Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) för vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) för vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län"

Transkript

1 Länsstyrelsen i Västernorrland Miljöprövningsdelegationen HÄRNÖSAND Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) för vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län

2 Innehåll 1. Yrkanden Åtaganden Bakgrund till ansökan Riksdagens nationella planeringsmål för vindkraft Sökandens organisation och erfarenheter Beskrivning av bolaget Miljöpolicy och miljömål Områdesbeskrivning Projektområde Berörda fastigheter Markägarförhållanden Planförhållanden Riksintressen och skyddade områden Hydrologiska förhållanden Genomförda samråd Teknisk beskrivning av vindkraftparken Placering av vindkraftverken Beräknad produktion Vindkraftverken Vägsystem Kringanläggningar och markanspråk Elnät och nätanslutning Miljökonsekvenser Ljud Skuggor Landskapsbild och kulturmiljö Hindermarkering Naturmiljö Rennäring Resurs- och kemikaliehantering Alternativredovisning Förhållanden under byggtiden Motstående intressen: inverkan på riksintressen, särskilt Natura Kontroll Projektområdets överensstämmelse med miljökvalitetsnormer Tillåtlighetsfrågor

3 14.1. Uppfyllande av de allmänna hänsynsreglerna Kunskapskravet i miljöbalken 2 kap Försiktighetsprincipen och principen om bästa möjliga teknik i miljöbalken 2 kap Produktvalsprincipen i miljöbalken 2 kap Hushållnings- och kretsloppsprinciperna i miljöbalken 2 kap Lokaliseringsprincipen i miljöbalken 2 kap Principen om att förorenaren betalar i miljöbalken 2 kap Sammanfattning Tillåtlighet enligt 3-4 kap miljöbalken Tillåtlighet enligt 7 kap. miljöbalken Strandskyddsdispens Tillåtlighet enligt 16 kap. miljöbalken Tidsbegränsning av tillståndet, 16 kap. 2 1 st. miljöbalken Ekonomisk säkerhet, 16 kap. 3 miljöbalken Kommunalt tillstyrkande, 16 kap. 4 miljöbalken Arbetstid Förslag till villkor Verkställighetsförordnande Hemställan om handläggningen Bilageförteckning

4 Sökande: Fasikan Vindkraft AB Organisationsnummer: c/o Kraftö AB Vendevägen DANDERYD Ombud: Advokat Pia Pehrson och jur.kand Pelle Stubelius Foyen Advokatfirma KB Box STOCKHOLM Tel: E-post: ; Saken: Tillstånd för uppförande och drift m.m. av en vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län enligt 9 kap. miljöbalken (1998:808). 1. Yrkanden Fasikan Vindkraft AB (nedan kallat Fasikan Vindkraft eller bolaget ) ansöker härmed om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken (1998:808) (MB) att vid Fasikan få uppföra och driva en gruppstation om 35 vindkraftverk med tillhörande fundament, vägar och andra för uppförande, drift och avveckling nödvändiga anläggningar inom projektområdet utmärkt på karta, bilaga 2. Allt i huvudsaklig överensstämmelse med i denna ansökan lämnade beskrivningar, kartor och uppgifter. Vindkraftparken planeras till fastigheterna Ånge 3:226, Boltjärn 3:10, Boltjärn 3:46, Granboda 1:2, Granboda 1:6, Granboda 1:7, Granboda 2:9, Granboda 2:14, Granboda 2:16, Granboda 2:18, Granboda 2:29, Granboda 2:33, Västernäset 5:9, Västernäset 5:10 och Västernäset 5:20 i Ånge kommun samt på fastigheterna Bensjö 1:16, Holmstjärnskilen 1:2, Holmstjärnskilen 1:7, Bräcke- Hemsjö 1:54 och Åsen 1:2 i Bräcke kommun. Fasikan Vindkraft yrkar vidare att: 1) boxmodellen tillämpas, 2) den till ansökan bifogade miljökonsekvensbeskrivningen (bilaga 4) (MKB) godkänns, 4

5 3) strandskyddsdispens meddelas där så krävs i enlighet med bilaga 3, 4) tillståndet ska gälla tills vidare, 5) tillståndet får tas i anspråk även innan beslutet vunnit laga kraft, 6) villkor ska meddelas i enlighet med det förslag som redovisats i avsnitt 16, samt att 7) igångsättningstiden bestäms enligt 22 kap. 25 MB till 5 år. 2. Åtaganden Bolaget gör följande specifika åtaganden som ska gälla vid anläggande, drift och avveckling av vindkraftparken: - Lokaliseringen av vindkraftverk med tillhörande infrastruktur ska inte ske i områden som bedömts hysa ett mycket högt naturvärde (klass 1) och ska inte ske annat än i undantagsfall i områden som bedömts hysa ett högt naturvärde (klass 2). Lokalisering av vindkraftverk med tillhörande infrastruktur ska ej heller ske på våtmarker klass 2. - Om det vid vägpassage av vattendrag behöver läggas ny bro eller trumma ska detta anmälas till Länsstyrelsen, alternativt kommer tillstånd för vattenverksamhet att sökas. - Anläggningen kommer att byggas med bästa möjliga teknik med strävan att minimera omfattningen av buller från byggverksamheten. För fullständig förteckning över Fasikan Vindkrafts specifika åtaganden och förslag på skadeförebyggande åtgärder se avsnitt 6 i MKB:n, bilaga Bakgrund till ansökan 3.1. Riksdagens nationella planeringsmål för vindkraft Både EU och Sverige har formulerat ambitiösa mål som anger en kraftigt ökad utbyggnad av förnybar energi. EU har som mål att 20 procent av energin ska komma från förnybara källor år När målet fördelades ut på medlemsländerna blev Sveriges mål att till 2020 uppnå 49 procent. Sveriges regering har sedan valt att sätta målet till 50 procent. För att målet för förnybar energi ska kunna nås spelar vindkraften en mycket betydelsefull roll. Vindkraften är förnybar och ur miljösynpunkt ett av de bästa alternativen för att utvinna energi. Utsläppen under ett vindkraftverks hela livscykel är mycket små. Ett vindkraftverk har efter tre till nio månader producerat den energi som gått åt för att tillverka det. Det motsvarar mellan 1 och 2 procent av vindkraftverkets totala energiproduktion under sin livstid. (Energimyndigheten, 2009). 5

6 Även om en stor andel av Sveriges energiförsörjning hämtas ur vatten och kärnkraft så påverkas vi av den globala användningen av fossila bränslen som ökar kontinuerligt och medför stora konsekvenser. Samtidigt som vårt elbehov ökar finns starka begränsningar i möjligheterna att bygga ut såväl svensk vattenkraft som kärnkraft. Den ansökta verksamheten beräknas producera ca 425 GWh/år, vilket skulle räcka för att försörja cirka villor med hushållsel. 4. Sökandens organisation och erfarenheter 4.1. Beskrivning av bolaget Fasikan Vindkraft är ett helägt dotterbolag till Kraftö AB (Kraftö). Kraftö bildades år 2007 och har sitt huvudkontor i Stockholm samt 11 anställda som är placerade i Stockholm, Göteborg och Malmö. Kraftö AB projekterar vindkraftanläggningar i hela Sverige genom att verka för lokal förankring och långsiktiga lösningar för miljö, markägare, närboende, kommun och bolaget. Bolaget har sedan år 2007 utvecklat en portfölj om 1000 MW och har även fem tillståndsgivna vindkraftprojekt som står inför byggnation med en samlad installerad effekt på ca 350 MW varav 127 MW är under byggnation. Fasikan Vindkraft har, från Kraftö som tidigare i samrådsförfarandet angivits såsom sökande, övertagit samtliga de rättigheter och skyldigheter som följer enligt samrådet Miljöpolicy och miljömål Kraftö arbetar med en vision om ett hållbart samhälle för vår generation och kommande generationer. Kraftö är fokuserade på att bygga ett samhälle med förnyelsebar energiproduktion som förbättrar miljön och lindrar påverkan på klimat och miljö. Sverige är lyckligt lottat med redan utbyggd vattenkraft, gott om inhemskt biobränsle och mycket goda vindförhållanden. Genom en kombination av vind, biobränsle, sol och vatten har vi de bästa förutsättningarna för ett hållbart samhälle. 5. Områdesbeskrivning Projektområdet Fasikan är beläget på gränsen mellan Bräcke och Ånge kommuner i Jämtlands respektive Västernorrlands län, se karta på sid. 21 i bilaga 4. Vindkraftanläggningen planeras inom höjdområdet Fasikan strax väster om väg E14 mellan Ånge och Bräcke. Projektområdet genomkorsas av länsgränsen mellan Jämtland och Västernorrland, som även utgör kommungräns mellan Bräcke och Ånge, och är beläget ca 12 km söder om Bräcke och ca 10 km norr om Ånge. Själva projektområdet är huvudsakligen lokaliserat till en platå och höjden över havet varierar från 6

7 ca m.ö.h. Den största delen av området består av produktionsskog med medelålders skog och ungskog, och det förekommer även enstaka bestånd med äldre skog. En mindre del av området utgörs av våtmarker. Öster om projektområdet löper väg E14 och väster om området löper järnvägen. Generellt finns det ytterst lite bebyggelse inom 10 km från projektområdet. De norra delarna av Ånge ligger i ytterkanten av 10-kilometerszonen och i övrigt rör det sig om småorter, byar eller enstaka bebyggelse. De platser där vindkraftverken skulle bli synliga är främst från byarna Åsen, Bensjö och Sved som är belägna i Bräcke kommun norr om projektområdet, samt byn Lombäcken sydost om projektområdet i Ånge kommun. Inom ca 20 km från projektområdet finns en befintlig samt tre planerade och tillståndsbeviljade vindkraftanläggningar; Mörttjärnberget, Bröcklingeberget, Långåsen och Östavall. Mörttjärnberget som är en befintlig vindkraftanläggning och omfattar 37 vindkraftverk är belägen ca 18 km nordost om Fasikan i Bräcke kommun. Bröcklingeberget omfattar 25 vindkraftverk och är belägen 8-15 km norr om projektområdet, öster om Bräcke tätort. Vindkraftanläggningarna Långåsen och Östavall omfattar 7 respektive 39 vindkraftverk och är belägna ca 19 km sydväst om Fasikan i Ånge kommun. Vidare fick år 2013 en anläggning med 6 vindkraftverk på Bodbergsplatån, som ligger ca 3 km sydväst om Bräcke, av bygg- och miljönämnden i Bräcke kommun bygglov. Beslutet upphävdes dock vid länsstyrelsens överprövning och ärendet återförvisades till nämnden för förnyad handläggning. Projektområdet vid Fasikan lämpar sig väl för en vindkraftetablering tack vare de goda vindförhållandena och få motstående intressen Projektområde Projektområdet är totalt ca ha och utgörs i huvudsak av skogsmark med inslag av våtmarksområden och har goda vindförhållanden. En utförligare beskrivning av omgivningsförhållandena finns i avsnitt 2.3 i bilaga 4 (MKB) Berörda fastigheter Vindkraftparken berör fastigheterna Ånge 3:226, Boltjärn 3:10, Boltjärn 3:46, Granboda 1:2, Granboda 1:6, Granboda 1:7, Granboda 2:9, Granboda 2:14, Granboda 2:16, Granboda 2:18, Granboda 2:29, Granboda 2:33, Västernäset 5:9, Västernäset 5:10 och Västernäset 5:20 i Ånge kommun samt på fastigheterna Bensjö 1:16, Holmtjärnskilen 1:2, Holmtjärnskilen 1:7, Bräcke- Hemsjö 1:54 och Åsen 1:2 i Bräcke kommun. 7

8 5.3. Markägarförhållanden Projektområdets huvudsakliga ägare är skogsbolaget SCA med vilken Fasikan Vindkraft har avtal. Fasikan Vindkraft har således rådighet över i stort sett hela projektområdet och för de mindre avsnitt där detta saknas pågår dialog med berörd fastighetsägare Planförhållanden För projektområdet gäller översiktsplan för Bräcke kommun som antogs i december 2003 (Bräcke kommun, 2003). I planen redovisas inga intressen som sammanfaller med projektområdet för vindkraft och det anges heller ingen inriktning för markanvändningen inom området. Vidare gäller för projektområdet översiktsplan för Ånge kommun (Ånge kommun, 2004) som antogs i september 2004 och ej heller i denna redovisas några intressen som sammanfaller med området eller anges någon inriktning för markanvändningen. Projektområdet ingår i de områden som finns utpekade som lämpliga för etablering av vindkraft i Bräcke kommuns tillägg till översiktsplanen 2003, Vindkraft i Bräcke kommun, där området beskrivs som lämpligt för större vindkraftanläggningar. I tillägget anges även en rad riktlinjer för etablering av vindkraft, se sid. 23 i bilaga 4 (MKB). Projektområdet finns inte upptaget i Ånge kommuns tillägg till översiktsplanen från 2009, Vindkraft i Ånge kommun Riksintressen och skyddade områden Projektområdet för vindkraft sammanfaller med ett riksintresse för naturvård vilket innefattar Norra Borgsjö rikområde som ligger inom den södra delen av projektområdet. Den del av riksintresseområdet som ligger inom projektområdet kommer till viss del att beröras men påverkan bedöms vara liten. Inom projektområdet, i områdets östra kant, finns vidare ett objekt som av Skogsstyrelsen klassats som nyckelbiotop. Detta område är klassat med högsta naturvärde (klass 1) och kommer att undantas från placeringar av vindkraftverk. Vidare finns tre objekt som av markägaren på frivillig väg avsatts för naturvård varav ett av objekten är klassat med högsta naturvärde (klass 1) och de andra två med näst högsta naturvärde (klass 2). Det finns även inom området en våtmark, Stormyran, vilken klassats med näst högsta naturvärde (klass 2). Ingen verksamhet kommer att bedrivas inom naturvärden av klass 1 eller våtmarker av klass 2. I omgivningarna inom ca 10 km radie från projektområdet finns ett antal befintliga eller planerade naturreservat samt totalt fem olika typer av riksintressen; riksintresse för väg, riksintresse för järnväg, riksintresse för kultur, riksintresse för naturvård samt riksintresse för rennäring. 8

9 Ca 9,5 km söder om projektområdet ligger Ljungans dalgång som är ett område av riksintresse för kulturmiljö där rösen från järn- och stenåldern förekommer samt även lämningar från 1700-talet. I nära anslutning till projektområdet ligger Natura 2000-området Granbodåsen vilket utgörs av typisk lidfäbod med välhävdad och artrik slåtteräng samt ett skogsbete med gamla lövträd och som utgör naturreservat. Söder om området finns två Natura 2000-områden samt även ett Natura område väster om området. För en närmare beskrivning av befintliga och planerade naturreservat samt Natura 2000-områden, se avsnitt 4 i bilaga 4 (MKB). Dessa områden kommer dock inte att påverkas. Ca 1-8 km nordväst och nordost om Ånge ligger ett område som är utpekat som riksintresse för rennäring. Väster om området finns järnväg som är utpekad som riksintresse för järnväg och öster om området löper väg E14 som är utpekad som riksintresse för väg. Dessa riksintressen kommer inte att påverkas negativt på ett direkt sätt. Ca 1,5 km öster om projektområdet återfinns den största kända populationen av den starkt hotade trolldruvemätaren. Trolldruvemätaren har dock inte observerats inom projektområdet och påverkan från vindkraftparken bedöms som liten Hydrologiska förhållanden Ungefär en tiondel av det inventerade området utgörs av våtmarker. Bland annat berörs en större våtmark som av länsstyrelsen bedömts till klass 2 (högt naturvärde) och två våtmarker som bedömts till klass 3 (visst naturvärde). Ingen av dessa är upptagen i någon myrskyddsplan. Projektområdet är beläget i Ljungans avrinningsområde. Den östra delen av projektområdet avvattnas mot Harrån och den västra delen avvattnas mot Dysjöån. Inom det område som inventerats i naturvärdesinventeringen finns endast några mindre vattendrag som avvattnar våtmarkerna och två små myrtjärnar. Vattendragen är små och de flesta har en naturlig hydrologi. I maxexempellayouten (underbilaga 3 till bilaga 4) kommer de nya föreslagna vägarna inte att passera över något vattendrag som enligt naturvärdesinventeringen bedömts hysa naturvärde. De befintliga skogsbilsvägarna inom projektområdet passerar dock över ett antal vattendrag och förstärkning av vägar ska bl. a. ske med stor hänsyn till bäckar för att inte påverka miljön i dessa genom exempelvis grumling och vandringshinder. 6. Genomförda samråd Samrådsinbjudan sändes i början av oktober 2014 till berörda myndigheter, organisationer och företag. Ett första samrådsmöte hölls med länsstyrelserna i Jämtland och Västernorrland samt Bräcke och Ånge kommuner den 28 oktober

10 I början av oktober 2014 sändes även per post samrådsinbjudan jämte underlag till samtliga fastighetsägare inom 1 km från projektområdet samt till ägare av bebyggda fastigheter inom 3 km från projektområdet. Vidare bjöds allmänheten genom annons i olika lokaltidningar in att medverka vid samrådet. Samrådsmöte med allmänheten hölls den 29 oktober Härutöver har samrådsmöten med de två berörda samebyarna, Jijnjevaerie samt Jovnevarie, hållits den 9 december 2014 respektive den 30 januari För mer information om samrådsprocessen, se underbilaga 1 till bilaga 4 (MKB). 7. Teknisk beskrivning av vindkraftparken 7.1. Placering av vindkraftverken Fasikan Vindkraft har valt att etablera vindkraftanläggningen vid Fasikan utifrån en rörlig layout vilket innebär att ingen fast placering av vägar och vindkraftverk samt tillhörande erforderlig infrastruktur presenteras. Istället presenteras en maxexempellayout, underbilaga 3 till bilaga 4 (MKB), som kan komma att förändras senare under processen och till följd av genomförda inventeringar och utredningar. Denna layout är ett s.k. värsta scenario-exempel och utgår ifrån det alternativ som påverkar omgivningen mest. Arbetet med att optimera placeringen av vindkraftverken kommer således att pågå under hela projektet. Av maxexempellayouten framgår vindkraftverkens tänkta placeringar inom projektområdet. För att optimera placeringarna har en avvägning gjorts mellan största möjliga utnyttjande av vindenergin, tekniskt möjliga placeringar och begränsning av påverkan på känsliga områden. Vidare följs vedertagna regler om minimiavstånd mellan vindkraftverken samt säkerställande av att avståndet till bostäder är tillräckligt. Planerad byggstart för vindkraftanläggningen är år 2017 och det beräknas ta ca 1-2 år att färdigställa arbetena Beräknad produktion Vindkraftanläggningen vid Fasikan kommer att bestå av 35 st. vindkraftverk. Den förväntade årliga energiproduktionen beräknas till ca 425 GWh och är baserad på en installerad effekt av 3 MW per vindkraftverk. Effekten per vindkraftverk och årlig energiproduktion är dock beroende på vilken typ av vindkraftverk som slutligen byggs Vindkraftverken Vindkraftverkens totalhöjd kommer att vara upp till 240 m när något av rotorbladen pekar rakt upp. Rotor och maskinhus monteras på ett koniskt torn av stål eller eventuellt en kombination av stål och betong. Verken kommer att vara antireflexbehandlade samt målade i en diskret färg. Utformningen blir enhetlig, utan reklam eller logotyper på vindkraftverkens torn. Transformatorerna kommer 10

11 antingen att placeras inne i, eller utomhus nedanför, vart och ett av vindkraftverken. Vindkraftverken kommer även att förses med hinderbelysning 1. De två vanligaste typerna av fundament för vindkraftverk är bergsförankrade fundament och gravitationsfundament och den fortsatta projekteringen kommer att utvisa vilken typ av fundament som förordas för respektive vindkraftverk Vägsystem Vindkraftparken kommer att bestå av vägar där befintligt vägnät kommer att nyttjas men behöver breddas och förstärkas. Sammanlagd sträcka befintlig väg som kommer att användas inom projektområdet utgör 9,0 km baserat på Fasikan Vindkrafts maxexempellayout med 35 vindkraftverk. Vid sidan om de befintliga vägarna kommer nya vägstråk med tillfartsvägar fram till vart och ett av verken att behöva anläggas inom projektområdet. Fasikan Vindkraft har uppdragit åt bolaget Pöyry AB att ta fram ett förslag för vägdragningen inom projektområdet, se underbilaga 25 till bilaga 4 (MKB) Kringanläggningar och markanspråk Vindkraftanläggningen kommer även att innefatta en service- och driftbyggnad. Denna byggnad kommer att användas till service och underhåll, som kopplingsstation för nätanslutningen samt såsom personalbyggnad och liknande. Vid servicebyggnaden tillkommer en permanent yta för uppställning av fordon och byggnaden kommer att uppföras enligt gällande föreskrifter. Maximalt ytbehov för dessa anläggningar beräknas till 0,5 ha. Under byggtiden behövs även tillfälliga uppställningsplatser vars ytor beräknas vara högst 1 ha stora. För närmare information om markanspråk se bilaga 4 (MKB) avsnitt Elnät och nätanslutning Det interna uppsamlingsnätet planeras att i första hand ägas och drivas av Fasikan Vindkraft. Detaljprojekteringen är ännu inte klar men nätet kommer huvudsakligen att byggas som ett markförlagt jordkabelnät vilket i första hand följer vägnätet inom projektområdet och inom projektområdet kommer en till två transformatorstationer att byggas, till vilka det interna uppsamlingsnätet och den utifrån kommande anslutningsledningen ansluter. För utförligare beskrivning av tekniken se bilaga 4 (MKB), avsnitt 3. 1 Bolaget har låtit utföra animation av hinderbelysning som lämnas i digital form till tillståndsmyndigheten. 11

12 8. Miljökonsekvenser I bifogad MKB, bilaga 4, redovisas den miljöpåverkan som den sökta verksamheten kan ge upphov till, samt de överväganden och förslag avseende skyddsåtgärder och hänsyn som sökanden gör respektive vidtar Ljud En vindkraftpark kan under drift ge upphov till ljud dels från vindkraftverkets maskinhus, dels från rotorbladen. Ett ljud som inte ingår i det naturliga bakgrundsljudet kan störa men det bör noteras att vid högre vindstyrkor maskeras ljudet av bakgrundsljudet från vindbrus, lövprassel och annat. Ljudet hörs främst vid låga vindhastigheter och maskeras ju starkare det blåser. Fasikan Vindkraft har låtit utföra ljudberäkningar enligt svenska rekommendationer utfärdade av Naturvårdsverket. Beräkningarna har utförts för 18 ljudkänsliga punkter nära den planerade vindkraftanläggningen. Av resultatet framgår att ljudnivån vid dessa punkter kommer att ligga mellan 29 och 37 db(a) och att värdet om 40 db(a) inte kommer att överskridas vid någon av de 18 punkterna. Ljudberäkningen är vidare utförd för ett s.k. värsta scenario där vinden från vindkraftverken blåser direkt mot ljudmottagarna varför det är osannolikt att värdet om 40 db(a) kommer att överstigas. För närmare information om ljudberäkningen, se avsnitt 5.11 i bilaga 4 (MKB) samt underbilaga 23 till bilaga 4 (MKB) Skuggor En vindkraftpark under drift kan under vissa omständigheter kasta rörliga skuggor som kan upplevas som störande om man befinner sig på vindkraftverkets skuggsida. Detta går att undvika genom att vindkraftverken placeras så att störningar genom skuggor inte uppstår och begränsas och genom att verken utrustas med skuggreglerande utrustning. Fasikan Vindkraft har låtit utföra skuggberäkningar för vindkraftanläggningen enligt svenska rekommendationer. Beräkningarna har utförts utifrån ett värsta scenario då beräkningar gjorts utifrån ett antagande om en totalhöjd om högst 240 m. Skuggberäkningarna för vindkraftanläggningen vid Fasikan visar att det finns en viss risk för att 6 av de 35 vindkraftverken beskuggar någon av de 18 mätpunkterna någon gång under ett år. Vid tre av de känsliga punkterna, tre byggnader i Granbodåsen vilka inte nyttjas som bostäder, beräknas den faktiska tiden om 8 timmar per år överskridas. Beräkningen är utförd utifrån ett antagande att det inte finns någon vegetation mellan respektive punkt och anläggningen. Med den skog som finns mellan Granbodåsen och projektområdet kommer skuggeffekterna sannolikt att underskrida 8 timmar per år och 30 minuter per dag. För det fall skuggberäkningen för det slutliga valet av vindkraftpositioner och vindkraftverk överskrider riktlinjerna för skuggtid kommer skuggreglerande utrustning att installeras i de enskilda vindkraftverk som orsakar detta. För 12

13 närmare information om skuggberäkningen, se avsnitt 5.12 i bilaga 4 (MKB) samt underbilaga 24 till bilaga 4 (MKB) Landskapsbild och kulturmiljö Landskapet och landskapsbilden är ett resultat av naturförutsättningarna och människans kulturpåverkan. Förändring av landskapsbilden är således ett led i människans och samhällets utveckling. Landskapet i området runt Fasikan är glest befolkat och majoriteten av de som betraktar och upplever landskapet är resenärer på väg E14 eller på tågrälsen mellan Ånge och Bräcke. Vindkraftanläggningen beräknas till största del vara skymd av vegetation och topografi längs stora delar av dessa sträckningar. Det finns inte mycket bebyggelse i närheten av den planerade vindkraftanläggningen. Hela eller delar av anläggningen bedöms bli synlig från orterna Bensjö och Sved vid Bensjö, dock på ett avstånd om 8-9 km varför anläggningen inte bedöms bli dominerande för synintrycket. Detsamma gäller för byn Lombäcken som ligger 5 km sydost om området där förändringen i landskapsbilden bedöms bli liten till måttlig. De platser med enstaka bebyggelse där förändringen blir mest påtaglig är dock byarna Åsen norr om projektområdet och Dysjö sydväst om området. I öster i nära anslutning till projektområdet finns två kulturhistoriskt intressanta objekt, Altarstenen och Jämtkrogen längs med den kulturhistoriskt intressanta S:t Olofsleden. Vindkraftverken väntas från dessa båda platser bli synliga på ett relativt kort avstånd och påverkan på landskapsbilden bedöms bli liten till måttlig. Området kring Fasikan utgörs vidare av relativt stora höjdskillnader vilket innebär en ökad synbarhet för vindkraftanläggningen. Merparten av området utgörs dock av tät skog vilket innebär att vindkraftverken inte är synliga från de flesta platser i närheten av anläggningen. Kring Fasikan är det främst från vissa av sjöarna som utsikten är så god att vindkraftverken i sin helhet kommer att framträda. Fasikan Vindkraft har tagit fram fotomontage för att illustrera påverkan på landskapsbilden vid olika platser i omgivningen, se bilaga 4 (MKB) samt underbilagorna till bilaga 4 (MKB). Sammantaget sker en stor förändring i landskapsbilden men endast ett mycket litet antal människor berörs av detta. Bedömningen är således att konsekvenserna för landskapsbilden är små. Projektområdets kulturmiljö har kartlagts under hösten 2014 genom en kulturmiljöanalys. Inom projektområdet finns inga kända fornlämningar eller andra kulturlämningar som tyder på att området använts för mer permanent verksamhet som exempelvis boplatser, däremot finns i 13

14 dalarna och vid sjöarna vissa registrerade lämningar av bl. a. fångstgropar, fäbodar, förhistoriska platser, vägmärken och husgrunder efter bl. a. torp. Det finns vidare inga byggnadsantikvariskt intressanta objekt eller byggnadsminnen inom området och ej heller några värdefulla kulturmiljöer såsom kulturreservat eller riksintresseområden för kulturmiljövården. Vidare har inga objekt med kulturmiljökvaliteter pekats ut inom projektområdet i Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventering. Inga ingrepp kommer att ske i fornlämningar eller andra kulturhistoriska objekt och eventuella kulturhistoriska samband kommer att kunna uppfattas även efter vindkraftanläggningens uppförande. Vidare bedöms kända kunskapsvärden inom och i anslutning till projektområdet inte påverkas förutsatt att skadelindrande åtgärder vidtas. De negativa konsekvenserna för kulturmiljön bedöms enligt kulturmiljöanalysen sammantaget bli små eller obetydliga. Utförlig redovisning av konsekvenserna för kulturmiljön finns bilaga 4 (MKB) avsnitt 5.8 samt i underbilaga 19 till bilaga 4 (MKB) Hindermarkering Vindkraftanläggningen vid Fasikan kommer att utrustas med hinderbelysning enligt Transportstyrelsens föreskrifter. Detta innebär att vindkraftanläggningen kommer att ha en visuell påverkan även när det är mörkt. Bolaget har låtit utföra digitalanimering av hindersbelysning vilken lämnas i digital form till tillståndsmyndigheten. Denna påverkan har dock inte bedömts annorlunda än den påverkan som blir i dagsljus Naturmiljö Fasikan vindkraft har låtit Enetjärn Natur AB genomföra en inventering av naturmiljön. Det område som har inventerats (inventeringsområdet) täcker en areal om ca ha och vid naturvärdesinventeringen har 37 objekt med högre naturvärde identifierats. Objekten täcker tillsammans en yta på 270 ha, vilket motsvarar ca 25 % av inventeringsområdet. Merparten av naturvärdesobjekten utgörs av större eller mindre våtmarker med tillhörande sumpskogspartier eller lämnade hänsynszoner i skogsmark. Det finns även ett mindre antal äldre skogsbestånd. Två av objekten bedömdes ha mycket högt naturvärde (klass 1). Dessa objekt utgörs av ett rikkärr med hög artdiversitet samt en bergsbrant med äldre skog som också delvis är utpekad som nyckelbiotop av markägaren. Vidare finns inom inventeringsområdet ett objekt som av Skogsstyrelsen klassats som nyckelbiotop och tre områden som klassats som naturvärde och på frivillig väg avsatts för naturvård av markägaren samt en myr, Stormyran, vilken har bedömts till klass 2 i länsstyrelsens 14

15 våtmarksinventering. Samtliga identifierade naturvärdesobjekt finns beskrivna i underbilaga 11 till bilaga 4 (MKB). Någon större påverkan på dessa kommer dock inte att ske. I nära anslutning till projektområdet ligger Natura 2000-området Granbodåsen vilket är ett 17 ha stort område som utgörs av typisk lidfäbod med välhävdad och artrik slåtteräng samt ett skogsbete med gamla lövträd och som utgör naturreservat. Söder om området finns ytterligare två Natura 2000-områden samt även ett Natura 2000-område väster om området. Vidare finns inom tio km från inventeringsområdet en rad naturreservat samt områden som är på väg att bli naturreservat. Ca 1,5 km söder om området ligger fäboden Kullen som är en registrerad fornlämning och där det från ägarens sida hävdas att fäboden har betesrätt enligt sedvana som sträcker sig inom projektområdet. Vid fladdermusinventering påträffades två arter i eller i anslutning till inventeringsområdet; nordisk fladdermus och brandts fladdermus. Området har på grund av naturförutsättningarna ett lågt värde för fladdermöss och ingenting tyder på att området är artrikt avseende fladdermusfaunan. Nordisk fladdermus kan komma att påverkas av vindkraftetableringen, dock bedöms förekomsten, aktiviteten och individtätheten av arten som låg inom området. Därmed bedöms även påverkansgraden såsom låg. Vindkraftprojektets påverkan på fladdermusfaunan är således ringa. I underbilaga 18 till bilaga 4 (MKB) finns en utförlig redogörelse för inventeringen och dess slutsatser. Avseende fågellivet har ett flertal fältinventeringar genomförts under 2014 och 2015 för att kartlägga fågellivet i området vid Fasikan. Av utredningarna framgår att vissa förekomster av rödlistade arter eller arter som är utpekade som särskilt skyddsvärda enligt fågeldirektivet häckar inom projektområdet. Sammantaget bedöms dock konsekvenserna för fågelfaunan bli små då de livsmiljöer som påverkas är antingen starkt påverkade av skogsbruk eller är fattiga och lågproduktiva. Det finns inget som talar för att särskilt hotade arter har viktiga förekomster inom inventeringsområdet. En viss påverkan på vanligare levande skogsarter kan ske men denna bedöms bli begränsad och lokal. I bilaga 4 (MKB) samt i underbilagorna till bilaga 4 (MKB)finns en fullständig redogörelse för inventeringen och dess slutsatser. Av de övriga arter som tas upp i Artskyddsförordningens (2007:845) bilaga 1 finns ingen dokumenterad förekomst inom projektområdet eller i dess omedelbara närhet. Avseende de arter som listas i Artskyddsförordningens bilaga 2 har ett antal arter påträffats i området. Sammantaget bedöms dock konsekvenserna under driftsfasen som obetydliga. För närmare information om förekomsten av arter upptagna i Artskyddsförordningen, se bilaga 4 (MKB), avsnitt

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16 Bröcklingbergets Vindkraftpark Samråd med myndigheter 2009-12-16 Ownpower Projects Projekteringsbolag för vindkraft Utvecklar projekt för egen portfölj, för andra och tillsammans med partner Konsultuppdrag

Läs mer

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Uppförande av vindkraftverk vid Blädingeås 2:3, Äspetuna 1:7, Äspetuna 1:2, Ryamon 1:3, Spånhult 1:11 och Fallen 1:27 1 i Alvesta kommun

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun Sida 2 av 14 Stentjärnåsen Vindkraft AB avser att, enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, anmäla, respektive söka bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk på fastigheterna Funäsdalen 70:8 och Tännäs

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget wpd Onshore Broboberget AB planerar för en vindkraftsanläggning längs en höjdrygg på gränsen mellan Rättviks kommun i Dalarnas län och Ovanåkers kommun i Gävleborgs

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR MUNKFLOHÖGEN VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR MUNKFLOHÖGEN VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN Munkflohögen AB 2013-10-10 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH BAKGRUND 3 2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 3 3 TILLSTÅND

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag 2010-11-23 Innehållsförteckning 1 Administrativa uppgifter... 3 1.1 Sökande... 3 1.2 Kontaktuppgifter... 3 1.3 Konsult...3 1.4 Verksamhetsuppgifter...

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Bilaga 3: Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga

Läs mer

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft.

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft. Malmö den 12 februari 2015 Furuby Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet, sakägare och andra

Läs mer

Vattenfalls vindkraftprojekt

Vattenfalls vindkraftprojekt Vattenfalls vindkraftprojekt Kort om Vattenfall Vattenfall är en av Europas största elproducenter och den största producenten av fjärrvärme. Netto försäljning 2011: 181,040 miljarder kronor 7.7 miljoner

Läs mer

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14 Vindkraftprojekt Högklippen Samrådsunderlag 2009-10-14 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT HÖGKLIPPEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo Hylte kommun Samhällsbyggnadskontoret Storgatan 8 314 80 Hyltebruk Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo 1 Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckningar: Sökande och byggherre: Kontaktperson:

Läs mer

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Projektpresentation, juni 2009 1 Projektets lokalisering och omfattning Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 omfattar fastigheterna Björkhöjden 3:1 och Västra Björkhöjden

Läs mer

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila Vindkraft Sätila - samråd enligt Miljöbalken med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10,

Läs mer

två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter.

två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter. Att: Länsstyrelsen i Västerbotten län Miljöprövningsdelegationen 901 86 UMEÅ ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL MILJÖFARLIG VERKSAMHET, GRUPPSTATION FÖR VINDKRAFT VID FJÄLLBOHEDEN SÖKANDE Gothia Vind 11 AB Lokalkontor,

Läs mer

Samråd om vindpark Sögårdsfjället

Samråd om vindpark Sögårdsfjället Till Fastighetsägare och föreningar i närområdet kring Vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede 2014-01-14 Samråd om vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede Kraft med dotterbolaget Sögårdsfjällets Vind AB erhöll

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter Tillståndsprocessen Miljötillstånd av länsstyrelsen krävs om vindparken består av minst sju vindkraftverk, eller om total- höjden överstiger 150 m Miljöanmälan till kommunen krävs om vindparken består

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Plan antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27, 44 Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Plan Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Bilaga 3. Teknisk beskrivning

Bilaga 3. Teknisk beskrivning Bilaga 3 Teknisk beskrivning Teknisk Beskrivning Teknisk Data Den planerade vindparken kommer att bestå av maximalt 6 stycken vindkraftverk med en enskild effekt om cirka 2,0 3,5 MW. Vindkraftverkens navhöjd

Läs mer

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt Tillståndsprocessen en översikt Vad är en tillståndsprocess? Vindkraft miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken För att bedriva miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalken /anmälan A/B/C-verksamhet

Läs mer

Tillståndsansökan. Vindpark Äskås-Harshult. Statkraft Södra Vindkraft AB

Tillståndsansökan. Vindpark Äskås-Harshult. Statkraft Södra Vindkraft AB Miljökonsekvensbeskrivning Vindpark Äskås-Harshult Statkraft Södra Vindkraft AB Vindpark Äskås-Harshult Tillståndsansökan Ansökan om tillstånd enligt 9 kap MB för uppförandet av en gruppstation för vindkraft,

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Agenda: Bakgrund Tillstånd och samråd Tidplan Vägar och markarbeten Elanslutning Natur-, kultur- och

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen

Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen Bilaga till inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 2011-05-31 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT MIDSOMMARBERGET

Läs mer

SÄTILA VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-05-25

SÄTILA VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-05-25 2009-05-25 SÄTILA VINDKRAFT Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken för uppförande av en vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5,

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Larsbo/Valparbo Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg

Läs mer

SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01

SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01 SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01 Agenda Vindkraft som energikälla Statkraft SCA Vind

Läs mer

Hjuleberg Vindkraftpark

Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark byggdes under 2013-2014 och ligger i Falkenbergs kommun i Hallands län. Vindkraftparken består av tolv Siemens turbiner med en effekt

Läs mer

Lyngsåsa Vindbrukspark

Lyngsåsa Vindbrukspark Malmö den 21 januari 2015, reviderad den 2 februari 2015 Lyngsåsa Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet,

Läs mer

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson MKB och alternativredovisning Börje Andersson 1 Syfte med MKB Syftet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning är att ge ett bättre underlag för ett beslut. (Prop. 1997/98:45, sid 271, 6 kap,3 MB)

Läs mer

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 Vindpark Össjöhult Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 2 (16) Förprojektering av vindkraftverk söder om Vrå, Vrå församling, Ljungby kommun

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom 1/5 Wickman Vind AB Öja Gisle 220 623 33 Burgsvik andreas@wickmanwind.se Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av

Läs mer

VINDKRAFTPOLICY FÖR GÄVLE KOMMUN

VINDKRAFTPOLICY FÖR GÄVLE KOMMUN VINDKRAFTPOLICY FÖR GÄVLE KOMMUN 2009 Innehållsförteckning Vindkraftpolicy för Gävle kommun... 3 Bakgrund... 3 Syfte och mål... 4 Vindkraft i Gävle... 4 Vindkraft i Sverige... 5 Vindkraftverks konstruktion...

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN Raftsjö Vind AB 2013-10-17 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH BAKGRUND 3 2 ADMINISTRATIVA

Läs mer

Vindkraft Bäcken. Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 AGENDA. Bild 1. Bild 2

Vindkraft Bäcken. Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 AGENDA. Bild 1. Bild 2 Bild 1 Vindkraft Bäcken Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 Bild 2 AGENDA Kort om Eolus Vind AB Behov av förnybar energi Samrådsprocessen Projektet Delägarskap Frågor Bild 3 EOLUS VIND AB Bildat 1990 Har

Läs mer

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl.

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl. FÖRUTSÄTTNINGAR: ANDRA INTRESSEN Bebyggelse och tätorter För att kunna peka ut områden som kan vara möjliga för vindkraftproduktion måste avvägningar göras mot andra motstående intressen. Dessa andra intressen

Läs mer

1. Nybyggnadskarta och situationsritning

1. Nybyggnadskarta och situationsritning Tidaholms kommun Miljö- och byggkontoret 522 83 Tidaholm Dnr 2011-0336-4 Datum: 2011-11-04 KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggkontoret har den 24 oktober

Läs mer

Allmänhet. Ca 50 personer deltog på mötet, varav 41 skrev upp sig på deltagarlistan.

Allmänhet. Ca 50 personer deltog på mötet, varav 41 skrev upp sig på deltagarlistan. Vindkraftprojekt Fjällbohög Samrådsmöte med allmänheten Tid och plats: Edsele bygdegård, måndag den 8 juni 2015, kl. 18.00. Deltagare: Markus Nordén, projektledare, Kraftö AB Johan Granlöf, vice projektledare,

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-02-17 Varför bygga ut vindkraft? Ca 80 procent av världens produktion är fossil. Klimatproblemet är globalt.

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-05-29 Diarienummer N138-0344/12 Utvecklingsavdelningen Nina Wolf Telefon 031-3665000, Fax 031-3666001 E-post: fornamn.efternamn@vastrahisingen.goteborg.se Yttrande över samråd

Läs mer

Vindpark Boge. Projektbeskrivning- 2012-01-03

Vindpark Boge. Projektbeskrivning- 2012-01-03 Vindpark Boge Projektbeskrivning- 2012-01-03 Boge Vindbruk AB bildades sommaren 2010 och bolaget är baserat på Gotland. Företaget avserattsökatillståndtillattbyggaenvindkraftsparkinomdetområdeibogesockenpå

Läs mer

Utvärdering av stråkalternativ Storhögen-Österåsen-Åskälen

Utvärdering av stråkalternativ Storhögen-Österåsen-Åskälen Utvärdering av stråkalternativ Storhögen-Österåsen-Åskälen Jämtkraft Elnät planerar en ny 220 kv kraftledning för att ansluta tre vindkraftområden: Åskälen, Österåsen och Storhögen. För att anlägga vindkraftparkerna

Läs mer

Götene kommun. Riktlinjer för vindkraft INNEHÅLL. INLEDNING BAKGRUND Syfte Dagsläget Omvärlden UTB. I NATIONELLT PERSPEKTIV

Götene kommun. Riktlinjer för vindkraft INNEHÅLL. INLEDNING BAKGRUND Syfte Dagsläget Omvärlden UTB. I NATIONELLT PERSPEKTIV !" Götene kommun. Riktlinjer för vindkraft INNEHÅLL Samtliga förutsättningar och bedömningar är gjorda utifrån kända fakta i feb 2006 INLEDNING BAKGRUND Syfte Dagsläget Omvärlden UTB. I NATIONELLT PERSPEKTIV

Läs mer

Vindpark Äskås-Harshult

Vindpark Äskås-Harshult Vindpark Äskås-Harshult Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar Klavreström: 2009-01-22 Observera att tiden för inlämnande av synpunkter är förbi. 2 (18)

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Vindkraftprojektet Stora Uvberget

Vindkraftprojektet Stora Uvberget Vindkraftprojektet Stora Uvberget Projektpresentation, september 2010 1 Projektets bakgrund Vindkraftprojektet Stora Uvberget initierades under 2007 av Ekoklimat Sverige AB. För projektets fortsatta utveckling

Läs mer

Ava Vindkraft AB. Samrådsunderlag. Vindkraftpark Ava Örnsköldsviks och Nordmalings kommuner Västernorrlands och Västerbottens län

Ava Vindkraft AB. Samrådsunderlag. Vindkraftpark Ava Örnsköldsviks och Nordmalings kommuner Västernorrlands och Västerbottens län 1 (13) Ava Vindkraft AB Samrådsunderlag Vindkraftpark Ava Örnsköldsviks och Nordmalings kommuner Västernorrlands och Västerbottens län Foto: Ava Vindkraftpark från Rödvikens Camping Fotoverkstan, Örnsköldsvik

Läs mer

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 Gislaveds kommun är positiv till vindkraftverk. Gislaveds kommun arbetar för att nå ett långsiktigt ekologiskt och ekonomiskt

Läs mer

Samrådsunderlag Vindkraftpark vid Hällberget i Överkalix kommun

Samrådsunderlag Vindkraftpark vid Hällberget i Överkalix kommun Samrådsunderlag Vindkraftpark vid Hällberget i Överkalix kommun Upprättad: 2012-03-22 Uppdaterad: 2014-02-17 Innehåll 1 BAKGRUNDSINFORMATION... 1 1.1 OM PROJEKTET... 1 1.2 SYFTET MED SAMRÅDET... 1 1.3

Läs mer

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa.

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa. Mötesanteckningar informationsmöte Vindkraftprojekt Örserum Smålandsgården, Örserum 2011 12 06 Klockan 18:00 22:00 Innan mötet inleds har deltagarna möjlighet att lyssna på en ljuddemonstration av Johan

Läs mer

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-02-15 FALKENBERG 50 Yttrande över ansökan från Eolus Vind AB avseende miljöfarlig KS verksamhet gällande vindkraftverk

Läs mer

Kontaktpersoner. Verksamhetskod 40.90 (B) Fler än 1-2 verk. Minst ett verk högre än 150 meter.

Kontaktpersoner. Verksamhetskod 40.90 (B) Fler än 1-2 verk. Minst ett verk högre än 150 meter. Samrådsunderlag Svenska Vindbolaget projektutvecklar ett område för vindkraft i Hässleholms kommun. Projektet heter Ballingslöv och omfattar 9 vindkraftverk vilket motsvarar hushållsel för ungefär 14 500

Läs mer

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion storrun vindkraft Storrun Trondheim Östersund Oslo Stockholm Faktaruta Antal vindkraftverk 12 Typ nordex N90 2,5 MW Rotordiameter 90 m Totalhöjd 125 m Total installerad effekt 30 MW Förväntad årlig elproduktion

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011 www.tingsryd.se Arbetet med vindkraftsplanen, tematiskt tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun påbörjades under våren 2010 av Vectura Consulting AB på uppdrag av Tingsryds kommun. Materialet

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25 Vindkraft Sara Fogelström 2013-10-25 Historik Vindkraft i världen (MW) I slutet på 2012 var totalt cirka 280 000 MW installerat världen över. Källa: EWEA och GWEC Vindkraft i världen Totalt installerad

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Per Lidström Siw Lidström, sekreterare Lennart Lindelöf Peder Ljungqvist Tomas Öman

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Per Lidström Siw Lidström, sekreterare Lennart Lindelöf Peder Ljungqvist Tomas Öman Sammanträdesdatum Sida 2008-05-22 89 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet Ovalen, stadshuset, Piteå, torsdag den 22 maj 2008, kl. 13:00-14:30 Björn Berglund, ordförande Daniel Bergman Lennart Björklund

Läs mer

Om Vindkraft. Vindkraftverk, anläggning som omvandlar

Om Vindkraft. Vindkraftverk, anläggning som omvandlar Vindkraft Solberg Om Vindkraft Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion

Läs mer

RÅDMANSÖ VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-03-19. för uppförande av en vindkraftpark k på fastigheterna

RÅDMANSÖ VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-03-19. för uppförande av en vindkraftpark k på fastigheterna 2009-03-19 RÅDMANSÖ VINDKRAFT Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken för uppförande av en vindkraftpark k på fastigheterna Rådmansö-Gillberga 1:12, 1:19, 3:7, 1:25, 1:4, 3:3, 2:4 och Rådmansö 1:1 samt Riddersholm

Läs mer

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft Vindens kraft 15 frågor och svar om vindkraft Vinden är oändlig, den kostar inget och den skapar inga föroreningar. Det finns vind överallt. Människan har använt vinden i tusentals år. Vinden har fungerat

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

Förstudie. Siene Vindkraftspark

Förstudie. Siene Vindkraftspark Förstudie Siene Vindkraftspark Augusti 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 4 Miljöanmälan... Fel! Bokmärket är inte definierat. Sökande... 4 Upplägg... 4 Projektdata... 5 Projektör... 5 Placering

Läs mer

Vindkraft, innehåll presentation

Vindkraft, innehåll presentation Vindkraft. Vindkraft, innehåll presentation Vad är vindkraft? Vad är el? Energiläget i Sverige och mål Typer av verk Projektering Byggnation Äga Planerade etableringar i Sverige Projektgarantis erbjudande

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden.

Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden. Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden. Vid samrådet medverkade följande personer. Ola Fängmark

Läs mer

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Innehåll Bakgrund 3 Tillståndsprocessen 4 Tillvägagångssätt 5 Projektbeskrivning

Läs mer

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Göteborg Energi 2007 Ägare Antal kunder Antal anställda Rörelsens intäkter Investeringar Göteborg Stad Ca 300 000

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Rättsliga förutsättningar för etablering av vindkraft. Gabriel Michanek Professor i miljö- och naturresursrätt

Rättsliga förutsättningar för etablering av vindkraft. Gabriel Michanek Professor i miljö- och naturresursrätt Rättsliga förutsättningar för etablering av vindkraft Gabriel Michanek Professor i miljö- och naturresursrätt Rättsliga förutsättningar för etablering av vindkraft Maria Pettersson; Renewable Energy Development

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner

Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner Sammanfattning fördelar med att inte koordinatsätta Energiutbytet blir så högt som möjligt i förhållande till omgivningspåverkan - Rätt vindkraftverk

Läs mer

Hur projekt Högabjär blev Högabjär-Kärsås

Hur projekt Högabjär blev Högabjär-Kärsås Hur projekt Högabjär blev Högabjär-Kärsås Vattenfall har fört en fördjupad dialog med föregående ägare sedan efter sommaren Genom att slå ihop projekten kan flera synergier uppnås - Synergier i upphandling

Läs mer

Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01

Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01 1 Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01 Svar sammanställda av arbetsgruppen för vindbruksplanen 2011-05-03. 1. I Ale kommun

Läs mer

Gabrielsbergets vindkraftpark - kontrollprogram med avseende på fåglar Kontrollprogrammet kommer att behandla habitatförluster och störningar för häckande fåglar samt påverkan på flyttande fåglar. Nedan

Läs mer

Samrådsunderlag inför utökat samråd

Samrådsunderlag inför utökat samråd Falkenberg den 4 januari 2005 Samrådsunderlag inför utökat samråd Vindkraftetablering i Kattegatt utanför Falkenberg Favonius AB lämnar som ett steg i ansökningsförfarandet enligt miljöbalken uppgifter

Läs mer

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk Samrådsunderlag - allmänheten Hössna Vindkraftverk December 2010 2 Greenextreme AB planerar att bygga ett vindkraftverk vid Hössna i Ulricehamns kommun. Greenextreme AB kommer i den här informationsbroschyren

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Samrådsmöte Vindbruksplan tillägg till Översiktsplan 2009

Samrådsmöte Vindbruksplan tillägg till Översiktsplan 2009 Samrådsmöte Vindbruksplan tillägg till Översiktsplan 2009 Mötesanteckningar Tegneby församlingshem 2014-05-05 Närvarande från kommunen Bertil Olsson (s), vice ordförande utskottet för samhällsutveckling

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Informationsmöte Rögle och Västraby vindkraftsparker 2014-09-10

Informationsmöte Rögle och Västraby vindkraftsparker 2014-09-10 Informationsmöte Rögle och Västraby vindkraftsparker 2014-09-10 Vi beklagar att vi inte lyckades ordna ett informationsmöte innan start av anläggningsarbetena. Presentation Kallade (genom inbjudan) Vardar

Läs mer

Bygglovsansökan. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro

Bygglovsansökan. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro Bygglovsansökan enligt Plan- och Bygglagen för uppförande och driften och avveckling av två vindkraftverk på fastigheten Skedom 3:10 i Härnösands kommun. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro

Läs mer

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt?

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt? 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Vattenverksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till vattenverksamhet enligt

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling 1 Naturvårdsverkets författningssamling ISSN xxxxx Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från vindkraftverk [till 2 kap. miljöbalken]; NFS 2006: Utkom från trycket den beslutade den xxx 2006. Dessa

Läs mer

Samrådsunderlag. Vindpark Möckelsjö. Härnösands kommun Västernorrlands län. September 2011

Samrådsunderlag. Vindpark Möckelsjö. Härnösands kommun Västernorrlands län. September 2011 Härnösands kommun Västernorrlands län September 2011 Vindkraftverk vid Möckelsöjberget med Högakustenbron i bakgrunden. Bild: Stena Renewable Administrativa uppgifter Sökande Stena Renewable Energy AB

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer