Välkommen till Skandrenting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Skandrenting"

Transkript

1 2012

2 Innehåll Fem år i korthet Året i korthet VD kommentar... 4 Affärsidé och strategi...6 Detta är renting...8 Renting har många fördelar Fastigheter Våra fastigheter...12 Trafikverket, Borlänge Bostadsfastighet, Finland Kustbevakningen, Nyköping NCC Roads, Järfälla Förvaltningsberättelse...20 Resultaträkning Balansräkning...24 Kassaflödesanalys...26 Tilläggsupplysningar...27 Noter Revisionsberättelse Ägare, styrelse, VD och revisor INNEHÅLL SKANDRENTING 2012

3 Välkommen till Skandrenting Skandrenting äger och hyr ut fastigheter, huvudsakligen till starka kunder inom näringslivet och den offentliga sektorn. Vår affärsidé bygger på skräddarsydda finansieringslösningar i samband med förvärv av fast egendom. Fastigheterna är till största delen uthyrda på långa avtal där merparten utgör räntebärande hyresavtal. Skandrenting ägs till 100 procent av Erik Selin Fastigheter AB. Oscar Properties, Biografen Stockholm. VÄLKOMMEN TILL SKANDRENTING SKANDRENTING 2012 SID 1

4 Fem år i korthet MSEK Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Fastigheter, bokfört värde Eget kapital Räntebärande skulder Balansomslutning Soliditet, % Kassaflöde löpande verksamhet Antal fastigheter s rörelseresultat, MSEK s rörelseresultat, MSEK SID 2 FEM ÅR I KORTHET SKANDRENTING 2012

5 Året i korthet Skandrentings rörelseresultat för 2012 uppgick till 82 (90) MSEK medan resultat efter finansnetto blev 43 (162) MSEK. Trots det något försämrade resultat från föregående år, som beror på poster av engångskaraktär, är vakansgraden fortsatt låg och Skandrenting har under året genomfört nya investeringar och tecknat nya avtal vilket innebär en fortsatt gynnsam verksamhet. Under året har Skandrenting fortsatt förädla sin basverksamhet med ett flertal nya kontrakt med såväl nya som befintliga hyresgäster. En av Skandrentings hyresgäster sedan 1990-talet har flyttat sin verksamhet utomlands varför vakansgraden ökat något. Dock har merparten av dessa ytor under året hyrts ut till nya hyresgäster på mer attraktiva nivåer. Skandrenting har fortsatt lyckats väl med sin uthyrningsverksamhet och har på tidigt stadium lyckats lösa potentiella kommande vakanser. Skandrenting har sedan länge ett gott samarbete med vår största enskilda hyresgäst, Polisen. Nu investeras över 100 MSEK i Polishuset i Halmstad där ett nytt 15-årigt avtal ligger till grund för satsningen. Projektet beräknas vara klart under hösten Vidare så tecknades ett nytt 10-årigt hyresavtal med Trafikverket i Borlänge. En fastighet som omfattar cirka kvm. Under 2012 har stort fokus legat på våra intressebolag där en betydande del av kassaflödet har återinvesterats i Oscar Properties. Fastighetsportföljen Vid utgången av 2012 ägde Skandrenting 59 (60) fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på (3 613) MSEK. Fastigheterna är belägna kring de södra och mellersta delarna av landet. Hyresavtalen löper vanligtvis på år där hyresgästerna är ekonomiskt starka offentliga och privata aktörer med i huvudsak en hyresgäst per fastighet. Framtida utveckling 2013 har för Skandrentings del börjat bra med låga vakansgrader och en stabil basverksamhet. Bolaget har haft en mycket god utveckling under de senaste åren och står väl rustat att även i fortsättningen vara en långsiktig partner till befintliga och nya kunder. ÅRET I KORTHET SKANDRENTING 2012 SID 3

6 VD kommentar 2012 blev något av ett mellanår för Skandrenting. De största händelserna under året var ett flertal nytecknade hyresavtal i ett antal av våra befintliga fastigheter. Den mest betydande affären var Trafikverkets nya avtal som förlängdes med 10 år blev också ett rekordår vad gäller investeringar i intressebolag där en betydande del investerades i framförallt Oscar Properties AB. Affärsklimatet i Sverige har under året varit relativt bra och på finansmarknaden ser vi idag en större vilja att finansiera i fastigheter. Konkurrensen om den typ av objekt vi är intresserade av har dock hårdnat något under året men vi hoppas kunna utöka vår portfölj med fler intressanta affärer i framtiden. Skandrenting har idag en fin portfölj att förvalta och vi har en ambition att nya förvärv skall vara av sådan kvalitet att de totalt sett överträffar snittet av våra befintliga affärer. Resultatet för vår basverksamhet är fortsatt gott vilket ger en bra och stabil grund. Rörelseresultatet för 2012 blev 82 (90) MSEK, vilket är det näst bästa i bolagets historia. Vakansgraden är fortsatt mycket låg och vi har förhandlat fram flera nya hyreskontrakt med såväl nya som befintliga hyresgäster till både bra nivåer och fortsatta samarbeten. Intressebolagen visade ett svagare år än budgeterat och mycket resurser har lagts på dessa under året. Framförallt på Oscar Properties AB som är vår klart största investering i intressebolag. I bolagen under Oscar Properties AB skedde det under året flera betydande förvärv av, och investeringar i, projektfastigheter. Den svagare utvecklingen än väntat i delar av intressebolagen, och poster av engångskaraktär, gav ett sämre resultat än tidigare år trots ett starkare resultat än budgeterat för basverksamheten. Resultat efter skatt blev 60 (170) MSEK vilket i ett historiskt perspektiv dock är ett bra resultat för Skandrenting och framåt Skandrenting bygger vidare och i år fyller bolaget 15 år. Under dessa 15 år har vi levererat en mycket god lönsamhet och en stabil intjäning har börjat bra och vi har redan gjort flera intressanta affärer med både nya samt befintliga kunder. Därtill har vi även en rad intressanta prospekt att ta hand om. Vi på Skandrenting ser inte bara med tillförsikt fram emot resterande del av Vi tror även att de nästkommande 15 åren kommer att präglas av lika god utveckling och lönsamhet som de 15 åren vi snart har bakom oss. Stockholm maj 2013 Johannes Nyberg VD Skandrenting SID 4 AVSNITT SKANDRENTING 2012

7 Skandrenting bygger vidare och i år fyller bolaget 15 år. Under dessa 15 år har vi levererat en mycket god lönsamhet och en stabil intjäning. VD KOMMENTAR SKANDRENTING 2012 SID 5

8 Affärsidé och strategi Vi ger våra kunder tillgång till kapital och kunskap. Varje affär är konstruerad för att ge den grad av trygghet och flexibilitet som kunden eftersträvar. Vår affärskultur bygger på insikten av att långa affärsrelationer kräver prestigelöshet i kombination med en konservativ syn på affärsrisk. Strategi Skandrenting skall vara ett fastighetsbolag som strävar mot att äga och hyra ut fastigheter på långa hyresavtal. Med fokus på kunden, fastigheten och ett långsiktigt synsätt skall vi vara en kompetent och stark samarbetspartner. Vi vänder oss i huvudsak till väl etablerade kunder inom näringsliv med låg kreditrisk samt till stat, kommun och landsting. Detta innebär att Skandrenting har låga risker i sin verksamhet vilket minimerar risken för kreditförluster. Fastighetsstrategin bygger på förvärv av strategiskt värdefulla fastigheter med möjlighet till alternativ användning. Merparten av hyresavtalen löper som räntebärande hyresavtal på år där våra hyresgäster ansvarar för förvaltningen av fastigheten. Ägare Skandrenting ägs till 100 procent av Erik Selin Fastigheter AB. Erik Selin är även storägare i det noterade bolaget Fastighets AB Balder. SID 6 AFFÄRSIDÉ OCH STRATEGI SKANDRENTING 2012

9 AFFÄRSIDÉ OCH STRATEGI SKANDRENTING 2012 SID 7

10 Detta är renting En låg räntebaserad hyra, kontroll över fastigheterna och ett långt hyresavtal det är renting. Genom vår erfarenhet och lyhördhet kan vi erbjuda skräddarsydda hyreslösningar som ger hyresgästen flexibilitet för framtiden. Hyran står i relation till kapitalkostnaden Den stora skillnaden mellan ett rentingavtal och ett traditionellt hyresavtal är att renting bygger på en räntebaserad hyra och att hyresgästen vanligen själv svarar för drift och underhåll av fastigheten. På så sätt kan mycket förmånliga hyresvillkor erbjudas och hyran står i direkt relation till kostnaden för kapital. Skandrenting förvärvar fastigheten till marknadsvärdet eller till anskaffningsvärdet vid nybyggnation. Affärens struktur Hyran i ett rentingavtal består endast av en ränte del och en kapitaldel till det bolag som äger fastig heten. I samband med förvärvet kan hyresgästen även teckna ett optionsavtal med möjlighet att köpa tillbaka fastigheten. Återköpet kan då ske vid vissa förutbestämda tidpunkter under avtalets löptid, där köpeskillingen bestäms i förväg. SID 8 DETTA ÄR RENTING SKANDRENTING 2012

11 Renting har många fördelar Det finns fördelar både med att hyra och att äga fastigheter. Med renting kombineras dessa fördelar på ett unikt sätt. Rentingmodellen ger både frihet och trygghet vilket gör det möjligt att hyra även de mest strategiska fastigheterna. Här följer de främsta fördelarna. Starkare balansräkning Med renting blir den långsiktiga kapitalbindningen mindre och skuldsättningen lägre vilket skapar utrymme för företagsförvärv eller en mer expansiv verksamhet. Mer fokus på kärnverksamheten Renting skapar möjligheter för företaget att fokusera på kärnverksamheten. Det är oftast inget självändamål att äga fastigheten. Det är verksamheten i fastigheten som leder företaget framåt. Effektivt utnyttjande av fastigheten Hyresgästens inflytande över lokalen är nästintill lika stort som när de själva äger fastigheten. Hyresgästen får dessutom möjlighet att dra nytta av Skandrentings kunnande och kontaktnät inom fastighetsbranschen. Attraktiva hyresnivåer Hyran är kopplad till kapitalkostnaden. Detta innebär att det inte finns några extra kostnader utöver hyran. Kunden erbjuds även möjlighet att själv välja bindningstid/räntebaser för räntan under hyresperioden. Trygghet under lång tid Ett rentingavtal ger stor trygghet och flexibilitet under en lång tid. Hyresgästen kan själv påverka många av de parametrar som avtalet bygger på. Många upplever det som en trygghet att ha finansieringen av en fastighet säkrad på lång sikt. Med ett optionsavtal garanteras handlingsfriheten även i framtiden. RENTING HAR MÅNGA FÖRDELAR SKANDRENTING 2012 SID 9

12 Fastigheter Målet för Skandrenting är en välbalanserad fastighetsportfölj. Våra kunder finns inom många verksamhetsområden där den offentliga sektorn utgör en betydande del. Verksamhetstyp Avtalsstruktur Avtalsperioder Vakansgrad Offentlig verksamhet 40% Industri och lager 28% Hotell 8% Affärslokal 6% Flygverksamhet 6% Vård 6% Räntebaserade Triple net-avtal 69% KPI-baserade Triple net-avtal 15% Förvaltningsfastigheter 16% Mindre än 3 år 10% 3-10 år 27% år 34% Mer än 15 år 29% Uthyrda fastigheter 98% Outhyrda fastigheter 2% Övrigt 6% Urval av Skandrentings största kunder Här finns Skandrentings fastigheter Kund Ort Data Polismyndigheten Kriminalvården Åklagarmyndigheten Spendrups bryggeri Trafikverket Siemens Whirlpool K-Rauta Saab och Kustbevakningen Sauer Danfoss Hemocue Saint Gobain Karlstad, Växjö och Halmstad Sala, Karlstad och Växjö Karlstad, Växjö och Halmstad Huddinge och Grängesberg Borlänge Finspång Norrköping Södertälje och Mölndal Skavsta flygplats, Nyköping Älmhult Ängelholm Linköping och Helsingborg Antal fastigheter: 59 60% vert SID 10 FASTIGHETER SKANDRENTING 2012

13 FASTIGHETER SKANDRENTING 2012 SID 11

14 Våra fastigheter Trafikverket Borlänge Banverket bildades 1988 och var en svensk myndighet fram till Huvuduppgiften var att förvalta statens spåranläggningar för all spårburen trafik i Sverige. I april 2010 skapades den nya myndigheten, Trafikverket, som tog över både Banverkets och Vägverkets verksamheter. Skandrenting har sedan 1991 ägt det tidigare Banverkets huvudkontor i Borlänge. Denna kontorsfastighet om cirka kvm ligger centralt belägen och gränsar både med tågstationen och med det nya IKEA-varuhuset. Under 2012 omförhandlades det tidigare 25-åriga hyresavtalet med ett nytt avtal som sträcker sig till 2022, nu med Trafikverket som hyresgäst. Trafikverket har cirka anställda med huvudkontor i Borlänge och regionkontor i sex olika städer runt om i landet. Efter sammanslagningen med Bankverket och Vägverket ansvarar Trafikverket idag för den långsiktiga planeringen av både vägar, järnvägar, sjöfart och luftfart. Ansvarsområdet sträcker sig även för drift och underhåll och byggande av statliga vägar. SID 12 Trafikverket Borlänge SKANDRENTING 2012

15 Trafikverket Borlänge SKANDRENTING 2012 SID 13

16 Våra fastigheter Finland Skandrenting har tidigare ägt ett fastighetsbestånd i Finland som avyttrades för cirka 10 år sedan. Nu är vi dock tillbaka i vårt grannland med vårt första förvärv. En kontorsfastighet på Bangatan/Ratakatu i centrala Helsingfors som idag är ombyggd till bostäder. Ett första förvärv som förhoppningsvis kan leda till att vi utökar vår närvaro i Finland. Denna kontorsfastighet förvärvades tillsammans med en lokal finsk partner Fram till i början av 2013 har fastigheten byggts om till lägenheter. Med sitt centrala läge och en stilren arkitektur har lägenheterna skapat ett stort intresse på bostadsmarknaden i Helsingsfors. Till skillnad från de svenska bostadsrättsföreningarna är dessa bostäder ägarlägenheter. Detta innebär att när projektet slutförs kommer fastigheten säljas över till ett bostadsaktie bolag med lägenhetsinnehavarna som enda aktieägare. SID 14 Finland SKANDRENTING 2012

17 Finland SKANDRENTING 2012 SID 15

18 Våra fastigheter Kustbevakningen År 1638 bestod Kustbevakningen av två strandriddare. De var stationerade i Kalmar och hade till uppgift att förhindra smuggling och vrakplundring. Den 25 mil långa patrulleringen längs med Sveriges ostkust skedde till fots eller häst. Så sköttes arbetet i mer än 300 år. Idag ser verksamheten lite annorlunda ut. Kustbevakningen är en civil myndighet som lyder under det svenska försvarsdepartementet. Uppgifterna ligger i att övervaka och kontrollera sjötrafiken och fisket och hjälpa människor till sjöss. På Skavsta Flygplats uppfördes 2007 en egen hangar för Kustbevakningen som nästföljande år förvärvades av Skandrenting. Denna affär inrymde även ytterligare två hangarer med tillhörande verkstäder och kontor med Saab Aerotech som hyresgäst. Hangaren hos Kust bevakningen inrymmer idag tre stycken av Kustbevakningens havsövervakningsflygplan av typen Dash 8 Q-300. Skavsta Flygplats är numera Sveriges tredje största flygplats i antalet resenärer. Flygplatsen har under de senaste åren genomgått flera om- och tillbyggnationer med bland annat ny infarts väg och nytt hotell. SID 16 Kustbevakningen SKANDRENTING 2012

19 Kustbevakningen SKANDRENTING 2012 SID 17

20 Våra fastigheter NCC Roads Skandrenting har i drygt 20 år ägt en industri- och kontorsfastighet i Veddesta industriområde norr om Stockholm. Fram tills i slutet av 2012 var Dynapac Skandrentings hyresgäst. När Dynapac, som numera ägs av Atlas Copco, beslutade att flytta sin verksamhet lyckades Skandrenting teckna ett nytt 10-årigt avtal med NCC Roads för hela fastigheten. NCC Roads kunde på detta sätt samlokalisera sin verksamhet från tidigare lokaler runt om i Stockholm. Företagets verksamhet spänner över hela värdekedjan, allt från produktion av krossoch asfaltprodukter till beläggningsar beten och vägservice. Bolaget producerar 6,8 miljoner ton asfalt och 30 miljoner ton sten- och krossmaterial per år vilket gör bolaget till Nordens största aktör inom asfalt- och krossbranschen. I Sverige omsätter NCC Roads cirka 12 Mdr SEK och har cirka medarbetare. SID 18 NCC Roads SKANDRENTING 2012

21 NCC Roads SKANDRENTING 2012 SID 19

22 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Skandrenting AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Verksamheten Skandrentings verksamhet startades i sin nuvarande form 1998, men delar av portföljen har anor sedan 1980-talet. Bolaget är moderbolag i en koncern som vid utgången av 2012 bestod av 56 rörelsedrivande bolag. Skandrentingkoncernen äger och hyr ut fastigheter, huvudsakligen till starka motparter inom näringslivet och den offentliga sektorn. Merparten av hyresavtalen är långa och till största delen räntebaserade. Bolagets verksamhet innefattar även att äga och förvalta aktier och andra värdepapper. bedriver sedan några år även indirekt utveckling av bostadsrätter i Stockholm genom Oscar Properties. Händelser under 2012 s rörelseresultat för 2012 uppgick till 82 (90) MSEK medan resultat efter finansnetto blev 43 (162) MSEK. Att resultat efter finansnetto har försämrats beror framförallt på poster av engångskaraktär för både 2012 och Det strategiska aktieinnehavet i Catena har under året sålts, detta innebar en nettoförlust om 41 MSEK var intäkten från Catena 69 MSEK. En annan anledning till det försämrade resultatet är att intressebolaget Oscar Properties redovisar en betydligt lägre vinst 2012, jämfört med året innan. Under året har Skandrenting fortsatt att förädla sin basverksamhet och ett flertal nya kontrakt har tecknats med såväl nya som befintliga hyresgäster. En av Skandrentings hyresgäster sedan 1990-talet har flyttat delar av sin verksamhet utomlands varför vakansen ökat något under året, dock har merparten av dessa ytor hyrts ut till nya hyresgäster på mer attraktiva nivåer. Vakansnivån är för första gången över 1%, men gott och väl under 2%. Skandrenting fortsätter att lyckas väl med sin uthyrningsverksamhet och har fortsatt under året visat god förmåga att på ett tidigt stadium lösa potentiella kommande vakanser. Skandrenting har sedan länge ett fint samarbete med vår största enskilda kund, Polisen, och vi investerar över 100 MSEK i polishuset i Halmstad där ett nytt 15 årigt avtal tecknats med hyresgästen. Projektet beräknas vara klart under hösten Vidare tecknades ett nytt 10-årigt hyresavtal med Trafikverket i Borlänge, om knappt kvm. Under året har Skandrenting haft stort fokus på, och investerat större delen av kassaflödet i, intressebolagen, där betydande belopp har gått till att finansiera Oscar Properties. Under året har dotterbolaget Skandrenting Förvaltning AB fusionerats upp i moderbolaget. Detta har bland annat fått till följd att all personal numer är anställda i moderbolaget, Skandrenting AB. Resultat i koncernen (MSEK) Rörelseresultat 81,7 90,3 Resultat efter finansiella poster 43,5 161,9 Resultat efter skatt 60,1 169,6 Investeringar och fastighetsförvärv har under 2012 genomfört nyinvesteringar för en sammanlagd volym om 45,9 (100,0) MSEK. Inga fastigheter har förvärvats under Försäljningar har under 2012 sålt 1 (3) fastighet med ett bokfört värde om 85,0 (75,2) MSEK. Finansiell ställning Fastighetsportföljen Vid utgången av 2012 ägde Skandrentingkoncernen 59 (60) fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 3 489,1 (3 612,8) MSEK. Fastigheterna är belägna i Sverige, med koncentration kring de södra och mellersta delarna av landet. Skandrentingkoncernens fastigheter är uthyrda på långa avtal med undantag av några fastigheter i Skandinavisk Fastighetsrenting. Vanligtvis löper hyresavtalen på år. Hyresgästerna är ekonomiskt starka offentliga och privata motparter och i huvudsak är det en hyresgäst per fastighet. I de flesta fall ansvarar hyresgästen för drift och förvaltning av fastigheten. För majoriteten av Skandrentingkoncernens fastigheter sker avskrivningar ned till avtalade restvärden. I några, oftast äldre, affärer har kunden en option att förvärva det fastighetsägande bolaget, antingen till fastighetens restvärde vid försäljningstidpunkten eller till ett annat i förväg avtalat högre pris. Värdepapper Bolaget förvaltar värdepapper. Bolagets placeringar utgörs dels av strategiska innehav i fastighetsbolag noterade på Stockholmsbörsen, dels placeringar i övriga noterade värdepappersinnehav. Under året har den största placeringen avyttrats. Totalt bokfört värde uppgår till 14 MSEK medan marknadsvärdet uppgår till 22 MSEK. SID 20 Förvaltningsberättelse SKANDRENTING 2012

23 Kapitalstruktur Skandrentingkoncernens hyresavtal är tecknade med ekonomiskt starka motparter och merparten av avtalen är kopplade till finansieringsavtal där kunden står för ränterisken. Andelen av räntebärande skulder där hyresavtalen är räntebaserade uppgår till 70 (75) %. s balansomslutning 2012 var 4 238,8 (4 482,9) MSEK. Det egna kapitalet uppgick på balansdagen till 878,8 (914,7) MSEK, vilket innebär en soliditet på 21 (20) procent. s räntebärande skulder uppgick vid årets slut till 3 129,9 (3 307,5) MSEK. Dessa skulder utgörs av lån från kreditinstitut i huvudsak för finansiering av koncernens fastig hetsbestånd. s enskilt största kostnad är räntekostnader. Förändringar i räntenivån påverkar koncernen i begränsad omfattning då kunden, för merparten av beståndet, svarar för ränterisken. För att ytterligare minska ränteexponeringen har även avtal tecknats avseende räntesäkringar. Marknadsvärdet per balansdagen på dessa, har ej påverkat resultatet. Likviditet Under 2012 har den löpande verksamheten genererat ett positivt kassaflöde på 93,1 (233,9) MSEK. Likvida medel vid årets utgång uppgick till 83,1 (85,2) MSEK. Därutöver fanns beviljade och ej utnyttjade krediter om sammanlagt 29 MSEK. Flerårsöversikt Skandrentingkoncernen fem år i sammandrag (MSEK) Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Resultat efter skatt Fastigheter, bokfört värde Eget kapital Räntebärande skulder Balansomslutning Soliditet %* Kassaflöde från löpande verksamheten Antal fastigheter * Soliditeten är beräknad som det egna kapitalets andel av balansomslutningen. Förvaltningsberättelse SKANDRENTING 2012 SID 21

24 Framtida utveckling 2013 har för Skandrentings del börjat bra med en fortsatt låg vakansgrad och en stabil basverksamhet. Bolaget har haft en god utveckling under senare år och är väl rustat att även fortsättningsvis vara en attraktiv långsiktig partner till befintliga och nya kunder. Miljöpåverkan Skandrenting bedriver inte någon egen tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt 9 kap 6 miljöbalken. Av Skandrentings hyresgäster är det ett fåtal som bedriver sådan verksamhet. Enligt avtal åligger det hyresgästerna, såsom verksamhetsutövare i fastigheten, att ansvara för att verksamheten bedrivs enligt gällande miljölagstiftning. Bolagsstyrningsrapport Skandrenting har inget krav att upprätta bolagsstyrningsrapport då Skandrenting inte är ett börsnoterat bolag. Skandrenting har en god intern kontroll och bra system för redovisning och analys samt följer i tillämpliga delar rekommendationer och praxis. Ägarstruktur Vid utgången av 2012 fördelade sig ägandet i Skandrenting AB enligt följande: Kapital Röster Erik Selin Fastigheter AB 100% 100% Summa 100% 100% Verksamheten bedriver förvaltning av fast egendom samt koncerngemensamma tjänster. Resultat och balansomslutning s resultat efter finansiella poster uppgick till 41 (147) MSEK. Balansomslutningen uppgick vid årets slut till 2 649,7 (2 742,9) MSEK. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel i moderbolaget: Balanserat resultat Fusionsresultat Årets resultat Summa disponibla vinstmedel kr kr kr kr Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinsten disponeras så att i ny räkning överföres kr Styrelsens uppfattning är att det lämnade koncernbidraget ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Det lämnade koncernbidraget kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap st (försiktighetsregeln). Resultat och ställning Beträffande bolagets och koncernens redovisade resultat för räkenskapsåret och ställningen per samt bolagets och koncernens finansiering och kapitalanvändning i övrigt, hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalys. SID 22 Förvaltningsberättelse SKANDRENTING 2012

25 Resultaträkning (TSEK) Rörelsens intäkter Nettoomsättning (Not 1,2) Andelar i intresseföretags resultat (Not 3) Övriga rörelseintäkter (Not 1) Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Fastighetsrelaterade kostnader Övriga externa kostnader (Not 4,5) Personalkostnader (Not 5,6) Avskrivningar (Not 7,8,9) Finansiella kostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag (Not 13) Resultat från andelar i intresseföretag (Not 3) Aktieutdelningar (Not 10) Resultat avyttring värdepapper (Not 18) Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner (Not 11) Skatt (Not 12) ÅRETS RESULTAT RESULTATRÄKNING SKANDRENTING 2012 SID 23

26 Balansräkning (TSEK) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Kontraktsrättigheter (Not 7) Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark (Not 8) Inventarier (Not 9) Pågående nyanläggningar (Not 14) Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag (Not 15) Fordringar hos koncernföretag (Not 16) Andelar i intresseföretag (Not 3) Fordringar hos intresseföretag (Not 17) Andra långfristiga värdepappersinnehav (Not 18) Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag (Not 2) Fordringar hos intresseföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (Not 19) Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SID 24 BALANSRÄKNING SKANDRENTING 2012

27 Balansräkning (TSEK) EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital (Not 20) Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Uppskrivningsfond Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Fria reserver Balanserade medel Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Minoritetsintressen Avsättningar Uppskjuten skatteskuld (Not 21) Summa avsättningar Långfristiga skulder (Not 22) Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skulder till intresseföretag Aktuella skatteskulder 5 Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (Not 23) Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter (Not 24) Ansvarsförbindelser (Not 25) BALANSRÄKNING SKANDRENTING 2012 SID 25

28 Kassaflödesanalys (TSEK) Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Värdereglering andelar Realisationsresultat försäljning fastighet/dotterbolag Andelar i intresseföretags resultat Erhållen ränta Erhållna utdelningar Erlagd ränta Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Minskning/ökning av kundfordringar Ökning av kortfristiga fordringar Ökning av leverantörsskulder Minskning/ökning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av fastigheter Förvärv av dotterbolag (Not 26) Försäljning av dotterbolag (Not 26) Nettoinvesteringar i intressebolag Försäljning av värdepapper Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Förändring långfristiga fordringar koncernföretag Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av skuld Amortering av skuld vid försäljning Lämnat koncernbidrag Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Därutöver en outnyttjad checkräkningskredit om SID 26 KASSAFLÖDESANALYS SKANDRENTING 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Skandrenting årsredovisning 2006

Skandrenting årsredovisning 2006 Skandrenting årsredovisning 2006 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Skandrenting AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Kort om oss. Mer än yta

Kort om oss. Mer än yta 2014 Innehåll Kort om Skandrenting... 3 Flerårsjämförelse... 4 Året i korthet... 5 VD kommentar... 7 Affärsidé och strategi... 8 Detta är renting... 8 Fastigheter... 10 Räkenskaper i sammandrag...12 Resultaträkning...13

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ)

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ) Delårsrapport januari till juni 2013 conpharm ab (publ) Sammandrag koncern (motsvarande period 2012) Omsättning, Q2 Omsättning, första halvåret 195 tsek (120 tsek) 196 tsek (149 tsek) Resultat efter skatt,

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Göteborg Energi Backa AB

Göteborg Energi Backa AB Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2013

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Fjärrvärme i Frölunda AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver produktion och försäljning av elenergi och fjärrvärme. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ)

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ) Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ) 556879-4134 Räkenskapsåret 2014 07 01 2015 06 30 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL) För räkenskapsåret 14 jun dec 2016, organisationsnummer

ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL) För räkenskapsåret 14 jun dec 2016, organisationsnummer ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL) För räkenskapsåret 14 jun 2016 31 dec 2016, organisationsnummer 5590664636 ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL), ORG NR 5590664636 Styrelsen

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret Årsredovisning fö r Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) 556879-4134 Räkenskapsåret 2012-01-02-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ.) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Röstånga Utvecklings AB (SVB) avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer