Nytt om lagen för personförsäkring och sparande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2012-01-01"

Transkript

1 Nytt om lagen för personförsäkring och sparande Här ges en kortfattad sammanställning av nya lagar och lagförslag m.m., som bedöms vara av intresse för vår verksamhet. Innehåll: PERSONFÖRSÄKRING/SPARANDE ALLMÄNT Solvens II-utredningens betänkande Förlängd tid för Livförsäkringsutredningen Äktenskapsregistret flyttat till Skatteverket Nya informationsföreskrifter från Finansinspektionen Sambandsbedömning av olycksfall och invaliditet Påstådd minnesförlust hindrade inte preskription Ärrtabell inte oskälig SKATTER INKOMSTSKATT Värdering av vissa anställningsförmåner och avdrag för arbetsresor Skiktgränser för statlig inkomstskatt Grundavdrag Gränsbeloppet för statlig inkomstskatt höjt till 200 kr Investeringssparkonto ny sparform Ändrad beskattning av investeringsfonder och dess ägare Ändringar i skattereglerna för fåmansföretagare Skatteförfarandelag om deklaration, kontrolluppgifter, skattebetalning och taxering Återköp av pensionsförsäkring ÖVRIGT Avkastningsskatten ändrad på K-försäkringar Uttag av avkastningsskatt 2012 från försäkringar i Folksam Kommunala fastighetsavgifterna höjda SOCIALFÖRSÄKRING ALLMÄNT Höjd allmän pension 1

2 Arbetslöshetsersättning samordnas med uppskjuten tjänstepension VIKTIGA SIFFROR 2012 PERSONFÖRSÄKRING/SPARANDE ALLMÄNT Solvens II-utredningens betänkande Den s.k. Solvens II-utredningen lämnade i oktober sina förslag till hur EU-direktivet 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) ska genomföras i svensk rätt. Förslagets regler kan delas in i kvantitativa krav (pelare I), kvalitativa krav (pelare II) och krav på transparens (pelare III). Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari På tjänstepensionsområdet föreslås att det från och med den 31 mars 2013 införs regler för tjänstepensionsinstitut. Det är en företagsform som är vanlig i de flesta andra EU-länder för pensionsprodukter och andra anställningsförmåner. Svenska försäkringsföretag kan välja att omvandla sig till tjänstepensionsinstitut eller fortsätta erbjuda tjänstepension genom försäkring (SOU 2011:68). För att leva upp till de krav som regelverket för Solvens II kommer att ställa så har Folksam startat Program Solvens II. Förlängd tid för Livförsäkringsutredningen Utredningen skulle enligt regeringens direktiv redovisas den 31 mars Tiden har nu förlängts till den 15 juni 2012 (dir. 2011:114). Äktenskapsregistret flyttat till Skatteverket Den 1 oktober 2011 tog Skatteverket över ansvaret för äktenskapsregistret. Den som vill registrera ett äktenskapsförord, gåva mellan makar eller bodelning ska vända sig till skattekontoret i Härnösand. Avgiften för att registrera en handling är oförändrat 275 kr. Nya informationsföreskrifter från Finansinspektionen Informationsreglerna gällande livförsäkring, tjänstepension och skadeförsäkring slås ihop och samlas i en föreskrift. I samband med detta införs allmänna råd om förköpsinformation i form av faktablad för sparprodukter inom livförsäkring. Därigenom skapas bättre förutsättningar för konsumenter att få tydlig och relevant information som är jämförbar mellan olika företag och med andra sparformer. De nya föreskrifterna och allmänna råden träder i kraft den 1 april 2012 (FFFS 2011:39). Sambandsbedömning av olycksfall och invaliditet Många mål hos domstolar handlar om huruvida det finns samband mellan ett olycksfall och senare uppkommen invaliditet. I en dom (inget Folksamärende) redovisade tingsrätten hur man bedömt sambandsfrågan. Det hade skett genom en sammanvägning av bevisning rörande (i) hälsotillståndet innan olyckan, (ii) graden av våld eller trauma som orsakats av olyckan, (iii) symtomdebut i anslutning till olyckan, (iv) kontinuitet i besvären och (v) konkurrerande 2

3 skadeorsaker. En utgångspunkt är att en mycket allvarlig olycka med kraftigt våld gör det lättare för den skadelidande att påvisa samband än en mindre allvarlig olycka. Vidare är medicinsk dokumentation i anslutning till olycksfallet mer tillförlitlig än senare gjorda journalanteckningar vad gäller skadors orsak och samband med senare uppkomna besvär. Sjukskrivning efter olycksfallet har betydelse. Tingsrätten betonade att försäkringsbolagets läkare hade utbildning i och mångårig erfarenhet av försäkringsmässiga sambandbedömningar. Sambandsfrågan är av medicinsk natur och tingsrätten är därför i stor utsträckning hänvisad till att värdera läkarnas uppgifter. I det aktuella målet fanns flera omständigheter som talade emot den försäkrade. En trafikolycka hade skett i låg hastighet, endast lindriga personskador vid tillfället och ingen sjukskrivning, en atypisk stegrande besvärsutveckling, som det också fanns alternativa orsaker till, och den försäkrade hade i efterhand ändrat vissa uppgifter. Tingsrätten ansåg inte att senare besvär och arbetsoförmåga hade samband med trafikolyckan och ogillade den försäkrades yrkanden (Stockholms tingsrätts dom den 28 september 2011 i mål nr T ). Kommentar: Tingsrättens metod att dela upp bevisningen på fem områden stämmer överens med Högsta förvaltningsdomstolens synsätt i två domar den 3 mars 2010 (mål nr och ). Påstådd minnesförlust hindrade inte preskription En man drabbades 1992 av en psykossjukdom men begärde inte ersättning ur sin gruppförsäkring förrän Han hävdade att han på grund av sjukdomen inte mindes att han tecknat försäkringen. Försäkringsbolaget Trygg-Hansa åberopade treårspreskription. Allmänna reklamationsnämnden avslog mannens klagomål och anförde att han haft relevant kännedom om att de aktuella fordringsanspråken kunnat göras gällande mer än tre år innan han begärde ersättning. Det finns inte stöd för att det på ett för preskriptionsfrågan relevant sätt skulle ha fallit mannen, som varit den som anslutit sig till gruppförsäkringen, ur minnet att han omfattades av försäkringen (ARN dnr ). Ärrtabell inte oskälig Länsförsäkringar utbetalade ärrersättning från en barn- och ungdomsförsäkring enligt sin ärrtabell. Den försäkrade mannen yrkade hos Allmänna reklamationsnämnden högre ersättning i enlighet med Trafikskadenämndens praxis. Han anförde att försäkringsvillkoret är oskäligt mot honom som konsument i den mån det leder till lägre ersättning än vad som följer av skadeståndsrättslig praxis. Vidare ingår inte försäkringsbolagets tabell i den information som konsumenten får vid tecknandet eller därefter. Därtill kommer att det är den vid utbetalningstillfället gällande tabellen som bestämmer ersättningens storlek och bolaget kan därmed godtyckligt ändra grunderna för ersättning. I försäkringsvillkoren hänvisas till en särskild vid utbetalningstillfället gällande ärrtabell. Allmänna reklamationsnämnden ansåg inte att villkoret var oskäligt för att det gav lägre ersättning än vad Trafikskadenämndens tabeller skulle ha medfört. Tillämpningen av villkoret och övriga omständigheter som mannen åberopat leder inte heller till ett oskäligt resultat, enligt nämnden (ARN dnr ). 3

4 SKATTER INKOMSTSKATT Värdering av vissa anställningsförmåner och avdrag för arbetsresor Förmån av fri lunch eller middag ska i år värderas till 80 kr. Statslåneräntan (SLR) den 30 november föregående år har betydelse i olika sammanhang. Den som lånar av sin arbetsgivare måste för att slippa förmånsbeskattning betala en ränta som uppgår till SLR + 1 procentenhet. För den som har förmån av fri bil bestäms förmånsvärdet delvis av SLR. Den 30 november 2011 var SLR 1,65 % jämfört med 2,84 % året innan. Avdraget för resor till och från arbetet minskar genom att gränsen för den icke avdragsgilla delen höjs från till kr. Kostnaden för resor med egen bil till och från arbetet samt vid tjänsteresor beräknas oförändrat till 18,50 kr per mil. Skiktgränser för statlig inkomstskatt Skiktgränserna har i år höjts till följande nivåer för personer under 65 år. Upp till en beskattningsbar förvärvsinkomst på kr erläggs endast kommunal inkomstskatt. Med hänsyn till grundavdraget innebär det att man kan tjäna upp till kr ( kr per månad) utan statlig inkomstskatt. På beskattningsbar förvärvsinkomst mellan kr och kr tillkommer 20 % statlig skatt. Det innebär att för lönedelar mellan kr och kr erläggs kommunal skatt och 20 % statlig inkomstskatt. Vid beskattningsbar förvärvsinkomst över kr, dvs. för lönedelar över kr (ca kr per månad), ökar den statliga skatten till 25 %. Den som pensionssparar kr kan således ha en inkomst på ( =) kr utan att få statlig skatt. Personer som vid årets ingång fyllt 65 år har ett förhöjt grundavdrag, se nedan, vilket medför att de kan ha inkomster upp till kr utan statlig inkomstskatt och upp till kr med 20 % statlig skatt. Regeringen föreslog under våren 2011 att skiktgränserna och grundavdraget för pensionärer skulle höjas betydligt mer men förslaget återtogs. Grundavdrag Grundavdraget beräknas med hjälp av prisbasbeloppet, vilket i år lett till att grundavdraget höjts något. Om den taxerade förvärvsinkomsten uppgår till högst kr är grundavdraget kr. Vid inkomst däröver ökar grundavdraget med 20 % av överskjutande inkomst till som mest kr vid inkomst mellan och kr. Vid högre inkomst sjunker grundavdraget med en avtrappningstakt på 10 % ner till kr, som gäller för inkomstnivån kr och däröver. Pensionärer har ett förhöjt grundavdrag. Upp till en taxerad inkomst på kr motsvarar grundavdraget hela inkomsten. Grundavdraget ökar med inkomsten till som högst kr för inkomster mellan och kr. Vid högre inkomst avtrappas grundavdraget 4

5 långsamt ner till kr för inkomster på kr och däröver. Det förhöjda grundavdraget gäller för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år (födda 1946 eller tidigare) och kan även utnyttjas mot arbetsinkomst. Gränsbeloppet för statlig inkomstskatt höjt till 200 kr I många år har statlig inkomstskatt endast tagits ut om underlaget av förvärvsinkomst eller inkomst av kapital uppgått till 100 kr. Beloppet har vid årsskiftet höjts till 200 kr. Gränsbeloppet för deklarationsskyldighet för inkomster av kapital följdändras till samma nivå. Den som skulle behöva deklarera enbart på grund av schablonintäkt av investeringsfond eller investeringssparkonto behöver dock inte deklarera utan beskattning sker med ledning av kontrolluppgift. Gränsbelopp för skyldighet att lämna kontrolluppgift och göra preliminärskatteavdrag har inte höjts. Investeringssparkonto ny sparform Genom ny lagstiftning från årsskiftet om investeringssparkonto ges värdepappersbolag, banker och andra kreditinstitut möjlighet att erbjuda privatpersoner sparande med schablonbeskattning. Sparande får ske i finansiella instrument som bl.a. aktier, obligationer och fondandelar inom ramen för ett avtal om investeringssparkonto. Kontanta medel sätts in på kontot för att förvärva tillgångar och får fritt tas ut för annat sparande eller konsumtion (SFS 2011:1265, prop 2011/12:1). Den schablonmässiga beskattningen av investeringssparkonto innebär att kapitalvinster inte beskattas och kapitalförluster inte får dras av vid försäljning av finansiella instrument på kontot. I stället ska en schablonmässig avkastning beräknas. Det görs genom att ett kapitalunderlag multipliceras med statslåneräntan vid utgången av november månad föregående år. Kapitalunderlaget beräknas till en fjärdedel av dels värdet av sparandet vid ingången av varje kvartal, dels inbetalningar och överföringar av finansiella instrument som har gjorts till investeringssparkontot under kalenderåret. Den på detta sätt framräknade avkastningen ska tas upp som intäkt i inkomstslaget kapital enligt inkomstskattelagen. Kreditinstitutet ska lämna kontrolluppgift om schablonintäkten. Ändrad beskattning av investeringsfonder och dess ägare Den som vid ingången av ett kalenderår har ägt andelar i en investeringsfond (direkt fondsparande) ska som inkomst av kapital ta upp en schablonintäkt på 0,4 % av det ingående värdet varje år. Det gäller andelar i såväl svenska som utländska investeringsfonder. För den som exempelvis har ett fondvärde på kr blir skatten x x skattesats 30 % = 120 kr. De nya reglerna börjar gälla för inkomståret 2012 och avser både fysiska och juridiska personer. Förändringen ska inte sammanblandas med reglerna för investeringssparkonto. Utdelning och kapitalvinster från fondandelar beskattas som tidigare. Den nya schablonskatten drabbar inte alla delägare. Skattesubjekt som är föremål för avkastningsbeskattning istället för inkomstbeskattning kommer inte att påföras schablonskatten, d.v.s. Folksam Fondförsäkring och Folksam Liv, som i huvudsak är föremål för avkastningsbeskattning, berörs inte av dessa regler. Införandet av schablonintäkt skulle få till följd att en stor mängd fondsparare, främst barn, skulle bli deklarationsskyldiga. Lagen har därför ändrats så att fysiska personer inte behöver deklarera enbart på grund av schablonintäkten, under förutsättning att kontrolluppgift har 5

6 lämnats av fondföretaget. Delägaren måste själv inbetala skatten på schablonintäkten. Genom att gränsbeloppet för statlig inkomstskatt har höjts till 200 kr, se ovan, behöver skattebelopp under 60 kr inte betalas. Samtidigt har inkomstskattelagen ändrats så att investeringsfonder inte längre är skattskyldiga för inkomst av tillgångar som ingår i fonden. Överföringen av skattskyldigheten från fonden till delägarna görs för att svenska fonder inte ska ha skattenackdelar jämfört med utländska fonder. Ändringar i skattereglerna för fåmansföretagare De särskilda skattereglerna för fåmansföretagare (3:12-reglerna) har ändrats vid årsskiftet. Schablonbeloppet för 20 %-beskattad utdelning har höjts från 2,5 till 2,75 inkomstbasbelopp. Det motsvarar kr eftersom basbeloppet för 2011 ska användas inkomståret En andelsägare ska fortsättningsvis endast få använda sig av schablonbeloppet i ett aktiebolag per år. Om en andelsägare äger andelar i andra fåmansbolag ska huvudregeln användas för dessa. Ändringen görs för att förhindra skatteplanering med uppdelning av vinster i flera nybildade bolag och sedan flera uttag av schablonbelopp. Utdelning överstigande gränsbeloppet för 20 % skatt beskattas som inkomst av tjänst. Det har nu införts ett tak på 90 inkomstbasbelopp för hur stor utdelning som under ett år ska tas upp i inkomstslaget tjänst, sammanräknat för den skattskyldige och närstående. Utdelning över detta tak beskattas med 30 % i inkomstslaget kapital. För kapitalvinst gäller fortfarande ett tak på 100 inkomstbasbelopp. Skillnaden motiveras av att taket för kapitalvinster gäller för avyttringar under en sexårsperiod. Räntesatsen för positiv räntefördelning höjs från statslåneräntan ökad med fem procentenheter till statslåneräntan ökad med fem och en halv procentenhet. Ändringen gynnar företagare med enskild firma eller handelsbolag. Skatteförfarandelag om deklaration, kontrolluppgifter, skattebetalning och taxering Vid årsskiftet trädde en ny lag i kraft för i stort sett hela skatteförfarandet. Lagen ersatte bl.a. skattebetalningslagen, taxeringslagen och lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter. Genom att bestämmelserna samlats i en lag blir regelverket tydligare och lättare att tillämpa. Andra juridiska personer än dödsbon ska från och med 2013 lämna inkomstdeklaration den 1 mars, den 1 juli, den 1 november eller den 15 december beroende på när räkenskapsåret går ut. Fysiska personer och dödsbon ska även i fortsättningen deklarera senast den 2 maj. För kontrolluppgifter tillämpas nya lagen första gången på uppgifter som avser kalenderåret (SFS 2011:1244, prop 2010/11:165). Återköp av pensionsförsäkring En man begärde dispens hos Skatteverket för återköp av en pensionsförsäkring i SEB Trygg Liv. Han åberopade att han på grund av intellektuella funktionshinder inte förstod vad pensionsförsäkring innebar, att han inte hade familj som skulle kunna vara förmånstagare och att hans bostadstillägg påverkades negativt av pensionsutbetalning. Förvaltningsrätten medgav dispens men kammarrätten ändrade och avslog dispensansökan. Enligt kammarrätten var mannen inte på obestånd. Påverkan på bostadstillägg kan inte anses som sådana synnerliga skäl som krävs för dispens. Omständigheterna är inte heller i övrigt sådana att det skulle fram- 6

7 stå som stötande att inte medge återköp (Kammarrätten i Jönköpings dom den 6 oktober 2011 i mål nr ). ÖVRIGT Avkastningsskatten ändrad på K-försäkringar Regeringen vill att beskattningen av kapitalförsäkringar ska vara neutral i förhållande till beskattningen av investeringssparkonto samt vill förhindra skattefördelar genom uttag över årsskifte. Nya regler har därför införts från och med beskattningsåret Lagtekniskt finns det skillnader i förhållande till vad som gäller för investeringssparkonto, jämför ovan. Kapitalunderlaget för avkastningsskatt ska förutom värdet vid årets ingång bestå av inbetalade premier under året. Av premier som betalas under andra halvåret tas bara halva beloppet med i skatteunderlaget. Den schablonmässiga avkastningen motsvaras av statslåneräntan (SLR) vid utgången av november månad året före beskattningsåret ( = 1,65 %). Ett tidigare förslag om tillägg till statslåneräntan med 0,75 procentenheter har slopats. Skattesatsen på avkastningen har höjts från 27 till 30 %. Avkastningsskatten på pensions- och kapitalpensionsförsäkringar är oförändrad. För dessa är skattesatsen 15 % och avkastningen ska motsvaras av den genomsnittliga statslåneräntan under föregående år. Skatteverket har beräknat snitträntan under 2011 till 2,57 % (SKV A 2011:01). Uttag av avkastningsskatt 2012 från försäkringar i Folksam Den skatt som belöper på försäkringens värde vid årets ingång tas ut vid ett tillfälle i början på året för både fondförsäkring och traditionell försäkring, oavsett skattekategori P eller K. Det är en nyhet för traditionell försäkring, som tidigare år haft ett löpande avdrag från återbäringsräntan. På alla K-försäkringar tas också ut skatt från under året inbetalda premier. Andra halvåret halveras skatteuttaget på då inbetalda premier. Kommunala fastighetsavgifterna höjda Avgifterna ska följa den årliga förändringen av inkomstbasbeloppet, vilket innebär att högsta avgiften i år är höjd till kr för ett småhus med ett taxeringsvärde på kr eller mer. Fortfarande gäller begränsningen om högst 75 % av taxeringsvärdet. För småhusägare som vid årets ingång har fyllt 65 år gäller också en begränsning till högst 4 % av inkomsten (spärrbelopp), dock inte lägre spärrbelopp än kr. Högsta avgift per lägenhet i ett hyreshus är i år kr. Sammanlagt får avgifterna för husets lägenheter inte överstiga 0,4 % av taxeringsvärdet. 7

8 SOCIALFÖRSÄKRING Höjd allmän pension Inkomstpension har i år höjts med 3,5 % efter att ha sjunkit de senaste två åren. Garantipensionen är höjd med 2,8 % för den som enbart har garantipension. Arbetslöshetsersättning samordnas med uppskjuten tjänstepension En kvinna född 1951 hade en tjänstepensionsförsäkring i SEB Trygg Liv med pensionsålder 55 år. Eftersom hon fortfarande arbetade sköt hon fram utbetalningarna med två år i taget. När hon 2009 blev arbetslös samordnades arbetslöshetsersättningen med tjänstepensionsförsäkringen trots att hon inte börjat lyfta pension. Hon invände att hon aldrig hade haft för avsikt att ta ut tjänstepensionen före 63 års ålder och att den tidiga pensionsåldern i försäkringsavtalet var satt efter råd från en försäkringsmäklare. Kammarrätten åberopade Högsta förvaltningsdomstolens dom från maj 2011, se Nytt om lagen , och anförde att kvinnan tecknat en pensionsförsäkring med utbetalning från och med Därigenom hade hon tillerkänts pension i den mening som avses i lagen om arbetslöshetsförsäkring. Att hon vid flera tillfällen skjutit fram utbetalningarna och därför inte uppburit någon sådan medför inte att hon inte längre ska anses ha tillerkänts pension (Kammarrätten i Stockholms dom den 23 september 2011 i mål nr ). Domen är överklagad. 8

9 VIKTIGA SIFFROR 2012 Jfr 2011 Prisbasbeloppet kr kr Förhöjda prisbasbeloppet kr kr Inkomstbasbeloppet kr kr Särskild löneskatt 24,26 % oförändrad Arbetsgivaravgifter 31,42 % oförändrade Näringsidkares fulla egenavgifter 28,97 % oförändrade Löntagares allmänna pensionsavgift 7,00 % oförändrad Särskild premieskatt på 45 % på 95 % av premieinkomsten oförändrad grupplivförsäkring (TGL-bolagens skatt) Statslåneräntan (SLR) ,65 % : 2,84 % Genomsnittlig SLR under 2011 enl Skv 2,57 % 2010: 2.76 % Referensräntan * 2,00 % 1,50-2,00 %, Högsta sjukpenninggrund. inkomst, SGI kr kr Högsta pensionsgrundande inkomst, PGI kr** kr * Referensräntan fastställs halvårsvis och används bl a som underlag för att beräkna dröjsmålsränta. ** Eftersom allmän pensionsavgift först frånräknas måste inkomsten dock ha uppgått till minst kr (8,07 inkomstbasbelopp avrundat till närmast lägre hundratal). För ytterligare information, hör av dig till Juridik Person: Lars Andersson, tel 27496, Lars-Åke Geijron, tel 26245, Heidi Ibring, tel 27130, Björn Siljeholm, tel 27453, Pia Takahashi, tel 27072, Gun Wennerberg, tel 27037, 9

Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2011-01-01

Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2011-01-01 Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2011-01-01 Här ges en kortfattad sammanställning av nya lagar och lagförslag m.m., som bedöms vara av intresse för vår verksamhet. Innehåll: PERSONFÖRSÄKRING/SPARANDE

Läs mer

Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2014-01-01

Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2014-01-01 Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2014-01-01 Här ges en kortfattad sammanställning av nya lagar och lagförslag m.m., som bedöms vara av intresse för vår verksamhet. Innehåll: PERSONFÖRSÄKRING/SPARANDE

Läs mer

Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2013-01-01

Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2013-01-01 Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2013-01-01 Här ges en kortfattad sammanställning av nya lagar och lagförslag m.m., som bedöms vara av intresse för vår verksamhet. Innehåll: PERSONFÖRSÄKRING/SPARANDE

Läs mer

RÄTTSFALL MED MERA Förhandsbesked angående förhöjt pensionssparavdrag för den som saknar pensionsrätt i anställning

RÄTTSFALL MED MERA Förhandsbesked angående förhöjt pensionssparavdrag för den som saknar pensionsrätt i anställning Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2015-01-01 Här ges en kortfattad sammanställning av nya lagar och lagförslag m.m., som bedöms vara av intresse för vår verksamhet. Innehåll: PERSONFÖRSÄKRING/SPARANDE

Läs mer

Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe

Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe Budgeten med allmänna skattenyheter, ny skatteförfarandelag, lundinreglerna fåmansföretagen och dess ägare, karensbolag m.m. 12.00-13.00 Lunch

Läs mer

Skattenyheter 2015. Innehåll

Skattenyheter 2015. Innehåll Innehåll 1 FYSISKA PERSONER... 3 1.1 MILERSÄTTNING I TJÄNSTEN... 3 1.2 AVDRAG FÖR RESOR MED BIL TILL OCH FRÅN ARBETET... 3 1.3 GRUNDAVDRAG OCH BRYTPUNKTER FÖR LÖNER... 3 1.4 SINK- SKATT... 4 1.5 NÄRINGSIDKARES

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen December 2009. Nya skatteregler för försäkringsföretag

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen December 2009. Nya skatteregler för försäkringsföretag Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen December 2009 Nya skatteregler för försäkringsföretag Sammanfattning Enligt gällande rätt inkomstbeskattas en understödsförening bara för inkomst på grund

Läs mer

Skattenyheter 2014. Innehåll

Skattenyheter 2014. Innehåll Innehåll 1 FYSISKA PERSONER... 3 1.1 MILERSÄTTNING I TJÄNSTEN... 3 1.2 AVDRAG FÖR RESOR MED BIL TILL OCH FRÅN ARBETET... 3 1.3 GRUNDAVDRAG OCH BRYTPUNKTER... 3 1.4 SINK- SKATT... 4 1.5 NÄRINGSIDKARES PENSIONSSPARAVDRAG...

Läs mer

Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016

Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 Mars 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Lagtext... 4 1.1 Förslag till lag

Läs mer

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 28 maj 2015 Magdalena Andersson Johanna Mihaic (Finansdepartementet)

Läs mer

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring December 2010 Sammanfattning I promemorian lämnas förslag om en ny schablonbeskattad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2011:1271 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs i fråga

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 16 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2007 taxeringsår 2008 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmansföretag och till dig

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram

Skattenyheter. Visma Skatteprogram Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll Dela upp aktiebolagen inom familjen...... 2 Ändringar i beräkning av löneunderlag och kapitalunderlag från 2012...

Läs mer

Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor

Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor Juni 2009 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...4 1 Lagförslag...6 1.1 Förslag till lag om ändring i fastighetstaxeringslagen

Läs mer

Du tar hand om lokal, förtäring och deltagare Vi tar hand om kursinnehåll och genomförande!

Du tar hand om lokal, förtäring och deltagare Vi tar hand om kursinnehåll och genomförande! Skräddarsydd kurs Arrangera en egen skräddarsydd kursdag erbjud dina kollegor och kunder de allra senaste skattenyheterna. Heldag eller halvdag, dagtid eller kvällstid med våra professionella föreläsare

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 21 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2012 taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 15 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2010 Den här broschyren vänder sig till delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska personer

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 20 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2011 taxeringsår 2012 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 15 Skatteregler för delägare i fåmansföretag INKOMSTÅR 2006 TAXERINGSÅR 2007 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till dig som är närstående till delägare.

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Tantiem kan ge rejäl skattevinst när bolagsskatten sänks. Kräver vinst före bolagsskatt för 2012

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Tantiem kan ge rejäl skattevinst när bolagsskatten sänks. Kräver vinst före bolagsskatt för 2012 Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson Tantiem kan ge rejäl skattevinst när bolagsskatten sänks Låt aktiebolaget med kalenderår som räkenskapsår sätta av till tantiem i årsredovisningen

Läs mer

Inför deklarationen 2013

Inför deklarationen 2013 Inför deklarationen 2013 för dig som bedriver näringsverksamhet eller är delägare i fåmansföretag I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration.

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar 2014 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2013 deklaration 2014 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till dig som är närstående

Läs mer

21 Räntefördelning. Sammanfattning. Räntefördelning 319

21 Räntefördelning. Sammanfattning. Räntefördelning 319 Räntefördelning 319 21 Räntefördelning prop. 1993/94:50 s. 226f, 244f, 309f ds 1993:28 s. 156f, 182f, 275f prop. 1993/94:234 s. 95f, 140f prop. 1996/97:12 s. 28f, 52f prop. 1996/97:154 s. 54f och 58 prop.

Läs mer

G Gemensam verifikation 60 Gränsbelopp 55 Gåvor till anställda 34. H Hemreseavdrag 34 Hus-avdrag 48 Hushållstjänster 48 Hälso- och sjukvård 31

G Gemensam verifikation 60 Gränsbelopp 55 Gåvor till anställda 34. H Hemreseavdrag 34 Hus-avdrag 48 Hushållstjänster 48 Hälso- och sjukvård 31 Skatteguiden 2014 FÖRORD I denna upplaga av Skatteguiden har vi tagit med förändringar och nyheter som inträffat fram till 7 januari 2014. Alla fakta och uppgifter gäller beskattningsåren 2013 och 2014.

Läs mer

Finansdepartementet. Skatte- och tullavdelningen. Investeraravdrag

Finansdepartementet. Skatte- och tullavdelningen. Investeraravdrag Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Investeraravdrag 15 oktober 2012 2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Lagförslag... 6 2.1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)...

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, d.v.s. F-skatt och särskild

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner

Skatteregler för privatpersoner SKV 330 utgåva 34 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via internet, app, sms, telefon eller på pappersblanketten. Dekl@rera 2013 Självbetjäning dygnet runt: Personlig service: Webbplats: skatteverket.se

Läs mer

Slopad avdragsrätt för privat pensionssparande

Slopad avdragsrätt för privat pensionssparande Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Slopad avdragsrätt för privat pensionssparande Januari 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Lagförslag... 4 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner

Skatteregler för privatpersoner SKV 330 utgåva 32 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via Internet, mobil, sms, telefon eller på pappersblanketten. Dekl@rera 2011 Självbetjäning dygnet runt: Personlig service: Webbplats: skatteverket.se

Läs mer