Miljökonsekvenser Vindkraftprojekt Nordeåsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljökonsekvenser Vindkraftprojekt Nordeåsen"

Transkript

1 Miljökonsekvenser Vindkraftprojekt Nordeåsen Martin Lidvall Elisabet Persson

2 1 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER ICKE TEKNISK SAMMANFATTNING BAKGRUND OCH VERKSAMHETSBESKRIVNING LOKALISERING INFRASTRUKTUR In- och utfartsvägar Anläggning av ny väg Nätanslutning Kran och uppställningsplatser OMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR TEKNISKBESKRIVNING HÄNSYNSREGLERNA OCH ÖVRIGA TILLÅTLIGHETS REGLER DE ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLERNA PLANFÖRHÅLLANDEN MILJÖKONSEKVENSER OCH SKYDDSÅTGÄRDER VINDKRAFT OCH MILJÖ MILJÖPÅVERKAN Ljud Skuggor UNDERHÅLL LANDSKAPSBILD Synlighetsberäkningar ZVI Fotomontage RÖRLIGT FRILUFTSLIV AREELLA NÄRINGAR Skogsbruk Rennäringen KULTURMILJÖ FLORA OCH FAUNA SÄKERHETSRISKER Isbildning och nedfallande delar Brand Kemikalier Sammanfattning säkerhetsrisker Bedömning SAMRÅDSFÖRFARANDE MILJÖMÅL LOKALA MILJÖMÅL KONTROLL AV VERKSAMHETEN TIDSPLAN AVVECKLING BILAGOR

3 1 Administrativa uppgifter Allmänt Vindvision Norr AB avser att ansöka om bygglov enligt plan- och bygglagen och upprätta en anmälan enligt 9 kap. 6 miljöbalken för uppförande och drift av vindkraftverk på Norderåsen i Härjedalens kommun. Samarbetspartner i projektet är Ownpower Projects Europe AB. Verksamhetskod SNI-kod: prövningsnivå C, enligt miljöbalkens bilaga förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899). Sökande Verksamhetsutövare: Vindvision Norr AB organisationsnummer: Adress: Öneslingan Frösön Telefon: E-post: Hemsida: Kontaktperson: Elisabet Persson Tfn: E-post: 3

4 2 Icke teknisk sammanfattning Vindvision Norr AB avser att etablera 5 vindkraftverk med sammantagen effekt på MW på Norderåsen i Härjedalens kommun, Jämtlands län. Området är ett höglänt skogslanskap påverkat av kommersiellt skogsbruk. Närmaste bebyggelse är byarna Glissjöberg, Ransjö och Linsell. Norderåsen är medtaget som ett lämpligt område för vindkraft i den fördjupade översiktsplanen för vindkraft i södra/östra Härjedalen som antogs i november Vindkraften är en förnybar, inhemsk och ren energikälla, som inte ger några utsläpp av luftföroreningar. El producerad av vindkraft ersätter i stor utsträckning el producerad av fossileldade anläggningar, vilka orsakar utsläpp av koldioxid, svaveldioxid, kväveoxid och aska. Målet är att vindkraftsanläggningen ska byggas med en avvägning mellan utnyttjande av vindenergi samtligt som så stor hänsyn som möjligt tas till andra viktiga intressen i området. Landskapsbilen kommer att förändras och vindkraftverken kommer att synas från ett flertal platser i omgivningarna. Upplevelsen av vindkraftverk är mycket individuell. För alla närliggande fastigheter kommer ljudnivån att ligga under gällande riktvärde för bostadsfastigheter. Även riktlinjerna gällande skuggbildning underskrids för samtliga fastigheter i närområdet. Vindkraft är ett bidrag till en klimatvänlig energiförsörjning. Den ger även arbetstillfällen och intäkter till bygden. Intäkterna kan i sin tur användas för att på olika sätt utveckla bygden. Anläggningen är förenlig med de allmänna hänsynsreglerna och övriga regler om tillåtlighet i miljöbalken. Samrådsmöte med sakägare, närboende och andra berörda hölls i november Vidare genomfördes, i augusti 2010, ett initialt möte med Handödalens sameby. Vindvision Norr har fortsatt kontakt med samebyn. Driften avses pågå i år och en avveckling eller utbyte till modernare verk kan ske inom en period av 30 år. Efter vindkraftverkens livstid monteras de ned och platsen återställs. 4

5 3 Bakgrund och verksamhetsbeskrivning Vindvision Norr AB planerar att uppföra totalt ca 5 vindkraftverk på Norderåsen i Härjedalens kommun, Jämtlands län. Den ansökta verksamheten är beräknad att producera i storleksordningen miljoner kwh per år. Vindkraftverkens generatoreffekt är i storleksordningen 2-3 MW vardera. Den årliga elproduktionen från de 5 vindkraftverken motsvarar elkonsumtion och uppvärmning av 1250 villor(beräknat att en normalvilla förbrukar kwh/år). Vindkraftverkens totalhöjd kommer inte att överskrida 150 meter. 3.1 Lokalisering Projektområdet, Norderåsen, ligger drygt 25 kilometer nordväst om Sveg, se karta 1. Den berörda ytan för projektområdet uppgår till en kvadratkilometer. Norderåsen är en högplatå, meter över havet, som ligger ca 3.5 km nord-nordöst om Linsellsjön. Området består till största delen av skog i varierande ålder, med en del kalhyggen. I områdets omnejd, finns det även inslag av gårdar med tillhörande jordbruksmark. Närmaste bebyggelse är i byarna Glissjöberg, Ransjö och Linsell. Invånarantalet i hela socknen är ca 500 personer Karta 1. Visar översikt över projektområdet. Vindkraftsetableringen är tänkt att ske inom det blå området. Nedan är en karta på den tänkta placeringen av verken inom projektområdet. Projektområdet uppgår till ca 1 km². Närmsta belägna byggnader till projektområdet är fäboden Norderåsvallarna som består av ett antal mindre timrade hus. Norderåsvallarna används som sommarstuga. Det är samma ägare till fäboden som till parkfastigheten vilket medför att inga intressekonflikter uppkommer. 5

6 Karta 2. Visar projektområdet och de enskilda vindkraftverken. Nedan är en fastighetskarta över området. Det aktuella området för vindkraftsetableringen ligger på fastigheten Härjedalen Glissjöberg 10:1. Fastigheten sydost om projektområdet har samma ägare som projektområdesfastigheten. Detta gör det acceptabelt att placera det sydostligaste verket nära fastighetsgränsen. Vindkraftverken är placerade så att hänsyn tas till närliggande fastigheter. Karta 3. Visar fastighetskarta Närliggande vindkraft I Norderåsens närområde finns följande befintliga vindkraftverk: på Digerberget 18 km norr om Linsell finns ett verk på 1,5 MW, på Rodovålen 19 km nord-nordöst uppfördes 2009 tre vindkraftverk om sammanlagt 6 MW. 6

7 3.2 Infrastruktur Det föreligger vissa krav för vägar vid transport av vindkraftverk. Fastställda krav gör bland annat gällande att vägbredden skall vara minst 4 meter med fri bredd på 5,5 meter och fri höjd på 4,6 meter. Ekipagen som fraktar delar till vindkraftverken kan sammanlagt med last väga upp till 165 ton, vilket medför att vägarna ska klara erforderligt axeltryck om 16 ton. Då transporfordonen är långa och otympliga krävs att svängar i vägen måste vara fria från hinder inom en tämligen stor radie. Vidare får inte backar vara för branta för att lastbilarna ska orka dra upp delar till vindkraftverken. Befintliga skogsbilvägar kommer att i största möjliga utsträckning att nyttjas förstärkas och rätas ut där behov föreligger. Inom projektområdet kommer det även att brytas ny väg. Vid brytning av ny väg kommer natur- och kulturvärden beaktas särskilt. Vidare kommer känsliga och hänsynskrävande områden, såsom vattendrag och våtmarker, i största möjliga mån undantas för anläggning av ny väg. Vidare krävs en uppställningsplats för kranbil- och monteringsyta vid varje vindkraftverk In- och utfartsvägar Vad avser befintliga vägar, så finns befintlig skogsbilväg upp till Norderåsens topp. Denna väg ska tjäna som stomme för transporterna vid uppsättning samt avveckling av vindkraftverken. Då vägen nyttjas och trafikeras för skogsbruksändamål, är den väl anpassad för tunga och krävande transporter. Emellertid kan partier av den befintliga vägen komma att rätas ut och förstärkas ytterligare. Den aktuella skogsbilvägen är dragen på mark som tillhör samma ägare som den parkmarken. Detta minskar risken för konflikter gällande vägnyttjande. Vägen är ansluten till större grusväg som används för transport av torv vid torvbryning i närområdet. Denna väg är väl lämpad för tunga transport då det är en gammal banvall som gjorts om till grusväg. Nedan i karta 4 visas den befintliga grusvägen som går från toppen av Norderåsen till den större banvallsgrusvägen. Karta 4. Transportväg. 7

8 Transporten sker vi den större grusvägen söderut där den i Glissjöberg ansluter till väg 84 som sedan följs sydost mot Sveg. Se karta 5 nedan. Karta 5. Anslutningsväg Anläggning av ny väg Utifrån den befintliga vägstommen bryts ny väg i form av stickspår. Till varje verk behöver det brytas väg för transport och kabeldragning. Vid brytning av ny väg är det synnerligen väsentligt att beakta skyddsvärda och hydrologiskt känsliga miljöer, för att påverkan på omgivande miljöer inte ska bli betydande. Vidare är det väsentligt att undvika branta och vattensjuka områden då ny väg bryts. Beaktas inte dessa aspekter så kan stora kostnader uppstå vid brytning av ny väg. Karta 6., visar primär vägdragning inom projektområdet. Skyddsvärda och känsliga områden undviks i allt väsentligt. Likaså har en höjdmodell används för att undvika alltför branta partier. Med hjälp av ett GISprogram beräknades längden för den primära vägdragningen till att drygt 1 kilometer ny väg behöver brytas. Till detta kommer markanspråk för fundament och uppställningsplatser. Uppställningsplatserna kan återställas efter det att vindkraftverken monterats upp. 8

9 Karta 6. Visar förslag till ny vägdragning inom projektområdet Nätanslutning Anslutning till elnätet och kabeldragningar är i dagsläget inte fullständigt klarlagt. Kabel förläggs i ledningsschakt och kommer så långt det är praktiskt möjligt och ekonomiskt rimligt att följa vägarna inom parken. I anslutning till varje vindkraftverk kommer en nätstation att uppföras vilka tranformerar 690 V till 22 kv. Vidare kommer en fördelningsstation att byggas centralt i parken, vars funktion blir att sammankoppla och transformera 22 kv till 40 kv för att sedan föras ut genom högspänningsledningar. Sträckningen på dessa luftledningar kan inte sägas säkert idag men nedan i karta 7 visas ett förslag. Den slutgiltiga nätdragningen bestämmer nätägaren efter erforderliga utredningar/undersökningar. Karta7. Visar förslag till nätdragning Kran och uppställningsplatser Uppställningsplatser för mobilkran byggs i direkt anslutning till vart och ett av vindkraftverken. Platserna kommer att vara utformade så att alla höga och tunga lyft kan utföras på ett säkert sätt. Utformningen är också 9

10 beroende på aktuell topografi, hänsynsområden samt uppställningsplatsens lokalisering i förhållande till tillfartsvägen. Kravet på bärighet är densamma som för transportvägar, men det är högre krav på ytans planhet. I princip kan kranplatser förenklat kategoriseras i två grupper, enligt figur 1. Den genomsnittliga ytåtgången för en uppställningsplats är m². Figur 1. Två typer av kranplatser 3.3 Områdets förutsättningar Vindkraftverken kommer att vara placerade på höjder mellan meter över havet. Projektområdet är lämpligt för vindkraftetablering bl.a. på grund av sin goda energipotential, samt att det inom området inte finns någon intressekonflikt med andra markanspråk. Området är utpekat som grönt område för vindkraft Härjedalens översiktsplan. I planen säger man att 8 verk beräknas rymmas men pga. av elnätets kapacitet är en park med 5 verk mer lämpligt. Projektområdet är sammanfattningsvis valt av följande orsaker: Platsen är på grund av sin höjd, öppenhet och goda vindenergitillgång lämplig för vindkraftsetablering. Projektområdet är idag påverkat av kommersiellt skogsbruk och befintlig väg rakt igenom området. Den tillkommande miljöpåverkan bör därmed kunna anses vara begränsad. Anläggningen kan utformas så att påverkan från buller och skuggbildning inte överstiger gällande riktlinjer till närliggande hushåll. Projektområdet är relativt stort, vilket medför flexibilitet och en rationell konfiguration av vindkraftverken, där vindskugga kan undvikas. Området är utpekat av kommunen som lämpligt för vindbruk. Få intressekonflikter om marknyttjande. 3.4 Tekniskbeskrivning Ett vindkraftverk består av torn i stål och betong, en trebladig rotor tillverkad av glasfiber och kolfiber samt ett maskinhus. I maskinhuset finns en generator, hydralik, styrutrustning. Förekomst av växellåda eller inte beror på fabrikat och typ. Den typ av vindkraftverk som planeras användas i projektet har inte växellåda. Detta medför en betydligt mindre miljöpåverkan i form av begränsad användning av hydraulolja i bromssystemet. 10

11 Verken startar vid vindhastigheter om ca 4 m/s och stannar automatiskt vid ca m/s. Vid ca 12 m/s uppnås vindkraftverkets fulla effekt, d.v.s. märkeffekt. Rotorn och maskinhuset vrider in sig vinkelrätt mot vinden. Dessutom regleras vinkeln på de tre rotorbladen kontinuerligt för att optimera verkets produktion. När det blåser lite fångar bladen så mycket vind som möjligt och när det blåser för mycket vrids bladen så att en större del av vinden skall passera outnyttjad. Moderna vindkraftverk har variabelt varvtal. Rotorns varvtal är beroende av vindhastigheten och vindkraftverkets rotordiameter. Ju större rotordiameter desto lägre varvtal nyttjas vid samma vindhastighet. Alla vindkraftverk har idag en allt större del kraftelektronik. De vindkraftverk som inte har en traditionell växellåda, riktar om frekvensen elektriskt till 50 Hz oberoende av varvtalet. Vindkraftverkets torn är monterat på ett fundament. Detta fundament förankras i bergrunden eller utformas som en motvikt i form av ett gravitationsfundament av betong och armeringsstål. En geoteknisk undersökning kommer att genomföras för att se vilken typ av fundament som är mest fördelaktig för projektområdet. En transformator placeras i tornets botten, i maskinhuset eller i en nätstation intill vindkraftverket, beroende på fabrikat och typ av vindkraftverk. Transformatorn omvandlar trefas växelström från vindkraftverkets generator med en spänning på ca 690 V och omvandlar den normalt till 10 eller 22 kv. De aktuella vindkraftverken kommer att ha en totalhöjd om max 150 meter. Den slutliga utformningen av vindkraftverken beror på vilken leverantör som blir aktuell efter upphandling. Men i dagsläget tycks det vara aktuellt att använda sig av typen Enercon E-82. Teknisk specifikation Enercon E-82 bilaga 1. Driften fjärrövervakas från en driftcentral av lokal tillsynspersonal. Normalt larmar vindkraftverken själva om det uppstår något fel. 4 Hänsynsreglerna och övriga tillåtlighets regler Sammanfattningsvis konstateras följande om förenlighet av ansökan med de allmänna hänsynsreglerna i 2kap miljöbalken och övriga krav på tillåtlighet enligt miljöbalken. 4.1 De allmänna hänsynsreglerna I detta avsnitt redovisas hur miljöbalkens allmänna hänsynsregler tillämpas. Vid tillståndsprövning är den sökande parten skyldig att visa att dessa regler följs. Nyttan av de åtgärder som följer av kraven i reglerna ska vägas mot kostnaderna. Sammanfattningsvis görs bedömningen att sökande, med de åtgärder och arbetsätt som genomförts och planerats, väl uppfyller de förpliktelser som följer av de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken. Regeln om tillämpning och bevisbörda Den som driver eller avser att bedriva en verksamhet ska kunna bevisa att de olika hänsynsreglerna i miljöbalken iakttas. Regeln om kunskapskravet Den som bedriver en verksamhet ska ha den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Även anställda ska ha tillräckliga kunskaper för att verksamheten ska kunna bedrivas riskfritt. Om nödvändiga kunskaper inte finns dokumenterade kan det innebära att till exempel en verksamhetsutövare måste vidta egna utredningar och undersökningar. I detta fall kan den här miljöanmälan med dess bilagor i form av olika utredningar och beräkningar anses utgöra beviset för att sökande i mycket hög grad har sökt och söker kunskap om effekterna av verksamheten. Det kan innebära att tidigare ej uppmärksammade risker omhändertas, men det medför också i en del fall att befarade effekter visar sig vara mycket små eller inte ha koppling till verksamheten. Sökande har egna sakkunniga personer samt ett omfattande kontaktnät avseende miljöfrågor. Företagen genomför kontinuerlig fortbildning av personalen. Regeln om krav på försiktighetsmått 11

12 Alla som bedriver en verksamhet ska vidta de försiktighetsmått som behövs för att undvika skador och olägenheter för människors hälsa och miljön. Hänsynsregeln innebär att redan risken för en negativ påverkan medför skyldighet att vidta åtgärder. Detta är en grundläggande hänsynsregel och den avser inte bara miljöstörningar, som till exempel utsläpp eller buller, utan även utarmande av värdefulla natur- och kulturmiljöer och misshushållning med naturresurser, energi eller material. Vindkraftverken har placerats med hänsyn av ovan givna förutsättningar för att minimera påverkan på miljön. Skyddsåtgärder, såväl vidtagna som planerade, redovisas i denna miljöanmälan. I samband med att hanteringen av råvaror, energi, kemikalier, restprodukter, deponi, miljörisker etc. redovisas, diskuteras även skyddsåtgärder. Bästa möjliga teknik För yrkesmässig verksamhet skall bästa möjliga teknik användas för att förebygga skador på miljön. Med detta avses både den använda teknologin och det sätt på vilket en anläggning konstrueras, underhålls, drivs och avvecklas. Tekniken ska från såväl teknisk som ekonomisk synpunkt vara industriellt möjlig att använda inom branschen. Den ska finnas tillgänglig och inte bara förekomma på experimentstadiet. Den behöver dock inte finnas i Sverige. Bästa möjliga teknik ska användas vid yrkesmässig verksamhet om denna teknik inte bedöms vara orimlig. Produktvalsregeln Verksamhetsutövaren ska undvika att använda kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan innebära risker för människors hälsa och miljö om de kan ersättas med mindre farliga produkter. För att säkra att valet av produkter sker enligt produktvalsprincipen används bransch organisationens sakkunniga personer för de olika produkter som används i vindkraftverken. Hushållning och kretslopp Den som bedriver en verksamhet ska använda råvaror och energi så effektivt som möjligt och utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. Vindkraftverk hushåller med råvaror genom att de använder vinden som är en ren och oändlig energikälla. När vindkraftverket är uttjänat och tas ur drift, kan det mesta av materialet återvinnas. Platsen där vindkraftverket stått kan också återställas. Etablering av vindkraft uppfyller denna regel mycket väl eftersom det är en förnybar och miljövänlig energikälla som bidrar till en långsiktig och god resurshushållning med energin. Val av plats För en verksamhet som innebär en ändring av markanvändningen ska platsen vara lämplig med hänsyn till miljöbalkens mål (som framgår av 1 kap 1 ) och hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. Platsen ska också väljas så att verksamheten kan bedrivas med minsta intrång för människors hälsa och miljön. För verksamheten ska väljas en lämplig plats där ändamålet med verksamheten kan uppnås med så liten påverkan på människors hälsa och miljön som det är möjligt, enligt 2 kap 6 miljöbalken. Områden av riksintresse för naturvård och kulturmiljövård redovisas i kapitel 7.7. Någon påverkan på dessa områden bedöms inte den planerade vindparken ge upphov till. Rimlighetsavvägning Hänsynsreglerna ska uppfyllas i den mån det inte kan anses orimliga. Kostnaderna får inte vara oskäliga i förhållande till den miljövinst det innebär att använda tekniken. Verksamhetens omfattning och risken för påverkan har också en avgörande betydelse. I anmälan är utgångspunkten för redovisningen den åtgärdsnivå som sökande bedömer vara rimlig enligt den så kallade rimlighetsregeln i 2 kap 7 miljöbalken. 12

13 5 Planförhållanden Den gällande översiktsplanen för Härjedalens kommun antogs i september I november 2010 antogs en fördjupad översiktsplan för vindkraften i södra/östra Härjedalen. Det innebär att stora delar av området inte får bebyggas med vindkraftverk. Norderåsen utpekas dock som ett lämpligt område för vindkraft och beräknas rymma ca 8 verk. I praktiken klarar emellertid inte elnätet mer än 5 vindkraftverk. 6 Miljökonsekvenser och skyddsåtgärder 6.1 Vindkraft och miljö Vindkraft är en ren och förnyelsebar form av energiproduktion. Dess energiproduktion medför inga emissioner av växthusgaser eller av andra ämnen som kan skada miljön. Ett vindkraftverk har efter 3-6 månader producerat den mängd energi, som det gick åt vid tillverkningen och uppförandet av verket. Under verkets återstående livslängd, ca år, omvandlas vindens rörelseenergi till ren elektrisk energi med hög verkningsgrad och med mycket liten miljöpåverkan. Etablering av vindkraftverk är en samhällsnyttig verksamhet som sker för att Sverige ska kunna leva upp till sina åtaganden i utsläppsmål och miljömål nationellt och globalt sett. Vindkraft är en energiform som innebär en miljömässigt och ekonomiskt hållbar energiproduktion. Vindkraften är också en av de energikällor som växer snabbast i världen idag. Under 2009 ökade den totala vindkraftskapaciteten världen över med hela 31 %. Detta beror på den ökade medvetenheten inom miljö- och klimatfrågor. Det sker en snabb utveckling inom vindkraftsbranschen, där teknik och utnyttjandegraden utvecklas fortlöpande. I många länder uppmärksammas nu fördelarna med vindkraften och dess väsentliga roll i energiförsörjningen, så att vi kan gå ifrån fossilberoendet till ett hållbart energisystem. 6.2 Miljöpåverkan Uppförande och drift av vindkraftverken påverkar inte uppfyllandet av någon miljökvalitetsnorm. Elkraftproduktion med vindkraft ger endast en positiv inverkan eftersom att vindkraftselen kan ersätta el producerad med hjälp av fossila bränslen. Marginalproduktionen anses i dag ske främst i kolkondenskraftverk med återföljande utsläpp. De direkta olägenheter som kan uppkomma från vindkraftverken är ljud och skuggbildning. Från moderna vindkraftverk altras det nuförtiden endast ett svischande ljud från rotorbladen. Det tidigare mekaniska ljudet från maskinhuset har eliminerats Ljud Förutsättningar Ljudnivåerna beräknas utifrån förhållandena vid en vindstyrka på 8 m/s. Gränsvärdet är då uträknat till 40 dba enligt Naturvårdsverkets riktlinjer. Enligt den gällande översiktsplanen för vindkraft i södra/östra Härjedalen får den ekvivalenta ljudnivån inte överstiga 35 db(a) i närhet av områden med permanent- eller fritidsbostäder och rörligt friluftsliv, i områden med lågt bakgrundsljud och i vindskyddade lägen samt i naturreservat. Effekter/konsekvenser Närmast belägna byggnader till projektområdet är Norderåsvallarna som ligger ca 850 meter från närmaste verk. Där kommer ljudnivån som maximalt ligga mellan db(a). Nedan i karta 8 visas resultatet av ljudberäkningarna som är gjorda enligt Naturvårdsverkets rekommenderade metod Ljud från landbaserade vindkraftverk, 2001, WindPro. 13

14 Karta 8. Visar ljudutbredning från vindkraftsparken. Skadeförebyggande åtgärder Fastighetsägaren till Norderåsvallarna är införstådd med konsekvenskerna av parken och arrenderar även ut mark till projektet. Förutom Norderåsvallarna finns ingen övrig bebyggelse som kommer att påverkas av ljud från vindkraftverken Skuggor Förutsättningar Skuggstörningar uppkommer då vindkraftverket befinner sig mitt emellan solen och fönstret på ett t.ex. ett hus. När vingen roterar klipps solens strålar och det uppstår ett blinkande fenomen inne i huset. Problem med skuggor från vindkraftverk förekommer i synnerhet då vindkraftverken placerats söder om bebyggelse. Under driftfasen uppkommer det rörliga skuggor från vindkraftverken. Rörliga skuggor från vindkraftverk är relaterade till antal soltimmar, närhet, solvinkel, tidpunkt på dagen och väderstreck. Normalt tillämpas riktvärde 8 timmar verklig skuggtid (beaktade av molnighet vindriktning och vindhastigheten). Detta ligger i paritet med det riktvärde om 30 timmar per kalenderår som Boverket tidigare angivit för den teoretiska förekomsten av skuggor vid bostäder. Antagandet avser ett värsta scenario, där solen all-tid skiner när det är möjligt, samt att vindkraftverken ständigt är i drift. Det förväntade värdet beräknas med hjälp av verkens beräknade drifttid och antalet soltimmar på platsen samt beräkningspunkternas riktning i förhållande till vindkraftverken. Effekter/Konsekvenser Vid olämplig placering kan vindkraftverk generera skuggor på närliggande bebyggelse. Detta kan upplevas störande under kortare perioder. Enligt Boverkets riktlinjer får skuggtiden inte överstiga maximal skuggtid om 30/h per kalenderår. Vad gäller beräkning av den faktiska skuggtiden för störningskänsliga platser, så anges 8/h per kalenderår. 14

15 Karta 9. Visar skuggutbredning från vindkraftsparken. Skadeförebyggande åtgärder Vid problem med skuggor så kan vindkraftverken stängas av under dessa perioder. Problem med reflexer från rotorbladen är idag undanröjt, då dessa är antireflexbehandlade. 6.3 Underhåll Sökande kommer vid driftövertagandet att tillse att de själva och lokal tillsynspersonal utbildas av leverantörens personal om verken, dess funktioner samt nödvändiga säkerhetsföreskrifter. Ägarna kommer sedan att se till att regelbunden service utförs enligt leverantörens anvisningar. Servicepersonal från leverantören servar också verken minst två gånger per år samt vid akuta fel. 6.4 Landskapsbild Förutsättningar Landskapsbilden är till stor del skogsbeklädd som i hög grad är präglad av modernt skogsbruk. Varierade åldrar på skogen, allt från nyplanteringar till gammal tallskog. Terrängen kring parkområdet är kuperad med skogsbeklädda kullar och dalar. Närmare bebyggelsen finns även en del åkermark dock i liten skala. Nordöst från Norderåsen finns områden för brytning av torv. Byarna är belägna vid Ljusnans strand, med Sonfjällsmassivet i bakgrunden. Området är känt för bra fiske i både strida forsar och lugna vatten, ett rikt naturliv och storslagen natur. I socknen bor ca 500 personer. Det är sedan en subjektiv bedömning av betraktaren som avgör om vindkraftverkens påverkan är positiv, neutral eller negativ i landskapsbilden Synlighetsberäkningar ZVI En översiktlig synlighetsberäkning (ZVI) har utförts inom ett större område. Resultatet kan ge en översiktlig bild, från vilka betraktelsepunkter, som vindkraftverken troligtvis kommer att vara synliga ifrån. Beräkningen har utförts med upplösningen av ett rutnät med 25 meters upplösning, samt vegetation enligt Lantmäteriets Geografiska Sverigedata (GSD) produkt Vägkartan. Nedan är resultat av utförda beräkningar (karta 10). Beräkningar stämmer med de platser där fotomontagen är utförda. Kartan visar antal synliga verk från varje färgat område. 15

16 Effekter/Konsekvenser En vindkraftsetablering medför en visuell påverkan av landskapsbilden. Vindkraftverken kommer att synas från byarna Linsell och Ransjö. Nedan synlighetsberäkningarna i karta 10 åskådliggör från vilka platser i omgivningarna som vindkraften kommer att synas. Karta 10. Synlighetsberäkningar Fotomontage Nedan följer 2 olika fotomontage för att visualisera inslaget av vindkraftverken i landskapsbilden. Karta 10 och 11 visar varifrån fotona är tagna. Se även fotomontagen i bilaga 2 och 3. Skadeförebyggande åtgärder Vindkraftverken är utformade på ett sådant sätt att de ska harmonisera med landskapsbilden. Parken är belägen långt från tätbebyggt området. 16

17 Ransjö Karta 10. Visar fotopunkten för fotomontaget från Ransjö. Foto 1. Fotopunkt Randsjö, cirka 5 kilometer väst om vindkraftsparken. 17

18 Linsellsjön vinterleden Karta 11. Visar fotopunkten för fotomontaget från Linsellsjön Foto 2. Fotopunkt Linsellsjön, cirka 4 kilometer sydväst om vindkraftparken. 18

19 6.5 Rörligt friluftsliv Förutsättningar Det aktuella projektområdet består uteslutande av skogsmark, med i varierande grad inslag av kalhyggen. Området är inget riksintresse för friluftsliv, eller planlagt för friluftsändamål i översiktsplanen. Vindkraftverken kommer inte att inhägnas och på så sätt påverkas inte tillgängligheten av området för att utöva friluftsaktiviteter. Projektområdet ingår i ett större viltvårdsområde och det bedrivs både älgjakt och småviltsjakt. Det lokala jaktlaget ställer sig negativa till en vindkraftsetablering. Inga turistföretag bedriver någon verksamhet på Norderåsen. Effekter/Konsekvenser Det är en subjektiv bedömning om vindkraftverken har positiv, neutral eller negativ inverkan på landskapsbilden. Dock är det helt klart att etableringen kommer förändra den radikalt. Rekreationsvärdet i området kan också minska till följd av denna förändrig av landskapsbilden samt att ljud från verken kommer höras i närområdet. Vindkraftverken medför även risker för de som vistas kring dem, se mer om detta i avsnittet Risker 6.9. Det är oklart hur jakten kommer att påverkas under själva drifttiden. Vissa djur kommer troligtvis att undvika närområdet kring verken. Under etableringsfasen kommer markarbeten och transporter ske i området vilket kommer att ge störningar på jakten. Skadeförebyggande åtgärder Berörd jaktledare har informerats angående vindkraftsplanerna. För att informera om de risker som finns i området kommer skyltning att ske, se mer under avsnittet Risker Areella näringar Skogsbruk Förutsättningar Marken där vindkraftparken planeras uppföras innehas och förvaltas för skogsbruksändamål av privata markägare. Skogsbruket bedrivs enligt moderna metoder. Effekter/Konsekvenser Anläggningsarbetena kommer att medföra att en viss areal skogsmark kommer att avverkas. Det skogsbruk som bedrivs i området, bedöms inte påverkas i någon större omfattning, då anläggningsarbetena endast avser att inbegripa mindre ytor med skog. För att möjliggöra montering av vindkraftverken bedöms upp till 1 hektar skogsmark tas i anspråk. Denna yta avverkas och hårdgörs. Skadeförebyggande åtgärder Vindkraftparken och dess utformning, med placering och vägar, kommer leda till liten påverkan på skogsbruket. Befintliga vägar och kraftledningsgata nyttjas möjligaste mån för vägdragning inom projektområdet. Vid slutgiltig vägdragning inom projektområdet, ska samråd ske med berörda markägare Rennäringen Handödalens sameby Projektområdet ligger inom Handödalens samebys renbetesmarker. Vindvision Norr har genom samråd med samebyn och litteraturstudier försökt att sätta sig in i samebyns förutsättningar att bedriva renskötsel. Detta för att utreda vilka konsekvenser den aktuella vindkraftetableringen medför för samebyn och för att gemensamt med samebyn komma fram med åtgärder som reducerar påverkningsgraden av etableringen. Samebyn kontaktades i ett tidigt skede och ett samrådsmöte genomfördes (bilaga 4). Vindvision avser att även fortsättningsvis ha kontakt med samebyn. Handölsdalens sameby har sina åretruntmarkeri Härjedalens kommun och vinterbetesmarkerna återfinns i Härjedalens, Bergs och Åre kommuner. Inom samebyn finns 10 registrerade renskötselföretag och dess totala areal är 6831 km². 19

20 Riksintressen Inom samebyarnas betesmarker kan en stor del av arealen utpekas som riksintresse för rennäringen. Upp till 30 % av samebyns marker kan erhålla denna status. Viktiga områden som kan ha status som riksintresse är flyttleder, övernattningsbeten, naturliga samlingsställen, svåra passager, speciella betsområden, områden kring anläggningar samt renhagar. Det finns inga områden eller utpekade strategiska platser av riksintresse för rennäringen inom projektområdet för den planerade vindkraftanläggningen. Nordöst om Norderåsen sträcker sig ett område som är klassat som riksintresse för rennäringen (karta 15). Karta 12. Riksintresse rennäringen. Markanvändning Norderåsen Projektområdet är lokaliserat inom samebyn vinterbetesmarker. Norderåsen är i dagsläget ett lågutnyttjat område då det ofta är för mycket snö på höjden. I yttrandet till Härjedalens översiktsplan har samebyn inte heller utpekat området som särskilt viktigt. Området kring Norderåsen kan användas som försäsongsbetesmark under december. Ett område sydöst om Linsellsjön nyttjas vintertid som övernattningsplats. I dalarna väster och öster om Norderåsen sträcker sig två flyttleder. I dagsläget används den östra sidan mer frekvent. Markanvändning är dock dynamisk och anpassar sig efter de villkor/förhållanden som råder vid ett visst tillfälle. Dessa förhållanden kan vara störningar, betestillgång, väder, förändringar i landskapet mm. Generellt är det sällan brist på bete i området dock kan bete vara svåråtkomligt då vintrarna är omväxlande milda och kalla. Under sådana förhållanden kan det bildas en isskorpa som gör det svårt för renen att nå betet. Effekter/konsekvenser Betesbortfall Vindkraftparken på Norderåsen innebär ett betesbortfall för samebyn även om markförlusten är relativt liten kommer området inte att kunna nyttjas på samma sätt som förut. Norderåsen, området för den aktuella vindparken används dock i dagsläget inte frekvent av samebyn. Störningar Den ökade aktiviteten i området kan komma att påverka renarnas rörelsemönster och födosök. Det är främst under anläggningsfasen som störningar i form av mänsklig aktivitet uppstår. Hinder Ett splittrat landskap med vindkraftverk och vägar kan upplevas som barriärer och förändra förutsättningarna för renskötseln. Det kan även vara svårt att driva renarna mor eller förbi ett vindkraftverk. 20

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila Vindkraft Sätila - samråd enligt Miljöbalken med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10,

Läs mer

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16 Bröcklingbergets Vindkraftpark Samråd med myndigheter 2009-12-16 Ownpower Projects Projekteringsbolag för vindkraft Utvecklar projekt för egen portfölj, för andra och tillsammans med partner Konsultuppdrag

Läs mer

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun Sida 2 av 14 Stentjärnåsen Vindkraft AB avser att, enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, anmäla, respektive söka bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk på fastigheterna Funäsdalen 70:8 och Tännäs

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14 Vindkraftprojekt Högklippen Samrådsunderlag 2009-10-14 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT HÖGKLIPPEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget wpd Onshore Broboberget AB planerar för en vindkraftsanläggning längs en höjdrygg på gränsen mellan Rättviks kommun i Dalarnas län och Ovanåkers kommun i Gävleborgs

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Bilaga 3. Teknisk beskrivning

Bilaga 3. Teknisk beskrivning Bilaga 3 Teknisk beskrivning Teknisk Beskrivning Teknisk Data Den planerade vindparken kommer att bestå av maximalt 6 stycken vindkraftverk med en enskild effekt om cirka 2,0 3,5 MW. Vindkraftverkens navhöjd

Läs mer

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag 2010-11-23 Innehållsförteckning 1 Administrativa uppgifter... 3 1.1 Sökande... 3 1.2 Kontaktuppgifter... 3 1.3 Konsult...3 1.4 Verksamhetsuppgifter...

Läs mer

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Projektpresentation, juni 2009 1 Projektets lokalisering och omfattning Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 omfattar fastigheterna Björkhöjden 3:1 och Västra Björkhöjden

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Uppförande av vindkraftverk vid Blädingeås 2:3, Äspetuna 1:7, Äspetuna 1:2, Ryamon 1:3, Spånhult 1:11 och Fallen 1:27 1 i Alvesta kommun

Läs mer

Fallåsbergets vindpark. Projektbeskrivning

Fallåsbergets vindpark. Projektbeskrivning Fallåsbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING FALLÅSBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 Vindpark Össjöhult Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 2 (16) Förprojektering av vindkraftverk söder om Vrå, Vrå församling, Ljungby kommun

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hästar, buller och vindkraft My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hur hästen påverkas av ljud? Hästen är ett väldigt känsligt djur när det gäller ljud och

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Larsbo/Valparbo Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Samråd om vindpark Sögårdsfjället

Samråd om vindpark Sögårdsfjället Till Fastighetsägare och föreningar i närområdet kring Vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede 2014-01-14 Samråd om vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede Kraft med dotterbolaget Sögårdsfjällets Vind AB erhöll

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo Hylte kommun Samhällsbyggnadskontoret Storgatan 8 314 80 Hyltebruk Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo 1 Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckningar: Sökande och byggherre: Kontaktperson:

Läs mer

Hjuleberg Vindkraftpark

Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark byggdes under 2013-2014 och ligger i Falkenbergs kommun i Hallands län. Vindkraftparken består av tolv Siemens turbiner med en effekt

Läs mer

SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01

SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01 SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01 Agenda Vindkraft som energikälla Statkraft SCA Vind

Läs mer

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt Tillståndsprocessen en översikt Vad är en tillståndsprocess? Vindkraft miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken För att bedriva miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalken /anmälan A/B/C-verksamhet

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Agenda: Bakgrund Tillstånd och samråd Tidplan Vägar och markarbeten Elanslutning Natur-, kultur- och

Läs mer

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

Vattenfalls vindkraftprojekt

Vattenfalls vindkraftprojekt Vattenfalls vindkraftprojekt Kort om Vattenfall Vattenfall är en av Europas största elproducenter och den största producenten av fjärrvärme. Netto försäljning 2011: 181,040 miljarder kronor 7.7 miljoner

Läs mer

Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen

Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen Bilaga till inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 2011-05-31 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT MIDSOMMARBERGET

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter Tillståndsprocessen Miljötillstånd av länsstyrelsen krävs om vindparken består av minst sju vindkraftverk, eller om total- höjden överstiger 150 m Miljöanmälan till kommunen krävs om vindparken består

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

1. Nybyggnadskarta och situationsritning

1. Nybyggnadskarta och situationsritning Tidaholms kommun Miljö- och byggkontoret 522 83 Tidaholm Dnr 2011-0336-4 Datum: 2011-11-04 KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggkontoret har den 24 oktober

Läs mer

Miljöbalkens hänsynsregler

Miljöbalkens hänsynsregler Miljöbalkens hänsynsregler Hänsynsreglerna är själva kärnan i Miljöbalken, de grundläggande principerna. De ska efterlevas av alla, både företag, privatpersoner, kommuner och ideella organisationer. Miljökontoret

Läs mer

Informationsmöte Rögle och Västraby vindkraftsparker 2014-09-10

Informationsmöte Rögle och Västraby vindkraftsparker 2014-09-10 Informationsmöte Rögle och Västraby vindkraftsparker 2014-09-10 Vi beklagar att vi inte lyckades ordna ett informationsmöte innan start av anläggningsarbetena. Presentation Kallade (genom inbjudan) Vardar

Läs mer

Bygglovsansökan. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro

Bygglovsansökan. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro Bygglovsansökan enligt Plan- och Bygglagen för uppförande och driften och avveckling av två vindkraftverk på fastigheten Skedom 3:10 i Härnösands kommun. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro

Läs mer

Lillgrund vindkraftpark

Lillgrund vindkraftpark Lillgrund vindkraftpark I juni 2008 invigdes Lillgrund vindkraftpark. Den ligger en knapp mil utanför den skånska kusten, strax söder om Öresundsbron. Lillgrund är med sina 48 vindkraftverk Sveriges största

Läs mer

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion storrun vindkraft Storrun Trondheim Östersund Oslo Stockholm Faktaruta Antal vindkraftverk 12 Typ nordex N90 2,5 MW Rotordiameter 90 m Totalhöjd 125 m Total installerad effekt 30 MW Förväntad årlig elproduktion

Läs mer

Om Vindkraft. Vindkraftverk, anläggning som omvandlar

Om Vindkraft. Vindkraftverk, anläggning som omvandlar Vindkraft Solberg Om Vindkraft Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion

Läs mer

Vindkraft, innehåll presentation

Vindkraft, innehåll presentation Vindkraft. Vindkraft, innehåll presentation Vad är vindkraft? Vad är el? Energiläget i Sverige och mål Typer av verk Projektering Byggnation Äga Planerade etableringar i Sverige Projektgarantis erbjudande

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Bilaga 3: Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR MUNKFLOHÖGEN VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR MUNKFLOHÖGEN VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN Munkflohögen AB 2013-10-10 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH BAKGRUND 3 2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 3 3 TILLSTÅND

Läs mer

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa.

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa. Mötesanteckningar informationsmöte Vindkraftprojekt Örserum Smålandsgården, Örserum 2011 12 06 Klockan 18:00 22:00 Innan mötet inleds har deltagarna möjlighet att lyssna på en ljuddemonstration av Johan

Läs mer

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB Bror Norberg, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommunn (BN) Ida Dahl, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommun (ID) Cecilia Danebäck, Triventus Consulting AB (CD) (För anteckningar) Sven Levin,

Läs mer

Vindpark Äskås-Harshult

Vindpark Äskås-Harshult Vindpark Äskås-Harshult Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar Klavreström: 2009-01-22 Observera att tiden för inlämnande av synpunkter är förbi. 2 (18)

Läs mer

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft.

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft. Malmö den 12 februari 2015 Furuby Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet, sakägare och andra

Läs mer

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft Vindens kraft 15 frågor och svar om vindkraft Vinden är oändlig, den kostar inget och den skapar inga föroreningar. Det finns vind överallt. Människan har använt vinden i tusentals år. Vinden har fungerat

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25 Vindkraft Sara Fogelström 2013-10-25 Historik Vindkraft i världen (MW) I slutet på 2012 var totalt cirka 280 000 MW installerat världen över. Källa: EWEA och GWEC Vindkraft i världen Totalt installerad

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-02-17 Varför bygga ut vindkraft? Ca 80 procent av världens produktion är fossil. Klimatproblemet är globalt.

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i företagets elproduktion. Vinden är en oändlig naturresurs

Läs mer

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson MKB och alternativredovisning Börje Andersson 1 Syfte med MKB Syftet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning är att ge ett bättre underlag för ett beslut. (Prop. 1997/98:45, sid 271, 6 kap,3 MB)

Läs mer

Kontaktpersoner. Verksamhetskod 40.90 (B) Fler än 1-2 verk. Minst ett verk högre än 150 meter.

Kontaktpersoner. Verksamhetskod 40.90 (B) Fler än 1-2 verk. Minst ett verk högre än 150 meter. Samrådsunderlag Svenska Vindbolaget projektutvecklar ett område för vindkraft i Hässleholms kommun. Projektet heter Ballingslöv och omfattar 9 vindkraftverk vilket motsvarar hushållsel för ungefär 14 500

Läs mer

VINDKRAFT GLEMMINGEBRO

VINDKRAFT GLEMMINGEBRO VINDKRAFT GLEMMINGEBRO OM VINDKRAFT Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion

Läs mer

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Innehåll Bakgrund 3 Tillståndsprocessen 4 Tillvägagångssätt 5 Projektbeskrivning

Läs mer

SÄTILA VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-05-25

SÄTILA VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-05-25 2009-05-25 SÄTILA VINDKRAFT Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken för uppförande av en vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5,

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Plan antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27, 44 Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Plan Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys

Läs mer

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk Samrådsunderlag - allmänheten Hössna Vindkraftverk December 2010 2 Greenextreme AB planerar att bygga ett vindkraftverk vid Hössna i Ulricehamns kommun. Greenextreme AB kommer i den här informationsbroschyren

Läs mer

Gabrielsbergets vindkraftpark - kontrollprogram med avseende på fåglar Kontrollprogrammet kommer att behandla habitatförluster och störningar för häckande fåglar samt påverkan på flyttande fåglar. Nedan

Läs mer

Vindkraftprojekt Skönero

Vindkraftprojekt Skönero 2012-10-22, utgåva 2 Vindkraftprojekt Skönero Samrådsunderlag TeraVind AB planerar att uppföra ca 5 vindkraftverk på fastigheterna Kärnhult 1:25, Slättdal 1:3 och 1:4, Skönero 1:3 och Skrickerum 3:1 i

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling 1 Naturvårdsverkets författningssamling ISSN xxxxx Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från vindkraftverk [till 2 kap. miljöbalken]; NFS 2006: Utkom från trycket den beslutade den xxx 2006. Dessa

Läs mer

VINDKRAFTPOLICY FÖR GÄVLE KOMMUN

VINDKRAFTPOLICY FÖR GÄVLE KOMMUN VINDKRAFTPOLICY FÖR GÄVLE KOMMUN 2009 Innehållsförteckning Vindkraftpolicy för Gävle kommun... 3 Bakgrund... 3 Syfte och mål... 4 Vindkraft i Gävle... 4 Vindkraft i Sverige... 5 Vindkraftverks konstruktion...

Läs mer

Vindkraftprojektet Stora Uvberget

Vindkraftprojektet Stora Uvberget Vindkraftprojektet Stora Uvberget Projektpresentation, september 2010 1 Projektets bakgrund Vindkraftprojektet Stora Uvberget initierades under 2007 av Ekoklimat Sverige AB. För projektets fortsatta utveckling

Läs mer

Vindkraft i Bönhult Hörby kommun Projektbeskrivning

Vindkraft i Bönhult Hörby kommun Projektbeskrivning Vindkraft i Bönhult Hörby kommun Projektbeskrivning Kraftö AB Stockholms Frihamn, Hus D, vån 2 115 56 Stockholm Kontaktperson: Björn Grinder, Miljöutredare Tfn 08-505 35 453 bjorn.grinder@krafto.se Inledning

Läs mer

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-05-29 Diarienummer N138-0344/12 Utvecklingsavdelningen Nina Wolf Telefon 031-3665000, Fax 031-3666001 E-post: fornamn.efternamn@vastrahisingen.goteborg.se Yttrande över samråd

Läs mer

Vindpark Boge. Projektbeskrivning- 2012-01-03

Vindpark Boge. Projektbeskrivning- 2012-01-03 Vindpark Boge Projektbeskrivning- 2012-01-03 Boge Vindbruk AB bildades sommaren 2010 och bolaget är baserat på Gotland. Företaget avserattsökatillståndtillattbyggaenvindkraftsparkinomdetområdeibogesockenpå

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Det innebär exempelvis att krav ställts på utsläppsnivåer för maskinparken, energiförbrukningen, kemikalieanvändningen och sophanteringen.

Det innebär exempelvis att krav ställts på utsläppsnivåer för maskinparken, energiförbrukningen, kemikalieanvändningen och sophanteringen. Förnybar energi till 50 000 hushåll Vinden är en oändlig resurs att ta vara på. Den energin som får håret på ditt huvud att svalla, löven att rassla och trädkronor att vaja omvandlar vi till el. El som

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter.

två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter. Att: Länsstyrelsen i Västerbotten län Miljöprövningsdelegationen 901 86 UMEÅ ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL MILJÖFARLIG VERKSAMHET, GRUPPSTATION FÖR VINDKRAFT VID FJÄLLBOHEDEN SÖKANDE Gothia Vind 11 AB Lokalkontor,

Läs mer

Allmänhet. Ca 50 personer deltog på mötet, varav 41 skrev upp sig på deltagarlistan.

Allmänhet. Ca 50 personer deltog på mötet, varav 41 skrev upp sig på deltagarlistan. Vindkraftprojekt Fjällbohög Samrådsmöte med allmänheten Tid och plats: Edsele bygdegård, måndag den 8 juni 2015, kl. 18.00. Deltagare: Markus Nordén, projektledare, Kraftö AB Johan Granlöf, vice projektledare,

Läs mer

RÅDMANSÖ VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-03-19. för uppförande av en vindkraftpark k på fastigheterna

RÅDMANSÖ VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-03-19. för uppförande av en vindkraftpark k på fastigheterna 2009-03-19 RÅDMANSÖ VINDKRAFT Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken för uppförande av en vindkraftpark k på fastigheterna Rådmansö-Gillberga 1:12, 1:19, 3:7, 1:25, 1:4, 3:3, 2:4 och Rådmansö 1:1 samt Riddersholm

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan enligt miljöbalken 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Halmstad 10 november 2010 Till: Miljökontoret Värnamo kommun Anmälan enligt miljöbalken 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Härmed anmäles att Eolus Vind AB har för avsikt att etablera

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

Glötesvålens vindpark. Projektbeskrivning

Glötesvålens vindpark. Projektbeskrivning Glötesvålens vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING GLÖTESVÅLEN 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar förnybara energianläggningar i Norden. Vi driver omställningen till en hållbar

Läs mer

Tillståndsansökan för uppförande av 6 vindkraftverk i Alvesta kommun, Kronobergs län

Tillståndsansökan för uppförande av 6 vindkraftverk i Alvesta kommun, Kronobergs län ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL EN GRUPPSTATION FÖR VINDKRAFT PÅ FASTIGHETERNA ÄSPETUNA 1:7, ÄSPETUNA 1:2, RYAMON 1:3, SPÅNHULT 1:11 OCH FÅLLEN 1:27 I ALVESTA KOMMUN Sökande: Statkraft Södra Vindkraft AB Skogsudden

Läs mer

Vindkraft Bäcken. Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 AGENDA. Bild 1. Bild 2

Vindkraft Bäcken. Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 AGENDA. Bild 1. Bild 2 Bild 1 Vindkraft Bäcken Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 Bild 2 AGENDA Kort om Eolus Vind AB Behov av förnybar energi Samrådsprocessen Projektet Delägarskap Frågor Bild 3 EOLUS VIND AB Bildat 1990 Har

Läs mer

Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner

Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner Sammanfattning fördelar med att inte koordinatsätta Energiutbytet blir så högt som möjligt i förhållande till omgivningspåverkan - Rätt vindkraftverk

Läs mer

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Per Lidström Siw Lidström, sekreterare Lennart Lindelöf Peder Ljungqvist Tomas Öman

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Per Lidström Siw Lidström, sekreterare Lennart Lindelöf Peder Ljungqvist Tomas Öman Sammanträdesdatum Sida 2008-05-22 89 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet Ovalen, stadshuset, Piteå, torsdag den 22 maj 2008, kl. 13:00-14:30 Björn Berglund, ordförande Daniel Bergman Lennart Björklund

Läs mer

Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01

Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01 1 Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01 Svar sammanställda av arbetsgruppen för vindbruksplanen 2011-05-03. 1. I Ale kommun

Läs mer

Förstudie. Siene Vindkraftspark

Förstudie. Siene Vindkraftspark Förstudie Siene Vindkraftspark Augusti 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 4 Miljöanmälan... Fel! Bokmärket är inte definierat. Sökande... 4 Upplägg... 4 Projektdata... 5 Projektör... 5 Placering

Läs mer

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Göteborg Energi 2007 Ägare Antal kunder Antal anställda Rörelsens intäkter Investeringar Göteborg Stad Ca 300 000

Läs mer

Göteborg Energi. Sökande. - Ett framsynt energibolag med omtanke. Göteborg Energi 2008

Göteborg Energi. Sökande. - Ett framsynt energibolag med omtanke. Göteborg Energi 2008 Samråd 17 april 2009 enligt MB med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:30 2, 1:30 3, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10, 2:9,

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Fastighetsägares egenkontroll

Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll I Sverige tillbringar människor huvuddelen av sina liv inomhus. 18 procent av befolkningen uppger att de har hälsobesvär som de relaterar till

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN Raftsjö Vind AB 2013-10-17 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH BAKGRUND 3 2 ADMINISTRATIVA

Läs mer

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-02-15 FALKENBERG 50 Yttrande över ansökan från Eolus Vind AB avseende miljöfarlig KS verksamhet gällande vindkraftverk

Läs mer

Minnesanteckningar från Brännö Folkets park 2011-02-02

Minnesanteckningar från Brännö Folkets park 2011-02-02 Från Dokumentnamn Sida Minnesanteckningar 1(7) Datum E.ON Vind Sverige AB 2011-02-09 Författare Anna Svensson, Norconsult Informationsmöte angående vindkraftspark i Jonsbo Minnesanteckningar från Brännö

Läs mer

Förteckning över förebyggande åtgärder samt förslag till provisoriska villkor specifikt avseende påverkan på rennäring

Förteckning över förebyggande åtgärder samt förslag till provisoriska villkor specifikt avseende påverkan på rennäring 1(13) VINDKRAFTPROJEKT BURSJÖLIDEN till ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Förteckning över förebyggande åtgärder samt förslag till provisoriska villkor specifikt avseende påverkan på rennäring Nedan

Läs mer

Lyngsåsa Vindbrukspark

Lyngsåsa Vindbrukspark Malmö den 21 januari 2015, reviderad den 2 februari 2015 Lyngsåsa Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet,

Läs mer

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom 1/5 Wickman Vind AB Öja Gisle 220 623 33 Burgsvik andreas@wickmanwind.se Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av

Läs mer

God Livsmiljö Halmstad

God Livsmiljö Halmstad Informationsstatus 2012-01-30 God Livsmiljö Halmstad Vi verkar för en god livsmiljö inom Halmstad kommun för alla VINDKRAFTROJEKTET SKEDALA - ENSLÖV Korta fakta om anläggningen Vindkraftverket Navhöjd

Läs mer

Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009.

Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009. Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009. Vindkraftverket i Stenninge fungerar och producerar bra. Därför har vi som äger verket Helianthemum Vind AB (se faktaruta) sedan drygt

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer