Tripep AB (publ) - halvårsrapport januari-juni 2001

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tripep AB (publ) - halvårsrapport januari-juni 2001"

Transkript

1 Tripep AB (publ) - halvårsrapport januari-juni 2001 Fas II-prövningen av GPG, CTN 002, fortgår. En statusrapport med effektdata kommer att presenteras måndagen den 17 september Tripeps forskare har identifierat en läkemedelskandidat mot hepatit C, vilket innebär genombrott för Tripeps forskning utanför GPGprojektet. Bolaget har ännu inga intäkter. Kostnaderna under perioden understiger lagd budget. Tripeps affärsidé är att utveckla och kommersialisera läkemedel framför allt baserade på bolagets patenterade teknologier. Det projekt som utvecklats längst är GPG, en potentiell ny bromsmedicin mot HIV som angriper viruset genom en ny verkningsmekanism, protein polymerisation inhibition (PPI). Preparatet har, genom den unika verkningsmekanismen, visat sig kunna hämma tillväxten även hos multiresistenta stammar av HIV. Med PPI-teknologin kan Tripep utveckla ytterligare läkemedelskandidater för behandling av andra kroniska sjukdomar, till exempel substanser som hämmar hepatit C virus och inflammationsproteinet TNF-alfa. Utöver GPG -projektet driver Tripep ett antal forskningsprojekt i preklinisk fas, vilka alla är baserade på bolagets patenterade teknologier. För beskrivning av bolagets teknologier hänvisas till bolagets hemsida

2 Verksamheten Forskningsprojekt Tripep bedriver, baserade på bolagets patenterade teknologier, åtta forskningsprojekt inom fyra olika områden. PPI, Protein-Polymeriserings-Inhibitorer GPG GPG genomgår för tillfället fas II-studier på HIV-smittade patienter. Hepatit C - i samarbete med forskare på University College i Dublin pågår arbete med att ta fram en läkemedelskandidat mot hepatit C. TNF-alfa forskning pågår för att söka medel för att hämma inflammationsproteinet TNF-α som bland annat är av betydelse i sjukdomsbilden vid kroniska tarminflammationer och ledgångsreumatism. RAS, Redirecting Antibody Specificity Stafylococcus Aureus forskning pågår kring ett unikt angreppssätt mot resistenta stafylokocker som orsakar den så kallade sjukhussjukan. PVK, Parvovirus-kapsid PCV Polycytemia vera innebär en okontrollerad tillväxt av röda blodkroppar och är en sjukdom utan effektiv behandling. I samarbete med Swedish Orphan utvecklar Tripep en ny läkemedelskandidat. Vacciner Hepatit C terapeutiskt vaccin. Problemet med att ta fram ett läkemedel mot hepatit C är att detta virus likt HIV ständigt förändrar sig (muterar) och därmed undgår immunförsvaret. Tripeps forskare har därför inriktat sin forskning mot att försöka få fram ett immunsvar mot stabila delar av hepatit C, dvs sådana som ej kan förändras av mutationer. Den upptäckt som Tripeps forskare har gjort ger avsevärt bättre immunsvar än vad andra forskargrupper som arbetar med stabila delar lyckats med. Denna upptäckt har patentsökts och bolaget har för avsikt att söka en kommersiell partner för vidare utveckling av vaccinet. HIV 1 de aminosyresekvenser som Tripep har patent på används för forskning kring dels ett förebyggande HIV-vaccin dels ett terapeutiskt vaccin att användas tillsammans med bromsmediciner. Samarbete kring detta pågår med Vaccine Research Institute of San Diego från vilket Tripep har inlicensierat en mycket lovande bärarteknologi som sannolikt ger mångfalt bättre immunsvar än gängse teknologier. Hepatit C profylaktiskt vaccin. Likaledes i samarbete med Vaccine Research Institute of San Diego pågår arbete kring ett profylaktiskt vaccin mot hepatit C. Pågående studier CTN 002, fas II-prövningen av GPG, pågår för närvarande vid 12 behandlingscentra i Europa, fem i Sverige, tre i Barcelona, två i Danmark samt ett i vardera Rom

3 och Helsingfors. Cirka 30 patienter har hittills fullföljt studien. Koden bryts och utvärdering av provresultaten kommer att påbörjas efter börsens stängning den 14 september En statusrapport med effektdata kommer att presenteras den 17 september GPG ges till patienter med sviktande pågående behandling mot HIV-1, i tre dosnivåer som tillägg till den behandling patienten har. Behandling sker i sex veckor med fyra veckors uppföljning. GPG har så här långt i studien tolererats mycket väl. Tripep kommer att fortsätta inkludera patienter i studien. De toxikologiska studierna av GPG följer plan. Den första långtidsstudien (sex månader på råtta) har avslutats och analyserats. Studien bekräftar GPG s fördelaktiga säkerhetsprofil. Tolv månaders toxikologisk studie (minigris) avslutades under sommaren. Analys pågår. Forskning och utveckling Tripep har under kvartalet färdigställt det egna virologiska säkerhetslaboratoriet samt det egna organkemiska laboratoriet. Forskningsresurserna omfattar dessutom egna cellodlings-, peptidsyntes-, molekylärbiologi- och analyslaboratorier. Tillsammans med de rekryteringar som har gjorts har Tripep nu de egna forskningsresurser som krävs för att vidareutveckla de projekt som ingår i forskningsportföljen. Samarbetsavtal Bolaget har samarbetsavtal med Swedish Orphan om framtagning av ett läkemedel mot Polycytemia vera, en sjukdom som leder till överproduktion av röda blodkroppar, samt med Vaccine Research Institute of San Diego om utveckling av ett vaccin mot HIV och ett mot hepatit C. Det är Tripeps strategi att utveckla delar av bolagets projektportfölj tillsammans med partners som kan bidra såväl med kompetens som med andra resurser. Som tidigare meddelats pågår ett aktivt arbete med att träffa samarbetsavtal kring det terapeutiska Hepatit C-vaccinet. Clinical Advisory Board, CAB För att hjälpa Tripep att utforma, utvärdera och strategiskt planera kommande kliniska studier har ett Clinical Advisory Board, CAB, inrättats. CAB träffas minst två gånger per år för att ge synpunkter på den fortsatta utvecklingen av GPG. CAB leds av Professor Anders Sönnerborg och övriga medlemmar är Professor Luc Perrin, Dr Graeme Moyle samt Dr Bonaventura Clotet, alla mycket välrenommerade HIVspecialister från olika delar av Europa. Rådet träffades första gången under sommaren. Framförallt diskuterades viktiga frågor vad gäller design av kommande kliniska studier inför inledande möten med amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA).

4 The 1st. IAS Conference on HIV Pathogenesis and Treatment GPG, som ny verkningsmekanism för behandling av HIV, presenterades vid The 1st. IAS Conference on HIV Pathogenesis and Treatment i Buenos Aires den 8-11 juli Ett föredrag och två posters presenterades. Dessa finns tillgängliga på Tripeps hemsida, Både verkningsmekanismen för GPG och utfallet av den kliniska studien av GPG på friska frivilliga, CTN 003, presenterades. Som tidigare meddelats visade studien att den farmakodynamiska effekten, det vill säga den effekt GPG, har i kroppen, kvarstår längre än förväntat. Resultat Bolaget har ännu inga intäkter. Kostnaderna under perioden understiger lagd budget. Bolagets forsknings- och utvecklingskostnader uppgick till ca 8,1 (6,6) MSEK under kvartalet och ca 14,3 (11,8) MSEK för första halvåret Av detta utgjorde 5,5 (3,1) MSEK respektive 10,0 (8,8) MSEK kostnader för externa forskare och underleverantörer. Finansiell ställning Bolagets likvida medel uppgick per den 30 juni 2001 till 193,2 MSEK (31 mars 2001: 208,5 MSEK). Därutöver finns beviljat, ännu ej utnyttjat, villkorslån från Industrifonden om 15 MSEK. Marknadsvärdet på kortfristiga placeringar i ränte- och avkastningsfonder uppgick per den 30 juni 2001 till 185,2 MSEK. Dessa har under perioden gett en totalavkastning om 1,4 procent. Det egna kapitalet uppgick per den 30 juni 2001 till 178,8 MSEK (31 mars 2001: 193,4 MSEK). Bolagets aktiekapital om kr är fördelat på aktier á nominellt 0,20 SEK. Därutöver finns teckningsoptioner utställda, motsvarande aktier. Av dessa är i bolagets ägo. Under perioden har optionsrätter serie A makulerats. Till nyckelpersoner har optioner av serie B sålts till marknadsmässigt pris. Försäljningen inbringade 0,2 MSEK, vilket förts direkt mot eget kapital. Investeringar Under kvartalet har bolaget nettoinvesterat i inventarier med ca 0,7 (2,0) MSEK och under första halvåret 2001 ca 1,1 (4,8) MSEK. Personal Bolaget hade vid rapportperiodens utgång 49 medarbetare (42 föregående kvartal) varav 24 anställda (17 föregående kvartal). Sedan halvårsskiftet har ytterligare 2 forskare anställts. Bolagets aktiva rekryteringsfas är nu avslutad. Kommande rapporttillfällen Delårsrapport januari-september oktober Bokslutskommuniké för verksamhetsåret januari 2002 Årsredovisning avseende verksamhetsåret 2001 mars 2002 Bolagsstämma avseende verksamhetsåret 2001 april 2002

5 Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 och med tillämpning av samma redovisnings- och värderingsprinciper som i årsredovisningen för år Resultaträkningar MSEK april-juni april-juni jan - juni jan - juni Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter 0,1 0 0,3 0 0,2 0 Bruttoresultat 0,1 0 0,3 0 0,2 0 Rörelsens kostnader Forsknings- och utvecklingskostnader -0,8-1,4-1,4-1,4-5,3-2,7 Externa forsknings- och utvecklingskostnader -5,5-3,1-10,0-8,8-15,3-3,4 Övriga externa kostnader -3,8-4,9-12,0-7,1-9,8-3,6 Personalkostnader -4,0-1,9-7,5-3,2-11,7-1,4 Avskrivning av materiella anläggningstillgångar -0,2-0,4-0,3-0,4-0,9-0,0 Nedskrivn. av immateriella anläggningstillgångar ,6 Jämförelsestörande poster ,7-0,1 Övriga rörelsekostnader ,0 0 Summa rörelsekostnader -14,3-11,7-31,2-20,9-56,7-13,9 Rörelseresultat -14,2-11,7-30,9-20,9-56,5-13,9 Resultat från finansiella investeringar Förändring av kortfristiga placeringar 1,3 0 3,6 0-6,3 0 Ränteintäkter och liknande resultatposter 0,1 0,5 0,2 0,6 11,7 0,1 Räntekostnader och liknande resultatposter -1,1-0,1-1,4-0,1-0,5-0,0 Summa resultat från finansiella investeringar 0,3 0,4 2,4 0,5 4,9 0,1 Resultat efter finansiella poster -13,9-11,3-28,5-20,4-51,6-13,8 Skatt på periodens resultat Periodens resultat -13,9-11,3-28,5-20,4-51,6-13,8 Resultat per aktie SEK april-juni april-juni jan - juni jan - juni Resultat -1,01-4,89-2,07-8,85-3,75-6,88 Utdelning

6 Balansräkningar MSEK Immateriella anläggningstillgångar 4,8 2,2 4,2 2,0 Materiella anläggningstillgångar 3,2 2,2 2,1 0,0 Omsättningstillgångar 3,5 2,3 3,9 1,0 Likvida medel 193,2 54,8 222,4 2,2 Summa tillgångar 204,7 61,5 232,6 5,2 Eget kapital (se not nedan) 178,8 35,1 207,3 2,6 Förlagslån 20,0 20,0 20,0 2,0 Kortfristiga icke räntebärande skulder 5,9 6,4 5,3 0,6 Summa eget kapital och skulder 204,7 61,5 232,6 5,2 Not. Förändring av eget kapital ( ) SEK Aktiekapital Överkurs Balanserat Periodens Totalt fond resultat resultat Belopp vid årets ingång Resultatdisposition föreg. års resultat Tecknade optioner serie B Periodens resultat Belopp vid periodens utgång

7 Kassaflödesanalys MSEK Kassaflöde från den löpande verksamheten Resultat efter finansnetto -28,5-20,4-51,6-13,8 Avskrivningar 0,3 0,4 0,9 2,7 Realisationsresultat - - 0,0 0,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -28,2-20,0-50,7-11,1 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning av fordringar 0,8-0,6-3,2-0,5 Ökning av kortfristiga skulder -0,0 5,7 5,0 0,2 Kassaflöde från den löpande verksamheten -27,4-14,9-48,9-11,4 Kassaflöde från investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1,1-2,5-2,9-0,0 Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -0,9-0,6-2,2-1,2 Kassaflöde från investeringsverksamheten -2,0-3,1-5,1-1,2 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Nyemissioner - 50,7 253,5 7,1 Optioner 0,2 1,9 2,7 0,3 Upptagna lån - 20,0 20,0 2,0 Amortering av skuld - -2,0-2,0-0,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,2 70,6 274,2 9,4 Periodens kassaflöde -29,2 +52,6 +220,2-3,2 Likvida medel vid periodens början 222,4 2,2 2,2 5,4 Likvida medel vid periodens slut 193,2 54,8 222,4 2,2 Nyckeltal april-juni april-juni jan - juni jan - juni Avkastning på sysselsatt kapital, % neg neg neg neg neg neg Avkastning på eget kapital, % neg neg neg neg neg neg Soliditet, % 88,9 72,5 88,9 72,5 89,0 49,0 Nettoskuldsättningsgrad, ggr -0,84-0,50-0,84-0,50 0,05-0,07 Andel riskbärande kapital, % 88,9 72,5 88,9 72,5 89,0 49,0 Kassaflöde, MSEK -15,3 +11,1-29,1 +52,6-54,0-12,6 Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar, MSEK 0,7 2,0 1,1 4,8 5,1 1,2 Total forskning och utveckling, MSEK 6,3 5,1 11,4 10,2 27,4 6,1 Löner, ersättningar och sociala kostnader, MSEK 4,0 1,9 7,5 3,2 11,3 1,6 Medelantal anställda Medelantal heltidsmedarbetare

8 Data per aktie Eget kapital, kr 13,0 17,55 15,06 1,27 Utestående genomsnittligt antal aktier Huddinge den 30 augusti 2001 Tripep AB (publ) Hans Möller Verkställande direktör Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor. För ytterligare information kontakta Hans Möller, VD telefon , mobil e-post: eller Inga Lundberg, VP Investor Relations telefon , mobil e-post: Hemsida:

Bokslutskommuniké Stockholm 22 oktober 2010

Bokslutskommuniké Stockholm 22 oktober 2010 Bokslutskommuniké Stockholm 22 oktober 2010 1 september 2009-31 augusti 2010 Bokslutskommuniké Diamyd Medical AB (publ.), Räkenskapsåret 2009/2010 (www.omxgroup.com ticker: DIAM B; www.otcqx.com ticker:

Läs mer

Active Biotech Bokslutsrapport Januari december 2007

Active Biotech Bokslutsrapport Januari december 2007 Active Biotech Bokslutsrapport Januari december 2007 Laquinimod registreringsgrundande fas III-program mot multipel skleros fortskrider enligt plan ANYARA fas II/III-prövning för behandling av njurcancer

Läs mer

BioInvent flyttar fram positionerna planerar tre nya kliniska studier

BioInvent flyttar fram positionerna planerar tre nya kliniska studier PRESSMEDDELANDE 22 april BioInvent delårsrapport 1 januari BioInvent flyttar fram positionerna planerar tre nya kliniska studier Första kvartalet, januari mars Nettoomsättning januari mars uppgick 0,6

Läs mer

Delårsrapport Stockholm 1 juli 2011

Delårsrapport Stockholm 1 juli 2011 Delårsrapport Stockholm 1 juli 2011 1 september 2010 31 maj 2011 Delårsrapport 3 Diamyd Medical AB (publ.), räkenskapsåret 2010/2011 (www.omxgroup.com ticker: DIAM B; www.otcqx.com ticker: DMYDY) Tredje

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen

Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 9.080 (9.468) Periodens resultat uppgick till KSEK -8.250 (-5.531)

Läs mer

Innehåll. Årsstämma. sårläkningsbehandlingen ChronSeal, det terapeutiska hepatit C-vaccinet ChronVac-C,s a m t teknologiplattformen RAS

Innehåll. Årsstämma. sårläkningsbehandlingen ChronSeal, det terapeutiska hepatit C-vaccinet ChronVac-C,s a m t teknologiplattformen RAS ÅRSREDOVISNING 2008 Innehåll Året i korthet... 3 VD har ordet... 4 Affärsidé, mål och strategier... 5 Forskningsprocessen och projektfinansiering... 6 Forskningsportföljen... 8 Nätverk och medarbetare...

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2013

Delårsrapport januari-september 2013 Delårsrapport januari-september Om ej annat anges i denna delårsrapport, avses koncernen. Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period. Zubsolv - framgångrikt lanserad i USA den 16 september

Läs mer

Nexam Chemical Holding AB (publ)

Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport för kvartal 1 januari-mars 2013 Delårsrapport för kvartal 1 januari-mars 2013 2 Bakgrund och inledande kommentarer Nexam Chemical Nexam utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt

Läs mer

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 1 av 7 VD Jan Bengtsson kommenterar Uniflex delårsrapport 1 januari 30 juni 2008: Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 Uniflex redovisar ett

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2012

Bokslutskommuniké för 2012 Bokslutskommuniké för 2012 Omsättningen för 2012 uppgick till 16 632 KSEK (f å 11 639 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 163 KSEK (f å - 480 KSEK) Nettoresultatet uppgick till - 881

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Flera stora order och nya partners ger fortsatt stigande omsättning för Precise Biometrics

Flera stora order och nya partners ger fortsatt stigande omsättning för Precise Biometrics Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Bokslutskommuniké 2001 Flera stora order och nya partners ger fortsatt stigande omsättning för Precise Biometrics Omsättning år 2001 uppgick till MSEK 14,1

Läs mer

NIQUE USTOMIZED INDIVIDUALLY. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 31 december 2014 Episurf Medical AB (publ)

NIQUE USTOMIZED INDIVIDUALLY. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 31 december 2014 Episurf Medical AB (publ) INDIVIDUALLY USTOMIZED BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 31 december 2014 Episurf Medical AB (publ) NIQUE a BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Koncernredovisning enligt IFRS upprättades första gången i och med årsredovisningen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

CellaVision AB (publ)

CellaVision AB (publ) CellaVision AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2002 - Nettoomsättningen uppgick till 9 Mkr (2,2), rörelseresultatet till -38,6 Mkr (-40,2) samt nettoresultatet till -38,4 Mkr (-40,1) - 9 system

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 KVARTAL 1, 2014

Delårsrapport januari mars 2014 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 KVARTAL 1, 2014 Delårsrapport januari mars 2014 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 KVARTAL 1, 2014 Delårsrapport Q1 2014 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

LightLab Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké 2007

LightLab Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké 2007 LightLab Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké 2007 2007 gjordes viktiga framsteg i utvecklingen av den kvicksilverfria energisparlampan. Ett ljusflöde på över 3 200 lumen uppnåddes Utvecklingen har gått

Läs mer

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport jan - juni 2009

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport jan - juni 2009 Delårsrapport andra kvartalet 2009 Nettoomsättning uppgår till 38,8 (35,8) MSEK, andra kvartalet 14,9 (28,2) MSEK. Rörelseresultat uppgår till -5,3 (-5,2) MSEK, andra kvartalet -3,5 (-2,3) MSEK. Resultat

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 maj 31 oktober 2008 KORT OM PERIODEN maj - oktober 2008 Koncernens nettoomsättning uppgick till 59 785 tkr (21 506 tkr) 1 Rörelseresultatet

Läs mer

Fler resande och lägre kostnader ger rekordresultat i tredje kvartalet Periodens resultat efter skatt uppgick till:

Fler resande och lägre kostnader ger rekordresultat i tredje kvartalet Periodens resultat efter skatt uppgick till: DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2005 Utsikt från ett tågfönster i Jämtland. Fler resande och lägre kostnader ger rekordresultat i tredje kvartalet Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014 1 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET Företrädes- och riktad emission har genomförts. Företrädesemissionen övertecknades. Apportemissionen

Läs mer

Moberg Pharma AB (Publ) Delårsrapport januari - juni 2014

Moberg Pharma AB (Publ) Delårsrapport januari - juni 2014 Moberg Pharma AB (Publ) Delårsrapport januari - juni 2014 STARKT ANDRA KVARTAL Efter ett starkt andra kvartal är vi på god väg mot målen att förbättra lönsamheten under 2014, kommenterar Peter Wolpert,

Läs mer

Produkten kombinerar ett världsledande affärssystem (Microsoft Dynamics AX) med

Produkten kombinerar ett världsledande affärssystem (Microsoft Dynamics AX) med Omsättning 23,2 (20,7) MKR Rörelsemarginal neg (2,6) % Rörelseresultat 2,9 (0,5) MKR Kassaflöde 37,7 (0,1) MKR Resultat efter skatt 2,8 (0,5) MKR Resultat per aktie 0,08 (0,01) SEK Omsättning 47,1 (38,9)

Läs mer

Lyckad nyemission lägger grunden för framtida satsningar

Lyckad nyemission lägger grunden för framtida satsningar DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT FÖR SANIONA FÖR AB SANIONA (PUBL) AB (PUBL) Perioden 2 556962-5345 Publicerad den 20 maj 2015 Lyckad nyemission lägger grunden för framtida satsningar Första kvartalet 2015*

Läs mer

ÅRSSTÄMMA OCH ÖVRIG INForMATION

ÅRSSTÄMMA OCH ÖVRIG INForMATION Årsredovisning 2013 INNEHÅLL 3 Om karo bio 4 Vision, mål, affärsmodell och strategi 6 VD har ordet 8 vår omvärld 10 Projektportfölj 12 Aktien och ägare 14 Femårsöversikt 18 Förvaltningsberättelse 22 Koncernens

Läs mer

RÖRELSERESULTATET UPP 12 %

RÖRELSERESULTATET UPP 12 % DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2012 RÖRELSERESULTATET UPP 12 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2012 Nettoomsättning 278,8 Mkr (265,7) Resultat efter finansnetto 34,6 Mkr (30,2) Rörelsemarginal

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

Stronghold Invest AB (publ)

Stronghold Invest AB (publ) Stronghold Invest AB (publ) Org.nr 556713-9067 Bokslutskommuniké 2013 Omsättningen ökade med 7 procent till 898 (836) MSEK Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) 84 (79) MSEK, rörelsemarginal 9,4%

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer