Trelleborg AB lämnar följande ekonomisk information för räkenskapsåret 2003 T-TIME Hållbarhetsredovisning Internet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trelleborg AB lämnar följande ekonomisk information för räkenskapsåret 2003 T-TIME Hållbarhetsredovisning Internet"

Transkript

1 Å R S R E D O V I S N I N G 2 2 Å R S R E D O V I S N I N G 2 2

2 Innehåll Året som gått och nyckeltal 3 Koncernchefen har ordet 4 Affärsidé, Vision och Mål 8 Solid strategisk och operationell plattform 1 Väl positionerad för fortsatt lönsam tillväxt 12 Trelleborgaktien 14 Kärnverksamheten 18 Trelleborg Automotive 2 Trelleborg Wheel Systems 26 Trelleborg Engineered Systems 3 Trelleborg Building Systems 34 Trelleborgs innovationsprocess en nyckelfaktor för framgång 38 Våra kärnvärden 4 Code of Conduct (uppförandekod) 42 Människor och Miljö 44 Koncernens finansverksamhet 48 Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkningar, koncernen med kommentarer 54 Balansräkningar, koncernen med kommentarer 56 Kassaflödesanalyser, koncernen med kommentarer 58 Resultaträkningar och kassaflödesanalyser, moderbolaget 6 Balansräkningar, moderbolaget 61 Redovisnings- och värderingsprinciper 62 Noter 64 Revisionsberättelse 79 Fem år i sammandrag 8 Ekonomiska definitioner 81 Styrelse och revisorer 82 Koncernledning 84 Ekonomisk information 85 Analytiker, aktieägarkontakt 85 Bolagsstämma 86 Trelleborgkoncernen i världen 87 Koncernadresser 87 Trelleborg AB är ett publikt bolag. Org.nr This Annual Report is also available in English. Sifferuppgifter inom parentes avser 21 om inte annat anges. Svenska kronor (SEK) används genomgående. Tusen kronor förkortas TSEK och miljoner kronor MSEK.

3 Trelleborgkoncernen i sammandrag Detta är Trelleborg Trelleborg är ett globalt industriföretag som utvecklar och tillverkar produkter som till stora delar bygger på gummits många tillämpningsområden. Koncernen har cirka 15 anställda i 4 länder. Huvudkontoret ligger i Trelleborg, Sverige. Koncernchef är Fredrik Arp, styrelseordförande är Anders Narvinger. Trelleborg AB grundades 195 och har under sin långa historia byggt upp en unik spjutspetskompetens inom polymerteknik och dess applikationsområden. Under de senaste åren har Trelleborgs verksamhet framgångsrikt koncentrerats till en kärna av fyra industriella affärsområden där kunskapen om kundbehov och polymerteknologi är samstärkande. Verksamheten är fokuserad mot kunder inom fordons-, bygg- och övrig industri. Trelleborg strävar efter marknadsledarskap inom väl avgränsade produkt- och marknadsområden. Idag står produkter med ledande positioner (placering 1-3) för cirka 8 procent av kärnverksamhetens omsättning. Affärsidé Vision Trelleborg utvecklar, tillverkar och marknadsför funktionsorienterade produkter, system och tjänster med kunskaper om polymerteknologi, marknader och kunder som bas. Mål Att uppnå ledande positioner och skapa ekonomiska skalfördelar inom forskning och utveckling, produktion, marknadsföring samt service. Trelleborgs vision är att vara ett ledande globalt industriföretag, främst inom det polymera området, genom att erbjuda: våra kunder det högsta totala värdet av produkter och tjänster. våra anställda en utmanande och utvecklande arbetsmiljö. våra aktieägare en långsiktigt god avkastning. Solid strategisk plattform Fyra strategiska byggstenar utgör basen för Trelleborgs verksamhet och anger riktlinjerna för fortsatt expansion. Fokuserad verksamhet Ledande positioner inom attraktiva segment Decentraliserad organisation Stark resultatorientering SEK Kursutveckling/aktieomsättning jan 22 jan 23 Delphi Economics 2 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan Trelleborg B Afv Industri Afv Generalindex Antal Omsatt antal aktier i 1 -tal per vecka Trelleborgaktien Trelleborgs B-aktie är noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista sedan Nettoomsättning och rörelseresultat Räntabilitet på eget kapital Vinst per aktie MSEK Nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster, MSEK MSEK 12 % Räntabilitet på eget kapital exkl. jämförelsestörande poster, % SEK Vinst per aktie exkl. jämförelsestörande poster, SEK

4 Fyra fokuserade affärsområden Ledande positioner = placering nummer 1-3 Nettoomsättning andel, koncernen* Rörelseresultat andel, koncernen** Trelleborg Automotive Arbetar främst med antivibrationsprodukter, i första hand mot den lätta fordonsindustrin, där Trelleborg är världsledande. Läs mer på sidan 2. Automotive AVS Industriell AVS Bromsshims Fordonsbälgar 53% 56% Trelleborg Wheel Systems Arbetar i två segment: solida industridäck för truckar och annan utrustning för materialhantering samt specialdäck mot lantbruksoch skogsmarknaden. Läs mer på sidan 26. Lantbruksdäck Solida industridäck 17% 12% Trelleborg Engineered Systems Erbjuder flödessystem och ingenjörslösningar till ett flertal marknadssegment, som infrastruktur-, olje- samt offshoremarknaden. Läs mer på sidan 3. Industrislang Industrislang distribution Marina fendersystem Gummiduk Muddringslang Tunneltätningar Kemskyddsdräkter 19% 18% Trelleborg Building Systems Erbjuder produkter för fuktisolering och tätning i första hand för den europeiska byggmarknaden, men även till konsumentmarknaden. Läs mer på sidan 34. Konsumentprofiler Industriprofiler Tätskikt, gummi 11% 14% * Kärnverksamheten ** Kärnverksamheten exkl. koncerngemensamma kostnader

5 Året som gått 22 Förvärv av verksamheten i Seaward International Inc. har stärkt Trelleborgs position inom marina fendersystem. Expansion av produktionsenheten i Kalmar. Ny fabrik för tillverkning av ljudabsorptionsmaterialet Duru-Lam. Ny produktionsanläggning för industriella antivibrationsapplikationer i Leicester, England. Internationellt samarbetsavtal med JP Stevens, USAs ledande tillverkare inom TPO-produkter för tak- och marktäckning. Genomgripande omstrukturerings- och effektiviseringsprogram inom Trelleborg Wheel Systems. Antalet anställda i koncernen har minskats med cirka 1 personer, exkl. avyttringar. Försäljning av verksamheten inom Metech International Inc. Avyttring av Trelleborg White Goods. Nyckeltal Nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster, MSEK Resultat efter finansiella poster, exkl. jämförelsestörande poster, MSEK Operativt kassaflöde, MSEK Avkastning på sysselsatt kapital exkl. goodwillavskrivningar, % 11,7 12,2 Räntabilitet på eget kapital, % 5,5 6,3 Räntabilitet på eget kapital exkl. jämförelsestörande poster, % 8,3 8,9 Soliditet, % 48,1 44,2 Vinst per aktie, SEK 4,75 5,35 Vinst per aktie, exkl. jämförelsestörande poster, SEK 7,25 7,45 Vinst per aktie efter utspädning, SEK 4,65 5,2 Eget kapital per aktie, SEK 87,5 88,7 Finansiella tillgångar minus skulder, MSEK Skuldsättningsgrad, % 4, 41,7 Investeringar i anläggningar, MSEK Medelantal anställda Utdelning per A och B aktie, SEK 1) 4,25 4, Börskurs den 31 december, B aktien, SEK 7,5 8,5 Antal utestående aktier den 31 december exkl. eget innehav ) För 22 enligt styrelsens och VD:s förslag. För definitioner, se sidan 81. 3

6 Koncernchef Fredrik Arp: Starka effektiviseringsinsatser under året har lagt grunden för ökad konkurrenskraft och fortsatt tillväxt 4

7 K oncernchefen har ordet Bäste aktieägare, Det gångna året bjöd på en svag konjunktur men ett flertal ljuspunkter för Trelleborgkoncernen. En rad interna åtgärder kommer att få bestående positiva effekter. Vi har genom fortsatt förbättrad kostnadseffektivitet ökat koncernens konkurrenskraft. Trelleborgkoncernen stärkte sig också strategiskt och fortsatte en framgångsrik integration av förvärvade tillgångar samt ökade sin status hos prioriterade kunder. Hos merparten av dessa kunder är vi ett förstahandsval vad gäller tekniska lösningar och vår kunds utvecklings- Vi har genom förbättrad kostnadseffektivitet ökat koncernens konkurrenskraft. partner. Denna position har vi under året ytterligare stärkt. Vi kan bland annat avläsa detta i ett ökande antal utvecklingsuppdrag som torde resultera i en framtida bättre tillväxt. Utvecklingen på våra huvudmarknader, med undantag av en överraskande stark bilproduktion i USA, har varit fortsatt svag under året. Svag volymutveckling och ökande råvarupriser karakteriserade samtliga affärsområden. Detta kunde till stor del kompenseras av förbättrad produktivitet och fortsatta integrationsvinster. Våra kärnverksamheter under året Utifrån dessa förutsättningar tycker jag därför att en vinst före skatt och jämförelsestörande poster på 92 miljoner kronor får anses som tillfredsställande och är resultatet av en mängd interna åtgärder inom såväl utveckling som kostnadseffektivitet. Koncernens största affärsområde Automotive fortsatte sitt omfattande integrationsprogram för förvärvade företag planenligt. En produktionsenhet har stängts i England och viss produktion har flyttats från Tyskland till Turkiet och Spanien. För att möta en svag marknadsutveckling gjordes personalanpassningar med motsvarande cirka 5 anställda. Förbättrad produktivitet och fortsatta integrationsvinster kunde i huvudsak kompensera för en svag volymutveckling i Europa. Flera nya produkter har introducerats under året. Ett bra exempel är nya omställbara motorfästen som elektroniskt anpassar dämpningen efter vibrationsfrekvensen, som har levererats till flera biltillverkare. Samarbetsavtalet med japanska Tokai har varit fruktbart med ett antal nya order som följd, bland annat med komponenter till nya Nissan Terrano. Ett nytt ERP-system (Enterprise Resource Planning) har introducerats i den europeiska verksamheten. Det gemensamma ERP-systemet kommer att förenkla fortsatt integre- 5

8 ring och stödja affärsområdets organisationsstruktur. Utrullningen av affärsområdets gemensamma elektroniska inköpssystem forsatte 22. Systemet har minskat antalet externa leverantörer och ökat effektiviteten i inköpen. Under året färdigställdes två nya produktionsanläggningar för affärsområdet. I Kalmar togs en ny produktionslinje för att tillverka ADM-produkter (ljudabsorptionsmaterial) i bruk. Intresset för det nya materialet är stort. En modernare och effektivare produktionsanläggning för industriella antivibrationsapplikationer i Leicester har ersatt en tidigare anläggning på samma plats, och produktionen startade under fjärde kvartalet. För andra året i rad steg såväl omsättning som rörelseresultat för affärsområdet Trelleborg Engineered Systems. Ett långsiktigt rationaliseringsprogram parat med strategiskt riktiga förvärv, som förvärvet av amerikanska fendertillverkaren Seaward, har tagit affärsområdet flera steg närmare koncernens avkastningsmål. Inriktningen mot produkter med högt teknikinnehåll och ett bredare produktprogram för infrastrukturprojekt börjar nu också ge frukt. Flera framgångsrika produktlanseringar har gjorts, bland annat Trelline (slangsystem) för utvinning av olja i djupa vatten. Även affärsområdet Building Systems ökade såväl omsättning som rörelseresultat 22. Investeringar i marknadssatsningar, fortsatt rationaliseringsarbete och full effekt av Phönix Tag-förvärvet var viktigaste orsakerna. Två viktiga allianser för takprodukter, med amerikanska JP Stevens och norska Isola, har också öppnat upp för framtida tillväxt i affärsområdet. Under året har dessutom affärsområdet etablerat partnerskap med ledande fönstertillverkare för att skapa ökad europeisk täckning för tätningsprofiler. Trelleborg Wheel Systems, som är det mest cykliska av koncernens affärsområden, hade ett tufft 21 med delmarknader som i vissa fall minskade med upp till 3 procent. Under 22 stabiliserades våra viktigaste marknader, dock på en relativt låg nivå. Ett omfattande strukturprogram genomfördes framgångsrikt under året och effekterna av detta höjde resultatet för affärsområdet jämfört med föregående år. Under året förstärktes också sortimentet inom skogsdäck med en ny produktserie som introducerades på den europeiska marknaden. Affärsområdet lyckades därtill stärka sina marknadsandelar inom radiala jordbruksdäck i Europa och inom industridäck i Nordamerika trots hård konkurrens. Glädjande är också att affärsområdenas fokuserade ansträngningar gjorde att koncernen även under 22 nådde sitt mål med ett operativt kassaflöde i nivå med rörelseresultatet. Även 22 innebar tyvärr en kraftig reduktion av antalet anställda. De två senaste åren har koncernen minskat sin personal med cirka 2 personer. Personalreduktioner i samband med effektiviseringar är en nödvändig och ständigt pågående del i att vara underleverantör. Min förhoppning är dock att vi framöver ska återgå till ett mer normalt läge. Få tillgångar utanför kärnan Tillgångar utanför kärnverksamheten utgjorde i slutet av året mindre än fyra procent av koncernens nettotillgångar. Under året avyttrades verksamheten inom metallåtervinningsföretaget Metech International Inc. liksom Trelleborg White Goods. Jämförelsestörande poster hänförliga till dessa avyttringar påverkade rörelseresultatet med -43 MSEK. Utanför vår kärnverksamhet har Trelleborgkoncernen nu endast kvar innehav i Trenorkoncernen (49 procent) och i Boliden (6 procent). Innehavet i Trenorkoncernen gav under året en resultatpåverkan före skatt med 83 MSEK. Det bokförda värdet uppgick till 24 MSEK. I Trenor ingår Bröderna Edstrands, Reynolds samt VVS- och elgrossisten Ahlsell. Under året gjordes merparten av de nödvändiga förberedelserna för en eventuell börsintroduktion av Ahlsell. Boliden har påverkat Trelleborgkoncernens resultat med -159 MSEK. Våra starka finanser möjliggör ett högt förtroende hos våra kunder som betraktar oss som en stabil och säker affärspartner. Återköp påverkar vinsten per aktie positivt För att normalisera balansräkningen och nå målet för avkastning på eget kapital har vi sedan år 2 genomfört omfattande återköp av egna aktier. Vid bolagsstämman 22 förlängdes mandatet att fram till bolagsstämman 23 återköpa upp till 1 procent av utestående aktier. Under 22 återköptes ytterligare aktier. Som en följd av återköpen under de senaste åren har antalet aktier minskat kraftigt, vilket även efter finansiella kostnader påverkar vinsten per aktie positivt. 6

9 K oncernchefen har ordet Stark finansiell ställning ger möjligheter Alltsedan Trelleborg inledde sin koncentration mot nuvarande kärnverksamhet har koncernen haft en stark finansiell ställning. Våra starka finanser möjliggör ett högt förtroende hos våra kunder som betraktar oss som en stabil och stark affärspartner. Banden med våra kunder stärker i sin tur våra möjligheter till organisk tillväxt. I varje affärsområde prioriteras nu därför inte bara produktutveckling och inbrytning på nya marknader utan också nya system- och funktionslösningar samt ett bredare arbete mot våra eftermarknader. I det rådande affärsklimatet blir den organiska tillväxten allt viktigare. Men en stark finansiell ställning ger oss också förutsättningarna att förvärva verksamheter som i linje med våra planer stärker oss geografiskt eller produktmässigt. Tillväxt prioriteras före återköp Trelleborgs styrelse har under året ytterligare förtydligat ambitionerna kring koncernens finansiella struktur och vår strategiska inriktning. Framgent kommer koncernen att prioritera tillväxt före ytterligare återköpsprogram. Vår skuldsättningsgrad är nu inom ramen för vad som får anses rimligt givet att de expansionsmöjligheter vi identifierat i våra kärnområden genomförs. Den ökade globaliseringen i dessa kärnområden med en kontinuerlig konkurrens, fordrar en successivt ökad skala i allt vi gör. Från teknik och utveckling och ett breddat produktsortiment till bättre geografisk spridning. För att fortsätta att delta i den pågående konsolideringen på många av våra marknader är det därför viktigt att bibehålla en stark finansiell ställning. Med utgångspunkt från affärsområdenas produktområden kommer vi att söka expansionen i tre dimensioner. Vi kommer att söka produkter i sidled med bra tillväxtpotential och som stärker sortimentet till samma kunder. Vi kommer att utveckla funktionslösningar som ger mer utveckling, service och eftermarknad. Och vi kommer att stärka nuvarande positioner inom områden där vi vill nå ökad skala och konkurrenskraft och/eller bättre geografisk täckning. Vi kan här konstatera att tillgängligheten på tillgångar av kvalitetskaraktär, med för oss potential till god framtida avkastning, varit starkt begränsade under 22. Samtidigt har våra många kontakter, diskussioner och förhandlingar med olika marknadsaktörer under året gett oss möjligheten att förtydliga våra förvärvsstrategier och vi har skapat oss en ännu bättre bild av hur vi vill växa när väl klimatet för förvärvsdriven tillväxt förbättras. Europa och USA kommer även fortsatt att vara våra huvudmarknader. Men vår ambition är att andelsmässigt öka vår närvaro i både Asien och nya marknader såsom länder i Östeuropa. Samtidigt är vår strävan att även framgent ha en bra balans mellan kundsegmenten fordonsindustri och industri/ bygg. Prioriteringar och marknadsutsikter för verksamhetsåret 23 För industriproduktionen förväntas året starta svagt för att under andra halvåret troligen successivt stärkas. Fordonsproduktionen förväntas bli något svagare jämfört med föregående år i såväl USA som i Europa. Förhoppningen är att 23 blir denna konjunkturs sista svaga år och att en tillväxtfas kan ta fart i slutet av året. I det rådande affärsklimatet blir den organiska tillväxten allt viktigare. Den osäkerhet som finns kring konjunkturen, huvudsakligen för volymutvecklingen på den amerikanska fordonsmarknaden och efterfrågan på den europeiska industrimarknaden, möter Trelleborg med ett antal åtgärder. Vi fortsätter fokusera på kostnadseffektivitet och ett bra kassaflöde. Samtliga affärsområden har också igångsatta eller planerade åtgärder för att förbättra rörelsemarginalen. Dessa åtgärder ska ge marginalförbättringar motsvarande cirka 1 procentenhet inom månader. Därtill kan dagens höga råvarupriser komma att reduceras vid en fortsatt svag konjunktur. Trelleborg har de senaste åren ökat sin konkurrenskraft och betydande ansträngningar kommer att göras inom samtliga affärsområden för att öka den organiska tillväxten. Parallellt med ovan beskrivna åtgärder pågår ett arbete att stärka våra positioner via förvärv enligt de riktlinjer som ovan beskrivits. Tack för goda insatser Att kunna stärka vår verksamhet i en svag konjunktur har krävt extraordinära insatser på många plan. Ansträngningar från många enskilda har varit imponerande och jag vill här passa på att tacka alla Trelleborgare för den goda kämparanda som ni visade under 22. Väl mött till ett nytt spännande verksamhetsår! Fredrik Arp VD och koncernchef 7

10 Affärsidé Vision och Mål Affärsidé Trelleborg utvecklar, tillverkar och marknadsför funktionsorienterade produkter, system och tjänster med kunskaper om polymerteknologi, marknader och kunder som bas. Vision Trelleborgs vision är att vara ett ledande globalt industriföretag, främst inom det polymera området, genom att erbjuda: våra kunder det högsta totala värdet av produkter och tjänster våra anställda en utmanande och utvecklande arbetsmiljö våra aktieägare en långsiktigt god avkastning. 8

11 Affärsidé, Vision och Mål Finansiella mål och utfall 22 Tillväxtmål Trelleborgs marknader är i allmänhet mogna. Koncernen ska nå målet av 15-2 procent årlig tillväxt över en konjunkturcykel, främst genom förvärv av företag inom teknikoch marknadsområden som kompletterar och förstärker vår verksamhet och där synergier bidrar till uppfyllandet av de finansiella målen. I genomsnitt ska fem procentenheter av tillväxtmålet uppnås genom organisk tillväxt, baserad bland annat på egen produktutveckling samt inbrytning på nya geografiska marknader. En negativ makroekonomisk utveckling globalt har under året begränsat den organiska tillväxten i våra viktiga marknader och även påverkat möjligheterna för företagsförvärv. Mål Att uppnå ledande positioner och skapa ekonomiska skalfördelar inom forskning och utveckling, produktion, marknadsföring samt service. Finansiella mål Avkastning på sysselsatt kapital Avkastningsmål 15% % Avkastningskravet på det sysselsatta kapitalet uppgår till 15 procent före goodwillavskrivningar. Den negativa makroekonomiska utvecklingen i kombination med att koncernens effektiviseringsprogram inte nått fullt genomslag under året är faktorer som påverkat utfallet. Avkastning på eget kapital Avkastningsmål 15% % Avkastning på det egna kapitalet exkl. jämförelsestörande poster ska motsvara en riskfri avkastning plus en rimlig riskpremie. Målnivån, över en konjunkturcykel, är satt till 15 procent efter skatt. Kapitalstrukturen, med en hög andel eget kapital, har tillsammans med den lägre operativa avkastningen bidragit till att avkastningsmålet inte nåddes under 22. Skuldsättningsgrad Mål % % Koncernens långsiktiga mål avseende kapitalstrukturen är att nettoskulden i förhållande till det egna kapitalet bör ligga i intervallet 75 till 125 procent. Denna skuldsättningsgrad bedöms utgöra en rimlig balans mellan avkastningsmål och finansiell stabilitet. Kärnverksamheten, nettoomsättning MSEK Genomsnittlig tillväxt: 22 procent Kärnverksamheten, rörelseresultat 1) MSEK Genomsnittlig tillväxt: 16 procent ) Exklusive koncerngemensamma kostnader % Operativt kassaflöde Mål i nivå med rörelseresultat Målsättningen är att vårt operativa kassaflöde bör vara i nivå med rörelseresultatet exkl. resultatandelar i intressebolag och jämförelsestörande poster. Målet överträffades, beroende på att årets investeringar understeg avskrivningsnivån och att rörelsekapital frigjordes. 9

12 Solid strategisk och operationell plattform Fyra byggstenar utgör de strategiska grundvalen för Trelleborgs verksamhet. De syftar till att positionera Trelleborg som ett ledande företag inom de produktområden och på de marknader där möjligheterna är gynnsammast för att förverkliga koncernens tillväxt- och finansiella mål. De stakar ut vägvalen på kort och medellång sikt vad gäller organisation och resursfördelning i arbetet med att tillfredsställa nuvarande och nya kunders förväntningar. 1 Fokuserad verksamhet Utgångspunkten för Trelleborgs verksamhet är kunden och dennes behov. Under de senaste åren har verksamheten framgångsrikt ompositionerats till en kärna av fyra industriella affärsområden där kunskapen om kundbehov och polymerteknologi är samstärkande. Idag är verksamheten fokuserad mot fordons-, bygg- samt övrig industri. Inriktningen är global med tyngdpunkt i Europa och USA. Den kundnära inriktningen kräver en hög innovationsnivå bland annat när det gäller utveckling av kombinationer av polymera material med andra material, till exempel metaller. tion. Kostnadseffektivitet prioriteras när det gäller mål och styrning. En viktig faktor är också den gemensamma kultur och värdegrund som ger stöd i arbetet med att nå uppsatta mål. Denna kultur har formulerats i fyra kärnvärden kundfokus, prestation, innovation och ansvarstagande. 4 Stark resultatorientering Trelleborg strävar efter goda resultat i alla led av verksamheten. Grunden är tydliga målsättningar förankrade i realistiska bedömningar av möjligheter och resursberoende, samt stöd av chefer och medarbetare. Utfallet följs systematiskt upp mot relevanta interna och externa jämförelseobjekt. En rad nyckelfaktorer är avgörande för affärsverksamhetens goda resultat: kostnadseffektiv tillverkning, synergier i inköp och materialflöden, forskning och utveckling i nära samarbete med kund samt global räckvidd med lokal närvaro. 2 Ledande positioner inom attraktiva segment Trelleborg strävar efter marknadsledarskap inom väl avgränsade produkt- och marknadsområden. Idag står produkter med ledande positioner (nummer 1-3) för cirka 8 procent av kärnverksamhetens omsättning. Marknadernas attraktivitet utvärderas löpande och styrs bland annat av storlek, tillväxttakt, lönsamhet och konkurrenssituation. Trelleborgs marknadsposition värderas utifrån bland annat produktutbud, marknadsandel, lönsamhet, tillväxt samt konkurrensfördelar som teknologiskt försprång. 3 Decentraliserad organisation Trelleborg har en decentraliserad organisation. Den motiveras och styrs av tydliga mål och ett gemensamt och väl utvecklat rapporteringssystem för enhetlig och snabb informa- 1

13 Strategier 11

14 Väl positionerad för fortsatt lönsam tillväxt 12

15 Strategier Grundförutsättningarna är på plats Under de fyra senaste åren har Trelleborg genomfört en framgångsrik ompositionering och koncentration till en industriell kärna av fyra affärsområden baserade på djupt kunnande om kundbehov och polymerteknik. Under samma period har denna kärnverksamhet expanderat med i genomsnitt 22 procent per år. Rörelseresultatet har ökat i samma takt. Huvuddelen av tillväxten har skett genom förvärv. Att förvärva är en väl etablerad kompetens som bedrivs systematiskt i samarbete mellan koncernledning, affärsområden och koncernfunktioner. Förvärven ska stödja byggandet av kritisk massa på attraktiva marknader för att nå ledande positioner. De ska tillföra ny teknik, servicekunnande, erbjuda synergier och ha potential att möta koncernens lönsamhetsmål på medellång sikt. Trelleborgs finansiella styrka ger ett betydande utrymme för förvärv. Trelleborg är därmed en av få industriella aktörer med möjlighet att proaktivt delta i branschens konsolidering. Samtidigt satsar koncernen på organisk tillväxt, genom kundnära forskning och utveckling för nya funktionslösningar, samt inbrytning på nya geografiska marknader och nya kundsegment. Med vidgad tillväxthorisont Trelleborgs fyra strategiska byggstenar anger riktlinjerna för den fortsatta expansionen. Framtida expansionsmöjligheter ses inom kombinationer av polymera och andra material, samt inom ickepolymera material. Drivkrafterna är behov av nya kundlösningar och utvecklingen av nya teknologier och produkter. Expansionsprocessen sker stegvis. Den kan ta sin början i ett specialiserat komponentkunnande. Detta kan vidgas till näraliggande lönsamma produktnischer skapade i synergier med andra produktområden i koncernen. Därifrån kan expansionen fortsätta med utveckling av produkter och kompetens som kan ge tillämpningar för en hel bransch och ökat värde för kund. Genom denna modell vidgas kontinuerligt Trelleborgs tillväxthorisont. Produkt Enskild komponent Nisch System Marknad Komplett kundlösning Balans mellan organisk och förvärvad tillväxt Trelleborg strävar alltid efter långsiktig balans mellan risker och möjligheter. Balansen ska nås geografiskt samt mellan olika branscher och sektorer. Samma balanssträvanden gäller också den organiska och förvärvade tillväxten. Allmänt sett är Trelleborgs marknader mogna men koncernen satsar målmedvetet på forskning, utveckling och entreprenörsanda för att öka antalet attraktiva nischer. De senaste åren har sådana satsningar resulterat i nya verksamhetsområden med hög tillväxt och lönsamhet. Denna prioriterade organiska expansion kompletteras med förvärv och allianser som ett snabbt sätt att skaffa unik kompetens och starka marknadspositioner. 13

16 Trelleborg aktien 22 Trelleborgs B-aktie är noterad på OM Stockholmsbörsen sedan Aktiekapitalet i Trelleborg uppgår till MSEK, fördelat på aktier, var och en på nominellt 25: SEK. Trelleborgkoncernen har två aktieslag: 9 5 A-aktier och B-aktier. Aktier av serie A har tio röster och av serie B en röst. Samtliga A-aktier ägs av de så kallade Dunkerintressena, som består av ett antal stiftelser och fonder skapade genom testamentariska förordnanden av förre ägaren och grundaren av Helsingborgs och Trelleborgs gummifabriker, Henry Dunker, som avled Köpkurs och omsättning Köpkursen för Trelleborgs B-aktie sjönk under året med -12,4 procent (17,5). Stockholmsbörsen All-Share Index sjönk under året med -37,4 procent (-15,6). Högsta betalkurs under året var 18 SEK den 18 och 19 april. Den lägsta noteringen var 64 SEK den 1 oktober. Under 22 omsattes cirka 96,5 miljoner (12 miljoner) Trelleborgaktier på Stockholmsbörsen, vilket motsvarar 17 procent (11) av det totalat antalet aktier i bolaget, till ett värde av MSEK (7 834). Trelleborg var under 22 den 35:e (37) värdemässigt mest omsatta aktien på Stockholmsbörsen. Den genomsnittliga dagsomsättningen uppgick till cirka 386 aktier (49 446) eller 33,3 MSEK (31,3). Av det totala antalet aktier svarade utländska aktieägare vid årsskiftet 22/23 för 16,9 procent (19,1). Andelen institutionellt ägande, inklusive Dunkerintressen, utgjorde i Sverige 68,85 (61,73) och i utlandet 15,26 procent (18,49) eller sammanlagt 84,12 procent (8,22). Uppgifterna bygger bland annat på offentlig aktiebok och förvaltarförteckning den 31 december 22. Utdelningspolitik Utdelningen avses långsiktigt motsvara 3-5 procent av årsvinsten. Konvertibelprogram Moderbolaget emitterade ett konvertibelt förlagslån i november 1998 som erbjöds samtliga anställda i Trelleborgs svenska bolag. Det emitterade beloppet uppgår till 261 MSEK och löper med en fast ränta fastställd som STIBOR* minus,6 procent. Konvertering till aktier kan ske under perioden 21 februari april 24 till en konverteringskurs på 66:9 SEK. Konverteringskursen reducerades från 74 SEK som en följd av utdelningen av Bolidenaktier. Styrelsen i Trelleborg har föreslagit ordinarie bolagsstämma en utdelning om 4:25 SEK per aktie för verksamhetsåret 22. Om bolagsstämman beslutar enligt styrelsens förslag, kommer Kursutveckling och aktieomsättning jan 1998 jan 23 Kursutveckling och aktieomsättning jan 22 jan 23 SEK Delphi Economics Antal Trelleborg B Afv Generalindex Omsatt antal aktier Afv Industri i 1 -tal per månad SEK Delphi Economics 2 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan Trelleborg B Afv Industri Afv Generalindex Antal Omsatt antal aktier i 1 -tal per vecka 14 *STIBOR = Stockholm Inter Bank Offered Rate.

17 T relleborgaktien konverteringskursen att omräknas enligt villkoren för konvertiblerna. Information om den eventuella nya konverteringskursen kan erhållas av Trelleborg från och med den 6 juni 23. Om hela förlagslånet konverteras till aktier till kursen 66:9 SEK kommer antalet aktier att öka med En kapitalrabatt, 15 MSEK, som beräknas med utgångspunkt från skillnaden mellan bolagets konvertibellåneränta och marknadsränta vid emitteringstillfället har tillförts bundet eget kapital, överkursfond, i såväl moderbolag som koncern. Rabatten kostnadsförs som ränta under lånets löptid. Moderbolaget har även utfärdat teckningsoptioner riktade till befattningshavare i Sverige och övriga länder. Teckningsoptionerna ger innehavaren rätt att under perioden 21 februari april 24 köpa 1,11 aktie för varje teckningsoption till ett pris av 66:9 kronor per aktie. Styrelsen i Trelleborg har föreslagit ordinarie bolagsstämma en utdelning om 4:25 SEK per aktie för verksamhetsåret 22. Om bolagsstämman beslutar enligt styrelsens förslag kommer teckningskursen samt antal underliggande aktier per option att omräknas enligt villkoren för teckningsoptionerna. Information om den eventuella nya teckningskursen och antal underliggande aktier kan erhållas av Trelleborg från och med den 6 juni 23. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas medför det en ökning av antalet aktier med Utspädningseffekten vid full konvertering och fullt utnyttjande av optionsrätter vid konverteringskurs 66:9 SEK motsvarar cirka 3 procent av rösterna och cirka 5 procent av kapitalet. Det konvertibla förlagslånet är sedan november 2 noterat på OM Stockholmsbörsen. Optionsprogram för ledande befattningshavare Vid bolagsstämman år 2 beslöts om ett treårigt optionsprogram. Vid bolagsstämman 2, 21 respektive 22 beslöts att utställa upp till 1, 1 1 respektive 1 1 köpoptioner på återköpta aktier av serie B i Trelleborg AB. Dessutom beslöts om överlåtelse av högst 1, 1 1 respektive 1 1 aktier av serie B i Trelleborg i samband med att lösen av köpoptionerna påkallas. Optionerna tilldelades vissa ledande befattningshavare i enlighet med förutsättningarna för 2 års optionsprogram i form av 875, 975, respektive 1 7 optioner. Lösenperioden för optionerna från år 2 är 1 oktober mars 23. Lösenkurs är 78 SEK. Lösenperioden för optionerna från år 21 är 1 oktober mars 24. Lösenkurs är 86 SEK. Lösenperioden för optionerna från år 22 är 1 oktober mars 25. Lösenkurs är 122 SEK. Återköpsprogram För att normalisera balansräkningen och nå målet för avkastning på eget kapital krävs en balanserad finansiell struktur. Trelleborg AB har därför under de senaste åren genomfört omfattande återköp av egna aktier. Vid årskiftet 21/ 22 fanns totalt utestående aktier. Exklusive Trelleborg AB:s eget innehav (3 96 8) uppgick antal aktier till Vid bolagsstämman 22 erhölls fortsatt mandat att fram till bolagsstämman 23 återköpa upp till 1 procent, det vill säga ytterligare cirka 5 miljoner aktier. Under 22 återköpes aktier och vid årsskiftet 22/23 innehade Trelleborg AB aktier för egen räkning. Under första veckan i januari 23 har ytterligare 5 9 aktier återköpts. 15

18 Antal utestående aktier per 31/12 Omstämpling av A-aktier Trelleborgs ordinarie bolagsstämma den 23 april 22 möjliggjorde en omstämpling av A-aktier till motsvarande antal B-aktier. Huvudägarna Dunkerintressen har under året stämplat om 2,5 miljoner av sina 12 miljoner A-aktier till B-aktier. I linje med vad som sades när återköpsprogrammen startade återställer detta Dunkerintressens röstinnehav till i nivå med innehavet innan återköpen påbörjades. Återstående A-aktier får efter omstämplingen 53,9 procent av rösterna av nuvarande 9,6 miljoner aktier och efter full utspädning 52,4 procent (efter konvertibellån och teckningsoptioner) Svenskt och utländskt ägande 1), % Förslag till ordinarie bolagsstämma Förlängning av återköpsmandat Det är styrelsens avsikt att föreslå bolagsstämman att styrelsen får förlängt mandat att återköpa egna aktier upp till 1 procent i linje med tidigare stämmobeslut. 2. Utdelning Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till aktieägarna utdelas en kontantutdelning på 4:25 SEK (4:) per aktie Utländska ägare, kapital Svenska ägare, kapital Utländska ägare, röster Svenska ägare, röster Institutionellt ägande 1), % Övriga ägare, kapital Institutionella ägare 2), kapital 1) Exklusive Trelleborgs innehav 2) Inklusive Dunkerintressen Övriga ägare, röster Institutionella ägare 2), röster 16

19 T relleborgaktien Aktieägarstruktur per 31 december 22 Ägare Antal aktier Procent av aktiekapital 1) Procent av röster 1) Dunkerintressen ,54 57,69 FöreningsSparbanken + fonder ,35 2,65 Skandia Försäkringar + fonder ,4 2,18 AFA-försäkringar ,22 2,9 Franklin Templeton Fonder, US ,98 1,97 Alecta Pensionsförsäkring ,91 1,93 Handelsbanken + fonder + SPP Liv ,27 1,62 S-E-Banken/Trygg-Hansa SE, LU + fonder ,93,95 Svenskt Näringsliv 1 5 1,79,89 State Street Bank US ,39,69 Övriga aktieägare ,22 27,34 Netto utestående aktier , 1, Trelleborg AB ) 7,49 3,85 Summa ) Exklusive Trelleborgs innehav 2) Varav 137 aktier återköpta före årskiftet men registrerade i aktieboken efter årsskiftet. Aktiefördelning per 31 december 22 Antalet ägare av B-aktier uppgick vid årsskiftet 22/23 till (52 315), varav 3 23 (3 97) direktregistrerade och (21 346) förvaltarregistrerade. Antal Antal Procent av totala Förändring mot B-aktier aktieägare antalet B-aktier 31 dec 21, % ,85 1, ,51, ,81 2, ,83-4, Summa , Antal aktier, röster och aktieslag Aktieslag Antal aktier Procent Antal röster Procent A-aktier 9 5 1, ,94 B-aktier , ,6 Summa , , Nyckeltal per aktie Vinst, SEK 4,75 5,35 7,3 8,6 4,2 Vinst, exkl. jämförelsestörande poster, SEK 7,25 7,45 6,5 6,35 4,5 Vinst, exkl. jämförelsestörande poster och goodwill avskrivningar, SEK 8,95 9, 7,35 7,25 4,9 Vinst efter utspädnig, SEK 4,65 5,2 7,5 8,3 4,2 Eget kapital per aktie, SEK 87,5 88,7 84,6 78,5 93,55 Utdelning, SEK 4,25 1) 4, 3,75 3, ) Direktavkastning, % 6, 5, 5,5 4,2 3, Börskurs B-aktien 31 dec, SEK 7,5 8,5 68, 76,5 66, P/E-tal, exkl. jämförelsestörande poster Antal aktier per 31/ i genomsnitt efter utspädning per 31/ efter utspädning i genomsnitt ) Enligt styrelsens och VD:s förslag. 2) Därtill utdelades Trelleborgs innehav av stamaktier i Boliden, vilket uppgick till,398 Bolidenaktie per Trelleborgaktie, motsvarande 6:45 kronor. 17

20 Kärnverksamheten 22 Omsättningen för Trelleborgs kärnverksamhet, det vill säga de fyra affärsområdena Automotive, Wheel Systems, Engineered Systems och Building Systems, uppgick under 22 till MSEK (17 75). Rörelseresultatet, inklusive koncernens gemensamma kostnader, uppgick till 921 MSEK (1 5 MSEK), vilket innebär att rörelsemarginalen sjönk från 5,7 procent till 5,2 procent. Trelleborg Automotive Affärsområdets försäljning fördelar sig med knappt 65 procent i Europa och cirka 3 procent i Nordamerika. År 22 karakteriserades av vikande bilproduktion i Europa, en svag marknad i Japan men en bättre utveckling än väntat i Nordamerika. Marknaderna i Kina och Indien har fortsatts att utvecklats starkt under året. Integrationsarbetet från tidigare förvärv har under året fortsatt och en fabrik har stängts. Viss produktion har flyttats från Tyskland till enheter i Spanien och Turkiet. För att möta en svag marknadsutveckling har personalanpassningar gjorts på motsvarande cirka 5 personer. Vid produktionsenheten i Kalmar togs en ny produktionslinje för att tillverka ADM-produkter (Applied Damping Material/ljudabsorptionsmaterial) i bruk. Produkterna säljs under varumärket Duru-Lam främst till biltillverkare. En ny fabriksenhet för industriella antivibrationsapplikationer har under året tagits i drift i Leicester, England. Trelleborg Wheel Systems I Europa var efterfrågan på jordbruksoch skogsdäck stabil. Marknaden för industridäck minskade i Europa och Nordamerika med cirka 6-8 procent men stabiliserades under andra halvåret. Trelleborg stärkte sina marknadsandelar trots hård konkurrens och betydande prispress. Rörelseresultatet förbättrades kraftigt. Ett omfattande strukturprogram har genomförts, omfattande bland annat omorganisation, omstrukturering av produktion och kostnadsrationaliseringar. Antalet anställda minskade med 244 personer. Nettoförsäljningen per anställd ökade med cirka 8 procent. Programmet hade positiv resultatpåverkan från andra halvåret 22 och beräknas ge full effekt motsvarande drygt 7 MSEK från 24. Ett nytt produktprogram inom skogsdäck, Twin Forestry, introducerades på den europeiska marknaden. Trelleborg Engineered Systems Marknaden för industriförnödenheter minskade i stora delar av världen. Efterfrågan från oljeindustrin var god och efterfrågan på offshoremarknaden stabil. Lönsamheten inom Trelleborg Engineered Systems förbättrades, främst till följd av förbättrad produktmix och lägre kostnader. Förvärv av verksamheten i Seaward International Inc., en av USAs ledande tillverkare av fendersystem, har stärkt Trelleborg som marknadsledare i USA samt förbättrat positionen i Europa och Asien. Förvärven inom bland annat marina fendersystem som genomfördes under 21 har integrerats framgångsrikt. Effektiviseringar och omstruktureringar inom Trelleborg Industrial Hose har bidragit till ökad produktivitet och minskade sälj- och administrationskostnader. Trelleborg White Goods har avyttrats. Trelleborg Building Systems Den totala efterfrågan i Europa var fortsatt svag, framför allt i Tyskland som svarar för drygt en fjärdedel av den europeiska byggmarknaden. Den nordiska byggmarknaden var relativt stabil. Båda affärssegmenten inom Trelleborg Building Systems, Sealing Profiles och Waterproofing Systems, har utvecklats bättre än 21 trots en vikande marknad. Tillväxten var främst en följd av ökade marknadsinsatser. En väl genomförd integrering av danska Phønix Tag, som förvärvades 21, har medfört effektivitetsförbättring och kostnadsreduktion. Strategisk allians med JP Stevens har stärkt positionen inom TPOområden. Trelleborgs ställning som en av två dominerande aktörer inom taktätning i Norden har stärkts genom en allians med Isola i Norge. 18

Med fokus på POLYMERE R

Med fokus på POLYMERE R Med fokus på POLYMERE R Trelleborg AB Årsredovisning 2000 Innehåll Detta är Trelleborg Trelleborg är en fokuserad världsomspännande industrikoncern. Basen för verksamheten är spetskompetens inom polymera

Läs mer

Solutions Securing Values

Solutions Securing Values Solutions Securing Values ÅRSREDOVISNING 25 Innehåll Symbolen markerar att mer information fi nns på www.trelleborg.com Trelleborg AB är ett publikt bolag. Org.nr. 5566-3421. Säte i Trelleborg, Sverige.

Läs mer

Diagram och tabeller. Läsanvisningar

Diagram och tabeller. Läsanvisningar Årsredovisning 1999 INNEHÅLL Året i sammandrag 3 Koncernchefen har ordet 4 5 Koncernöversikt 6 11 Redovisning per affärsområde Trelleborg Automotive 12 17 Trelleborg Wheel Systems 18 21 Trelleborg Engineered

Läs mer

Komfort. Säkerhet. Årsredovisning 1997. Miljö

Komfort. Säkerhet. Årsredovisning 1997. Miljö Komfort Säkerhet Årsredovisning 1997 Miljö Innehåll Diagram och tabeller Året i sammandrag 3 Koncernchefen har ordet 4 5 Koncernöversikt 8 13 Industriverksamheten 16 19 Trelleborg Automotive 20 21 Trelleborg

Läs mer

TRELLEBORG TREASURY AB (publ)

TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Finansinspektionens diarienummer: 11-4141 Datum: 18 april 211 TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Medium Term Note Program i svenska kronor Tillägg till Trelleborg Treasury AB (publ) grundprospekt, vilket godkänts

Läs mer

SCA Årsredovisning 2005

SCA Årsredovisning 2005 SCA Årsredovisning 2005 Innehåll SCA i korthet 1 Produktutveckling 2 Året 2005 i korthet 3 Koncernchefens kommentar 4 Långsiktigt värdeskapande 6 SCA-koncernen 13 SCA-aktien 14 Personliga hygienprodukter

Läs mer

SCA Årsredovisning 2010

SCA Årsredovisning 2010 SCA Årsredovisning 2010 Detta är SCA SCA skapar värde genom att infria kunders och konsumenters behov i en anda av innovation, ständig effektivisering och med en uttalad vilja att bidra till en hållbar

Läs mer

OMSLAGSBILDEN Omslagsbilden visar tre representanter för den globala verkstadskoncernen Sandvik. Från vänster:

OMSLAGSBILDEN Omslagsbilden visar tre representanter för den globala verkstadskoncernen Sandvik. Från vänster: Sandvik Årsredovisning 2002 OMSLAGSBILDEN Omslagsbilden visar tre representanter för den globala verkstadskoncernen Sandvik. Från vänster: Pulkit Datta, 24 år, civilingenjör, Sandvik Tooling, Pune, Indien.

Läs mer

Investment AB Latour (publ) Årsredovisning 2006

Investment AB Latour (publ) Årsredovisning 2006 Investment AB Latour (publ) Årsredovisning 2006 Innehåll 1 2006 i korthet 2 Latour en aktiv och långsiktig ägare 4 Koncernchefens översikt 7 Latours historik i korthet 8 Börsportföljen 10 Latouraktien

Läs mer

Årsredovisning 2000 SCAS HYGIENPRODUKTER, FÖRPACKNINGAR OCH SKOGSINDUSTRIPRODUKTER ANVÄNDS DAGLIGEN ÖVER HELA VÄRLDEN

Årsredovisning 2000 SCAS HYGIENPRODUKTER, FÖRPACKNINGAR OCH SKOGSINDUSTRIPRODUKTER ANVÄNDS DAGLIGEN ÖVER HELA VÄRLDEN Årsredovisning 2000 SCAS HYGIENPRODUKTER, FÖRPACKNINGAR OCH SKOGSINDUSTRIPRODUKTER ANVÄNDS DAGLIGEN ÖVER HELA VÄRLDEN Året som gått Kassaflödet från rörelsen var fortsatt starkt och uppgick till 6.652

Läs mer

Koncernchef Peter Nilssons tal till stämman, Trelleborgs årsstämma 2006

Koncernchef Peter Nilssons tal till stämman, Trelleborgs årsstämma 2006 Koncernchef Peter Nilssons tal till stämman, Trelleborgs årsstämma 2006 Bästa aktieägare! 2005 blev ett händelserikt år med 100-årsfirande, en rad nya utmaningar och förvärv. Under året har Trelleborg

Läs mer

SCA Årsredovisning 2011. Vi gör skillnad i människors vardag

SCA Årsredovisning 2011. Vi gör skillnad i människors vardag SCA Årsredovisning 2011 Vi gör skillnad i människors vardag Innehåll n Inledning Detta är SCA... flik Vd-ord... 2 SCA-aktien... 4 Strategi... 6 n Koncernen Verksamhet och struktur... 12 Förvärv, investeringar

Läs mer

Investment AB Latour (publ) Årsredovisning 2008

Investment AB Latour (publ) Årsredovisning 2008 Investment AB Latour (publ) Årsredovisning 2008 Innehåll 3 2008 i sammandrag 4 Det här är Latour 6 Koncernchefens översikt 8 Latouraktiens substansvärde 10 Latouraktiens totalavkastning 12 Latouraktien

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2002 / 2003

ÅRSREDOVISNING 2002 / 2003 ÅRSREDOVISNING 2002 / 2003 1 INNEHÅLL 1 Lagercrantz Group i korthet 2 VD har ordet 4 Lagercrantz aktie 6 Affärsidé, mål och strategier 8 Marknad och produkter 10 Organisation och kompetens 12 Electronics

Läs mer

VBG 2004 i korthet. VD-ordet: Anders Birgersson. Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer

VBG 2004 i korthet. VD-ordet: Anders Birgersson. Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer VBG AB Årsredovisning 2004 04 VBG 2004 i korthet VD-ordet: Anders Birgersson Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer VBGs själ Samhällsrollen Engagemang och gemenskap Varumärkeskapitalet

Läs mer

VOLVO KONCERNEN EKONOMISK REDOVISNING 2004

VOLVO KONCERNEN EKONOMISK REDOVISNING 2004 VOLVO KONCERNEN EKONOMISK REDOVISNING 2004 2 VDs kommentar 4 Volvoaktien 6 Förvaltningsberättelse 6 Verksamhetsåret 2004 10 Resultatutveckling 12 Finansiell ställning 14 Kassaflödesanalys 16 Finansiella

Läs mer

SCA Årsredovisning 2007

SCA Årsredovisning 2007 SCA Årsredovisning 2007 sdf asdf jk lsd fo sdf lkj df sdjwer wei sdf l sdfj skj dfop sd lfkj sdlfks jif dslfjk sdfjkas slkdfj dfsoi sdfklja södlfk dfjs sdfök söfk sdfklja södlfk dfjs sdfök söfk sdfklja

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp.

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahls roll som VVS-grossist är att förenkla flödet av varor och information mellan leverantörer och kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahl är en samarbetspartner som ansvarar för kundens lager,

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 2010

Sandvik Årsredovisning 2010 Korrektur 2C 2011-01-25 Sandvik Årsredovisning 2010 Innehåll Året i korthet 1 Detta är Sandvik 2 Koncernchefens kommentar 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Förvärvsstrategi 9 Sandvik-aktien 10 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Geveko är Europas ledande vägmarkeringsföretag. Produkter och tjänster ska bidra till en säkrare trafikmiljö och därmed följa Gevekos affärsidé att

Geveko är Europas ledande vägmarkeringsföretag. Produkter och tjänster ska bidra till en säkrare trafikmiljö och därmed följa Gevekos affärsidé att Geveko är Europas ledande vägmarkeringsföretag. Produkter och tjänster ska bidra till en säkrare trafikmiljö och därmed följa Gevekos affärsidé att aktivt delta i trafiksäkerhetsarbetet i Europa. Årsredovisning

Läs mer

Korrektur 5 2011-02-17. Sandvik Årsredovisning 2010

Korrektur 5 2011-02-17. Sandvik Årsredovisning 2010 Korrektur 5 2011-02-17 Sandvik Årsredovisning 2010 Innehåll Året i korthet 1 Detta är Sandvik 2 Koncernchefens kommentar 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Förvärvsstrategi 9 Sandvik-aktien 10 Förvaltningsberättelse

Läs mer

VBG Group Årsredovisning. Fokuserad och lönsam styrning av ledande divisioner.

VBG Group Årsredovisning. Fokuserad och lönsam styrning av ledande divisioner. VBG Group Årsredovisning 2014 Fokuserad och lönsam styrning av ledande divisioner. VBG GROUP ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Innehåll Året i korthet 1 Detta är VBG Group 2 Vision 4 Ekonomisk utveckling 6

Läs mer

SCA Årsredovisning 2012

SCA Årsredovisning 2012 SCA Årsredovisning 2012 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik Vd-ord... 2 SCAs värdeskapande... 4 Drivkrafter... 6 Mål och strategi... 8 Innovation och varumärken... 10 SCA-aktien... 12 Information till

Läs mer

Getinge AB. Årsredovisning 2002

Getinge AB. Årsredovisning 2002 Getinge AB Årsredovisning 2002 Bolagsstämma och rapporter 2003 Ordinarie bolagsstämma äger rum onsdagen den 23 april 2003 kl. 16.00 i Getingehallen. Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman

Läs mer

Årsredovisning 2006/2007

Årsredovisning 2006/2007 Årsredovisning 2006/2007 Innehåll Året som gått 1 Lagercrantz Group 2 Lagercrantz Group i korthet 3 VD har ordet 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Decentralisering och målstyrning 7 En stark företagskultur

Läs mer

Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004

Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004 Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004 04 Atlas Copcos fakturering ökade 9 % till MSEK 48 654. Rörelseresultatet ökade till MSEK 6 700 (5 310) vilket motsvarar en marginal på 13.8 %

Läs mer

GUNNEBO ÅRSREDOVISNING 2000

GUNNEBO ÅRSREDOVISNING 2000 GUNNEBO ÅRSREDOVISNING 2000 Gunnebo i korthet Innehållsförteckning 3 Viktiga händelser under 2000 4 Koncernchefens kommentar 6 Gunnebo-aktien 8 Säkerhetsmarknaden 10 Gunnebos vision 11 Gunnebos nya organisation

Läs mer

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport Ledande inom växande energi- och miljömarknader Innehåll Under fliken Alfa Laval på 2 minuter 1 Viktiga händelser 2007 2 Fjärde året i

Läs mer

Välkommen till Elanders årsredovisning 2008! Mölnlycke, februari 2009

Välkommen till Elanders årsredovisning 2008! Mölnlycke, februari 2009 KOMMANDE RAPPORTER FRÅN ELANDERS Delårsrapport januari-mars: 23 april 2009 Delårsrapport januari-juni: 14 juli 2009 Delårsrapport januari-september: 22 oktober 2009 Bokslutskommuniké 2009: 29 januari 2010

Läs mer