För ett klimatsmart Enköping. Energiplan - Faktaunderlag. Enköpings kommun. Antagen av kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För ett klimatsmart Enköping. Energiplan - Faktaunderlag. Enköpings kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-16"

Transkript

1 För ett klimatsmart Enköping Energiplan - Faktaunderlag Enköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige

2 Innehåll SAMMANFATTNING 5 INLEDNING 7 MÅL, STYRMEDEL OCH POLITIK, NATIONELLT OCH REGIONALT 9 Nationella mål och styrmedel 9 Sveriges energi och klimatpolitik Nya institutioner för klimatarbetet Regeringens energi- och klimatpolitik Klimat och energifrågor i EU 10 Viktiga mål inom EU:s klimat- och energipolitik: Om utsläppshandel Clean Development Mechanism, CDM Joint Implementation, JI Hållbar utveckling 10 FN:s klimatkonvention Nationella miljömål antagna av riksdagen Sveriges 16 nationella miljökvalitetsmål Alla miljöproblemen lösta till 2020? Delmål för konkretiserat miljöarbete Tre åtgärdsstrategier för att nå miljömålen Kostnaden och nyttan med miljömålen De regionala miljömålen Kommer Uppsala län att uppnå miljömålen till utsatt datum? 11 Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag Grundvatten av god kvalitet Hav i balans samt levande kust och skärgård Myllrande våtmarker Levande skogar Ett rikt odlingslandskap God bebyggd miljö Ett rikt växt och djurliv Enabygdens miljömål Producerad av Enköpings kommun: Text: Henrik Bengtsson, kommunstyrelsekontoret Foto, omslag: Kristina Gyld Foto, inlaga: Se respektive bild Copyright 2009 Enköpings kommun. All rights reserved. KOMMUNALA STYRMEDEL INOM ENERGIOMRÅDET 15 Energikvaliteten har stor betydelse Kommunen har stor rådighet Energirådgivaren finns hos Miljö & Stadsbyggnad Kommunal energitillsyn Krav på energihushållning

3 ENERGIN I ETT MARKNADSPERSPEKTIV 17 El-energimarknader Elcertifikat ENERGIANVÄNDNINGENS PÅVERKAN PÅ MILJÖ, HÄLSA OCH HUSHÅLLNING MED RESURSER 19 Allmänt om miljöpåverkan Olika slag av energi och dess miljöpåverkan 19 Ej förnybara energislag, fossila Förnybara energislag En annan uppdelning - tre resursslag Lokal påverkan 19 Regional påverkan 20 Global påverkan 20 Klimatpåverkan historiskt och globalt Klimatförändringen är inte enbart negativ Gränsen går vid 2 0 C Luftföroreningar kan ge allvarliga skador Kort om fossila bränslen El till synes ren energi Kort om Kärnkraft 22 Kort om Vattenkraft Kort om Vindkraft Värmepumpar Bioenergi Moderna pannor är betydligt bättre än gamla Stora förbränningsanläggningar har bättre rökgasrening Avfallsförbränning förnybar energiproduktion? Solenergi TRANSPORTERNA OCH JORDBRUKET STORA KÄLLOR TILL KLIMATPÅVERKANDE GASER I ENKÖPING 24 Transporterna Jordbruket Arbetsmaskinerna Den sista procenten 25 Partiklar Kväveoxider Flyktiga organiska kolväten - VOC Marknära ozon Koldioxid Metan ENERGILÄGET I ENKÖPING IDAG 27 Energistatistik i Sverige Energins grundläggande principer Sambandet mellan energi och effekt Energiförluster och verkningsgrad Energitillförsel till Enköping 28 Efterfrågan av energi styr tillförseln Lokala energitillgångar 28 Geotermisk värme Vindkraft Energi utvunnen ur Annelunds avfallsupplag Metangas värmer fjärrvärmenätet ENERGIANVÄNDNING I ENKÖPING 29 Transporterna I Enköping bor en tredjedel på landet Hur värms Enköpings småhus? Husets byggnadsår avslöjar hur det värms upp 32 industrier och 4000 småföretag Transporterna står för stor del av energianvändningen Attraktivt boende hos EHB 30 Enköpings hyresbostäder, EHB Energieffektivisering i EHBs bostäder 37 år med fjärrvärme i Enköping 30 Ena Energi AB - Enköpings kraftvärmeverk Vad är fjärrvärme Fjärrvärmens kundstruktur Ena Energi ett kraftvärmeverk Varför fjärrvärme? Fjärrvärmeverkets bränsle Energiskog i Enköping Mindre bekämpningsmedel vid salixodling Salixvegetation och biologisk mångfald Ena Energis produktion av el och fjärrvärme KOMMUNIKATIONER I LÄNET OCH I ENKÖPING 33 Resvanor i allmänhet hos svenskar Biltrafiken i Sverige och i Enköping Godstrafiken i Sverige REFERENSER 34

4 Fotograf: Henrik Bengtsson

5 Sammanfattning Varje kommun ska enligt lagen om energiplanering ha en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi. Kommunens senast antagna kommunala energiplan är från Detta dokument är en nulägesbeskrivning av den rådande energisituationen i Enköpings kommun. Nulägesbeskrivningen kompletteras med ett måldokument som visar vad Enköpings kommun ska uppnå. Det konkreta arbetet för att nå målen åligger respektive förvaltning och kommunalt bolag. Kommunen har möjligheter att påverka befintlig bebyggelse och kommande bebyggelses energianvändning genom sin energirådgivning och sitt planmonopol. Genom kommunens tillsyn kan befintliga och planerade verksamheter påverkas att bli mer energieffektiva och minska sin klimatpåverkan. Av all energi som fördes till Enköpings kommun år 2007 var 20 % el-energi, 3 % fjärrvärme, 40 % träbränsle och 39 % fossila energislag som används framför allt inom transportsektorn som drivmedel. De flesta småhusen inom kommunen värms med biobränsle i kombination med el. Ungefär 15 procent av alla småhus är anslutna till fjärrvärmen och 25 procent av husen värms direkt eller indirekt av el. Ungefär 15 procent av småhusen värms helt eller delvis med olja. Uppgifterna är från 2007 vilket medför att andelen oljeuppvärmda hus troligtvis har minskat. Enköpings kommun som organisation och arbetsgivare är en stor producent, leverantör och konsument av varor och tjänster. Kommunen vill vara en föregångare genom att handla mer energieffektivt och miljöriktigt. Enköpings hyresbostäder, EHB, är ett kommunalt bolag som erbjuder lägenheter, radhus och lokaler. EHBs bostäder och lokaler värms nästan uteslutande av fjärrvärme från Ena Energi. Ena Energi är ett kommunalt bolag som säljer el och värme som kommer från biobränslen. Elproduktionen uppgår till en femtedel av elanvändningen inom kommunen. Genom den stora anslutningsgraden av fjärrvärme har många oljepannor ersatts med fjärrvärme vilket minskar utsläppen av koldioxid. Ena energi arrenderar jordbruksmark där det odlas salix som utgör en del av det biobränsle som driver i kraftvärmeverket. Transporterna är den största källan till koldioxidutsläpp i Enköpings kommun. Cirka 4,5 % av alla registrerade bilar i kommunen är miljöbilar. Antalet nyregistrerade miljöbilar har ökat mycket på sista tiden i Sverige vilket troligtvis även gäller i Enköpings kommun. Pendlingen till närliggande städer från Enköpings kommun ökar medan pendlingen till kommunen är relativt oförändrad. 4 5

6 Fotograf: Henrik Bengtsson

7 Inledning Enköpings kommun ska vara en föregångare inom miljö- och energiområdet. Under arbetet med energiplanen har kommunen taget flera viktiga strategiska beslut inom området. Två exempel är att all el som används i den kommunala verksamheten ska komma från förnybara energislag samt att nya tjänstebilar ska vara miljöbilar. För att kunna inspirera medborgare, företag och organisationer att använda energin på ett sätt som främjar utvecklingen måste Enköpings kommun ligga i framkant. Det innebär låg användning av fossila bränslen och hög energieffektivitet. Lagen om energiplanering talar om att varje kommun ska ha en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi. Lagen om energiplanering beslutades 1977 för att minska energislöseriet och främja sparandet av energi. 1 Lagen talar om att varje kommun ska ha en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi. Enköpings kommuns energiplan har flera syften. Den ska långsiktigt minska energianvändningen och dess miljöpåverkande utsläpp. Den ska också tydliggöra och visa att miljö- och energifrågorna står högt upp på kommunens agenda. Enköpings första energiplan arbetades fram Ytterligare tre energiplaner följde den första och den senaste arbetades fram 2005 av Ena Energi. Den blev dock aldrig antagen av fullmäktige. Enköpings energiplan föreslås bestå av två dokument. Dels detta faktaunderlag som beskriver energisituationen idag och dels ett måldokument som visar de av kommunfullmäktige föreslagna målen inom energiområdet. Arbetet med energiplanen har medfört att energifrågorna uppmärksammats mer än vanligt och det kommer att leda till ett antal tuffa utmaningar för framtiden. Det praktiska arbete för att nå målen kommer att utföras av varje förvaltning och bolag. Tillsammans har Enköpings kommun en fantastisk möjlighet att lyckas väl. 6 7

8 Fotograf: Henrik Bengtsson

9 Mål, styrmedel och politik, nationellt och regionalt Nationella mål och styrmedel Staten och kommunerna har olika styrmedel för att påverka. Dessa kan delas in i: Administrativa styrmedel, exempelvis lagar och förordningar. Ekonomiska styrmedel, exempelvis taxor, lån, bidrag och skatter. Informativa och mjuka styrmedel, exempelvis utbildning, information, rådgivning och samverkan. Sedan 1990-talet har flera politiska mål och styrmedel tillkommit på energiområdet. Nedan följer ett avsnitt som beskriver kortfattat miljöpolitiken på central nivå. Sveriges energi och klimatpolitik Den svenska energipolitikens mål är att på kort och lång sikt trygga tillgången på el och annan energi på med omvärlden konkurrenskraftiga villkor. Energipolitiken skall skapa villkoren för effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning med låg negativ påverkan på hälsa, miljö och klimat samt underlätta omställningen till ett ekologiskt uthålligt samhälle. Dessa riktlinjer för energipolitiken fastställdes av riksdagen i det energipolitiska beslutet Den svenska klimatpolitiken innehåller mål på kortare och längre sikt för att begränsa vår påverkan på klimatet. I Sveriges klimatstrategi ingår både nationella styrmedel och styrmedel som är gemensamma för hela EU. Styrmedlen har införts och skärpts successivt sedan talets början genom beslut inom energi-, transport-, miljö- och skattepolitikens områden. De senaste åtta åren har de svenska utsläppen legat under 1990 års nivå med i genomsnitt 4,5 procent. 2 År 2006 var utsläppen 8,7 procent under 1990 års nivå. Många olika styrmedel i klimatstrategin bidrar till denna positiva utsläppsutveckling. Ekonomiska styrmedel i energisektorn som energi- och koldioxidskatter och elcertifikat har stor betydelse. I transportsektorn bidrar energi- och koldioxidskatter till att dämpa ökningen av utsläppen trots att trafiken totalt sett ökar. Skattebefrielse för biodrivmedel tillsammans med en andra styrmedel bidrar till att andelen biodrivmedel och miljöbilar ökar. Nya institutioner för klimatarbetet Den svenska regeringen tog i december 2006 tre initiativ till en breddad och fördjupad samverkan mellan näringsliv, forskning och politik: 3 En kommission för hållbar utveckling Ett vetenskapligt råd för klimatfrågor En parlamentarisk beredning Med dessa initiativ vill regeringen öppna för en fördjupad analys av utmaningar och möjligheter inom klimatområdet, som kan ligga till grund för slutsatser, mål och konkreta åtgärder. Regeringens energi- och klimatpolitik I regeringsförklaringen hösten 2006 står det bland mycket annat att energifrågorna tillsammans med klimatfrågorna är avgörande utmaningar. Det ska löna sig att ta miljöansvar genom utformning av miljöoch energibeskattningen. I februari 2009 meddelade Allians för Sverige att partiledarna enats om en gemensam energipolitik. Grunden i denna strategi är EU:s klimat och energipolitik. 8 9

10 Regeringens energipolitik vilar på tre grundpelare: Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet Regeringen har beslutat att följande punkter ska vara uppfylla år 2020: 50 procent förnybar energi 10 procent förnybar energi i transportsektorn 20 procent effektivare energianvändning 40 procent minskning av klimatgaser Regeringen har även beslutat om långsiktiga prioriteringar inom energi- och miljöområdet. Olja ska inte längre värma bostäder och lokaler till år I transportsektorn vill regeringen bryta fossilberoendet och ha en fordonsflotta som inte drivs med fossila bränslen till år Kärnkraften kommer även fortsättningsvis vara en viktig del av den Svenska elförsörjningen. Men de förnybara energikällorna som vindkraft, kraftvärme och övriga tekniker måste står för en betydande del av elproduktionen. Regeringen vision för år 2050 är att Sverige ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning och inga nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären. Klimat och energifrågor i EU Klimatförändringar, ökat importberoende och högre energipriser är problem som alla EU-länder står inför. 4 Samtidigt ökar hela tiden medlemsstaternas ömsesidiga beroende av varandra. Ett strömavbrott i ett land kan direkt få följder i andra länder. EU:s stats- och regeringschefer har som långsiktigt mål gemensamt beslutat att begränsa klimatets förändring till högst 2 graders temperaturökning över förindustriell nivå. I Kyotoprotokollet åtog sig EU:s dåvarande 15 medlemsländer att gemensamt minska utsläppen med 8 procent till år 2010 jämfört med 1990-års nivå. EU:s åtagande har fördelats mellan medlemsländerna via en så kallad bördefördelning. Bördefördelningen ger Sverige möjlighet att öka utsläppen med fyra procent under perioden Europeiska rådet enades i mars 2007 om att ensidigt åta sig att minska utsläppen med 20 procent till år 2020 jämfört med 1990 års utsläpp. Om andra industriländer ansluter sig till ett nytt globalt klimatavtal för år 2020 har rådet beslutat att utsläppen ska minska med 30 procent förutsatt att andra industriländer åtar sig jämförbara reduktioner. Viktiga mål inom EU:s klimat- och energipolitik: 5 Europeiska rådet har antagit följande mål för EU: 20 procent lägre utsläpp av växthusgaser till klimatmålet, 20 procent ökad energieffektivitet, 20 procent förnybar energi - förnybarhetsmålet. I detta mål ingår att andelen biodrivmedel skall vara 10 procent av trafikens energianvändning. Om utsläppshandel Handel med utsläppsrätter för koldioxid omfattar drygt 730 svenska anläggningar inom industri och energiproduktion. 6 Totalt berörs cirka anläggningar i hela EU motsvarande cirka 40 procent av de totala utsläppen av koldioxid inom unionen. På EU-nivå tas en rad initiativ för att utveckla utsläppshandeln så att fler länder, samhällssektorer och växthusgaser ska kunna omfattas Systemet bygger på att EUkommissionen beslutar om hur mycket koldioxid som totalt får släppas ut från de företag som ingår i utsläppshandeln. Tanken är att utsläppen minskar när priset på utsläppsrätter överstiger kostnaden för att minska utsläppen genom förändringar i produktion eller teknik vid det enskilda företaget. En förutsättning för att handeln ska leda till minskade utsläpp är därför att det finns en brist på utsläppsrätter på marknaden. Systemet med EUs utsläppshandel ses som ett viktigt verktyg för att minska utsläppen av koldioxid inom unionen. Clean Development Mechanism, CDM CDM innebär att aktörer i länder med utsläppsåtagande enligt Kyotoprotokollet kan genomföra utsläppsminskande åtgärder i länder som är anslutna till protokollet men som inte har några kvantitativa åtaganden (i allmänhet u- länder). Investeringar ska även bidra till hållbar utveckling i värdlandet. Efter omfattande granskning och godkännande av FN:s CDM-styrelse kan en särskild typ av utsläppskrediter, CER, utfärdas. En värdefull bieffekt av CDM bedöms vara att det bidrar till överföring av teknik. Såväl stater som företag kan investera i och använda CDM för att uppfylla sina utsläppsåtaganden. Joint Implementation, JI JI innebär samarbetsprojekt mellan aktörer i länder med åtaganden om utsläppsminskningar enligt Kyotoprotokollet. Efter omfattande granskning kan en särskild typ av utsläppskrediter, ERU, utfärdas. En investering enligt JI bedöms ge värdefulla bieffekter genom överföring av teknik från ett land till ett annat. Liksom för CDM är målsättningen att insatserna även ska bidra till modernisering och effektivisering av industri- och energisektorn i värdlandet. Liksom för CDM kan såväl stater som företag investera i och använda JI för att uppfylla sina utsläppsåtaganden. Hållbar utveckling Vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992 antog världens stater handlingsprogrammet Agenda 21, som ger riktlinjer för arbetet. Syftet är att skapa en hållbar utveckling i världen, dvs. en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. I Agenda 21 anges att alla kommuner ska arbeta fram lokala handlingsplaner för en hållbar utveckling. Vikten av uthålliga energilösningar betonas. Något annat som betonas är underifrånperspektivet, dvs. att det inte enbart är kommunen som ska sitta inne med alla svar, utan att skolor, företag, organisationer och enskilda också ska engageras i arbetet. Vid Rio-konferensen antogs också FN:s klimatkonvention, som utgör grund för det internationella arbete för att begränsa klimatförändringarna som därefter påbörjats. FN:s klimatkonvention Enligt FN:s klimatkonvention ska växthusgaserna i atmosfären stabiliseras på en nivå som inte påverkar klimatet på ett farligt sätt. EU har beslutat att temperaturökningen inte ska bli mer än 2 grader för garantera klimatkonventionens mål. Detta anses innebära en halvering av de globala växthusgasutsläppen till år Konventionen som antogs 1992 innehåller inga bindande krav för de 150 länder som antagit den, utan allmänt hållna mål. För mer än tio år sedan i Kyoto, Japan, 1997, försågs klimatkonventionen med ett protokoll, Kyotoprotokollet, där bindande avtal om minskade växthusgasutsläpp föreslogs. Det innebär att i-länderna ska minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 5 procent till perioden jämfört med Nya åtaganden efter 2012 har därefter börjat diskuteras i klimatförhandlingarna. En del av minskningen i Kyotoprotokollet kan ske med flexibla mekanismer, vilket innebär att ett land kan dra nytta av utsläppsminskningar som åstadkoms i andra länder. Köpenhamnsprotokollet Copenhagen Accord är namnet på den klimatuppgörelse som gjordes i december Det var svårt för länderna att enas om hur mycket varje land ska minska sina utsläpp av växthusgaser. Den överkommelse som kom till stånd innebär att den globala upp-

11 Fotograf: Henrik Bengtsson värmningen inte ska överstiga 2 grader. I överenskommelsen anges att i-länderna ska ge 30 miljarder dollar i klimatstöd till utvecklingsländer under och från 2020 ska en årlig fond på 100 miljarder dollar finansiera klimatåtgärder i den fattiga världen. Det blir valfritt för länderna att ansluta sig till Köpenhamnsprotokollet. Nationella miljömål antagna av riksdagen Sverige har en ambitiös miljöpolitik där målet är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Därför antog Sveriges riksdag i slutet av 1990-talet mål för miljökvaliteten inom 16 områden. 8 Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt. Regeringen har inrättat ett Miljömålsråd som ansvarar för uppföljning av miljökvalitetsmålen. Miljökvalitetsmålen syftar till att: främja människors hälsa värna den biologiska mångfalden och natur-miljön ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga trygga en god hushållning med naturresurserna Sveriges 16 nationella miljökvalitetsmål Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag Grundvatten av god kvalitet Hav i balans Myllrande våtmarker Levande skogar Ett rikt odlingslandskap Storslagen fjällmiljö God bebyggd miljö Ett rikt växt- och djurliv Strävan är att till nästa generation ha löst de stora miljöproblemen. Måldatum är år 2020 för alla målen förutom klimatmålet som har måldatum I dagsläget ser det ut som att flertalet av miljömålen inte kommer att nås. Endast ett miljömål, Skyddande ozonskikt, kommer med nuvarande åtgärdstakt att nås. Sex av miljömålen bedöms kunna nås om fler åtgärder sätts in och nio av miljömålen bedöms vara mycket svårt eller inte alls nåbart även om fler åtgärder sätts in. För att generationsmålet 2020 ska klaras krävs ett stort engagemang hos många aktörer i samhället, speciellt kommunerna som bör vara föregångare. Delmål för konkretiserat miljöarbete Från november 2005 finns det delmål antagna av riksdagen för att konkretisera miljöarbetet på vägen mot miljömålen. Delmålen anger inriktning och tidsperspektiv. Några utgör en del av hela miljökvalitetsmålet, andra utgör ett steg på vägen. Nya delmål kommer att behöva utvecklas efter hand. Tre åtgärdsstrategier för att nå miljömålen Riksdagen har fastställt att arbetet med miljökvalitetsmålen ska koncentreras i tre strategier En strategi för effektivare energianvändning och transporter för att minska utsläppen från energi- och transportsektorerna. För att nå långsiktiga miljömål om bl.a. begränsad klimatpåverkan räcker det inte enbart med tekniska effektivitetsökningar, förnybar energi och reningsutrustning. Människornas beteende måste också ändras. En strategi för giftfria och resurssnåla kretslopp för att minska användningen av naturresurser, minska de diffusa utsläppen av miljögifter och för att skapa energi- och materialsnåla kretslopp. En strategi för hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö för att bevara den biologiska mångfalden och värdefulla kulturmiljöer, skydda människors hälsa, samt för miljöanpassad fysisk planering och hållbar bebyggelsestruktur. Kostnaden och nyttan med miljömålen Miljömålsrådet, som samordnar miljömålsarbetet i Sverige, bedömer att den samhällsekonomiska nyttan med åtgärderna för att nå miljömålen är större än kostnaderna. 9 Vinsten är ofta svår att kvantifiera, men de uppskattningar som gjorts i form av både ekonomiska och kvalitativa bedömningar pekar på att det är samhällsekonomiskt effektivt att genomföra de åtgärder som är föreslagna för att nå miljömålen. Om miljösatsningarna är samhällsekonomiskt lönsamma blir den långsiktiga tillväxten högre än vad den hade blivit om miljöskyddskostnaderna hade sparats in. Utöver de drygt 8 miljarder kronor per år som insatserna för att uppnå miljömålen i nuläget kostar staten kommer ytterlig

12 are åtgärder som föreslås för att nå målen att kosta staten 5 10 miljarder varje år, beroende på hur styrmedlen utformas. Förslagen kommer därtill att leda till att andra aktörer får kostnader på miljarder. Detta gör att den sammanlagda samhällsekonomiska kostnaden för förslagen landar på omkring 20 miljarder. Idag lägger kommuner och företag ned runt 30 miljarder om året på miljöskyddskostnader, utöver de 8 miljarder som staten satsar. Den samhällsekonomiska kostnaden för arbetet med att uppnå miljömålen uppgår i dagsläget därigenom totalt sett till närmare 40 miljarder årligen. Tillsammans med de föreslagna åtgärderna uppskattas de samhällsekonomiska kostnaderna alltså uppgå till cirka 60 miljarder, d.v.s. runt 2 % av BNP. Det motsvarar ungefär den summa som intäkterna från miljörelaterade skatter uppgår till idag. De regionala miljömålen Uppsala län är ett av de snabbast växande länen i Sverige. 10 Tillsammans med Stockholm län, Mälardalen och Uppsala län utgör de tillsammans landets största arbetsmarknad och en tredjedel av Sveriges befolkning bor här. Naturen i länet kännetecknas av kalkrik berggrund, värdefulla våtmarker och en unik skärdgårdsmiljö. Dessutom finns ett rikt odlingslandskap med både djurhållning och växtodling. Uppsala län har sedan tillkomsten av miljömålen haft ansvar för att regionalt anpassa de nationella miljömålen. Länet har antagit miljömål som utgår från de nationella miljökvalitetsmålen. Dessa regionala miljömål fastställdes tillsammans med kommunerna och regionala organisationer år Under år 2007 påbörjades en revidering av målen, bland annat på grund av nya och ändrade nationella delmål samt att länet utökats med Heby kommun. Kommer Uppsala län att uppnå miljömålen till utsatt datum? Länsstyrelsen följer regelbundet upp hur miljömålsarbetet fortlöper. Den senaste genomgången 2008 visar att ett av miljömålen är troligt att nå medan nio av miljömålen kan nås men bara om fler åtgärder sätts in och skyndar på processen. Fem av miljömålen kommer att vara svåra att nå till slutdatumet Begränsad klimatpåverkan Länsstyrelsen bedömer att det är möjligt att nå miljömålet, men att ytterligare åtgärder i så fall kommer att krävas. Att minska koldioxidutsläppen med % till år 2020, räknat från 1990 års värden, bör vara möjligt. Utmaningen ligger i att hitta hållbara lösningar för trafiken och energisektorn. Frisk luft Länsstyrelsen bedömer att det är möjligt att nå miljömålet, men att ytterligare åtgärder i så fall kommer att krävas. Framför allt behövs hållbara lösningar för trafiken, som är den största källan till utsläpp av partiklar och kväveoxider i Uppsala län. Bara naturlig försurning Länsstyrelsen bedömer att det är möjligt att nå miljömålet till år Mycket av de försurande ämnena kommer från utlandet men även inhemsk förbränning bidrar till försurningen. Tack vare att länets berggrund är rik på kalk dämpas de negativa effekterna. Det är viktigt att minskningen fortsätter både i länet och i övriga Sverige samt i utlandet. Giftfri miljö Länsstyrelsen bedömer att miljömålet är svårt att nå till år Framför allt är det svårt att i tillräckligt snabb takt fasa ut farliga kemikalier. Hälsofarliga ämnen används i många produkter som läkemedel, bekämpningsmedel, tvätt- och rengöringsmedel men också i kläder. Många av kemikalierna tar lång tid för naturen att bryta ned vilket märks genom förorenade marker eller kvaliteten på grundvattnet. Skyddande ozonskikt Länsstyrelsen bedömer att det är möjligt att nå miljömålet för frisk luft, men att ytterligare åtgärder i så fall kommer att krävas. Framför allt behövs bättre information till företag och allmänhet om hur man bäst tar hand om avfall som innehåller ozonnedbrytande ämnen. Säker strålmiljö Länsstyrelsen bedömer att det är möjligt att nå miljömålet, men ytterligare åtgärder kommer i så fall att krävas. Framför allt behövs fortsatta åtgärder mot radon i bostäder och ökad kunskap hos allmänheten om riskerna med UVstrålning. Ingen övergödning Länsstyrelsen bedömer att miljömålet kommer att vara svårt att nå till Framför Fotograf: Henrik Bengtsson

13 allt fosfor, som är starkt bunden till partiklar och finns lagrad i mark och sediment, fördröjer återhämtningen även om vi minskar utsläppen. De gödande ämnena kommer i stor utsträckning från jordbruket och från enskilda avlopp. Levande sjöar och vattendrag Länsstyrelsen bedömer att det är möjligt att nå miljömålet men ytterligare åtgärder kommer i så fall att krävas. Framför allt krävs skydd och restaureringar av vattenmiljöer samt att kunskapen om känsliga arter och miljöer beaktas i planeringen. Grundvatten av god kvalitet Länsstyrelsen bedömer att miljömålet är svårt att nå till Framför allt behövs saneringar av förorenade områden och arbete med förebyggande tillsyn. Rester av bekämpningsmedel och lösningsmedel har hittats i vissa av länets grundvattentäkter. Hav i balans samt levande kust och skärgård Länsstyrelsen bedömer att det är möjligt att nå miljömålet men ytterligare åtgärder kommer i så fall att krävas. Framför allt krävs att havet nyttjas på ett hållbart sätt så att dess produktionsförmåga och de unika natur- och kulturvärden som finns vid kusten bevaras. En förutsättning för att nå målet är att också miljömålen Ingen övergödning och Giftfri miljö uppnås. Myllrande våtmarker Länsstyrelsen bedömer att det är möjligt att nå miljömålet men ytterligare åtgärder kommer i så fall att krävas. Framför allt måste större areal våtmark skyddas och återskapas i skogs- och odlingslandskapet. Levande skogar Länsstyrelsen bedömer att miljömålet är svårt att nå till år För att nå målet måste bland annat skötseln anpassas till det som står i länets åtgärdsprogram för hotade arter och markägare informeras om skogens värden. Ett rikt odlingslandskap Länsstyrelsen bedömer att det är möjligt att nå miljömålet, men ytterligare åtgärder kommer i så fall att krävas. Framför allt krävs att odlingslandskapets kulturvärden bevaras och att lokala projekt stöds som kan bevara ett aktivt jordbruk. God bebyggd miljö Länsstyrelsen bedömer att det är möjligt att nå miljökvalitetsmålet men ytterligare åtgärder kommer i så fall att krävas. Framför allt rörande buller, grönstruktur och kulturmiljö. Men åtgärder för bättre inomhusmiljö och avfallshantering samt för minskat uttag av naturgrus är också viktiga. Ett rikt växt och djurliv Länsstyrelsen bedömer att det kommer att vara svårt att nå miljökvalitetsmålet. I länet finns landets fjärde största andel av hotade växter och djur. Trots nya redskap och resurser inom naturvårdsarbetet är det en alltför stor utmaning att uppnå att andelen hotade arter ska ha minskat med 30 procent, liksom att nå delmålet om ett hållbart nyttjande. Enabygdens miljömål Enköpings kommun har valt att formulera 12 lokala miljömål, Enabygdens miljömål, som går i linje med Sveriges nationella miljömål men med en lokal anpassning. Miljömålen tar avstamp från Enköpings kommuns Vision 2015 där kommunen ska vara det gröna livsrummet där samhällsutveckling och infrastruktur utgår från ett hållbarhetsperspektiv för att inte äventyra tillvaron för kommande generationer. Enabygdens miljömål antogs av en enhällig fullmäktigeförsamling hösten

14 Fotograf: Henrik Bengtsson

15 Kommunala styrmedel inom energiområdet Enköpings kommun har ansva ret för energiplaneringen i kommunen. Enköpings kommun är också ansvarig för den fysiska planeringen och bestämmer således över mark- och vattenområdens användning. I detaljplaner kan kommunen styra byggnaders och anläggningars placering, utformning och i vissa fall tekniska utförande. Kommunen kan ställa högre, tuffare energikrav än vad står i Boverkets byggregler vid byggande på egen mark. Kommunen kan vara drivande och ta initiativ till gemensamhetslösningar för flera fastigheter, exempelvis värmepump eller närvärmeverk. I alla planläggningar av nya bostadsområden förs diskussioner om hur området ska tillgodose sitt uppvärmningsbehov vilket inte på förhand är givet. De tekniska framstegen inom bostadsbyggandet gör att s.k. lågenergihus, som är avsevärt mycket energieffektivare än konventionellt byggda hus, blir ekonomiskt lönsamma att bygga och därmed något som vi troligtvis kommer att få se mer av i kommunen. Byggkostnaden är ett fåtal procent av den totala driftskostnaden sett ur husets totala livslängd på cirka 70 år. Merkostnaden för att bygga huset energieffektivt är alltså marginell sett i livscykelperspektiv. Ofta är det inte ekonomiskt lönsamt att ansluta lågenergihus till fjärrvärmenätet på grund av den relativt sett höga anslutningskostnaden. Energikvaliteten har stor betydelse Rent energikvalitetmässigt är fjärrvärmen att föredra framför exempelvis värmepumpar i hus och lokaler eftersom värme har den lägsta energikvaliteten och värmepumpar drivs med el som har den högsta energikvaliteten. Kommunen har stor rådighet I flertalet frågor använder kommunen sin rätt som myndighetsutövare som berör energiområdet. Kommunen beslutar bland annat om bygglov, kontrollerar företag ur miljösynpunkt och ger tillstånd för att vissa verksamheter ska få etablera sig inom kommunen. Kommunen beslutar även om lokala hälsoskyddsföreskrifter och kan besluta om förbud mot exempelvis vedeldning om det orsakar olägenheter. Enköpings kommun är en stor producent, leverantör och konsument av varor och tjänster. Genom dessa roller kan kommunen påverka energisystemet. Exempelvis äger kommunen det kommunala bolaget Ena Energi AB som levererar el och värme. Kommunen äger även bolaget Enköpings hyresbostäder AB, EHB. Kommunen kan besluta om att handla energieffektivt och miljöriktigt inom ramarna för lagen om offentlig upphandling. Upphandlade varor och tjänster, teknik, förnybara energislag och lokalproducerade varor är några exempel på vad kommunen har rådighet över. Energirådgivaren finns hos Miljö & Stadsbyggnad Kommunen har ett högt förtroende hos medborgarna och kan därmed sprida information inom energiområdet. Den kommunala energirådgivningen är ett exempel på detta. Energirådgivaren som finns på Miljö & Stadsbyggnad ger råd och information till hushåll, fastighetsägare och företagare inom kommunen. Det kan handla om energieffektivisering, konvertering av uppvärmningssystem, miljöanpassade transporter m.m

16 Kommunal energitillsyn Även vid tillsynen av företag prioriteras energifrågorna Miljöinspektörerna kontrollerar förutom företagens miljö- och hälsoaspekter även verksamheten ur ett energiperspektiv för att minska energianvändningen. Effekten av sådan tillsyn blir ökad energimedvetenhet och minskad energianvändning. Genom Enköpings läge i Mälardalen är kommunen attraktiv för företagsetableringar vilket är mycket positivt. Vissa företagsetableringar kan dock genom sin verksamhet bidra till ökade miljöskadliga ämnen inom kommunen. Krav på energihushållning som kommunen måste förhålla sig till Det är Boverket som är den myndighet som bland annat bestämmer regler och krav för hur byggnader ska byggas i Sverige. Byggnader ska vara utformade så att energianvändningen begränsas genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning och effektiv elanvändning. En del av Boverkets byggregler, BBR, gäller området energihushållning. Där står det bland annat att byggnader som är större än 60 kvm ska förses med värmeåtervinning av ventilationsluften. 11 Boverket råder kommunernas byggnämnder, i Enköping Miljö- och byggnadsnämnden, att se till så att byggnader förses med en värmeväxlare eller en frånluftsvärmepump som ger minst 70 % i besparing av värmeenergin. Bostäder ska vara utformade så att energianvändningen högst uppgår till 110 kwh per kvm golvarea och år, hushållselen borträknad om värmekällan är fjärrvärme, pellets eller liknande. För en- och tvåbostadshus som värms med direktverkande el, berg/jordvärme eller frånluftsvärmepump gäller 55 kwh per kvm och år tillsammans med en effektgräns om 4,5 kw. Detta är minimimått som med dagens byggteknik inte är någon svår uppgift att nå. Fotograf: Henrik Bengtsson

17 Energin i ett marknadsperspektiv El-energimarknader Den svenska elmarknaden avreglerades 1 januari Sedan dess skiljer man på elleverantörer och elnätsoperatörer. Alla elleverantörer, vare sig dessa är producenter med egna kraftverk eller enbart handlare som köper och säljer el, har rätt att transportera sin el på vilket nät som helst och sälja till vilken kund som helst. Därmed kan kunderna välja den elleverantör de önskar. Det nya elnätet är liksom det gamla en monopolverksamhet, dvs. förbrukare på en viss ort har bara ett elnät och ett nätföretag att välja på och ansluta sig till för att få tillgång till el. Elnätsverksamheten är därför utsatt för monopolkontroll av en statlig myndighet som ska se till att nätföretaget upprätthåller tillfredsställande driftsäkerhet och inte sätter oskäliga priser för anslutningen. Sedan avregleringen i slutet på 1990 kan man och bör man som privatperson göra ett aktivt val av elleverantör. Genom att elkonsumenterna aktivt väljer elleverantörer upprätthålls konkurrensen vilket också driver på utvecklingen inom energiområdet. Som en följd av avregleringen är eltarifferna uppdelade i två helt skilda delar, nättariffen och eltariffen. Nättariffen är den avgift som fastigheten betalar för att vara inkopplad på det lokala elnätet. Den är ofta uppdelad i en fast årsavgift och en rörlig överföringsavgift för transporten av el. Priset på överföring av el är ett antal öre per kwh och har inget att göra med priset för elkraften. Det är energimyndigheten som granskar att elnätsföretagen inte tar ut en oskälig avgift. Varje fastighet eller lägenhet har en elmätare som visar hur mycket el som levererats till kunden. Elnätsföretaget är skyldigt att minst varje månad läsa av mätare och skicka uppgifterna till elleverantören. Eltariffen är det samma som elpriset d.v.s. en kostnad för själva elen. I elpriset inkluderas produktionskostnaden för el från kraftverket, överföring av el på nätet samt statliga skatter och avgifter. Om man som privatperson inte väljer en elleverantör kommer elnätföretaget att välja en elleverantör åt en. Elcertifikat För att stödja och stimulera produktion av förnybar el på ett marknadsmässigt sätt infördes elcertifikatsystemet I korthet är elcertifikatet ett bevis som ges elektroniskt till producenter av förnybar el d.v.s. från vindkraft, solenergi, vissa biobränslen och viss vattenkraft. Syftet med elcertifikatsystemet är med ekonomiska medel styra elproduktionen från kärnkraft till mer miljövänliga energikällor. För villaägare, lägenhetsinnehavare och andra elkonsumenter innebär det att en extra avgift (elcertifikatsavgift) påförs elräkningen

18 Fotograf: Kristina Gyld

19 Energianvändningens påverkan på miljö, hälsa och hushållning med resurser Allmänt om miljöpåverkan All energianvändning påverkar miljön i olika grad. Här beskrivs i allmänna ordalag de olika energislagens miljöpåverkan. Olika slag av energi och dess miljöpåverkan All energianvändning, från bilkörning till biobränsleeldning påverkar vår miljö. Vissa energislag har bildats flera miljoner år sedan, exempelvis olja, kol naturgas och uran. Andra energislag har bildats under vår livstid, exempelvis trädbränsle. Vissa energislag kan nyttjas direkt med rätt teknik, exempelvis vatten- och vindkraft. Oavsett vilket energislag eller energikvalitet som vi använder kommer den lokala och i vissa fall den globala miljön påverkas. Här följer en redogörelse över de energislag som används i vårt samhälle och vilken påverkan dessa har på vår miljö. Ej förnybara energislag, fossila Energislag som bildats för miljoner år sedan benämns fossila och är därmed inte förnybara. Tiden det tar för dessa ämnen att bildas står absolut inte i paritet med användningen. Olja, stenkol, naturgas är tre exempel på energislag som ger ifrån sig koldioxid när de förbränns. Förnybara energislag Genom solens energi i form av solljus kan jorden fungera som kretslopp. Växter tar upp koldioxid från atmosfären och tillsammans med solljuset kan de växa. När vi sedan eldar veden får vi den energi som trädet tog upp från solen. Koldioxiden som bands in för att bilda veden släpps åter ut i atmosfären. Det har alltså inte tillkommit eller försvunnit någon koldioxid sett över en längre tidsperiod. Därför kan en flygresas koldioxidutsläpp inte kompenseras med att plantera träd som tar upp koldioxid. Koldioxiden som släpps ut från flygresan hör inte hemma i vår tidsperiod utan det blir ett nettotillskott den dagen då de planterade träden förmultnar eller förbränns. En annan uppdelning - tre resursslag Lagerresurser är ämnen som finns i jordskorpan i vissa mängder. Människans användning av dessa utarmar successivt lagren och flyttar dem från jordskorpan till jordytan och atmosfären. De som används som energislag är mestadels kol, olja, naturgas och uran. Lagerresurserna är inte förnybara energislag. Flödesresurser är sådan energi som ständigt strömmar på jordklotet och i dess ekosystem. Ur resurshushållningssynpunkt kan flödesresurserna användas fritt och i obegränsade mängder under förutsättning att användningen inte skadar de ekologiska systemen. De huvudsakliga flödesresurserna är vattenkraft, vindkraft och solenergi. Flödesresurserna är förnybara energislag. Beståndsresurserna utgörs av ekologiska system och den biologiska produktion som den åstadkommer. Ur resurssynpunkt kan beståndsresurserna användas fritt så länge uttag och återväxt ligger i balans med varandra och så att det inte skadar de ekologiska systemen. I denna grupp ingår biobränslen som träpellets, RME (rapsmetylester) och etanol. Energianvändningens miljöpåverkan kan också delas in i kategorier efter dess miljöpåverkan. LOKAL påverkan Medborgarna i Enköping påverkas av hälsoeffekter från lokala utsläppskällor som ex

20 empelvis vedeldning, trafik och produktframställning. De påverkande faktorerna kan vara partiklar från vägbeläggning, kolväten från förbränningsmotorer, utsläpp från miljöfarliga verksamheter eller genom gamla deponier. RegionAL påverkan Försurning och oxidantbildning på grund av utsläpp av svaveloch kväveoxider samt flyktiga kolväten är regionala problem. En stor del av det sura nedfallet kommer från våra europeiska grannar. Global påverkan Genom att vår energianvändning till stor del består av fossila bränslen vars huvudsakliga biprodukt är koldioxid blir utsläppen en global problematik. Det är ur denna fråga som klimatdebatten har uppstått. Klimatpåverkan historiskt och globalt Den observerade globala uppvärmningen under talet är otvetydig. 13 FNs klimatpan-el IPCC slår fast att det finns en tydlig samstämmighet mellan människans utsläpp av växthusgaser och de uppmätta temperaturökningarna under det förra seklet. Med mycket stor säkerhet har människans aktiviteter sedan 1750 bidragit till den globala uppvärmningen. Det är mycket sannolikt att merparten av den observerade temperaturökningen sedan mitten av 1900-talet beror på människans utsläpp av växthusgaser. Atmosfärens växthusgaskoncentration överstiger vida de förindustriella värdena. Dagens koncentrationen av koldioxid och metan i atmosfären är den högsta på år. Klimatfrågan är troligen det största miljöhotet i vår tid och den blir förmodligen den svåraste att lösa. Den fossila energin i form av kol och olja har skapat det välstånd vi har idag. Allt vi ser som i modern tid byggts av människor har på ett eller annat sätt förbrukat fossila energislag. Sedan industrialismen har människan nyttjat jordens lagerresurser för att producera varor och tjänster i en takt som ökat till i våra dagar. Totalt sett har koldioxidhalten ökat med 32 procent sedan förindustriell tid, dvs från 280 miljondelar till dagens 370 miljon-delar. 14 Kort om växthuseffekten Växthusgaser, främst koldioxid, dikväveoxid (lustgas) och metan finns naturligt i atmosfären. Tillsammans med vattenånga fångar de upp jordens värmestrålning vilket gör temperaturen på jorden behaglig, cirka 15 grader i medeltemperatur. 15 Utan denna naturliga växthuseffekt skulle det vara mycket kallt på jorden. De från människan uppkomna utsläppen av växthusgaser ökade med 70 procent mellan 1970 och Koldioxiden ökade med 80 procent under samma period. Genom en ökad halt av koldioxid i atmosfären förväntas havsvattennivån stiga, biodiversiteten bli än mer hotad och vädret bli mer instabilt. Dessutom kan en ökad koldioxidhalt förändra förutsättningarna för odling, öka riskerna för översvämningar samt ökad ökenspridning. Växthusgas Koldioxid Metan Dikväveoxid (lustgas) Fluorerade gaser Fluorerade gaser Svavelhexaflourid Koldioxidekvivalenter Vattenånga och koldioxid är de vanligaste växthusgaserna. Men det finns även andra gaser som förekommer i betydligt mindre mängder men som däremot är mycket mer kraftfulla som växthusgaser än koldioxid, se tabell 1. För att kunna jämföra utsläppen räknar man därför om vissa gaser till koldioxidekvivalenter eller Global warming potential, GWP. Eftersom växthusgaserna har olika livslängd sätter man dess växthusgaspåverkan i relation till ett tidsspann, vanligtvis 100 år. Se tabell 1. Dessa sex växthusgaser regleras av kyotoprotokollet. Jämfört med koldioxid är gaserna olika kraftfulla som växthusgaser vilket visas av gasernas GWP100. Klimatförändringen är inte enbart negativ Det finns troligtvis även positiva sidor med ett varmare klimat och en högre koldioxidhalt i atmosfären. För Sveriges del kan det innebära en längre växtsäsong och därmed större biomassatillväxt av skogen och större odlingsproduktion. 16 I södra Sverige kan växtsäsongen förlängas med flera månader under de kommande hundra åren. För Sverige som helhet skulle skördarna kunna bli 20 procent större i söder om hundra år, och i norr skulle skördarna kunna öka med 50 procent. Dock kan problem finnas med vattentillgång eftersom Sydsverige allt oftare drabbas av sommartorka. Vintertid däremot kan det förväntas bli mer nederbörd vilket kan ställa till det för jordbrukarna. Ökad antal skadegörare och ökat närningsläckage hör också till den negativa delen av klimatförändringen. Gränsen går vid 2 o C Kemisk beteckning För att den globala temperatur inte ska stiga mer än två Livstid i atmosfären, år Global warming potential, GWP100 CO2 CH4 N2O HFC PFC SF6 varierande , Ca 1000 Ca Tabell 1. Dessa sex växthusgaser regleras av kyotoprotokollet. Jämfört med koldioxid är gaserna olika kraftfulla som växthusgaser vilket visas av gasernas GWP100. grader, vilket bedöms vara en gräns för allvarliga klimatförändringar, krävs avsevärda minskningar i på kort tid. Det krävs att i-länderna minskar sina utsläpp med 70-85% till år 2050 samtidigt som u-länderna inte får bli lika fossilberoende som i-länderna är. I-länderna står för huvuddelen av koldioxidutsläppen i världen. Det globala genomsnittet är 4 ton koldioxid per person och år men det skiljer sig mycket mellan länderna. I USA ligger i topp med 20 ton koldioxid per invånare. I Sverige ligger snittet på 10 ton per invånare inklusive de utsläpp som sker i andra till följd av vår konsumtion. Exklusive konsumtion av utländska varor hamnar snittutsläppen av koldioxid per svensk på 6 ton. De svenska utsläppen av koldioxid har till största delen sitt ursprung i transporter 31 % och industri 26 %. Därefter kommer jordbruk 13 %, el- och värmeproduktion 13 % följt av bostäder och övriga sektorer. 17 Utsläppen minskade kraftigt under 1980-talet då kärnkraft och fjärrvärme byggdes ut. Sedan 1990-talet har utsläppen minskat från uppvärmningen i och med att fler fastigheter blivit anslutna till fjärrvärme. Utsläppen från industrin har varit relativt oförändrade, medan utsläppen från transporter har ökat med 10 procent. Sedan 1999 har de totala

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen

Läs mer

Energiplan. Enköpings kommun

Energiplan. Enköpings kommun Energiplan Enköpings kommun Innehåll SAMMANFATTNING 5 INLEDNING 7 MÅL, STYRMEDEL OCH POLITIK, NATIONELLT OCH REGIONALT 9 Nationella mål och styrmedel 9 Sveriges energi och klimatpolitik Nya institutioner

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Generationsmålet för Sveriges miljöpolitik Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation

Läs mer

Miljömålet Frisk luft 7 oktober 2011 Anne-Catrin Almér, anne-catrin.almer@lansstyrelsen.se Länsluftsdag 2011 Våra 16 nationella miljökvalitetsmål Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning

Läs mer

Koppling mellan de nationella miljökvalitetsmålen och Skellefteå Krafts miljömål

Koppling mellan de nationella miljökvalitetsmålen och Skellefteå Krafts miljömål Koppling mellan de nationella en och miljömål Nationella Begränsadklimatpåverkan Halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimat-systemet inte

Läs mer

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Sida 1 av 5 MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Varför arbeta med miljömål? Det övergripande målet för miljöarbete är att vi till nästa generation, år 2020, ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen

Läs mer

Kristianstadsregionens Klimatallians 20 november 2012 Vad kan vi göra tillsammans?

Kristianstadsregionens Klimatallians 20 november 2012 Vad kan vi göra tillsammans? Klimatarbete-Miljömål-Transporter Kristianstadsregionens Klimatallians 20 november 2012 Vad kan vi göra tillsammans? Klimatvision Sverige ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning och inga

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer ÖVERGRIPANDE MÅL Nationella miljömål Miljökvalitetsnormer Övergripande mål Nationella miljömål Till nästa generation skall vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. De nationella

Läs mer

Atmosfär. Ekosystem. Extremväder. Fossil energi. Fotosyntes

Atmosfär. Ekosystem. Extremväder. Fossil energi. Fotosyntes Atmosfär X består av gaser som finns runt jorden. Framförallt innehåller den gaserna kväve och syre, men också växthusgaser av olika slag. X innehåller flera lager, bland annat stratosfären och jonosfären.

Läs mer

DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET Bedömningar och prognoser. Ann Wahlström Naturvårdsverket 13 nov 2014

DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET Bedömningar och prognoser. Ann Wahlström Naturvårdsverket 13 nov 2014 DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET Bedömningar och prognoser Ann Wahlström Naturvårdsverket 13 nov 2014 Skiss miljömålen Generationsmål GENERATIONSMÅL Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

Ö vergripande plan fö r miljö - energi öch klimatarbetet i Karlskröna

Ö vergripande plan fö r miljö - energi öch klimatarbetet i Karlskröna Ö vergripande plan fö r miljö - energi öch klimatarbetet i Karlskröna Fastställd av: Kommunfullmäktige i Karlskrona kommun Fastställt: 2016-11-24, 324. Giltighetstid: 2016-2018 Ansvarig för revidering:

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Presentation 1. Bakgrund miljömålssystemet 2. Förändringar 3. Vad innebär förändringarna för Västerbottens

Läs mer

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas miljömål Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas lokala miljömål är de övergripande målsättningarna som ska uppnås inom en generation. Av de 16 miljömål som Sveriges riksdag beslutat

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Vad gör vi på miljöområdet i Olofströms kommun?

Vad gör vi på miljöområdet i Olofströms kommun? miljö energi natur Strategiskt och långsiktigt arbete & vardagens pågående arbete Vad gör vi på miljöområdet i Olofströms kommun? miljöfrågor energifrågor naturvård energirådgivning (diversearbetare )

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål är viktiga för vår framtid Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är

Läs mer

Växthuseffekten, Kyotoprotokollet och klimatkompensering

Växthuseffekten, Kyotoprotokollet och klimatkompensering Frågor och svar om: Växthuseffekten, Kyotoprotokollet och klimatkompensering 1. Klimatförändring Hur fungerar växthuseffekten? Den naturliga växthuseffekten är en förutsättning för livet på jorden. Beräkningar

Läs mer

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 1 Innehåll Boverkets verksamhet kopplat till miljökvalitetsmålen och delar av generationsmålet... 1 Samhällsplanering...1 Boende...2

Läs mer

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL SOM BERÖR AVFALL NATIONELLA MILJÖMÅL Det övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation, det vill säga med sikte på år

Läs mer

Teckenförklaring. JA: Miljökvalitetsmålet nås med i dag beslutade styrmedel och med åtgärder genomförda före 2020.

Teckenförklaring. JA: Miljökvalitetsmålet nås med i dag beslutade styrmedel och med åtgärder genomförda före 2020. Teckenförklaring Ja Nära JA: Miljökvalitetsmålet nås med i dag beslutade styrmedel och med åtgärder genomförda före 2020. NÄRA: Miljökvalitetsmålet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Annika Balgård, annika.balgard@tem.lu.se 2007-10-25. Hur kommer klimatfrågan att påverka sjukvården de närmaste 10 åren?

Annika Balgård, annika.balgard@tem.lu.se 2007-10-25. Hur kommer klimatfrågan att påverka sjukvården de närmaste 10 åren? Hur kommer klimatfrågan att påverka sjukvården de närmaste 10 åren? 28 februari 2008 Annika Balgård Stiftelsen TEM vid Lunds Universitet annika.balgard@tem.lu.se Teknik Ekonomi Miljö Stiftelsen TEM vid

Läs mer

Energikällor Underlag till debatt

Energikällor Underlag till debatt Energikällor Underlag till debatt Vindkraft Vindkraft är den förnybara energikälla som ökar mest i världen. År 2014 producerade vindkraften i Sverige 11,5 TWh el vilket är cirka 8 procent av vår elanvändning.

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag Version: Beslutad version Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag 5 Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Inom energiområdet Energiläget 2013 sid 56-57, 94-105 En sv-no elcertifikatmarknad Naturvårdverket - NOx Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

En sammanhållen klimat- och energipolitik

En sammanhållen klimat- och energipolitik En sammanhållen klimat- och energipolitik Europas mest ambitiösa klimat och energipolitik En strategi ut ur beroendet av fossil energi Resultatet av en bred process Sverige får en ledande roll i den globala

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik. Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium

Ledord för Sveriges energipolitik. Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet Inom energiområdet Energiförsörjning för ett hållbart samhälle Satsningar på: Försörjningstrygghet

Läs mer

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Utskriftsversion Göteborgs Stads miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Läs miljöprogrammet i sin helhet på: www.goteborg.se/miljoprogram Foto: Peter Svenson Miljömålen visar vägen Göteborg ska

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Grundläggande Miljökunskap

Grundläggande Miljökunskap Grundläggande Miljökunskap Data courtesy Marc Imhoff of NASA GSFC and Christopher Elvidge of NOAA NGDC. Image by Craig Mayhew and Robert Simmon, NASA GSFC Hållbar utveckling Dagens program Hållbar utveckling

Läs mer

Kommittédirektiv. Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser. Dir. 2012:78

Kommittédirektiv. Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser. Dir. 2012:78 Kommittédirektiv Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser Dir. 2012:78 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2012. Sammanfattning I regeringens proposition

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Åtgärder, bygg och fastighet inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, bygg och fastighet inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, bygg och fastighet inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med * är

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Energipolitiska mål för Sverige fram till 2020 Energimyndighetens vision: Ett hållbart energisystem Svensk och

Läs mer

Indikatornamn/-rubrik

Indikatornamn/-rubrik Indikatornamn/-rubrik 1 Begränsad klimatpåverkan Halten av växthusgaser i atmosfären skall i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan

Läs mer

Vindmöllor på land och på djupt vatten

Vindmöllor på land och på djupt vatten Skånes vindkraftsakademi Lund 2013-05-14 Vindmöllor på land och på djupt vatten Energiansvarig (V) i riksdagen 1998-2002 DESS 1997-2001 styrelsen för Statens Energimyndighet 2003-06 Växjö Energis styrelse

Läs mer

Gotlands miljö. Hur går det och vad kan vi göra?

Gotlands miljö. Hur går det och vad kan vi göra? Gotlands miljö Hur går det och vad kan vi göra? Titel: Gotlands miljö - Hur går det och vad kan vi göra? Foto omslagsbild: Mostphotos. Foto inlaga: Sidan 3, foton från vänster: 1 Scandinav Bildbyrå, 2

Läs mer

MILJÖMÅL OCH RESURSEFFEKTIVITET

MILJÖMÅL OCH RESURSEFFEKTIVITET MILJÖMÅL OCH RESURSEFFEKTIVITET Stockholm 27 januari, 2016 Cecilia Mattsson, Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-02-02 1 DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET GENERATIONSMÅLETS

Läs mer

HÖGANÄS MOT ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

HÖGANÄS MOT ETT HÅLLBART SAMHÄLLE KF-bilaga 16/2005 HÖGANÄS MOT ETT HÅLLBART SAMHÄLLE Miljöpolicy och miljöprogram för Höganäs kommun Antagna av kommunfullmäktige 2005-04-28 Innehåll 1. Höganäs och en hållbar utveckling 3 Hållbar utveckling

Läs mer

ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010. med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel

ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010. med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010 med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel Innehåll! "! " #$ %& %& ' " # (&' (&&% ) *%$$ ' + * $,- (& )! $, " #$ (& $ +. (& ' / 0 $ %& "',.(&% //1//,,.(&% "",,

Läs mer

Koldioxid Vattenånga Metan Dikväveoxid (lustgas) Ozon Freoner. Växthusgaser

Koldioxid Vattenånga Metan Dikväveoxid (lustgas) Ozon Freoner. Växthusgaser Växthuseffekten Atmosfären runt jorden fungerar som rutorna i ett växthus. Inne i växthuset har vi jorden. Gaserna i atmosfären släpper igenom solstrålning av olika våglängder. Värmestrålningen som studsar

Läs mer

Gröna, smarta Haninge. Klimatstrategi

Gröna, smarta Haninge. Klimatstrategi Gröna, smarta Haninge Klimatstrategi Haninge kommun arbetar för ett hållbart samhälle. För att ta de rätta stegen, göra kloka vägval måste vi veta var vi befinner oss och i vilken riktning vi bör gå. Syftet

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C)

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C) Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Klimatåtgärder och energieffektivisering Vilka styrmedel är kostnadseffektiva i ett samhällsperspektiv?

Klimatåtgärder och energieffektivisering Vilka styrmedel är kostnadseffektiva i ett samhällsperspektiv? Klimatåtgärder och energieffektivisering Vilka styrmedel är kostnadseffektiva i ett samhällsperspektiv? Stefan Jendteg Miljöavdelningen Länsstyrelsen Skåne Utsläpp av växthusgaser i Sverige 2010 (66 Mton)

Läs mer

Lägesbild för klimatarbete i Sverige

Lägesbild för klimatarbete i Sverige Lägesbild för klimatarbete i Sverige Kontrollstation 2015 inför målåret 2020 Elin Andersson Länsstyrelsen Jämtlands län Tidslinje över nationella klimatarbetet 1999 miljömål 2007 Klimat- och sårbarhetsutredning

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-23, 117. Åtgärdsplan för hållbar energi, tillika Energiplan för Kiruna kommunkoncern

Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-23, 117. Åtgärdsplan för hållbar energi, tillika Energiplan för Kiruna kommunkoncern 1 Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-23, 117 Åtgärdsplan för hållbar energi, tillika Energiplan för Kiruna kommunkoncern 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Klimatet, en drivkraft att minska koldioxidutsläppen...

Läs mer

Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun

Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T Bilaga M1 Jämförelse med miljömål Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun 2016-02-01 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Regionala miljömål för Östergötland inom området Begränsad klimatpåverkan

Regionala miljömål för Östergötland inom området Begränsad klimatpåverkan Regionala miljömål för Östergötland inom området Begränsad klimatpåverkan Kortversion 1 Förord i din hand håller du nya mål för Östergötlands klimat- och energiarbete fram till 2020. Målen är väl förankrade

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Tillsammans gör vi skillnad. Miljömål i korthet

Tillsammans gör vi skillnad. Miljömål i korthet Tillsammans gör vi skillnad Miljömål i korthet Kungsbacka kommun Vi kan inte vänta längre Vi påverkar alla miljön med vårt sätt att leva. Därför kan vi inte längre vänta på att klimatförändringarna försvinner

Läs mer

Projekt miljömålsinriktad tillsyn år 2012/2013

Projekt miljömålsinriktad tillsyn år 2012/2013 PROJEKTRAPPORT Miljökontoret 2013-05-23 Dnr 2013-407 Projekt miljömålsinriktad tillsyn år 2012/2013 Michael Werthén Magnus Jansson 2 BAKGRUND, SYFTE OCH MÅL 3 METOD OCH GENOMFÖRANDE 4 RESULTAT 4 SLUTSATS

Läs mer

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Faktamaterialet presenterar 1. Statistik gällande klimatutsläpp i Västra Götaland 2. Det

Läs mer

Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050

Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050 HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING STRATEGISKA AVDELNIN GEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2013-05-08 Handläggare: Solveig Nilsson Telefon: 08-508 04 052 Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd 2013-06-13

Läs mer

Miljömålen i Västerbottens län

Miljömålen i Västerbottens län Miljömålen i Västerbottens län Förutom det övergripande generationsmålet har vi 16 miljömål som styr inriktningen av miljöpolitiken och som anger vår gemensamma målbild. Varje miljömål har en särskild

Läs mer

Hur mår miljön i Västerbottens län?

Hur mår miljön i Västerbottens län? Hur mår miljön i Västerbottens län? Når vi miljömålen? Uppnås miljötillståndet? Hur arbetar vi för att uppnå en hållbar utveckling med miljömålen som verktyg? Det övergripande målet för miljöpolitiken

Läs mer

Energiomställning utifrån klimathotet

Energiomställning utifrån klimathotet Energiomställning utifrån klimathotet Cecilia Johansson 2015-02-24 Välkomna till Institutionen för geovetenskaper Strategiska forskningsområden Övergripande forskningsparadigm är hållbar utveckling, med

Läs mer

PM 1 (5) FASTIGHETSKONTORET. Handläggare: Jan Lind Staben Telefon:

PM 1 (5) FASTIGHETSKONTORET. Handläggare: Jan Lind Staben Telefon: GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET PM 1 (5) Handläggare: Jan Lind Staben Telefon: 508 264 71 2002-01-29 Utdrag ur Proposition 2000/01:130 Svenska miljömål delmål och åtgärdsstrategier, statliga satsningar för

Läs mer

Miljöstrategi för Arvika kommun

Miljöstrategi för Arvika kommun 2015-05-06 Miljöstrategi för Arvika kommun Vi arbetar för ett hållbart samhälle med klimatfrågorna i fokus Inledning Miljöfrågan är både en global och en lokal fråga. För att uppnå en hållbar samhällsutveckling

Läs mer

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Var kommer de lokala utsläppen ifrån? Dikväveoxid 16% HFC 0,4% Metan 17% Koldioxid 67% Utsläpp av växthusgaser per invånare: år 1990 9,7 ton år 2006 6,5 ton Lokala

Läs mer

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Vision 2050 I Norrbotten är all produktion och konsumtion resurseffektiv och hållbar ur så väl ett regionalt som globalt perspektiv. Utsläppen av växthusgaser

Läs mer

På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna!

På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna! På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna! Världen, och särskilt den industrialiserade delen av världen, står inför stora krav på minskning av växthusgasutsläpp. I Sverige har regeringen

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

Medeltemperaturen på jorden blir varmare och varmare. Orsaken är främst utsläpp av koldioxid från förbränning av fossila bränslen. Trafiken på våra vägar och energianvändningen står för största delen av

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Evelina Strandfeldt Sweden Green Building Council 1 240 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 Sweden Green Building Council Ideell förening för företag i bygg-

Läs mer

Swedish The Swedi wood effect Sh wood effec NYckelN Till framgång T i köpenhamn1 Swe e TT global T per Spek Tiv ett initiativ av:

Swedish The Swedi wood effect Sh wood effec NYckelN Till framgång T i köpenhamn1 Swe e TT global T per Spek Tiv ett initiativ av: Swedish Wood Effect NYCKELN TILL FRAMGÅNG I KÖPENHAMN ETT INITIATIV AV: 1 2 Lösningen finns närmare än du tror Klimatfrågan är en av mänsklighetens ödesfrågor. De klimatförändringar som beror på människans

Läs mer

En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.

En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Hållbar utveckling En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Hållbar utveckling-bakgrund Varför pratar vi idag mer

Läs mer

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där.

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där. PRIO-lektion november Nu börjar nedräkningen inför FN:s klimatmöte i Paris, som ska pågå mellan den 30 november och 11 december. Världens länder ska då enas om ett nytt globalt klimatavtal som ska gälla

Läs mer

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion Solelsinvestering i Ludvika kommun Underlag för motion Vänsterpartiet i Ludvika 2013 Vänsterpartiet vill att Ludvika kommun tar en aktiv roll i omställningen av samhällets energiproduktion. Genom att använda

Läs mer

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden?

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Staffan Eriksson, IVA Huvudprojektledare Vägval energi 15 oktober 2009 IVAs uppdrag IVA ska till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska

Läs mer

Bräcke kommun 2008-2012

Bräcke kommun 2008-2012 Målsättningar for Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun 2008-2012 Antagen av Bräcke kommunfullmäktige 118/2007 Energi- och klimatstrategi for Bräcke kommun 2008 2012 2 1. I n l e d n i n g Föreliggande

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Handel med utsläppsrätter. för lägre utsläpp av koldioxid.

Handel med utsläppsrätter. för lägre utsläpp av koldioxid. Handel med utsläppsrätter för lägre utsläpp av koldioxid. Halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som förhindrar att jordens klimat påverkas på ett farligt sätt. klimatkonventionen

Läs mer

Energisystem som utgår från miljö- och hälsovärderingar. Gunnar Hovsenius

Energisystem som utgår från miljö- och hälsovärderingar. Gunnar Hovsenius Energisystem som utgår från miljö- och hälsovärderingar. Gunnar Hovsenius Inga enkla systemavgränsningar Äldre tiders produktionssystem och utsläpp begränsar dagens möjligheter Till vad och hur mycket

Läs mer

Uppföljning av hälsa i miljömålen

Uppföljning av hälsa i miljömålen Uppföljning av hälsa i miljömålen Greta Smedje 2013-09-24 Generationsmål Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta,

Läs mer

Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel

Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel WSP Environmental 30 september 2008 1 1 Bakgrund Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska det finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och

Läs mer

Förnybar värme/el mängder idag och framöver

Förnybar värme/el mängder idag och framöver Förnybar värme/el mängder idag och framöver KSLA-seminarium 131029 om Marginalmarkernas roll vid genomförandet av Färdplan 2050 anna.lundborg@energimyndigheten.se Jag skulle vilja veta Hur mycket biobränslen

Läs mer

Vad gör STEM?? - Ställer om energisystemet, - från svart till grön energi - utan magi - men med hårt arbete. Thomas Korsfeldt Generaldirektör

Vad gör STEM?? - Ställer om energisystemet, - från svart till grön energi - utan magi - men med hårt arbete. Thomas Korsfeldt Generaldirektör Vad gör STEM?? - Ställer om energisystemet, - från svart till grön energi - utan magi - men med hårt arbete Thomas Korsfeldt Generaldirektör Energipolitikens tre huvudmål Låg negativ miljö- och klimatpåverkan

Läs mer

C apensis Förlag AB. 4. Energi. Naturkunskap 1b. Energi. 1. Ett hållbart samhälle 2. Planeten Jorden 3. Ekosystem

C apensis Förlag AB. 4. Energi. Naturkunskap 1b. Energi. 1. Ett hållbart samhälle 2. Planeten Jorden 3. Ekosystem Senast uppdaterad 2012-12-09 41 Naturkunskap 1b Lärarhandledning gällande sidorna 6-27 Inledning: (länk) Energi C apensis Förlag AB Läromedlet har sju kapitel: 1. Ett hållbart samhälle 2. Planeten Jorden

Läs mer

Tanums energi- och klimatmål 2020 förslag från Tekniska nämnden

Tanums energi- och klimatmål 2020 förslag från Tekniska nämnden Tanums energi- och klimatmål 2020 förslag från Tekniska nämnden Älgafallet, januari 2009 Energifrågan i fokus Tanums kommun har beslutat att bidra till ett långsiktigt uthålligt samhälle. I sin miljöpolicy

Läs mer

Lokala miljömål för Tranemo kommun

Lokala miljömål för Tranemo kommun Lokala miljömål för Tranemo kommun Sveriges riksdag har fastställt 16 nationella miljökvalitetsmål för en hållbar utveckling, varav 14 är tillämpliga för Tranemo kommun. Målet är att Sverige år 2020 ska

Läs mer

Med miljömålen i fokus

Med miljömålen i fokus Bilaga 2 Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten Delbetänkande av Miljömålsberedningen Stockholm 2014 SOU 2014:50 Begrepp som rör miljömålssystemet Miljömålssystemet Generationsmålet

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Skånska åtgärder för miljömålen Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2012-2015 Tommy Persson, miljöstrateg Miljö- och vattenstrategiska

Läs mer

Utsläpp av växthusgaser i Sverige 2011

Utsläpp av växthusgaser i Sverige 2011 Utsläpp av växthusgaser i Sverige 2011 PM GL 2012-10-10 Utsläppen minskade Efter en kraftig uppgång 2010 minskade de svenska utsläppen av växthusgaser igen år 2011. Tillgänglig statistik inom nyckelområden

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik Projektets resultat Gemensamt dokument lokal anpassning Utgå från samhällets och branschens miljösyn Använda befintliga verktyg i samhället Ingen/liten kommunal

Läs mer

Bærekraftig utvikling og folkehelse sett fra svenske folkehelsemyndigheter

Bærekraftig utvikling og folkehelse sett fra svenske folkehelsemyndigheter Bærekraftig utvikling og folkehelse sett fra svenske folkehelsemyndigheter Nordisk folkhälsokonferens 2014 i Trondheim Pia Lindeskog Folkhälsomyndigheten 2. 2014-09-25 Den 1 januari 2014 startade Folkhälsomyndigheten

Läs mer