En handlingsplan för Skånes maritima sektor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En handlingsplan för Skånes maritima sektor"

Transkript

1 Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Område samhällsplanering Enheten för miljöstrategier BILAGA 1 Peter Askman Miljöstrateg Datum Dnr Dok ID HP för Skånes sektor 1 1 (9) En handlingsplan för Skånes maritima sektor Sammanfattning Marknads-, innovations och kompetensinriktade insatser fortsätter i samarbete med Svensk Marintekniskt Forum. Fokus riktas mot sjöfarten och dess underleverantörer, havsbaserad vindkraft, fritidsbåtsbranschen samt hamnarna. En bred palett av insatser genomförs med syftet att få kunskapsunderlag och kontakter som kan lägga en solid grund för kommande beslut och projektsatsningar. Vi verkar för förstärkt samverkan mellan skånska hamnar, med siktet på bland annat hållbarhet, effektivitet, sysselsättning och mer gods till sjöss. Samordning sker med det regionala arbetet som rör de skånska hamnar (Malmö, Trelleborg, Helsingborg, Ystad) som har utpekats som noder i Core and Comprehensive Transport Networks inom ramen för det europeiska transportnätverket TEN-T, samt Region Skånes kommande godsstrategi. En analys av konsekvenserna och nyttan för regional utveckling av en farledsutvidgning vid Varvsudden, Landskrona genomförs. Arbetet med så kallad Blue Growth utvecklas i samarbete med europeiska och regionala partners och särskild inriktning på smart specialisering och korsbefruktning med centrala skånska innovationsområden. Inledning Fördjupad handlingsplan för Skånes kust och hav är ett komplement till Miljöstrategiska programmet som antogs av Region Skåne Anpassning till klimatförändringar vid kusten, tillsammans med utveckling av det maritima näringsklustret har bedömts som särskilt betydelsefulla för

2 Datum Dnr (9) Skånes utveckling och har prioriterats i detta arbete inte minst utifrån de prioriterade ställningstaganden i RUS, Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet och Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor. Detta dokument handlar om Skånes maritima sektor och ger en färdriktning med siktet på 2020, de konkreta insatserna inriktar sig dock främst på de närmaste åren, Handlingsplanen behöver därefter anpassas och uppdateras utifrån erfarenheterna i det pågående arbetet Bakgrund De maritima a är en prioriterad fråga både inom EU och i Sverige. Bakgrunden är att det inom det maritima klustret finns stora möjligheter både att utveckla lösningar på angelägna miljöproblem, generera ekonomisk och social utveckling och skapa många arbetstillfällen. I Sverige tänker man idag oftast på Göteborgsregionen när det gäller sjöfart m.m. men faktum är att Skåne är representerad genom en mångfald av verksamheter med maritim koppling och har samtidigt en stor utvecklingspotential inom det maritima klustret, oavsett om det gäller sjötransporter, maritim teknologi, förnyelsebar energi till havs, båtbranschen, turism eller övriga maritima sektorer. I Skåne finns även en av Europas största torrdockor och varvsanläggningar som i samarbete med en rad företag i och utanför Skåne ger offshorebranschen och sjöfarten de teknologiska tjänster dessa efterfrågar. Verksamheten utvecklas och expanderar, man planerar omfattande investeringar för att tillmötesgå framtida behov, inte minst när det gäller att uppdatera fartyg till högre miljöprestanda (utsläpp till luft och vatten, energieffektivisering). Det finns en handfull företag i Skåne som är världsledande inom sin nisch med globala marknadandelar på mer än 50 procent (t ex Alfa Laval, Kockumation, Scanjet och Chris-Marine). Till detta kommer företag som är sputspetsar (t ex Kockums och Tillberg Design) samt ett stort antal små innovationsföretag. Lund Tekniska Högskola är världsledande i sin forskning när det gäller att väsentligt öka verkningsgraden i metanoldrivna motorer. Metanol kan framställas fossilfritt och har förutsättningar att bli ett viktigt framtida miljövänligt bränsle för sjöfarten. Inom den marintekniska finns därutöver en stor möjligheter till korsbefruktning med andra skånska sektorer och kluster. I Malmö ligger FN/IMO-universitetet World Maritime University, där sedan 1983 ca 3500 studenter examinerats. Inte minst är Skåne ett viktigt gränssnitt i det europeiska transportsystemet, mellan Sverige och övriga Östersjöländer. De skånska hamnarna har en stor andel av den svenska

3 Datum Dnr (9) exporten/importen: Antalet fartygsanlöp är 7 gånger fler än i Göteborg, mängden trailer och container är större än i Göteborg och Stockholm tillsammans. Det är viktigt att säkerställa att denna omfattande godshantering utvecklas på ett hållbart och effektivt vis. Sjöfarten är i grunden ett mycket energisnålt transportslag, men potentialen för miljöförbättringar är stor. De skånska hamnarna är mycket viktiga för den svenska utrikeshandeln och även för transport i Skåne. Skånes strategiska läge bekräftas av att EU i sitt beslut 2013 om det gemensamma europeiska transportnätverket (TEN-T) har pekat ut Malmö och Trelleborg som så kallade corehamnar. I det så kallade comprehensive network ingår även Helsingborg och Ystad. Utanför Skånekusten finns stora möjligheter för havsbaserad vindenergiproduktion. Kort sagt, Skånes maritima sektor har en god potential att bidra till regional utveckling i Skåne, en potential som vi vill ta vara på och utveckla. Mål Det övergripande målet för denna handlingsplan är att utveckla och profilera den maritima i Skåne som en motor och generator för en gynnsam miljöutveckling, ett fossilfritt samhälle och nya jobb. Detta innebär ett successivt: - Ökat antal maritima miljösatsningar och innovationer, - ökat antal maritima verksamheter och underleverantörer - samt ökad maritimt relaterad kompetens och utbildning. Omvärldsanalys Den skånska marintekniska industrin är betydande och omfattande. SMTFs kartläggning visar att hela industrin omsätter omkring 10 miljarder och sysselsätter många tusen personer, detta oräknat Alfa Laval som är ojämförbart Sveriges viktigaste marintekniska industri (med säte i Lund men med huvudproduktion utanför Stockholm). Produkter och tjänster från dessa företag är i ett globalt perspektiv av hög kvalitet och internationellt ökat miljöfokus inom sjöfarten är en affärspotential för miljökompetenta skånska företag. Utöver dessa underleverantörer har Skåne ett antal hamnar som är viktiga regionala aktörer och som har en stor direkt och indirekt miljöpåverkan. Dessutom genererar de många affärer för skånska underleverantörer. Sedan några år tillbaka är Blue Growth ett hett område som inom EU lanseras som en långsiktig strategi för att backa upp hållbar utveckling inom de marina och maritima sektorerna som helhet. Haven betraktas som drivkrafter för Europeisk ekonomi och bedöms ha en stor potential för

4 Datum Dnr (9) innovation och utveckling och ses inom EU som en viktig del av Europa 2020 strategin. EU lyfter i Blue Growth sammanhang främst fram nya sektorer såsom bland annat vattenbruk, kustturism, marin bioteknologi och havsbaserad energi. Flera europeiska regioner har även specifikt valt Blue Growth för implementeringen av sina forsknings- och innovationsstrategier för smart specialisering (RIS3). Region Skåne har valt andra områden, inte desto mindre finns en potential för korsbefruktning mellan våra fokusområden för RIS3 och den maritima s olika komponenter. Genomförda och pågående insatser Sedan 1 oktober 2013 samarbetar Region Skåne med Svenskt Marintekniskt Forum (SMTF) 1 i sin strävan att bidra till en utveckling av den maritima i Skåne utifrån målsättningen att både gynna denna miljömässiga och socioekonomiska utvecklingen i regionen. Genom ett finansiellt bidrag från Region Skåne har SMTF förstärkt sin skånska plattform med personalresurser, kontor och aktiviteter. Kartläggning av Skånes maritima näringsliv. Det inledande arbetet har framför allt bestått av en övergripande kartläggning av de företag i Skåne som bedriver verksamheter med tydlig koppling till den maritima. Det har också handlat om att föra en dialog med olika aktörer inom det maritima skånska näringslivet för att kunna rita upp en bild av nuläget, trender, förväntningar, farhågor, samverkansbehov, potential i miljö/klimatanpassning och framgångsfaktorer. Detta arbete fortskrider nu på ett fördjupat plan, med möten med enskilda företag och grupper av företag. Allt detta för att skapa förutsättningar för beslut som gynnar utvecklingen inom näringen. Under 2015 undersöks sjöfartens underleverantörers förutsättningar (produkter/tjänster, marknad). Här kommer särskilt analyseras var det kan finnas möjligheter till korsbefruktning mellan värdekedjor i andra näringslivskluster i Skåne, inte minst inom de skånska fokusområdena 1 Svenskt Marintekniskt Forum är en kluster- och samverkansorganisation vars basverksamhet finansieras av Västra Götalandsregionen, Kommunalförbundet Fyrbodal, Region Skåne (ca 30 %) och företagens medlemsavgifter. Filialer finns i Uddevalla, Göteborg och Landskrona. Miljöfokus löper som en grön tråd genom verksamheten. Flera av SMTFs projekt, handlar primärt om att bidra till miljödriven maritim utveckling i den marintekniska. SMTF representerar det maritima klustret inom följande områden: - Marinteknik; utrustning och tjänsteleverantörer till sjöfarten - Offshore; bl.a. havsbaserad förnyelsebar energiproduktion - Fritidsbåtsbranschen;

5 Datum Dnr (9) Smarta Hållbara Städer, Smarta Material och Personlig Hälsa. Baserat på resultatet kommer en teknologisk färdplan utarbetas. Vidare beskrivs under 2015 rederinäringen, verksamheter för havsbaserad vindkraft samt hamnarna i Skåne. Därutöver genomförs en översiktlig nulägesanalys av fritidsbåtsbranschen. Stor fokus under 2014 har varit på Varvsuddens (Landskrona) marintekniska verksamheter. Detta område i Landskrona utgör en för Skånes del ytterst intressant koncentration av marintekniska företag. Här finns en av Europas största torrdockor, en flytdocka, 800 meter kaj, stora inomhusytor, faciliteter att serva, bygga om, konstruera och hantera stora och komplexa strukturer, kranar med sällsynt stor lyftkapacitet. Anläggningen ligger strategiskt intill en av världens mest trafikerade sjöfartsleder och har anslutning till tung transportinfrastruktur på bil- och järnväg. Varvet är sett med Region Skånes ögon särskilt intressant i ett större utvecklingsperspektiv, då verksamheten bygger på ett omfattande samarbete med andra företag, som finns spridda geografiskt, framför allt i men även utanför Skåne. Samarbetet behövs för att kunna hantera alla typer av uppdrag - varje specifikt projekt behöver specialkompetens och sina underleverantörer. Här finns en tydlig ringar-på-vatten-effekt : Ett nytt jobb på varvet leder till behov av arbetsinsatser i andra företag. Idag samarbetar varvet med över 700 företag varav en del även har etablerat sig på plats. Verksamheten har mot även potential att bli en allt viktigare motor för miljömässigt hållbar utveckling. Exempelvis deltog man som första varv i världen i konverteringen av ett konventionellt fartyg till LNG-drift (flytande naturgas). LNG leder till lägre utsläpp av koldioxid och betydligt lägre utsläpp av övriga luftföroreninar och bedöms bli alltmer intressant i takt med att miljökraven på sjöfarten ökar. I framtiden bedöms potentialen för omställning till fossilfria bränslen öka. Till detta kommer installation av rökgasrening, i enlighet med nya internationella kraven vad gäller utsläpp av svaveloxid och senare kvävedioxid. Annan miljöteknik-omställning som kan bli aktuell när nya regler införs rör exempelvis rening av ballastvatten. Avvecklingen av fossila bränslen har successivt lett till att havsbaserad vindkraft betraktats som alltmer intressant. I Östersjön kan så kallad innanhavsteknik tillämpas, vilket gör produktion av vindkraftsel avsevärt billigare i detta hav, jämfört med exempelvis Nordsjön. Verksamheterna på Varvsudden i Landskrona är även i det avseendet strategiskt intressanta då byggandet av offshore vindkraftsanläggningar kräver tillgång till den här typen av industriell kapacitet. En vindtornstillverkare flyttar nu sin verksamhet från Malmö till Varvsudden, en process där Region Skåne engagerat sig för att flytten skulle komma tillstånd, istället för en hotande nedläggning. Havsbaserad vindkraft innebär även långssiktigt ett stort servicebehov för de fartyg som behövs för etablering och drift av anläggningarna.

6 Datum Dnr (9) Mot ovanstående bakgrund har under 2014 flera insatser genomförts för att utåt mot regeringen, myndigheter, kommun lyfta fram betydelsen av Varvsuddens verksamheter för utveckling, ur både lokalt, regionalt och nationellt perspektiv. Kommande insatser, genomförande och strategiska utgångspunkter Allmänna utgångspunkter för insatserna: Satsningen sker i samarbete med Svenskt Marintekniskt Forum som operativt samordnande kraft, och i samverkan mellan näringslivet, utbildningsväsendet och aktörer inom forskning och utveckling samt kommuner och andra offentliga aktörer. Förutom samarbete och täta kontakter med berörda skånska aktörer sker fortsatta kontakter med nationella myndigheter, grannregioner och länder, CPMR samt EU. Utgångspunkt: Leverantörskedjan - Vad kan en regional aktör göra? Region Skåne och dess samarbetspartner SMTF kommer i det fortsatta arbetet verka samordnande, samlande, inspirerande och stöttande när det gäller Tillgång till nya kunder för Skånes maritima företag Innovationer för att möta kunders behov (fokus miljöteknik) Yrkesfolk med rätt kompetens Finansiella vägar för expansion Generellt viktigt är kommunikationen till specifika målgrupper för bättre kunskap om möjligheterna inom den maritima näringen, både vad gäller miljö-, affärs- och jobbpotential. Detta för att skapa förutsättningar för beslut som gynnar utvecklingen inom näringen. Kundspecifika insatser 1. Kartläggning av nya marknader & leverantörskedjor 2. Identifiering av nyckelkundernas behov 3. Sammanföring av små och medelstora företag med presumtiva kunder. Innovationsinriktade insatser 1. Rita teknologiska färdplaner; Vad behöver företagen? 2. Bidra till samarbete för kunskapsöverföring och tvärdisciplinärt arbete;

7 Datum Dnr (9) 3. Påverka FoU-prioriteringar; Samarbete med akademin: Utgå från leverantörskedjan, se till att (minst) ett företag samarbetar med akademin; Övriga i kedjan involveras utan att alla behöver samarbeta direkt med universitet/högskola; Sikta mot Horizon 2020 projekt i olika konstellationer. 4. Kartlägg samhälls-/miljöutmaningar på det maritima området. 5. Verka för korsbefruktning mellan maritima verksamheter/ värdekedjor och andra starka skånska innovationsområden. 6. Skapa mötestillfällen där intresserade kan diskutera nya maritima behov och lösningar. 7. Involvera skånska företag och universitet i EU-finansierade projekt som är relevanta för Skåne; Exempel: Fossilfri metanol som fartygsbränsle, fartygsdrift med bränsleceller, Technology Clubs för att stimulera kunskapsutbyte och skapa/fördjupa affärsrelationer runt Östersjön. Kompetensinriktade insatser 1. Kartlägg bristerna 2. Bidra till rekrytering och karriärvägar för tekniker m fl och - inte minst - yrkeskunnigt folk på verkstadsgolvet. 3. Ta del av/sprida goda exempel. Finansieringsfrågor 1. Skapa förutsättningar för att dela på kostnader. 2. Hjälp till högre kreditvärdighet. Specifika insatser Fokus kommer vara på vissa segment: sjöfarten och dess underleverantörer, havsbaserad vindkraft samt fritidsbåtsbranschen. Eftersom hamnverksamheten i Skåne är omfattande och strategiskt betydelsefull kommer även denna sektor prioriteras. Sjöfarten och dess underleverantörer Beskriva rederiverksamheten i Skåne. Verksamhet, behov, utmaningar och framtidsplaner särskild fokus på utvecklingsfrågor med bäring på ökad miljöprestande i allmänhet och minskad negativ klimat- och havspåverkan i synnerhet. Lära känna och föra samman sjöfartens underleverantörer: de marintekniska företagen. Beskriva verksamheterna, behov, utmaningar och framtidsplaner. Arrangera aktiviteter där rederier, underleverantörer och akademi möts.

8 Datum Dnr (9) Arrangera workshops där resultat från relevanta EU-projekt m.m. analyseras och kommuniceras. Baserat på resultat av verksamhetskartläggning: tillsammans med industrin ta fram en utvecklingsplan. Involvera skånska företag i EU-finansierade miljö/innovationsprojekt och projekt för ökad konkurrenskraft. Ta fram en konsekvensanalys (nytta för näringslivsutveckling och samhällsekonomi, miljökonsekvenser) av en utbyggd farled till Varvsudden i Landskrona 2. Hamnar Beskriva hamnarna i Skåne. Omvärldsanalys, trender, verksamhet, behov, utmaningar och framtidsplaner. Utreda behovet av och möjligheterna för förstärkt regional samverkan mellan hamnarna i Skåne med bland annat fokus på hållbarhet, effektivitet, sysselsättning och mer gods till sjöss. Samordning sker med det regionala arbetet som rör de skånska hamnar som har utpekats som noder i Core and Comprehensive Transport Networks inom ramen för det europeiska transportnätverket TEN-T, samt Region Skånes kommande godsstrategi. I samverkan med näringslivs- och infrastrukturstrateger, hamnar m fl. Involvera skånska hamnar i EU-finansierade innovationsprojekt och utvecklingsprojekt. Offshore havsbaserad vindkraft Aktivt medverka i nätverket Havsvindsforum där en grupp svenska regioner och branschorganisationer påvisar samhällsnyttan och möjligheterna till industriutveckling i samband med en utbyggnad av havsbaserad vindkraft runt Sveriges kuster, främst södra Östersjön, samt i andra projekt som främjar havsbaserad vindkraft ur ett för Skåne intressant perspektiv. Beskriva företag redan verksamma inom offshore-industrin, inklusive behov, utmaningar och framtidsplaner. Tillsammans med intressenterna beskriva hur skånska företag kan bli del av offshore-affären i Hanöbukten 2 Dagens farled har inte rätt dimensionering för att tillåta den nya generationen av stora fartyg att ta sig in till varvet. Även en satsning på större offshoreanläggningar (vindkraft) begränsas av denna. Först med en större farled är det meningsfullt för företaget OHI att investera i en omfattande uppdatering och expansion av själva varvet.

9 Datum Dnr (9) Fritidsbåtsbranschen Skåne har stora möjligheter att hållbart utnyttja hav och kust mer för att göra regionen attraktiv för besökare. Skärgård saknas men vattnen kring Skåne är på annat vis intressanta för båtanvändning. En nulägesanalys genomförs och tillsammans med företrädare från marinorna, serviceföretagen, besöksnäringen och offentliga aktörer tas en utvecklingsplan fram för fritidsbåt i Skåne. Detta tangerar ett annat projekt SMTF utformar, All Ashore : Hur göra småhamnar tillgänglig och attraktiv för fler besökare, både från land och sjön? Blue Growth Blue Growth (se ovan) är ett prioriterat område inom EU. Region Skåne kommer under de närmaste åren att aktivt delta i EU-ansökningar som är ämnade att främja möjligheterna till Blue Growth baserat på ökad kapacitet bland Östersjöregionerna att genomföra strategier kopplade till Blue Growth smart specialisering. En ansökan har lämnats in av den tyska regionen/delstaten Schleswig-Holstein inom Östersjöprogrammet (Intereg). Finansiering Kostnaderna för genomförande av denna maritima del av Fördjupad handlingsplan för Skånes hav och kust uppgår till 3,1 miljoner kronor under 2015 och utgörs av följande finansieringsbehov: Analys av regional nytta/konsekvenser av farledsutvidgning vid Varvsudden, Landskrona: Konsultinsatser för projekt om samverkan mellan Skånes hamnar Medfinansiering av EU-projekt (BSR): Smart Blue Regions Baltic Sea Region Technology Club, WP Shipyard Medverkan och aktiviteter kopplat till främjande av havsbaserad energi ca 0,8 mkr ca 0,5 mkr ca 0,6 mkr ca 0,4 mkr ca 0,8 mk Finansiering bör ske med 3,1 miljoner kronor från anslag Samarbetet med Svensk Marintekniskt Forum kommer även i framtiden vara ett viktigt stöd för våra insatser inom det maritime Skåne. Finansiering av det fortsatta arbetet under 2016 bör behandlas under hösten 2015.

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Svallvåg 2013. Svensk maritim forsknings- och innovationsagenda

Svallvåg 2013. Svensk maritim forsknings- och innovationsagenda Svallvåg 2013 Svensk maritim forsknings- och innovationsagenda Svallvåg är en strategisk innovationsagenda för det maritima klustret i Sverige. Den har tagits fram av klustrets intressenter i samverkan,

Läs mer

INTERREG SVERIGE-NORGE 2014-2020 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Ett gränsregionalt

INTERREG SVERIGE-NORGE 2014-2020 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Ett gränsregionalt INTERREG SVERIGE-NORGE 2014-2020 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Ett gränsregionalt samarbetsprogram - för en ekonomiskt stark region med

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-04-07 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 för Småland med öarna

Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 för Småland med öarna Bilaga 9 till regeringsbeslut 2007-01-18 I 5 N2006/9256/RUT Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 för Småland med öarna (Jönköpings, Kronobergs, Kalmar

Läs mer

Detaljbudget för regionutvecklingsnämnden 2014

Detaljbudget för regionutvecklingsnämnden 2014 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2013-10-15 Förvaltning/enhet Handläggare: Karin Stadig Roswall Telefon: 010-44 11 623 E-post: karin.stadig-roswall@vgregion.se Till regionutvecklingsnämnden Detaljbudget för

Läs mer

Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051

Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051 En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007 2013 Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051 TU1UT

Läs mer

Svensk sjöfartsnäring

Svensk sjöfartsnäring Foto: Hans Berggren/Johnér Svensk sjöfartsnäring Handlingsplan för förbättrad konkurrenskraft Produktion Näringsdepartementet Foto där inget annat anges Sjöfartsverket Tryck Elanders Artikelnummer 2013.03

Läs mer

Miljöteknikmöjligheter i Västsverige

Miljöteknikmöjligheter i Västsverige Miljöteknikmöjligheter i Västsverige En sammanfattning av Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland - 2011 Sammanställd av Jonas Norrman & Rebecca Brembeck, Nätverket GAME, samt Catarina Hedar,

Läs mer

Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020.

Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020. Sida 1 av 2 2013-06-28 Dnr. 304-1272-2013 Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020. Bifogat översänds följande handlingar 1. Utkast till Regionalt Program

Läs mer

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 strategiska val och prioriteringar för regional tillväxtpolitik i halland 2014 2020 Innehåll Förord...4 En tillväxtstrategi för Halland...6 Det strategiska ramverket...8

Läs mer

VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS

VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS 2044-02036- Näringsdepartementet 10333 STOCKHOLM I enlighet med regeringsuppdrag överlämnar härmed VINNOVA uppdraget kring att leda ett havsmiljö re late rat pilotprojekt för småföretagsnätverks- och klustersamverkan

Läs mer

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Innehåll 1 Förord...2 2 Möta framtidens utmaningar...3 3 Inriktning på samarbetet 2014-2017... 5 4 Temaområden och fyrtornsprojekt...

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

REMISSVERSION. Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna

REMISSVERSION. Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna REMISSVERSION Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna Utgiven av Länsstyrelsen i Dalarnas län 791 84 Falun Tel: 023-810

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Utvecklingsstrategi för västerbottens län

RUS 2014 2020 Regional Utvecklingsstrategi för västerbottens län RUS 2014 2020 Regional Utvecklingsstrategi för västerbottens län Förord Remissversion 2013-06-17 3 innehåll Inledning... 5 Utgångspunkter för Västerbottens tillväxtarbete... 9 Integrerade teman... 9 Europa

Läs mer

Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län. Förslag till. Åtgärdsdokument. Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige

Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län. Förslag till. Åtgärdsdokument. Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län Förslag till Åtgärdsdokument Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige Åtgärdsdokument avseende förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

Sveriges sjöfartssektor. En viktig del i en svensk maritim strategi. Rapport 2010:03

Sveriges sjöfartssektor. En viktig del i en svensk maritim strategi. Rapport 2010:03 Rapport 2010:03 Sveriges sjöfartssektor En viktig del i en svensk maritim strategi Transporter på vattenvägar spelar en stor roll för den ekonomiska utvecklingen i Sverige. Samtidigt sker en kontinuerlig

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

Smart specialiseringsstrategi för Östergötland

Smart specialiseringsstrategi för Östergötland Smart specialiseringsstrategi för Östergötland 1 2 FÖRORD Alla regioner inom EU kan omöjligt vara framstående inom samma område. Ändå använder nog de flesta regioner, utan tvekan, begrepp som världsledande,

Läs mer

Länstransportplan för Blekinge 2014-2025

Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 Fastställd 2014-06-11 Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 1 Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 Region Blekinge Dnr: 501-119-2013 Fastställd av regionstyrelsen

Läs mer

Uppdaterad 14-04-10. Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017. Konkurrenskraft

Uppdaterad 14-04-10. Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017. Konkurrenskraft Uppdaterad 14-04-10 Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017 Konkurrenskraft Verksamhetsplan Inriktning 2014-2017 Under gällande verksamhetsperiod är denna plan vårt interna styrdokument.

Läs mer

Övergripande analysunderlag för regional tillväxtpolitik i Halland 2014-2020 För en hållbar tillväxt och utveckling

Övergripande analysunderlag för regional tillväxtpolitik i Halland 2014-2020 För en hållbar tillväxt och utveckling Övergripande analysunderlag för regional tillväxtpolitik i Halland 2014-2020 För en hållbar tillväxt och utveckling 1 Tolv sammanfattande slutsatser Denna analys utgör underlag för den regionala tillväxtpolitiken

Läs mer

Maj 2013. Stockholmsregionens redovisning av underlag till Europeiska Socialfond 2014 2020 i Sverige

Maj 2013. Stockholmsregionens redovisning av underlag till Europeiska Socialfond 2014 2020 i Sverige Maj 2013 Stockholmsregionens redovisning av underlag till Europeiska Socialfond 2014 2020 i Sverige 2 Stockholmsregionens underlag till det nationella Socialfondsprogrammet 2014 2020 Länsstyrelsen fick

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 2(39) Lokal utvecklingsstrategi för Leader Östra Skaraborg Sammanfattning Den lokala utvecklingsstrategin för Leader Östra Skaraborg är

Läs mer

Corehamnar. Fem strategiska svenska knutpunkter i Europas transportkorridorer hur prioriteras de i den svenska planeringen?

Corehamnar. Fem strategiska svenska knutpunkter i Europas transportkorridorer hur prioriteras de i den svenska planeringen? Corehamnar Fem strategiska svenska knutpunkter i Europas transportkorridorer hur prioriteras de i den svenska planeringen? Juni 2015 INLEDNING INNEHÅLL 2 Hamnarna är Sveriges portar mot omvärlden för gods-

Läs mer