En handlingsplan för Skånes maritima sektor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En handlingsplan för Skånes maritima sektor"

Transkript

1 Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Område samhällsplanering Enheten för miljöstrategier BILAGA 1 Peter Askman Miljöstrateg Datum Dnr Dok ID HP för Skånes sektor 1 1 (9) En handlingsplan för Skånes maritima sektor Sammanfattning Marknads-, innovations och kompetensinriktade insatser fortsätter i samarbete med Svensk Marintekniskt Forum. Fokus riktas mot sjöfarten och dess underleverantörer, havsbaserad vindkraft, fritidsbåtsbranschen samt hamnarna. En bred palett av insatser genomförs med syftet att få kunskapsunderlag och kontakter som kan lägga en solid grund för kommande beslut och projektsatsningar. Vi verkar för förstärkt samverkan mellan skånska hamnar, med siktet på bland annat hållbarhet, effektivitet, sysselsättning och mer gods till sjöss. Samordning sker med det regionala arbetet som rör de skånska hamnar (Malmö, Trelleborg, Helsingborg, Ystad) som har utpekats som noder i Core and Comprehensive Transport Networks inom ramen för det europeiska transportnätverket TEN-T, samt Region Skånes kommande godsstrategi. En analys av konsekvenserna och nyttan för regional utveckling av en farledsutvidgning vid Varvsudden, Landskrona genomförs. Arbetet med så kallad Blue Growth utvecklas i samarbete med europeiska och regionala partners och särskild inriktning på smart specialisering och korsbefruktning med centrala skånska innovationsområden. Inledning Fördjupad handlingsplan för Skånes kust och hav är ett komplement till Miljöstrategiska programmet som antogs av Region Skåne Anpassning till klimatförändringar vid kusten, tillsammans med utveckling av det maritima näringsklustret har bedömts som särskilt betydelsefulla för

2 Datum Dnr (9) Skånes utveckling och har prioriterats i detta arbete inte minst utifrån de prioriterade ställningstaganden i RUS, Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet och Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor. Detta dokument handlar om Skånes maritima sektor och ger en färdriktning med siktet på 2020, de konkreta insatserna inriktar sig dock främst på de närmaste åren, Handlingsplanen behöver därefter anpassas och uppdateras utifrån erfarenheterna i det pågående arbetet Bakgrund De maritima a är en prioriterad fråga både inom EU och i Sverige. Bakgrunden är att det inom det maritima klustret finns stora möjligheter både att utveckla lösningar på angelägna miljöproblem, generera ekonomisk och social utveckling och skapa många arbetstillfällen. I Sverige tänker man idag oftast på Göteborgsregionen när det gäller sjöfart m.m. men faktum är att Skåne är representerad genom en mångfald av verksamheter med maritim koppling och har samtidigt en stor utvecklingspotential inom det maritima klustret, oavsett om det gäller sjötransporter, maritim teknologi, förnyelsebar energi till havs, båtbranschen, turism eller övriga maritima sektorer. I Skåne finns även en av Europas största torrdockor och varvsanläggningar som i samarbete med en rad företag i och utanför Skåne ger offshorebranschen och sjöfarten de teknologiska tjänster dessa efterfrågar. Verksamheten utvecklas och expanderar, man planerar omfattande investeringar för att tillmötesgå framtida behov, inte minst när det gäller att uppdatera fartyg till högre miljöprestanda (utsläpp till luft och vatten, energieffektivisering). Det finns en handfull företag i Skåne som är världsledande inom sin nisch med globala marknadandelar på mer än 50 procent (t ex Alfa Laval, Kockumation, Scanjet och Chris-Marine). Till detta kommer företag som är sputspetsar (t ex Kockums och Tillberg Design) samt ett stort antal små innovationsföretag. Lund Tekniska Högskola är världsledande i sin forskning när det gäller att väsentligt öka verkningsgraden i metanoldrivna motorer. Metanol kan framställas fossilfritt och har förutsättningar att bli ett viktigt framtida miljövänligt bränsle för sjöfarten. Inom den marintekniska finns därutöver en stor möjligheter till korsbefruktning med andra skånska sektorer och kluster. I Malmö ligger FN/IMO-universitetet World Maritime University, där sedan 1983 ca 3500 studenter examinerats. Inte minst är Skåne ett viktigt gränssnitt i det europeiska transportsystemet, mellan Sverige och övriga Östersjöländer. De skånska hamnarna har en stor andel av den svenska

3 Datum Dnr (9) exporten/importen: Antalet fartygsanlöp är 7 gånger fler än i Göteborg, mängden trailer och container är större än i Göteborg och Stockholm tillsammans. Det är viktigt att säkerställa att denna omfattande godshantering utvecklas på ett hållbart och effektivt vis. Sjöfarten är i grunden ett mycket energisnålt transportslag, men potentialen för miljöförbättringar är stor. De skånska hamnarna är mycket viktiga för den svenska utrikeshandeln och även för transport i Skåne. Skånes strategiska läge bekräftas av att EU i sitt beslut 2013 om det gemensamma europeiska transportnätverket (TEN-T) har pekat ut Malmö och Trelleborg som så kallade corehamnar. I det så kallade comprehensive network ingår även Helsingborg och Ystad. Utanför Skånekusten finns stora möjligheter för havsbaserad vindenergiproduktion. Kort sagt, Skånes maritima sektor har en god potential att bidra till regional utveckling i Skåne, en potential som vi vill ta vara på och utveckla. Mål Det övergripande målet för denna handlingsplan är att utveckla och profilera den maritima i Skåne som en motor och generator för en gynnsam miljöutveckling, ett fossilfritt samhälle och nya jobb. Detta innebär ett successivt: - Ökat antal maritima miljösatsningar och innovationer, - ökat antal maritima verksamheter och underleverantörer - samt ökad maritimt relaterad kompetens och utbildning. Omvärldsanalys Den skånska marintekniska industrin är betydande och omfattande. SMTFs kartläggning visar att hela industrin omsätter omkring 10 miljarder och sysselsätter många tusen personer, detta oräknat Alfa Laval som är ojämförbart Sveriges viktigaste marintekniska industri (med säte i Lund men med huvudproduktion utanför Stockholm). Produkter och tjänster från dessa företag är i ett globalt perspektiv av hög kvalitet och internationellt ökat miljöfokus inom sjöfarten är en affärspotential för miljökompetenta skånska företag. Utöver dessa underleverantörer har Skåne ett antal hamnar som är viktiga regionala aktörer och som har en stor direkt och indirekt miljöpåverkan. Dessutom genererar de många affärer för skånska underleverantörer. Sedan några år tillbaka är Blue Growth ett hett område som inom EU lanseras som en långsiktig strategi för att backa upp hållbar utveckling inom de marina och maritima sektorerna som helhet. Haven betraktas som drivkrafter för Europeisk ekonomi och bedöms ha en stor potential för

4 Datum Dnr (9) innovation och utveckling och ses inom EU som en viktig del av Europa 2020 strategin. EU lyfter i Blue Growth sammanhang främst fram nya sektorer såsom bland annat vattenbruk, kustturism, marin bioteknologi och havsbaserad energi. Flera europeiska regioner har även specifikt valt Blue Growth för implementeringen av sina forsknings- och innovationsstrategier för smart specialisering (RIS3). Region Skåne har valt andra områden, inte desto mindre finns en potential för korsbefruktning mellan våra fokusområden för RIS3 och den maritima s olika komponenter. Genomförda och pågående insatser Sedan 1 oktober 2013 samarbetar Region Skåne med Svenskt Marintekniskt Forum (SMTF) 1 i sin strävan att bidra till en utveckling av den maritima i Skåne utifrån målsättningen att både gynna denna miljömässiga och socioekonomiska utvecklingen i regionen. Genom ett finansiellt bidrag från Region Skåne har SMTF förstärkt sin skånska plattform med personalresurser, kontor och aktiviteter. Kartläggning av Skånes maritima näringsliv. Det inledande arbetet har framför allt bestått av en övergripande kartläggning av de företag i Skåne som bedriver verksamheter med tydlig koppling till den maritima. Det har också handlat om att föra en dialog med olika aktörer inom det maritima skånska näringslivet för att kunna rita upp en bild av nuläget, trender, förväntningar, farhågor, samverkansbehov, potential i miljö/klimatanpassning och framgångsfaktorer. Detta arbete fortskrider nu på ett fördjupat plan, med möten med enskilda företag och grupper av företag. Allt detta för att skapa förutsättningar för beslut som gynnar utvecklingen inom näringen. Under 2015 undersöks sjöfartens underleverantörers förutsättningar (produkter/tjänster, marknad). Här kommer särskilt analyseras var det kan finnas möjligheter till korsbefruktning mellan värdekedjor i andra näringslivskluster i Skåne, inte minst inom de skånska fokusområdena 1 Svenskt Marintekniskt Forum är en kluster- och samverkansorganisation vars basverksamhet finansieras av Västra Götalandsregionen, Kommunalförbundet Fyrbodal, Region Skåne (ca 30 %) och företagens medlemsavgifter. Filialer finns i Uddevalla, Göteborg och Landskrona. Miljöfokus löper som en grön tråd genom verksamheten. Flera av SMTFs projekt, handlar primärt om att bidra till miljödriven maritim utveckling i den marintekniska. SMTF representerar det maritima klustret inom följande områden: - Marinteknik; utrustning och tjänsteleverantörer till sjöfarten - Offshore; bl.a. havsbaserad förnyelsebar energiproduktion - Fritidsbåtsbranschen;

5 Datum Dnr (9) Smarta Hållbara Städer, Smarta Material och Personlig Hälsa. Baserat på resultatet kommer en teknologisk färdplan utarbetas. Vidare beskrivs under 2015 rederinäringen, verksamheter för havsbaserad vindkraft samt hamnarna i Skåne. Därutöver genomförs en översiktlig nulägesanalys av fritidsbåtsbranschen. Stor fokus under 2014 har varit på Varvsuddens (Landskrona) marintekniska verksamheter. Detta område i Landskrona utgör en för Skånes del ytterst intressant koncentration av marintekniska företag. Här finns en av Europas största torrdockor, en flytdocka, 800 meter kaj, stora inomhusytor, faciliteter att serva, bygga om, konstruera och hantera stora och komplexa strukturer, kranar med sällsynt stor lyftkapacitet. Anläggningen ligger strategiskt intill en av världens mest trafikerade sjöfartsleder och har anslutning till tung transportinfrastruktur på bil- och järnväg. Varvet är sett med Region Skånes ögon särskilt intressant i ett större utvecklingsperspektiv, då verksamheten bygger på ett omfattande samarbete med andra företag, som finns spridda geografiskt, framför allt i men även utanför Skåne. Samarbetet behövs för att kunna hantera alla typer av uppdrag - varje specifikt projekt behöver specialkompetens och sina underleverantörer. Här finns en tydlig ringar-på-vatten-effekt : Ett nytt jobb på varvet leder till behov av arbetsinsatser i andra företag. Idag samarbetar varvet med över 700 företag varav en del även har etablerat sig på plats. Verksamheten har mot även potential att bli en allt viktigare motor för miljömässigt hållbar utveckling. Exempelvis deltog man som första varv i världen i konverteringen av ett konventionellt fartyg till LNG-drift (flytande naturgas). LNG leder till lägre utsläpp av koldioxid och betydligt lägre utsläpp av övriga luftföroreninar och bedöms bli alltmer intressant i takt med att miljökraven på sjöfarten ökar. I framtiden bedöms potentialen för omställning till fossilfria bränslen öka. Till detta kommer installation av rökgasrening, i enlighet med nya internationella kraven vad gäller utsläpp av svaveloxid och senare kvävedioxid. Annan miljöteknik-omställning som kan bli aktuell när nya regler införs rör exempelvis rening av ballastvatten. Avvecklingen av fossila bränslen har successivt lett till att havsbaserad vindkraft betraktats som alltmer intressant. I Östersjön kan så kallad innanhavsteknik tillämpas, vilket gör produktion av vindkraftsel avsevärt billigare i detta hav, jämfört med exempelvis Nordsjön. Verksamheterna på Varvsudden i Landskrona är även i det avseendet strategiskt intressanta då byggandet av offshore vindkraftsanläggningar kräver tillgång till den här typen av industriell kapacitet. En vindtornstillverkare flyttar nu sin verksamhet från Malmö till Varvsudden, en process där Region Skåne engagerat sig för att flytten skulle komma tillstånd, istället för en hotande nedläggning. Havsbaserad vindkraft innebär även långssiktigt ett stort servicebehov för de fartyg som behövs för etablering och drift av anläggningarna.

6 Datum Dnr (9) Mot ovanstående bakgrund har under 2014 flera insatser genomförts för att utåt mot regeringen, myndigheter, kommun lyfta fram betydelsen av Varvsuddens verksamheter för utveckling, ur både lokalt, regionalt och nationellt perspektiv. Kommande insatser, genomförande och strategiska utgångspunkter Allmänna utgångspunkter för insatserna: Satsningen sker i samarbete med Svenskt Marintekniskt Forum som operativt samordnande kraft, och i samverkan mellan näringslivet, utbildningsväsendet och aktörer inom forskning och utveckling samt kommuner och andra offentliga aktörer. Förutom samarbete och täta kontakter med berörda skånska aktörer sker fortsatta kontakter med nationella myndigheter, grannregioner och länder, CPMR samt EU. Utgångspunkt: Leverantörskedjan - Vad kan en regional aktör göra? Region Skåne och dess samarbetspartner SMTF kommer i det fortsatta arbetet verka samordnande, samlande, inspirerande och stöttande när det gäller Tillgång till nya kunder för Skånes maritima företag Innovationer för att möta kunders behov (fokus miljöteknik) Yrkesfolk med rätt kompetens Finansiella vägar för expansion Generellt viktigt är kommunikationen till specifika målgrupper för bättre kunskap om möjligheterna inom den maritima näringen, både vad gäller miljö-, affärs- och jobbpotential. Detta för att skapa förutsättningar för beslut som gynnar utvecklingen inom näringen. Kundspecifika insatser 1. Kartläggning av nya marknader & leverantörskedjor 2. Identifiering av nyckelkundernas behov 3. Sammanföring av små och medelstora företag med presumtiva kunder. Innovationsinriktade insatser 1. Rita teknologiska färdplaner; Vad behöver företagen? 2. Bidra till samarbete för kunskapsöverföring och tvärdisciplinärt arbete;

7 Datum Dnr (9) 3. Påverka FoU-prioriteringar; Samarbete med akademin: Utgå från leverantörskedjan, se till att (minst) ett företag samarbetar med akademin; Övriga i kedjan involveras utan att alla behöver samarbeta direkt med universitet/högskola; Sikta mot Horizon 2020 projekt i olika konstellationer. 4. Kartlägg samhälls-/miljöutmaningar på det maritima området. 5. Verka för korsbefruktning mellan maritima verksamheter/ värdekedjor och andra starka skånska innovationsområden. 6. Skapa mötestillfällen där intresserade kan diskutera nya maritima behov och lösningar. 7. Involvera skånska företag och universitet i EU-finansierade projekt som är relevanta för Skåne; Exempel: Fossilfri metanol som fartygsbränsle, fartygsdrift med bränsleceller, Technology Clubs för att stimulera kunskapsutbyte och skapa/fördjupa affärsrelationer runt Östersjön. Kompetensinriktade insatser 1. Kartlägg bristerna 2. Bidra till rekrytering och karriärvägar för tekniker m fl och - inte minst - yrkeskunnigt folk på verkstadsgolvet. 3. Ta del av/sprida goda exempel. Finansieringsfrågor 1. Skapa förutsättningar för att dela på kostnader. 2. Hjälp till högre kreditvärdighet. Specifika insatser Fokus kommer vara på vissa segment: sjöfarten och dess underleverantörer, havsbaserad vindkraft samt fritidsbåtsbranschen. Eftersom hamnverksamheten i Skåne är omfattande och strategiskt betydelsefull kommer även denna sektor prioriteras. Sjöfarten och dess underleverantörer Beskriva rederiverksamheten i Skåne. Verksamhet, behov, utmaningar och framtidsplaner särskild fokus på utvecklingsfrågor med bäring på ökad miljöprestande i allmänhet och minskad negativ klimat- och havspåverkan i synnerhet. Lära känna och föra samman sjöfartens underleverantörer: de marintekniska företagen. Beskriva verksamheterna, behov, utmaningar och framtidsplaner. Arrangera aktiviteter där rederier, underleverantörer och akademi möts.

8 Datum Dnr (9) Arrangera workshops där resultat från relevanta EU-projekt m.m. analyseras och kommuniceras. Baserat på resultat av verksamhetskartläggning: tillsammans med industrin ta fram en utvecklingsplan. Involvera skånska företag i EU-finansierade miljö/innovationsprojekt och projekt för ökad konkurrenskraft. Ta fram en konsekvensanalys (nytta för näringslivsutveckling och samhällsekonomi, miljökonsekvenser) av en utbyggd farled till Varvsudden i Landskrona 2. Hamnar Beskriva hamnarna i Skåne. Omvärldsanalys, trender, verksamhet, behov, utmaningar och framtidsplaner. Utreda behovet av och möjligheterna för förstärkt regional samverkan mellan hamnarna i Skåne med bland annat fokus på hållbarhet, effektivitet, sysselsättning och mer gods till sjöss. Samordning sker med det regionala arbetet som rör de skånska hamnar som har utpekats som noder i Core and Comprehensive Transport Networks inom ramen för det europeiska transportnätverket TEN-T, samt Region Skånes kommande godsstrategi. I samverkan med näringslivs- och infrastrukturstrateger, hamnar m fl. Involvera skånska hamnar i EU-finansierade innovationsprojekt och utvecklingsprojekt. Offshore havsbaserad vindkraft Aktivt medverka i nätverket Havsvindsforum där en grupp svenska regioner och branschorganisationer påvisar samhällsnyttan och möjligheterna till industriutveckling i samband med en utbyggnad av havsbaserad vindkraft runt Sveriges kuster, främst södra Östersjön, samt i andra projekt som främjar havsbaserad vindkraft ur ett för Skåne intressant perspektiv. Beskriva företag redan verksamma inom offshore-industrin, inklusive behov, utmaningar och framtidsplaner. Tillsammans med intressenterna beskriva hur skånska företag kan bli del av offshore-affären i Hanöbukten 2 Dagens farled har inte rätt dimensionering för att tillåta den nya generationen av stora fartyg att ta sig in till varvet. Även en satsning på större offshoreanläggningar (vindkraft) begränsas av denna. Först med en större farled är det meningsfullt för företaget OHI att investera i en omfattande uppdatering och expansion av själva varvet.

9 Datum Dnr (9) Fritidsbåtsbranschen Skåne har stora möjligheter att hållbart utnyttja hav och kust mer för att göra regionen attraktiv för besökare. Skärgård saknas men vattnen kring Skåne är på annat vis intressanta för båtanvändning. En nulägesanalys genomförs och tillsammans med företrädare från marinorna, serviceföretagen, besöksnäringen och offentliga aktörer tas en utvecklingsplan fram för fritidsbåt i Skåne. Detta tangerar ett annat projekt SMTF utformar, All Ashore : Hur göra småhamnar tillgänglig och attraktiv för fler besökare, både från land och sjön? Blue Growth Blue Growth (se ovan) är ett prioriterat område inom EU. Region Skåne kommer under de närmaste åren att aktivt delta i EU-ansökningar som är ämnade att främja möjligheterna till Blue Growth baserat på ökad kapacitet bland Östersjöregionerna att genomföra strategier kopplade till Blue Growth smart specialisering. En ansökan har lämnats in av den tyska regionen/delstaten Schleswig-Holstein inom Östersjöprogrammet (Intereg). Finansiering Kostnaderna för genomförande av denna maritima del av Fördjupad handlingsplan för Skånes hav och kust uppgår till 3,1 miljoner kronor under 2015 och utgörs av följande finansieringsbehov: Analys av regional nytta/konsekvenser av farledsutvidgning vid Varvsudden, Landskrona: Konsultinsatser för projekt om samverkan mellan Skånes hamnar Medfinansiering av EU-projekt (BSR): Smart Blue Regions Baltic Sea Region Technology Club, WP Shipyard Medverkan och aktiviteter kopplat till främjande av havsbaserad energi ca 0,8 mkr ca 0,5 mkr ca 0,6 mkr ca 0,4 mkr ca 0,8 mk Finansiering bör ske med 3,1 miljoner kronor från anslag Samarbetet med Svensk Marintekniskt Forum kommer även i framtiden vara ett viktigt stöd för våra insatser inom det maritime Skåne. Finansiering av det fortsatta arbetet under 2016 bör behandlas under hösten 2015.

Regionala tillväxtnämnden

Regionala tillväxtnämnden Regionala tillväxtnämnden Peter Askman Miljöstrateg 044-309 32 93 Peter.Askman@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-05-22 Dnr 1300749 1 (5) Regionala tillväxtnämnden Fördjupad handlingsplan för Skånes kust

Läs mer

Överblick: FNs mål för hållbar utveckling Kartläggning mot VGRs verksamhetsområden Betydelse av FNs hållbarhetsmål för VGR Identifierade gap

Överblick: FNs mål för hållbar utveckling Kartläggning mot VGRs verksamhetsområden Betydelse av FNs hållbarhetsmål för VGR Identifierade gap VGR har kartlagt organisationens arbete med hållbar utveckling som det beskrivs i budget 2016 och övergripande styrdokument i relation till FNs hållbarhetsmål Överblick: FNs mål för hållbar utveckling

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion SUMMERING VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 Remissversion Strategin gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Näringsdepartementet 1

Näringsdepartementet 1 2017-01-26 Näringsdepartementet 1 En svensk maritim strategi för människor, jobb och miljö Näringsdepartementet Ida Björklund 2 Konkurrenskraftiga, innovativa och hållbara maritima näringar som kan bidra

Läs mer

Nationell besökshantering

Nationell besökshantering Nationell besökshantering Access Days Besöksprogram Anna Sjöström, Miljöstrateg anna.sjostrom@tyrens.se 070 279 30 68 Miljöteknik vad menar vi? Miljöteknik innefattar sådana produkter, system, processer

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

Energi, klimat och miljö

Energi, klimat och miljö Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén Från turnén i Värmland våren 2014 Värmlandsstrategin

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter

Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager

Läs mer

Europeiska och regionala prioriteringar

Europeiska och regionala prioriteringar www.regionvasterbotten.se och regionala prioriteringar NS forum 2014 05 06 www.regionvasterbotten.se Regionala prioriteringar Regionala och prioriteringar samspelar! Norrbottens och Västerbottens regionala

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

- modell för smartare miljöarbete och innovationsutveckling inom hav och vatten i Skåne. Oktober 2013 december 2014

- modell för smartare miljöarbete och innovationsutveckling inom hav och vatten i Skåne. Oktober 2013 december 2014 Innovatten! - modell för smartare miljöarbete och innovationsutveckling inom hav och vatten i Skåne Oktober 2013 december 2014 Drunknar Skåne i alla aktörer? Erosionsskadecentrum (Ystad) Havsnätverket

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området

Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Fossilfritt Sverige Samverkansprogrammet cirkulär och biobaserad ekonomi Nationella skogsprogrammet

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

Godsstrategi - från mål till åtgärder

Godsstrategi - från mål till åtgärder Godsstrategi - från mål till åtgärder 1 Roadmap to a single European transport area Mål 2050 Ökad rörlighet med minskade utsläpp Inga fossildrivna fordon i städer 40% hållbara drivmedel för flyget 40%

Läs mer

4 kommuner i gemensamt arbete

4 kommuner i gemensamt arbete 4 kommuner i gemensamt arbete Tillväxt Norra Bohuslän är en samarbetsplattform. Gemensamt arbete baserat på gemensamma frågor. Blå ÖP med Maritim näringslivsstrategi Var gör vi vad, på havet? Hållbart

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Lokala energistrategier

Lokala energistrategier Lokala energistrategier Kommunens roll att stimulera och främja en hållbar energianvändning och tillförsel på lokal nivå Presentationen Varför energi är en strategisk fråga för en kommun? Hur kan den omsättas

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

Västsverige som klustermotor för den maritima näringen

Västsverige som klustermotor för den maritima näringen Västsverige som klustermotor för den maritima näringen Den svenska maritima sektorns framtida roll och betydelse Västsverige är en maritim region, både i ett europeiskt och globalt perspektiv. Den långa

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

En strategi för Energimyndighetens samlade vindarbete

En strategi för Energimyndighetens samlade vindarbete Vindkraftsstrategi Om strategin En strategi för Energimyndighetens samlade vindarbete Gemensam målbild och strategi för forskning, stöd och insatser Baserad på intern och extern kunskap samt kartläggning

Läs mer

Kartläggning av, med stöd från sysselsättningseffekter från vindkraft företagens syn på potential, hinder & möjligheter

Kartläggning av, med stöd från sysselsättningseffekter från vindkraft företagens syn på potential, hinder & möjligheter Kartläggning av, med stöd från sysselsättningseffekter från vindkraft företagens syn på potential, hinder & möjligheter En rapport från nätverket Power Väst som drivs i samarbete mellan Västra Götalandsregionen,

Läs mer

Näringsdepartementet. En nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft

Näringsdepartementet. En nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft En nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2014 2020 Nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2014 2020 Är vägledande och styrande för det regionala tillväxtarbetet

Läs mer

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Magnus Jörgel Näringslivsutvecklare 0706-676208 Magnus.jorgel@skane.se PM Datum 2014-01-23 Dnr 1301845 1 (5) Utveckling av den Internationella Innovationsstrategin

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: DRIV i Blekinge Programområde: Skåne-Blekinge Ärende ID: 20200450 Sammanfattande beskrivning Under 2014 har ett energikluster i Blekinge byggts upp bestående av företag, offentliga aktörer

Läs mer

kraftsamling för miljö, energi och hållbara

kraftsamling för miljö, energi och hållbara kraftsamling för miljö, energi och hållbara transportlösningar Game seminarium 13 oktober 2009 Västsvenska satsningar på framtidens energi- och miljöteknik Bertil Törsäter Två ansvarsområden Tillväxt och

Läs mer

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige Regeringen Proj. n r VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM A k 2017-05- 1 2 Regeringsbeslut I 3 2017-05-04 N2017/03280/IFK Näringsdepartementet D/Dnr 2QIT-02nt-l Verket för innovationssystem 101 58 Stockholm Uppdrag

Läs mer

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram Högskolan i Borås 7 mars 2017 Andreas Catoni EU:s Struktur-och investeringsfonder EU:s Struktur-och investeringsfonder Regionalfonden, ERUF Socialfonden, ESF (Sammanhållningsfond)

Läs mer

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Marint centrum i Simrishamn Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Simrishamn ett marint centrum Östersjön är ett av världens känsligaste hav, ett hav som står inför

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-08-18 Dnr 1702797 1 (5) Regionala utvecklingsnämnden KrinovaMAT Ordförandens

Läs mer

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Erik Joachimsson Kompetensförsörjningsdagarna 20 oktober 2015 En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 Regeringens mål EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 Då behövs

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell miljömålssamordnare för näringslivet. Dir. 2014:105. Beslut vid regeringssammanträde den 26 juni 2014

Kommittédirektiv. En nationell miljömålssamordnare för näringslivet. Dir. 2014:105. Beslut vid regeringssammanträde den 26 juni 2014 Kommittédirektiv En nationell miljömålssamordnare för näringslivet Dir. 2014:105 Beslut vid regeringssammanträde den 26 juni 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska i rollen som nationell miljömålssamordnare

Läs mer

Marint centrum. där havet är en tillgång

Marint centrum. där havet är en tillgång Marint centrum där havet är en tillgång Program 10 FEB 12.00 13.00 Lunch 13.00 13.30 Forskningsstudien ECOSIMP i ett Simrishamnsperspektiv, Thomas Palo 13.30 14.00 Rapport från Innovatten, Marint Centrum

Läs mer

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare FFI Transporter, mobilitet och tillgänglighet har stor betydelse för livskvalitet och tillväxt. För en fortsatt positiv samhällsutveckling måste transportlösningarna även vara säkra och miljömässigt hållbara.

Läs mer

ÖSTERSJÖINITIATIVET AVSIKTSFÖRKLARING HANDLINGSPLAN OM PARTERNA. Kalmar sunds kommissionen

ÖSTERSJÖINITIATIVET AVSIKTSFÖRKLARING HANDLINGSPLAN OM PARTERNA. Kalmar sunds kommissionen ÖSTERSJÖINITIATIVET AVSIKTSFÖRKLARING HANDLINGSPLAN OM PARTERNA Kalmar sunds kommissionen VISBY 2 JULI 2012 AVSIKTSFÖRKL ARING ÖSTERSJÖINITIATIVET GEMENSAM AVSIKTSFÖRKLARING OM ÖSTERSJÖSAMVERKAN MELLAN

Läs mer

Godstransportstrategi. Västra Götaland

Godstransportstrategi. Västra Götaland Godstransportstrategi Västra Götaland 2015-06-12 Vårt uppdrag Underlag till en godsstrategi Ett arbete i flera steg Sammanställa och konkretisera befintliga mål och visioner inom godstransprotområdet i

Läs mer

Strukturbild för Skåne: En möjlig väg till att skapa attraktiva och hållbara samhällen?

Strukturbild för Skåne: En möjlig väg till att skapa attraktiva och hållbara samhällen? Strukturbild för Skåne: En möjlig väg till att skapa attraktiva och hållbara samhällen? Region Skåne Joakim Lloyd Raboff Claus Pedersen claus.pedersen@skane.se Inledning RUS och det regionala utvecklingsuppdraget

Läs mer

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Ministerrådet inom Klimat, Energi, Miljö Från Norden till Jorden Professor Peter Lund och projektgruppen pp från: NordForsk - Nordisk Innovations

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Ideell förening

Sydsvensk REGION BILDNING. Ideell förening Sydsvensk REGION BILDNING Ideell förening Upplägg av arbetet och tolkning av direktivet samt vilka som deltagit i arbetet Arbetsgruppen för Hållbar Regional Utveckling En redovisning till arbetsutskottet

Läs mer

Vindenergi till havs en möjlighet till ny energi, industri och export

Vindenergi till havs en möjlighet till ny energi, industri och export Vindenergi till havs en möjlighet till ny energi, industri och export Staffan Jacobsson, Chalmers tekniska högskola Stefan Ivarsson, SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut OECD Europas elproduktion 2013

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation vinnova INFORMATION Vi 2013:20 Programöversikt 2014 Stöd till forskning och innovation Program och utlysningar 2014 VINNOVA driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

HAV 2014 Örnsköldsvik 22-23 september 2014

HAV 2014 Örnsköldsvik 22-23 september 2014 HAV 2014 Örnsköldsvik 22-23 september 2014 BLÅ EKONOMI OCH BLÅ TILLVÄXT Johan Magnusson Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för havsfrågor och fiske Bakgrund Finansiell och ekonomisk kris Utmaningar

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Politiska initiativ med bäring på bioekonomi KSLA 12 dec

Politiska initiativ med bäring på bioekonomi KSLA 12 dec Politiska initiativ med bäring på bioekonomi KSLA 12 dec Christina Nordin Avdelningschef Fossilfritt Sverige! Samverkansprogrammet cirkulär och biobaserad ekonomi Nationella skogprogrammet Smart industri

Läs mer

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Stockholmsregionens styrkor och utmaningar Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Det går bra för Stockholms län Ur ett tillväxtperspektiv står sig Stockholm i varje jämförelse 24 000 nystartade företag 2011

Läs mer

Kommittédirektiv. Initiativet Fossilfritt Sverige. Dir. 2016:66. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juli 2016

Kommittédirektiv. Initiativet Fossilfritt Sverige. Dir. 2016:66. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juli 2016 Kommittédirektiv Initiativet Fossilfritt Sverige Dir. 2016:66 Beslut vid regeringssammanträde den 7 juli 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska i rollen som nationell samordnare stödja regeringen

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

BIOGAS SYD. - ett nätverk för samverkan

BIOGAS SYD. - ett nätverk för samverkan BIOGAS SYD - ett nätverk för samverkan »Biogas Syd ska med nätverket som plattform vidareutveckla regionens position som ledande biogasregion i Sverige.« Biogas Syd Ett nätverk för samverkan Biogas Syd

Läs mer

Infrastruktur för framtiden

Infrastruktur för framtiden Foto: Mostphotos Infrastruktur för framtiden Innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling Prop. 2016/17:21 Anna Johansson Isabella Lövin Ny nationell plan 2018 2029 Regeringsuppdrag

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden?

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden? C-BIC Fas 3 och framtiden? 1 Tillväxtverket Ny programperiod 2014-2020 8 regionala strukturfondsprogram 1 nationellt regionalfondsprogram 945 milj euro 2 Förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

VINNOVA ansökan Innovationsplattform för hållbar stadsutveckling fas 2

VINNOVA ansökan Innovationsplattform för hållbar stadsutveckling fas 2 Dnr Sida 1 (6) 2015-08-30 Handläggare Anna-Karin Stoltz Ehn 08-508 265 68 Till Exploateringsnämnden 2015-09-24 VINNOVA ansökan Innovationsplattform för hållbar stadsutveckling fas 2 Förslag till beslut

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:150 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Fastställande av riktlinjer för landstingets internationella arbete Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Landstingsdirektören

Läs mer

Region Skåne och Tyskland

Region Skåne och Tyskland 12 augusti 14 Dnr 1401329 Region Skåne och Tyskland Prioriterade insatser 2014-2015 VERSION 1.4 BILAGA TILL INRIKTNING FÖR SAMARBETE 0 Inledning... 3 1 Forskning och innovation... 3 1.1 Historik... 3 1.2

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Analys s.9, Processen kring programframtagandet: I partnerskapet ingår den offentliga, ideella

Läs mer

Klusterstrategin Värmlandsmodellen 2.0

Klusterstrategin Värmlandsmodellen 2.0 Klusterstrategin Värmlandsmodellen 2.0 och kommunikation som verktyg JanErik Odhe, Stål & Verkstad Anders Olsson Region Värmland Kommunikation som verktyg Tydlighet i förväntan från regionen? Hur uppkom

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 2017

Forskningsstrategi 2015 2017 Forskningsstrategi 2015 2017 Sveriges Redareförening antog våren 2006 en Forskningspolicy som anger inom vilka områden som föreningen anser att framtida resurser måste satsas för att säkra den svenska

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket Annika Westerberg Tillväxtverket 1 Nio strukturfondsprogram i Sverige 2014-2020 Norra Mellansverige 2 Europa 2020 Smart och hållbar tillväxt för alla 3 Smart specialisering Ökad fokusering Ökad koncentration

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Skärpta regler kräver nya lösningar Sjöfarten står inför stora utmaningar när de internationella miljökraven skärps. Som en av de första hamnarna i världen

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

Miljö-Klimat-Energi. Region Östergötland. Dagens tema, , Anita Jernberger

Miljö-Klimat-Energi. Region Östergötland. Dagens tema, , Anita Jernberger Miljö-Klimat-Energi Region Östergötland Dagens tema, 2016-09-22, Anita Jernberger Tre planeringsnivåer (för regional utveckling) Strategisk nivå (Politikens arena) Anger mål, beslutar om strategier och

Läs mer

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Klusterutveckling Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Samverkan kring kluster 4Kluster för Innovation och Tillväxt VINNOVA och Tillväxtverket 4Kluster för Regional Utveckling Region Dalarna 4Lärprojektet

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman En smak av EU 2015 Lena Johansson-Skeri Anneli Norman 1 Dagens program Vad gör vi på Tillväxtverket? Vad är ett EU-projekt? Vad är ett regionalfondsprojekt? Hur ansöker man om stöd från regionalfonden?

Läs mer

Vattenregionen Skåne

Vattenregionen Skåne Projekt InnoVatten Therese Jephson, Projektledare Ann-Marie Camper, Bitr projektledare, Skånes hav och vatten Alexander Lindahl, projektstrateg Dustin Swenson, projektstrateg Vattenregionen Skåne Projekt

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Skånes kust i omvandling - anpassning till ett förändrat klimat

Skånes kust i omvandling - anpassning till ett förändrat klimat 1 Koncernkontoret Område samhällsplanering Enheten för miljöstrategier Helena Tsiparis Peter Askman BILAGA 2 Datum 2015-02-03 Dnr 1300749 1 (12) Skånes kust i omvandling - anpassning till ett förändrat

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet 22 augusti Syfte med arbetsgruppens arbete Främja social hållbarhet i Göteborgsregionen Detta sker genom kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och metodutveckling Vad

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

På grön kvist miljödriven näringslivsutveckling i det regionala tillväxtarbetet

På grön kvist miljödriven näringslivsutveckling i det regionala tillväxtarbetet På grön kvist miljödriven näringslivsutveckling i det regionala tillväxtarbetet RKG 2012-04-17 Klas Fritzon Uppdraget Styrt via regleringsbrev 2011, leverans juni Årlig uppföljning av det regionala tillväxtarbetet,

Läs mer

EU-program

EU-program Januari 2010 EU-program 2007-2013 Utgivningsår: 2010 För mer information kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län, avdelningen för tillväxt Tfn 08-785 40 00 Rapporten finns endast som pdf. Du hittar den

Läs mer

Varför ska man bygga regionala gasnät? Per Elfvin, E.ON Gas

Varför ska man bygga regionala gasnät? Per Elfvin, E.ON Gas Varför ska man bygga regionala gasnät? Per Elfvin, E.ON Gas Gasnät för regional utveckling och stärkt konkurrenskraft i en hållbar framtid Vilka? är vi. Swedegas AB Äger, driver och underhåller det svenska

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

Smart industri. en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet. Foto: ABB

Smart industri. en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet. Foto: ABB Smart industri en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Foto: ABB Industrin är större än de producerande företagen Insatsproduktion Företagstjänster Transporter Finansiering Industriföretag 550 000

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet Information Nationella Regionalfondsprogrammet 1 1 Regionalfonden 2014-2020 Nio program i Sverige 6 2 3 4 5 Åtta regionala strukturfondsprogram 1. Övre Norrland 2. Mellersta Norrland 3. Norra Mellansverige

Läs mer