettoskuldsättningsgrad avser nettoskuld dividerat med eget kapital Skuldsättningsgrad Totalt kapital avser balansomslutningen Operativt kapital avser balansomslutningen minskad med likvida medel, andra räntebärande tillgångar och icke räntebärande skulder inklusive uppskjuten skatteskuld Sysselsatt kapital avser balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder inklusive uppskjuten skatteskuld Andel riskbärande kapital avser summan av eget kapital och uppskjutna skatteskulder dividerat med balansomslutningen Soliditet avser eget kapital i procent av balansomslutning Utestående antal aktier avser utgivet antal aktier minskat med antalet förvärvade egna aktier Eget kapital per aktie avser eget kapital dividerat med utestående antal aktier Resultat per aktie avser årets resultat dividerat med utestående antal aktier P/E-tal avser aktiekursen dividerad med vinsten per aktie Direktavkastning avser utdelning i procent av börskursen vid årets slut. avser räntebärande avsättningar och skulder dividerat med eget kapital Räntetäckningsgrad avser resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader Erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) 20

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ)

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) Mannerheim Invest AB Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) November 2008 Denna erbjudandehandling är viktig och erfordrar omedelbar uppmärksamhet Denna erbjudandehandling och den tillhörande anmälningssedeln

Läs mer

Budgivaren äger aktier, motsvarande cirka 22,8 procent av kapitalet och rösterna i Hedson.

Budgivaren äger aktier, motsvarande cirka 22,8 procent av kapitalet och rösterna i Hedson. Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Sydafrika eller Nya Zeeland. Erbjudandet riktar sig inte till (och inte

Läs mer

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.).

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). BOLAGSORDNING för NCC AKTIEBOLAG (Organisationsnummer 556034-5174) 1 Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Solna, Stockholms län. 3 Bolaget har

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB Viktig information Allmänt Detta tillägg till erbjudandehandling ( Tilläggshandlingen ), tillsammans med erbjudandehandlingen

Läs mer

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Punkt 13 på dagordningen (beslut om ändring av bolagsordningen) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar

Läs mer

ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB

ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB 2014-02-24 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom USA, Australien,

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G

B O L A G S O R D N I N G Org.nr 556184-8564 1(5) Underbilaga A till bilaga 14:1 B O L A G S O R D N I N G antagen vid årsstämma den 3 maj 2007 1 Bolagets firma är Scania Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2 Föremålet för bolagets

Läs mer

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ).

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). Bolagsordning för Poolia AB (publ), org nr 556447-9912 antagen vid årsstämman den 28 april 2009 1. FIRMA Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen skall ha sitt

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18)

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18) Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen genom införande av ett omvandlingsförbehåll i 5 med följande

Läs mer

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013 Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013 Punkt 7 Ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen,

Läs mer

Lifco lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i NOTE

Lifco lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i NOTE Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte till,

Läs mer

Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen För att möjliggöra emissionen enligt punkt 11 föreslår styrelsen för Venue Retail Group Aktiebolag, org.nr. 556540-1493, ( Bolaget

Läs mer

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman

Läs mer

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. Bolagsordning NOVOTEK Aktiebolag 1. FIRMA Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2. SÄTE Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. 3. VERKSAMHET Bolaget skall självt

Läs mer

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217 Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 1 Bolagets firma skall vara Kungsleden Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

Läs mer

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad.

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 556170-4015 BOLAGSORDNING Bolagets firma är Elekta AB (publ). 1 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 2 3 Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt genom dotter-

Läs mer

AB Apriori lämnar ett partiellt offentligt kontanterbjudande till aktieägare i SBC Bostadrättscentrum AB

AB Apriori lämnar ett partiellt offentligt kontanterbjudande till aktieägare i SBC Bostadrättscentrum AB DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS ELLER PUBLICERAS I, ELLER DISTRIBUERAS TILL, AMERIKAS FÖRENTA STATER, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET

Läs mer

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte 556052-2798 BOLAGSORDNING 1 Bolagets firma Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Hultsfreds kommun, Kalmar län. 3 Bolagets verksamhet Föremålet för

Läs mer

HNA OFFENTLIGGÖR PRELIMINÄRT UTFALL FÖR DEN FÖRSTA FÖRLÄNGDA ACCEPTPERIODEN I ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I REZIDOR

HNA OFFENTLIGGÖR PRELIMINÄRT UTFALL FÖR DEN FÖRSTA FÖRLÄNGDA ACCEPTPERIODEN I ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I REZIDOR Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte

Läs mer

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB genom Svensk Utbildning Intressenter Holding AB Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB Innehåll Pressmeddelande

Läs mer

11 Årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

11 Årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma. Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i VibroSense Dynamics AB (publ) fredagen den 29 september 2017 kl. 16:00 på Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41 i Malmö Resultatdisposition (punkt

Läs mer

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ).

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ). Intellecta AB (publ) 556056-5151 Bolagsordning Antagen vid årsstämma den 11 maj 2009 1 Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen

Läs mer

ICA Gruppen AB lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hemtex AB

ICA Gruppen AB lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hemtex AB Pressmeddelande Solna, 25 augusti 2015 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS TILL ELLER INOM USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA.

Läs mer

Styrelsens för AB Electrolux förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens för AB Electrolux förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Bilaga F Styrelsens för AB Electrolux förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att årsstämman 2008 beslutar att 5, 7 och 11 i bolagsordningen skall erhålla följande ändrade

Läs mer

Waldir AB offentliggör ett kontant budpliktsbud om 40,50 kronor per aktie i NetOnNet AB (publ)

Waldir AB offentliggör ett kontant budpliktsbud om 40,50 kronor per aktie i NetOnNet AB (publ) Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

Aktiekapitalet utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor.

Aktiekapitalet utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor. Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till ändring av bolagsordningen (bilaga 1 till kallelsen) Ändringarna avser paragraferna 4 och 15 (ny) enligt följande (ändringar i kursiverad

Läs mer

Styrelsens för Aktiebolaget SKF förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens för Aktiebolaget SKF förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsens för Aktiebolaget SKF förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar dels att 6 8, 12 och 14 i bolagsordningen skall erhålla följande ändrade lydelse,

Läs mer

Mellby Gård lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Hedson Technologies International AB (publ)

Mellby Gård lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Hedson Technologies International AB (publ) Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Sydafrika eller Nya Zeeland. Erbjudandet riktar sig inte till (och inte

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Punkt 20 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Med hänsyn till att det sedan den 20 januari 2016 inte längre finns några aktier av serie C utgivna föreslår styrelsen att bolagsordningens

Läs mer

Informationen i detta pressmeddelande är baserat på offentlig information. Siffror som redovisas i pressmeddelandet kan i vissa fall ha avrundats.

Informationen i detta pressmeddelande är baserat på offentlig information. Siffror som redovisas i pressmeddelandet kan i vissa fall ha avrundats. Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i,

Läs mer

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ).

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ). Bilaga 1 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE Org. nr. 556917-4377 BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015 1 Firma Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt

Läs mer

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ)

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen A. Förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt

Läs mer

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), , fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag

Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), , fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), 556907-7943, fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag Bakgrund Bolagets resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2015

Läs mer

samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall inte självt bedriva spelverksamhet.

samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall inte självt bedriva spelverksamhet. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Betsson AB (publ), org nr 556090-4251, den 31 oktober 2006 i Stockholm Närvarande: Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och

Läs mer

DIMESILIA HOLDINGS LTD. LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I RUSFOREST AB

DIMESILIA HOLDINGS LTD. LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I RUSFOREST AB Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006

Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006 Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006 Beslut om styrelsens förslag om ändringar i bolagsordningen P 22 Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras för att anpassa den

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Pressmeddelande Stockholm 2017-01-17 Kallelse till årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 14 februari 2017 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1

Läs mer

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB Aktieägarna i Toleranzia AB, org. nr. 556877-2866 kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 7 juli 2015, kl. 14.00 i GU Holdings lokaler, Erik

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015.

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383 Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. Bolagsordning 1 Bolagets firma 2 Styrelsens säte 3 Verksamhet

Läs mer

BILAGA 2 BILAGA 3 Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 aktiebolagslagen (2005:551) Styrelserna för Bure och Skanditek har antagit en gemensam fusionsplan daterad den 13 oktober 2009. Fusionsplanen

Läs mer

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015.

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063 Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. 1 Firma Bolagets firma är RealXState AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL).

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). OEM International Aktiebolag Org. nr 556184-6691 BOLAGSORDNING 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Tranås kommun, F. 3 Verksamhet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Bilaga 5 Bolagets firma är Qliro Group AB (publ). Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Bolagsordning Qliro Group AB (publ), org. nr. 556035-6940 Antagen vid extra bolagsstämman den 21 november 2014. Bolagets

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Handlingar inför årsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Torsdagen den 14 maj 2014 DAGORDNING för årsstämma med aktieägarna i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) torsdagen den 15 maj 2014 Dagordning

Läs mer

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören (VD) och övriga medlemmar av koncernledningen. Trelleborg

Läs mer

Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro

Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro International S.A. Innehållsförteckning Tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

GE Aviation höjer budpriset och sänker villkoret för lägsta acceptnivå i sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam

GE Aviation höjer budpriset och sänker villkoret för lägsta acceptnivå i sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer

Tillägg till Altor AB:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Transcom WorldWide AB

Tillägg till Altor AB:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Transcom WorldWide AB Tillägg till Altor AB:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Transcom WorldWide AB Innehållsförteckning Tillägg till erbjudandehandlingen 2 Transcoms bokslutskommuniké för 2016 4

Läs mer

Förslag till beslut om ny bolagsordning (punkt 13 i förslaget till dagordning)

Förslag till beslut om ny bolagsordning (punkt 13 i förslaget till dagordning) Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma med aktieägarna i Copperstone Resources AB (publ), org. nr 556704-4168 ( Bolaget ), i Stockholm torsdagen den 7 maj 2015 Förslag till beslut om ny bolagsordning

Läs mer

GE Aviation förklarar sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam ovillkorat och kommer att fullfölja erbjudandet

GE Aviation förklarar sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam ovillkorat och kommer att fullfölja erbjudandet DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen)

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen) Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i Miris Holding AB (publ), org.nr 556694-4798, i Uppsala tisdagen den 11 november 2014 Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i

Läs mer

BOLAGSORDNING. ZetaDisplay AB (publ) (org. nr )

BOLAGSORDNING. ZetaDisplay AB (publ) (org. nr ) BOLAGSORDNING för ZetaDisplay AB (publ) (org. nr 556603-4434) Antagen på extra bolagstämma den 2016-03-21. 1 Firma Bolagets firma är ZetaDisplay AB (publ). Bolaget är publikt. 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ)

Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ) Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ) Viktig information Allmänt Kamic Electronics AB, organisationsnummer 556852-7393 ( Kamic

Läs mer

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Pressmeddelande 2014-04-23 AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 13.00 på Mazars

Läs mer

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 19 juni 2013 i Lund. Närvarande aktieägare: Enligt förteckning i Bilaga 1. Stämman öppnades

Läs mer

ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM

ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM Kallelse till årsstämma i Seamless Distribution AB (publ) Aktieägarna i Seamless Distribution AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 april 2011, kl.10.00

Läs mer

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla:

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla: Styrelsens för Starbreeze AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och om överlåtelse av egna aktier enligt punkt 12 i förslaget till dagordning vid årsstämma

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Amasten Holding AB (publ) Drottninggatan 150 254 33 Helsingborg www.amasten.se Pressmeddelande Helsingborg 1 november 2013 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Amasten

Läs mer

BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer: 556670-0455

BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer: 556670-0455 BOLAGSORDNING Heimstaden AB Organisationsnummer: 556670-0455 1 Firma Bolagets firma är Heimstaden AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun. 3 Verksamhet Bolaget har

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova 1 Pressmeddelande

Läs mer

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att 8 i bolagsordningen ändras enligt följande.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att 8 i bolagsordningen ändras enligt följande. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att 8 i bolagsordningen ändras enligt följande. Nuvarande lydelse av 8: Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i. (publ) Budgivare: Fundior AB (publ) 556695-0100. Målbolag: ICT Norden Fastigheter AB (publ) 556711-9069

Erbjudande till aktieägarna i. (publ) Budgivare: Fundior AB (publ) 556695-0100. Målbolag: ICT Norden Fastigheter AB (publ) 556711-9069 Erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Budgivare: Fundior AB (publ) 556695-0100 Målbolag: ICT Norden Fastigheter AB (publ) 556711-9069 Inledning Definitioner I denna folder gäller

Läs mer

Mohammed Al Amoudi och FastPartner AB (publ) lämnar genom ett gemensamägt bolag ett kontant budpliktsbud om 1,50 kronor per aktie i Allenex AB (publ)

Mohammed Al Amoudi och FastPartner AB (publ) lämnar genom ett gemensamägt bolag ett kontant budpliktsbud om 1,50 kronor per aktie i Allenex AB (publ) Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

CATENA HAR FÖRVÄRVAT KLÖVERNS AKTIER I TRIBONA OCH LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I TRIBONA

CATENA HAR FÖRVÄRVAT KLÖVERNS AKTIER I TRIBONA OCH LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I TRIBONA Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Japan, Nya Zeeland, Hong Kong eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte, direkt eller

Läs mer

STYRELSENS FÖR HEMFOSA FASTIGHETER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (PUNKT 13 PÅ AGENDAN)

STYRELSENS FÖR HEMFOSA FASTIGHETER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (PUNKT 13 PÅ AGENDAN) STYRELSENS FÖR HEMFOSA FASTIGHETER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (PUNKT 13 PÅ AGENDAN) Styrelsen föreslår följande ändringar av bolagsordningen. A. I syfte att anpassa bolagsordningen

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 februari 2013 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Krokslätts

Läs mer

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 1 Firma Bolagets firma är Eniro AB. Bolaget skall vara publikt (publ). 2 Styrelsens

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen I syfte att underlätta handeln med bolagets noterade aktier på Nasdaq Stockholm, föreslår styrelsen att

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ)

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) 1 Bankens firma Bankens firma är Swedbank Sjuhärad AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bankens styrelse skall ha sitt säte i Borås. 3 Bankens

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor.

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor. 1 (5) Bolagsordning Ratos AB Artikel 1: Firma Bolaget, som är publikt (publ), skall ha firman Ratos AB. Artikel 2: Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. Artikel 3: Bolagets verksamhet

Läs mer

Stureguld AB (publ) lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Guld Invest Norden AB (publ)

Stureguld AB (publ) lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Guld Invest Norden AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Handlingar inför Årsstämma i

Handlingar inför Årsstämma i 2014-04-03 Handlingar inför Årsstämma i 7 maj 2014 Årsstämma i Årsstämma i den 7 maj 2014 kl 17.00 i bolagets lokaler på Berga Backe 4 i Danderyd. Registrering från 16.30. Aktieägare som önskar deltaga

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål B O L A G S O R D N I N G för SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål Bankens firma är Swedbank AB. Bolaget är publikt (publ). Banken, ursprungligen bildad av svenska sparbanker, har till uppgift att bedriva

Läs mer

Kallelse. Punkt 1. Val av ordförande vid stämman Till ordförande vid extra bolagsstämman föreslås Hans Ljungkvist.

Kallelse. Punkt 1. Val av ordförande vid stämman Till ordförande vid extra bolagsstämman föreslås Hans Ljungkvist. Kallelse Aktieägarna i Mindmancer AB (publ), org.nr 556705-4571, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 31 augusti 2016 klockan 16:00 på Regnbågsgatan 8B, våning 2 (Dockside kontorshotell)

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

Mannerheim Teknik Holding AB lämnar ett kontanterbjudande om 0,19 kronor per aktie i VKG Energy Services AB

Mannerheim Teknik Holding AB lämnar ett kontanterbjudande om 0,19 kronor per aktie i VKG Energy Services AB Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till personer i dessa länder

Läs mer

Tillägg 2 till Steenords erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Agrokultura AB - i enlighet med reglerna om budplikt 17 oktober

Tillägg 2 till Steenords erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Agrokultura AB - i enlighet med reglerna om budplikt 17 oktober Tillägg 2 till Steenords erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Agrokultura AB - i enlighet med reglerna om budplikt 17 oktober 2014 VIKTIG INFORMATION Detta tillägg 2 till erbjudandehandlingen

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms

Läs mer

Softronic lägger bud på Modul 1

Softronic lägger bud på Modul 1 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. Sdiptech AB (publ) Org.nr 556672-4893 Antagen på extra bolagsstämma den 15 okt 2015 1 Firma Bolagets firma är Sdiptech AB (publ). Bolaget är publikt. 2 Styrelsens säte Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

Läs mer

GE Aviation offentliggör erbjudandehandlingen avseende sitt rekommenderade kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam

GE Aviation offentliggör erbjudandehandlingen avseende sitt rekommenderade kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

BOLAGSORDNING för Oscar Properties Holding AB (publ) (org.nr ) Antagen på extra bolagsstämma den 9 december 2013.

BOLAGSORDNING för Oscar Properties Holding AB (publ) (org.nr ) Antagen på extra bolagsstämma den 9 december 2013. BOLAGSORDNING för Oscar Properties Holding AB (publ) (org.nr 556870-4521) Antagen på extra bolagsstämma den 9 december 2013. 1 Firma Bolagets firma är Oscar Properties Holding AB (publ). 2 Säte Styrelsen

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

Bolagsordning, Serendipity lxora AB, org.nr 556863-3977

Bolagsordning, Serendipity lxora AB, org.nr 556863-3977 6 Bilaga 1 Bolagsordning, Serendipity lxora AB, org.nr 556863-3977 1 FIRMA Bolagets firma är Serendipity Ixora AB (publ). Bolaget är publikt. 2 STYRELSENS SÄTE Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm. 3

Läs mer