Kungen 7. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kungen 7. Årsredovisning för 769624-3869. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:"

Transkript

1 Årsredovisning för Kungen 7 Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 7 Tilläggsupplysningar 8 Upplysningar till resultaträkning 8-9 Upplysningar till balansräkning Underskrifter 13

2 Kungen 7 1(13) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Kungen 7, får härmed avge årsredovisning för Verksamheten Allmänt om verksamheten Bostadsrättsföreningen registrerades Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades och nuvarande stadgar registrerades hos Bolagsverket. Föreningens firma är Kungen 7. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler åt medlemmarna till nyttjande mot ersättning utan tidsbegränsning. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. Styrelsen har sitt säte i Huddinge kommun, Stockholms län. Styrelsen På stämman valdes som styrelseledamöter: Ledamöter Bjarne Vifell Birgitta Eldblom Nils Forslund Annika Pernbrink Sami Mikhael Suppleanter Veronika Kvasnicova Camilla Axelsson Förändringar i styrelsen from Bjarne Vifell avgick Birgitta Eldblom Nils Forslund avgick Annika Pernbrink Sami Mikhael Veronika Kvasnicova ledamot from Camilla Axelsson ledamot from , avgick Revisor Dina Basim Abualsaad Intern revisor Ordinarie stämma hölls den 6 maj Styrelsen har haft 13 antal protokollförda sammanträden. Valberedning Valberedningen har bestått av Cristiano Finessi och Kristina Al Assaf

3 Kungen 7 2(13) Information om fastigheten Föreningen äger fastigheten som uppfördes 1961 och ligger på adressen Tornslingan 37, med fastighetsbeteckning Huddinge Kungen 7 i Stockholms Kommun. Fastigheten består av 47 lägenheter, förråd och parkeringsplatser. Ekonomisk och teknisk förvaltning har skötts av Valvet Förvaltning AB Fastigheten är fullvärdesförsäkrad via Nordeuropa Försäkring AB. Väsentliga händelser under och efter räkenskapsårets slut Ekonomi Bostadsrättsföreningen Kungen 7 bildades Det första redovisningsåret 2013 blev inget normalt år ur ekonomisk synvinkel. Vi tog en del initialkostnader på årsbasis, hyresintäkterna blev ojämna eftersom lägenheter övergick från hyresrätter till bostadsrätter mm. 2014: Den tungt vägande kostnadsposten är uppvärmningen av huset och står för 28,5% av kostnaderna. Därefter är förvaltningskostnaderna (15,75%) och grovsopor (6,5%) också stora kostnadsbovar. Vad gäller likviditeten står sig bostadsrättsföreningen fortsatt väl. Det fanns vid årsskiftet SEK fördelat på olika konton. Lånen är också desamma, nämligen SEK (ingen amortering). Av innestående medel kommer en stor del att användas till stambytet I den ekonomiska planen finns summan 8,9 Mkr men stambytet kommer att hamna inom befintliga likvida medel. Räntekostnaderna uppgår netto till SEK på ovan nämnda tillgångar och lån. Det som missgynnar resultatet är avskrivningarna, en summa på SEK (avskrivningarna bör göras varje år med 1% byggnadens värde), men eftersom denna summa kan beskrivas som fiktiva pengar saknar de betydelse för likviditeten. Resultatet SEK föreslås föras över till räkning för 2015 års resultat. Trädgårdsskötsel och grönytor Styrelsen har tillsammans med trivselgruppen tagit hand om trädgårdsskötseln vilket består av gräsklippning på norrsida av fastigheten, remsa framför parkering och runt lekplats samt soptömning av papperskorgar och underhåll av häckar framför fastigheten. 17 maj hade vi gårdsstädning, till detta köptes det in en färgspruta och olja för att olja in staket och utemöblerna i trä. Städning Vi valde att avsluta samarbetet med Pousette Städ och anlitade i stället HEBE städ och fönsterputs. Hiss Inre hissdörrarna har krånglat sedan Huge lät installera dem, därför beslutade styrelsen att byta dessa. Tvättstuga Ombildningskonsulten avsatte 350 tkr för tvättstugebygge. Vi tog in offerter beträffande nybyggnation av tvättstuga i vår fastighet samt offerter på tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp. Efter mycket turbulens byggdes tvättstugan enligt plan i cykelrummet som avdelades. Maskinerna inköptes tillsammans med ett 10-årigt serviceavtal från Electrolux. Bokningstavla köptes också och installerades med plats- och webbokning. Parkeringsplatser Viss turbulens om parkeringsplatser har funnits mellan grannhusen Kungen 7 och Kungen 8. Ett antal parkeringsplatser sades upp till förmån för våra boende då det på ordinarie stämman röstades fram att parkeringen på vår tomt endast är till för boende i Brf Kungen 7.

4 Kungen 7 3(13) Snöröjning Styrelsen har åter upphandlat snöröjning med Fastighetskonsulterna, till samma pris som tidigare, dvs att vi betalar 20 tkr per vinter, dock är fakturan delad så att vi betalar hälften i november och andra hälften i januari. Sophämtning Då grovsoporna och avfallssorteringen var en av de tyngsta posterna, mer än 100 tkr per år, och att de dessutom varierar beroende på sopmängd så är det svårt att få grepp om dem. En lösning var att säga upp avtalet om hämtning av allt utom hushållsopor med SRV och i stället upphandlades hämtning av grovsopor, glas, plast, metall, papper och pappförpackning till en mycket lägre kostnad, från Stockholm Recycling AB Lägenheterna I avvaktan på stambyte har styrelsen lyckats ordna provisoriska reparationer tillsammans med de boende. Vi har haft viss rörelse bland våra bostadsrättsinnehavare som sålt sina lägenheter. Det är glädjande att intresset för vårt hus är så stort och att det efter ombildning bara finns 5 som hyr sina lägenheter mot 8 från start. Stambyte. Under en informationsträff tillfrågades en boende om att vara delaktig i stambytefrågan (tackade ja) då den boende arbetar med VVS. Vi har för avsikt att anlita ett projektledningsföretag, tkr fanns avsatta för detta projekt. Styrelsen har jobbat hårt på att hitta billigare och bättre lösning och kontaktade de bolag som våra grannar redan beställt stambyte ifrån. Stambytet kommer att vara igång under våren 2015 och beräknas vara färdigt senast 10 juli Trivselgruppen Ordnade tillsammans med styrelsen en städ- och grilldag. Lekplatsen städades, attraktioner flyttades, grillplats iordningsställdes, staket och utemöblerna inoljades, underhåll av rabatten och fimpkrukan samt krukorna i och utanför porten. Flerårsöversikt Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Soliditet, % * Bostadsrättsyta Total yta (bostäder och lokaler) Årsavgift / kvm bostadsrättsyta Lån / kvm bostadsrättsyta Fastighetens belåningsgrad, % 51% 64% Taxeringsvärde, tkr Insatser och upplåtelseavgifter, tkr Avsättning till fond för yttre underhåll / kvm total yta 9,22 - Avskrivning / kvm total yta Elkostnad / kvm total yta Värmekostnad / kvm total yta Vattenkostnad / kvm total yta *) Totalt eget kapital / Totala tillgångar

5 Kungen 7 4(13) Resultatdisposition Belopp i kr Till föreningstämmans förfogande står följande medel: balanserat resultat årets resultat Totalt Styrlesen föreslår följande behandling av föreningens resultat: avsättning till fond för yttre underhåll balanseras i ny räkning Summa Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.

6 Kungen 7 5(13) Resultaträkning Belopp i kr Not Rörelseintäkter Nettoomsättning Summa rörelseintäkter Rörelsekostnader Fastighetskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets resultat

7 Kungen 7 6(13) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank 8 Kassa och bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

8 Kungen 7 7(13) Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 9 Bundet eget kapital Medlemsavgifter Yttre fond Summa bundet eget kapital Ansamlad vinst / förlust Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga

9 Kungen 7 8(13) Tilläggsupplysningar Not 1 Redovisningsprinciper Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret. Jämförelsetalen har inte räknats om då skillnaderna mellan jämförelsetalen är små eller inga. Inkomstskatt En bostadsrättsförening, som skattemässigt är att betrakta som privatbostadsföretag, belastas vanligtvis inte med inkomstskatt. Beskattning sker med 22 % för verksamheter som inte kan hänföras till fastigheten, t ex avkastning på en del placeringar. Nyckeltal Nyckeltalen har beräknats genom att använda fastställda ytor enligt taxeringsbesked från Skatteverket samt faktiskt kostnad för förbrukning. Fastighetens belåningsgrad defineras som fastighetslån i förhållande till fastighetens bokförda värde. Soliditet defineras som justerat eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknande livslängd. Följande avskrivningstider tillämpas: Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar: -Byggnader -Tillkommande utgifter avseende byggnad År 100år 10år Upplysningar till resultaträkning Not 2 Anställda och personalkostnader Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner, arvoden och andra ersättningar: - - Arvoden Internrevisor Sociala kostnader Föreningen har inga anställda

10 Kungen 7 9(13) Not 3 Nettoomsättning Årsavgifter, bostäder Hyresintäkter, bostäder Hyresintäkter, lokaler Hyresintäkter, p-platser och garage Övriga intäkter Not 4 Driftskostnader Fastighetsskötsel Reparationer Underhåll Taxebundna kostnader Försäkring och tomträttsavgäld Fastighetsavgift och fastighetsskatt Not 5 Övriga externa kostnader Förbrukningsinventarier Administrationskostnader Förvaltningskostnader Övriga externa tjänster Övriga externa kostnader

11 Kungen 7 10(13) Upplysningar till balansräkning Not 6 Byggnader och mark Byggnad Anskaffningsvärde Ack avskrivningar byggnad enligt plan: -Årets avskrivning enligt plan Tillkommande utgifter avseende byggnad Årets anskaffning Årets avskrivning enligt plan Mark Redovisat värde vid årets slut Taxeringsvärden Bostäder Lokaler Summa Byggnad Mark Summa Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetald försäkrigspremie Förvaltararvode ComHem Bostadsrätterna Bredband

12 Kungen 7 11(13) Not 8 Kassaflödesanalys Belopp i kr Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Köpesskilling fastighet Köpesskilling mark Utbetalning från inre fond Investering fastighetsförbättringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Inbetalda insatser/upplåtelseavgifter Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Not 9 Eget kapital Upplåtelse- Fond för yttre Balanserat Årets Insatser avgifter underhåll resultat resultat Ingående balans Avsättning till fond för yttre underhåll Resultatdisposition Årets resultat Not 10 Skulder till kreditinstitut Långivare Räntesats Löptid Förändring Nordea 2,29% Nordea 3,20% Nordea 3,80% Lånen löper för närvarande utan amorteringar

13 Kungen 7 12(13) Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntor Förutbetalda hyror och avgifter Värme dec Vatten och uppvärmning El dec Snö Not 12 Övriga kortfristiga skulder Inre fond Momsskuld

14 Kungen 7 13(13) Underskrifter Ort och datum... Birgitta Eldblom Styrelseledamot Annika Pernbrink Styrelseledamot Sami Mikhael Styrelseledamot Veronika Kvasnicova Styrelseledamot Min revisionsberättelse har lämnats den... Dina Basim Abualsaad Intern revisor

Brf Svartröret 3. Årsredovisning för 769608-6763. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Svartröret 3. Årsredovisning för 769608-6763. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Svartröret 3 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN 1 769601-8832 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 2(17) ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Viken 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2014. BRF SOLHEM 1 Org. nr. 769609-1029. (Foto: Svandammen i Spånga)

ÅRSREDOVISNING ÅR 2014. BRF SOLHEM 1 Org. nr. 769609-1029. (Foto: Svandammen i Spånga) ÅRSREDOVISNING ÅR 2014 BRF SOLHEM 1 Org. nr. (Foto: Svandammen i Spånga) Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solhem 1 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Södra Hamnen 716415-8961. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Brf Södra Hamnen 716415-8961. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för Brf Södra Hamnen Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Brf Södra Hamnen 1(16) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Södra Hamnen, får härmed avge årsredovisning för 2014. Verksamheten

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF HALMSTRÅET Org. nr. ÅR 2014 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014-01-01-2014-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STABEN I JÄRVASTADEN Org. nr. ÅR 2014 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014-01-01-2014-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF IDUN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF IDUN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF IDUN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Innehåll Sida - Innehållsförteckning 2 - Förvaltningsberättelse 3-8 - Resultaträkning 9 - Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF FYRSKEPPET

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF FYRSKEPPET ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF FYRSKEPPET Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Fyrskeppet kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Torsdagen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viking Karl

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viking Karl Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viking Karl Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7 Årsredovisning för Brf Vaktposten 7 716408-7210 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Vaktposten 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

Årsredovisning 2014 BERZELIIGATAN 13. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BERZELIIGATAN 13. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BERZELIIGATAN

Läs mer

Sida 1(5) Årsredovisning. Fastlagsvägen 40 126 47 HÄGERSTEN

Sida 1(5) Årsredovisning. Fastlagsvägen 40 126 47 HÄGERSTEN Sida 1(5) 2012 Årsredovisning Fastlagsvägen 40 126 47 HÄGERSTEN BRF MÅNHÄSTEN Årsredovisning Org.nr. 120101-121231 1(4) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Månhästen får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning 2014 MORELLTRÄDET 9 I STOCKHOLM. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 MORELLTRÄDET 9 I STOCKHOLM. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen MORELLTRÄDET

Läs mer

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Vilan 1820 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET 11 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Kornet 11 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Onsdagen den

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. År 2012. BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr 769602-5159. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB

ÅRSREDOVISNING. År 2012. BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr 769602-5159. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB ÅRSREDOVISNING År 2012 BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för BRF GÄSTSALEN 4 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Torsdagen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. År 2013. BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr 769602-5159. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB

ÅRSREDOVISNING. År 2013. BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr 769602-5159. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB ÅRSREDOVISNING År 2013 BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Innehållsförteckning Sida Innehållsförteckning 2 Förvaltningsberättelse 3-8 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kringlan 2

Årsredovisning. Brf Kringlan 2 Årsredovisning för Brf Kringlan 2 Räkenskapsåret 2010 Brf Kringlan 2 1(13) Styrelsen för Brf Kringlan 2, Tyresö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser

Läs mer

Årsredovisning 2014. Briljanthöjden. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Briljanthöjden. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Briljanthöjden

Läs mer

Årsredovisning HSB Bostadsrättsföreningen Skogshöjden i Nacka HSB Bostadsrättsföreningen Skogshöjden i Nacka Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÖNA OASEN Org. nr. ÅR 2013 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING BRF STRANDTORGET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Strandtorget 1(11) Styrelsen för Brf Strandtorget får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens sjunde

Läs mer

Årsredovisning 2014 HJORTHAGSHÖJDEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HJORTHAGSHÖJDEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HJORTHAGSHÖJDEN

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILJAN 35. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILJAN 35. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILJAN 35 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 VRIDMASKINEN 5 OCH 6. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 VRIDMASKINEN 5 OCH 6. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen VRIDMASKINEN

Läs mer