Klimatsamverkan Kalmar län Exempel från kommundialogerna i Kalmar län September Avfall

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klimatsamverkan Kalmar län Exempel från kommundialogerna i Kalmar län September 2013. Avfall"

Transkript

1 Klimatsamverkan Kalmar län Exempel från kommundialogerna i Kalmar län September 2013 Med kommuner menas här såväl primärkommuner som landstingskommunen. 1. Matavfall för biogas Avfall I Emmaboda går matavfallet idag till Karlskrona för kompostering. Kommunen vill leverera till biogas i framtiden, dock har dagens lösning hittills visat sig billigast. I Västervik samlas ungefär 10% av kommunens matavfall. Kommunen har som mål att samla in 2000 ton matavfall år 2014, vilket motsvarar 50% av kommunens matavfall. En inventering av (mat-) avfallshanteringen inom kommunens egna verksamheter pågår. Hultsfred, Högsby och Vimmerby kommuner har tagit fram ett förslag till gemensam avfallsplan. Insamling av matavfall, samt fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar ska ske, med start 2015 KSRR bygger nu en sorteringsanläggning för organiskt hushållsavfall, med Torsås, Nybro, Kalmar och Mörbylånga som upptagningsområde. Kontakt Åsa Albertsson, Emmaboda kommun Mikael Nyman, Västerviks kommun Jens Karlsson, Hultsfred och Högsby 2. Kampanj Kasta inte maten Torsås kommun har genomfört ett projekt för att minska matsvinnet från tallriken på Torsskolan. Svinnet minskade med 35%. Kontakt: Annika Persson Åberg, Torsås kommun 3. Återvinning Möjligheternas hus i Emmaboda tar tillvara användbara saker som annars skulle gå till deponi eller brännbart. Trasiga saker lagas och tas omhand ton/år Kontakt: Åsa Albertsson, Emmaboda kommun 4. Effektivare avfallshantering I Västervik byggs en ny anläggning för malning av avfall vid Målserum. Det innebär en stor förväntad energibesparing vid hanteringen (425 MWh/år). En effektivare kvarn installeras och transporterna mellan Målserum och Stegeholmsverket optimeras genom specialfordon. Kontakt: Bengt Ankarwall, Västervik Miljö&Energi AB. 1

2 Biogas 1 Tankställe för biogas Idag finns det tankställen för biogas i Kalmar, Västervik och Oskarshamn. Tankställena har, i samtliga fall, kommit till på initiativ av respektive kommun (förvaltning eller bolag). I Kalmar och Oskarshamn är också Eon involverade. Kontakt: Bruno Nilsson, Västerviks kommun/västervik Biogas AB Jöns Wahlström, Oskarshamns Energi 2 Biogaståg Västervik har tidigare trafikerats av världens första biogaståg, med namnet Amanda. Kontakt: Rickard Wester, Västervik Miljö&Energi AB 3 Rötning av fiskslam Fiskslam rötas idag i full skala vid Lucerna avloppssreningsverk i Västervik. Det är tvättvatten från en närbelägen fiskförädlingsindustri som tas om hand och rötas i en separat rötkammare. Därigenom har man omvandlat ett problem till en resurs.. Utveckling av projektet pågår i samverkan med Energimyndigheten genom projekt Uthållig kommun. Kontakt: Bruno Nilsson, Västerviks kommun/ Västervik Biogas AB 1. Kommunägd vindkraft Hultsfred, Högsby och Mönsterås kommuner och bolag undersöker möjligheten till gemensam upphandling av vindkraft (gemensamt ägande). Beslut kommer troligen att fattas i januari Mörbylånga kommun köpte ett vindkraftverk i Gränna Verket är nu avbetalt och fortfarande lönsamt. Vimmerby har ansökt om att bygga två vindkraftverk i Vennebjörke. Inget investeringsbeslut ännu (80 mkr). Vindkraftverken skulle kunna producera 18GWh, vilket motsvarar ca 20% av Vimmerbys förbrukning. Kontakt: Thomas Nilsson, Mönsterås kommun Jens Karlsson, Hultsfreds kommun Elvira Laneborg, Mörbylånga kommun Roger Carlsson, Vimmerby Energi AB 2. Vindbruksplaner Mönsterås kommun var tidig med att ta fram en vindbruksplan finns 19 vindkraftverk inom kommunen och ett antal prövningar är på gång. EL 2

3 Västerviks kommun har en vindbruksplan som är ett tematiskt tillägg till kommunens Översiktsplan. För närvarande finns sex vindkraftverk i bruk (28 GWh/år), flera prövningar av vindkraftsparker pågår. Nybro kommun håller på att ta fram en vindbruksplan. Kontakt: Anders Andersson, Mönsterås kommun Erik Andersson, Västerviks kommun Lina Andersdotter, Nybro kommun 3. Solceller Mönsterås har solceller på kommunhus och bibliotek. Landstinget har 400 m2 solceller på sjukhuset och ytterligare 120m2 på Stensö vårdcentral. Kontakt: Gunnar Thernström, Mönsterås kommun Stefan Westblom, Landstinget i Kalmar län 5. Kraftvärme Kalmar Energi byggde år 2009 ett nytt, biobränsleeldat, kraftvärmeverk. Anläggningen producerar bl a el motsvarande 1/3 av Kalmars behov. Västervik har investerat 300 miljoner i kraftvärme, baserat på avfall och biobränslen. Den nya kraftvärmepannan producerar både fjärrvärme och elektricitet. Vid fulldrift kommer Stegeholmsverket att producera 30 GWh elenergi per år. Det motsvarar nästan hälften av den el som Västerviks kommunala verksamheter gör av med sammanlagt under ett år. Nybro Energi har planer på ett kraftvärmeverk för utsorterat brännbart avfall ( ton avfall/år), som ska ersätta nuvarande biobränslepanna. Den nya anläggningen kommer producera ¼ av Nybro kommuns elanvändning. Biobränsleeldade kraftvärmeverk planeras också i Oskarshamn och Vimmerby. Kontakt: Anna Karlsson, Kalmar Energi Bengt Ankarvall, Västervik Miljö&Energi AB Håkan Dahlgren, Nybro Energi Jöns Wahlstrom, Oskarshamns Energi Roger Karlsson, Vimmerby Energi Fastigheter Samtliga kommuner arbetar intensivt med energieffektivisering i fastigheter, samt med att fasa ut sina oljepannor. Denna beskrivning är inte på något sätt heltäckande, utan ger exempel från länets olika delar. 1. Energisnål gatubelysning Många kommuner byter ut sin gatubelysning, med minskad energiförbrukning som följd. Några exempel: 3

4 Hultsfred och Högsby kommuner byter till högtrycksnatrium. Nybro kommun har bytt ut sina kvicksilverlampor. Det går att spara ytterligare 60% genom att dimma ner belysningen nattetid. I Västervik finns ett villaområde där lamporna i gatubelysningen bytts ut mot LED-teknik. Kontakt Karin Thyberg, Nybro kommun Åsa Albertsson Emmaboda kommun Jens Karlsson Hultsfreds och Högsby kommuner 2. Ingen bygglovsavgift för passivhus Passivhus är en teknik att bygga energisnålt genom att minimera värmeförluster, effektiv ventilation samt genom att tillvarata värme från boende, elapparater och instrålad sol. Borgholms och Emmaboda kommuner har valt att inte ta ut någon bygglovsavgift för denna typ av hus. Kontakt: Tommy Lindström, Borgholms kommun Åsa Albertsson, Emmaboda kommun 3. Upphandling av energitjänster Borgholms kommun är på väg att starta ett EPC-projekt och upphandla en pilot för fem typfastigheter. Kalmar kommun har genomfört en inventering av kommunens fastighetsbestånd och upphandlat energitjänst. Åtgärder för 156 MSEK under tre år, som ska betala sig själv. Landstinget arbetar sedan år 2006 med s.k. EPC-avtal. Oskarshamns kommun nyttjar Energy Performing Contracting (EPC) för energieffektiviseringsåtgärder i sina fastigheter. Detta innebär att man skriver avtal med en privat aktör om energibesparingsåtgärder i byggnader. Leverantören ger en energibesparingsgaranti och står för finansieringen av investeringarna. För Oskarshamns del handlar det om investeringar på 25 MSEK på 6 år. Kontakt: Tommy Lindström, Borgholms kommun Karin Nilsdotter, Kalmar kommun Stefan Westblom, Landstinget i Kalmar län län Bengt-Olof Nilsson, Oskarshamns kommun 4. Fossilbränslefritt fastighetsbestånd Delmålen för fossilbränslefri region säger bl a att offentlig sektor, fr o m år 2014, endast ska använda förnybar el. År 2020 ska all olja för uppvärmning vara borta. Några av länets kommuner har redan nått målet om ett fossilbränslefritt fastighetsbestånd. Nybro kommun var först i landet. Nu gäller detta också för Emmaboda kommun och för Landstinget i Kalmar län. Mönsterås kommun har fasat ut all olja i kommunala fastigheter, någon enda panna återstår i kommunala bolagen. 4

5 Kontakt: Erling Karlsson, Emmaboda kommun Stefan Westblom, Landstinget i Kalmar län Gunnar Thernström, Mönsterås Björn Andersson, Nybro kommun Jens Karlsson, Högsby och Hultsfreds kommuner 4. Rökgaskondensering för att öka värmepannans verkningsgrad Genom att leda frånrök genom en vattendimma går det att öka värmepannans verkningsgrad betydligt. År 2012 utvanns 7300 MWh extra tack vare detta, vilket innebar cirka 100 flistransporter och minskade bränslekostnader på ca 1,5 Mkr. Investeringen på 9 Mkr beräknas vara avklarad inom 5-6 år. Kontakt: Stefan Lundgren, Emmaboda Energi 5. ROT Emmaboda kommun har renoverat två av kommunens skolor. Energiförbrukningen har därmed minskat från 240 respektive 250 kwh/m2 och år till 70 respektive 80 kwh/m2 och år. Detta kan jämföras med länsmålet om att energianvändningen i offentliga lokaler ska minska med 20% från år 2008 till år Det kan också jämföras med länsmålet om att nybyggda offentliga lokaler fr o m år 2012 ska ha en energiförbrukning på högst 60 kwh/m2 A-temp (lokaler med annan uppvärmning än el). Mönsterås kommun har en långsiktig energieffektiviseringsplan och en investeringspott som sparar pengar. Man arbetar kontinuerligt med energieffektivisering i hela kommunen (inte bara fastigheter utan t ex också inom VA), med många små åtgärder. Mörbylånga kommun har avsatt 21 miljoner kr i sin budget för energieffektiviseringsåtgärder, för tre år framöver. Kontakt: Erling Karlsson, Emmaboda kommun Gunnar Thernström och Henrik Andersson (VA), Mönsterås kommun och Elvira Laneborg, Mörbylånga kommun 6. Solvärme Emmaboda Bostads AB har en av södra Sveriges största solvärmeanläggningar, 126 m2. Ger bra med energi under nio månader per år och levererar cirka 45 MWh/år. Xylem i Lindås har en anläggning som levererar MWh/år. Solpaneler finns t ex också i Mönsterås, på reningsverk och skolor. Kontakt: Åke Petersson, EBAB Ingemo Fahlstedt, Xylem Gunnar Thernström, Mönsterås kommun 7. Geokyla Geokyla på länssjukhuset. Sju borrhål är borrade, provpumpning pågår. Förvärmer ventilationsluft på vintern och kyler luften på sommaren. Kontakt: Stefan Westblom, Landstinget i Kalmar län 5

6 8. Hultsfreds församling (?) Solceller, vindandelar, fjärrvärme, grundvatten- och bergvärme, utbildning personal etc. Jan Carlsson, , Mönsterås bibliotek Mönsterås nybyggda bibliotek är byggt av trä och annat naturmaterial och med en energiförbrukning som är 70-80% lägre än vad byggnormen kräver, dvs cirka 40 kwh/m2. Byggnaden har solceller som levererar el motsvarande den egna förbrukningen. Byggkostnaden blev cirka 10% högre, vilket man räknar med att spara in tack vare lägre drift- och energikostnader. Mönsterås bibliotek finns med i Energimyndighetens program för byggnader med mycket låg energianvändning (LÅGAN) och kommunen tar emot studiebesök från olika håll. Erfarenheterna från denna byggnad ligger nu till grund för kommunens fortsatta planering. Man ställer samma krav på det daghem som byggs, liksom på kommande musikskola och fritidshem. Kontaktperson: Gunnar Thernström, Mönsterås kommun 10. Energieffektivisering vid Finnsjö reningsverk Energieffektivisering vid Finnsjö reningsverk har lett till en ekonomisk besparing på 100 tkr/år. Kontakt: Christer Holmgren, Mönsterås kommun. 11. Hanemålaskolan, Nybro Nya Hanemålaskolan är ett lågenergihus med energismarta don och långsamventilering via källaren. Detaljerad centralstyrning och driftövervakning. Styrs av temperatur, koldioxid eller SMHI-prognoser (testas). Kontakt: Emma Adrian, Nybro kommun 12. Arena Oskarshamn När en ny simhall och äventyrsbad skulle byggas, och ishallen skulle renoveras, beslutade man samlokalisera dessa till Arena Oskarshamn. På så sätt kan man nyttja värmen från isproduktionen för att värma simhall och äventyrsbad. Man ställde också hårda krav under byggprocessen, för att säkerställa låga driftskostnader. Dessutom skapade man en effektivare driftorganisation. Resultatet har blivit en energibesparingen på 1,5 GWh per år, samtidigt som koldioxidutsläppen minskat med 800 ton per år. Kontakt: Olof Eriksson, Oskarshamns kommun 13. Närvärme Vimmerby Vimmerby har utbyggd närvärme i de fyra största orterna. Värme från industrin (Ljunghälls, Skanska, Frödinge Mejeri och Storebro gjuteri) levererar värme till offentliga byggnader (kommuner och VIMARhem) samt närliggande villor. Kontakt: Roger Carlsson, Vimmerby Energi AB 6

7 Forskning och utveckling/innovation 1. Demosite Oskarshamn Demosite Oskarshamn, samlar KTH, övriga lärosäten, företag och anläggningar för metodutveckling och forskning mot marknaden. T ex kommer kanske inkubatorföretag som är koppladet till KTH och Uppsala universitet att testa några av sina tekniker i Circle Resort. Kontakt: Bengt Karlsson, Nova, Oskarshamn 2. National Geosphere Laboratory National Geosphere Laboratory handlar om att nyttja Äspölabbet som en nationell forskningsanläggning. 104 forskare finns redan där. SLU m fl har fått sådd-pengar och jobbar nu med en stor ansökan. Detta kan bli/vara landets största forskningsinfrastruktur. Kontakt: Bengt Karlsson, Nova, Oskarshamn 3. Restvärme Oskarshamns kommun tittar, tillsammans med SLU m fl, på möjligheterna att nyttja låggradig värme (restvärme från OKG) för fiskodling. Man undersöker möjligheterna att bygga ett kunskapscenter för avel och fiskodling. Rapport kommer hösten Kontakt: Bengt Karlsson, Nova, Oskarshamn 4. Tekniknod Sydost Tekniknod Sydost är en del av Linneaus Technical Centre, LTC. Startade i Torsås, m hj av RF m fl, därefter kom flera. Nu i Kalmar/Nybro/Emmaboda/Torsås, Mönsterås, Älmhult, Ljungby. Målet är att identifiera utvecklings- och kompetensbehov, i samarbete med Lnu Synergi mellan företag, utveckling av projekt m stöd av Lnu Flera företag har pratat om energieffektivisering som ett intressant område. Andra steget, dvs hur håller man liv i engagemanget och medvetenheten? Tekniknod Sydost arbetar nu med en projektidé som bl a handlar om att visualisera energianvändningen, för att på så sätt få en ökad medvetenhet. Tillsammans med SSSE AB och Lnu. Ett annat exempel är att man håller på med en ansökan om förstudiemedel, till Smart Housing Lika svårt att få företagen att nappa som att få forskare att nappa. Forskarna vill skriva vetenskapliga artiklar, jag hoppas att vi håller på att vända detta Kontakt: Hans Frost, Linnéuniversitetet 7

8 Följa upp och visa upp 1. Hållbarhetsbokslut Genom att följa ett antal indikatorer som speglar kommuninnevånarnas miljösituation, livskvalitet och försörjning kan vi få en bild av utvecklingens hållbarhet. Borgholms kommun (hållbarhetsbokslut). Mönsterås kommun (grönt bokslut). Västerviks kommun (hållbarhetsbokslut). Kontakt: Tommy Lindström, Borgholms kommun Anneli Nielsen, Mönsterås kommun Gun Lindberg, Västerviks kommun 1. Klimatsmart turism Företag Ölandskommunerna genomför just nu projektet Klimatsmart turism. Projektet ger underlag för energidelen i Swedish Welcome. Swedish Welcome är ett nationellt kvalitetssystem för besöksnäringen, som kommer att vara klart 2015 (bemötande, kultur, utrustning m.m. inklusive energi). Klimatsmart turism ger bl a underlag till energidelen i detta kvalitetssystem. Man har besökt 20-25% av Ölands besöksanläggningar och tagit fram ett förslag till kriterier. Responsen från företagen är positiv respons, detta är frågor som vi inte hinner med annars. Håller på att ta fram en webbutbildning miljö/energi/klimat för säsongsanställda inom besöksnäringen (texter + frågor). Kontakt: Tommy Lindström, Borgholms kommun Elvira Laneborg, Mörbylånga kommun 2. Xylem AB, Lindås Xylem använder årligen 43 GWh el och 5 GWh fjärrvärme. Cirka 9 GWh återvinns internt. Anläggningen har idag en energiförbrukning på 46 kwh/m2 och år, vilket kan jämföras med BBR krav för nybyggnad 90 kwh/m2 och år. Industrier utan återvinning kan ligga på en energiförbrukning upp mot 250 kwh/m2 och år Lite gasol kvar i produktionen, sprinklers och reservaggregat med diesel, annars grön el och biobaserad fjärrvärme. Geotermiskt borrhålslager säsongslagrar överskottsvärme från gjuteriet. Cirka 2,6 GWh/år. Distributionscentral från Lindås på tåg? Kontakt: Ingemo Fahlstedt, Xylem 3. Swedspan, Hultsfred Swedspan i Hultsfred investerade år 2012 i en biobränsleanläggning, med resultat att koldioxidutsläppen minskade med cirka ton/år. Detta kan jämföras med kommunens åtgärder under 10 år, som lett till minskade utsläpp av CO2 med ton. 8

9 Kontakt: Sven Almqvist, , Hagelsrums biogas, Målilla Hagelsrums gård har byggt en biogasanläggning som producerar cirka 4 GWh/år. Idag används gasen för el- och värmeproduktion, men man investerar nu i en uppgraderingsanläggning. Företaget, kommunen m fl undersöker också möjligheterna att bygga ett publikt tankställe. Åke Birgersson, Miljöteknikforum Miljöteknikforum är ett initiativ som presenterades våren 2013, med Kalmar kommun, Linnéuniversitetet, KSRR och Sustainable Sweden Southeast som huvudsakliga initiativtagare. Bakgrunden är att KRSS ska etablera sig vid Kalmar Dämme och att man då gärna vill bidra till att etablera ett bredare Miljöteknikcentrum. Man kommer t ex att erbjuda lokaler för utställningar/forskare. Man samarbetar också med Baltic Sea Action Group och planerar att bjuda in till aktiviteten Base Camp Kalmarsund under Base Camp Kalmarsund kommer att inrikta sig mot innovationer inom den blå sektorn, dvs med koppling till hav och maritima frågor. Miljöteknikforum har bjudit in till ett upptaktsmöte den 23 oktober Kontakt: Bo Lindholm, Kalmar kommun 6. Ölands kretsloppsteknik Ölands kretsloppsteknik utvecklar utrustning för avvattning av flytgödsel. Därigenom kan man separera kväve och fosfor, med möjlighet att sälja fosfor-fraktionen som ersättning för handelsgödsel. Den våta fraktionen kan användas för småskalig biogasproduktion. Restvattnet ska vara så rent att det kan släppas på åkrarna. Kontakt: Johan Gustafsson 7. Energidriven affärsutveckling Nybro kommun driver ett nätverk med 11 företag som arbetar med energieffektivisering. Målet är hållbara företag och minskad klimatpåverkan. Man kommer bl a att genomföra utbildningar och gemensamma delprojekt under hösten Inom ramen för Energimyndighetens program Uthållig kommun och har också ett bra samarbete med Energikontor Sydost. Kontakt: Emma Adrian, Nybro kommun 8. TM design & installation I april 2012 var tomgångskörningen 450 kwh/dygn och idag har man, med enkla medel, kommit ner till 280 kwh/dygn. Åtgärderna gick att identifiera genom cirka två timmars jobb i form av en nattvandring. Kontakt: Niclas Wernered, TMDI 9. Energieffektivisering i företag. Västerviks kommun har genomfört företagsbesök med samverkan mellan Energi- och klimatrådgivare 9

10 och kommunens Miljöinspektörer. Under 2012 besöktes 23 företag. Syfte var att få företagen att själva ta fram en energiplan och jobba med frågan. Kontakt: Mikael Nyman och Carolina Stalebrant, Västerviks kommun Kunskap 1. Personalutbildning i sparsam körning och eccodriving Bakgrund: Genom att köra sparsamt kan man minska bränsleförbrukning med upp till 20%. Emmaboda, Torsås, Västerviks och Mönsterås har genomfört Eco-driving utbildning för sina anställda. Kontakt: Åsa Albertsson, Emmaboda kommun Annika Persson- Åberg, Torsås kommun Mikael Nyman, Västerviks kommun Anneli Nielsen, Mönsterås kommun 2. Aktiviteter vid Earth Hour eller liknande Bakgrund: Ökar medvetenheten om klimatfrågan vilket kan leda till ändrade beteenden. Kontak: Elvira Laneborg, Mörbylånga kommun Mikael Nyman, Västerviks kommun 3. Klimatsmart mat i skolan Bakgrund Genom att äta klimatsmart mat minskas transportkostnaderna och därmed även minskad klimatpåverkan. Kontakt: Elvira Laneborg, Mörbylånga kommun 4. Klimatväska till skola/förskola Bakgrund: En klimatväska med pedagogiska verktyg om klimatförändringar och vad man kan göra för att minska klimatpåverkan. Riktat till skola och förskola. Ökar medvetenhet och på sikt beteenden. Kontakt Annika Persson Åberg. Torsås kommun 5. Demogårdar för grön näring Bakgrund genom att ha öppna demogårdar ges inspiration och nya ideér till de som vill göra klimatsmarta val inom jordbruk, men även som privatpersoner. Kontakt: Ingela Nilsson- Nachtweij, LRF Sydost 6. Projekt Energy Forum Vänder sig till lärare och elever i åk 5 i Oskarshamn, Högsby och Mönsterås kommuner Introduktion och fortbildning för lärare. Aktiviteter för elever. Utställningen Energi för barn. Tävlingen Energi i femman. Kontakt: Kerstin Eriksson, Energikontor Sydost 10

11 7. Projekt Tjejresan Ett erbjudande till gymnasietjejer i åk 2 i Kalmar län. Föreläsningar - kvinnliga föreläsare. Studiebesök på företag - möte med kvinnliga företrädare. Besök på universitet och högskolor - möte med studenter och studentlivet. Nätverk. Inspiration och stöd i examensarbetet. Kontakt: Kerstin Eriksson, Energikontor Sydost 8. Teknikcollege Teknikcollege Östra Småland (Oskarshamn, Mönsterås, Vimmerby och Hultsfreds kommuner) med inriktning mot teknik, transport, el och energi. Kontakt: Rickard Bäck 1. Anlägga våtmarker, musselodling, Klimatanpassning Bakgrund: Genom att anlägga våtmarker får man en effektiv kväve och fosforening av vatten som annars skulle gå orenat ut i Östersjön. Viktigt med tanke på att avrinning antas öka vintertid med ökade nederbördsmängder och varmare temperaturer vilket leder till att mycket vatten avvattnar vattenmättade jordbruksmarker och tar med sig näringsämnen. Kontakt: Karin Nilsdotter Kalmar kommun Gun Lindberg, Västerviks kommun 2. Kartering av översvämningsrisker Bakgrund: Genom att skaffa sig kunskap om hur översvämningsriskerna ser ut i de större vattendragen är man bättre förberedd inför eventuella översvämningar Kontakt: Lina Andersdotter Nybro kommun 3. Informera markägare i riskområden Bakgrund: Kunskapen om vilka markägare som ligger i riskområden för översvämningar är tämligen god. Genom information minskar sårbarhet och möjlighet till anpassning Kontakt Lina Andersdotter Nybro kommun 4. Fond för klimatanpassning Bakgrund Genom att avsätta medel i en fond för klimatanpassning minskas sårbarheten vid klimatrelaterade naturolyckor Kontakt Karin Nilsdotter, Kalmar kommun 11

12 5. Södra staden, Kalmar Kontakt: Hanna Olsson, Kalmar kommun 6. Strategi för klimatanpassning Västerviks kommun har tagit fram en Strategi för klimatanpassning som ett tematiskt tillägg till kommunens Översiktsplan. Syftet är att Klimat- och sårbarhetsaspekter beaktas i all planering och samhällsbyggande. En handlingsplan för klimatanpassning inom samtliga förvaltningar, kommunala bolag och interna verksamheter ska tas fram. Kontakt: Gun Lindberg, Västerviks kommun 1. Samåkning Transporter Bakgrund ex TOLG projektet Målet är att öka gemenskapen i byn samtidigt som vi minskar vår klimatpåverkan. För byborna finns pengar att spara eller tjäna. Den som kör får betalt och den som åker får betala, allt enligt en överenskommen prislista. Inga pengar byter ägare i bilen, istället får användarna en faktura eller utbetalning varje kvartal. Via SMS bekräftar man smidigt bokningar, får svar på sina bevakningar, anmäler förseningar och får påminnelser Kontakt Åsa Albertsson, Emmaboda kommun 2. Egna resor Kalmar kommun är delägare i en av Sveriges största elbilspooler. Tjänstecyklar servas, får vinterdäck och bokas på samma sätt som bilarna. Fortsatt arbete med ruttoptimering. Webbmöten för alla (fortsättning på ett testprojekt). CERO undersökning 2011 visar på ekonomisk vinst med minskat resande. Kommunen planerar att införa ett klimatkompensationssystem (motsvarande det förslag som tagits fram på länsnivå). Torsås och Mörbylånga kommuner har elcyklar för kortare tjänsteresor. Högsby kommun introducerar nu en app till bilbokningen, som upplyser om att det går en buss. Nästa steg blir att man, när man bokar bil, också ska få information om att det går att samåka. Hemtjänsten i Högsby och Mönsterås testar ruttoptimering. Kontakt: Karin Nilsdotter, Kalmar kommun Annika Persson Åberg, Torsås kommun Anders Ivansson, Högsby kommun Britt Karlsson, Högsby kommun 3. Kalmar Cykelstad Bakgrund Viktigt med bra förutsättningar att transportera sig via gång eller cykel, planfria korsningar är ett exempel på en viktig åtgärd. 12

13 Kalmar bedriver ett förvaltningsövergripande arbete för att öka cyklandet, detta under benämningen Kalmar Cykelstad. Man har en helhetssyn och arbetar i alla led från planering, investering/byggande, attitydpåverkan, drift/underhåll till uppföljning. Några exempel är informationsaktiviteter, designtävling, Sydost Trampar, cykelbarometer, cykelkarta, cykelpumpar, fysiska åtgärder (felande länkar, beläggning m.m.), vägmarkeringar, Cykelfrämjandet har genomfört en nationell resvaneundersökning bland kommuner med minst invånare. Kalmar hamnade på delad tredjeplats. Det är många fler som cyklar i Kalmar än i riket som helhet. Däremot är det färre som går eller åker kollektivt och fler som kör bil. Kontakt: Thomas Eidrup, Kalmar kommun 4. Bredband på landsbygden Bredband kan eventuellt minska behovet av att resa. Emmaboda kommun har två fungerande föreningar som lagt ned bredband på landsbygden. Västerviks kommun undersöker just nu intresset för bredband via fiber i kommunen. För boende på landsbygden finns nu möjlighet att få ekonomiskt stöd via Landsbygdsprogrammet för bredbandsutbyggnad. Kontakt: Åsa Albertsson, Emmaboda kommun Lotti Jilsmo, Västerviks kommun 5. Egna fordon Länets samhällsbetalda resor ska vara fossilbränslefria år Detta omfattar bl a kommunernas egna fordon. Hultsfreds kommun har minskat sina energianvändning i egna fordon med 7 % (på hur lång tid?). Andelen miljöbilar är 31% (2012?). Elbilar finns bl a i Högsby, Nybro, Kalmar, Emmaboda, Vimmerby. Västerviks kommun har en fordonspool (bilar, cyklar och elcyklar) med internt bokningssystem. Bilparken förnyas efterhand och består (september 2013) till 15 % av biogasbilar. Kontakt: Kenneth Andersson, Västerviks kommun Christer Thomasson, Nybro kommun Jens Karlsson, Östra Smålands kommunalteknikförbund 6. Tågpendling Trafikverket, kommunerna m fl investerar i mötesspår, nya plattformar och mycket mer på järnvägen Alvesta Kalmar/Karlskrona. Fr o m 2014 inför man pendeltåg på denna sträcka. Då blir det åter möjlighet att tågpendla från Vissefjärda (Emmaboda kommun), Trekanten (Kalmar kommun) och Örsjö (Nybro kommun). Det finns också planer på hållplatser i Hanemåla (Nybro kommun) och Smedby (Kalmar kommun). Kontakt: Karin Thyberg, Nybro kommun 13

14 7. Godstransporter på järnväg Nybro kommun har rustat upp sitt Västra industrispår. Detta har möjliggjort godstransporter på tåg till/från två av ortens företag (Smurfit och Stena). Detta innebär att koldioxidutsläppen minskat med ton/år (storleksordning). Man har också byggt ett nytt industrispår, Östra industrispåret, och en kombiterminal. Arbete med elektrifiering pågår. Därefter är tanken att bilda ett kombiterminalbolag som kan arbeta aktivt med att få upp volymerna. Detta kan leda till stora klimatvinster. Nybro har goda förutsättningar, eftersom man är något av en logistiknod med många stora transportföretag. Kontakt: Karin Thyberg, Nybro kommun 8. Landsbygdstrafik Nybro kommun och deras entreprenör Flexbuss var tidiga med att införa efterfrågestyrd stads- och landsbygdstrafik i hela kommunen. Samma princip appliceras nu i hela länet. Idag nyttjas landsbydstrafiken väl, men det har tagit lång tid att nå dit(15 år?). Kontakt: Lina Andersdotter, Nybro kommun 9. Egna varutransporter Kalmar håller på att införa en samlastningscentral, för varudistribution ut till de egna enheterna (skolor, dagis, äldreboenden osv). Nybro kommun tittar också på denna möjlighet, då i ett projekt som leds av Energikontor Sydost. Kontakt: PG Fransson, Kalmar kommun Emma Adrian, Nybro kommun 1. Differentierad tillsynstaxa Styrmedel Emmaboda kommun tillämpar en differentierad tillsynstaxa. Flera företag har minskat sin tillsynsavgift med tusentals kronor genom ett medvetet energiarbete. Kontakt: Hans Lundgren, Emmaboda kommun Övrigt 1. Internationellt samarbete Ölandskommunerna deltar, tillsammans med ett antal europeiska öar, i ett projekt om flernivåstyrning - Smilegov. Kalmars klimatkommission ett gott exempel på sådan multilevel governance och används i projektet som en förebild. Nu bildar varje part (ö) en think thank enligt vår länsmodell. Det finns också planer på att anställa en gemensam projektutvecklare för internationella projekt. 14

15 Kontakt Tommy Lindström, Borgholms kommun Elvira Laneborg, Mörbylånga kommun 2. Landstinget i Kalmar län Kalmar läns landsting hamnade år 2013 på tredje plats i tidningen Miljöaktuellts rankning av Sveriges landsting. Kalmar län är det enda i landet som är ISO certifierade när det gäller miljö, arbetsmiljö och kvalitet. Leder till medvetenhet, kompetensutveckling och förbättring. Har gjort att man fått ordning och reda. Fastigheter (se också under rubriken fastigheter tidigare i detta PM). År 2012 hade man Sveriges kostnadseffektivaste fastighetsdrift för sjukhus. Man har en energiplan , med avsatta budgetmedel och god lönsamhet. Har avsatt 64 MSEK de närmaste tre åren, varav 13 MSEK år Fossilfri energianvändning inom fastighetssektorn uppnådd % vattenkraft Några exempel: Geokyla länssjukhuset. Kravnivåer för byggprojekt och el, om- och nybyggnad. Också krav på hyrda lokaler. Installerades 520 m2 solceller samt 170 m2 solvärme 2013 Driftsätter 120 m2 solceller i samband med Stensö hälsocentral. Kontakt: Stefan Westblom, Landstinget i Kalmar län 3. Klimathänsyn vid upphandling och transporter av mat Mörbylånga kommun har nyligen avslutat en upphandling av mat där man upphandlar i mindre grupper; kött, mjölk, bröd, etc. var för sig. Detta underlättar för små och lokala leverantörer. Nybro kommun har, tillsammans med sin entreprenör, halverat antal rundor för mattransporterna till dagis och skola. En tur/dag istället för två/dag. Kräver utlastningshall och dubbla värmeskåp. Kök i Hanemåla, 10 förskolor och två skolor. Man har också minimerat transporterna för enportions-lådor ut till pensionärerna. Kontakt: Elvira Laneborg, Mörbylånga kommun Maria Andersson, Nybro kommun /Carolina Gunnarsson

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2013-12-19 Anna Green Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Varför ett energieffektiviseringsbidrag till kommuner och landsting?...

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson

KALLELSE. Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

eneroi Vi smyger runt om natten på industrierna som Sherlock Holmes i jakten på energibovar.

eneroi Vi smyger runt om natten på industrierna som Sherlock Holmes i jakten på energibovar. - eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen. Våren 2011 1 Emåmejeriet energieffektiviserar genom projektet Från ord till handling. Vi smyger runt

Läs mer

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun. 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun. 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07 Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07 Västervik Miljö & Energi AB Kontaktuppgifter Sofia Ahl, tfn 0490-25 70 60, e-post sofia.ahl@vastervik.se

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

Energi- och klimatplan 2012-2020

Energi- och klimatplan 2012-2020 Energi- och klimatplan 2012-2020 Arbetsgrupp: Annika Varghans, Lars Nilsson, Nils Berglund, Anders Hanspers, Elisabet Nises-Look, Inger Hjort och Kjell Andersson Styrgrupp: Åke Sjöberg och Göran Wigert

Läs mer

eneroi poolen 1.2013 Miljöfordon i tjänsten lönsamt men snårigt Mariano bygger tak så in i vassen!

eneroi poolen 1.2013 Miljöfordon i tjänsten lönsamt men snårigt Mariano bygger tak så in i vassen! GRÖN FRAMTID. Förnybar energi kan ge 60 000 nya jobb, menar Ulf Hansson. Sid 2 BUSSIGT. Studie visar att batteridriven kollektivtrafik är billigare än traditionell. Sid 12 eneroi poolen 1.2013 KLiMATSMART

Läs mer

Arbetet för en fossilbränslefri region (nooil) ska

Arbetet för en fossilbränslefri region (nooil) ska Uppföljning av Kalmar läns mål för Fossilbränslefri region (nooil) Inledning 1 Samlade klimatutsläpp 2 Vägtrafik 3 Biogas 6 Energieffektivisering 8 El från förnybara källor 14 Uppvärmning av fastigheter

Läs mer

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Österåkers kommun, förvaltningar och bolag ska minska sin klimatpåverkan och energianvändning så att vi bidrar till en hållbar utveckling och effektiv

Läs mer

LJUSGLIMTAR JAKTEN PÅ FRAMTIDENS ENERGILAGRING NU SYNS RESULTATET AV KOMMUNERNAS ENERGISATSNINGAR

LJUSGLIMTAR JAKTEN PÅ FRAMTIDENS ENERGILAGRING NU SYNS RESULTATET AV KOMMUNERNAS ENERGISATSNINGAR INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 5 2014 INTERVJUN MAGNUS HALL Tuff omställning för Vattenfall VINDKRAFTENS DOLDA KOSTNADER JAKTEN PÅ FRAMTIDENS ENERGILAGRING KLIMATSATSNINGAR LANDET

Läs mer

Rapport Klimatindex 2010. Rankning av kommunernas klimatarbete

Rapport Klimatindex 2010. Rankning av kommunernas klimatarbete Rapport Klimatindex 2010 Rankning av kommunernas klimatarbete Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Den globala klimatomställningen börjar lokalt 4 3. Inom vilka områden kan kommunerna minska klimatpåverkan

Läs mer

Energi- och klimat. strategi 2011-2020

Energi- och klimat. strategi 2011-2020 Energi- och klimat strategi 2011-2020 SAMMANFATTNING Energisektorn inklusive transporter står för huvuddelen av utsläppen av växthusgaser. Växthusgaserna bidrar i sin tur till miljöproblem, främst genom

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering 2014-05-30 Strategi för energieffektivisering Uppföljning 2009-2013 Strategi för energieffektivisering i Osby kommun, Uppföljning 2009-2013 Sida 2 av 27 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Inledning...

Läs mer

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun Energi och klimatplan 2009-2012 Hagfors kommun Med stöd från HAGFORS KOMMUN Den här planen har tagits fram med stöd från Intelligent Energy Europe. Författarna till planen bär det fulla ansvaret för innehållet.

Läs mer

Verksamhetsplan. med budget. och ekonomisk planering för 2016 2017. Utkast 22 oktober

Verksamhetsplan. med budget. och ekonomisk planering för 2016 2017. Utkast 22 oktober Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering för 2016 2017 Utkast 22 oktober 1 Så fungerar vår verksamhetsplanering Den här verksamhetsplaneringen innehåller de mål som vi vill nå, en del av

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2014-11-13 KS 2014/0922 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för energifrågor 2015 2018. KS 2013/0661. Antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014.

Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för energifrågor 2015 2018. KS 2013/0661. Antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014. Verksamhetsplan Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för energifrågor 2015 2018 KS 2013/0661. Antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014. Detta är en fyraårig förvaltningsövergripande verksamhetsplan

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Klimatkommunerna

Hela denna bilaga är en annons från Klimatkommunerna Hela denna bilaga är en annons från Klimatkommunerna KKLIMATKOMMUNERNA Vi vill dela 2 med oss Trähusbyggare i 4 världsklass Kommunernas 6 klimatpåverkan Byggkrav 8 eller dialog Vi valde Klimatkommunerna

Läs mer

Samhällsbyggande för klimatet. Kommuner och landsting som visar vägen

Samhällsbyggande för klimatet. Kommuner och landsting som visar vägen Samhällsbyggande för klimatet Kommuner och landsting som visar vägen Förord Med denna rapport vill vi lyfta fram hållbart samhällsbyggande, energieffektivisering och förnybar energi med stora potentialer

Läs mer

Klimatstrategi och energiplan 2008-2012

Klimatstrategi och energiplan 2008-2012 Klimatstrategi och energiplan 2008-2012 Antagen av Kommunfullmäktige 2008-02-25 Kf 9/2008 Omslagsfoto av Karin Carlsson. Bilden är tagen i juli 2007 och visar Bruksfallet i Svartån. Efter en sommar med

Läs mer

YDRE ENERGIPLAN 2011-2014

YDRE ENERGIPLAN 2011-2014 a YDRE ENERGIPLAN 2011-2014 Foto Karin Westerberg Kickan Grimstedt 2011 januari YDRE ENERGIPLAN SAMMANFATTNING Ydres nuvarande energiplan är gammal och det är dags för en uppdatering. Framtagande av denna

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program kommunledningskontoret Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Citera gärna ur skriften men ange källa

Läs mer

Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018

Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018 Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-25 ( 59) E N E R G I - O C H K L I M A T S T R A T E G I 2 015-2 0 1 8 Energiplan för Finspångs

Läs mer

Protokoll 2014-05-08 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott

Protokoll 2014-05-08 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott 48 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Fryshuset, Stockholm Torsdagen den 8 maj 2014, kl 08.30-14.00 ande Lars Blomberg ordförande Leif Larsson vice ordförande Åke Nilsson Ulf Nilsson Mona

Läs mer

ENERGIPLAN KINDA 2011-2015

ENERGIPLAN KINDA 2011-2015 ENERGIPLAN KINDA 2011-2015 Foto Ture Göransson Författare Kickan Grimstedt December 2010 2 INNEHÅLL Visioner och strategier för kommunens fortsatta energi- och klimatarbete... 4 Sammanfattning... 5 Inledning...

Läs mer

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun antagen av kommunfullmäktige 2013-06-17 Innehåll Förord: Lidköping en välkomnande och hållbar kommun 3 Utgångspunkter för vårt energi- och klimatarbete 4

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

Sala kommuns ansökan till Uthållig kommun etapp 3

Sala kommuns ansökan till Uthållig kommun etapp 3 ~SAlA Bilaga KS 2011/114/2 ~ KOMMUN 1112) 2011-05-09 ANSÖKAN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Lisa Granström Energimyndigheten Box 310 63104 Eskilstuna Ink. ANSÖKAN Sala kommuns ansökan till Uthållig kommun etapp

Läs mer

Energiplan för Lunds kommun

Energiplan för Lunds kommun Energiplan för Lunds kommun 2014-2017 Innehåll Målsättningar... 5 Primärenergi och systemperspektiv... 6 Energitrappan... 8 Läget 2012... 10 Framtida satsningar med relevans för energianvändningen och

Läs mer