Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare. 3 Preliminär gymnasieorganisation höstterminen /86

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare. 3 Preliminär gymnasieorganisation höstterminen 2013 2013/86"

Transkript

1 2 KALLELSE Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2 (3) Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, , kl. 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist Ordförande Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare Ärenden 1 Justerare 2 Ärendelista 3 Preliminär gymnasieorganisation höstterminen /86 4 Lokalisering av framtida skolbyggnad Villanskolan 2012/89 5 Budgetuppföljning barn- och utbildningsförvaltningen Årsredovisning avseende stiftelser 2012 förvaltade av barn- och utbildningsnämnden 7 Interkommunal ersättning för elev i gymnasiesärskola höstterminen Remiss av motion från Lars Nyander (S) m.fl. om ökad omsorgstid för barn till föräldralediga och arbetssökande 9 Svar på revisionsrapport gällande granskning av mottagande av ensamkommande flyktingbarn 10 Yttrande över Medborgarförslag från Karin Persson om integrationsprojekt 2013/7 2013/ / / / /65 2

2 3 KALLELSE Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 3 (3) 11 Svar på remiss från Skolinspektionen gällande ansökan från Sveriges Naturbruksgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Klippans kommun 2013/93 12 Anmälningar BUNAU 2013/2 13 Kurser och konferenser 2013/5 14 Övriga frågor 2013/4 3

3 4 TJÄNSTEUTLÅTANDE /7 1 (1) Diarienummer Weronice Rodin Barn- och utbildningsnämnden Budgetuppföljning för barn- och utbildningsförvaltningen Ärendebeskrivning Nämnden ska till kommunstyrelsen lämna budgetuppföljning avseende mål, drift och investering, inklusive ekonomisk analys per den 30 april Förvaltningens ekonomienhet har sammanställt aktuell prognos per den 31 december Nämndens verksamhet förväntas ekonomiskt visa ett nollresultat vid årets slut. Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse den 8 maj 2013 Budgetuppföljning per den 30 april 2013 Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att arbetsutskottet beslutar Att godkänna aktuell budetuppföljning per den 30 april 2013 gällande mål, drift- och investeringsbudget, samt överlämna densamma till kommunstyrelsen. Tony Mufic Förvaltningschef Weronice Rodin Ekonom Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet 4

4 Budgetuppföljning april 2013 Ordf: Sven-Ingvar Borgquist Förvaltningschef: Tony Mufic 5 Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsplan Mål och kvalitet Medborgare Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare. En mer aktiv medborgardialog. Nyckeltal Utfall 2012 Målvärde helår Utfall april Andelen barn, elever och föräldrar 100% 100,00% Ej avstämt som upplever att de har en aktiv värde dialog med verksamheterna eller dess huvudman. (höge än) Måluppfyllelse Uppfyllt Nolltolerans beträffande alla former av diskriminering, kränkningar, våld och hot. Nyckeltal Andelen barn, elever och personal som anger att de känner sig trygga i sin verksamhet. (högre än året innan) Åk 3 Andelen barn, elever och personal som anger att de känner sig trygga i sin verksamhet. (högre än året innan) Åk 6 Andelen barn, elever och personal som anger att de känner sig trygga i sin verksamhet. (högre än året innan) Åk 9 Utfall 2012 Målvärde helår Utfall april 80% 80,00% Ej avstämt värde 77% 77,00% Ej avstämt värd 79% 79,00% Ej avstämt värd Måluppfyllelse delvis uppfyllt delvis uppfyllt delvis uppfyllt Verksamheternas hälsofrämjande arbete skall bygga på: kontinuerligt värdegrundsarbete, fysisk aktivitet, samt inflytande och ansvarstagande för det egna lärandet. Nyckeltal Utfall 2012 Målvärde helår Andelen barn, elever som känner att de ges möjlighet att ta ansvar för och utöva inflytande över sitt eget lärande (högre än året innan) Åk 3 Andelen barn, elever som känner att de ges möjlighet att ta ansvar för och Utfall april 85% 85,00% Ej avstämt värde 58% 58,00% Ej avstämt värde Måluppfyllelse delvis uppfyllt delvis uppfyllt 5

5 Budgetuppföljning april 2013 Barn- och utbildningsnämnden Ordf: Sven-Ingvar Borgquist Förvaltningschef: Tony Mufic utöva inflytande över sitt eget lärande (högre än året innan)åk 6 6 All verksamhet skall ha en tydlig utgångspunkt i barn- och miljöperspektivet. Nyckeltal Andel verksamheter som präglas av ett barn- och miljöperspektiv enligt nationella och kommunala styrdokument (tex barnkonventionen, likabehandlingsplan, och Ängelholms kommuns miljöplan) Utfall 2012 Målvärde helår Utfall april 100% 100,00% Ej avstämt värde Måluppfyllelse Uppfyllt Med barnet, eleven i fokus skall samverkan mellan BUN och SN alltid sträva efter att i ett tidigt skede bistå med rätt instanser i rätt tid. Beskriv målet här... Nyckeltal Utfall 2012 Målvärde helår Redovisning av befintliga och nytillkomna samverkansformer som BUN och SN arbetar efter i enlighet med nämndernas gemensamma målformulering. Ekonomi Utfall april Information om och implementering av gemensam målformulering påbörjad. Samverkan kring Familjecentralerna, mottagandet av ensamkommande barn, placerade barn (familjehem och HVB) och samverkansgrupp på chefs- och handläggarnivå, är de former av samverkan där processen kring revidering påbörjats. Måluppfyllelse delvis uppfyllt I all planering arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande. All verksamhet skall utifrån givna förutsättningar och kreativa strategier, skapa ett gott arbetsklimat och en trygg och positiv arbetsmiljö och en hög måluppfyllelse. Nyckeltal Utfall 2012 Målvärde helår Utfall april Måluppfyllelse 6

6 Budgetuppföljning april 2013 Barn- och utbildningsnämnden Ordf: Sven-Ingvar Borgquist Förvaltningschef: Tony Mufic Andelen förskolor som visar ett väl 77% 77 % Ej avstämt delvis uppfyllt förankrat arbete med barnens språk och kommunikation värde Andelen förskolor som visar ett väl 74% 74,00% Ej avstämt delvis uppfyllt förankrat arbete med matematik, naturvetenskap och teknik. värde Andelen förskolor som skapar >2012 Uppfyllt förutsättningar för barnens utveckling genom väl förankrade former för det entreprenöriella lärandet (högre än året innan) Andelen elever i åk 9 som når de 83,7% 86,2% Uppfyllt nationella kunskapskraven i alla ämnen Andelen grundskolor som skapar förutsättningar för elevernas eget lärande (högre än året innan) Åk 3 87% 88,00% Ej avstämt värde Uppfyllt Andelen grundskolor som skapar förutsättningar för elevernas eget lärande (högre än året innan) Åk 6 Andelen grundskolor som skapar förutsättningar för elevernas eget lärande (högre än året innan) Åk 9 Andelen grundskolor som stödjer elevernas kunskapsutveckling genom väl förankrade former för det entreprenöriella lärandet (högre än året innan). Andelen fritidshem som stödjer elevernas lärande genom väl förankrade former för det entreprenöriella lärandet (högre än året innan). Andelen fritidshem som arbetar med lärprocesser som stimulerar elevernas utveckling och lärande (högre än året innan). Gymnasieskolan, andelen elever som når grundläggande behörighet till universitet och högskola Att gymnasieskolan stödjer elevernas kunskapsutveckling genom väl förankrade former för det entreprenöriella lärandet (högre än året innan) Vuxenutbildningen andelen studerande som fullföljer sin studieplan (högre än) Att den kommunala vuxenutbildningen stödjer de studerandes lärande genom väl förankrade former för det entreprenöriella lärandet (högre än året innan) 7 69% 70,00% Ej avstämt värde 47% 48,00% Ej avstämt värde >2012 Ej avstämt värde >2012 Ej avstämt värde >2012 Ej avstämt värde >88,8% (lå10/11) Ej avstämt värde >2012 Ej avstämt värde Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt delvis uppfyllt delvis uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt 84% 85,00% Ej avstämt Uppfyllt >2012 Ej avstämt Uppfyllt 7

7 Budgetuppföljning april 2013 Ordf: Sven-Ingvar Borgquist Förvaltningschef: Tony Mufic 8 Barn- och utbildningsnämnden Kvalitetssäkringsarbetet skall bygga på en för varje verksamhet upprättar en uppföljnings- och utvärderingsplan. Nyckeltal Utfall 2012 Målvärde Utfall april Måluppfyllelse helår Andelen verksamheter som redovisar ett systematiskt kvalitetsarbete som sedan kan sammanställas i förvaltningens Årshjul 100% 100,00% 100% Uppfyllt Utifrån givna förutsättningar, visar alla verksamheter en budget i balans. Beskriv målet här... Nyckeltal Utfall 2012 Målvärde Utfall april Måluppfyllelse helår Andel verksamheter som visar en budget i balans 100,00% 100% Uppfyllt Verksamhet Utveckla en lärande organisation genom nya samarbetsformer och genom regionalt samt mellankommunala samarbetet. Alla verksamheter skall vara väl förtrogna med begreppet lärande organisation. Nyckeltal Utfall 2012 Målvärde helår Andelen medarbetare som anser sig arbeta i en lärande organisation (högre än året innan) Utfall april (se kommentar nedan) Måluppfyllelse delvis uppfyllt Medarbetarna skall ges förutsättningar för inflytande, delaktighet och ansvar i verksamheten. Nyckeltal Utfall 2012 Målvärde helår Andelen medarbetare som upplever att de får ta ansvar för och har ett verkligt inflytande över verksamhetens resultat och utveckling Utfall april Delvis uppfyllt När det gäller frågeställningarna kopplade till medarbetarenkäten som rör samverkan och delaktighet har BUF samma resultat 2010 och Bufs resultat ligger över kommunens Måluppfyllelse delvis uppfyllt 8

8 Budgetuppföljning april 2013 Ordf: Sven-Ingvar Borgquist Förvaltningschef: Tony Mufic Utveckling 9 Barn- och utbildningsnämnden genomsnitt. Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling för att tydliggöra vår profil, ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden All verksamhet bidrar genom sin kvalitet och måluppfyllelse till profileringen av Kunskapsstaden Ängelholm. Nyckeltal Utfall 2012 Målvärde helår Andelen verksamheter som genom sin kvalitet och måluppfyllelse skapar ett starkt och positivt innehåll i profileringen Kunskapsstaden Ängelholm. Utfall april Kunskapsstaden Ängelholm har fått ett konkret innehåll i form av visionen Vi Vågar!. Visionen är framtagen i samverkan med våra rektorer och verksamhetschefer och identifierar tre perspektiv som absoluta förutsättningar för hög kvalitet och fullständig måluppfyllelse. Måluppfyllelse delvis uppfyllt BUN definierar mål som uppfyllt utifrån att måluppfyllelsen visar på positiv utveckling jämfört med närmast föregående utfall. Det absoluta målet är dock alltid 100% vilket definieras av de nationella styrdokument som reglerar nämndens verksamheter. Måluppfyllelsen bedöms dels utifrån enkätresultat och dels utifrån inlämnad rapportering (fokusrapportering) från verksamheterna. Kommentarer kopplade till måluppfyllelse och nyckeltal. Ej uppfyllda mål eller mål som prognostiseras att ej uppfyllas under 2013 skall kommenteras. KF uppdrag Att redovisa hur man involverar fristående förskolor och skolor i förvaltningens kvalitets- och utvecklingsarbete. Uppdraget skall återrapporteras senast Uppdaget är återrapporterat till KF. D.nr. 2013/48 Ekonomi och analys Driftbudget (tkr) Budget Utfall Prognos Avvikelse 2013 april 2013 Intäkter Kostnader

9 Budgetuppföljning april 2013 Barn- och utbildningsnämnden Ordf: Sven-Ingvar Borgquist Förvaltningschef: Tony Mufic Nettokostnad Investeringsbudget (tkr) Budget Utfall Prognos Avvikelse 2013 april 2013 Inkomster Utgifter Budgetprognosen efter april visar en budget i balans. Intäkterna för interkommunala ersättningar är fortsatt höga till följd att vi har fler elever och barn i kommunens verksamhet än budgeterat. Även den kommunala gymnasieskolan lockar en större andel elever, enligt de första signalerna efter preliminärvalet för hösten, trots att elevkullarna inom aktuell åldersgrupp minskar. Osäkerhet råder kring hur fristående grundskolors etablering påverkar nämndens ekonomi. Vejbystrands skola och förskola har ett godkännande från Skolverket att starta verksamhet för årskurs 7-9 från hösten Andelen barn i både förskole- och fritidsverksamhet ökar vilket generar ökade föräldraintäkter men samtidigt en högre kostnad för verksamheten. Troliga orsaker till detta kan vara det minskade antalet vårdnadsbidrag men även införandet, sedan ett antal år tillbaka, av allmän förskola för 3-åringar. Inom nämndens investeringsanslag ryms satsningen en dator per elev, inventarier i samband med Elevhälsans och Kulturskolans flytt till nya lokaler. Upprustning av lekredskap samt mindre lokalförändringar inom vissa rektorsområden kommer också att vara aktuella under året. Inventarieanslag kopplat till Nyhemsskolan samt nya förskolor kommer till viss del att skjutas till nästkommande år. Verksamhetsmått Utfall 2012 Budget 2013 Utfall 2013 Nämndens 100% måluppfyllelse Nämndens 100% budgetföljsamhet Andelen inskrivna barn 28,1 29 i enskild regi Andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning i kommunal verksamhet Andelen som uppnått 86,2% >79,8% målen i samtliga ämnen, faktiskt värde - procent Andelen som uppnått <95 målen i samtliga ämnen, faktiskt värde - rankning Andelen som uppnått 6 >1 målen i samtliga ämnen, procentenheter SALSA Andelen som uppnått <115 10

10 Budgetuppföljning april 2013 Barn- och utbildningsnämnden Ordf: Sven-Ingvar Borgquist Förvaltningschef: Tony Mufic målen i samtliga ämnen, rankning SALSA Andel behöriga till >88,3 gymnasieskolan, faktiskt värde - procent Andel behöriga till <141 gymnasieskolan, faktiskt värde - ranking Effektivitetstal, ranking <60 Andel med fullföljd 80,5% >76,1 gymnasieutb inom 3 år, faktiskt värde - procent Andel med fullföljd 89 <178 gymnasieutb inom 3 år, faktiskt värde - ranking Andel som har 88,8% >90,5 grundläggande behörighet till universitet och högskola, faktiskt värde - procent Andel som har 96 <53 grundläggande behörighet till universitet och högskola, faktiskt värde - ranking Genomsnittligt 14,2 >14,4 betygspoäng, faktiskt värde - procent Genomsnittligt betygspoäng, faktiskt värde - ranking 73 <

11 12 TJÄNSTEUTLÅTANDE /83 1 (3) Diarienummer Kerstin Björkäng Wirehed Barn- och utbildningsnämnden Årsredovisning avseende 2012 för av barn- och utbildningsnämnden förvaltade stiftelser Ärendebeskrivning Ängelholms kommun förvaltar ett antal stiftelser genom barn- och utbildningsnämnden. För det administrativa arbetet ansvarar kommunledningskontorets ekonomienhet. Nämnden föreslås godkänna och underteckna samtliga framtagna årsredovisningar för 2012 och att två av fonderna delas ut under 2013 för att därefter avslutas och att Stiftelsen Skepparkrokens skolfond delas ut under tre år för att därefter avslutas. Barn- och utbildningsnämnden beslöt den 26 januari 2012, 7, att ansöka om permutation hos Kammarkollegiet för nio stiftelser som förvaltas av nämnden vilket skulle innebära utdelning av både avkastning och kapital. Sex av stiftelserna är till dags dato beslutade av Kammarkollegiet. I ärendet informeras också för vilka fonder som permutationen ännu inte är godkända och som utdelning kan ske under 2013 samt för vilka fonder som är avslutade till följd av att kapitalet är slut efter bokslut Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse den 18 april 2013 Årsredovisningar för 2013 Utredning I underlaget från kommunledningskontorets handlingar anges att för sex fonder, nämligen Stiftelsen Elly och Hjalmar Olanders Stipendiefond, Stiftelsen Byggmästarföreningens premiefond och Stiftelsen Skepparkrokens skolfond, samfond för grundskolans låg- och mellanstadium, Libertés skolfond och Rudolf Larssons donationsfond är permutation beviljad och ska delas ut för att därefter avslutas. Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet 12

12 13 TJÄNSTEUTLÅTANDE /83 2 (3) Diarienummer För Skepparkrokens skolfond brukar ett tiotal elever beviljas medel ur fonden årligen. Förvaltningens uppfattning är därför att på grund av beloppet storlek ( ,00), och osäkerhet av antal berättigade sökande, bör utdelning ur fonden ske under minst en treårsperiod för att därefter avslutas. Nedan redovisas respektive fond med kommentar: Fond Summa Kommentar Gymnasieskolans Samfond ,00 Ej ansökt om permutation, utdelning 2013 Familjen Utwitz stipendium ,00 Ej ansökt om permutation, utdelning 2013 Stiftelsen Elly och Hjalmar Olanders Stipendiefond Stiftelsen Byggmästareföreningens premiefond Stiftelsen Skepparkrokens skolfond Ethel Nords Skolfond Grundskolans samfond för låg- och mellanstadiet Libertés skolfond Rudolf Larssons fond Anders Erikssons minnesfond Musikledare Hugo Olssons fond Samfond för grundskolans högstadium ,00 Permutation beviljad. Delas ut under 2013 för att därefter avslutas 5 045,00 Permutation beviljad. Delas ut under 2013 för att därefter avslutas ,00 Permutation beviljad. Delas ut under minst tre år med start 2013 och därefter avslutas. Ansökt om permutaion. Avslutad 2013 till följd av att kapitalet är slut efter bokslut 2012 Permutation beviljad. Avslutad 2013 till följd av att kapitalet är slut efter bokslut 2012 Permutation beviljad. Avslutad 2013 till följd av att kapitalet är slut efter bokslut 2012 Permutation beviljad. Avslutad 2013 till följd av att kapitalet är slut efter bokslut Ej ansökt om permutation. Avslutad 2013 till följd av att kapitalet är slut efter bokslut Ansökt om permutation. Avslutad 2013 till följd av att kapitalet är slut efter bokslut Ansökan om permutation finns hos Kammarkollegiet. Ingen utdelning 2013 Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna årsredovisningarna 2012 för samtliga redovisade stiftelser, Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet 13

13 14 TJÄNSTEUTLÅTANDE /83 3 (3) Diarienummer att godkänna att utdelning sker av Stiftelsen Elly och Hjalmar Olanders Stipendiefond och Stiftelsen Byggmästareföreningens premiefond för att därefter avslutas, att godkänna att Stiftelsen Skepparkrokens skolfond utdelas under minst tre år för att därefter avslutas, samt att i övrigt notera informationen om avslutade fonder. Tony Mufic Förvaltningschef Weronice Rodin Ekonom Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet 14

14 15 ÅRSREDOVISNING 2012 Org.nr för Stiftelsen Samfond för gymnasieskolan i Ängelholm Förvaltningsberättelse Stiftelsen Samfond för gymnasieskolan förvaltas av barn- och utbildningsnämnden i Ängelholms kommun. Stiftelsen ska i enlighet med stiftelseurkunden använda den årliga genererade avkastningen till förmån för elever vid gymnasieskolan i kommunen. Av disponibelt belopp kr (66 926kr), har medel delats ut till ett sammanlagt värde av kr (63 312kr). Av stiftelsens årsresultat har 4 476kr (6 057 kr), (10 % av stiftelsens nettointäkter), förts till det bundna egna kapitalet. Uppskrivningar och nedskrivningar av andelars värde vid bokslutstillfället har reglerats mot stiftelsens bundna egna kapital. Nordea Kapitalförvaltning AB handhar förvaltningen av stiftelsens tillgångar genom sin donationsmedelsfond. Tillåtna placeringar samt inom vilka ramar i övrigt förvaltningen får bedrivas finns specificerat i särskilt framtagen placeringspolicy. 1 arvode för förvaltning av stiftelsen har Ängelholms kommuns ekonomienhet, enligt kommunfullmäktiges beslut , tagit ut en ersättning på kr (7 000 kr). Vidare har stiftelsen, enligt avtal med Nordea, belastats med kapitalförvaltningskostnader på 0,50 % av det genomsnittliga fondandelsinnehavet. Kostnader för revision uppgår till kr (1 455 kr). Dessutom har Länsstyrelsen debiterat registerhållnings- och tillsynsavgift med totalt 200 kr (200 kr). Stiftelsens resultat för räkenskapsåret och ställning per framgår av resultat- och balansräkning. Resultaträkning Stiftelsens intäkter Avkastning genom placeringar , ,70 Stiftelsens kostnader Administrationskostnad etc , ,00 Stiftelsens nettointäkter , ,70 Nedskrivning/ Uppskrivning av tillgångar , ,97 Stiftelsens årsresultat , ,67 15

15 16 Stiftelsen Samfond för gymnasieskolan i Ängelholm Balansräkning Tillgångar Not Likvida medel , ,54 Donationsmedelsfonden , ,33 Upplupen intäkt Summa tillgångar , ,87 Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital , ,35 Fritt eget kapital , ,52 Skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder , ,87 Not 1 Likvida medel, aktier och värdepapper Enligt bifogad sammanställning Not 2 Förändring av eget kapital 2012 Bundet eget kapital Fritt eget kapital Summa vid årets ingång , ,52 Redovisat årsresultat ,22 Kapitalisering av löpande avkastning 4 476, ,12 Beslutade anslag ,00 Nedskrivning/ Uppskrivning av tillgångar ,51 Summa vid årets utgång , ,62 Ängelholm Min revisionsberättelse har avgivits Åsa Larsson Auktoriserad revisor 16

16 17 ÄNGELHOLMS KOMMUN/Ekonomienheten Fördelning mellan likvida medel och donationsmedelsfond 2012 Andel av Donationsmedelsfonden Stiftelse Förvaltnings.avgift Ränta likvida medel C W Wedbergs Barnhemsfond ,59 745,01 328, Hj Håkanssons stortorgsfond 7 757,81 69,54 30, C E Edelströms donationsfond , , , W Segerströms museifond , , , W Segerströms skollovskolonif , , , W Segerströms ungdomsgårdsf , , , W Segerstöms understödsfond , , , Fonden Ä-holms skollovskoloni ,61 945,04 416, Suhrska donationsfonden , , , Goldi och Ludvig Berglunds fond , ,71 695, Grundskolans samf L o M-stadie , ,70 513, Musikledare H Olssons premium 293,37 2,63 1, Liberts skolfond ,76 390,91 172, Rudolf Larssons fond 7 393,83 66,28 29, Skepparkrokens skolfond , ,85 839, Ethel Nordhs skolfond 1 147,61 10,29 4, Grundskolans samf högstadium ,57 642,27 283, Elly o Hjalmar Olanders Stip fond ,25 341,37 150, Gymnasieskolans samfond , , , Prosten Hans-Birger Hammars f -321,35-2,88-1, Byggmästareföreningens premief 7 349,71 65,88 29, Anders Erikssons minnesfond 419,17 3,76 1, Socialnämndens samfond , , , Hilma Perssons fond 1 004,53 9,00 3, Anna Sofia Sjunnessons fond ,32 182,12 80, Bror William Perssons don fond ,49 97,25 42, Ludvig Hults minnesfond -574,19-5,15-2, Oskar Valfrid Svenssons don fond 2 974,79 26,67 11, Botilda och Per Möllerstens fond -632,76-5,67-2, Axel Svenssons donationsfond 725,29 6,50 2, Elina Jönssons fond 830,56 7,45 3, Ethel Nordhs fond 1 643,37 14,73 6, Gabriel Urwitz , ,70 956, Sture Håkanssons barnboksfond , ,28 764,67 Summa , , ,00 17

17 18 Utdelning fond ,18 465, , , , , , , , , ,72 17, ,83 443, ,31 68, , , ,19-19,29 441,20 25, ,48 60, ,59 651,23-34,47 178,58-37,98 43,54 49,86 98, , , ,00 18

18 19 ÅRSREDOVISNING 2012 för Stiftelsen Familjen Urwitz stipendium för framgångsrika studier o26 (3f?. Förvaltningsberättelse Stiftelsen Stiftelsen Familjen Urwitz stipendium för framgångsrika studier förvaltas av barn- och utbildningsnämnden i Ängelholms kommun. Stiftelsen ska i enlighet med stiftelseurkunden årliga dela ut minst kr eller 80% av årliga genererade avkastning om detta belopp är högre än kr. Stiftelsens kapital får användas så att minst kr årligen kan delas ut. Under året har kr ( kr) delats ut. Uppskrivningar och nedskrivningar av andelars värde vid bokslutstillfället har reglerats mot stiftelsens bundna egna kapital. Nordea Kapitalförvaltning AB handhar förvaltningen av stiftelsens tillgångar genom sin donationsmedelsfond. Tillåtna placeringar samt inom vilka ramar i övrigt förvaltningen får bedrivas finns specificerat i särskilt framtagen placeringspolicy. Stiftelsens resultat för räkenskapsåret och ställning per framgår av resultatoch balansräkning. Resultaträkning Stiftelsens intäkter Avkastning genom placeringar , ,10 Stiftelsens kostnader Administrationskostnad etc ,70 0,00 Stiftelsens nettointäkter 9 822, ,10 Nedskrivning/ Uppskrivning av tillgångar 3 020, ,18 Stiftelsens årsresultat , ,92 19

19 20 Stiftelsen Familjen Urwitz stipendium för framgångsrika studier Balansräkning Tillgångar Not Likvida medel , ,94 Donationsmedelsfonden , ,12 Upplupen intäkt Summa tillgångar , ,06 Eget kapital och skulder Not Eget kapital Bundet eget kapital , ,35 Fritt eget kapital , ,71 Skulder Kortfristiga skulder 0,00 0,00 Summa eget kapital och skulder , ,06 Not 1 Likvida medel, aktier och värdepapper Enligt bifogad sammanställning Not 2 Förändring av eget kapital 2012 Bundet eget kapital Fritt eget kapital Summa vid årets ingång , ,71 Redovisat årsresultat 9 822,51 Beslutade anslag ,00 Nedskrivning/ Uppskrivning av tillgångar 3 020,20 0,00 Summa vid årets utgång , ,22 Angelholm Min revisionsberättelse har avgivits Birgitta Johansson, revisor 20

20 21 ÄNGELHOLMS KOMMUN/Ekonomienheten Fördelning mellan likvida medel och donationsmedelsfond 2012 Andel av Donationsmedelsfonden Stiftelse Förvaltningsavgift Ränta likvida medel C W Wedbergs Barnhemsfond ,59 745,01 328, Hj Håkanssons stortorgsfond 7 757,81 69,54 30, C E Edelströms donationsfond , , , W Segerströms museifond , , , W Segerströms skollovskolonif , , , W Segerströms ungdomsgårdsf , , , W Segerstöms understödsfond , , , Fonden Ä-holms skollovskoloni ,61 945,04 416, Suhrska donationsfonden , , , Goldi och Ludvig Berglunds fond , ,71 695, Grundskolans samf L o M-stadie , ,70 513, Musikledare H Olssons premium 293,37 2,63 1, Libertes skolfond ,76 390,91 172, Rudolf Larssons fond 7 393,83 66,28 29, Skepparkrokens skolfond , ,85 839, Ethel Nordhs skolfond 1 147,61 10,29 4, Grundskolans samf högstadium ,57 642,27 283, Elly o Hjalmar Olanders Stip fond ,25 341,37 150, Gymnasieskolans samfond , , , Prosten Hans-Birger Hammars f -321,35-2,88-1, Byggmästareföreningens premief 7 349,71 65,88 29, Anders Erikssons minnesfond 419,17 3,76 1, Socialnämndens samfond , , , Hilma Perssons fond 1 004,53 9,00 3, Anna Sofia Sjunnessons fond ,32 182,12 80, Bror William Perssons don fond ,49 97,25 42, Ludvig Hults minnesfond -574,19-5,15-2, Oskar Valfrid Svenssons don fond 2 974,79 26,67 11, Botilda och Per Möllerstens fond -632,76-5,67-2, Axel Svenssons donationsfond 725,29 6,50 2, Elina Jönssons fond 830,56 7,45 3, Ethel Nordhs fond 1 643,37 14,73 6, Gabriel Urwitz , ,70 956, Sture Håkanssons barnboksfond , ,28 764,67 Summa , , ,00 21

21 22 Utdelning fond ,18 465, , , , , , , , , ,72 17, ,83 443, ,31 68, , , ,19-19,29 441,20 25, ,48 60, ,59 651,23-34,47 178,58-37,98 43,54 49,86 98, , , ,00 22

22 23 ÅRSREDOVISNING 2012 för Stiftelsen Elly och Hjalmar Olanders Stipendiefond Förvaltningsberättelse Stiftelsen Elly och Hjalmar Olanders Stipendiefond förvaltas av barn- och utbildningsnämnden i Ängelholms kommun. Stiftelsen ska i enlighet med stiftelseurkunden använda den årliga genererade avkastningen till skötsamma och välartade elever vid grundskolans högstadium i kommunen. Av disponibelt belopp kr (2 572 kr), har medel delats ut till ett sammanlagt värde av 493 kr (1 166 kr). Av stiftelsens årsresultat har 745 kr ( 0 kr), (1/10 av stiftelsens nettointäkter), förts till det bundna egna kapitalet. Uppskrivningar och nedskrivningar av andelars värde vid bokslutstillfället har reglerats mot stiftelsens bundna egna kapital. Nordea Kapitalförvaltning AB handhar förvaltningen av stiftelsens tillgångar genom sin donationsmedelsfond. Tillåtna placeringar samt inom vilka ramar i övrigt förvaltningen får bedrivasfinns specificerat i särskilt framtagen placeringspolicy. I arvode för förvaltning av stiftelsen har Ängelholms kommuns ekonomienhet, enligt kommunfullmäktiges beslut , tagit ut en ersättning på kr ( kr). Vidare har stiftelsen enligt avtal med Nordea, belastats med kapitalförvaltningskostnader på 0,50 % av det genomsnittliga fondandelsinnehavet. Stiftelsens resultat för räkenskapsåret och ställning per framgår av resultat- och balansräkning. Resultaträkning Stiftelsens intäkter Avkastning genom placeringar 2 436, ,29 Stiftelsens kostnader Administrationskostnad etc , ,53 Stiftelsens nettointäkter ,87-171,24 Nedskrivning/ Uppskrivning av tillgångar 474, ,31 Stiftelsens årsresultat , ,55 23

KALLELSE 2013-08-22. Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2013-08-22, kl. 09:00. Sekreterare

KALLELSE 2013-08-22. Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2013-08-22, kl. 09:00. Sekreterare KALLELSE 2013-08-22 2 (2) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2013-08-22, kl. 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist Ordförande Kerstin

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare KALLELSE 2012-03-08 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (2) Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare K ALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-03-27 Tid och plats 19:00 Bällstarummet Kallade tjänstemän Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare Övriga

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-10-30 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013 Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun Verksamhetsplan och budget Enhetsplan Enskild utvecklingsplan Fastställd BUN 2012-12-10 135 Dnr BUN 2012/195 Verksamhetsplan och budget för Barn- och

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden. Nämndplan 2012. Beslutad av nämnden 2011-10-19, Bilaga till protokoll 42, Dnr 2011/BUN 0041-10

Barn- och utbildningsnämnden. Nämndplan 2012. Beslutad av nämnden 2011-10-19, Bilaga till protokoll 42, Dnr 2011/BUN 0041-10 Barn- och utbildningsnämnden Nämndplan 2012 Beslutad av nämnden 2011-10-19, Bilaga till protokoll 42, Dnr 2011/BUN 0041-10 1 1. Inledning...3 2. Verksamhetsområden... 3 2.1 Förskola... 3 Omvärldsanalys...

Läs mer

Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare

Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare 2 KALLELSE 2012-12-06 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2 (3) Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-12-06, kl. 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015 Tjänsteskrivelse -05-22 KS.0014 Handläggare: Brittmarie Ahlm Kommunstyrelsen Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april Sammanfattning Kommunstyrelsens ledningskontor har upprättat en delårsrapport

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum 2014-09-19 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 08.30 13.40 Ajournering kl

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsplan 2013. Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2013 Barn- och utbildningsnämnden 2 (36) Innehåll Verksamhetsplan och budget 2013... 3 Bakgrund... 4 Ekonomiska förutsättningar... 4 Målområde Trygghet och lärande för solnabornas bästa...

Läs mer

Tunaskolan, Prästgårdsvägen 114, Tumba. 2 Lägesrapport genomlysning central förvaltning

Tunaskolan, Prästgårdsvägen 114, Tumba. 2 Lägesrapport genomlysning central förvaltning KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Utbildningsnämnden 20-09-16 Tid 20-09-24, Kl 19:00 Kl. 17:30 18:00 Gruppmöten för nämnden Kl. 18:00 18:30 Presentation av skolan Kl. 18:30 19:00 Fika och frågestund för

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack Ärendetyp: A 51g Tillhör ärende: Budget 2010 Verksamhetsplan och

Läs mer

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 Hit gick skattepengarna 2011 100 kr i skatt till Orsa kommun fördelades så här 2011 2010 28,10 kr 29,57 kr Äldre- och handikappomsorg 20,64 kr 21,27 kr Grundskola och fritidsverksamhet

Läs mer

Social- och äldrenämnden Sammanträdeshandlingar

Social- och äldrenämnden Sammanträdeshandlingar Social- och äldrenämnden Sammanträdeshandlingar 2013-05-20 Informations- och frågestund Ärendebeskrivning 1. Karin Oldegård Ljunggren, enhetschef för förebyggande behandling, ifrån Väsby välfärd informerar

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Ärendet I budget för 2014 och plan 2015-2016 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

Årsplan och budget 2016

Årsplan och budget 2016 Årsplan och budget 2016 Plan 2017-2018 Kommunfullmäktige Revision Valnämnd Bildningsnämnd Bildningsförvaltning Bygg- och miljönämnd Samhällsbyggnadsförvaltning Teknisk nämnd Samhällsbyggnadsförvaltning

Läs mer

Kallelse till sammanträde 1(2)

Kallelse till sammanträde 1(2) DANDERYDS KOMMUN Kallelse till sammanträde 1(2) Nämnd/Styrelse: Barn- och utbildningsnämnden Tid: Torsdag 29 augusti 2013 kl. 19:00 Sammanträdeslokal: Ebba Grips rum, Djursholms slott Förtäring serveras

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31. Kommunstyrelsen 2012-10-01 286 Kommunfullmäktige 2012-11-13 252 1 (73)

Delårsrapport 2012-08-31. Kommunstyrelsen 2012-10-01 286 Kommunfullmäktige 2012-11-13 252 1 (73) Delårsrapport -08-31 Kommunstyrelsen -10-01 286 Kommunfullmäktige -11-13 252 1 (73) Delårsrapport -08-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 3 1.1 Väsentliga händelser 3

Läs mer

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 SKARA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 Plats och tid Förvaltningsbyggnad Viktoria, kl 13.00-15.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande

Läs mer

Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare. Beslutsärenden Sid

Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare. Beslutsärenden Sid 2 KALLELSE 2013-01-17 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2 (3) Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, 2013-01-17, kl. 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

Kallelse till gymnasienämnden

Kallelse till gymnasienämnden GYMNASIENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till gymnasienämnden Tid Onsdag den 8 oktober 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer Upprop och val

Läs mer

INLEDNING 2-6 - Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 - Fakta om Ängelholm 4 - Fem år i sammandrag 6

INLEDNING 2-6 - Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 - Fakta om Ängelholm 4 - Fem år i sammandrag 6 Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning INLEDNING 2-6 - Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 - Fakta om Ängelholm 4 - Fem år i sammandrag 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8-37 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 38-65 -

Läs mer

Årsredovisningar för 2014 för Stiftelsen Rörbeckska donationen, Stiftelsen Heljasfonden och Stiftelsen Lennart Karlssons Minnesfond.

Årsredovisningar för 2014 för Stiftelsen Rörbeckska donationen, Stiftelsen Heljasfonden och Stiftelsen Lennart Karlssons Minnesfond. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 167 Årsredovisningar för 2014 för Stiftelsen Rörbeckska donationen, Stiftelsen Heljasfonden och Stiftelsen

Läs mer

Ulla Persson (MP) Henrik Persson (S) Erika Persson (S) Siw Karlsson (S)

Ulla Persson (MP) Henrik Persson (S) Erika Persson (S) Siw Karlsson (S) Protokoll 1 (25) Plats och tid: Orbaden Konferens, Vallsta, klockan 09:00-12:35. Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Stefan Bäckström, ordf (C) Matts Persson (C) Karl-Olof Tunelid (M) Bibbi Segerbrand

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2014-2016

Strategisk plan. med budget 2014-2016 Strategisk plan med budget 2014-2016 2 Strategisk plan med budget 2014-2016 Vision Skövde 2025 Innehållsförteckning Läsanvisning: Kommunfullmäktige beslutar om Strategisk plan med budget som övergripande

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Delårsrapport januari april 2013

Delårsrapport januari april 2013 Delårsrapport januari april 2013 Ansvarig: Anders Björlin, ekonomichef, Västerviks kommun Layout: Phia Bergdahl, Västerviks kommun Fotograf: Anna Holmquist, bildarkivet.se Innehåll... 5 Organisation...

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer