FORSKNINGSRESULTAT. Utbildningen skall vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. (Skollagen 2010, s. 16)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FORSKNINGSRESULTAT. Utbildningen skall vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. (Skollagen 2010, s. 16)"

Transkript

1 INLEDNING Skolverkets undersökningar visar att cirka 7-8 % av Sveriges elever i grundskolan är utsatta för mobbning och av dem är ungefär 1,5 % utsatta mer än ett år. För Gävles kommunala skolor och friskolor skulle det innebära att ungefär 720 elever är mobbade och ungefär 135 elever av dessa har varit mobbade i ett år eller längre. Detta är fullkomligt oacceptabelt. Diskrimineringslagen och skollagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling. De ställer krav på att verksamheten bedriver ett målinriktat arbete för att främja elevers lika rättigheter och möjligheter samt för att förebygga trakasserier och kränkande behandling. Det är en rättighet att, som elev, få utvecklas och lära i en trygg miljö och bemötas med respekt. Det är viktigt att all personal har ett medvetet förhållningssätt till värdegrundsfrågorna och att det präglar skolans vardagsarbete. En bra social miljö är inte bara ett mål i sig utan en förutsättning för lärande Det är också en förutsättning för att man som elev skall kunna utveckla sin självkänsla. Det är angeläget att all personal i skolan är väl förtrogen med hur deras Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling är utformad samt har kunskap om vad som förväntas av var och en. Det bör vara klart för samtliga vem som gör vad och när och hur när det gäller olika insatser och åtgärder. Det är också av stor vikt att personalen har god kunskap och hög kompetens inom detta ämnesområde. Det är till exempel viktigt att kunna bedöma om det är en mobbningssituation eller en konfliktsituation eftersom åtgärderna för att lösa situationen avsevärt skiljer sig åt. Det är väsentligt att de vuxna har ett gemensamt förhållningssätt i angelägna frågor. Det innebär givetvis inte att man måste tycka lika i alla frågor. Det är viktigt att all personal är tydlig med vad eleverna får och inte får göra samt har en beredskap för att snabbt kunna reagera mot olika former av negativt gränsöverskridande beteende. Oordning i klassrummet är en grogrund för kränkningar i olika former. Det finns inga snabba, enkla lösningar. Det är ett strukturerat, målmedvetet och långsiktigt arbete som ger resultat. Det är därför viktigt att ha löpande diskussioner och komma ihåg att detta arbete är en ständigt pågående process. Cheferna inom skolan har en avgörande roll när det gäller att strukturera upp, ange färdriktningen och tillsammans med elever och personal driva trygghetsarbetet på respektive enhet. Det innebär givetvis inte att cheferna är utförare i alla avseenden. 1

2 Eftersom varje skola är unik så måste man själv analysera sina behov och utifrån dessa välja lämpliga insatser. Trakasserier och mobbningsmönster kan variera mellan olika åldersgrupper, typ av sårande handlingar och pojkar och flickor. Det innebär att vissa insatser blir gemensamma för alla skolor medan andra insatser blir unika utifrån det aktuella sammanhanget. FORSKNINGSRESULTAT Utbildningen skall vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. (Skollagen 2010, s. 16) Här följer en sammanfattning av det som presenteras i skolverkets rapport. (Skolverket (2011). Utvärdering av metoder mot mobbning, rapport 353. Stockholm: Fritzes.) Fyra grundförutsättningar för ett framgångsrikt arbete: Systematik i arbetet Framgångsrika skolor utmärks bland annat av att det finns en systematik i användandet av olika insatser mot mobbning, det vill säga att de är genomtänkta och används i kombination med varandra, och att det finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning. De insatskombinationer de framgångsrika skolorna valt är i många fall utarbetade i relation till skolans egna förutsättningar och erfarenheter av olika metoder. Hela skolan-ansats Detta innebär att all personal och alla elever är medvetna om hur man agerar vid kränkningar och mobbning, att alla är delaktiga och att arbetssättet är förankrat. Ett annat viktigt inslag är att det finns en samsyn hos personalen om hur arbetet ska genomföras. Den gemensamma och medvetna strategin i arbetet mot mobbning och kränkningar är också väl förankrad i elevgruppen. Skolklimat Ett positivt skolklimat utmärks av kreativitet, stimulans, lärande, kompetens, trygghet, hjälpsamhet, delaktighet, inflytande och ansvar. Skolklimatet påverkas av flera faktorer som organisatoriska förutsättningar, sociala relationer, engagemang, attityder, normer och värderingar. Elevers delaktighet Flertalet av de framgångsrika skolorna har väl utvecklade relationsfrämjande insatser där eleverna är delaktiga. Andra studier visar också att när eleverna får vara delaktiga i skolans aktiviteter och påverka sitt eget handlingsutrymme får detta positiva effekter på elevernas syn på skolan och stärker därigenom skolklimatet. 2

3 De effektivaste insatserna mot mobbning Elevers aktiva medverkan i det förebyggande arbetet Elever får i uppgift att med stöd av och i samarbete med vuxna på skolan hålla i olika aktiviteter med syfte att skapa en god atmosfär. Uppföljning och utvärdering Att regelbundet kartlägga elevernas situation vad gäller mobbning och kränkningar. Kartläggningen kan tjäna som utgångspunkt och beslutsunderlag för hur verksamheten kan utvecklas och vilka justeringar som behöver göras. Trygghetsteam. Denna insats innebär att en grupp vuxna på skolan har i uppdrag att utreda och åtgärda svårare mobbningsfall. Trygghetsteamen bör bestå av personal med specialkompetens (social- eller specialpedagoger, sjuksköterskor, kuratorer med mera) och vanliga lärare. Det är viktigt att eleverna på skolan vet hur det åtgärdande arbetet bedrivs. Handhavande med mobbare och mobbade Det finns rutiner för att åtgärda och följa upp. Detta berör både den som blivit mobbad och den som utfört mobbningen. Personalutbildning Personalutbildning innebär att flertalet av personalen fått utbildning som ökar deras förståelse för mobbning och kränkningar. Rastvaktssystem Rastvaktssystemet skall vara schemalagt och baserat på kartläggning av farliga platser och utvecklat, i meningen att det på rasterna anordnas aktiviteter för eleverna. Relationsfrämjande insatser elev elev Detta innebär en medveten strategi att skapa närhet, gemenskap och främja elevrelationer. Dokumentation av ärenden Skolor ska dokumentera ärenden, det vill säga den utredning, de åtgärder och den uppföljning som ska göras i händelse av att en elev blir mobbad eller kränkt. Skolregler Framgångsrikt om skolreglerna är framtagna i samarbete mellan personal och elever. Disciplinära strategier Att påföljder eller konsekvenser som används vid oacceptabelt beteende är känt hos alla. Forskningen pekar på att arbetet mot kränkningar och mobbning ska bedrivas utifrån skolans egna förutsättningar, med kartläggningar, utvärderingar och medveten systematik samt med hela skolans personal och elever delaktiga. Det är också viktigt med ett skolklimat och en skolkultur som präglas av samarbete och engagemang. Man måste hela tiden vara medveten om att olika insatser kan ha olika effekt under olika förutsättningar. 3

4 LAGSTIFTNING I Skolverkets Allmänna råd (AR), Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling, beskrivs hur skolan bör arbeta för att leva upp till intentionerna i Skollagen och Diskrimineringslagen. AR innehåller följande kapitel. 1. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling. Skolan får inte diskriminera eller kränka elever. Skolan skall regelbundet kartlägga och analysera sin organisation och sina arbetssätt för att försäkra sig om att det inte finns något som leder till eller riskerar leda till diskriminering eller kränkande behandling. Skolan skall ha rutiner för hur man utreder och åtgärdar om någon i personalen misstänks för att ha utsatt en elev för diskriminering eller kränkande behandling. 2. Att främja elevers lika rättigheter och möjligheter. Det främjande arbetet bör utgå från det övergripande uppdraget att verka för demokratiska värderingar, mänskliga rättigheter, likabehandling och trygghet. Det syftar till att förankra respekten för alla människors lika värde samt utveckla en skolmiljö där alla elever känner sig trygga och utvecklas. Det främjande arbetet bör vara systematiskt och långsiktigt, rikta sig till alla samt vara en naturlig del i det vardagliga arbetet. 3. Att förebygga trakasserier och kränkande behandling. Det förebyggande arbetet tar sikte på att minimera risken för kränkningar och andra negativa företeelser. Arbetet utgår från identifierade riskfaktorer. Kartläggning för att finna brister eller riskfaktorer. Målformulering. Uppföljning, utvärdering. Åtgärder, insatser. 4. Att upptäcka och anmäla trakasserier och kränkande behandling. Verksamheten bör organiseras så att personalen tidigt kan upptäcka trakasserier och kränkande behandling. Personalen är skyldig att anmäla till rektor om en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling. Rektor i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. 5. Att utreda och dokumentera uppgift om trakasserier och kränkande behandling. Det skall finnas en tydlig ansvarsfördelning och rutiner för utredningen. Utredningen skall allsidigt belysa vad som inträffat och innehålla en analys av orsakerna till det inträffade. Utredningen skall dokumenteras. Det skall finnas rutiner för information till alla berörda. I varje enskilt fall bör det bedömas om en anmälan ska göras till andra myndigheter. 4

5 6. Att åtgärda trakasserier och kränkande behandling. Det bör finnas rutiner för både akuta situationer och åtgärder för långsiktiga lösningar. Åtgärderna bör riktas till såväl de som utövat kränkningen som till den som blivit utsatt. Åtgärderna skall följas upp och utvärderas för att se till att kränkningarna har upphört. Varje ärende skall dokumenteras. Tänkbara åtgärder kan vara återkommande samtal med elever och vårdnadshavare utifrån behov och med personal som har kompetens för uppgiften, ökade observationer vid olika tillfällen, assistent eller resurspersoner för den eller de som kränker, omorganisation i och av grupper samt hjälp av skolkurator eller skolpsykolog. I skollagen regleras vilka disciplinära åtgärder som får vidtas mot en elev som uppträder olämpligt. Disciplinära åtgärder får aldrig användas som bestraffning. 7. Planer mot diskriminering och kränkande behandling. Utbildning Gävle har bestämt att planerna för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling skall benämnas Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Varje skola beskriver sina insatser i planen och den bör innehålla följande punkter. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Ny plan varje år / fjolårets insatser / varje ensk verks Främjande arbete / långsiktiga mål Förebyggande arbete / kartläggning / slutsatser / mål Upptäcka / anmälningsplikt samt rutiner Utreda / åtgärda / informera / dokumentera Upprättas, följas upp, ses över under medv barn och elever Information om planen Kompetensutvecklingsplan Uppföljning / utvärdering av planen Ansvarsfördelning / när genomfört Definitioner / begrepp / lagar 5

6 GÄVLEMODELLEN Syftet med Gävlemodellen var att skapa insatser som förenar forskarnas resultat, som presenterades i januari 2011 i rapporten Utvärdering av metoder mot mobbning, med lagstiftarens krav som beskrivs i skollagen 6 kap samt i diskrimineringslagen. Hösten 2011 bildades en styrgrupp bestående av representanter från Högskolan i Gävle, Utbildning Gävle (UG) och Brottsförebyggarna i Gävle (BIG). Professor Peter Gill, vid Högskolan i Gävle, är en av de 7 som författat rapporten. Peter skapar en koppling mellan forskning och praktik. Doktorand Paula Larsson vid Högskolan i Gävle beforskar våra insatser. Grundskolechef Eva Levin leder styrgruppens arbete och förankringen i UG. Bo-Erik Simonsson är kvalitetsutvecklare vid UG och leder arbetet med enkätverktyget. Pelle Matton ansvarar för utbildningsinsatserna och stödet till verksamheten. Efter ett års planerande så inleddes de första insatserna i Gävlemodellen hösten Insatser vid implementeringen av Gävlemodellen 1. Gävlemodellen presenteras för all personal vid de medverkande skolorna. All personal vid de medverkande skolorna kallas till en halvdags genomgång av Gävlemodellen. 2. Strategimöte 1 Skolledaren samt 5-10 nyckelpersoner från den egna verksamheten medverkar vid denna heldag. Här presenteras forskningsresultatet och de lagar som styr detta arbete. Skolorna börjar strukturera upp arbetet utifrån sina egna förutsättningar. 3. Trygghetsteam De 3-8 personer som skall ingå i skolans Trygghetsteam samt skolledaren medverkar vid denna heldag. Trygghetsteamet bör bestå av personal med specialkompetens (specialpedagog, skolsköterska, kurator m.fl.) och pedagoger. Insatsen fokuserar på det utredande och åtgärdande arbetet. 4. Personalutbildare Det är en heldagsinsats som vänder sig till de personer som har till uppgift att långsiktigt höja kompetensen i personalgruppen på den egna skolan när det gäller arbetet mot trakasserier, kränkningar och mobbning. Även skolledaren bör medverka. 5. Enkätverktyget Med hjälp av den enkät som Skolverket använde vid sina undersökningar genomför vi två kartläggningar. En nollmätning på hösten v.42 och en ny mätning på våren v.17 för att se om skolans insatser har haft effekt. 6

7 6. Strategimöte 2 Det är en heldagsinsats som vänder sig till de som deltagit vid tidigare insatser.med enkätresultatet från v.42 och egna undersökningar som underlag planerar respektive skola sina insatser. Som stöd i detta arbete har man Arbetsuppgifter Gävlemodellen dessa arbetsuppgifter utgår från det forskningen kommit fram till och det lagstiftaren kräver i skollagens 6kap. samt i diskrimineringslagen. 7. Utvärderings- planeringsdag Insatsen första året avslutas med en gemensam utvärderings- och planeringsdag i juni. Man utvärderar årets insatser samt med stöd av utvärderingsresultatet från v.17 planerar man nya insatser för hösten. 7

8 Gävlemodellens långsiktigt återkommande insatser a. Nätverksträffar för Trygghetsteam, Personalutbildare och skolledare För att långsiktigt höja kompetensen bland skolornas Trygghetsteam, Personalutbildare och skolledare så kallas de två gånger per läsår till nätverksträffar. Syftet med nätverksträffarna är att ge möjlighet till erfarenhetsutbyte, sprida goda exempel, få stöd av kollegor på andra skolor, sprida forskningsresultat och kunskapspåfyllnad. De medverkande uppmanas att påverka innehållet vid dessa träffar. b. Enskild uppföljning med skolledarna Skolledarna kallas två gånger per läsår till enskild uppföljning av hur arbetet med Gävlemodellen fortlöper. Vi vänder oss både till rektorer och biträdande rektorer. c. Skolverkets enkät Elevenkäten, en förkortad version av Skolverkets enkät, genomförs varje termin (v.42 och v.17) i åk 4-9. Vi har även skapat ett enkelt enkätunderlag med bilder som används i klasserna F-3. Skolorna får stöd av Utbildning Gävles kvalitetsavdelning när det gäller genomförandet av enkäten. d. Tolka enkätresultatet Skolledarna erbjuds i samband med att enkätresultaten är färdiga v42 och v.17 stöd i att tolka resultatet. Gävlemodellen är inte ett färdigt program utan med stöd av forskningen och lagstiftningen skapar respektive skola insatser som utgår från deras egna behov och förutsättningar. Genom att Högskolan i Gävle beforskar våra insatser i Gävlemodellen så kommer dessa att över tid att justeras. Detta medför att Gävlemodellen ständigt kommer att utvecklas och aldrig blir färdig. Att skolor medverkar i Gävlemodellen är ingen garanti för att mobbning inte skall förekomma på skolan. Dessa skolor har dock bättre förutsättningar, eftersom de känner till vad forskningen rekommenderar och vad lagstiftaren kräver. De får långsiktigt stöd att genomföra enkäter, medverka vid nätverksträffar samt ledningsstöd. De skolor som medverkar i Gävlemodellen måste långsiktigt fortsätta att prioriterar detta arbete och väva in det som en naturlig del av skolans vardag. Gör man det är vi övertygade om att man på sikt kan minska antalet elever som befinner sig i den vidriga livssituationen av att vara utsatt för mobbning. 8

9 Resultat av arbetet så här långt På lång sikt kan vi inte ha annat än en nollvision när det gäller mobbning och kränkningar. Vi kan ännu inte dra för långtgående slutsatser av de resultat vi har uppnått. Åren framöver kan vi förvänta oss en hackig men nedåtgående kurva när det gäller antalet elever som är utsatta för mobbning. Det är stora skillnader mellan våra skolor. De finns skolor som har minskat antalet mobbade elever med 2/3 och det finns skolor där förbättringarna har uteblivit. Respektive skolas utgångsläge påverkar givetvis också förbättringspotentialen. Vi har haft ett intervall på 0-15 % mobbade elever. I Skolverkets nationella undersökning så var 8,1 % av eleverna på mellan- och högstadiet mobbade. I de skolor som vi har undersökt och som medverkar i Gävlemodellen är motsvarande siffra hösten ,1 %. Det skulle motsvara ca 270 färre mobbade elever i Gävle än rikssnittet. Pressmeddelande från Utbildning Gävle Stigslund bäst när grundskolans resultat förbättras Under läsåret förbättrades resultatet i flertalet av de kommunala grundskolorna när det gäller behörighet till nationella gymnasieprogram och andel elever som slutade årskurs 9 med fullständiga betyg. Störst andel elever med fullständiga betyg har Stigslunds skola med 95 %. Störst andel elever med behörighet till nationella gymnasieprogram har Stigslunds skola med 98 %. Ett långsiktigt, systematiskt arbete med fokus på elevernas kunskapsutveckling och trygghet har gett resultat. Skolan har envist och ihärdigt tillsammans med eleverna skapat ett positivt skolklimat. Ordning och reda och nolltolerans mot kränkningar är en viktig grund i det arbetet. Där har arbetet med "Gävlemodellen" och stödet från BIG och Pelle Matton varit en viktig insats, säger rektor Johanna Lodin. Hemklassrum är en konkret åtgärd som har bidragit till trygghet och lugn, vi har inte en massa springande i korridorer. Arbetsglädje och lärare som arbetar tillsammans är andra viktiga faktorer som t.ex. vara två mentorer med gemensamt ansvar för varje grupp. 9

10 Tillsammans kan vi minska mobbningen Mobbning är inte bara ett ungdomsproblem det finns överallt i samhället. Det skulle vara naivt och tro att detta skulle vara en Quickfix men genom ett väl strukturerat arbete där alla på skolan är engagerade så bör man på lång sikt minska antalet elever som befinner sig i denna situation. Skolan har tillsynsansvaret under skoltid. Gränserna mellan skoltid och fritid suddas dock ut bl. a på grund av sociala medier För att komma tillrätta med trakasserier, kränkningar och mobbning måste alla vuxna som möter barn och ungdomar på olika arenor som, hemma, i skolan, inom föreningslivet, på fritidsgården, på stan, inom idrottsrörelsen, vara goda föredömen och reagera på beteenden som inte är okej. Det är också viktigt att vi vuxna är goda föredömen när det gäller vårt eget beteende. Pelle Matton Utbildning Gävles representant på BIG

11 Vilka åtgärder mot mobbning är framgångsrika? Foto: Istockphoto Det som kännetecknar skolor med lite mobbning är inte den metod de använder utan långsiktigheten och uthålligheten i arbetet mot mobbning och kränkningar. Dessa skolor bedriver: 1. förebyggande arbete för att främja likabehandling, tolerans och demokratiska värderingar, 2. ett upptäckande arbete för att bli uppmärksam på den mobbning som kan förekomma och 3. ett åtgärdande arbete med tydliga, väl kända rutiner när mobbning uppstår. Det framgångsrika förebyggande arbetet med syfte att skapa en trygg och accepterande arbetsmiljö genomsyrar hela skolans verksamhet från att eleverna kommer till skolan på morgonen till att de går hem på eftermiddagen. Personal och elever är aktiva i och har inflytande över detta arbete. Skolans personal har ett gemensamt förhållningssätt och en tydlighet både när det gäller att förebygga och åtgärda mobbning. Arbetet att upptäcka mobbning, innehåller ett väl utarbetat rastvaktssystem. De vuxna som rastvaktar tar aktiv del i elevernas rastaktiviteter och har också kunskap om skolans "kritiska platser". I skolor med ett framgångsrikt åtgärdande arbete har en grupp med både lärare och skolpersonal med specialfunktioner tilldelats ett särskilt ansvar att utreda, åtgärda och följa upp mobbningssituationer. Deras arbete bygger på tydliga rutiner och ett respektfullt förhållningssätt. Både elever och skolpersonal har kunskaper om de åtgärder skolan gör när mobbning uppstår. Åtgärder för att förbättra arbetet vilar på en kontinuerlig kartläggning och analys av de insatser som görs. Skolledarens engagemang och förmåga att organisera för utveckling är centralt. I detta ligger också att genom kompetensutveckling och återkommande samtal i personalgruppen och elevgruppen hålla frågan om skolans arbetsmiljö och arbetet mot mobbning, kränkning och diskriminering ständigt levande. Källa: Skolverket (2011) Utvärdering av metoder mot mobbning Tillfrågad expert: Åsa Söderström, lektor i pedagogik, Karlstad universitet 11

Utvärdering av metoder mot mobbning Skolverkets rapport 353

Utvärdering av metoder mot mobbning Skolverkets rapport 353 GÄVLEMODELLEN Utvärdering av metoder mot mobbning Skolverkets rapport 353 Skolverkets rapport 353 7 forskare, 10.000 elever, 3 år 8 program, svag vetenskaplig grund, lärares professionalitet Programkomponenter,

Läs mer

Resultater fra Skolverkets vurdering av metoder mot mobbning

Resultater fra Skolverkets vurdering av metoder mot mobbning Resultater fra Skolverkets vurdering av metoder mot mobbning Hamar 2011-11-09 Annika Hjelm undervisningsråd Sverige: 89% ej under året (minst 26%) 12% någon gång (max 64%) 1.2% en gång i veckan (max 10%)

Läs mer

Utbildningar och aktiviteter Utbildning Gävle hösten 2014

Utbildningar och aktiviteter Utbildning Gävle hösten 2014 Utbildningar och aktiviteter Utbildning Gävle hösten 2014 Coachning Vi erbjuder personligt stöd till skolledare i trygghetsarbetet genom coachning. Målgrupp: Skolledare Coachning Vi erbjuder personligt

Läs mer

BROTTSFÖREBYGGARNA I GÄVLE UTBILDNINGS- KATALOG VT 2015

BROTTSFÖREBYGGARNA I GÄVLE UTBILDNINGS- KATALOG VT 2015 BROTTSFÖREBYGGARNA I GÄVLE UTBILDNINGS- KATALOG VT 2015 1 Utbildningar och aktiviteter riktade till Gävles förskolor och skolor våren 2015 Coachning Vi erbjuder personligt stöd till skolledare i trygghetsarbetet

Läs mer

Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Inledning Varje kommun har enligt skollagen 1 och diskrimineringslagen 2 en skyldighet att skydda barn och elever mot kränkningar. I framtagna

Läs mer

Utbildningar och aktiviteter riktade till Gävles förskolor och skolor våren 2014

Utbildningar och aktiviteter riktade till Gävles förskolor och skolor våren 2014 Utbildningar och aktiviteter riktade till Gävles förskolor och skolor våren 2014 Coachning Vi erbjuder personligt stöd till skolledare i trygghetsarbetet genom coachning. Målgrupp: Skolledare, pelle.matton@gavle.se

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Utbildningar och aktiviteter 2013

Utbildningar och aktiviteter 2013 Utbildningar och aktiviteter 2013 Coachning Vi erbjuder personligt stöd till skolledare och chefer inom förskolan i trygghetsarbetet genom coachning. Målgrupp: Skolledare och chefer inom förskolan, pelle.matton@gavle.se

Läs mer

Fritidshemmets likabehandlingsplan/ plan mot diskriminering och kränkande behandling, läsår 15/16

Fritidshemmets likabehandlingsplan/ plan mot diskriminering och kränkande behandling, läsår 15/16 Grunduppgifter Fritidshemmets likabehandlingsplan/ plan mot diskriminering och kränkande behandling, läsår 15/16 Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshemmet Ansvariga för planen Fritidshemmets

Läs mer

Utvärdering av metoder mot mobbning Skolverket 2011

Utvärdering av metoder mot mobbning Skolverket 2011 Utvärdering av metoder mot mobbning Skolverket 2011 Göteborg 2011-05-13 Annika Hjelm undervisningsråd Utbildningssatsning mot mobbning - Kartläggning - Utbildning ca 1500 delt. - Utvärdering 45 000 000

Läs mer

Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, åk 7-9 Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Utbildningar och aktiviteter Barn & Ungdom hösten 2013

Utbildningar och aktiviteter Barn & Ungdom hösten 2013 Utbildningar och aktiviteter Barn & Ungdom hösten 2013 Coachning Vi erbjuder personligt stöd till skolledare och chefer inom förskolan i trygghetsarbetet genom coachning. Målgrupp: Skolledare och chefer

Läs mer

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Kungsängens förskolor Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Förskolans mål i arbete med likabehandling Vår förskola präglas av respekt för människors olikheter. Vår förskola ska vara trygg för våra

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, åk 7-9 Läsår 2016/2017 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

TRYGGHETSARBETET 2 : 1 TRYGGHETSARBETET

TRYGGHETSARBETET 2 : 1 TRYGGHETSARBETET 2 : 1 Alla förskolor och skolor har ett uppdrag att skapa en god arbetsmiljö för barnen och eleverna, då det gagnar deras välbefinnande under den tid de finns i förskola och skola. Förskolan och skolan

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Fritidshemmets likabehandlingsplan/ plan mot diskriminering och kränkande behandling, läsår 16/17

Fritidshemmets likabehandlingsplan/ plan mot diskriminering och kränkande behandling, läsår 16/17 Fritidshemmets likabehandlingsplan/ plan mot diskriminering och kränkande behandling, läsår 16/17 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshemmet Ansvariga för planen Fritidshemmets

Läs mer

Granbergs Fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Granbergs Fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Granbergs Fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Fritidshem Läsår: 2015/16 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Skå skola/fritidshem

LIKABEHANDLINGSPLAN. Skå skola/fritidshem LIKABEHANDLINGSPLAN Skå skola/fritidshem 2015-2016 1 Likabehandlingsplan för Skå grundskola/fritidshem Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig

Läs mer

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 PRAKTISKA KIRUNA Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 1 Innehållsförteckning 1. Inledning & Syfte... 3 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 3 3. Vision mot kränkande behandling... 3 4. Delaktighet...

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Förkortad version Trygghet, ansvar och respekt på Centralskolan

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Förkortad version Trygghet, ansvar och respekt på Centralskolan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Förkortad version Trygghet, ansvar och respekt på Centralskolan 2016-17 Vi arbetar aktivt för att motverka alla former av kränkande behandling. Vår

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Förskolan Fågelstas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Fågelstas plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Fågelstas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen El- och energiprogrammet Läsår 2016-2017 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Barn och elevers delaktighet Eleverna utvärderar likabehandlingsplanen varje läsår och kommer med förslag på förändringar och förbättringar.

Barn och elevers delaktighet Eleverna utvärderar likabehandlingsplanen varje läsår och kommer med förslag på förändringar och förbättringar. Likabehandlingsplan A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ Enhetens övergripande mål för likabehandling Alla elever är trygga i skolan. Alla elever behandlas lika oavsett kön, etisk tillhörighet, religion eller andra trosuppfattningar,

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Smedjans förskola Upprättad 2014-01-01 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Sollefteå Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret

Sollefteå Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret Sollefteå Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2017-01-01 2017-08-31. Innehållsförteckning 1. Likabehandlingsplanen 2. Skolans likabehandlingsarbete 3. Rutiner för

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6 ! Likabehandlingsplan Bäckaskolan åk 1-6 Lag (2008:567) Om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MÖLLEBACKSSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MÖLLEBACKSSKOLAN SÖLVESBORGS KOMMUN Möllebacksskolan LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MÖLLEBACKSSKOLAN Reviderad 2013-09-10 Förord Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

Lillboskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Lillboskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Lillboskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen fritidshem, förskoleklass och skola Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Skirö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skirö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skirö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2016/2017 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Attendo Individ och Familj AB - Box 28-575 21 Eksjö Tel. 0730-660 116 - - lisbeth.lindstrom@attendo.se 1. Mål och Vision Mål: Skolan ska ha en likabehandlingsplan

Läs mer

Handlingsplan mot kränkningar - Likabehandlingsplan 11/12

Handlingsplan mot kränkningar - Likabehandlingsplan 11/12 Skärgårdens förskolor Dalarö Ornö Utö Handlingsplan mot kränkningar - Likabehandlingsplan 11/12 Postadress Besöksadress Telefon Fax/e-post Bankgiro Box 94 Odinsvägen 31 Dalarö Växel: 08-50150416 137 70

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN Inledning Denna plan gäller för alla barn och vuxna som vistas i förskolans verksamhet i Degerfors kommun. Planen består av en gemensam del för samtliga förskolor

Läs mer

Kilbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kilbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kilbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: HT2016/VT2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Förskolan Ekbackens Likabehandlingsplan

Förskolan Ekbackens Likabehandlingsplan Förskolan Ekbackens Likabehandlingsplan Förskolans mål i arbete med likabehandling Vår förskola präglas av respekt för människors olikheter. Vår förskola ska vara trygg för våra barn och fri från diskriminering

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Rektor, all personal, elever samt vårdnadshavare

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling BÅSTADS KOMMUN Västra Karups skola, förskoleklass och fritidshem. Beslutad 2013-11-27 Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling Läsåret 2013-2014 Västra Karups Skola,

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Molla förskoleklass, grundskola och fritidshem

LIKABEHANDLINGSPLAN Molla förskoleklass, grundskola och fritidshem Bakgrund LIKABEHANDLINGSPLAN 2016-2017 Molla förskoleklass, grundskola och fritidshem Planen grundar sig på diskrimineringslagen 2 kap. 5, 6, 7 och Skollagen 6 kap. Både diskrimineringslagen och 6 kapitlet

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Boken. Vision och värdegrund. För att främja likabehandling och motverka diskriminering och annan kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Förskolan Boken. Vision och värdegrund. För att främja likabehandling och motverka diskriminering och annan kränkande behandling Förskolan Boken Likabehandlingsplan För att främja likabehandling och motverka diskriminering och annan kränkande behandling Läsåret 2015-2016 Vision och värdegrund Förskolan Bokens värdegrund bygger på

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling på Skälbyskolans förskola Lå 2012/2013. Gäller under tiden

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling på Skälbyskolans förskola Lå 2012/2013. Gäller under tiden Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling på Skälbyskolans förskola Lå 2012/2013 Gäller under tiden 2012-08-30 2013-08-30 Inledning Handlingsplanens främsta syfte är att främja barns och

Läs mer

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.)

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) s fritidshem Läsåret 2015/16 Vision På är atmosfären sådan att alla barn och vuxna känner trygghet, trivsel och respekt för varandra.

Läs mer

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola VO programmet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola och fritidshem Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gustaviskolans förskoleklass, skola 1 5 och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gustaviskolans förskoleklass, skola 1 5 och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gustaviskolans förskoleklass, skola 1 5 och fritidshem Innehåll Inledning... 3 Definitioner... 3 Vår vision... 4 Långsiktiga mål för det främjande

Läs mer

Utbildningar och aktiviteter riktade till Gävles förskolor och skolor våren 2016

Utbildningar och aktiviteter riktade till Gävles förskolor och skolor våren 2016 Utbildningar och aktiviteter riktade till Gävles förskolor och skolor våren 2016 Coachning Vi erbjuder personligt stöd till skolledare i trygghetsarbetet genom coachning. Målgrupp: Skolledare Coachning

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2016-2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Rektor

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan Januari 2014 Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan ht 2013/vt 2014 Vår vision: På Sjöstugan ska alla barn och vuxna trivas och känna sig trygga, få vara engagerad och bemötas med respekt.

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

Stenkyrka skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stenkyrka skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Stenkyrka skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 och fritidshem Ansvariga för planen All personal

Läs mer

Burlövs kommun. Komvux LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Komvux BURLÖVS KOMMUN 2016/2017

Burlövs kommun. Komvux LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Komvux BURLÖVS KOMMUN 2016/2017 1 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING BURLÖVS KOMMUN 2016/2017 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 2 SKOLANS VISION SID 3 DEFINITIONER SID 3 ATT FÖREBYGGA DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- och utbildningsförvaltningen Smedjebackens utbildningsområde LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 Bergaskolan, år 7-9 1 Vad säger lagarna? Likabehandlingsarbetet regleras sedan

Läs mer

Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen grundar sig på bestämmelser i 14a kap. skollagen (1985:1100), diskrimineringslagen (2008:567) och och

Läs mer

Likabehandlingplan Finningeskolan Strängnäs kommun

Likabehandlingplan Finningeskolan Strängnäs kommun Likabehandlingplan Finningeskolan 2014-15 2014-09-18 Strängnäs kommun 1 Innehåll Inledning... 3 Del 1... 4 1.1 Värdegrund, vision och mål... 4 1.2 Förankring och ansvar... 4 1.3 Utvärdering av föregående

Läs mer

Översyn av skolornas arbete mot mobbning

Översyn av skolornas arbete mot mobbning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-04-20 Handläggare: Elisabeth Forsberg Uvemo Telefon: 08-508 33 010 Till Utbildningsnämnden 2011-05-23 Svar på skrivelse från Lotta Edholm (FP),

Läs mer

Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, årskurs 1-6, fritids. Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslås att Verksamheten i skolan

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 POLICY 1(8) Ekhagsskolan Johanna M Carlsson Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 Förskoleklass, Grundskola och Fritidshem 2 Vår målsättning är att alla elever skall

Läs mer

Vår vision... 1. Ansvariga för planen... 3. Elevernas delaktighet... 3. Förankring av planen... 3. Utvärdering... 3. Främjande insatser...

Vår vision... 1. Ansvariga för planen... 3. Elevernas delaktighet... 3. Förankring av planen... 3. Utvärdering... 3. Främjande insatser... Vår vision... 1 Ansvariga för planen... 3 Elevernas delaktighet... 3 Förankring av planen... 3 Utvärdering... 3 Främjande insatser... 4 Kartläggning.... 5 Resultat och analys... 5 Förebyggande åtgärder...

Läs mer

Lyrfågelskolans förebyggande och åtgärdande arbete mot diskriminering och kränkande behandling för fritidshemmet Futurum

Lyrfågelskolans förebyggande och åtgärdande arbete mot diskriminering och kränkande behandling för fritidshemmet Futurum Lyrfågelskolans förebyggande och åtgärdande arbete mot diskriminering och kränkande behandling för fritidshemmet Futurum Datum för upprättande 161031 Planen gäller för läsåret 2016/2017 VISION Vår vision

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

Förskolan Klockarängens Likabehandlingsplan

Förskolan Klockarängens Likabehandlingsplan Kungsängens förskolor Förskolan Klockarängens Likabehandlingsplan Förskolans mål i arbete med likabehandling Vår förskola präglas av respekt för människors olikheter. Vår förskola ska vara trygg för våra

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Kunskapskällan HERRLJUNGA KOMMUN UPPRÄTTAD

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Kunskapskällan HERRLJUNGA KOMMUN UPPRÄTTAD LIKABEHANDLINGSPLAN OCH HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Kunskapskällan HERRLJUNGA KOMMUN UPPRÄTTAD 2016-09-01 Likabehandlingsplan och handlingsplan mot kränkande behandling Bakgrund Från och med

Läs mer

Forssaängskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Forssaängskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Forssaängskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleklass, grundskola och fritidshem Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014/ 2015

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014/ 2015 Bildningsförvaltningen BF 221 1 2014-12-12 FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014/ 2015 Vår vision På Solgläntans förskola ska alla barn

Läs mer

Ämnesområde Likabehandlingsplan

Ämnesområde Likabehandlingsplan Ämnesområde Likabehandlingsplan Syftet med planen är: Alla elever har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö och bemötas med respekt. Skolan och fritidshemmet ska vara fria från diskriminering, trakasserier

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2014/2015

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2014/2015 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2014/2015 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN Lyrfågelskolan Fritidshem 2015/2016 Lyrfågelskolans Fritidshem plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer

Läs mer

Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola år 7-9 Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Kärralundsgatan 19 plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Kärralundsgatan 19 plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Kärralundsgatan 19 Kärralundsgatan 19 plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Planen gäller förskoleverksamhet Förskolechef: Johan Forsstrand

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Trygghetsplan 2014-11-19 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling På Vintrosa skola och fritidshem ska alla trivas och känna sig trygga. Då är förutsättningarna goda för var och en att

Läs mer

Likabehandlingsplan för förskolan. Mål och vision. Lagen

Likabehandlingsplan för förskolan. Mål och vision. Lagen 1 Likabehandlingsplan för förskolan 2013-08-05 Mål och vision Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt. Vi ska aktivt arbeta för att barnen ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Övergripande plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017

Övergripande plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Barn- och utbildningsnämnden Övergripande plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Postadress: E-post: barn.utbildningsforvaltningen@askersund.se Askersunds kommun Tel.nr.: 0583-810 00

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BERGKVARA SKOLA F-6

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BERGKVARA SKOLA F-6 Datum 2008-12-05 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BERGKVARA SKOLA F-6 Det demokratiska uppdraget skall utgöra grunden för all verksamhet i förskolan, skolan och vuxenutbildningen. All planering, alla aktiviteter

Läs mer

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad september 2014 I samarbete med personal, elever, föräldrar och rektor samt fastställd av rektor. 2014-09

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Stigtomta förskolor 2015/2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter 2. Syfte 3. Bakgrund 4. Centrala begrepp 5. Förskolans vision 6. Delaktighet 7.

Läs mer

Likabehandlingsplan Grundsärskolan Odelsbergsskolan och Strömstiernaskolan.

Likabehandlingsplan Grundsärskolan Odelsbergsskolan och Strömstiernaskolan. Likabehandlingsplan Grundsärskolan Odelsbergsskolan och Strömstiernaskolan. PLAN FÖR FRÄMJANDE AV LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGANDE AV DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2016 Upprättad 2014-08-12, Reviderad

Läs mer

Förskolan Västanvinden

Förskolan Västanvinden Förskolan Västanvinden PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

Folkuniversitetet Göteborgs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Folkuniversitetet Göteborgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Folkuniversitetet Göteborgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Vuxenutbildning Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Linneans förskola skolområde Östersund södra Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Områdets

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Ånge Kommun LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN PARKBACKEN

Ånge Kommun LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN PARKBACKEN Ånge Kommun LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN PARKBACKEN Juni 2010 Innehållsförteckning 1.Vision och mål 3 2. Processen- Så här har vi arbetat fram likabehandlingsplanen 4 3. Kartläggning och nulägesanalys

Läs mer

Kyrkskolans likabehandlingsplan

Kyrkskolans likabehandlingsplan Kyrkskolans likabehandlingsplan 2016-17 1(6) Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Kyrkskolan Från ht 2016 till vt 2017. Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt Likabehandlingsplan 2014/2015. Mariagårdens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt Likabehandlingsplan 2014/2015. Mariagårdens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt Likabehandlingsplan 2014/2015 Mariagårdens förskola Förskola Mariagården Ansvariga för planen Det övergripande ansvaret för planen ligger på förskolechef

Läs mer

Plan för likabehandling och arbete mot trakasserier, diskriminering och annan kränkande behandling i skola och fritidshem på Furulundsskolan.

Plan för likabehandling och arbete mot trakasserier, diskriminering och annan kränkande behandling i skola och fritidshem på Furulundsskolan. Plan för likabehandling och arbete mot trakasserier, diskriminering och annan kränkande behandling i skola och fritidshem på Furulundsskolan. Läsåret 2012/2013 Syfte Vårt syfte är att skapa en trygg miljö

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN

ÅRLIG PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRLIG PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN Lyrfågelskolan Fritidshem 2016/2017 Lyrfågelskolans Fritidshem plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Planen gäller från 2015-05-01 till 2015-12-31 Ansvariga för planen Helena Palmquist, Norsborg Yvonne Åkerblad, Östermalm Vision På vår skola ska ingen

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer