Interaktionsprocessen mellan fastighetsmäklare och bank

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Interaktionsprocessen mellan fastighetsmäklare och bank"

Transkript

1 Företagsekonomiska Institutionen Examensarbete D HT 2006 Interaktionsprocessen mellan fastighetsmäklare och bank - en observationsstudie av relationen mellan Svensk Fastighetsförmedling och Nordea Författare: Handledare: Louise Engman Christina Hultbom

2 Sammandrag Syftet med denna uppsats är att beskriva interaktionsprocessen mellan företagen Svensk Fastighetsförmedling och Nordea. Detta har undersökts i en observationsstudie av interaktionen mellan fastighetsmäklare och bank i samband med en bostadsförsäljning mellan två privatpersoner. Som analysverktyg används en bearbetning av IMP Groups interaktionsmodell bestående av kortsiktiga flöden och långsiktiga anpassningar som utbyts mellan aktörer. Interaktionsmodellen baseras på nätverkteorins grundtanke om att aktörer utbyter resurser i aktiviteter. Syftet med relationen mellan mäklare och bank tycks vara att få del av varandras kunder. Detta uppnås genom marknadsföring av varandra gentemot sina egna kunder, vilket representerar relationens produktflöden. En förutsättning för existensen av dessa produktflöden är det förtroende som skapas mellan mäklare och bank genom sociala flöden. Interaktionen mellan mäklare och bank kretsar kring den gemensamme kunden och kunden tycks vara orsaken till relationens existens. Informationsflödenas främsta roll är därför att koordinera mäklarens och bankens arbetsuppgifter till en så effektiv lösning som möjligt kring den gemensamme kunden. För att skydda den gemensamme kunden och bevara mäklarens roll som objektiv mellanman förbjuder Fastighetsmäklarlagen mäklare från att motta finansiell ersättning från en viss kreditgivare för att förmedla kreditgivarens lån. Detta tycks dock inte hämma relationen mellan mäklare och bank nämnvärt. De har utvecklat ett sätt att kringgå Fastighetsmäklarlagens reglering genom att utbyta tjänster och motprestationer istället för att ersätta varandra finansiellt. 2

3 Innehållsförteckning 1. INLEDNING Syfte Avgränsningar Disposition NÄTVERKSTEORI... 8 Figur 1. Nätverksmodell INTERAKTIONSPROCESSEN Produktflöden Informationsflöden Finansiella flöden Sociala flöden Långsiktiga anpassningar Interaktionsmodell Figur 2. Interaktionsmodell METOD Urval Datainsamling Metoddiskussion INTERAKTIONSPROCESSEN MELLAN FASTIGHETSMÄKLARE OCH BANK Presentation av företagen Leta mäklare / Leta bostad Visning Finansiering Skriva kontrakt ANALYS OCH DISKUSSION Produktflöden Informationsflöden Finansiella flöden Sociala flöden Anpassningar Interaktionsprocessen mellan fastighetsmäklare och bank

4 Figur 3. Interaktionsprocessen mellan fastighetsmäklare och bank SLUTSATS REFERENSER Tryckta källor Internetbaserade källor BILAGA 1 OBSERVATIONSGUIDE

5 1. Inledning Interaktionsprocessen är ett centralt inslag i företagsekonomiska studier. Större delen av tidigare forskning fokuserar på interaktionen mellan köpande och säljande företag, där interaktionens syfte är ett utbyte av varandras kärnprodukter 1. På den svenska bostadsmarknaden samarbetar idag alla de större fastighetsmäklarföretagen med någon av Sveriges banker 2. Uppenbart är dock att huvudsyftet med denna interaktion inte är ett utbyte av varandras kärnprodukter. En fastighetsmäklares kärnprodukt är att förmedla bostäder, medan en banks kärnprodukt är att erbjuda finansiella tjänster. De båda parterna har troligen nytta av varandras kärnprodukter ibland, men knappast med sådan kontinuitet att detta skulle vara huvudsyftet med ett samarbete. Den gemensamma nämnaren och orsaken till interaktionen måste således vara något annat. En gemensam nämnare är kunden. Bank och fastighetsmäklare erbjuder kompletterande tjänster som aktualiseras för köpare och säljare vid en bostadsaffär. De har till stor del ett gemensamt kundsegment och kanske är det med bas i detta som relationen mellan mäklare och bank har växt fram. Men vad är i så fall det egentligen syftet med samarbetet? För en bank kan det till exempel vara av intresse att en mäklare förmedlar bankens lån till en bostadsköpare. Detta motsvaras till exempel av fastighetsmäklarens vilja att vara det självklara valet när bankens kunder ska köpa eller sälja sin bostad. Tillgång till varandras kunder torde alltså kunna vara en anledning till interaktion. Finns det även andra syften med ett samarbete? Hur interagerar mäklare och bank i så fall för att uppnå dessa syften? Hur är interaktionsprocessen dem emellan uppbyggd? Interaktionsprocessen mellan fastighetsmäklare och bank är reglerad av Fastighetsmäklarlagen. Lagens 14 innehåller till exempel ett förbud mot att fastighetsmäklaren ägnar sig åt förtroenderubbande verksamhet. (Fastighetsmäklarlagen SFS 1995:400) För en mäklare som har ett eget ekonomiskt intresse av att förmedla en viss kreditgivares lån uppstår det enligt 1 Termen produkt innefattar såväl vara som tjänst. Kärnprodukt kan definieras som den grundläggande problemlösande nytta som erhålls av företagets affärsidé. (Grönroos, 2000) 2 Närheten mellan fastighetsmäklare och bank har gått så långt att flera banker även startat egna fastighetsmäklarföretag. Swedbank driver sedan länge Fastighetsbyrån (www.fastighetsbyran.se) och för ett år sedan köpte Danske Bank mäklarföretaget Skandia Mäklarna (www.skandiamaklarna.se). 5

6 praxis betydande trovärdighetsproblem, som kan leda till avregistrering 3 av mäklaren (Fastighetsmäklarnämnden, 2001). Vad innebär denna restriktion för interaktionsprocessen? Hämmas relationen av Fastighetsmäklarlagens regler eller finns det andra sätt att uppnå interaktionens syften som inte står i strid med lagen? En diskussion av ovanstående frågor torde vara av intresse för såväl fastighetsmäklare som banker. Denna uppsats avser därför undersöka interaktionsprocessen mellan fastighetsmäklare och bank i samband en bostadsförsäljning mellan två privatpersoner. För att kunna förstå och analysera en interaktionsprocess kan man skilja mellan en interaktions kortsiktiga flöden och mer långsiktiga anpassningar. Även de kortsiktiga flödena har dock, om de kontinuerligt upprepas, en långsiktig inverkan på relationen. (IMP Group, 1982, s.12) Relationen mellan företagen Svensk Fastighetsförmedling och Nordea granskas i en observationsstudie utifrån interaktionsprocessens flöden och anpassningar. 1.1 Syfte Syftet med denna uppsats är att beskriva interaktionsprocessen mellan Svensk Fastighetsförmedling och Nordea. 1.2 Avgränsningar Nätverksteorin menar att man inte bör studera ett företags relationer med andra företag som isolerade företeelser, utan snarare som en del av ett större sammanhang. (Håkansson et al, 1993, s.13f) Nätverket kring en bostadsaffär kan innefatta ett flertal aktörer, såsom fastighetsmäklare, bank, köpare, säljare besiktningsmän, flyttfirmor och städföretag. Denna uppsats avgränsas dock till att enbart studera relationen mellan aktörerna fastighetsmäklare och bank. Viktigt är att man ändå är medveten om att relationen mellan dessa två aktörer även påverkas av andra aktörer i de nätverk där de medverkar. 3 För att arbeta som fastighetsmäklare måste man vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Registreringen innebär att man har en för mäklaryrket godkänd utbildning och att man har en ansvarsförsäkring. Dessutom gör fastighetsmäklarnämnden en bedömning om man är lämpad att utöva yrket. Fastighetsmäklarnämnden granskar även mäklarnas arbete och har möjlighet att varna eller avregistrera mäklare som inte följer fastighetsmäklarlagen. Om man arbetar som mäklare utan att vara registrerad kan man dömas till böter eller fängelse. (www.svenskfast.se) 6

7 Vidare har studien avgränsats till att studera interaktionen mellan företagen Nordeas och Svensk Fastighetsförmedling. De två kontor som studeras är belägna i en svensk småstad. Interaktionen mellan Nordea och Svensk Fastighetsförmedling studeras under en bostadsförsäljning mellan två privatpersoner. Läsaren bör dock vara medveten om att syftet med denna uppsats inte är att i detalj redogöra för bostadsförsäljningens alla skeden. Fokus för redogörelsen av studien ligger på de skeden i försäljningen där mäklare och bank interagerar. Uppsatsens analysmodell är en bearbetning av IMP Groups 4 interaktionsmodell (1982). Modellen har dock avgränsats till att studera interaktionen mellan Nordea och Svensk Fastighetsförmedling utifrån variablerna utbyten och anpassningar mellan aktörerna. Ursprungsmodellen inkluderar även variablerna omgivning och atmosfär, men då studien avgränsats till interaktionen mellan bank och fastighetsmäklare valdes dessa två variabler bort. Modellen är ursprungligen utformad för att förklara interaktionsprocessen mellan köpande och säljande aktörer, men torde även kunna användas för att förstå och analysera utbyten där interagerande parter inte är varandras köpare och säljare. 1.3 Disposition Denna uppsats inleds med en teoretisk bakgrund som belyser nätverksteorin och interaktionsprocessen. Som analysverktyg används en bearbetning av IMP Groups interaktionsmodell. Modellen delas in i kortsiktiga flöden och långsiktiga anpassningar mellan parterna. Under avsnittet om interaktionsprocessens finansiella flöden redogörs även för Fastighetsmäklarlagens restriktioner gällande finansiell ersättning mellan fastighetsmäklare och bank. Efter teoriavsnittet följer ett metodavsnitt samt resultatet av en observationsstudie av interaktionsprocessen mellan Svensk Fastighetsförmedling och Nordea. I en analys diskuteras och jämförs sedan resultatet av observationsstudien med den modell som belysts i teoriavsnittet. Denna analys avslutas med en slutsats. 4 IMP Group bildades i mitten av 1970-talet av en grupp forskare från Uppsala Universitet, Bath, UMIST, ESC Lyon och Ludwig Maximilians University i München. De ses som grundarna till det industriella nätverkstänkandet och är mest kända för skapandet av interaktionsmodellen. (www.impgroup.org/about.php) 7

8 2. Nätverksteori Enligt nätverksmodellen är det viktigt att inte se ett företags relationer med andra företag som isolerade företeelser. Varje relation bör istället studeras som en del av ett större sammanhang. Syftet med nätverksperspektivet är att öka förståelsen för samspelet mellan olika enheter, istället för att enbart studera en enskild organisation. Utgångspunkten i nätverkstänkandet är de relationer som finns mellan organisationer. Karaktäristiskt för relationer i nätverk är att de vanligen involverar flera olika aktörer som i aktiviteter köper in, omvandlar och utbyter resurser med varandra. (Håkansson et al, 1993, s.13f) aktörer resurser aktiviteter Figur 1. Nätverksmodell (bearbetning av Håkansson et al, 1993, s.15) För att studera interaktionen mellan två av aktörerna i ett nätverk har IMP Group (1982) brutit ut dessa ur nätverksmodellen och skapat en interaktionsmodell. Nätverksmodellens resurser motsvaras i interaktionsmodellen av kortsiktiga flöden och långsiktiga anpassningar som aktörerna utbyter med varandra i interaktionsprocesser. Nedan beskrivs interaktionsprocessens kortsiktiga flöden 5 och mer långsiktiga anpassningar. Även de kortsiktiga flödena har dock, om de kontinuerligt upprepas, långsiktig inverkan på relationen. (IMP Group, 1982, s.12) 3. Interaktionsprocessen 3.1 Produktflöden Utbyten av varor och tjänster är ofta den grundläggande orsaken till relationens uppkomst. Som en följd av detta ligger produktens 6 utseende ofta till grund för relationens utseende. Interaktionsprocessen beror till exempel av hur väl köparens 5 De fyra flödena har fritt översatts från IMP Groups (1982) begrepp product and service exchange, information exchange, financial exchange samt social exchange. 6 Begreppet produkt definieras enligt Grönroos (2000) och innefattar såväl fysisk vara som tjänst. 8

9 behov kan definieras av parterna samt hur väl en passande produkts egenskaper kan specificeras. Avgörande för relationens utseende är också huruvida parterna känner säkerhet inför varandras resurser. (ibid., s.13) 3.2 Informationsflöden Flera aspekter av informationsflödet är här av intresse. Själva innehållet i informationen är förstås viktigt. Detta kan, till exempel, beskrivas som till vilken grad utbytet domineras av tekniska, ekonomiska eller organisatoriska frågor. Vidare är graden av formalitet i informationsflödet av vikt. Hur formellt informationsutbytet sker kan bero på andra organisatoriska karakteristika, och kan komma att påverka utseendet på hela relationen mellan parterna. Slutligen är även bredden och djupet av informationen av vikt. Informationen kan överföras mellan parterna med hjälp av individuella respektive icke-individuella medel. Ickeindividuella medel används oftast för överföring av grundläggande teknisk information samt information av marknadsförande karaktär. Individuella medel används vanligen för överföring av mjuk information, såsom produktinformation, innehållet i parternas samarbetsavtal samt grundläggande information om den andre parten. (ibid.) Gadde & Håkansson (1998) menar att ju mer komplext och varierat informationsutbytet mellan två parter är, desto viktigare är det att det förmedlas via personliga kontakter. Viss information kan enligt dem standardiseras och överföras med icke-personliga medel, medan andra saker, till följd av sin karaktär och komplexitet, är olämpliga, eller omöjliga, att rutinisera. För att kunna hantera sådan osäkerhet och komplexitet är väl fungerande kommunikation och informationsutbyten avgörande. (Gadde & Håkansson, 1998, s.206) Kommunikationens tre roller I sin diskussion om informationsutbytets avgörande roll för relationer urskiljer Gadde & Håkansson (1998) tre viktiga roller för kommunikationen i ett nätverk: Koordinering, kunskapsuppbyggnad och påverkan. Kommunikationens koordinerande roll knyter samman de olika aktiviteterna i ett nätverk. Detta innebär alltså att enskilda aktiviteter länkas ihop på ett effektivt sätt. Ett förbättrat resursutnyttjande kan också resultera i ett bättre utnyttjande av befintliga resurser. Kommunikationens kunskapsuppbyggande roll ökar parternas kunskap om varandra, om olika resursers enskilda egenskaper samt om hur dessa resurser kan 9

10 kombineras. Graden av gemensam kunskap hos de båda parterna i en relation har stor betydelse för effektiviteten i resursanvändningen. Exempelvis kan parterna på så vis identifiera nya kombinationsmöjligheter mellan olika resurser eller nya sätt att använda resurserna. Kommunikationens påverkande roll behandlar en parts behov av att påverka andra aktörer till förändringar och anpassningar av olika slag. (ibid., s.207f) Denna roll är dock av en mer långsiktig karaktär och belyses därför nedan under avsnittet 3.5 Långsiktiga anpassningar. För att dra en parallell till ovanstående presentation av standardiserad kommunikation respektive personlig kontakt konstaterar Gadde & Håkansson (1998) att såväl den kunskapsuppbyggande som den påverkande rollen kräver personlig kontakt för att företagen ska kunna uppnå önskade effekter. Det är till exempel svårt att tänka sig att ny kunskap ska kunna växa fram via opersonliga och standardiserade kontaktformer. Däremot kan viss typ av kunskap överföras till andra aktörer på detta sätt, exempelvis via Internet. (ibid., s.212) 3.3 Finansiella flöden Pengar är det tredje elementet av kortsiktiga flöden. Summan av de finansiella medel som överförs mellan parterna är en indikator på relationens ekonomiska betydelse. (ibid., s.13) Det finansiella flödet mellan fastighetsmäklare och bank är dock reglerat genom Fastighetsmäklarlagens regler om förtroenderubbande verksamhet (Fastighetsmäklarlagen SFS 1995:400). Fastighetsmäklarlagens regler om förtroenderubbande verksamhet Enligt 12 första stycket Fastighetsmäklarlagen ska fastighetsmäklaren utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god fastighetsmäklarsed 7. Fastighetsmäklarlagens (SFS 1995:400) 14 andra stycket innehåller vidare en bestämmelse om att mäklare inte får ägna sig åt sådan verksamhet som är ägnad att rubba förtroendet för honom som mäklare. För en mäklare som har ett eget ekonomiskt intresse av att förmedla en viss kreditgivares lån uppstår det betydande trovärdighetsproblem. (Fastighetsmäklarnämnden, 2001) 7 Begreppet god fastighetsmäklarsed tas upp i Fastighetsmäklarlagen 12 och utvecklas och preciseras i praxis. Varje mäklare måste ständigt följa utvecklingen av god mäklarsed för att kunna arbeta enligt dagens intentioner. Begreppet reglerar bland annat mäklarens roll som objektiv mellanman mellan köpare och säljare samt mäklarens etik och uppträdande (Mäklarsamfundets utbildning, 2005, s.22). 10

11 I lagens förarbeten finns följande uttalande: Det får lämnas åt praxis att närmare bestämma ramarna för regelns tillämpning. En typ av situation som faller under förbudet är när mäklare av olika skäl har försatt sig i en situation där han har att tillgodose även andra intressen än uppdragsgivarens och dennes motparts. (Fastighetsmäklarnämnden, 2003) Beträffande förmedling av lån uttalas i förarbetena bland annat följande: Det råder inte något tvivel om att det för en fastighetsmäklare som har ett eget ekonomiskt intresse av att förmedla en viss kreditgivares lån uppstår betydande trovärdighetsproblem vad gäller förmågan att sköta anförtrodda uppdrag utan att förmedlingsarbetet påverkas av ovidkommande hänsyn. Detta gäller särskilt om den ersättning mäklaren får är hög. Att en mäklare får särskilt ersättning för att förmedla en viss kreditgivares lån innebär nämligen att förtroendet för hans förmåga att utföra ett uppdrag kan rubbas på ett allvarligt sätt. Redan av den anledningen måste förfarandet bedömas stå klart i strid med god fastighetsmäklarsed. (Fastighetsmäklarnämnden, 2003) En fastighetsmäklare är skyldig att anvisa en bostadsköpare en lämplig finansiering av köpet och det får anses ligga i mäklarens omsorgsplikt att verka för att köparen får låna på bästa möjliga villkor. Den mäklare som får särskild ersättning för att hänvisa köpare till att finansiera fastighetsköpet hos en viss kreditgivare har anledning att räkna med att hans vilja att föreslå andra finansieringsalternativ sätts ifråga. Även om det i det enskilda fallet inte skulle kunna påvisas att mäklarens dubbla lojaliteter leder till skada för köpare eller säljare, har mäklaren inte rätt att förena mäklarsysslan med försäljnings- eller förmedlingsuppdrag som typiskt sett är ägnade att rubba förtroendet för mäklarens opartiska ställning. (Fastighetsmäklarnämnden, 2003) 11

12 3.4 Sociala flöden Sociala flöden mellan parterna i en relation innebär den sociala interorganisatoriska kontakt som individer på ett företag har med individer på ett annat företag. Sociala utbyten har en viktig funktion i att reducera osäkerheter och risker i en interaktionsprocess. Detta är speciellt av betydelse i relationer där stor kulturell distans existerar mellan parterna samt när parternas erfarenhet av varandra är begränsad. Sociala utbyten kan även vara viktiga enbart för att upprätthålla relationen under perioder då inga andra flöden förekommer. Framförallt är de dock viktiga ur ett långsiktigt perspektiv för att stegvis sammanföra de båda parterna i en relation. (IMP Group, 1982, s.13) En relation mellan två företag är inte enbart uppbyggd av formella avtal och överenskommelser. De bygger istället till stor del på ömsesidigt förtroende. En framgångsrik social process, som innefattar många enstaka sociala flöden under en lång tidsperiod, kan tillsammans med ett framgångsrikt utförande av de andra tre flödena skapa förtroende i en relation. Behovet av ömsesidigt förtroende och sociala flöden i interaktionsprocessen varierar dock beroende på utseendet, frekvensen och betydelsen av de andra flödena i interaktionsprocessen. Exempel på detta är hur stora finansiella belopp som flödar mellan företagen, hur stort behovet av informationsflöden är samt komplexiteten hos produkten i produktionsflödena. Existensen av ömsesidigt förtroende beror på parternas erfarenheter av hur väl de andra tre flödena fungerar. (ibid.) Individens betydelse för de sociala flödena Åtminstone två individer, en från varje företag, är inblandad i relationen mellan företagen. Vanligast är dock att flertalet individer, från olika organisatoriska nivåer, interagerar med varandra vid utbyten mellan företagen och uppfyller olika roller för relationen. Individerna utbyter information, utvecklar relationer och bygger upp sociala band med varandra mellan företagen, vilket påverkar vilka beslut företagen fattar i förhållande till relationen. Individernas varierande personligheter, erfarenheter och motivation påverkar starkt det sätt på vilket de deltar i sociala flöden. Individernas beteende i enstaka sociala flöden kan vara avgörande för hur relationen utvecklas på lång sikt. (ibid., s.16) 12

13 3.5 Långsiktiga anpassningar Sociala flöden är, som ovan nämnts, kritiska i skapandet av långsiktiga relationer. Upprepade produktflöden, informationsflöden och finansiella flöden kan även de skapa långsiktiga relationer mellan företag. Upprepandet av sådana flöden leder över tiden till klara förväntningar gällande den motsatta partens roll och ansvar. En viktig aspekt i skapandet av en långsiktig relation är också de anpassningar parterna gör mot varandra. Anpassningar kan göras i alla de fyra flödena. Till exempel kan anpassningar ske av produkten, finansiella arrangemang, informationsrutiner och sociala relationer. En anpassning kan ske i ett enstaka flöde, men förekommer framförallt över tiden i långsiktiga relationsskapanden. (ibid., s.14) Under avsnittet om informationsflöden ovan presenterades två av Gadde & Håkanssons (1998) tre kommunikationsroller. Kommunikationens tredje roll är den påverkande rollen. Interagerande företag har i olika sammanhang behov av att påverka andra aktörer till förändringar av olika slag. Om aktörerna gör anpassningar till varandra kan till exempel effektiviteten i hela aktivitetskedjor ökas. Sådana anpassningar kan ibland vara små och kontinuerliga, men summerat över tiden kan de ändå få betydande långsiktiga effekter för samarbetet. (Gadde & Håkansson, 1998, s.207f) 3.6 Interaktionsmodell Figuren nedan sammanför de kortsiktiga flödena och de långsiktiga anpassningarna i en interaktionsprocess mellan två aktörer. De fyra flödena påverkar, om de utförs som enstaka transaktioner, interaktionen på kort sikt, men kan om de kontinuerligt upprepas även påverka en relation långsiktigt. Anpassningar har direkt en mer långsiktig inverkan på relationen. 13

14 Informationsflöden Finansiella flöden Produktflöden Sociala flöden AKTÖR INTERAKTIONSPROCESS AKTÖR Anpassningar Figur 2. Interaktionsmodell (bearbetning av IMP Group, 1982, s.17) 4. Metod För att undersöka interaktionsprocessen mellan fastighetsmäklare och bank genomförs en deskriptiv observationsstudie. 4.1 Urval Uppsatsen ämnar studera relationen mellan företagen Nordea och Svensk Fastighetsförmedling. Valet av företag baseras på det faktum att de båda är stora aktörer på såväl nationell 8 som lokal nivå samt på det centrala samarbetsavtal som finns mellan dem. Detta borde möjliggöra för vissa generella slutsatser om utseendet på relationen mellan mäklare och bank. 4.2 Datainsamling Studien har utförts genom att, i en observationsstudie, följa en bostadsförsäljning mellan två privatpersoner i en svensk småstad. Säljaren och köparen av bostaden figurerar givetvis i redogörelsen men uppsatsen fokuserar på hur aktörerna Svensk 8 Nordea har störst marknadsandel av Sveriges banker med totalt 11 miljoner kunder i världen (www.nordea.se). Svensk Fastighetsförmedling har marknadsposition nummer två av landets fastighetsmäklare (www.svenskfast.se). Marknadsledande är Fastighetsbyrån. (www.fastighetsbyran.se) 14

15 Fastighetsförmedling och Nordea interagerar med varandra i samband med denna försäljning. Observationen genomfördes under ett flertal observationstillfällen i november Under observationsperioden följdes flera bostadsförsäljningar från första möte till slutlig kontraktsskrivning. En av dessa bostadsförsäljningar beskrivs i denna uppsats. Den representerar övriga observationer väl och ingen avvikelse bland de andra bostadsförsäljningarna har iakttagits. Observationsstudien har inneburit deltagande i möten, lyssnande på telefonsamtal och iakttagelse av fysiskt beteende. För att få stöd för, och i somliga fall förklaringar till, vissa observerade fakta har författaren under observationerna även ställt frågor till anställda på de båda företagen. Utifrån svaren på dessa frågor finns citat med i studiens redogörelse. Författaren har haft involverade parters tillåtelse till observationsstudien. Observationsguide Under observationstillfällena användes en övergripande observationsguide (bilaga 1). Observationsguiden gjordes övergripande eftersom observationen var ostrukturerad. Med en alltför detaljerad observationsguide befarades risken att fokusera för mycket på guiden och inte upptäcka andra intressanta aktiviteter. Uppsatsens analysmodell om interaktionsprocessen ligger till grund för observationsguiden, som är indelad i fem teman: Produktflöden, informationsflöden, finansiella flöden, sociala flöden samt anpassningar. Under varje observationstillfälle gjordes kortfattade fältanteckningar utifrån syfte och frågeställningar i observationsguiden. Så fort som möjligt efter observationstillfällena gjordes mer omfattande anteckningar med hjälp av de kortfattade fältanteckningarna. 4.3 Metoddiskussion Genom att studera interaktionsprocessen i en observation uppnås direkt erfarenhet och möjlighet att på ett objektivt sätt upptäcka det faktiska beteendet hos de observerade parterna. (Merriam, 1994, s.101) Risken finns till exempel vid en kvalitativ intervju att bankkontakten eller mäklaren baserar sina svar på hur det centrala samarbetsavtalet är utformat och bör se ut snarare än hur det i praktiken används. En observationsstudie borde minska denna risk. En nackdel är dock den 15

16 risk som finns att de människor som observeras känner sig alltför studerade och då inte uppför sig som de normalt gör. (ibid., s.32) Risken finns att de försöker ge ett bättre intryck av hur samarbetet fungerar. Risken finns också att de följer de lagregler som finns på ett striktare sätt när de är medvetna om den insyn en observation innebär. Denna risk har försökt minskats genom att informera parterna om uppsatsens enbart vetenskapliga syfte. Risken borde minskas ytterligare av det faktum att personalen på de studerade företagen är väl bekanta med författaren och därför känner sig bekväma med att delge författaren information. De studerade kontoren är verksamma på en relativt liten marknad i en svensk småstad. Sannolikheten finns att samarbetet mellan Nordea och Svensk Fastighetsförmedling ser annorlunda ut på andra orter. Att arbetet avgränsats till dessa två företag, försvårar ytterligare för generella slutsatser om samarbetet mellan bank och fastighetsmäklare i allmänhet. Inga jämförelser har gjorts med andra företag inom samma bransch. Nordea och Svensk Fastighetsförmedling är dock stora aktörer på marknaden och har ett centralt samarbetsavtal som fungerar som riktlinje för de lokala kontoren. Detta borde, trots ovanstående diskussion, möjliggöra för denna uppsats att dra vissa generella slutsatser. Etnografisk ansats Den etnografiska metoden innebär att man som observerare försöker förstå olika innebörder i vad som görs och sägs. Det kan också innebära en risk för att förlora distansen och uppslukas av den grupp eller verksamhet man deltar i. Att man inte behärskar sin objektiva roll utan blir alltför involverad i miljön där man forskar. (Hughes & Månsson, 1998) Det faktum att författaren via tidigare arbete är bekant med personalen på de observerade företagen kan ha medfört en risk för detta. Författaren har dock under hela studien varit medveten om denna risk och därför aktivt arbetat för att hålla en viss distans till de observerade faktumen. 16

17 5. Interaktionsprocessen mellan fastighetsmäklare och bank Denna observationsstudie redogör för interaktionen mellan företagen Nordea och Svensk Fastighetsförmedling i samband med en försäljning av en bostadsrätt mellan två privatpersoner. Fokus ligger således på hur, när och var mäklare och bank interagerar under denna bostadsaffär. Men givetvis figurerar även bostadsrättens säljare och köpare 9 i beskrivningen. Redogörelsen inleds med en kort presentation av de observerade företagen. De rubriker som sedan följer representerar skeden i bostadsförsäljningen där mäklare och bank på olika sätt samspelar. 5.1 Presentation av företagen Nordea och Svensk Fastighetsförmedling är båda verksamma i samma svenska småstad där observationsstudien genomförts. Nordeas kontor består där av nio anställda, varav tre personer arbetar i kassa/kundtjänst, fyra som personliga bankmän 10, en som företagsrådgivare och en som kontorschef. På Svensk Fastighetsförmedlings kontor arbetar två fastighetsmäklare, varav en av dem under observationsstudien är föräldraledig. De observerade företagen är belägna på samma gata i stadens centrum, med cirka två minuters gångavstånd. Nordea och Svensk Fastighetsförmedling har idag ett centralt samarbetsavtal. Nordea samarbetar även med en annan fastighetsmäklare i staden, liksom Svensk Fastighetsförmedling även har ett visst samarbete med andra banker. En mäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Linköping uttalade sig i Linköpingskorrespondenten i november 2006 om att Svensk Fastighetsförmedling, till skillnad från många andra mäklarföretag, tar ställning för kunden. Han menar att köpare hos Svensk Fastighetsförmedling erbjuds att få sin finansiering konkurrensutsatt genom flera stora kreditgivare som de samarbetar med. Han menar vidare att en kund hos Svensk Fastighetsförmedling själv väljer, utan påverkan av mäklaren, vilken bank som skall finansiera affären. Banken måste då på egen hand i full konkurrens lämna 9 Bostadsrättens säljare och köpare benämns säljare och köpare redan från observationsstudiens första skede, dvs innan köparen egentligen blivit köpare. 10 Bankens verksamhet indelas i privatmarknad och företagsmarknad. En personlig bankman arbetar som rådgivare inom lån och placeringar på bankens privatmarknad. 17

18 ett så pass bra erbjudande att kunden nappar på förslaget. (Linköpingskorrespondenten, ) Däremot är det bara i samarbetet med varandra som de båda företagen erbjuder gemensamma finansieringsprodukter. Svensk Fastighetsförmedling hänvisar och länkar till Nordea via sin hemsida. Någon sådan länk har de inte till några andra banker. De nämner över huvud taget inga andra banker än Nordea på sin hemsida. På några orter, bland annat Hammarby Sjöstad i Stockholm, bedriver Svensk Fastighetsförmedling och Nordea dessutom sina verksamheter i gemensamma lokaler (www.svenskfast.se). 5.2 Leta mäklare / Leta bostad Observationsstudien inleds när säljaren av bostaden kontaktar Svensk Fastighetsförmedling för en värdering av sin bostadsrätt. Syftet med värderingen är en eventuell försäljning av bostadsrätten, då ägaren vill köpa en större bostad i samma område. Säljaren är kund i Nordea och har tidigare haft kontakt med en personlig bankman (nedan pbm) på Nordea för att diskutera finansieringsalternativ av den nya bostaden. För att få ett bättre beslutsunderlag föreslår pbm att säljaren ska låta värdera sin bostadsrätt. Pbm informerar säljaren om två av stadens fastighetsmäklarföretag, varav den ena är Svensk Fastighetsförmedling, och rekommenderar att säljaren vänder sig till någon av dessa för att få hjälp med värderingen. Rekommendationen grundar sig i att Nordea bedriver ett samarbete med dessa två fastighetsmäklarföretag. Pbm rekommenderar dock enbart Svensk Fastighetsförmedling muntligen. Nordea marknadsför eller hänvisar inte till några fastighetsmäklare via sin hemsida eller genom annan typ av marknadsföring. För att redan nu kunna förbereda låneupplägget ringer pbm ett kort samtal till fastighetsmäklaren på Svensk Fastighetsförmedling, som hjälper henne att få en ungefärlig summa på vad den aktuella bostadsrätten förväntas inbringa i köpeskilling. Eftersom mäklaren ännu inte gjort någon värdering av bostadsrätten kan hon inte uppge något exakt värde på förväntad köpeskilling. Summan är istället ett uppskattningsvärde baserat på bostadsrättens area och läge, men gör ändå att pbm kan förbereda delar av en eventuell låneansökan redan nu. Om ett lån blir aktuellt spar denna förberedelse tid åt såväl kund som pbm och mäklare: 18

19 Detta gör att jag direkt ser om säljaren kommer få ut tillräckligt mycket pengar för att, i kombination med ett nytt lån, kunna finansiera den nya bostaden. Det gör handläggningstiden kortare för både mig, kunden och mäklaren. (personlig bankman, Nordea) Säljaren beslutar sig för att anlita Svensk Fastighetsförmedling, som värderar bostadsrätten och delger säljaren ett värdeutlåtande. Ett beslut om att sälja fattas och inom några dagar finns bostadsrätten annonserad till försäljning på Hemnet 11. En annons finns även uppsatt i Nordeas skyltfönster. I skyltfönstret tillåts de båda mäklarföretagen som Nordea samarbetar med att annonsera sina försäljningsobjekt. Inne i banklokalen finns även tavlor för annonsering. Dessa tavlor är placerade i kundtjänsthallen. Nordea tar inte betalt av mäklarföretagen för denna annonsering. Parallellt med säljarens sökande efter mäklare letar köparen efter bostad. För honom ligger fokus inte främst på att hitta rätt mäklare, utan på att hitta rätt bostad. Han använder sig därför av Hemnet i sökandet efter lämpliga objekt. Där finns de flesta av landets mäklare representerade och således nästan alla bostäder som är till försäljning i landet. Sökandet efter intressanta bostäder på Hemnet resulterar i att köparen beslutar sig för att gå på visningen av den aktuella bostadsrätten. 5.3 Visning På grund av samarbetet mellan Nordea och Svensk Fastighetsförmedling finns en representant från Nordea, en pbm, med under visningen för att erbjuda och marknadsföra bankens finansieringsalternativ. Pbm har några dagar tidigare via telefon kontaktat mäklaren med önskemålet om att, under den kommande veckan, få delta på en visning. Mäklare och pbm kom då överens om den aktuella visningen och beslutade även att gemensamt åka till visningen i mäklarens bil. Pbm håller en relativt låg profil under visningen. Hon är medveten om vikten av att inte tvinga sig på någon spekulant och känner av när det är läge att diskutera finansiering och när det är läge att avvakta i bakgrunden. Pbm aktar sig också noga för att samtala med någon av visningens sex spekulanter samtidigt som de samtalar med mäklaren. Att fokus under visningen ligger på bostadsrättens egenskaper och 11 Internetbaserad databas som idag är den mest besökta bostadsmarknaden på Internet. Den omfattar nästan hela landets bostäder som är till försäljning genom landets fastighetsmäklare och besöks varje månad av cirka en miljon människor. (www.hemnet.se) 19

20 att pbm är där som ett sidoerbjudande tycks både mäklare och pbm vara väl införstådda med. Man får en känsla av att de kan sina roller. Mäklaren ger dock inga direktiv om pbm:s beteende under visningen. Detta är snarare underförstått: Vi pratar inte direkt om att vi som pbm bör hålla oss i bakgrunden under visningen. Men det är ändå självklart, nästan som en oskriven regel, att fokus ligger på bostaden och inte på oss. (personlig bankman, Nordea) Pbm informerar om lånelöften under visningen Pbm:s främsta syfte med att delta under visningen är att informera spekulanterna lånelöften. Ett lånelöfte är ett löfte om bostadslån i Nordea under i lånelöftet angivna förutsättningar. Det är en handling som visar att banken har för avsikt att bevilja köparen bolån upp till ett visst belopp. Syftet med ett lånelöfte är att ge spekulanten ett försprång inför visningen och budgivningen. Genom att ha ett lånelöfte innan man går på visning vet man i vilken prisklass bostaden får ligga och kan därför uppträda mer beslutsamt som bostadsköpare. Ett löfte om bostadslån gör också att en köpare snabbare kan skriva under ett köpekontrakt efter en budgivning, eftersom en stor del av lånehandläggningen då redan är avklarad. Dock har inte alls alla spekulanter lånelöften innan de går på visning och Nordea finns därför på plats för att informera om detta inför budgivning eller kommande visningar. De spekulanter som redan har ett lånelöfte i annan bank erbjuds av pbm att även få en offert från Nordea, för att själv kunna jämföra och välja det bästa erbjudandet för finansiering av sitt boende. Att Nordea är på plats under visningen och erbjuder spekulanterna lånelöften tycks vara positivt även ur mäklarens synvinkel: Att köparen uppträder mer beslutsamt och snabbare kan skriva under ett köpekontrakt innebär att affären snabbare kan avslutas Det är lönsamt både för mig och för kunden. (fastighetsmäklare, Svensk Fastighetsförmedling) Mäklaren tycks däremot önska att representanter från banken oftare kunde delta i visningar: 20

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm 1 (6) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm MOTPART AA Ombud: Advokaten Christer Sackemark Mäster Samuelsgatan 1 111

Läs mer

Fastighetsförmedling när säljare och köpare är konsument

Fastighetsförmedling när säljare och köpare är konsument BRA ATT VETA OM Fastighetsförmedling när säljare och köpare är konsument Fastighetsmäklare En fastighetsmäklare är en person som yrkesmässigt förmedlar objekt av följande slag: fastigheter, delar av fastigheter,

Läs mer

Granskning av fastighetsmäklare

Granskning av fastighetsmäklare Granskning av fastighetsmäklare Björn Nordlund Villaägarnas Riksförbund 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning och slutsatser... 3 3. Syfte... 5 4. Metod... 5 5. Avgränsningar och urval... 5 6. Resultat...

Läs mer

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm SAKEN Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm SAKEN Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm dom den 30 januari

Läs mer

TOMT - SKÖTTNING - PRIS: 100 000:- PRISIDÉ

TOMT - SKÖTTNING - PRIS: 100 000:- PRISIDÉ TOMT - SKÖTTNING - PRIS: 100 000:- PRISIDÉ Beskrivning På uppdrag av Falköpings kommun utbjudes fastigheten Falköping Sköttning 7:1 till försäljning. Markområdet utgörs till större delen av betesmark,

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2006-06-12. Förmedling av bostadsrätt m.m.

God fastighetsmäklarsed 2006-06-12. Förmedling av bostadsrätt m.m. God fastighetsmäklarsed 2006-06-12 Förmedling av bostadsrätt m.m. 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 4. Mäklarens kontrollskyldigheter... 4 4.1 Ägare... 4 4.2

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2007-03-26. Deposition

God fastighetsmäklarsed 2007-03-26. Deposition God fastighetsmäklarsed 2007-03-26 Deposition 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 3.1 Avtal om handpenning... 4 3.2 Depositionsavtalet... 4 4. Krav på deposition...

Läs mer

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet 1 Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Det är inte ovanligt att en uppdragsgivare säger upp förmedlingsuppdraget. Det förefaller alltmer vanligt under perioder då priserna på marknaden faller.

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2006-11-16. Om besiktningsklausuler och andra återgångsvillkor

God fastighetsmäklarsed 2006-11-16. Om besiktningsklausuler och andra återgångsvillkor God fastighetsmäklarsed 2006-11-16 Om besiktningsklausuler och andra återgångsvillkor 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 3.1 Mäklarens upplysningsplikt... 4 3.2

Läs mer

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Är finanskrisen ett resultat av bristande kompetens? Det låter spontant som om frågan borde besvaras ja, med tanke på att om det går

Läs mer

Tematisk tillsyn om objektsbeskrivningar

Tematisk tillsyn om objektsbeskrivningar PM 1(6) Lotta Westerberg 08-580 069 00 Tematisk tillsyn om objektsbeskrivningar Tillsynsprojektet I september 2014 beslutade Fastighetsmäklarinspektionen att inleda en tematisk tillsyn om objektsbeskrivningar.

Läs mer

Förmedlingsuppdrag med ensamrätt

Förmedlingsuppdrag med ensamrätt Förmedlingsuppdrag med ensamrätt Fastighetsmäklare Ralf Kurschel Allbo Nordica Mäklarhus AB Postgatan 1, 283 41 Osby Uppdragsgivare Henry Udo Sobeck Andel: 1/2 302133-3053 000 00 Lutz König Andel: 1/2

Läs mer

Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) (KL) om företagskoncentration; nu fråga om förbud enligt 4 kap. 12 tredje stycket KL

Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) (KL) om företagskoncentration; nu fråga om förbud enligt 4 kap. 12 tredje stycket KL KKV2023, v1.3, 2011-05-15 20 BESLUT 2014-02-20 Dnr 72/2014 1 (6) Anmälande företag Swedbank Franchise AB, 556431-1016, Box 644, 101 32 Stockholm Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist,

Läs mer

Nya fastighetsmäklarlagen (2011:666)

Nya fastighetsmäklarlagen (2011:666) Bra för alla att veta om Nya fastighetsmäklarlagen (2011:666) Inledning Den 1 juli 2011 ersattes 1995 års fastighetsmäklarlag med en ny fastighetsmäklarlag. Den grundläggande principen om fastighetsmäklarens

Läs mer

Statliga kreditgarantier för att underlätta förvärv av bostadsrätter och egnahem, s.k. förvärvsgarantier (Fi2007/4536/BO)

Statliga kreditgarantier för att underlätta förvärv av bostadsrätter och egnahem, s.k. förvärvsgarantier (Fi2007/4536/BO) REMISSVAR 2007-07-26 Dnr 2007/1124 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Statliga kreditgarantier för att underlätta förvärv av bostadsrätter och egnahem, s.k. förvärvsgarantier (Fi2007/4536/BO) Riksgälden

Läs mer

Välkommen till del av Tororp 9:3, Klockrike

Välkommen till del av Tororp 9:3, Klockrike Välkommen till del av Tororp 9:3, Klockrike Åkermark, Spannmål, 4 800 000 kr 20 HA ÅKERMARK STRAX UTANFÖR KLOCKRIKE Rationellt markomårde i Motala kommun, strax utanför Klockrike samhälle. Åkermarken är

Läs mer

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:13 2008: Datum 2009-06-04 Dnr B 8/08 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MOTPART Bank2 Bankaktiebolag, Box 7824, 103 97 STOCKHOLM Ombud: advokaten P-E.

Läs mer

Välkommen till Bülow & Lind

Välkommen till Bülow & Lind Att sälja bostad Välkommen till Bülow & Lind Det viktigaste för oss på Bülow & Lind är att våra kunder blir nöjda. För många innebär det kort och gott att få bra betalt. Därför är lönsamhet vårt huvudfokus,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Fastighetsmäklarlag; utfärdad den 19 maj 2011. SFS 2011:666 Utkom från trycket den 10 juni 2011 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens tillämpningsområde 1 Denna

Läs mer

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser.

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. ett år senare! 2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. 2011 "Av säljaren accepterat pris - en frivillig överenskommelse mellan fastighetsmäklarna i Stockholms

Läs mer

Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist, Setterwalls Advokatbyrå AB, Box 1050, 101 39 Stockholm

Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist, Setterwalls Advokatbyrå AB, Box 1050, 101 39 Stockholm 2014-03-17 Dnr 72/2014 1 (6) Anmälande företag Swedbank Franchise AB, 556431-1016, Box 644, 101 32 Stockholm Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist, Setterwalls Advokatbyrå AB, Box

Läs mer

Köpa och sälja via fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare

Köpa och sälja via fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Köpa och sälja via fastighetsmäklare Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Denna information är en del i Fastighetsmäklarinspektionens arbete att nå visionen

Läs mer

KONKURRENSVERKET. Ansökan om upphandlingsskadeavgift ANSÖKAN. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm

KONKURRENSVERKET. Ansökan om upphandlingsskadeavgift ANSÖKAN. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm ANSÖKAN Swedish Competition Authority 2011-11-18 Dnr 702/11 1(8) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Försvarsmakten,

Läs mer

BYT TILL TREVLIGARE.

BYT TILL TREVLIGARE. BYT TILL TREVLIGARE. Rätt sorts hem i alla livssituationer Vi är med dig i ditt livs största beslut Sb-Hem finns till för just dig och dina bostadsärenden. Våra värderingar utgår från kunderna och deras

Läs mer

BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY

BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY ANSVARIG MÄKLARE: ABEL TEKESTE TELEFON: 018-495 56 49, 0723-144 033 MEJL: ABEL.TEKESTE@WIDERLOV.SE SÄKRA BUD & DIN UNDERSÖKNINGSPLIKT Så här går en

Läs mer

Årsbok 2001 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2001 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Årsbok 2001 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som enbart

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2006-11-30. Objektsbeskrivningen

God fastighetsmäklarsed 2006-11-30. Objektsbeskrivningen God fastighetsmäklarsed 2006-11-30 Objektsbeskrivningen 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 4. Obligatoriska uppgifter i objektsbeskrivningen... 4 4.1 Ägare...

Läs mer

Sälja eller köpa bostad via mäklare. Bra att veta om rättigheter och skyldigheter för köpare, säljare och fastighetsmäklare

Sälja eller köpa bostad via mäklare. Bra att veta om rättigheter och skyldigheter för köpare, säljare och fastighetsmäklare Sälja eller köpa bostad via mäklare Bra att veta om rättigheter och skyldigheter för köpare, säljare och fastighetsmäklare Det är mycket att tänka på när man ska köpa eller sälja en bostad. Här får du

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Beskriv rätt problem eller utvecklingsidé... 3 Vad är ett examensarbete... 3 Vad är en handledares

Läs mer

Beslut om varning med tillämpning av fastighetsmäklarlagen (2011:666)

Beslut om varning med tillämpning av fastighetsmäklarlagen (2011:666) Fastighetsmäklarinspektionens nyhetsbrev den 11 september 2014 Detta nyhetsbrev innehåller kortare redogörelser av de beslut om påföljd som Disciplinnämnden fattade på sammanträdet i augusti 2014. Vidare

Läs mer

Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt?

Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt? Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt? En fråga som ställs så gott som dagligen till Mäklarsamfundets jurister är hur mäklaren ska agera när en köpare återkommer

Läs mer

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Köpa och sälja genom fastighetsmäklare Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Denna information är en del i Fastighetsmäklarinspektionens arbete för att nå visionen

Läs mer

Se till att de kan förmedla en doldafelförsäkring vilket vi rekommenderar att du tar. Bestäm dej i förväg för det lägsta pris du skall sälja för.

Se till att de kan förmedla en doldafelförsäkring vilket vi rekommenderar att du tar. Bestäm dej i förväg för det lägsta pris du skall sälja för. Köpehandlingar, hyreshandlingar och dokument att ladda ner för villa, bostadsrätt, hyresrätt och fritidshus www.documentonline.se... Säljguide När du bestämt dej för att sälja finns det många saker att

Läs mer

HYRESFASTIGHET - MÖSSEBERG - DANSKA VÄGEN 126

HYRESFASTIGHET - MÖSSEBERG - DANSKA VÄGEN 126 HYRESFASTIGHET - MÖSSEBERG - DANSKA VÄGEN 126 KORTFAKTA Objektstyp: Bostadsfastighet Antal lägenheter: 4 st Boarea: 295 m² Garageplatser: 4 st Parkeringsplatser: 1 st Hyresintäkter: 247 456 kr MÄKLARENS

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2013-01-23 Dnr 54/2013 1 (6) Förvaltningsrätten i Karlstad Box 568 651 12 Karlstad Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Anmälarna har bland annat uppgivit följande.

Anmälarna har bland annat uppgivit följande. Beslut 1 (7) Fastighetsmäklare: Henrik Tågmark Molkom 403 660 60 Molkom Saken: Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400); fråga om mäklares omsorgsplikt, handlingsplikt och identitetskontroll m.m.

Läs mer

Försäkringsförmedlaren

Försäkringsförmedlaren Sida 1 av 6 Försäkringsförmedlaren - din partner på försäkringsmarknaden Sida 2 av 6 Vad är en försäkringsförmedlare? Med försäkringsförmedling avses att yrkesmässigt: lägga fram och förslå försäkringsavtal

Läs mer

Fastighetsmäklares förmedling av besiktning och försäkring för dolda fel

Fastighetsmäklares förmedling av besiktning och försäkring för dolda fel Fakulteten for ekonomi, kommunikation och IT Företagsekonomi Josefine Borwell & Linda Garpheden Fastighetsmäklares förmedling av besiktning och försäkring för dolda fel Effekter av en ny fastighetsmäklarlag

Läs mer

Se upp för kulturkrockar vid internationella investeringar

Se upp för kulturkrockar vid internationella investeringar Se upp för kulturkrockar vid internationella investeringar (Artikel publicerad i Fastighetsvärlden) Mötet mellan den svenska fastighetsbranschen och utländska finansiella placerare har på grund av olika

Läs mer

Fastighetsmäklaren och konsumenten (SOU 2008:6)

Fastighetsmäklaren och konsumenten (SOU 2008:6) Fastighetsmäklaren och konsumenten (SOU 2008:6) Inledning I Fastighetsmäklarutredningens slutbetänkande Fastighetsmäklaren och konsumenten (SOU 2008:6) ges förslag till en ny fastighetsmäklarlag. Syftet

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Tomtmark i Borås. Tomtmark om 10 900 kvm belägen 15 km norr om Borås. Prisidé:180 000 kr. Pris: 180 000 kr

Tomtmark i Borås. Tomtmark om 10 900 kvm belägen 15 km norr om Borås. Prisidé:180 000 kr. Pris: 180 000 kr Tomtmark i Borås BORÅS VRALEN 1:22 Tomtmark om 10 900 kvm belägen 15 km norr om Borås. Prisidé:180 000 kr Pris: 180 000 kr Ansvarig mäklare Henrik Pålsson, LRF Konsult Industrivägen 3 D, 457 31 Tanumshede

Läs mer

TOMT - SÖNDRUM HAVSSIDAN - PRIS: 2 500 000:- UTGÅNGSPRIS

TOMT - SÖNDRUM HAVSSIDAN - PRIS: 2 500 000:- UTGÅNGSPRIS TOMT - SÖNDRUM HAVSSIDAN - PRIS: 2 500 000:- UTGÅNGSPRIS Tomt vid Vita Bandet ca 200 m till badstrand!!! Unikt tillfälle att förvärva en tomt på havssidan i Söndrum!!! Här får du möjlighet att bygga ditt

Läs mer

FÖRBEREDELSE INFÖR DIN BOSTADSFÖRSÄLJNING

FÖRBEREDELSE INFÖR DIN BOSTADSFÖRSÄLJNING FÖRBEREDELSE INFÖR DIN BOSTADSFÖRSÄLJNING Är det rätt tidpunkt att sälja nu? Hur mycket är bostaden värd? Ska jag sälja först och köpa sen eller tvärtom? Det är många aspekter att ta hänsyn till när man

Läs mer

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189.

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Dessa riktlinjer antogs vid INTACTA Kapitals styrelsemöte den 16 maj 2013. 1(5) Etiska riktlinjer 1. Etik och syftet med etiska riktlinjer Bolaget verkar

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av boendestöd

Norrköpings kommuns köp av boendestöd KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-15 Dnr 304/2014 1 (6) Norrköpings kommun 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av boendestöd Konkurrensverkets beslut Norrköpings kommun har brutit mot lagen

Läs mer

Praktikantprogram 2010

Praktikantprogram 2010 Praktikantprogram 2010 Inledning Svensk Fastighetsförmedling i sydvästra Skåne skapar nu en ny möjlighet för en utvald skara mäklarstudenter. Det är inte en traditionell mäklarpraktik där du går bredvid

Läs mer

Lån och Sparande 2014

Lån och Sparande 2014 SVENSKT KVALITETSINDEX Lån och Sparande 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information kontakta: David Sjöberg, Projektledare bank och finans Telefon: 073-93 93 247 E-post:

Läs mer

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR SOU 2015:2

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR SOU 2015:2 1 YTTRANDE 2015-05-11 Finansdepartementet Fi2015/578 103 33 Stockholm Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR SOU 2015:2 InsureSec AB (InsureSec) har beretts möjlighet att lämna synpunkter på Värdepappersmarknadsutredningens

Läs mer

Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 12 februari 2014, 23

Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 12 februari 2014, 23 Blad 1 Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 12 februari 2014, 23 1. Inledning Riktlinjerna har tagits fram i syfte att förhindra och förebygga

Läs mer

Köpguide - Bostadsrätt

Köpguide - Bostadsrätt Köpguide - Bostadsrätt Innehåll Hur fungerar sidan BotillBo.se... 2 Hur fungerar lånelöfte... 2 Pant... 3 Lagfart... 3 Planritning... 3 Visning... 3 Begär föreningens årsredovisning:... 4 Undersökningsplikt...

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB KKV1004, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-15 Dnr 377/2010 1 (6) Växjö Energi AB Box 497 352 41 VÄXJÖ Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB Konkurrensverkets

Läs mer

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad.

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. I detta häftet finner Du information som kan vara bra att känna till när det är dags att köpa bostad. BUDGIVNING Den allmänna utgångspunkten för budgivning

Läs mer

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng 1. Allmänt Inom Holmen Skog fyller examensarbeten tre syften: - ett sätt att knyta kontakter med studenter i slutfasen av deras utbildningar

Läs mer

Annonsering på Hemnet från 1 juli 2013

Annonsering på Hemnet från 1 juli 2013 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Annonsering på Hemnet från 1 juli 2013 Vitec Mäklarsystem VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014 Insamlingspolicy Antagen av styrelsen 26 september 2014 Författare: Marie-Louise Schöldtz 1(6) 1. Bakgrund... 2 2. Insamling... 2 3. Extern granskning... 2 4. Givare... 3 5. Kommunikation med givare...

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2012-10-26 Dnr 609/2012 1 (6) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Tillväxtverket,

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Fullt utrustade lägenheter

Fullt utrustade lägenheter Fullt utrustade lägenheter Brunkulla i Åre ÅREVÄGEN 146 Brunkulla i Åre pris 1.950.000-3.950.000 kr Avgift 1.991-3.465 kr Antal rum 3 & 5 rum och kök Boarea ca. 50-87 kvm våningsplan 2-5 av 5 Byggår 2003

Läs mer

Tillämpningsområde och definitioner

Tillämpningsområde och definitioner 2013-xx-xx Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism; beslutade den X xxxx 2013. Fastighetsmäklarinspektionen föreskriver 1 följande med stöd

Läs mer

Konsultansvarsförsäkring

Konsultansvarsförsäkring Konsultansvarsförsäkring Försäkringsvillkor 2004-04-01 1 Innehåll A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sid A.1 Försäkringens giltighet 3 A.2 Förlängning av försäkring 3 A.3 Riskbelopp och självrisk 3 A.4 Årlig premiejustering

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2014 Ö 3190-14 KLAGANDE Kronofogdemyndigheten 106 65 Stockholm MOTPART LO SAKEN Entledigande av konkursförvaltare ÖVERKLAGAT

Läs mer

Fastighetsförmedling som profession

Fastighetsförmedling som profession Fastighetsförmedling som profession Fastighetsmäklaren är en utpräglad mellanman som har en roll i en överlåtelseprocess. Mervärdet för säljare att anlita mäklare kan vara en kombination av högre pris

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

ÅRE BY Susabäcken / lgh 32, Hummelvägen 6

ÅRE BY Susabäcken / lgh 32, Hummelvägen 6 ÅRE BY Susabäcken / lgh 32, Hummelvägen 6 ÅRE BY Nyrenoverad 2:a nära skidbacke Nyrenoverad skidåkarlägenhet med toppläge, utan insyn och nära backen. Sovrum med 4 bäddar, allrum med ny köksavdelning

Läs mer

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem Ny fastighetsmäklarlag Vitec Mäklarsystem Juni 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning av den nya fastighetsmäklarlagen... 3 3. Jurnalplikten med checklistr... 4 4. Sidtjänster...

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid möte med generaldirektörer den 14 mars 2013

Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid möte med generaldirektörer den 14 mars 2013 KKV1000, v1.3, 2011-12-15 2013-03-18 1 (5) Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid möte med generaldirektörer den 14 mars 2013 1. Upphandling i samband med intern och extern representation För

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 december 2013 T 1831-12 KLAGANDE Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, 516401-8243 106 40 Stockholm Ombud: Advokaterna HF och GJ

Läs mer

EXAMENSARBETE. Fastighetsmäklaren. Laglös förmedlare eller opartisk mellanman? Emma Åkerlund 2015. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap

EXAMENSARBETE. Fastighetsmäklaren. Laglös förmedlare eller opartisk mellanman? Emma Åkerlund 2015. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap EXAMENSARBETE Fastighetsmäklaren Laglös förmedlare eller opartisk mellanman? Emma Åkerlund 2015 Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:24 2006-09-13 Dnr C 30/05

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:24 2006-09-13 Dnr C 30/05 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:24 2006-09-13 Dnr C 30/05 KÄRANDE Boendeförmedling i Linköping Kommanditbolag, Box 2116, 580 02 LINKÖPING Ombud: bolagsjuristen Bo Ohlsson, Svensk Fastighetsförmedling AB, Box

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt.

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. FRÅN HYRESRÄTT BOSTADSRÄTT Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. Den här broschyren vänder

Läs mer

Den akademiska uppsatsen

Den akademiska uppsatsen Den akademiska uppsatsen Skrivprocessen Uppsatsens struktur Språk och stil Källor och referenser Skrivprocessen förstadium skrivstadium efterstadium Förstadium Analysera situationen: 1. Vad har jag för

Läs mer

Policy för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun.

Policy för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun. Bisysslor Policy för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun. Med bisyssla avses verksamhet som bedrivs vid sidan om den ordinarie anställningen hos Upplands Väsby kommun och som inte hör

Läs mer

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE BOLÅN, KONSUMTIONSLÅN, SPARANDE I VÄRDEPAPPER OCH FASTIGHETSMÄKLARE SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi

Läs mer

Jag kände mig lite osäker skulle jag våga

Jag kände mig lite osäker skulle jag våga Procent i vardagen Idén till detta arbete växte fram när författaren, Ulrika Gustafsson, själv bytte bank och funderade på omläggning av lån och nytt sparande. Varför inte göra detta till ett arbetsområde

Läs mer

Skog norr om Våmhus, Mora

Skog norr om Våmhus, Mora Skog norr om Våmhus, Mora MORA ÖSTRA STORBYN 85:1 Obebyggd skogsfastighet om 55 hektar belägen i södra Blecksberget norr om Våmhus i Mora kommun. Den produktiva skogsmarksarealen är uppmätt till 54,4 hektar

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Tankar kring Svea hovrätts dom 2014-07-29, mål nr B 4377-14 Claude D Zacharias 1. 1. Bakgrund

Tankar kring Svea hovrätts dom 2014-07-29, mål nr B 4377-14 Claude D Zacharias 1. 1. Bakgrund Tankar kring Svea hovrätts dom 2014-07-29, mål nr B 4377-14 Claude D Zacharias 1 1. Bakgrund Avgörandet handlar om en kommersiell fastighetsförmedling där mäklarens första förmedlingsuppdrag som företagsmäklare,

Läs mer

Konsekvensutredning av Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om underrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare

Konsekvensutredning av Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om underrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare Dnr Konsekvensutredning av Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om underrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare 1. Beskrivning av problemet och syftet 1.1 Överordnade bestämmelser

Läs mer

Avtal om förmedlingsuppdrag - med ensamrätt

Avtal om förmedlingsuppdrag - med ensamrätt Avtal om förmedlingsuppdrag - med ensamrätt Fastighetsmäklare Förmedlingsobjekt Utgångspris Provision/arvode Giltighetstid Innebörden av ensamrätt Överlåtelse av uppdrag Redovisning av ränta Fullmakt mm

Läs mer

Boplats Syd Maj 2011 VÄLKOMMEN TILL BOPLATS SYD. den kommunala bostadsförmedlingen

Boplats Syd Maj 2011 VÄLKOMMEN TILL BOPLATS SYD. den kommunala bostadsförmedlingen Maj 2011 VÄLKOMMEN TILL BOPLATS SYD den kommunala bostadsförmedlingen SÅ FUNGERAR DET HUR ANMÄLER JAG MIG? Du anmäler dig till bostadskön genom att fylla i en ansökan på vår webbplats - www.boplatssyd.se

Läs mer

1. Förberedelser. 1.1 Kontrollera föreningens årsredovisning (finns som bifogad fil i objektsbeskrivningen).

1. Förberedelser. 1.1 Kontrollera föreningens årsredovisning (finns som bifogad fil i objektsbeskrivningen). Checklista för visningen Lägenhet/Bostadsrätt Detta är en checklista som ska vara till hjälp för dig som bostadsköpare. Här får du lite tips som kan hjälpa dig på din resa från visning till avtal. Sätt

Läs mer

Remissyttrande över promemorian Bostadsrättsregister några modeller för registrering av bostadsrätter (Ds 2007:12), Ju2007/3692/L1

Remissyttrande över promemorian Bostadsrättsregister några modeller för registrering av bostadsrätter (Ds 2007:12), Ju2007/3692/L1 Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Danderyd 2007-08-30 Remissyttrande över promemorian Bostadsrättsregister några modeller för registrering av bostadsrätter

Läs mer

Fastighetens anskaffningsutgift 416 000 euro. ./. från detta belopp avskiljs tomtens andel jämte överlåtelseskatt 2 p

Fastighetens anskaffningsutgift 416 000 euro. ./. från detta belopp avskiljs tomtens andel jämte överlåtelseskatt 2 p AHM-PROVET 16.11.2013 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (7) Fråga 1 Fastighetens anskaffningsutgift 416 000 euro 2 p./. från detta belopp avskiljs tomtens andel jämte överlåtelseskatt 2 p./. från detta belopp

Läs mer

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol?

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? nyheter arbetsrätt juni 2012. När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? Erfarenheten visar att förr eller senare uppstår det en allvarlig situation med en medarbetare och där företaget

Läs mer

Datum 2013-09-02. VÄRMEKs legala bas

Datum 2013-09-02. VÄRMEKs legala bas Datum 2013-09-02 VÄRMEKs legala bas VÄRMEK agerar inom lag om upphandling för försörjningssektorn (LUF). LUF:en är något mer flexibel än LOU men omgärdas ändå av strikta regler. Upphandlande enheter/myndigheter

Läs mer

Mäklarinsikt Fastighetsmäklare bedömer: stabilt i stora delar av landet - svagare utveckling i Stockholm

Mäklarinsikt Fastighetsmäklare bedömer: stabilt i stora delar av landet - svagare utveckling i Stockholm Pressmeddelande 009-07-0 Mäklarinsikt Fastighetsmäklare bedömer: stabilt i stora delar av landet - svagare utveckling i Stockholm Fastighetsmäklarnas bedömning är att marknaden för småhus och bostadsrätter

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2007-02-19. Boendekostnadskalkyl

God fastighetsmäklarsed 2007-02-19. Boendekostnadskalkyl God fastighetsmäklarsed 2007-02-19 Boendekostnadskalkyl 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 4. Syftet med kalkylen... 4 5. Tillhandahållande av kalkyl... 4 5.1

Läs mer

Svedala Kommuns 1:41 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 1:41 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Policy samt riktlinjer för bisyssla för anställda antagna av kommunfullmäktige 2012-12-10, 169 Gäller från 2012-11-01 DEFINITION Med bisyssla avses varje anställning, uppdrag eller

Läs mer

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND.

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. 1 OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. VARFÖR REGELBUNDNA UTVECKLINGSSAMTAL? Att förena olika krav Att förena kraven på kvalitet, effektivitet, kreativitet och arbetstillfredsställelse

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer