Interaktionsprocessen mellan fastighetsmäklare och bank

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Interaktionsprocessen mellan fastighetsmäklare och bank"

Transkript

1 Företagsekonomiska Institutionen Examensarbete D HT 2006 Interaktionsprocessen mellan fastighetsmäklare och bank - en observationsstudie av relationen mellan Svensk Fastighetsförmedling och Nordea Författare: Handledare: Louise Engman Christina Hultbom

2 Sammandrag Syftet med denna uppsats är att beskriva interaktionsprocessen mellan företagen Svensk Fastighetsförmedling och Nordea. Detta har undersökts i en observationsstudie av interaktionen mellan fastighetsmäklare och bank i samband med en bostadsförsäljning mellan två privatpersoner. Som analysverktyg används en bearbetning av IMP Groups interaktionsmodell bestående av kortsiktiga flöden och långsiktiga anpassningar som utbyts mellan aktörer. Interaktionsmodellen baseras på nätverkteorins grundtanke om att aktörer utbyter resurser i aktiviteter. Syftet med relationen mellan mäklare och bank tycks vara att få del av varandras kunder. Detta uppnås genom marknadsföring av varandra gentemot sina egna kunder, vilket representerar relationens produktflöden. En förutsättning för existensen av dessa produktflöden är det förtroende som skapas mellan mäklare och bank genom sociala flöden. Interaktionen mellan mäklare och bank kretsar kring den gemensamme kunden och kunden tycks vara orsaken till relationens existens. Informationsflödenas främsta roll är därför att koordinera mäklarens och bankens arbetsuppgifter till en så effektiv lösning som möjligt kring den gemensamme kunden. För att skydda den gemensamme kunden och bevara mäklarens roll som objektiv mellanman förbjuder Fastighetsmäklarlagen mäklare från att motta finansiell ersättning från en viss kreditgivare för att förmedla kreditgivarens lån. Detta tycks dock inte hämma relationen mellan mäklare och bank nämnvärt. De har utvecklat ett sätt att kringgå Fastighetsmäklarlagens reglering genom att utbyta tjänster och motprestationer istället för att ersätta varandra finansiellt. 2

3 Innehållsförteckning 1. INLEDNING Syfte Avgränsningar Disposition NÄTVERKSTEORI... 8 Figur 1. Nätverksmodell INTERAKTIONSPROCESSEN Produktflöden Informationsflöden Finansiella flöden Sociala flöden Långsiktiga anpassningar Interaktionsmodell Figur 2. Interaktionsmodell METOD Urval Datainsamling Metoddiskussion INTERAKTIONSPROCESSEN MELLAN FASTIGHETSMÄKLARE OCH BANK Presentation av företagen Leta mäklare / Leta bostad Visning Finansiering Skriva kontrakt ANALYS OCH DISKUSSION Produktflöden Informationsflöden Finansiella flöden Sociala flöden Anpassningar Interaktionsprocessen mellan fastighetsmäklare och bank

4 Figur 3. Interaktionsprocessen mellan fastighetsmäklare och bank SLUTSATS REFERENSER Tryckta källor Internetbaserade källor BILAGA 1 OBSERVATIONSGUIDE

5 1. Inledning Interaktionsprocessen är ett centralt inslag i företagsekonomiska studier. Större delen av tidigare forskning fokuserar på interaktionen mellan köpande och säljande företag, där interaktionens syfte är ett utbyte av varandras kärnprodukter 1. På den svenska bostadsmarknaden samarbetar idag alla de större fastighetsmäklarföretagen med någon av Sveriges banker 2. Uppenbart är dock att huvudsyftet med denna interaktion inte är ett utbyte av varandras kärnprodukter. En fastighetsmäklares kärnprodukt är att förmedla bostäder, medan en banks kärnprodukt är att erbjuda finansiella tjänster. De båda parterna har troligen nytta av varandras kärnprodukter ibland, men knappast med sådan kontinuitet att detta skulle vara huvudsyftet med ett samarbete. Den gemensamma nämnaren och orsaken till interaktionen måste således vara något annat. En gemensam nämnare är kunden. Bank och fastighetsmäklare erbjuder kompletterande tjänster som aktualiseras för köpare och säljare vid en bostadsaffär. De har till stor del ett gemensamt kundsegment och kanske är det med bas i detta som relationen mellan mäklare och bank har växt fram. Men vad är i så fall det egentligen syftet med samarbetet? För en bank kan det till exempel vara av intresse att en mäklare förmedlar bankens lån till en bostadsköpare. Detta motsvaras till exempel av fastighetsmäklarens vilja att vara det självklara valet när bankens kunder ska köpa eller sälja sin bostad. Tillgång till varandras kunder torde alltså kunna vara en anledning till interaktion. Finns det även andra syften med ett samarbete? Hur interagerar mäklare och bank i så fall för att uppnå dessa syften? Hur är interaktionsprocessen dem emellan uppbyggd? Interaktionsprocessen mellan fastighetsmäklare och bank är reglerad av Fastighetsmäklarlagen. Lagens 14 innehåller till exempel ett förbud mot att fastighetsmäklaren ägnar sig åt förtroenderubbande verksamhet. (Fastighetsmäklarlagen SFS 1995:400) För en mäklare som har ett eget ekonomiskt intresse av att förmedla en viss kreditgivares lån uppstår det enligt 1 Termen produkt innefattar såväl vara som tjänst. Kärnprodukt kan definieras som den grundläggande problemlösande nytta som erhålls av företagets affärsidé. (Grönroos, 2000) 2 Närheten mellan fastighetsmäklare och bank har gått så långt att flera banker även startat egna fastighetsmäklarföretag. Swedbank driver sedan länge Fastighetsbyrån (www.fastighetsbyran.se) och för ett år sedan köpte Danske Bank mäklarföretaget Skandia Mäklarna (www.skandiamaklarna.se). 5

6 praxis betydande trovärdighetsproblem, som kan leda till avregistrering 3 av mäklaren (Fastighetsmäklarnämnden, 2001). Vad innebär denna restriktion för interaktionsprocessen? Hämmas relationen av Fastighetsmäklarlagens regler eller finns det andra sätt att uppnå interaktionens syften som inte står i strid med lagen? En diskussion av ovanstående frågor torde vara av intresse för såväl fastighetsmäklare som banker. Denna uppsats avser därför undersöka interaktionsprocessen mellan fastighetsmäklare och bank i samband en bostadsförsäljning mellan två privatpersoner. För att kunna förstå och analysera en interaktionsprocess kan man skilja mellan en interaktions kortsiktiga flöden och mer långsiktiga anpassningar. Även de kortsiktiga flödena har dock, om de kontinuerligt upprepas, en långsiktig inverkan på relationen. (IMP Group, 1982, s.12) Relationen mellan företagen Svensk Fastighetsförmedling och Nordea granskas i en observationsstudie utifrån interaktionsprocessens flöden och anpassningar. 1.1 Syfte Syftet med denna uppsats är att beskriva interaktionsprocessen mellan Svensk Fastighetsförmedling och Nordea. 1.2 Avgränsningar Nätverksteorin menar att man inte bör studera ett företags relationer med andra företag som isolerade företeelser, utan snarare som en del av ett större sammanhang. (Håkansson et al, 1993, s.13f) Nätverket kring en bostadsaffär kan innefatta ett flertal aktörer, såsom fastighetsmäklare, bank, köpare, säljare besiktningsmän, flyttfirmor och städföretag. Denna uppsats avgränsas dock till att enbart studera relationen mellan aktörerna fastighetsmäklare och bank. Viktigt är att man ändå är medveten om att relationen mellan dessa två aktörer även påverkas av andra aktörer i de nätverk där de medverkar. 3 För att arbeta som fastighetsmäklare måste man vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Registreringen innebär att man har en för mäklaryrket godkänd utbildning och att man har en ansvarsförsäkring. Dessutom gör fastighetsmäklarnämnden en bedömning om man är lämpad att utöva yrket. Fastighetsmäklarnämnden granskar även mäklarnas arbete och har möjlighet att varna eller avregistrera mäklare som inte följer fastighetsmäklarlagen. Om man arbetar som mäklare utan att vara registrerad kan man dömas till böter eller fängelse. (www.svenskfast.se) 6

7 Vidare har studien avgränsats till att studera interaktionen mellan företagen Nordeas och Svensk Fastighetsförmedling. De två kontor som studeras är belägna i en svensk småstad. Interaktionen mellan Nordea och Svensk Fastighetsförmedling studeras under en bostadsförsäljning mellan två privatpersoner. Läsaren bör dock vara medveten om att syftet med denna uppsats inte är att i detalj redogöra för bostadsförsäljningens alla skeden. Fokus för redogörelsen av studien ligger på de skeden i försäljningen där mäklare och bank interagerar. Uppsatsens analysmodell är en bearbetning av IMP Groups 4 interaktionsmodell (1982). Modellen har dock avgränsats till att studera interaktionen mellan Nordea och Svensk Fastighetsförmedling utifrån variablerna utbyten och anpassningar mellan aktörerna. Ursprungsmodellen inkluderar även variablerna omgivning och atmosfär, men då studien avgränsats till interaktionen mellan bank och fastighetsmäklare valdes dessa två variabler bort. Modellen är ursprungligen utformad för att förklara interaktionsprocessen mellan köpande och säljande aktörer, men torde även kunna användas för att förstå och analysera utbyten där interagerande parter inte är varandras köpare och säljare. 1.3 Disposition Denna uppsats inleds med en teoretisk bakgrund som belyser nätverksteorin och interaktionsprocessen. Som analysverktyg används en bearbetning av IMP Groups interaktionsmodell. Modellen delas in i kortsiktiga flöden och långsiktiga anpassningar mellan parterna. Under avsnittet om interaktionsprocessens finansiella flöden redogörs även för Fastighetsmäklarlagens restriktioner gällande finansiell ersättning mellan fastighetsmäklare och bank. Efter teoriavsnittet följer ett metodavsnitt samt resultatet av en observationsstudie av interaktionsprocessen mellan Svensk Fastighetsförmedling och Nordea. I en analys diskuteras och jämförs sedan resultatet av observationsstudien med den modell som belysts i teoriavsnittet. Denna analys avslutas med en slutsats. 4 IMP Group bildades i mitten av 1970-talet av en grupp forskare från Uppsala Universitet, Bath, UMIST, ESC Lyon och Ludwig Maximilians University i München. De ses som grundarna till det industriella nätverkstänkandet och är mest kända för skapandet av interaktionsmodellen. (www.impgroup.org/about.php) 7

8 2. Nätverksteori Enligt nätverksmodellen är det viktigt att inte se ett företags relationer med andra företag som isolerade företeelser. Varje relation bör istället studeras som en del av ett större sammanhang. Syftet med nätverksperspektivet är att öka förståelsen för samspelet mellan olika enheter, istället för att enbart studera en enskild organisation. Utgångspunkten i nätverkstänkandet är de relationer som finns mellan organisationer. Karaktäristiskt för relationer i nätverk är att de vanligen involverar flera olika aktörer som i aktiviteter köper in, omvandlar och utbyter resurser med varandra. (Håkansson et al, 1993, s.13f) aktörer resurser aktiviteter Figur 1. Nätverksmodell (bearbetning av Håkansson et al, 1993, s.15) För att studera interaktionen mellan två av aktörerna i ett nätverk har IMP Group (1982) brutit ut dessa ur nätverksmodellen och skapat en interaktionsmodell. Nätverksmodellens resurser motsvaras i interaktionsmodellen av kortsiktiga flöden och långsiktiga anpassningar som aktörerna utbyter med varandra i interaktionsprocesser. Nedan beskrivs interaktionsprocessens kortsiktiga flöden 5 och mer långsiktiga anpassningar. Även de kortsiktiga flödena har dock, om de kontinuerligt upprepas, långsiktig inverkan på relationen. (IMP Group, 1982, s.12) 3. Interaktionsprocessen 3.1 Produktflöden Utbyten av varor och tjänster är ofta den grundläggande orsaken till relationens uppkomst. Som en följd av detta ligger produktens 6 utseende ofta till grund för relationens utseende. Interaktionsprocessen beror till exempel av hur väl köparens 5 De fyra flödena har fritt översatts från IMP Groups (1982) begrepp product and service exchange, information exchange, financial exchange samt social exchange. 6 Begreppet produkt definieras enligt Grönroos (2000) och innefattar såväl fysisk vara som tjänst. 8

9 behov kan definieras av parterna samt hur väl en passande produkts egenskaper kan specificeras. Avgörande för relationens utseende är också huruvida parterna känner säkerhet inför varandras resurser. (ibid., s.13) 3.2 Informationsflöden Flera aspekter av informationsflödet är här av intresse. Själva innehållet i informationen är förstås viktigt. Detta kan, till exempel, beskrivas som till vilken grad utbytet domineras av tekniska, ekonomiska eller organisatoriska frågor. Vidare är graden av formalitet i informationsflödet av vikt. Hur formellt informationsutbytet sker kan bero på andra organisatoriska karakteristika, och kan komma att påverka utseendet på hela relationen mellan parterna. Slutligen är även bredden och djupet av informationen av vikt. Informationen kan överföras mellan parterna med hjälp av individuella respektive icke-individuella medel. Ickeindividuella medel används oftast för överföring av grundläggande teknisk information samt information av marknadsförande karaktär. Individuella medel används vanligen för överföring av mjuk information, såsom produktinformation, innehållet i parternas samarbetsavtal samt grundläggande information om den andre parten. (ibid.) Gadde & Håkansson (1998) menar att ju mer komplext och varierat informationsutbytet mellan två parter är, desto viktigare är det att det förmedlas via personliga kontakter. Viss information kan enligt dem standardiseras och överföras med icke-personliga medel, medan andra saker, till följd av sin karaktär och komplexitet, är olämpliga, eller omöjliga, att rutinisera. För att kunna hantera sådan osäkerhet och komplexitet är väl fungerande kommunikation och informationsutbyten avgörande. (Gadde & Håkansson, 1998, s.206) Kommunikationens tre roller I sin diskussion om informationsutbytets avgörande roll för relationer urskiljer Gadde & Håkansson (1998) tre viktiga roller för kommunikationen i ett nätverk: Koordinering, kunskapsuppbyggnad och påverkan. Kommunikationens koordinerande roll knyter samman de olika aktiviteterna i ett nätverk. Detta innebär alltså att enskilda aktiviteter länkas ihop på ett effektivt sätt. Ett förbättrat resursutnyttjande kan också resultera i ett bättre utnyttjande av befintliga resurser. Kommunikationens kunskapsuppbyggande roll ökar parternas kunskap om varandra, om olika resursers enskilda egenskaper samt om hur dessa resurser kan 9

10 kombineras. Graden av gemensam kunskap hos de båda parterna i en relation har stor betydelse för effektiviteten i resursanvändningen. Exempelvis kan parterna på så vis identifiera nya kombinationsmöjligheter mellan olika resurser eller nya sätt att använda resurserna. Kommunikationens påverkande roll behandlar en parts behov av att påverka andra aktörer till förändringar och anpassningar av olika slag. (ibid., s.207f) Denna roll är dock av en mer långsiktig karaktär och belyses därför nedan under avsnittet 3.5 Långsiktiga anpassningar. För att dra en parallell till ovanstående presentation av standardiserad kommunikation respektive personlig kontakt konstaterar Gadde & Håkansson (1998) att såväl den kunskapsuppbyggande som den påverkande rollen kräver personlig kontakt för att företagen ska kunna uppnå önskade effekter. Det är till exempel svårt att tänka sig att ny kunskap ska kunna växa fram via opersonliga och standardiserade kontaktformer. Däremot kan viss typ av kunskap överföras till andra aktörer på detta sätt, exempelvis via Internet. (ibid., s.212) 3.3 Finansiella flöden Pengar är det tredje elementet av kortsiktiga flöden. Summan av de finansiella medel som överförs mellan parterna är en indikator på relationens ekonomiska betydelse. (ibid., s.13) Det finansiella flödet mellan fastighetsmäklare och bank är dock reglerat genom Fastighetsmäklarlagens regler om förtroenderubbande verksamhet (Fastighetsmäklarlagen SFS 1995:400). Fastighetsmäklarlagens regler om förtroenderubbande verksamhet Enligt 12 första stycket Fastighetsmäklarlagen ska fastighetsmäklaren utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god fastighetsmäklarsed 7. Fastighetsmäklarlagens (SFS 1995:400) 14 andra stycket innehåller vidare en bestämmelse om att mäklare inte får ägna sig åt sådan verksamhet som är ägnad att rubba förtroendet för honom som mäklare. För en mäklare som har ett eget ekonomiskt intresse av att förmedla en viss kreditgivares lån uppstår det betydande trovärdighetsproblem. (Fastighetsmäklarnämnden, 2001) 7 Begreppet god fastighetsmäklarsed tas upp i Fastighetsmäklarlagen 12 och utvecklas och preciseras i praxis. Varje mäklare måste ständigt följa utvecklingen av god mäklarsed för att kunna arbeta enligt dagens intentioner. Begreppet reglerar bland annat mäklarens roll som objektiv mellanman mellan köpare och säljare samt mäklarens etik och uppträdande (Mäklarsamfundets utbildning, 2005, s.22). 10

11 I lagens förarbeten finns följande uttalande: Det får lämnas åt praxis att närmare bestämma ramarna för regelns tillämpning. En typ av situation som faller under förbudet är när mäklare av olika skäl har försatt sig i en situation där han har att tillgodose även andra intressen än uppdragsgivarens och dennes motparts. (Fastighetsmäklarnämnden, 2003) Beträffande förmedling av lån uttalas i förarbetena bland annat följande: Det råder inte något tvivel om att det för en fastighetsmäklare som har ett eget ekonomiskt intresse av att förmedla en viss kreditgivares lån uppstår betydande trovärdighetsproblem vad gäller förmågan att sköta anförtrodda uppdrag utan att förmedlingsarbetet påverkas av ovidkommande hänsyn. Detta gäller särskilt om den ersättning mäklaren får är hög. Att en mäklare får särskilt ersättning för att förmedla en viss kreditgivares lån innebär nämligen att förtroendet för hans förmåga att utföra ett uppdrag kan rubbas på ett allvarligt sätt. Redan av den anledningen måste förfarandet bedömas stå klart i strid med god fastighetsmäklarsed. (Fastighetsmäklarnämnden, 2003) En fastighetsmäklare är skyldig att anvisa en bostadsköpare en lämplig finansiering av köpet och det får anses ligga i mäklarens omsorgsplikt att verka för att köparen får låna på bästa möjliga villkor. Den mäklare som får särskild ersättning för att hänvisa köpare till att finansiera fastighetsköpet hos en viss kreditgivare har anledning att räkna med att hans vilja att föreslå andra finansieringsalternativ sätts ifråga. Även om det i det enskilda fallet inte skulle kunna påvisas att mäklarens dubbla lojaliteter leder till skada för köpare eller säljare, har mäklaren inte rätt att förena mäklarsysslan med försäljnings- eller förmedlingsuppdrag som typiskt sett är ägnade att rubba förtroendet för mäklarens opartiska ställning. (Fastighetsmäklarnämnden, 2003) 11

12 3.4 Sociala flöden Sociala flöden mellan parterna i en relation innebär den sociala interorganisatoriska kontakt som individer på ett företag har med individer på ett annat företag. Sociala utbyten har en viktig funktion i att reducera osäkerheter och risker i en interaktionsprocess. Detta är speciellt av betydelse i relationer där stor kulturell distans existerar mellan parterna samt när parternas erfarenhet av varandra är begränsad. Sociala utbyten kan även vara viktiga enbart för att upprätthålla relationen under perioder då inga andra flöden förekommer. Framförallt är de dock viktiga ur ett långsiktigt perspektiv för att stegvis sammanföra de båda parterna i en relation. (IMP Group, 1982, s.13) En relation mellan två företag är inte enbart uppbyggd av formella avtal och överenskommelser. De bygger istället till stor del på ömsesidigt förtroende. En framgångsrik social process, som innefattar många enstaka sociala flöden under en lång tidsperiod, kan tillsammans med ett framgångsrikt utförande av de andra tre flödena skapa förtroende i en relation. Behovet av ömsesidigt förtroende och sociala flöden i interaktionsprocessen varierar dock beroende på utseendet, frekvensen och betydelsen av de andra flödena i interaktionsprocessen. Exempel på detta är hur stora finansiella belopp som flödar mellan företagen, hur stort behovet av informationsflöden är samt komplexiteten hos produkten i produktionsflödena. Existensen av ömsesidigt förtroende beror på parternas erfarenheter av hur väl de andra tre flödena fungerar. (ibid.) Individens betydelse för de sociala flödena Åtminstone två individer, en från varje företag, är inblandad i relationen mellan företagen. Vanligast är dock att flertalet individer, från olika organisatoriska nivåer, interagerar med varandra vid utbyten mellan företagen och uppfyller olika roller för relationen. Individerna utbyter information, utvecklar relationer och bygger upp sociala band med varandra mellan företagen, vilket påverkar vilka beslut företagen fattar i förhållande till relationen. Individernas varierande personligheter, erfarenheter och motivation påverkar starkt det sätt på vilket de deltar i sociala flöden. Individernas beteende i enstaka sociala flöden kan vara avgörande för hur relationen utvecklas på lång sikt. (ibid., s.16) 12

13 3.5 Långsiktiga anpassningar Sociala flöden är, som ovan nämnts, kritiska i skapandet av långsiktiga relationer. Upprepade produktflöden, informationsflöden och finansiella flöden kan även de skapa långsiktiga relationer mellan företag. Upprepandet av sådana flöden leder över tiden till klara förväntningar gällande den motsatta partens roll och ansvar. En viktig aspekt i skapandet av en långsiktig relation är också de anpassningar parterna gör mot varandra. Anpassningar kan göras i alla de fyra flödena. Till exempel kan anpassningar ske av produkten, finansiella arrangemang, informationsrutiner och sociala relationer. En anpassning kan ske i ett enstaka flöde, men förekommer framförallt över tiden i långsiktiga relationsskapanden. (ibid., s.14) Under avsnittet om informationsflöden ovan presenterades två av Gadde & Håkanssons (1998) tre kommunikationsroller. Kommunikationens tredje roll är den påverkande rollen. Interagerande företag har i olika sammanhang behov av att påverka andra aktörer till förändringar av olika slag. Om aktörerna gör anpassningar till varandra kan till exempel effektiviteten i hela aktivitetskedjor ökas. Sådana anpassningar kan ibland vara små och kontinuerliga, men summerat över tiden kan de ändå få betydande långsiktiga effekter för samarbetet. (Gadde & Håkansson, 1998, s.207f) 3.6 Interaktionsmodell Figuren nedan sammanför de kortsiktiga flödena och de långsiktiga anpassningarna i en interaktionsprocess mellan två aktörer. De fyra flödena påverkar, om de utförs som enstaka transaktioner, interaktionen på kort sikt, men kan om de kontinuerligt upprepas även påverka en relation långsiktigt. Anpassningar har direkt en mer långsiktig inverkan på relationen. 13

14 Informationsflöden Finansiella flöden Produktflöden Sociala flöden AKTÖR INTERAKTIONSPROCESS AKTÖR Anpassningar Figur 2. Interaktionsmodell (bearbetning av IMP Group, 1982, s.17) 4. Metod För att undersöka interaktionsprocessen mellan fastighetsmäklare och bank genomförs en deskriptiv observationsstudie. 4.1 Urval Uppsatsen ämnar studera relationen mellan företagen Nordea och Svensk Fastighetsförmedling. Valet av företag baseras på det faktum att de båda är stora aktörer på såväl nationell 8 som lokal nivå samt på det centrala samarbetsavtal som finns mellan dem. Detta borde möjliggöra för vissa generella slutsatser om utseendet på relationen mellan mäklare och bank. 4.2 Datainsamling Studien har utförts genom att, i en observationsstudie, följa en bostadsförsäljning mellan två privatpersoner i en svensk småstad. Säljaren och köparen av bostaden figurerar givetvis i redogörelsen men uppsatsen fokuserar på hur aktörerna Svensk 8 Nordea har störst marknadsandel av Sveriges banker med totalt 11 miljoner kunder i världen (www.nordea.se). Svensk Fastighetsförmedling har marknadsposition nummer två av landets fastighetsmäklare (www.svenskfast.se). Marknadsledande är Fastighetsbyrån. (www.fastighetsbyran.se) 14

15 Fastighetsförmedling och Nordea interagerar med varandra i samband med denna försäljning. Observationen genomfördes under ett flertal observationstillfällen i november Under observationsperioden följdes flera bostadsförsäljningar från första möte till slutlig kontraktsskrivning. En av dessa bostadsförsäljningar beskrivs i denna uppsats. Den representerar övriga observationer väl och ingen avvikelse bland de andra bostadsförsäljningarna har iakttagits. Observationsstudien har inneburit deltagande i möten, lyssnande på telefonsamtal och iakttagelse av fysiskt beteende. För att få stöd för, och i somliga fall förklaringar till, vissa observerade fakta har författaren under observationerna även ställt frågor till anställda på de båda företagen. Utifrån svaren på dessa frågor finns citat med i studiens redogörelse. Författaren har haft involverade parters tillåtelse till observationsstudien. Observationsguide Under observationstillfällena användes en övergripande observationsguide (bilaga 1). Observationsguiden gjordes övergripande eftersom observationen var ostrukturerad. Med en alltför detaljerad observationsguide befarades risken att fokusera för mycket på guiden och inte upptäcka andra intressanta aktiviteter. Uppsatsens analysmodell om interaktionsprocessen ligger till grund för observationsguiden, som är indelad i fem teman: Produktflöden, informationsflöden, finansiella flöden, sociala flöden samt anpassningar. Under varje observationstillfälle gjordes kortfattade fältanteckningar utifrån syfte och frågeställningar i observationsguiden. Så fort som möjligt efter observationstillfällena gjordes mer omfattande anteckningar med hjälp av de kortfattade fältanteckningarna. 4.3 Metoddiskussion Genom att studera interaktionsprocessen i en observation uppnås direkt erfarenhet och möjlighet att på ett objektivt sätt upptäcka det faktiska beteendet hos de observerade parterna. (Merriam, 1994, s.101) Risken finns till exempel vid en kvalitativ intervju att bankkontakten eller mäklaren baserar sina svar på hur det centrala samarbetsavtalet är utformat och bör se ut snarare än hur det i praktiken används. En observationsstudie borde minska denna risk. En nackdel är dock den 15

16 risk som finns att de människor som observeras känner sig alltför studerade och då inte uppför sig som de normalt gör. (ibid., s.32) Risken finns att de försöker ge ett bättre intryck av hur samarbetet fungerar. Risken finns också att de följer de lagregler som finns på ett striktare sätt när de är medvetna om den insyn en observation innebär. Denna risk har försökt minskats genom att informera parterna om uppsatsens enbart vetenskapliga syfte. Risken borde minskas ytterligare av det faktum att personalen på de studerade företagen är väl bekanta med författaren och därför känner sig bekväma med att delge författaren information. De studerade kontoren är verksamma på en relativt liten marknad i en svensk småstad. Sannolikheten finns att samarbetet mellan Nordea och Svensk Fastighetsförmedling ser annorlunda ut på andra orter. Att arbetet avgränsats till dessa två företag, försvårar ytterligare för generella slutsatser om samarbetet mellan bank och fastighetsmäklare i allmänhet. Inga jämförelser har gjorts med andra företag inom samma bransch. Nordea och Svensk Fastighetsförmedling är dock stora aktörer på marknaden och har ett centralt samarbetsavtal som fungerar som riktlinje för de lokala kontoren. Detta borde, trots ovanstående diskussion, möjliggöra för denna uppsats att dra vissa generella slutsatser. Etnografisk ansats Den etnografiska metoden innebär att man som observerare försöker förstå olika innebörder i vad som görs och sägs. Det kan också innebära en risk för att förlora distansen och uppslukas av den grupp eller verksamhet man deltar i. Att man inte behärskar sin objektiva roll utan blir alltför involverad i miljön där man forskar. (Hughes & Månsson, 1998) Det faktum att författaren via tidigare arbete är bekant med personalen på de observerade företagen kan ha medfört en risk för detta. Författaren har dock under hela studien varit medveten om denna risk och därför aktivt arbetat för att hålla en viss distans till de observerade faktumen. 16

17 5. Interaktionsprocessen mellan fastighetsmäklare och bank Denna observationsstudie redogör för interaktionen mellan företagen Nordea och Svensk Fastighetsförmedling i samband med en försäljning av en bostadsrätt mellan två privatpersoner. Fokus ligger således på hur, när och var mäklare och bank interagerar under denna bostadsaffär. Men givetvis figurerar även bostadsrättens säljare och köpare 9 i beskrivningen. Redogörelsen inleds med en kort presentation av de observerade företagen. De rubriker som sedan följer representerar skeden i bostadsförsäljningen där mäklare och bank på olika sätt samspelar. 5.1 Presentation av företagen Nordea och Svensk Fastighetsförmedling är båda verksamma i samma svenska småstad där observationsstudien genomförts. Nordeas kontor består där av nio anställda, varav tre personer arbetar i kassa/kundtjänst, fyra som personliga bankmän 10, en som företagsrådgivare och en som kontorschef. På Svensk Fastighetsförmedlings kontor arbetar två fastighetsmäklare, varav en av dem under observationsstudien är föräldraledig. De observerade företagen är belägna på samma gata i stadens centrum, med cirka två minuters gångavstånd. Nordea och Svensk Fastighetsförmedling har idag ett centralt samarbetsavtal. Nordea samarbetar även med en annan fastighetsmäklare i staden, liksom Svensk Fastighetsförmedling även har ett visst samarbete med andra banker. En mäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Linköping uttalade sig i Linköpingskorrespondenten i november 2006 om att Svensk Fastighetsförmedling, till skillnad från många andra mäklarföretag, tar ställning för kunden. Han menar att köpare hos Svensk Fastighetsförmedling erbjuds att få sin finansiering konkurrensutsatt genom flera stora kreditgivare som de samarbetar med. Han menar vidare att en kund hos Svensk Fastighetsförmedling själv väljer, utan påverkan av mäklaren, vilken bank som skall finansiera affären. Banken måste då på egen hand i full konkurrens lämna 9 Bostadsrättens säljare och köpare benämns säljare och köpare redan från observationsstudiens första skede, dvs innan köparen egentligen blivit köpare. 10 Bankens verksamhet indelas i privatmarknad och företagsmarknad. En personlig bankman arbetar som rådgivare inom lån och placeringar på bankens privatmarknad. 17

18 ett så pass bra erbjudande att kunden nappar på förslaget. (Linköpingskorrespondenten, ) Däremot är det bara i samarbetet med varandra som de båda företagen erbjuder gemensamma finansieringsprodukter. Svensk Fastighetsförmedling hänvisar och länkar till Nordea via sin hemsida. Någon sådan länk har de inte till några andra banker. De nämner över huvud taget inga andra banker än Nordea på sin hemsida. På några orter, bland annat Hammarby Sjöstad i Stockholm, bedriver Svensk Fastighetsförmedling och Nordea dessutom sina verksamheter i gemensamma lokaler (www.svenskfast.se). 5.2 Leta mäklare / Leta bostad Observationsstudien inleds när säljaren av bostaden kontaktar Svensk Fastighetsförmedling för en värdering av sin bostadsrätt. Syftet med värderingen är en eventuell försäljning av bostadsrätten, då ägaren vill köpa en större bostad i samma område. Säljaren är kund i Nordea och har tidigare haft kontakt med en personlig bankman (nedan pbm) på Nordea för att diskutera finansieringsalternativ av den nya bostaden. För att få ett bättre beslutsunderlag föreslår pbm att säljaren ska låta värdera sin bostadsrätt. Pbm informerar säljaren om två av stadens fastighetsmäklarföretag, varav den ena är Svensk Fastighetsförmedling, och rekommenderar att säljaren vänder sig till någon av dessa för att få hjälp med värderingen. Rekommendationen grundar sig i att Nordea bedriver ett samarbete med dessa två fastighetsmäklarföretag. Pbm rekommenderar dock enbart Svensk Fastighetsförmedling muntligen. Nordea marknadsför eller hänvisar inte till några fastighetsmäklare via sin hemsida eller genom annan typ av marknadsföring. För att redan nu kunna förbereda låneupplägget ringer pbm ett kort samtal till fastighetsmäklaren på Svensk Fastighetsförmedling, som hjälper henne att få en ungefärlig summa på vad den aktuella bostadsrätten förväntas inbringa i köpeskilling. Eftersom mäklaren ännu inte gjort någon värdering av bostadsrätten kan hon inte uppge något exakt värde på förväntad köpeskilling. Summan är istället ett uppskattningsvärde baserat på bostadsrättens area och läge, men gör ändå att pbm kan förbereda delar av en eventuell låneansökan redan nu. Om ett lån blir aktuellt spar denna förberedelse tid åt såväl kund som pbm och mäklare: 18

19 Detta gör att jag direkt ser om säljaren kommer få ut tillräckligt mycket pengar för att, i kombination med ett nytt lån, kunna finansiera den nya bostaden. Det gör handläggningstiden kortare för både mig, kunden och mäklaren. (personlig bankman, Nordea) Säljaren beslutar sig för att anlita Svensk Fastighetsförmedling, som värderar bostadsrätten och delger säljaren ett värdeutlåtande. Ett beslut om att sälja fattas och inom några dagar finns bostadsrätten annonserad till försäljning på Hemnet 11. En annons finns även uppsatt i Nordeas skyltfönster. I skyltfönstret tillåts de båda mäklarföretagen som Nordea samarbetar med att annonsera sina försäljningsobjekt. Inne i banklokalen finns även tavlor för annonsering. Dessa tavlor är placerade i kundtjänsthallen. Nordea tar inte betalt av mäklarföretagen för denna annonsering. Parallellt med säljarens sökande efter mäklare letar köparen efter bostad. För honom ligger fokus inte främst på att hitta rätt mäklare, utan på att hitta rätt bostad. Han använder sig därför av Hemnet i sökandet efter lämpliga objekt. Där finns de flesta av landets mäklare representerade och således nästan alla bostäder som är till försäljning i landet. Sökandet efter intressanta bostäder på Hemnet resulterar i att köparen beslutar sig för att gå på visningen av den aktuella bostadsrätten. 5.3 Visning På grund av samarbetet mellan Nordea och Svensk Fastighetsförmedling finns en representant från Nordea, en pbm, med under visningen för att erbjuda och marknadsföra bankens finansieringsalternativ. Pbm har några dagar tidigare via telefon kontaktat mäklaren med önskemålet om att, under den kommande veckan, få delta på en visning. Mäklare och pbm kom då överens om den aktuella visningen och beslutade även att gemensamt åka till visningen i mäklarens bil. Pbm håller en relativt låg profil under visningen. Hon är medveten om vikten av att inte tvinga sig på någon spekulant och känner av när det är läge att diskutera finansiering och när det är läge att avvakta i bakgrunden. Pbm aktar sig också noga för att samtala med någon av visningens sex spekulanter samtidigt som de samtalar med mäklaren. Att fokus under visningen ligger på bostadsrättens egenskaper och 11 Internetbaserad databas som idag är den mest besökta bostadsmarknaden på Internet. Den omfattar nästan hela landets bostäder som är till försäljning genom landets fastighetsmäklare och besöks varje månad av cirka en miljon människor. (www.hemnet.se) 19

20 att pbm är där som ett sidoerbjudande tycks både mäklare och pbm vara väl införstådda med. Man får en känsla av att de kan sina roller. Mäklaren ger dock inga direktiv om pbm:s beteende under visningen. Detta är snarare underförstått: Vi pratar inte direkt om att vi som pbm bör hålla oss i bakgrunden under visningen. Men det är ändå självklart, nästan som en oskriven regel, att fokus ligger på bostaden och inte på oss. (personlig bankman, Nordea) Pbm informerar om lånelöften under visningen Pbm:s främsta syfte med att delta under visningen är att informera spekulanterna lånelöften. Ett lånelöfte är ett löfte om bostadslån i Nordea under i lånelöftet angivna förutsättningar. Det är en handling som visar att banken har för avsikt att bevilja köparen bolån upp till ett visst belopp. Syftet med ett lånelöfte är att ge spekulanten ett försprång inför visningen och budgivningen. Genom att ha ett lånelöfte innan man går på visning vet man i vilken prisklass bostaden får ligga och kan därför uppträda mer beslutsamt som bostadsköpare. Ett löfte om bostadslån gör också att en köpare snabbare kan skriva under ett köpekontrakt efter en budgivning, eftersom en stor del av lånehandläggningen då redan är avklarad. Dock har inte alls alla spekulanter lånelöften innan de går på visning och Nordea finns därför på plats för att informera om detta inför budgivning eller kommande visningar. De spekulanter som redan har ett lånelöfte i annan bank erbjuds av pbm att även få en offert från Nordea, för att själv kunna jämföra och välja det bästa erbjudandet för finansiering av sitt boende. Att Nordea är på plats under visningen och erbjuder spekulanterna lånelöften tycks vara positivt även ur mäklarens synvinkel: Att köparen uppträder mer beslutsamt och snabbare kan skriva under ett köpekontrakt innebär att affären snabbare kan avslutas Det är lönsamt både för mig och för kunden. (fastighetsmäklare, Svensk Fastighetsförmedling) Mäklaren tycks däremot önska att representanter från banken oftare kunde delta i visningar: 20

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om visning och sidoverksamhet. Prövning av om fastighetsmäklaren har vidtagit förmedlingsåtgärder i form av en

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om självinträde och god fastighetsmäklarsed. Prövning av om fastighetsmäklarens förvärv av en bostadsrättslägenhet

Läs mer

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm 1 (6) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm MOTPART AA Ombud: Advokaten Christer Sackemark Mäster Samuelsgatan 1 111

Läs mer

Fastighetsförmedling när säljare och köpare är konsument

Fastighetsförmedling när säljare och köpare är konsument BRA ATT VETA OM Fastighetsförmedling när säljare och köpare är konsument Fastighetsmäklare En fastighetsmäklare är en person som yrkesmässigt förmedlar objekt av följande slag: fastigheter, delar av fastigheter,

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om förtroende för mäklaren. Prövning av om fastighetsmäklaren, utan att förtroendet för denne rubbas, kan delta

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om information om köparens undersökningsplikt, journal och mäklarens agerande. Prövning av om fastighetsmäklarens

Läs mer

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm SAKEN Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm SAKEN Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm dom den 30 januari

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om medhjälpare. Prövning av det förhållandet att fastighetsmäklaren har låtit en mäklarassistent utföra centrala

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om sidoverksamhet och självinträde. Prövning av om fastighetsmäklaren har åsidosatt god fastighetsmäklarsed genom

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - grundläggande åtgärder och återgångsvillkor. Prövning av fastighetsmäklarens underlåtenhet att

Läs mer

TOMT - SKÖTTNING - PRIS: 100 000:- PRISIDÉ

TOMT - SKÖTTNING - PRIS: 100 000:- PRISIDÉ TOMT - SKÖTTNING - PRIS: 100 000:- PRISIDÉ Beskrivning På uppdrag av Falköpings kommun utbjudes fastigheten Falköping Sköttning 7:1 till försäljning. Markområdet utgörs till större delen av betesmark,

Läs mer

Granskning av fastighetsmäklare

Granskning av fastighetsmäklare Granskning av fastighetsmäklare Björn Nordlund Villaägarnas Riksförbund 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning och slutsatser... 3 3. Syfte... 5 4. Metod... 5 5. Avgränsningar och urval... 5 6. Resultat...

Läs mer

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet 1 Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Det är inte ovanligt att en uppdragsgivare säger upp förmedlingsuppdraget. Det förefaller alltmer vanligt under perioder då priserna på marknaden faller.

Läs mer

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:13 2008: Datum 2009-06-04 Dnr B 8/08 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MOTPART Bank2 Bankaktiebolag, Box 7824, 103 97 STOCKHOLM Ombud: advokaten P-E.

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2007-03-26. Deposition

God fastighetsmäklarsed 2007-03-26. Deposition God fastighetsmäklarsed 2007-03-26 Deposition 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 3.1 Avtal om handpenning... 4 3.2 Depositionsavtalet... 4 4. Krav på deposition...

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2006-06-12. Förmedling av bostadsrätt m.m.

God fastighetsmäklarsed 2006-06-12. Förmedling av bostadsrätt m.m. God fastighetsmäklarsed 2006-06-12 Förmedling av bostadsrätt m.m. 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 4. Mäklarens kontrollskyldigheter... 4 4.1 Ägare... 4 4.2

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om överlåtelsehandlingar, information om köparens undersökningsplikt och mäklarens agerande. Prövning av fastighetsmäklarens

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Prövning av om fastighetsmäklaren har fullgjort sin rådgivnings- och

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om omsorgsplikt, närståendeförmedling och objektsbeskrivning. Prövning av om fastighetsmäklaren har åsidosatt sin

Läs mer

Tematisk tillsyn om objektsbeskrivningar

Tematisk tillsyn om objektsbeskrivningar PM 1(6) Lotta Westerberg 08-580 069 00 Tematisk tillsyn om objektsbeskrivningar Tillsynsprojektet I september 2014 beslutade Fastighetsmäklarinspektionen att inleda en tematisk tillsyn om objektsbeskrivningar.

Läs mer

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser.

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. ett år senare! 2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. 2011 "Av säljaren accepterat pris - en frivillig överenskommelse mellan fastighetsmäklarna i Stockholms

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning och överlåtelsehandlingar. Prövning av om fastighetsmäklaren har anpassat handlingarna till

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om budgivning och anbudsförteckning. Prövning av fastighetsmäklarens skyldighet att dokumentera anbud och därmed

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om överlåtelsehandlingar och rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Prövning av fastighetsmäklarens skyldighet

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om omsorgsplikt och rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Prövning av om fastighetsmäklaren har haft en skyldighet

Läs mer

BYT TILL TREVLIGARE.

BYT TILL TREVLIGARE. BYT TILL TREVLIGARE. Rätt sorts hem i alla livssituationer Vi är med dig i ditt livs största beslut Sb-Hem finns till för just dig och dina bostadsärenden. Våra värderingar utgår från kunderna och deras

Läs mer

Förmedlingsuppdrag med ensamrätt

Förmedlingsuppdrag med ensamrätt Förmedlingsuppdrag med ensamrätt Fastighetsmäklare Ralf Kurschel Allbo Nordica Mäklarhus AB Postgatan 1, 283 41 Osby Uppdragsgivare Henry Udo Sobeck Andel: 1/2 302133-3053 000 00 Lutz König Andel: 1/2

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft.

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om budgivning. Prövning av om en fastighetsmäklare har haft skyldighet att meddela en spekulant om att en annan

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om marknadsföring och pris i marknadsföring.

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om marknadsföring och pris i marknadsföring. Beslutet i webbversion 1 (9) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om marknadsföring och pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om överlåtelsehandlingar, journal och budgivning. Prövning av fastighetsmäklarens skyldighet att verka för att

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet, marknadsföring och journal. Prövning av om fastighetsmäklaren har brustit

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om handel med fastigheter. Prövning av om fastighetsmäklarens förvärv respektive avyttring av fem bostadsrätter

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om deposition, rådgivnings- och upplysningsskyldighet och journal. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt

Läs mer

Välkommen till del av Tororp 9:3, Klockrike

Välkommen till del av Tororp 9:3, Klockrike Välkommen till del av Tororp 9:3, Klockrike Åkermark, Spannmål, 4 800 000 kr 20 HA ÅKERMARK STRAX UTANFÖR KLOCKRIKE Rationellt markomårde i Motala kommun, strax utanför Klockrike samhälle. Åkermarken är

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2006-11-16. Om besiktningsklausuler och andra återgångsvillkor

God fastighetsmäklarsed 2006-11-16. Om besiktningsklausuler och andra återgångsvillkor God fastighetsmäklarsed 2006-11-16 Om besiktningsklausuler och andra återgångsvillkor 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 3.1 Mäklarens upplysningsplikt... 4 3.2

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om försäkring för köpare eller säljare, omsorgsplikt och överlåtelsehandlingar. Prövning av om fastighetsmäklaren

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning och rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Prövning av om fastighetsmäklaren har lämnat

Läs mer

BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY

BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY ANSVARIG MÄKLARE: ABEL TEKESTE TELEFON: 018-495 56 49, 0723-144 033 MEJL: ABEL.TEKESTE@WIDERLOV.SE SÄKRA BUD & DIN UNDERSÖKNINGSPLIKT Så här går en

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning och budgivning. Prövning av om uppgifterna om en bostadsrätts andelstal måste finnas med

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (9) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om handel med fastigheter. Prövning av om en fastighetsmäklares förvärv och försäljning av en fastighet har utgjort

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet, objektsbeskrivning och pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklaren

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om uppdragsavtal och provision och annan ersättning. Prövning av fastighetsmäklarens utformning av ett avtalsvillkor

Läs mer

Statliga kreditgarantier för att underlätta förvärv av bostadsrätter och egnahem, s.k. förvärvsgarantier (Fi2007/4536/BO)

Statliga kreditgarantier för att underlätta förvärv av bostadsrätter och egnahem, s.k. förvärvsgarantier (Fi2007/4536/BO) REMISSVAR 2007-07-26 Dnr 2007/1124 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Statliga kreditgarantier för att underlätta förvärv av bostadsrätter och egnahem, s.k. förvärvsgarantier (Fi2007/4536/BO) Riksgälden

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet och omsorgsplikt. Prövning av om fastighetsmäklaren har varit skyldig

Läs mer

Se till att de kan förmedla en doldafelförsäkring vilket vi rekommenderar att du tar. Bestäm dej i förväg för det lägsta pris du skall sälja för.

Se till att de kan förmedla en doldafelförsäkring vilket vi rekommenderar att du tar. Bestäm dej i förväg för det lägsta pris du skall sälja för. Köpehandlingar, hyreshandlingar och dokument att ladda ner för villa, bostadsrätt, hyresrätt och fritidshus www.documentonline.se... Säljguide När du bestämt dej för att sälja finns det många saker att

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2007-06-12. Uppsägning av uppdragsavtalet

God fastighetsmäklarsed 2007-06-12. Uppsägning av uppdragsavtalet God fastighetsmäklarsed 2007-06-12 Uppsägning av uppdragsavtalet 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 3.1 Mäklarens rätt till provision... 4 3.2 Prövningen av mäklarens

Läs mer

Jag kände mig lite osäker skulle jag våga

Jag kände mig lite osäker skulle jag våga Procent i vardagen Idén till detta arbete växte fram när författaren, Ulrika Gustafsson, själv bytte bank och funderade på omläggning av lån och nytt sparande. Varför inte göra detta till ett arbetsområde

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Saken. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Saken. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (9) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt sin rådgivning- och upplysningsskyldighet

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Att förbereda en finansieringsansökan hos banken

Att förbereda en finansieringsansökan hos banken Att förbereda en finansieringsansökan hos banken Sara Jonsson, Centrum för Bank och Finans, KTH sara.jonsson@infra.kth.se 07-11-14 1 Hur resonerar banken? Banker är inte riskkapitalister! Bankfinansiering

Läs mer

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om deposition och journal. Prövning av fastighetsmäklarens medverkan till utformningen av villkoren i ett depositionsavtal

Läs mer

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen har utgjort ett så

Läs mer

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Är finanskrisen ett resultat av bristande kompetens? Det låter spontant som om frågan borde besvaras ja, med tanke på att om det går

Läs mer

7 steg för att starta ett affiliateprogram

7 steg för att starta ett affiliateprogram 7 steg för att starta ett affiliateprogram Affiliatemarknadsföring är en internetbaserad försäljningskanal där sk publicister (även affiliates eller publishers ) förmedlar besökare till en annonsör och

Läs mer

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (15) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen av vissa förmedlingsobjekt

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om anbudsförteckning. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt sin skyldighet att upprätta en fullständig

Läs mer

Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist, Setterwalls Advokatbyrå AB, Box 1050, 101 39 Stockholm

Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist, Setterwalls Advokatbyrå AB, Box 1050, 101 39 Stockholm 2014-03-17 Dnr 72/2014 1 (6) Anmälande företag Swedbank Franchise AB, 556431-1016, Box 644, 101 32 Stockholm Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist, Setterwalls Advokatbyrå AB, Box

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om överlåtelsehandlingar, uppdragsavtal, budgivning, anbudsförteckning, information om sidotjänster och omsorgsplikt.

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om besiktningsklausul och ombud. Prövning av om fastighetsmäklaren har medverkat till en ofullständig och oklar

Läs mer

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (9) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om uppdragsavtal. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt sin skyldighet att ingå ett skriftligt uppdragsavtal

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (11) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om besiktningsklausul, medhjälpare och kundkännedom - dokumentation och bevarande. Prövning av fastighetsmäklarens

Läs mer

AFFÄRS/KONTORSFASTIGHET/LOKAL - FALKÖPING - CENTRUM

AFFÄRS/KONTORSFASTIGHET/LOKAL - FALKÖPING - CENTRUM AFFÄRS/KONTORSFASTIGHET/LOKAL - FALKÖPING - CENTRUM Fastighet Fastigheten Falköping Smeden 13 Adress Beskrivning Tomt Trädgårdsgatan 27, 521 46 Falköping. Belägen i Falköping kommun och Falköping församling.

Läs mer

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE BOLÅN, KONSUMTIONSLÅN, SPARANDE I VÄRDEPAPPER OCH FASTIGHETSMÄKLARE SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400), fråga om marknadsföring, rådgivnings- och upplysningsskyldighet, nyproduktion och överlåtelsehandlingar. Prövning av

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2006-09-26. Uppdragsavtalet

God fastighetsmäklarsed 2006-09-26. Uppdragsavtalet God fastighetsmäklarsed 2006-09-26 Uppdragsavtalet 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 4. Skriftlighetskravet... 4 5. Uppdragsavtalets innehåll... 4 5.1 Uppdragets

Läs mer

I BÅSTAD LÄMNAR MAN NYCKLARNA PÅ BORDET. VI TAR HAND OM HELA AFFÄREN

I BÅSTAD LÄMNAR MAN NYCKLARNA PÅ BORDET. VI TAR HAND OM HELA AFFÄREN I BÅSTAD LÄMNAR MAN NYCKLARNA PÅ BORDET. VI TAR HAND OM HELA AFFÄREN VÄLKOMMEN TILL OSS Vi tar hand om hela affären Vi är ett stolt, fristående familjeföretag med över 70 år som marknadsledare i Båstad

Läs mer

TOMT - SÖNDRUM HAVSSIDAN - PRIS: 2 500 000:- UTGÅNGSPRIS

TOMT - SÖNDRUM HAVSSIDAN - PRIS: 2 500 000:- UTGÅNGSPRIS TOMT - SÖNDRUM HAVSSIDAN - PRIS: 2 500 000:- UTGÅNGSPRIS Tomt vid Vita Bandet ca 200 m till badstrand!!! Unikt tillfälle att förvärva en tomt på havssidan i Söndrum!!! Här får du möjlighet att bygga ditt

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - grundläggande åtgärder och mäklarens agerande. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt

Läs mer

Stockholm den 17 maj 2016 R-2016/0740. Till Finansdepartementet. Fi2016/01353/S3

Stockholm den 17 maj 2016 R-2016/0740. Till Finansdepartementet. Fi2016/01353/S3 R-2016/0740 Stockholm den 17 maj 2016 Till Finansdepartementet Fi2016/01353/S3 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 7 april 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Utbyte av upplysningar

Läs mer

Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut

Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut Ds 2015:1 Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut Justitiedepartementet Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Förslag till lag om ändring i utsökningsbalken... 7 2 Ärendet...

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen av tre bostadsrätter

Läs mer

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen har utgjort ett så

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - dokumentation och bevarande och mäklarens agerande. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om marknadsföring, objektsbeskrivning och rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Prövning av om uppgifterna om

Läs mer

Din Mäklare på ÖlanD

Din Mäklare på ÖlanD Din Mäklare på Öland Välj Ölands främsta mäklare! Våra mäklare Anders Törnqvist och Marcus Isakson var etta i försäljningstoppen i Borgholm och Mörbylånga kommun, både under 2015 och 2016. Ska du sälja

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Lån och Sparande 2014

Lån och Sparande 2014 SVENSKT KVALITETSINDEX Lån och Sparande 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information kontakta: David Sjöberg, Projektledare bank och finans Telefon: 073-93 93 247 E-post:

Läs mer

Kinna - centralt DUVGATAN 4 B, KINNA MÄKLARE LARS SÖRBOM

Kinna - centralt DUVGATAN 4 B, KINNA MÄKLARE LARS SÖRBOM Kinna - centralt DUVGATAN 4 B, KINNA MÄKLARE LARS SÖRBOM 072-224 63 22 Välkommen till Duvgatan 4 B! Mycket bra belägen bostadsrättslägenhet. 2:a våning som nås via loftgång, balkong i söderläge. Låg månadsavgift.

Läs mer

Tillsynsbeslut enligt lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Tillsynsbeslut enligt lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. Beslut Datum 2015-04-02 Diarienummer 1363-2051/2014 NN Eskilstuna kommun 631 86 ESKILSTUNA Tillsynsbeslut enligt lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. Slutsatser Boverket riktar kritik mot Eskilstuna

Läs mer

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Ett IM gäller i högst ett år från utgivningsdatum, men kan upphöra att gälla tidigare. För korrekt information om vilka IM som är giltiga, titta alltid på Fia.

Läs mer

Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) (KL) om företagskoncentration; nu fråga om förbud enligt 4 kap. 12 tredje stycket KL

Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) (KL) om företagskoncentration; nu fråga om förbud enligt 4 kap. 12 tredje stycket KL KKV2023, v1.3, 2011-05-15 20 BESLUT 2014-02-20 Dnr 72/2014 1 (6) Anmälande företag Swedbank Franchise AB, 556431-1016, Box 644, 101 32 Stockholm Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist,

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - skärpta åtgärder och kundkännedom - dokumentation och bevarande. Prövning av om fastighetsmäklaren

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen av en bostadsrätt

Läs mer

SONATGATAN 16 A, BORÅS MÄKLARE JONAS ELMGREN

SONATGATAN 16 A, BORÅS MÄKLARE JONAS ELMGREN SONATGATAN 16 A, BORÅS MÄKLARE JONAS ELMGREN 072-732 42 37 Välkommen till Sonatgatan 16 a! Sonatgatans radhusområde gränsar till hagar med betande får, ligger nära badsjö, skola och idrottsplats. Service

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om journal, anbudsförteckning, omsorgsplikt och objektsbeskrivning. Prövning av fastighetsmäklarens utformning

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet, uppdragsavtal och mäklarens kontrollskyldighet. Prövning av om fastighetsmäklaren

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Fastighetsmäklarlag; utfärdad den 19 maj 2011. SFS 2011:666 Utkom från trycket den 10 juni 2011 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens tillämpningsområde 1 Denna

Läs mer

Se upp för kulturkrockar vid internationella investeringar

Se upp för kulturkrockar vid internationella investeringar Se upp för kulturkrockar vid internationella investeringar (Artikel publicerad i Fastighetsvärlden) Mötet mellan den svenska fastighetsbranschen och utländska finansiella placerare har på grund av olika

Läs mer

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen av en fastighet har

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen av flera förmedlingsobjekt

Läs mer

Köp eller försäljning av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt

Köp eller försäljning av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt Köp eller försäljning av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt 1. Ansökan Ansökan skall vara ställd till överförmyndaren och undertecknad av ställföreträdaren (god man/förvaltare/ förmyndare). I ansökan

Läs mer

Annonsering på Hemnet från 1 juli 2013

Annonsering på Hemnet från 1 juli 2013 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Annonsering på Hemnet från 1 juli 2013 Vitec Mäklarsystem VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360

Läs mer

Välkommen till Bülow & Lind

Välkommen till Bülow & Lind Att sälja bostad Välkommen till Bülow & Lind Det viktigaste för oss på Bülow & Lind är att våra kunder blir nöjda. För många innebär det kort och gott att få bra betalt. Därför är lönsamhet vårt huvudfokus,

Läs mer

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring och anbudsförteckning. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt sin skyldighet att

Läs mer

Nya fastighetsmäklarlagen (2011:666)

Nya fastighetsmäklarlagen (2011:666) Bra för alla att veta om Nya fastighetsmäklarlagen (2011:666) Inledning Den 1 juli 2011 ersattes 1995 års fastighetsmäklarlag med en ny fastighetsmäklarlag. Den grundläggande principen om fastighetsmäklarens

Läs mer

Årsbok 2001 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2001 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Årsbok 2001 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som enbart

Läs mer

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Beskriv rätt problem eller utvecklingsidé... 3 Vad är ett examensarbete... 3 Vad är en handledares

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Prövning av om fastighetsmäklaren har varit skyldig att informera köparna

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (11) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen av vissa förmedlingsobjekt

Läs mer