Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) för vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) för vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län"

Transkript

1 Länsstyrelsen i Västernorrland Miljöprövningsdelegationen HÄRNÖSAND Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) för vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län

2 Innehåll 1. Yrkanden Åtaganden Bakgrund till ansökan Riksdagens nationella planeringsmål för vindkraft Sökandens organisation och erfarenheter Beskrivning av bolaget Miljöpolicy och miljömål Områdesbeskrivning Projektområde Berörda fastigheter Markägarförhållanden Planförhållanden Riksintressen och skyddade områden Hydrologiska förhållanden Genomförda samråd Teknisk beskrivning av vindkraftparken Placering av vindkraftverken Beräknad produktion Vindkraftverken Vägsystem Kringanläggningar och markanspråk Elnät och nätanslutning Miljökonsekvenser Ljud Skuggor Landskapsbild och kulturmiljö Hindermarkering Naturmiljö Rennäring Resurs- och kemikaliehantering Alternativredovisning Förhållanden under byggtiden Motstående intressen: inverkan på riksintressen, särskilt Natura Kontroll Projektområdets överensstämmelse med miljökvalitetsnormer Tillåtlighetsfrågor

3 14.1. Uppfyllande av de allmänna hänsynsreglerna Kunskapskravet i miljöbalken 2 kap Försiktighetsprincipen och principen om bästa möjliga teknik i miljöbalken 2 kap Produktvalsprincipen i miljöbalken 2 kap Hushållnings- och kretsloppsprinciperna i miljöbalken 2 kap Lokaliseringsprincipen i miljöbalken 2 kap Principen om att förorenaren betalar i miljöbalken 2 kap Sammanfattning Tillåtlighet enligt 3-4 kap miljöbalken Tillåtlighet enligt 7 kap. miljöbalken Strandskyddsdispens Tillåtlighet enligt 16 kap. miljöbalken Tidsbegränsning av tillståndet, 16 kap. 2 1 st. miljöbalken Ekonomisk säkerhet, 16 kap. 3 miljöbalken Kommunalt tillstyrkande, 16 kap. 4 miljöbalken Arbetstid Förslag till villkor Verkställighetsförordnande Hemställan om handläggningen Bilageförteckning

4 Sökande: Fasikan Vindkraft AB Organisationsnummer: c/o Kraftö AB Vendevägen DANDERYD Ombud: Advokat Pia Pehrson och jur.kand Pelle Stubelius Foyen Advokatfirma KB Box STOCKHOLM Tel: E-post: ; Saken: Tillstånd för uppförande och drift m.m. av en vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län enligt 9 kap. miljöbalken (1998:808). 1. Yrkanden Fasikan Vindkraft AB (nedan kallat Fasikan Vindkraft eller bolaget ) ansöker härmed om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken (1998:808) (MB) att vid Fasikan få uppföra och driva en gruppstation om 35 vindkraftverk med tillhörande fundament, vägar och andra för uppförande, drift och avveckling nödvändiga anläggningar inom projektområdet utmärkt på karta, bilaga 2. Allt i huvudsaklig överensstämmelse med i denna ansökan lämnade beskrivningar, kartor och uppgifter. Vindkraftparken planeras till fastigheterna Ånge 3:226, Boltjärn 3:10, Boltjärn 3:46, Granboda 1:2, Granboda 1:6, Granboda 1:7, Granboda 2:9, Granboda 2:14, Granboda 2:16, Granboda 2:18, Granboda 2:29, Granboda 2:33, Västernäset 5:9, Västernäset 5:10 och Västernäset 5:20 i Ånge kommun samt på fastigheterna Bensjö 1:16, Holmstjärnskilen 1:2, Holmstjärnskilen 1:7, Bräcke- Hemsjö 1:54 och Åsen 1:2 i Bräcke kommun. Fasikan Vindkraft yrkar vidare att: 1) boxmodellen tillämpas, 2) den till ansökan bifogade miljökonsekvensbeskrivningen (bilaga 4) (MKB) godkänns, 4

5 3) strandskyddsdispens meddelas där så krävs i enlighet med bilaga 3, 4) tillståndet ska gälla tills vidare, 5) tillståndet får tas i anspråk även innan beslutet vunnit laga kraft, 6) villkor ska meddelas i enlighet med det förslag som redovisats i avsnitt 16, samt att 7) igångsättningstiden bestäms enligt 22 kap. 25 MB till 5 år. 2. Åtaganden Bolaget gör följande specifika åtaganden som ska gälla vid anläggande, drift och avveckling av vindkraftparken: - Lokaliseringen av vindkraftverk med tillhörande infrastruktur ska inte ske i områden som bedömts hysa ett mycket högt naturvärde (klass 1) och ska inte ske annat än i undantagsfall i områden som bedömts hysa ett högt naturvärde (klass 2). Lokalisering av vindkraftverk med tillhörande infrastruktur ska ej heller ske på våtmarker klass 2. - Om det vid vägpassage av vattendrag behöver läggas ny bro eller trumma ska detta anmälas till Länsstyrelsen, alternativt kommer tillstånd för vattenverksamhet att sökas. - Anläggningen kommer att byggas med bästa möjliga teknik med strävan att minimera omfattningen av buller från byggverksamheten. För fullständig förteckning över Fasikan Vindkrafts specifika åtaganden och förslag på skadeförebyggande åtgärder se avsnitt 6 i MKB:n, bilaga Bakgrund till ansökan 3.1. Riksdagens nationella planeringsmål för vindkraft Både EU och Sverige har formulerat ambitiösa mål som anger en kraftigt ökad utbyggnad av förnybar energi. EU har som mål att 20 procent av energin ska komma från förnybara källor år När målet fördelades ut på medlemsländerna blev Sveriges mål att till 2020 uppnå 49 procent. Sveriges regering har sedan valt att sätta målet till 50 procent. För att målet för förnybar energi ska kunna nås spelar vindkraften en mycket betydelsefull roll. Vindkraften är förnybar och ur miljösynpunkt ett av de bästa alternativen för att utvinna energi. Utsläppen under ett vindkraftverks hela livscykel är mycket små. Ett vindkraftverk har efter tre till nio månader producerat den energi som gått åt för att tillverka det. Det motsvarar mellan 1 och 2 procent av vindkraftverkets totala energiproduktion under sin livstid. (Energimyndigheten, 2009). 5

6 Även om en stor andel av Sveriges energiförsörjning hämtas ur vatten och kärnkraft så påverkas vi av den globala användningen av fossila bränslen som ökar kontinuerligt och medför stora konsekvenser. Samtidigt som vårt elbehov ökar finns starka begränsningar i möjligheterna att bygga ut såväl svensk vattenkraft som kärnkraft. Den ansökta verksamheten beräknas producera ca 425 GWh/år, vilket skulle räcka för att försörja cirka villor med hushållsel. 4. Sökandens organisation och erfarenheter 4.1. Beskrivning av bolaget Fasikan Vindkraft är ett helägt dotterbolag till Kraftö AB (Kraftö). Kraftö bildades år 2007 och har sitt huvudkontor i Stockholm samt 11 anställda som är placerade i Stockholm, Göteborg och Malmö. Kraftö AB projekterar vindkraftanläggningar i hela Sverige genom att verka för lokal förankring och långsiktiga lösningar för miljö, markägare, närboende, kommun och bolaget. Bolaget har sedan år 2007 utvecklat en portfölj om 1000 MW och har även fem tillståndsgivna vindkraftprojekt som står inför byggnation med en samlad installerad effekt på ca 350 MW varav 127 MW är under byggnation. Fasikan Vindkraft har, från Kraftö som tidigare i samrådsförfarandet angivits såsom sökande, övertagit samtliga de rättigheter och skyldigheter som följer enligt samrådet Miljöpolicy och miljömål Kraftö arbetar med en vision om ett hållbart samhälle för vår generation och kommande generationer. Kraftö är fokuserade på att bygga ett samhälle med förnyelsebar energiproduktion som förbättrar miljön och lindrar påverkan på klimat och miljö. Sverige är lyckligt lottat med redan utbyggd vattenkraft, gott om inhemskt biobränsle och mycket goda vindförhållanden. Genom en kombination av vind, biobränsle, sol och vatten har vi de bästa förutsättningarna för ett hållbart samhälle. 5. Områdesbeskrivning Projektområdet Fasikan är beläget på gränsen mellan Bräcke och Ånge kommuner i Jämtlands respektive Västernorrlands län, se karta på sid. 21 i bilaga 4. Vindkraftanläggningen planeras inom höjdområdet Fasikan strax väster om väg E14 mellan Ånge och Bräcke. Projektområdet genomkorsas av länsgränsen mellan Jämtland och Västernorrland, som även utgör kommungräns mellan Bräcke och Ånge, och är beläget ca 12 km söder om Bräcke och ca 10 km norr om Ånge. Själva projektområdet är huvudsakligen lokaliserat till en platå och höjden över havet varierar från 6

7 ca m.ö.h. Den största delen av området består av produktionsskog med medelålders skog och ungskog, och det förekommer även enstaka bestånd med äldre skog. En mindre del av området utgörs av våtmarker. Öster om projektområdet löper väg E14 och väster om området löper järnvägen. Generellt finns det ytterst lite bebyggelse inom 10 km från projektområdet. De norra delarna av Ånge ligger i ytterkanten av 10-kilometerszonen och i övrigt rör det sig om småorter, byar eller enstaka bebyggelse. De platser där vindkraftverken skulle bli synliga är främst från byarna Åsen, Bensjö och Sved som är belägna i Bräcke kommun norr om projektområdet, samt byn Lombäcken sydost om projektområdet i Ånge kommun. Inom ca 20 km från projektområdet finns en befintlig samt tre planerade och tillståndsbeviljade vindkraftanläggningar; Mörttjärnberget, Bröcklingeberget, Långåsen och Östavall. Mörttjärnberget som är en befintlig vindkraftanläggning och omfattar 37 vindkraftverk är belägen ca 18 km nordost om Fasikan i Bräcke kommun. Bröcklingeberget omfattar 25 vindkraftverk och är belägen 8-15 km norr om projektområdet, öster om Bräcke tätort. Vindkraftanläggningarna Långåsen och Östavall omfattar 7 respektive 39 vindkraftverk och är belägna ca 19 km sydväst om Fasikan i Ånge kommun. Vidare fick år 2013 en anläggning med 6 vindkraftverk på Bodbergsplatån, som ligger ca 3 km sydväst om Bräcke, av bygg- och miljönämnden i Bräcke kommun bygglov. Beslutet upphävdes dock vid länsstyrelsens överprövning och ärendet återförvisades till nämnden för förnyad handläggning. Projektområdet vid Fasikan lämpar sig väl för en vindkraftetablering tack vare de goda vindförhållandena och få motstående intressen Projektområde Projektområdet är totalt ca ha och utgörs i huvudsak av skogsmark med inslag av våtmarksområden och har goda vindförhållanden. En utförligare beskrivning av omgivningsförhållandena finns i avsnitt 2.3 i bilaga 4 (MKB) Berörda fastigheter Vindkraftparken berör fastigheterna Ånge 3:226, Boltjärn 3:10, Boltjärn 3:46, Granboda 1:2, Granboda 1:6, Granboda 1:7, Granboda 2:9, Granboda 2:14, Granboda 2:16, Granboda 2:18, Granboda 2:29, Granboda 2:33, Västernäset 5:9, Västernäset 5:10 och Västernäset 5:20 i Ånge kommun samt på fastigheterna Bensjö 1:16, Holmtjärnskilen 1:2, Holmtjärnskilen 1:7, Bräcke- Hemsjö 1:54 och Åsen 1:2 i Bräcke kommun. 7

8 5.3. Markägarförhållanden Projektområdets huvudsakliga ägare är skogsbolaget SCA med vilken Fasikan Vindkraft har avtal. Fasikan Vindkraft har således rådighet över i stort sett hela projektområdet och för de mindre avsnitt där detta saknas pågår dialog med berörd fastighetsägare Planförhållanden För projektområdet gäller översiktsplan för Bräcke kommun som antogs i december 2003 (Bräcke kommun, 2003). I planen redovisas inga intressen som sammanfaller med projektområdet för vindkraft och det anges heller ingen inriktning för markanvändningen inom området. Vidare gäller för projektområdet översiktsplan för Ånge kommun (Ånge kommun, 2004) som antogs i september 2004 och ej heller i denna redovisas några intressen som sammanfaller med området eller anges någon inriktning för markanvändningen. Projektområdet ingår i de områden som finns utpekade som lämpliga för etablering av vindkraft i Bräcke kommuns tillägg till översiktsplanen 2003, Vindkraft i Bräcke kommun, där området beskrivs som lämpligt för större vindkraftanläggningar. I tillägget anges även en rad riktlinjer för etablering av vindkraft, se sid. 23 i bilaga 4 (MKB). Projektområdet finns inte upptaget i Ånge kommuns tillägg till översiktsplanen från 2009, Vindkraft i Ånge kommun Riksintressen och skyddade områden Projektområdet för vindkraft sammanfaller med ett riksintresse för naturvård vilket innefattar Norra Borgsjö rikområde som ligger inom den södra delen av projektområdet. Den del av riksintresseområdet som ligger inom projektområdet kommer till viss del att beröras men påverkan bedöms vara liten. Inom projektområdet, i områdets östra kant, finns vidare ett objekt som av Skogsstyrelsen klassats som nyckelbiotop. Detta område är klassat med högsta naturvärde (klass 1) och kommer att undantas från placeringar av vindkraftverk. Vidare finns tre objekt som av markägaren på frivillig väg avsatts för naturvård varav ett av objekten är klassat med högsta naturvärde (klass 1) och de andra två med näst högsta naturvärde (klass 2). Det finns även inom området en våtmark, Stormyran, vilken klassats med näst högsta naturvärde (klass 2). Ingen verksamhet kommer att bedrivas inom naturvärden av klass 1 eller våtmarker av klass 2. I omgivningarna inom ca 10 km radie från projektområdet finns ett antal befintliga eller planerade naturreservat samt totalt fem olika typer av riksintressen; riksintresse för väg, riksintresse för järnväg, riksintresse för kultur, riksintresse för naturvård samt riksintresse för rennäring. 8

9 Ca 9,5 km söder om projektområdet ligger Ljungans dalgång som är ett område av riksintresse för kulturmiljö där rösen från järn- och stenåldern förekommer samt även lämningar från 1700-talet. I nära anslutning till projektområdet ligger Natura 2000-området Granbodåsen vilket utgörs av typisk lidfäbod med välhävdad och artrik slåtteräng samt ett skogsbete med gamla lövträd och som utgör naturreservat. Söder om området finns två Natura 2000-områden samt även ett Natura område väster om området. För en närmare beskrivning av befintliga och planerade naturreservat samt Natura 2000-områden, se avsnitt 4 i bilaga 4 (MKB). Dessa områden kommer dock inte att påverkas. Ca 1-8 km nordväst och nordost om Ånge ligger ett område som är utpekat som riksintresse för rennäring. Väster om området finns järnväg som är utpekad som riksintresse för järnväg och öster om området löper väg E14 som är utpekad som riksintresse för väg. Dessa riksintressen kommer inte att påverkas negativt på ett direkt sätt. Ca 1,5 km öster om projektområdet återfinns den största kända populationen av den starkt hotade trolldruvemätaren. Trolldruvemätaren har dock inte observerats inom projektområdet och påverkan från vindkraftparken bedöms som liten Hydrologiska förhållanden Ungefär en tiondel av det inventerade området utgörs av våtmarker. Bland annat berörs en större våtmark som av länsstyrelsen bedömts till klass 2 (högt naturvärde) och två våtmarker som bedömts till klass 3 (visst naturvärde). Ingen av dessa är upptagen i någon myrskyddsplan. Projektområdet är beläget i Ljungans avrinningsområde. Den östra delen av projektområdet avvattnas mot Harrån och den västra delen avvattnas mot Dysjöån. Inom det område som inventerats i naturvärdesinventeringen finns endast några mindre vattendrag som avvattnar våtmarkerna och två små myrtjärnar. Vattendragen är små och de flesta har en naturlig hydrologi. I maxexempellayouten (underbilaga 3 till bilaga 4) kommer de nya föreslagna vägarna inte att passera över något vattendrag som enligt naturvärdesinventeringen bedömts hysa naturvärde. De befintliga skogsbilsvägarna inom projektområdet passerar dock över ett antal vattendrag och förstärkning av vägar ska bl. a. ske med stor hänsyn till bäckar för att inte påverka miljön i dessa genom exempelvis grumling och vandringshinder. 6. Genomförda samråd Samrådsinbjudan sändes i början av oktober 2014 till berörda myndigheter, organisationer och företag. Ett första samrådsmöte hölls med länsstyrelserna i Jämtland och Västernorrland samt Bräcke och Ånge kommuner den 28 oktober

10 I början av oktober 2014 sändes även per post samrådsinbjudan jämte underlag till samtliga fastighetsägare inom 1 km från projektområdet samt till ägare av bebyggda fastigheter inom 3 km från projektområdet. Vidare bjöds allmänheten genom annons i olika lokaltidningar in att medverka vid samrådet. Samrådsmöte med allmänheten hölls den 29 oktober Härutöver har samrådsmöten med de två berörda samebyarna, Jijnjevaerie samt Jovnevarie, hållits den 9 december 2014 respektive den 30 januari För mer information om samrådsprocessen, se underbilaga 1 till bilaga 4 (MKB). 7. Teknisk beskrivning av vindkraftparken 7.1. Placering av vindkraftverken Fasikan Vindkraft har valt att etablera vindkraftanläggningen vid Fasikan utifrån en rörlig layout vilket innebär att ingen fast placering av vägar och vindkraftverk samt tillhörande erforderlig infrastruktur presenteras. Istället presenteras en maxexempellayout, underbilaga 3 till bilaga 4 (MKB), som kan komma att förändras senare under processen och till följd av genomförda inventeringar och utredningar. Denna layout är ett s.k. värsta scenario-exempel och utgår ifrån det alternativ som påverkar omgivningen mest. Arbetet med att optimera placeringen av vindkraftverken kommer således att pågå under hela projektet. Av maxexempellayouten framgår vindkraftverkens tänkta placeringar inom projektområdet. För att optimera placeringarna har en avvägning gjorts mellan största möjliga utnyttjande av vindenergin, tekniskt möjliga placeringar och begränsning av påverkan på känsliga områden. Vidare följs vedertagna regler om minimiavstånd mellan vindkraftverken samt säkerställande av att avståndet till bostäder är tillräckligt. Planerad byggstart för vindkraftanläggningen är år 2017 och det beräknas ta ca 1-2 år att färdigställa arbetena Beräknad produktion Vindkraftanläggningen vid Fasikan kommer att bestå av 35 st. vindkraftverk. Den förväntade årliga energiproduktionen beräknas till ca 425 GWh och är baserad på en installerad effekt av 3 MW per vindkraftverk. Effekten per vindkraftverk och årlig energiproduktion är dock beroende på vilken typ av vindkraftverk som slutligen byggs Vindkraftverken Vindkraftverkens totalhöjd kommer att vara upp till 240 m när något av rotorbladen pekar rakt upp. Rotor och maskinhus monteras på ett koniskt torn av stål eller eventuellt en kombination av stål och betong. Verken kommer att vara antireflexbehandlade samt målade i en diskret färg. Utformningen blir enhetlig, utan reklam eller logotyper på vindkraftverkens torn. Transformatorerna kommer 10

11 antingen att placeras inne i, eller utomhus nedanför, vart och ett av vindkraftverken. Vindkraftverken kommer även att förses med hinderbelysning 1. De två vanligaste typerna av fundament för vindkraftverk är bergsförankrade fundament och gravitationsfundament och den fortsatta projekteringen kommer att utvisa vilken typ av fundament som förordas för respektive vindkraftverk Vägsystem Vindkraftparken kommer att bestå av vägar där befintligt vägnät kommer att nyttjas men behöver breddas och förstärkas. Sammanlagd sträcka befintlig väg som kommer att användas inom projektområdet utgör 9,0 km baserat på Fasikan Vindkrafts maxexempellayout med 35 vindkraftverk. Vid sidan om de befintliga vägarna kommer nya vägstråk med tillfartsvägar fram till vart och ett av verken att behöva anläggas inom projektområdet. Fasikan Vindkraft har uppdragit åt bolaget Pöyry AB att ta fram ett förslag för vägdragningen inom projektområdet, se underbilaga 25 till bilaga 4 (MKB) Kringanläggningar och markanspråk Vindkraftanläggningen kommer även att innefatta en service- och driftbyggnad. Denna byggnad kommer att användas till service och underhåll, som kopplingsstation för nätanslutningen samt såsom personalbyggnad och liknande. Vid servicebyggnaden tillkommer en permanent yta för uppställning av fordon och byggnaden kommer att uppföras enligt gällande föreskrifter. Maximalt ytbehov för dessa anläggningar beräknas till 0,5 ha. Under byggtiden behövs även tillfälliga uppställningsplatser vars ytor beräknas vara högst 1 ha stora. För närmare information om markanspråk se bilaga 4 (MKB) avsnitt Elnät och nätanslutning Det interna uppsamlingsnätet planeras att i första hand ägas och drivas av Fasikan Vindkraft. Detaljprojekteringen är ännu inte klar men nätet kommer huvudsakligen att byggas som ett markförlagt jordkabelnät vilket i första hand följer vägnätet inom projektområdet och inom projektområdet kommer en till två transformatorstationer att byggas, till vilka det interna uppsamlingsnätet och den utifrån kommande anslutningsledningen ansluter. För utförligare beskrivning av tekniken se bilaga 4 (MKB), avsnitt 3. 1 Bolaget har låtit utföra animation av hinderbelysning som lämnas i digital form till tillståndsmyndigheten. 11

12 8. Miljökonsekvenser I bifogad MKB, bilaga 4, redovisas den miljöpåverkan som den sökta verksamheten kan ge upphov till, samt de överväganden och förslag avseende skyddsåtgärder och hänsyn som sökanden gör respektive vidtar Ljud En vindkraftpark kan under drift ge upphov till ljud dels från vindkraftverkets maskinhus, dels från rotorbladen. Ett ljud som inte ingår i det naturliga bakgrundsljudet kan störa men det bör noteras att vid högre vindstyrkor maskeras ljudet av bakgrundsljudet från vindbrus, lövprassel och annat. Ljudet hörs främst vid låga vindhastigheter och maskeras ju starkare det blåser. Fasikan Vindkraft har låtit utföra ljudberäkningar enligt svenska rekommendationer utfärdade av Naturvårdsverket. Beräkningarna har utförts för 18 ljudkänsliga punkter nära den planerade vindkraftanläggningen. Av resultatet framgår att ljudnivån vid dessa punkter kommer att ligga mellan 29 och 37 db(a) och att värdet om 40 db(a) inte kommer att överskridas vid någon av de 18 punkterna. Ljudberäkningen är vidare utförd för ett s.k. värsta scenario där vinden från vindkraftverken blåser direkt mot ljudmottagarna varför det är osannolikt att värdet om 40 db(a) kommer att överstigas. För närmare information om ljudberäkningen, se avsnitt 5.11 i bilaga 4 (MKB) samt underbilaga 23 till bilaga 4 (MKB) Skuggor En vindkraftpark under drift kan under vissa omständigheter kasta rörliga skuggor som kan upplevas som störande om man befinner sig på vindkraftverkets skuggsida. Detta går att undvika genom att vindkraftverken placeras så att störningar genom skuggor inte uppstår och begränsas och genom att verken utrustas med skuggreglerande utrustning. Fasikan Vindkraft har låtit utföra skuggberäkningar för vindkraftanläggningen enligt svenska rekommendationer. Beräkningarna har utförts utifrån ett värsta scenario då beräkningar gjorts utifrån ett antagande om en totalhöjd om högst 240 m. Skuggberäkningarna för vindkraftanläggningen vid Fasikan visar att det finns en viss risk för att 6 av de 35 vindkraftverken beskuggar någon av de 18 mätpunkterna någon gång under ett år. Vid tre av de känsliga punkterna, tre byggnader i Granbodåsen vilka inte nyttjas som bostäder, beräknas den faktiska tiden om 8 timmar per år överskridas. Beräkningen är utförd utifrån ett antagande att det inte finns någon vegetation mellan respektive punkt och anläggningen. Med den skog som finns mellan Granbodåsen och projektområdet kommer skuggeffekterna sannolikt att underskrida 8 timmar per år och 30 minuter per dag. För det fall skuggberäkningen för det slutliga valet av vindkraftpositioner och vindkraftverk överskrider riktlinjerna för skuggtid kommer skuggreglerande utrustning att installeras i de enskilda vindkraftverk som orsakar detta. För 12

13 närmare information om skuggberäkningen, se avsnitt 5.12 i bilaga 4 (MKB) samt underbilaga 24 till bilaga 4 (MKB) Landskapsbild och kulturmiljö Landskapet och landskapsbilden är ett resultat av naturförutsättningarna och människans kulturpåverkan. Förändring av landskapsbilden är således ett led i människans och samhällets utveckling. Landskapet i området runt Fasikan är glest befolkat och majoriteten av de som betraktar och upplever landskapet är resenärer på väg E14 eller på tågrälsen mellan Ånge och Bräcke. Vindkraftanläggningen beräknas till största del vara skymd av vegetation och topografi längs stora delar av dessa sträckningar. Det finns inte mycket bebyggelse i närheten av den planerade vindkraftanläggningen. Hela eller delar av anläggningen bedöms bli synlig från orterna Bensjö och Sved vid Bensjö, dock på ett avstånd om 8-9 km varför anläggningen inte bedöms bli dominerande för synintrycket. Detsamma gäller för byn Lombäcken som ligger 5 km sydost om området där förändringen i landskapsbilden bedöms bli liten till måttlig. De platser med enstaka bebyggelse där förändringen blir mest påtaglig är dock byarna Åsen norr om projektområdet och Dysjö sydväst om området. I öster i nära anslutning till projektområdet finns två kulturhistoriskt intressanta objekt, Altarstenen och Jämtkrogen längs med den kulturhistoriskt intressanta S:t Olofsleden. Vindkraftverken väntas från dessa båda platser bli synliga på ett relativt kort avstånd och påverkan på landskapsbilden bedöms bli liten till måttlig. Området kring Fasikan utgörs vidare av relativt stora höjdskillnader vilket innebär en ökad synbarhet för vindkraftanläggningen. Merparten av området utgörs dock av tät skog vilket innebär att vindkraftverken inte är synliga från de flesta platser i närheten av anläggningen. Kring Fasikan är det främst från vissa av sjöarna som utsikten är så god att vindkraftverken i sin helhet kommer att framträda. Fasikan Vindkraft har tagit fram fotomontage för att illustrera påverkan på landskapsbilden vid olika platser i omgivningen, se bilaga 4 (MKB) samt underbilagorna till bilaga 4 (MKB). Sammantaget sker en stor förändring i landskapsbilden men endast ett mycket litet antal människor berörs av detta. Bedömningen är således att konsekvenserna för landskapsbilden är små. Projektområdets kulturmiljö har kartlagts under hösten 2014 genom en kulturmiljöanalys. Inom projektområdet finns inga kända fornlämningar eller andra kulturlämningar som tyder på att området använts för mer permanent verksamhet som exempelvis boplatser, däremot finns i 13

14 dalarna och vid sjöarna vissa registrerade lämningar av bl. a. fångstgropar, fäbodar, förhistoriska platser, vägmärken och husgrunder efter bl. a. torp. Det finns vidare inga byggnadsantikvariskt intressanta objekt eller byggnadsminnen inom området och ej heller några värdefulla kulturmiljöer såsom kulturreservat eller riksintresseområden för kulturmiljövården. Vidare har inga objekt med kulturmiljökvaliteter pekats ut inom projektområdet i Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventering. Inga ingrepp kommer att ske i fornlämningar eller andra kulturhistoriska objekt och eventuella kulturhistoriska samband kommer att kunna uppfattas även efter vindkraftanläggningens uppförande. Vidare bedöms kända kunskapsvärden inom och i anslutning till projektområdet inte påverkas förutsatt att skadelindrande åtgärder vidtas. De negativa konsekvenserna för kulturmiljön bedöms enligt kulturmiljöanalysen sammantaget bli små eller obetydliga. Utförlig redovisning av konsekvenserna för kulturmiljön finns bilaga 4 (MKB) avsnitt 5.8 samt i underbilaga 19 till bilaga 4 (MKB) Hindermarkering Vindkraftanläggningen vid Fasikan kommer att utrustas med hinderbelysning enligt Transportstyrelsens föreskrifter. Detta innebär att vindkraftanläggningen kommer att ha en visuell påverkan även när det är mörkt. Bolaget har låtit utföra digitalanimering av hindersbelysning vilken lämnas i digital form till tillståndsmyndigheten. Denna påverkan har dock inte bedömts annorlunda än den påverkan som blir i dagsljus Naturmiljö Fasikan vindkraft har låtit Enetjärn Natur AB genomföra en inventering av naturmiljön. Det område som har inventerats (inventeringsområdet) täcker en areal om ca ha och vid naturvärdesinventeringen har 37 objekt med högre naturvärde identifierats. Objekten täcker tillsammans en yta på 270 ha, vilket motsvarar ca 25 % av inventeringsområdet. Merparten av naturvärdesobjekten utgörs av större eller mindre våtmarker med tillhörande sumpskogspartier eller lämnade hänsynszoner i skogsmark. Det finns även ett mindre antal äldre skogsbestånd. Två av objekten bedömdes ha mycket högt naturvärde (klass 1). Dessa objekt utgörs av ett rikkärr med hög artdiversitet samt en bergsbrant med äldre skog som också delvis är utpekad som nyckelbiotop av markägaren. Vidare finns inom inventeringsområdet ett objekt som av Skogsstyrelsen klassats som nyckelbiotop och tre områden som klassats som naturvärde och på frivillig väg avsatts för naturvård av markägaren samt en myr, Stormyran, vilken har bedömts till klass 2 i länsstyrelsens 14

15 våtmarksinventering. Samtliga identifierade naturvärdesobjekt finns beskrivna i underbilaga 11 till bilaga 4 (MKB). Någon större påverkan på dessa kommer dock inte att ske. I nära anslutning till projektområdet ligger Natura 2000-området Granbodåsen vilket är ett 17 ha stort område som utgörs av typisk lidfäbod med välhävdad och artrik slåtteräng samt ett skogsbete med gamla lövträd och som utgör naturreservat. Söder om området finns ytterligare två Natura 2000-områden samt även ett Natura 2000-område väster om området. Vidare finns inom tio km från inventeringsområdet en rad naturreservat samt områden som är på väg att bli naturreservat. Ca 1,5 km söder om området ligger fäboden Kullen som är en registrerad fornlämning och där det från ägarens sida hävdas att fäboden har betesrätt enligt sedvana som sträcker sig inom projektområdet. Vid fladdermusinventering påträffades två arter i eller i anslutning till inventeringsområdet; nordisk fladdermus och brandts fladdermus. Området har på grund av naturförutsättningarna ett lågt värde för fladdermöss och ingenting tyder på att området är artrikt avseende fladdermusfaunan. Nordisk fladdermus kan komma att påverkas av vindkraftetableringen, dock bedöms förekomsten, aktiviteten och individtätheten av arten som låg inom området. Därmed bedöms även påverkansgraden såsom låg. Vindkraftprojektets påverkan på fladdermusfaunan är således ringa. I underbilaga 18 till bilaga 4 (MKB) finns en utförlig redogörelse för inventeringen och dess slutsatser. Avseende fågellivet har ett flertal fältinventeringar genomförts under 2014 och 2015 för att kartlägga fågellivet i området vid Fasikan. Av utredningarna framgår att vissa förekomster av rödlistade arter eller arter som är utpekade som särskilt skyddsvärda enligt fågeldirektivet häckar inom projektområdet. Sammantaget bedöms dock konsekvenserna för fågelfaunan bli små då de livsmiljöer som påverkas är antingen starkt påverkade av skogsbruk eller är fattiga och lågproduktiva. Det finns inget som talar för att särskilt hotade arter har viktiga förekomster inom inventeringsområdet. En viss påverkan på vanligare levande skogsarter kan ske men denna bedöms bli begränsad och lokal. I bilaga 4 (MKB) samt i underbilagorna till bilaga 4 (MKB)finns en fullständig redogörelse för inventeringen och dess slutsatser. Av de övriga arter som tas upp i Artskyddsförordningens (2007:845) bilaga 1 finns ingen dokumenterad förekomst inom projektområdet eller i dess omedelbara närhet. Avseende de arter som listas i Artskyddsförordningens bilaga 2 har ett antal arter påträffats i området. Sammantaget bedöms dock konsekvenserna under driftsfasen som obetydliga. För närmare information om förekomsten av arter upptagna i Artskyddsförordningen, se bilaga 4 (MKB), avsnitt

Tillstånd enligt miljöbalken till uppförande, drift och avveckling av Mullbergs vindkraftanläggning, Bergs kommun FMH-kod 40.

Tillstånd enligt miljöbalken till uppförande, drift och avveckling av Mullbergs vindkraftanläggning, Bergs kommun FMH-kod 40. i åëëíóêéäëéå= jáäà éê îåáåöëçéäéö~íáçåéå BESLUT a~íìã 1(30) aåê=e~åöéë=îáç=ëâêáñíî ñäáåöf 2011-07-01 551-5655-10 Aktbilaga 38 Svenska Vindbolaget AB Box 253 291 23 KRISTIANSTAD Tillstånd enligt miljöbalken

Läs mer

Samrådsunderlag. Vindpark Möckelsjö. Härnösands kommun Västernorrlands län. September 2011

Samrådsunderlag. Vindpark Möckelsjö. Härnösands kommun Västernorrlands län. September 2011 Härnösands kommun Västernorrlands län September 2011 Vindkraftverk vid Möckelsöjberget med Högakustenbron i bakgrunden. Bild: Stena Renewable Administrativa uppgifter Sökande Stena Renewable Energy AB

Läs mer

PROJEKT ÅRJÄNG NV ETAPP 2

PROJEKT ÅRJÄNG NV ETAPP 2 S A M R Å D S U N D E R L AG PROJEKT ÅRJÄNG NV ETAPP 2 FEBRUARI 2012 INNEHÅLL Inledning 3 Samråd 3 Projektbeskrivning 5 Projektets relation till planer och mål 7 Miljökonsekvenser 8 Ljud 8 Skuggor 10 Ljus

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG PROJEKT HOLMEVATTNET

SAMRÅDSUNDERLAG PROJEKT HOLMEVATTNET SAMRÅDSUNDERLAG PROJEKT HOLMEVATTNET DECEMBER 2011 INNEHÅLL Inledning 3 Samråd 3 Projektbeskrivning 5 Projektets relation till planer och mål 7 Miljökonsekvenser 7 Ljud 8 Skuggor 8 Ljus 10 Säkerhet 10

Läs mer

PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN

PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT VÄVRA BERG UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 LINDA ANDERSSON, MARIA MAGNUSSON OCH KARIN OLSSON MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Läs mer

HAMNEDA VINDKRAFTPARK

HAMNEDA VINDKRAFTPARK HAMNEDA VINDKRAFTPARK Samrådsunderlag 2010-11-10 Bild från projektområdet WSP Environmental 2 (21) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 3 3 BAKGRUND... 4 4 LOKALISERING...

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11 Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun 2009-09-11 Säffle kommun Miljökonsekvensbeskrivning Datum 2009-09-11 Status Utställning II Liselotte Franzén Ramböll Sverige AB, Göteborg Revidering utförd av

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Vindkra park Östavall Foto. Kristian Lilliesköld, Nordex Sverige AB Miljökonsekvensbeskrivning MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING VINDKRAFTPARK ÖSTAVALL FÖRFATTARE Camilla Friman FRAMSIDA Östavall. Foto: Kris

Läs mer

DOM 2014-08-27 Stockholm

DOM 2014-08-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060201 DOM 2014-08-27 Stockholm Mål nr M 9473-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-02 i mål nr M 2428-13, se

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors 130 kv kraftledning

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors 130 kv kraftledning 2014 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors 130 kv kraftledning Förord Jämtkraft Elnät planerar en ny 130 kv kraftledning för att ansluta vindkraftsområdet

Läs mer

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius 1 (68) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 16.30 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Mias Fjellander (kd) Erik Andersson (s) Helen Jaktlund Kocian (s) Kjell

Läs mer

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Datum Diarienummer 2013-01-09 Dnr PLAN 2010/4 Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Oxelösund, januari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-02 i mål nr M 2428-13, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-02 i mål nr M 2428-13, se bilaga A Målnr SVEA HOVRÄTT DOM Mark- och miljööverdomstolen 2014-08-27 M 9473-13 060201 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-02 i mål nr M 2428-13, se bilaga

Läs mer

DOM 2009-11-10 Stockholm

DOM 2009-11-10 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Miljööverdomstolen Rotel 1316 DOM 2009-11-10 Stockholm Mål nr M 5960-08 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, miljödomstolen, dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE Kammarkollegiet, Box 2218,

Läs mer

Uppvidinge. Kallelse/underrättelse. Bilaga. Ärende 12. Upphandling av personalsystem Dnr. 2013-000168. 13. Arbetsmarknadsåtgärder Dnr.

Uppvidinge. Kallelse/underrättelse. Bilaga. Ärende 12. Upphandling av personalsystem Dnr. 2013-000168. 13. Arbetsmarknadsåtgärder Dnr. Uppvidinge KOMMUN Kallelse/underrättelse 2013-06-04 Sammanträde med: Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-11 Tid: 9.00 OBS! Plats: Kommunhuset, sal Våraskruv Ärende 1. Upprop Bilaga 2. Val av justerare 3. Godkännande

Läs mer

VindRen Vindenergi och Rennäring i samverkan

VindRen Vindenergi och Rennäring i samverkan Vindenergi och Rennäring i samverkan Detta är vindkraft Det här kapitlet är en kunskapssammanställning om vindkraft. Kapitlet är en bakgrund till riktlinjerna inom projektet VindRen. Kapitlet vänder sig

Läs mer

Vindkraftsplan Ydre kommun

Vindkraftsplan Ydre kommun Vindkraftsplan Ydre kommun Samrådshandling Februari 2011 1 Förord Ydre kommun har upprättat ett förslag till vindkraftsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott tog 2009-12-07 beslutet att ansöka om stöd till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44) 2009-12-09 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18:00 20:00 Beslutande Christian Sonesson (M) Maria Andersson (M) Carina Dilton (S)

Läs mer

Vindkraft i Svalövs kommun. Tematiskt tillägg till Översiktsplanen

Vindkraft i Svalövs kommun. Tematiskt tillägg till Översiktsplanen Vindkraft i Svalövs kommun Tematiskt tillägg till Översiktsplanen Utställningshandling 2013 Sammanfattning Svalövs kommun har med detta tematiska tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft pekat ut

Läs mer

Vindbruksplan Nässjö kommun

Vindbruksplan Nässjö kommun Ramböll Sverige AB --- Nässjö kommun Göteborg 2009-12-29 Nässjö kommun av genomförandet av planen Datum 2009-02-24 Uppdragsnummer Utgåva/Status Lev 2009-02-27, rev 2009-05-07, kompletterad 2009-10-02 samt

Läs mer

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindkraftpark Ödmården samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindkraftpark Ödmården samt Bergvik Skog ABs markinnehav. 2013-03-20 1(10) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog

Läs mer

Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft. Antagandehandling 2010-09-29

Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft. Antagandehandling 2010-09-29 Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft 2010-09-29 Ansvarig för för framtagandet av det Tematiska tillägget till översiktsplanen gällande vindkraft är Peter Persson, Torsås kommun. Medverkande

Läs mer

PROJEKTORGANISATION. Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn Natur AB och Svenska kraftnät.

PROJEKTORGANISATION. Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn Natur AB och Svenska kraftnät. PROJEKTORGANISATION SVENSKA KRAFTNÄT Projektledare Tillstånd och MKB ENETJÄRN NATUR AB Uppdragsansvarig Kartor och texter Kvalitetsgranskning Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn

Läs mer

Vindbruksplan Tematiskt tillägg till Översiktsplan, Lidköpings kommun, 2003. SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2013-01-14 SBN2011/0113. Hur samrådet bedrivits

Vindbruksplan Tematiskt tillägg till Översiktsplan, Lidköpings kommun, 2003. SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2013-01-14 SBN2011/0113. Hur samrådet bedrivits 2013-01-14 SBN2011/0113 Vindbruksplan Tematiskt tillägg till Översiktsplan, Lidköpings kommun, 2003. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet bedrivits Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 6 december 2011 att

Läs mer

Vindkraftverk Handledning för kommunerna

Vindkraftverk Handledning för kommunerna Vindkraftverk Handledning för kommunerna Reviderad januari 2010 Första utgåva: juni 2009 Vindkraftverk Handledning för kommunerna Miljösamverkan Västra Götaland juni 2009 något reviderad januari 2010

Läs mer

DOM 2011-11-23 Stockholm

DOM 2011-11-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060102 2011-11-23 Stockholm Mål nr M 847-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, miljödomstolen, dom i mål nr, se bilaga KLAGANDE OCH MOTPARTER

Läs mer

AVVÄGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1.4 Miljökonsekvenser om vindbruksplanen antas och förverkligas 6

AVVÄGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1.4 Miljökonsekvenser om vindbruksplanen antas och förverkligas 6 Samrådsupplaga 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING 4 1.1 Syfte, mål och avgränsning 4 1.2 Utgångspunkter för vindbruksplanens riktlinjer 4 1.3 vindbruksplanens riktlinjer och restriktioner 5 1.4 Miljökonsekvenser

Läs mer

VINDKRAFTSPLAN FÖR KARLSTADS KOMMUN

VINDKRAFTSPLAN FÖR KARLSTADS KOMMUN VINDKRAFTSPLAN FÖR KARLSTADS KOMMUN Antagandehandling Tematiskt tillägg till översiktsplanen VINDKRAFTSPLAN FÖR KARLSTADS KOMMUN Tematiskt tillägg till Översiktsplanen, Antagandehandling, Dnr KS-2008-0007

Läs mer

Vindkraftspolicy för Jönköpings kommun. Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning

Vindkraftspolicy för Jönköpings kommun. Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning Foto: Jönköpings kommun Fotografierna på framsidan visar vindkraftverk på Visingsö. Layout: Linda Tubbin Förord I takt

Läs mer

Samrådsredogörelse från samråd med myndigheter, organisationer, enskilda, allmänheten m.fl. berörda

Samrådsredogörelse från samråd med myndigheter, organisationer, enskilda, allmänheten m.fl. berörda Dokumentnamn Sida Samrådsredogörelse 1(21) Från Datum D-nr V-1109-05 E.ON Vind Sverige AB 2011-09-19 Författare Camilla Rasmusson och Arvid Lökken Tillhörande Tillståndsansökan Palsbo Vindkraftpark Samrådsredogörelse

Läs mer