Korpens representantskap 9 maj 2015 Formalia, förbundsstyrelsens förslag till beslut och motioner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Korpens representantskap 9 maj 2015 Formalia, förbundsstyrelsens förslag till beslut och motioner"

Transkript

1 Korpens representantskap 9 maj 2015 Formalia, förbundsstyrelsens förslag till beslut och motioner Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och postadress: Idrottens Hus, Fiskartorpsvägen 15 A, Stockholm Telefon växel: E-post: Hemsida:

2 Punkt 6. Förslag till dagordning vid Korpens representantskap 9 maj 2015 Punkt Ärende Föredragande 1 Representantskapets öppnande Hans G Svensson 1.1 Öppningsanförande 1.2 Parentation 1.3 Fråga om representantskapets offentlighet 2 Fastställande av röstlängden 3 Fråga om representantskapets behöriga utlysande 4 Fastställande av arbetsordningen 5 Fråga om yttranderätt för andra närvarande 6 Fastställande av dagordning 7 Val av ordförande för mötet 8 Val av sekreterare för mötet Christer Pallin 9 Val av två protokolljusterare samt tjugo rösträknare 10 Information angående kandidatnominering för val enligt punkt Verksamhetsrapport Eva Bjernudd 12 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2014 Mattias Svensson 13 Revisionsberättelse Jon Lennström 14 Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning Christer Pallin 15 Behandling av förbundsstyrelsens förslag till representantskapet samt inkomna motioner 15.1 Kvalitetspolicy Anna-Lena Danielsson 15.2 Motion 1, Rätten att utse ombud Caroline Waldheim 15.3 Motion 2, Rätten att lämna in motioner Caroline Waldheim 15.4 Medlemsavgift för 2016 Elin Sundgren 15.5 Verksamhetsinriktning samt ekonomisk plan Hans G Svensson 15.6 Arvoden och ersättningar 2016 Jon Lennström 16 Val av förbundsstyrelse Tommy Ohlström 16.1 Val av förbundsordförande 16.2 Val av ledamöter i förbundsstyrelse 17 Val av Korpidrottsnämnd 17.1 Val av ordförande i korpidrottsnämnd 17.2 Val av ledamöter i korpidrottsnämnd 18 Val av revisorer 18.1 Val av två ordinarie revisorer 18.2 Val av revisorssuppleant 19 Val av Valberedningen Jon Lennström 19.1 Val av ordföranden i valberedning Jon Lennström 19.2 Val av ledamöter i valberedning Jon Lennström 20 Välkommen till nästa representantskap 4 maj 2016 Hans G Svensson 21 Representantskapet avslutas Christer Pallin 2 Korpens representantskap 9 maj 2015

3 Punkt 4. Förslag till arbetsordning vid representantskapet 1. Sammansättning och beslutförhet samt röstlängd Representantskapet består av ombud från varje lokalt korpförbundsområde/valkrets och nationell organisation. De utser två ombud, en kvinna och en man samt ersättare för dessa (en kvinna och en man). Lokalt Korpförbund/valkrets som består av föreningar med fler än medlemmar vid senaste årsskiftet utser ytterligare två ombud, en kvinna och en man, samt ersättare (en kvinna och man). Representantskapet är beslutmässigt med det antal ombud som efter stadgeenlig kallelse deltar i mötet. Varje ombud äger en röst. Röstlängd för representantskapet fastställs vid dess början och kan senare genom beslut av representantskapet justeras. Endast ombud och ersättare som anmälts i enligt med kallelsen upptas i röstlängden om inte annat medges genom beslut av representantskapet. Utbyte av ombud kan endast göras mot i förväg anmälda ersättare. Ombud skall registreras före Yttrande-, förslags- och rösträtt Ombud har yttrande-, förslags- och rösträtt. Förbundsstyrelsens ledamöter och generalsekreteraren har yttrande- och förslagsrätt. Yttranderätt för andra kan medges genom beslut av representantskap. 3. Ordförande för representantskapet Representantskapet väljer minst en ordförande som leder förhandlingarna. Tjänstgörande ordförande äger rätt att framställa förslag om debattens avslutning och om särskild tidsbegränsning för talarna. Sådant förslag kan även framställas av representantskapets röstberättigade ombud. 4. Diskussionsordning 1. Ordet begärs enligt följande: För inlägg i pågående debatt handuppräckning på varje ort som förmedlas skriftligt till presidiet i Stockholm. För inlägg under annan punkt på dagordningen, begärs ordet genom att till presidiet överlämna begäran skriftligt med uppgifter på namn, vem man är ombud för samt punkt på dagordning. 2. Alla förslag (yrkanden) skall skriftligen lämnas till presidiet. 3. Vid representantskapet anmäld reservation skall skriftligen inlämnas till presidiet före representantskapets avslutning. 5. Sekretariat, protokoll Representantskapet väljer minst en sekreterare som skall svara för mötesprotokollet. Så snart som möjligt efter representantskapet, kommer beslutsprotokollet finnas tillgängligt på Korpens hemsida Vid omröstning genom votering, skall röstfördelning anges i protokollet. Utöver mötesordföranden justeras representantskapets protokoll av de valda protokolljusterarna. Korpens representantskap 9 maj

4 6. Beslut, omröstning Alla frågor avgörs genom enkel majoritet och öppen omröstning genom handuppräckning, (votering). Om ombud begär det ska personval ske slutet. Vid omröstning, som inte avser val, ska vid lika röstetal gälla det förslag som biträds av ordföranden om denna är röstberättigad. Om ordföranden inte är röstberättigad avgör lotten. Vid personval ska i händelse av lika röstetal alltid lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag. 7. Besluts ikraftträdande Fattade beslut gäller från representantskapets avslutande om inte annat bestäms. 8. Mötets offentlighet Mötet är offentligt om inte annat beslutas i samband med behandlingen av enskild punkt på dagordningen. Punkt 5. Yttranderätt för andra närvarande på representantskapet Förbundsstyrelsens förslag: att representantskapet godkänner att andra närvarande på representantskapet har yttranderätt. Motivering: Enligt Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets stadgar så har ombud på representantskapet yttrande, förslags- och rösträtt. Förbundsstyrelsens ledamöter och generalsekreteraren har yttrande- och förslagsrätt. Representantskapet bestämmer om andra än ombuden ska ha yttranderätt. Förbundsstyrelsen anser att det är viktigt att alla har möjlighet att uttrycka sina åsikter och föreslår därför att representantskapet beslutar om yttranderätt för samtliga närvarande på representantskapet. 4 Korpens representantskap 9 maj 2015

5 Punkt Kvalitetspolicy Förbundsstyrelsens förslag till beslut: att representantskapet beslutar att anta kvalitetspolicyn MEDLEMMAR ENKELT Mot korpkvalitet 2018 Vi vill göra det enkelt för människor att sporta och ha kul tillsammans. Vi vill förmedla glädje, gemenskap och att alla platsar genom att erbjuda motionsidrott inom kärnverksamheterna lagidrott, gruppträning och individuell idrott. T Y D L I G T KVALITET RÄTT I TIDEN GEMENSKAP FÖRYNGRAD MÅLGRUPP FÖRETAGS - IDROTT I Korpen pratar vi inte låg eller hög kvalitet, vår definition av kvalitet är att vi gör rätt saker. Detta kallar vi korpkvalitet. Rätt saker är det våra medlemmar tycker är viktigast, och som vi tillsammans med dem kan utveckla. Korpkvalitet bygger på nyckelorden kompetens, enkelhet, tillgänglighet och tydlighet. Att arbeta mot korpkvalitet betyder på förbundsnivå att vi: I dialog med föreningarna utformar och utvecklar verktyg för korpkvalitet. Vartannat år utvärderar föreningarnas nöjdhet med förbundets arbete genom Nöjd Föreningsindex. Erbjuder föreningarna möjlighet att mäta medlemmarnas nöjdhet med kärnverksamheten genom Korpens Nöjd Medlemsindex en gång per år. Säkerställer att förbundet har personer med rätt kompetens för olika uppdrag och roller. Att arbeta mot korpkvalitet betyder på föreningsnivå att vi: I dialog med medlemmarna kontinuerligt utvecklar föreningens korpkvalitet och verksamhet. Detta görs utifrån föreningens egna förutsättningar. Utvärderar föreningens arbete och mäter medlemmarnas nöjdhet med kärnverksamheten genom exempelvis Korpens Nöjd Medlemsindex. Säkerställer att föreningen har personer med rätt kompetens för olika uppdrag och roller. GLÄDJE För korpkvalitet är allt det vi tillsammans jobbar med för att hela tiden bli grönare och skönare en motionsidrottsrörelse där alla platsar. ALLA ÄR VÄLKOMNA Korpens representantskap 9 maj

6 Punkt Motion 1, Rätten att utse ombud Förbundsstyrelsens förslag till beslut: att anse motion nr 1 anses besvarad. Motionärens förslag: att SDF:et har till uppgift att utse ombud till representantskapet och att kostnaden för deltagande ska delas mellan Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet (2/3) och SDF/förening (1/3). Förbundsstyrelsens utlåtande av motion 1: Motionären föreslår en förändring av stadgarna där SDF får en ny roll som innebär att man är ansvarig för att ta fram det antal delegater som ska representera föreningarna inom SDF området. En översyn av stadgarna och organisationen kommer att ske inom ramen för utvecklingsarbetet Fokus Korpen. Det finns med i det arbete som pågår inom modernisera medlemskapet och medlemsbegreppet. Enligt tidsplanen ska beslut om medlemskap och medlemsbegrepp tas på förbundsmötet Det kommer med största sannolikhet innebära att en översyn ska göras av organisationen och stadgarna. Förslaget kommer att gå ut på remiss till alla föreningar och nationella organisationer. Förbundsstyrelsen anser därför att frågor som rör ombud till representantskap och förändringar i stadgarna får anstå till kommande representantskap. Motion 1 Motion till Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet tar fram det antal delegater som ska deltaga vid representantskapets möte/årsmöte. Detta genom att beräkna från antalet föreningar och medlemmar, registrerade inom varje SDF som finns i Sverige. SDF:et har sedan i uppgift att ta fram det antal delegater att representera SDF vid representantskapets möte. Kostnaden för deltagande delas mellan Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet och SDF/ föreningar, 2/3 av Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet och 1/3 av SDF/ förening. Kostnaden för SDF/förening kan SDF:et förhandla lokalt. I detta ingår resa och det uppehälle som fordras. Exempel; har ett SDF 16 delegater skall de fördelas hälften damer/herrar, kan inte SDF:et få fram totala antalet skall SDF:et representeras av det antal där man är hälften damer/ herrar. För dessa förändringar fordras en stadgeändring. Korpen Halmstad den 10 mars 2015 Bo-Göran Andersson Ordförande. 6 Korpens representantskap 9 maj 2015

7 Punkt Motion 2, Rätten att lämna in motioner Förbundsstyrelsens förslag till beslut: att anse motion nr 2 anses besvarad. Motionärens förslag: att SDF ska kunna lämna in motioner till representantskapet samt agera för sin motion. Förbundsstyrelsens utlåtande av motion 1 och motion 2: Motionären föreslår en förändring av stadgarna där SDF kan lämna motioner samt agera för sin motion på representantskapet. På representantskapet 2014 beslutades att samarbetet mellan SDF och Korpen riks ska intensifieras för att utgöra ett bra stöd för föreningarna inom respektive geografiskt område. En översyn av stadgarna och organisationen kommer att ske inom ramen för utvecklingsarbetet Fokus Korpen. Det finns med i det arbete som pågår inom modernisera medlemskapet och medlemsbegreppet. Enligt tidsplanen ska beslut om medlemskap och medlemsbegrepp tas på förbundsmötet Det kommer med största sannolikhet innebära att en översyn ska göras av organisationen och stadgarna. Förslaget kommer att gå ut på remiss till alla föreningar och nationella organisationer. Förbundsstyrelsen anser därför att frågor som rör ombud till representantskap och förändringar i stadgarna får anstå till kommande representantskap. Motion 2 Motion till Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet förändra i sin verksamhet till att även ett SDF kan skriva motion om verksamhet till förbundet och agera för sin motion. För dessa förändringar fordras en stadgeändring. Korpen Halmstad den 10 mars 2015 Bo-Göran Andersson Ordförande. Korpens representantskap 9 maj

8 Besöks- och postadress: Idrottens Hus, Fiskartorpsvägen 15 A, Stockholm Telefon växel: E-post: Hemsida: Punkt Medlemsavgift för 2016 Förbundsstyrelsens förslag till beslut: att representantskapet beslutar om oförändrad medlemsavgift för Motivering: Medlemsavgiften är idag 500 kronor för korpförening och kronor för nationella organisationer. Punkt Verksamhetsinriktning samt ekonomisk plan Förbundsstyrelsens förslag till beslut: att representantskapet godkänner förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning och ekonomisk plan. Korpens representantskap 9 maj 2015 Verksamhetsinriktning samt ekonomisk plan Se bilaga, Verksamhetsinriktning samt ekonomisk plan Punkt Arvoden och ersättningar Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet FOKUS KORPEN Revisorernas förslag till beslut: att representantskapet godkänner förslag på ersättning till förtroendevalda i riksorganisationen, Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet. Förslag till arvoden Arvode ordförande: 50 % av prisbasbelopp (motsvarande kr 2015) Arvode vice ordförande: 25 % av prisbasbelopp (motsvarande kr 2015) Mötesersättningen för en heldag: 5 % av prisbasbelopp (motsvarande kr 2015) Timersättningen: en åttondel av mötesersättning för heldag (motsvarande 278 kr 2015) Motivering: Förbundsstyrelsen vill ha total transparens när det gäller arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Förtroendevalda innefattar Förbundsstyrelsen, Valberedningen, Lekmannarevisorerna samt Korpidrottsnämden. En schablonersättning för att slippa hantera förlorad arbetsförtjänst utgår till förtroendevalda per mötesdag eller timme. 8 Korpens representantskap 9 maj 2015

9 Korpens representantskap 9 maj 2015 NATIONELLA ORGANISATIONER Caravan Club of Sweden Clas Ohlsson IF Ericsson-företagens idrottsförbund G4S Active Riksförbundet Hälsofrämjandet Järnvägarnas Fritidsförbund Kommunanställdas Fritidsförbund Lars Carlsson Monica Stoltz Pensionärernas Riksorganisation Postens Idrottsförbund SBAB:s idrottsförening Svenska Kriminalvårdens Idrottsförbund Svenska Sjukvårdsanställdas Idrottsförbund Lotta Bylund Lars-Göran Bengtsson Telia Idrotts- och Fritidsförbund Vattenfalls Idrotts- och Fritidsförbund Sven Forsell Eva Severinson Trafikverkets Fritidsförbund Sverigefinska Riksförbundet Hushållningssällskapets Förbund SKPF Sv Kommunal Pensionärernas Förbund BLEKINGE Valkrets Blekinge DALARNA Lokala Korpförbundet Borlänge (Borlänge, Gagnef och Leksand) Avesta Korpförbund (Avesta och Hedemora) Johanna Gustafsson Lars Hedström Korpens representantskap 9 maj

10 Korpförbundet Falun Korpförbundet Malung-Sälen Korpförbund Västerbergslagen (Ludvika) Britt Pedersen Frank Pedersen Valkrets Orsa, Älvdalen och Rättvik Valkrets Säter, Smedjebacken, Vansbro och Mora GOTLAND Valkrets Gotland Arle Othberg Madeleine Särland GÄVLEBORG Lokala Korpförbundet Gästrikland Väst (Hofors, Sandviken och Ockelbo) Joacim Magnusson Marianne Sundqvist Heggem Lokala Korpförbundet Gävle Cecilia Bengtsson Håkan Arkeby Inge Olsson Lena Västlund Korpförbund Hälsingland (Hudiksvall, Nordanstig, Ljusdal, Söderhamn, Ovanåker och Bollnäs) Kerstin Wadelius Olof Bengtsson HALLAND Korpförbundet Halmstad Varbergs Korpförbund Christer Johansson Maria Olsen Valkrets Hylte, Laholm och Falkenberg JÄMTLAND/HÄRJEDALEN Valkrets Härjedalen Håkan Hammar Ninni Bäckström Valkrets Östersund, Krokom, Ragunda, Bräcke, Strömsund och Berg Korpförbund Åre 10 Korpens representantskap 9 maj 2015

11 NORRBOTTEN Lokala Korpförbundet Kiruna Valkrets Haparanda, Kalix, Överkalix och Pajala Bengt Larsson Mia Gustafsson Korpförbundet Luleå Elin Harila Rova Örjan Eliasson Valkrets Arvidsjaur och Arjeplog Valkrets Boden Valkrets Gällivare - Malmberget och Jokkmokk Valkrets Piteå och Älvsbyn SKÅNE Valkrets Hässleholm Valkrets Helsingborg, Höganäs, Ängelholm, Båstad, Åstorp och Bjuv Valkrets Lund,Staffanstorp, Lomma och Burlöv Joakim Nodfelt Therese Eriksson Valkrets Landskrona,Kävlinge och Svalöv Malmö Korpförbundet Valkrets Höör, Hörby och Eslöv Valkrets Kristianstad, Bromölla och Östra Göinge Valkrets Simrishamn, Tomelilla, Ystad, Sjöbo och Skurup Valkrets Trelleborg, Vellinge och Svedala Pelle Hammer Jenna Hedin Valkrets Klippan, Örkellljunga och Perstorp SMÅLAND Valkrets Västervik, Hultsfred, Vimmerby och Eksjö Anders Nilsson Britt Söderlund Lokala Korpförbundet Jönköping Hans Mainhed Mona Mainhed Korpens representantskap 9 maj

12 Lokala Korpförbundet Kalmar Beatrice Pettersson Kennerth Albrektsson Lokala Korpförbundet Värnamo Valkrets Alvesta, Uppvidinge, Lessebo, Växjö och Tingsryd Valkrets Torsås, Nybro, Emmaboda, Borgholm och Mörbylånga Valkrets Oskarshamn, Mönsterås och Högsby Valkrets Gislaved, Vaggeryd, Vetlanda, Nässjö, Sävsjö och Gnosjö Valkrets Ljungby, Markaryd och Älmhult Jan-Olof Lundé Kerstin Håkansson STOCKHOLMS LÄN Valkrets Sundbyberg, Solna, Täby, Sollentuna, Upplands Väsby och Järfälla Valkrets Nynäshamn, Nacka och Värmdö Valkrets Norrtälje, Österåker, Vallentuna, Märsta Sigtuna, Vaxholm och Upplandsbro Korpförbundet Södertälje Camilla Larsson Peter Andersson Korpförbundet Haninge - Tyresö Huddinge - Botkyrka Korpförbund Lokala Korpförbundet Stockholm Anette Karlsson Gunilla Lindström Nicklas Stålnacke Tony Nilsson Valkrets Lidingö, Ekerö och Danderyd SÖDERMANLAND Lokala Korpförbundet Eskilstuna Britt-Marie Nilsson Torbjörn Davidsson Lokala Korpförbundet Katrineholm - Flen - Vingåker Valkrets Nyköping, Trosa, Oxelösund och Gnesta 12 Korpens representantskap 9 maj 2015

13 UPPSALA LÄN Nordupplands Korpförbund (Tierp och Älvkarleby) Lokala Korpförbundet Uppsala (Uppsala, Heby, Östhammar och Knivsta) Elisabet Salestedt Morgan Sundgren Valkrets Enköping och Håbo VÄRMLAND Valkrets Karlstad, Hammarö, Grums, Kil, Forshaga och Säffle Valkrets Arvika, Årjäng och Eda Barham Kwrshed Mohamad Rebecca Johansson Valkrets Hagfors, Torsby, Sunne och Munkfors Valkrets Storfors, Kristinehamn och Filipstad VÄSTERBOTTEN Lokala Korpförbundet Lycksele Elving Björck Lisbeth Björck Valkrets Skellefteå, Malå och Norsjö Kjell-Gunnar Vesterlund Maria Åström Valkrets Vindeln och Robertfors Malin Nilsson Christer Sandström Valkrets Storuman och Sorsele Linda Hedman Christer Vahlström Lokala Korpförbundet Umeå Ewa Arnlund Lars Sandström Valkrets Vännäs, Bjurholm och Nordmaling Jonas Björkholm Kristina Karlsson Valkrets Vilhelmina, Åsele och Dorotea Korpens representantskap 9 maj

14 VÄSTERNORRLAND Valkrets Ånge och Timrå Ann-Kristin Bladh Kent Hedman Valkrets Kramfors, Härnösand och Sollefteå Elsy Daielsson Sten Bergström Lokala Korpförbundet Sundsvall Martti Knuuttila Tuulliki Knuuttila Valkrets Örnsköldsvik Erland Berglund Inger Berglund VÄSTMANLAND Korpförbund Köping, Arboga och Kungsör Korpförbundet Västerås Daniel Sigfridsson Linn Feltendal Valkrets Skinnskatteberg, Fagersta och Norberg Valkrets Hallstahammar, Surahammar och Sala VÄSTRA GÖTALAND Valkrets Uddevalla, Vänersborg, Tjörn, Orust, Stenungsund, Lilla Edet och Lysekil Borås Korpförbund Göteborgs Korpförbund Jon Lennström Margareta Sjöstrand Lidköping Korpförbund Catarina Andersson Johnny Arrefelt Korpförbundet Mariestad Matilda Karlsson Teri Parkkinen Korpförbundet Skövde Lokala Korpförbundet Trollhättan Jan Myrin Ingrid Myrin 14 Korpens representantskap 9 maj 2015

15 Valkrets Falköping, Tidaholm, Gullspång och Ulricehamn Valkrets Alingsås, Herrljunga, Vårgårda och Essunda Valkrets Härryda, Partille, Lerum, Ale, Öckerö, Kungälv, Kungsbacka och Mölndal Valkrets Bollebygd, Mark, Svenljunga och Tranemo Valkrets Sotenäs, Munkedal, Färgelanda, Tanum och Strömstad Valkrets Karlsborg, Hjo, Tibro och Töreboda Valkrets Skara, Götene, Vara och Grästorp Valkrets Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud och Åmål ÖREBRO LÄN Korpförbund Örebro Valkrets Lindesberg, Nora, Ljusnarsberg, Hällefors, Kumla, Lekeberg, Hallsberg, Laxå och Askersund Valkrets Degerfors och Karlskoga Lars Olsson Linda Björk ÖSTERGÖTLAND Lokala Korpförbundet Vadstena Monya Axelsson Karl-Magnus Mattsson Korpförbundet Linköping (Linköping, Åtvidaberg och Kinda) Helena Vaernéus Jan Andersson Jan Tidlundh Viktoria Qwarfordt Korpförbundet Norrköping (Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik och Finspång) Valkrets Ydre, Ödeshög och Boxholm Lokala Korpförbundet Motala/Mjölby (Motala och Mjölby) Anders Mild Jessica Hallros Korpens representantskap 9 maj

16 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och postadress: Idrottens Hus, Fiskartorpsvägen 15 A, Stockholm Telefon växel: E-post: Hemsida:

Korpens representantskap 11 maj 2014 Formalia, förbundsstyrelsens förslag till beslut samt motioner

Korpens representantskap 11 maj 2014 Formalia, förbundsstyrelsens förslag till beslut samt motioner Korpens representantskap 11 maj 2014 Formalia, förbundsstyrelsens förslag till beslut samt motioner Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och postadress: Idrottens Hus, Fiskartorpsvägen 15 A,

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning.

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. 1 Fiberaccess estimerat som andel av befolkningen uppdelat på villor och flerfamiljshus, 2012 Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. Fiber Totalt Fiber Villa Fiber

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7 Tabell 6:1. Antal studiecirklar, sammankomster, studietimmar och deltagare efter kommun 2008 Table 6:1. Number of study circles, meetings, study hours and participants by municipality 2008 Antal Studiecirklar

Läs mer

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz Bilaga 2 För samtliga tillstånd tillkommer 2000 kronor i handläggningsavgift per tillstånd förutom auktionslikviden. FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 /

Läs mer

ABFs STUV-redovisning

ABFs STUV-redovisning Län Distr Nr Avdelning kod/namn Stockholms län 01 01 501 Stockholms län 1 Stockholm 80 Stockholm 901 Stockholm /studieprogrammet 80 Stockholm 902 Stockholm Syd 80 Stockholm 1003 Stockholm /Administrativa

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB)

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013. Naturvårdsverket, NV-00640-14. Bilaga 2. ernas strandskyddsbeslut 2013 per kommun 1 Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal

Läs mer

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Statistik 2014:2 Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Publiceringsdatum: 2014-02-06 Korrigerad: 2014-02-18 Kontaktperson: Trafikanalys Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:anette.myhr@trafa.se

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015 Datum: 2014-03-06 Grundskolans läsårstider 2014/2015 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Arbetsskador 2013 län och kommun

Arbetsskador 2013 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsskador 2013

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2.

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2014 per kommun Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal beslut om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:9) om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Villaägarnas Riksförbund den 15 januari 2013 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna

Läs mer

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh Kommun Sorterat nätbolag 2004 2005 2005 jfr 2004 Stockholms län Norrtälje Norrtälje Energi AB 5768 6193 7% Solna Vattenfall Eldistribution AB, Huvudsta 5745 6065 6% Sundbyberg Vattenfall Eldistribution

Läs mer

Uppdrag att fördela medel, administrera och följa upp satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen

Uppdrag att fördela medel, administrera och följa upp satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen Regeringsbeslut II:8 Socialdepartementet 2015-06-25 S2015/4099/FST S2015/04636/FST Socialstyrelsen Uppdrag att fördela medel, administrera och följa upp satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen

Läs mer