SAMMANFATTNING AV ISVINTERN OCH ISBRYTNINGSVERKSAMHETEN 2013/2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANFATTNING AV ISVINTERN OCH ISBRYTNINGSVERKSAMHETEN 2013/2014"

Transkript

1 SAMMANFATTNING AV ISVINTERN OH ISBRYTNINGSVERKSAMHETEN 2013/2014 A SUMMARY OF THE IE SEASON AND IEBREAKING ATIVITIES 2013/2014 Isbrytningsenheten Norrköping Telefon Telefx Istjänsten Norrköping Telefon E-post

2 Smmnfttning v isvintern och isbrytningsverksmheten 2013/2014 A summry of the ice seson nd icebreking ctivities 2013/2014 SMHI Lis Lind, Håkn Hultberg, Emm Grönkvist, Ann Geidne, Amund E.B. Lindberg, Torbjörn Grfström Sjöfrtsverket Ulf Gullne Omslgsbild Isbrytren Frej på väg ut på uppdrg. Foto: SjöV rkiv Repro och Tryck: LFV Tryck, Norrköping

3 INNEHÅLLSFÖRTEKNING smmnfttning v isvintern 2013/ stellitbilder beskrivning v isutvecklingen och verksmheten med krtor isens utbredning i frledern ÖstersjÖkoden för hvsis mximl isutbredning 2013/ lufttempertur för utvld kuststtioner istjocklek och snödjup 2013/ isbrytningsverksmheten utförd ssistnser svensk isbrytre frtygsssistnser 1925/ / förhyrd isbrytrfrtyg trfikrestriktioner 2013/ ntl frtygsnlöp som krävt isbrytrssistns fördelt per hmn kostnder isbrytningen 2013/ smrbete vintersjöfrtsforskning vintrrns svårighetsgrd vintrrns svårighetsgrd som en funktion v lufttemperturen istjänsten på smhi ONTENTS summry of the ice winter seson 2013/ stellite imges description of the ice development nd ctivities with chrts ice extent in firwys the bltic se ice code mximum ice extent 2013/ ice thickness nd snow depth 2013/ the icebreker opertions winter nvigtion reserch winter degrees of difficulty degree of difficulty for the winters s function of the ir temperture the ice service t smhi

4 4

5 SAMMANFATTNING AV ISVINTERN 2013/14 KORT OcH MILd ISVINTER I ÖSTERSjÖN Vintern inleddes med en mild och blåsig höst vilket gjorde tt issäsongen fick en utdrgen strt. Vårens snbb nkomst gv dessutom ett tidigt vslut. den mximl isutbredningen inträffde den 7 februri och vr drygt km 2. Isvintern blev således mildste vintern sedn den först isen i bottenviken inre skärgårdr noterdes omkring 18 november, vilket är någon veck senre än normlt. i börjn v december täcktes skärgårdrn från piteå till uleåborg med fstis. till sjöss hde isen dock svårre tt etbler sig, på grund v värmeöverskott i ytvttnet i kombintion med mild sydvästlig vindr. i mitten v jnuri skedde ett väderomslg och kll luft letde sig in över skndinvien. en period v intensiv isbildning följde. den 20 vr större delen v bottenviken och norr kvrken istäckt. isbildningen vbröts dock v en krftig sydvästlig kuling som pressde ihop isfältet och skpde krftig vllr i nordöstr bottenviken. efter det blåsig vbrottet kom kyln kortvrigt tillbk, och i måndsskiftet jnuri februri vr bottenviken och norr kvrken åter till störst delen istäckt. den mximl isutbredningen inträffde den 7 februri med drygt km 2. under mitten v jnuri börjde även is bilds längs kustern i bottenhvet, östr mälren och i finsk viken. i slutet v månden bilddes även nyis i stockholms och götlnds skärgårdr smt i vänern. isläget i dess områden förblev dock ytterst lindrig under hel vintersäsongen. under februri psserde fler djup lågtryck på norsk hvet, och mild luft med syd- och sydvästvindr dominerde i skndinvien. isläget stgnerde, med kompkt is i den norr delen v bottenviken och mest lindrig förhållnden längre söderut. vinden skpde krftig stmpisvllr, främst längs isgränsen i bottenviken men även längs svensk kusten i norr bottenhvet. i övrig områden börjde isen smält. det mild vädret fortstte, med endst kortre klluftsintrång, till slutet v mrs då ett omslg skedde och kyln kom tillbk. även börjn v pril blev reltivt kll, men det vr för sent för isen tt återhämt sig och snrt vr vrmluften tillbk. i solens strålr börjde skärgårdsisen ruttn och sprick upp. från mitten v pril vr det öppet vtten på den svensk sidn v bottenviken. på den finsk sidn hde vinterns sydvästvindr orskt krftig vllområden vrs rester låg kvr till ndr veckn i mj. omkring 14 mj vr bottenviken helt isfri, vilket vr cirk en veck tidigre än normlt. Tunn is Foto: Amund E. B. Lindberg SMHI 5

6 SUMMARY OF THE IE INTER SEASON 2013/14 SHORT ANd MILd IcE SEASON IN THE BALTIc The utumn of 2013 ws wrm nd windy, which led to slow strt to the ice seson. An erly spring in 2014 on the other hnd, led to n erly end. The mximum ice extent of the seson ws reched on 7 Februry t km 2, mking it one of the mildest ice winters of the lst decde. in the inner rchipelgos of by of bothni, the first ice ws noted round 18 november, bout one week lter thn norml. in the beginning of december, fst ice ws estblished in the rchipelgos from piteå to oulu. further out t se however, wrm wter nd southwesterly winds held bck the ice formtion. in mid-jnury turn in the wether brought cold ir to scndinvi. period of intense ice formtion followed, nd by the 20th the by of bothni nd the Qurk were lrgely ice covered. however, strong southwesterly wind soon stopped the ice from dvncing further nd insted pressed it into the north estern prt of the by of bothni, creting hevy ridges. fter the wind died down the cold ir cme bck, nd by the beginning of februry the by of bothni nd the Qurk were gin lrgely ice covered. the mximum ice extent occurred on the 7th when the ice field reched pproximtely km 2. this ws the smllest mximum ice extent in the bltic since during the cold spells in the second hlf of jnury nd erly februry, ice lso formed long the costs of the se of bothni, gulf of finlnd nd in the estern prt of lke mlren. in the rchipelgos in the northern nd centrl bltic, some ice ws formed but conditions there remined mild during the whole seson. in februry severl deep lows pssed over the norwegin se, bringing more south nd southwesterly mild irflows over scndinvi. the ice sitution stgnted, with compct ice in the northern prt of by of bothni, nd mostly light conditions elsewhere. the persisting winds cused thick brsh ice brriers long the ice edge in by of bothni, nd lso off the swedish cost in the northern se of bothni. the mild wether persisted until the end of mrch, when new cold spell strted. some new ice ws formed t se in the southern by of bothni. erly pril ws lso cold, but it ws too lte for the ice to re-estblish in the incresingly strong spring sun. the sun s rys hd lso strted to brek down the fst ice in the rchipelgos. during the end of the seson, the ice ws concentrted to the north estern prt of the by of bothni. on the swedish side there ws open wter from mid-pril, but on the finnish side where the ice field hd been hevily ridged, ice remined until the second week of my. the lst ice disppered round the 14th, which is pproximtely one to two weeks erlier thn norml. Thin ice Photo: Amund E. B. Lindberg SMHI 6

7 7

8 SATELLITBILDER SATELLITE IMAGES SAR-dt från Rdrst-2 hr under säsongen vrit den huvudsklig stellitdtkälln för Istjänsten på SMHI. Som komplement till SAR-dt nvändes också dt från bildinstrumenten VIIRS och MOdIS ombord på stellitern Suomi NPP respektive Terr/Aqu. Vid någr tillfällen nvändes även lägre upplöst dt från instrumentet AVHRR ombord på stellitern NOAA och Metop. This seson, the Swedish Ice service t SMHI ws minly served by SAR dt from Rdrst-2. As complement, dt from the VIIRS nd the MODIS imgers, bord stellites Suomi NPP nd Terr/Aqu respectively, ws used. Also dt from the lower resolution instrument AVHRR bord NOAA nd Metop stellites ws used t some occsions. sr-instrumentet (synthetic perture rdr) nvänder rdrstrålning för tt läs v underlgets skrovlighet. svg returstrålning betyder tt underlget är förhållndevis jämnt medn krftig returstrålning indikerr ett skrovligt underlg (isvllr eller liknnde). tekniken är helt molnoberoende och kräver inte heller något dgsljus, vilket gör den mycket lämplig för tt studer hvsis. stelliten rdrst-2 ägs v det kndensisk företget mcdonld, detweiler nd ssocites ltd (md). The SAR (Synthetic Aperture Rdr) instrument uses rdr bems to guge the topogrphy of the underlying surfce. Flt surfces come up drk while rugged surfces such give brighter color. Rdr bems pss undisturbed through clouds nd do not require visible light, which mkes this technique idel for studying se ice. The Rdrst-2 stellite is owned nd operted by ndin bsed McDonld, Detweiler nd Assocites Ltd (MDA). SAR Rdrst2 över Bottenviken, morgonen efter mxisutbredning, 8 feb UT 0450 Optisk bilder: optisk bilder ger fin urskiljning v is från öppet vtten, men ger ingen informtion om strukturen på isen. med hjälp v ir-bnden går det i viss mån även tt skilj tunn is från tjockre is. optisk bilder är endst nvändbr vid klrt väder eller endst tunn moln. de visuell bnden på bildinstrumentet är nvändbr vid dgsljus, vilket begränsr nvändndet vintertid här i skndinvien. dess bilder nvänds de dgr sr-dt skns över området, smt som komplement till sr. de ts emot och processers i reltid på smhi, under säsongen 2013/2014 från stellitern suomi npp, terr, qu, metop-, metop-b, no19, no18, no16 och no15. Opticl imges: Ice topogrphy cnnot be nlysed from imges computed from opticl instrument, but seprtion of ice from open wter is good. Thin ice is lso seprted from thicker ice with the IR bnds. Opticl imges re only useful when sky is cler or when only thin cloud occurs. Visul bnds cn be used in dylight only, which is just few hours in Scndinvi during the winter. These imges re used when SAR dt for the re is unvilble, nd s complement to SAR. Dt is received nd processed in rel time t SMHI, during the seson 2013/2014 from stellites Suomi NPP, Terr, Aqu, Metop-A, Metop-B, NOAA19, NOAA18, NOAA16 nd NOAA15. 8

9 Bild1 VIIRS Visul 0.6µm, 4 pril UT 1124 instrumenten viirs och modis med högre upplösning, 370m/250m, ger väsentligt mer nvändbr ir- och visuell bilder än för vhrr med upplösning 1200m. Instruments VIIRS nd MODIS with higher resoultion, 370m/250m, genertes lot more useful imges compred to AVHRR with 1200m resolution. Bild2: VIIRS VIS/NIR/IR, 4 pril UT 1124 med fler knler i viirs och modis går det också tt skp nvändbr rgb-bilder. exempelvis DyNturlolor, vilken bl ger väsentligt större möjligheter tt seprer moln från underliggnde is. More chnnels in VIIRS nd MODIS llow useful RGB imges, such s DyNturlolor. It is, mong others, used for seprting clouds from underlying ice. Bild3: VIIRS Dy Night Bnd,18 jn UT 0136 viirs dy night bnd är en extr känslig visuell knl, helt unik då den kn nvänds mitt i ntten vid klrt väder och strkt månsken (fullmåne). dett är extr nvändbrt när iskrt och prognoser sk utfärds innn solen går upp över bottenviken. VIIRS Dy Night Bnd is n extr sensitive visul bnd unique for its use in the middle of the night, nights with cler sky nd moon light. Tht is extr useful when chrt nd forecsts should be completed before sun rise over By of Bothni smmnställning stellitdt 2014/Summry stellitedt 2014: Instrument Type/Bnd Stellites Resolution sr- synthetic c-bnd rdrst-2 100m perture rdr modis - moderte- visul, ner infrred, eos terr, eos 250m (ndir) resolution imging infrred qu spectrordiometer vhrr - dvnced visul, infrred metop-, metop-b, 1200m (ndir) very high resolution (ner infrred only no19, no18, rdiometer metop) no16 viirs - visible visul, ner infrred, suominpp 370m/740m infrred imging infrred rdiometer suite 9

10 BESKRIVNING AV ISUTVEKLINGEN OH VERKSAMHETEN MED KARTOR description OF THE IcE development ANd AcTIVITIES with charts LEGEND: Explntion of symbols Fst is Fst ice Smmnfrusen, kompkt eller mycket tät drivis onsolidted, compct or very close ice (9 10/10) Tät drivis lose ice (7 8/10) Spridd drivis Open ice (4 6/10) Mycket spridd drivis Very open ice (1 3/10) Öppet vtten Open wter (<1/10) Nyis New ice (1 3/10) Nyis New ice (4 6/10) Nyis New ice (7 9/10) Jämn is Level ice (7 8/10) Jämn is Level ice (9 10/10) Vllr eller upptornd is Ridged or hummocked ice Hopskjuten is Rfted ice Isbumlingr Floebits or floebergs Stmpisvll indrow or jmmed brsh ice brrier Isknt eller isgräns Ice edge or ice boundry Uppskttd isknt eller isgräns Estimted ice edge or ice boundry Råk Led Sprick rck Istjocklek (cm) Ice thickness (cm) 4 Isoterm ytvttentempertur Isotherm se surfce temperture 10

11 OKTOBER 2013 TORNIO TORNIO KEMI KEMI LULEÅ LULEÅ 1 OULU RAAHE OULU 1 Brhestd RAAHE Brhestd UMEÅ KOKKOLA UMEÅ Krleby 1 Jkobstd VAASA Vs SUNDSVALL Kskö KASKINEN SÖDERHAMN VAASA Vs 1 SUNDSVALL PORI SÖDERHAMN RAUMA Nystd RAUMA Rumo PORVOO SALO LOVIISA Lovis HAAPSALU E KLAIPEDA E RG RG PÄRNU NARVA NORR 1 ST. PETERSBURG TALLINN HAAPSALU 1 1 PÄRNU 1 STOKHOLM NORR Fredrikshmn HANKO Hngö NORRTÄLJE KARLSTAD NARVA TALLINN VYBORG HAMINA LOVIISA Lovis PORVOO SALO MARIEHAMN ST. PETERSBURG HANKO Hngö 1 NORRTÄLJE Nystd NAANTALI TURKUÅbo 1 1 STOKHOLM UUSIKAUPUNKI Fredrikshmn VYBORG HAMINA NAANTALI TURKUÅbo MARIEHAMN Kskö PORI Rumo KARLSTAD KASKINEN UUSIKAUPUNKI Krleby PIETARSAARI Jkobstd ÖRNSKÖLDSVIK KOKKOLA PIETARSAARI ÖRNSKÖLDSVIK KLAIPEDA SINOUJSIE 1 SZZEIN 1 SINOUJSIE SZZEIN lågtryck rör sig på en bn från norsk hvet över nordligste skndinvien till brents hv. mild vindr melln väst och sydväst dominerr. bkom lågtrycken strömmr kll luft ner över norrlnd med nordvästlig vind och följs v kortvrig högtryck med klrt väder, svg vind och kllt. medeltemperturen är i stort sett norml i norr. ytvttnet, som skt vkyls, hmnr i slutet v månden något över norml tempertur. NOVEMBER 2013 TORNIO TORNIO KEMI LULEÅ ÖRNSKÖLDSVIK LULEÅ OULU RAAHE Brhestd KOKKOLA UMEÅ Krleby KOKKOLA Krleby Jkobstd PIETARSAARI Jkobstd VAASA Vs Brhestd ÖRNSKÖLDSVIK OULU RAAHE PIETARSAARI UMEÅ KEMI VAASA Vs KASKINEN SUNDSVALL SUNDSVALL Kskö KASKINEN Kskö PORI SÖDERHAMN PORI SÖDERHAMN RAUMA RAUMA Rumo Rumo UUSIKAUPUNKI Nystd NAANTALI TURKUÅbo PORVOO SALO MARIEHAMN 1 1 SINOUJSIE SZZEIN KLAIPEDA 1 PÄRNU E BJERG NARVA KLAIPEDA 1 TALLINN STOKHOLM NORR ST. PETERSBURG HAAPSALU Fredrikshmn LOVIISA Lovis HANKO Hngö 1 PÄRNU 1 1 RG PORVOO SALO NORRTÄLJE KARLSTAD NARVA HAAPSALU NAANTALI TURKUÅbo TALLINN VYBORG HAMINA MARIEHAMN ST. PETERSBURG STOKHOLM Nystd Fredrikshmn HANKO Hngö NORR 1 NORRTÄLJE KARLSTAD LOVIISA Lovis UUSIKAUPUNKI VYBORG HAMINA SINOUJSIE SZZEIN lågtrycksktiviteten är omfttnde hel månden. fler djup lågtryck berör nordligste skndinvien. bkom lågtrycken strömmr tillfälligt kll luft ner över hel lndet. däremelln psserde högtrycksryggr med svg vind och kyl. norr sverige får 1-3 grder över norml tempertur. vkylningen v ytvttnet fortsätter. den först nyisen i norr bottenvikens skärgårdr bilds omkring 18 november. 11

12 Kskö Rumo Nystd Kskö Nystd Vs Vs Rumo Hngö Hngö Jkobstd Jkobstd Krleby Krleby Brhestd Brhestd Lovis Lovis Fredrikshmn Fredrikshmn ESBJERG december 2013 KARLSTAD SINOUJSIE SZZEIN NORR SUNDSVALL SÖDERHAMN ÖRNSKÖLDSVIK NORRTÄLJE STOKHOLM SUNDSVALL SÖDERHAMN TORNIO KEMI LULEÅ 0 OULU RAAHE UMEÅ KOKKOLA PIETARSAARI VAASA KASKINEN PORI RAUMA UUSIKAUPUNKI NAANTALI PORVOO LOVIISA TURKUÅbo SALO MARIEHAMN HANKO TALLINN HAAPSALU PÄRNU KLAIPEDA TORNIO 5 15 KEMI 5 15 LULEÅ OULU RAAHE 5 15 w UMEÅ KOKKOLA PIETARSAARI VAASA KASKINEN PORI w RAUMA ÖRNSKÖLDSVIK HAMINA VYBORG ST. PETERSBURG NARVA 1-3 två djup lågtryck rör sig österut förbi nordklotten med krftig vind. melln dess psserr en högtrycksrygg. luften är kll med nyisbildning längs norr bottenvikskusten. 4-7 näst omfttnde lågtryck, stormen sven, tr en bn förbi sydnorge till bltikum. sven följs v kll luft som strömmr söderut över bottnisk viken med nordlig vind. fortstt nyisbildning och istillväxt. norr bottenvikens innerskärgårdr är täckt v 5-15 cm tjock fst is. nyis bilds i skyddde vikr och hmninlopp ned till i höjd med ångermnälven lågtryckstrfiken från tlnten fortsätter. klluftsutbrotten melln lågtrycken ger perioder med nyisbildning och istillväxt i norr bottenviken smt i vs skärgård. le och kontio övervkr trfiken. KARLSTAD HANKO SALO NORR NORRTÄLJE STOKHOLM MARIEHAMN UUSIKAUPUNKI NAANTALI TURKUÅbo HAAPSALU TALLINN PORVOO PÄRNU LOVIISA HAMINA NARVA VYBORG ST. PETERSBURG ESBJERG KLAIPEDA SINOUJSIE SZZEIN TORNIO, KEMI, OULU, 12

13 16-23 det för årstiden mild vädret består med tidvis hård sydlig vindr över bottnisk viken. en mindre stmpisvll bilds melln inloppen till torneå och uleåborg, i övrigt oförändrt isläge. TORNIO ALE KEMI LULEÅ OULU KONTIO RAAHE Brhestd KOKKOLA PIETARSAARI VAASA 5 15 UMEÅ ÖRNSKÖLDSVIK SUNDSVALL Vs Krleby Jkobstd KASKINEN Kskö PORI SÖDERHAMN RAUMA Rumo UUSIKAUPUNKI Nystd HAMINA NAANTALI TURKUÅbo PORVOO SALO LOVIISA Lovis Fredrikshmn MARIEHAMN NORRTÄLJE KARLSTAD TALLINN STOKHOLM VYBORG ST. PETERSBURG HANKO Hngö NARVA HAAPSALU NORR PÄRNU ESBJERG KLAIPEDA SINOUJSIE SZZEIN TORNIO, KEMI, OULU, blåsigt under julhelgen med ett frontsystem som psserr åt nordost. milt väder över smtlig frvtten. en högtrycksrygg på nyårsfton ger viss kyl. försumbr nyisbildning till sjöss. TORNIO KONTIO KEMI ALE LULEÅ OULU RAAHE Brhestd KOKKOLA PIETARSAARI 5 15 VAASA UMEÅ ÖRNSKÖLDSVIK SUNDSVALL Krleby Jkobstd Vs KASKINEN Kskö PORI SÖDERHAMN RAUMA Rumo UUSIKAUPUNKI Nystd HAMINA NAANTALI TURKUÅbo VYBORG 5 10 NORRTÄLJE HANKO Hngö ST. PETERSBURG KARLSTAD Fredrikshmn LOVIISA Lovis MARIEHAMN PORVOO SALO STOKHOLM TALLINN NARVA HAAPSALU NORR PÄRNU ESBJERG KLAIPEDA SINOUJSIE SZZEIN 13

14 januari oförändrt mycket lindrigt isläge pg fortstt mild tlntvindr en nordostlig kuling utbreder sig över bottnisk viken. den kompkt drivisen cm på finsk sidn söder om inloppet till kemi driver ut till sjöss och slås delvis sönder KONTIO TORNIO KEMI ALE LULEÅ OULU RAAHE Brhestd UMEÅ ÖRNSKÖLDSVIK SUNDSVALL KOKKOLA Krleby PIETARSAARI Jkobstd VAASA Vs KASKINEN Kskö PORI SÖDERHAMN RAUMA Rumo UUSIKAUPUNKI Nystd NAANTALI TURKUÅbo PORVOO SALO Fredrikshmn LOVIISA Lovis VYBORG HAMINA MARIEHAMN KARLSTAD NORR NARVA PÄRNU ESBJERG ST. PETERSBURG TALLINN HAAPSALU STOKHOLM HANKO Hngö NORRTÄLJE KLAIPEDA SINOUJSIE SZZEIN TORNIO, KEMI, OULU, TORNIO KONTIO KEMI ALE LULEÅ OULU RAAHE UMEÅ ÖRNSKÖLDSVIK vindvtgnde och någr dgr med omfttnde nyisbildning till sjöss, både på finsk sidn v bottenviken och i ett stråk från frstugrunden sydvrt till skelleftebukten. Brhestd KOKKOLA Krleby PIETARSAARI Jkobstd VAASA Vs KASKINEN SUNDSVALL Kskö llt kllre luft vncerr söderut förbi kvrken. nyisbildning närmst kusten från bjuröklubb till Örnsköldsvik. nyis finns nu på sin håll i vs skärgård liksom i västr mälren. PORI SÖDERHAMN RAUMA Rumo UUSIKAUPUNKI Nystd VYBORG HAMINA NAANTALI TURKUÅbo PORVOO SALO Fredrikshmn LOVIISA Lovis MARIEHAMN TALLINN STOKHOLM NARVA HAAPSALU ST. PETERSBURG HANKO Hngö NORRTÄLJE KARLSTAD NORR PÄRNU ESBJERG KLAIPEDA SINOUJSIE SZZEIN TORNIO, KEMI, OULU, 14

15 Terr MOdIS, 17jn UTc SAR-bilder skns, dy Nturl color visr hur isen skt driver västvrt och råken som öppnr sig längs finsk kusten vrtefter fryser igen. Även nyisbildning i Vs skärgård och söder därom. Rdrst-2 18 jn UTc Fortstt nyisbildning. Suomi NPP VIIRS, 19 jn UTc SAR-bilder skns. Visuell dy Night Bnd visr fortstt nyisbildning och sprickbildning i svg västlig/sydvästlig isdrift. Här syns också tydlig så kllde snöknoner i molnbildningen. Rdrst-2 19 jn UTc Större delen v Bottenviken istäckt. drivis i pssgen i norr Kvrken. 15

16 16-19 ett mäktigt högtryck får sitt centrum över nordklotten. rejält kll luft utbreder sig över hel sverige. isen i norr bottenviken och i norr kvrken växer till. även inre delrn v finsk viken börjr lägg sig TORNIO KONTIO ATLE KEMI LULEÅ OTSO OULU 5 15 ALE RAAHE Brhestd UMEÅ KOKKOLA Krleby PIETARSAARI Jkobstd den 20 jnuri är större delen v bottenviken istäckt, öppet vtten finns br till sjöss i den södr delen. ÖRNSKÖLDSVIK VAASA Vs SUNDSVALL KASKINEN Kskö cm tät drivis täcker nordvlenpssgen. PORI SÖDERHAMN RAUMA Rumo VYBORG HAMINA LOVIISA PORVOO 3 10 UUSIKAUPUNKI Nystd nyisbildning på mång håll längs bottenhvets kuster smt i västr mälren. i finsk viken ligger isen öster om nrvbukten och längs hel finsk kusten Fredrikshmn NAANTALI TURKUÅbo SALO Lovis MARIEHAMN HANKO Hngö NORRTÄLJE 5 10 STOKHOLM KARLSTAD 5 10 TALLINN NARVA HAAPSALU NORR ST. PETERSBURG PÄRNU isbrytren ymer påbörjr sin isbrytrexpedition den 21 jnuri. ESBJERG KLAIPEDA SINOUJSIE SZZEIN TORNIO, KEMI, OULU, sydvästlig kuling pressr ihop isen i norr bottenviken. en delvis svårforcerd stmpisvll bilds utnför inloppen till uleåborg, kemi och krlsborg. den 27 är det fortfrnde öppet vtten i centrl bottenviken. isgränsen går längs ltituden genom piteå TORNIO ATLE KONTIO KEMI LULEÅ YMER OTSO ALE OULU RAAHE Brhestd 12 KOKKOLA PIETARSAARI 5 10 ÖRNSKÖLDSVIK VAASA KASKINEN SUNDSVALL PORI SÖDERHAMN RAUMA UUSIKAUPUNKI VYBORG HAMINA LOVIISA NAANTALI TURKUÅbo SALO PORVOO MARIEHAMN ST.PETERSBURG HANKO NORRTÄLJE 5 15 KARLSTAD NARVA TALLINN STOKHOLM 5 15 HAAPSALU NORR PÄRNU UMEÅ Krleby Jkobstd högtrycket rör sig från vit hvet söderut över västr rysslnd. smtidigt förskjuts ett lågtryck åt sydost över kontinenten. kll luft från bltikum strömmr ut över Östersjön och östr delen v bottenhvet. vid måndsskiftet är bottenviken och norr kvrken helt täckt v is, som mestdels är melln 15 och 30 cm tjock. Vs Kskö Rumo Nystd Fredrikshmn Hngö SINOUJSIE KLAIPEDA ESBJERG Lovis SZZEIN TORNIO, KEMI, OULU, 16

17 FEBRUARI 2014 KONTIO TORNIO KEMI YMER LULEÅ OTSO OULU RAAHE ATLE ALE UMEÅ KOKKOLA 5 15 PIETARSAARI ÖRNSKÖLDSVIK VAASA KASKINEN SUNDSVALL PORI SÖDERHAMN ZEUS RAUMA UUSIKAUPUNKI VYBORG HAMINA VOIMA NAANTALI LOVIISA 2 10 TURKUÅbo PORVOO SALO MARIEHAMN HANKO 5 15 ST.PETERSBURG NORRTÄLJE 0 TALLINN 5 20 NARVA STOKHOLM HAAPSALU 5 15 NORR PÄRNU ett djupt lågtryck vid brittisk örn för in mild luft över skndinvien med frisk vind omkring syd. isfältet börj rör sig åt nordost. en råk öppns i skelleftebukten, en nnn på finsk sidn syd ulkokll. melln sydostbrotten och storbådn bilds en delvis svårforcerd stmpisvll. frej sätts i trfik den 4 februri. 5-7 djup lågtryck på tlnten rör sig till norsk hvet och underhåller en måttlig till frisk och mild vind melln syd och sydost på bottnisk viken och 0 eller någr minusgrder till hvs från norr kvrken och norrut. den nordostlig isdriften består och isfältet skjuter långsmt ihop över norr bottenviken. den 7 februri inträffr årets mxisutbredning då det ligger nyis i tidigre öppn områden i bottenviken smt längs finsk bottenhvskusten. även i finsk viken och längs bltisk kusten en del nyis lågtryckstrfiken i väster fortsätter. fler djup lågtryck på tlnten styrs upp över norsk hvet och den för årstiden mycket mild vädertypen består med tidvis frisk vind melln syd och sydost på bottnisk viken och nollgrdigt änd upp över bottenviken. isen presss upp över norr bottenviken där även en del krftig vllområden bilds utnför kemi, mlören och frstugrunden. en stmpisvll bilds längs isknten melln hiluoto- flkens grund-nygrån. i södr bottenviken öppet vtten till sjöss. isen fortsätter tt skjut ihop i västr kvrken Brhestd Krleby Jkobstd Vs Kskö Rumo Nystd Fredrikshmn Lovis Hngö 5 10 KARLSTAD 5 10 ESBJERG KLAIPEDA SINOUJSIE SZZEIN TORNIO, KEMI, OULU, TORNIO KONTIO KEMI OULU FREJ RAAHE 3 10 YMER URHO ALE UMEÅ KOKKOLA 40 PIETARSAARI OTSO ÖRNSKÖLDSVIK VAASA KASKINEN SUNDSVALL PORI SÖDERHAMN ZEUS RAUMA 30 UUSIKAUPUNKI VYBORG VOIMA HAMINA NAANTALI LOVIISA PORVOO 5 15 TURKUÅbo SALO MARIEHAMN HANKO ST.PETERSBURG 5 15 NORRTÄLJE 5 20 NARVA TALLINN STOKHOLM HAAPSALU 5 15 NORR PÄRNU ATLELULEÅ Brhestd Krleby Jkobstd Vs Kskö Rumo Nystd Fredrikshmn Lovis Hngö KARLSTAD ESBJERG SINOUJSIE SZZEIN KLAIPEDA TORNIO, KEMI, OULU, 17

18 Kskö Rumo Nystd Vs Hngö Jkobstd Krleby Brhestd Lovis Fredrikshmn Rdrst-2 12 feb UTc Efter fler dgrs sydlig vindr hr isen i Bottenviken pckts mot norr och en stmpisvll hr bildts, en stmpisvll som sedn ligger kvr till mitten v mrs med i stort sett oförändrt isläge. ESBJERG KARLSTAD 5 10 SINOUJSIE 5 20 NORR SUNDSVALL SÖDERHAMN ÖRNSKÖLDSVIK 5 20 NORRTÄLJE 5 15 STOKHOLM FREJ ALE UMEÅ MARIEHAMN YMER LULEÅ VAASA KASKINEN PORI ZEUS RAUMA UUSIKAUPUNKI KLAIPEDA 5 15 ATLE NAANTALI TURKUÅbo HANKO KOKKOLA OTSO PIETARSAARI SALO HAAPSALU TORNIO KONTIO KEMI RAAHE TALLINN PORVOO PÄRNU OULU URHO VOIMA LOVIISA HAMINA NARVA VYBORG FOR TRAFFI RESTRITIONS TO ESTONIA AND RUSSIA, PLEASE SEE.BALTIE.ORG ST. PETERSBURG Rdrst-2 12 feb UTc I Finsk viken hr isen också pckts och även här finns en stmpisvll längs knten ett lågtryck psserr norr skndinvien och följs v något kllre väder i norr men också vtgnde vind. isläget i stort sett oförändrt men tunn nyis bilds på isfri delr v bottenviken djup lågtryck på norsk hvet för upp mild luft över skndinvien med frisk eller hård vind melln syd och sydväst. fronter med nederbörd psserr. nyisen trycks snbbt upp till isknten i norr bottenviken och bygger upp en ny stmpisvll. SZZEIN TORNIO, KEMI, OULU, 18

19 24-28 den 24 psserr näst djup lågtryck på en nordlig bn. därefter får högtycket över rysslnd llt mer inflytnde och frontern når främst västr skndinvien. södr skndinvien får sydostlig vind, de norr delrn vind melln syd och sydväst. det är fortstt milt för årstiden. br små förändringr i isläget TORNIO ATLE KEMI KONTIO LULEÅ YMER OULU RAAHE URHO KOKKOLA UMEÅ FREJ OTSO PIETARSAARI ALE ÖRNSKÖLDSVIK VAASA KASKINEN SUNDSVALL PORI SÖDERHAMN ZEUS RAUMA UUSIKAUPUNKI VYBORG HAMINA VOIMA LOVIISA NAANTALI PORVOO TURKUÅbo SALO MARIEHAMN HANKO PETERSBURG ST. NORRTÄLJE NARVA TALLINN STOKHOLM HAAPSALU NORR PÄRNU Brhestd Krleby Jkobstd Vs Kskö Rumo Nystd Fredrikshmn Lovis Hngö 5 10 KARLSTAD ESBJERG KLAIPEDA SINOUJSIE 0 SZZEIN TORNIO, KEMI, OULU, MARS 2014 TORNIO ATLE KONTIO KEMI URHO LULEÅ YMER OULU OTSO RAAHE UMEÅ KOKKOLA FREJ PIETARSAARI ALE 35 ÖRNSKÖLDSVIK VAASA KASKINEN SUNDSVALL PORI SÖDERHAMN RAUMA UUSIKAUPUNKI VYBORG VOIMA HAMINA LOVIISA NAANTALI PORVOO SALO TURKUÅbo 5 20 MARIEHAMN HANKO ST. PETERSBURG NORRTÄLJE 5 20 TALLINN NARVA STOKHOLM HAAPSALU NORR PÄRNU lågtrycken bromsr upp melln brittisk örn och islnd och högtycket över rysslnd håller emot. vinden är fortfrnde sydostlig över södr skndinvien, sydlig eller sydvästlig i norr. fortstt milt. is finns nu br norr om 65 grder nord. isen ligger tät utnför umeå och i vs skärgård men vid nordvlen är det i stort sett öppet vtten. 5-7 en period med mycket milt väder inleds den 5 mrs. det vr även blåsigt med tidvis hård vind till hvs melln syd och sydväst. isfältet skjuts ihop i norr bottenviken Brhestd Krleby Jkobstd Vs Kskö Rumo Nystd Fredrikshmn Lovis Hngö 5 10 KARLSTAD ESBJERG KLAIPEDA SINOUJSIE SZZEIN TORNIO, KEMI, OULU, 19

20 TORNIO ATLE KEMI KONTIO LULEÅ YMER OULU OTSO RAAHE FREJ UMEÅ KOKKOLA PIETARSAARI ALE ÖRNSKÖLDSVIK VAASA KASKINEN SUNDSVALL PORI SÖDERHAMN RAUMA UUSIKAUPUNKI VYBORG NAANTALI HAMINA VOIMA LOVIISA 5 15 PORVOO TURKUÅbo SALO MARIEHAMN ST. PETERSBURG HANKO NORRTÄLJE TALLINN NARVA Brhestd Krleby Jkobstd fortstt frisk och mycket mild sydvästvindr. isen driver åt nordost i bottenviken och pcks lltmer i den nordöstr delen. stmpisvllen vid isknten i norr bottenviken ligger kvr. isen vid husum, utnför umeå och i västr kvrken bryts upp och driver nordostvrt. den 15/3 rör sig ett djupt lågtryck från svelnd österut mot västr rysslnd. Vs Kskö Rumo Nystd Fredrikshmn Lovis Hngö KARLSTAD HAAPSALU PÄRNU STOKHOLM NORR KLAIPEDA ESBJERG SINOUJSIE SZZEIN TORNIO, KEMI, OULU, på lågtryckets bksid strömmr kll luft söderut över skndinvien och finlnd. lågtrycket följs v en högtrycksrygg med svg vind och rejält kllt nttetid över bottenviken med nyisbildning i råkr, följt v istillväxt TORNIO YMER FREJ KEMI LULEÅ KONTIO OULU OTSO RAAHE Rotten ice KOKKOLA UMEÅ ALE PIETARSAARI ÖRNSKÖLDSVIK VAASA KASKINEN SUNDSVALL Rotten ice Rotten ice PORI SÖDERHAMN RAUMA Brhestd lågtryck rör sig från norsk hvet på en bn över nordklotten och föregås den 20/3 v tilltgnde sydlig vind och följs därefter v mild väst- och sydvästvind. isläget i stort sett oförändrt. Krleby Jkobstd Vs Kskö Rotten ice VOIMA Rumo UUSIKAUPUNKI Nystd NAANTALI TURKUÅbo MARIEHAMN ST. PETERSBURG NARVA PÄRNU Fredrikshmn NORR LOVIISA Lovis HAAPSALU TALLINN STOKHOLM PORVOO SALO HANKO Hngö NORRTÄLJE KARLSTAD VYBORG HAMINA KLAIPEDA ESBJERG SINOUJSIE SZZEIN TORNIO, KEMI, OULU, 20

21 24-28 bkom ett vslutnde lågtryck strömmr kll luft ner över bottnisk viken och ett kllt högtryck bilds över norr skndinvien. högtrycket presss därefter tillfälligt söderut i smbnd med lågtryck på ishvet. ntten till 28/3 bilds tunn nyis på isfri delr v bottenviken smt på en del håll på norr kvrken TORNIO KEMI FREJ LULEÅ KONTIO YMER OULU OTSO RAAHE Brhestd Rotten ice KOKKOLA PIETARSAARI VAASA UMEÅ ÖRNSKÖLDSVIK Krleby Jkobstd Vs Rotten ice nordvästlig vindr under måndens slut bryter snbbt sönder nyisen, och den kompkt isen rör sig mot sydost. en råk öppns längs den svensk kusten upp till mlören. KASKINEN SUNDSVALL Rotten ice Kskö PORI SÖDERHAMN RAUMA Rumo UUSIKAUPUNKI Nystd NAANTALI TURKUÅbo MARIEHAMN TALLINN STOKHOLM HAAPSALU NORR PÄRNU NARVA Rotten ice Lovis Hngö NORRTÄLJE Fredrikshmn SALO KARLSTAD VYBORG HAMINA VOIMA LOVIISA 5 35 PORVOO 5 20 PETERSBURG ST. HANKO Rotten ice ESBJERG KLAIPEDA SINOUJSIE SZZEIN TORNIO, KEMI, OULU, APRIL RAAHE Brhestd OULU OTSO Rotten ice KOKKOLA PIETARSAARI VAASA Rotten ice KASKINEN UMEÅ Rotten ice ÖRNSKÖLDSVIK Krleby Jkobstd Vs SUNDSVALL Kskö PORI SÖDERHAMN RAUMA Rumo VYBORG Rotten ice HAMINA LOVIISA NAANTALI PORVOO TURKUÅbo SALO ST. PETERSBURG HANKO Rotten ice UUSIKAUPUNKI Nystd Fredrikshmn Lovis MARIEHAMN Hngö NORRTÄLJE STOKHOLM TALLINN NORR PÄRNU ESBJERG NARVA FOR TRAFFI RESTRITIONS TO ESTONIA AND RUSSIA, PLEASE SEE.BALTIE.ORG HAAPSALU KLAIPEDA bkom lågtrycket drr kll luft ner över norr delen v lndet, och i kombintion med uppklrnnde väder följer någr riktigt kll nätter. nyis bildr i nordvästr och centrl bottenviken. TORNIO LULEÅ KARLSTAD 6-7 FREJ KONTIO ett lågtryck psserr norr om sverige och medför frisk västlig vindr som pckr isen llt mer mot finlnd. råken längs svensk kusten vidgs ytterligre. snrt är det i princip isfritt utnför skärgården från piteå upp till mlören. KEMI YMER SINOUJSIE SZZEIN TORNIO, KEMI, OULU, 21

22 YMER TORNIO KEMI FREJ LULEÅ KONTIO 73 OULU OTSO den sist isen i finsk viken smälter bort. RAAHE Brhestd PIETARSAARI VAASA Rotten ice UMEÅ Rotten ice KOKKOLA ett lågtryck på norsk hvet gv frisk sydvästvindr som åter pckde ihop isen i det nordöstr hörnet v bottenviken och skpde en stmpisvll längs isknten. Krleby Jkobstd ÖRNSKÖLDSVIK Rotten ice Vs KASKINEN SUNDSVALL ostlig vindr river upp nyisen igen, och pressen mot finsk kusten vtr. isen börjr driv isär och sprids i den centrl delen v norr bottenviken. Kskö PORI SÖDERHAMN RAUMA Rumo UUSIKAUPUNKI VYBORG HAMINA Rotten ice Nystd NAANTALI TURKUÅbo PORVOO SALO LOVIISA Lovis ST. PETERSBURG TALLINN STOKHOLM NARVA HAAPSALU NORR KARLSTAD HANKO Hngö NORRTÄLJE Fredrikshmn MARIEHAMN PÄRNU ESBJERG KLAIPEDA SINOUJSIE SZZEIN TORNIO, KEMI, OULU, en period med ytterst små förändringr i isäget. högtryckbetont väder dominerr, och stor delr v lndet hr sommrtemperturer. den sist kvrvrnde isen i norr kvrken smälter bort TORNIO KEMI FREJ KONTIO OULU Rotten ice OTSO RAAHE LULEÅ Brhestd UMEÅ KOKKOLA Krleby Rotten ice PIETARSAARI Rotten ice VAASA Jkobstd ÖRNSKÖLDSVIK Vs KASKINEN SUNDSVALL Kskö PORI SÖDERHAMN RAUMA Rumo UUSIKAUPUNKI Nystd NAANTALI TURKUÅbo PORVOO SALO LOVIISA Lovis MARIEHAMN TALLINN STOKHOLM NARVA HAAPSALU NORR PÄRNU ESBJERG ST. PETERSBURG KARLSTAD HANKO Hngö NORRTÄLJE Fredrikshmn VYBORG HAMINA KLAIPEDA SINOUJSIE SZZEIN TORNIO, KEMI, OULU, 22

23 även slutet v pril bjöd på övervägnde vrmt väder, med undntg för ett kortre klluftsinbrott med nordvindr kring vlborg. isen i bottenviken ruttnr och spricker upp llt mer FREJ Rotten ice KONTIO ice Rotten OTSO TORNIO LULEÅ KEMI OULU RAAHE Brhestd UMEÅ KOKKOLA Krleby PIETARSAARI Jkobstd ÖRNSKÖLDSVIK VAASA Vs KASKINEN SUNDSVALL Kskö PORI SÖDERHAMN RAUMA Rumo UUSIKAUPUNKI Nystd VYBORG HAMINA NAANTALI TURKUÅbo PORVOO SALO indrow or jmmed brsh ice brrier LOVIISA Lovis Fredrikshmn MARIEHAMN STOKHOLM HAAPSALU PÄRNU ESBJERG NARVA NORR 4 ST. PETERSBURG TALLINN HANKO Hngö NORRTÄLJE Råk KARLSTAD Led KLAIPEDA SINOUJSIE SZZEIN TORNIO, KEMI, OULU, MAj Rotten ice KONTIO TORNIO KEMI LULEÅ OULU RAAHE Brhestd UMEÅ isbrytrn vslutr sin verksmhet den 5. KOKKOLA Krleby PIETARSAARI Jkobstd ÖRNSKÖLDSVIK VAASA Vs SUNDSVALL KASKINEN Kskö PORI SÖDERHAMN RAUMA Rumo UUSIKAUPUNKI Nystd VYBORG HAMINA NAANTALI TURKUÅbo PORVOO SALO LOVIISA Lovis Fredrikshmn MARIEHAMN STOKHOLM KLAIPEDA NARVA PÄRNU TALLINN ESBJERG ST. PETERSBURG NORR HANKO Hngö HAAPSALU NORRTÄLJE KARLSTAD 1 1 sol och värme går hårt åt skärgårdsisen, som nu smälter snbbt. även till sjöss smälter isen mer och mer. endst tjockre flk och isbumlingr finns kvr. SINOUJSIE SZZEIN TORNIO, KEMI, OULU, 23

24 8-16 Rotten ice TORNIO KONTIO KEMI Rotten ice OULU RAAHE LULEÅ UMEÅ KOKKOLA Krleby PIETARSAARI Jkobstd ÖRNSKÖLDSVIK Brhestd VAASA Vs SUNDSVALL KASKINEN Kskö PORI SÖDERHAMN RAUMA Rumo UUSIKAUPUNKI Nystd VYBORG HAMINA NAANTALI TURKUÅbo PORVOO SALO Fredrikshmn LOVIISA Lovis MARIEHAMN NORRTÄLJE KARLSTAD HANKO Hngö STOKHOLM HAAPSALU NORR PÄRNU ESBJERG NARVA ST. PETERSBURG TALLINN KLAIPEDA 1 SINOUJSIE SZZEIN TORNIO, KEMI, OULU, TORNIO KEMI LULEÅ OULU RAAHE Brhestd UMEÅ KOKKOLA Krleby PIETARSAARI Jkobstd ÖRNSKÖLDSVIK VAASA Vs KASKINEN SUNDSVALL Kskö SÖDERHAMN PORI RAUMA Rumo UUSIKAUPUNKI Nystd MARIEHAMN NORRTÄLJE PÄRNU 1 1 HAAPSALU 1 ST. PETERSBURG NARVA ESBJERG Fredrikshmn HANKO Hngö TALLINN 1 LOVIISA Lovis STOKHOLM NORR 1 KARLSTAD PORVOO SALO VYBORG HAMINA NAANTALI TURKUÅbo KLAIPEDA 1 SINOUJSIE SZZEIN TORNIO, KEMI, OULU, 24 fortstt vsmältning. de sist tjock flken ligger dock envist kvr och driver frm och tillbk. sist iskrtn publicers den 14.

25 ISENS UTBREDNING I FARLEDERNA följnde digrm visr isens utbredning i huvudfrledern: Förklring 1. först dg med is. 2. medindtum för först dg med is beräknd på normlperioden period med is (ej smmnpckd). 4. period med isfritt. 5. period med smmnpckd issörj eller tät drivis. siffrn nger ntl dgr med denn typ v is. 6. period med is med vllr eller upptornd is. siffrn nger ntl dgr med denn typ v is. 7. sist dg med is. 8. medindtum för sist dg med is beräknd på normlperioden totl ntlet dgr med is. IcE EXTENT IN FAIRwAYS the digrm bove presents the ice extention in the min firwys. Legend 1. first dy of ice. 2. verge dte of the first dy with ice during the period period with ice (not compressed). 4. period with no ice. 5. period with compressed shug or close drift ice. the figure indictes the number of dys with this type of ice. 6. period with ridges or hummocked drift ice. the figure indictes the number of dys with this type of ice. 7. lst dy of ice. 8. verge dte of the lst dy with ice during the period totl number of dys with ice

26 Krlsborgsverken - St. Gubben St.Gubben-Mlören Utnför Mlören Lulefjärden och Sndöfjärden Sndöklubb-Björnklck Björnklck-Frstugrunden Rödkllen-Norströmsgrund Hrholmen-Leskär Leskär-Nygrån Sjön utnför Nygrån Skelleftehmn-Gåsören Utnför Gåsören Sjön NO Nordvlen Sjön SV Nordvlen Ume uthmn-bredskär Bredskär-Väktren Sjön SO om Väktren Sydostbrotten Örnsköldsvik-Hörnskten Hörnskten-Skgsudde Sjön NO och SO Skgsudde Ångermnälven ovn Sndöbron Ångermnälven nedn Sndöbron Härnösnd-Härnöklubb Sjön utnför Härnön Sundsvllsfjärden Drghälln-Gubben Gubben-Åstholmsudde Utnför Åstholmsudde Hudiksvllsfjärden OKT NOV DE JAN FEB MAR APR MAJ

27 Iggesund-Roxö Stugsund-Sndrne Sndrne-Otterhälln Otterhälln-Hällgrund Sjön utnför Hällgrund Ljusnefjärden (Al,Orrsk.Vllv) Vllviks fyr-storjungfrun Gävle redd Bönn-Gråskälsbådn Södr Öregrundsgrepen Hllstvik, Hrgshmn-Grisrn Trälhvet-Furusund Furusund-Kpellskär Kpellskär-Söderrm Stockholm-Trälhvet Trälhvet-Klövholmen Trollhrn-Långgrn Klövholmen-Sndhmn Fifong-Västr Röko Köping-Kvicksund Kvicksund-Västerås-Grönsö Stockholm-Södertälje Södertälje-Sknssundet Oxelösund-Vinterklsen Norrköpings inre hmnr Pmpushmn, Brviken-Algersgr Krlskron-Godntts fyr Göteborgs hmnr Uddevll hmn-stången Inseglingen till Krlstd OKT NOV DE JAN FEB MAR APR MAJ

28 Inseglingen till Kristinehmn Otterbäcken-Spånsjö fyr Infrten till Lidköping Göt älv nednför Lill Edet Göt älv ovnför Lill Edet Trollhätte knl Vänersborgsv. S om Gälle udde Vänersborgsv. N om Gälle udde OKT NOV DE JAN FEB MAR APR MAJ

29 ÖSTERSJÖKODEN FÖR HAVSIS THE BALTIc SEA IcE code eftersom de stellitbilder som idg nvänds för tt övervk isens utbredning innehåller begränsd informtion om isens tjocklek och beskffenhet behövs även observtioner och mätningr. ett enhetligt rpporteringssystem, den så kllde Östersjökoden, skpdes 1954, i ett smrbete melln olik länder kring Östersjön. den version som nvänds idg fstställdes 1981 v wmo (world meteorologicl orgnistion). Östersjökoden är en fyrsiffrig kod som beskriver isens tjocklek, vllningsgrd och ytkrktär smt frmkomligheten för sjöfrten i frleder. i sverige bsers iskodern på observtioner från smhis isobservtörer, lotssttioner, isbrytre och kustbevkningen. kodern smmnställs v smhi i en dtbs och finns tillgänglig i rpportform för sjöfrt och llmänhet. de ger underlg för smhis dglig iskrt smt utgör ett viktigt klimthistoriskt rkiv. nvänds även som sttistiskt underlg i utredningr och klimtnlyser. becuse stellite imges, which tody re used to monitor se ice, contin little or no informtion bout the thickness nd qulity of the ice, complementry informtion in form of observtions nd mesurements is vitl. in 1954 the countries round the bltic se developed the bltic se ice code to report nd shre ice informtion. the version of the code used tody ws ccepted by the world meteorologicl orgnistion, wmo, in the bltic se ice code contins four digits describing ice thickness, topogrphy nd stge of development s well s nvigtion conditions in specific firwy. in sweden the code is bsed on observtions from smhi s ice observers, pilot sttions, ice brekers nd the costgurd. the codes re collected nd stored in dtbse t smhi nd distributed in report form to ships nd the public. codes re used s bckground informtion for smhi s dily ice chrt, s well s sttisticl dt in climte studies nd ice relted inquiries. Totl ntlet dgr med is i utvld svensk frleder Issäsongen 2013/2014 jämfört med normlperioden Figuren visr totl ntlet dgr med isläggning i frleder längs den svensk kusten. Svrt stplr representerr normlperioden och blå issäsongen Isutbredningen i smtlig frleder vr över den norml, undntget Väst- och Sydkusten. 29

30 Arendl Hnstholm ESBJERG 2013/14 MAxIMAL ISUTBREDNING MAXIMUM IcE EXTENT Mximl isutbredning Mximum ice extent TORNIO Lindrig isvinter KEMI Mild ice winter LULEÅ OULU RAAHE UMEÅ KOKKOLA PIETARSAARI ÖRNSKÖLDSVIK VAASA SUNDSVALL KASKINEN PORI SÖDERHAMN RAUMA 30 UUSIKAUPUNKI VYBORG HAMINA PORVOO LOVIISA KOTKA TURKUÅbo 5 20 SALO MARIEHAMN HANKO ST. PETERSBURG 5 15 NORRTÄLJE 5 20 KARLSTAD 5 10 TALLINN NARVA STOKHOLM HAAPSALU NORR PÄRNU KLAIPEDA SINOUJSIE Torungen Oulu 1 Norströmsgrund Virpiniemi Nygrån 6 Mrjniemi Hiluoto Flkens grund 6 Sikeå 6 6 Rt Storgrund Kokkol Ångermnälven Skgsudde Norrskär Ulvörn Vs 6 6 Grn 6 Yttergrund 6 Blommn Storjungfrun Rum Rumo Finngrundet 6 Kjkulm 6 Västr bnken Eggegrund Nystd Isokri Björn Fredrikshmn Vysotsk Grundkllen Sggö NAANTALINådendl Sälskär Lovis Örskär Sev. Iniö Primorsk Zp. Märket Kumlinge Orrengrund Hpsri Porkkl Bol.Berezowyi Svrtklubben Inkoo Lohm Ingå Hrmj Suursri Hoglnd Seskr Kotlin Nötö Klbådgrund Kökr Helsinki Motshjnyj Schepelevski Bol. Hngö Söderrm Jussrö Ml.Tyters Utö Bengtskär Nissr Mohni Vigrund Bogskär Trälhvet Loks Sv. Högrn Moss Vindlo Grums Osmussr Rodsker Glotovi Pkri Kristinehmn Revengegrundet Fredrikstd Almgr. Tärnn Thkun Ferder Åmål Otterbäcken 5 Ristn 5 Svenner Torbjörnskär Huvudskär Ursholmen Djurö DAGÖ Jomfrulnd Megrund Lurö Lndsort Mriestd Hävringe Kopprst. Lyngör Gustf Dlen Väderöbod Hållö Dynbrott Måseskär Lysekil 5 Pter Noster Fårö 5 Storkläppen Sörve Mrstrnd Ainzi Kolk Ruhnu Skgen Kungsgr. Irbenskij Hirtshls Ving Idö SLITE Trubduren Knolls gr. Ovisi Roj Tuy Läsö N Tistlrn GOTLAND ÖlndsN udde Östergrn Läsö Nidingen Blå Jungfrun Mersrgs Skultes Ost St. Krlsö När Flden Dämmn Vrberg 5 Morups Tånge Slottsbredn 5 ÖLAND Alborg B Flkenberg Skäggenäs Hoburg Akmnenrs Anholt Anholt K Grenå Tylögr. Hllnds Väderö Lidköping Kttegtt S Kullen Hjälm Hesselö Högnäs Själlnds Rev Ölnds södr gr. Sölvesborg 5 Tuno Hnö Utklippn 5 Lndskron Ahus Kolding Odense Rösnäs Romsö Sprogö Simrishmn Sndhmmren Hmmren Utgrunden Sndsänkn Omö Stevns Klint Mys Trn Trnekär 5 Mön 5 Rozewie Kiel 1 Keldsnor Fehmrnbelt rnemünde ismr 1 Drogden 1 Gedser Drsser Ort Brhölt Flsterborev Kullgr. Arkon Plmer Ort 1 Ystd Greifswlder Oie Ruden 1 1 Drlowo 1 Alnö Härdskär Agö Hällgrund 1 Högbonden Åstholmsudde Brämön Husum Vänt litets grund Sylen Gdyni Hel G.Sndön Sydostbrotten Tlkmicko Bonden Gåsören Nordvlen 2 Bjuröklubb Blckkllen St.F Ägg Holmögdd Vlsörrn Storkllegrund Kskö Sälgrund Vilsndi 2 Merikrvi Rödkllen Mäntyluoto Säppi ÖSEL 2 Frstugrunden Helsingklln Klix Krlsborg Repskär Ulkokll Krleby Klln Jkobstd Mlören Nhkiinen 2 Ajos Kemi 1 Kljoki Kihnu 2 Ulkokrunni Brhestd SZZEIN TORNIO, KEMI, OULU,

31 Mximl isutbredning den störst uppmätt mximl isutbredningen, km ismr Sträng isvinter SINOUJSIE SZZEIN Klix TORNIO Krlsborg KEMI Ajos Repskär LULEÅ Mlören Kemi Frstugrunden 1 Ulkokrunni Rödkllen Oulu 1 Norströmsgrund Virpiniemi OULU Nygrån Mrjniemi 6 6 Flkens grund Hiluoto RAAHE Nhkiinen Brhestd Gåsören Bjuröklubb Ulkokll Blckkllen Kljoki Sikeå 6 6 Rt Storgrund Kokkol UMEÅ KOKKOLA St.F Ägg Krleby Klln PIETARSAARI Holmögdd Jkobstd Bonden Nordvlen Vlsörrn Helsingklln Husum. ÖRNSKÖLDSVIK Sydostbrotten Norrskär Skgsudde VAASA Ångermnälven Vs Ulvörn 6 6 Högbonden Storkllegrund Vänt litets grund SUNDSVALL Åstholmsudde KASKINEN Kskö Alnö Brämön Sälgrund Grn Yttergrund 6 6 Merikrvi Agö Mäntyluoto PORI Säppi SÖDERHAMN Sylen Hällgrund Blommn Storjungfrun RAUMA Rum Rumo Finngrundet 6 6 Kjkulm Västr bnken UUSIKAUPUNKI Eggegrund Nystd Isokri VYBORG HAMINA Fredrikshmn Björn Grundkllen LOVIISA Vysotsk Nådendl Lovis KOTKA Sälskär Sggö NAANTALI PORVOO Örskär Sev. Iniö TURKUÅbo Zp. SALO Primorsk Kumlinge Märket Hpsri Bol.Berezowyi Orrengrund Porkkl Inkoo MARIEHAMN IngåHrmj Svrtklubben Suursri Lohm Seskr Kotlin Hoglnd Nötö Klbådgrund Kökr Helsinki Motshjnyj Schepelevski Bol. HANKO ST. PETERSBURG Söderrm Hngö Ml.Tyters Jussrö NORRTÄLJE Utö Nissr Bengtskär Mohni Vigrund Bogskär Trälhvet Vindlo Loks Sv. Högrn KARLSTAD Moss NARVA Grums TALLINN Rodsker Osmussr Glotovi Pkri STOKHOLM Kristinehmn Revengegrundet Almgr Fredrikstd Thkun Tärnn Ferder Ristn Åmål Otterbäcken 5 5 Huvudskär Svenner Torbjörnskär HAAPSALU Ursholmen DAGÖ Jomfrulnd Djurö Lurö Megrund Lndsort Mriestd Kopprst. Hävringe Gustf Dlen Lyngör NORR Väderöbod Arendl Lidköping G.Sndön PÄRNU Torungen Vilsndi Sndsänkn Hållö ÖSEL Dynbrott Lysekil Måseskär Kihnu Härdskär 5 5 Fårö Pter Noster Storkläppen Ainzi Sörve Mrstrnd Ruhnu Kolk Skgen Kungsgr. Irbenskij SLITE Ovisi Ving Hirtshls Idö Trubduren Knolls gr. Roj Tuy Läsö N Tistlrn GOTLAND Östergrn ÖlndsN udde Mersrgs Skultes Ost Krlsö BlåJungfrun Läsö Nidingen När St. Flden Hnstholm Dämmn 5 30 Vrberg Tånge 5 5 Morups Slottsbredn Flkenberg ÖLAND Alborg B Akmnenrs Hoburg Skäggenäs Anholt K Anholt Tylögr. Hllnds Väderö Utgrunden Grenå 5 15 Kttegtt S Kullen Hjälm Hesselö Högnäs Själlnds Rev Ölnds södr gr. Tuno Sölvesborg Hnö Utklippn 5 5 Lndskron Ahus Rösnäs KLAIPEDA Simrishmn Romsö ESBJERG Drogden Ystd OdenseSprogö Sndhmmren Kolding Flsterborev Kullgr. Hmmren Stevns Klint Omö Mys Trn Trnekär 5 5 Mön Rozewie Keldsnor Arkon Fehmrnbelt Gedser Hel Drsser Ort Gdyni Kiel Brhölt Drlowo Tlkmicko Oie Plmer OrtGreifswlder Ruden rnemünde 31 ESBJERG SINOUJSIE 1 SZZEIN KARLSTAD NORRTÄLJE TORNIO 2 KEMI Fredrikshmn STOKHOLM Vs KLAIPEDA 2 Nystd Rumo Kskö Hngö PÄRNU HAAPSALU TALLINN TORNIO, KEMI, OULU, 2 Jkobstd Krleby Brhestd 2 Lovis 2 2 NARVA LULEÅ OULU RAAHE UMEÅ KOKKOLA PIETARSAARI 5 10 ÖRNSKÖLDSVIK VAASA KASKINEN SUNDSVALL PORI SÖDERHAMN RAUMA UUSIKAUPUNKI VYBORG HAMINA LOVIISA NAANTALI PORVOO TURKUÅbo SALO MARIEHAMN ST.PETERSBURG HANKO 1 NORR Mycket lindrig isvinter Mximl isutbredning den minst uppmätt mximl isutbredningen, km2

32 LUFTTEMpERATUR FÖR UTVALDA KUST- STATIONER figurern visr lufttemperturens vrition för någr utvld sttioner längs den svensk kusten smt i vänern. den jämn linjen är medeltemperturen under perioden den betydligt mer vribl linjen är dygnsmedeltemperturen för den ktuell perioden 1 november 2013 till 31 mj

33 ISTJOKLEK OH SNÖDJUp IcE THIcKNESS ANd SNOw depth Rtn dtum Istjocklek Snödjup cm cm Norrbyn dtum Istjocklek Snödjup cm cm Järnäsudde dtum Istjocklek Snödjup cm cm

Väder och Vatten. Sen vår i söder, tidig i norr. Kall och snörik vinter utom i fjällen. Varm och blöt sommar. Kall höst

Väder och Vatten. Sen vår i söder, tidig i norr. Kall och snörik vinter utom i fjällen. Varm och blöt sommar. Kall höst Väder oh Vtten en tidskrift från MHI nr 13 väderåret Kll oh snörik vinter utom i fjällen en vår i söder, tidig i norr Vrm oh blöt sommr Kll höst årets väder MHI Väder oh Vtten r 13 Kll vintermånder AV

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

IL1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 I. a a. iljlt :i

IL1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 I. a a. iljlt :i ~R ~ L1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 iljlt :i lo LYNX ÅRSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSXRET 200J Styrelscn och ljcr/?stdllnde direktören/lir Silver KpiüdfbrlJiltningABfàr härmed vgefoljmldc ånbertïuelse forjrmdcn

Läs mer

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten N KLUBBE 13 Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON Så hjälper du igelkotten i vinter 1 Hej! u är den tiden på året N då djuren förbereder sig för den kll vintern. Mång fåglr flyger långt långt bort till vrmre länder.

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

EXAMENSARBETE. Modellkalibrering och läckagelokalisering för dricksvattennätet i Kalmar kommun med minsta kvadratmetoden.

EXAMENSARBETE. Modellkalibrering och läckagelokalisering för dricksvattennätet i Kalmar kommun med minsta kvadratmetoden. EXAMESARBETE 29:49 CIV Modellklibrering och läckgeloklisering för dricksvttennätet i Klmr kommun med minst kvdrtmetoden Robert Wldem Luleå teknisk universitet Civilingenjörsprogrmmet Smhällsbyggndsteknik

Läs mer

Gödselmedel i jordbruket

Gödselmedel i jordbruket Sttistisk centrlbyrån SCBDOK 3.2 (5) Gödselmedel i jordbruket 202/203 MI00 Inneåll 0 Allmänn uppgifter... 2 0. Ämnesområde... 2 0.2 Sttistikområde... 2 0.3 SOS-klssificering... 2 0.4 Sttistiknsvrig...

Läs mer

Checklista för energitillsyn

Checklista för energitillsyn Checklist för energitillsyn Om checklistn Checklistn är frmtgen inom rmen för energieffektiviseringsprojektet PROEFF II (Projekt för energieffektivisering i skånsk företg genom tillsyn och rådgivning)

Läs mer

Vår verksamhet under ett år

Vår verksamhet under ett år Vår verkshet under ett år verkshetsberättelse 2014. Vi ökr! Här berättr förbundsordförnde Susnn Gideonsson o 2014, året då fortstte tt väx. Direkt besvrde er än 78 000 telefonstl. Vi genoförde fler stor

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

Mycket nederbörd och hög tillrinning

Mycket nederbörd och hög tillrinning Mycket nederbörd och hög tillrinning Sverker Hellström, Anna Eklund & Åsa Johnsen, SMHI År 212 var ett ovanligt nederbördsrikt år och stora mängder snö gav en rejäl vårflod i landets norra delar. Därefter

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP)

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) BRUKSANVISNING LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) För llmän nvändning Inomhusenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND RAS-16PKVP-ND RAS-18PKVP-ND

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass Informtionsbld för HSB Brf Terrssen i Ulnds Väsby TERRASSNYTT Nr 2 Aril 2014 I dett nummer bl : Nyinflyttrträff... sid 2 Målning, rboler och UC-byte... sid 2 Trfiken frmför hus 1... sid 2 Fsighetsskötsel,

Läs mer

Byar i förändring tätortsnära utveckling med kulturmiljö som resurs

Byar i förändring tätortsnära utveckling med kulturmiljö som resurs Byr i förändring tätortsnär utveckling med kulturmiljö som resurs Byr i förändring tätortsnär utveckling med kulturmiljö som resurs. Bkgrund Skellefteå museum hr fått bidrg från Riksntikvrieämbetets nslg

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan SPÄNNANDE MÖJLIGHETER FÖR SVERIGE STYRKAN I VÅR ANSÖKAN A Smmnfttning Telenordi Mobil AB:s nsökn om UMTS-licens A.1 Spännnde möjligheter för Sverige Mobiltelefonen och Internet hr revolutionert företgens

Läs mer

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader Unersökningsrpport Villgtn 15 Vin svg norvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grer Dtum: 2011-12-19 Beställre: Sven Svensson Kmeropertör: Tom Gisserg Aress Telefon E-post Hemsi Spikrn 152 070 338 47 70

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Rapporter / Reports Reports written in English are marked with a

Rapporter / Reports Reports written in English are marked with a Rapporter / Reports Reports written in English are marked with a Serie RO (Rapport Oceanografi) The series of RO (Reports of Oceanography) 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Läs mer

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 2. 2009 Allt du behöver vet om DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL Sid 4 9 Vccinet mot livmoderhlscncer så funkr det Sid 14 Sov gott med lite

Läs mer

Webbaserad applikation för administrering av investeringar

Webbaserad applikation för administrering av investeringar Webbserd ppliktion för dministrering v investeringr Dtprtner softwre Dtprtner Oy grundt 1987 i Finlnd Progrmvr och tjänster för investeringsbedömning, värdering och finnsiell modellering I Sverige dotterbolget

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

MER MASSAGE - MINDRE LJUD

MER MASSAGE - MINDRE LJUD MR MSSG - MINR LJU Nytt unikt bottensystem med vttenmssge Nytt unikt system - dkr med ljusterpi System sic, ett något enklre mssgesystem Nytt system i xclusive serien Revolutionernde tyst mssge ger en

Läs mer

2 Väder. Weather. Väder Statistisk årsbok 2011. 22 Statistiska centralbyrån

2 Väder. Weather. Väder Statistisk årsbok 2011. 22 Statistiska centralbyrån Väder Weather Väder Statistisk årsbok 2011 2 Väder Weather Sida Page 2.1 Väder...23 Weather 2.2 Klimat i förändring...25 A changing climate 2.3 Årsmedeltemperaturen i Sverige och globalt 1860 2009, avvikelse

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovtion GT med guldknt Med nytänknde och uppfinningsrikedom hr bubbelbdkret nu tgits till en helt ny nivå. tt bdkr ur GTs Innovtion-serie ger dig fler vlmöjligheter, enklre funktioner och mssge utöver

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex nnonsfkt & prislist 2015 nnonser i Nordens störst hälsomgsin. NY LÄSRUNDERSÖKNING: Fyr v fem hr köpt något efter tt h läst om det i Live Life. LIVE LIFE VÄXER Större upplg 55 000 ex Nordens störst hälsomgsin.

Läs mer

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor.

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor. HÖGSKOLAN I KARLSTAD Institutionen för utbildningsvetenskp och psykologi MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om brn med ospecifik mgsmärtor. C-uppsts i psykologi, 10 poäng vt 1996 Förfttre: AnnBritt

Läs mer

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124 ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Pln Vers. 140124 ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller

Läs mer

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION OLIVI KVRNLÖ UPPTÄCK OCH DEINIER SMNDET MELLN TVÅ OMRÅDEN SOM DELS V GREN TILL EN POTENSUNKTION Konsultudrg rågeställning I den här ugiften sk vi undersök smbndet melln reorn i en kvdrt med sidn l.e. i

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA

HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA 2009 Renhållningstx för Härjedlens kommun Antgen v kommunfullmäktige 2006-11-27 1 Den renhållning som enligt miljölken åvilr kommunen, omesörjes v Rexcer AB som hr ntgits

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

Solatube Brighten Up Serien

Solatube Brighten Up Serien Soltue Brighten Up Serien Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 Reservdelslist * Antl Kupol med Ryender 3000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

Gotland nytt område i övervakningen

Gotland nytt område i övervakningen INGEN ÖVERGÖDNING nytt område i övervakningen Sedan 1993 har en årlig miljöövervakning av de vegetationsklädda bottnarna i Asköområdet skett. Från år 2 ingår även fem lokaler på i det nationella programmet.

Läs mer

Grafisk Profil. Välkommen in i Korvpojkarnas grafiska värld.

Grafisk Profil. Välkommen in i Korvpojkarnas grafiska värld. Grfisk Profil Du hr fått den här foldern i Din hnd eftersom Du på något sätt hr med vårt vrumärke och dess reproduktion tt gör. Här finns ll informtion Du behöver för tt se vilk vi är smt vilk typsnitt

Läs mer

Finita automater, reguljära uttryck och prefixträd. Upplägg. Finita automater. Finita automater. Olika finita automater.

Finita automater, reguljära uttryck och prefixträd. Upplägg. Finita automater. Finita automater. Olika finita automater. Finit utomter, reguljär uttryck och prefixträd Algoritmer och Dtstrukturer Mrkus Sers mrkus.sers@lingfil.uu.se Upplägg Finit utomter Implementtion Reguljär uttryck Användningr i Jv Alterntiv till inär

Läs mer

1. Tvätta händerna och abborrens yttre samt använd rent material. Lägg abborren på skärbrädan framför dig. Studera dess utseende.

1. Tvätta händerna och abborrens yttre samt använd rent material. Lägg abborren på skärbrädan framför dig. Studera dess utseende. 1 st färsk orre - Denn kn du köp i en livsmedelsutik som hr fiskdisk. Koll så tt den inte livit rensd (men hr de oftst inte livit). Aorren ör helst väg 250 g eller mer, nnrs kn det li lite pilligt. 1 st

Läs mer

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås En stsning på fritid, vetenskp och kultur i Västerås Innehållsförteckning sid Reseskildring 2 Observtoriet i Bälinge 3 Observtoriern i Åkest (fotomontge) 4 Agend för möte den 2008-02-14 5 Brev till VARF's

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Grund ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller huvudskligen frågor om sju livsområden: fysisk

Läs mer

Swedish ports. A linchpin in Swedish industry

Swedish ports. A linchpin in Swedish industry Swedish ports A linchpin in Swedish industry 95% of Swedish foreign trade is transported through a port Continuously increasing foreign trade 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 Total imports

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

KRAFTTURBINITAGNING MELLAN ROTOR OCH STATOR

KRAFTTURBINITAGNING MELLAN ROTOR OCH STATOR Exmensrbete 0 poäng D-nivå KRAFTTURBINITAGNING MELLAN ROTOR OCH STATOR Reg.kod: Oru-Te-EXA078-M03/07 Jons Arvidsson Mskiningenjörsprogrmmet 60 p Örebro vårterminen 007 Exmintor: John Kjellnder POWER TURBINE

Läs mer

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007 Tck för tt Du vlt tt invester i en

Läs mer

Matematisk statistik för B, K, N, BME och Kemister. Matematisk statistik slumpens matematik. Exempel: Utsläpp från Källby reningsverk.

Matematisk statistik för B, K, N, BME och Kemister. Matematisk statistik slumpens matematik. Exempel: Utsläpp från Källby reningsverk. Mtemtisk sttistik för B, K, N, BME och Kemister Föreläsning 1 John Lindström 1 september 2014 John Lindström - johnl@mths.lth.se FMS086/MASB02 F1 2/26 Exempel Tillämpningr Signlbehndling Mtemtisk sttistik

Läs mer

Upplevda besvär av luftföroreningar, buller och inomhusmiljö

Upplevda besvär av luftföroreningar, buller och inomhusmiljö Upplevd besvär v luftföroreningr, buller och inomhusmiljö Socioekonomisk nlys bserd på Ntionell miljöhälsoenkäten www.fhi.se Rpport nr A 2005:12 Förord Riksdgen hr fttt beslut om ett övergripnde ntionellt

Läs mer

Skyddseffekt mot snytbaggeskador för Merit Forest, Forester, Hylobi Forest och Conniflex

Skyddseffekt mot snytbaggeskador för Merit Forest, Forester, Hylobi Forest och Conniflex Skyddseffektt mot snytggeskdor för Merit Forest, Forester, Hyloi Forest och Conniflex Smmnställning v försök nlgd 2-92 9 på As och Tönnersjöhedens försöksprker Delrpport nr 3 Kristin Wllertz & Ulf Johnsson

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Lulebygdens Forskarförening

Lulebygdens Forskarförening Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING - Nr 66, mj 2009 Årsmötet 2009 INNEHÅLL l Ordförnden hr ordet Sid 3 Avgående ordförnden Sven Sundgren vtcks med blommor v vice ordförnden Gunnr Johnsson. I bkrunden

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

Utvärdering av osseointegration

Utvärdering av osseointegration VETENSKAP & KLINIK Utvärdering v osseointegrtion SAMMANFATTAT Dtoriserd bildnlys kn utomtiser kvntifieringen v benvävnd kring implntt. Utöver metoder för kvntifiering i både två och tre dimensioner, hr

Läs mer

P-märkning av byggprodukter

P-märkning av byggprodukter P-märkning v yggprodukter Certifieringsregel 130 Värmepumpr Förord Certifieringsregler eskriver villkor för certifiering v yggprodukter genom SP Certifiering. De utgörs dels v produktspecifik och dels

Läs mer

OBS! Följande gäller endast CE-märkta produkter.

OBS! Följande gäller endast CE-märkta produkter. OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inombordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

tillförlitlighet i system och rutiner för

tillförlitlighet i system och rutiner för VALLENTUNA KOMMUN REVISIONEN MISSIV 20L3-t2- t8 KOMMUNSTYRELSEN Grnskning v ntern kontroll - tillförlitlighet i system och rutiner för leverntörsfkturor inklusive mnuell utbetlningr hr på uppdrg v oss

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM Snguide DSmoile 820W Börj här DSmoile 820W DSmoile 920DW Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt sknnern ställs in och instllers

Läs mer

2 års garanti. Renuvo

2 års garanti. Renuvo 2 års grnt Renuvo S Renuvo Snbbgude 1 2 3 Sätt smmn förbndelserören Monter påförngsdyn för utomhusbruk (med fogpensel) eller nomhusbruk Fyll behållren (mx. 1,9 lter) 4 5 6 Ställ n mterlflödet Tryck n vtryckrbygeln

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun Antgen v kommunfullmäktige 2014-04-08 Cykelpln 2014-2018 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts:

Läs mer

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1:

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1: AUBER 95 9 jn AR. Den finit utomten nedn ccepterr ett språk L över = {, }. A B ε Konstruer ) ett reguljärt uttryck för L. ) L = ( ( ) ) = ( ) ) en reguljär grmmtik för L S A S A c) en miniml DFA för L.

Läs mer

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn.

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn. Soltue Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 List över tillehör* Antl Kupol med Ryender 000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller utn lutning)

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Allmänt styrsystem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Allmänt styrsystem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Välkommen ombord! Rätt skötsel och underhåll är viktig delr för tt din Mercury-produkt skll kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det medföljnde ägrregistreringskortet är din

Läs mer

IMMA - Framtidens massagebadkar 3. Badkar 4. Badkar med ljusterapi 5. Massagebadkar med system Basic 6. Massagebadkar med system Exclusive 8

IMMA - Framtidens massagebadkar 3. Badkar 4. Badkar med ljusterapi 5. Massagebadkar med system Basic 6. Massagebadkar med system Exclusive 8 Ljudlös mssgebdkr IMM - Frmtidens mssgebdkr dkr dkr med ljusterpi Mssgebdkr med system sic Mssgebdkr med system xclusive Mssgebdkr med system Superior 0 Krmodeller Funktioner Mssgeprogrm lndre Frktvillkor

Läs mer

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland Utvärderingsrpporter 2012:04 Regionl utveckling Erfrenheter v projekt och progrm i Västr Götlnd En metnlys v utvärderingr v projekt och progrm inom tillväxtrbetet i Västr Götlnd. Anlysen är genomförd v

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

Regionmagasinet. Vi fick en andra chans! Nya spännade rätter till vinterns alla fester Sid 16. Akutsjukvården börjar redan i ambulansen Sid 22

Regionmagasinet. Vi fick en andra chans! Nya spännade rätter till vinterns alla fester Sid 16. Akutsjukvården börjar redan i ambulansen Sid 22 Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www.vgregion.se nr 4. 2009 Ny spännde rätter till vinterns ll fester Sid 16 Akutsjukvården börjr redn i mbulnsen Sid 22 Vi fick en ndr chns! 10 sidor

Läs mer

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 4. 2010 Tid för återhämtning så motverkr du den skdlig stressen Musikglädje över ll gränser Sid 20 Kulturpristgren Stefn Jrl i exklusiv

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Lulebygdens Forskarförening

Lulebygdens Forskarförening Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING - Nr 71, september 2010 Tisdgsträffr hösten 2010 Lokl: Föreningsloklen, V Vrvsgtn 24 E (på gveln) Tisdg den 8 oktober kl 18.00 OLLE HÄGGLUND berättr om sin brndomskvrter

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2010 Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-10223K90 1209

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2010 Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-10223K90 1209 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Välkommen ombord! Det är viktigt tt rätt försiktighet och underhållsåtgärder nts för tt din Mercury-produkt sk kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det bifogde registreringskortet

Läs mer

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E VÄLKOMMEN OMBORD PÅ M/S TRUBADUREN S S H K O W A L A N D J D E U MED R S B E K R S Ä Y T T N S S G I N 2014 Alla uppgifter är preliminära Boka online eller kontakta oss på telefon 031-13 77 77 www.skargardslinjen.se

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun Nuläges- nlys Redo för näst steg För tt kunn sätt mål och gör en hndlingspln för tt nå dit, måste mn vet vr mn befinner sig. Den kunskpen får vi genom nulägesrpporten som försöker ge en övergripnde beskrivning

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

Röstens ålder. - en auditiv & akustisk studie. Susanne Schötz

Röstens ålder. - en auditiv & akustisk studie. Susanne Schötz D-uppsts i fonetik FON 44 Institutionen för lingvistik Lunds Universitet Juni 21 Hndledre: Prof. Göst Bruce Röstens ålder - en uditiv & kustisk studie Susnne Schötz Innehållsförteckning 1 Introduktion

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

!Anmäl omgående till transportören/

!Anmäl omgående till transportören/ Läs dett vid mottgndet v ditt Str Center Kök eller Bomnkök! Viktigt tt tänk på! När levernsen kommer, kontroller ntlet kollin smt tt emllget är oskdt. Anmäl omgående till trnsportören / leverntören synligt

Läs mer

En ny aktiv fluorformel i Sverige

En ny aktiv fluorformel i Sverige En ny ktiv fluorformel i Sverige Fördelr målinriktd fluor på tndytorn Ger ökd fluorkonentrtion i oh omkring tnden Underlättr reminerlisering v initil kriesskdor Ökr tänderns motståndskrft mot syrngrepp

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige

Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige 1 2006-11-14 kl.00:20 The Transformer fire at Ringhals During the night until Tuesday

Läs mer