Energi för hållbar forskning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energi för hållbar forskning"

Transkript

1 Energi för hållbar forskning ESS energirapport 2011

2 Innehåll 5 E.ON och Lunds Energi i unikt samarbete 6 Så fungerar ESS 8 Den hållbara forskningsanläggningen 10 RESPONSIBLE: Genomtänkt design optimerar energiförbrukningen 14 RENEWABLE: Så ska ESS bli hållbart 16 RECYCLABLE: Mer än hälften av energin kan återvinnas 20 RELIABLE: Elnätet säkras för ett tillförlitligt ESS 24 Forskning med neutroner ger framsteg på energiområdet 2 ESs EnergirapPort

3 Ett hållbart åtagande Den 28 maj 2009 togs beslutet att bygga European Spallation Source, ESS, i Lund. En anledning till att Lund hade det vinnande anbudet var stadens vision om en hållbar forskningsanläggning. Inom ESS hade vi satt upp tre tydliga och krävande energimål. I förhållande till både övriga forskningsanläggningar och våra tidigare designförslag hade vi nu kommit fram till följande energikoncept: RESPONSIBLE 20 % minskning av energiförbrukningen RENEWABLE 100 % användning av förnybar energi RECYCLABLE 60 % återvinning av använd energi Den avgörande punkten för ett hållbart ESS är dock resultaten av den forskning som kommer att bedrivas där. Inom områden som energi och bioteknik finns potential att ge betydande bidrag till både mänskligheten och vår planet. Energisystemen i ESS är av central betydelse för anläggningens tillgänglighet för forskning. Med anledning av detta arbetar vi också utifrån en fjärde punkt: RELIABLE Energisystemen får inte äventyra möjligheten att bedriva forskning Inom områden som energioch bioteknik finns potential att ge betydande bidrag till både mänskligheten och vår planet. Redan innan beslutet om placeringen av forskningsanläggningen togs, hade ESS ingått samarbetsavtal med ett antal energibolag för att utveckla en hållbar forskningsanläggning. Ett av bolagen var Lunds Energi, vars lokala fjärrvärmenät inspirerade oss till hur värmeenergin kan återvinnas. Lunds Energi blev därför en viktig samarbetspartner i arbetet med våra energimål. Mot slutet av 2009 hade ESS fått en styrgrupp där 14 deltagarländer representerades. Därefter anslöt sig energibolaget E.ON till arbetet. Bolaget hade tidigare genomfört ett framgångsrikt och inspirerande hållbarhetsprojekt i stadsdelen Västra Hamnen i Malmö. Med sitt Sustainable City-koncept kunde E.ON hjälpa oss med den viktiga länken mellan energikonceptet och utformningen av anläggningen och dess närområde. Vi har nu ett nära samarbete med två energibolag. Bägge parter har snabbt mobiliserat sina resurser till förmån för projektet. Under det senaste året har de arbetat intensivt tillsammans med vårt energiteam för att utveckla utformningen av ESS och därmed uppnå energimålen. Denna rapport återger gruppens framsteg så här långt. ESS ska fram till 2012 slutföra arbetet med uppdatering av den planerade utformningen av anläggningen, så att förberedelserna inför byggnationen kan starta. Vi ser med tillförsikt fram emot ett fortsatt gott samarbete för att förverkliga vår hållbara forskningsanläggning. Jag vill också passa på att å ESS-organisationens vägnar tacka för det fortsatta stöd vi har hos E.ON och Lunds Energi. Tack. Colin Carlile, VD ESS ESs EnergirapPort 3

4 4 ESs EnergirapPort

5 E.ON och Lunds Energi i unikt samarbete För första gången ska en omfattande och komplex forskningsanläggning, som samtidigt är hållbar, byggas. Vi samarbetar för att utveckla den optimala energilösningen en spännande utmaning som ställer höga krav på våra kompetenser. Energibranschen står inför stora utmaningar. Tillgången på energi, hur den produceras, vilken miljöpåverkan den leder till och inte minst vad energin kostar, är högt upp på agendan både hos kunder och politiker i Sverige och Europa. Ny teknik för att producera och distribuera el håller på att introduceras. Småskalig och storskalig energiproduktion kommer att finnas i samma system. Nya digitala övervakningsmöjligheter skapar möjligheter till nya affärsmodeller. Nya samarbetsformer mellan olika intressenter, energileverantörer och kunder etableras. Kundens roll kan förändras till att vara både konsument och producent av energi. Alla dessa delar finns med i ESS energilösning. Samarbetet mellan E.ON och Lunds Energi är en viktig förutsättning för att få fram kompetens och erfarenhet med tillräckligt djup och i tillräcklig omfattning för att kunna designa en energilösning som uppfyller samtliga ESS krav. Det öppnar också för att ta tillvara dagens och framtidens möjligheter av energilösningar. Lokal och global konkurrenskraft För oss är samarbetet med ESS viktigt på ett lokalt, regionalt och internationellt plan. Vi vill bidra till att göra ESS till en unik forskningsanläggning. Det skapar möjligheter att stärka inte bara Öresundsregionen i förlängningen ökar Sveriges och Europas globala konkurrenskraft. En sådan utveckling kommer även att skapa arbetstillfällen lokalt. Därför är det självklart för oss att vara en del av denna utveckling och bidra med vår kunskap och kompetens för att göra ESS till världens ledande hållbara forskningsanläggning. Målet är att skapa en världsunik lösning som kan stå modell för andra framtida anläggningar. Thomas Parker, energichef ESS, Mats Didriksson, utvecklingschef Lunds Energikoncernen och Richard Bengtsson, projektchef E.ON. E.ON är ett av världens största energiföretag med etableringar i Europa, USA och Ryssland. E.ON Nordic ansvarar för E.ONs nordiska energimarknad och har som målsättning att erbjuda energilösningar som avsevärt förbättrar energisystemet och utvecklar konkurrensen lokalt, regionalt och globalt under parollen cleaner & better energy. E.ON Nordic har cirka en miljon kunder och medarbetare. Omsättningen 2010 uppgick till cirka 43 miljarder SEK. Lunds Energi ägs av LUNDS ENERGIKONCERNEN AB som via holdingbolaget Kraftringen ägs av Lunds (82,4 %) Eslövs (12 %), Hörby (3,5 %) samt Lomma (2,1 %) kommuner. Antalet energikunder uppgår till och cirka 400 personer är anställda i koncernen. Verksamheten i 37 kommuner omsatte cirka tre miljarder kronor 2010 och omfattar elnät, elförsäljning, elproduktion, fjärrvärme, fjärrkyla, naturgas, kommunikationsnät, belysning samt entreprenad- och servicetjänster. ESs EnergirapPort 5

6 Så fungerar ESS European Spallation Source, ESS, kommer att bli en flervetenskaplig forskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. Tusentals forskare kommer att besöka ESS varje år för att undersöka och utveckla nya material, mediciner, energilösningar och mycket annat. Vad är spallation? Spallation är en process där neutroner spjälkas ut från en atomkärna av en proton i nära ljusets hastighet. Det hela kan liknas vid bowling, men istället för bowlingklot accelereras protoner. Neutronerna kan liknas vid bowlingkäglor som faller åt alla håll när de träffas av det rullande protonklotet. För varje proton i acceleratorn frigörs cirka 30 neutroner. Protonerna och elektronerna samlas upp med hjälp av ett spänningsfält och neutronerna kan ledas ut i långa banor till experimentstationerna. Sedan länge har forskarna använt kärnreaktorer som neutronkälla. Det finns ett flertal sådana anläggningar i Europa. De kommer att användas även i framtiden, bland annat för experiment som kräver ett kontinuerligt neutronflöde. Reaktorbaserade neutronkällor har dock nått en teknisk intensitetsgräns och några är på väg att läggas ned av åldersskäl. Här tar accelerator- och spallationsbaserade neutronkällor vid, för att forskningen ska kunna gå vidare. Partikelacceleratorer och spallationsteknik förbrukar stora mängder energi men har samtidigt en klar fördel i och med att bruket av kärnreaktorer kan undvikas. Experimentstationer: Flödet av neutroner anpassas till de olika instrumenten och träffar ett prov med bestämd fart, vinkel, intensitet och spinn. Mönstret från neutronerna som har passerat provet visar en struktur och annan information om provet för forskaren. Varje instrument är anpassat till en viss typ av forskning, till exempel strukturbiologi, hållfasthet eller kemi. Kylnings- och värmesystem: Kylning tillförs på olika temperaturnivåer. Vid ESS återvinns värmen internt och förs till fjärrvärmesystemet. Snabbfakta ESS Så fungerar det Om man liknar ESS vid en ficklampa så är acceleratorn batteripaketet, målstationen glödlampan och neutronerna ljuset. Instrumenten för att genomföra undersökningarna kan liknas vid våra ögon. 14 miljarder SEK ESS kommer att konstrueras, finansieras och drivas gemensamt av minst 16 europeiska länder. Sveriges regering har utlovat 35 % av investeringskostnaderna på cirka 14 miljarder SEK och 10 % av driftskostnaderna. Invigning 2019 Byggnationen startar cirka Anläggningen beräknas öppna 2019 och vara i full drift år ESS kommer att besökas av europeiska forskare per år. Målstation: Målet består av en tungmetall i fast, roterande eller flytande form. I målstationen krockar protonerna i dessa atomkärnor och spallation sker. 6 ESs EnergirapPort

7 Klystronhall: Radiofrekvenssignalen förstärks i klystroner. Klystronerna betjänas av modulatorer. Klystroner och modulatorer finns längs hela acceleratorn tillsammans med kylning, elförsörjning och annan teknik i denna klystronhall. Jonkälla: Väte i plasmaform skjuts genom en folie som tar bort elektronen från väteatomen. Kvar finns en positiv vätejon, vilket är samma sak som en proton. Accelerator: Protonerna passerar genom kaviteter. Kaviteten har olika elektriska fält som växelvis byter polaritet och på så sätt accelererar upp en partikel till hög hastighet. Hastigheten är så hög att den mäts i ß, vilket betyder del av ljusets hastighet. Heliumkylning: Kaviteterna i acceleratorn är supraledande och kyls till nära absoluta nollpunkten. Detta görs med flytande helium som skapas i kompressorer. ESs EnergirapPort 7

8 Den hållbara forskningsanlä ESS ska bli världens första hållbara forskningsanläggning. Energikonceptet Responsible, Renewable, Recyclable är det främsta verktyget för att förverkliga detta. Energikonceptet för ESS kan beskrivas som en trappa med tre steg. Det första, Responsible, betyder att anläggningen ska använda så lite energi som möjligt. Det andra, Renewable, innebär att all energi måste komma från förnybara källor. Det sista steget, Recyclable innebär att överskottsvärmen ska återvinnas. Samtidigt måste energisystemet vara tillförlitligt, Reliable. Elförsörjning och kylning är kritiska funktioner för att forskningen ska fungera. I denna rapport kan vi visa betydande framsteg. En energiinventering av anläggningen i sin nuvarande design, visar att den uppskattade energiförbrukningen har minskat från 350 till 250 GWh per år. Dessutom visar studien att i många delar av systemet kan temperaturen göras tillräckligt hög för att återvinna energin direkt till fjärrvärmesystemet. Värmen förs då ut via värmeväxlare till fjärrvärmesystemet och kan ge 150 GWh om året, tillräckligt för att värma cirka villor. RENEWABLE: 100 % förnybar energi Målet Renewable innebär att ESS kommer att försörjas med energi från förnybara energikällor. Detta innebär att anläggningen kommer att drivas med minimal klimatpåverkan. Förundersökningen visar att vindkraft är en möjlig lösning. En helt ny vindkraftpark om 130 MW, vilket motsvarar cirka vindkraftverk, tillgodoser anläggningens årliga förbrukning. Ekonomisk påverkan: 80 miljoner per år i intäkter och besparingar Koldioxidbesparing: ton utsläpp undviks Läs mer på sidorna Inga växthusgaser Ser man till koldioxidutsläppen kommer ESS, genom att uteslutande använda energi från förnybara energikällor, inte orsaka några nya utsläpp av växthusgaser. Värmen som produceras kommer att ersätta andra uppvärmningsformer vilket minskar utsläppen av koldioxid i regionen med cirka ton om året. Hållbar utveckling handlar också om ekonomi. Vår energilösning kommer att ge nettointäkter och minskade kostnader på totalt 150 miljoner SEK per år. Hållbar forskningsanläggning Den här rapporten handlar om energi, som vi anser är den största utmaningen för hållbarhet på ESS. Givetvis handlar hållbar utveckling även om andra miljöfrågor, och om ekonomi och social rättvisa. ESS kommer att ge ut en årlig hållbarhetsrapport som även behandlar andra hållbarhetsfrågor. ESS kommer också att prövas enligt miljöbalken. 8 ESs EnergirapPort

9 ggningen RELIABLE: Tillförlitlighet i energisystemen Målet Reliable innebär att energisystemen för ESS måste vara tillförlitliga för att forskningen ska kunna fungera. ESS kan utnyttja att det redan finns två olika högspänningsledningar på plats, samt närhet till fjärrvärme och fjärrkyla. Läs mer på sidorna RECYCLABLE: 60 % återvinning och återanvändning Målet Recyclable innebär att ESS siktar på att återvinna minst 60 % av den spillvärme som uppstår i anläggningen. Detta är något helt nytt för stora forskningsanläggningar. ESS skulle då kunna förse Lunds fjärrvärmenät med hela 25 % av dess årsbehov. Ekonomisk påverkan: 40 miljoner om året i intäkter Koldioxidbesparing: ton mindre utsläpp från värmesystemet Läs mer på sidorna RESPONSIBLE: 20 % minskning av energiförbrukningen Målet Responsible innebär att anläggningen ska bli 20 % mer energieffektiv än i designen som gällde när Lund utsågs till platsen för ESS. Effektiviseringen sker över hela anläggningen, från klystroner till kafeteria. Ekonomisk påverkan: 30 miljoner per år i besparing Koldioxidbesparing: ton utsläpp undviks. Läs mer på sidorna ESs EnergirapPort 9

10 RESPONSIBLE Genomtänkt design optimerar energiförbrukningen Vägledande och unikt för hela designarbetet med ESS är att kunna maximera effektiviteten i neutronproduktionen och samtidigt minimera elförbrukningen. Vi kan skapa den optimala kombinationen genom helt nya designlösningar. Elkostnaden för att driva ESS har beräknats till cirka 150 miljoner SEK per år, vilket motsvarar cirka 15 % av hela anläggningens driftkostnader. Därför är det naturligt att ett minskat elbehov står högt på dagordningen. I det skandinaviska anbudet om värdskapet för ESS gavs ett löfte om att få ner elförbrukningen till under 270 GWh om året. Minskningen ska genomföras utan att äventyra effekten i målstationen, precisionen i protonstrålen eller driftsäkerheten. De elintensiva komponenterna och systemen ska utvecklas systematiskt. Framför allt linjäracceleratorn med klystrongalleri och dess heliumkylsystem är stora elförbrukare. Genom att energieffektivisering står högt på dagordningen och är en del av konstruktionsförutsättningarna, blir ESS världsledande och unik i acceleratorsammanhang. Utveckling av acceleratorlayouten ESS Design 2002 På 1990-talet påbörjades utformningen som vi kallar ESS Design Stråleffekten var 10 MW och spillvärmen kyldes bort via kyltorn. Acceleratorn bestod av en varm och en kall, supraledande, del. Den varma delen var 262 meter lång och den kalla 308 meter. Acceleratorn var 648 meter lång exklusive jonkällor. Det fanns två jonkällor (både H + och H - joner) och två målstationer. Med hjälp av en ackumulatorring för protonerna kunde man välja om man ville ha lång- eller kortpulsprotonstråle i målstationen. Anläggningen skulle ha 24 instrument. Elbehovet var 106 MW och den årliga förbrukningen 610 GWh. ESS Design 2008 Nästa steg i ESS-layouten var ESS Design Här började utformningen närma sig dagens. Den viktigaste förändringen var att effekten i målstationen hade sänkts till 5 MW. En målstation (H - ), en jonkälla, ackumulatorringen och kortpulsdelen togs bort. Spillvärmen skulle fortfarande kylas bort via kyltorn. Med dessa åtgärder skulle elbehovet minska till 52 MW och 350 GWh. Effekt och energibehov för ESS olika designalternativ Systemdel/ Eleffektbehov (MW) ESS Design 2002 ESS Design 2008 ESS Design 2011 dagens design Jonkälla inklusive första delen av Linac Linaccelerator inklusive klystrongalleri Heliumkylsystem för linjäraccelerator Heliumkylsystem för målstationer Målstationer Instrumentering Kylsystem och övrigt Ackumulatorring 23 Summa (MW el) Elenergibehov (GWh el) ESs EnergirapPort

11 Snabbfakta Energieffektivisering Forskningsanläggningar av ESS storlek och kapacitet är stora energianvändare. Enligt de beräkningar som gjordes 2008, inför Lunds anbudsansökan om värdskapet, skulle ESS komma att förbruka cirka 350 GWh el per år. Det är lika mycket som en mindre svensk kommun. Målet Responsible innebär att ESS förbundit sig att minska energiförbrukningen till under 270 GWh per år. Detta ska genomföras utan att äventyra effekten i målstationen, precisionen i protonstrålen eller driftsäkerheten. Genom ett systematiskt arbete med acceleratordesignen har ESS energiteam i dagens utformning kommit ner från 350 GWh per år (design 2008) till 250 GWh per år (design 2011), och därmed överträffat målsättningen. Att införa energieffektivisering som en del av konstruktionsförutsättningarna gör ESS världsledande och unik i acceleratorsammanhang. ESs EnergirapPort 11

12 Dagens design Utvecklingen av detaljkonstruktionen har fortsatt efter beslutet att ESS skulle byggas. Acceleratorns totala längd är kortad från 648 meter till 452 meter och i stort sett hela acceleratorn har gjorts supraledande, förutom 27 meter som är den nedkortade, normalledande delen. Resten, 325 meter, är supraledande. I denna kan protonerna accelerera till nära ljusets hastighet (ß). Här är det också lätt att styra protonstrålen, då friktionen blir mindre. Det går dock åt mycket energi för kylning ner till de -271 C som krävs för supraledning. Vinsten med supraledning är inte lika stor i början på acceleratorn då hastigheten är lägre. Därför görs inte hela acceleratorn supraledande. En viktig förbättring är att spillvärmen kyls med hjälp av fjärrvärme istället för kyltorn. Kyltornen har stora energislukande fläktar och enbart genom att ta bort dessa minskar effektbehovet med 7 MW till 38 MW per år och den årliga energiförbrukningen till ca 250 GWh per år, det vill säga betydligt under målnivån. ESS är mitt uppe i en designuppdatering. Trots att målet verkar uppnått på pappret, fortsätter arbetet med ytterligare idéer för att se till att besparingarna blir verklighet. Minskning av energianvändningen har historiskt sett haft låg prioritet för den här typen av anläggningar. Fokus har istället legat på att maximera effekt, prestanda och tillgänglighet. ESS arbetar dock vidare med att minska elförbrukningen och optimera klystrongalleriet och heliumkylsystemen. Klystrongalleriet är den centrala delen i acceleratorn. Klystronernas uppgift är att förstärka den radiosignal som, via en vågledare, accelererar protonen i strålröret till nära ljusets hastighet. Klystrongalleriet förbrukar 21 MW el och har en sammanlagd verkningsgrad på endast 30 %. Den står för mer än en tredjedel av den totala elförbrukningen vid ESS. Ett scenario är att satsa på halvledarteknik istället för klystroner. Halvledare har lägre förluster. Effektiviteten skulle öka från 30 % till minst 50 % och elbehovet halveras. Halvledartekniken är dock oprövad i denna tillämpning och kräver utveckling för att komma till användning. ESS Design 2002 I den ursprungliga designen av ESS som påbörjades på 1990-talet beräknades den årliga energiförbrukningen till 610 GWh/år. Man använde då två jonkällor och två målstationer. Spillvärmen kyldes bort i kyltorn. Den supraledande delen av acceleratorn var endast 308 meter lång och med hjälp av en ackumulatorring för protonerna kunde man välja om man ville ha långeller kortpulsstråle. Dagens design I dagens design av ESS, design 2011, har energiförbrukningen reducerats från 610 till 250 GWh per år. Detta har varit möjligt genom systematiskt utvecklingsarbete och ny teknik. Bland annat har nästan hela acceleratorn gjort supraledande, effekten i målstationen har sänkts till 5 MW. En målstation, en jonkälla, ackumulatorringen och kortpulsdelen har tagits bort. 12 ESs EnergirapPort

13 Att införa energieffektivisering som en del av konstruktionsförutsättningarna gör ESS världsledande och unik i acceleratorsammanhang. Utveckling och optimering bidrar till energieffektivisering Ökad verkningsgrad hos klystroner Dagens klystroner utvecklades under 1940-talet. Utvecklingen av dessa har över tiden fokuserats på tillgänglighet. Syftet är att utveckla och optimera genering och distribution av radiovågseffekten i klystroner. Klystroner finns i alla produkter som innehåller radiosändare, som t.ex. mobiltelefoner och mobiltelefonstationer. I dessa tillämpningar är energieffektivisering nödvändig, bland annat på grund av apparaternas storlek. Kunskapen om denna energieffektivisering kan lära oss hur vi ökar verkningsgraden hos klystronerna även inom neutronforskningen vid ESS. En enskild klystron i ESS klystrongalleri har en verkningsgrad på 50 %. Med 200 klystroner i galleriet får en ökning av verkningsgraden stort genomslag på energiförbrukningen. Målet är att komma upp till 65 %. Sådana klystroner måste dock testas före en eventuell serietillverkning. Konstruktionsgenomgång är en naturlig del av designarbetet. På bilden: Mats Lindroos, chef för ESS acceleratordesign och forskarassistent Sofie Botegård. Återkoppling av radiovågen Vid intrimningen av klystronen leds radiosignalen in i ett belastningsmotstånd där energin kyls bort. Även om spillvärmen återanvänds, är det bättre att minska elförbrukningen. Vid ESS undersöks därför möjligheten att leda tillbaka den reflekterade vågen. På så sätt kan vågen göra nytta i kaviteten igen, genom att accelerera protoner istället för att värma vatten. Heliumkylsystemen för supraledning Heliumkylsystemens uppgift är att skapa de extremt låga temperaturer som krävs i den supraledande delen av acceleratorn 271 C. Målstationen har också ett heliumkylsystem som används för att kyla ner neutronerna i en del av instrumenten. Här räcker det med 251 C. Kylningen sker genom att komprimera heliumgas i flera steg till 20 bars tryck. Processen är mycket elintensiv, kw krävs för producera 1 kw kyla samtidigt som 500 kw spillvärme produceras. Även om spillvärmen kommer till användning, är det angeläget att minska elförbrukningen genom att förbättra heliumkylsystemens effektivitet. Heliumkylsystemen består av heliumkompressor, filter, fuktavskiljare, oljeavskiljare och så kallade coldboxes som innehåller värmeväxlare och turbiner. Coldboxes är komplicerade konstruktioner där heliumgasen kyls och expanderas genom så kallade Joule-Thomsonventiler. Kolvkompressorer att föredra Heliumkompressorerna är de riktigt stora elförbrukarna i heliumkylsystemen. Traditionellt används skruvkompressorer. Dessa har emellertid nackdelen att de använder olja för tätning som kräver filtrering vilket innebär förluster och ökar risken för otillgänglighet. Högeffektiva oljefria kolvkompressorer är önskvärda alternativ då de kan uppnå verkningsgrader på 65 % jämfört med skruvkompressorer som har en verkningsgrad på mindre än 50 %. Investeringskostnaden är dock fem gånger högre, vilket måste vägas mot den lägre elförbrukningen i ett livscykelperspektiv. ESs EnergirapPort 13

14 RENEWABLE Så ska ESS bli hållbart Målet Renewable innebär att ESS ska försörjas via förnybara energikällor. En anläggning av denna storlek är mycket energikrävande. Mängden som krävs motsvarar årsproduktionen hos vindkraftverk. Det är ungefär lika mycket som ett medelstort svenskt pappersbruk eller en mindre svensk kommun förbrukar per år. När ESS tas i full drift kommer elförbrukningen i Lund att stiga med %. Denna extra belastning på det nordiska elsystemet kräver ett eltillskott från så kallad marginalproduktion. Elen i det nordiska elsystemet kommer idag till stor del från förnybara och klimatvänliga energikällor, men marginalproduktionen bygger fortfarande i stor utsträckning på fossileldad och koldioxidskapande olja eller kol. Det betyder att varje ny marginalproducerad GWh ökar koldioxidutsläppen med 500 ton. En anläggning av ESS storlek skulle då öka koldioxidutsläppen med hela ton per år. I framtiden kommer förvisso den fossileldade marginalproduktionen att bytas ut, men ESS satsar redan nu på förnybar el. Vindkraft, biokraftvärme, vattenkraft och vågkraft är alternativen som kommer att göra ESS till en hållbar forskningsanläggning, där vindkraft i dagsläget ser ut att vara det bäst lämpade. Vindkraftsteknologin utvecklas Ett genomsnittligt nytt vindkraftverk har i dagsläget en effekt på 2,5 MW. Beroende på placering blir den årliga produktionen i genomsnitt cirka 2600 MWh för varje installerad megawatt. Teknologin utvecklas ständigt och vid tidpunkten för ESS driftsättning, år , är det troligt att genomsnittseffekten ligger närmare 3 MW. Detta kommer att minska behovet av antalet vindkraftverk något. Investeringen bedöms till cirka 2 miljarder SEK. Placering av vindkraftspark Vindkraftsparkens placering har diskuterats till havs eller på land är alternativen. Vindkraft till havs ger 50 % mer energi men innebär 100 % högre investeringskostnader och är svårt att få lönsamt i Sverige. Om vindkraft väljs är landbaserad vindkraft i dagsläget huvudalternativet. Kriterierna för en bra placering kan vara allt från öppen terräng eller höjd över omgivningen, till goda elnätsförbindelser. Mycket viktigt är också stödet från kommun och länsstyrelse i tillståndsprocessen. Möjligheten att placera en park i anslutning till ESS-området bedöms som liten. Visualisering visar utveckling Eftersom forskningsresultaten vid ESS kan ge nya innovationer och ny energiteknik är det intressant att visualisera nya lösningar inom detta område. En kommersiell vindkraftspark kommer att förläggas relativt långt från forskningsanläggningen. Därför kan ett mindre antal vindkraftverk och andra exempel på småskalig elproduktion i teknikens framkant komma att byggas i anslutning till ESS. Ambitionen är att dessa ska visa på teknikutveckling, såsom nästa generations vindkraftverk. Dessa kraftverk producerar el som kan utnyttjas under byggtiden. Vinster för både klimat och ekonomi Genom att ESS blir ägare till förnybar elproduktion och investerar cirka 2 miljarder SEK, minskar de årliga elkostnaderna med 150 miljoner SEK. Dessutom får ESS intäkter från försäljning av elcertifikat som tilldelas produktionsanläggningar med förnybara energikällor. För ESS är detta en viktig försäkring mot framtida variationer i elpriset. Andra stora forskningsanläggningar i Europa har drabbats av minskade forskningsanslag när driftbudgeten i alltför stor omfattning använts för att täcka ökande elkostnader. Tidplan Kartstudier och utvärdering av lämpliga platser Tillstånd och samråd med eventuella överklaganden Konstruktion och bygge med eventuella överklaganden ESs EnergirapPort

15 Snabbfakta Förnybar energi När ESS tas i bruk kommer elförbrukningen i Lund att stiga med %. Detta skulle i normala fall kompenseras genom ökad marginalelproduktion, där fossileldade kol- och oljekraftverk fortfarande utgör en stor andel. En anläggning av ESS storlek skulle då generera ton koldioxid per år. Målet Renewable innebär att ESS till fullo ska försörjas via förnybara energikällor. Flera olika alternativ har övervägts där vindkraft i dagsläget anses vara den bästa lösningen. Genom att bygga en vindkraftpark som motsvarar anläggningens behov idag beräknat till mellan 40 och 50 vindkraftverk kompenserar ESS sin energiförbrukning med förnybar energi. En sådan anläggning ger då inte upphov till några koldioxidutsläpp och blir därmed världens första hållbara forskningsanläggning. Nybyggnationen av en vindkraftpark kräver en investering om cirka 2 miljarder SEK. Men på sikt är detta ändå en ekonomisk vinst för anläggningen då de årliga elkostnaderna kommer att minska med ca 150 miljoner SEK. Pengar som istället kan gå till forskningen. ESs EnergirapPort 15

16 RECYCLABLE Mer än hälften av energin kan återvinnas I andra stora forskningsanläggningar kyls spillvärmen bort och släpps ut i luften. ESS planerar istället för återvinning och vill tillgodose fjärrvärmenätet i Lund med 25 % av dess totala årsbehov. Den el som används vid ESS kommer i huvudsak att användas för att accelerera protonerna till nära ljusets hastighet med hjälp av klystroner. Denna process har låg effektivitet och medför att stora volymer spillvärme produceras. I andra stora forskningsanläggningar utnyttjas inte denna värme. ESS koncept med återvinning av spillvärmen, främst till fjärrvärmenätet, blir unikt i acceleratorvärlden. Totalt siktar ESS på att återvinna minst 60 % av energin som tillförs. Spillvärmen från ESS genereras vid flera olika temperaturnivåer i anläggningen. De högre temperaturerna kan användas direkt i fjärrvärmenätet. De lägre måste höjas, vilket sker genom blandning med högre temperaturer eller med hjälp av värmepumpar, som är det mest effektiva sättet att nyttja hela spillvärmevolymen. Den totala spillvärmemängden skulle då bli 215 GWh per år vilket motsvarar cirka 25 % av årsbehovet av fjärrvärme i Lund. Investeringen för att ansluta ESS till fjärrvärmenätet beräknas till cirka 30 miljoner SEK. Därutöver tillkommer kostnaden för att utöka kylsystemet med ytterligare en temperaturnivå. Å andra sidan kan kostnaden för investering och drift av kyltorn undvikas. Återvinning av de högre temperaturnivåerna kommer vara lönsam från första året. Ekonomin och tekniken för återvinning av de lägre temperaturnivåerna måste utredas närmare i det fortsatta designarbetet. Användningsområden Spillvärmen kan delas upp i tre olika temperaturnivåer; 20 ºC, 40 ºC och 90 ºC. En mindre mängd kan återvinnas för uppvärmning av de egna byggnaderna. Andra användningsområden kan vara att använda lågvärdig värme till uppvärmning av torg och parkeringsplatser inom ESS-området samt i den nya stadsdelen Brunnshög. Det ger positiva effekter, såsom minskat behov av snö- och isröjning. Andra alternativ är att producera kyla för anläggningen samt komfortkyla för kontor, vilket kräver ett mycket litet eltillskott. Även alternativa värmepumpsteknologier som absorptionsvärmepumpar kan vara av stort intresse. Ytterligare alternativ är att använda värmen i ett lokalt växthus eller för biogasproduktion. Under underhållsperioder och de korta perioder då anläggningen inte är i full drift kommer spillvärmeproduktionen att bli lägre. Årsproduktionen av spillvärme framgår av diagrammet. Energiinventering av ESS Anläggningsdel Spillvärme Produktion (GWh/år) Temp 20 C (GWh/år) Temp 40 C (GWh/år) Temp 90 C (GWh/år) Jonkälla inkl första delen av acceleratorn Linjäraccelerator inkl klystrongalleri Heliumsystem linjäraccelerator Heliumsystem målstation Målstation Instrument 5 5 Övrigt Summa ESs EnergirapPort

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

ENERGI Ställningstagande och goda exempel

ENERGI Ställningstagande och goda exempel ENERGI Ställningstagande och goda exempel KREATIVITETEN ÄR SVERIGES STYRKA INLEDNING Just nu står vi inför en förändring av energisystemet med nya mönster för produktion och användning av el, höga krav

Läs mer

Vägen till minskad klimatpåverkan Slutrapport Energistudien för Stockholmsregionen

Vägen till minskad klimatpåverkan Slutrapport Energistudien för Stockholmsregionen Stockholmsregionens energiframtid 2010-2050 Vägen till minskad klimatpåverkan Slutrapport Energistudien för Stockholmsregionen Vi hoppas och tror att rapporten kommer att användas som underlag för beslut

Läs mer

Affärsmässig samhällsnytta. Hållbarhetsredovisning 2013

Affärsmässig samhällsnytta. Hållbarhetsredovisning 2013 Affärsmässig samhällsnytta Hållbarhetsredovisning 1 30 Fjärrkyla 22 Innehåll 38 28 Vd-ord Hållbarhet 4 27 6 Affärsmässig samhällsnytta Elproduktion 26 9 Fjärrvärme 34 Fordonsgas 42 Styrning och organisation

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010 Årsredovisning Jämtkraft AB 2010 Innehåll: Året i korthet... 4 Drivkraft... 5 VD har ordet...6 7 Jämtkraft i dag...8 9 Jämtkraft och miljön...10 11 Låga priser... 12 13 Elproduktion...14 15 Våra medarbetare...

Läs mer

Denna miljöredovisning har sammanställts för att på ett öppet sätt redogöra för den miljöpåverkan och den nytta vår verksamhet för med sig.

Denna miljöredovisning har sammanställts för att på ett öppet sätt redogöra för den miljöpåverkan och den nytta vår verksamhet för med sig. Öresundskraft är ett energibolag med stort lokalt engagemang. Visionen Energi för en bättre värld. Kraft för regionen speglar vårt huvudfokus på den skånska myllan, på Öresundsregionen och på vårt engagemang

Läs mer

För att inte trycka upp mer material än nödvändigt så har vi i år delat upp den traditionella årsredovisningen i två separata delar.

För att inte trycka upp mer material än nödvändigt så har vi i år delat upp den traditionella årsredovisningen i två separata delar. Reseberättelse 2010 För att inte trycka upp mer material än nödvändigt så har vi i år delat upp den traditionella årsredovisningen i två separata delar. Vill du läsa den kompletta genomgången av koncernens

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Den svenska elens miljöpåverkan

Den svenska elens miljöpåverkan Den svenska elens miljöpåverkan I framtiden ser vi ett samhälle där elen har en ännu större betydelse än idag. Inte minst på miljöområdet. Innehåll Förord...3 Samhällets ryggrad...4 ELENS ROLL I SAMHÄLLET...5

Läs mer

Energiplan för Lunds kommun

Energiplan för Lunds kommun Energiplan för Lunds kommun 2014-2017 Innehåll Målsättningar... 5 Primärenergi och systemperspektiv... 6 Energitrappan... 8 Läget 2012... 10 Framtida satsningar med relevans för energianvändningen och

Läs mer

Kongahälla- en aktiv stadsdel i Kungälv

Kongahälla- en aktiv stadsdel i Kungälv Projektbeskrivning Kongahälla- en aktiv stadsdel i Kungälv Sammanfattning Kongahälla är en ny stadsdel i centrala Kungälv 2 mil norr om Göteborg där 900 bostäder och verksamheter utvecklas i tre utbyggnadsetapper

Läs mer

Fortum Värmes hållbarhetsplan

Fortum Värmes hållbarhetsplan Fortum Värmes hållbarhetsplan Innehåll Förord 3 Förord 4 2006 2010 i korthet 6 Fjärrvärmens roll i energisystemet Kraftvärme = kraft + värme Fjärrvärmen minskar global klimatpåverkan 8 2020-planen En hållbar

Läs mer

Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle.

Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle. Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle. GÖTEBORG ENERGI 2007 Det bästa är om våra kunder knappt märker

Läs mer

ENERGIKLOKA KONGAHÄLLA

ENERGIKLOKA KONGAHÄLLA Initierad och finansierad av EU-projektet Build with Care samt Kungälvs kommun och Västra Götalandsregionen. Den här förstudien är genomförd av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. ENERGIKLOKA KONGAHÄLLA

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Inledning Sydkraft levererar samhällsnyttiga tjänster och är därmed en del av den grundläggande strukturen i dagens samhälle. Med verksamheten följer ett ansvar att

Läs mer

12 Naturliga värmekällor

12 Naturliga värmekällor 12 Naturliga värmekällor I naturen finns en rad olika värmekällor som kan utnyttjas för att producera värme. Exempel på dessa är värme från ytvatten, grundvatten, jordvärme och bergvärme. I detta kapitel

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

Energi- och klimat. strategi 2011-2020

Energi- och klimat. strategi 2011-2020 Energi- och klimat strategi 2011-2020 SAMMANFATTNING Energisektorn inklusive transporter står för huvuddelen av utsläppen av växthusgaser. Växthusgaserna bidrar i sin tur till miljöproblem, främst genom

Läs mer

Göteborg 2050 -Det Hållbara Vätgassamhället

Göteborg 2050 -Det Hållbara Vätgassamhället Göteborg 2050 -Det Hållbara Vätgassamhället Robert Hedman Avdelningen för fysisk resursteori CHALMERS GÖTEBORGS UNIVERSITET Göteborg, november 2003 Sammanfattning Energianvändningen på jorden är en av

Läs mer

Modell över fjärrvärmesystem. kraftvärmens möjligheter

Modell över fjärrvärmesystem. kraftvärmens möjligheter Nr 4 September 2006 Modell över fjärrvärmesystem och kraftvärmens möjligheter Stockholm en del av klimatlösningen Modell över fjärrvärmesystem och kraftvärmens möjligheter Stockholm en del av klimatlösningen

Läs mer

www.o2.se O2 El Ekonomisk Förening

www.o2.se O2 El Ekonomisk Förening www.o2.se O2 El Ekonomisk Förening Årsredovisning 2011 Innehåll 3 4 5 9 12 17 18 19 21 22 24 28 O2 El Ekonomisk Förening i korthet VD har ordet Vindkraften i Sverige och världen Viktiga händelser O2 El

Läs mer

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Innehåll 1. Inledning 3 2. Sammanfattning 4 3. Direktiv och arbetssätt

Läs mer

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING - I TJÖRNS KOMMUN - Andreas Bjäre Maria Cassel Helena Ensegård Agneta Green David Harnesk Filip Jönsson Liisa Larsson Frida

Läs mer

Energiplan för Eda kommun

Energiplan för Eda kommun Energiplan för Eda kommun 2005-2010 INLEDNING...3 A. NULÄGE...4 A.1. ENERGI SOM BEGREPP...4 A.2. DE OLIKA ENERGISLAGEN...4 A.2.1. Fossil energi... 4 A.2.2. Elernergi... 5 A.2.3. Bioenergi... 7 A.2.4 Fjärrvärme...

Läs mer

Teknikföretagens ställnings tagande ENERGI

Teknikföretagens ställnings tagande ENERGI Teknikföretagens ställnings tagande ENERGI KREATIVITETEN ÄR SVERIGES STYRKA FOTO: NASA FÖRORD I en globaliserad värld är kreativiteten Sveriges styrka, och energifrågan är i högsta grad global. Både vad

Läs mer

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande Skanskas lilla gröna 21 råd om grönt byggande Innehåll Förord 1 Grön framtid om vägarna dit Läs om varför det är så viktigt med grönt byggande, och få exempel på några användbara verktyg. 2 Grön vilja

Läs mer

Energiplan för Stockholm

Energiplan för Stockholm Energiplan för Stockholm Godkänd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2013 Omslagsbild: Solpanel som fasadelement på byggnad i Hammarby Sjöstrad 2 Förslag till energiplan för Stockholm Inledning Stockholm

Läs mer

Kyla &värme i förening

Kyla &värme i förening Svensk nollvision för utsläpp av växhusgaser 4 Energitrender 6 Världens energimarknader 13 Så sparar du energi och pengar 14 för framtiddsäker energi Metro annons KV 09-02-26 10.26 Sida 1 FOTO: ISTOCKPHOTO

Läs mer

Innehåll. VD har ordet 1. Om O2 2. Sjisjka vindkraftspark byggs i kargt klimat med stor miljöhänsyn 8. 20-års jubileum 12

Innehåll. VD har ordet 1. Om O2 2. Sjisjka vindkraftspark byggs i kargt klimat med stor miljöhänsyn 8. 20-års jubileum 12 2011 Innehåll VD har ordet 1 Om O2 2 Sjisjka vindkraftspark byggs i kargt klimat med stor miljöhänsyn 8 20-års jubileum 12 Vindkraftverk i drift och under byggnation 13 Marknadsöversikt 14 Hållbar utveckling

Läs mer

Vågenergi. från havsbotten. Hur påverkar klimatförändringarna energisektorn som investeringsobjekt? Fortum 1 2008. Framåt. med innovativa steg

Vågenergi. från havsbotten. Hur påverkar klimatförändringarna energisektorn som investeringsobjekt? Fortum 1 2008. Framåt. med innovativa steg Vågenergi från havsbotten Fortum 1 2008 Hur påverkar klimatförändringarna energisektorn som investeringsobjekt? Framåt med innovativa steg Innovationer kan reducera klimatförändringar 26 Fortum möter framtiden

Läs mer