Trelleborg AB lämnar följande ekonomisk information för räkenskapsåret 2003 T-TIME Hållbarhetsredovisning Internet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trelleborg AB lämnar följande ekonomisk information för räkenskapsåret 2003 T-TIME Hållbarhetsredovisning Internet"

Transkript

1 Å R S R E D O V I S N I N G 2 2 Å R S R E D O V I S N I N G 2 2

2 Innehåll Året som gått och nyckeltal 3 Koncernchefen har ordet 4 Affärsidé, Vision och Mål 8 Solid strategisk och operationell plattform 1 Väl positionerad för fortsatt lönsam tillväxt 12 Trelleborgaktien 14 Kärnverksamheten 18 Trelleborg Automotive 2 Trelleborg Wheel Systems 26 Trelleborg Engineered Systems 3 Trelleborg Building Systems 34 Trelleborgs innovationsprocess en nyckelfaktor för framgång 38 Våra kärnvärden 4 Code of Conduct (uppförandekod) 42 Människor och Miljö 44 Koncernens finansverksamhet 48 Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkningar, koncernen med kommentarer 54 Balansräkningar, koncernen med kommentarer 56 Kassaflödesanalyser, koncernen med kommentarer 58 Resultaträkningar och kassaflödesanalyser, moderbolaget 6 Balansräkningar, moderbolaget 61 Redovisnings- och värderingsprinciper 62 Noter 64 Revisionsberättelse 79 Fem år i sammandrag 8 Ekonomiska definitioner 81 Styrelse och revisorer 82 Koncernledning 84 Ekonomisk information 85 Analytiker, aktieägarkontakt 85 Bolagsstämma 86 Trelleborgkoncernen i världen 87 Koncernadresser 87 Trelleborg AB är ett publikt bolag. Org.nr This Annual Report is also available in English. Sifferuppgifter inom parentes avser 21 om inte annat anges. Svenska kronor (SEK) används genomgående. Tusen kronor förkortas TSEK och miljoner kronor MSEK.

3 Trelleborgkoncernen i sammandrag Detta är Trelleborg Trelleborg är ett globalt industriföretag som utvecklar och tillverkar produkter som till stora delar bygger på gummits många tillämpningsområden. Koncernen har cirka 15 anställda i 4 länder. Huvudkontoret ligger i Trelleborg, Sverige. Koncernchef är Fredrik Arp, styrelseordförande är Anders Narvinger. Trelleborg AB grundades 195 och har under sin långa historia byggt upp en unik spjutspetskompetens inom polymerteknik och dess applikationsområden. Under de senaste åren har Trelleborgs verksamhet framgångsrikt koncentrerats till en kärna av fyra industriella affärsområden där kunskapen om kundbehov och polymerteknologi är samstärkande. Verksamheten är fokuserad mot kunder inom fordons-, bygg- och övrig industri. Trelleborg strävar efter marknadsledarskap inom väl avgränsade produkt- och marknadsområden. Idag står produkter med ledande positioner (placering 1-3) för cirka 8 procent av kärnverksamhetens omsättning. Affärsidé Vision Trelleborg utvecklar, tillverkar och marknadsför funktionsorienterade produkter, system och tjänster med kunskaper om polymerteknologi, marknader och kunder som bas. Mål Att uppnå ledande positioner och skapa ekonomiska skalfördelar inom forskning och utveckling, produktion, marknadsföring samt service. Trelleborgs vision är att vara ett ledande globalt industriföretag, främst inom det polymera området, genom att erbjuda: våra kunder det högsta totala värdet av produkter och tjänster. våra anställda en utmanande och utvecklande arbetsmiljö. våra aktieägare en långsiktigt god avkastning. Solid strategisk plattform Fyra strategiska byggstenar utgör basen för Trelleborgs verksamhet och anger riktlinjerna för fortsatt expansion. Fokuserad verksamhet Ledande positioner inom attraktiva segment Decentraliserad organisation Stark resultatorientering SEK Kursutveckling/aktieomsättning jan 22 jan 23 Delphi Economics 2 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan Trelleborg B Afv Industri Afv Generalindex Antal Omsatt antal aktier i 1 -tal per vecka Trelleborgaktien Trelleborgs B-aktie är noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista sedan Nettoomsättning och rörelseresultat Räntabilitet på eget kapital Vinst per aktie MSEK Nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster, MSEK MSEK 12 % Räntabilitet på eget kapital exkl. jämförelsestörande poster, % SEK Vinst per aktie exkl. jämförelsestörande poster, SEK

4 Fyra fokuserade affärsområden Ledande positioner = placering nummer 1-3 Nettoomsättning andel, koncernen* Rörelseresultat andel, koncernen** Trelleborg Automotive Arbetar främst med antivibrationsprodukter, i första hand mot den lätta fordonsindustrin, där Trelleborg är världsledande. Läs mer på sidan 2. Automotive AVS Industriell AVS Bromsshims Fordonsbälgar 53% 56% Trelleborg Wheel Systems Arbetar i två segment: solida industridäck för truckar och annan utrustning för materialhantering samt specialdäck mot lantbruksoch skogsmarknaden. Läs mer på sidan 26. Lantbruksdäck Solida industridäck 17% 12% Trelleborg Engineered Systems Erbjuder flödessystem och ingenjörslösningar till ett flertal marknadssegment, som infrastruktur-, olje- samt offshoremarknaden. Läs mer på sidan 3. Industrislang Industrislang distribution Marina fendersystem Gummiduk Muddringslang Tunneltätningar Kemskyddsdräkter 19% 18% Trelleborg Building Systems Erbjuder produkter för fuktisolering och tätning i första hand för den europeiska byggmarknaden, men även till konsumentmarknaden. Läs mer på sidan 34. Konsumentprofiler Industriprofiler Tätskikt, gummi 11% 14% * Kärnverksamheten ** Kärnverksamheten exkl. koncerngemensamma kostnader

5 Året som gått 22 Förvärv av verksamheten i Seaward International Inc. har stärkt Trelleborgs position inom marina fendersystem. Expansion av produktionsenheten i Kalmar. Ny fabrik för tillverkning av ljudabsorptionsmaterialet Duru-Lam. Ny produktionsanläggning för industriella antivibrationsapplikationer i Leicester, England. Internationellt samarbetsavtal med JP Stevens, USAs ledande tillverkare inom TPO-produkter för tak- och marktäckning. Genomgripande omstrukturerings- och effektiviseringsprogram inom Trelleborg Wheel Systems. Antalet anställda i koncernen har minskats med cirka 1 personer, exkl. avyttringar. Försäljning av verksamheten inom Metech International Inc. Avyttring av Trelleborg White Goods. Nyckeltal Nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster, MSEK Resultat efter finansiella poster, exkl. jämförelsestörande poster, MSEK Operativt kassaflöde, MSEK Avkastning på sysselsatt kapital exkl. goodwillavskrivningar, % 11,7 12,2 Räntabilitet på eget kapital, % 5,5 6,3 Räntabilitet på eget kapital exkl. jämförelsestörande poster, % 8,3 8,9 Soliditet, % 48,1 44,2 Vinst per aktie, SEK 4,75 5,35 Vinst per aktie, exkl. jämförelsestörande poster, SEK 7,25 7,45 Vinst per aktie efter utspädning, SEK 4,65 5,2 Eget kapital per aktie, SEK 87,5 88,7 Finansiella tillgångar minus skulder, MSEK Skuldsättningsgrad, % 4, 41,7 Investeringar i anläggningar, MSEK Medelantal anställda Utdelning per A och B aktie, SEK 1) 4,25 4, Börskurs den 31 december, B aktien, SEK 7,5 8,5 Antal utestående aktier den 31 december exkl. eget innehav ) För 22 enligt styrelsens och VD:s förslag. För definitioner, se sidan 81. 3

6 Koncernchef Fredrik Arp: Starka effektiviseringsinsatser under året har lagt grunden för ökad konkurrenskraft och fortsatt tillväxt 4

7 K oncernchefen har ordet Bäste aktieägare, Det gångna året bjöd på en svag konjunktur men ett flertal ljuspunkter för Trelleborgkoncernen. En rad interna åtgärder kommer att få bestående positiva effekter. Vi har genom fortsatt förbättrad kostnadseffektivitet ökat koncernens konkurrenskraft. Trelleborgkoncernen stärkte sig också strategiskt och fortsatte en framgångsrik integration av förvärvade tillgångar samt ökade sin status hos prioriterade kunder. Hos merparten av dessa kunder är vi ett förstahandsval vad gäller tekniska lösningar och vår kunds utvecklings- Vi har genom förbättrad kostnadseffektivitet ökat koncernens konkurrenskraft. partner. Denna position har vi under året ytterligare stärkt. Vi kan bland annat avläsa detta i ett ökande antal utvecklingsuppdrag som torde resultera i en framtida bättre tillväxt. Utvecklingen på våra huvudmarknader, med undantag av en överraskande stark bilproduktion i USA, har varit fortsatt svag under året. Svag volymutveckling och ökande råvarupriser karakteriserade samtliga affärsområden. Detta kunde till stor del kompenseras av förbättrad produktivitet och fortsatta integrationsvinster. Våra kärnverksamheter under året Utifrån dessa förutsättningar tycker jag därför att en vinst före skatt och jämförelsestörande poster på 92 miljoner kronor får anses som tillfredsställande och är resultatet av en mängd interna åtgärder inom såväl utveckling som kostnadseffektivitet. Koncernens största affärsområde Automotive fortsatte sitt omfattande integrationsprogram för förvärvade företag planenligt. En produktionsenhet har stängts i England och viss produktion har flyttats från Tyskland till Turkiet och Spanien. För att möta en svag marknadsutveckling gjordes personalanpassningar med motsvarande cirka 5 anställda. Förbättrad produktivitet och fortsatta integrationsvinster kunde i huvudsak kompensera för en svag volymutveckling i Europa. Flera nya produkter har introducerats under året. Ett bra exempel är nya omställbara motorfästen som elektroniskt anpassar dämpningen efter vibrationsfrekvensen, som har levererats till flera biltillverkare. Samarbetsavtalet med japanska Tokai har varit fruktbart med ett antal nya order som följd, bland annat med komponenter till nya Nissan Terrano. Ett nytt ERP-system (Enterprise Resource Planning) har introducerats i den europeiska verksamheten. Det gemensamma ERP-systemet kommer att förenkla fortsatt integre- 5

8 ring och stödja affärsområdets organisationsstruktur. Utrullningen av affärsområdets gemensamma elektroniska inköpssystem forsatte 22. Systemet har minskat antalet externa leverantörer och ökat effektiviteten i inköpen. Under året färdigställdes två nya produktionsanläggningar för affärsområdet. I Kalmar togs en ny produktionslinje för att tillverka ADM-produkter (ljudabsorptionsmaterial) i bruk. Intresset för det nya materialet är stort. En modernare och effektivare produktionsanläggning för industriella antivibrationsapplikationer i Leicester har ersatt en tidigare anläggning på samma plats, och produktionen startade under fjärde kvartalet. För andra året i rad steg såväl omsättning som rörelseresultat för affärsområdet Trelleborg Engineered Systems. Ett långsiktigt rationaliseringsprogram parat med strategiskt riktiga förvärv, som förvärvet av amerikanska fendertillverkaren Seaward, har tagit affärsområdet flera steg närmare koncernens avkastningsmål. Inriktningen mot produkter med högt teknikinnehåll och ett bredare produktprogram för infrastrukturprojekt börjar nu också ge frukt. Flera framgångsrika produktlanseringar har gjorts, bland annat Trelline (slangsystem) för utvinning av olja i djupa vatten. Även affärsområdet Building Systems ökade såväl omsättning som rörelseresultat 22. Investeringar i marknadssatsningar, fortsatt rationaliseringsarbete och full effekt av Phönix Tag-förvärvet var viktigaste orsakerna. Två viktiga allianser för takprodukter, med amerikanska JP Stevens och norska Isola, har också öppnat upp för framtida tillväxt i affärsområdet. Under året har dessutom affärsområdet etablerat partnerskap med ledande fönstertillverkare för att skapa ökad europeisk täckning för tätningsprofiler. Trelleborg Wheel Systems, som är det mest cykliska av koncernens affärsområden, hade ett tufft 21 med delmarknader som i vissa fall minskade med upp till 3 procent. Under 22 stabiliserades våra viktigaste marknader, dock på en relativt låg nivå. Ett omfattande strukturprogram genomfördes framgångsrikt under året och effekterna av detta höjde resultatet för affärsområdet jämfört med föregående år. Under året förstärktes också sortimentet inom skogsdäck med en ny produktserie som introducerades på den europeiska marknaden. Affärsområdet lyckades därtill stärka sina marknadsandelar inom radiala jordbruksdäck i Europa och inom industridäck i Nordamerika trots hård konkurrens. Glädjande är också att affärsområdenas fokuserade ansträngningar gjorde att koncernen även under 22 nådde sitt mål med ett operativt kassaflöde i nivå med rörelseresultatet. Även 22 innebar tyvärr en kraftig reduktion av antalet anställda. De två senaste åren har koncernen minskat sin personal med cirka 2 personer. Personalreduktioner i samband med effektiviseringar är en nödvändig och ständigt pågående del i att vara underleverantör. Min förhoppning är dock att vi framöver ska återgå till ett mer normalt läge. Få tillgångar utanför kärnan Tillgångar utanför kärnverksamheten utgjorde i slutet av året mindre än fyra procent av koncernens nettotillgångar. Under året avyttrades verksamheten inom metallåtervinningsföretaget Metech International Inc. liksom Trelleborg White Goods. Jämförelsestörande poster hänförliga till dessa avyttringar påverkade rörelseresultatet med -43 MSEK. Utanför vår kärnverksamhet har Trelleborgkoncernen nu endast kvar innehav i Trenorkoncernen (49 procent) och i Boliden (6 procent). Innehavet i Trenorkoncernen gav under året en resultatpåverkan före skatt med 83 MSEK. Det bokförda värdet uppgick till 24 MSEK. I Trenor ingår Bröderna Edstrands, Reynolds samt VVS- och elgrossisten Ahlsell. Under året gjordes merparten av de nödvändiga förberedelserna för en eventuell börsintroduktion av Ahlsell. Boliden har påverkat Trelleborgkoncernens resultat med -159 MSEK. Våra starka finanser möjliggör ett högt förtroende hos våra kunder som betraktar oss som en stabil och säker affärspartner. Återköp påverkar vinsten per aktie positivt För att normalisera balansräkningen och nå målet för avkastning på eget kapital har vi sedan år 2 genomfört omfattande återköp av egna aktier. Vid bolagsstämman 22 förlängdes mandatet att fram till bolagsstämman 23 återköpa upp till 1 procent av utestående aktier. Under 22 återköptes ytterligare aktier. Som en följd av återköpen under de senaste åren har antalet aktier minskat kraftigt, vilket även efter finansiella kostnader påverkar vinsten per aktie positivt. 6

9 K oncernchefen har ordet Stark finansiell ställning ger möjligheter Alltsedan Trelleborg inledde sin koncentration mot nuvarande kärnverksamhet har koncernen haft en stark finansiell ställning. Våra starka finanser möjliggör ett högt förtroende hos våra kunder som betraktar oss som en stabil och stark affärspartner. Banden med våra kunder stärker i sin tur våra möjligheter till organisk tillväxt. I varje affärsområde prioriteras nu därför inte bara produktutveckling och inbrytning på nya marknader utan också nya system- och funktionslösningar samt ett bredare arbete mot våra eftermarknader. I det rådande affärsklimatet blir den organiska tillväxten allt viktigare. Men en stark finansiell ställning ger oss också förutsättningarna att förvärva verksamheter som i linje med våra planer stärker oss geografiskt eller produktmässigt. Tillväxt prioriteras före återköp Trelleborgs styrelse har under året ytterligare förtydligat ambitionerna kring koncernens finansiella struktur och vår strategiska inriktning. Framgent kommer koncernen att prioritera tillväxt före ytterligare återköpsprogram. Vår skuldsättningsgrad är nu inom ramen för vad som får anses rimligt givet att de expansionsmöjligheter vi identifierat i våra kärnområden genomförs. Den ökade globaliseringen i dessa kärnområden med en kontinuerlig konkurrens, fordrar en successivt ökad skala i allt vi gör. Från teknik och utveckling och ett breddat produktsortiment till bättre geografisk spridning. För att fortsätta att delta i den pågående konsolideringen på många av våra marknader är det därför viktigt att bibehålla en stark finansiell ställning. Med utgångspunkt från affärsområdenas produktområden kommer vi att söka expansionen i tre dimensioner. Vi kommer att söka produkter i sidled med bra tillväxtpotential och som stärker sortimentet till samma kunder. Vi kommer att utveckla funktionslösningar som ger mer utveckling, service och eftermarknad. Och vi kommer att stärka nuvarande positioner inom områden där vi vill nå ökad skala och konkurrenskraft och/eller bättre geografisk täckning. Vi kan här konstatera att tillgängligheten på tillgångar av kvalitetskaraktär, med för oss potential till god framtida avkastning, varit starkt begränsade under 22. Samtidigt har våra många kontakter, diskussioner och förhandlingar med olika marknadsaktörer under året gett oss möjligheten att förtydliga våra förvärvsstrategier och vi har skapat oss en ännu bättre bild av hur vi vill växa när väl klimatet för förvärvsdriven tillväxt förbättras. Europa och USA kommer även fortsatt att vara våra huvudmarknader. Men vår ambition är att andelsmässigt öka vår närvaro i både Asien och nya marknader såsom länder i Östeuropa. Samtidigt är vår strävan att även framgent ha en bra balans mellan kundsegmenten fordonsindustri och industri/ bygg. Prioriteringar och marknadsutsikter för verksamhetsåret 23 För industriproduktionen förväntas året starta svagt för att under andra halvåret troligen successivt stärkas. Fordonsproduktionen förväntas bli något svagare jämfört med föregående år i såväl USA som i Europa. Förhoppningen är att 23 blir denna konjunkturs sista svaga år och att en tillväxtfas kan ta fart i slutet av året. I det rådande affärsklimatet blir den organiska tillväxten allt viktigare. Den osäkerhet som finns kring konjunkturen, huvudsakligen för volymutvecklingen på den amerikanska fordonsmarknaden och efterfrågan på den europeiska industrimarknaden, möter Trelleborg med ett antal åtgärder. Vi fortsätter fokusera på kostnadseffektivitet och ett bra kassaflöde. Samtliga affärsområden har också igångsatta eller planerade åtgärder för att förbättra rörelsemarginalen. Dessa åtgärder ska ge marginalförbättringar motsvarande cirka 1 procentenhet inom månader. Därtill kan dagens höga råvarupriser komma att reduceras vid en fortsatt svag konjunktur. Trelleborg har de senaste åren ökat sin konkurrenskraft och betydande ansträngningar kommer att göras inom samtliga affärsområden för att öka den organiska tillväxten. Parallellt med ovan beskrivna åtgärder pågår ett arbete att stärka våra positioner via förvärv enligt de riktlinjer som ovan beskrivits. Tack för goda insatser Att kunna stärka vår verksamhet i en svag konjunktur har krävt extraordinära insatser på många plan. Ansträngningar från många enskilda har varit imponerande och jag vill här passa på att tacka alla Trelleborgare för den goda kämparanda som ni visade under 22. Väl mött till ett nytt spännande verksamhetsår! Fredrik Arp VD och koncernchef 7

10 Affärsidé Vision och Mål Affärsidé Trelleborg utvecklar, tillverkar och marknadsför funktionsorienterade produkter, system och tjänster med kunskaper om polymerteknologi, marknader och kunder som bas. Vision Trelleborgs vision är att vara ett ledande globalt industriföretag, främst inom det polymera området, genom att erbjuda: våra kunder det högsta totala värdet av produkter och tjänster våra anställda en utmanande och utvecklande arbetsmiljö våra aktieägare en långsiktigt god avkastning. 8

11 Affärsidé, Vision och Mål Finansiella mål och utfall 22 Tillväxtmål Trelleborgs marknader är i allmänhet mogna. Koncernen ska nå målet av 15-2 procent årlig tillväxt över en konjunkturcykel, främst genom förvärv av företag inom teknikoch marknadsområden som kompletterar och förstärker vår verksamhet och där synergier bidrar till uppfyllandet av de finansiella målen. I genomsnitt ska fem procentenheter av tillväxtmålet uppnås genom organisk tillväxt, baserad bland annat på egen produktutveckling samt inbrytning på nya geografiska marknader. En negativ makroekonomisk utveckling globalt har under året begränsat den organiska tillväxten i våra viktiga marknader och även påverkat möjligheterna för företagsförvärv. Mål Att uppnå ledande positioner och skapa ekonomiska skalfördelar inom forskning och utveckling, produktion, marknadsföring samt service. Finansiella mål Avkastning på sysselsatt kapital Avkastningsmål 15% % Avkastningskravet på det sysselsatta kapitalet uppgår till 15 procent före goodwillavskrivningar. Den negativa makroekonomiska utvecklingen i kombination med att koncernens effektiviseringsprogram inte nått fullt genomslag under året är faktorer som påverkat utfallet. Avkastning på eget kapital Avkastningsmål 15% % Avkastning på det egna kapitalet exkl. jämförelsestörande poster ska motsvara en riskfri avkastning plus en rimlig riskpremie. Målnivån, över en konjunkturcykel, är satt till 15 procent efter skatt. Kapitalstrukturen, med en hög andel eget kapital, har tillsammans med den lägre operativa avkastningen bidragit till att avkastningsmålet inte nåddes under 22. Skuldsättningsgrad Mål % % Koncernens långsiktiga mål avseende kapitalstrukturen är att nettoskulden i förhållande till det egna kapitalet bör ligga i intervallet 75 till 125 procent. Denna skuldsättningsgrad bedöms utgöra en rimlig balans mellan avkastningsmål och finansiell stabilitet. Kärnverksamheten, nettoomsättning MSEK Genomsnittlig tillväxt: 22 procent Kärnverksamheten, rörelseresultat 1) MSEK Genomsnittlig tillväxt: 16 procent ) Exklusive koncerngemensamma kostnader % Operativt kassaflöde Mål i nivå med rörelseresultat Målsättningen är att vårt operativa kassaflöde bör vara i nivå med rörelseresultatet exkl. resultatandelar i intressebolag och jämförelsestörande poster. Målet överträffades, beroende på att årets investeringar understeg avskrivningsnivån och att rörelsekapital frigjordes. 9

12 Solid strategisk och operationell plattform Fyra byggstenar utgör de strategiska grundvalen för Trelleborgs verksamhet. De syftar till att positionera Trelleborg som ett ledande företag inom de produktområden och på de marknader där möjligheterna är gynnsammast för att förverkliga koncernens tillväxt- och finansiella mål. De stakar ut vägvalen på kort och medellång sikt vad gäller organisation och resursfördelning i arbetet med att tillfredsställa nuvarande och nya kunders förväntningar. 1 Fokuserad verksamhet Utgångspunkten för Trelleborgs verksamhet är kunden och dennes behov. Under de senaste åren har verksamheten framgångsrikt ompositionerats till en kärna av fyra industriella affärsområden där kunskapen om kundbehov och polymerteknologi är samstärkande. Idag är verksamheten fokuserad mot fordons-, bygg- samt övrig industri. Inriktningen är global med tyngdpunkt i Europa och USA. Den kundnära inriktningen kräver en hög innovationsnivå bland annat när det gäller utveckling av kombinationer av polymera material med andra material, till exempel metaller. tion. Kostnadseffektivitet prioriteras när det gäller mål och styrning. En viktig faktor är också den gemensamma kultur och värdegrund som ger stöd i arbetet med att nå uppsatta mål. Denna kultur har formulerats i fyra kärnvärden kundfokus, prestation, innovation och ansvarstagande. 4 Stark resultatorientering Trelleborg strävar efter goda resultat i alla led av verksamheten. Grunden är tydliga målsättningar förankrade i realistiska bedömningar av möjligheter och resursberoende, samt stöd av chefer och medarbetare. Utfallet följs systematiskt upp mot relevanta interna och externa jämförelseobjekt. En rad nyckelfaktorer är avgörande för affärsverksamhetens goda resultat: kostnadseffektiv tillverkning, synergier i inköp och materialflöden, forskning och utveckling i nära samarbete med kund samt global räckvidd med lokal närvaro. 2 Ledande positioner inom attraktiva segment Trelleborg strävar efter marknadsledarskap inom väl avgränsade produkt- och marknadsområden. Idag står produkter med ledande positioner (nummer 1-3) för cirka 8 procent av kärnverksamhetens omsättning. Marknadernas attraktivitet utvärderas löpande och styrs bland annat av storlek, tillväxttakt, lönsamhet och konkurrenssituation. Trelleborgs marknadsposition värderas utifrån bland annat produktutbud, marknadsandel, lönsamhet, tillväxt samt konkurrensfördelar som teknologiskt försprång. 3 Decentraliserad organisation Trelleborg har en decentraliserad organisation. Den motiveras och styrs av tydliga mål och ett gemensamt och väl utvecklat rapporteringssystem för enhetlig och snabb informa- 1

13 Strategier 11

14 Väl positionerad för fortsatt lönsam tillväxt 12

15 Strategier Grundförutsättningarna är på plats Under de fyra senaste åren har Trelleborg genomfört en framgångsrik ompositionering och koncentration till en industriell kärna av fyra affärsområden baserade på djupt kunnande om kundbehov och polymerteknik. Under samma period har denna kärnverksamhet expanderat med i genomsnitt 22 procent per år. Rörelseresultatet har ökat i samma takt. Huvuddelen av tillväxten har skett genom förvärv. Att förvärva är en väl etablerad kompetens som bedrivs systematiskt i samarbete mellan koncernledning, affärsområden och koncernfunktioner. Förvärven ska stödja byggandet av kritisk massa på attraktiva marknader för att nå ledande positioner. De ska tillföra ny teknik, servicekunnande, erbjuda synergier och ha potential att möta koncernens lönsamhetsmål på medellång sikt. Trelleborgs finansiella styrka ger ett betydande utrymme för förvärv. Trelleborg är därmed en av få industriella aktörer med möjlighet att proaktivt delta i branschens konsolidering. Samtidigt satsar koncernen på organisk tillväxt, genom kundnära forskning och utveckling för nya funktionslösningar, samt inbrytning på nya geografiska marknader och nya kundsegment. Med vidgad tillväxthorisont Trelleborgs fyra strategiska byggstenar anger riktlinjerna för den fortsatta expansionen. Framtida expansionsmöjligheter ses inom kombinationer av polymera och andra material, samt inom ickepolymera material. Drivkrafterna är behov av nya kundlösningar och utvecklingen av nya teknologier och produkter. Expansionsprocessen sker stegvis. Den kan ta sin början i ett specialiserat komponentkunnande. Detta kan vidgas till näraliggande lönsamma produktnischer skapade i synergier med andra produktområden i koncernen. Därifrån kan expansionen fortsätta med utveckling av produkter och kompetens som kan ge tillämpningar för en hel bransch och ökat värde för kund. Genom denna modell vidgas kontinuerligt Trelleborgs tillväxthorisont. Produkt Enskild komponent Nisch System Marknad Komplett kundlösning Balans mellan organisk och förvärvad tillväxt Trelleborg strävar alltid efter långsiktig balans mellan risker och möjligheter. Balansen ska nås geografiskt samt mellan olika branscher och sektorer. Samma balanssträvanden gäller också den organiska och förvärvade tillväxten. Allmänt sett är Trelleborgs marknader mogna men koncernen satsar målmedvetet på forskning, utveckling och entreprenörsanda för att öka antalet attraktiva nischer. De senaste åren har sådana satsningar resulterat i nya verksamhetsområden med hög tillväxt och lönsamhet. Denna prioriterade organiska expansion kompletteras med förvärv och allianser som ett snabbt sätt att skaffa unik kompetens och starka marknadspositioner. 13

16 Trelleborg aktien 22 Trelleborgs B-aktie är noterad på OM Stockholmsbörsen sedan Aktiekapitalet i Trelleborg uppgår till MSEK, fördelat på aktier, var och en på nominellt 25: SEK. Trelleborgkoncernen har två aktieslag: 9 5 A-aktier och B-aktier. Aktier av serie A har tio röster och av serie B en röst. Samtliga A-aktier ägs av de så kallade Dunkerintressena, som består av ett antal stiftelser och fonder skapade genom testamentariska förordnanden av förre ägaren och grundaren av Helsingborgs och Trelleborgs gummifabriker, Henry Dunker, som avled Köpkurs och omsättning Köpkursen för Trelleborgs B-aktie sjönk under året med -12,4 procent (17,5). Stockholmsbörsen All-Share Index sjönk under året med -37,4 procent (-15,6). Högsta betalkurs under året var 18 SEK den 18 och 19 april. Den lägsta noteringen var 64 SEK den 1 oktober. Under 22 omsattes cirka 96,5 miljoner (12 miljoner) Trelleborgaktier på Stockholmsbörsen, vilket motsvarar 17 procent (11) av det totalat antalet aktier i bolaget, till ett värde av MSEK (7 834). Trelleborg var under 22 den 35:e (37) värdemässigt mest omsatta aktien på Stockholmsbörsen. Den genomsnittliga dagsomsättningen uppgick till cirka 386 aktier (49 446) eller 33,3 MSEK (31,3). Av det totala antalet aktier svarade utländska aktieägare vid årsskiftet 22/23 för 16,9 procent (19,1). Andelen institutionellt ägande, inklusive Dunkerintressen, utgjorde i Sverige 68,85 (61,73) och i utlandet 15,26 procent (18,49) eller sammanlagt 84,12 procent (8,22). Uppgifterna bygger bland annat på offentlig aktiebok och förvaltarförteckning den 31 december 22. Utdelningspolitik Utdelningen avses långsiktigt motsvara 3-5 procent av årsvinsten. Konvertibelprogram Moderbolaget emitterade ett konvertibelt förlagslån i november 1998 som erbjöds samtliga anställda i Trelleborgs svenska bolag. Det emitterade beloppet uppgår till 261 MSEK och löper med en fast ränta fastställd som STIBOR* minus,6 procent. Konvertering till aktier kan ske under perioden 21 februari april 24 till en konverteringskurs på 66:9 SEK. Konverteringskursen reducerades från 74 SEK som en följd av utdelningen av Bolidenaktier. Styrelsen i Trelleborg har föreslagit ordinarie bolagsstämma en utdelning om 4:25 SEK per aktie för verksamhetsåret 22. Om bolagsstämman beslutar enligt styrelsens förslag, kommer Kursutveckling och aktieomsättning jan 1998 jan 23 Kursutveckling och aktieomsättning jan 22 jan 23 SEK Delphi Economics Antal Trelleborg B Afv Generalindex Omsatt antal aktier Afv Industri i 1 -tal per månad SEK Delphi Economics 2 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan Trelleborg B Afv Industri Afv Generalindex Antal Omsatt antal aktier i 1 -tal per vecka 14 *STIBOR = Stockholm Inter Bank Offered Rate.

17 T relleborgaktien konverteringskursen att omräknas enligt villkoren för konvertiblerna. Information om den eventuella nya konverteringskursen kan erhållas av Trelleborg från och med den 6 juni 23. Om hela förlagslånet konverteras till aktier till kursen 66:9 SEK kommer antalet aktier att öka med En kapitalrabatt, 15 MSEK, som beräknas med utgångspunkt från skillnaden mellan bolagets konvertibellåneränta och marknadsränta vid emitteringstillfället har tillförts bundet eget kapital, överkursfond, i såväl moderbolag som koncern. Rabatten kostnadsförs som ränta under lånets löptid. Moderbolaget har även utfärdat teckningsoptioner riktade till befattningshavare i Sverige och övriga länder. Teckningsoptionerna ger innehavaren rätt att under perioden 21 februari april 24 köpa 1,11 aktie för varje teckningsoption till ett pris av 66:9 kronor per aktie. Styrelsen i Trelleborg har föreslagit ordinarie bolagsstämma en utdelning om 4:25 SEK per aktie för verksamhetsåret 22. Om bolagsstämman beslutar enligt styrelsens förslag kommer teckningskursen samt antal underliggande aktier per option att omräknas enligt villkoren för teckningsoptionerna. Information om den eventuella nya teckningskursen och antal underliggande aktier kan erhållas av Trelleborg från och med den 6 juni 23. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas medför det en ökning av antalet aktier med Utspädningseffekten vid full konvertering och fullt utnyttjande av optionsrätter vid konverteringskurs 66:9 SEK motsvarar cirka 3 procent av rösterna och cirka 5 procent av kapitalet. Det konvertibla förlagslånet är sedan november 2 noterat på OM Stockholmsbörsen. Optionsprogram för ledande befattningshavare Vid bolagsstämman år 2 beslöts om ett treårigt optionsprogram. Vid bolagsstämman 2, 21 respektive 22 beslöts att utställa upp till 1, 1 1 respektive 1 1 köpoptioner på återköpta aktier av serie B i Trelleborg AB. Dessutom beslöts om överlåtelse av högst 1, 1 1 respektive 1 1 aktier av serie B i Trelleborg i samband med att lösen av köpoptionerna påkallas. Optionerna tilldelades vissa ledande befattningshavare i enlighet med förutsättningarna för 2 års optionsprogram i form av 875, 975, respektive 1 7 optioner. Lösenperioden för optionerna från år 2 är 1 oktober mars 23. Lösenkurs är 78 SEK. Lösenperioden för optionerna från år 21 är 1 oktober mars 24. Lösenkurs är 86 SEK. Lösenperioden för optionerna från år 22 är 1 oktober mars 25. Lösenkurs är 122 SEK. Återköpsprogram För att normalisera balansräkningen och nå målet för avkastning på eget kapital krävs en balanserad finansiell struktur. Trelleborg AB har därför under de senaste åren genomfört omfattande återköp av egna aktier. Vid årskiftet 21/ 22 fanns totalt utestående aktier. Exklusive Trelleborg AB:s eget innehav (3 96 8) uppgick antal aktier till Vid bolagsstämman 22 erhölls fortsatt mandat att fram till bolagsstämman 23 återköpa upp till 1 procent, det vill säga ytterligare cirka 5 miljoner aktier. Under 22 återköpes aktier och vid årsskiftet 22/23 innehade Trelleborg AB aktier för egen räkning. Under första veckan i januari 23 har ytterligare 5 9 aktier återköpts. 15

18 Antal utestående aktier per 31/12 Omstämpling av A-aktier Trelleborgs ordinarie bolagsstämma den 23 april 22 möjliggjorde en omstämpling av A-aktier till motsvarande antal B-aktier. Huvudägarna Dunkerintressen har under året stämplat om 2,5 miljoner av sina 12 miljoner A-aktier till B-aktier. I linje med vad som sades när återköpsprogrammen startade återställer detta Dunkerintressens röstinnehav till i nivå med innehavet innan återköpen påbörjades. Återstående A-aktier får efter omstämplingen 53,9 procent av rösterna av nuvarande 9,6 miljoner aktier och efter full utspädning 52,4 procent (efter konvertibellån och teckningsoptioner) Svenskt och utländskt ägande 1), % Förslag till ordinarie bolagsstämma Förlängning av återköpsmandat Det är styrelsens avsikt att föreslå bolagsstämman att styrelsen får förlängt mandat att återköpa egna aktier upp till 1 procent i linje med tidigare stämmobeslut. 2. Utdelning Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till aktieägarna utdelas en kontantutdelning på 4:25 SEK (4:) per aktie Utländska ägare, kapital Svenska ägare, kapital Utländska ägare, röster Svenska ägare, röster Institutionellt ägande 1), % Övriga ägare, kapital Institutionella ägare 2), kapital 1) Exklusive Trelleborgs innehav 2) Inklusive Dunkerintressen Övriga ägare, röster Institutionella ägare 2), röster 16

19 T relleborgaktien Aktieägarstruktur per 31 december 22 Ägare Antal aktier Procent av aktiekapital 1) Procent av röster 1) Dunkerintressen ,54 57,69 FöreningsSparbanken + fonder ,35 2,65 Skandia Försäkringar + fonder ,4 2,18 AFA-försäkringar ,22 2,9 Franklin Templeton Fonder, US ,98 1,97 Alecta Pensionsförsäkring ,91 1,93 Handelsbanken + fonder + SPP Liv ,27 1,62 S-E-Banken/Trygg-Hansa SE, LU + fonder ,93,95 Svenskt Näringsliv 1 5 1,79,89 State Street Bank US ,39,69 Övriga aktieägare ,22 27,34 Netto utestående aktier , 1, Trelleborg AB ) 7,49 3,85 Summa ) Exklusive Trelleborgs innehav 2) Varav 137 aktier återköpta före årskiftet men registrerade i aktieboken efter årsskiftet. Aktiefördelning per 31 december 22 Antalet ägare av B-aktier uppgick vid årsskiftet 22/23 till (52 315), varav 3 23 (3 97) direktregistrerade och (21 346) förvaltarregistrerade. Antal Antal Procent av totala Förändring mot B-aktier aktieägare antalet B-aktier 31 dec 21, % ,85 1, ,51, ,81 2, ,83-4, Summa , Antal aktier, röster och aktieslag Aktieslag Antal aktier Procent Antal röster Procent A-aktier 9 5 1, ,94 B-aktier , ,6 Summa , , Nyckeltal per aktie Vinst, SEK 4,75 5,35 7,3 8,6 4,2 Vinst, exkl. jämförelsestörande poster, SEK 7,25 7,45 6,5 6,35 4,5 Vinst, exkl. jämförelsestörande poster och goodwill avskrivningar, SEK 8,95 9, 7,35 7,25 4,9 Vinst efter utspädnig, SEK 4,65 5,2 7,5 8,3 4,2 Eget kapital per aktie, SEK 87,5 88,7 84,6 78,5 93,55 Utdelning, SEK 4,25 1) 4, 3,75 3, ) Direktavkastning, % 6, 5, 5,5 4,2 3, Börskurs B-aktien 31 dec, SEK 7,5 8,5 68, 76,5 66, P/E-tal, exkl. jämförelsestörande poster Antal aktier per 31/ i genomsnitt efter utspädning per 31/ efter utspädning i genomsnitt ) Enligt styrelsens och VD:s förslag. 2) Därtill utdelades Trelleborgs innehav av stamaktier i Boliden, vilket uppgick till,398 Bolidenaktie per Trelleborgaktie, motsvarande 6:45 kronor. 17

20 Kärnverksamheten 22 Omsättningen för Trelleborgs kärnverksamhet, det vill säga de fyra affärsområdena Automotive, Wheel Systems, Engineered Systems och Building Systems, uppgick under 22 till MSEK (17 75). Rörelseresultatet, inklusive koncernens gemensamma kostnader, uppgick till 921 MSEK (1 5 MSEK), vilket innebär att rörelsemarginalen sjönk från 5,7 procent till 5,2 procent. Trelleborg Automotive Affärsområdets försäljning fördelar sig med knappt 65 procent i Europa och cirka 3 procent i Nordamerika. År 22 karakteriserades av vikande bilproduktion i Europa, en svag marknad i Japan men en bättre utveckling än väntat i Nordamerika. Marknaderna i Kina och Indien har fortsatts att utvecklats starkt under året. Integrationsarbetet från tidigare förvärv har under året fortsatt och en fabrik har stängts. Viss produktion har flyttats från Tyskland till enheter i Spanien och Turkiet. För att möta en svag marknadsutveckling har personalanpassningar gjorts på motsvarande cirka 5 personer. Vid produktionsenheten i Kalmar togs en ny produktionslinje för att tillverka ADM-produkter (Applied Damping Material/ljudabsorptionsmaterial) i bruk. Produkterna säljs under varumärket Duru-Lam främst till biltillverkare. En ny fabriksenhet för industriella antivibrationsapplikationer har under året tagits i drift i Leicester, England. Trelleborg Wheel Systems I Europa var efterfrågan på jordbruksoch skogsdäck stabil. Marknaden för industridäck minskade i Europa och Nordamerika med cirka 6-8 procent men stabiliserades under andra halvåret. Trelleborg stärkte sina marknadsandelar trots hård konkurrens och betydande prispress. Rörelseresultatet förbättrades kraftigt. Ett omfattande strukturprogram har genomförts, omfattande bland annat omorganisation, omstrukturering av produktion och kostnadsrationaliseringar. Antalet anställda minskade med 244 personer. Nettoförsäljningen per anställd ökade med cirka 8 procent. Programmet hade positiv resultatpåverkan från andra halvåret 22 och beräknas ge full effekt motsvarande drygt 7 MSEK från 24. Ett nytt produktprogram inom skogsdäck, Twin Forestry, introducerades på den europeiska marknaden. Trelleborg Engineered Systems Marknaden för industriförnödenheter minskade i stora delar av världen. Efterfrågan från oljeindustrin var god och efterfrågan på offshoremarknaden stabil. Lönsamheten inom Trelleborg Engineered Systems förbättrades, främst till följd av förbättrad produktmix och lägre kostnader. Förvärv av verksamheten i Seaward International Inc., en av USAs ledande tillverkare av fendersystem, har stärkt Trelleborg som marknadsledare i USA samt förbättrat positionen i Europa och Asien. Förvärven inom bland annat marina fendersystem som genomfördes under 21 har integrerats framgångsrikt. Effektiviseringar och omstruktureringar inom Trelleborg Industrial Hose har bidragit till ökad produktivitet och minskade sälj- och administrationskostnader. Trelleborg White Goods har avyttrats. Trelleborg Building Systems Den totala efterfrågan i Europa var fortsatt svag, framför allt i Tyskland som svarar för drygt en fjärdedel av den europeiska byggmarknaden. Den nordiska byggmarknaden var relativt stabil. Båda affärssegmenten inom Trelleborg Building Systems, Sealing Profiles och Waterproofing Systems, har utvecklats bättre än 21 trots en vikande marknad. Tillväxten var främst en följd av ökade marknadsinsatser. En väl genomförd integrering av danska Phønix Tag, som förvärvades 21, har medfört effektivitetsförbättring och kostnadsreduktion. Strategisk allians med JP Stevens har stärkt positionen inom TPOområden. Trelleborgs ställning som en av två dominerande aktörer inom taktätning i Norden har stärkts genom en allians med Isola i Norge. 18

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998.

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998. Press release SKF - kvartalsrapport 1999 SKF går med vinst igen Efter den stora förlusten för 1998 redovisade SKF åter en vinst under första kvartalet i år. Rörelsemarginalen uppgick till 5.1%. Försäljningen

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000 RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 25 april Sid 1 (13) - Nettoresultatet per aktie ökade med 30% jämfört med föregående år - Belopp i Mkr, om ej annat angivits Förändring, % Nettoomsättning 31.229 29.053 7 Rörelseresultat

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Pressinformation SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Resultatet efter finansnetto ökade till 3 310 (1 811). Engångsposter ingår med +660. Förbättrad lönsamhet för samtliga affärsområden. Fortsatt bra affärsläge

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Resultat efter finansnetto nästan fördubblat till 1 560 (810). Realisationsvinst med 300 ingår. Fortsatt starkt affärsläge kraftigt ökad

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 FÖR CYBERCOM GROUP

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 FÖR CYBERCOM GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS FÖR CYBERCOM GROUP Stark tillväxt åter lönsamt Omsättningen ökade med 28% till 103,2 MSEK (80,6) Resultatet efter skatt ökade till 0,6 MSEK (1,3) Resultat per aktie ökade till

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Med fokus på POLYMERE R

Med fokus på POLYMERE R Med fokus på POLYMERE R Trelleborg AB Årsredovisning 2000 Innehåll Detta är Trelleborg Trelleborg är en fokuserad världsomspännande industrikoncern. Basen för verksamheten är spetskompetens inom polymera

Läs mer

Boliden. Delårsrapport januari-december 2004. Gruvor Smältverk Zink Koppar. Boliden AB 1 2005-02-09

Boliden. Delårsrapport januari-december 2004. Gruvor Smältverk Zink Koppar. Boliden AB 1 2005-02-09 Boliden AB 1 Boliden Delårsrapport januari-december 2004 Gruvor Smältverk Zink Koppar Boliden AB 2 Stark återhämtning i världsekonomin Tillväxt 2004 Globalt - Cu-konsumtion 7 % - Cu-produktion 6 % - Zn-konsumtion

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 Nolato Medical Första kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-4-3 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q1 Koncernen! Omsättningen ökade till 1 73 MSEK (932) - Justerat för

Läs mer

JANUARI-MARS DELÅRSRAPPORT

JANUARI-MARS DELÅRSRAPPORT Q1 JANUARI-MARS DELÅRSRAPPORT J A N U A R I - MARS JANUARI - MARS I SAMMANFATTNING Faktureringen för första kvartalet uppgick till 10 576, (22 491 ). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009

Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009 BILAGA 5 Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009 Bakgrund 1999 beslutade styrelsen att införa ett köpoptionsprogram i Swedish Match.

Läs mer

G & L Beijer AB. januari juni 2008

G & L Beijer AB. januari juni 2008 G & L Beijer AB Halvårsrapport januari juni 2008 Fortsatt starkt andra kvartal. Nettoomsättningen steg med 8 procent till 1679,8 (1561,8). Rörelseresultatet ökade till 200,5 (152,1) inklusive realisationsvinster

Läs mer

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se 1(6) Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se Sammanfattning Försäljningen uppgick till 5,2 MSEK (f.å. 6,4MSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Extrastämma Eniro 7 juni 2012 Johan Lindgren, Koncernchef & VD

Extrastämma Eniro 7 juni 2012 Johan Lindgren, Koncernchef & VD Extrastämma Eniro 7 juni 2012 Johan Lindgren, Koncernchef & VD ENIRO VIDTAR ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA NETTOSKULDEN En av de långivande bankerna i konsortiet har erbjudit Eniro förtida återbetalning av ett

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 1 av 7 VD Jan Bengtsson kommenterar Uniflex delårsrapport 1 januari 30 juni 2008: Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 Uniflex redovisar ett

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index AKTIEINFORMATION BÖRSHANDEL Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och B-aktier). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form av American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN MNW RECORDS GROUP AB

DELÅRSRAPPORT FRÅN MNW RECORDS GROUP AB DELÅRSRAPPORT FRÅN MNW RECORDS GROUP AB 28 augusti 2000 Sex månader 2000 ( januari juni) Resultatet efter finansnetto uppgick till 18,0 (-13,8) MSEK I resultatet ingår reavinster avseende försäljning av

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000.

Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000. Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000. Nolato AB delårsrapport sex månader januari juni 2000, sid 2 Resultatet efter finansnetto ökade med 61 procent Resultatet efter finansnetto

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Online Brands fokuserar på smycken Sammanfattning första kvartalet 2011 Fotoverksamheten, d.v.s. inkråmet i Önskefoto AB såldes för 12 MSEK plus möjlighet till tilläggsköpeskilling

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial Nolato Medical Andra kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-7-21 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q2 Koncernen Omsättningen ökade till 1 28 MSEK (965) - Justerat för valuta

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Börsportföljens värde ökade med två procent per den 30 oktober medan generalindex var oförändrat. Substansvärdet per aktie och KVB 1 den 30 oktober uppgick till

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Fortsatt lönsam tillväxt utökade satsningar i Tyskland och Storbritannien Under andra kvartalet uppgick Pooliakoncernens intäkter

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Produkter, segment samt geografisk spridning

Produkter, segment samt geografisk spridning Axis är världsledande på den snabbväxande marknaden för nätverkskameror och står just inför en expansion i Asien. Samtidigt satsar man på att bredda sitt sortiment för att enklare tillgodose sina kunders

Läs mer