Trelleborg AB lämnar följande ekonomisk information för räkenskapsåret 2003 T-TIME Hållbarhetsredovisning Internet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trelleborg AB lämnar följande ekonomisk information för räkenskapsåret 2003 T-TIME Hållbarhetsredovisning Internet"

Transkript

1 Å R S R E D O V I S N I N G 2 2 Å R S R E D O V I S N I N G 2 2

2 Innehåll Året som gått och nyckeltal 3 Koncernchefen har ordet 4 Affärsidé, Vision och Mål 8 Solid strategisk och operationell plattform 1 Väl positionerad för fortsatt lönsam tillväxt 12 Trelleborgaktien 14 Kärnverksamheten 18 Trelleborg Automotive 2 Trelleborg Wheel Systems 26 Trelleborg Engineered Systems 3 Trelleborg Building Systems 34 Trelleborgs innovationsprocess en nyckelfaktor för framgång 38 Våra kärnvärden 4 Code of Conduct (uppförandekod) 42 Människor och Miljö 44 Koncernens finansverksamhet 48 Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkningar, koncernen med kommentarer 54 Balansräkningar, koncernen med kommentarer 56 Kassaflödesanalyser, koncernen med kommentarer 58 Resultaträkningar och kassaflödesanalyser, moderbolaget 6 Balansräkningar, moderbolaget 61 Redovisnings- och värderingsprinciper 62 Noter 64 Revisionsberättelse 79 Fem år i sammandrag 8 Ekonomiska definitioner 81 Styrelse och revisorer 82 Koncernledning 84 Ekonomisk information 85 Analytiker, aktieägarkontakt 85 Bolagsstämma 86 Trelleborgkoncernen i världen 87 Koncernadresser 87 Trelleborg AB är ett publikt bolag. Org.nr This Annual Report is also available in English. Sifferuppgifter inom parentes avser 21 om inte annat anges. Svenska kronor (SEK) används genomgående. Tusen kronor förkortas TSEK och miljoner kronor MSEK.

3 Trelleborgkoncernen i sammandrag Detta är Trelleborg Trelleborg är ett globalt industriföretag som utvecklar och tillverkar produkter som till stora delar bygger på gummits många tillämpningsområden. Koncernen har cirka 15 anställda i 4 länder. Huvudkontoret ligger i Trelleborg, Sverige. Koncernchef är Fredrik Arp, styrelseordförande är Anders Narvinger. Trelleborg AB grundades 195 och har under sin långa historia byggt upp en unik spjutspetskompetens inom polymerteknik och dess applikationsområden. Under de senaste åren har Trelleborgs verksamhet framgångsrikt koncentrerats till en kärna av fyra industriella affärsområden där kunskapen om kundbehov och polymerteknologi är samstärkande. Verksamheten är fokuserad mot kunder inom fordons-, bygg- och övrig industri. Trelleborg strävar efter marknadsledarskap inom väl avgränsade produkt- och marknadsområden. Idag står produkter med ledande positioner (placering 1-3) för cirka 8 procent av kärnverksamhetens omsättning. Affärsidé Vision Trelleborg utvecklar, tillverkar och marknadsför funktionsorienterade produkter, system och tjänster med kunskaper om polymerteknologi, marknader och kunder som bas. Mål Att uppnå ledande positioner och skapa ekonomiska skalfördelar inom forskning och utveckling, produktion, marknadsföring samt service. Trelleborgs vision är att vara ett ledande globalt industriföretag, främst inom det polymera området, genom att erbjuda: våra kunder det högsta totala värdet av produkter och tjänster. våra anställda en utmanande och utvecklande arbetsmiljö. våra aktieägare en långsiktigt god avkastning. Solid strategisk plattform Fyra strategiska byggstenar utgör basen för Trelleborgs verksamhet och anger riktlinjerna för fortsatt expansion. Fokuserad verksamhet Ledande positioner inom attraktiva segment Decentraliserad organisation Stark resultatorientering SEK Kursutveckling/aktieomsättning jan 22 jan 23 Delphi Economics 2 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan Trelleborg B Afv Industri Afv Generalindex Antal Omsatt antal aktier i 1 -tal per vecka Trelleborgaktien Trelleborgs B-aktie är noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista sedan Nettoomsättning och rörelseresultat Räntabilitet på eget kapital Vinst per aktie MSEK Nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster, MSEK MSEK 12 % Räntabilitet på eget kapital exkl. jämförelsestörande poster, % SEK Vinst per aktie exkl. jämförelsestörande poster, SEK

4 Fyra fokuserade affärsområden Ledande positioner = placering nummer 1-3 Nettoomsättning andel, koncernen* Rörelseresultat andel, koncernen** Trelleborg Automotive Arbetar främst med antivibrationsprodukter, i första hand mot den lätta fordonsindustrin, där Trelleborg är världsledande. Läs mer på sidan 2. Automotive AVS Industriell AVS Bromsshims Fordonsbälgar 53% 56% Trelleborg Wheel Systems Arbetar i två segment: solida industridäck för truckar och annan utrustning för materialhantering samt specialdäck mot lantbruksoch skogsmarknaden. Läs mer på sidan 26. Lantbruksdäck Solida industridäck 17% 12% Trelleborg Engineered Systems Erbjuder flödessystem och ingenjörslösningar till ett flertal marknadssegment, som infrastruktur-, olje- samt offshoremarknaden. Läs mer på sidan 3. Industrislang Industrislang distribution Marina fendersystem Gummiduk Muddringslang Tunneltätningar Kemskyddsdräkter 19% 18% Trelleborg Building Systems Erbjuder produkter för fuktisolering och tätning i första hand för den europeiska byggmarknaden, men även till konsumentmarknaden. Läs mer på sidan 34. Konsumentprofiler Industriprofiler Tätskikt, gummi 11% 14% * Kärnverksamheten ** Kärnverksamheten exkl. koncerngemensamma kostnader

5 Året som gått 22 Förvärv av verksamheten i Seaward International Inc. har stärkt Trelleborgs position inom marina fendersystem. Expansion av produktionsenheten i Kalmar. Ny fabrik för tillverkning av ljudabsorptionsmaterialet Duru-Lam. Ny produktionsanläggning för industriella antivibrationsapplikationer i Leicester, England. Internationellt samarbetsavtal med JP Stevens, USAs ledande tillverkare inom TPO-produkter för tak- och marktäckning. Genomgripande omstrukturerings- och effektiviseringsprogram inom Trelleborg Wheel Systems. Antalet anställda i koncernen har minskats med cirka 1 personer, exkl. avyttringar. Försäljning av verksamheten inom Metech International Inc. Avyttring av Trelleborg White Goods. Nyckeltal Nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster, MSEK Resultat efter finansiella poster, exkl. jämförelsestörande poster, MSEK Operativt kassaflöde, MSEK Avkastning på sysselsatt kapital exkl. goodwillavskrivningar, % 11,7 12,2 Räntabilitet på eget kapital, % 5,5 6,3 Räntabilitet på eget kapital exkl. jämförelsestörande poster, % 8,3 8,9 Soliditet, % 48,1 44,2 Vinst per aktie, SEK 4,75 5,35 Vinst per aktie, exkl. jämförelsestörande poster, SEK 7,25 7,45 Vinst per aktie efter utspädning, SEK 4,65 5,2 Eget kapital per aktie, SEK 87,5 88,7 Finansiella tillgångar minus skulder, MSEK Skuldsättningsgrad, % 4, 41,7 Investeringar i anläggningar, MSEK Medelantal anställda Utdelning per A och B aktie, SEK 1) 4,25 4, Börskurs den 31 december, B aktien, SEK 7,5 8,5 Antal utestående aktier den 31 december exkl. eget innehav ) För 22 enligt styrelsens och VD:s förslag. För definitioner, se sidan 81. 3

6 Koncernchef Fredrik Arp: Starka effektiviseringsinsatser under året har lagt grunden för ökad konkurrenskraft och fortsatt tillväxt 4

7 K oncernchefen har ordet Bäste aktieägare, Det gångna året bjöd på en svag konjunktur men ett flertal ljuspunkter för Trelleborgkoncernen. En rad interna åtgärder kommer att få bestående positiva effekter. Vi har genom fortsatt förbättrad kostnadseffektivitet ökat koncernens konkurrenskraft. Trelleborgkoncernen stärkte sig också strategiskt och fortsatte en framgångsrik integration av förvärvade tillgångar samt ökade sin status hos prioriterade kunder. Hos merparten av dessa kunder är vi ett förstahandsval vad gäller tekniska lösningar och vår kunds utvecklings- Vi har genom förbättrad kostnadseffektivitet ökat koncernens konkurrenskraft. partner. Denna position har vi under året ytterligare stärkt. Vi kan bland annat avläsa detta i ett ökande antal utvecklingsuppdrag som torde resultera i en framtida bättre tillväxt. Utvecklingen på våra huvudmarknader, med undantag av en överraskande stark bilproduktion i USA, har varit fortsatt svag under året. Svag volymutveckling och ökande råvarupriser karakteriserade samtliga affärsområden. Detta kunde till stor del kompenseras av förbättrad produktivitet och fortsatta integrationsvinster. Våra kärnverksamheter under året Utifrån dessa förutsättningar tycker jag därför att en vinst före skatt och jämförelsestörande poster på 92 miljoner kronor får anses som tillfredsställande och är resultatet av en mängd interna åtgärder inom såväl utveckling som kostnadseffektivitet. Koncernens största affärsområde Automotive fortsatte sitt omfattande integrationsprogram för förvärvade företag planenligt. En produktionsenhet har stängts i England och viss produktion har flyttats från Tyskland till Turkiet och Spanien. För att möta en svag marknadsutveckling gjordes personalanpassningar med motsvarande cirka 5 anställda. Förbättrad produktivitet och fortsatta integrationsvinster kunde i huvudsak kompensera för en svag volymutveckling i Europa. Flera nya produkter har introducerats under året. Ett bra exempel är nya omställbara motorfästen som elektroniskt anpassar dämpningen efter vibrationsfrekvensen, som har levererats till flera biltillverkare. Samarbetsavtalet med japanska Tokai har varit fruktbart med ett antal nya order som följd, bland annat med komponenter till nya Nissan Terrano. Ett nytt ERP-system (Enterprise Resource Planning) har introducerats i den europeiska verksamheten. Det gemensamma ERP-systemet kommer att förenkla fortsatt integre- 5

8 ring och stödja affärsområdets organisationsstruktur. Utrullningen av affärsområdets gemensamma elektroniska inköpssystem forsatte 22. Systemet har minskat antalet externa leverantörer och ökat effektiviteten i inköpen. Under året färdigställdes två nya produktionsanläggningar för affärsområdet. I Kalmar togs en ny produktionslinje för att tillverka ADM-produkter (ljudabsorptionsmaterial) i bruk. Intresset för det nya materialet är stort. En modernare och effektivare produktionsanläggning för industriella antivibrationsapplikationer i Leicester har ersatt en tidigare anläggning på samma plats, och produktionen startade under fjärde kvartalet. För andra året i rad steg såväl omsättning som rörelseresultat för affärsområdet Trelleborg Engineered Systems. Ett långsiktigt rationaliseringsprogram parat med strategiskt riktiga förvärv, som förvärvet av amerikanska fendertillverkaren Seaward, har tagit affärsområdet flera steg närmare koncernens avkastningsmål. Inriktningen mot produkter med högt teknikinnehåll och ett bredare produktprogram för infrastrukturprojekt börjar nu också ge frukt. Flera framgångsrika produktlanseringar har gjorts, bland annat Trelline (slangsystem) för utvinning av olja i djupa vatten. Även affärsområdet Building Systems ökade såväl omsättning som rörelseresultat 22. Investeringar i marknadssatsningar, fortsatt rationaliseringsarbete och full effekt av Phönix Tag-förvärvet var viktigaste orsakerna. Två viktiga allianser för takprodukter, med amerikanska JP Stevens och norska Isola, har också öppnat upp för framtida tillväxt i affärsområdet. Under året har dessutom affärsområdet etablerat partnerskap med ledande fönstertillverkare för att skapa ökad europeisk täckning för tätningsprofiler. Trelleborg Wheel Systems, som är det mest cykliska av koncernens affärsområden, hade ett tufft 21 med delmarknader som i vissa fall minskade med upp till 3 procent. Under 22 stabiliserades våra viktigaste marknader, dock på en relativt låg nivå. Ett omfattande strukturprogram genomfördes framgångsrikt under året och effekterna av detta höjde resultatet för affärsområdet jämfört med föregående år. Under året förstärktes också sortimentet inom skogsdäck med en ny produktserie som introducerades på den europeiska marknaden. Affärsområdet lyckades därtill stärka sina marknadsandelar inom radiala jordbruksdäck i Europa och inom industridäck i Nordamerika trots hård konkurrens. Glädjande är också att affärsområdenas fokuserade ansträngningar gjorde att koncernen även under 22 nådde sitt mål med ett operativt kassaflöde i nivå med rörelseresultatet. Även 22 innebar tyvärr en kraftig reduktion av antalet anställda. De två senaste åren har koncernen minskat sin personal med cirka 2 personer. Personalreduktioner i samband med effektiviseringar är en nödvändig och ständigt pågående del i att vara underleverantör. Min förhoppning är dock att vi framöver ska återgå till ett mer normalt läge. Få tillgångar utanför kärnan Tillgångar utanför kärnverksamheten utgjorde i slutet av året mindre än fyra procent av koncernens nettotillgångar. Under året avyttrades verksamheten inom metallåtervinningsföretaget Metech International Inc. liksom Trelleborg White Goods. Jämförelsestörande poster hänförliga till dessa avyttringar påverkade rörelseresultatet med -43 MSEK. Utanför vår kärnverksamhet har Trelleborgkoncernen nu endast kvar innehav i Trenorkoncernen (49 procent) och i Boliden (6 procent). Innehavet i Trenorkoncernen gav under året en resultatpåverkan före skatt med 83 MSEK. Det bokförda värdet uppgick till 24 MSEK. I Trenor ingår Bröderna Edstrands, Reynolds samt VVS- och elgrossisten Ahlsell. Under året gjordes merparten av de nödvändiga förberedelserna för en eventuell börsintroduktion av Ahlsell. Boliden har påverkat Trelleborgkoncernens resultat med -159 MSEK. Våra starka finanser möjliggör ett högt förtroende hos våra kunder som betraktar oss som en stabil och säker affärspartner. Återköp påverkar vinsten per aktie positivt För att normalisera balansräkningen och nå målet för avkastning på eget kapital har vi sedan år 2 genomfört omfattande återköp av egna aktier. Vid bolagsstämman 22 förlängdes mandatet att fram till bolagsstämman 23 återköpa upp till 1 procent av utestående aktier. Under 22 återköptes ytterligare aktier. Som en följd av återköpen under de senaste åren har antalet aktier minskat kraftigt, vilket även efter finansiella kostnader påverkar vinsten per aktie positivt. 6

9 K oncernchefen har ordet Stark finansiell ställning ger möjligheter Alltsedan Trelleborg inledde sin koncentration mot nuvarande kärnverksamhet har koncernen haft en stark finansiell ställning. Våra starka finanser möjliggör ett högt förtroende hos våra kunder som betraktar oss som en stabil och stark affärspartner. Banden med våra kunder stärker i sin tur våra möjligheter till organisk tillväxt. I varje affärsområde prioriteras nu därför inte bara produktutveckling och inbrytning på nya marknader utan också nya system- och funktionslösningar samt ett bredare arbete mot våra eftermarknader. I det rådande affärsklimatet blir den organiska tillväxten allt viktigare. Men en stark finansiell ställning ger oss också förutsättningarna att förvärva verksamheter som i linje med våra planer stärker oss geografiskt eller produktmässigt. Tillväxt prioriteras före återköp Trelleborgs styrelse har under året ytterligare förtydligat ambitionerna kring koncernens finansiella struktur och vår strategiska inriktning. Framgent kommer koncernen att prioritera tillväxt före ytterligare återköpsprogram. Vår skuldsättningsgrad är nu inom ramen för vad som får anses rimligt givet att de expansionsmöjligheter vi identifierat i våra kärnområden genomförs. Den ökade globaliseringen i dessa kärnområden med en kontinuerlig konkurrens, fordrar en successivt ökad skala i allt vi gör. Från teknik och utveckling och ett breddat produktsortiment till bättre geografisk spridning. För att fortsätta att delta i den pågående konsolideringen på många av våra marknader är det därför viktigt att bibehålla en stark finansiell ställning. Med utgångspunkt från affärsområdenas produktområden kommer vi att söka expansionen i tre dimensioner. Vi kommer att söka produkter i sidled med bra tillväxtpotential och som stärker sortimentet till samma kunder. Vi kommer att utveckla funktionslösningar som ger mer utveckling, service och eftermarknad. Och vi kommer att stärka nuvarande positioner inom områden där vi vill nå ökad skala och konkurrenskraft och/eller bättre geografisk täckning. Vi kan här konstatera att tillgängligheten på tillgångar av kvalitetskaraktär, med för oss potential till god framtida avkastning, varit starkt begränsade under 22. Samtidigt har våra många kontakter, diskussioner och förhandlingar med olika marknadsaktörer under året gett oss möjligheten att förtydliga våra förvärvsstrategier och vi har skapat oss en ännu bättre bild av hur vi vill växa när väl klimatet för förvärvsdriven tillväxt förbättras. Europa och USA kommer även fortsatt att vara våra huvudmarknader. Men vår ambition är att andelsmässigt öka vår närvaro i både Asien och nya marknader såsom länder i Östeuropa. Samtidigt är vår strävan att även framgent ha en bra balans mellan kundsegmenten fordonsindustri och industri/ bygg. Prioriteringar och marknadsutsikter för verksamhetsåret 23 För industriproduktionen förväntas året starta svagt för att under andra halvåret troligen successivt stärkas. Fordonsproduktionen förväntas bli något svagare jämfört med föregående år i såväl USA som i Europa. Förhoppningen är att 23 blir denna konjunkturs sista svaga år och att en tillväxtfas kan ta fart i slutet av året. I det rådande affärsklimatet blir den organiska tillväxten allt viktigare. Den osäkerhet som finns kring konjunkturen, huvudsakligen för volymutvecklingen på den amerikanska fordonsmarknaden och efterfrågan på den europeiska industrimarknaden, möter Trelleborg med ett antal åtgärder. Vi fortsätter fokusera på kostnadseffektivitet och ett bra kassaflöde. Samtliga affärsområden har också igångsatta eller planerade åtgärder för att förbättra rörelsemarginalen. Dessa åtgärder ska ge marginalförbättringar motsvarande cirka 1 procentenhet inom månader. Därtill kan dagens höga råvarupriser komma att reduceras vid en fortsatt svag konjunktur. Trelleborg har de senaste åren ökat sin konkurrenskraft och betydande ansträngningar kommer att göras inom samtliga affärsområden för att öka den organiska tillväxten. Parallellt med ovan beskrivna åtgärder pågår ett arbete att stärka våra positioner via förvärv enligt de riktlinjer som ovan beskrivits. Tack för goda insatser Att kunna stärka vår verksamhet i en svag konjunktur har krävt extraordinära insatser på många plan. Ansträngningar från många enskilda har varit imponerande och jag vill här passa på att tacka alla Trelleborgare för den goda kämparanda som ni visade under 22. Väl mött till ett nytt spännande verksamhetsår! Fredrik Arp VD och koncernchef 7

10 Affärsidé Vision och Mål Affärsidé Trelleborg utvecklar, tillverkar och marknadsför funktionsorienterade produkter, system och tjänster med kunskaper om polymerteknologi, marknader och kunder som bas. Vision Trelleborgs vision är att vara ett ledande globalt industriföretag, främst inom det polymera området, genom att erbjuda: våra kunder det högsta totala värdet av produkter och tjänster våra anställda en utmanande och utvecklande arbetsmiljö våra aktieägare en långsiktigt god avkastning. 8

11 Affärsidé, Vision och Mål Finansiella mål och utfall 22 Tillväxtmål Trelleborgs marknader är i allmänhet mogna. Koncernen ska nå målet av 15-2 procent årlig tillväxt över en konjunkturcykel, främst genom förvärv av företag inom teknikoch marknadsområden som kompletterar och förstärker vår verksamhet och där synergier bidrar till uppfyllandet av de finansiella målen. I genomsnitt ska fem procentenheter av tillväxtmålet uppnås genom organisk tillväxt, baserad bland annat på egen produktutveckling samt inbrytning på nya geografiska marknader. En negativ makroekonomisk utveckling globalt har under året begränsat den organiska tillväxten i våra viktiga marknader och även påverkat möjligheterna för företagsförvärv. Mål Att uppnå ledande positioner och skapa ekonomiska skalfördelar inom forskning och utveckling, produktion, marknadsföring samt service. Finansiella mål Avkastning på sysselsatt kapital Avkastningsmål 15% % Avkastningskravet på det sysselsatta kapitalet uppgår till 15 procent före goodwillavskrivningar. Den negativa makroekonomiska utvecklingen i kombination med att koncernens effektiviseringsprogram inte nått fullt genomslag under året är faktorer som påverkat utfallet. Avkastning på eget kapital Avkastningsmål 15% % Avkastning på det egna kapitalet exkl. jämförelsestörande poster ska motsvara en riskfri avkastning plus en rimlig riskpremie. Målnivån, över en konjunkturcykel, är satt till 15 procent efter skatt. Kapitalstrukturen, med en hög andel eget kapital, har tillsammans med den lägre operativa avkastningen bidragit till att avkastningsmålet inte nåddes under 22. Skuldsättningsgrad Mål % % Koncernens långsiktiga mål avseende kapitalstrukturen är att nettoskulden i förhållande till det egna kapitalet bör ligga i intervallet 75 till 125 procent. Denna skuldsättningsgrad bedöms utgöra en rimlig balans mellan avkastningsmål och finansiell stabilitet. Kärnverksamheten, nettoomsättning MSEK Genomsnittlig tillväxt: 22 procent Kärnverksamheten, rörelseresultat 1) MSEK Genomsnittlig tillväxt: 16 procent ) Exklusive koncerngemensamma kostnader % Operativt kassaflöde Mål i nivå med rörelseresultat Målsättningen är att vårt operativa kassaflöde bör vara i nivå med rörelseresultatet exkl. resultatandelar i intressebolag och jämförelsestörande poster. Målet överträffades, beroende på att årets investeringar understeg avskrivningsnivån och att rörelsekapital frigjordes. 9

12 Solid strategisk och operationell plattform Fyra byggstenar utgör de strategiska grundvalen för Trelleborgs verksamhet. De syftar till att positionera Trelleborg som ett ledande företag inom de produktområden och på de marknader där möjligheterna är gynnsammast för att förverkliga koncernens tillväxt- och finansiella mål. De stakar ut vägvalen på kort och medellång sikt vad gäller organisation och resursfördelning i arbetet med att tillfredsställa nuvarande och nya kunders förväntningar. 1 Fokuserad verksamhet Utgångspunkten för Trelleborgs verksamhet är kunden och dennes behov. Under de senaste åren har verksamheten framgångsrikt ompositionerats till en kärna av fyra industriella affärsområden där kunskapen om kundbehov och polymerteknologi är samstärkande. Idag är verksamheten fokuserad mot fordons-, bygg- samt övrig industri. Inriktningen är global med tyngdpunkt i Europa och USA. Den kundnära inriktningen kräver en hög innovationsnivå bland annat när det gäller utveckling av kombinationer av polymera material med andra material, till exempel metaller. tion. Kostnadseffektivitet prioriteras när det gäller mål och styrning. En viktig faktor är också den gemensamma kultur och värdegrund som ger stöd i arbetet med att nå uppsatta mål. Denna kultur har formulerats i fyra kärnvärden kundfokus, prestation, innovation och ansvarstagande. 4 Stark resultatorientering Trelleborg strävar efter goda resultat i alla led av verksamheten. Grunden är tydliga målsättningar förankrade i realistiska bedömningar av möjligheter och resursberoende, samt stöd av chefer och medarbetare. Utfallet följs systematiskt upp mot relevanta interna och externa jämförelseobjekt. En rad nyckelfaktorer är avgörande för affärsverksamhetens goda resultat: kostnadseffektiv tillverkning, synergier i inköp och materialflöden, forskning och utveckling i nära samarbete med kund samt global räckvidd med lokal närvaro. 2 Ledande positioner inom attraktiva segment Trelleborg strävar efter marknadsledarskap inom väl avgränsade produkt- och marknadsområden. Idag står produkter med ledande positioner (nummer 1-3) för cirka 8 procent av kärnverksamhetens omsättning. Marknadernas attraktivitet utvärderas löpande och styrs bland annat av storlek, tillväxttakt, lönsamhet och konkurrenssituation. Trelleborgs marknadsposition värderas utifrån bland annat produktutbud, marknadsandel, lönsamhet, tillväxt samt konkurrensfördelar som teknologiskt försprång. 3 Decentraliserad organisation Trelleborg har en decentraliserad organisation. Den motiveras och styrs av tydliga mål och ett gemensamt och väl utvecklat rapporteringssystem för enhetlig och snabb informa- 1

13 Strategier 11

14 Väl positionerad för fortsatt lönsam tillväxt 12

15 Strategier Grundförutsättningarna är på plats Under de fyra senaste åren har Trelleborg genomfört en framgångsrik ompositionering och koncentration till en industriell kärna av fyra affärsområden baserade på djupt kunnande om kundbehov och polymerteknik. Under samma period har denna kärnverksamhet expanderat med i genomsnitt 22 procent per år. Rörelseresultatet har ökat i samma takt. Huvuddelen av tillväxten har skett genom förvärv. Att förvärva är en väl etablerad kompetens som bedrivs systematiskt i samarbete mellan koncernledning, affärsområden och koncernfunktioner. Förvärven ska stödja byggandet av kritisk massa på attraktiva marknader för att nå ledande positioner. De ska tillföra ny teknik, servicekunnande, erbjuda synergier och ha potential att möta koncernens lönsamhetsmål på medellång sikt. Trelleborgs finansiella styrka ger ett betydande utrymme för förvärv. Trelleborg är därmed en av få industriella aktörer med möjlighet att proaktivt delta i branschens konsolidering. Samtidigt satsar koncernen på organisk tillväxt, genom kundnära forskning och utveckling för nya funktionslösningar, samt inbrytning på nya geografiska marknader och nya kundsegment. Med vidgad tillväxthorisont Trelleborgs fyra strategiska byggstenar anger riktlinjerna för den fortsatta expansionen. Framtida expansionsmöjligheter ses inom kombinationer av polymera och andra material, samt inom ickepolymera material. Drivkrafterna är behov av nya kundlösningar och utvecklingen av nya teknologier och produkter. Expansionsprocessen sker stegvis. Den kan ta sin början i ett specialiserat komponentkunnande. Detta kan vidgas till näraliggande lönsamma produktnischer skapade i synergier med andra produktområden i koncernen. Därifrån kan expansionen fortsätta med utveckling av produkter och kompetens som kan ge tillämpningar för en hel bransch och ökat värde för kund. Genom denna modell vidgas kontinuerligt Trelleborgs tillväxthorisont. Produkt Enskild komponent Nisch System Marknad Komplett kundlösning Balans mellan organisk och förvärvad tillväxt Trelleborg strävar alltid efter långsiktig balans mellan risker och möjligheter. Balansen ska nås geografiskt samt mellan olika branscher och sektorer. Samma balanssträvanden gäller också den organiska och förvärvade tillväxten. Allmänt sett är Trelleborgs marknader mogna men koncernen satsar målmedvetet på forskning, utveckling och entreprenörsanda för att öka antalet attraktiva nischer. De senaste åren har sådana satsningar resulterat i nya verksamhetsområden med hög tillväxt och lönsamhet. Denna prioriterade organiska expansion kompletteras med förvärv och allianser som ett snabbt sätt att skaffa unik kompetens och starka marknadspositioner. 13

16 Trelleborg aktien 22 Trelleborgs B-aktie är noterad på OM Stockholmsbörsen sedan Aktiekapitalet i Trelleborg uppgår till MSEK, fördelat på aktier, var och en på nominellt 25: SEK. Trelleborgkoncernen har två aktieslag: 9 5 A-aktier och B-aktier. Aktier av serie A har tio röster och av serie B en röst. Samtliga A-aktier ägs av de så kallade Dunkerintressena, som består av ett antal stiftelser och fonder skapade genom testamentariska förordnanden av förre ägaren och grundaren av Helsingborgs och Trelleborgs gummifabriker, Henry Dunker, som avled Köpkurs och omsättning Köpkursen för Trelleborgs B-aktie sjönk under året med -12,4 procent (17,5). Stockholmsbörsen All-Share Index sjönk under året med -37,4 procent (-15,6). Högsta betalkurs under året var 18 SEK den 18 och 19 april. Den lägsta noteringen var 64 SEK den 1 oktober. Under 22 omsattes cirka 96,5 miljoner (12 miljoner) Trelleborgaktier på Stockholmsbörsen, vilket motsvarar 17 procent (11) av det totalat antalet aktier i bolaget, till ett värde av MSEK (7 834). Trelleborg var under 22 den 35:e (37) värdemässigt mest omsatta aktien på Stockholmsbörsen. Den genomsnittliga dagsomsättningen uppgick till cirka 386 aktier (49 446) eller 33,3 MSEK (31,3). Av det totala antalet aktier svarade utländska aktieägare vid årsskiftet 22/23 för 16,9 procent (19,1). Andelen institutionellt ägande, inklusive Dunkerintressen, utgjorde i Sverige 68,85 (61,73) och i utlandet 15,26 procent (18,49) eller sammanlagt 84,12 procent (8,22). Uppgifterna bygger bland annat på offentlig aktiebok och förvaltarförteckning den 31 december 22. Utdelningspolitik Utdelningen avses långsiktigt motsvara 3-5 procent av årsvinsten. Konvertibelprogram Moderbolaget emitterade ett konvertibelt förlagslån i november 1998 som erbjöds samtliga anställda i Trelleborgs svenska bolag. Det emitterade beloppet uppgår till 261 MSEK och löper med en fast ränta fastställd som STIBOR* minus,6 procent. Konvertering till aktier kan ske under perioden 21 februari april 24 till en konverteringskurs på 66:9 SEK. Konverteringskursen reducerades från 74 SEK som en följd av utdelningen av Bolidenaktier. Styrelsen i Trelleborg har föreslagit ordinarie bolagsstämma en utdelning om 4:25 SEK per aktie för verksamhetsåret 22. Om bolagsstämman beslutar enligt styrelsens förslag, kommer Kursutveckling och aktieomsättning jan 1998 jan 23 Kursutveckling och aktieomsättning jan 22 jan 23 SEK Delphi Economics Antal Trelleborg B Afv Generalindex Omsatt antal aktier Afv Industri i 1 -tal per månad SEK Delphi Economics 2 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan Trelleborg B Afv Industri Afv Generalindex Antal Omsatt antal aktier i 1 -tal per vecka 14 *STIBOR = Stockholm Inter Bank Offered Rate.

17 T relleborgaktien konverteringskursen att omräknas enligt villkoren för konvertiblerna. Information om den eventuella nya konverteringskursen kan erhållas av Trelleborg från och med den 6 juni 23. Om hela förlagslånet konverteras till aktier till kursen 66:9 SEK kommer antalet aktier att öka med En kapitalrabatt, 15 MSEK, som beräknas med utgångspunkt från skillnaden mellan bolagets konvertibellåneränta och marknadsränta vid emitteringstillfället har tillförts bundet eget kapital, överkursfond, i såväl moderbolag som koncern. Rabatten kostnadsförs som ränta under lånets löptid. Moderbolaget har även utfärdat teckningsoptioner riktade till befattningshavare i Sverige och övriga länder. Teckningsoptionerna ger innehavaren rätt att under perioden 21 februari april 24 köpa 1,11 aktie för varje teckningsoption till ett pris av 66:9 kronor per aktie. Styrelsen i Trelleborg har föreslagit ordinarie bolagsstämma en utdelning om 4:25 SEK per aktie för verksamhetsåret 22. Om bolagsstämman beslutar enligt styrelsens förslag kommer teckningskursen samt antal underliggande aktier per option att omräknas enligt villkoren för teckningsoptionerna. Information om den eventuella nya teckningskursen och antal underliggande aktier kan erhållas av Trelleborg från och med den 6 juni 23. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas medför det en ökning av antalet aktier med Utspädningseffekten vid full konvertering och fullt utnyttjande av optionsrätter vid konverteringskurs 66:9 SEK motsvarar cirka 3 procent av rösterna och cirka 5 procent av kapitalet. Det konvertibla förlagslånet är sedan november 2 noterat på OM Stockholmsbörsen. Optionsprogram för ledande befattningshavare Vid bolagsstämman år 2 beslöts om ett treårigt optionsprogram. Vid bolagsstämman 2, 21 respektive 22 beslöts att utställa upp till 1, 1 1 respektive 1 1 köpoptioner på återköpta aktier av serie B i Trelleborg AB. Dessutom beslöts om överlåtelse av högst 1, 1 1 respektive 1 1 aktier av serie B i Trelleborg i samband med att lösen av köpoptionerna påkallas. Optionerna tilldelades vissa ledande befattningshavare i enlighet med förutsättningarna för 2 års optionsprogram i form av 875, 975, respektive 1 7 optioner. Lösenperioden för optionerna från år 2 är 1 oktober mars 23. Lösenkurs är 78 SEK. Lösenperioden för optionerna från år 21 är 1 oktober mars 24. Lösenkurs är 86 SEK. Lösenperioden för optionerna från år 22 är 1 oktober mars 25. Lösenkurs är 122 SEK. Återköpsprogram För att normalisera balansräkningen och nå målet för avkastning på eget kapital krävs en balanserad finansiell struktur. Trelleborg AB har därför under de senaste åren genomfört omfattande återköp av egna aktier. Vid årskiftet 21/ 22 fanns totalt utestående aktier. Exklusive Trelleborg AB:s eget innehav (3 96 8) uppgick antal aktier till Vid bolagsstämman 22 erhölls fortsatt mandat att fram till bolagsstämman 23 återköpa upp till 1 procent, det vill säga ytterligare cirka 5 miljoner aktier. Under 22 återköpes aktier och vid årsskiftet 22/23 innehade Trelleborg AB aktier för egen räkning. Under första veckan i januari 23 har ytterligare 5 9 aktier återköpts. 15

18 Antal utestående aktier per 31/12 Omstämpling av A-aktier Trelleborgs ordinarie bolagsstämma den 23 april 22 möjliggjorde en omstämpling av A-aktier till motsvarande antal B-aktier. Huvudägarna Dunkerintressen har under året stämplat om 2,5 miljoner av sina 12 miljoner A-aktier till B-aktier. I linje med vad som sades när återköpsprogrammen startade återställer detta Dunkerintressens röstinnehav till i nivå med innehavet innan återköpen påbörjades. Återstående A-aktier får efter omstämplingen 53,9 procent av rösterna av nuvarande 9,6 miljoner aktier och efter full utspädning 52,4 procent (efter konvertibellån och teckningsoptioner) Svenskt och utländskt ägande 1), % Förslag till ordinarie bolagsstämma Förlängning av återköpsmandat Det är styrelsens avsikt att föreslå bolagsstämman att styrelsen får förlängt mandat att återköpa egna aktier upp till 1 procent i linje med tidigare stämmobeslut. 2. Utdelning Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till aktieägarna utdelas en kontantutdelning på 4:25 SEK (4:) per aktie Utländska ägare, kapital Svenska ägare, kapital Utländska ägare, röster Svenska ägare, röster Institutionellt ägande 1), % Övriga ägare, kapital Institutionella ägare 2), kapital 1) Exklusive Trelleborgs innehav 2) Inklusive Dunkerintressen Övriga ägare, röster Institutionella ägare 2), röster 16

19 T relleborgaktien Aktieägarstruktur per 31 december 22 Ägare Antal aktier Procent av aktiekapital 1) Procent av röster 1) Dunkerintressen ,54 57,69 FöreningsSparbanken + fonder ,35 2,65 Skandia Försäkringar + fonder ,4 2,18 AFA-försäkringar ,22 2,9 Franklin Templeton Fonder, US ,98 1,97 Alecta Pensionsförsäkring ,91 1,93 Handelsbanken + fonder + SPP Liv ,27 1,62 S-E-Banken/Trygg-Hansa SE, LU + fonder ,93,95 Svenskt Näringsliv 1 5 1,79,89 State Street Bank US ,39,69 Övriga aktieägare ,22 27,34 Netto utestående aktier , 1, Trelleborg AB ) 7,49 3,85 Summa ) Exklusive Trelleborgs innehav 2) Varav 137 aktier återköpta före årskiftet men registrerade i aktieboken efter årsskiftet. Aktiefördelning per 31 december 22 Antalet ägare av B-aktier uppgick vid årsskiftet 22/23 till (52 315), varav 3 23 (3 97) direktregistrerade och (21 346) förvaltarregistrerade. Antal Antal Procent av totala Förändring mot B-aktier aktieägare antalet B-aktier 31 dec 21, % ,85 1, ,51, ,81 2, ,83-4, Summa , Antal aktier, röster och aktieslag Aktieslag Antal aktier Procent Antal röster Procent A-aktier 9 5 1, ,94 B-aktier , ,6 Summa , , Nyckeltal per aktie Vinst, SEK 4,75 5,35 7,3 8,6 4,2 Vinst, exkl. jämförelsestörande poster, SEK 7,25 7,45 6,5 6,35 4,5 Vinst, exkl. jämförelsestörande poster och goodwill avskrivningar, SEK 8,95 9, 7,35 7,25 4,9 Vinst efter utspädnig, SEK 4,65 5,2 7,5 8,3 4,2 Eget kapital per aktie, SEK 87,5 88,7 84,6 78,5 93,55 Utdelning, SEK 4,25 1) 4, 3,75 3, ) Direktavkastning, % 6, 5, 5,5 4,2 3, Börskurs B-aktien 31 dec, SEK 7,5 8,5 68, 76,5 66, P/E-tal, exkl. jämförelsestörande poster Antal aktier per 31/ i genomsnitt efter utspädning per 31/ efter utspädning i genomsnitt ) Enligt styrelsens och VD:s förslag. 2) Därtill utdelades Trelleborgs innehav av stamaktier i Boliden, vilket uppgick till,398 Bolidenaktie per Trelleborgaktie, motsvarande 6:45 kronor. 17

20 Kärnverksamheten 22 Omsättningen för Trelleborgs kärnverksamhet, det vill säga de fyra affärsområdena Automotive, Wheel Systems, Engineered Systems och Building Systems, uppgick under 22 till MSEK (17 75). Rörelseresultatet, inklusive koncernens gemensamma kostnader, uppgick till 921 MSEK (1 5 MSEK), vilket innebär att rörelsemarginalen sjönk från 5,7 procent till 5,2 procent. Trelleborg Automotive Affärsområdets försäljning fördelar sig med knappt 65 procent i Europa och cirka 3 procent i Nordamerika. År 22 karakteriserades av vikande bilproduktion i Europa, en svag marknad i Japan men en bättre utveckling än väntat i Nordamerika. Marknaderna i Kina och Indien har fortsatts att utvecklats starkt under året. Integrationsarbetet från tidigare förvärv har under året fortsatt och en fabrik har stängts. Viss produktion har flyttats från Tyskland till enheter i Spanien och Turkiet. För att möta en svag marknadsutveckling har personalanpassningar gjorts på motsvarande cirka 5 personer. Vid produktionsenheten i Kalmar togs en ny produktionslinje för att tillverka ADM-produkter (Applied Damping Material/ljudabsorptionsmaterial) i bruk. Produkterna säljs under varumärket Duru-Lam främst till biltillverkare. En ny fabriksenhet för industriella antivibrationsapplikationer har under året tagits i drift i Leicester, England. Trelleborg Wheel Systems I Europa var efterfrågan på jordbruksoch skogsdäck stabil. Marknaden för industridäck minskade i Europa och Nordamerika med cirka 6-8 procent men stabiliserades under andra halvåret. Trelleborg stärkte sina marknadsandelar trots hård konkurrens och betydande prispress. Rörelseresultatet förbättrades kraftigt. Ett omfattande strukturprogram har genomförts, omfattande bland annat omorganisation, omstrukturering av produktion och kostnadsrationaliseringar. Antalet anställda minskade med 244 personer. Nettoförsäljningen per anställd ökade med cirka 8 procent. Programmet hade positiv resultatpåverkan från andra halvåret 22 och beräknas ge full effekt motsvarande drygt 7 MSEK från 24. Ett nytt produktprogram inom skogsdäck, Twin Forestry, introducerades på den europeiska marknaden. Trelleborg Engineered Systems Marknaden för industriförnödenheter minskade i stora delar av världen. Efterfrågan från oljeindustrin var god och efterfrågan på offshoremarknaden stabil. Lönsamheten inom Trelleborg Engineered Systems förbättrades, främst till följd av förbättrad produktmix och lägre kostnader. Förvärv av verksamheten i Seaward International Inc., en av USAs ledande tillverkare av fendersystem, har stärkt Trelleborg som marknadsledare i USA samt förbättrat positionen i Europa och Asien. Förvärven inom bland annat marina fendersystem som genomfördes under 21 har integrerats framgångsrikt. Effektiviseringar och omstruktureringar inom Trelleborg Industrial Hose har bidragit till ökad produktivitet och minskade sälj- och administrationskostnader. Trelleborg White Goods har avyttrats. Trelleborg Building Systems Den totala efterfrågan i Europa var fortsatt svag, framför allt i Tyskland som svarar för drygt en fjärdedel av den europeiska byggmarknaden. Den nordiska byggmarknaden var relativt stabil. Båda affärssegmenten inom Trelleborg Building Systems, Sealing Profiles och Waterproofing Systems, har utvecklats bättre än 21 trots en vikande marknad. Tillväxten var främst en följd av ökade marknadsinsatser. En väl genomförd integrering av danska Phønix Tag, som förvärvades 21, har medfört effektivitetsförbättring och kostnadsreduktion. Strategisk allians med JP Stevens har stärkt positionen inom TPOområden. Trelleborgs ställning som en av två dominerande aktörer inom taktätning i Norden har stärkts genom en allians med Isola i Norge. 18

Trelleborg AB lämnar följande ekonomisk information för räkenskapsåret 2003 T-TIME Hållbarhetsredovisning Internet

Trelleborg AB lämnar följande ekonomisk information för räkenskapsåret 2003 T-TIME Hållbarhetsredovisning Internet Å R S R E D O V I S N I N G 2 2 Å R S R E D O V I S N I N G 2 2 Innehåll Året som gått och nyckeltal 3 Koncernchefen har ordet 4 Affärsidé, Vision och Mål 8 Solid strategisk och operationell plattform

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Januari juni 2003

HALVÅRSRAPPORT. Januari juni 2003 HALVÅRSRAPPORT Januari juni 2003 Nettoomsättningen uppgick till 4 342 MSEK (4 787) under andra kvartalet, och under det första halvåret till 8 631 MSEK (9 330). För jämförbara enheter/valutakurser ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

TRELLEBORG I ETT NÖTSKAL 80% DETTA ÄR POLYMERER Indianerna i Sydamerika upptäckte gummits enastående egenskaper, som i modern tid förfinats genom en

TRELLEBORG I ETT NÖTSKAL 80% DETTA ÄR POLYMERER Indianerna i Sydamerika upptäckte gummits enastående egenskaper, som i modern tid förfinats genom en ÅRSREDOVISNING 2001 Gemensamma koncernresurse Finansiell styrk Internationell erfar TRELLEBORG I ETT NÖTSKAL FYRA KUNDORIENTERADE AFFÄRSOMRÅDEN För att komma marknaderna så nära som möjligt är Trelleborgkoncernen

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari september 2001

DELÅRSRAPPORT Januari september 2001 DELÅRSRAPPORT Januari september 2001 Rörelseresultat, exklusive jämförelse-störande poster, ökade med 17 procent. Koncernens operativa kassaflöde var 726 MSEK (390). Resultat efter finansnetto, exklusive

Läs mer

Value Adding Tech Provider

Value Adding Tech Provider Addtech-koncernen Value Adding Tech Provider Addtech är en teknikhandelskoncern där affärsmannaskap kombineras med spetskompetens. Med utgångspunkt i högteknologiska industrikomponenter och system skapar

Läs mer

Presentation av Addtech

Presentation av Addtech 1 Presentation av Addtech Kort om Addtech En teknikhandelskoncern Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter till egna produkter

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt.

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt. PRESSMEDDELANDE Stockholm den 30 september 2002 ELEKTAS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2002 Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Omräkningar för 2015 och 2016 efter omklassificering av Poggenpohl

Omräkningar för 2015 och 2016 efter omklassificering av Poggenpohl Omräkningar för 2015 och 2016 efter omklassificering av Poggenpohl Koncernens resultaträkning i sammandrag efter omklassificering jan-mar apr-jun jul-sep okt-dec jan-dec Nettoomsättning 3 019 3 308 2 923

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari september 2002

DELÅRSRAPPORT Januari september 2002 DELÅRSRAPPORT Januari september 2002 För jämförbara enheter/valutakurser ökade nettoomsättningen med 1 % i kvartalet. Under tredje kvartalet var nettoomsättningen 4 186 MSEK (4 609). Nettoomsättning i

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

AB VOLVO ÅRSSTÄMMA 2013

AB VOLVO ÅRSSTÄMMA 2013 Så når vi Volvokoncernens fulla potential 1999-2011 2012-2015 2016 TILLVÄXT GENOM FÖRVÄRV TRANSFORMATION FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET Omorganisation & strategi Omfattande produktförnyelse Driva organisk tillväxt

Läs mer

Pressmeddelande från Securitas AB. Securitas AB. Delårsrapport. januari mars 1998

Pressmeddelande från Securitas AB. Securitas AB. Delårsrapport. januari mars 1998 Pressmeddelande från Securitas AB 1998-05-07 Securitas AB Delårsrapport januari mars 1998 Försäljningen ökade med 18 procent till 2.869 MSEK (2.42, varav 9 procent är organisk tillväxt. Resultatet före

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

ELEKTA AB (publ) Tremånadersrapport 1 maj juli Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster blev en förlust på 57 (73) Mkr.

ELEKTA AB (publ) Tremånadersrapport 1 maj juli Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster blev en förlust på 57 (73) Mkr. ELEKTA AB (publ) Tremånadersrapport 1 maj 1999-31 juli 1999 Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster blev en förlust på 57 (73) Mkr. Resultatet före skatter, exklusive jämförelsestörande poster

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (2000-12-01 -- 2001-11-30) Koncernens omsättning för verksamhetsåret uppgick till MSEK 46.528 (35.876) inkl moms, en ökning med 30 procent jämfört med föregående

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

Niomånadersrapport 1 MAJ 31 JANUARI 2003/04

Niomånadersrapport 1 MAJ 31 JANUARI 2003/04 9 Niomånadersrapport 1 MAJ 31 JANUARI 23/4 ELEKTA AB (PUBL) ORG NR 55617-415 NIOMÅNADERSRAPPORT 1 MAJ 31 JANUARI 23/4 Niomånadersrapport 1 maj 31 januari 23/4 Rörelseresultatet uppgick till 192 (235) och

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

SCA Årsstämma 2006 Jan Åström

SCA Årsstämma 2006 Jan Åström SCA Årsstämma 2006 Jan Åström VD och Koncernchef 1 Agenda Ledande konsumentvaruoch pappersföretag Utveckling 2005 Strategiska styrkefaktorer 2 Globalt konsumentvaru- och pappersföretag Skogsindustriprodukter

Läs mer

Mål Att uppnå ledande positioner och skapa skalfördelar inom forskning och utveckling, produktion, marknadsföring

Mål Att uppnå ledande positioner och skapa skalfördelar inom forskning och utveckling, produktion, marknadsföring Å R S R E D O V I S N I N G2003 Innehåll Trelleborgkoncernen år 2003 och nyckeltal 1 Koncernchefen har ordet 2 Trelleborgaktien 4 Affärsidé, Vision och Mål 6 Våra Värderingar 7 En ledande industrikoncern

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998.

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998. Press release SKF - kvartalsrapport 1999 SKF går med vinst igen Efter den stora förlusten för 1998 redovisade SKF åter en vinst under första kvartalet i år. Rörelsemarginalen uppgick till 5.1%. Försäljningen

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Rapport för tredje kvartalet (1/7 30/9 2007)

Rapport för tredje kvartalet (1/7 30/9 2007) Fortsatt förbättring för Doro: Rapport för tredje kvartalet (1/7 30/9 2007) Jérôme Arnaud ny VD i Doro Kraftig förbättring av resultatet efter skatt, 0,9 MKr (-13 MKr) Efter genomförda avyttringar uppgick

Läs mer

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Koncernrapport 7 november 2014 Fokus på tre marknader för lönsam tillväxt JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016 Pressmeddelande Stockholm 2017-01-17 Bokslutskommuniké 2016 Dividend Sweden publicerar sin bokslutskommuniké tidigare än planerat, med anledning av den kallelse till årsstämma som sker idag. Styrelsen

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 1999-12-01--2000-05-31 Koncernens försäljning uppgick till MSEK 17.242 (MSEK 15.683), en ökning med 10%. Justerat för valutakursförändringar blev ökningen 16%. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1997 MediTech Electronic Components Tools and Equipment Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1997 Under tredje kvartalet uppgick resultatet

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Utveckling koncernen (MSEK) Q 4 Q 4 Helår Helår

Utveckling koncernen (MSEK) Q 4 Q 4 Helår Helår ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2006 OMSÄTTNINGSTILLVÄXT OCH STARKT RESULTAT Nettoomsättningen under 2006 ökade med 20,4 procent till 1 285,0 MSEK (1 067,2).

Läs mer

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000 RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 25 april Sid 1 (13) - Nettoresultatet per aktie ökade med 30% jämfört med föregående år - Belopp i Mkr, om ej annat angivits Förändring, % Nettoomsättning 31.229 29.053 7 Rörelseresultat

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg DETTA ÄR VBG GROUP Vänersborg 2016-03-01 DETTA ÄR VBG GROUP Börsnoterad internationell industrikoncern. Tre divisioner. 1,3 miljarder i omsättning, 2015. Grundades 1951 av Herman Krefting. Huvudkontor

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998 Omsättningen ökade med 28% till 6317 MSEK (4949) Organiska tillväxten för jämförbara enheter uppgick till 7% (9) Resultatet före skatt ökade 45% till 530 MSEK (366)

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Innehåll. Bolagsstyrningsrapport 76-83 Styrelse och revisorer 78 Koncernledning 83

Innehåll. Bolagsstyrningsrapport 76-83 Styrelse och revisorer 78 Koncernledning 83 Å R S R E D O V I S N I N G24 Innehåll Under det gångna århundradet har Trelleborg tätat, dämpat och skyddat mot de fyra elementens krafter, i en mängd olika sammanhang. I våra problemlösningar fokuserar

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari september Försäljningen ökade med 99 procent till MSEK (9.154), varav 9 procent är organisk tillväxt

Securitas AB. Delårsrapport januari september Försäljningen ökade med 99 procent till MSEK (9.154), varav 9 procent är organisk tillväxt Securitas AB Delårsrapport januari september 1999 Försäljningen ökade med 99 procent till 18.253 MSEK (9.154), varav 9 procent är organisk tillväxt Resultatet före skatt ökade med 48 procent till 741 MSEK

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) DORO Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) 1/5 Omsättningen uppgick till MKr 278 (347 MKr) Resultatet före skatt uppgick till -26 MKr (12 MKr) Vinst per aktie efter schablonskatt 2,68 Kr (0,82 Kr) Komponentbrist

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Delårsrapport. januari - september

Delårsrapport. januari - september Delårsrapport Q3 januari - september 2002 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2002 Feelgood Svenska AB (publ) (Org. nr. 556511-2058) Belopp inom parentes avser såvitt inte annat anges motsvarande värden föregående

Läs mer

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Pressmeddelande 2004-10-27 Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Koncernens försäljning uppgick till 768 (634) MSEK. Resultatet efter skatt steg 60% till 60,1 (37,5) MSEK. Resultatet per

Läs mer

Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat

Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat Marknad och försäljning Under året steg New Waves omsättning med 43 % till 352 (246) Mkr. Affärsområde Profils omsättning ökade med 43 % till 207 (102)

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året.

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året. N O L ATO D E L Å R S R A P P O R T N I O M Å N A D E R 1 J A N U A R I 3 S E P T E M B E R 2 2, S I D 1 AV 7 NOLATO AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT NIO MÅNADER JANUARI SEPTEMBER Nolato redovisar ett väsentligt

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Securitas AB. Halvårsrapport januari juni Försäljningen ökade med 91 procent till MSEK (5.959), varav 9 procent är organisk tillväxt

Securitas AB. Halvårsrapport januari juni Försäljningen ökade med 91 procent till MSEK (5.959), varav 9 procent är organisk tillväxt Securitas AB Halvårsrapport januari juni 1999 Försäljningen ökade med 91 procent till 11.352 MSEK (5.959), varav 9 procent är organisk tillväxt Resultatet före skatt ökade med 44 procent till 418 MSEK

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Boliden. Delårsrapport januari-september Gruvor Smältverk Zink Koppar Boliden AB 1

Boliden. Delårsrapport januari-september Gruvor Smältverk Zink Koppar Boliden AB 1 Boliden AB 1 Boliden Delårsrapport januari-september 2004 Gruvor Smältverk Zink Koppar Boliden AB 2 Stark återhämtning i världsekonomin Tillväxt kvartal 3, 2004 Globalt - Cu-konsumtion 7 % - Cu-produktion

Läs mer

Årsstämma 2017 Årsstämma 2017

Årsstämma 2017 Årsstämma 2017 Årsstämma Över 200 bolag Verksamhet i 28 länder i 4 världsdelar 5 500 anställda Årlig tillväxt på 17% i genomsnitt sedan starten 1978 Nettoomsättning 13 miljarder SEK God tillväxt i omsättning och vinst

Läs mer

Pressmeddelande från Securitas AB. Securitas AB. Delårsrapport. januari juni 1998

Pressmeddelande från Securitas AB. Securitas AB. Delårsrapport. januari juni 1998 Pressmeddelande från Securitas AB 1998-08-06 Securitas AB Delårsrapport januari juni 1998 Försäljningen ökade med 17 procent till 5.959 MSEK (5.083), varav 8 procent är organisk tillväxt. Resultatet före

Läs mer