SAMMANFATTNING. Markåtgången för ett färdigt vindkraftverk är mycket liten då omgivande mark kan utnyttjas i stort sett som tidigare.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANFATTNING. Markåtgången för ett färdigt vindkraftverk är mycket liten då omgivande mark kan utnyttjas i stort sett som tidigare."

Transkript

1 Dnr:

2

3 SAMMANFATTNING Del 1 av planen inleds med ett antal begreppsförklaringar inom energiområdet för att därefter förklara skillnaden mellan ändliga och förnybara energikällor. Ändliga energikällor beskrivs som ett linjärt system som med tiden tömmer ut de lagrade energiresurserna medan de förnybara ingår i ett kretslopp som ständigt förnyas. I kapitlet Energiomvandling belyses processen från bränsleutvinning till avfall med ett antal schematiskt beskrivna exempel. Dagens energiutnyttjande i världen och i Sverige beskrivs i kapitlet Energiläget. Här konstateras att den svenska energimixen i jämförelse med den världsomfattande är baserad på betydligt mer förnybar energi. I bilagan Klimatbalans i Nässjö visas hur Nässjö kommuns energiutnyttjande helt kan baseras på förnybara energikällor, om man tar hänsyn till export/import. Vidare visar statistik att energikonsumtionen inklusive elanvändningen har planat ut så att den inte längre ökar mer än möjligen marginellt. Kraftbalanskapitlet visar att även om elproduktionen från vindkraft inte i tid är konsumtionsanpassad så har den flera positiva egenskaper i det nationella elsystemet. Del 2 handlar om vindenergi i allmänhet och inleds med vindens meteorologiska egenskaper. Sverige är ur vindsammanhang gynnat och detta gäller även de skogsbevuxna inre delarna. En förutsättning är dock att vindkraftverken byggs tillräckligt höga så att de till stor del frigör sig från de svaga, turbulenta vindarna som förekommer närmast ovan den skogsbevuxna markytan. I bilagan Jordens energibalans beskrivs värmestrålningsbalansen i stort. Vindkraftutvecklingen i världen, Sverige och Nässjö kommun beskrivs och här pekas dels på att vindkraften är den energiform som ökar kraftigast i världen och dels att Nässjö kommun är en blåsig glesbygdskommun. Därefter beskrivs vindkraftverkets funktion och hur mycket energi det går åt för dess tillverkning. Denna energiåtgång är i energi intjänad efter ungefär ett halvt års drift. Markåtgången för ett färdigt vindkraftverk är mycket liten då omgivande mark kan utnyttjas i stort sett som tidigare. Ekonomi med utgångspunkt från den långsiktiga marginalkostnadsprincipen beskrivs det vill säga energipris bör sättas efter kostnaden för den långsiktigt dyraste producerade kilowattimman. Även elcertifikat och andra miljökompenserande system som gynnar förnybar energi beskrivs. Den tematiska översiktsplanens (TÖP) relationer till plansystemet i stort samt till övriga planer redovisas i kapitlet Plansystemet. En TÖP har samma status som en fördjupad översiktsplan (FÖP) men visar ett tema (t.ex. vindkraft) över hela kommunens yta medan en FÖP vanligen visar flera teman inom en begränsad del av kommunen. 1

4 Vindkraftens i huvudsak positiva miljöeffekter i förhållande till Sveriges nationella miljökvalitetsmål skildras. Del 3 vindkraft i Nässjö kommun inleds med en redovisning av attityder till vindkraft i kommunen. En särskild studie som genomförts av Åsa Lindbom visar på en mycket positiv inställning till vindkraft i närområdet till uppförda vindkraftverk i Fredriksdalstrakten. Huvudorsaken till varför en tematisk översiktsplan för kommunen tas fram är att en stor del av kommunen utgör riksintresse för vindbruk. Detta liksom övriga riksintressen ska verifieras i kommunernas översiktsplaner. Samtidigt är det viktigt att kommunen har en policy som manifesteras i översiktsplanen. Nässjö kommun har dock vissa synpunkter på riksintressets utbredning vilket framkommer i planen nedan. Att kommunen har goda vindresurser har antytts tidigare och det illustreras noggrannare i kapitlet Vindpotential där även en mer detaljerad beräkning visas. Nässjö kommuns landskapstyp kännetecknas av en kraftigt långsluttande skogsbevuxen höjdrygg i kommunens västra del. Höjdläget påverkar vindstyrkan positivt eftersom vindarna i vanligen kommer från väst sydväst. Samtidigt ger skogslandskapet lägre vindhastigheter närmare markytan. Vindkraftsparker förordas inom områden med riksintresse för vindbruk men med undantag: för expansionsområden för tätorter, när allmänna miljökrav för buller och skugga inte uppnås, vissa fritidsområden samt restriktioner inom kultur och naturområden. I övriga kommunen bör endast enstaka eller små grupper av vindkraftverk byggas. Naturvärden som flora, fåglar och däggdjur påverkas relativt marginellt med undantag för rovfåglar i vissa känsliga områden. De djur som kan komma till skada är fladdermöss varför särskild uppmärksamhet bör ägnas åt dess förekomst. Nässjö kommun är välförsett med kraftledningar, men anslutningskapaciteten måste naturligtvis undersökas vid varje vindkraftsetablering. Efter en redogörelse för den gällande beslutsprocessen för vindkraftsprojekt där totaleffekten avgör hur ett ärende behandlas, anges i en bilaga föreslagna förändringar i lagstiftningen så att antalet verk och varje verks totalhöjd avgör beslutsordningen. Även ändringar i beslutsordningen föreslås. Del tre avslutas med ett kapitel där kommunens ambitioner sammanfattas. 2

5 3

6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING...1 FÖRORD...8 INLEDNING...10 DEL ENERGI - ALLMÄNT...13 BEGREPPSFÖRKLARINGAR...14 FORMER AV ENERGIKÄLLOR...16 ENERGIOMVANDLING TILL NYTTIG ENERGI...18 BRÄNSLECYKEL...18 ENERGIOMVANDLING...19 AVFALL...20 ENERGILÄGET...21 KRAFTBALANS...24 DEL VINDKRAFT ALLMÄNT...27 VINDENS KRAFT...28 VINDKRAFTENS UTVECKLING...31 VINDKRAFT I VÄRLDEN...31 HISTORIK...31 NULÄGET...32 VINDKRAFT I SVERIGE...34 HISTORIK...34 NULÄGET...34 Karta: Vinddata över Sverige på 72 meters nivå...35 VINDKRAFT I NÄSSJÖ KOMMUN...36 HISTORIK...36 NULÄGE...36 ETT VINDKRAFTVERKS FUNKTION...37 PAY OFF-TID OCH LIVSCYKELANALYS...39 MARKANSPRÅK FÖR VINDKRAFTVERK...40 RISKER FÖRSÄKRINGAR...41 EKONOMI OCH EKONOMISKA INCITAMENT...42 VINDKRAFTEN I SAMHÄLLSEKONOMIN...44 RESUMÉ

7 PLANSYSTEMET...45 ÖVERSIKTSPLAN...45 OMRÅDESBESTÄMMELSER...46 DETALJPLAN...46 SVERIGES NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL...47 BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN...47 FRISK LUFT...47 BARA NATURLIG FÖRSURNING...47 GIFTFRI MILJÖ...47 SKYDDANDE OZONSKIKT...47 SÄKER STRÅLMILJÖ...48 INGEN ÖVERGÖDNING...48 LEVANDE SJÖAR OCH VATTENDRAG...48 GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET...48 HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD...48 MYLLRANDE VÅTMARKER...49 LEVANDE SKOGAR...49 ETT RIKT ODLINGSLANDSKAP...49 STORSLAGEN FJÄLLMILJÖ...49 GOD BEBYGGD MILJÖ...49 ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV...49 RESUMÉ...50 DEL VINDKRAFT NÄSSJÖ KOMMUN...53 ATTITYDER TILL VINDKRAFT...54 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER FÖR ÄNNU BÄTTRE ACCEPTANS INOM NÄROMRÅDET TILL VINDKRAFTSANLÄGGNINGAR...56 RIKSINTRESSE FÖR VINDBRUK...57 Rekommendationer...58 Karta: Riksintresse för vindbruk i Nässjö kommun...58 VINDPOTENTIAL...59 Karta: Vindhastighet på 6,5 meter per sekund i Nässjö kommun vid en höjd över marken, inklusive nollplansförskjutning på meter. Upplösning meter Karta: Vindhastighet på 6,8 meter per sekund i Nässjö kommun vid en höjd över marken, inklusive nollplansförskjutning på meter. Upplösning meter LANDSKAPSANALYS VINDKRAFTVERKENS UTFORMNING...66 Karta: Nivåförhållanden i Nässjö kommun...67 Karta: Landskapsstruktur...68 Karta: Av människan skapad infrastruktur i Nässjö kommun...69 LANDSKAPETS KARAKTÄR...70 Karta: Landskapskaraktärer...72 Rekommendationer...73 VINDKRAFT I SKOGSLANDSKAP...75 TURBULENTA VINDAR...75 LÄGRE VINDSTYRKOR OCH EN ANNAN VINDPROFIL...75 SKJUVKRAFTER...75 RISKER VID BYGGANDE I SKOGSMARK...76 Rekommendationer

8 TÄTORTSEXPANSION...77 Rekommendationer...77 Karta: Expansionzon för Forserum...78 Karta: Expansionszon för Nässjö stad VINDKRAFT - MILJÖ...80 LJUD FRÅN VINDKRAFTVERK...80 Rekommendationer / riktvärde...83 SKUGGOR, VARNINGSLJUS OCH REFLEXER...83 Rekommendationer / riktvärden...84 VATTENSKYDDSOMRÅDE...84 Rekommendationer...85 Karta: Gällande och förslag till vattenskyddsområden samt större grundvattentäkter...86 NATUR...87 NATURRESERVAT...87 Rekommendationer...87 RIKSINTRESSEN ENLIGT MILJÖBALKEN...87 Rekommendationer...88 ÖVRIGA NATURMILJÖER ENLIGT GÄLLANDE ÖVERSIKTSPLAN...89 Rekommendationer...89 Karta: Naturmiljöer riksintressen inklusive Natura 2000-områden och övriga naturmiljöer samt naturreservat...90 STORA OPÅVERKADE OMRÅDEN...91 Rekommendationer...91 Karta: Stora opåverkade områden bergtäkt - naturminne...92 NATURMINNEN SAMT DJUR- OCH VÄXTSKYDDSOMRÅDEN...93 Rekommendationer...93 VÄRDEFULLA ÄMNEN OCH MINERAL...93 Rekommendationer...93 ÖVRIGT...93 Rekommendationer...93 FRILUFTSOMRÅDEN...94 Rekommendationer...94 Karta: Friluftsområden...95 KULTUR...96 RIKSINTRESSE...96 Rekommendationer...96 Karta: Kultur riksintressen och byggnadsminnen...97 ÖVRIGA KULTURMINNEN...98 Rekommendationer...98 Karta: Kultur - övriga...98 FORNLÄMNINGAR...99 Rekommendationer...99 KYRKOR UTANFÖR TÄTORTER...99 Rekommendationer...99 Karta: Skyddszon för kyrka NATURVÄRDEN - ALLMÄNT FLORA Rekommendationer FÅGLAR Rekommendationer DÄGGDJUR Rekommendationer Karta: Utterförekomst FLADDERMÖSS Rekommendationer

9 VÄG- OCH JÄRNVÄGSRESERVAT Rekommendationer Karta: Väg och järnvägsreservat enligt gällande översiktsplan TILLFARTSVÄGAR Rekommendationer KRAFTLEDNINGAR OCH ANSLUTNING TILL ELNÄT Rekommendationer Karta: Kraftledningskarta för del av Nässjö kommun Karta: Kraftledningsnätet i Nässjö kommun GRANNKOMMUNER Rekommendationer Karta: Grannkommuner och vattenskyddsområde för Vallsjön BESLUTSPROCESSEN FÖR VINDKRAFTVERK BYGGLOV PLAN- OCH BYGGLAGEN (PBL) Rekommendationer MILJÖANMÄLAN MILJÖBALKEN (MB) Rekommendationer MILJÖTILLSTÅND MILJÖBALKEN (MB) SAMRÅD MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING (MKB) ANSÖKAN BESLUT ÖVRIGA MYNDIGHETER MM Karta: Riksintressen för väg järnväg totalförsvaret samt område där yttrande krävs från Teracom och flygplatser VINDKRAFTVERK I NÄSSJÖ KOMMUN Rekommendationer, summering Karta: Sammanställningskarta MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING (MKB) DEL BILAGOR KLIMATBALANS I NÄSSJÖ KOMMUN FÖRNYBAR ENERGI ENERGIBEROENDE HISTORIK Dagens energiberoende av omgivningen för Nässjö kommun Framtida energiberoende av omgivningen för Nässjö kommun JORDENS ENERGIBALANS EXEMPEL PÅ BULLERBERÄKNING EXEMPEL PÅ SKUGGDIAGRAM PROGRAM FÖR TEMATISK ÖVERSIKTSPLAN MED TEMAT VINDBRUK LÄNSSTYRELSENS GRANSKNINGSYTTRANDE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kartbilderna publiceras med upphovsrätt från Nässjö kommun 7

10 FÖRORD Den svenska energipolitiken är inriktad på att stimulera en övergång till förnybara energikällor och därmed gynna en hållbar samhällsutveckling, helt i linje med den allmänna klimatpolitiken. Vindkraft är ett viktigt exempel på en förnybar energikälla som kan utgöra ett väsentligt bidrag till en framtida förnybar, hållbar och miljövänlig energimix. Vindkraftutbyggnaden är den förnybara sektor som ökar mest både på nationell och på internationell nivå. Vindkraften ger inget tillskott till atmosfären av växthusgaser (förutom små mängder vid tillverkning av verken och transporten av dessa). Den ersätter tvärtom elproduktion som släpper ut stora mängder växthusgaser eller långlivade radioaktiva produkter. Statens ambitioner uttrycks i en kraftfull målsättning. Sverige ska bygga ut vindkraften till 10 TWh till år 2015 enligt ett riksdagsbeslut. Den statliga Energimyndigheten har därefter, på uppdrag av regeringen, satt en planeringsram på 30 TWh per år fram till år 2020, varav två tredjedelar gäller landsbaserade verk. Regeringen har i en proposition föreslagit att denna planeringsram ska fastställas. Även EU föreslår hårda krav för sina medlemsstater för att öka andelen förnybar energi. EU har dessutom anslagit stora summor för att gynna förnybara källor i medlemsstaterna. För att uppnå dessa ovan nämnda mål har Energimyndigheten avgränsat för vindkraft attraktiva områden i Sverige. Avgränsningen avser både land och havsområden. Dessa riksintresseområden som förankras i Miljöbalken ska i princip kunna möjliggöra ambitionerna som tidigare angivits. Nässjö kommun omfattas till stora delar detta riksintresse. Under många år har Sveriges skogsbevuxna inland ansetts ha för dåliga förutsättningar för vindkraftsetableringar, varför vindkraftverken har lokaliserats till kuster och slättbygder. I och med att utvecklingen av vindkraftverk har gått mot allt större och högre verk, så har även inlandets skogslandskap kommit att utgöra en stor potential för utbyggnad. Efter att en vindkartering, som omfattade hela Sverige, (Uppsala universitet, Hans Bergström), har inlandet visat sig vara intressant för vindkraft. En förutsättning för en större utbyggnad är att kraftverken byggs tillräckligt höga för att uppnå en tillräcklig höjd över trädtopparna och därmed kunna tillgodogöra sig stora vindresurser, samt att teoretiska beräkningar kan verifieras med verkliga mätresultat. Intresset för att bygga ut vindkraften i Nässjö kommun har successivt ökat och visat sig i ett antal bygglovansökningar för enstaka större verk. I flera fall utgör dessa verk en slags försöksanläggning för att konstatera vilka vindförhållanden som gäller. Mer omfattande etableringar har därefter aktualiserats i flera större områden. De ingrepp i landskapet som vindkraftetableringar kan medföra måste ställas mot de fördelar som förnybar, hållbar och flödande energiproduktion har på klimat och miljö. Vindkraften i stort påverkar därmed naturen positivt då den ersätter alternativa miljöstörande produktionskällor. Dessutom innebär vindbruket vanligen en ekonomisk injektion för landsbygden vilket ger bättre förut- 8

11 sättningar för ett hållbart lantbruk tillsammans med skogs- och jordbruk, boende på landet och därmed ett öppet landskap En vindkraftetablering har en teknisk livslängd på cirka 25 år och kan därefter monteras ner och i princip inte lämna några väsentliga spår efter sig. 9

12 INLEDNING Av Miljö- och byggnadsnämnden har miljö- och byggkontoret fått i uppdrag att upprätta en tematisk översiktsplan för vindkraft. Den avgörande grunden för innehållet i denna översiktsplan är kommunfullmäktiges ställningstagande i den kommunomfattande översiktsplanen (18 juni 2002) där det noteras att - kommunen förordar utnyttjande av förnybar energi gentemot fossila och ändliga bränslen och energiproduktion ska ge så liten miljöpåverkan som är rimligt. Planen tar upp energi i ett särskilt kapitel och under rubriken vindkraft framgår att kommunen är mycket positiv till en utbyggnad av vindkraft under vissa förutsättningar. Rekommendationerna anger att natur- och kulturvärden i den närmaste omgivningen samt relevanta synpunkter från närboende ska beaktas. Även i den fördjupade översiktsplanen för Nässjö stad (KF 2006) återkommer kommunens vilja att utnyttja förnyelsebar energi - sådan energi som ger liten miljöpåverkan. I avvaktan på översiktsplanering för vindkraft har miljö- och byggnadsnämnden låtit ta fram principregler för bygglovprövning av vindkraftverk som hjälpmedel vid bygglovprövning. I dessa anges något mer detaljerat miljö- och planförutsättningar. Den situation som råder för kommunen är att ett ökat etableringstryck, vad gäller vindkraft, leder till ett ökat krav på planering. Lämpligast planinstrument för att nå ett relativt snabbt resultat är att komplettera den gällande kommunomfattande översiktsplanen med ett tillägg. Planen blir därmed en tematisk översiktsplan med inriktning på vindbruk (temat) och dess förutsättningar för en utbyggnad. Kommunens landsbygd domineras av självägande jordbrukare. Markanvändningen präglas av småskaligt jord- och skogsbruk ofta med boskapsskötsel. Vindbruk bör ses som ett komplement till de övriga bruksformerna. Vindbruk påverkar inte, eller i alla fall i mycket liten grad, övriga areella brukningsformer. Det är dessutom viktigt att kommunen har kontroll och möjlighet att styra utvecklingen för att uppnå ett lämpligt utnyttjande av mark och vatten samt att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling. 10

13 11

14 12

15 DEL 1 ENERGI - ALLMÄNT Solenergianläggning för elproduktion i norra Spanien 13

16 BEGREPPSFÖRKLARINGAR Nedan följer en del begreppsförklaringar och definitioner som återkommer i den fortsatta texten. Effekt är arbete uträttat per tidsenhet. Enheten för effekt är watt (W) 1 kw = W 1 MW = kw 1 GW = MW 1 TW = GW Energi är effekten gånger tiden Enheten för effekt är wattsekund (Ws) men när det gäller el använder man oftast den större enheten wattimma (Wh). De ännu större enheterna kwh, MWh, GWh och TWh har samma inbördes storleksförhållande som effektenheterna. Energi kan aldrig skapas eller förintas, den kan bara övergå från en energiform till en annan. Exempel på energiformer är kemisk-, kärn-, elektrisk-, läges-, rörelse- och värmeenergi. Energi har också olika kvalité - Exergi. Exergi kan förbrukas till skillnad från energi. Exergi är den totala mängden möjligt arbete i ett system i en viss omgivning och anger energikvalité. Hög kvalité har energi som kan omvandlas till flera andra energislag och med små förluster till lågvärdig energi. Exergi = energi x energikvalitetsfaktor. Exempel på energikvalité och dess kvalitetsfaktor: - Mekanisk-, elektrisk- och kemiskt bunden energi: en kvalitetsfaktor på 1,0. - Termisk energi (t.ex. vattenånga och varmvatten) har vid 300 o C kvalitetsfaktorn 0,49 och vid 40 o C 0,06. Under eller lika med 20 o C är kvalitetsfaktorn 0,00, allt i en omgivning på 20 0 C. - Exergi betecknar egentligen den del av energin som går att omvandla till arbete. Hushållning med energi innebär att man inte slösar med energi men även att man inte slösar med energins exergi och inte använder högvärdig energi där det bara krävs lågvärdig, t.ex. vid uppvärmning av byggnader där en energikvalité på 0,05 0,2 är fullt tillräcklig. Kemisk och elektrisk energi har alldeles för hög kvalitetsfaktor för att användas direkt för uppvärmning av bostäder/lokaler. Man skiljer på primär- och sekundärenergi, där till exempel vindkraft (kinetisk energi = rörelseenergi) är primär energi och den producerade och distribuerade 14

17 elektriciteten är sekundär energi och energibärare. Även fjärrvärme och till exempel vätgas (som måste produceras i en kemisk process) är energibärare. All energi omvandlas till slut till värmeenergi med en energikvalitetsfaktor nära noll. Verkningsgrad anger hur effektivt ett system omvandlar en energiform till nyttigt arbete i någon form. Verkningsgraden är förhållandet mellan den energi som nyttiggörs i en viss teknisk anordning (till exempel i en motor) och den tillförda energin. Summan av förlusterna och den nyttiggjorda energin utgör tillförd energi. Vid varje teknisk process uppstår förluster (genom friktion, värmestrålning etc.). Ett exempel på låg verkningsgrad är en bil där bensinen (kemiskt bunden energi) omvandlas till att driva bilens motor (mekanisk energi) medan den dominerande värmeutvecklingen utgörs av förluster. Ett exempel på en verksamhet med hög totalverkningsgrad är ett kraftvärmeverk där kemiskt bunden energi, till exempel träflis, förbränns för att producera elektricitet (med hög kvalitetsfaktor = 1,0) och som biprodukt produceras varmvatten för uppvärmning av byggnader via energibäraren fjärrvärmenätet. Vattnet har dock hos konsumenten en låg kvalitetsfaktor på cirka 0,1-0,2. Ett kondenskraftverk (kol-, olje-, gasbaserat) eller kärnkraftverk producerar endast el och kyler bort upp till 2/3 av den ursprungligen högvärdiga energin till ingen nytta. Ingen process är möjlig där all energi omvandlas från en form till en annan utan att förluster uppstår i form av lågvärdig energi. Det innebär att ingen omvandlingsprocess kan ha 100 % verkningsgrad. I den följande texten förekommer benämningen vindkraftpark. Detta definierar vi lokalt som minst tre vindkraftverk i en samlad grupp. 15

18 FORMER AV ENERGIKÄLLOR Energikällor kan vara förnybara eller icke förnybara. Förnybara energikällor kan vara lägesenergi (vattenkraft), rörelseenergi (vindkraft, vågkraft), elektromagnetisk energi (solkraft), kemiskt bunden energi i detta fall biomassa under förutsättning att den förnyas i motsvarande grad, De förnybara energikällorna ger inget nettotillskott av energi till jordens atmosfär eller ytvatten, vilket fossil- och kärnenergi gör. Driften ger heller inte upphov till luftföroreningar eller avfall (med undantag av förbränning av biomassa). De riskerar dessutom inte att ta slut, så länge solen är aktiv och sol, vind och vatten är ju gratis. (Se figur på nästa sida) All förnybar energi har den pågående solinstrålningen som ursprung medan fossil energi har samma ursprung, men är lagrad från urtiden. Icke förnybara är under lång tid lagrade, såsom fossila bränslen, som har sitt ursprung i biologiska och geologiska processer sedan miljontals år tillbaka (kol, olja och naturgas). Även kärnbränsle (uran) som är lagrat i jordskorpan, ursprungligen sedan jordens tillkomst, är icke förnybart. Dessa bränslen ger upphov till avfall, dels vid utvinningen, dels under och efter användandet. De kan till exempel ge upphov till koldioxid, svaveldioxid (bland annat försurande), kväveoxider (bl.a. försurande), radioaktivt avfall (strålningsrisk om det inte hålls avskilt från människan i miljon år)* och dessutom ofta vattenånga eller kylvattenutsläpp. Koldioxid och vattenånga är gaser som påverkar klimatet. (Se även figur på nästa sida) *Källa: SKB (Svensk Kärnbränslehantering) och amerikanska vetenskapsakademin. 16

19 Ett förnybart kretsloppssystem baseras i detta fall på solens inverkan på jorden. Systemet tillför inte atmosfären någon ytterligare energi och betecknas som flödande energi. I fallet med vindkraft förekommer inte heller några luftföroreningar eller något avfall. Systemet är uthålligt och fungerar i princip så länge solen existerar. Ett linjärt icke förnybart energisystem baseras på utvinning av ändliga energiresurser vanligen lagrade i jordskorpan. Systemet tillför atmosfären spillvärme och luftföroreningar och dessutom fast avfall till jordytan. Systemet har begränsad uthållighet där energitillgångar, miljöpåverkan och ekonomi (inklusive miljökostnad) sätter gränserna 17

20 ENERGIOMVANDLING TILL NYTTIG ENERGI Den vanliga processen för att utnyttja kemiskt bunden energi eller kärnenergi är: Bränslecykel Energiomvandling* Avfall *Omvandling från primär energi till främst mekaniskt arbete, elektricitet eller värme. Bränslecykel Ändliga, icke förnybara energikällors bränslecykel kännetecknas av följande process: Prospektering utvinning transport förädling lagring distribution Varje del i bränslecykeln ger upphov till miljöförstöring och en varierande grad av energi förluster (egentligen exergiförändringar till det sämre). Exempel 1 Olja Omfattande prospektering pågår med allt magrare och svårtillgängliga resultat. Många fyndigheter återfinns i kalla klimatzoner. Utvinning sker i på allt djupare nivåer och även i arktiskt klimat. Risken för utsläpp, särskilt i kallt hav, från utvinning och transport med förödande konsekvenser (svår nedbrytningsprocess) som följd är allt större. Förädling sker i raffinaderier (s.k. krackning) med energiförluster. Därefter distribueras oljan/bensinen till konsumenter. Exempel 2 Uran Omfattande prospektering görs med fynd av allt lägre uranhalt i malmen. Själva utvinningen ger stora mängder av delvis radioaktivt gruvavfall och kräver dessutom mycket energi. Uranmalmen innehåller en mycket låg halt av uran (den svenska uranmalmen i Ranstad har till exempel en uranhalt på 0,03 %). Av det lilla uran som finns är sedan enbart 0,7 % användbart uran 235. För att uranet ska kunna användas som bränsle i en kärnreaktor måste halten uran 235 höjas till cirka 3 %. Detta sker vid en process som kallas anrikning som endast ett fåtal länder (inte Sverige) har kapacitet att utföra. Anrikningen kräver också mycket energi och dessutom ofta stora mängder svavelsyra. Exempel 3 Förnyelsebart Bränslecykeln för förnybara energikällor är enkel att beskriva energin finns på plats, visserligen med variation ur ett tidsperspektiv (exempelvis vindens rörelseenergi) men den behöver inte förädlas eller transporteras. Den ger inga utsläpp till mark, luft eller vatten. Vatten och biobränslen kan ju också lagras i vattenmagasin respektive skog. Biobränslen måste naturligtvis föras till användaren men detta sker vanligen inom ett lokalt område med korta transporter. Lagring av vatten i vattenmagasin kan innebära en olycksrisk då dammbrott kan inträffa. 18

21 Energiomvandling (I dagligt tal felaktigt benämnt energi produktion ) Ändliga, ej förnybara energikällor förbränner sitt bränsle med varierande luftförorening. Ett ämne som i dagsläget inte kan omhändertas är växthusgasen koldioxid (CO 2 ) som släpps ut i atmosfären. Koldioxid uppkommer vid all förbränning av fossila bränslen. De största mängderna CO 2 uppstår vid förbränning av kol medan naturgas ger minst utsläpp per energienhet från fossila bränslen. För kolanvändning pågår för närvarande försök att avskilja CO 2 efter förbränningen och transportera gasen i flytande form ner i håligheter djupt under jordytan för långtidsförvaring. Därmed skulle dessa kraftverk för en relativt hög kostnad endast ge små CO 2 utsläpp. Metoderna för koldioxidlagring debatteras mycket då osäkerheten är stor både vad gäller miljön och ekonomin. Exempel 1 Olja för elproduktion. Oljan förbränns i ett kondenskraftverk med mycket låg verkningsgrad, vilket är gemensamt för alla kraftverk av denna typ (kol-, naturgas- och kärnkraftverk). Utsläppen av växthusgasen koldioxid är mycket stor. Mängden av övriga föroreningar som svaveldioxid, kväveoxider och sotpartiklar är beroende av reningstekniken i kraftverket. Elproduktionen i kondenskraftverk kan ofta balansera variationer i efterfrågan (gäller främst olje- och naturgasverk, men inte kärnkraftverk). Den stora energidel som inte kan nyttiggöras kommer ut i naturen som förorenande varmt kylvatten eller vattenånga. Exempel 2 Vindkraft. Verkningsgraden har ekonomisk betydelse men knappast miljömässig, då spillet utgörs av opåverkad luft. Vindkraft är koldioxidfri förutom för det material som går åt för byggande och transport av verket (se kapitlet pay off tid energi). Elproduktion genom vindkraft kan dock ge störningar vad gäller buller, skuggningar, landskapsbild, tillfartsvägar främst i samband med byggande, konkurrerande markanspråk och djur- och växtliv. Dessa störningar kan undvikas genom rätt placering av verken. Åsikter om landskapsbilden är dock svårare att värdera och åtgärda, de beror mycket på grundinställningen till vindkraft. Rent allmänt kan dock sägas att vindkraft i skogslandskap påverkar landskapsbilden mindre än vindkraft i slättbygder. Förnybara energikällor omvandlar energi som inte är lagrad eller bara korttidslagrad. I övrigt se under rubrik former av energikällor. Förnyelsebara energikällor har egenskapen att vara koldioxidneutrala och ger inte något nettotillskott till luften. Förbränning av biomassa vid dålig rökgasrening kan dock ge luftföroreningar i form av kväveoxid, aska etc. 19

22 Avfall Icke förnybara energikällor ger upphov till varierande grad av avfall till mark, hav och vattendrag samt till atmosfären. Exempel 1 Kolkraft Alla fossila bränslen ger utsläpp av koldioxid (CO 2 ) som är en kraftfull växthusgas. Kol är i detta sammanhang det bränsle som vid förbränning relativt sett släpper ut mest CO 2. Försök pågår med långtidsförvaring av CO 2 i berggrunden, men om det lyckas beräknas metoden ändå inte bli allmän förrän efter många år. Övriga utsläpp till luften är bland annat svaveldioxid, kväveoxider och tungmetaller samt kylvattenutsläpp eller uppvärmning av lufthavet. Om effektiv rökgasrening används hamnar föroreningarna på marken istället för i luften. Exempel 2 Kärnkraft Avfallet består främst av utbränt kärnbränsle. Dessutom sker utsläpp av en mycket liten mängd av radioaktiva ämnen till luft och vatten. Det utbrända kärnbränslet är mycket radioaktivt den första tiden men klingar av, i början fort men därefter allt långsammare. Förvaringen av detta avfall kan ske på olika sätt. Den metod som diskuteras i Sverige är en förvaring 500 meter ner i berggrunden. Tidsrymden för att avfallet ska betraktas som någorlunda ofarligt bedöms till miljon år*. För att avfallets radioaktivitet ska närma sig den naturliga i jordskorpan behövs cirka 4,5 miljarder år det vill säga en tidsrymd lika lång som jorden existerat. Om avfallet vidareförädlas (upparbetas) kan det användas för kärnvapentillverkning. Källa:* SKB och amerikanska vetenskapsakademin. Exempel 3 Förnyelsebart Förnybara källor ger vid drift inga CO 2 utsläpp och inget avfall i övrigt, med undantag för biobränslen. Förnybara energikällor använder endast solenergin och omvandlar den till exempelvis till el som till slut efter användning blir värme, vilket solenergin ändå skulle ha övergått till. Man använder således bara solenergin en viss tid för att senare lämna tillbaka den till naturen utan att tillföra atmosfären någon extra energi. Vind och vatten är också produkter av solenergi. Förnybara energikällor som sol, vind och vatten berörs egentligen bara av energiomvandlingsprocessen och inte av bränsle- eller avfallscykeln. Se även kapitel 4 bilaga: Jordens energibalans. 20

23 ENERGILÄGET Energitillförseln i världen domineras av fossila bränslen (drygt 80 %) där oljeprodukter är störst med 34 %, kol 25 % och naturgas med 22 %. Förnybar energi står för drygt 13 % medan kärnkraftproduktionen var knappt 7 % (2-3 % om spillvärmen till hav och atmosfär inte tas med). Oljeandelen i energitillförseln minskar något i västvärlden, medan den ökar främst i Asien. Energianvändning i världen 2006 * Inklusive spillvärme Kol och naturgasanvändningen ökar mest för elproduktion och relativt kraftigt i absoluta tal. Den största ökningen sker i Kina. Samtidigt har Kina tagit över ledningen i världen när det gäller ny elproduktion från förnyelsebara energikällor (källa: SR samt The Climate group). Elanvändningen i världen har de senaste tio åren ökat med knappt 3 % per år (källa Energimyndigheten), och utgör idag cirka 15 % av den totala energianvändningen. Kol är det dominerande energislaget för elproduktion och är tillsammans med naturgas det som tidigare ökat mest. Den förnybara andelen förutom vattenkraft var endast 2 %, men har en tendens att öka kraftigt. I Sverige var den totala energianvändningen (år 2006) 625 TWh varav 177 TWh var omvandlings- och distributionsförluster (det allra mesta som kylvatten till havet vid elproduktion i kärnkraftverk). Av den slutliga energianvändningen uppdelat på energibärare kom en tredjedel från oljeprodukter, en tredjedel från elenergi, 17 % från biobränslen (dock totalt inklusive el- och fjärrvärmeproduktion 29 %) och 12 % fjärrvärme. Resten kommer från små mängder kol och naturgas. Den förnybara andelen av energianvändningen är 44 %. Energianvändning i Sverige

Vindkraftteknik F1. Disposition. Varför vindkraft

Vindkraftteknik F1. Disposition. Varför vindkraft Vindkraftteknik F1 Varför vindkraft Disposition Vindkraft i Sverige och övriga världen - Historik och Trender Typer av vindkraftverk Vindkraftverkets delar Grundläggande begrepp Vinden 1 Det bästa med

Läs mer

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge.

Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge. Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge. Fyra markägare från bygden har tillsammans med prästlönetillgångar i Växjö stift bildat UppVind ekonomisk förening som avser att uppföra nio vindkraftverk norr och

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Vindkraft, innehåll presentation

Vindkraft, innehåll presentation Vindkraft. Vindkraft, innehåll presentation Vad är vindkraft? Vad är el? Energiläget i Sverige och mål Typer av verk Projektering Byggnation Äga Planerade etableringar i Sverige Projektgarantis erbjudande

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Biomassa. Effekt. Elektricitet

Biobränsle. Biogas. Biomassa. Effekt. Elektricitet Biobränsle Bränslen som har organiskt ursprung och kommer från de växter som finns på vår jord just nu. Exempelvis ved, rapsolja, biogas, men även från organiskt avfall. Biogas Gas, huvudsakligen metan,

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Grundläggande energibegrepp

Grundläggande energibegrepp Grundläggande energibegrepp 1 Behov 2 Tillförsel 3 Distribution 4 Vad är energi? Försök att göra en illustration av Energi. Hur skulle den se ut? Kanske solen eller. 5 Vad är energi? Energi används som

Läs mer

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft Vindens kraft 15 frågor och svar om vindkraft Vinden är oändlig, den kostar inget och den skapar inga föroreningar. Det finns vind överallt. Människan har använt vinden i tusentals år. Vinden har fungerat

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

Energikällor Underlag till debatt

Energikällor Underlag till debatt Energikällor Underlag till debatt Vindkraft Vindkraft är den förnybara energikälla som ökar mest i världen. År 2014 producerade vindkraften i Sverige 11,5 TWh el vilket är cirka 8 procent av vår elanvändning.

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25 Vindkraft Sara Fogelström 2013-10-25 Historik Vindkraft i världen (MW) I slutet på 2012 var totalt cirka 280 000 MW installerat världen över. Källa: EWEA och GWEC Vindkraft i världen Totalt installerad

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04 Vindkraft Sara Fogelström 2011-05-04 Historik Vindkraft i världen (MW) 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 MW 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 I slutet på 2010

Läs mer

Miljöfysik vt2009. Mikael Syväjärvi, IFM

Miljöfysik vt2009. Mikael Syväjärvi, IFM Miljöfysik vt2009 Mikael Syväjärvi, IFM Vind uppstår från solen Solen Värmer upp luft Jorden är rund och roterar Moln ger skillnader i uppvärmning Områden med olika temperaturer Högtryck och lågtryck Luft

Läs mer

VINDAR, VINDENERGI OCH VINDKRAFTVERK LATORP 2008-02-12

VINDAR, VINDENERGI OCH VINDKRAFTVERK LATORP 2008-02-12 VINDAR, VINDENERGI OCH VINDKRAFTVERK LATORP 2008-02-12 VINDAR OCH VINDENERGI VINDKRAFTVERK JBA VIND VINDKRAFTEN I VÄRLDEN VINDAR OCH VINDENERGI VAR KOMMER VINDEN FRÅN? HUR MYCKET BLÅSER DET? VINDEN VARIERAR

Läs mer

TROLLEBODA VINDKRAFTPARK

TROLLEBODA VINDKRAFTPARK TROLLEBODA VINDKRAFTPARK VINDKRAFTPARK I TROLLEBODA Vi undersöker möjligheten att bygga mer vindkraft i Kalmarsund. Våren 2008 fick vi tillstånd av miljödomstolen att bygga 30 vindkraftverk med totalhöjden

Läs mer

Vindkraftprojekt Äskåsen. Samrådsunderlag

Vindkraftprojekt Äskåsen. Samrådsunderlag Vindkraftprojekt Äskåsen Samrådsunderlag 2010-08-31 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT ÄSKÅSEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

Vindmöllor på land och på djupt vatten

Vindmöllor på land och på djupt vatten Skånes vindkraftsakademi Lund 2013-05-14 Vindmöllor på land och på djupt vatten Energiansvarig (V) i riksdagen 1998-2002 DESS 1997-2001 styrelsen för Statens Energimyndighet 2003-06 Växjö Energis styrelse

Läs mer

Från energianvändning till miljöpåverkan. Seminarium IEI LiU 2015-04-09

Från energianvändning till miljöpåverkan. Seminarium IEI LiU 2015-04-09 Från energianvändning till miljöpåverkan Seminarium IEI LiU 2015-04-09 2 Agenda 1 Terminologi en snabbkurs 2 Primärenergi en problematisering 3 Tidsperspektiv vad kan vi lära från LCA? 4 Term Energi Energiform

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Vindkraftteknik Daniel Johannesson, Johan Bäckström och Katarina Sjöström Kajoda AB presenterar Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Underlag till miljökonsekvensbeskrivning Sammanfattning Kajoda

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Bilaga 3: Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Energisituation idag. Produktion och användning

Energisituation idag. Produktion och användning Energisituation idag Produktion och användning Svensk energiproduktion 1942 Energislag Procent Allmänna kraftföretag, vattenkraft 57,6 % Elverk 6,9 % Industriella kraftanläggningar (ved mm) 35,5 % Kärnkraft

Läs mer

Lillgrund vindkraftpark

Lillgrund vindkraftpark Lillgrund vindkraftpark I juni 2008 invigdes Lillgrund vindkraftpark. Den ligger en knapp mil utanför den skånska kusten, strax söder om Öresundsbron. Lillgrund är med sina 48 vindkraftverk Sveriges största

Läs mer

6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas

6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas 6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas El och värme kan framställas på många olika sätt, genom förbränning av förnybara eller fossila bränslen, via kärnklyvningar i kärnkraftsverk eller genom

Läs mer

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Fjällberg Fjällberg ligger i den mellersta delen av Västerbottens län. Fjällberg ligger ca 40 km sydväst om Lycksele stad och 43 km nordnordost om Åsele stad.

Läs mer

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796 Vindpark Boge Fotomontage. Utsikt från Kalbrottet i Slite. Vindkraftverket i förgrund är det befintliga verket Tornsvalan. De sju verken i Vindpark Boge syns i bakgrunden. Sammanfattning av ansökan 2012-07-19

Läs mer

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Generationsmålet för Sveriges miljöpolitik Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation

Läs mer

Sol, ved, vind, muskelkraft och strömmande vatten var de enda större energikällor människan hade tillgång till, ända fram till 1700-talet.

Sol, ved, vind, muskelkraft och strömmande vatten var de enda större energikällor människan hade tillgång till, ända fram till 1700-talet. 3 Utgåva KÄRN KRAFT Sol, ved, vind, muskelkraft och strömmande vatten var de enda större energikällor människan hade tillgång till, ända fram till 1700-talet. Med ångmaskinens hjälp utvecklades industrisamhället

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Göteborg Energi 2007 Ägare Antal kunder Antal anställda Rörelsens intäkter Investeringar Göteborg Stad Ca 300 000

Läs mer

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens vindenhet Ingen träff på vind Regeringens proposition 1996/97:84

Läs mer

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande:

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande: 7. PLANFÖRSLAG 7.1 Planförslagets huvuddrag Planförslaget anger vilka områden i kommunen som är lämpliga och olämpliga för vindbruk i den större skalan. Med vindbruk i den större skalan menas verk i grupper

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hästar, buller och vindkraft My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hur hästen påverkas av ljud? Hästen är ett väldigt känsligt djur när det gäller ljud och

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter.

1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter. FACIT Instuderingsfrågor 1 Energi sid. 144-149 1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter. Utan solen skulle det bli flera hundra minusgrader kallt på jorden

Läs mer

Energisamhällets framväxt

Energisamhällets framväxt Energisamhällets framväxt Energisamhället ett historiskt perspektiv Muskelkraft från djur och människor den största kraftkällan tom 1800-talets mitt Vindkraft, vattenkraft och ångkraft dominerar Skogen

Läs mer

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen Januari 2010 Siffror 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kwh Sveriges totala elproduktionseffekt år 2009 = cirka 34 000 MW Sveriges sammanlagda

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Evelina Strandfeldt Sweden Green Building Council 1 240 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 Sweden Green Building Council Ideell förening för företag i bygg-

Läs mer

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Utbildningsmaterialet Vill du bli ett energigeni är tänkt som ett kompletterande material i samhällskunskaps- och fysikundervisning i årskurserna 4 9, för inspiration,

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

MKB med Hållbarhetsanalys

MKB med Hållbarhetsanalys Översiktsplan Söderhamns kommun TEMA - VINDKRAFT Utgrunden vindkraftpark, Kalmarsund Källa:WPD Scandinavia AB MKB med Hållbarhetsanalys Söderhamn i juni 2009 KUS-förvaltningen Planerings- och utvecklingsavdelningen

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? Harry Frank. IVA och KVA. Harry Frank KVA - 1. 7 maj 2014 5/10/2014

Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? Harry Frank. IVA och KVA. Harry Frank KVA - 1. 7 maj 2014 5/10/2014 Harry Frank KVA - 1 5/10/2014 Harry Frank IVA och KVA Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? 7 maj 2014 - Harry Frank KVA - 2 Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? För att besvara

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

Om Vindkraft. Sverige & EU

Om Vindkraft. Sverige & EU Vindkraft Om Vindkraft Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion var

Läs mer

Vindkraftsutredning. Planeringsunderlag till översiktsplan för Marks kommun. Buffertzoner 1:

Vindkraftsutredning. Planeringsunderlag till översiktsplan för Marks kommun. Buffertzoner 1: HÄRRYDA BOLLEBYGDS MÖLNDALS BORÅS SVENLJUNGA KUNGSBACKA VARBERGS Buffertzoner Buffertzon för samhällsutveckling 1000 m Buffertzon infrastruktur 200 m Buffertzon bostäder och kyrkor 500 m FALKENBERGS Vindkraftsutredning

Läs mer

Grupp : Arvid och gänget. Av: Hedda, Dante, Julia G, William L och Arvid

Grupp : Arvid och gänget. Av: Hedda, Dante, Julia G, William L och Arvid Grupp : Arvid och gänget Av: Hedda, Dante, Julia G, William L och Arvid Växthuseffekten Atmosfären Växthuseffekten kallas den uppvärmning som sker vid jordens yta och som beror på atmosfären. Atmosfären

Läs mer

Medeltemperaturen på jorden blir varmare och varmare. Orsaken är främst utsläpp av koldioxid från förbränning av fossila bränslen. Trafiken på våra vägar och energianvändningen står för största delen av

Läs mer

Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten

Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten Varför vindkraft? Möjligheter Utbyggnaden Ekonomi Våra frågor 2 Våra budskap Billigaste förnybara energikällan som finns att tillgå Bidrar till försörjningstrygghet

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i företagets elproduktion. Vinden är en oändlig naturresurs

Läs mer

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson 1.1 STARTSIDA Kenneth Mårtensson GLOBAL ENERGIANVÄNDNING 1.2 DEN LOKALA KRAFTEN? SMÅ I VÄRLDEN STORA I SALA/HEBY SHE S AFFÄRSIDÉ Att vara ett långsiktigt modernt hållbart energi- och datakommunikationsföretag

Läs mer

FJÄLLBERGET SAXBERGET

FJÄLLBERGET SAXBERGET Antagen av Kf 2007-10-25 214 Laga kraft 2007-11-19 tillhörande fördjupad översiktsplan för Upprättad i juni 2007 Vindkraftverk på Fjällberget Foto: Jan Larspers, Länsstyrelsen Dalarnas län Postadress Besöksadress

Läs mer

Energiomställning utifrån klimathotet

Energiomställning utifrån klimathotet Energiomställning utifrån klimathotet Cecilia Johansson 2015-02-24 Välkomna till Institutionen för geovetenskaper Strategiska forskningsområden Övergripande forskningsparadigm är hållbar utveckling, med

Läs mer

Grundläggande Miljökunskap

Grundläggande Miljökunskap Grundläggande Miljökunskap Data courtesy Marc Imhoff of NASA GSFC and Christopher Elvidge of NOAA NGDC. Image by Craig Mayhew and Robert Simmon, NASA GSFC Hållbar utveckling Dagens program Hållbar utveckling

Läs mer

Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1

Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1 Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1 Vindkraft...1 Inledning...3 Bakgrund...4 Frågeställning...5 Metod...5 Slutsats...7 Felkällor...8 Avslutning...8 2 Inledning Fördjupningsveckan i skolan har som tema,

Läs mer

Kristianstadsregionens Klimatallians 20 november 2012 Vad kan vi göra tillsammans?

Kristianstadsregionens Klimatallians 20 november 2012 Vad kan vi göra tillsammans? Klimatarbete-Miljömål-Transporter Kristianstadsregionens Klimatallians 20 november 2012 Vad kan vi göra tillsammans? Klimatvision Sverige ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning och inga

Läs mer

Koppling mellan de nationella miljökvalitetsmålen och Skellefteå Krafts miljömål

Koppling mellan de nationella miljökvalitetsmålen och Skellefteå Krafts miljömål Koppling mellan de nationella en och miljömål Nationella Begränsadklimatpåverkan Halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimat-systemet inte

Läs mer

Va!enkra" Av: Mireia och Ida

Va!enkra Av: Mireia och Ida Va!enkra" Av: Mireia och Ida Hur fångar man in energi från vattenkraft?vad är ursprungskällan till vattenkraft? Hur bildas energin? Vattenkraft är energi som man utvinner ur strömmande vatten. Här utnyttjar

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer ÖVERGRIPANDE MÅL Nationella miljömål Miljökvalitetsnormer Övergripande mål Nationella miljömål Till nästa generation skall vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. De nationella

Läs mer

VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN

VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN D.nr. KS 2008.0276 2009-02-03 Kommunstyrelsen VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN D.nr. MSB 2008.3321 BAKGRUND Länsstyrelsen har på uppdrag av Energimyndigheten tagit fram förslag för områden av riksintresse

Läs mer

VÄLKOMNA! Julmingel för medlemmar i Skånes vindkraftsakademi och Solar Region Skåne

VÄLKOMNA! Julmingel för medlemmar i Skånes vindkraftsakademi och Solar Region Skåne VÄLKOMNA! Julmingel för medlemmar i Skånes vindkraftsakademi och Solar Region Skåne PROGRAM Marknadsundersökning Kalendarium Vindkraft Solenergi Mingel och julfika MARKNADSUNDERSÖKNING Jag kommer från

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen

Läs mer

Atmosfär. Ekosystem. Extremväder. Fossil energi. Fotosyntes

Atmosfär. Ekosystem. Extremväder. Fossil energi. Fotosyntes Atmosfär X består av gaser som finns runt jorden. Framförallt innehåller den gaserna kväve och syre, men också växthusgaser av olika slag. X innehåller flera lager, bland annat stratosfären och jonosfären.

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. BEDÖMNINGSOBJEKT: Detaljplan för område väster om Gamla Faluvägen i

Läs mer

Vindkraft. Stockholms miljörättscentrum, seminarium den 26 november 2008. Per Molander. Per Molander. Legal#SMC Vindkraft.PPT

Vindkraft. Stockholms miljörättscentrum, seminarium den 26 november 2008. Per Molander. Per Molander. Legal#SMC Vindkraft.PPT Vindkraft Stockholms miljörättscentrum, seminarium den 26 november 2008 Per Molander Per Molander Vindkraft Är vindkraften effektiv som investeringsobjekt? Särskilda rättsprinciper för att gynna vindkraft?

Läs mer

Vindenheten, Lars Andersson 2015-06-08

Vindenheten, Lars Andersson 2015-06-08 Vindkraftens rolle i energisystemet nya krav på vindkraft och på elmarknaden Vindenheten, Lars Andersson 2015-06-08 Vindenheten Hållbart nyttjande av vindresursen Med ett hållbart nyttjande av vindresursen

Läs mer

Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun. Den 14/6 kl 18.00

Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun. Den 14/6 kl 18.00 Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun Den 14/6 kl 18.00 Agenda för mötet: Agenda 1. Presentation av sökande 2. Presentation av Triventus Consulting

Läs mer

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Harald Klomp Riksdagsseminarium om förnybar el och elmarknaden 14-05-07 14-05-08 1 Mikael Lundin, vd Nordpool, 3 februari 14: - Om

Läs mer

Basindustrin finns i hela landet

Basindustrin finns i hela landet Basindustrin finns i hela landet Viktig på orter med svag arbetsmarknad Efterfrågan på produkterna ökar varje år 375 000 direkt och indirekt sysselsatta 27 procent av varuexporten 1/3 del av industrins

Läs mer

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta Sveriges målsättning 50 % av Sveriges totala energianvändning ska komma från förnybara energikällor till år 2020. Produktionen från förnyelsebara energikällor ska år 2020 vara 25 TWh. Det ska finnas planeringsförutsättningar

Läs mer

Välkomna till samråd angående Hån vindpark

Välkomna till samråd angående Hån vindpark Välkomna till samråd angående Hån vindpark Syftet med samrådsmötet är att delge aktuell information om det planerade projektet samt att samla in information och synpunkter. Skriv gärna upp er på deltagarförteckningen.

Läs mer

DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET Bedömningar och prognoser. Ann Wahlström Naturvårdsverket 13 nov 2014

DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET Bedömningar och prognoser. Ann Wahlström Naturvårdsverket 13 nov 2014 DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET Bedömningar och prognoser Ann Wahlström Naturvårdsverket 13 nov 2014 Skiss miljömålen Generationsmål GENERATIONSMÅL Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till

Läs mer

Pellets i kraftvärmeverk

Pellets i kraftvärmeverk Pellets i kraftvärmeverk Av Johan Burman Bild: HGL Bränsletjänst AB Innehållsförteckning 1: Historia s.2-3 2: Energiutvinning s.4-5 3: Energiomvandlingar s.6-7 4: Miljö s.8-9 5: Användning s.10-11 6:

Läs mer

Vad är energi? Förmåga att utföra arbete.

Vad är energi? Förmåga att utföra arbete. Vad är energi? Förmåga att utföra arbete. Vad är arbete i fysikens mening? Arbete är att en kraft flyttar något en viss vägsträcka. Vägen är i kraftens riktning. Arbete = kraft väg Vilken är enheten för

Läs mer

Department of Technology and Built Environment. Energiflödesanalys av Ljusdals kommun. Thomas Fredlund, Salahaldin Shoshtari

Department of Technology and Built Environment. Energiflödesanalys av Ljusdals kommun. Thomas Fredlund, Salahaldin Shoshtari Department of Technology and Built Environment Energiflödesanalys av Ljusdals kommun Thomas Fredlund, Salahaldin Shoshtari Examensarbete 30 hp, D-nivå Energisystem 1 Bakgrund Beställare av denna analys

Läs mer

Vindkraften en folkrörelse

Vindkraften en folkrörelse Vindkraften idag och imorgon Västerås 2008-11-27 Vindkraften en folkrörelse Energiansvarig (v) i riksdagen 1998-2002 Ledamot i DESS 1997-2001 styrelsen för Statens Energimyndighet (2003-06) ledamot VEABs

Läs mer

Checklistor och exempeltexter. Naturvetenskapens texttyper

Checklistor och exempeltexter. Naturvetenskapens texttyper Checklistor och exempeltexter Naturvetenskapens texttyper checklista argumenterande text Checklista för argumenterande text Tes Vilken åsikt har du? eller vilken fråga vill du driva? Argument För att motivera

Läs mer

Vind dialogen Bengt Larsén, Ted Kransby

Vind dialogen Bengt Larsén, Ted Kransby Vind dialogen 2011 Bengt Larsén, Ted Kransby Innehåll Politiken bakom satsningen Planeringsstödet Vad har planerats? Nya PBL, begrepp och definitioner Elnät och nationell havsplanering Vad händer under

Läs mer

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång!

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Vindkraft Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Klimatförändring är ett faktum V i t ä n k e r p å m o r g o n d a g e n s e n e r g i b e h o v -

Läs mer

Vindkraftprojektet Skyttmon

Vindkraftprojektet Skyttmon Vindkraftprojektet Skyttmon Projektpresentation, april 2010 1 Projektägare JP Vind AB är projektägare till Vindkraftprojektet Skyttmon. JP Vind AB bygger och driver förnybar elproduktion i form av vindkraftanläggningar.

Läs mer

Vindkraftprojektet Kettstaka

Vindkraftprojektet Kettstaka Vindkraftprojektet Kettstaka Miljökonsekvensbeskrivning Juni 2010 Kettstaka Vind AB www.kettstakavind.se Innehållsförteckning 1 Icke-teknisk sammanfattning sid 2 2 Redovisning av verksamhetens omfattning

Läs mer

Säliträdbergets vindpark. Projektbeskrivning

Säliträdbergets vindpark. Projektbeskrivning Säliträdbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING SÄLITRÄDBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Vindkraft Bäcken. Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 AGENDA. Bild 1. Bild 2

Vindkraft Bäcken. Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 AGENDA. Bild 1. Bild 2 Bild 1 Vindkraft Bäcken Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 Bild 2 AGENDA Kort om Eolus Vind AB Behov av förnybar energi Samrådsprocessen Projektet Delägarskap Frågor Bild 3 EOLUS VIND AB Bildat 1990 Har

Läs mer

Energi för framtiden Vindkraftparken Rödsand 2

Energi för framtiden Vindkraftparken Rödsand 2 Energi för framtiden Vindkraftparken Rödsand 2 Radie: 46,5 m Rotordiameter: 93 m Fakta Rotorn: 60 ton Nacellen (maskinhuset): 82 ton Torn: 100 ton Fundamentent: 1900 ton Startvind 4 m/s och stoppvind 25

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB

BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB Bioenergiutveckling internationellt, nationellt och regionalt samt några aktuella regionala satsningar på bioenergi för värme och elproduktion. Hans Gulliksson Energi som en

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning del 11 lov- och tillståndsprövning 93 11 LOV- OCH TILLSTÅNDSPRÖVNING 11.1 Lagstiftning För att förenkla prövningen av vindkraftverk har ändringar gjorts den första augusti 2009 i Plan- och bygglagen, Miljöbalken

Läs mer

Vindkraftsplan Ydre kommun

Vindkraftsplan Ydre kommun Vindkraftsplan Ydre kommun Antagandehandling Juni 2013 1 Förord I Ydre kommun har intresset för vindkraft historiskt varit litet. På senare år har dock vindkraftverken utvecklats och blivit större. Därmed

Läs mer