Miljökonsekvenser Vindkraftprojekt Nordeåsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljökonsekvenser Vindkraftprojekt Nordeåsen"

Transkript

1 Miljökonsekvenser Vindkraftprojekt Nordeåsen Martin Lidvall Elisabet Persson

2 1 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER ICKE TEKNISK SAMMANFATTNING BAKGRUND OCH VERKSAMHETSBESKRIVNING LOKALISERING INFRASTRUKTUR In- och utfartsvägar Anläggning av ny väg Nätanslutning Kran och uppställningsplatser OMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR TEKNISKBESKRIVNING HÄNSYNSREGLERNA OCH ÖVRIGA TILLÅTLIGHETS REGLER DE ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLERNA PLANFÖRHÅLLANDEN MILJÖKONSEKVENSER OCH SKYDDSÅTGÄRDER VINDKRAFT OCH MILJÖ MILJÖPÅVERKAN Ljud Skuggor UNDERHÅLL LANDSKAPSBILD Synlighetsberäkningar ZVI Fotomontage RÖRLIGT FRILUFTSLIV AREELLA NÄRINGAR Skogsbruk Rennäringen KULTURMILJÖ FLORA OCH FAUNA SÄKERHETSRISKER Isbildning och nedfallande delar Brand Kemikalier Sammanfattning säkerhetsrisker Bedömning SAMRÅDSFÖRFARANDE MILJÖMÅL LOKALA MILJÖMÅL KONTROLL AV VERKSAMHETEN TIDSPLAN AVVECKLING BILAGOR

3 1 Administrativa uppgifter Allmänt Vindvision Norr AB avser att ansöka om bygglov enligt plan- och bygglagen och upprätta en anmälan enligt 9 kap. 6 miljöbalken för uppförande och drift av vindkraftverk på Norderåsen i Härjedalens kommun. Samarbetspartner i projektet är Ownpower Projects Europe AB. Verksamhetskod SNI-kod: prövningsnivå C, enligt miljöbalkens bilaga förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899). Sökande Verksamhetsutövare: Vindvision Norr AB organisationsnummer: Adress: Öneslingan Frösön Telefon: E-post: Hemsida: Kontaktperson: Elisabet Persson Tfn: E-post: 3

4 2 Icke teknisk sammanfattning Vindvision Norr AB avser att etablera 5 vindkraftverk med sammantagen effekt på MW på Norderåsen i Härjedalens kommun, Jämtlands län. Området är ett höglänt skogslanskap påverkat av kommersiellt skogsbruk. Närmaste bebyggelse är byarna Glissjöberg, Ransjö och Linsell. Norderåsen är medtaget som ett lämpligt område för vindkraft i den fördjupade översiktsplanen för vindkraft i södra/östra Härjedalen som antogs i november Vindkraften är en förnybar, inhemsk och ren energikälla, som inte ger några utsläpp av luftföroreningar. El producerad av vindkraft ersätter i stor utsträckning el producerad av fossileldade anläggningar, vilka orsakar utsläpp av koldioxid, svaveldioxid, kväveoxid och aska. Målet är att vindkraftsanläggningen ska byggas med en avvägning mellan utnyttjande av vindenergi samtligt som så stor hänsyn som möjligt tas till andra viktiga intressen i området. Landskapsbilen kommer att förändras och vindkraftverken kommer att synas från ett flertal platser i omgivningarna. Upplevelsen av vindkraftverk är mycket individuell. För alla närliggande fastigheter kommer ljudnivån att ligga under gällande riktvärde för bostadsfastigheter. Även riktlinjerna gällande skuggbildning underskrids för samtliga fastigheter i närområdet. Vindkraft är ett bidrag till en klimatvänlig energiförsörjning. Den ger även arbetstillfällen och intäkter till bygden. Intäkterna kan i sin tur användas för att på olika sätt utveckla bygden. Anläggningen är förenlig med de allmänna hänsynsreglerna och övriga regler om tillåtlighet i miljöbalken. Samrådsmöte med sakägare, närboende och andra berörda hölls i november Vidare genomfördes, i augusti 2010, ett initialt möte med Handödalens sameby. Vindvision Norr har fortsatt kontakt med samebyn. Driften avses pågå i år och en avveckling eller utbyte till modernare verk kan ske inom en period av 30 år. Efter vindkraftverkens livstid monteras de ned och platsen återställs. 4

5 3 Bakgrund och verksamhetsbeskrivning Vindvision Norr AB planerar att uppföra totalt ca 5 vindkraftverk på Norderåsen i Härjedalens kommun, Jämtlands län. Den ansökta verksamheten är beräknad att producera i storleksordningen miljoner kwh per år. Vindkraftverkens generatoreffekt är i storleksordningen 2-3 MW vardera. Den årliga elproduktionen från de 5 vindkraftverken motsvarar elkonsumtion och uppvärmning av 1250 villor(beräknat att en normalvilla förbrukar kwh/år). Vindkraftverkens totalhöjd kommer inte att överskrida 150 meter. 3.1 Lokalisering Projektområdet, Norderåsen, ligger drygt 25 kilometer nordväst om Sveg, se karta 1. Den berörda ytan för projektområdet uppgår till en kvadratkilometer. Norderåsen är en högplatå, meter över havet, som ligger ca 3.5 km nord-nordöst om Linsellsjön. Området består till största delen av skog i varierande ålder, med en del kalhyggen. I områdets omnejd, finns det även inslag av gårdar med tillhörande jordbruksmark. Närmaste bebyggelse är i byarna Glissjöberg, Ransjö och Linsell. Invånarantalet i hela socknen är ca 500 personer Karta 1. Visar översikt över projektområdet. Vindkraftsetableringen är tänkt att ske inom det blå området. Nedan är en karta på den tänkta placeringen av verken inom projektområdet. Projektområdet uppgår till ca 1 km². Närmsta belägna byggnader till projektområdet är fäboden Norderåsvallarna som består av ett antal mindre timrade hus. Norderåsvallarna används som sommarstuga. Det är samma ägare till fäboden som till parkfastigheten vilket medför att inga intressekonflikter uppkommer. 5

6 Karta 2. Visar projektområdet och de enskilda vindkraftverken. Nedan är en fastighetskarta över området. Det aktuella området för vindkraftsetableringen ligger på fastigheten Härjedalen Glissjöberg 10:1. Fastigheten sydost om projektområdet har samma ägare som projektområdesfastigheten. Detta gör det acceptabelt att placera det sydostligaste verket nära fastighetsgränsen. Vindkraftverken är placerade så att hänsyn tas till närliggande fastigheter. Karta 3. Visar fastighetskarta Närliggande vindkraft I Norderåsens närområde finns följande befintliga vindkraftverk: på Digerberget 18 km norr om Linsell finns ett verk på 1,5 MW, på Rodovålen 19 km nord-nordöst uppfördes 2009 tre vindkraftverk om sammanlagt 6 MW. 6

7 3.2 Infrastruktur Det föreligger vissa krav för vägar vid transport av vindkraftverk. Fastställda krav gör bland annat gällande att vägbredden skall vara minst 4 meter med fri bredd på 5,5 meter och fri höjd på 4,6 meter. Ekipagen som fraktar delar till vindkraftverken kan sammanlagt med last väga upp till 165 ton, vilket medför att vägarna ska klara erforderligt axeltryck om 16 ton. Då transporfordonen är långa och otympliga krävs att svängar i vägen måste vara fria från hinder inom en tämligen stor radie. Vidare får inte backar vara för branta för att lastbilarna ska orka dra upp delar till vindkraftverken. Befintliga skogsbilvägar kommer att i största möjliga utsträckning att nyttjas förstärkas och rätas ut där behov föreligger. Inom projektområdet kommer det även att brytas ny väg. Vid brytning av ny väg kommer natur- och kulturvärden beaktas särskilt. Vidare kommer känsliga och hänsynskrävande områden, såsom vattendrag och våtmarker, i största möjliga mån undantas för anläggning av ny väg. Vidare krävs en uppställningsplats för kranbil- och monteringsyta vid varje vindkraftverk In- och utfartsvägar Vad avser befintliga vägar, så finns befintlig skogsbilväg upp till Norderåsens topp. Denna väg ska tjäna som stomme för transporterna vid uppsättning samt avveckling av vindkraftverken. Då vägen nyttjas och trafikeras för skogsbruksändamål, är den väl anpassad för tunga och krävande transporter. Emellertid kan partier av den befintliga vägen komma att rätas ut och förstärkas ytterligare. Den aktuella skogsbilvägen är dragen på mark som tillhör samma ägare som den parkmarken. Detta minskar risken för konflikter gällande vägnyttjande. Vägen är ansluten till större grusväg som används för transport av torv vid torvbryning i närområdet. Denna väg är väl lämpad för tunga transport då det är en gammal banvall som gjorts om till grusväg. Nedan i karta 4 visas den befintliga grusvägen som går från toppen av Norderåsen till den större banvallsgrusvägen. Karta 4. Transportväg. 7

8 Transporten sker vi den större grusvägen söderut där den i Glissjöberg ansluter till väg 84 som sedan följs sydost mot Sveg. Se karta 5 nedan. Karta 5. Anslutningsväg Anläggning av ny väg Utifrån den befintliga vägstommen bryts ny väg i form av stickspår. Till varje verk behöver det brytas väg för transport och kabeldragning. Vid brytning av ny väg är det synnerligen väsentligt att beakta skyddsvärda och hydrologiskt känsliga miljöer, för att påverkan på omgivande miljöer inte ska bli betydande. Vidare är det väsentligt att undvika branta och vattensjuka områden då ny väg bryts. Beaktas inte dessa aspekter så kan stora kostnader uppstå vid brytning av ny väg. Karta 6., visar primär vägdragning inom projektområdet. Skyddsvärda och känsliga områden undviks i allt väsentligt. Likaså har en höjdmodell används för att undvika alltför branta partier. Med hjälp av ett GISprogram beräknades längden för den primära vägdragningen till att drygt 1 kilometer ny väg behöver brytas. Till detta kommer markanspråk för fundament och uppställningsplatser. Uppställningsplatserna kan återställas efter det att vindkraftverken monterats upp. 8

9 Karta 6. Visar förslag till ny vägdragning inom projektområdet Nätanslutning Anslutning till elnätet och kabeldragningar är i dagsläget inte fullständigt klarlagt. Kabel förläggs i ledningsschakt och kommer så långt det är praktiskt möjligt och ekonomiskt rimligt att följa vägarna inom parken. I anslutning till varje vindkraftverk kommer en nätstation att uppföras vilka tranformerar 690 V till 22 kv. Vidare kommer en fördelningsstation att byggas centralt i parken, vars funktion blir att sammankoppla och transformera 22 kv till 40 kv för att sedan föras ut genom högspänningsledningar. Sträckningen på dessa luftledningar kan inte sägas säkert idag men nedan i karta 7 visas ett förslag. Den slutgiltiga nätdragningen bestämmer nätägaren efter erforderliga utredningar/undersökningar. Karta7. Visar förslag till nätdragning Kran och uppställningsplatser Uppställningsplatser för mobilkran byggs i direkt anslutning till vart och ett av vindkraftverken. Platserna kommer att vara utformade så att alla höga och tunga lyft kan utföras på ett säkert sätt. Utformningen är också 9

10 beroende på aktuell topografi, hänsynsområden samt uppställningsplatsens lokalisering i förhållande till tillfartsvägen. Kravet på bärighet är densamma som för transportvägar, men det är högre krav på ytans planhet. I princip kan kranplatser förenklat kategoriseras i två grupper, enligt figur 1. Den genomsnittliga ytåtgången för en uppställningsplats är m². Figur 1. Två typer av kranplatser 3.3 Områdets förutsättningar Vindkraftverken kommer att vara placerade på höjder mellan meter över havet. Projektområdet är lämpligt för vindkraftetablering bl.a. på grund av sin goda energipotential, samt att det inom området inte finns någon intressekonflikt med andra markanspråk. Området är utpekat som grönt område för vindkraft Härjedalens översiktsplan. I planen säger man att 8 verk beräknas rymmas men pga. av elnätets kapacitet är en park med 5 verk mer lämpligt. Projektområdet är sammanfattningsvis valt av följande orsaker: Platsen är på grund av sin höjd, öppenhet och goda vindenergitillgång lämplig för vindkraftsetablering. Projektområdet är idag påverkat av kommersiellt skogsbruk och befintlig väg rakt igenom området. Den tillkommande miljöpåverkan bör därmed kunna anses vara begränsad. Anläggningen kan utformas så att påverkan från buller och skuggbildning inte överstiger gällande riktlinjer till närliggande hushåll. Projektområdet är relativt stort, vilket medför flexibilitet och en rationell konfiguration av vindkraftverken, där vindskugga kan undvikas. Området är utpekat av kommunen som lämpligt för vindbruk. Få intressekonflikter om marknyttjande. 3.4 Tekniskbeskrivning Ett vindkraftverk består av torn i stål och betong, en trebladig rotor tillverkad av glasfiber och kolfiber samt ett maskinhus. I maskinhuset finns en generator, hydralik, styrutrustning. Förekomst av växellåda eller inte beror på fabrikat och typ. Den typ av vindkraftverk som planeras användas i projektet har inte växellåda. Detta medför en betydligt mindre miljöpåverkan i form av begränsad användning av hydraulolja i bromssystemet. 10

11 Verken startar vid vindhastigheter om ca 4 m/s och stannar automatiskt vid ca m/s. Vid ca 12 m/s uppnås vindkraftverkets fulla effekt, d.v.s. märkeffekt. Rotorn och maskinhuset vrider in sig vinkelrätt mot vinden. Dessutom regleras vinkeln på de tre rotorbladen kontinuerligt för att optimera verkets produktion. När det blåser lite fångar bladen så mycket vind som möjligt och när det blåser för mycket vrids bladen så att en större del av vinden skall passera outnyttjad. Moderna vindkraftverk har variabelt varvtal. Rotorns varvtal är beroende av vindhastigheten och vindkraftverkets rotordiameter. Ju större rotordiameter desto lägre varvtal nyttjas vid samma vindhastighet. Alla vindkraftverk har idag en allt större del kraftelektronik. De vindkraftverk som inte har en traditionell växellåda, riktar om frekvensen elektriskt till 50 Hz oberoende av varvtalet. Vindkraftverkets torn är monterat på ett fundament. Detta fundament förankras i bergrunden eller utformas som en motvikt i form av ett gravitationsfundament av betong och armeringsstål. En geoteknisk undersökning kommer att genomföras för att se vilken typ av fundament som är mest fördelaktig för projektområdet. En transformator placeras i tornets botten, i maskinhuset eller i en nätstation intill vindkraftverket, beroende på fabrikat och typ av vindkraftverk. Transformatorn omvandlar trefas växelström från vindkraftverkets generator med en spänning på ca 690 V och omvandlar den normalt till 10 eller 22 kv. De aktuella vindkraftverken kommer att ha en totalhöjd om max 150 meter. Den slutliga utformningen av vindkraftverken beror på vilken leverantör som blir aktuell efter upphandling. Men i dagsläget tycks det vara aktuellt att använda sig av typen Enercon E-82. Teknisk specifikation Enercon E-82 bilaga 1. Driften fjärrövervakas från en driftcentral av lokal tillsynspersonal. Normalt larmar vindkraftverken själva om det uppstår något fel. 4 Hänsynsreglerna och övriga tillåtlighets regler Sammanfattningsvis konstateras följande om förenlighet av ansökan med de allmänna hänsynsreglerna i 2kap miljöbalken och övriga krav på tillåtlighet enligt miljöbalken. 4.1 De allmänna hänsynsreglerna I detta avsnitt redovisas hur miljöbalkens allmänna hänsynsregler tillämpas. Vid tillståndsprövning är den sökande parten skyldig att visa att dessa regler följs. Nyttan av de åtgärder som följer av kraven i reglerna ska vägas mot kostnaderna. Sammanfattningsvis görs bedömningen att sökande, med de åtgärder och arbetsätt som genomförts och planerats, väl uppfyller de förpliktelser som följer av de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken. Regeln om tillämpning och bevisbörda Den som driver eller avser att bedriva en verksamhet ska kunna bevisa att de olika hänsynsreglerna i miljöbalken iakttas. Regeln om kunskapskravet Den som bedriver en verksamhet ska ha den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Även anställda ska ha tillräckliga kunskaper för att verksamheten ska kunna bedrivas riskfritt. Om nödvändiga kunskaper inte finns dokumenterade kan det innebära att till exempel en verksamhetsutövare måste vidta egna utredningar och undersökningar. I detta fall kan den här miljöanmälan med dess bilagor i form av olika utredningar och beräkningar anses utgöra beviset för att sökande i mycket hög grad har sökt och söker kunskap om effekterna av verksamheten. Det kan innebära att tidigare ej uppmärksammade risker omhändertas, men det medför också i en del fall att befarade effekter visar sig vara mycket små eller inte ha koppling till verksamheten. Sökande har egna sakkunniga personer samt ett omfattande kontaktnät avseende miljöfrågor. Företagen genomför kontinuerlig fortbildning av personalen. Regeln om krav på försiktighetsmått 11

12 Alla som bedriver en verksamhet ska vidta de försiktighetsmått som behövs för att undvika skador och olägenheter för människors hälsa och miljön. Hänsynsregeln innebär att redan risken för en negativ påverkan medför skyldighet att vidta åtgärder. Detta är en grundläggande hänsynsregel och den avser inte bara miljöstörningar, som till exempel utsläpp eller buller, utan även utarmande av värdefulla natur- och kulturmiljöer och misshushållning med naturresurser, energi eller material. Vindkraftverken har placerats med hänsyn av ovan givna förutsättningar för att minimera påverkan på miljön. Skyddsåtgärder, såväl vidtagna som planerade, redovisas i denna miljöanmälan. I samband med att hanteringen av råvaror, energi, kemikalier, restprodukter, deponi, miljörisker etc. redovisas, diskuteras även skyddsåtgärder. Bästa möjliga teknik För yrkesmässig verksamhet skall bästa möjliga teknik användas för att förebygga skador på miljön. Med detta avses både den använda teknologin och det sätt på vilket en anläggning konstrueras, underhålls, drivs och avvecklas. Tekniken ska från såväl teknisk som ekonomisk synpunkt vara industriellt möjlig att använda inom branschen. Den ska finnas tillgänglig och inte bara förekomma på experimentstadiet. Den behöver dock inte finnas i Sverige. Bästa möjliga teknik ska användas vid yrkesmässig verksamhet om denna teknik inte bedöms vara orimlig. Produktvalsregeln Verksamhetsutövaren ska undvika att använda kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan innebära risker för människors hälsa och miljö om de kan ersättas med mindre farliga produkter. För att säkra att valet av produkter sker enligt produktvalsprincipen används bransch organisationens sakkunniga personer för de olika produkter som används i vindkraftverken. Hushållning och kretslopp Den som bedriver en verksamhet ska använda råvaror och energi så effektivt som möjligt och utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. Vindkraftverk hushåller med råvaror genom att de använder vinden som är en ren och oändlig energikälla. När vindkraftverket är uttjänat och tas ur drift, kan det mesta av materialet återvinnas. Platsen där vindkraftverket stått kan också återställas. Etablering av vindkraft uppfyller denna regel mycket väl eftersom det är en förnybar och miljövänlig energikälla som bidrar till en långsiktig och god resurshushållning med energin. Val av plats För en verksamhet som innebär en ändring av markanvändningen ska platsen vara lämplig med hänsyn till miljöbalkens mål (som framgår av 1 kap 1 ) och hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. Platsen ska också väljas så att verksamheten kan bedrivas med minsta intrång för människors hälsa och miljön. För verksamheten ska väljas en lämplig plats där ändamålet med verksamheten kan uppnås med så liten påverkan på människors hälsa och miljön som det är möjligt, enligt 2 kap 6 miljöbalken. Områden av riksintresse för naturvård och kulturmiljövård redovisas i kapitel 7.7. Någon påverkan på dessa områden bedöms inte den planerade vindparken ge upphov till. Rimlighetsavvägning Hänsynsreglerna ska uppfyllas i den mån det inte kan anses orimliga. Kostnaderna får inte vara oskäliga i förhållande till den miljövinst det innebär att använda tekniken. Verksamhetens omfattning och risken för påverkan har också en avgörande betydelse. I anmälan är utgångspunkten för redovisningen den åtgärdsnivå som sökande bedömer vara rimlig enligt den så kallade rimlighetsregeln i 2 kap 7 miljöbalken. 12

13 5 Planförhållanden Den gällande översiktsplanen för Härjedalens kommun antogs i september I november 2010 antogs en fördjupad översiktsplan för vindkraften i södra/östra Härjedalen. Det innebär att stora delar av området inte får bebyggas med vindkraftverk. Norderåsen utpekas dock som ett lämpligt område för vindkraft och beräknas rymma ca 8 verk. I praktiken klarar emellertid inte elnätet mer än 5 vindkraftverk. 6 Miljökonsekvenser och skyddsåtgärder 6.1 Vindkraft och miljö Vindkraft är en ren och förnyelsebar form av energiproduktion. Dess energiproduktion medför inga emissioner av växthusgaser eller av andra ämnen som kan skada miljön. Ett vindkraftverk har efter 3-6 månader producerat den mängd energi, som det gick åt vid tillverkningen och uppförandet av verket. Under verkets återstående livslängd, ca år, omvandlas vindens rörelseenergi till ren elektrisk energi med hög verkningsgrad och med mycket liten miljöpåverkan. Etablering av vindkraftverk är en samhällsnyttig verksamhet som sker för att Sverige ska kunna leva upp till sina åtaganden i utsläppsmål och miljömål nationellt och globalt sett. Vindkraft är en energiform som innebär en miljömässigt och ekonomiskt hållbar energiproduktion. Vindkraften är också en av de energikällor som växer snabbast i världen idag. Under 2009 ökade den totala vindkraftskapaciteten världen över med hela 31 %. Detta beror på den ökade medvetenheten inom miljö- och klimatfrågor. Det sker en snabb utveckling inom vindkraftsbranschen, där teknik och utnyttjandegraden utvecklas fortlöpande. I många länder uppmärksammas nu fördelarna med vindkraften och dess väsentliga roll i energiförsörjningen, så att vi kan gå ifrån fossilberoendet till ett hållbart energisystem. 6.2 Miljöpåverkan Uppförande och drift av vindkraftverken påverkar inte uppfyllandet av någon miljökvalitetsnorm. Elkraftproduktion med vindkraft ger endast en positiv inverkan eftersom att vindkraftselen kan ersätta el producerad med hjälp av fossila bränslen. Marginalproduktionen anses i dag ske främst i kolkondenskraftverk med återföljande utsläpp. De direkta olägenheter som kan uppkomma från vindkraftverken är ljud och skuggbildning. Från moderna vindkraftverk altras det nuförtiden endast ett svischande ljud från rotorbladen. Det tidigare mekaniska ljudet från maskinhuset har eliminerats Ljud Förutsättningar Ljudnivåerna beräknas utifrån förhållandena vid en vindstyrka på 8 m/s. Gränsvärdet är då uträknat till 40 dba enligt Naturvårdsverkets riktlinjer. Enligt den gällande översiktsplanen för vindkraft i södra/östra Härjedalen får den ekvivalenta ljudnivån inte överstiga 35 db(a) i närhet av områden med permanent- eller fritidsbostäder och rörligt friluftsliv, i områden med lågt bakgrundsljud och i vindskyddade lägen samt i naturreservat. Effekter/konsekvenser Närmast belägna byggnader till projektområdet är Norderåsvallarna som ligger ca 850 meter från närmaste verk. Där kommer ljudnivån som maximalt ligga mellan db(a). Nedan i karta 8 visas resultatet av ljudberäkningarna som är gjorda enligt Naturvårdsverkets rekommenderade metod Ljud från landbaserade vindkraftverk, 2001, WindPro. 13

14 Karta 8. Visar ljudutbredning från vindkraftsparken. Skadeförebyggande åtgärder Fastighetsägaren till Norderåsvallarna är införstådd med konsekvenskerna av parken och arrenderar även ut mark till projektet. Förutom Norderåsvallarna finns ingen övrig bebyggelse som kommer att påverkas av ljud från vindkraftverken Skuggor Förutsättningar Skuggstörningar uppkommer då vindkraftverket befinner sig mitt emellan solen och fönstret på ett t.ex. ett hus. När vingen roterar klipps solens strålar och det uppstår ett blinkande fenomen inne i huset. Problem med skuggor från vindkraftverk förekommer i synnerhet då vindkraftverken placerats söder om bebyggelse. Under driftfasen uppkommer det rörliga skuggor från vindkraftverken. Rörliga skuggor från vindkraftverk är relaterade till antal soltimmar, närhet, solvinkel, tidpunkt på dagen och väderstreck. Normalt tillämpas riktvärde 8 timmar verklig skuggtid (beaktade av molnighet vindriktning och vindhastigheten). Detta ligger i paritet med det riktvärde om 30 timmar per kalenderår som Boverket tidigare angivit för den teoretiska förekomsten av skuggor vid bostäder. Antagandet avser ett värsta scenario, där solen all-tid skiner när det är möjligt, samt att vindkraftverken ständigt är i drift. Det förväntade värdet beräknas med hjälp av verkens beräknade drifttid och antalet soltimmar på platsen samt beräkningspunkternas riktning i förhållande till vindkraftverken. Effekter/Konsekvenser Vid olämplig placering kan vindkraftverk generera skuggor på närliggande bebyggelse. Detta kan upplevas störande under kortare perioder. Enligt Boverkets riktlinjer får skuggtiden inte överstiga maximal skuggtid om 30/h per kalenderår. Vad gäller beräkning av den faktiska skuggtiden för störningskänsliga platser, så anges 8/h per kalenderår. 14

15 Karta 9. Visar skuggutbredning från vindkraftsparken. Skadeförebyggande åtgärder Vid problem med skuggor så kan vindkraftverken stängas av under dessa perioder. Problem med reflexer från rotorbladen är idag undanröjt, då dessa är antireflexbehandlade. 6.3 Underhåll Sökande kommer vid driftövertagandet att tillse att de själva och lokal tillsynspersonal utbildas av leverantörens personal om verken, dess funktioner samt nödvändiga säkerhetsföreskrifter. Ägarna kommer sedan att se till att regelbunden service utförs enligt leverantörens anvisningar. Servicepersonal från leverantören servar också verken minst två gånger per år samt vid akuta fel. 6.4 Landskapsbild Förutsättningar Landskapsbilden är till stor del skogsbeklädd som i hög grad är präglad av modernt skogsbruk. Varierade åldrar på skogen, allt från nyplanteringar till gammal tallskog. Terrängen kring parkområdet är kuperad med skogsbeklädda kullar och dalar. Närmare bebyggelsen finns även en del åkermark dock i liten skala. Nordöst från Norderåsen finns områden för brytning av torv. Byarna är belägna vid Ljusnans strand, med Sonfjällsmassivet i bakgrunden. Området är känt för bra fiske i både strida forsar och lugna vatten, ett rikt naturliv och storslagen natur. I socknen bor ca 500 personer. Det är sedan en subjektiv bedömning av betraktaren som avgör om vindkraftverkens påverkan är positiv, neutral eller negativ i landskapsbilden Synlighetsberäkningar ZVI En översiktlig synlighetsberäkning (ZVI) har utförts inom ett större område. Resultatet kan ge en översiktlig bild, från vilka betraktelsepunkter, som vindkraftverken troligtvis kommer att vara synliga ifrån. Beräkningen har utförts med upplösningen av ett rutnät med 25 meters upplösning, samt vegetation enligt Lantmäteriets Geografiska Sverigedata (GSD) produkt Vägkartan. Nedan är resultat av utförda beräkningar (karta 10). Beräkningar stämmer med de platser där fotomontagen är utförda. Kartan visar antal synliga verk från varje färgat område. 15

16 Effekter/Konsekvenser En vindkraftsetablering medför en visuell påverkan av landskapsbilden. Vindkraftverken kommer att synas från byarna Linsell och Ransjö. Nedan synlighetsberäkningarna i karta 10 åskådliggör från vilka platser i omgivningarna som vindkraften kommer att synas. Karta 10. Synlighetsberäkningar Fotomontage Nedan följer 2 olika fotomontage för att visualisera inslaget av vindkraftverken i landskapsbilden. Karta 10 och 11 visar varifrån fotona är tagna. Se även fotomontagen i bilaga 2 och 3. Skadeförebyggande åtgärder Vindkraftverken är utformade på ett sådant sätt att de ska harmonisera med landskapsbilden. Parken är belägen långt från tätbebyggt området. 16

17 Ransjö Karta 10. Visar fotopunkten för fotomontaget från Ransjö. Foto 1. Fotopunkt Randsjö, cirka 5 kilometer väst om vindkraftsparken. 17

18 Linsellsjön vinterleden Karta 11. Visar fotopunkten för fotomontaget från Linsellsjön Foto 2. Fotopunkt Linsellsjön, cirka 4 kilometer sydväst om vindkraftparken. 18

19 6.5 Rörligt friluftsliv Förutsättningar Det aktuella projektområdet består uteslutande av skogsmark, med i varierande grad inslag av kalhyggen. Området är inget riksintresse för friluftsliv, eller planlagt för friluftsändamål i översiktsplanen. Vindkraftverken kommer inte att inhägnas och på så sätt påverkas inte tillgängligheten av området för att utöva friluftsaktiviteter. Projektområdet ingår i ett större viltvårdsområde och det bedrivs både älgjakt och småviltsjakt. Det lokala jaktlaget ställer sig negativa till en vindkraftsetablering. Inga turistföretag bedriver någon verksamhet på Norderåsen. Effekter/Konsekvenser Det är en subjektiv bedömning om vindkraftverken har positiv, neutral eller negativ inverkan på landskapsbilden. Dock är det helt klart att etableringen kommer förändra den radikalt. Rekreationsvärdet i området kan också minska till följd av denna förändrig av landskapsbilden samt att ljud från verken kommer höras i närområdet. Vindkraftverken medför även risker för de som vistas kring dem, se mer om detta i avsnittet Risker 6.9. Det är oklart hur jakten kommer att påverkas under själva drifttiden. Vissa djur kommer troligtvis att undvika närområdet kring verken. Under etableringsfasen kommer markarbeten och transporter ske i området vilket kommer att ge störningar på jakten. Skadeförebyggande åtgärder Berörd jaktledare har informerats angående vindkraftsplanerna. För att informera om de risker som finns i området kommer skyltning att ske, se mer under avsnittet Risker Areella näringar Skogsbruk Förutsättningar Marken där vindkraftparken planeras uppföras innehas och förvaltas för skogsbruksändamål av privata markägare. Skogsbruket bedrivs enligt moderna metoder. Effekter/Konsekvenser Anläggningsarbetena kommer att medföra att en viss areal skogsmark kommer att avverkas. Det skogsbruk som bedrivs i området, bedöms inte påverkas i någon större omfattning, då anläggningsarbetena endast avser att inbegripa mindre ytor med skog. För att möjliggöra montering av vindkraftverken bedöms upp till 1 hektar skogsmark tas i anspråk. Denna yta avverkas och hårdgörs. Skadeförebyggande åtgärder Vindkraftparken och dess utformning, med placering och vägar, kommer leda till liten påverkan på skogsbruket. Befintliga vägar och kraftledningsgata nyttjas möjligaste mån för vägdragning inom projektområdet. Vid slutgiltig vägdragning inom projektområdet, ska samråd ske med berörda markägare Rennäringen Handödalens sameby Projektområdet ligger inom Handödalens samebys renbetesmarker. Vindvision Norr har genom samråd med samebyn och litteraturstudier försökt att sätta sig in i samebyns förutsättningar att bedriva renskötsel. Detta för att utreda vilka konsekvenser den aktuella vindkraftetableringen medför för samebyn och för att gemensamt med samebyn komma fram med åtgärder som reducerar påverkningsgraden av etableringen. Samebyn kontaktades i ett tidigt skede och ett samrådsmöte genomfördes (bilaga 4). Vindvision avser att även fortsättningsvis ha kontakt med samebyn. Handölsdalens sameby har sina åretruntmarkeri Härjedalens kommun och vinterbetesmarkerna återfinns i Härjedalens, Bergs och Åre kommuner. Inom samebyn finns 10 registrerade renskötselföretag och dess totala areal är 6831 km². 19

20 Riksintressen Inom samebyarnas betesmarker kan en stor del av arealen utpekas som riksintresse för rennäringen. Upp till 30 % av samebyns marker kan erhålla denna status. Viktiga områden som kan ha status som riksintresse är flyttleder, övernattningsbeten, naturliga samlingsställen, svåra passager, speciella betsområden, områden kring anläggningar samt renhagar. Det finns inga områden eller utpekade strategiska platser av riksintresse för rennäringen inom projektområdet för den planerade vindkraftanläggningen. Nordöst om Norderåsen sträcker sig ett område som är klassat som riksintresse för rennäringen (karta 15). Karta 12. Riksintresse rennäringen. Markanvändning Norderåsen Projektområdet är lokaliserat inom samebyn vinterbetesmarker. Norderåsen är i dagsläget ett lågutnyttjat område då det ofta är för mycket snö på höjden. I yttrandet till Härjedalens översiktsplan har samebyn inte heller utpekat området som särskilt viktigt. Området kring Norderåsen kan användas som försäsongsbetesmark under december. Ett område sydöst om Linsellsjön nyttjas vintertid som övernattningsplats. I dalarna väster och öster om Norderåsen sträcker sig två flyttleder. I dagsläget används den östra sidan mer frekvent. Markanvändning är dock dynamisk och anpassar sig efter de villkor/förhållanden som råder vid ett visst tillfälle. Dessa förhållanden kan vara störningar, betestillgång, väder, förändringar i landskapet mm. Generellt är det sällan brist på bete i området dock kan bete vara svåråtkomligt då vintrarna är omväxlande milda och kalla. Under sådana förhållanden kan det bildas en isskorpa som gör det svårt för renen att nå betet. Effekter/konsekvenser Betesbortfall Vindkraftparken på Norderåsen innebär ett betesbortfall för samebyn även om markförlusten är relativt liten kommer området inte att kunna nyttjas på samma sätt som förut. Norderåsen, området för den aktuella vindparken används dock i dagsläget inte frekvent av samebyn. Störningar Den ökade aktiviteten i området kan komma att påverka renarnas rörelsemönster och födosök. Det är främst under anläggningsfasen som störningar i form av mänsklig aktivitet uppstår. Hinder Ett splittrat landskap med vindkraftverk och vägar kan upplevas som barriärer och förändra förutsättningarna för renskötseln. Det kan även vara svårt att driva renarna mor eller förbi ett vindkraftverk. 20

Tillstånd enligt miljöbalken till uppförande, drift och avveckling av Mullbergs vindkraftanläggning, Bergs kommun FMH-kod 40.

Tillstånd enligt miljöbalken till uppförande, drift och avveckling av Mullbergs vindkraftanläggning, Bergs kommun FMH-kod 40. i åëëíóêéäëéå= jáäà éê îåáåöëçéäéö~íáçåéå BESLUT a~íìã 1(30) aåê=e~åöéë=îáç=ëâêáñíî ñäáåöf 2011-07-01 551-5655-10 Aktbilaga 38 Svenska Vindbolaget AB Box 253 291 23 KRISTIANSTAD Tillstånd enligt miljöbalken

Läs mer

PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN

PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT VÄVRA BERG UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 LINDA ANDERSSON, MARIA MAGNUSSON OCH KARIN OLSSON MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11 Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun 2009-09-11 Säffle kommun Miljökonsekvensbeskrivning Datum 2009-09-11 Status Utställning II Liselotte Franzén Ramböll Sverige AB, Göteborg Revidering utförd av

Läs mer

PROJEKT ÅRJÄNG NV ETAPP 2

PROJEKT ÅRJÄNG NV ETAPP 2 S A M R Å D S U N D E R L AG PROJEKT ÅRJÄNG NV ETAPP 2 FEBRUARI 2012 INNEHÅLL Inledning 3 Samråd 3 Projektbeskrivning 5 Projektets relation till planer och mål 7 Miljökonsekvenser 8 Ljud 8 Skuggor 10 Ljus

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG PROJEKT HOLMEVATTNET

SAMRÅDSUNDERLAG PROJEKT HOLMEVATTNET SAMRÅDSUNDERLAG PROJEKT HOLMEVATTNET DECEMBER 2011 INNEHÅLL Inledning 3 Samråd 3 Projektbeskrivning 5 Projektets relation till planer och mål 7 Miljökonsekvenser 7 Ljud 8 Skuggor 8 Ljus 10 Säkerhet 10

Läs mer

Samrådsunderlag. Vindpark Möckelsjö. Härnösands kommun Västernorrlands län. September 2011

Samrådsunderlag. Vindpark Möckelsjö. Härnösands kommun Västernorrlands län. September 2011 Härnösands kommun Västernorrlands län September 2011 Vindkraftverk vid Möckelsöjberget med Högakustenbron i bakgrunden. Bild: Stena Renewable Administrativa uppgifter Sökande Stena Renewable Energy AB

Läs mer

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius 1 (68) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 16.30 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Mias Fjellander (kd) Erik Andersson (s) Helen Jaktlund Kocian (s) Kjell

Läs mer

HAMNEDA VINDKRAFTPARK

HAMNEDA VINDKRAFTPARK HAMNEDA VINDKRAFTPARK Samrådsunderlag 2010-11-10 Bild från projektområdet WSP Environmental 2 (21) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 3 3 BAKGRUND... 4 4 LOKALISERING...

Läs mer

VindRen Vindenergi och Rennäring i samverkan

VindRen Vindenergi och Rennäring i samverkan Vindenergi och Rennäring i samverkan Detta är vindkraft Det här kapitlet är en kunskapssammanställning om vindkraft. Kapitlet är en bakgrund till riktlinjerna inom projektet VindRen. Kapitlet vänder sig

Läs mer

Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft. Antagandehandling 2010-09-29

Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft. Antagandehandling 2010-09-29 Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft 2010-09-29 Ansvarig för för framtagandet av det Tematiska tillägget till översiktsplanen gällande vindkraft är Peter Persson, Torsås kommun. Medverkande

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Vindkra park Östavall Foto. Kristian Lilliesköld, Nordex Sverige AB Miljökonsekvensbeskrivning MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING VINDKRAFTPARK ÖSTAVALL FÖRFATTARE Camilla Friman FRAMSIDA Östavall. Foto: Kris

Läs mer

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Datum Diarienummer 2013-01-09 Dnr PLAN 2010/4 Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Oxelösund, januari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING

Läs mer

Uppvidinge. Kallelse/underrättelse. Bilaga. Ärende 12. Upphandling av personalsystem Dnr. 2013-000168. 13. Arbetsmarknadsåtgärder Dnr.

Uppvidinge. Kallelse/underrättelse. Bilaga. Ärende 12. Upphandling av personalsystem Dnr. 2013-000168. 13. Arbetsmarknadsåtgärder Dnr. Uppvidinge KOMMUN Kallelse/underrättelse 2013-06-04 Sammanträde med: Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-11 Tid: 9.00 OBS! Plats: Kommunhuset, sal Våraskruv Ärende 1. Upprop Bilaga 2. Val av justerare 3. Godkännande

Läs mer

Vindkraftsplan Ydre kommun

Vindkraftsplan Ydre kommun Vindkraftsplan Ydre kommun Samrådshandling Februari 2011 1 Förord Ydre kommun har upprättat ett förslag till vindkraftsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott tog 2009-12-07 beslutet att ansöka om stöd till

Läs mer

Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden

Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden Boverket Handbok Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden Datum 2012-10-23 Diarienummer Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk

Läs mer

Vindkraftspolicy för Jönköpings kommun. Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning

Vindkraftspolicy för Jönköpings kommun. Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning Foto: Jönköpings kommun Fotografierna på framsidan visar vindkraftverk på Visingsö. Layout: Linda Tubbin Förord I takt

Läs mer

Vindkraftverk Handledning för kommunerna

Vindkraftverk Handledning för kommunerna Vindkraftverk Handledning för kommunerna Reviderad januari 2010 Första utgåva: juni 2009 Vindkraftverk Handledning för kommunerna Miljösamverkan Västra Götaland juni 2009 något reviderad januari 2010

Läs mer

Vindkraft i Svalövs kommun. Tematiskt tillägg till Översiktsplanen

Vindkraft i Svalövs kommun. Tematiskt tillägg till Översiktsplanen Vindkraft i Svalövs kommun Tematiskt tillägg till Översiktsplanen Utställningshandling 2013 Sammanfattning Svalövs kommun har med detta tematiska tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft pekat ut

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors 130 kv kraftledning

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors 130 kv kraftledning 2014 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors 130 kv kraftledning Förord Jämtkraft Elnät planerar en ny 130 kv kraftledning för att ansluta vindkraftsområdet

Läs mer

DOM 2009-11-10 Stockholm

DOM 2009-11-10 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Miljööverdomstolen Rotel 1316 DOM 2009-11-10 Stockholm Mål nr M 5960-08 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, miljödomstolen, dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE Kammarkollegiet, Box 2218,

Läs mer

PROJEKTORGANISATION. Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn Natur AB och Svenska kraftnät.

PROJEKTORGANISATION. Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn Natur AB och Svenska kraftnät. PROJEKTORGANISATION SVENSKA KRAFTNÄT Projektledare Tillstånd och MKB ENETJÄRN NATUR AB Uppdragsansvarig Kartor och texter Kvalitetsgranskning Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44) 2009-12-09 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18:00 20:00 Beslutande Christian Sonesson (M) Maria Andersson (M) Carina Dilton (S)

Läs mer

Del 1 PLAN VINDBRUKSPLAN. Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2

Del 1 PLAN VINDBRUKSPLAN. Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2 Del 1 PLAN Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk VINDBRUKSPLAN ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2 Vindkraften som planeras i vår kommun kommer att påtagligt förändra landskapet men samtidigt

Läs mer

...och den växer så det knakar. Här får du veta vad det betyder för dig och din miljö.

...och den växer så det knakar. Här får du veta vad det betyder för dig och din miljö. Vindkraften VINDKRAFTEN VÄXER VÄXER...och den växer så det knakar. Här får du veta vad det betyder för dig och din miljö. 1 En rapport från Nätverket för vindbruk www.natverketforvindbruk.se Förord Den

Läs mer

DOM 2014-08-27 Stockholm

DOM 2014-08-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060201 DOM 2014-08-27 Stockholm Mål nr M 9473-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-02 i mål nr M 2428-13, se

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål Vindbruk Dalsland Förslag till ANTAGANDEHANDLING FÖR ÅMÅLS KOMMUN 2011-08-16 Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 1, PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Planhandlingen

Läs mer

Del 2. Om vindkraft - 57 -

Del 2. Om vindkraft - 57 - Del 2 Om vindkraft - 57 - - 58 - Vindkraften i nationell och europeisk politik 1.1 Energibehov och förnybar energi i EU EU-länderna konsumerar alltmer energi. Energiproduktionen inom EU räcker inte för

Läs mer

VINDKRAFTSPLAN FÖR KARLSTADS KOMMUN

VINDKRAFTSPLAN FÖR KARLSTADS KOMMUN VINDKRAFTSPLAN FÖR KARLSTADS KOMMUN Antagandehandling Tematiskt tillägg till översiktsplanen VINDKRAFTSPLAN FÖR KARLSTADS KOMMUN Tematiskt tillägg till Översiktsplanen, Antagandehandling, Dnr KS-2008-0007

Läs mer

Samrådsredogörelse från samråd med myndigheter, organisationer, enskilda, allmänheten m.fl. berörda

Samrådsredogörelse från samråd med myndigheter, organisationer, enskilda, allmänheten m.fl. berörda Dokumentnamn Sida Samrådsredogörelse 1(21) Från Datum D-nr V-1109-05 E.ON Vind Sverige AB 2011-09-19 Författare Camilla Rasmusson och Arvid Lökken Tillhörande Tillståndsansökan Palsbo Vindkraftpark Samrådsredogörelse

Läs mer

Vindbruksplan Nässjö kommun

Vindbruksplan Nässjö kommun Ramböll Sverige AB --- Nässjö kommun Göteborg 2009-12-29 Nässjö kommun av genomförandet av planen Datum 2009-02-24 Uppdragsnummer Utgåva/Status Lev 2009-02-27, rev 2009-05-07, kompletterad 2009-10-02 samt

Läs mer