För ett klimatsmart Enköping. Energiplan - Faktaunderlag. Enköpings kommun. Antagen av kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För ett klimatsmart Enköping. Energiplan - Faktaunderlag. Enköpings kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-16"

Transkript

1 För ett klimatsmart Enköping Energiplan - Faktaunderlag Enköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige

2 Innehåll SAMMANFATTNING 5 INLEDNING 7 MÅL, STYRMEDEL OCH POLITIK, NATIONELLT OCH REGIONALT 9 Nationella mål och styrmedel 9 Sveriges energi och klimatpolitik Nya institutioner för klimatarbetet Regeringens energi- och klimatpolitik Klimat och energifrågor i EU 10 Viktiga mål inom EU:s klimat- och energipolitik: Om utsläppshandel Clean Development Mechanism, CDM Joint Implementation, JI Hållbar utveckling 10 FN:s klimatkonvention Nationella miljömål antagna av riksdagen Sveriges 16 nationella miljökvalitetsmål Alla miljöproblemen lösta till 2020? Delmål för konkretiserat miljöarbete Tre åtgärdsstrategier för att nå miljömålen Kostnaden och nyttan med miljömålen De regionala miljömålen Kommer Uppsala län att uppnå miljömålen till utsatt datum? 11 Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag Grundvatten av god kvalitet Hav i balans samt levande kust och skärgård Myllrande våtmarker Levande skogar Ett rikt odlingslandskap God bebyggd miljö Ett rikt växt och djurliv Enabygdens miljömål Producerad av Enköpings kommun: Text: Henrik Bengtsson, kommunstyrelsekontoret Foto, omslag: Kristina Gyld Foto, inlaga: Se respektive bild Copyright 2009 Enköpings kommun. All rights reserved. KOMMUNALA STYRMEDEL INOM ENERGIOMRÅDET 15 Energikvaliteten har stor betydelse Kommunen har stor rådighet Energirådgivaren finns hos Miljö & Stadsbyggnad Kommunal energitillsyn Krav på energihushållning

3 ENERGIN I ETT MARKNADSPERSPEKTIV 17 El-energimarknader Elcertifikat ENERGIANVÄNDNINGENS PÅVERKAN PÅ MILJÖ, HÄLSA OCH HUSHÅLLNING MED RESURSER 19 Allmänt om miljöpåverkan Olika slag av energi och dess miljöpåverkan 19 Ej förnybara energislag, fossila Förnybara energislag En annan uppdelning - tre resursslag Lokal påverkan 19 Regional påverkan 20 Global påverkan 20 Klimatpåverkan historiskt och globalt Klimatförändringen är inte enbart negativ Gränsen går vid 2 0 C Luftföroreningar kan ge allvarliga skador Kort om fossila bränslen El till synes ren energi Kort om Kärnkraft 22 Kort om Vattenkraft Kort om Vindkraft Värmepumpar Bioenergi Moderna pannor är betydligt bättre än gamla Stora förbränningsanläggningar har bättre rökgasrening Avfallsförbränning förnybar energiproduktion? Solenergi TRANSPORTERNA OCH JORDBRUKET STORA KÄLLOR TILL KLIMATPÅVERKANDE GASER I ENKÖPING 24 Transporterna Jordbruket Arbetsmaskinerna Den sista procenten 25 Partiklar Kväveoxider Flyktiga organiska kolväten - VOC Marknära ozon Koldioxid Metan ENERGILÄGET I ENKÖPING IDAG 27 Energistatistik i Sverige Energins grundläggande principer Sambandet mellan energi och effekt Energiförluster och verkningsgrad Energitillförsel till Enköping 28 Efterfrågan av energi styr tillförseln Lokala energitillgångar 28 Geotermisk värme Vindkraft Energi utvunnen ur Annelunds avfallsupplag Metangas värmer fjärrvärmenätet ENERGIANVÄNDNING I ENKÖPING 29 Transporterna I Enköping bor en tredjedel på landet Hur värms Enköpings småhus? Husets byggnadsår avslöjar hur det värms upp 32 industrier och 4000 småföretag Transporterna står för stor del av energianvändningen Attraktivt boende hos EHB 30 Enköpings hyresbostäder, EHB Energieffektivisering i EHBs bostäder 37 år med fjärrvärme i Enköping 30 Ena Energi AB - Enköpings kraftvärmeverk Vad är fjärrvärme Fjärrvärmens kundstruktur Ena Energi ett kraftvärmeverk Varför fjärrvärme? Fjärrvärmeverkets bränsle Energiskog i Enköping Mindre bekämpningsmedel vid salixodling Salixvegetation och biologisk mångfald Ena Energis produktion av el och fjärrvärme KOMMUNIKATIONER I LÄNET OCH I ENKÖPING 33 Resvanor i allmänhet hos svenskar Biltrafiken i Sverige och i Enköping Godstrafiken i Sverige REFERENSER 34

4 Fotograf: Henrik Bengtsson

5 Sammanfattning Varje kommun ska enligt lagen om energiplanering ha en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi. Kommunens senast antagna kommunala energiplan är från Detta dokument är en nulägesbeskrivning av den rådande energisituationen i Enköpings kommun. Nulägesbeskrivningen kompletteras med ett måldokument som visar vad Enköpings kommun ska uppnå. Det konkreta arbetet för att nå målen åligger respektive förvaltning och kommunalt bolag. Kommunen har möjligheter att påverka befintlig bebyggelse och kommande bebyggelses energianvändning genom sin energirådgivning och sitt planmonopol. Genom kommunens tillsyn kan befintliga och planerade verksamheter påverkas att bli mer energieffektiva och minska sin klimatpåverkan. Av all energi som fördes till Enköpings kommun år 2007 var 20 % el-energi, 3 % fjärrvärme, 40 % träbränsle och 39 % fossila energislag som används framför allt inom transportsektorn som drivmedel. De flesta småhusen inom kommunen värms med biobränsle i kombination med el. Ungefär 15 procent av alla småhus är anslutna till fjärrvärmen och 25 procent av husen värms direkt eller indirekt av el. Ungefär 15 procent av småhusen värms helt eller delvis med olja. Uppgifterna är från 2007 vilket medför att andelen oljeuppvärmda hus troligtvis har minskat. Enköpings kommun som organisation och arbetsgivare är en stor producent, leverantör och konsument av varor och tjänster. Kommunen vill vara en föregångare genom att handla mer energieffektivt och miljöriktigt. Enköpings hyresbostäder, EHB, är ett kommunalt bolag som erbjuder lägenheter, radhus och lokaler. EHBs bostäder och lokaler värms nästan uteslutande av fjärrvärme från Ena Energi. Ena Energi är ett kommunalt bolag som säljer el och värme som kommer från biobränslen. Elproduktionen uppgår till en femtedel av elanvändningen inom kommunen. Genom den stora anslutningsgraden av fjärrvärme har många oljepannor ersatts med fjärrvärme vilket minskar utsläppen av koldioxid. Ena energi arrenderar jordbruksmark där det odlas salix som utgör en del av det biobränsle som driver i kraftvärmeverket. Transporterna är den största källan till koldioxidutsläpp i Enköpings kommun. Cirka 4,5 % av alla registrerade bilar i kommunen är miljöbilar. Antalet nyregistrerade miljöbilar har ökat mycket på sista tiden i Sverige vilket troligtvis även gäller i Enköpings kommun. Pendlingen till närliggande städer från Enköpings kommun ökar medan pendlingen till kommunen är relativt oförändrad. 4 5

6 Fotograf: Henrik Bengtsson

7 Inledning Enköpings kommun ska vara en föregångare inom miljö- och energiområdet. Under arbetet med energiplanen har kommunen taget flera viktiga strategiska beslut inom området. Två exempel är att all el som används i den kommunala verksamheten ska komma från förnybara energislag samt att nya tjänstebilar ska vara miljöbilar. För att kunna inspirera medborgare, företag och organisationer att använda energin på ett sätt som främjar utvecklingen måste Enköpings kommun ligga i framkant. Det innebär låg användning av fossila bränslen och hög energieffektivitet. Lagen om energiplanering talar om att varje kommun ska ha en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi. Lagen om energiplanering beslutades 1977 för att minska energislöseriet och främja sparandet av energi. 1 Lagen talar om att varje kommun ska ha en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi. Enköpings kommuns energiplan har flera syften. Den ska långsiktigt minska energianvändningen och dess miljöpåverkande utsläpp. Den ska också tydliggöra och visa att miljö- och energifrågorna står högt upp på kommunens agenda. Enköpings första energiplan arbetades fram Ytterligare tre energiplaner följde den första och den senaste arbetades fram 2005 av Ena Energi. Den blev dock aldrig antagen av fullmäktige. Enköpings energiplan föreslås bestå av två dokument. Dels detta faktaunderlag som beskriver energisituationen idag och dels ett måldokument som visar de av kommunfullmäktige föreslagna målen inom energiområdet. Arbetet med energiplanen har medfört att energifrågorna uppmärksammats mer än vanligt och det kommer att leda till ett antal tuffa utmaningar för framtiden. Det praktiska arbete för att nå målen kommer att utföras av varje förvaltning och bolag. Tillsammans har Enköpings kommun en fantastisk möjlighet att lyckas väl. 6 7

8 Fotograf: Henrik Bengtsson

9 Mål, styrmedel och politik, nationellt och regionalt Nationella mål och styrmedel Staten och kommunerna har olika styrmedel för att påverka. Dessa kan delas in i: Administrativa styrmedel, exempelvis lagar och förordningar. Ekonomiska styrmedel, exempelvis taxor, lån, bidrag och skatter. Informativa och mjuka styrmedel, exempelvis utbildning, information, rådgivning och samverkan. Sedan 1990-talet har flera politiska mål och styrmedel tillkommit på energiområdet. Nedan följer ett avsnitt som beskriver kortfattat miljöpolitiken på central nivå. Sveriges energi och klimatpolitik Den svenska energipolitikens mål är att på kort och lång sikt trygga tillgången på el och annan energi på med omvärlden konkurrenskraftiga villkor. Energipolitiken skall skapa villkoren för effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning med låg negativ påverkan på hälsa, miljö och klimat samt underlätta omställningen till ett ekologiskt uthålligt samhälle. Dessa riktlinjer för energipolitiken fastställdes av riksdagen i det energipolitiska beslutet Den svenska klimatpolitiken innehåller mål på kortare och längre sikt för att begränsa vår påverkan på klimatet. I Sveriges klimatstrategi ingår både nationella styrmedel och styrmedel som är gemensamma för hela EU. Styrmedlen har införts och skärpts successivt sedan talets början genom beslut inom energi-, transport-, miljö- och skattepolitikens områden. De senaste åtta åren har de svenska utsläppen legat under 1990 års nivå med i genomsnitt 4,5 procent. 2 År 2006 var utsläppen 8,7 procent under 1990 års nivå. Många olika styrmedel i klimatstrategin bidrar till denna positiva utsläppsutveckling. Ekonomiska styrmedel i energisektorn som energi- och koldioxidskatter och elcertifikat har stor betydelse. I transportsektorn bidrar energi- och koldioxidskatter till att dämpa ökningen av utsläppen trots att trafiken totalt sett ökar. Skattebefrielse för biodrivmedel tillsammans med en andra styrmedel bidrar till att andelen biodrivmedel och miljöbilar ökar. Nya institutioner för klimatarbetet Den svenska regeringen tog i december 2006 tre initiativ till en breddad och fördjupad samverkan mellan näringsliv, forskning och politik: 3 En kommission för hållbar utveckling Ett vetenskapligt råd för klimatfrågor En parlamentarisk beredning Med dessa initiativ vill regeringen öppna för en fördjupad analys av utmaningar och möjligheter inom klimatområdet, som kan ligga till grund för slutsatser, mål och konkreta åtgärder. Regeringens energi- och klimatpolitik I regeringsförklaringen hösten 2006 står det bland mycket annat att energifrågorna tillsammans med klimatfrågorna är avgörande utmaningar. Det ska löna sig att ta miljöansvar genom utformning av miljöoch energibeskattningen. I februari 2009 meddelade Allians för Sverige att partiledarna enats om en gemensam energipolitik. Grunden i denna strategi är EU:s klimat och energipolitik. 8 9

10 Regeringens energipolitik vilar på tre grundpelare: Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet Regeringen har beslutat att följande punkter ska vara uppfylla år 2020: 50 procent förnybar energi 10 procent förnybar energi i transportsektorn 20 procent effektivare energianvändning 40 procent minskning av klimatgaser Regeringen har även beslutat om långsiktiga prioriteringar inom energi- och miljöområdet. Olja ska inte längre värma bostäder och lokaler till år I transportsektorn vill regeringen bryta fossilberoendet och ha en fordonsflotta som inte drivs med fossila bränslen till år Kärnkraften kommer även fortsättningsvis vara en viktig del av den Svenska elförsörjningen. Men de förnybara energikällorna som vindkraft, kraftvärme och övriga tekniker måste står för en betydande del av elproduktionen. Regeringen vision för år 2050 är att Sverige ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning och inga nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären. Klimat och energifrågor i EU Klimatförändringar, ökat importberoende och högre energipriser är problem som alla EU-länder står inför. 4 Samtidigt ökar hela tiden medlemsstaternas ömsesidiga beroende av varandra. Ett strömavbrott i ett land kan direkt få följder i andra länder. EU:s stats- och regeringschefer har som långsiktigt mål gemensamt beslutat att begränsa klimatets förändring till högst 2 graders temperaturökning över förindustriell nivå. I Kyotoprotokollet åtog sig EU:s dåvarande 15 medlemsländer att gemensamt minska utsläppen med 8 procent till år 2010 jämfört med 1990-års nivå. EU:s åtagande har fördelats mellan medlemsländerna via en så kallad bördefördelning. Bördefördelningen ger Sverige möjlighet att öka utsläppen med fyra procent under perioden Europeiska rådet enades i mars 2007 om att ensidigt åta sig att minska utsläppen med 20 procent till år 2020 jämfört med 1990 års utsläpp. Om andra industriländer ansluter sig till ett nytt globalt klimatavtal för år 2020 har rådet beslutat att utsläppen ska minska med 30 procent förutsatt att andra industriländer åtar sig jämförbara reduktioner. Viktiga mål inom EU:s klimat- och energipolitik: 5 Europeiska rådet har antagit följande mål för EU: 20 procent lägre utsläpp av växthusgaser till klimatmålet, 20 procent ökad energieffektivitet, 20 procent förnybar energi - förnybarhetsmålet. I detta mål ingår att andelen biodrivmedel skall vara 10 procent av trafikens energianvändning. Om utsläppshandel Handel med utsläppsrätter för koldioxid omfattar drygt 730 svenska anläggningar inom industri och energiproduktion. 6 Totalt berörs cirka anläggningar i hela EU motsvarande cirka 40 procent av de totala utsläppen av koldioxid inom unionen. På EU-nivå tas en rad initiativ för att utveckla utsläppshandeln så att fler länder, samhällssektorer och växthusgaser ska kunna omfattas Systemet bygger på att EUkommissionen beslutar om hur mycket koldioxid som totalt får släppas ut från de företag som ingår i utsläppshandeln. Tanken är att utsläppen minskar när priset på utsläppsrätter överstiger kostnaden för att minska utsläppen genom förändringar i produktion eller teknik vid det enskilda företaget. En förutsättning för att handeln ska leda till minskade utsläpp är därför att det finns en brist på utsläppsrätter på marknaden. Systemet med EUs utsläppshandel ses som ett viktigt verktyg för att minska utsläppen av koldioxid inom unionen. Clean Development Mechanism, CDM CDM innebär att aktörer i länder med utsläppsåtagande enligt Kyotoprotokollet kan genomföra utsläppsminskande åtgärder i länder som är anslutna till protokollet men som inte har några kvantitativa åtaganden (i allmänhet u- länder). Investeringar ska även bidra till hållbar utveckling i värdlandet. Efter omfattande granskning och godkännande av FN:s CDM-styrelse kan en särskild typ av utsläppskrediter, CER, utfärdas. En värdefull bieffekt av CDM bedöms vara att det bidrar till överföring av teknik. Såväl stater som företag kan investera i och använda CDM för att uppfylla sina utsläppsåtaganden. Joint Implementation, JI JI innebär samarbetsprojekt mellan aktörer i länder med åtaganden om utsläppsminskningar enligt Kyotoprotokollet. Efter omfattande granskning kan en särskild typ av utsläppskrediter, ERU, utfärdas. En investering enligt JI bedöms ge värdefulla bieffekter genom överföring av teknik från ett land till ett annat. Liksom för CDM är målsättningen att insatserna även ska bidra till modernisering och effektivisering av industri- och energisektorn i värdlandet. Liksom för CDM kan såväl stater som företag investera i och använda JI för att uppfylla sina utsläppsåtaganden. Hållbar utveckling Vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992 antog världens stater handlingsprogrammet Agenda 21, som ger riktlinjer för arbetet. Syftet är att skapa en hållbar utveckling i världen, dvs. en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. I Agenda 21 anges att alla kommuner ska arbeta fram lokala handlingsplaner för en hållbar utveckling. Vikten av uthålliga energilösningar betonas. Något annat som betonas är underifrånperspektivet, dvs. att det inte enbart är kommunen som ska sitta inne med alla svar, utan att skolor, företag, organisationer och enskilda också ska engageras i arbetet. Vid Rio-konferensen antogs också FN:s klimatkonvention, som utgör grund för det internationella arbete för att begränsa klimatförändringarna som därefter påbörjats. FN:s klimatkonvention Enligt FN:s klimatkonvention ska växthusgaserna i atmosfären stabiliseras på en nivå som inte påverkar klimatet på ett farligt sätt. EU har beslutat att temperaturökningen inte ska bli mer än 2 grader för garantera klimatkonventionens mål. Detta anses innebära en halvering av de globala växthusgasutsläppen till år Konventionen som antogs 1992 innehåller inga bindande krav för de 150 länder som antagit den, utan allmänt hållna mål. För mer än tio år sedan i Kyoto, Japan, 1997, försågs klimatkonventionen med ett protokoll, Kyotoprotokollet, där bindande avtal om minskade växthusgasutsläpp föreslogs. Det innebär att i-länderna ska minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 5 procent till perioden jämfört med Nya åtaganden efter 2012 har därefter börjat diskuteras i klimatförhandlingarna. En del av minskningen i Kyotoprotokollet kan ske med flexibla mekanismer, vilket innebär att ett land kan dra nytta av utsläppsminskningar som åstadkoms i andra länder. Köpenhamnsprotokollet Copenhagen Accord är namnet på den klimatuppgörelse som gjordes i december Det var svårt för länderna att enas om hur mycket varje land ska minska sina utsläpp av växthusgaser. Den överkommelse som kom till stånd innebär att den globala upp-

11 Fotograf: Henrik Bengtsson värmningen inte ska överstiga 2 grader. I överenskommelsen anges att i-länderna ska ge 30 miljarder dollar i klimatstöd till utvecklingsländer under och från 2020 ska en årlig fond på 100 miljarder dollar finansiera klimatåtgärder i den fattiga världen. Det blir valfritt för länderna att ansluta sig till Köpenhamnsprotokollet. Nationella miljömål antagna av riksdagen Sverige har en ambitiös miljöpolitik där målet är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Därför antog Sveriges riksdag i slutet av 1990-talet mål för miljökvaliteten inom 16 områden. 8 Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt. Regeringen har inrättat ett Miljömålsråd som ansvarar för uppföljning av miljökvalitetsmålen. Miljökvalitetsmålen syftar till att: främja människors hälsa värna den biologiska mångfalden och natur-miljön ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga trygga en god hushållning med naturresurserna Sveriges 16 nationella miljökvalitetsmål Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag Grundvatten av god kvalitet Hav i balans Myllrande våtmarker Levande skogar Ett rikt odlingslandskap Storslagen fjällmiljö God bebyggd miljö Ett rikt växt- och djurliv Strävan är att till nästa generation ha löst de stora miljöproblemen. Måldatum är år 2020 för alla målen förutom klimatmålet som har måldatum I dagsläget ser det ut som att flertalet av miljömålen inte kommer att nås. Endast ett miljömål, Skyddande ozonskikt, kommer med nuvarande åtgärdstakt att nås. Sex av miljömålen bedöms kunna nås om fler åtgärder sätts in och nio av miljömålen bedöms vara mycket svårt eller inte alls nåbart även om fler åtgärder sätts in. För att generationsmålet 2020 ska klaras krävs ett stort engagemang hos många aktörer i samhället, speciellt kommunerna som bör vara föregångare. Delmål för konkretiserat miljöarbete Från november 2005 finns det delmål antagna av riksdagen för att konkretisera miljöarbetet på vägen mot miljömålen. Delmålen anger inriktning och tidsperspektiv. Några utgör en del av hela miljökvalitetsmålet, andra utgör ett steg på vägen. Nya delmål kommer att behöva utvecklas efter hand. Tre åtgärdsstrategier för att nå miljömålen Riksdagen har fastställt att arbetet med miljökvalitetsmålen ska koncentreras i tre strategier En strategi för effektivare energianvändning och transporter för att minska utsläppen från energi- och transportsektorerna. För att nå långsiktiga miljömål om bl.a. begränsad klimatpåverkan räcker det inte enbart med tekniska effektivitetsökningar, förnybar energi och reningsutrustning. Människornas beteende måste också ändras. En strategi för giftfria och resurssnåla kretslopp för att minska användningen av naturresurser, minska de diffusa utsläppen av miljögifter och för att skapa energi- och materialsnåla kretslopp. En strategi för hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö för att bevara den biologiska mångfalden och värdefulla kulturmiljöer, skydda människors hälsa, samt för miljöanpassad fysisk planering och hållbar bebyggelsestruktur. Kostnaden och nyttan med miljömålen Miljömålsrådet, som samordnar miljömålsarbetet i Sverige, bedömer att den samhällsekonomiska nyttan med åtgärderna för att nå miljömålen är större än kostnaderna. 9 Vinsten är ofta svår att kvantifiera, men de uppskattningar som gjorts i form av både ekonomiska och kvalitativa bedömningar pekar på att det är samhällsekonomiskt effektivt att genomföra de åtgärder som är föreslagna för att nå miljömålen. Om miljösatsningarna är samhällsekonomiskt lönsamma blir den långsiktiga tillväxten högre än vad den hade blivit om miljöskyddskostnaderna hade sparats in. Utöver de drygt 8 miljarder kronor per år som insatserna för att uppnå miljömålen i nuläget kostar staten kommer ytterlig

12 are åtgärder som föreslås för att nå målen att kosta staten 5 10 miljarder varje år, beroende på hur styrmedlen utformas. Förslagen kommer därtill att leda till att andra aktörer får kostnader på miljarder. Detta gör att den sammanlagda samhällsekonomiska kostnaden för förslagen landar på omkring 20 miljarder. Idag lägger kommuner och företag ned runt 30 miljarder om året på miljöskyddskostnader, utöver de 8 miljarder som staten satsar. Den samhällsekonomiska kostnaden för arbetet med att uppnå miljömålen uppgår i dagsläget därigenom totalt sett till närmare 40 miljarder årligen. Tillsammans med de föreslagna åtgärderna uppskattas de samhällsekonomiska kostnaderna alltså uppgå till cirka 60 miljarder, d.v.s. runt 2 % av BNP. Det motsvarar ungefär den summa som intäkterna från miljörelaterade skatter uppgår till idag. De regionala miljömålen Uppsala län är ett av de snabbast växande länen i Sverige. 10 Tillsammans med Stockholm län, Mälardalen och Uppsala län utgör de tillsammans landets största arbetsmarknad och en tredjedel av Sveriges befolkning bor här. Naturen i länet kännetecknas av kalkrik berggrund, värdefulla våtmarker och en unik skärdgårdsmiljö. Dessutom finns ett rikt odlingslandskap med både djurhållning och växtodling. Uppsala län har sedan tillkomsten av miljömålen haft ansvar för att regionalt anpassa de nationella miljömålen. Länet har antagit miljömål som utgår från de nationella miljökvalitetsmålen. Dessa regionala miljömål fastställdes tillsammans med kommunerna och regionala organisationer år Under år 2007 påbörjades en revidering av målen, bland annat på grund av nya och ändrade nationella delmål samt att länet utökats med Heby kommun. Kommer Uppsala län att uppnå miljömålen till utsatt datum? Länsstyrelsen följer regelbundet upp hur miljömålsarbetet fortlöper. Den senaste genomgången 2008 visar att ett av miljömålen är troligt att nå medan nio av miljömålen kan nås men bara om fler åtgärder sätts in och skyndar på processen. Fem av miljömålen kommer att vara svåra att nå till slutdatumet Begränsad klimatpåverkan Länsstyrelsen bedömer att det är möjligt att nå miljömålet, men att ytterligare åtgärder i så fall kommer att krävas. Att minska koldioxidutsläppen med % till år 2020, räknat från 1990 års värden, bör vara möjligt. Utmaningen ligger i att hitta hållbara lösningar för trafiken och energisektorn. Frisk luft Länsstyrelsen bedömer att det är möjligt att nå miljömålet, men att ytterligare åtgärder i så fall kommer att krävas. Framför allt behövs hållbara lösningar för trafiken, som är den största källan till utsläpp av partiklar och kväveoxider i Uppsala län. Bara naturlig försurning Länsstyrelsen bedömer att det är möjligt att nå miljömålet till år Mycket av de försurande ämnena kommer från utlandet men även inhemsk förbränning bidrar till försurningen. Tack vare att länets berggrund är rik på kalk dämpas de negativa effekterna. Det är viktigt att minskningen fortsätter både i länet och i övriga Sverige samt i utlandet. Giftfri miljö Länsstyrelsen bedömer att miljömålet är svårt att nå till år Framför allt är det svårt att i tillräckligt snabb takt fasa ut farliga kemikalier. Hälsofarliga ämnen används i många produkter som läkemedel, bekämpningsmedel, tvätt- och rengöringsmedel men också i kläder. Många av kemikalierna tar lång tid för naturen att bryta ned vilket märks genom förorenade marker eller kvaliteten på grundvattnet. Skyddande ozonskikt Länsstyrelsen bedömer att det är möjligt att nå miljömålet för frisk luft, men att ytterligare åtgärder i så fall kommer att krävas. Framför allt behövs bättre information till företag och allmänhet om hur man bäst tar hand om avfall som innehåller ozonnedbrytande ämnen. Säker strålmiljö Länsstyrelsen bedömer att det är möjligt att nå miljömålet, men ytterligare åtgärder kommer i så fall att krävas. Framför allt behövs fortsatta åtgärder mot radon i bostäder och ökad kunskap hos allmänheten om riskerna med UVstrålning. Ingen övergödning Länsstyrelsen bedömer att miljömålet kommer att vara svårt att nå till Framför Fotograf: Henrik Bengtsson

13 allt fosfor, som är starkt bunden till partiklar och finns lagrad i mark och sediment, fördröjer återhämtningen även om vi minskar utsläppen. De gödande ämnena kommer i stor utsträckning från jordbruket och från enskilda avlopp. Levande sjöar och vattendrag Länsstyrelsen bedömer att det är möjligt att nå miljömålet men ytterligare åtgärder kommer i så fall att krävas. Framför allt krävs skydd och restaureringar av vattenmiljöer samt att kunskapen om känsliga arter och miljöer beaktas i planeringen. Grundvatten av god kvalitet Länsstyrelsen bedömer att miljömålet är svårt att nå till Framför allt behövs saneringar av förorenade områden och arbete med förebyggande tillsyn. Rester av bekämpningsmedel och lösningsmedel har hittats i vissa av länets grundvattentäkter. Hav i balans samt levande kust och skärgård Länsstyrelsen bedömer att det är möjligt att nå miljömålet men ytterligare åtgärder kommer i så fall att krävas. Framför allt krävs att havet nyttjas på ett hållbart sätt så att dess produktionsförmåga och de unika natur- och kulturvärden som finns vid kusten bevaras. En förutsättning för att nå målet är att också miljömålen Ingen övergödning och Giftfri miljö uppnås. Myllrande våtmarker Länsstyrelsen bedömer att det är möjligt att nå miljömålet men ytterligare åtgärder kommer i så fall att krävas. Framför allt måste större areal våtmark skyddas och återskapas i skogs- och odlingslandskapet. Levande skogar Länsstyrelsen bedömer att miljömålet är svårt att nå till år För att nå målet måste bland annat skötseln anpassas till det som står i länets åtgärdsprogram för hotade arter och markägare informeras om skogens värden. Ett rikt odlingslandskap Länsstyrelsen bedömer att det är möjligt att nå miljömålet, men ytterligare åtgärder kommer i så fall att krävas. Framför allt krävs att odlingslandskapets kulturvärden bevaras och att lokala projekt stöds som kan bevara ett aktivt jordbruk. God bebyggd miljö Länsstyrelsen bedömer att det är möjligt att nå miljökvalitetsmålet men ytterligare åtgärder kommer i så fall att krävas. Framför allt rörande buller, grönstruktur och kulturmiljö. Men åtgärder för bättre inomhusmiljö och avfallshantering samt för minskat uttag av naturgrus är också viktiga. Ett rikt växt och djurliv Länsstyrelsen bedömer att det kommer att vara svårt att nå miljökvalitetsmålet. I länet finns landets fjärde största andel av hotade växter och djur. Trots nya redskap och resurser inom naturvårdsarbetet är det en alltför stor utmaning att uppnå att andelen hotade arter ska ha minskat med 30 procent, liksom att nå delmålet om ett hållbart nyttjande. Enabygdens miljömål Enköpings kommun har valt att formulera 12 lokala miljömål, Enabygdens miljömål, som går i linje med Sveriges nationella miljömål men med en lokal anpassning. Miljömålen tar avstamp från Enköpings kommuns Vision 2015 där kommunen ska vara det gröna livsrummet där samhällsutveckling och infrastruktur utgår från ett hållbarhetsperspektiv för att inte äventyra tillvaron för kommande generationer. Enabygdens miljömål antogs av en enhällig fullmäktigeförsamling hösten

14 Fotograf: Henrik Bengtsson

15 Kommunala styrmedel inom energiområdet Enköpings kommun har ansva ret för energiplaneringen i kommunen. Enköpings kommun är också ansvarig för den fysiska planeringen och bestämmer således över mark- och vattenområdens användning. I detaljplaner kan kommunen styra byggnaders och anläggningars placering, utformning och i vissa fall tekniska utförande. Kommunen kan ställa högre, tuffare energikrav än vad står i Boverkets byggregler vid byggande på egen mark. Kommunen kan vara drivande och ta initiativ till gemensamhetslösningar för flera fastigheter, exempelvis värmepump eller närvärmeverk. I alla planläggningar av nya bostadsområden förs diskussioner om hur området ska tillgodose sitt uppvärmningsbehov vilket inte på förhand är givet. De tekniska framstegen inom bostadsbyggandet gör att s.k. lågenergihus, som är avsevärt mycket energieffektivare än konventionellt byggda hus, blir ekonomiskt lönsamma att bygga och därmed något som vi troligtvis kommer att få se mer av i kommunen. Byggkostnaden är ett fåtal procent av den totala driftskostnaden sett ur husets totala livslängd på cirka 70 år. Merkostnaden för att bygga huset energieffektivt är alltså marginell sett i livscykelperspektiv. Ofta är det inte ekonomiskt lönsamt att ansluta lågenergihus till fjärrvärmenätet på grund av den relativt sett höga anslutningskostnaden. Energikvaliteten har stor betydelse Rent energikvalitetmässigt är fjärrvärmen att föredra framför exempelvis värmepumpar i hus och lokaler eftersom värme har den lägsta energikvaliteten och värmepumpar drivs med el som har den högsta energikvaliteten. Kommunen har stor rådighet I flertalet frågor använder kommunen sin rätt som myndighetsutövare som berör energiområdet. Kommunen beslutar bland annat om bygglov, kontrollerar företag ur miljösynpunkt och ger tillstånd för att vissa verksamheter ska få etablera sig inom kommunen. Kommunen beslutar även om lokala hälsoskyddsföreskrifter och kan besluta om förbud mot exempelvis vedeldning om det orsakar olägenheter. Enköpings kommun är en stor producent, leverantör och konsument av varor och tjänster. Genom dessa roller kan kommunen påverka energisystemet. Exempelvis äger kommunen det kommunala bolaget Ena Energi AB som levererar el och värme. Kommunen äger även bolaget Enköpings hyresbostäder AB, EHB. Kommunen kan besluta om att handla energieffektivt och miljöriktigt inom ramarna för lagen om offentlig upphandling. Upphandlade varor och tjänster, teknik, förnybara energislag och lokalproducerade varor är några exempel på vad kommunen har rådighet över. Energirådgivaren finns hos Miljö & Stadsbyggnad Kommunen har ett högt förtroende hos medborgarna och kan därmed sprida information inom energiområdet. Den kommunala energirådgivningen är ett exempel på detta. Energirådgivaren som finns på Miljö & Stadsbyggnad ger råd och information till hushåll, fastighetsägare och företagare inom kommunen. Det kan handla om energieffektivisering, konvertering av uppvärmningssystem, miljöanpassade transporter m.m

Energiplan. Enköpings kommun

Energiplan. Enköpings kommun Energiplan Enköpings kommun Innehåll SAMMANFATTNING 5 INLEDNING 7 MÅL, STYRMEDEL OCH POLITIK, NATIONELLT OCH REGIONALT 9 Nationella mål och styrmedel 9 Sveriges energi och klimatpolitik Nya institutioner

Läs mer

INLEDNING 3 Energiplanering en process 3 Samverkan i Dalarna 3 Energiplanering i Avesta kommun 4

INLEDNING 3 Energiplanering en process 3 Samverkan i Dalarna 3 Energiplanering i Avesta kommun 4 Underlagsdel till Energi- och klimatstrategi för Avesta kommun 2009 Innehåll INLEDNING 3 Energiplanering en process 3 Samverkan i Dalarna 3 Energiplanering i Avesta kommun 4 1. MÅL, STYRMEDEL OCH MARKNAD

Läs mer

Fakta och underlagsmaterial till. Klimatsmart Borlänge

Fakta och underlagsmaterial till. Klimatsmart Borlänge Fakta och underlagsmaterial till Klimatsmart Borlänge 1 Innehåll INLEDNING 3 Om detta fakta och underlagsmaterial 3 Energiplanering en process 3 Samverkan i Dalarna 4 Energi och klimatstrategisk planering

Läs mer

ENERGI OCH KLIMATPLAN

ENERGI OCH KLIMATPLAN Anpassa elementet genom att skala (storleksförändra) proportionellt och placera filen så att de svarta strecken tangerar formatets sidkanter. När du är färdig, beskär bort alla svarta markeringar, men

Läs mer

ENERGIPLAN MED KLIMATSTRATEGI 2011-2014

ENERGIPLAN MED KLIMATSTRATEGI 2011-2014 ENERGIPLAN MED KLIMATSTRATEGI 2011-2014 DEL B FAKTA OCH UNDERLAG REMISSVERSION MARS 2011 REMISSVERSION Underlag till reviderad energiplan Orsa kommun 2011-03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 1 ENERGIPLANERING

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPOLICY

ENERGI- OCH KLIMATPOLICY MED MÅL OCH STRATEGIER 2010 Reviderad 2014 ÖVERSIKTSPLAN VÄRMDÖ KOMMUN 2009-2012 - MED MÅL OCH STRATEGIER Värmdö kommun Skogsbovägen 9-11 134 81 Gustavsberg Telefon: 08-570 470 00 Fax 08-570 483 05 E-post:

Läs mer

Energiplan för Eda kommun

Energiplan för Eda kommun Energiplan för Eda kommun 2005-2010 INLEDNING...3 A. NULÄGE...4 A.1. ENERGI SOM BEGREPP...4 A.2. DE OLIKA ENERGISLAGEN...4 A.2.1. Fossil energi... 4 A.2.2. Elernergi... 5 A.2.3. Bioenergi... 7 A.2.4 Fjärrvärme...

Läs mer

Energi- och klimatplan

Energi- och klimatplan Energi- och klimatplan 1 2 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 1. Bakgrund 5 1.1 Introduktion 5 1.2 Syfte 5 1.3 Organisation av klimatarbetet 5 1.4 Energi 6 1.5 Växthuseffekten och klimatförändringarna

Läs mer

Energi- och Klimatstrategi

Energi- och Klimatstrategi Energi- och Klimatstrategi Perstorps kommun 2010-2015 Vår vision: Perstorps kommun skall sträva efter en långsiktigt hållbar utveckling. I Perstorps kommun används inga fossila bränslen. Transporter och

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN. Energiplan för Simrishamns kommun. Rev. 2006-11-01

SIMRISHAMNS KOMMUN. Energiplan för Simrishamns kommun. Rev. 2006-11-01 SIMRISHAMNS KOMMUN Energiplan för Rev. 2006-11-01 Energiplan, 2 (2) Energiplan för För att göra planen ändamålsenlig och tydlig har valt att dela upp energiplanen i en besluts- och en informationsdel Helsingborg

Läs mer

Samrådshandling. Energiplan Uddevalla kommun

Samrådshandling. Energiplan Uddevalla kommun Samrådshandling Energiplan Uddevalla kommun 2005 04 28 INFORMATIONS DEL... 4 1 BAKGRUND... 4 1.1 VAD ÄR ENERGI?... 4 1.2 ENERGIKÄLLOR... 5 1.3 FÖRNYBAR ENERGI... 5 1.3.1 Solenergi... 6 1.3.2 Vindkraft...

Läs mer

Energi- och klimatplan 2012-2020

Energi- och klimatplan 2012-2020 Energi- och klimatplan 2012-2020 Arbetsgrupp: Annika Varghans, Lars Nilsson, Nils Berglund, Anders Hanspers, Elisabet Nises-Look, Inger Hjort och Kjell Andersson Styrgrupp: Åke Sjöberg och Göran Wigert

Läs mer

Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag och kommunalförbund.

Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag och kommunalförbund. Lagstadgad plan 2009-03-30 Energiplan för Norrköpings kommun 2009-2030 KS 2006/0090 Antagen av kommunfullmäktige den 30 mars 2009. Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag

Läs mer

SÖDERTÄLJE. Energiplan 2004 Informationsdel

SÖDERTÄLJE. Energiplan 2004 Informationsdel SÖDERTÄLJE Energiplan 2004 Informationsdel Antagen av Kommunfullmäktige den 25 oktober 2004 2(56) INNEHÅLL 1 INLEDNING 4 1.1 Vad säger lagen? 4 1.2 Kommunens roll och ansvar 4 2 KORT OM SÖDERTÄLJE 5 3

Läs mer

ENERGIPLAN OCH KLIMATSTRATEGI. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-13. www.mjolby.se

ENERGIPLAN OCH KLIMATSTRATEGI. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-13. www.mjolby.se ENERGIPLAN OCH KLIMATSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-13 www.mjolby.se Förord Energi är viktigt för vår livskvalitet och för att samhället ska fungera. Samtidigt påverkar vår energianvändning

Läs mer

Remissupplaga oktober 2002. Förslag till Miljömål för Blekinge län

Remissupplaga oktober 2002. Förslag till Miljömål för Blekinge län Remissupplaga oktober 2002 Förslag till Miljömål för Blekinge län Miljömål för Blekinge län - remissupplaga oktober 2002 Länsstyrelsen i Blekinge län Ronnebygatan 22 371 86 KARLSKRONA telefon: 0455-870

Läs mer

Miljömålen. Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2013

Miljömålen. Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2013 Miljömålen Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2013 RAPPORT 6557 mars 2013 Miljömålen Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2013 Beställningar Ordertel:

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson

KALLELSE. Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Energi- och klimatstrategi för Sundsvalls kommun

Energi- och klimatstrategi för Sundsvalls kommun Energi- och klimatstrategi för Sundsvalls kommun Strategin omfattar följande delar: A: Prioriterade åtgärder B: Förutsättningar för energi- och klimatstrategi C: Den totala energianvändningen i Sundsvall

Läs mer

MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN

MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN Januari 2013 sammanfattning Sammanfattning...2 Förord...3 Inledning...4 Energi och transporter...8 Hälsa och miljö...14 Mark och vatten...18 Natur och kultur...26 Konsumtion

Läs mer

Förslag till: Nya klimatmål för Skåne

Förslag till: Nya klimatmål för Skåne Förslag till: Nya klimatmål för Skåne Nya regionala delmål under miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan Utsläpp av växthusgaser Förnybar el Effektivare energianvändning Ökad biogasproduktion Klimatanpassning

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 Miljöprogram 2012-2016 Lokala miljömål för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 INLEDNING... 3 VAD ÄR MILJÖMÅL?... 4 NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL... 4 REGIONALA MILJÖMÅL ÖREBRO LÄNS MILJÖMÅL...

Läs mer

Energi- och klimat. strategi 2011-2020

Energi- och klimat. strategi 2011-2020 Energi- och klimat strategi 2011-2020 SAMMANFATTNING Energisektorn inklusive transporter står för huvuddelen av utsläppen av växthusgaser. Växthusgaserna bidrar i sin tur till miljöproblem, främst genom

Läs mer

REMISSVERSION. Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna

REMISSVERSION. Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna REMISSVERSION Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna Utgiven av Länsstyrelsen i Dalarnas län 791 84 Falun Tel: 023-810

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:162

Regeringens proposition 2008/09:162 Regeringens proposition 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik Klimat Prop. 2008/09:162 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2009 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Klimatstrategi och energiplan 2008-2012

Klimatstrategi och energiplan 2008-2012 Klimatstrategi och energiplan 2008-2012 Antagen av Kommunfullmäktige 2008-02-25 Kf 9/2008 Omslagsfoto av Karin Carlsson. Bilden är tagen i juli 2007 och visar Bruksfallet i Svartån. Efter en sommar med

Läs mer

Kort om miljön och vår konsumtion

Kort om miljön och vår konsumtion Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare HÖRNAN Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare NATURVÅRDSVERKET BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Energistrategi 2011-2020

Energistrategi 2011-2020 www.gislaved.se Samrådsupplaga Energistrategi 2011-2020 Sammanfattning En energistrategi har tagits fram för Gislaveds kommun. Strategin avser åren 2011-2020 och redovisar nuvarande energiflöden i kommunen

Läs mer

Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål. Remiss

Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål. Remiss Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål Remiss Luftens och hälsans år - Remiss Utgivare: Länsstyrelsen i Jönköpings län Redaktörer: Stefan Lundvall, Jens Mattsson Text: Stefan Lundvall, Anna Lindholm,

Läs mer