Examensarbete i ämnet företagsekonomi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Examensarbete i ämnet företagsekonomi"

Transkript

1 Institutionen för ekonomi Titel: Vindraftverks störande effekt på småhusfastigheter Författare: Mikael Jonsson Kurspoäng: Kursnivå: 15 högskolepoäng Kandidatkurs (C-nivå) Examensarbete i ämnet företagsekonomi

2 Förord Jag vill tacka de personer som gjort detta examensarbete möjligt att genomföra. Tack till Hans Söderblom och Henrik Roos vid Lantmäteriets huvudkontor i Gävle som inspirerade mig att påbörja examensarbetet och som bistått med goda råd under arbetets gång. Genom Lantmäteriet fick jag tillgång till deras datorer och program som var en förutsättning för genomförandet. Framför allt vill jag framföra ett stort tack till de personer som ställde upp och besvarade mina frågor. Utan deras medverkan hade inte detta examensarbete blivit möjligt att genomföra. Jag vill också tacka min handledare professor Bo Söderberg för bra vägledning och handledning i arbetet. 2

3 SAMMANFATTNING Titel: Vindraftverks störande effekt på småhusfastigheter Nivå: C -uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Mikael Jonsson Handledare: Professor Bo Söderberg (Högskolan i Gävle, Institutionen för ekonomi) Datum: 2009 oktober Syfte: Syftet med examensarbetet är att undersöka vilka typer av effekter som uppstår för boende i småhus som ligger i närheten av vindkraftverk. Syftet är också att undersöka vilka konsekvenser närheten till vindkraftverk har på värdet på småhus. Jag försöker framför allt att få svar på frågan huruvida vindkraftverk upplevs ha en negativ värdepåverkan på småhusfastigheter, samt hur de olika störningarna från vindkraftverk beror av avståndet till bebyggelsen. Metod: Undersökningen avgränsas till att studera effekterna på småhusbebyggelse som ligger i närheten av vindkraftverk. Som en bakgrund till undersökningen presenteras olika fakta och statistik om vindkraftverk. Den genomförs med hjälp av intervjuer med ägare till småhus vars fastigheter är belägna i närheten av vindkraftverk. Resultaten av intervjuerna jämförs med tidigare undersökningar och erfarenheter varefter egna slutsatser dras. Resultat & slutsats: Vindkraftverk står idag för cirka 1,4 % av den totala nettoprodukionen av el i Sverige. Andelen har ökat väsentligt under senare år och med tanke på alla pågående projekt och planer på nya vindkraftverk runt om i landet kommer troligen andelen att fortsätta att öka. Vindkraftverken ger visserligen en miljövänlig el-produktion men för bebyggelse i vindkraftverkens närhet kan de samtidigt upplevas som en miljöstörning. I första hand rör det sig om buller, skuggbildningar och förfulning av landskapet som vindkraftverk i närheten av småhusbebyggelse ger upphov till. I vissa fall upplevs effekterna av vindkraftverk som positiva t.ex. i form av byggande av nya vägar. Undersökningen resulterade i följande: Andelen personer som störs är relativt liten. Störningen tar sig uttryck i första hand som buller och skuggbildning. I min undersökning är det cirka 20 % av boende i närheten av vindkraftverk som är mer eller mindre störda. Övriga cirka 80 % uppger att de ibland kan höra ljud från vindkraftverken men att de inte upplever det som störande. Avståndet mellan bebyggelse och vindkraftverk har betydelse för hur störningen upplevs. Men det är också av stor betydelse i vilket väderstreck vindkraftverket står i förhållande till bebyggelsen. Svaren i undersökningen visar på att vindkraftverk i närheten av småhus har mycket liten inverkan på fastigheternas marknadsvärden. 3

4 Förslag till fortsatt forskning: Under de kommande åren planeras det att byggas många nya vindkraftverk runt om i Sverige. En del av dessa kan komma att byggas i närheten av bebyggelse. Detta ökar möjligheten att finna fastigheter i närheten av vindkraftverk som gått till försäljning och därigenom bli det möjligt att göra ortsprisanalyser av värdeinverkan. Uppsatsens bidrag: Uppsatsen ger en inblick i vindkraftsverks påverkan på människor och fastigheter i dess omedelbara närhet. Nyckelord: Vindkraftverk, störning, värdeinverkan 4

5 ABSTRACT Title: Wind turbines effects on dwelling-houses. Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration Author: Mikael Jonsson Supervisor: Professor Bo Söderberg (Högskolan i Gävle, Institutionen för ekonomi) Date: 2009 October Aim: The aim with the essay is to examine which types of effects that arise for people living nearby wind turbines. The aim is also to examine which consequences nearby wind turbines has on the value on dwelling-houses. Method: The survey was delimited to study the effects on settlement nearby wind turbines. As a background to the survey different facts and statistics about wind turbines is presented. A series of interviews with people living nearby wind turbines has been done. The results of the interviews were compared with earlier surveys and experiences whereupon own conclusions were drawn. Result & Conclusions: The survey resulted in the following: Most people living nearby wind turbines are not disturbed. In my survey, it is approximately 20 % that is more or less disturbed. Some people say that they hear noises but they are not disturbed. The distance between settlements and wind turbines are important for how the disturbance is experienced. But it is also of significance in which point of the compass the wind turbines is standing in relation to the settlement. From the replies it can also be interpreted that the effect on the market value of the houses is very small. Suggestions for future research: During the future years, it is planned to be built many new wind turbines in Sweden. A part of these can be built nearby settlement. This increases the possibility to find dwelling-houses nearby wind turbines that has gone to sale and thereby it will be possible to do analyses of the value effects on dwelling-houses. Contribution of the thesis: The essay gives an insight in wind turbines impact on people and dwelling-houses in their immediate vicinity Key words: Wind turbine, disturbance, value effect 5

6 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Syfte Metodik Synpunkter på undersökningsmetoden Vindkraftverk Prövning och tillstånd Riktvärden/riktlinjer Dagsläget Framtiden Erfarenheter från rättsfall Resultat av undersökningen Undersökningens genomförande Statistik om de som besvarade frågorna Svaren på frågorna Diskussion Litteraturförteckning Intervjufrågor till boende nära vindkraftverk Brevutskick inför intervjuerna Beskrivning av undersökningsområdena Intervjusvar

7 1. Inledning 1.1 Bakgrund Vindkraftverk blir en allt vanligare syn i landskapet. Detta leder till att många boende kommer att påverkas av vindkraftverkens negativa och positiva effekter på omgivningen. Dessa effekter har behandlats i olika undersökningar. Bland annat har Energimyndigheten undersökt hur vindkraftverken uppfattas av omgivningen. För att vindkraftverken ska accepteras av de boende är det främst två faktorer som är viktiga. Den ena är vindkraftverkens förankring i landskapet, det ska kännas att de är en naturlig del i omgivningen och inte som ett främmande objekt. Den andra faktorn är att vindkraftverken verkligen är till någon nytta och levererar någon energi (Energimyndigheten, 2007). De negativa effekter som framkommit är främst: Buller Skuggbildning Förfulning av landskapsbilden Boendes reaktioner är oftast mindre negativa när vindkraftverken väl är byggda än innan. Enligt flera undersökningar som gjorts är det få som verkligen störs av ljud från vindkraftverk. Men det finns många olika uppfattningar om vindkraftverkens inverkan. Människor boende på landet uppfattar vindkraftverk mer störande än boende i villaområden och tätorter. Detta kan bero på att i tätorterna är det normalt mer buller och annat ljud vilket gör att ljud från vindkraftverk inte hörs lika mycket som på landet. Oftast upplevs vindkraftverk mer ljudstörande om man ser dem (Naturvårdsverket, 2008). I Ödeshög kommun planerar man att bygga ungefär 75 stycken supervindkraftverk, varje vindkraftverk beräknas vara 150 meter höga. De som bor i närheten av de områden där dessa är planerade att byggas är mycket kritiska till detta av olika skäl. Bland annat är man rädd att deras ostörda natur ska förstöras av bullret från vindkraftverken. På grund av detta har man startat en förening. Föreningen bildades i februari år 2009 med syftet att bevara Ödeshögs kommun från akustiska och visuella störningar från vindkraftverk dvs. att man inte bygger vindkraftverk som stör boende, natur och kulturarv samt att i övrigt verka för en god livskvalité i Ödeshögs kommun. Dvs. att vindkraftsverk byggs på rätt plats och med rätta förutsättningar (Rättvis vind, 2009) I undersökningen Vindkraftens miljöpåverkan, Fallstudie av vindkraftverk i boendemiljö, Högskolan på Gotland visar det sig också att vindkraften kan föra med sig en del positiva effekter. Den kan ge bättre vägar, den kan ge ekonomiska fördelar och vindkraftverken kan ses som landmärken. 7

8 1.2 Syfte Syftet med examensarbetet är att undersöka vilka typer av effekter som uppstår för boende i småhus som ligger i närheten av vindkraftverk. Jag beskriver vilka skador vindkraftverk kan medföra på småhus och vilka positiva effekter som dessa medför. Syftet är också att undersöka vilka konsekvenser närheten till vindkraftverk har på värdet på småhus. Jag försöker framför allt att få svar på huruvida vindkraftverk upplevs ha en negativ värdepåverkan på småhusfastigheter, samt hur de olika störningarna från vindkraftverk beror av avståndet dit. En hypotes som prövas i examensarbetet är att avståndet mellan småhuset och vindkraftverket är av betydelse för hur vindkraftverket uppfattas av boende i småhus. 1.3 Metodik Undersökningen genomförs med hjälp av intervjuer med ägare till fastigheter som är belägna i närheten av vindkraftverk. Den avgränsas till att enbart studera effekterna på småhusbebyggelse. Som en bakgrund till undersökningen presenteras olika fakta och statistik om vindkraftverk och dess påverkan på närboende människor. Resultaten av intervjuerna jämförs med tidigare undersökningar och erfarenheter varefter egna slutsatser dras. 1.4 Synpunkter på undersökningsmetoden Den undersökningsmetod jag använder, telefonintervjuer, fungerar bra beroende på att respondenternas svar blir mer utförliga än om jag hade gjort en enkätundersökning. Det är möjligt att ställa följdfrågor vilket inte är möjligt vid en enkätundersökning. Självklart finns det både för- och nackdelar med olika metoder, så även med denna. En nackdel är att det ibland var svårt att höra vad de svarande sade. Jag stötte även på personer som bara lade på luren och andra som nästan skrek jag är inte intresserad. De flesta var dock trevliga och ställde upp och besvarade frågorna. Brevet som jag skickade ut, och där jag presenterade mig själv och min undersökning, tror jag hjälpte till att få folk att svara på mina frågor. Det var lätt att få kontakt när jag berättade att det var jag som skickat ett brev till er. Folk förstod då att det inte var någon telefonsäljare eller liknande. Ett annat sätt att utföra undersökningen hade varit att skicka ut ett brev med en enkät till ett större antal personer och be dem svara skriftligt på frågorna. Nackdelen med en sådan metod är att det är större risk för att man inte vill eller har tid att svara på frågorna. En fördel med en sådan metod är att man får mer tid att tänka igenom frågorna och svaren och kanske också prata ihop sig med resten av familjen. 8

9 I det här fallet var det också en svårighet att finna tillräckligt många områden med vindkraftverk som ligger nära tätbebyggelse. Det var en av huvudorsakerna till att jag valde intervjumetoden. 9

10 2. Vindkraftverk 2.1 Prövning och tillstånd De lagar som berör byggande av vindkraftverk är bl.a. Miljöbalken (MB) för miljötillstånd och miljöanmälan, Plan- och bygglagen (PBL) för bygglov och bygganmälan samt Naturresurslagen (NRL). Reglerna om tillstånd och prövning enligt MB och PBL är ändrade sedan 1 augusti 2009 (Lantmäteriet, 2009). Vindkraftverk omfattas av MB:s bestämmelser om miljöfarlig verksamhet. Enligt MB ska för denna typ av verksamhet väljas sådan plats att ändamålet kan vinnas med minsta intrång och olägenhet utan oskälig kostnad. Regeringen kan föreskriva att det ska vara förbjudet att uppföra större vindkraftverk utan tillstånd eller anmälan. Tillstånd enligt MB får endast ges om den kommun där vindkraftverket ska uppföras har tillstyrkt det. Kravet på tillstånd enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller för Två eller flera vindkraftverk där alla verken, inklusive rotorblad, är högre än 150 meter. Sju eller fler verk där alla verken inklusive rotorblad är högre än 120 meter. Varje tillkommande verk som tillsammans med redan uppförda verk innebär att man kommer upp till tillståndsgränsen för punkterna ovan, eller varje verk som uppförs i en befintlig tillståndspliktig grupp av vindkraftverk. Enligt samma lag gäller krav på anmälan för Vindkraftverk som är högre än 50 meter. Två eller flera vindkraftverk som står tillsammans. Varje tillkommande verk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk. Vidare krävs enligt MB en miljökonsekvensbeskrivning för vindkraftverk som kräver tillstånd. Inom områden där det råder stor efterfrågan på mark för byggnader och anläggningar krävs det enligt PBL detaljplan för att få uppföra vindkraftverk. Detaljplan behövs dock inte om reglering redan har skett genom områdesbestämmelser eller om lämpligheten kan prövas direkt i bygglovsansökan. Kravet på miljökonsekvensbeskrivning sammanfaller med MB:s krav. Enligt PBL krävs det även bygglov för att uppföra vindkraftverk om Det planerade verket är högre än 20 meter. Det planerade verket placeras närmare fastighetsgräns än verkets höjd över marken. Det planerade verket är fast monterat på byggnad. Vindturbinens diameter är större än tre meter. 10

11 Figur 1. Vindkraftverk på Polhemsskolan i Gävle (foto: författaren). Även NRL ska tillämpas vid prövning av miljöfarlig verksamhet. I 2 kap. NRL föreskrivs att mark- eller vattenområden som har betydelse från allmän synpunkt på grund av områdets naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- och kulturmiljön. Är området av riksintresse för angivna ändamål följer av paragrafens andra stycke att det ska skyddas mot åtgärder med sådan verkan som avses i första stycket. Det finns ett antal områden i landet som är klassade av Energimyndigheten som riksintresse för vindbruk. Idag rör det sig om 423 områden i 20 län vars totala yta utgör drygt två procent av Sveriges yta. Är ett område bedömt som riksintresse för vindbruk innebär det att Energimyndigheten bedömt området som speciellt lämpat för vindkraft till elproduktion. 2.2 Riktvärden/riktlinjer Det finns inga utarbetade riktvärden i Sverige för vilka störningar som kan tillåtas från vindkraftverk. Enligt rättspraxis får buller från vindkraftverk under ett helt dygn inte överskrida en ekvivalent ljudnivå på 40 db(a) och för momentana ljud vid bostäder 55 db(a). 40 db(a) kan jämföras med ljudet som ett modernt kylskåp avger. Om dessa nivåer överskrids ska verksamhetsutövaren vidta åtgärder så att nivåerna inte överskrids. Det har i SOU 1999:75 konstaterats att med anledning av skuggbildning bör skyddsavståndet för moderna vindkraftverk i de mest utsatta väderstrecken bli längre än de skyddsavstånd som krävs enligt de svenska riktlinjerna för buller vid bostäder. De platser där skuggeffekterna främst behöver beaktas är bostadsområden. Upplevelsen av skuggorna är beroende av antal soltimmar, vindriktning, antal vindkraftverk, deras höjd och placering i förhållande till 11

12 bebyggelse samt rotorns diameter och bredd. Den teoretiska skuggningstiden är beräknad under förutsättning att det alltid är molnfritt och att det alltid blåser. En rimlig skuggfrekvens bedöms i Sverige vara 10 timmar per år faktisk tid, vilket motsvarar den teoretiska skuggningstiden på 30 timmar. Dessa värden har Boverket antagit i sina rekommendationer. Rätttspraxis har fastslagit att Boverkets rekommendation om 10 timmars faktisk skuggningstid per år är maxgränsen för vindkraftverk. Det ska dock poängteras att detta inte är ett exakt gränsvärde utan det ska användas som ett riktvärde. I ett avgörande av Miljööverdomstolen har man kommit fram till att vindkraftverk inte bör byggas närmare än 400 meter från ett bostadshus (MÖD 2004:40). Det ska dock uppfattas främst som en riktlinje och ska prövas från fall till fall. Boende kan störas även fast de bor längre bort än 400 meter (MÖD 2004:40). Flera kommuner har antagit skyddsavstånd på meter vid prövning av bygglov för vindkraftverk. 2.3 Dagsläget Energimyndigheten sammanställer och ger ut statistik om vindkraftverk i Sverige. Deras uppdrag är bland annat att främja utbyggnaden av vindkraftverk i Sverige. I dagsläget (våren 2009) finns det närmare vindkraftverk runt om i landet. Dessa vindkraftverk har olika effekt, från cirka 2 kw upp till 5 MW och den totala produktionen av el från vindkraftverk år 2008 uppgick till 1,99 TWh vilket motsvarar en andel på 1,4 % av den totala nettoproduktionen av el i Sverige. Om man tittar på en sexårsperiod, , ser man att andelen vindkraftproducerad el jämfört med den totala produktionen stadigt har ökat från 0,5 % år 2003 till 1,4 % år Vindkraftstekniken har utvecklats mycket de senaste åren. Vindkraftverken blir större och verkningsgraden förbättras vilket gör att produktionen från vindkraftverken ökar. Se bild nedan. Figur2. Vindkraftverkens utveckling i Sverige. Vindkraftverken är utspridda över hela landet och det finns vindkraftverk i alla län. Gotlands län har flest antal vindkraftverk, 142 stycken som motsvarar en installerad effekt på 86 MW. Malmö kommun är den kommun med högst installerad effekt, 110 MW. År 2008 uppfördes det 129 nya vindkraftverk i Sverige. 12

13 Vindkraftverk i Sverige är vanligast på land. Där står cirka 95 % av det totala antalet vindkraftverk vilka står för cirka 87 % av den installerade effekten och producerade elen. För ett modernt vindkraftverk tar det cirka 3-6 månader att producera ihop den energi som krävs för att tillverka det. Livslängden är cirka år och efter det kan man montera ned det utan att lämna så omfattande spår i naturen (Stena Renewable, 2008). Det finns ett antal olika sätt att få stöd vid etablering av vindkraft. Ett sätt är så kallade vindpilotprojekt där det ges ekonomiskt stöd för att minska kostnaderna vid nyetablering och för att främja ny teknik. Vindpilotstödet, som funnits sedan år 2003, har förlängts t.o.m. år 2012 och har utökats med 350 miljoner kr för perioden (Energimyndigheten, 2009). Det finns även något som kallas för elcertifikatsystemet och innebär att varje elproducent som uppfyller kraven i lagen om elcertifikat får ett certifikat för varje producerad MWh. Vad innebär då detta? Jo eftersom varje elleverantör och vissa elanvändare är skyldiga att köpa elcertifikat motsvarande en viss andel (kvot) av deras elförsäljning/användning skapas på så vis en efterfrågan på elcertifikat. Efterfrågan ökar eftersom att kvoten ändras varje år (Energimyndigheten, 2009). 2.4 Framtiden I (Prop. 2001/02:143) har man tagit fram planeringsmål för vindkraften som innebär bland annat att lokaliseringsplaner för vindkraft motsvarande en årsproduktion på 10 TWh ska vara fastställda av kommunerna till år Energimyndigheten fick genom regeringsbeslut N2007/1205/E i uppdrag att senast 1 december 2007 lämna ett förslag till nytt planeringsmål för år Det som föreslogs var ett planeringsmål på 30 TWh varav 20 TWh på land och 10 TWh till havs. Regeringen föreslog i mars 2009 att man ska anta planeringsmålet på 30 TWh år 2020 (Prop. 2008/09:146). Det finns en stor mängd med nya byggnationer som är på gång, både planerade byggen och pågående byggen. Det blir allt vanligare att man bygger vindkraftverk ute till havs och i fjällen. Staten har gjort och försöker hela tiden göra det lättare att driva vindkraft, bland annat med olika lagförslag, exempelvis SOU 2008:86 där man ger förslag till regelförenklingar kring vindkraften. Ett förslag är att det endast ska krävas en instans för miljöprövning vid nyetablering av vindkraftverk. 13

14 3. Erfarenheter från rättsfall Det finns ett antal rättsfall som handlar om vindkraftverk och folk som blivit störda av dem på olika sätt. De vanligaste störningarna det rör sig om är skuggbildningar, buller eller störningar av landskapsbilden. MÖD 2003:137 I rättsfallet MÖD 2003:137 rör det sig bland annat om att man krävt att det inte ska få sättas upp ett vindkraftverk där det var tänkt pga. att det då skulle störa hästarna som tränar vid den närliggande fastigheten. Det beskrivs i fallet att det förekommit flera fall där vindkraftverk har stört hästar så att det inte gått att bedriva verksamhet och man varit tvungen att flytta från sin fastighet. Man talar om blixtar som förekommer när solen är bakom vindkraftverken och snurran klipper av solstrålarna. Något som varit uppe till diskussion är hur nära bostäder ett vindkraftverk ska få stå. I rättsfallet talar man om att vissa kommuner tillämpar en regel om att det inte får stå närmare än meter, andra kommuner har 750 meter som regel. Detta gör att de negativa effekterna borde minska i framtiden vid nyetableringar av vindkraftverk. I MÖD 2003:137 kom domstolen fram till att det tänkta vindkraftverket inte fick tillstånd för uppförande bland annat på grund av en betydande påverkan på landskapsbilden i närheten av de berörda fastigheterna. MÖD 2003:86 I ett annat rättsfall, MÖD 2003:86, klagar en boende på att det bildas skuggor som stör och att verket blinkar och för oväsen. De menar att deras boendemiljö är klart försämrad på grund av att det finns vindkraftverk i närheten. Något de klagande också har uttryckt missnöje över är att de vill att vindkraftverken ska vara samlade i en så kallad park och inte ha det som det är nu då de ser 22 vindkraftverk över hela horisonten. Miljööverdomstolen har i detta fall kommit fram till att skuggbildningen inte var tillräcklig för en fällande dom. De talar om att skuggtiden får vara högst 8 timmar per kalenderår och att det måttet kan vara lämpligt att tillämpa. Den skuggtid det handlar om på den aktuella fastigheten i fallet är 3:16 timmar vid fastighetsgränsen samt 2:59 timmar vid husgaveln och är således långt under 8 timmar per kalenderår. MÖD fastslår alltså att det inte är tillräckligt mycket skuggbildning för att kräva åtgärder från de som driver vindkraftverket. MÖD 2003:106 Mål MÖD 2003:106 berör några fastighetsägare som klagar över en tänkt etablering av vindkraftverk i närheten. De klagar på att vindkraftverket skulle försämra deras boendekvalitet bland annat på grund av buller och skuggbildningar. Miljööverdomstolen fastslår att det inte utarbetats några riktlinjer för vindkraftverk i Sverige. Däremot konstateras att Naturvårdsverkets allmänna råd om externt industribuller från 1978 kan vara vägledande vid tillståndsprövning av vindkraftverk. Vindkraftverk ger ifrån sig ett 14

15 störande schvischande buller som enligt miljööverdomstolen kan jämföras med industribuller. Med bakgrund av detta anser domstolen att industribullernormen 40dB ska gälla för vindkraftverk under hela dygnet vid bostäder. MÖD 2005:2 I detta rättsfall klagar man på att radio/tv-master och tevemottagare kan bli störda av vindkraftverk (MÖD 2005:2). Man klagar även på att på vintern riskerar man att skadas av is som flyger av från vingarna på vindkraftverket. Domstolen ansåg att det påverkar bedömningen om det redan finns vindkraftverk i landskapet eller om det är helt orört. I det aktuella fallet fanns inte några anläggningar i omgivningen vilket gjorde att den tilltänkta vindkraftanläggningen inte fick något tillstånd. Figur3. Vindkraftverk nära bebyggelse (foto: författaren). 15

16 4. Resultat av undersökningen 4.1 Undersökningens genomförande Första steget var att söka fram fastigheter där de boende kan tänkas vara störda av närliggande vindkraftverk. Detta gjordes med hjälp av en karta på Energimyndighetens hemsida 1. Kartan visar de flesta befintliga vindkraftverk i landet utmärkta på en Sverigekarta (den är inte uppdaterad till dagens datum och därför finns det fler vindkraftverk än vad kartan visar). Det är möjligt att zooma i kartan så att man kan identifiera enskilda småhusfastigheter. Med hjälp av kartan valdes ett antal områden ut där det fanns ett eller flera vindkraftverk belägna inom meter från småhusfastigheter. Med hjälp av flygfoton och satellitbilder på hitta.se och eniro.se kontrollerades också att det fanns vindkraftverk på platserna. De fyra områdena är: Hästholmen, Ödeshög kommun Skönadal, Simrishamns kommun Lilla Tjärby, Laholms kommun Lindhult, Laholms kommun Därefter valdes ett antal småhusfastigheter ut. För att ta reda på vilka som äger fastigheterna användes Lantmäteriets kartprogram Autoka-Vy. I Autoka-Vy är det möjligt att peka på en specifik fastighet och på så sätt få fram namnen på dem som äger fastigheten. Sedan var det möjligt att ta fram telefonnumren till fastighetsägarna med hjälp av eniro.se och hitta.se. Innan intervjuerna genomfördes skickades ett brev ut till alla för att informera och förvarna om att de skulle bli uppringda (se brevet i bilaga 2). Totalt skickades informationsbrevet ut till 38 småhusägare. Av dessa svarade sedan 28 personer på intervjufrågorna. Det ger en svarsfrekvens på 74 %. Av de 10 personer som inte svarade var det 2 som lade på luren direkt när jag presenterade mig. Resterande 8 personer har jag inte lyckats få tag på trots att jag sökt ringa dem ett flertal gånger. 4.2 Statistik om de som besvarade frågorna Medelåldern på de svarande är: Boende i Hästholmen Boende i Skönadal Boende i Lilla Tjärby Boende i Lindhult Total medelålder 65 år 54 år 50 år 39 år (enbart en svarande) 56 år 1 16

17 Medelvärdet för hur länge de svarande bott på fastigheten: Boende i Hästholmen Boende i Skönadal Boende i Lilla Tjärby Boende i Lindhult Totalt medelvärde 31 år 19 år 15 år 11 år (enbart en svarande) 21 år Antal som bodde i småhuset när vindkraftverket byggdes respektive antal som köpt småhuset efter vindkraftverkets tillkomst: Bodde före Köpt efter Boende i Hästholmen 7 1 Boende i Skönadal 8 5 Boende i Lilla Tjärby 3 3 Boende i Lindhult 1 (enbart en svarande) Totalt 19 9 Lokalisering av vindkraftverken i förhållande till småhuset: Område Fastighet Avstånd till Riktning till Störd/ej störd v.k.v. v.k.v. Lilla Tjärby nr m Väst Störd nr m Väst Störd nr m Väst Störd nr m Väst Ej störd nr m Väst Störd nr m Väst Ej störd Hästholmen nr m Sydväst Ej störd nr m Sydväst Ej störd nr m Sydväst Ej störd nr m Sydväst Ej störd nr m Sydväst Störd nr m Sydväst Ej störd nr m Sydväst Ej störd nr m Sydväst Ej störd 17

18 Skönadal nr m Syd Ej störd nr m Syd Ej störd nr m Syd Ej störd nr m Syd Ej störd nr m Syd Ej störd nr m Syd Ej störd nr m Syd Ej störd nr m Syd Störd nr m Syd Ej Störd nr m Syd Ej störd nr m Syd Ej störd nr m Syd Ej störd nr m Syd Ej störd Lindhult nr m Nordost Ej störd 4.3 Svaren på frågorna Hur upplever du din/er boendemiljö? De flesta svarade att de trivdes mycket bra i den miljö de bodde i. Det är ett ganska naturligt svar eftersom om man inte vore nöjd med sin boendemiljö skulle man inte bo kvar så länge. Det var ingen som upplevde sin miljö så negativt att de funderade på att flytta. Upplever du några störningar i boendemiljön? Av de 28 svarande är det sex personer som anser att de är störda på något sätt av de närbelägna vindkraftverken. Det är de svarandenas subjektiva uppfattning om hur de upplever vindkraftverken som styr hur de har svarat. Det finns således inget objektivt mått på störningens storlek. Fördelningen mellan störda och ej störda i de fyra områdena visas nedan. Störd Ej störd Boende i Hästholmen 1 7 Boende i Skönadal 1 12 Boende i Lilla Tjärby 4 2 Boende i Lindhult 0 (enbart en svarande) 1 Totalt 6 22 Förutom störning från vindkraftverk så stördes ett antal av de boende i samtliga fyra områden av närliggande mer eller mindre trafikerade vägar. I något område rörde det sig om en större riksväg. I ett område stördes de boende av ljud från fläktar på industrier. 18

19 Vilken typ av störning upplever du/ni från vindkraftverket? De sex personer som är störda av vindkraftverk störs av följande. Boende i Hästholmen Boende i Skönadal Boende i Lilla Tjärby Boende i Lindhult 1 störd av buller 1 störd av buller 3 störda av buller 2 störda av skuggbildning De störningar det handlar om är buller och skuggbildning. En av de boende i Lilla Tjärby är störd av både buller och skuggbildning. Vilken är den mest störande? Denna fråga blev överflödig eftersom det enbart var en person som stördes av mer än en störningsorsak. Den personen uppgav att störningarna upplevdes ungefär lika mycket. Hur ofta? Timmar/dag, sommar/vinter, tid på dygnet, visst väder? Skuggbildningen upplevdes mest under våren och hösten då solen står lågt över horisonten. Det har även betydelse i vilket väderstreck vindkraftverket står i förhållande till småhuset. Bullrets inverkan beror på hur vindriktningen är och hur stor vindstyrkan är. Det är mest störande utomhus men nästan inte alls inomhus. En av de svarande uppgav att bullret är mer störande nattetid då övrigt ljud normalt inte förekommer. I detta fall hörs ljudet från vindkraftverket även inomhus. Ser du/ni någon positiv effekt av vindkraftverken? En positiv effekt av vindkraftverken som några har ansett är att de kan se på vindkraftverken vilken vindriktning det är. En del säger att de tycker att vindkraftverken är vackra och passar in i landskapet. I ett område utgjorde två av vindkraftverken en gemensamhetsanläggning som de närboende kunde köpa in sig i med en andel. Detta har vad jag uppfattat det varit en positiv effekt och de som är med verkar vara väldigt nöjda. De som är med i denna gemensamhetsanläggning uppgav att de inte stördes alls av dem. Det handlar nog en del om inställning huruvida man känner sig störd eller inte av vindkraftverk. 19

20 5. Diskussion Energimyndigheten har via olika projekt gjort en del undersökningar för att ta reda på vilka störningar vindkraftverk kan medföra. De vanligaste störningarna som vindkraftverk medför, är som tidigare nämnts, buller, skuggbildning och förfulning av landskapet. De har också kommit fram till att när vindkraftverkens rotorer snurrar syns vindkraftverket tydligare. Men vissa personer uppger också att de blir störda av att rotorbladen inte snurrar. Människor tycker vindkraftverken inte stör lika mycket om de vet att vindkraftverken fungerar bra. Olika fart på rotorbladen påverkar också. Ofta tycker folk att det är bättre om rotorbladen snurrar långsamt vilket gör att de större vindkraftverken är lättare att acceptera än mindre verk som snurrar snabbare (Naturvårdsverket, 2008). Det vanligaste svaret som jag har fått i min undersökning är att man inte blir särskilt störd av de närbelägna vindkraftverken. Vissa vindkraftverk har varit så nära som meter men folk har ändå inte blivit störda av dem. Det är endast ett fåtal som säger sig vara störda på något sätt (buller och/eller skuggbildning). Det är många faktorer som är inblandade i frågan om man störs av vindkraftverk eller inte. Till exempel behöver man inte bli störd även fast vindkraftverket ligger relativt nära fastigheten. En av de svarande bor cirka 200 meter från närmaste vindkraftverk men upplever ändå ingen störning. Det beror troligen på att det finns en stor häck och buskage på tomten som tar upp ljud och liknande. Vindkraftverket står i nordostlig riktning från fastigheten och det blir på så sätt heller inga skuggbildningar. De flesta uppger att de inte skulle kunna tänka sig att bo närmare vindkraftverken än vad de gör idag. Några boende i Skönadal, vilka bor cirka meter från ett vindkraftverk, kunde dock tänka sig att bo lite närmare. Ingen i de övriga områdena kunde tänka sig att bo närmare vindkraftverken. Man är rädd för att bli utsatt för störningar som de hört att andra blivit utsatta för som till exempel skuggbildning. Undersökningen visar att vindkraftverk som ligger i västlig riktning från småhusfastigheter stör mer än vindkraftverk i något annat väderstreck. Det har troligen att göra med solen och skuggbildning. Är vindkraftverket norr om fastigheten blir det ingen skuggbildning. Eftersom solen går ner i väst blir det mest skuggbildning på eftermiddagen/kvällen och det är under den tiden på dygnet som det är vanligast att folk är hemma och kan bli störda av skuggan. Medelåldern på dem som upplevde störningar är 55 år och de har bott på sina fastigheter i genomsnitt i 22 år, dvs. redan innan vindkraftverken byggdes. För de som inte upplevde några störningar är medelåldern 57 år och de hade bott i genomsnitt i 22 år på fastigheterna. Det finns alltså inget direkt samband mellan åldern på de boende eller hur länge man bott på fastigheten och huruvida man upplever störningar eller inte. De under 40 år (5 personer) upplevde inga störningar och inte heller de över 60 år (11 personer). Några boende i Lilla Tjärby uppger att de inte kunde tänka sig några fler vindkraftverk i närheten. Där finns det ett vindkraftverk som står meter från bostadshusen. Det är ett öppet landskap från bostadshusen till vindkraftverket som står på en åker vilket gör att det inte finns så mycket buskage och liknande som kan skydda mot störningar. 20

SAMMANFATTNING: VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN FALLSTUDIE AV VINDKRAFTVERK I BOENDEMILJÖ

SAMMANFATTNING: VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN FALLSTUDIE AV VINDKRAFTVERK I BOENDEMILJÖ SAMMANFATTNING: VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN FALLSTUDIE AV VINDKRAFTVERK I BOENDEMILJÖ Angelica Widing Gunilla Britse Tore Wizelius Förord Denna studie har genomförts vid, Högskolan på Gotland under år 2003-2005

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

VINDKRAFT GLEMMINGEBRO

VINDKRAFT GLEMMINGEBRO VINDKRAFT GLEMMINGEBRO OM VINDKRAFT Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion

Läs mer

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk Samrådsunderlag - allmänheten Hössna Vindkraftverk December 2010 2 Greenextreme AB planerar att bygga ett vindkraftverk vid Hössna i Ulricehamns kommun. Greenextreme AB kommer i den här informationsbroschyren

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun Sida 2 av 14 Stentjärnåsen Vindkraft AB avser att, enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, anmäla, respektive söka bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk på fastigheterna Funäsdalen 70:8 och Tännäs

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Larsbo/Valparbo Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg

Läs mer

Rättsliga förutsättningar för etablering av vindkraft. Gabriel Michanek Professor i miljö- och naturresursrätt

Rättsliga förutsättningar för etablering av vindkraft. Gabriel Michanek Professor i miljö- och naturresursrätt Rättsliga förutsättningar för etablering av vindkraft Gabriel Michanek Professor i miljö- och naturresursrätt Rättsliga förutsättningar för etablering av vindkraft Maria Pettersson; Renewable Energy Development

Läs mer

VINDKRAFTPOLICY FÖR GÄVLE KOMMUN

VINDKRAFTPOLICY FÖR GÄVLE KOMMUN VINDKRAFTPOLICY FÖR GÄVLE KOMMUN 2009 Innehållsförteckning Vindkraftpolicy för Gävle kommun... 3 Bakgrund... 3 Syfte och mål... 4 Vindkraft i Gävle... 4 Vindkraft i Sverige... 5 Vindkraftverks konstruktion...

Läs mer

förvaltning/avdelning/enhet

förvaltning/avdelning/enhet Bygglov för gårdsverk Bygglovsregler för vindkraftsverk. Vad säger miljöbalken? Andra tillstånd som kan krävas. Definition av gårdsverk. Hur söker jag bygglov för gårdsverk? Vad prövas i bygglovet? Hässleholms

Läs mer

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila Vindkraft Sätila - samråd enligt Miljöbalken med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10,

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Smultronet 4, Nyköping

Smultronet 4, Nyköping RAPPORT 14109 C 1 (5) Kund EUU Jens Albrektsson Box 545 611 10 Nyköping Datum Uppdragsnummer 14109 Bilagor C01 2015-02-26 Rapport C Smultronet 4, Nyköping Buller- och vibrationsutredning för detaljplan

Läs mer

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hästar, buller och vindkraft My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hur hästen påverkas av ljud? Hästen är ett väldigt känsligt djur när det gäller ljud och

Läs mer

Om Vindkraft. Vindkraftverk, anläggning som omvandlar

Om Vindkraft. Vindkraftverk, anläggning som omvandlar Vindkraft Solberg Om Vindkraft Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion

Läs mer

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa.

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa. Mötesanteckningar informationsmöte Vindkraftprojekt Örserum Smålandsgården, Örserum 2011 12 06 Klockan 18:00 22:00 Innan mötet inleds har deltagarna möjlighet att lyssna på en ljuddemonstration av Johan

Läs mer

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens vindenhet Ingen träff på vind Regeringens proposition 1996/97:84

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN MILJÖNÄMNDEN

BYGGNADSNÄMNDEN MILJÖNÄMNDEN BYGGNASNÄMNN MILJÖNÄMNN Antagen i resp. nämnd i maj 2004 Vindkraftsverkens utveckling: 1995 2000 2005 ffekt (kw) 150-225 900 1,5-2 MW Navhöjd (m) 30 70 90 100 150 Rotordiam (m) 30 50 60 70-90 1) Buller

Läs mer

Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla. Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08

Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla. Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08 Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08 ÅF - Division Infrastructure Skandinaviens ledande aktörer inom samhällsbyggnad AO Ljud och Vibrationer

Läs mer

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt Tillståndsprocessen en översikt Vad är en tillståndsprocess? Vindkraft miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken För att bedriva miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalken /anmälan A/B/C-verksamhet

Läs mer

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge Handläggare Martin Almgren Telefon +46 10 505 84 54 SMS +46 701 84 74 74 martin.almgren@afconsult.com Datum 2015-04-02 Projekt nur 700926 Kund Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun Vindkraftpark

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling 1 Naturvårdsverkets författningssamling ISSN xxxxx Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från vindkraftverk [till 2 kap. miljöbalken]; NFS 2006: Utkom från trycket den beslutade den xxx 2006. Dessa

Läs mer

2012-05-14. Miljö- och bygglovsnämnden. Dnr 2011-575. Bygg- och miljöförvaltningens förslag

2012-05-14. Miljö- och bygglovsnämnden. Dnr 2011-575. Bygg- och miljöförvaltningens förslag TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-05-14 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr 2011-575 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag Miljö- och bygglovsnämnden förbjuder Skanska Asfalt och Betong AB, med

Läs mer

Regeringens insatser för vindkraft

Regeringens insatser för vindkraft November 2008 Regeringens insatser för vindkraft Lars Andersson Energienheten Energipolitik för jobb, välfärd och miljö (juni 2006) De fyra partierna i Allians för Sverige går till val på en gemensam energipolitik.

Läs mer

VINDAR, VINDENERGI OCH VINDKRAFTVERK LATORP 2008-02-12

VINDAR, VINDENERGI OCH VINDKRAFTVERK LATORP 2008-02-12 VINDAR, VINDENERGI OCH VINDKRAFTVERK LATORP 2008-02-12 VINDAR OCH VINDENERGI VINDKRAFTVERK JBA VIND VINDKRAFTEN I VÄRLDEN VINDAR OCH VINDENERGI VAR KOMMER VINDEN FRÅN? HUR MYCKET BLÅSER DET? VINDEN VARIERAR

Läs mer

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5)

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5) Sida 1 (5) AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter Bullerberäkningar, Kviström planområde Underlag för detaljplan för bostadsområde, på fastigheten Kviström 1:17 m.fl. tas fram av arkitekterna

Läs mer

Vindkraft. Stockholms miljörättscentrum, seminarium den 26 november 2008. Per Molander. Per Molander. Legal#SMC Vindkraft.PPT

Vindkraft. Stockholms miljörättscentrum, seminarium den 26 november 2008. Per Molander. Per Molander. Legal#SMC Vindkraft.PPT Vindkraft Stockholms miljörättscentrum, seminarium den 26 november 2008 Per Molander Per Molander Vindkraft Är vindkraften effektiv som investeringsobjekt? Särskilda rättsprinciper för att gynna vindkraft?

Läs mer

Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner

Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner Sammanfattning fördelar med att inte koordinatsätta Energiutbytet blir så högt som möjligt i förhållande till omgivningspåverkan - Rätt vindkraftverk

Läs mer

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 Gislaveds kommun är positiv till vindkraftverk. Gislaveds kommun arbetar för att nå ett långsiktigt ekologiskt och ekonomiskt

Läs mer

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag 2010-11-23 Innehållsförteckning 1 Administrativa uppgifter... 3 1.1 Sökande... 3 1.2 Kontaktuppgifter... 3 1.3 Konsult...3 1.4 Verksamhetsuppgifter...

Läs mer

Buller. Har du frågor om vad som gäller för egenkontroll av ljudnivåer? Information till verksamhetsutövare om egenkontroll av ljudnivåer

Buller. Har du frågor om vad som gäller för egenkontroll av ljudnivåer? Information till verksamhetsutövare om egenkontroll av ljudnivåer Har du frågor om vad som gäller för egenkontroll av ljudnivåer? Kontakta gärna oss på Miljö och Stadsbyggnad! Telefon växel: 0522-69 60 00 E-post: miljostadsbyggnad@uddevalla.se Buller Information till

Läs mer

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl.

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl. FÖRUTSÄTTNINGAR: ANDRA INTRESSEN Bebyggelse och tätorter För att kunna peka ut områden som kan vara möjliga för vindkraftproduktion måste avvägningar göras mot andra motstående intressen. Dessa andra intressen

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01

Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01 1 Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01 Svar sammanställda av arbetsgruppen för vindbruksplanen 2011-05-03. 1. I Ale kommun

Läs mer

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14 Vindkraftprojekt Högklippen Samrådsunderlag 2009-10-14 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT HÖGKLIPPEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-05-29 Diarienummer N138-0344/12 Utvecklingsavdelningen Nina Wolf Telefon 031-3665000, Fax 031-3666001 E-post: fornamn.efternamn@vastrahisingen.goteborg.se Yttrande över samråd

Läs mer

Vindkraft, innehåll presentation

Vindkraft, innehåll presentation Vindkraft. Vindkraft, innehåll presentation Vad är vindkraft? Vad är el? Energiläget i Sverige och mål Typer av verk Projektering Byggnation Äga Planerade etableringar i Sverige Projektgarantis erbjudande

Läs mer

VINDKRAFT. Gemensamma Lokaliseringsprinciper och utbyggnad i norra Bohuslän. Datum: 2009-11-24. Författare: Ronny Larsson Magnus Karlsson

VINDKRAFT. Gemensamma Lokaliseringsprinciper och utbyggnad i norra Bohuslän. Datum: 2009-11-24. Författare: Ronny Larsson Magnus Karlsson VINDKRAFT Gemensamma Lokaliseringsprinciper och utbyggnad i norra Bohuslän Författare: Ronny Larsson Magnus Karlsson Datum: 2009-11-24 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning... 4 1.2 Organisation...

Läs mer

Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi. i skolan. Miljöförvaltningen, Malmö stad

Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi. i skolan. Miljöförvaltningen, Malmö stad Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi i skolan MILJÖBALKEN (MB) Hopslagning av 16 lagar, bl.a. hälsoskyddslagen, miljöskyddslagen, lag om kemiska produkter 32 kapitel, bl.a.: Generella regler,

Läs mer

Vindkraft Bäcken. Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 AGENDA. Bild 1. Bild 2

Vindkraft Bäcken. Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 AGENDA. Bild 1. Bild 2 Bild 1 Vindkraft Bäcken Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 Bild 2 AGENDA Kort om Eolus Vind AB Behov av förnybar energi Samrådsprocessen Projektet Delägarskap Frågor Bild 3 EOLUS VIND AB Bildat 1990 Har

Läs mer

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft Vindens kraft 15 frågor och svar om vindkraft Vinden är oändlig, den kostar inget och den skapar inga föroreningar. Det finns vind överallt. Människan har använt vinden i tusentals år. Vinden har fungerat

Läs mer

God Livsmiljö Halmstad

God Livsmiljö Halmstad Informationsstatus 2012-01-30 God Livsmiljö Halmstad Vi verkar för en god livsmiljö inom Halmstad kommun för alla VINDKRAFTROJEKTET SKEDALA - ENSLÖV Korta fakta om anläggningen Vindkraftverket Navhöjd

Läs mer

Förstudie till solcellsanläggning vid Prästbolet 1:4, Hjo kommun för Knäpplan vind II ekonomisk förening

Förstudie till solcellsanläggning vid Prästbolet 1:4, Hjo kommun för Knäpplan vind II ekonomisk förening Förstudie till solcellsanläggning vid Prästbolet 1:4, Hjo kommun för Knäpplan vind II ekonomisk förening Innehållsförteckning: sida 1. Inledning och idé 2 2. Val av plats 2 3. Anläggningens storlek 3 4.

Läs mer

VINDKRAFT. Alternativ Användning

VINDKRAFT. Alternativ Användning Datum (2012-03-14) VINDKRAFT Alternativ Användning Elev: Andreas Krants Handledare: Anna Josefsson Sammanfattning Alternativa användningssätt för vindkraft är vad denna rapport handlar om, och med alternativ

Läs mer

Buller och bostadsbyggande

Buller och bostadsbyggande Buller och bostadsbyggande 8 november 2013 Bullernätverket Stockholm Anders Lillienau Regeringens utredare Varför en utredning? Stor inflyttning till städer Gällande lagar inte tillräckligt samordnade

Läs mer

Bedömning av flygbuller Skå-Edeby flygplats för planområde vid Mörby, Ekerö kommun, revidering med högst 7 000 flygrörelser per årsmedeldygn.

Bedömning av flygbuller Skå-Edeby flygplats för planområde vid Mörby, Ekerö kommun, revidering med högst 7 000 flygrörelser per årsmedeldygn. 1 (5) Handläggare: Bengt Simonsson, Antal sidor 5 Antal bilagor Beställare: Järntorget bostads AB gm Bengt Jansson Malmö 2014-02-21 rev. 2014-04-24 Bedömning av flygbuller Skå-Edeby flygplats för planområde

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) SKL är en politiskt styrd arbetsgivar- och medlemsorganisation för landets kommuner, landsting och regioner SKL arbetar med intressebevakning, verksamhetsutveckling,

Läs mer

SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01

SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01 SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01 Agenda Vindkraft som energikälla Statkraft SCA Vind

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Uppförande av vindkraftverk vid Blädingeås 2:3, Äspetuna 1:7, Äspetuna 1:2, Ryamon 1:3, Spånhult 1:11 och Fallen 1:27 1 i Alvesta kommun

Läs mer

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter Tillståndsprocessen Miljötillstånd av länsstyrelsen krävs om vindparken består av minst sju vindkraftverk, eller om total- höjden överstiger 150 m Miljöanmälan till kommunen krävs om vindparken består

Läs mer

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Projektpresentation, juni 2009 1 Projektets lokalisering och omfattning Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 omfattar fastigheterna Björkhöjden 3:1 och Västra Björkhöjden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom 1/5 Wickman Vind AB Öja Gisle 220 623 33 Burgsvik andreas@wickmanwind.se Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av

Läs mer

Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande

Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande Elvir Kovacic Trafikplanerare Stadsbyggnadskontor Malmö TRAFIKBULLER miljöstörning som berör flest människor i Sverige. ca 20-25 % av inneboende i flerbostadshus

Läs mer

Frågor och svar från informationsmöte

Frågor och svar från informationsmöte Frågor och svar från informationsmöte Nedan listas de frågor som har dokumenterats från informationsmötet den 12 juni. Svaren har i vissa fall utvecklats med mer information än vad som gavs muntligt på

Läs mer

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo Hylte kommun Samhällsbyggnadskontoret Storgatan 8 314 80 Hyltebruk Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo 1 Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckningar: Sökande och byggherre: Kontaktperson:

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning C:\Users\Claes\Documents\Ramböll\Ribby ängar\rapporter\ribby ängar 1-478, Trafikbullerutredning.docx AKUSTIK HANDLÄGGARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Claes Pagoldh 2012-07-13 61291253042:1 Beställare:

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING (MKB) TILL DETALJPLAN FÖR SMÖRBOLLEN 53 I MALMÖ

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING (MKB) TILL DETALJPLAN FÖR SMÖRBOLLEN 53 I MALMÖ JARNUNG KONSULT AB 2012-03-17 Carola Jarnung Rev 2012-09-11 Civilingenjör MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING (MKB) TILL DETALJPLAN FÖR SMÖRBOLLEN 53 I MALMÖ Syfte med detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning RAPPORT 1 (11) Handläggare Perry Ohlsson Tel +46 10 505 84 38 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 perry.ohlsson@afconsult.com Datum 2012-08-21 Munkedals kommun 455 80 Munkedal Uppdragsnr 574831

Läs mer

DOM 2015-06-15 Stockholm

DOM 2015-06-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060203 DOM 2015-06-15 Stockholm Mål nr M 1046-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-11-27 i mål nr M 4324-14, se bilaga KLAGANDE OCH MOTPARTER

Läs mer

Bygglov vara klart på 10 veckor vid särskilda skäl 20 veckor. Men inga sanktioner finns för den som bryter mot lagen!

Bygglov vara klart på 10 veckor vid särskilda skäl 20 veckor. Men inga sanktioner finns för den som bryter mot lagen! Tillståndsprocessen för vindkraft Temaseminarium 2010-12-01 Barbro Larson Kriterierna för BMP (betydande miljöpåverkan) är bara svammel och det kommunala vetot är jäkligt underligt. Måns Hagberg, fd stadsarkitekt

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Miljöprocessutredningen (M 2007:04)

Miljöprocessutredningen (M 2007:04) (M 2007:04) Prövning av vindkraft Delbetänkande SOU 2008:86 Överlämnades den 6 oktober 2008 Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2009 Utredningsuppdraget vindkraft Del av tilläggsdirektivet 2007:184

Läs mer

Samråd om vindpark Sögårdsfjället

Samråd om vindpark Sögårdsfjället Till Fastighetsägare och föreningar i närområdet kring Vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede 2014-01-14 Samråd om vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede Kraft med dotterbolaget Sögårdsfjällets Vind AB erhöll

Läs mer

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16 Bröcklingbergets Vindkraftpark Samråd med myndigheter 2009-12-16 Ownpower Projects Projekteringsbolag för vindkraft Utvecklar projekt för egen portfölj, för andra och tillsammans med partner Konsultuppdrag

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Vindkraftsprogram för Båstads kommun

Vindkraftsprogram för Båstads kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 25 juni 2014, 109 Dnr: KS 1038/12 900 Vindkraftsprogram för Båstads kommun Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad Båstads kommuns vision: Båstads kommun ska vara

Läs mer

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning BULLERBERÄKNING FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Inledning I denna skrivelse och på bifogad karta och beräkning visas bullerberäkning gjord enligt Naturvårdsverkets

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Göteborg Energi 2007 Ägare Antal kunder Antal anställda Rörelsens intäkter Investeringar Göteborg Stad Ca 300 000

Läs mer

Syntesrapport Vindkraftens påverkan på människors intressen. Hälsa och ohälsa

Syntesrapport Vindkraftens påverkan på människors intressen. Hälsa och ohälsa Syntesrapport Vindkraftens påverkan på människors intressen Hälsa och ohälsa Mats E. Nilsson (temasamordnare), Docent, Miljöpsykologi, Stockholms Universitet/Karolinska Institutet Gösta Bluhm, Docent,

Läs mer

DOM 2014-06-24 Stockholm

DOM 2014-06-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2014-06-24 Stockholm Mål nr M 1196-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-30 i mål nr M 4218-13, se

Läs mer

Vindkraft i Halland - möjligheter och problem

Vindkraft i Halland - möjligheter och problem Halmstad 2011-02-17 Vindkraft i Halland - möjligheter och problem Göran Sidén Lektor i elkraftteknik Högskolan i Halmstad Bild: www.svif25ar.se Halländsk pionjär Roland Bengtsson i Tågarp, Falkenberg,

Läs mer

Utredning av lågfrekvent ljud från Gustavstorp vindkraftpark. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft

Utredning av lågfrekvent ljud från Gustavstorp vindkraftpark. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft Handläggare Peter Arbinge Tel +46105051442 Mobil +46725626467 peter.arbinge@afconsult.com PM01 1 (6) Datum 2012-12-18 Green Extreme Claes Lund Östra Larmgatan 13 411 07 Göteborg Uppdragsnr 577269 Gustavstorp

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. PLAN.2015.2 Fastighet RINGARUMS PRÄSTGÅRD 1:69 BEHOVSBEDÖMNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANENSSYFTE OCH HUVUDDRAG... 1 ALTERNATIV LOKALISERING... 1 STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING... 1 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING...

Läs mer

10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Trafikbullerutredning

10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Rapport 10955-12082800.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 2 Uppdragsansvarig Jönköping 2012-08-28 g:\kontakt\dokument\10955\10955-12082800.doc

Läs mer

Götene kommun. Riktlinjer för vindkraft INNEHÅLL. INLEDNING BAKGRUND Syfte Dagsläget Omvärlden UTB. I NATIONELLT PERSPEKTIV

Götene kommun. Riktlinjer för vindkraft INNEHÅLL. INLEDNING BAKGRUND Syfte Dagsläget Omvärlden UTB. I NATIONELLT PERSPEKTIV !" Götene kommun. Riktlinjer för vindkraft INNEHÅLL Samtliga förutsättningar och bedömningar är gjorda utifrån kända fakta i feb 2006 INLEDNING BAKGRUND Syfte Dagsläget Omvärlden UTB. I NATIONELLT PERSPEKTIV

Läs mer

Regional satsning på småskalig vindkraft i sydöstra Sverige inom Nätverk för vindbruk

Regional satsning på småskalig vindkraft i sydöstra Sverige inom Nätverk för vindbruk Regional satsning på småskalig vindkraft i sydöstra Sverige inom Nätverk för vindbruk Energimyndigheten Intelligent Energy Europe start 2008-12, avslut 2011-03 Småskalig vindkraft Genomförande - Kalmar

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Kävlinge kommun Miljö & Teknik 2002-01-21 2002-01-30

Kävlinge kommun Miljö & Teknik 2002-01-21 2002-01-30 Kävlinge kommun Miljö & Teknik 2002-01-21 2002-01-30 RIKTLINJER FÖR PLACERING AV MOBILRADIOSTATIONER Godkänd i miljönämnden 2002-01-30 Allmänt Det moderna samhället medför behov av en mängd anläggningar

Läs mer

Vindkraften og befolkningen hvordan sikres lokal opbakning til projekter? Johan Risholm, Stadsbyggnadskontoret Falkenberg

Vindkraften og befolkningen hvordan sikres lokal opbakning til projekter? Johan Risholm, Stadsbyggnadskontoret Falkenberg Vindkraften og befolkningen hvordan sikres lokal opbakning til projekter? Johan Risholm, Stadsbyggnadskontoret Falkenberg Vindkraften og befolkningen hvordan sikres lokal opbakning til projekter? jan-ake.jacobson@telia.com

Läs mer

BESKRIVNING tillhörande förslag till ändring av detaljplan för område vid LILLGRUND i Öresund i Malmö

BESKRIVNING tillhörande förslag till ändring av detaljplan för område vid LILLGRUND i Öresund i Malmö 2009 10-30 ÄDp 5004 UTSTÄLLNINGSHANDLING BESKRIVNING tillhörande förslag till ändring av detaljplan för område vid LILLGRUND i Öresund i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser,

Läs mer

Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009.

Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009. Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009. Vindkraftverket i Stenninge fungerar och producerar bra. Därför har vi som äger verket Helianthemum Vind AB (se faktaruta) sedan drygt

Läs mer

Vindkraftseminarium Örebro 7 februari 2012

Vindkraftseminarium Örebro 7 februari 2012 Vindkraftseminarium Örebro 7 februari 2012 Ebbe Adolfsson, Naturvårdsverket 2012-02-10 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 1 Innehåll Ljud (riktlinjer, villkor, beräkning) Lågfrekvent

Läs mer

DOM 2014-09-17 Stockholm

DOM 2014-09-17 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060107 DOM 2014-09-17 Stockholm Mål nr P 3262-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-03-11 i mål nr P 2961-13, se

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011 www.tingsryd.se Arbetet med vindkraftsplanen, tematiskt tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun påbörjades under våren 2010 av Vectura Consulting AB på uppdrag av Tingsryds kommun. Materialet

Läs mer

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 Vindpark Össjöhult Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 2 (16) Förprojektering av vindkraftverk söder om Vrå, Vrå församling, Ljungby kommun

Läs mer

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING 1(5) 2013-07-01 Rev 2013-11-26 VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING för detaljplan för del av Svedala 200:79 m.fl NorraTofta i Svedala Bakgrund I samband med detaljplan för förslag till ny bebyggelse på Norra Tofta

Läs mer

UNDERVISNINGSMATERIAL

UNDERVISNINGSMATERIAL UNDERVISNINGSMATERIAL ARBETSUPPGIFTER UNDERVISNINGSMATERIAL 3: UPPTÄCKTEN Berättelse del 1: Uppgift 1: Det sista vykortet Vackrare horisont Berättelse del 2: Uppgift 2: Uppgift 3: Upptäckten Snurra på

Läs mer

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB Bror Norberg, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommunn (BN) Ida Dahl, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommun (ID) Cecilia Danebäck, Triventus Consulting AB (CD) (För anteckningar) Sven Levin,

Läs mer