med Kongl. Maj:ts scrskilde allernådigste tillåtelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "med Kongl. Maj:ts scrskilde allernådigste tillåtelse"

Transkript

1 DE MENSKLIGA HÖRSELVERKTYGENS b e s k r if n in g o c h f ö r r ä t t n in g A k a d e m is k A fh a n d lin g, med Kongl. Maj:ts scrskilde allernådigste tillåtelse och vidterfarna Medicinska Faculletens i Upsala samycke, utgifven af G II S T A F Y A U K 1 I H M D. Ch. Maig. Extn-a Provinciallakare i Hjo distrikt och CARL HEN RIC ANDERSSON af Götlheborgs L andskap, till offcutlig granskning framställd pä Öfre FilosoGska Läsosalen d. 15 Oct p. V. t. e. m. 2 Del. ttl»sala TRYCKT HOS LKKf LER OCH SEBELL 1845.

2

3 begränsar den benskifva, Inilken bildar yttre väggen till hallsådergropen. Trtimmhålans öfra viigg innehåller en större urgröpning, i hvilken stiidets korria ben upptages. Genom håligheter i denna urgröpning, som kallas öfra viken, bemedlas gemenskap mellan trumrnhålan och fjällika delens håligheter. I stället for bakre vägg finnes en korrt, vid, fresidig bakåt och uppåt med skroflig yta stigande gång, som på gränsen till vårtutskotlet utvidgas till en större, vörtvik eller bakre viken benämnd håla, i hvars väggar finnas många smärre håligheter, hvilka stå i gemenskap med vårtutskottets, hvilka åter uppfyllande inre delen af detta utskott likaledes alla stå i gemenskap med hvaranilra. De äro, till och med hos samme person, i alla afseenden hogst olika. I bakre väggen af Fallopii vattengång nära dess bakre mynning begynner en vårtfo r mi "a utskottets benämnd göngj som i främre delen af vårtutskottet löpande Utåt och bakom Fallopii vattengång fördelar sig i 2 gångar, af hvilke den ene slutar i en springga mellan vårtutskoltet och bakre väggen af hörselgång<en, den andre slutar med en fin öppning på främre deleej af nyssnämnda utskott«likaledes finuas i stället for främre vägg öppningar för 2 öfver hvarandra liggande gångar, hvilke gå snedt fram- och inåt till pyramidens främre rand. Någosa öfver förmaksfcnstrets och tätt framför tverslåns främre ända finnes en vid, utåt nästan vinkelrätt rigtad, hakjonniga utskottet benämnd fortsättning af den ungefär ~ tum långe gängen eller föran fö r hammarmuskeln. Under denne gång ligger dert andre eller benhörde delen af Eustachi i rör, Detta rör, som är 14 2

4 tum langt, och från Irummhålans främre mynning gar genom pyramidens främre del odi vidare öfvor kilbenets gomflygel bakifrån framåt, utifrån inåt, uppifrån nedåt till svalgets sidovägg, liknar två med de tvert afskurne spetsarne sammanvuxna, frän yttre till inre sidan nägot tillplattade, ihåliga käglor, af hvilka den ena korrtare är benhård, medan den andra längre är broskartad. Den benhårde delen, som är en half tum lång, ligger under snäckan och fåran för hammarmuskeln, men öfvor hallspulsndcrgnugen. 1 dess bakre ända är desslängste diameter enligt Saunders omkring t\å, den korrtare omkring en; i den främre den längre deremot omkring en, den korrtare omkring en half linea lång. Dess yttre och nedre väggar äro t jockare än den inre, hvilken åter är tjockare än den öfra Dess främre ända är tandad. Den broskaetade (/('/ett, som går i sned rigtning framåt och inåt bakom kilbenets store flygel i en fördjupning längsefter dess nedra och bakre rand, slutar i öfre sidodelen af svalget tätt invid inre ytan af kilbenets gomflygels inre blad bakom bakre näsöppningen med en snedi ofvanifrån nedåt, framifrån bakåt utvidgad, aflångt rundad mynning, bvars öfra rand belinner sig i lika höjd med öfra randen af nedre näsgångens bakre mynning Främre ändan af Eustachiska rörets yttre sida består enligt Gaal endast af slemhinna, enligt Lincke af slomhinna och bandartad väfnad, hvilka fästa sig pa öfverste delen af inre bladet af kilbenets gomflygel, hvilken bildar en knappt märkbar rand vid främre sidan af eustaehiska rörets främre mynning. Denna mynnings längste diameter är 3 4, den korrtaste I i 2 lineer läng* Emedan de ha sin p atts i trummhålan, beskrifvas äfven här de små börselbenen: hamiiiaten3 stället, stigbygeln. Vid hammare??, som liknar en krokigt böjd klubba och, fästad mellan båda bladen af trummhinnans medlersta lager, vänder sig snedt bakifrån, uppifrån framåt, nedåt märkas: h u jv u d j halls_, handtag och utskott.

5 H u fv u d c t, hammarens öfverstc, tjockaste del, som är vänd frun trummhinnnn inåt trunimhalan har en ofvnnoch utifrån snedt nedåt, inåt och bakat'gàende med en (;tndad kant omgifven, a fl ån g ledfåra, hvilken genom dels en tversöfver dess medlerste del befintlig ryggformig upphöjning, dels en från ända till ända sig utsträckande fördjupning blir snarlik en ridsadel. Ha/lseti är korrt, något när trekantig, inifrån utåt tillplattad, nedstiger från hufvudet nästan lodrätt och öfvergår under temligen trubbig vinkel uti handtaget. Från främre delen af hnllsrns ned ra ända utlöper under nästan rät vinkel mot handtaget en ganska vek, tunn, temligen lång benflisa, ej olik ett fiskben. Denna benflisa, benämnd /ånga (/ler spet-.vi*gr/ utskottet, slutar med en krokig, spadforinig eller platt ryck t ända, som sammanväxer med främre sidan af trummhinnans ring. Korrta eller trubbiga, utskottet, som utgöres af öfversta uppöfver hallsen mot trummhinnan utskjutande ändan af handtaget, är korrt, tjockt, kegelförmig! tillspetsa dt. Från hallsen nedstiger handtaget inåt och framåt med bak- och framåt tillplattade ytor, hvilkas kanter iiro afrundade. Vid dess utgång från hallsen finnes på inre sid;vn en liten knöl till fäste för hnmmnrmuskeln. Handlagets nedra utåt och framåt höjda ända är spadforinigttill plattad, så att dess breda ytor motsvara den ötrige dele.jis af handtaget kanter. Städet, som blifvit liknadt viul en oxeliand med 2 utspärrade rötter, ligger framom v årtutskottets håligheter, men bakom och under hammarens hufvud. Man anmärker vid städet kroppen och 2 ben eller rötter. Kroppen, som ligger främst i vågrät riglning mellan hammarens hufvud och sina egna från hvarandra mycket utslående ben, är tillplattad, oregelbundet fyrkantig med de längsta sidorna bakåt och framåt. Den har en yttre mot trummhinnan, en inre mot trummhålan vänd v ta, en öfra och en nedra rand och en ojemn snedt framifrån bakåt riglad, som kronan på en oxeliand urgröpt ledyta, genom en

6 tvergående, djup fåra delad i 2 delar, af hvilke den Öfre är försedd ined en större upphöjning än den nedre. Rundloinkring denna ledyta, hvilken motsvarar den på hammarens hufvud befintliga, finnes en ojemn fara. Ö f- ra eller korrta benet är tjockt, nästan trekantigt med afrundad ända och liksom kroppen inåt och utåt till* plattadt. Detta ben ligger mot nedre delen af omkretsen kring hålet i bakre ändan af trumtnhålan. N edra eller längre benety soin mot det förra bildar en trubbig vinkel, ligger nästan parallelt bredvid hammarens handtag ungefär en half linea från trummhinnan och är smalare och längre än det förra. Afven långa benet är tillplattadt ock inåt nästan S-formigt böjdt. Af dess båda ytor är den yttre hvälfd, den inre något urgröpt och längsefter midten försedd med en fåra. På ändan af detta ben utgår vinkelrätt mot detsamma ett litet rundt tallrickformigt utskott, hvilket mången ansett för ett serskildt ben, benämndt grynet eller S ylvii tallrickform i- ga ben, Lincke anser det för ett städet tillhörigt ledhufvud. Stigbygeln. Sväfvande vågrätt inifrån utåt i förmaksfenstrets bäcken förenas den under rät vinkel genom ledband med ledhufvudet på städets långa ben. Stigbygeln indelas i h u f v u d,fo tsk if va och 2 grenar eller ben. Dess utåt liggande del, h u fv u d e tj är aflångt afrundadt och har på sin spets en rund, pannfonnig, broskbeklädd fördjupning, ledgropeny hvilken med städets ledhufvud bildar en fristående ledgång. Stundom finnes mellan stigbygelns hufvud och ben en ordentlig halls. På hufvudels öfra sida finnas två öppna gropar till fäste för stigbygelmuskeln. Från hufvudet gå under måttligt stora bågar stigbygelns båda ben till hvar sin ända af fotskifvan. Vanligen år det främre benet korrlare, smalare, rakare än det bakre. Båda äro utåt hvälfda och ha på sina inre mot hvarandra vända ytor en fåra till fäste för den tomrummet mellan de förra fyllande fållan af slemhinnan. Fotskifvan är tunn, genomskinlig, aflång, njur-

7 formig. Dess öfra rand är bågformig, den nedra midtpå njurformigt urnupen. Båda ränderna sammanlöpa under afrundade vinklar framåt och bakåt. Hundtomkring fotskifvan går en mot hufvudet vettande, listarlad ram, som äfven omsluter båda benen. Fotskifvans inåt förmaket vända yta är något upphöjd, den utåt trummhålan vettande urholkad och genom en från benens öfra ränder utgående ytterst liten list längsefler delad i 2 olika fördjupningar, af hvilka den öfra är nästan halfniånformig, hvaremot den nedra, rakare och längre, som sammanfaller med fåran uti benens inre ytor, vanligen är bredare mot bakre ändan. C) Benhårde lahyrinthen, som ligger inom, bakom och öfver trummhålan uti tinningbenets pyramid, är sammansatt af fö rm a k, h a lf cirkel bågar och snäcka, bland hvilke förmaket ligger midt i pyramiden, halfcirbågarne ofvanför och bakom förmaket och till en del öfver trummhålan samt snäckan 'innanför och framom dem båda mot pyramidens spets, a) Förm aket, som begränsas framåt af snäckan, bakåt af halfcirkelbågarne, inåt af den gemensnmine nervgångens kegelförmige spets, utåt af trummhålan, up^påt af Fallopii vattengång och främre halfcirkelbågens blåsformiga utvidgning, nedåt af hallsådergropen, är en lined sammantryckta sidor försedd, oregelbundet äggfonnig eller afiång håla, som enligt Cotugno vanligen håller i längd 2, höjd 1^* bredd ly lineer. A dess J ttr e vägg märkes det förut beskrifna förmaksfenslret» A dess inre vägg märkes den midt emot förmaksfenstret belägna, runda eller klot form i ga gropen, soin är mycket urholkad och omges framåt, uppåt och bakåt irted en skarp, kam benämnd, rand, som straxt inom och ofvanför det afrundade hörnet mellan förmaksfenstrets främre ända och öfra sida börjar med ett af små, öfre siktjläcken benämnde gångar genombrutet ungefär \ linea högt utsprång, pyram idform i ga upphöjnin

8 gen. Från denna sednaro går randen omkring klotforluiga gropen först något uppåt, sedan bakåt och nedåt till nedra randen af snäckans mynning, i hvilken den bildar en nafvellik upphöjning, som tjenar till begynnelsepunkt för snäckans skrufskifva. Till 'genomgång för kärl och nerver finnes i klotformiga gropens botlen cn mängd, tält sammangyttrade, små hål, bland hvilka 3 4 äro något större än de öfriga. Den af dem genombrulne delen af benskifvan kallas klotformiga gropens sikijliick. Bakåt och uppåt finnes på inre väggen nära främre randen af gemensamme mynningen för de båda lod rät e lialfcirkelbågarne ett litet hål, som är förmaksmynningen till förm akets a) att engång, hvilken på pyramidens bakre yta ungefär midt emellan mynningen till den gemensam- IIIe nervgången och tverfåran slutar med en sned t bakåt, utåt och nedåt rigtad af en tunn benskifva betäckt springa eller, såsom Liucke funnit, ett rundi häl. A nedra väggen strax bakom och nedom förrnaksfenstrets nedra rand märkes, rigtad snedt nedåt och framåt snäckans mynning, som till form och storlek är temligen lik förmaksfenstret. Genom den förut beskrifna, nafvellikt upphöjda nedra ändan af randen omkring klotformiga gropen och snäckans skrufskifva delas denne mynning i en inre eller bakre, större del, ledande till trummans, och en yttre eller främre, mindre, ledande till förmakets skrufgång. Den förre, som är den egentliga och enda mynningen till trummans skrufgång, har visserligen blifxit antydd af Lincke, men dock, så vidt jag har mig bekant, ännu af ingen blifvit beskrifven. Börjande i öfra ändan af främre väggen mellan öfre lodräte halfcii kelbågens blåsformiga utvidgning uppåt, den våglätes utåt och pyramidformiga upphöjningen nedåt utsträcker sig längsefter öfra och bakre väggarna först bakåt, sedan nedåt och framåt halfcirke!formigt omkring klotrunda gropen, skilljd från denna genom hennes kam, den af/änga eller äggrunda gropen, som är grundare, men större än den klotfor-

9 iiuga. fiakåt öfvergår Hon nflånga gropen mdemot förmakets hotten uli en ränulik fördjupning, hvilken iir försedd ine<i en, den nedre benäm nd, siktßäck, for genomgång af kärl och nerver. V id främ re väggen märkas början till don aflånga gropen och pyramidformiga upphöjningen. liai fei i kelbågarnes mynningar anföras vid de nu i ordningen följande b) Ua/fcirkelbägarnc. I)e äro Ire öfver och bakom lörmaket, fran hvilket de ul gå, liggande bågfornnige gångar, bland hvilke 2 ligga lodriilt, on vågrätt. Dleras håligheter äro ej cirkelrunda nian allån»:! randade mied störste diametern belägen melo lan bågens hvällda ochi urgröpta ytor. Hvarje af desse bågar är midlpå smalare än i hvardora ändan Alle tre ha en bias- eller lökfomnigl utvidgad början, kallad bhlsfnm tiga ulviidj;ninge/i. De äro mycket olika hos olike personer. Deras bågar äro ej fullt cirkelformige. a) () fre I o d r S t e h a 1f c i r k e I b å g e n som framskjuter på pyramidens främre yla och öfra rand såsom en kam, står upprätt med bågen uppåt och ändarna nedåt något snedt inifrån, bakifrån utåt, fiamåt. lian börjar med en blåsfonuig utvidgning i vinkelen mellan främre och öfra väggarna, blir strax smalare, stiger i början, rigtad något bakåt, i höjden, hvarefler han bågformigl vänder sig bakåt för att förena sig med öfra ändan af ß) H akrc lodrä te halfcirkelbågen, som ligger bakom förmaket med bågen vänd mot pyramidens bakre yta och vårtutskottet. Ilan korsar den följande och bildar enligt Lincke mot den föregående en \inkel af Höljande med en blåsformig utvidgning i förmakets nedra vägg vid vinkelen mellan denna, inro och bakre väggarna, går han först bakåt och utåt mot vårt utskottet, derefter bågformigt uppåt och framåt, för att förena sig med den förre uti den gemensamme gången, som är något vidare in hvardera af de båda serskilde bågarne och slutar efter något öfver en lineas lopp i vinkeln mellan förmakets bakre och öfra väggar, y) Den våg rät c c irk e l b å

10 g en, som är minst, men rymligast, ligger vågrätt med bagen rigtad utåt mellan de båda föregående, under den öfre. Börjande med en blåsformig utvidgning i öfre delen af förmakets yttre vägg ofvanför förmaksfenstret, nedanför öfre lodräte balfcirkclbågens blåsformiga utvidgning,-går han nästan fullkomligen C-formigt först bakåt och sedan framåt tillbaka till förmaket, i b vi 1ket ban åter inträder mellan de båda lodräte halfcii kelbågarnes gemensamma mynning och den bakres blåsformiga ut* vidgning straxt fram- och nedom den förra, bak- och ofvanför den sednare, c) Snäckan ligger i pyramiden med basen vid gemensamme nervgångens kegelförmige spets, hvarifrån den i sned rigtning sträcker sig utåt och nedåt mot hammarmuskelns halfkanal. Tänker man sig ett mot ena ändan jemnt afsmalnande, blindsäckformigt, som ett snäckhus omkring en axel lindadt rör medelst en kring'axeln till nära rörets blindsäckformige spets gående tunn skilljevägg deladt uti 2 skruflorinigt kring axeln förlöpande gångar, hvilke framom skilljeväggens ända i rörets blind* säck öfvergå i hvarandre, så har man bilden af snäckan. Snäckgången afsmalnar jemnt från basen till spetsen. Dess inro, mot axeln vända vägg är, så långt skrufskifvan räcker, något inböjd. Den går omkring axeln 2 i bvarf, Snäckan visar större likformighet än labyrinthens Öfrige delar. Börjande med den förut beskrifna, i förmaket belägna mynningen till snäckan går den först utåt och framåt, derefter nära 2 lineer långt nästan vågrätt mot pyramidens spets, hvareftor den skruflormigt lindar sig först uppåt, sedan framåt och derefter nedåt och så vidare omkring sig sjelf från främre väggen af förmaket till hammarmuskelns halfkanal, Gångens första hvarf är sä betydligt vidare än det andra, att detta sednare till större delen ligger liksom inom det förra, hvilket endast ofullständigt betäckes af slutet af det andra. Tredje halfva hvarfvet, som begynner vid det andras utåt och

11 nedåt belägna Unda, skjuter derefter framåt utöfver det andra och slutar ined en något t»ii plattad t afrundad blindsäck vid den s. k. hatten. yjxeln, pelareuj som i medelpunkten af snäckan sträcker sig från dess bas till den skålformigt hvälfde spetsen, bildas nf snäckans inre, pe~ lar- eller axelskifva benämnda vägg. 1 de 2 första hvarfven är han (pelaren) temligcn tjock, kegelförmig. Vid slutet af andra hvarfvet vrider pelarskifvan sig en half gång om sig sjelf och stiger derefter tvert opp mot snäckans tak, hvari den öfvergår. Härigenom kommer hon (pelarskifvan) att bilda ett med en öfre, fri, vanligen halfmånformigt hvälfd, stundom rak, glatt och afrundad kant försedt, från den genom snäckans medelpunkt gående axeln under en trubbig vinkel afvikande väggformigt utskott, hvats kant utgör slutet af pelaren, som, sådan den före Lincke blifvit beskrifven, bildas i de 2 nedersta hvarfven ensamt af pelarskifvan, medan den i öfversta halfva hvarfvet bildas dels af denna, dels af den» edan beskrifna, rörforrniga skidan, hvilken dock dertill lämnar minsta bidraget. Pelarens boltenvägg bildas af en skrufformigt vriden benskifva, hvars nedra yta utgöres af en del af den gemensamme nervgångens främre vägg. Den kärna* som fyller rummet mellan denna pelarens botten- och dess sidoväggar består af en pipig, af månge, små gång;ar uppfylld benväfnad. Desse gångar äro troligen lika månge som boltenväggens hål, hvilka utgöra deras mynningar. Desse gångar gå först i nära samma riglning som pelaren till dess yta, vid hvilken de vända sig vinkelrätt från den förre för att inträda mellan benhårde delens af skrufskifvan båda lager, hvarest de fördela sig i allt smalare rör, hvilka med ytterst fina mynningar öppna sig i' skrufskifvans fria rand. De, hvilke gå till skrufgångens nedra hvarf, äro korsfäst och vidast. Öf versta halfva hvarfvet skall endast erhålla en gång, som börjande i det stora hålet i medelpunkten af pelarens bottenvägg sträcker sig midtigenom hole pelaren

12 till yttersta ändar» af skrufskifvans liake. Denne gang skall vara rymligare än någon af de Öfrige. Den med mänga från pelarens botten till dess spets gående hal och fåror försedda pelarväggen nr öfverallt omgifven af en ihålig, refila d skida, som bildar en tunn fristående, en knapp linea bred fördubbling, Inilken nästan utefter hela dess längd delar snäokgången i 2 gångar, benämnda trappor, skrufgängar, af hvilke den ål trummhalan helägne, kallas trummans- eller nedra trappan eller skrufgängen, den andre förm aks- eller öfra trappan tdler skruf gängen. Den uti trummbålans skrufgång beliollige delen af skidan är tandad och medelst tänderna helt löst fästad vid pelaren, hvareniot den i förmaksskrufgången befintlige delen af samma skida och pelaren fullkomligt sammansmält med hvarandre. Genom denna innerliga förening får denne delen af pelaren ett hvitare utseende än»len öfrige delen af snäokgången. Den nyssnämnda fördubblingen, benämnd benhårda skrufsk/fvan y som från den vid snäckans mynning nedom förmakets klotformiga grop midt emot den benbrygga, hvilken skilljer förmaksfenstret från snäckfenstret, småningom utskjutande temligen tjocke kammen vrider sig längsetier snäekgångens inre vägg kring pelaren, blir derunder tunnare, mjukare. I snäekgångens tredje balfva hvurf, en half eller tredjedels linea från pelarskifvans frie kant, springer benhårde delen af skrufskifvan ifrån detta sednare och utlöper i en fri spetsig, bak- eller skärformigt krökt ända, benämnd skrufskifvans hake. Den i trummans skrufgång befintlige delen af skidan sammansmälter icke, då den wider sig omkring pelarskifvans frie kant, med delta sednare, ulan uppstiger som en fri vägg, hvilken i förening med det från axeln åt sidan och nedåt utskjutande utskottet af snäokgångens inre vägg bildar den s. k. tratten, en kegelförmig! tillspetsad båla, hvars rör enligt alle äblre Anatomcr skall sträcka sig midt igenom hele pelaren och ha sin mynning midt i den gemensamme ncrvgån-

13 gens skrufïormigt sikllike fkiqk. Emedlertid slutar han (iratlen) blindt pa öfversta ändan af den egentlige pelaren. Benhårda skrufskifvan, hvars frie kant enligt Lincke ieke är fållikt oaiviken utan, som han yttrar sig, söndersplittrad, är i denne kant tunnare, tätare, lnitare och genomskinligare än närmare pelaren, i hvars grannskap dess häda benskifvor synas tydligen åtskilljda genom mellan dem befintlig, pipig benväf, som sammanbinder dein både ined pelaren och sinsemellan. Benhårda skrufskifvans öfra lager är reffladt eller forsedt med från pelaren strålformigt utlöpande fåror och många små hål. Börjande i mynningen af nedre skrufgången vrider sig med denne rundtomkring pelaren den s. k. pelarens skrnfform ige gkng ända till tratten, i In il ken den inträder genom det hål, om hvilket äldre Anatomer trott, att det leder till den af dem beskrifna nyss omnämnda hålan inuti pelaren. Betraktad i sin helhet är skrufskifvan sammansatt af (re olike väfnader. Närmast pelaren bildas hon af fördubblingen af dennes benskifva. Vid denna fördubblings frie kant vidtager den broskartade delen. Båda desse delar äro betäckte med en ofvan beskrifven af labyrintbens vattenafsöndrande hinna till snäckan afgifven rörformig; förlängning, hvilken från skrufskifvans broskartade del vidare fortgår till snäckgångens utåt tända, bågformiga 'ägg, bvaiunder hon sammanträffar med den likartade från den ben- och broskartade sktufskif- \ans andra yta kommande. Dessa sålunda sammanfogade hinnor fullborda den mellan trummans och förmakets skrufgängar befintliga sk il i je \ äggen. Hela skrufskifvan har lyra olika färgläggningar. Den första, som är mörkare än den andra, finnes uti den närmast pelaren belägne delen af benhårda skrufskifvan, hvars tunnare, närmast den broskartade skifvan liggande del, innehåller den andra. Den tredje uti skrufskifvans broskartade del befintliga är återigen mörkare. Den fjerde har slutligen sin platts i skrufskifvans hinnaktige del och är återigen

14 ljusare. Ä den yltre mot trummhälan liggande väggen af den ofvan beskrifne trummans skrufgång finnes nära dess mynning snäckfenstres inre öppning, som genom ett halfmånformigt hvälfdt från trummskrufgångens vägg deri inskjutande utskott får aflång form. Nära snäckfenstret finnes ett fint h ål, som leder till snäckans s. k. 'vattengång, hvilken nedom mynningen till den gemensamine nervgången, mellan hallsådergropen och hallspulsådergången, på gränsen mellan pyramidens bakre och nedre ytor slutar med en trekantig, trattform iga gropen benämnd öppning, skilljd från hallsådergropen genom en lialfmånformig benskifva. Trummans skrufgång är rymligare, men korrtare än förmakets, d) Den gemensam/ne n ervgången j vanligen inre hörselgång benämnd, börjar på främre delen af pyramidens bakre yta med ett stort, äggformigt hål, som kallas inre öronhål et och omges af en glatt, uppdrifven kant. Sjelfve gången, som går snedt inifrån, framifrån utåt, bakåt, är sällan mer än 5 lineer lång och synes sluta blindt, hvarföre den äfven af äldre författare blifvit kallad blinde gången. Dess botten delas genom en från främre väggen sig småningom höjande benrygg, skärformiga r a n d e n i 2 olika gropar, kallade vikar, a f hvilka den ena > belägen öfver skärformiga randen, är smalare, mindre och leder till Fallopii vattengång som först öfver förmaket och snäckans första hvarf går vågrätt bakåt och ntåt, derefter under en nästan rät vinkel kröker sig mot trummhålans inre vägg, på hvilken han bildar tverslån. 1 krökningen mottar han bakre ändan af vidianska fåran och afger i grannskapet af trummhålans vårtformiga upphöjning ett hål till genomgång för trummsträngen. Bakom trummhålans inre vägg och dess vårtformiga upphöjning kröker den (gången) sig ånyo, går bakom trummhålan under kanalen mellan denna och vårtutskottets håligheter nedåt, för att framträda mellan vårt- och grillelutskotten i gritïelhalet. Nära

15 delfa liai går den ofvan beskrifne vårtutskottets gång snedt igenom Fallopii vattengång. Ofvan- och utanför mynningen till Fallopii vattengång ligger i samma vik en trång, men djup, nästan trattformig fördjupning, försedd med 1 3 för blotta ögat märkbara hål, omkring hvilka ligga många små, tätt sammanhopade. Dessa hål föra till små kanaler, hvilke gå dels till förmakets pyramidformiga upphöjning dels till öfre och yttre halfcirkelbågarnes blåsformiga utvidgningar, hvari de bilda en siktlik fläck. Den andra viken ^ som är större, ligger nedanför skärforiniga randen och slutar till utseendet som en hlindsäck. Den är tydligen delad i två fördjupningar, af hvilka den främre, större, som blifvit kallad runda urgröpningen, är temligen djup och skruftormigt urholkad. Denna skrufformiga urholkning, soin motsvarar snäckans skrufgångar, skall enligt äldre författare midt i botten ha ett temligen stort hål, motsvarande snäckans medelpunkt. Längsefter hela skrufformiga u r holkningen finnas inånga, mycket små hål, af hvilka de yttersta och vid den skrufformiga fördjupningens början belägna äro störst. Hela denna urholkning har blifvit kallad skrufförm igt siktltke fläcken. Ofvanför denne, helt nära intill den skärforiniga randen ligger en liten helt grund fördjupning, i hvilken man upptäcker 2, 3 hål, af Scarpa bienämnda förm akets egentliga håly omkring hvilka finnas många hårfina öppningar, ledande till gångar, hvilke under form af en aflång siktlik flä c k sluta i förmakets klotformiga grop. Något ofvanför den sistnämnda fördjupningen finnes ett ensamt hål, som är mycket större än de öfriga. Detta kallades af Morgagni ensamma hålet. Det leder till bakre lodräte halfcirkelbågens början, hvarest det såsom nedre siktli~ ke flä cken j öppnar sig med många små mynningar. Gemensamme nervgången är invändigt beklädd med en förlängning af hårda hjernhinnan.

16 l). Jïlodkiirt. a) N edre, främ re öronpulsådrornci äro vanligen 2 4 utgående frän tinningpulsådern nära intill hvarandra. De gä till främre nedre delen af yttre örat och hörselgängen. b Öfru ft (i nre öronptilsådern utgår likaledes från tinningpulsdern, vanligen ined 1, stundom med 2 stammar och går till öfre delen af yttre örats främre omfang, hvarcst den utbreder sig i huden och örats ly flare. c) Bakre öronpulsådern utgår vanligen från hufvudets yttre pulsåder, men ofta äfven från nackpulsådern och inre käkpulsådern. Från bakre öronpulsåderu utgår g/*/ffelpillsådern, som genom griffelhålet inträder i Fallopii vattengång. Genom kanalen för trummsträngen afgår från henne en gren, trunim/iinnans öfru pulsåder, som utbreder sig i våt tillskottets håligheter, hörsel gången, snäckan o?h trummhinnan. Derefler förenar griffelpulsådern sig med en gren, som genom inre ändan af Fallopii vattengånrg möter från hårda hjerhinnans medlersta pulsåder. Bakre öronpulsådern fördelar sig vidare i fördjupningen bakom örat i 2 grenar, af hvilke den nedre ger grenar till örats bakåtdragare och hud. den andre går bakom örat framifrån, nedifrån bakåt, uppåt och delar sig i 2 3 grenar, af hvilke en går till vårtutskottet, en annan till njurformiga fördjupningens bakre yta, på hvilken han förser örats bakåtdragare och tvermuskel, hvarefter lian genomtränger öroubrosket för att på dess urgröpta yta utbreda sig i huden. d) Djupa öronpulsådern kommer från inre käkpulsådern och utbreder sig uti broskartade hörs Igången. Stundom afger hon en gren till Eustachii rör.

17 e) Trummhinmins unira pulsäder utgår från ini p knkpulsudei n och gar gononi Glasrri sprinta «ill (itiminhålan, i hvilkor» hon utbreder sig i trummhinnan oih förenas med dess öfra pulsåder. f) En pnlsäder fo r slemhinnan i trummhålans }t- Ire viigg ul^ar ft Art tinningpulsädern och gar genoni Glaseri springa till sin bestämmelseort. g) Pulsädersrenar till Eustachii rör från inre käkpulsådern; flån dess gren niedlersta pulsådern till hårda hjernhinnan; från till fälliga niedlersta pulsådern till hårda hernhinnan, då denna pulsåder finnes; från svalgets uppåtstigande och htifwideis inre pulsådror. h) En pulsådergren, bakre vidianska pulsådern, går från hårda hjernhinnans niedlersta pulsåder till Fallopii vattengång och trunimhålan. I å förra stället förenar den sig nied griffelpulsådern. i Pul'siide ir g/ en ar från svalgets uppåtstigande och hufwtdets inre pulsådror till truniiuhålan. k^i Inre öron pulsåder?! utgår från hjernans bottenpulsåder, intruder jeuite öronnerven i den getuensaniiue nervgången, i hvars botten den delar sig i 2 grenar. Den ene, snäckans pulsåder, fördelas i månge grenar, hvilke genoni skrufioruiigt siktlike fläcken inkomnia uti snäcknn, bvarest de äro talrikast i föimaksskiufgångcn. Enligt Hreschets undersökningar delar sig hvarje gren, sedan han genomträngt det mot förmakslrappan \ända bladet af skrufskifvan, i flere mindre, Inilke genoni förening med de närmaste bilda kärlbågar, från hvilke på ski ufskifvans medlerste del utgå talrike, paralielt bredvid hvarandre liggande, mindre grenar, likaledes förenande sig till kärlbågar, hvilke åter afge en tredje följd

18 ännu talrikare grenar. Dessa hårfina kärl utbreda sig strålforinigt och utgjuta sig i eu venös vik befintlig mellan de bada lagren af skrufskifvan vid dess omkrets. Den andre grenen, förm akets pulsåder, gar genom de sina hålen till förmaket, hvarcst han fördelar sig i 2 grenar, hvilke åter fördela sig mellan hinnaktige labyrintheus båda säckar, blåsformiga utvidgningar och rör. I säckarne och de blåsformiga utvidgningarna bilda de ett tätt kärlnät. 1 halfcirkelbågarne löpa de längsefter, men afge grenar åt sidorna. Uti alle hörselverktygens delar finnas blodådror, hvilka ha lika namn med och åtfölja pulsådrorna. E- uiedlertid uppger Dreschet, att i snäckan skall finnas 2 slags blodådror, af hvilka det ena följer pulsådrorna, det andra utgjuter sig iden nyss anförda, venös a viken, som nära snäckans bas förbindes med förmakets vener. 10. Uppsugande kärl. De i yttre örat åtfölja de der befintliga blodkärlen, synnerligen blodådrorna. Bakom yttre örat framom vartutskottet linnas någre obetydlige sugåderkörtlar. Om inedlersta örats uppsugande kärl vet man så godt som intet och om labyrinthens, om möjligt, ännu mindre. Sålunda är det oafgjordt, om de sednare utträda genom Cotunnii vattengångar eller annorstädes Nerver. A) Tredelade nerven eller femte nervparet. a) Jndre grenen eller öfre käknerven. Från Meckels eller kilgomsnervknutens bakre del afgå uti en gemensam skida 2 sinsemellan nagot sammanhängande nerver, fordom ansedda för en enda, kallad vidians ka nerven. Den ena af dessa nerver, pyramidens ytliga nerv skilljer sig vid bakre ändan af vidianska gången från den andra, går genom brosket mellan kilbenet och

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM PATENT N.^0. BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM ^ätt att åstadkomma vissa slags emulsioner äfvenson. for ändamålet afsedd apparat. Patent i Sverige från den 1^l deoember

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Förebyggande träning Ergonomi / Förebyggande träning Viktigt att veta innan du startar Förebyggande träning För att du ska få maximal effekt

Läs mer

Lungorna tar upp syre från luften. Luftvägar och lungor / Luftvägarna

Lungorna tar upp syre från luften. Luftvägar och lungor / Luftvägarna Luftvägar och lungor / Luftvägarna Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att ta upp syre från inandningsluften för vidare transport till kroppens celler, samt avge koldioxid från vävnaderna

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Rehabiliterande träning / Viktigt att veta innan du startar Din skada ska vara anmäld till försäkringskassan om du skadat dig på jobbet. Innan

Läs mer

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Till Kongl. Quarantaines kommissionen i Götheborg! Ehuru sterbhusdelägarne efter aflidne Handlanden Adam

Läs mer

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23)

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23) UPPVÄRMNINGSSTRETCH Stretchövningarna i det här kapitlet värmer upp dina leder och muskler på minsta möjliga tid. Om du arbetar dig igenom programmet tillför du energi till kroppen och kommer igång på

Läs mer

Så mäter du din lägenhet HANDLEDNING OCH BESKRIVNING AV REGLER

Så mäter du din lägenhet HANDLEDNING OCH BESKRIVNING AV REGLER Så mäter du din lägenhet HANDLEDNING OCH BESKRIVNING AV REGLER Olika regler för olika byggår Om det uppstår tvist om en lägenhets yta ska lägenheten mätas efter särskilda regler. Det finns olika regler

Läs mer

Jag har på vissa ställen hänvisat till instruktionsboken om ni inte har den kvar så finns den under länken instruktionsböcker.

Jag har på vissa ställen hänvisat till instruktionsboken om ni inte har den kvar så finns den under länken instruktionsböcker. Länken Om Slipning har vi nu börjat lägga in på vår hemsida. Mycket felar ännu men efterhand kommer den att kompletteras. Vi arbetar också med nya tillbehör till er som slipar svarvstål. Informationen

Läs mer

TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST!

TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST! TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST! För att du skall få träningen att funka när sommaren klingar av och hösten är här har sjukgymnasten Marie Larsson gjort ett program som du lätt kommer igång med.

Läs mer

ScreenLine 60 ScreenLine 90

ScreenLine 60 ScreenLine 90 Lunex Screen line. Monterings- och bruksanvisning med mått ScreenLine 60 ScreenLine 90 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 n9 10 n Måttagning Screenline 60 Måttagning, montage Screenline 60 Måttagning, montage Screenline

Läs mer

Sommarträning Enkla, roliga och effektiva övningar med eller utan gummiband.

Sommarträning Enkla, roliga och effektiva övningar med eller utan gummiband. Sommarträning Enkla, roliga och effektiva övningar med eller utan gummiband. Enkelt att ta med på semestern! Övningarna framtagna av: Karin Jönsson, leg. Kiropraktor och Emilie Svedberg, lic Personlig

Läs mer

Används oftast som snickarhammare För att slå i stora spikar Du kan dra ut spikar med klon

Används oftast som snickarhammare För att slå i stora spikar Du kan dra ut spikar med klon Klohammare Används oftast som snickarhammare För att slå i stora spikar Du kan dra ut spikar med klon Penhammare Lämplig för mindre spikar Penen (baksidan) används för att fästa spikar Finns i olika storlekar

Läs mer

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen.

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen. Uppvärmning Innan träning påbörjas bör någon form av uppvärmning ske. Det finns många sätt att värma upp. Att gå en snabb promenad eller att småjogga är två vanliga sätt. Det bästa är att göra ett genomtänkt

Läs mer

1 Information till patienter med hål i gula fläcken

1 Information till patienter med hål i gula fläcken 1 Information till patienter med hål i gula fläcken VAD ÄR HÅL I GULA FLÄCKEN? Gula fläcken (makula) är den centrala delen av näthinnan (retina) som svarar för synskärpan. Det är med gula fläcken man kan

Läs mer

Monteringsanvisningar för FIX Road systemet

Monteringsanvisningar för FIX Road systemet Monteringsanvisningar för FIX Road systemet A. med bultade skenor... 1 B. med fästen för skenorna... 3 Före montering: för bästa resultat och undvikande av skador bör monteringen av skenorna göras av två

Läs mer

Innehåll. Program. Expressträning träningskonceptet för dig. Träningsprogram. Övningsbank. 4 Jaris förord 7 Jennies förord

Innehåll. Program. Expressträning träningskonceptet för dig. Träningsprogram. Övningsbank. 4 Jaris förord 7 Jennies förord Innehåll 4 Jaris förord 7 Jennies förord Expressträning träningskonceptet för dig 10 Expressmetoden 13 Expresstyrketräning 14 Expresskonditionsträning 15 Inför expressträningen Övningsbank 18 Ben: 20 lår

Läs mer

VIKTIGT! SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Bär ditt barn trygt

VIKTIGT! SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Bär ditt barn trygt VIKTIGT! SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Bär ditt barn trygt Läs igenom instruktionerna innan du börjar använda din Caboo DX sjal. Vi ber deg speciellt om att läsa säkerhetsanvisningarna som är till för att du

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

SVERIGE UTLÄGGNINGSSKRIFT nr 360 769 mtci G 21 c 13/02

SVERIGE UTLÄGGNINGSSKRIFT nr 360 769 mtci G 21 c 13/02 SVERIGE UTLÄGGNINGSSKRIFT nr 360 769 mtci G 21 c 13/02 PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET P.ans. nr 2312/72 Inkom den 24 II 1972 Giltighetsdag den 24 II 1972 Ans. allmänt tillgänglig den 25 VIII 1973 Ans.

Läs mer

TRX TRIATHLON träningsprogram

TRX TRIATHLON träningsprogram TRX TRIATHLON träningsprogram Övningarna är funktionella på så sätt att de är grenspecifika för triathlon och eller aktiverar flera muskelgrupper. Programmet fungerar i alla träningsperioder men i synnerhet

Läs mer

Övning 3 A. Sittande rodd med gummiband/bakåtförande av axel och skulderblad

Övning 3 A. Sittande rodd med gummiband/bakåtförande av axel och skulderblad 1 Styrketräningsprogram för axlarna i tre steg Basprogram I Övning 1. Hållningsträning/Axlar Ta ett djupt andetag och höj axlarna. Andas ut, sucka ut luften och sänk samtidigt axlarna. Övning 2. Hållningsträning/Skulderblad

Läs mer

VIKTIGT: SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK

VIKTIGT: SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK A B D C E F SV VIKTIGT: SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Allmänna säkerhets- och användingstips: Säkerhet Läs användningsinstruktioner och se på bilderna innan du börjar använda bärsjalen. Det följer med speciella

Läs mer

Rehab/förebyggande 2012-02-20

Rehab/förebyggande 2012-02-20 Rehab/förebyggande 2012-02-20 Innehåll Inledning... 3 Övningar... 4 Utan hjälpmedel... 4 Gummiband... 5 Exempel på pass... 8 Landbaserade... 8 Cirkulationsträning... 8 Vanliga problem... 8 Akut överbelastningssmärta...

Läs mer

Imatra Aktie-Bolag. "Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts

Imatra Aktie-Bolag. Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts Hans Kejserliga Majestäts resolution i anledning af Handlanderne Woldemar och Wilhelm Hackmans jemte öfrige delegares uti Imatra Aktie' Bolag underdåniga ansökning om stadfästelse ;1 följande, för detsamma

Läs mer

Vad måste köpas till för att få byggsatsen komplett?

Vad måste köpas till för att få byggsatsen komplett? NKLJ litt Mo NKlJ Mo från Bygg svenskt. Du har nu i din hand den allra första versionen av en byggsats av en Mo malmvagn. Troligen de tyngsta vagnarna som trafikerat svenskt smalspår. Trots de komplicerade

Läs mer

Ryggträning. Övningar för dig med kotfraktur till följd av benskörhet

Ryggträning. Övningar för dig med kotfraktur till följd av benskörhet Ryggträning Övningar för dig med kotfraktur till följd av benskörhet Ryggträning för dig med kotfraktur Du som har en eller flera kotfrakturer kommer att må mycket bättre om du börjar träna din rygg. Det

Läs mer

Montage av Färdigkapad Halle Stomme.

Montage av Färdigkapad Halle Stomme. Montage av Färdigkapad Halle Stomme. Lite kompletterande bildinfo utöver monteringsanvisningen På följande sidor ges kompletterande förklaringar till hur Färdigkapade limträstommar från Halle är utförda

Läs mer

1. De första två övre huggen med hillebarden från vänster sida

1. De första två övre huggen med hillebarden från vänster sida Mairs Hillebard kapitel 1. De första två övre huggen med hillebarden från vänster sida I följande stycke gör du så här: ställ dig med vänster fot fram, och håll hillebarden över huvudet, kliv sedan fram

Läs mer

Temakväll - pausgympa

Temakväll - pausgympa Temakväll - pausgympa Pausgympa Ökad cirkulation/skakningar Spänn och andas in samtidigt som du spänner hela armen, andas ut och slappna av/skaka lätt på armen. Upprepa med andra armen och benen. Studsa

Läs mer

Hörseln. Ytterörat. Örat har tre delar ytterörat, inneörat och mellanörat.

Hörseln. Ytterörat. Örat har tre delar ytterörat, inneörat och mellanörat. Våra sinnen Hörseln Örat har tre delar ytterörat, inneörat och mellanörat. Ytterörat I ytterörat finns öronmusslan och hörselgången. Öronmusslan fångar in ljudet som åker in i hörselgången. I hörselgången

Läs mer

I rondat ska barnen landa på mage

I rondat ska barnen landa på mage MATTA Innan barnen kan börja med något svårare övningar så bör dom kunna stå på händer. Nedan följer några tips på övningar som leder till handstående. För att lära barnen vilken vinkel kroppen ska ha

Läs mer

Montageanvisning Maximal Compactkarm

Montageanvisning Maximal Compactkarm Montageanvisning Maximal Compactkarm 1. Börja med att ta ur bågen ur karmen genom att dra ur sprinten i det övre gångjärnet. Tryck med en skruvmejsel in det undre fjädringslåset och vrid till. För sprinten

Läs mer

Instruktion Yd v. 0.4 Sida 1 av 5

Instruktion Yd v. 0.4 Sida 1 av 5 Instruktion Yd v. 0.4 Sida 1 av 5 INSTRUKTIONER YD Observera, instruktionen är helt nyskriven och uppdateras fortfarande. Titta på produktsidan på www.mollehem.se efter senaste versionen. HJÄLPMEDEL SOM

Läs mer

VID INVIGNINGEN AF NYA UNIVERSITETSHUSET I UPSALA DEN 17 MAJ 1887. Tal. Rektor.

VID INVIGNINGEN AF NYA UNIVERSITETSHUSET I UPSALA DEN 17 MAJ 1887. Tal. Rektor. 1 Hämtat från www.sahlinska.se Sahlinska släktföreningen (Värmlandssläkten) Underrubrik: Släkthistoria C. Y. Sahlin VID INVIGNINGEN AF NYA UNIVERSITETSHUSET I UPSALA DEN 17 MAJ 1887. UPSALA 1888 AKADEMISKA

Läs mer

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Gör övningarna i den takt som känns bäst för dig. Skippa övningar som inte känns bra eller som du får mer ont av. Du ska känna dig pigg efter programmet! 1. Övningar

Läs mer

Utfallssteg. K. Ekelöf, H. Östlund

Utfallssteg. K. Ekelöf, H. Östlund Cirkelträning Utfallssteg Tag ett steg framåt med främre knät i 90 graders vinkel, stanna strax ovanför marken med det bakre knät. Tag därefter ett nytt steg med andra benet. Det främre benets knä ska

Läs mer

Bröstrygg och Skuldra

Bröstrygg och Skuldra Bröstrygg och Skuldra 2:1 Deltoideus. Armens starkaste lyftare. Sitter som en axelklaff från nyckelbenets yttre tredjedel, från skulderbladets övre utskott och dess bakre utskott och går ner till överarmens

Läs mer

MOTION KÄNNS BRA. effekter, men förvänta dig inga mirakel. Effekterna av motionen märks så småningom. 2 Ledvänlig motion

MOTION KÄNNS BRA. effekter, men förvänta dig inga mirakel. Effekterna av motionen märks så småningom. 2 Ledvänlig motion Ledvänlig motion MOTION KÄNNS BRA Människan är skapad för att röra på sig. Även om psoriasis ofta medför många olika ledsymptom, såsom stelhet och smärta i lederna, så kan och bör man ändå motionera. Anpassa

Läs mer

och muskler Hud, skelett

och muskler Hud, skelett Hud, skelett och muskler Mycket av det som du lägger märke till hos en annan människa har att göra med hud, skelett och muskler. Hela kroppen täcks ju av hud. Och det är skelettet och musklerna som ger

Läs mer

Kom i form med cirkelträning!

Kom i form med cirkelträning! Kom i form med cirkelträning! Varsågod - här bjuder vi på ett cirkelpass som är en form av intervallträning. Det är ett effektivt och varierande sätt att träna kondition, spänst och styrka. Tidsintervallen

Läs mer

Ögats Anatomi och Fysiologi Termin 2 Optikerutbildningen. Basalt introduktions-kompendie

Ögats Anatomi och Fysiologi Termin 2 Optikerutbildningen. Basalt introduktions-kompendie Ögats Anatomi och Fysiologi Termin 2 Optikerutbildningen Basalt introduktions-kompendie Fredrik Källmark och Marika Wahlberg 2007 Ögonlocken Ögonlockens uppgift är att skydda ögat från skador, men också

Läs mer

Luftförvärmare- Manual + Faktablad

Luftförvärmare- Manual + Faktablad Luftförvärmare- Manual + Faktablad Luftförvärmarens funktion och hur den är konstruerad Luftförvärmare är ett riktigt energismart och miljövänligt sätt att värma upp ett hus på. Den här luftförvärmaren

Läs mer

Simp-Släg. t e t, Cottus Linn.

Simp-Släg. t e t, Cottus Linn. 22 Pl. 4. Fig. 3, böjd, spetsig tagg, samt 6 mjuka, delade strålar. Bröstfenorna sitta ett stycke bakom gällocksranden, äro ispetsen tvära, nästan jemnbreda och tunna, hafva hvardera 10 odelade strålar.

Läs mer

Stretchprogram varje övning ca 30sekunder Stretcha nacke

Stretchprogram varje övning ca 30sekunder Stretcha nacke Stretchprogram varje övning ca 30sekunder Stretcha nacke Stretcha nacke Övning 1 Stå upprätt som på bilden och rulla med huvudet från den ena sidan till den andra och känn hur du stretchar ut nacken. Stretcha

Läs mer

MÄT OCH MÅTTA. Lärarhandledning

MÄT OCH MÅTTA. Lärarhandledning MÄT OCH MÅTTA Lärarhandledning 1 Mätväskan innehåller all tänkbar utrustning för att göra olika matematiska undersökningar på Universeum. Räkna till exempel ut volymer i vår regnskog eller mät längder,

Läs mer

OPTIK läran om ljuset

OPTIK läran om ljuset OPTIK läran om ljuset Vad är ljus Ljuset är en form av energi Ljus är elektromagnetisk strålning som färdas med en hastighet av 300 000 km/s. Ljuset kan ta sig igenom vakuum som är ett utrymme som inte

Läs mer

DEMONTERING AV REVERSERINGEN OCH ANDRA RENOVERINGAR PÅ AXELN MD6-MD7

DEMONTERING AV REVERSERINGEN OCH ANDRA RENOVERINGAR PÅ AXELN MD6-MD7 DEMONTERING AV REVERSERINGEN OCH ANDRA RENOVERINGAR PÅ AXELN MD6-MD7 Nedanstående anvisning för renovering av propelleraxeltätning på MD6- MD7 med kombireversering, har framställts av Vega Marin AB på

Läs mer

Torsk-Slägtet, Gadus Linn. framom. fiskarna eller Malacopterjgii subbrachiij. fornij dels genom de tillspetsade bukfenornajsom

Torsk-Slägtet, Gadus Linn. framom. fiskarna eller Malacopterjgii subbrachiij. fornij dels genom de tillspetsade bukfenornajsom 76 Pl. 17, med andra arter, likväl merendels af sitt eget slägte, särdeles under deras lekfester. Denna egenskap har gifvit anledning till ordspråket: "Sarf ven ilivar lek." Af denna egenskap och äfven

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

Tillhör WSSKs webbsida. Får ej kopieras utan tillstånd av författaren.

Tillhör WSSKs webbsida. Får ej kopieras utan tillstånd av författaren. TRIMNING AV WELSH SPRINGER SPANIEL Av Yvonne Schwermer-Herngren, Kennel Iago Som ägare av en welsh springer har du troligtvis redan blivit informerad av din uppfödare om den regelbundna pälsvård som rasen

Läs mer

LIDINGÖLOPPET 15 KILOMETER

LIDINGÖLOPPET 15 KILOMETER LIDINGÖLOPPET 15 KILOMETER FIALOTTA 41, 8 VECKOR, 2 LÖPPASS/VECKA MÅL TID 1.30-1.45 Jag ska springa Lidingöloppet 15 km med målet att springa på en tid jag tycker är bra med mina förutsättningar. Men jag

Läs mer

Alla nya övningar skall värderas före tävlingen. De ska skickas till Gymnastikförbundet senast två månader före tävlingen.

Alla nya övningar skall värderas före tävlingen. De ska skickas till Gymnastikförbundet senast två månader före tävlingen. SVÅRIGHETSTABELL Övningar och symboler För att övningar ska räknas som olika ska de ha olika koder. Svårighetstabellen kommer att uppdateras kontinuerligt under tävlingssäsongen, varför vi rekommenderar

Läs mer

Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att

Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att Luftvägar och lungor Näsmussla Till luftvägarna räknas: 1. näsan 2. bihålorna 3. svalget 4. struphuvudet 5. luftstrupen 6. luftrören. Lungorna tar upp syre från luften Luftvägarnas och lungornas viktigaste

Läs mer

Startprogram version 3

Startprogram version 3 Startprogram version 3 Så här kan du börja din träning i gymet. Du kan skriva ut sidorna och ha som stöd när du börjar träna. OBS!!: Börja med lägsta antalet rörelser och låg belastning. Ta det lätt de

Läs mer

8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA. DEN 3 MAJ 18fift. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S.

8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA. DEN 3 MAJ 18fift. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S. 8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA Å ALLMÄN SAMMANKOMST DEN 3 MAJ 18fift. S T O C K H O L M. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S. Föreningen T. I. har till ändamål: l:o) att bidraga till

Läs mer

Håriga öron är det bästa som finns!

Håriga öron är det bästa som finns! Håriga öron är det bästa som finns! Hej kompis! Visste du att alla har hår i öronen? Ja, du kanske trodde det bara var en och annan gammal farbror som har det, men sanningen är att vi alla har hår i örat.

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

HANDHAVANDEINSTRUKTION VETEK VIBRA SUPER 2

HANDHAVANDEINSTRUKTION VETEK VIBRA SUPER 2 HANDHAVANDEINSTRUKTION VETEK VIBRA SUPER 2 Innehåll: Säkerhetsinformation 1 Översikt 2 Uppackning 3 Montering 4-5 Tryckknappshantering 6 Övningar 7-12 Kopplingsschema. El stycklista. 13 Underhåll och felmeddelanden

Läs mer

Pälsvård och klippning av Curly Coated Retriever

Pälsvård och klippning av Curly Coated Retriever Pälsvård och klippning av Curly Coated Retriever av Hannie Warendorf (översättning Millan Ericsson) Hur ska de se ut? För Curly Coated Retriever är pälsen en mycket viktig del. Pälsen är ju t.o.m. omnämnd

Läs mer

Ut och gå. 30 60 minuter per dag!

Ut och gå. 30 60 minuter per dag! Ut och gå! Ut och gå Vi mår bra av dagliga raska promenader. Det är inte bara konditionen som blir bättre, också benstommen förstärks, lederna mjukas upp, muskelstyrkan i benen förbättras och balansen

Läs mer

Att trimma min welsh springer spaniel Till vardags eller utställning

Att trimma min welsh springer spaniel Till vardags eller utställning Att trimma min welsh springer spaniel Till vardags eller utställning Tabitha Weiborn Inget är så vackert som en välskött päls på en welsh gnistrande röd/vit i solskenet. En bra welshpäls är lätt att sköta

Läs mer

Vi hoppas ni skall få mycket glädje och nytta av den under många år framåt.

Vi hoppas ni skall få mycket glädje och nytta av den under många år framåt. Tack för att ni har valt vår produkt! Vi hoppas ni skall få mycket glädje och nytta av den under många år framåt. Kontrollera din beställning direkt i anslutning till leveransen - Du måste meddela säljaren

Läs mer

Koncept 1- Planteringsborr Koncept 2 - Hacka Koncept 3 - Planteringsrör Koncept 4 - Kapselplanterare

Koncept 1- Planteringsborr Koncept 2 - Hacka Koncept 3 - Planteringsrör Koncept 4 - Kapselplanterare Befintliga koncept Av de fem koncept som togs fram förra veckan har såddröret och mikroprepareringsskon sorterats bort eftersom det inte går att vidareutveckla dessa konceptet med avseende på Peter s såddrör.

Läs mer

EBK. Efterbrännkammare

EBK. Efterbrännkammare EBK Efterbrännkammare EBK håller ihop lågan längre och bidrar till en närmast fullständig förbränning och mycket låga utsläpp. Samtidigt skapar den undertryck som suger avgaser från brännkoppen vilket

Läs mer

Träningsprogram. Programmet är framtaget i samarbete med erfarna sjukgymnaster och fystränare från

Träningsprogram. Programmet är framtaget i samarbete med erfarna sjukgymnaster och fystränare från Träningsprogram - Kom igång med din träning med hjälp av BungyPump! I detta träningsprogram har vi samlat tips och övningar för hur du ökar din förbränning med BungyPump! Programmet är framtaget i samarbete

Läs mer

15 Huden och våra rörelseorgan

15 Huden och våra rörelseorgan 15 Huden och våra rörelseorgan 15.1 1 Hudens delar 2 Olika fingeravtryck 3 Leta bov 4 Sola eller inte? OH1 Fingeravtryck 5 Dött eller levande? 6 Hår och naglar i mikroskop 7 Väderkänsligt hår 8 Kallt och

Läs mer

FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR

FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR Allmänt att tänka på vid testning Testpersonen ska vara väl förberedd på testförfarandet och ska vara medveten om att det när som helst går att avbryta testet.

Läs mer

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE INNEBANDY

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE INNEBANDY KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE Denna cd-romskiva vänder sig främst till er som är tränare inom barn- och ungdomsidrotten. Vår förhoppning är att ni använder er av materialet i er träning

Läs mer

räkna med vasa övningar att genomföra i vasamuseet

räkna med vasa övningar att genomföra i vasamuseet räkna med vasa övningar att genomföra i vasamuseet lärarhandledning 2 (av 2) övningar att genomföra i vasamuseet Denna handledning riktar sig till läraren som i sin tur muntligt instruerar sina elever.

Läs mer

Vi är skapta för att röra på oss, men för att inte rörelseförmågan ska försämras måste vi hålla leder och muskler i trim.

Vi är skapta för att röra på oss, men för att inte rörelseförmågan ska försämras måste vi hålla leder och muskler i trim. Vi är skapta för att röra på oss, men för att inte rörelseförmågan ska försämras måste vi hålla leder och muskler i trim. Rörlighetsträning kallas de övningar som används för att förbättra rörligheten

Läs mer

FIX ROAD - surrningsduk FIX STRAP - surrband ANVÄNDARMANUAL

FIX ROAD - surrningsduk FIX STRAP - surrband ANVÄNDARMANUAL FIX ROAD - surrningsduk FIX STRAP - surrband ANVÄNDARMANUAL Allmänt FIX Road -surrningsduken är tillverkad av specialväv som är belagd med en vanligtvis gråfärgad plastyta. Plastytan skyddar väven mot

Läs mer

10 poäng Den valda längden måste vara konsekvent på alla naglar i förhållande till nagelbädden. Förlängningen skall inte överstiga 50% av nagelbädden.

10 poäng Den valda längden måste vara konsekvent på alla naglar i förhållande till nagelbädden. Förlängningen skall inte överstiga 50% av nagelbädden. BESKRIVNING AV BEDÖMNING AV GESÄLLPROV TILL NAGELTERAPEUT Bedömningsbeskrivning 1. Form Den valda formen måste vara konsekvent på alla naglar. Den valda formen måste vara tekniskt korrekt. Poäng dras av

Läs mer

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se Innehållsförteckning

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

INSTRUKTIONER T23 HJÄLPMEDEL SOM KAN BEHÖVAS BYGGSTEG RENSNING. Instruktion T23 v. 0.2 Sida 1 av 7

INSTRUKTIONER T23 HJÄLPMEDEL SOM KAN BEHÖVAS BYGGSTEG RENSNING. Instruktion T23 v. 0.2 Sida 1 av 7 Instruktion T23 v. 0.2 Sida 1 av 7 INSTRUKTIONER T23 Observera, instruktionen är helt nyskriven och uppdateras fortfarande. Titta på produktsidan på www.mollehem.se efter senaste versionen. HJÄLPMEDEL

Läs mer

INSTRUKTIONER LITT MAS/1908

INSTRUKTIONER LITT MAS/1908 Instruktion Mas/1908, Malmvagn v. 1.1 Sida 1 av 8 INSTRUKTIONER LITT MAS/1908 HJÄLPMEDEL SOM KAN BEHÖVAS Sax, att klippa loss detaljer Kniv, ex. typ brytkniv Nålfilar Tänger, långa platta varianter för

Läs mer

Nr 5. Diagonalmått Avser mått mellan ytterhörn på bjälklag eller grundmur. Toleransen gäller samtliga diagonaler.

Nr 5. Diagonalmått Avser mått mellan ytterhörn på bjälklag eller grundmur. Toleransen gäller samtliga diagonaler. Måttdefinitioner Nr 1. Läge i sida från närmaste sekundärlinje Avser avvikelse från basmåttet till närmaste sekundärlinje (2 st). Kravet avser läge valfritt utmed hela komponentens höjd. Vanligen mäts

Läs mer

Strandträning med funktionella övningar

Strandträning med funktionella övningar Strandträning med funktionella övningar Arbeta under 45 sekunder vid varje övning. Den första löpövningen kan du utföra under 1-2 minuter. När du arbetar med en sida i taget kan du arbeta växelvis med

Läs mer

Dörrar, vindfång. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen

Dörrar, vindfång. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen Dörrar, vindfång Finlands byggbestämmelsesamling del F1 I F1 finns följande föreskrifter om dörrar och öppningar: Med undantag av bostadshus skall den fria bredden vara minst 850 mm för brukare av rullstol

Läs mer

Lathund för PenFriend DL 76. Gör dina egna röstetiketter

Lathund för PenFriend DL 76. Gör dina egna röstetiketter Lathund för PenFriend DL 76 Gör dina egna röstetiketter Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 1 Beskrivning 3 1.1 I din kartong hittar du: 3 1.2 Genomgång av penna 3 1.3 Knappar och andra funktioner

Läs mer

Innehåll. Introduktion 4. Grundprinciper för gummibandsträning 5. Uppvärmning 6

Innehåll. Introduktion 4. Grundprinciper för gummibandsträning 5. Uppvärmning 6 Innehåll Introduktion 4 Grundprinciper för gummibandsträning 5 Uppvärmning 6 Allmänna träningsprogram 10 nivå 1.1 11 nivå 1.2 16 nivå 2.1 21 nivå 2.2 24 nivå 3 28 Kontorsprogram 33 nivå 1.1 34 nivå 1.2

Läs mer

Kall luft sugs in via baksidan på solfångaren. Luften värms upp. Den varma luften blåses in i källaren.

Kall luft sugs in via baksidan på solfångaren. Luften värms upp. Den varma luften blåses in i källaren. 0 Klart på en helg Kall luft sugs in via baksidan på solfångaren. SVÅRIGHETSGRAD: LÄTT SVÅRT Det gäller att mäta noga för placering av solfångaren. Köp hellre en som är lite för stor, och beställ solfångaren

Läs mer

DEN BOSTRÖMSKA FILOSOFIEN.

DEN BOSTRÖMSKA FILOSOFIEN. /> i Si ;t.>-. / ^ k c, OM DEN BOSTRÖMSKA FILOSOFIEN. NÅGRA ORD AP H. EDFELDT. STORAGE-IreH HAIn - LpC LP9-F22A U.B.C. LIBRARY f^w»- ^^W*'^' /" B 4486 E34 1884 ^^^""^m^ THE LIBRARY sj^,mi^ -vn. =-^^ ^iss

Läs mer

derföre, att individernas obetydliga storlek icke gjort dem eftersökta af fiskaren, är likväl ganska lätt igenkännligt Pl. 36.

derföre, att individernas obetydliga storlek icke gjort dem eftersökta af fiskaren, är likväl ganska lätt igenkännligt Pl. 36. 157 Smörbult-Slägtet (Gobius Lin.) Detta slägte, som länge undfallit Ichthyologens uppmärksamhet, troligen derföre, att individernas obetydliga storlek icke gjort dem eftersökta af fiskaren, är likväl

Läs mer

Exempel på hur man kan bygga enkla former i Illustrator

Exempel på hur man kan bygga enkla former i Illustrator Exempel på hur man kan bygga enkla former i Illustrator Öppna ett nytt dokument (ctrl-n), storleken spelar ingen större roll eftersom innehållet är vektorbaserat kan det alltid skalas om senare. Välj Pennverktyget

Läs mer

Gör så många positioner du har tid eller lust med. I slutet finns några förslag på sekvenser.

Gör så många positioner du har tid eller lust med. I slutet finns några förslag på sekvenser. Yinyoga hemma I yinyogan sträcker och stimulerar du kroppens djupa vävnader, bindväv, ligament, fascia och leder. Det måste göras på yinvis, försiktigt och under lång tid. Så du håller positionerna länge,

Läs mer

LABORATION 1 AVBILDNING OCH FÖRSTORING

LABORATION 1 AVBILDNING OCH FÖRSTORING LABORATION 1 AVBILDNING OCH FÖRSTORING Personnummer Namn Laborationen godkänd Datum Labhandledare 1 (6) LABORATION 1: AVBILDNING OCH FÖRSTORING Att läsa före lab: Vad är en bild och hur uppstår den? Se

Läs mer

Bruksanvisning / monteringsanvisning

Bruksanvisning / monteringsanvisning art.nr.bruk-freewheel Rev.2014-01 Bruksanvisning / monteringsanvisning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID. Avsett ändamål 2 Säkerhetsföreskrifter 2 Garanti 2 Panthera instruktioner 3 Montera FreeWheel i fyra enkla

Läs mer

Gummibandsträning med ett dörrhandtag.

Gummibandsträning med ett dörrhandtag. Perfekt om du skall på semester då gummibandet är lätt att ta med sig. Använde själv programmet när jag var på semester i Sardinien i somras. Kan ju även göras hemma, på jobbet eller ute i skogen (då får

Läs mer

DET ÄR EN PUSSELVÄGG DU SKA HA!

DET ÄR EN PUSSELVÄGG DU SKA HA! DET ÄR EN PUSSELVÄGG DU SKA HA! Till Nordbygg har vi velat ta fram en paviljong som ska skapa nyfikenhet hos besökarna för materialet trä, samt erbjuda en lugn oas i det allmänna mässlarmet. Vi tror att

Läs mer

Grundläggande simning

Grundläggande simning Grundläggande simning En del av charmen med simning är den variation den erbjuder. I alla fyra simsätten gäller det att driva sig själv genom vattnet så effektivt som möjligt. Då är det inte överraskande

Läs mer

HOPSÄTTNINGS OCH INSTALLATIONSANVISNING SPILLTRANSPORTÖR

HOPSÄTTNINGS OCH INSTALLATIONSANVISNING SPILLTRANSPORTÖR Anvisningar Följande anvisningar är uppdelade i två avsnitt. Spilltransportören kan levereras antingen helt omonterad i lösa delar eller i förmonterade sektioner färdiga för installation på plats. Första

Läs mer

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar TUMBA BRUK anlägga börja bygga något anonym som inte talar om sitt namn ark ett blad av papper balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex.

Läs mer

Krafter. Jordens dragningskraft, tyngdkraften. Fallrörelse

Krafter. Jordens dragningskraft, tyngdkraften. Fallrörelse Krafter 1 Krafter...2 Jordens dragningskraft, tyngdkraften...2 Fallrörelse...2 Repetera lutande plan...3 Friktion...4 Tröghet...5 Tröghet och massa...6 Tyngdpunkt...6 Ta reda på tyngdpunkten för en oregelbunden

Läs mer

Använd en lampa som sol och låt jordgloben snurra så att det blir dag och natt i Finland. En flirtkula på en grillpinne kan också föreställa jorden.

Använd en lampa som sol och låt jordgloben snurra så att det blir dag och natt i Finland. En flirtkula på en grillpinne kan också föreställa jorden. Rymden 1 Rymden...2 Dygnet...2 Månaden...2 Året...3 Stjärnhimlen...5 Öva att hitta några stjärnbilder på vinterhimlen...6 Starka stjärnor...7 Solsystemet...9 Gör en miniatyr i verklig skala...9 Ta reda

Läs mer

WEST HIGHLAND WHITE TERRIER

WEST HIGHLAND WHITE TERRIER Grupp 3 FCI-nummer 85 Originalstandard 1987-06-24 FCI-Standard 1998-01-20; engelska SKKs Standardkommitté 2003-10-08 WEST HIGHLAND WHITE TERRIER Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundarxktarfélag

Läs mer

Sommarträning utomhus Tips på träningspass

Sommarträning utomhus Tips på träningspass Sommarträning utomhus Tips på träningspass Träna tufft utomhus utan redskap Att träna utomhus sommartid är ett härligt sätt att njuta av naturen medan man får dagens träning gjord. Man behöver inte träna

Läs mer

Försäsongs träning för U15 /U16

Försäsongs träning för U15 /U16 Försäsongs träning för U15 /U16 Del 1 Övningar PUSH UPS (armhävningar) Bröst, triceps och axel muskelträning Bröstkorgen ända ner i marken, upp med sträckta armar. De första passen kan man för att det

Läs mer

Fönstermanual. I Botten av fönstret sitter ett transportskydd, denna bör monteras bort innan installation.

Fönstermanual. I Botten av fönstret sitter ett transportskydd, denna bör monteras bort innan installation. Fönstermanual Grattis till ett bra val av fönsterleverantör. Vi hoppas att ni kommer att vara nöjda med era nya fönster i många år. PVC fönster är ju helt underhållsfria, men rengöring och smörjning och

Läs mer