Välkommen till Skandrenting

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Skandrenting"

Transkript

1 2012

2 Innehåll Fem år i korthet Året i korthet VD kommentar... 4 Affärsidé och strategi...6 Detta är renting...8 Renting har många fördelar Fastigheter Våra fastigheter...12 Trafikverket, Borlänge Bostadsfastighet, Finland Kustbevakningen, Nyköping NCC Roads, Järfälla Förvaltningsberättelse...20 Resultaträkning Balansräkning...24 Kassaflödesanalys...26 Tilläggsupplysningar...27 Noter Revisionsberättelse Ägare, styrelse, VD och revisor INNEHÅLL SKANDRENTING 2012

3 Välkommen till Skandrenting Skandrenting äger och hyr ut fastigheter, huvudsakligen till starka kunder inom näringslivet och den offentliga sektorn. Vår affärsidé bygger på skräddarsydda finansieringslösningar i samband med förvärv av fast egendom. Fastigheterna är till största delen uthyrda på långa avtal där merparten utgör räntebärande hyresavtal. Skandrenting ägs till 100 procent av Erik Selin Fastigheter AB. Oscar Properties, Biografen Stockholm. VÄLKOMMEN TILL SKANDRENTING SKANDRENTING 2012 SID 1

4 Fem år i korthet MSEK Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Fastigheter, bokfört värde Eget kapital Räntebärande skulder Balansomslutning Soliditet, % Kassaflöde löpande verksamhet Antal fastigheter s rörelseresultat, MSEK s rörelseresultat, MSEK SID 2 FEM ÅR I KORTHET SKANDRENTING 2012

5 Året i korthet Skandrentings rörelseresultat för 2012 uppgick till 82 (90) MSEK medan resultat efter finansnetto blev 43 (162) MSEK. Trots det något försämrade resultat från föregående år, som beror på poster av engångskaraktär, är vakansgraden fortsatt låg och Skandrenting har under året genomfört nya investeringar och tecknat nya avtal vilket innebär en fortsatt gynnsam verksamhet. Under året har Skandrenting fortsatt förädla sin basverksamhet med ett flertal nya kontrakt med såväl nya som befintliga hyresgäster. En av Skandrentings hyresgäster sedan 1990-talet har flyttat sin verksamhet utomlands varför vakansgraden ökat något. Dock har merparten av dessa ytor under året hyrts ut till nya hyresgäster på mer attraktiva nivåer. Skandrenting har fortsatt lyckats väl med sin uthyrningsverksamhet och har på tidigt stadium lyckats lösa potentiella kommande vakanser. Skandrenting har sedan länge ett gott samarbete med vår största enskilda hyresgäst, Polisen. Nu investeras över 100 MSEK i Polishuset i Halmstad där ett nytt 15-årigt avtal ligger till grund för satsningen. Projektet beräknas vara klart under hösten Vidare så tecknades ett nytt 10-årigt hyresavtal med Trafikverket i Borlänge. En fastighet som omfattar cirka kvm. Under 2012 har stort fokus legat på våra intressebolag där en betydande del av kassaflödet har återinvesterats i Oscar Properties. Fastighetsportföljen Vid utgången av 2012 ägde Skandrenting 59 (60) fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på (3 613) MSEK. Fastigheterna är belägna kring de södra och mellersta delarna av landet. Hyresavtalen löper vanligtvis på år där hyresgästerna är ekonomiskt starka offentliga och privata aktörer med i huvudsak en hyresgäst per fastighet. Framtida utveckling 2013 har för Skandrentings del börjat bra med låga vakansgrader och en stabil basverksamhet. Bolaget har haft en mycket god utveckling under de senaste åren och står väl rustat att även i fortsättningen vara en långsiktig partner till befintliga och nya kunder. ÅRET I KORTHET SKANDRENTING 2012 SID 3

6 VD kommentar 2012 blev något av ett mellanår för Skandrenting. De största händelserna under året var ett flertal nytecknade hyresavtal i ett antal av våra befintliga fastigheter. Den mest betydande affären var Trafikverkets nya avtal som förlängdes med 10 år blev också ett rekordår vad gäller investeringar i intressebolag där en betydande del investerades i framförallt Oscar Properties AB. Affärsklimatet i Sverige har under året varit relativt bra och på finansmarknaden ser vi idag en större vilja att finansiera i fastigheter. Konkurrensen om den typ av objekt vi är intresserade av har dock hårdnat något under året men vi hoppas kunna utöka vår portfölj med fler intressanta affärer i framtiden. Skandrenting har idag en fin portfölj att förvalta och vi har en ambition att nya förvärv skall vara av sådan kvalitet att de totalt sett överträffar snittet av våra befintliga affärer. Resultatet för vår basverksamhet är fortsatt gott vilket ger en bra och stabil grund. Rörelseresultatet för 2012 blev 82 (90) MSEK, vilket är det näst bästa i bolagets historia. Vakansgraden är fortsatt mycket låg och vi har förhandlat fram flera nya hyreskontrakt med såväl nya som befintliga hyresgäster till både bra nivåer och fortsatta samarbeten. Intressebolagen visade ett svagare år än budgeterat och mycket resurser har lagts på dessa under året. Framförallt på Oscar Properties AB som är vår klart största investering i intressebolag. I bolagen under Oscar Properties AB skedde det under året flera betydande förvärv av, och investeringar i, projektfastigheter. Den svagare utvecklingen än väntat i delar av intressebolagen, och poster av engångskaraktär, gav ett sämre resultat än tidigare år trots ett starkare resultat än budgeterat för basverksamheten. Resultat efter skatt blev 60 (170) MSEK vilket i ett historiskt perspektiv dock är ett bra resultat för Skandrenting och framåt Skandrenting bygger vidare och i år fyller bolaget 15 år. Under dessa 15 år har vi levererat en mycket god lönsamhet och en stabil intjäning har börjat bra och vi har redan gjort flera intressanta affärer med både nya samt befintliga kunder. Därtill har vi även en rad intressanta prospekt att ta hand om. Vi på Skandrenting ser inte bara med tillförsikt fram emot resterande del av Vi tror även att de nästkommande 15 åren kommer att präglas av lika god utveckling och lönsamhet som de 15 åren vi snart har bakom oss. Stockholm maj 2013 Johannes Nyberg VD Skandrenting SID 4 AVSNITT SKANDRENTING 2012

7 Skandrenting bygger vidare och i år fyller bolaget 15 år. Under dessa 15 år har vi levererat en mycket god lönsamhet och en stabil intjäning. VD KOMMENTAR SKANDRENTING 2012 SID 5

8 Affärsidé och strategi Vi ger våra kunder tillgång till kapital och kunskap. Varje affär är konstruerad för att ge den grad av trygghet och flexibilitet som kunden eftersträvar. Vår affärskultur bygger på insikten av att långa affärsrelationer kräver prestigelöshet i kombination med en konservativ syn på affärsrisk. Strategi Skandrenting skall vara ett fastighetsbolag som strävar mot att äga och hyra ut fastigheter på långa hyresavtal. Med fokus på kunden, fastigheten och ett långsiktigt synsätt skall vi vara en kompetent och stark samarbetspartner. Vi vänder oss i huvudsak till väl etablerade kunder inom näringsliv med låg kreditrisk samt till stat, kommun och landsting. Detta innebär att Skandrenting har låga risker i sin verksamhet vilket minimerar risken för kreditförluster. Fastighetsstrategin bygger på förvärv av strategiskt värdefulla fastigheter med möjlighet till alternativ användning. Merparten av hyresavtalen löper som räntebärande hyresavtal på år där våra hyresgäster ansvarar för förvaltningen av fastigheten. Ägare Skandrenting ägs till 100 procent av Erik Selin Fastigheter AB. Erik Selin är även storägare i det noterade bolaget Fastighets AB Balder. SID 6 AFFÄRSIDÉ OCH STRATEGI SKANDRENTING 2012

9 AFFÄRSIDÉ OCH STRATEGI SKANDRENTING 2012 SID 7

10 Detta är renting En låg räntebaserad hyra, kontroll över fastigheterna och ett långt hyresavtal det är renting. Genom vår erfarenhet och lyhördhet kan vi erbjuda skräddarsydda hyreslösningar som ger hyresgästen flexibilitet för framtiden. Hyran står i relation till kapitalkostnaden Den stora skillnaden mellan ett rentingavtal och ett traditionellt hyresavtal är att renting bygger på en räntebaserad hyra och att hyresgästen vanligen själv svarar för drift och underhåll av fastigheten. På så sätt kan mycket förmånliga hyresvillkor erbjudas och hyran står i direkt relation till kostnaden för kapital. Skandrenting förvärvar fastigheten till marknadsvärdet eller till anskaffningsvärdet vid nybyggnation. Affärens struktur Hyran i ett rentingavtal består endast av en ränte del och en kapitaldel till det bolag som äger fastig heten. I samband med förvärvet kan hyresgästen även teckna ett optionsavtal med möjlighet att köpa tillbaka fastigheten. Återköpet kan då ske vid vissa förutbestämda tidpunkter under avtalets löptid, där köpeskillingen bestäms i förväg. SID 8 DETTA ÄR RENTING SKANDRENTING 2012

11 Renting har många fördelar Det finns fördelar både med att hyra och att äga fastigheter. Med renting kombineras dessa fördelar på ett unikt sätt. Rentingmodellen ger både frihet och trygghet vilket gör det möjligt att hyra även de mest strategiska fastigheterna. Här följer de främsta fördelarna. Starkare balansräkning Med renting blir den långsiktiga kapitalbindningen mindre och skuldsättningen lägre vilket skapar utrymme för företagsförvärv eller en mer expansiv verksamhet. Mer fokus på kärnverksamheten Renting skapar möjligheter för företaget att fokusera på kärnverksamheten. Det är oftast inget självändamål att äga fastigheten. Det är verksamheten i fastigheten som leder företaget framåt. Effektivt utnyttjande av fastigheten Hyresgästens inflytande över lokalen är nästintill lika stort som när de själva äger fastigheten. Hyresgästen får dessutom möjlighet att dra nytta av Skandrentings kunnande och kontaktnät inom fastighetsbranschen. Attraktiva hyresnivåer Hyran är kopplad till kapitalkostnaden. Detta innebär att det inte finns några extra kostnader utöver hyran. Kunden erbjuds även möjlighet att själv välja bindningstid/räntebaser för räntan under hyresperioden. Trygghet under lång tid Ett rentingavtal ger stor trygghet och flexibilitet under en lång tid. Hyresgästen kan själv påverka många av de parametrar som avtalet bygger på. Många upplever det som en trygghet att ha finansieringen av en fastighet säkrad på lång sikt. Med ett optionsavtal garanteras handlingsfriheten även i framtiden. RENTING HAR MÅNGA FÖRDELAR SKANDRENTING 2012 SID 9

12 Fastigheter Målet för Skandrenting är en välbalanserad fastighetsportfölj. Våra kunder finns inom många verksamhetsområden där den offentliga sektorn utgör en betydande del. Verksamhetstyp Avtalsstruktur Avtalsperioder Vakansgrad Offentlig verksamhet 40% Industri och lager 28% Hotell 8% Affärslokal 6% Flygverksamhet 6% Vård 6% Räntebaserade Triple net-avtal 69% KPI-baserade Triple net-avtal 15% Förvaltningsfastigheter 16% Mindre än 3 år 10% 3-10 år 27% år 34% Mer än 15 år 29% Uthyrda fastigheter 98% Outhyrda fastigheter 2% Övrigt 6% Urval av Skandrentings största kunder Här finns Skandrentings fastigheter Kund Ort Data Polismyndigheten Kriminalvården Åklagarmyndigheten Spendrups bryggeri Trafikverket Siemens Whirlpool K-Rauta Saab och Kustbevakningen Sauer Danfoss Hemocue Saint Gobain Karlstad, Växjö och Halmstad Sala, Karlstad och Växjö Karlstad, Växjö och Halmstad Huddinge och Grängesberg Borlänge Finspång Norrköping Södertälje och Mölndal Skavsta flygplats, Nyköping Älmhult Ängelholm Linköping och Helsingborg Antal fastigheter: 59 60% vert SID 10 FASTIGHETER SKANDRENTING 2012

13 FASTIGHETER SKANDRENTING 2012 SID 11

14 Våra fastigheter Trafikverket Borlänge Banverket bildades 1988 och var en svensk myndighet fram till Huvuduppgiften var att förvalta statens spåranläggningar för all spårburen trafik i Sverige. I april 2010 skapades den nya myndigheten, Trafikverket, som tog över både Banverkets och Vägverkets verksamheter. Skandrenting har sedan 1991 ägt det tidigare Banverkets huvudkontor i Borlänge. Denna kontorsfastighet om cirka kvm ligger centralt belägen och gränsar både med tågstationen och med det nya IKEA-varuhuset. Under 2012 omförhandlades det tidigare 25-åriga hyresavtalet med ett nytt avtal som sträcker sig till 2022, nu med Trafikverket som hyresgäst. Trafikverket har cirka anställda med huvudkontor i Borlänge och regionkontor i sex olika städer runt om i landet. Efter sammanslagningen med Bankverket och Vägverket ansvarar Trafikverket idag för den långsiktiga planeringen av både vägar, järnvägar, sjöfart och luftfart. Ansvarsområdet sträcker sig även för drift och underhåll och byggande av statliga vägar. SID 12 Trafikverket Borlänge SKANDRENTING 2012

15 Trafikverket Borlänge SKANDRENTING 2012 SID 13

16 Våra fastigheter Finland Skandrenting har tidigare ägt ett fastighetsbestånd i Finland som avyttrades för cirka 10 år sedan. Nu är vi dock tillbaka i vårt grannland med vårt första förvärv. En kontorsfastighet på Bangatan/Ratakatu i centrala Helsingfors som idag är ombyggd till bostäder. Ett första förvärv som förhoppningsvis kan leda till att vi utökar vår närvaro i Finland. Denna kontorsfastighet förvärvades tillsammans med en lokal finsk partner Fram till i början av 2013 har fastigheten byggts om till lägenheter. Med sitt centrala läge och en stilren arkitektur har lägenheterna skapat ett stort intresse på bostadsmarknaden i Helsingsfors. Till skillnad från de svenska bostadsrättsföreningarna är dessa bostäder ägarlägenheter. Detta innebär att när projektet slutförs kommer fastigheten säljas över till ett bostadsaktie bolag med lägenhetsinnehavarna som enda aktieägare. SID 14 Finland SKANDRENTING 2012

17 Finland SKANDRENTING 2012 SID 15

18 Våra fastigheter Kustbevakningen År 1638 bestod Kustbevakningen av två strandriddare. De var stationerade i Kalmar och hade till uppgift att förhindra smuggling och vrakplundring. Den 25 mil långa patrulleringen längs med Sveriges ostkust skedde till fots eller häst. Så sköttes arbetet i mer än 300 år. Idag ser verksamheten lite annorlunda ut. Kustbevakningen är en civil myndighet som lyder under det svenska försvarsdepartementet. Uppgifterna ligger i att övervaka och kontrollera sjötrafiken och fisket och hjälpa människor till sjöss. På Skavsta Flygplats uppfördes 2007 en egen hangar för Kustbevakningen som nästföljande år förvärvades av Skandrenting. Denna affär inrymde även ytterligare två hangarer med tillhörande verkstäder och kontor med Saab Aerotech som hyresgäst. Hangaren hos Kust bevakningen inrymmer idag tre stycken av Kustbevakningens havsövervakningsflygplan av typen Dash 8 Q-300. Skavsta Flygplats är numera Sveriges tredje största flygplats i antalet resenärer. Flygplatsen har under de senaste åren genomgått flera om- och tillbyggnationer med bland annat ny infarts väg och nytt hotell. SID 16 Kustbevakningen SKANDRENTING 2012

19 Kustbevakningen SKANDRENTING 2012 SID 17

20 Våra fastigheter NCC Roads Skandrenting har i drygt 20 år ägt en industri- och kontorsfastighet i Veddesta industriområde norr om Stockholm. Fram tills i slutet av 2012 var Dynapac Skandrentings hyresgäst. När Dynapac, som numera ägs av Atlas Copco, beslutade att flytta sin verksamhet lyckades Skandrenting teckna ett nytt 10-årigt avtal med NCC Roads för hela fastigheten. NCC Roads kunde på detta sätt samlokalisera sin verksamhet från tidigare lokaler runt om i Stockholm. Företagets verksamhet spänner över hela värdekedjan, allt från produktion av krossoch asfaltprodukter till beläggningsar beten och vägservice. Bolaget producerar 6,8 miljoner ton asfalt och 30 miljoner ton sten- och krossmaterial per år vilket gör bolaget till Nordens största aktör inom asfalt- och krossbranschen. I Sverige omsätter NCC Roads cirka 12 Mdr SEK och har cirka medarbetare. SID 18 NCC Roads SKANDRENTING 2012

21 NCC Roads SKANDRENTING 2012 SID 19

22 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Skandrenting AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Verksamheten Skandrentings verksamhet startades i sin nuvarande form 1998, men delar av portföljen har anor sedan 1980-talet. Bolaget är moderbolag i en koncern som vid utgången av 2012 bestod av 56 rörelsedrivande bolag. Skandrentingkoncernen äger och hyr ut fastigheter, huvudsakligen till starka motparter inom näringslivet och den offentliga sektorn. Merparten av hyresavtalen är långa och till största delen räntebaserade. Bolagets verksamhet innefattar även att äga och förvalta aktier och andra värdepapper. bedriver sedan några år även indirekt utveckling av bostadsrätter i Stockholm genom Oscar Properties. Händelser under 2012 s rörelseresultat för 2012 uppgick till 82 (90) MSEK medan resultat efter finansnetto blev 43 (162) MSEK. Att resultat efter finansnetto har försämrats beror framförallt på poster av engångskaraktär för både 2012 och Det strategiska aktieinnehavet i Catena har under året sålts, detta innebar en nettoförlust om 41 MSEK var intäkten från Catena 69 MSEK. En annan anledning till det försämrade resultatet är att intressebolaget Oscar Properties redovisar en betydligt lägre vinst 2012, jämfört med året innan. Under året har Skandrenting fortsatt att förädla sin basverksamhet och ett flertal nya kontrakt har tecknats med såväl nya som befintliga hyresgäster. En av Skandrentings hyresgäster sedan 1990-talet har flyttat delar av sin verksamhet utomlands varför vakansen ökat något under året, dock har merparten av dessa ytor hyrts ut till nya hyresgäster på mer attraktiva nivåer. Vakansnivån är för första gången över 1%, men gott och väl under 2%. Skandrenting fortsätter att lyckas väl med sin uthyrningsverksamhet och har fortsatt under året visat god förmåga att på ett tidigt stadium lösa potentiella kommande vakanser. Skandrenting har sedan länge ett fint samarbete med vår största enskilda kund, Polisen, och vi investerar över 100 MSEK i polishuset i Halmstad där ett nytt 15 årigt avtal tecknats med hyresgästen. Projektet beräknas vara klart under hösten Vidare tecknades ett nytt 10-årigt hyresavtal med Trafikverket i Borlänge, om knappt kvm. Under året har Skandrenting haft stort fokus på, och investerat större delen av kassaflödet i, intressebolagen, där betydande belopp har gått till att finansiera Oscar Properties. Under året har dotterbolaget Skandrenting Förvaltning AB fusionerats upp i moderbolaget. Detta har bland annat fått till följd att all personal numer är anställda i moderbolaget, Skandrenting AB. Resultat i koncernen (MSEK) Rörelseresultat 81,7 90,3 Resultat efter finansiella poster 43,5 161,9 Resultat efter skatt 60,1 169,6 Investeringar och fastighetsförvärv har under 2012 genomfört nyinvesteringar för en sammanlagd volym om 45,9 (100,0) MSEK. Inga fastigheter har förvärvats under Försäljningar har under 2012 sålt 1 (3) fastighet med ett bokfört värde om 85,0 (75,2) MSEK. Finansiell ställning Fastighetsportföljen Vid utgången av 2012 ägde Skandrentingkoncernen 59 (60) fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 3 489,1 (3 612,8) MSEK. Fastigheterna är belägna i Sverige, med koncentration kring de södra och mellersta delarna av landet. Skandrentingkoncernens fastigheter är uthyrda på långa avtal med undantag av några fastigheter i Skandinavisk Fastighetsrenting. Vanligtvis löper hyresavtalen på år. Hyresgästerna är ekonomiskt starka offentliga och privata motparter och i huvudsak är det en hyresgäst per fastighet. I de flesta fall ansvarar hyresgästen för drift och förvaltning av fastigheten. För majoriteten av Skandrentingkoncernens fastigheter sker avskrivningar ned till avtalade restvärden. I några, oftast äldre, affärer har kunden en option att förvärva det fastighetsägande bolaget, antingen till fastighetens restvärde vid försäljningstidpunkten eller till ett annat i förväg avtalat högre pris. Värdepapper Bolaget förvaltar värdepapper. Bolagets placeringar utgörs dels av strategiska innehav i fastighetsbolag noterade på Stockholmsbörsen, dels placeringar i övriga noterade värdepappersinnehav. Under året har den största placeringen avyttrats. Totalt bokfört värde uppgår till 14 MSEK medan marknadsvärdet uppgår till 22 MSEK. SID 20 Förvaltningsberättelse SKANDRENTING 2012

23 Kapitalstruktur Skandrentingkoncernens hyresavtal är tecknade med ekonomiskt starka motparter och merparten av avtalen är kopplade till finansieringsavtal där kunden står för ränterisken. Andelen av räntebärande skulder där hyresavtalen är räntebaserade uppgår till 70 (75) %. s balansomslutning 2012 var 4 238,8 (4 482,9) MSEK. Det egna kapitalet uppgick på balansdagen till 878,8 (914,7) MSEK, vilket innebär en soliditet på 21 (20) procent. s räntebärande skulder uppgick vid årets slut till 3 129,9 (3 307,5) MSEK. Dessa skulder utgörs av lån från kreditinstitut i huvudsak för finansiering av koncernens fastig hetsbestånd. s enskilt största kostnad är räntekostnader. Förändringar i räntenivån påverkar koncernen i begränsad omfattning då kunden, för merparten av beståndet, svarar för ränterisken. För att ytterligare minska ränteexponeringen har även avtal tecknats avseende räntesäkringar. Marknadsvärdet per balansdagen på dessa, har ej påverkat resultatet. Likviditet Under 2012 har den löpande verksamheten genererat ett positivt kassaflöde på 93,1 (233,9) MSEK. Likvida medel vid årets utgång uppgick till 83,1 (85,2) MSEK. Därutöver fanns beviljade och ej utnyttjade krediter om sammanlagt 29 MSEK. Flerårsöversikt Skandrentingkoncernen fem år i sammandrag (MSEK) Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Resultat efter skatt Fastigheter, bokfört värde Eget kapital Räntebärande skulder Balansomslutning Soliditet %* Kassaflöde från löpande verksamheten Antal fastigheter * Soliditeten är beräknad som det egna kapitalets andel av balansomslutningen. Förvaltningsberättelse SKANDRENTING 2012 SID 21

24 Framtida utveckling 2013 har för Skandrentings del börjat bra med en fortsatt låg vakansgrad och en stabil basverksamhet. Bolaget har haft en god utveckling under senare år och är väl rustat att även fortsättningsvis vara en attraktiv långsiktig partner till befintliga och nya kunder. Miljöpåverkan Skandrenting bedriver inte någon egen tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt 9 kap 6 miljöbalken. Av Skandrentings hyresgäster är det ett fåtal som bedriver sådan verksamhet. Enligt avtal åligger det hyresgästerna, såsom verksamhetsutövare i fastigheten, att ansvara för att verksamheten bedrivs enligt gällande miljölagstiftning. Bolagsstyrningsrapport Skandrenting har inget krav att upprätta bolagsstyrningsrapport då Skandrenting inte är ett börsnoterat bolag. Skandrenting har en god intern kontroll och bra system för redovisning och analys samt följer i tillämpliga delar rekommendationer och praxis. Ägarstruktur Vid utgången av 2012 fördelade sig ägandet i Skandrenting AB enligt följande: Kapital Röster Erik Selin Fastigheter AB 100% 100% Summa 100% 100% Verksamheten bedriver förvaltning av fast egendom samt koncerngemensamma tjänster. Resultat och balansomslutning s resultat efter finansiella poster uppgick till 41 (147) MSEK. Balansomslutningen uppgick vid årets slut till 2 649,7 (2 742,9) MSEK. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel i moderbolaget: Balanserat resultat Fusionsresultat Årets resultat Summa disponibla vinstmedel kr kr kr kr Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinsten disponeras så att i ny räkning överföres kr Styrelsens uppfattning är att det lämnade koncernbidraget ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Det lämnade koncernbidraget kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap st (försiktighetsregeln). Resultat och ställning Beträffande bolagets och koncernens redovisade resultat för räkenskapsåret och ställningen per samt bolagets och koncernens finansiering och kapitalanvändning i övrigt, hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalys. SID 22 Förvaltningsberättelse SKANDRENTING 2012

25 Resultaträkning (TSEK) Rörelsens intäkter Nettoomsättning (Not 1,2) Andelar i intresseföretags resultat (Not 3) Övriga rörelseintäkter (Not 1) Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Fastighetsrelaterade kostnader Övriga externa kostnader (Not 4,5) Personalkostnader (Not 5,6) Avskrivningar (Not 7,8,9) Finansiella kostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag (Not 13) Resultat från andelar i intresseföretag (Not 3) Aktieutdelningar (Not 10) Resultat avyttring värdepapper (Not 18) Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner (Not 11) Skatt (Not 12) ÅRETS RESULTAT RESULTATRÄKNING SKANDRENTING 2012 SID 23

26 Balansräkning (TSEK) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Kontraktsrättigheter (Not 7) Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark (Not 8) Inventarier (Not 9) Pågående nyanläggningar (Not 14) Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag (Not 15) Fordringar hos koncernföretag (Not 16) Andelar i intresseföretag (Not 3) Fordringar hos intresseföretag (Not 17) Andra långfristiga värdepappersinnehav (Not 18) Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag (Not 2) Fordringar hos intresseföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (Not 19) Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SID 24 BALANSRÄKNING SKANDRENTING 2012

27 Balansräkning (TSEK) EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital (Not 20) Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Uppskrivningsfond Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Fria reserver Balanserade medel Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Minoritetsintressen Avsättningar Uppskjuten skatteskuld (Not 21) Summa avsättningar Långfristiga skulder (Not 22) Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skulder till intresseföretag Aktuella skatteskulder 5 Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (Not 23) Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter (Not 24) Ansvarsförbindelser (Not 25) BALANSRÄKNING SKANDRENTING 2012 SID 25

28 Kassaflödesanalys (TSEK) Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Värdereglering andelar Realisationsresultat försäljning fastighet/dotterbolag Andelar i intresseföretags resultat Erhållen ränta Erhållna utdelningar Erlagd ränta Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Minskning/ökning av kundfordringar Ökning av kortfristiga fordringar Ökning av leverantörsskulder Minskning/ökning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av fastigheter Förvärv av dotterbolag (Not 26) Försäljning av dotterbolag (Not 26) Nettoinvesteringar i intressebolag Försäljning av värdepapper Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Förändring långfristiga fordringar koncernföretag Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av skuld Amortering av skuld vid försäljning Lämnat koncernbidrag Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Därutöver en outnyttjad checkräkningskredit om SID 26 KASSAFLÖDESANALYS SKANDRENTING 2012

Skandrenting årsredovisning 2006

Skandrenting årsredovisning 2006 Skandrenting årsredovisning 2006 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Skandrenting AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Parks & Resorts Scandinavia AB, med säte i Stockholm, org nr 556696-2493, lämnar härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Mellansvenska Logistiktransporter AB

ÅRSREDOVISNING. Mellansvenska Logistiktransporter AB ÅRSREDOVISNING Mellansvenska Logistiktransporter AB 2013 Mellansvenska Logistiktransporter AB Org nr 556617-1210 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 2 Styrelsen och verkställande direktören för Mellansvenska

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

Likviditetskris och företagsrekonstruktion

Likviditetskris och företagsrekonstruktion Årsredovisning 2013 Likviditetskris och företagsrekonstruktion Sammanfattning helåret 2013 Försäljningen blev starkt påverkad av de stora problemen med den nya e- handelsplattformen för www.hedbergsguld.se

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL)

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) ValueTree Holdings AB (publ). Årsredovisning 2010. Sid 1 (49) AFFÄRSIDÉ Att för barnfamiljer erbjuda ett brett utbud av egna och licensierade produkter

Läs mer

Strategiska förvärv och förstärkt projektutveckling stärker våra möjligheter för fortsatt tillväxt

Strategiska förvärv och förstärkt projektutveckling stärker våra möjligheter för fortsatt tillväxt Årsredovisning 2011 Strategiska förvärv och förstärkt projektutveckling stärker våra möjligheter för fortsatt tillväxt Under 2011 har vår tillväxt fortsatt. Det gäller för samtliga marknadsområden och

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Göteborg Energi Gothnet AB

Göteborg Energi Gothnet AB Göteborg Energi Gothnet AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 5 Resultaträkningar 5 Balansräkningar 6 Rapport över förändring i eget kapital 8 Kassaflödesanalyser

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

153 Mkr 539 Mkr 2 270 kvm 27 Mkr. 79 Mkr. 256 Mkr

153 Mkr 539 Mkr 2 270 kvm 27 Mkr. 79 Mkr. 256 Mkr ÅRSREDOVISNING 2012 2012 Året i korthet Resultat efter finansnetto uppgick till 153 Mkr (198). Bolagets hyresintäkter uppgick till 539 Mkr (543). En fastighet om totalt 2 270 kvm har förvärvats för 27

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

2013 ÅRSREDOVISNING 2013 1

2013 ÅRSREDOVISNING 2013 1 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 1 2 2013 INNEHÅLL ÅRET 2013 I KORTHET... 4 VACSE I SAMMANDRAG... 5 DET HÄR ÄR VACSE... 7 Affärsidé och strategi... 7 VD har ordet... 8 Ägare, ledning och organisation... 8 Hållbarhet

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Fastighets AB Briggen (Org nr 556476-7688) Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Bostadsfonden 9 AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll: sida

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

Året i siffror. CSR - hållbarhetsredovisning

Året i siffror. CSR - hållbarhetsredovisning CSR - hållbarhetsredovisning VD har ordet Det här är nu tredje året du får årsredovisningen presenterad ihop med vår CSRredovisning. Båda är starkt sammankopplade eftersom ekonomisk hållbarhet är en viktig

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011. Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på Norra Sverige

ÅRSREDOVISNING 2011. Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på Norra Sverige ÅRSREDOVISNING 2011 Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på Norra Sverige 2011 i sammandrag Artikel publicerad 2011-03-02 i tidningen Fastighetsaktien Stefan Fröjdendahl Intäkterna uppgick till

Läs mer

2008 i sammandrag. Hyresintäkterna uppgick till 779,1 mkr. Driftnettot uppgick till 386,6 mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 46,1 mkr

2008 i sammandrag. Hyresintäkterna uppgick till 779,1 mkr. Driftnettot uppgick till 386,6 mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 46,1 mkr Heimstaden Årsredovisning 2008 2008 i sammandrag Hyresintäkterna uppgick till 779,1 mkr Driftnettot uppgick till 386,6 mkr Resultatet efter skatt uppgick till 46,1 mkr Fastigheter har förvärvats för ett

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral

ÅRSREDOVISNING. Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral ÅRSREDOVISNING 2013 GLC Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral 3 INNEHÅLL GLC Ekonomisk förening, Göteborgs Lastbilcentral... 4 GLC Flytt AB... 36 4 GLC EKONOMISK FÖRENING GLC EKONOMISK FÖRENING,

Läs mer