Årsmöte för 2012 Svenska Intensivvårdsregistret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöte för 2012 Svenska Intensivvårdsregistret"

Transkript

1 Årsmöte för 2012 Svenska Intensivvårdsregistret Vår Gård, Saltsjöbaden Christina Agvald-Öhman, Göran Karlström

2 Dagordning Årsmötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av 2 justeringsmän (utanför styrelsen), tillika rösträknare 4. Val av mötessekreterare 5. Godkännande av kallelse till årsmötet och procedurfrågor 6. Anmälan av övriga frågor till diskussion 7. Redovisning Exekutivt ansvarig a) Verksamhetsåret 2012 b) Verksamhetsplan för Årsredovisning Ordförande 9. Årsredovisning FoU-grupp 10. Årsredovisning IT-grupp 11. Revisionsrapport 12. Fastställande av resultat- och balansräkning samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. 13. Stadgeändringsförslag från styrelsen år 2 av Fastställande av årsavgifter 15. Arvoden till styrelseledamöter 16. Val av ordförande (1 år) 17. Val av styrelseledamöter 18. Val av lekmannarevisor och suppleant till denne 19. Val av valberedning (två st varav en sammankallande) 20. IT-grupp 21. FoU-grupp 22. Andra officiella arbetsgrupper 23. Övriga frågor a) För beslut b) För diskussion 24. Årsmötets avslutning Stadgar 2

3 1. Årsmötets öppnande Välkomna! Röstberättigad när årsmötet börjar = 2012 års avgifter betalda, 1 eller 2 röster per avdelning beroende på storlek Röstlängd Röstsedlar Om årsmötet godkänner förslaget till stadgeändring gäller efter beslutet 1 röst per avdelning 3

4 2. Val av mötesordförande Förslag: Exekutivt ansvarig Göran Karlström 4

5 3. Val av två justerare Protokollet skall justeras av: mötesordförande ordförande två valda personer vid årsmötet (som ej bör sitta i styrelsen) 5

6 4. Val av mötessekreterare Förslag: Susanne Wickberg 6

7 5. Godkännande av kallelse Årsmötesplats och datum känt sedan ett år. Kallelse på hemsidan sex veckor i förväg, och dagordning + årsberättelser två veckor innan vilket är vad stadgarna kräver. Årsmötesmaterialet finns på hemsidan 7

8 6. Anmälan av övriga frågor för beslut och diskussion Frågor för BESLUT skall vara föranmälda tidigare (3 v). Förslag om stadgeändring föreligger från styrelsen. Denna är anmäld , vilket är inom tidsramen. Denna är uppsatt som egen punkt. Ingen annan fråga anmäld Frågor för diskussion: Diskussion av anmäld fråga sker under punkt 22 b, men skall anmälas nu. Frågor till diskussion? 8

9 7a. Årsredovisning ekonomi för

10 7a. Personalkostnader 2012 Personalresurser 2012 Thomas Nolin 50 % Caroline Mårdh 50 % Hans Gren 50 % Per Hederström 40 % tom aug, därefter 70 % Kjell Söderlund 40 % tom aug, därefter 80 % Lena Andersson 40 % Lotti Orvelius 20 % (vikarie EÅ juli-dec) Göran Karlström 10 % Christina Agvald-Öhman 10 % mars-dec Summa resurs ca 3,33 årsarbetare Summa personalkostnader (2011) 10

11 7a. Vilka var inte med 2012? Region Norrland (3 st) Kalix sjukhus Lycksele lasarett Norrlands Universitetssjukhus TIVA Region Uppsala/Örebro (1 st) Uppsala Akademiska sjukhus NIVA Region Stockholm/Gotland (0 st) Region Sydöstra (0 st) Region Västsvenska (0 st) Region Södra (3 st) Blekingesjukhuset TIVA Karlskrona Universitetssjukhuset i Lund NIVA Universitetssjukhuset i Lund TIVA 7 st 11

12 7a. Vilka ändringar skedde 2012? Region Norrland (2 st) Kiruna borttaget som IVA Norrlands Universitetssjukhus NIVA borttaget som IVA Region Uppsala/Örebro (1 st) Uppsala Akademiska sjukhus BIVA ny avdelning Region Stockholm/Gotland (1 st) Karolinska Solna ECMO-center klassad som IVA +2-2 st 12

13 7a. Ekonomi 2012 Intäkter SKL årsanslag Medlemsavgifter Socialstyrelsen (Avlidna på IVA) Smittskyddsinstitutet (SIRI) SKL (Användbara data) Kursavgift Saltsjöbaden Kursavgift Administrativ kurs Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Summa Kr 13

14 7a. Ekonomi 2012 Föreningen Ingående balans Kr Kostnader Kr Utgående balans Kr Skatt Kr Landstinget i Värmland Ingående balans Kr Inkomster Kr Utgifter lön exekutivt ansvarig Kr Utgifter personal Kr Otimo (Data och portal mm) Kr Knowit (Webbutveckling) Kr Kurser och konf Kr Resor och logi Kr Utgifter IT (PC, program, mortalitetsuppföljning, licenser, domännamn, mm) Kr Utgifter övrigt Kr Utgifter telefoni Kr Utgående balans Kr Vinst 2012 (endast LiV:s kassa) Kr 14

15 7a. Ekonomi 2012 forts SFAI Verksamheter AB - 22 SIR Resultat Aggr vinst Kr Resultat Aggr vinst Kr Resultat Aggr vinst Kr Resultat Aggr vinst Kr Resultat Aggr vinst Kr Resultat Aggr vinst Kr Resultat Aggr vinst Kr Resultat Aggr vinst Kr Resultat Aggr vinst Kr Resultat Aggr vinst Kr Under har systematisk överföring till LiV skett och återstår Kr. Detta belopp är under överförande från SFAI Verksamheter AB till LiV, men ingår ej i föregående redovisning av behållning i LiV. 15

16 7a. Ekonomi 2012 forts Ekonomi forts Skatt 2005: 2006: 2007: 2008: 2009: 2010: 2011: 2012: Summa kapital ,00 Kr ,00 Kr ,00 Kr ,00 Kr 4 765,00 Kr 0,00 Kr 0,00 Kr 0,00 Kr Kr* *Eftersom ekonomin skall avslutas i SFAI Verksamheter AB har här gjorts en exakt avstämning och ovanstående summa är alltså tillgångar i LiV, Förening och SFAI Verksamheter AB sammanlagt. Summa kapital Kr* * Exakt avstämning gförs inte i SFAI Verksamheter AB vid kalendersårsskifte då bolaget har brutet räkenskapsår. Istället har bokslutets kassa använts som då pekade på ett underskott för SIR på i bolaget, vilket använts för beräkningen Årets ungefärliga vinst Kr 16

17 7a. Ekonomi 2012 forts Kommentar utfall 2012 Avveckling av ekonomin i SFAI Verksamheter AB har pågått kontinuerligt. Givit viss rörighet i vad som bokförts var. Slutöverföring pågår. All ekonomi 2013 sker inom Landstinget i Värmland, vilket ger enhetlig och överskådligare redovisning från och med 2013 LiV-ekonomin gett överskott, men för 2013 förväntas underskott pga projektsatsning SIR-mikrobiologi. För 2012 har personalnivån ökat från 2,8 årsarbetare till 3,33. För 2013 ökas personalen till omkring 4,3 i projektsatsning SIRmikrobiologi som fortsätter, samt Användbara data. Ett medvetet underskott på upp till förväntas för

18 7a. Revisionsförfarande SFAI Verksamheter AB Auktoriserad revisor LRF Konsult Kalmar Lekmannarevisor SIR, Jan Wernerman, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, vald av årsmötet. Föreningen Lekmannarevisor SIR, Jan Wernerman, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, vald av årsmötet. Landstinget i Värmland Landstingsrevision Bokslutskontroller i landstinget Internrevision under året Lekmannarevisor SIR, Jan Wernerman, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, vald av årsmötet. 18

19 7a. Verksamhet 2012 Verksamhet Samarbete Donationsrådet Utveckling utdataportal Arbete PostIVA och Vårdbegäran Årsrapport och Öppna jämförelser, 3 indikatorer Nordiskt samarbetsprojekt och ökande FoU-verksamhet Mikrobiologiarbetet formellt projekt för forcerad utveckling SMI och ECDC-samarbete SIRI som övervakning av influensaläget Fokusrapport Ekonomi Stabil med säkerhetsmarginal Möten Saltsjöbadenkurs Arbetsmöten som tidigare Hembesök som tidigare Fortbildningskurs Saltsjöbaden IVA-chefsmöte (med SIS) vid SFAI-veckan i Borås Administrativ kurs november Deltagande ESICM Lissabon, Q-registerkonferens Karlstad, SSF Nätverk Q-register, SIS IVA-möte Sigtuna, IHI-möte Paris 19

20 7b. Verksamhetsplan 2013 Verksamhet FoU CRRT SOS-studien Ökad forskningsaktivitet Öppna jämförelser Användbara data SIRI-vidareutveckling Översyn Organdonation Omvårdnadsvariabler i SIR Utredning Ny årsrapport Fokusrapport nr 2 och 3 Utdata SOFA VTS 2014 klar Kalibrering SAPS3 klar IT Utvecklad utdataportal Vidareutveckling egna rapporter Vidareutveckling årsrapport Utveckling Vårdbegäran Utveckling PostIVA Utdata SOFA Teknisk konsolidering Nytt koncept kring valideringsprogram klart till 2014 Utredning beläggning bemanning klar Ekonomi Stabil, men planerat underskott upp till 1 miljon för projektarbete. SKL-anslag 5 miljoner beviljat för både 2013 och 2014 Avtal med Landstinget i Värmland och avveckling av ekonomin i SFAI Verksamheter AB Fortsatt samverkan SoS och SMI ger intäkter ( Kr) Möten Oförändrad verksamhetsvolym inklusive IVA-chefsmöte vid SFAI-veckan i Åre. Prov av nytt arbetssätt med mer grupparbeten och mindre träff i storgrupp under Fortbildningskurs som tidigare SIR for dummies november (i samband med SIS-kursen) Administrativ kurs i november 20

21 8. Årsredovisning Ordförande Årsberättelse 21

22 9. Årsredovisning FoU-grupp Årsberättelse 22

23 10. Årsredovisning IT-grupp Årsberättelse 23

24 11. Revisionsrapport SFAI Verksamheter AB: Revision av auktoriserad revisor godkänd. Bolagsstämma avhållen september 2012 för tiden tom Löpande revision tom januari 2013 utan anmärkning Landstinget i Värmland: Bokslut avslutat. Ekonomin godkänd och granskad. Inga anmärkningar. SIR Revisorns utlåtande (redovisas på årsmötet) 24

25 12. Ansvarsfrihet för styrelsen Kan resultat- och balansräkningar fastställas? Kan styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2012? 25

26 13. Stadgeändring Förslag från styrelsen, godkänt första gången Förslaget Godkänt? Omedelbart justerad? Årsmötet godkänner förslag till stadgeändring, väckt av styrelsen i enlighet med bilaga. I och med att förslaget godkänns för andra gången vinner det omedelbar giltighet Svenska Intensivvårdsregistret 26

27 14. Fastställande av årsavgifter Förslag (avser 2014 då 2013 års avgifter beslutades förra årsmötet): oförändrade årsavgifter: 0 kr medlemsavgift och dataregisteravgifter enligt nedan. (25000 respektive Kronor + moms per år baserat på antal vårdtillfällen IVA, TIVA och BIVA) Lägre avgiften < 700 vårdtillfällen med vårdtyp IVA, TIVA och BIVA För tidigare medlemmar som skickar data gäller föregående år som klassning i tveksamma fall (om man skickat data för hela året). 27

28 15. Arvoden till styrelseledamöter Förslag: Styrelsen föreslår årsmötet att besluta att arvode för 2014 skall utgå till ordförande och sekreterare med motsvarande en månadslön i respektive persons aktuella anställning. Svenska Intensivvårdsregistret 28

29 16. Val av ordförande Mandattid ett år Nuvarande: Christina Agvald-Öhman, Huddinge Valberedningens förslag: Christina Agvald-Öhman, Huddinge 29

30 17. Val av styrelseledamöter Mandattid två år Susanne Wickberg, Pär Lindgren, Folke Sjöberg och Johnny Hillgren har mandat som tar slut. Valberedningens förslag: Sekreterare (två år): Susanne Wickberg, Västerås (omval) Styrelseledamöter (två år): Pär Lindgren, Växjö (omval) Folke Sjöberg, Linköping (omval) Johnny Hillgren, Gävle (omval) Ett år kvar på sina mandat: Sten Walther, Finspång Carl-Johan Wickerts, Danderyd Per Hederström, Uddevalla Johan Petterson, Solna 30

31 18. Val av revisor + suppl Mandattid ett år nuvarande är: Ordinarie: Jan Wernerman, Stockholm Suppleant: Martin Golster, Linköping Valberedningens förslag: Ordinarie: Jan Wernerman, Stockholm Suppleant: Martin Golster, Linköping 31

32 19. Val av valberedning Mandattid ett år Nuvarande är: Jan Martner, Mölndal (sammankallande) Jonas Rudenstam, Sundsvall Förslag (styrelsens): Jonas Rudenstam, Sundsvall (sammankallande)? 32

33 20. IT-grupp Styrelsen föreslår årsmötet att delegera till styrelsen att utse ledamöter Svenska Intensivvårdsregistret 33

34 21. FoU-grupp Styrelsen föreslår årsmötet att delegera till styrelsen att utse ledamöter 34

35 22. Övriga officiella arbetsgrupper Styrelsen föreslår årsmötet att inte inrätta några ytterligare arbetsgrupper 35

36 23. Övriga frågor a) För beslut a) Ingen anmäld b) För Diskussion a)? 36

37 24. Årsmötets avslutning Tack! Välkomna åter nästa år! Vår Gård, Saltsjöbaden (Vecka 11)

Svenskt Intensivvårdsregister SIR Årsmötesprotokoll Vår Gård Saltsjöbaden 13 mars 2015

Svenskt Intensivvårdsregister SIR Årsmötesprotokoll Vår Gård Saltsjöbaden 13 mars 2015 Svenskt Intensivvårdsregister SIR Årsmötesprotokoll Vår Gård Saltsjöbaden 13 mars 2015 1. Carl-Johan Wickerts hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Röstberättigade är de som betalat 2014

Läs mer

SIR Styrelseprotokoll 2014-02-06 Kalmar

SIR Styrelseprotokoll 2014-02-06 Kalmar SIR Styrelseprotokoll 2014-02-06 Kalmar Närvarande: Sten Walther SW, Johan Pettersson JP, Christina Agvald - Öhman CAÖ, Susanne Wickberg SuW, Folke Sjöberg FS, Per Hederström PH, Pär Lindgren PL. Carl-Johan

Läs mer

Minnesanteckningar SIR Arbetsmöte i Borås 2012-09-17 19

Minnesanteckningar SIR Arbetsmöte i Borås 2012-09-17 19 Minnesanteckningar SIR Arbetsmöte i Borås 2012-09-17 19 Närvarande: Thomas Ingelbrant (TI), Johan Pettersson (JP), Carl-Johan Wickerts CJW), Eva Åkerman (EÅ), Caroline Mårdh (CM), Hans Gren (HG), Thomas

Läs mer

Dagordning SIR Arbetsmöte i Kalmar 2009-02-12 13

Dagordning SIR Arbetsmöte i Kalmar 2009-02-12 13 Dagordning SIR Arbetsmöte i Kalmar 2009-02-12 13 Närvarande: Sten Walther (ordf), Christina Agvald-Öhman (s), Thomas Nolin (s), Jan Martner, Pall Einarsson (s), Arne Djurberg, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg,

Läs mer

SIR Styrelseprotokoll 2014-05-08 Kalmar.

SIR Styrelseprotokoll 2014-05-08 Kalmar. SIR Styrelseprotokoll 2014-05-08 Kalmar. Närvarande: Johan Pettersson JP, Christina Agvald - Öhman CAÖ, Susanne Wickberg SuW, Per Hederström PH, Pär Lindgren PL. Johnny Hillgren JH, Ritva Kiiski Berggren

Läs mer

Minnesanteckningar SIR möte i Kalmar 2008-04-17 18

Minnesanteckningar SIR möte i Kalmar 2008-04-17 18 Minnesanteckningar SIR möte i Kalmar 2008-04-17 18 Närvarande: Göran Karlström, Sten Walther (torsdag), Thomas Nolin, Per Hederström, Arne Djurberg, Pall Einarsson, Christina Agvald-Öhman (torsdag), Wolfgang

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Svensk Barnkardiologisk Förening, Conventum Örebro, onsdag 4 maj 2011 kl. 10.00-12.00.

Protokoll fört vid årsmöte i Svensk Barnkardiologisk Förening, Conventum Örebro, onsdag 4 maj 2011 kl. 10.00-12.00. Protokoll fört vid årsmöte i Svensk Barnkardiologisk Förening, Conventum Örebro, onsdag 4 maj 2011 kl. 10.00-12.00. 1 Mötets öppnande Föreningens vice ordförande Ulf Ergander öppnade mötet. 2 Mötets behöriga

Läs mer

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg.

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. STADGAR Antagna 20121108 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. 2 Föreningsform Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Kallelse till a rssta mma

Kallelse till a rssta mma Bilaga Ärende nr Branäs Samfällighetsförening Kallelse till a rssta mma Medlemmar i Branäs Samfällighetsförening kallas till årsstämma den 1 november 2014, kl 11 13, i Branäs Fritidscenters lokaler Ski

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

SIR Styrelseprotokoll 2015-05-08 Kalmar.

SIR Styrelseprotokoll 2015-05-08 Kalmar. SIR Styrelseprotokoll 2015-05-08 Kalmar. Närvarande: Christina Agvald-Öhman CAÖ, Susanne Wickberg SuW, Johnny Hillgren JH, Ritva Kiiski Berggren RKB, Peter Nordlund PN, Anna Eriksson AE, Pär Lindgren PL,

Läs mer

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Styrelseguiden! Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Bilda styrelse Första steget mot en fungerande förening är bildandet av en styrelse. Den bör bestå av minst tre personer; ordförande,

Läs mer

1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna.

1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna. Protokoll fört vid föreningsstämma i Svenska Volvo C70-klubben den 12 maj 2012 i Upplands Motors lokaler i Sollentuna 1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers

Läs mer

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg.

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. 1 (5) Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. Årsmötets öppnande Ordförande Jesper Lienau önskade välkommen och förklarade årsmötet

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19

VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19 VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19 Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Fastställande av dagordning 4. Val

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

Föreningsstämma Österskärs Villaägareförening u.p.a. Onsdag 12 mars 2008 kl 1900 Österskärsskolans Matsal

Föreningsstämma Österskärs Villaägareförening u.p.a. Onsdag 12 mars 2008 kl 1900 Österskärsskolans Matsal Föreningsstämma Österskärs Villaägareförening u.p.a. Onsdag 12 mars 2008 kl 1900 Österskärsskolans Matsal 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning. 2 Dagordning 3 Beslut om årsavgift och annan avgift

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Att bilda förening Liten lathund Foto: Bertil Hertzberg Kalmar kommun KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Innehåll Ideell förening... 3 Juridisk person... 3 Förberedelser för att bilda en förening... 4 Ett

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer