En handlingsplan för Skånes maritima sektor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En handlingsplan för Skånes maritima sektor"

Transkript

1 Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Område samhällsplanering Enheten för miljöstrategier BILAGA 1 Peter Askman Miljöstrateg Datum Dnr Dok ID HP för Skånes sektor 1 1 (9) En handlingsplan för Skånes maritima sektor Sammanfattning Marknads-, innovations och kompetensinriktade insatser fortsätter i samarbete med Svensk Marintekniskt Forum. Fokus riktas mot sjöfarten och dess underleverantörer, havsbaserad vindkraft, fritidsbåtsbranschen samt hamnarna. En bred palett av insatser genomförs med syftet att få kunskapsunderlag och kontakter som kan lägga en solid grund för kommande beslut och projektsatsningar. Vi verkar för förstärkt samverkan mellan skånska hamnar, med siktet på bland annat hållbarhet, effektivitet, sysselsättning och mer gods till sjöss. Samordning sker med det regionala arbetet som rör de skånska hamnar (Malmö, Trelleborg, Helsingborg, Ystad) som har utpekats som noder i Core and Comprehensive Transport Networks inom ramen för det europeiska transportnätverket TEN-T, samt Region Skånes kommande godsstrategi. En analys av konsekvenserna och nyttan för regional utveckling av en farledsutvidgning vid Varvsudden, Landskrona genomförs. Arbetet med så kallad Blue Growth utvecklas i samarbete med europeiska och regionala partners och särskild inriktning på smart specialisering och korsbefruktning med centrala skånska innovationsområden. Inledning Fördjupad handlingsplan för Skånes kust och hav är ett komplement till Miljöstrategiska programmet som antogs av Region Skåne Anpassning till klimatförändringar vid kusten, tillsammans med utveckling av det maritima näringsklustret har bedömts som särskilt betydelsefulla för

2 Datum Dnr (9) Skånes utveckling och har prioriterats i detta arbete inte minst utifrån de prioriterade ställningstaganden i RUS, Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet och Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor. Detta dokument handlar om Skånes maritima sektor och ger en färdriktning med siktet på 2020, de konkreta insatserna inriktar sig dock främst på de närmaste åren, Handlingsplanen behöver därefter anpassas och uppdateras utifrån erfarenheterna i det pågående arbetet Bakgrund De maritima a är en prioriterad fråga både inom EU och i Sverige. Bakgrunden är att det inom det maritima klustret finns stora möjligheter både att utveckla lösningar på angelägna miljöproblem, generera ekonomisk och social utveckling och skapa många arbetstillfällen. I Sverige tänker man idag oftast på Göteborgsregionen när det gäller sjöfart m.m. men faktum är att Skåne är representerad genom en mångfald av verksamheter med maritim koppling och har samtidigt en stor utvecklingspotential inom det maritima klustret, oavsett om det gäller sjötransporter, maritim teknologi, förnyelsebar energi till havs, båtbranschen, turism eller övriga maritima sektorer. I Skåne finns även en av Europas största torrdockor och varvsanläggningar som i samarbete med en rad företag i och utanför Skåne ger offshorebranschen och sjöfarten de teknologiska tjänster dessa efterfrågar. Verksamheten utvecklas och expanderar, man planerar omfattande investeringar för att tillmötesgå framtida behov, inte minst när det gäller att uppdatera fartyg till högre miljöprestanda (utsläpp till luft och vatten, energieffektivisering). Det finns en handfull företag i Skåne som är världsledande inom sin nisch med globala marknadandelar på mer än 50 procent (t ex Alfa Laval, Kockumation, Scanjet och Chris-Marine). Till detta kommer företag som är sputspetsar (t ex Kockums och Tillberg Design) samt ett stort antal små innovationsföretag. Lund Tekniska Högskola är världsledande i sin forskning när det gäller att väsentligt öka verkningsgraden i metanoldrivna motorer. Metanol kan framställas fossilfritt och har förutsättningar att bli ett viktigt framtida miljövänligt bränsle för sjöfarten. Inom den marintekniska finns därutöver en stor möjligheter till korsbefruktning med andra skånska sektorer och kluster. I Malmö ligger FN/IMO-universitetet World Maritime University, där sedan 1983 ca 3500 studenter examinerats. Inte minst är Skåne ett viktigt gränssnitt i det europeiska transportsystemet, mellan Sverige och övriga Östersjöländer. De skånska hamnarna har en stor andel av den svenska

3 Datum Dnr (9) exporten/importen: Antalet fartygsanlöp är 7 gånger fler än i Göteborg, mängden trailer och container är större än i Göteborg och Stockholm tillsammans. Det är viktigt att säkerställa att denna omfattande godshantering utvecklas på ett hållbart och effektivt vis. Sjöfarten är i grunden ett mycket energisnålt transportslag, men potentialen för miljöförbättringar är stor. De skånska hamnarna är mycket viktiga för den svenska utrikeshandeln och även för transport i Skåne. Skånes strategiska läge bekräftas av att EU i sitt beslut 2013 om det gemensamma europeiska transportnätverket (TEN-T) har pekat ut Malmö och Trelleborg som så kallade corehamnar. I det så kallade comprehensive network ingår även Helsingborg och Ystad. Utanför Skånekusten finns stora möjligheter för havsbaserad vindenergiproduktion. Kort sagt, Skånes maritima sektor har en god potential att bidra till regional utveckling i Skåne, en potential som vi vill ta vara på och utveckla. Mål Det övergripande målet för denna handlingsplan är att utveckla och profilera den maritima i Skåne som en motor och generator för en gynnsam miljöutveckling, ett fossilfritt samhälle och nya jobb. Detta innebär ett successivt: - Ökat antal maritima miljösatsningar och innovationer, - ökat antal maritima verksamheter och underleverantörer - samt ökad maritimt relaterad kompetens och utbildning. Omvärldsanalys Den skånska marintekniska industrin är betydande och omfattande. SMTFs kartläggning visar att hela industrin omsätter omkring 10 miljarder och sysselsätter många tusen personer, detta oräknat Alfa Laval som är ojämförbart Sveriges viktigaste marintekniska industri (med säte i Lund men med huvudproduktion utanför Stockholm). Produkter och tjänster från dessa företag är i ett globalt perspektiv av hög kvalitet och internationellt ökat miljöfokus inom sjöfarten är en affärspotential för miljökompetenta skånska företag. Utöver dessa underleverantörer har Skåne ett antal hamnar som är viktiga regionala aktörer och som har en stor direkt och indirekt miljöpåverkan. Dessutom genererar de många affärer för skånska underleverantörer. Sedan några år tillbaka är Blue Growth ett hett område som inom EU lanseras som en långsiktig strategi för att backa upp hållbar utveckling inom de marina och maritima sektorerna som helhet. Haven betraktas som drivkrafter för Europeisk ekonomi och bedöms ha en stor potential för

4 Datum Dnr (9) innovation och utveckling och ses inom EU som en viktig del av Europa 2020 strategin. EU lyfter i Blue Growth sammanhang främst fram nya sektorer såsom bland annat vattenbruk, kustturism, marin bioteknologi och havsbaserad energi. Flera europeiska regioner har även specifikt valt Blue Growth för implementeringen av sina forsknings- och innovationsstrategier för smart specialisering (RIS3). Region Skåne har valt andra områden, inte desto mindre finns en potential för korsbefruktning mellan våra fokusområden för RIS3 och den maritima s olika komponenter. Genomförda och pågående insatser Sedan 1 oktober 2013 samarbetar Region Skåne med Svenskt Marintekniskt Forum (SMTF) 1 i sin strävan att bidra till en utveckling av den maritima i Skåne utifrån målsättningen att både gynna denna miljömässiga och socioekonomiska utvecklingen i regionen. Genom ett finansiellt bidrag från Region Skåne har SMTF förstärkt sin skånska plattform med personalresurser, kontor och aktiviteter. Kartläggning av Skånes maritima näringsliv. Det inledande arbetet har framför allt bestått av en övergripande kartläggning av de företag i Skåne som bedriver verksamheter med tydlig koppling till den maritima. Det har också handlat om att föra en dialog med olika aktörer inom det maritima skånska näringslivet för att kunna rita upp en bild av nuläget, trender, förväntningar, farhågor, samverkansbehov, potential i miljö/klimatanpassning och framgångsfaktorer. Detta arbete fortskrider nu på ett fördjupat plan, med möten med enskilda företag och grupper av företag. Allt detta för att skapa förutsättningar för beslut som gynnar utvecklingen inom näringen. Under 2015 undersöks sjöfartens underleverantörers förutsättningar (produkter/tjänster, marknad). Här kommer särskilt analyseras var det kan finnas möjligheter till korsbefruktning mellan värdekedjor i andra näringslivskluster i Skåne, inte minst inom de skånska fokusområdena 1 Svenskt Marintekniskt Forum är en kluster- och samverkansorganisation vars basverksamhet finansieras av Västra Götalandsregionen, Kommunalförbundet Fyrbodal, Region Skåne (ca 30 %) och företagens medlemsavgifter. Filialer finns i Uddevalla, Göteborg och Landskrona. Miljöfokus löper som en grön tråd genom verksamheten. Flera av SMTFs projekt, handlar primärt om att bidra till miljödriven maritim utveckling i den marintekniska. SMTF representerar det maritima klustret inom följande områden: - Marinteknik; utrustning och tjänsteleverantörer till sjöfarten - Offshore; bl.a. havsbaserad förnyelsebar energiproduktion - Fritidsbåtsbranschen;

5 Datum Dnr (9) Smarta Hållbara Städer, Smarta Material och Personlig Hälsa. Baserat på resultatet kommer en teknologisk färdplan utarbetas. Vidare beskrivs under 2015 rederinäringen, verksamheter för havsbaserad vindkraft samt hamnarna i Skåne. Därutöver genomförs en översiktlig nulägesanalys av fritidsbåtsbranschen. Stor fokus under 2014 har varit på Varvsuddens (Landskrona) marintekniska verksamheter. Detta område i Landskrona utgör en för Skånes del ytterst intressant koncentration av marintekniska företag. Här finns en av Europas största torrdockor, en flytdocka, 800 meter kaj, stora inomhusytor, faciliteter att serva, bygga om, konstruera och hantera stora och komplexa strukturer, kranar med sällsynt stor lyftkapacitet. Anläggningen ligger strategiskt intill en av världens mest trafikerade sjöfartsleder och har anslutning till tung transportinfrastruktur på bil- och järnväg. Varvet är sett med Region Skånes ögon särskilt intressant i ett större utvecklingsperspektiv, då verksamheten bygger på ett omfattande samarbete med andra företag, som finns spridda geografiskt, framför allt i men även utanför Skåne. Samarbetet behövs för att kunna hantera alla typer av uppdrag - varje specifikt projekt behöver specialkompetens och sina underleverantörer. Här finns en tydlig ringar-på-vatten-effekt : Ett nytt jobb på varvet leder till behov av arbetsinsatser i andra företag. Idag samarbetar varvet med över 700 företag varav en del även har etablerat sig på plats. Verksamheten har mot även potential att bli en allt viktigare motor för miljömässigt hållbar utveckling. Exempelvis deltog man som första varv i världen i konverteringen av ett konventionellt fartyg till LNG-drift (flytande naturgas). LNG leder till lägre utsläpp av koldioxid och betydligt lägre utsläpp av övriga luftföroreninar och bedöms bli alltmer intressant i takt med att miljökraven på sjöfarten ökar. I framtiden bedöms potentialen för omställning till fossilfria bränslen öka. Till detta kommer installation av rökgasrening, i enlighet med nya internationella kraven vad gäller utsläpp av svaveloxid och senare kvävedioxid. Annan miljöteknik-omställning som kan bli aktuell när nya regler införs rör exempelvis rening av ballastvatten. Avvecklingen av fossila bränslen har successivt lett till att havsbaserad vindkraft betraktats som alltmer intressant. I Östersjön kan så kallad innanhavsteknik tillämpas, vilket gör produktion av vindkraftsel avsevärt billigare i detta hav, jämfört med exempelvis Nordsjön. Verksamheterna på Varvsudden i Landskrona är även i det avseendet strategiskt intressanta då byggandet av offshore vindkraftsanläggningar kräver tillgång till den här typen av industriell kapacitet. En vindtornstillverkare flyttar nu sin verksamhet från Malmö till Varvsudden, en process där Region Skåne engagerat sig för att flytten skulle komma tillstånd, istället för en hotande nedläggning. Havsbaserad vindkraft innebär även långssiktigt ett stort servicebehov för de fartyg som behövs för etablering och drift av anläggningarna.

6 Datum Dnr (9) Mot ovanstående bakgrund har under 2014 flera insatser genomförts för att utåt mot regeringen, myndigheter, kommun lyfta fram betydelsen av Varvsuddens verksamheter för utveckling, ur både lokalt, regionalt och nationellt perspektiv. Kommande insatser, genomförande och strategiska utgångspunkter Allmänna utgångspunkter för insatserna: Satsningen sker i samarbete med Svenskt Marintekniskt Forum som operativt samordnande kraft, och i samverkan mellan näringslivet, utbildningsväsendet och aktörer inom forskning och utveckling samt kommuner och andra offentliga aktörer. Förutom samarbete och täta kontakter med berörda skånska aktörer sker fortsatta kontakter med nationella myndigheter, grannregioner och länder, CPMR samt EU. Utgångspunkt: Leverantörskedjan - Vad kan en regional aktör göra? Region Skåne och dess samarbetspartner SMTF kommer i det fortsatta arbetet verka samordnande, samlande, inspirerande och stöttande när det gäller Tillgång till nya kunder för Skånes maritima företag Innovationer för att möta kunders behov (fokus miljöteknik) Yrkesfolk med rätt kompetens Finansiella vägar för expansion Generellt viktigt är kommunikationen till specifika målgrupper för bättre kunskap om möjligheterna inom den maritima näringen, både vad gäller miljö-, affärs- och jobbpotential. Detta för att skapa förutsättningar för beslut som gynnar utvecklingen inom näringen. Kundspecifika insatser 1. Kartläggning av nya marknader & leverantörskedjor 2. Identifiering av nyckelkundernas behov 3. Sammanföring av små och medelstora företag med presumtiva kunder. Innovationsinriktade insatser 1. Rita teknologiska färdplaner; Vad behöver företagen? 2. Bidra till samarbete för kunskapsöverföring och tvärdisciplinärt arbete;

7 Datum Dnr (9) 3. Påverka FoU-prioriteringar; Samarbete med akademin: Utgå från leverantörskedjan, se till att (minst) ett företag samarbetar med akademin; Övriga i kedjan involveras utan att alla behöver samarbeta direkt med universitet/högskola; Sikta mot Horizon 2020 projekt i olika konstellationer. 4. Kartlägg samhälls-/miljöutmaningar på det maritima området. 5. Verka för korsbefruktning mellan maritima verksamheter/ värdekedjor och andra starka skånska innovationsområden. 6. Skapa mötestillfällen där intresserade kan diskutera nya maritima behov och lösningar. 7. Involvera skånska företag och universitet i EU-finansierade projekt som är relevanta för Skåne; Exempel: Fossilfri metanol som fartygsbränsle, fartygsdrift med bränsleceller, Technology Clubs för att stimulera kunskapsutbyte och skapa/fördjupa affärsrelationer runt Östersjön. Kompetensinriktade insatser 1. Kartlägg bristerna 2. Bidra till rekrytering och karriärvägar för tekniker m fl och - inte minst - yrkeskunnigt folk på verkstadsgolvet. 3. Ta del av/sprida goda exempel. Finansieringsfrågor 1. Skapa förutsättningar för att dela på kostnader. 2. Hjälp till högre kreditvärdighet. Specifika insatser Fokus kommer vara på vissa segment: sjöfarten och dess underleverantörer, havsbaserad vindkraft samt fritidsbåtsbranschen. Eftersom hamnverksamheten i Skåne är omfattande och strategiskt betydelsefull kommer även denna sektor prioriteras. Sjöfarten och dess underleverantörer Beskriva rederiverksamheten i Skåne. Verksamhet, behov, utmaningar och framtidsplaner särskild fokus på utvecklingsfrågor med bäring på ökad miljöprestande i allmänhet och minskad negativ klimat- och havspåverkan i synnerhet. Lära känna och föra samman sjöfartens underleverantörer: de marintekniska företagen. Beskriva verksamheterna, behov, utmaningar och framtidsplaner. Arrangera aktiviteter där rederier, underleverantörer och akademi möts.

8 Datum Dnr (9) Arrangera workshops där resultat från relevanta EU-projekt m.m. analyseras och kommuniceras. Baserat på resultat av verksamhetskartläggning: tillsammans med industrin ta fram en utvecklingsplan. Involvera skånska företag i EU-finansierade miljö/innovationsprojekt och projekt för ökad konkurrenskraft. Ta fram en konsekvensanalys (nytta för näringslivsutveckling och samhällsekonomi, miljökonsekvenser) av en utbyggd farled till Varvsudden i Landskrona 2. Hamnar Beskriva hamnarna i Skåne. Omvärldsanalys, trender, verksamhet, behov, utmaningar och framtidsplaner. Utreda behovet av och möjligheterna för förstärkt regional samverkan mellan hamnarna i Skåne med bland annat fokus på hållbarhet, effektivitet, sysselsättning och mer gods till sjöss. Samordning sker med det regionala arbetet som rör de skånska hamnar som har utpekats som noder i Core and Comprehensive Transport Networks inom ramen för det europeiska transportnätverket TEN-T, samt Region Skånes kommande godsstrategi. I samverkan med näringslivs- och infrastrukturstrateger, hamnar m fl. Involvera skånska hamnar i EU-finansierade innovationsprojekt och utvecklingsprojekt. Offshore havsbaserad vindkraft Aktivt medverka i nätverket Havsvindsforum där en grupp svenska regioner och branschorganisationer påvisar samhällsnyttan och möjligheterna till industriutveckling i samband med en utbyggnad av havsbaserad vindkraft runt Sveriges kuster, främst södra Östersjön, samt i andra projekt som främjar havsbaserad vindkraft ur ett för Skåne intressant perspektiv. Beskriva företag redan verksamma inom offshore-industrin, inklusive behov, utmaningar och framtidsplaner. Tillsammans med intressenterna beskriva hur skånska företag kan bli del av offshore-affären i Hanöbukten 2 Dagens farled har inte rätt dimensionering för att tillåta den nya generationen av stora fartyg att ta sig in till varvet. Även en satsning på större offshoreanläggningar (vindkraft) begränsas av denna. Först med en större farled är det meningsfullt för företaget OHI att investera i en omfattande uppdatering och expansion av själva varvet.

9 Datum Dnr (9) Fritidsbåtsbranschen Skåne har stora möjligheter att hållbart utnyttja hav och kust mer för att göra regionen attraktiv för besökare. Skärgård saknas men vattnen kring Skåne är på annat vis intressanta för båtanvändning. En nulägesanalys genomförs och tillsammans med företrädare från marinorna, serviceföretagen, besöksnäringen och offentliga aktörer tas en utvecklingsplan fram för fritidsbåt i Skåne. Detta tangerar ett annat projekt SMTF utformar, All Ashore : Hur göra småhamnar tillgänglig och attraktiv för fler besökare, både från land och sjön? Blue Growth Blue Growth (se ovan) är ett prioriterat område inom EU. Region Skåne kommer under de närmaste åren att aktivt delta i EU-ansökningar som är ämnade att främja möjligheterna till Blue Growth baserat på ökad kapacitet bland Östersjöregionerna att genomföra strategier kopplade till Blue Growth smart specialisering. En ansökan har lämnats in av den tyska regionen/delstaten Schleswig-Holstein inom Östersjöprogrammet (Intereg). Finansiering Kostnaderna för genomförande av denna maritima del av Fördjupad handlingsplan för Skånes hav och kust uppgår till 3,1 miljoner kronor under 2015 och utgörs av följande finansieringsbehov: Analys av regional nytta/konsekvenser av farledsutvidgning vid Varvsudden, Landskrona: Konsultinsatser för projekt om samverkan mellan Skånes hamnar Medfinansiering av EU-projekt (BSR): Smart Blue Regions Baltic Sea Region Technology Club, WP Shipyard Medverkan och aktiviteter kopplat till främjande av havsbaserad energi ca 0,8 mkr ca 0,5 mkr ca 0,6 mkr ca 0,4 mkr ca 0,8 mk Finansiering bör ske med 3,1 miljoner kronor från anslag Samarbetet med Svensk Marintekniskt Forum kommer även i framtiden vara ett viktigt stöd för våra insatser inom det maritime Skåne. Finansiering av det fortsatta arbetet under 2016 bör behandlas under hösten 2015.

- modell för smartare miljöarbete och innovationsutveckling inom hav och vatten i Skåne. Oktober 2013 december 2014

- modell för smartare miljöarbete och innovationsutveckling inom hav och vatten i Skåne. Oktober 2013 december 2014 Innovatten! - modell för smartare miljöarbete och innovationsutveckling inom hav och vatten i Skåne Oktober 2013 december 2014 Drunknar Skåne i alla aktörer? Erosionsskadecentrum (Ystad) Havsnätverket

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Västsverige som klustermotor för den maritima näringen

Västsverige som klustermotor för den maritima näringen Västsverige som klustermotor för den maritima näringen Den svenska maritima sektorns framtida roll och betydelse Västsverige är en maritim region, både i ett europeiskt och globalt perspektiv. Den långa

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Marint centrum i Simrishamn Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Simrishamn ett marint centrum Östersjön är ett av världens känsligaste hav, ett hav som står inför

Läs mer

Kartläggning av, med stöd från sysselsättningseffekter från vindkraft företagens syn på potential, hinder & möjligheter

Kartläggning av, med stöd från sysselsättningseffekter från vindkraft företagens syn på potential, hinder & möjligheter Kartläggning av, med stöd från sysselsättningseffekter från vindkraft företagens syn på potential, hinder & möjligheter En rapport från nätverket Power Väst som drivs i samarbete mellan Västra Götalandsregionen,

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Ministerrådet inom Klimat, Energi, Miljö Från Norden till Jorden Professor Peter Lund och projektgruppen pp från: NordForsk - Nordisk Innovations

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

för människor, jobb och miljö

för människor, jobb och miljö Foto Sjöfartsverket En svensk maritim strategi för människor, jobb och miljö SAMMANFATTNING Strategi för utveckling av de maritima näringarna Regeringen har tagit ett helhetsperspektiv för att främja de

Läs mer

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Skärpta regler kräver nya lösningar Sjöfarten står inför stora utmaningar när de internationella miljökraven skärps. Som en av de första hamnarna i världen

Läs mer

Vattenregionen Skåne

Vattenregionen Skåne Projekt InnoVatten Therese Jephson, Projektledare Ann-Marie Camper, Bitr projektledare, Skånes hav och vatten Alexander Lindahl, projektstrateg Dustin Swenson, projektstrateg Vattenregionen Skåne Projekt

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden?

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden? C-BIC Fas 3 och framtiden? 1 Tillväxtverket Ny programperiod 2014-2020 8 regionala strukturfondsprogram 1 nationellt regionalfondsprogram 945 milj euro 2 Förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Analys av potentiella innovationer i den blå sektorn

Analys av potentiella innovationer i den blå sektorn Workshop InnoVatten Analys av potentiella innovationer i den blå sektorn Sedan en tid pågår ett länsövergripande arbete för att utveckla nya arbetssätt för att skapa en bättre havs- och vattenmiljö och

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag Version: Beslutad version Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag 5 Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

Revolution på den skandinaviska logistikmarknaden

Revolution på den skandinaviska logistikmarknaden Revolution på den skandinaviska logistikmarknaden SE Norra Europas starkaste och mest innovativa logistikkluster håller på att bildas Under de närmaste åren kommer regionerna i STRING-korridoren att vara

Läs mer

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Flexibla transporter för framtiden När marknaden för många branscher blir allt mer global, måste transporterna effektiviseras för att du som

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för samhällsplanering

Koncernkontoret Avdelningen för samhällsplanering Avdelningen för samhällsplanering Enheten för miljöstrategier Oddvar Fiskesjö Enhetschef 044-309 34 32 oddvar.fiskesjo@skane.se Datum 2013-05-02 Dnr 1300432 1 (8) Regionala tillväxtnämnden Uppföljning

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Programförslag Att tänka på / nyheter 2014-11-06 1 Senaste nytt! Programbeslut 15 dec. 2014??

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7.1 Stöd för internationella utvecklingsprojekt Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om

Läs mer

KalmarÖland En smartare landsbygd!

KalmarÖland En smartare landsbygd! KalmarÖland En smartare landsbygd! Utdrag ur strategins delar som är väsentliga för urval av projekt. Materialet är inte fullt språkgranskat och måste till vissa delar kortas. Kommentarer och förslag till

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Britt Carlsson-Green Projektsamordnare 044-309 39 27 Britt.Carlsson-Green@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 20150121 Dnr 1402598 1 (5) Regionstyrelsen GREAT Green REgion with Alternative

Läs mer

Havet som resurs. Ann Marie Camper. 12 december 2012. Koordinator Skånes Hav och Vatten

Havet som resurs. Ann Marie Camper. 12 december 2012. Koordinator Skånes Hav och Vatten Havet som resurs 12 december 2012 Ann Marie Camper Koordinator Skånes Hav och Vatten Punkter Skånes Hav och Vatten Resurscentrum Simrishamn Havet i ÖP utgångspunkt resurs Östersjön Vem är jag? Några ord

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Christer Christensen Regional Tillväxt Näringsdepartementet Jobb och konkurrenskraft Sverige i topp i många mätningar

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea Folkets hus 15 juni 2011 Trelleborgs Hamn Ro-Ro specialisten Omsättning 2010: 201 msek Resultat efter finansiella post.: 20 msek Antal anställda: Direkt 120 Tonnage 2010: 10,8 mton Antal anlöp: 6 000 Verksamhetsområden:

Läs mer

Svensk kompetens- & innovationsutveckling. Var står vi idag?

Svensk kompetens- & innovationsutveckling. Var står vi idag? Svensk kompetens- & innovationsutveckling Var står vi idag? Göran Rudbäck FoU samordnare, SjöV Stockholm 8 november, 2012 Dagsläget...! År av utredningar En tydlig strategiprocess i maritima klustret Forsknings-

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi Isbrytarstrategi Inledning Industrin i Sverige är beroende av att sjöfarten fungerar året runt för att kunna producera och exportera varor. Med tanke på landets geografiska läge och transportlängden utgör

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs Ökad konkurrenskraft Clustering to increase med av gröna thekluster competiveness of Green Energy SMEs energitjänsteföretag Att samla leverantörer av gröna energitjänster och produkter till kluster för

Läs mer

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi Lotsstrategi Inledning Svensk näring och allmänhet är beroende av att infrastrukturen fungerar året runt. För Sjöfartsverket innebär det att ansvara för infrastrukturen till sjöss och tjänster relaterade

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Innovation en förutsättning för god offentlig upphandling Teknikföretagen och våra medlemsföretag vill

Läs mer

ett nytt steg i energiforskningen

ett nytt steg i energiforskningen ett nytt steg i energiforskningen MAGNUS OLOFSSON, VD Ett samlat forsknings och kunskapsföretag Vår nya verksamhet spänner över hela energisystemet. Att kunna möta efterfrågan på ny kunskap från forskningen

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

INNOVATIONER INOM SJÖMATSOMRÅDET SKAPAR TILLVÄXT I SKAGERRAK OCH KATTEGAT. Susanne Lindegarth. Institutionen för biologi och miljövetenskap Tjärnö

INNOVATIONER INOM SJÖMATSOMRÅDET SKAPAR TILLVÄXT I SKAGERRAK OCH KATTEGAT. Susanne Lindegarth. Institutionen för biologi och miljövetenskap Tjärnö INNOVATIONER INOM SJÖMATSOMRÅDET SKAPAR TILLVÄXT I SKAGERRAK OCH KATTEGAT Susanne Lindegarth Institutionen för biologi och miljövetenskap Tjärnö Vem är jag? Forskare och marinbiolog med placering på Lovénccentret

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Karin Nilsdotter 2013-05-03 KS 2013/0440

Handläggare Datum Ärendebeteckning Karin Nilsdotter 2013-05-03 KS 2013/0440 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Karin Nilsdotter 2013-05-03 KS 2013/0440 Kommunstyrelsens arbetsutskott Östersjöinitiativet Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

Externa relationer. Koncernstab Kommunikation och Externa relationer. Presentation vid kommunledningskonferens i Skåne

Externa relationer. Koncernstab Kommunikation och Externa relationer. Presentation vid kommunledningskonferens i Skåne Externa relationer Koncernstab Kommunikation och Externa relationer Presentation vid kommunledningskonferens i Skåne 20150522 Varför arbetar vi med externt påverkansarbete? Över 50% av alla beslut som

Läs mer

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402 Industrin och energin Peter Nygårds 20140402 1 Är industrins tid förbi? Tjänstesamhället är tyngdpunkten i samhällsekonomin och därmed för sysselsättning och välfärd. Industrin är på väg till låglöneländer.

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Strukturstöd ESF EU-stöd Regional konkurrenskraft och sysselsättning ERUF Sektorsprogram Konvergens A. Gränsöverskridande Central Baltic Norge-Sverige

Läs mer

köbildning av länder som visat intresse för detta, mycket p.g.a. den ekonomiska kris som råder i EU.

köbildning av länder som visat intresse för detta, mycket p.g.a. den ekonomiska kris som råder i EU. Första mötet med Havsvindform Den 22 augusti träffades intresserade aktörer i det nationella nätverket för havsbaserad vindkraft hos Västra Götalandsregionen, som är en av initiativtagarna till Havsvindforum.

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Trelleborg den 27 september 2012 Biogas Syd arbetar med biogaspusslets olika sektorer Miljömål Ökad sysselsättning Klimatmål Klimatmål Ökad försörjningsgrad

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Norden som kunskapsregion strategier och instrument

Norden som kunskapsregion strategier och instrument eller Norden som kunskapsregion strategier och instrument Internationaliseringskonferensen Bergen 7 mars 2013 Monika Mörtberg Backlund Senior rådgivare, Nordiska Ministerrådet Avdelningen för Kunskap och

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Tillgänglighet Detta insatsområde innehåller åtgärder för att ge en ökad

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Ärende 12. Projekt Energiförsörjning med förnyelsebara energislag i Karlskoga kommun

Ärende 12. Projekt Energiförsörjning med förnyelsebara energislag i Karlskoga kommun Ärende 12 Projekt Energiförsörjning med förnyelsebara energislag i Karlskoga kommun Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-08-10 KS 2014.0329 Handläggare Bosse Björk Projekt Lokalt framställd Förnyelsebar Energi

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC är ett fungerande innovationsnätverk för utveckling IUC Sverige bidrar tillsammans med kompletterande regionala och nationella organisationer till att

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58)

Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58) Kommunstyrelsen 2007-12-03 234 541 Arbets- och personalutskottet 2007-11-26 250 536 Dnr 07.648-552 decks15 Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58) Bilaga: Sammanfattning

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft?

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft? Business Assurance DNV GL Merger - Frågor och Svar Här finner du svar på generella frågor om sammanslagningen av DNV och GL, samt frågor som gäller dig som kund till DNV Business Assurance. Hör gärna av

Läs mer

Havs- och Vattenmyndighetens Oljejour på SWECO

Havs- och Vattenmyndighetens Oljejour på SWECO 1 Havs- och Vattenmyndighetens Oljejour på SWECO Finansierat av Havs- och Vattenmyndigheten Uppdraget omfattar 2 år (+ 2 år) Tjänsten har funnits sedan 1980 (tidigare på Naturvårdsverket) 2 HaV:s Oljejour

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

I Örebro län främjas en god och jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan olika parter. Samverkan utgår från hälsans bestämningsfaktorer

I Örebro län främjas en god och jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan olika parter. Samverkan utgår från hälsans bestämningsfaktorer I Örebro län främjas en god och jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan olika parter. Samverkan utgår från hälsans bestämningsfaktorer och inriktas för åtgärder för människors rätt till lika villkor

Läs mer

Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens direktiv för budget och verksamhetsplan 2016 med plan för åren 2017 till 2018

Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens direktiv för budget och verksamhetsplan 2016 med plan för åren 2017 till 2018 Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Åsa Adolfsson Enheten för budget, redovisning och finans Datum version 2015-05-19 Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Tjänsteskrivelse 2015-03-25 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Förslag till beslut Samhällsentreprenörskap

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Tidtabell Programstart: tidigast 15 jan 2014 Programmet öppnas eventuellt i två omgångar Omgång 1: Prioritering i juni, beslut senast 30 juni, projektstart tidigast 1 juli. Omgång 2: planerad öppning

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer