Miljökonsekvenser Vindkraftprojekt Nordeåsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljökonsekvenser Vindkraftprojekt Nordeåsen"

Transkript

1 Miljökonsekvenser Vindkraftprojekt Nordeåsen Martin Lidvall Elisabet Persson

2 1 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER ICKE TEKNISK SAMMANFATTNING BAKGRUND OCH VERKSAMHETSBESKRIVNING LOKALISERING INFRASTRUKTUR In- och utfartsvägar Anläggning av ny väg Nätanslutning Kran och uppställningsplatser OMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR TEKNISKBESKRIVNING HÄNSYNSREGLERNA OCH ÖVRIGA TILLÅTLIGHETS REGLER DE ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLERNA PLANFÖRHÅLLANDEN MILJÖKONSEKVENSER OCH SKYDDSÅTGÄRDER VINDKRAFT OCH MILJÖ MILJÖPÅVERKAN Ljud Skuggor UNDERHÅLL LANDSKAPSBILD Synlighetsberäkningar ZVI Fotomontage RÖRLIGT FRILUFTSLIV AREELLA NÄRINGAR Skogsbruk Rennäringen KULTURMILJÖ FLORA OCH FAUNA SÄKERHETSRISKER Isbildning och nedfallande delar Brand Kemikalier Sammanfattning säkerhetsrisker Bedömning SAMRÅDSFÖRFARANDE MILJÖMÅL LOKALA MILJÖMÅL KONTROLL AV VERKSAMHETEN TIDSPLAN AVVECKLING BILAGOR

3 1 Administrativa uppgifter Allmänt Vindvision Norr AB avser att ansöka om bygglov enligt plan- och bygglagen och upprätta en anmälan enligt 9 kap. 6 miljöbalken för uppförande och drift av vindkraftverk på Norderåsen i Härjedalens kommun. Samarbetspartner i projektet är Ownpower Projects Europe AB. Verksamhetskod SNI-kod: prövningsnivå C, enligt miljöbalkens bilaga förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899). Sökande Verksamhetsutövare: Vindvision Norr AB organisationsnummer: Adress: Öneslingan Frösön Telefon: E-post: Hemsida: Kontaktperson: Elisabet Persson Tfn: E-post: 3

4 2 Icke teknisk sammanfattning Vindvision Norr AB avser att etablera 5 vindkraftverk med sammantagen effekt på MW på Norderåsen i Härjedalens kommun, Jämtlands län. Området är ett höglänt skogslanskap påverkat av kommersiellt skogsbruk. Närmaste bebyggelse är byarna Glissjöberg, Ransjö och Linsell. Norderåsen är medtaget som ett lämpligt område för vindkraft i den fördjupade översiktsplanen för vindkraft i södra/östra Härjedalen som antogs i november Vindkraften är en förnybar, inhemsk och ren energikälla, som inte ger några utsläpp av luftföroreningar. El producerad av vindkraft ersätter i stor utsträckning el producerad av fossileldade anläggningar, vilka orsakar utsläpp av koldioxid, svaveldioxid, kväveoxid och aska. Målet är att vindkraftsanläggningen ska byggas med en avvägning mellan utnyttjande av vindenergi samtligt som så stor hänsyn som möjligt tas till andra viktiga intressen i området. Landskapsbilen kommer att förändras och vindkraftverken kommer att synas från ett flertal platser i omgivningarna. Upplevelsen av vindkraftverk är mycket individuell. För alla närliggande fastigheter kommer ljudnivån att ligga under gällande riktvärde för bostadsfastigheter. Även riktlinjerna gällande skuggbildning underskrids för samtliga fastigheter i närområdet. Vindkraft är ett bidrag till en klimatvänlig energiförsörjning. Den ger även arbetstillfällen och intäkter till bygden. Intäkterna kan i sin tur användas för att på olika sätt utveckla bygden. Anläggningen är förenlig med de allmänna hänsynsreglerna och övriga regler om tillåtlighet i miljöbalken. Samrådsmöte med sakägare, närboende och andra berörda hölls i november Vidare genomfördes, i augusti 2010, ett initialt möte med Handödalens sameby. Vindvision Norr har fortsatt kontakt med samebyn. Driften avses pågå i år och en avveckling eller utbyte till modernare verk kan ske inom en period av 30 år. Efter vindkraftverkens livstid monteras de ned och platsen återställs. 4

5 3 Bakgrund och verksamhetsbeskrivning Vindvision Norr AB planerar att uppföra totalt ca 5 vindkraftverk på Norderåsen i Härjedalens kommun, Jämtlands län. Den ansökta verksamheten är beräknad att producera i storleksordningen miljoner kwh per år. Vindkraftverkens generatoreffekt är i storleksordningen 2-3 MW vardera. Den årliga elproduktionen från de 5 vindkraftverken motsvarar elkonsumtion och uppvärmning av 1250 villor(beräknat att en normalvilla förbrukar kwh/år). Vindkraftverkens totalhöjd kommer inte att överskrida 150 meter. 3.1 Lokalisering Projektområdet, Norderåsen, ligger drygt 25 kilometer nordväst om Sveg, se karta 1. Den berörda ytan för projektområdet uppgår till en kvadratkilometer. Norderåsen är en högplatå, meter över havet, som ligger ca 3.5 km nord-nordöst om Linsellsjön. Området består till största delen av skog i varierande ålder, med en del kalhyggen. I områdets omnejd, finns det även inslag av gårdar med tillhörande jordbruksmark. Närmaste bebyggelse är i byarna Glissjöberg, Ransjö och Linsell. Invånarantalet i hela socknen är ca 500 personer Karta 1. Visar översikt över projektområdet. Vindkraftsetableringen är tänkt att ske inom det blå området. Nedan är en karta på den tänkta placeringen av verken inom projektområdet. Projektområdet uppgår till ca 1 km². Närmsta belägna byggnader till projektområdet är fäboden Norderåsvallarna som består av ett antal mindre timrade hus. Norderåsvallarna används som sommarstuga. Det är samma ägare till fäboden som till parkfastigheten vilket medför att inga intressekonflikter uppkommer. 5

6 Karta 2. Visar projektområdet och de enskilda vindkraftverken. Nedan är en fastighetskarta över området. Det aktuella området för vindkraftsetableringen ligger på fastigheten Härjedalen Glissjöberg 10:1. Fastigheten sydost om projektområdet har samma ägare som projektområdesfastigheten. Detta gör det acceptabelt att placera det sydostligaste verket nära fastighetsgränsen. Vindkraftverken är placerade så att hänsyn tas till närliggande fastigheter. Karta 3. Visar fastighetskarta Närliggande vindkraft I Norderåsens närområde finns följande befintliga vindkraftverk: på Digerberget 18 km norr om Linsell finns ett verk på 1,5 MW, på Rodovålen 19 km nord-nordöst uppfördes 2009 tre vindkraftverk om sammanlagt 6 MW. 6

7 3.2 Infrastruktur Det föreligger vissa krav för vägar vid transport av vindkraftverk. Fastställda krav gör bland annat gällande att vägbredden skall vara minst 4 meter med fri bredd på 5,5 meter och fri höjd på 4,6 meter. Ekipagen som fraktar delar till vindkraftverken kan sammanlagt med last väga upp till 165 ton, vilket medför att vägarna ska klara erforderligt axeltryck om 16 ton. Då transporfordonen är långa och otympliga krävs att svängar i vägen måste vara fria från hinder inom en tämligen stor radie. Vidare får inte backar vara för branta för att lastbilarna ska orka dra upp delar till vindkraftverken. Befintliga skogsbilvägar kommer att i största möjliga utsträckning att nyttjas förstärkas och rätas ut där behov föreligger. Inom projektområdet kommer det även att brytas ny väg. Vid brytning av ny väg kommer natur- och kulturvärden beaktas särskilt. Vidare kommer känsliga och hänsynskrävande områden, såsom vattendrag och våtmarker, i största möjliga mån undantas för anläggning av ny väg. Vidare krävs en uppställningsplats för kranbil- och monteringsyta vid varje vindkraftverk In- och utfartsvägar Vad avser befintliga vägar, så finns befintlig skogsbilväg upp till Norderåsens topp. Denna väg ska tjäna som stomme för transporterna vid uppsättning samt avveckling av vindkraftverken. Då vägen nyttjas och trafikeras för skogsbruksändamål, är den väl anpassad för tunga och krävande transporter. Emellertid kan partier av den befintliga vägen komma att rätas ut och förstärkas ytterligare. Den aktuella skogsbilvägen är dragen på mark som tillhör samma ägare som den parkmarken. Detta minskar risken för konflikter gällande vägnyttjande. Vägen är ansluten till större grusväg som används för transport av torv vid torvbryning i närområdet. Denna väg är väl lämpad för tunga transport då det är en gammal banvall som gjorts om till grusväg. Nedan i karta 4 visas den befintliga grusvägen som går från toppen av Norderåsen till den större banvallsgrusvägen. Karta 4. Transportväg. 7

8 Transporten sker vi den större grusvägen söderut där den i Glissjöberg ansluter till väg 84 som sedan följs sydost mot Sveg. Se karta 5 nedan. Karta 5. Anslutningsväg Anläggning av ny väg Utifrån den befintliga vägstommen bryts ny väg i form av stickspår. Till varje verk behöver det brytas väg för transport och kabeldragning. Vid brytning av ny väg är det synnerligen väsentligt att beakta skyddsvärda och hydrologiskt känsliga miljöer, för att påverkan på omgivande miljöer inte ska bli betydande. Vidare är det väsentligt att undvika branta och vattensjuka områden då ny väg bryts. Beaktas inte dessa aspekter så kan stora kostnader uppstå vid brytning av ny väg. Karta 6., visar primär vägdragning inom projektområdet. Skyddsvärda och känsliga områden undviks i allt väsentligt. Likaså har en höjdmodell används för att undvika alltför branta partier. Med hjälp av ett GISprogram beräknades längden för den primära vägdragningen till att drygt 1 kilometer ny väg behöver brytas. Till detta kommer markanspråk för fundament och uppställningsplatser. Uppställningsplatserna kan återställas efter det att vindkraftverken monterats upp. 8

9 Karta 6. Visar förslag till ny vägdragning inom projektområdet Nätanslutning Anslutning till elnätet och kabeldragningar är i dagsläget inte fullständigt klarlagt. Kabel förläggs i ledningsschakt och kommer så långt det är praktiskt möjligt och ekonomiskt rimligt att följa vägarna inom parken. I anslutning till varje vindkraftverk kommer en nätstation att uppföras vilka tranformerar 690 V till 22 kv. Vidare kommer en fördelningsstation att byggas centralt i parken, vars funktion blir att sammankoppla och transformera 22 kv till 40 kv för att sedan föras ut genom högspänningsledningar. Sträckningen på dessa luftledningar kan inte sägas säkert idag men nedan i karta 7 visas ett förslag. Den slutgiltiga nätdragningen bestämmer nätägaren efter erforderliga utredningar/undersökningar. Karta7. Visar förslag till nätdragning Kran och uppställningsplatser Uppställningsplatser för mobilkran byggs i direkt anslutning till vart och ett av vindkraftverken. Platserna kommer att vara utformade så att alla höga och tunga lyft kan utföras på ett säkert sätt. Utformningen är också 9

10 beroende på aktuell topografi, hänsynsområden samt uppställningsplatsens lokalisering i förhållande till tillfartsvägen. Kravet på bärighet är densamma som för transportvägar, men det är högre krav på ytans planhet. I princip kan kranplatser förenklat kategoriseras i två grupper, enligt figur 1. Den genomsnittliga ytåtgången för en uppställningsplats är m². Figur 1. Två typer av kranplatser 3.3 Områdets förutsättningar Vindkraftverken kommer att vara placerade på höjder mellan meter över havet. Projektområdet är lämpligt för vindkraftetablering bl.a. på grund av sin goda energipotential, samt att det inom området inte finns någon intressekonflikt med andra markanspråk. Området är utpekat som grönt område för vindkraft Härjedalens översiktsplan. I planen säger man att 8 verk beräknas rymmas men pga. av elnätets kapacitet är en park med 5 verk mer lämpligt. Projektområdet är sammanfattningsvis valt av följande orsaker: Platsen är på grund av sin höjd, öppenhet och goda vindenergitillgång lämplig för vindkraftsetablering. Projektområdet är idag påverkat av kommersiellt skogsbruk och befintlig väg rakt igenom området. Den tillkommande miljöpåverkan bör därmed kunna anses vara begränsad. Anläggningen kan utformas så att påverkan från buller och skuggbildning inte överstiger gällande riktlinjer till närliggande hushåll. Projektområdet är relativt stort, vilket medför flexibilitet och en rationell konfiguration av vindkraftverken, där vindskugga kan undvikas. Området är utpekat av kommunen som lämpligt för vindbruk. Få intressekonflikter om marknyttjande. 3.4 Tekniskbeskrivning Ett vindkraftverk består av torn i stål och betong, en trebladig rotor tillverkad av glasfiber och kolfiber samt ett maskinhus. I maskinhuset finns en generator, hydralik, styrutrustning. Förekomst av växellåda eller inte beror på fabrikat och typ. Den typ av vindkraftverk som planeras användas i projektet har inte växellåda. Detta medför en betydligt mindre miljöpåverkan i form av begränsad användning av hydraulolja i bromssystemet. 10

11 Verken startar vid vindhastigheter om ca 4 m/s och stannar automatiskt vid ca m/s. Vid ca 12 m/s uppnås vindkraftverkets fulla effekt, d.v.s. märkeffekt. Rotorn och maskinhuset vrider in sig vinkelrätt mot vinden. Dessutom regleras vinkeln på de tre rotorbladen kontinuerligt för att optimera verkets produktion. När det blåser lite fångar bladen så mycket vind som möjligt och när det blåser för mycket vrids bladen så att en större del av vinden skall passera outnyttjad. Moderna vindkraftverk har variabelt varvtal. Rotorns varvtal är beroende av vindhastigheten och vindkraftverkets rotordiameter. Ju större rotordiameter desto lägre varvtal nyttjas vid samma vindhastighet. Alla vindkraftverk har idag en allt större del kraftelektronik. De vindkraftverk som inte har en traditionell växellåda, riktar om frekvensen elektriskt till 50 Hz oberoende av varvtalet. Vindkraftverkets torn är monterat på ett fundament. Detta fundament förankras i bergrunden eller utformas som en motvikt i form av ett gravitationsfundament av betong och armeringsstål. En geoteknisk undersökning kommer att genomföras för att se vilken typ av fundament som är mest fördelaktig för projektområdet. En transformator placeras i tornets botten, i maskinhuset eller i en nätstation intill vindkraftverket, beroende på fabrikat och typ av vindkraftverk. Transformatorn omvandlar trefas växelström från vindkraftverkets generator med en spänning på ca 690 V och omvandlar den normalt till 10 eller 22 kv. De aktuella vindkraftverken kommer att ha en totalhöjd om max 150 meter. Den slutliga utformningen av vindkraftverken beror på vilken leverantör som blir aktuell efter upphandling. Men i dagsläget tycks det vara aktuellt att använda sig av typen Enercon E-82. Teknisk specifikation Enercon E-82 bilaga 1. Driften fjärrövervakas från en driftcentral av lokal tillsynspersonal. Normalt larmar vindkraftverken själva om det uppstår något fel. 4 Hänsynsreglerna och övriga tillåtlighets regler Sammanfattningsvis konstateras följande om förenlighet av ansökan med de allmänna hänsynsreglerna i 2kap miljöbalken och övriga krav på tillåtlighet enligt miljöbalken. 4.1 De allmänna hänsynsreglerna I detta avsnitt redovisas hur miljöbalkens allmänna hänsynsregler tillämpas. Vid tillståndsprövning är den sökande parten skyldig att visa att dessa regler följs. Nyttan av de åtgärder som följer av kraven i reglerna ska vägas mot kostnaderna. Sammanfattningsvis görs bedömningen att sökande, med de åtgärder och arbetsätt som genomförts och planerats, väl uppfyller de förpliktelser som följer av de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken. Regeln om tillämpning och bevisbörda Den som driver eller avser att bedriva en verksamhet ska kunna bevisa att de olika hänsynsreglerna i miljöbalken iakttas. Regeln om kunskapskravet Den som bedriver en verksamhet ska ha den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Även anställda ska ha tillräckliga kunskaper för att verksamheten ska kunna bedrivas riskfritt. Om nödvändiga kunskaper inte finns dokumenterade kan det innebära att till exempel en verksamhetsutövare måste vidta egna utredningar och undersökningar. I detta fall kan den här miljöanmälan med dess bilagor i form av olika utredningar och beräkningar anses utgöra beviset för att sökande i mycket hög grad har sökt och söker kunskap om effekterna av verksamheten. Det kan innebära att tidigare ej uppmärksammade risker omhändertas, men det medför också i en del fall att befarade effekter visar sig vara mycket små eller inte ha koppling till verksamheten. Sökande har egna sakkunniga personer samt ett omfattande kontaktnät avseende miljöfrågor. Företagen genomför kontinuerlig fortbildning av personalen. Regeln om krav på försiktighetsmått 11

12 Alla som bedriver en verksamhet ska vidta de försiktighetsmått som behövs för att undvika skador och olägenheter för människors hälsa och miljön. Hänsynsregeln innebär att redan risken för en negativ påverkan medför skyldighet att vidta åtgärder. Detta är en grundläggande hänsynsregel och den avser inte bara miljöstörningar, som till exempel utsläpp eller buller, utan även utarmande av värdefulla natur- och kulturmiljöer och misshushållning med naturresurser, energi eller material. Vindkraftverken har placerats med hänsyn av ovan givna förutsättningar för att minimera påverkan på miljön. Skyddsåtgärder, såväl vidtagna som planerade, redovisas i denna miljöanmälan. I samband med att hanteringen av råvaror, energi, kemikalier, restprodukter, deponi, miljörisker etc. redovisas, diskuteras även skyddsåtgärder. Bästa möjliga teknik För yrkesmässig verksamhet skall bästa möjliga teknik användas för att förebygga skador på miljön. Med detta avses både den använda teknologin och det sätt på vilket en anläggning konstrueras, underhålls, drivs och avvecklas. Tekniken ska från såväl teknisk som ekonomisk synpunkt vara industriellt möjlig att använda inom branschen. Den ska finnas tillgänglig och inte bara förekomma på experimentstadiet. Den behöver dock inte finnas i Sverige. Bästa möjliga teknik ska användas vid yrkesmässig verksamhet om denna teknik inte bedöms vara orimlig. Produktvalsregeln Verksamhetsutövaren ska undvika att använda kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan innebära risker för människors hälsa och miljö om de kan ersättas med mindre farliga produkter. För att säkra att valet av produkter sker enligt produktvalsprincipen används bransch organisationens sakkunniga personer för de olika produkter som används i vindkraftverken. Hushållning och kretslopp Den som bedriver en verksamhet ska använda råvaror och energi så effektivt som möjligt och utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. Vindkraftverk hushåller med råvaror genom att de använder vinden som är en ren och oändlig energikälla. När vindkraftverket är uttjänat och tas ur drift, kan det mesta av materialet återvinnas. Platsen där vindkraftverket stått kan också återställas. Etablering av vindkraft uppfyller denna regel mycket väl eftersom det är en förnybar och miljövänlig energikälla som bidrar till en långsiktig och god resurshushållning med energin. Val av plats För en verksamhet som innebär en ändring av markanvändningen ska platsen vara lämplig med hänsyn till miljöbalkens mål (som framgår av 1 kap 1 ) och hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. Platsen ska också väljas så att verksamheten kan bedrivas med minsta intrång för människors hälsa och miljön. För verksamheten ska väljas en lämplig plats där ändamålet med verksamheten kan uppnås med så liten påverkan på människors hälsa och miljön som det är möjligt, enligt 2 kap 6 miljöbalken. Områden av riksintresse för naturvård och kulturmiljövård redovisas i kapitel 7.7. Någon påverkan på dessa områden bedöms inte den planerade vindparken ge upphov till. Rimlighetsavvägning Hänsynsreglerna ska uppfyllas i den mån det inte kan anses orimliga. Kostnaderna får inte vara oskäliga i förhållande till den miljövinst det innebär att använda tekniken. Verksamhetens omfattning och risken för påverkan har också en avgörande betydelse. I anmälan är utgångspunkten för redovisningen den åtgärdsnivå som sökande bedömer vara rimlig enligt den så kallade rimlighetsregeln i 2 kap 7 miljöbalken. 12

13 5 Planförhållanden Den gällande översiktsplanen för Härjedalens kommun antogs i september I november 2010 antogs en fördjupad översiktsplan för vindkraften i södra/östra Härjedalen. Det innebär att stora delar av området inte får bebyggas med vindkraftverk. Norderåsen utpekas dock som ett lämpligt område för vindkraft och beräknas rymma ca 8 verk. I praktiken klarar emellertid inte elnätet mer än 5 vindkraftverk. 6 Miljökonsekvenser och skyddsåtgärder 6.1 Vindkraft och miljö Vindkraft är en ren och förnyelsebar form av energiproduktion. Dess energiproduktion medför inga emissioner av växthusgaser eller av andra ämnen som kan skada miljön. Ett vindkraftverk har efter 3-6 månader producerat den mängd energi, som det gick åt vid tillverkningen och uppförandet av verket. Under verkets återstående livslängd, ca år, omvandlas vindens rörelseenergi till ren elektrisk energi med hög verkningsgrad och med mycket liten miljöpåverkan. Etablering av vindkraftverk är en samhällsnyttig verksamhet som sker för att Sverige ska kunna leva upp till sina åtaganden i utsläppsmål och miljömål nationellt och globalt sett. Vindkraft är en energiform som innebär en miljömässigt och ekonomiskt hållbar energiproduktion. Vindkraften är också en av de energikällor som växer snabbast i världen idag. Under 2009 ökade den totala vindkraftskapaciteten världen över med hela 31 %. Detta beror på den ökade medvetenheten inom miljö- och klimatfrågor. Det sker en snabb utveckling inom vindkraftsbranschen, där teknik och utnyttjandegraden utvecklas fortlöpande. I många länder uppmärksammas nu fördelarna med vindkraften och dess väsentliga roll i energiförsörjningen, så att vi kan gå ifrån fossilberoendet till ett hållbart energisystem. 6.2 Miljöpåverkan Uppförande och drift av vindkraftverken påverkar inte uppfyllandet av någon miljökvalitetsnorm. Elkraftproduktion med vindkraft ger endast en positiv inverkan eftersom att vindkraftselen kan ersätta el producerad med hjälp av fossila bränslen. Marginalproduktionen anses i dag ske främst i kolkondenskraftverk med återföljande utsläpp. De direkta olägenheter som kan uppkomma från vindkraftverken är ljud och skuggbildning. Från moderna vindkraftverk altras det nuförtiden endast ett svischande ljud från rotorbladen. Det tidigare mekaniska ljudet från maskinhuset har eliminerats Ljud Förutsättningar Ljudnivåerna beräknas utifrån förhållandena vid en vindstyrka på 8 m/s. Gränsvärdet är då uträknat till 40 dba enligt Naturvårdsverkets riktlinjer. Enligt den gällande översiktsplanen för vindkraft i södra/östra Härjedalen får den ekvivalenta ljudnivån inte överstiga 35 db(a) i närhet av områden med permanent- eller fritidsbostäder och rörligt friluftsliv, i områden med lågt bakgrundsljud och i vindskyddade lägen samt i naturreservat. Effekter/konsekvenser Närmast belägna byggnader till projektområdet är Norderåsvallarna som ligger ca 850 meter från närmaste verk. Där kommer ljudnivån som maximalt ligga mellan db(a). Nedan i karta 8 visas resultatet av ljudberäkningarna som är gjorda enligt Naturvårdsverkets rekommenderade metod Ljud från landbaserade vindkraftverk, 2001, WindPro. 13

14 Karta 8. Visar ljudutbredning från vindkraftsparken. Skadeförebyggande åtgärder Fastighetsägaren till Norderåsvallarna är införstådd med konsekvenskerna av parken och arrenderar även ut mark till projektet. Förutom Norderåsvallarna finns ingen övrig bebyggelse som kommer att påverkas av ljud från vindkraftverken Skuggor Förutsättningar Skuggstörningar uppkommer då vindkraftverket befinner sig mitt emellan solen och fönstret på ett t.ex. ett hus. När vingen roterar klipps solens strålar och det uppstår ett blinkande fenomen inne i huset. Problem med skuggor från vindkraftverk förekommer i synnerhet då vindkraftverken placerats söder om bebyggelse. Under driftfasen uppkommer det rörliga skuggor från vindkraftverken. Rörliga skuggor från vindkraftverk är relaterade till antal soltimmar, närhet, solvinkel, tidpunkt på dagen och väderstreck. Normalt tillämpas riktvärde 8 timmar verklig skuggtid (beaktade av molnighet vindriktning och vindhastigheten). Detta ligger i paritet med det riktvärde om 30 timmar per kalenderår som Boverket tidigare angivit för den teoretiska förekomsten av skuggor vid bostäder. Antagandet avser ett värsta scenario, där solen all-tid skiner när det är möjligt, samt att vindkraftverken ständigt är i drift. Det förväntade värdet beräknas med hjälp av verkens beräknade drifttid och antalet soltimmar på platsen samt beräkningspunkternas riktning i förhållande till vindkraftverken. Effekter/Konsekvenser Vid olämplig placering kan vindkraftverk generera skuggor på närliggande bebyggelse. Detta kan upplevas störande under kortare perioder. Enligt Boverkets riktlinjer får skuggtiden inte överstiga maximal skuggtid om 30/h per kalenderår. Vad gäller beräkning av den faktiska skuggtiden för störningskänsliga platser, så anges 8/h per kalenderår. 14

15 Karta 9. Visar skuggutbredning från vindkraftsparken. Skadeförebyggande åtgärder Vid problem med skuggor så kan vindkraftverken stängas av under dessa perioder. Problem med reflexer från rotorbladen är idag undanröjt, då dessa är antireflexbehandlade. 6.3 Underhåll Sökande kommer vid driftövertagandet att tillse att de själva och lokal tillsynspersonal utbildas av leverantörens personal om verken, dess funktioner samt nödvändiga säkerhetsföreskrifter. Ägarna kommer sedan att se till att regelbunden service utförs enligt leverantörens anvisningar. Servicepersonal från leverantören servar också verken minst två gånger per år samt vid akuta fel. 6.4 Landskapsbild Förutsättningar Landskapsbilden är till stor del skogsbeklädd som i hög grad är präglad av modernt skogsbruk. Varierade åldrar på skogen, allt från nyplanteringar till gammal tallskog. Terrängen kring parkområdet är kuperad med skogsbeklädda kullar och dalar. Närmare bebyggelsen finns även en del åkermark dock i liten skala. Nordöst från Norderåsen finns områden för brytning av torv. Byarna är belägna vid Ljusnans strand, med Sonfjällsmassivet i bakgrunden. Området är känt för bra fiske i både strida forsar och lugna vatten, ett rikt naturliv och storslagen natur. I socknen bor ca 500 personer. Det är sedan en subjektiv bedömning av betraktaren som avgör om vindkraftverkens påverkan är positiv, neutral eller negativ i landskapsbilden Synlighetsberäkningar ZVI En översiktlig synlighetsberäkning (ZVI) har utförts inom ett större område. Resultatet kan ge en översiktlig bild, från vilka betraktelsepunkter, som vindkraftverken troligtvis kommer att vara synliga ifrån. Beräkningen har utförts med upplösningen av ett rutnät med 25 meters upplösning, samt vegetation enligt Lantmäteriets Geografiska Sverigedata (GSD) produkt Vägkartan. Nedan är resultat av utförda beräkningar (karta 10). Beräkningar stämmer med de platser där fotomontagen är utförda. Kartan visar antal synliga verk från varje färgat område. 15

16 Effekter/Konsekvenser En vindkraftsetablering medför en visuell påverkan av landskapsbilden. Vindkraftverken kommer att synas från byarna Linsell och Ransjö. Nedan synlighetsberäkningarna i karta 10 åskådliggör från vilka platser i omgivningarna som vindkraften kommer att synas. Karta 10. Synlighetsberäkningar Fotomontage Nedan följer 2 olika fotomontage för att visualisera inslaget av vindkraftverken i landskapsbilden. Karta 10 och 11 visar varifrån fotona är tagna. Se även fotomontagen i bilaga 2 och 3. Skadeförebyggande åtgärder Vindkraftverken är utformade på ett sådant sätt att de ska harmonisera med landskapsbilden. Parken är belägen långt från tätbebyggt området. 16

17 Ransjö Karta 10. Visar fotopunkten för fotomontaget från Ransjö. Foto 1. Fotopunkt Randsjö, cirka 5 kilometer väst om vindkraftsparken. 17

18 Linsellsjön vinterleden Karta 11. Visar fotopunkten för fotomontaget från Linsellsjön Foto 2. Fotopunkt Linsellsjön, cirka 4 kilometer sydväst om vindkraftparken. 18

19 6.5 Rörligt friluftsliv Förutsättningar Det aktuella projektområdet består uteslutande av skogsmark, med i varierande grad inslag av kalhyggen. Området är inget riksintresse för friluftsliv, eller planlagt för friluftsändamål i översiktsplanen. Vindkraftverken kommer inte att inhägnas och på så sätt påverkas inte tillgängligheten av området för att utöva friluftsaktiviteter. Projektområdet ingår i ett större viltvårdsområde och det bedrivs både älgjakt och småviltsjakt. Det lokala jaktlaget ställer sig negativa till en vindkraftsetablering. Inga turistföretag bedriver någon verksamhet på Norderåsen. Effekter/Konsekvenser Det är en subjektiv bedömning om vindkraftverken har positiv, neutral eller negativ inverkan på landskapsbilden. Dock är det helt klart att etableringen kommer förändra den radikalt. Rekreationsvärdet i området kan också minska till följd av denna förändrig av landskapsbilden samt att ljud från verken kommer höras i närområdet. Vindkraftverken medför även risker för de som vistas kring dem, se mer om detta i avsnittet Risker 6.9. Det är oklart hur jakten kommer att påverkas under själva drifttiden. Vissa djur kommer troligtvis att undvika närområdet kring verken. Under etableringsfasen kommer markarbeten och transporter ske i området vilket kommer att ge störningar på jakten. Skadeförebyggande åtgärder Berörd jaktledare har informerats angående vindkraftsplanerna. För att informera om de risker som finns i området kommer skyltning att ske, se mer under avsnittet Risker Areella näringar Skogsbruk Förutsättningar Marken där vindkraftparken planeras uppföras innehas och förvaltas för skogsbruksändamål av privata markägare. Skogsbruket bedrivs enligt moderna metoder. Effekter/Konsekvenser Anläggningsarbetena kommer att medföra att en viss areal skogsmark kommer att avverkas. Det skogsbruk som bedrivs i området, bedöms inte påverkas i någon större omfattning, då anläggningsarbetena endast avser att inbegripa mindre ytor med skog. För att möjliggöra montering av vindkraftverken bedöms upp till 1 hektar skogsmark tas i anspråk. Denna yta avverkas och hårdgörs. Skadeförebyggande åtgärder Vindkraftparken och dess utformning, med placering och vägar, kommer leda till liten påverkan på skogsbruket. Befintliga vägar och kraftledningsgata nyttjas möjligaste mån för vägdragning inom projektområdet. Vid slutgiltig vägdragning inom projektområdet, ska samråd ske med berörda markägare Rennäringen Handödalens sameby Projektområdet ligger inom Handödalens samebys renbetesmarker. Vindvision Norr har genom samråd med samebyn och litteraturstudier försökt att sätta sig in i samebyns förutsättningar att bedriva renskötsel. Detta för att utreda vilka konsekvenser den aktuella vindkraftetableringen medför för samebyn och för att gemensamt med samebyn komma fram med åtgärder som reducerar påverkningsgraden av etableringen. Samebyn kontaktades i ett tidigt skede och ett samrådsmöte genomfördes (bilaga 4). Vindvision avser att även fortsättningsvis ha kontakt med samebyn. Handölsdalens sameby har sina åretruntmarkeri Härjedalens kommun och vinterbetesmarkerna återfinns i Härjedalens, Bergs och Åre kommuner. Inom samebyn finns 10 registrerade renskötselföretag och dess totala areal är 6831 km². 19

20 Riksintressen Inom samebyarnas betesmarker kan en stor del av arealen utpekas som riksintresse för rennäringen. Upp till 30 % av samebyns marker kan erhålla denna status. Viktiga områden som kan ha status som riksintresse är flyttleder, övernattningsbeten, naturliga samlingsställen, svåra passager, speciella betsområden, områden kring anläggningar samt renhagar. Det finns inga områden eller utpekade strategiska platser av riksintresse för rennäringen inom projektområdet för den planerade vindkraftanläggningen. Nordöst om Norderåsen sträcker sig ett område som är klassat som riksintresse för rennäringen (karta 15). Karta 12. Riksintresse rennäringen. Markanvändning Norderåsen Projektområdet är lokaliserat inom samebyn vinterbetesmarker. Norderåsen är i dagsläget ett lågutnyttjat område då det ofta är för mycket snö på höjden. I yttrandet till Härjedalens översiktsplan har samebyn inte heller utpekat området som särskilt viktigt. Området kring Norderåsen kan användas som försäsongsbetesmark under december. Ett område sydöst om Linsellsjön nyttjas vintertid som övernattningsplats. I dalarna väster och öster om Norderåsen sträcker sig två flyttleder. I dagsläget används den östra sidan mer frekvent. Markanvändning är dock dynamisk och anpassar sig efter de villkor/förhållanden som råder vid ett visst tillfälle. Dessa förhållanden kan vara störningar, betestillgång, väder, förändringar i landskapet mm. Generellt är det sällan brist på bete i området dock kan bete vara svåråtkomligt då vintrarna är omväxlande milda och kalla. Under sådana förhållanden kan det bildas en isskorpa som gör det svårt för renen att nå betet. Effekter/konsekvenser Betesbortfall Vindkraftparken på Norderåsen innebär ett betesbortfall för samebyn även om markförlusten är relativt liten kommer området inte att kunna nyttjas på samma sätt som förut. Norderåsen, området för den aktuella vindparken används dock i dagsläget inte frekvent av samebyn. Störningar Den ökade aktiviteten i området kan komma att påverka renarnas rörelsemönster och födosök. Det är främst under anläggningsfasen som störningar i form av mänsklig aktivitet uppstår. Hinder Ett splittrat landskap med vindkraftverk och vägar kan upplevas som barriärer och förändra förutsättningarna för renskötseln. Det kan även vara svårt att driva renarna mor eller förbi ett vindkraftverk. 20

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet Välkomna Utformning Lokalisering och placering Vindförutsättningar Vindkraftverk Fundament, väg och elnät Områdesbeskrivning Naturområden Djur och växter Inventeringar Kultur Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage

Läs mer

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Fjällberg Fjällberg ligger i den mellersta delen av Västerbottens län. Fjällberg ligger ca 40 km sydväst om Lycksele stad och 43 km nordnordost om Åsele stad.

Läs mer

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta Sveriges målsättning 50 % av Sveriges totala energianvändning ska komma från förnybara energikällor till år 2020. Produktionen från förnyelsebara energikällor ska år 2020 vara 25 TWh. Det ska finnas planeringsförutsättningar

Läs mer

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796 Vindpark Boge Fotomontage. Utsikt från Kalbrottet i Slite. Vindkraftverket i förgrund är det befintliga verket Tornsvalan. De sju verken i Vindpark Boge syns i bakgrunden. Sammanfattning av ansökan 2012-07-19

Läs mer

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16 Bröcklingbergets Vindkraftpark Samråd med myndigheter 2009-12-16 Ownpower Projects Projekteringsbolag för vindkraft Utvecklar projekt för egen portfölj, för andra och tillsammans med partner Konsultuppdrag

Läs mer

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila Vindkraft Sätila - samråd enligt Miljöbalken med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10,

Läs mer

Orrbergets vindpark. Projektbeskrivning

Orrbergets vindpark. Projektbeskrivning Orrbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING ORRBERGET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Vindkraftprojekt Äskåsen. Samrådsunderlag

Vindkraftprojekt Äskåsen. Samrådsunderlag Vindkraftprojekt Äskåsen Samrådsunderlag 2010-08-31 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT ÄSKÅSEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Agenda Varför är vi här idag? Tillståndsprocessen Presentation av Gröningeprojektet Närliggande

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Datum 2009-09-10 1 (6) Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Följande råd när det gäller vad en tillståndsansökan enligt 9 kap Miljöbalken

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

Vindkraftprojektet Skyttmon

Vindkraftprojektet Skyttmon Vindkraftprojektet Skyttmon Projektpresentation, april 2010 1 Projektägare JP Vind AB är projektägare till Vindkraftprojektet Skyttmon. JP Vind AB bygger och driver förnybar elproduktion i form av vindkraftanläggningar.

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun Sida 2 av 14 Stentjärnåsen Vindkraft AB avser att, enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, anmäla, respektive söka bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk på fastigheterna Funäsdalen 70:8 och Tännäs

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun SAMRÅDSHANDLING Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i MÖRTELEK med omnejd i Uppvidinge kommun ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Sökande: Billyvind AB Adress: Pistolvägen 10 226 49 LUND Telefon: 046-188 432

Läs mer

Ansökan Jädraås Vindkraftpark. Jädraås Vindkraft AB. Ansökan. Håkan Hansson Visby 2008-12-11

Ansökan Jädraås Vindkraftpark. Jädraås Vindkraft AB. Ansökan. Håkan Hansson Visby 2008-12-11 Ansökan Jädraås Vindkraftpark Jädraås Vindkraft AB Ansökan Håkan Hansson Visby 2008-12-11 Jädraås Vindkraft AB Jädraås Vindkraftpark Ansökan Avseende att uppföra och driva en vindkraftpark bestående av

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

Elanslutning Inom parkområdet: Markförlagda kablar Längs väg Anslutning till regionala elnätet Utreds

Elanslutning Inom parkområdet: Markförlagda kablar Längs väg Anslutning till regionala elnätet Utreds Transporter till vindparken Stora/långa/tunga transporter: Rotorblad upp till 60 m långa Maskinhus upp emot 100 ton Torndelar över 4 m diameter Transport från hamn på allmänna vägar med följebil Nära till

Läs mer

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14 Vindkraftprojekt Högklippen Samrådsunderlag 2009-10-14 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT HÖGKLIPPEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

Säliträdbergets vindpark. Projektbeskrivning

Säliträdbergets vindpark. Projektbeskrivning Säliträdbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING SÄLITRÄDBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

Teknisk beskrivning Vestas V112. Foto Vestas

Teknisk beskrivning Vestas V112. Foto Vestas Teknisk beskrivning Vestas V112 Foto Vestas Vestas V112 Driftdata Märkeffekt 3 000 kw Inkopplingsvind 3 m/s Märkvind 12 m/s Urkopplingsvind 25 m/s Ljudnivå 7 m/s 100 db(a) 8 m/s 102,8 db(a) 10 m/s 106,5

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun

Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun Projektbeskrivning Maj 2009 Innehåll Innehåll... 2 Sökande... 3 Inledning... 4 Presentation av projektet... 5 Lokalisering... 5 Karta Solbergs vindkraftpark

Läs mer

Degerhamn Stenbrottet vindpark. Projektbeskrivning

Degerhamn Stenbrottet vindpark. Projektbeskrivning Degerhamn Stenbrottet vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING DEGERHAMN STENBROTTET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa.

Läs mer

Vindkraftprojektet Kettstaka

Vindkraftprojektet Kettstaka Vindkraftprojektet Kettstaka Miljökonsekvensbeskrivning Juni 2010 Kettstaka Vind AB www.kettstakavind.se Innehållsförteckning 1 Icke-teknisk sammanfattning sid 2 2 Redovisning av verksamhetens omfattning

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

Miljökonsekvenser. Vindkraftprojekt Svanabyn

Miljökonsekvenser. Vindkraftprojekt Svanabyn Vindvision Norr AB Miljökonsekvenser Vindkraftprojekt Svanabyn Vindvision Norr AB avser att uppföra en vindpark bestående av 6 vindkraftverk i Dorotea kommun, på fastigheterna Svanabyn 1:21, 1:23, 1:24,

Läs mer

Fallåsbergets vindpark. Projektbeskrivning

Fallåsbergets vindpark. Projektbeskrivning Fallåsbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING FALLÅSBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

BYGGLOVSANSÖKAN ENLIGT PBL FÖR UPPFÖRANDE OCH DRIFTEN AV 2 VINDKRAFTVERK PÅ FASTIGHETERNA Lungsjön 2:20, Lungsjön 1:6/2:20 i Sollefteå kommun

BYGGLOVSANSÖKAN ENLIGT PBL FÖR UPPFÖRANDE OCH DRIFTEN AV 2 VINDKRAFTVERK PÅ FASTIGHETERNA Lungsjön 2:20, Lungsjön 1:6/2:20 i Sollefteå kommun 2013-01-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå BYGGLOVSANSÖKAN ENLIGT PBL FÖR UPPFÖRANDE OCH DRIFTEN AV 2 VINDKRAFTVERK PÅ FASTIGHETERNA Lungsjön 2:20, Lungsjön 1:6/2:20

Läs mer

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Vindkraftteknik Daniel Johannesson, Johan Bäckström och Katarina Sjöström Kajoda AB presenterar Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Underlag till miljökonsekvensbeskrivning Sammanfattning Kajoda

Läs mer

TILLSTÅNDSANSÖKAN. Org. nr 556543-8701

TILLSTÅNDSANSÖKAN. Org. nr 556543-8701 TILLSTÅNDSANSÖKAN Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken avseende uppförande och drift av gruppstation för vindkraft vid Fredriksdal i Nässjö kommun, Jönköpings län Sökande: Höglandsvind AB Org. nr 556543-8701

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

VINDKRAFT NORR. Omgivningsbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning

VINDKRAFT NORR. Omgivningsbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning Omgivningsbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Områdesbeskrivning Jämförelse mellan föreslagna vindkraftsparker och riksintresseområden utpekade 2008 av Energimyndigheten Parken: Mörttjärnberget Bräcke

Läs mer

Tillståndsansökan. Vindkraftprojekt Söderköping/ Valdemarsvik i Söderköping och Valdemarsviks kommuner i Östergötlands län

Tillståndsansökan. Vindkraftprojekt Söderköping/ Valdemarsvik i Söderköping och Valdemarsviks kommuner i Östergötlands län Tillståndsansökan Vindkraftprojekt Söderköping/ Valdemarsvik i Söderköping och Valdemarsviks kommuner i Östergötlands län 2013-02-08 Söderköping Vind AB Vindvision Norr AB 1 1 Söderköping/Valdemarsviks

Läs mer

Bilaga 3. Teknisk beskrivning

Bilaga 3. Teknisk beskrivning Bilaga 3 Teknisk beskrivning Teknisk Beskrivning Teknisk Data Den planerade vindparken kommer att bestå av maximalt 6 stycken vindkraftverk med en enskild effekt om cirka 2,0 3,5 MW. Vindkraftverkens navhöjd

Läs mer

Granbergs vindpark. Projektbeskrivning

Granbergs vindpark. Projektbeskrivning s vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING GRANBERG 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen mot en

Läs mer

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande:

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande: 7. PLANFÖRSLAG 7.1 Planförslagets huvuddrag Planförslaget anger vilka områden i kommunen som är lämpliga och olämpliga för vindbruk i den större skalan. Med vindbruk i den större skalan menas verk i grupper

Läs mer

Hornamossens vindpark. Projektbeskrivning

Hornamossens vindpark. Projektbeskrivning s vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING HORNAMOSSEN 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen mot

Läs mer

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget wpd Onshore Broboberget AB planerar för en vindkraftsanläggning längs en höjdrygg på gränsen mellan Rättviks kommun i Dalarnas län och Ovanåkers kommun i Gävleborgs

Läs mer

Högkölens vindpark. Projektbeskrivning

Högkölens vindpark. Projektbeskrivning Högkölens vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING HÖGKÖLEN 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag 2010-11-23 Innehållsförteckning 1 Administrativa uppgifter... 3 1.1 Sökande... 3 1.2 Kontaktuppgifter... 3 1.3 Konsult...3 1.4 Verksamhetsuppgifter...

Läs mer

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hästar, buller och vindkraft My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hur hästen påverkas av ljud? Hästen är ett väldigt känsligt djur när det gäller ljud och

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav. 2012-06-07 1(14) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog

Läs mer

Välkomna till samråd angående Hån vindpark

Välkomna till samråd angående Hån vindpark Välkomna till samråd angående Hån vindpark Syftet med samrådsmötet är att delge aktuell information om det planerade projektet samt att samla in information och synpunkter. Skriv gärna upp er på deltagarförteckningen.

Läs mer

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Södra Statkraft Vindkraft Utveckling AB Ted Kransby 2010-05-10 Kompletterande samråd Till berörda fastighetsägare och boende i närområdet till Skäftesfall vindbruksanläggning

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Larsbo/Valparbo Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl.

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Eva-Lena Larsdotter 2014-02-25 KS 2013/0985 Kommunstyrelsen Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna

Läs mer

Korpfjällets vindpark. Projektbeskrivning Etapp II

Korpfjällets vindpark. Projektbeskrivning Etapp II Korpfjällets vindpark Projektbeskrivning Etapp II PROJEKTBESKRIVNING KORPFJÄLLET II 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

Högkölens vindpark. Projektbeskrivning

Högkölens vindpark. Projektbeskrivning Högkölens vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING HÖGKÖLEN 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Brahehus vindpark. Projektbeskrivning

Brahehus vindpark. Projektbeskrivning Brahehus vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING BRAHEHUS 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge

E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge Underlag till samrådsmöte 17/1 2012 enligt miljöbalken 6 kap 4 2011-12-09 Dnr: V-1112-04 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 4 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT

Läs mer

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Vindkraftspolicy Miljö- och stadsbyggnadskontoret Oktober 2009 Kommunens inställning till vindkraft Inom Värnamo kommun har det under de senaste åren uppstått ett stort intresse för att bygga vindkraftverk.

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04 Vindkraft Sara Fogelström 2011-05-04 Historik Vindkraft i världen (MW) 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 MW 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 I slutet på 2010

Läs mer

Röbergsfjällets vindpark. Projektbeskrivning

Röbergsfjällets vindpark. Projektbeskrivning Röbergsfjällets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING RÖBERGSFJÄLLET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

TROLLEBODA VINDKRAFTPARK

TROLLEBODA VINDKRAFTPARK TROLLEBODA VINDKRAFTPARK VINDKRAFTPARK I TROLLEBODA Vi undersöker möjligheten att bygga mer vindkraft i Kalmarsund. Våren 2008 fick vi tillstånd av miljödomstolen att bygga 30 vindkraftverk med totalhöjden

Läs mer

2014-06-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå

2014-06-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå 2014-06-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå BYGGLOVSANSÖKAN ENLIGT PBL FÖR UPPFÖRANDE OCH DRIFTEN AV 4 VINDKRAFTVERK PÅ FASTIGHETERNA Lungsjön 2:20, Lungsjön 2:4

Läs mer

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Projektpresentation, juni 2009 1 Projektets lokalisering och omfattning Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 omfattar fastigheterna Björkhöjden 3:1 och Västra Björkhöjden

Läs mer

Velinga vindkraftpark

Velinga vindkraftpark Velinga vindkraftpark Samråd med allmänheten 2011.04.07 Områdesbeskrivning Området domineras av ett kuperat skogslandskap, starkt påverkat av skogsbruk. Skogen består till större delen av barrskog med

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Om Vindkraft. Sverige & EU

Om Vindkraft. Sverige & EU Vindkraft Om Vindkraft Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion var

Läs mer

VINDKRAFT NORR. Omgivningsbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning

VINDKRAFT NORR. Omgivningsbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning Omgivningsbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Områdesbeskrivning Jämförelse mellan föreslagna vindkraftsparker och riksintresseområden utpekade 2008 av Energimyndigheten Parkerna: Stamåsen Bodhögarna

Läs mer

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna 2012-01-23 Bild 1. Projektområdet Samrådsunderlag Vindpark Kånna 1 Administrativa uppgifter Sökande: Scanergy South AB Vita gavelns väg 10 426 71 Frölunda organisationsnummer

Läs mer

Hjuleberg Vindkraftpark

Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark byggdes under 2013-2014 och ligger i Falkenbergs kommun i Hallands län. Vindkraftparken består av tolv Siemens turbiner med en effekt

Läs mer

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Uppförande av vindkraftverk vid Blädingeås 2:3, Äspetuna 1:7, Äspetuna 1:2, Ryamon 1:3, Spånhult 1:11 och Fallen 1:27 1 i Alvesta kommun

Läs mer

Vindpark Marviken. Vindpark Marviken. Projektbeskrivning. ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy.

Vindpark Marviken. Vindpark Marviken. Projektbeskrivning. ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy. Vindpark Marviken Vindpark Marviken Projektbeskrivning ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy.se Vindpark Marviken Projektet drivs av ett konsortium som består av: Kolmårdsvind

Läs mer

Ljud från vindkraftverk

Ljud från vindkraftverk Ljud från vindkraftverk Naturvårdsverkets arbete Forskning om miljöeffekter 2012-10-17 Miljöbalken 1 Värdefulla natur- och kulturmiljöer ska skyddas Mark, vatten och fysisk miljö ska användas så att en

Läs mer

Svartåsens vindpark. Projektbeskrivning

Svartåsens vindpark. Projektbeskrivning Svartåsens vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING SVARTÅSEN 2/7 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

Översiktsplanen anger (kursivt nedan) för vindkraftsexploateringar bland annat:

Översiktsplanen anger (kursivt nedan) för vindkraftsexploateringar bland annat: 2013-01-25 Mi 2010-816 Kenneth Kallin 0413-62085 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Yttrande över tillståndsansökan om att uppföra två eller tre vindkraftverk norr om Högseröd, inom fastigheterna Högseröd

Läs mer

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 Vindpark Össjöhult Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 2 (16) Förprojektering av vindkraftverk söder om Vrå, Vrå församling, Ljungby kommun

Läs mer

Korpfjällets vindpark. Projektbeskrivning Etapp I

Korpfjällets vindpark. Projektbeskrivning Etapp I Korpfjällets vindpark Projektbeskrivning Etapp I PROJEKTBESKRIVNING KORPFJÄLLET I 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

Vindkraftpark Åliden Projekt inom kursen Vindkraft Guld AB och AC-Vind AB

Vindkraftpark Åliden Projekt inom kursen Vindkraft Guld AB och AC-Vind AB UMEÅ UNIVERSITET 2007-10-29 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Vindkraftpark Åliden Projekt inom kursen Vindkraft Guld AB och AC-Vind AB Anders Strömberg ET03 Emma Renström ET03 Handledare:

Läs mer

Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun. Den 14/6 kl 18.00

Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun. Den 14/6 kl 18.00 Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun Den 14/6 kl 18.00 Agenda för mötet: Agenda 1. Presentation av sökande 2. Presentation av Triventus Consulting

Läs mer

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo Hylte kommun Samhällsbyggnadskontoret Storgatan 8 314 80 Hyltebruk Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo 1 Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckningar: Sökande och byggherre: Kontaktperson:

Läs mer

Åmot-Lingbo vindpark. Projektbeskrivning

Åmot-Lingbo vindpark. Projektbeskrivning Åmot-Lingbo vindpark Projektbeskrivning 2 projektbeskrivning tönsen projektbeskrivning åmot-lingbo 3 Åmot - Lingbo Om projektet Åmot - Lingbo OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar

Läs mer

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken Till: Länsstyrelsen i Västerbottens län Miljöprövningsdelegationen Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken Sökande: Kontaktperson: Saken: Fred. Olsen Renewables AB Västra Norrlandsgatan 29 903

Läs mer

Samråd om vindpark Sögårdsfjället

Samråd om vindpark Sögårdsfjället Till Fastighetsägare och föreningar i närområdet kring Vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede 2014-01-14 Samråd om vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede Kraft med dotterbolaget Sögårdsfjällets Vind AB erhöll

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Samrådsredogörelse 2011-12-19. Vindpark Östra Frölunda

Samrådsredogörelse 2011-12-19. Vindpark Östra Frölunda Samrådsredogörelse 2011-12-19 Vindpark Östra Frölunda Innehåll INNEHÅLL... 1 1. INLEDNING... 2 1.1. SAMMANFATTNING AV SAMRÅDSPROCESSEN... 2 2. TIDIGA REMISSFÖRFRÅGNINGAR... 3 3. SAMRÅD MED SVENLJUNGA KOMMUN

Läs mer

Anmälan enligt 9 kap 6 MB för vindkraftpark i Härjedalens kommun, Jämtland län.

Anmälan enligt 9 kap 6 MB för vindkraftpark i Härjedalens kommun, Jämtland län. 2009-06-17 Ändring gjord 2010-02-04 För att underlätta läsning under Kungörelsetiden inkluderar denna version kompletteringar begärda i beslut dnr 2009-290. Dessa kompletteringar har förts in under rubrik

Läs mer

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt Tillståndsprocessen en översikt Vad är en tillståndsprocess? Vindkraft miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken För att bedriva miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalken /anmälan A/B/C-verksamhet

Läs mer

Bilaga 13. PM - Riskanalys brand Duvhällen vindpark

Bilaga 13. PM - Riskanalys brand Duvhällen vindpark Bilaga 13. - Riskanalys brand Duvhällen vindpark UPPDRAG Riskanalys_brand_Duvhallen UPPDRAGSNUMMER 5473789000 UPPDRAGSLEDARE Gabriella Nilsson UPPRÄTTAD AV Gabriella Nilsson DATUM GRANSKAD AV Martin Bjarke

Läs mer

Energi för framtiden Vindkraftparken Rödsand 2

Energi för framtiden Vindkraftparken Rödsand 2 Energi för framtiden Vindkraftparken Rödsand 2 Radie: 46,5 m Rotordiameter: 93 m Fakta Rotorn: 60 ton Nacellen (maskinhuset): 82 ton Torn: 100 ton Fundamentent: 1900 ton Startvind 4 m/s och stoppvind 25

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken Kap. 9 6 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan enligt Miljöbalken Kap. 9 6 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Miljöskyddskontoret 441 81 Alingsås Anmälan enligt Miljöbalken Kap. 9 6 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd För uppförande av 2 st vindkraftverk på fastigheten

Läs mer

Välkomna på informationsmöte om tillståndsansökan för Stormyrberget vindkraftpark!

Välkomna på informationsmöte om tillståndsansökan för Stormyrberget vindkraftpark! Välkomna på informationsmöte om tillståndsansökan för Stormyrberget vindkraftpark! 2106-02-29 Syfte med informationsmötet Informera om: - Hur tillståndsansökan har tagits fram - Innehållet i tillståndsansökan

Läs mer

MKB-övning med varierande grad av verklighetsförankring.

MKB-övning med varierande grad av verklighetsförankring. Miljökonsekvensbeskrivning för vindkraftsanläggning på Gabrielsberget Bild tagen från http://magasin08.files.wordpress.com/2010/06/vindkraft37.jpg Johan Dyrlind johan.dyrlind@gmail.com Viktor Johansson

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Agenda: Bakgrund Tillstånd och samråd Tidplan Vägar och markarbeten Elanslutning Natur-, kultur- och

Läs mer

Miljöbalkens hänsynsregler

Miljöbalkens hänsynsregler Miljöbalkens hänsynsregler Hänsynsreglerna är själva kärnan i Miljöbalken, de grundläggande principerna. De ska efterlevas av alla, både företag, privatpersoner, kommuner och ideella organisationer. Miljökontoret

Läs mer

Välkommen på samråd för Pauträsk vindpark!

Välkommen på samråd för Pauträsk vindpark! Pauträsk Vindkraftpark Välkommen på samråd för Pauträsk vindpark! Pauträsk Vindkraftpark Dagordning Presentation av Hemberget Energi AB Syftet med samrådet Presentation av projektet Pauträsk Vindkraftpark

Läs mer

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion storrun vindkraft Storrun Trondheim Östersund Oslo Stockholm Faktaruta Antal vindkraftverk 12 Typ nordex N90 2,5 MW Rotordiameter 90 m Totalhöjd 125 m Total installerad effekt 30 MW Förväntad årlig elproduktion

Läs mer