Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) för vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) för vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län"

Transkript

1 Länsstyrelsen i Västernorrland Miljöprövningsdelegationen HÄRNÖSAND Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) för vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län

2 Innehåll 1. Yrkanden Åtaganden Bakgrund till ansökan Riksdagens nationella planeringsmål för vindkraft Sökandens organisation och erfarenheter Beskrivning av bolaget Miljöpolicy och miljömål Områdesbeskrivning Projektområde Berörda fastigheter Markägarförhållanden Planförhållanden Riksintressen och skyddade områden Hydrologiska förhållanden Genomförda samråd Teknisk beskrivning av vindkraftparken Placering av vindkraftverken Beräknad produktion Vindkraftverken Vägsystem Kringanläggningar och markanspråk Elnät och nätanslutning Miljökonsekvenser Ljud Skuggor Landskapsbild och kulturmiljö Hindermarkering Naturmiljö Rennäring Resurs- och kemikaliehantering Alternativredovisning Förhållanden under byggtiden Motstående intressen: inverkan på riksintressen, särskilt Natura Kontroll Projektområdets överensstämmelse med miljökvalitetsnormer Tillåtlighetsfrågor

3 14.1. Uppfyllande av de allmänna hänsynsreglerna Kunskapskravet i miljöbalken 2 kap Försiktighetsprincipen och principen om bästa möjliga teknik i miljöbalken 2 kap Produktvalsprincipen i miljöbalken 2 kap Hushållnings- och kretsloppsprinciperna i miljöbalken 2 kap Lokaliseringsprincipen i miljöbalken 2 kap Principen om att förorenaren betalar i miljöbalken 2 kap Sammanfattning Tillåtlighet enligt 3-4 kap miljöbalken Tillåtlighet enligt 7 kap. miljöbalken Strandskyddsdispens Tillåtlighet enligt 16 kap. miljöbalken Tidsbegränsning av tillståndet, 16 kap. 2 1 st. miljöbalken Ekonomisk säkerhet, 16 kap. 3 miljöbalken Kommunalt tillstyrkande, 16 kap. 4 miljöbalken Arbetstid Förslag till villkor Verkställighetsförordnande Hemställan om handläggningen Bilageförteckning

4 Sökande: Fasikan Vindkraft AB Organisationsnummer: c/o Kraftö AB Vendevägen DANDERYD Ombud: Advokat Pia Pehrson och jur.kand Pelle Stubelius Foyen Advokatfirma KB Box STOCKHOLM Tel: E-post: ; Saken: Tillstånd för uppförande och drift m.m. av en vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län enligt 9 kap. miljöbalken (1998:808). 1. Yrkanden Fasikan Vindkraft AB (nedan kallat Fasikan Vindkraft eller bolaget ) ansöker härmed om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken (1998:808) (MB) att vid Fasikan få uppföra och driva en gruppstation om 35 vindkraftverk med tillhörande fundament, vägar och andra för uppförande, drift och avveckling nödvändiga anläggningar inom projektområdet utmärkt på karta, bilaga 2. Allt i huvudsaklig överensstämmelse med i denna ansökan lämnade beskrivningar, kartor och uppgifter. Vindkraftparken planeras till fastigheterna Ånge 3:226, Boltjärn 3:10, Boltjärn 3:46, Granboda 1:2, Granboda 1:6, Granboda 1:7, Granboda 2:9, Granboda 2:14, Granboda 2:16, Granboda 2:18, Granboda 2:29, Granboda 2:33, Västernäset 5:9, Västernäset 5:10 och Västernäset 5:20 i Ånge kommun samt på fastigheterna Bensjö 1:16, Holmstjärnskilen 1:2, Holmstjärnskilen 1:7, Bräcke- Hemsjö 1:54 och Åsen 1:2 i Bräcke kommun. Fasikan Vindkraft yrkar vidare att: 1) boxmodellen tillämpas, 2) den till ansökan bifogade miljökonsekvensbeskrivningen (bilaga 4) (MKB) godkänns, 4

5 3) strandskyddsdispens meddelas där så krävs i enlighet med bilaga 3, 4) tillståndet ska gälla tills vidare, 5) tillståndet får tas i anspråk även innan beslutet vunnit laga kraft, 6) villkor ska meddelas i enlighet med det förslag som redovisats i avsnitt 16, samt att 7) igångsättningstiden bestäms enligt 22 kap. 25 MB till 5 år. 2. Åtaganden Bolaget gör följande specifika åtaganden som ska gälla vid anläggande, drift och avveckling av vindkraftparken: - Lokaliseringen av vindkraftverk med tillhörande infrastruktur ska inte ske i områden som bedömts hysa ett mycket högt naturvärde (klass 1) och ska inte ske annat än i undantagsfall i områden som bedömts hysa ett högt naturvärde (klass 2). Lokalisering av vindkraftverk med tillhörande infrastruktur ska ej heller ske på våtmarker klass 2. - Om det vid vägpassage av vattendrag behöver läggas ny bro eller trumma ska detta anmälas till Länsstyrelsen, alternativt kommer tillstånd för vattenverksamhet att sökas. - Anläggningen kommer att byggas med bästa möjliga teknik med strävan att minimera omfattningen av buller från byggverksamheten. För fullständig förteckning över Fasikan Vindkrafts specifika åtaganden och förslag på skadeförebyggande åtgärder se avsnitt 6 i MKB:n, bilaga Bakgrund till ansökan 3.1. Riksdagens nationella planeringsmål för vindkraft Både EU och Sverige har formulerat ambitiösa mål som anger en kraftigt ökad utbyggnad av förnybar energi. EU har som mål att 20 procent av energin ska komma från förnybara källor år När målet fördelades ut på medlemsländerna blev Sveriges mål att till 2020 uppnå 49 procent. Sveriges regering har sedan valt att sätta målet till 50 procent. För att målet för förnybar energi ska kunna nås spelar vindkraften en mycket betydelsefull roll. Vindkraften är förnybar och ur miljösynpunkt ett av de bästa alternativen för att utvinna energi. Utsläppen under ett vindkraftverks hela livscykel är mycket små. Ett vindkraftverk har efter tre till nio månader producerat den energi som gått åt för att tillverka det. Det motsvarar mellan 1 och 2 procent av vindkraftverkets totala energiproduktion under sin livstid. (Energimyndigheten, 2009). 5

6 Även om en stor andel av Sveriges energiförsörjning hämtas ur vatten och kärnkraft så påverkas vi av den globala användningen av fossila bränslen som ökar kontinuerligt och medför stora konsekvenser. Samtidigt som vårt elbehov ökar finns starka begränsningar i möjligheterna att bygga ut såväl svensk vattenkraft som kärnkraft. Den ansökta verksamheten beräknas producera ca 425 GWh/år, vilket skulle räcka för att försörja cirka villor med hushållsel. 4. Sökandens organisation och erfarenheter 4.1. Beskrivning av bolaget Fasikan Vindkraft är ett helägt dotterbolag till Kraftö AB (Kraftö). Kraftö bildades år 2007 och har sitt huvudkontor i Stockholm samt 11 anställda som är placerade i Stockholm, Göteborg och Malmö. Kraftö AB projekterar vindkraftanläggningar i hela Sverige genom att verka för lokal förankring och långsiktiga lösningar för miljö, markägare, närboende, kommun och bolaget. Bolaget har sedan år 2007 utvecklat en portfölj om 1000 MW och har även fem tillståndsgivna vindkraftprojekt som står inför byggnation med en samlad installerad effekt på ca 350 MW varav 127 MW är under byggnation. Fasikan Vindkraft har, från Kraftö som tidigare i samrådsförfarandet angivits såsom sökande, övertagit samtliga de rättigheter och skyldigheter som följer enligt samrådet Miljöpolicy och miljömål Kraftö arbetar med en vision om ett hållbart samhälle för vår generation och kommande generationer. Kraftö är fokuserade på att bygga ett samhälle med förnyelsebar energiproduktion som förbättrar miljön och lindrar påverkan på klimat och miljö. Sverige är lyckligt lottat med redan utbyggd vattenkraft, gott om inhemskt biobränsle och mycket goda vindförhållanden. Genom en kombination av vind, biobränsle, sol och vatten har vi de bästa förutsättningarna för ett hållbart samhälle. 5. Områdesbeskrivning Projektområdet Fasikan är beläget på gränsen mellan Bräcke och Ånge kommuner i Jämtlands respektive Västernorrlands län, se karta på sid. 21 i bilaga 4. Vindkraftanläggningen planeras inom höjdområdet Fasikan strax väster om väg E14 mellan Ånge och Bräcke. Projektområdet genomkorsas av länsgränsen mellan Jämtland och Västernorrland, som även utgör kommungräns mellan Bräcke och Ånge, och är beläget ca 12 km söder om Bräcke och ca 10 km norr om Ånge. Själva projektområdet är huvudsakligen lokaliserat till en platå och höjden över havet varierar från 6

7 ca m.ö.h. Den största delen av området består av produktionsskog med medelålders skog och ungskog, och det förekommer även enstaka bestånd med äldre skog. En mindre del av området utgörs av våtmarker. Öster om projektområdet löper väg E14 och väster om området löper järnvägen. Generellt finns det ytterst lite bebyggelse inom 10 km från projektområdet. De norra delarna av Ånge ligger i ytterkanten av 10-kilometerszonen och i övrigt rör det sig om småorter, byar eller enstaka bebyggelse. De platser där vindkraftverken skulle bli synliga är främst från byarna Åsen, Bensjö och Sved som är belägna i Bräcke kommun norr om projektområdet, samt byn Lombäcken sydost om projektområdet i Ånge kommun. Inom ca 20 km från projektområdet finns en befintlig samt tre planerade och tillståndsbeviljade vindkraftanläggningar; Mörttjärnberget, Bröcklingeberget, Långåsen och Östavall. Mörttjärnberget som är en befintlig vindkraftanläggning och omfattar 37 vindkraftverk är belägen ca 18 km nordost om Fasikan i Bräcke kommun. Bröcklingeberget omfattar 25 vindkraftverk och är belägen 8-15 km norr om projektområdet, öster om Bräcke tätort. Vindkraftanläggningarna Långåsen och Östavall omfattar 7 respektive 39 vindkraftverk och är belägna ca 19 km sydväst om Fasikan i Ånge kommun. Vidare fick år 2013 en anläggning med 6 vindkraftverk på Bodbergsplatån, som ligger ca 3 km sydväst om Bräcke, av bygg- och miljönämnden i Bräcke kommun bygglov. Beslutet upphävdes dock vid länsstyrelsens överprövning och ärendet återförvisades till nämnden för förnyad handläggning. Projektområdet vid Fasikan lämpar sig väl för en vindkraftetablering tack vare de goda vindförhållandena och få motstående intressen Projektområde Projektområdet är totalt ca ha och utgörs i huvudsak av skogsmark med inslag av våtmarksområden och har goda vindförhållanden. En utförligare beskrivning av omgivningsförhållandena finns i avsnitt 2.3 i bilaga 4 (MKB) Berörda fastigheter Vindkraftparken berör fastigheterna Ånge 3:226, Boltjärn 3:10, Boltjärn 3:46, Granboda 1:2, Granboda 1:6, Granboda 1:7, Granboda 2:9, Granboda 2:14, Granboda 2:16, Granboda 2:18, Granboda 2:29, Granboda 2:33, Västernäset 5:9, Västernäset 5:10 och Västernäset 5:20 i Ånge kommun samt på fastigheterna Bensjö 1:16, Holmtjärnskilen 1:2, Holmtjärnskilen 1:7, Bräcke- Hemsjö 1:54 och Åsen 1:2 i Bräcke kommun. 7

8 5.3. Markägarförhållanden Projektområdets huvudsakliga ägare är skogsbolaget SCA med vilken Fasikan Vindkraft har avtal. Fasikan Vindkraft har således rådighet över i stort sett hela projektområdet och för de mindre avsnitt där detta saknas pågår dialog med berörd fastighetsägare Planförhållanden För projektområdet gäller översiktsplan för Bräcke kommun som antogs i december 2003 (Bräcke kommun, 2003). I planen redovisas inga intressen som sammanfaller med projektområdet för vindkraft och det anges heller ingen inriktning för markanvändningen inom området. Vidare gäller för projektområdet översiktsplan för Ånge kommun (Ånge kommun, 2004) som antogs i september 2004 och ej heller i denna redovisas några intressen som sammanfaller med området eller anges någon inriktning för markanvändningen. Projektområdet ingår i de områden som finns utpekade som lämpliga för etablering av vindkraft i Bräcke kommuns tillägg till översiktsplanen 2003, Vindkraft i Bräcke kommun, där området beskrivs som lämpligt för större vindkraftanläggningar. I tillägget anges även en rad riktlinjer för etablering av vindkraft, se sid. 23 i bilaga 4 (MKB). Projektområdet finns inte upptaget i Ånge kommuns tillägg till översiktsplanen från 2009, Vindkraft i Ånge kommun Riksintressen och skyddade områden Projektområdet för vindkraft sammanfaller med ett riksintresse för naturvård vilket innefattar Norra Borgsjö rikområde som ligger inom den södra delen av projektområdet. Den del av riksintresseområdet som ligger inom projektområdet kommer till viss del att beröras men påverkan bedöms vara liten. Inom projektområdet, i områdets östra kant, finns vidare ett objekt som av Skogsstyrelsen klassats som nyckelbiotop. Detta område är klassat med högsta naturvärde (klass 1) och kommer att undantas från placeringar av vindkraftverk. Vidare finns tre objekt som av markägaren på frivillig väg avsatts för naturvård varav ett av objekten är klassat med högsta naturvärde (klass 1) och de andra två med näst högsta naturvärde (klass 2). Det finns även inom området en våtmark, Stormyran, vilken klassats med näst högsta naturvärde (klass 2). Ingen verksamhet kommer att bedrivas inom naturvärden av klass 1 eller våtmarker av klass 2. I omgivningarna inom ca 10 km radie från projektområdet finns ett antal befintliga eller planerade naturreservat samt totalt fem olika typer av riksintressen; riksintresse för väg, riksintresse för järnväg, riksintresse för kultur, riksintresse för naturvård samt riksintresse för rennäring. 8

9 Ca 9,5 km söder om projektområdet ligger Ljungans dalgång som är ett område av riksintresse för kulturmiljö där rösen från järn- och stenåldern förekommer samt även lämningar från 1700-talet. I nära anslutning till projektområdet ligger Natura 2000-området Granbodåsen vilket utgörs av typisk lidfäbod med välhävdad och artrik slåtteräng samt ett skogsbete med gamla lövträd och som utgör naturreservat. Söder om området finns två Natura 2000-områden samt även ett Natura område väster om området. För en närmare beskrivning av befintliga och planerade naturreservat samt Natura 2000-områden, se avsnitt 4 i bilaga 4 (MKB). Dessa områden kommer dock inte att påverkas. Ca 1-8 km nordväst och nordost om Ånge ligger ett område som är utpekat som riksintresse för rennäring. Väster om området finns järnväg som är utpekad som riksintresse för järnväg och öster om området löper väg E14 som är utpekad som riksintresse för väg. Dessa riksintressen kommer inte att påverkas negativt på ett direkt sätt. Ca 1,5 km öster om projektområdet återfinns den största kända populationen av den starkt hotade trolldruvemätaren. Trolldruvemätaren har dock inte observerats inom projektområdet och påverkan från vindkraftparken bedöms som liten Hydrologiska förhållanden Ungefär en tiondel av det inventerade området utgörs av våtmarker. Bland annat berörs en större våtmark som av länsstyrelsen bedömts till klass 2 (högt naturvärde) och två våtmarker som bedömts till klass 3 (visst naturvärde). Ingen av dessa är upptagen i någon myrskyddsplan. Projektområdet är beläget i Ljungans avrinningsområde. Den östra delen av projektområdet avvattnas mot Harrån och den västra delen avvattnas mot Dysjöån. Inom det område som inventerats i naturvärdesinventeringen finns endast några mindre vattendrag som avvattnar våtmarkerna och två små myrtjärnar. Vattendragen är små och de flesta har en naturlig hydrologi. I maxexempellayouten (underbilaga 3 till bilaga 4) kommer de nya föreslagna vägarna inte att passera över något vattendrag som enligt naturvärdesinventeringen bedömts hysa naturvärde. De befintliga skogsbilsvägarna inom projektområdet passerar dock över ett antal vattendrag och förstärkning av vägar ska bl. a. ske med stor hänsyn till bäckar för att inte påverka miljön i dessa genom exempelvis grumling och vandringshinder. 6. Genomförda samråd Samrådsinbjudan sändes i början av oktober 2014 till berörda myndigheter, organisationer och företag. Ett första samrådsmöte hölls med länsstyrelserna i Jämtland och Västernorrland samt Bräcke och Ånge kommuner den 28 oktober

10 I början av oktober 2014 sändes även per post samrådsinbjudan jämte underlag till samtliga fastighetsägare inom 1 km från projektområdet samt till ägare av bebyggda fastigheter inom 3 km från projektområdet. Vidare bjöds allmänheten genom annons i olika lokaltidningar in att medverka vid samrådet. Samrådsmöte med allmänheten hölls den 29 oktober Härutöver har samrådsmöten med de två berörda samebyarna, Jijnjevaerie samt Jovnevarie, hållits den 9 december 2014 respektive den 30 januari För mer information om samrådsprocessen, se underbilaga 1 till bilaga 4 (MKB). 7. Teknisk beskrivning av vindkraftparken 7.1. Placering av vindkraftverken Fasikan Vindkraft har valt att etablera vindkraftanläggningen vid Fasikan utifrån en rörlig layout vilket innebär att ingen fast placering av vägar och vindkraftverk samt tillhörande erforderlig infrastruktur presenteras. Istället presenteras en maxexempellayout, underbilaga 3 till bilaga 4 (MKB), som kan komma att förändras senare under processen och till följd av genomförda inventeringar och utredningar. Denna layout är ett s.k. värsta scenario-exempel och utgår ifrån det alternativ som påverkar omgivningen mest. Arbetet med att optimera placeringen av vindkraftverken kommer således att pågå under hela projektet. Av maxexempellayouten framgår vindkraftverkens tänkta placeringar inom projektområdet. För att optimera placeringarna har en avvägning gjorts mellan största möjliga utnyttjande av vindenergin, tekniskt möjliga placeringar och begränsning av påverkan på känsliga områden. Vidare följs vedertagna regler om minimiavstånd mellan vindkraftverken samt säkerställande av att avståndet till bostäder är tillräckligt. Planerad byggstart för vindkraftanläggningen är år 2017 och det beräknas ta ca 1-2 år att färdigställa arbetena Beräknad produktion Vindkraftanläggningen vid Fasikan kommer att bestå av 35 st. vindkraftverk. Den förväntade årliga energiproduktionen beräknas till ca 425 GWh och är baserad på en installerad effekt av 3 MW per vindkraftverk. Effekten per vindkraftverk och årlig energiproduktion är dock beroende på vilken typ av vindkraftverk som slutligen byggs Vindkraftverken Vindkraftverkens totalhöjd kommer att vara upp till 240 m när något av rotorbladen pekar rakt upp. Rotor och maskinhus monteras på ett koniskt torn av stål eller eventuellt en kombination av stål och betong. Verken kommer att vara antireflexbehandlade samt målade i en diskret färg. Utformningen blir enhetlig, utan reklam eller logotyper på vindkraftverkens torn. Transformatorerna kommer 10

11 antingen att placeras inne i, eller utomhus nedanför, vart och ett av vindkraftverken. Vindkraftverken kommer även att förses med hinderbelysning 1. De två vanligaste typerna av fundament för vindkraftverk är bergsförankrade fundament och gravitationsfundament och den fortsatta projekteringen kommer att utvisa vilken typ av fundament som förordas för respektive vindkraftverk Vägsystem Vindkraftparken kommer att bestå av vägar där befintligt vägnät kommer att nyttjas men behöver breddas och förstärkas. Sammanlagd sträcka befintlig väg som kommer att användas inom projektområdet utgör 9,0 km baserat på Fasikan Vindkrafts maxexempellayout med 35 vindkraftverk. Vid sidan om de befintliga vägarna kommer nya vägstråk med tillfartsvägar fram till vart och ett av verken att behöva anläggas inom projektområdet. Fasikan Vindkraft har uppdragit åt bolaget Pöyry AB att ta fram ett förslag för vägdragningen inom projektområdet, se underbilaga 25 till bilaga 4 (MKB) Kringanläggningar och markanspråk Vindkraftanläggningen kommer även att innefatta en service- och driftbyggnad. Denna byggnad kommer att användas till service och underhåll, som kopplingsstation för nätanslutningen samt såsom personalbyggnad och liknande. Vid servicebyggnaden tillkommer en permanent yta för uppställning av fordon och byggnaden kommer att uppföras enligt gällande föreskrifter. Maximalt ytbehov för dessa anläggningar beräknas till 0,5 ha. Under byggtiden behövs även tillfälliga uppställningsplatser vars ytor beräknas vara högst 1 ha stora. För närmare information om markanspråk se bilaga 4 (MKB) avsnitt Elnät och nätanslutning Det interna uppsamlingsnätet planeras att i första hand ägas och drivas av Fasikan Vindkraft. Detaljprojekteringen är ännu inte klar men nätet kommer huvudsakligen att byggas som ett markförlagt jordkabelnät vilket i första hand följer vägnätet inom projektområdet och inom projektområdet kommer en till två transformatorstationer att byggas, till vilka det interna uppsamlingsnätet och den utifrån kommande anslutningsledningen ansluter. För utförligare beskrivning av tekniken se bilaga 4 (MKB), avsnitt 3. 1 Bolaget har låtit utföra animation av hinderbelysning som lämnas i digital form till tillståndsmyndigheten. 11

12 8. Miljökonsekvenser I bifogad MKB, bilaga 4, redovisas den miljöpåverkan som den sökta verksamheten kan ge upphov till, samt de överväganden och förslag avseende skyddsåtgärder och hänsyn som sökanden gör respektive vidtar Ljud En vindkraftpark kan under drift ge upphov till ljud dels från vindkraftverkets maskinhus, dels från rotorbladen. Ett ljud som inte ingår i det naturliga bakgrundsljudet kan störa men det bör noteras att vid högre vindstyrkor maskeras ljudet av bakgrundsljudet från vindbrus, lövprassel och annat. Ljudet hörs främst vid låga vindhastigheter och maskeras ju starkare det blåser. Fasikan Vindkraft har låtit utföra ljudberäkningar enligt svenska rekommendationer utfärdade av Naturvårdsverket. Beräkningarna har utförts för 18 ljudkänsliga punkter nära den planerade vindkraftanläggningen. Av resultatet framgår att ljudnivån vid dessa punkter kommer att ligga mellan 29 och 37 db(a) och att värdet om 40 db(a) inte kommer att överskridas vid någon av de 18 punkterna. Ljudberäkningen är vidare utförd för ett s.k. värsta scenario där vinden från vindkraftverken blåser direkt mot ljudmottagarna varför det är osannolikt att värdet om 40 db(a) kommer att överstigas. För närmare information om ljudberäkningen, se avsnitt 5.11 i bilaga 4 (MKB) samt underbilaga 23 till bilaga 4 (MKB) Skuggor En vindkraftpark under drift kan under vissa omständigheter kasta rörliga skuggor som kan upplevas som störande om man befinner sig på vindkraftverkets skuggsida. Detta går att undvika genom att vindkraftverken placeras så att störningar genom skuggor inte uppstår och begränsas och genom att verken utrustas med skuggreglerande utrustning. Fasikan Vindkraft har låtit utföra skuggberäkningar för vindkraftanläggningen enligt svenska rekommendationer. Beräkningarna har utförts utifrån ett värsta scenario då beräkningar gjorts utifrån ett antagande om en totalhöjd om högst 240 m. Skuggberäkningarna för vindkraftanläggningen vid Fasikan visar att det finns en viss risk för att 6 av de 35 vindkraftverken beskuggar någon av de 18 mätpunkterna någon gång under ett år. Vid tre av de känsliga punkterna, tre byggnader i Granbodåsen vilka inte nyttjas som bostäder, beräknas den faktiska tiden om 8 timmar per år överskridas. Beräkningen är utförd utifrån ett antagande att det inte finns någon vegetation mellan respektive punkt och anläggningen. Med den skog som finns mellan Granbodåsen och projektområdet kommer skuggeffekterna sannolikt att underskrida 8 timmar per år och 30 minuter per dag. För det fall skuggberäkningen för det slutliga valet av vindkraftpositioner och vindkraftverk överskrider riktlinjerna för skuggtid kommer skuggreglerande utrustning att installeras i de enskilda vindkraftverk som orsakar detta. För 12

13 närmare information om skuggberäkningen, se avsnitt 5.12 i bilaga 4 (MKB) samt underbilaga 24 till bilaga 4 (MKB) Landskapsbild och kulturmiljö Landskapet och landskapsbilden är ett resultat av naturförutsättningarna och människans kulturpåverkan. Förändring av landskapsbilden är således ett led i människans och samhällets utveckling. Landskapet i området runt Fasikan är glest befolkat och majoriteten av de som betraktar och upplever landskapet är resenärer på väg E14 eller på tågrälsen mellan Ånge och Bräcke. Vindkraftanläggningen beräknas till största del vara skymd av vegetation och topografi längs stora delar av dessa sträckningar. Det finns inte mycket bebyggelse i närheten av den planerade vindkraftanläggningen. Hela eller delar av anläggningen bedöms bli synlig från orterna Bensjö och Sved vid Bensjö, dock på ett avstånd om 8-9 km varför anläggningen inte bedöms bli dominerande för synintrycket. Detsamma gäller för byn Lombäcken som ligger 5 km sydost om området där förändringen i landskapsbilden bedöms bli liten till måttlig. De platser med enstaka bebyggelse där förändringen blir mest påtaglig är dock byarna Åsen norr om projektområdet och Dysjö sydväst om området. I öster i nära anslutning till projektområdet finns två kulturhistoriskt intressanta objekt, Altarstenen och Jämtkrogen längs med den kulturhistoriskt intressanta S:t Olofsleden. Vindkraftverken väntas från dessa båda platser bli synliga på ett relativt kort avstånd och påverkan på landskapsbilden bedöms bli liten till måttlig. Området kring Fasikan utgörs vidare av relativt stora höjdskillnader vilket innebär en ökad synbarhet för vindkraftanläggningen. Merparten av området utgörs dock av tät skog vilket innebär att vindkraftverken inte är synliga från de flesta platser i närheten av anläggningen. Kring Fasikan är det främst från vissa av sjöarna som utsikten är så god att vindkraftverken i sin helhet kommer att framträda. Fasikan Vindkraft har tagit fram fotomontage för att illustrera påverkan på landskapsbilden vid olika platser i omgivningen, se bilaga 4 (MKB) samt underbilagorna till bilaga 4 (MKB). Sammantaget sker en stor förändring i landskapsbilden men endast ett mycket litet antal människor berörs av detta. Bedömningen är således att konsekvenserna för landskapsbilden är små. Projektområdets kulturmiljö har kartlagts under hösten 2014 genom en kulturmiljöanalys. Inom projektområdet finns inga kända fornlämningar eller andra kulturlämningar som tyder på att området använts för mer permanent verksamhet som exempelvis boplatser, däremot finns i 13

14 dalarna och vid sjöarna vissa registrerade lämningar av bl. a. fångstgropar, fäbodar, förhistoriska platser, vägmärken och husgrunder efter bl. a. torp. Det finns vidare inga byggnadsantikvariskt intressanta objekt eller byggnadsminnen inom området och ej heller några värdefulla kulturmiljöer såsom kulturreservat eller riksintresseområden för kulturmiljövården. Vidare har inga objekt med kulturmiljökvaliteter pekats ut inom projektområdet i Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventering. Inga ingrepp kommer att ske i fornlämningar eller andra kulturhistoriska objekt och eventuella kulturhistoriska samband kommer att kunna uppfattas även efter vindkraftanläggningens uppförande. Vidare bedöms kända kunskapsvärden inom och i anslutning till projektområdet inte påverkas förutsatt att skadelindrande åtgärder vidtas. De negativa konsekvenserna för kulturmiljön bedöms enligt kulturmiljöanalysen sammantaget bli små eller obetydliga. Utförlig redovisning av konsekvenserna för kulturmiljön finns bilaga 4 (MKB) avsnitt 5.8 samt i underbilaga 19 till bilaga 4 (MKB) Hindermarkering Vindkraftanläggningen vid Fasikan kommer att utrustas med hinderbelysning enligt Transportstyrelsens föreskrifter. Detta innebär att vindkraftanläggningen kommer att ha en visuell påverkan även när det är mörkt. Bolaget har låtit utföra digitalanimering av hindersbelysning vilken lämnas i digital form till tillståndsmyndigheten. Denna påverkan har dock inte bedömts annorlunda än den påverkan som blir i dagsljus Naturmiljö Fasikan vindkraft har låtit Enetjärn Natur AB genomföra en inventering av naturmiljön. Det område som har inventerats (inventeringsområdet) täcker en areal om ca ha och vid naturvärdesinventeringen har 37 objekt med högre naturvärde identifierats. Objekten täcker tillsammans en yta på 270 ha, vilket motsvarar ca 25 % av inventeringsområdet. Merparten av naturvärdesobjekten utgörs av större eller mindre våtmarker med tillhörande sumpskogspartier eller lämnade hänsynszoner i skogsmark. Det finns även ett mindre antal äldre skogsbestånd. Två av objekten bedömdes ha mycket högt naturvärde (klass 1). Dessa objekt utgörs av ett rikkärr med hög artdiversitet samt en bergsbrant med äldre skog som också delvis är utpekad som nyckelbiotop av markägaren. Vidare finns inom inventeringsområdet ett objekt som av Skogsstyrelsen klassats som nyckelbiotop och tre områden som klassats som naturvärde och på frivillig väg avsatts för naturvård av markägaren samt en myr, Stormyran, vilken har bedömts till klass 2 i länsstyrelsens 14

15 våtmarksinventering. Samtliga identifierade naturvärdesobjekt finns beskrivna i underbilaga 11 till bilaga 4 (MKB). Någon större påverkan på dessa kommer dock inte att ske. I nära anslutning till projektområdet ligger Natura 2000-området Granbodåsen vilket är ett 17 ha stort område som utgörs av typisk lidfäbod med välhävdad och artrik slåtteräng samt ett skogsbete med gamla lövträd och som utgör naturreservat. Söder om området finns ytterligare två Natura 2000-områden samt även ett Natura 2000-område väster om området. Vidare finns inom tio km från inventeringsområdet en rad naturreservat samt områden som är på väg att bli naturreservat. Ca 1,5 km söder om området ligger fäboden Kullen som är en registrerad fornlämning och där det från ägarens sida hävdas att fäboden har betesrätt enligt sedvana som sträcker sig inom projektområdet. Vid fladdermusinventering påträffades två arter i eller i anslutning till inventeringsområdet; nordisk fladdermus och brandts fladdermus. Området har på grund av naturförutsättningarna ett lågt värde för fladdermöss och ingenting tyder på att området är artrikt avseende fladdermusfaunan. Nordisk fladdermus kan komma att påverkas av vindkraftetableringen, dock bedöms förekomsten, aktiviteten och individtätheten av arten som låg inom området. Därmed bedöms även påverkansgraden såsom låg. Vindkraftprojektets påverkan på fladdermusfaunan är således ringa. I underbilaga 18 till bilaga 4 (MKB) finns en utförlig redogörelse för inventeringen och dess slutsatser. Avseende fågellivet har ett flertal fältinventeringar genomförts under 2014 och 2015 för att kartlägga fågellivet i området vid Fasikan. Av utredningarna framgår att vissa förekomster av rödlistade arter eller arter som är utpekade som särskilt skyddsvärda enligt fågeldirektivet häckar inom projektområdet. Sammantaget bedöms dock konsekvenserna för fågelfaunan bli små då de livsmiljöer som påverkas är antingen starkt påverkade av skogsbruk eller är fattiga och lågproduktiva. Det finns inget som talar för att särskilt hotade arter har viktiga förekomster inom inventeringsområdet. En viss påverkan på vanligare levande skogsarter kan ske men denna bedöms bli begränsad och lokal. I bilaga 4 (MKB) samt i underbilagorna till bilaga 4 (MKB)finns en fullständig redogörelse för inventeringen och dess slutsatser. Av de övriga arter som tas upp i Artskyddsförordningens (2007:845) bilaga 1 finns ingen dokumenterad förekomst inom projektområdet eller i dess omedelbara närhet. Avseende de arter som listas i Artskyddsförordningens bilaga 2 har ett antal arter påträffats i området. Sammantaget bedöms dock konsekvenserna under driftsfasen som obetydliga. För närmare information om förekomsten av arter upptagna i Artskyddsförordningen, se bilaga 4 (MKB), avsnitt

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Fjällberg Fjällberg ligger i den mellersta delen av Västerbottens län. Fjällberg ligger ca 40 km sydväst om Lycksele stad och 43 km nordnordost om Åsele stad.

Läs mer

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Agenda Varför är vi här idag? Tillståndsprocessen Presentation av Gröningeprojektet Närliggande

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND

ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND Till Länsstyrelsen i Västernorrlands län Miljöprövningsdelegationen ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND Sökande: Sandtjärnberget Vindkraft AB, 556849-7035 c/o NV Nordisk Vindkraft AB Lilla Bommen 1 411 04 Göteborg

Läs mer

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Datum 2009-09-10 1 (6) Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Följande råd när det gäller vad en tillståndsansökan enligt 9 kap Miljöbalken

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta Sveriges målsättning 50 % av Sveriges totala energianvändning ska komma från förnybara energikällor till år 2020. Produktionen från förnyelsebara energikällor ska år 2020 vara 25 TWh. Det ska finnas planeringsförutsättningar

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796 Vindpark Boge Fotomontage. Utsikt från Kalbrottet i Slite. Vindkraftverket i förgrund är det befintliga verket Tornsvalan. De sju verken i Vindpark Boge syns i bakgrunden. Sammanfattning av ansökan 2012-07-19

Läs mer

Gruppstation för vindkraft vid Rödene i Alingsås och Vårgårda kommuner, Västra Götalands län

Gruppstation för vindkraft vid Rödene i Alingsås och Vårgårda kommuner, Västra Götalands län Gruppstation för vindkraft vid Rödene i Alingsås och Vårgårda kommuner, Västra Götalands län Miljökonsekvensbeskrivning Produktion: Enetjärn Natur AB 2012 2012-06-28 Om dokumentet NV Nordisk Vindkraft

Läs mer

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16 Bröcklingbergets Vindkraftpark Samråd med myndigheter 2009-12-16 Ownpower Projects Projekteringsbolag för vindkraft Utvecklar projekt för egen portfölj, för andra och tillsammans med partner Konsultuppdrag

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl.

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Eva-Lena Larsdotter 2014-02-25 KS 2013/0985 Kommunstyrelsen Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna

Läs mer

Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun

Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun Projektbeskrivning Maj 2009 Innehåll Innehåll... 2 Sökande... 3 Inledning... 4 Presentation av projektet... 5 Lokalisering... 5 Karta Solbergs vindkraftpark

Läs mer

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken Till: Länsstyrelsen i Västerbottens län Miljöprövningsdelegationen Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken Sökande: Kontaktperson: Saken: Fred. Olsen Renewables AB Västra Norrlandsgatan 29 903

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

Välkomna till samråd angående Hån vindpark

Välkomna till samråd angående Hån vindpark Välkomna till samråd angående Hån vindpark Syftet med samrådsmötet är att delge aktuell information om det planerade projektet samt att samla in information och synpunkter. Skriv gärna upp er på deltagarförteckningen.

Läs mer

Orrbergets vindpark. Projektbeskrivning

Orrbergets vindpark. Projektbeskrivning Orrbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING ORRBERGET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

TILLSTÅNDSANSÖKAN. Org. nr 556543-8701

TILLSTÅNDSANSÖKAN. Org. nr 556543-8701 TILLSTÅNDSANSÖKAN Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken avseende uppförande och drift av gruppstation för vindkraft vid Fredriksdal i Nässjö kommun, Jönköpings län Sökande: Höglandsvind AB Org. nr 556543-8701

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Tillståndsprocess. Håkan Lindroth, Sweco

Tillståndsprocess. Håkan Lindroth, Sweco Tillståndsprocess Håkan Lindroth, Sweco Moskogens vindpark Cirka 50 vindkraftverk spridda över området, främst på höjder Vindparkens totala area: cirka 30 km 2 Verkens tornhöjd: 105 m Rotordiameter: 90

Läs mer

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet Välkomna Utformning Lokalisering och placering Vindförutsättningar Vindkraftverk Fundament, väg och elnät Områdesbeskrivning Naturområden Djur och växter Inventeringar Kultur Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl.

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén KS 2012/0084 Kommunstyrelsen Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Södra Statkraft Vindkraft Utveckling AB Ted Kransby 2010-05-10 Kompletterande samråd Till berörda fastighetsägare och boende i närområdet till Skäftesfall vindbruksanläggning

Läs mer

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande:

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande: 7. PLANFÖRSLAG 7.1 Planförslagets huvuddrag Planförslaget anger vilka områden i kommunen som är lämpliga och olämpliga för vindbruk i den större skalan. Med vindbruk i den större skalan menas verk i grupper

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning.

Miljökonsekvensbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning www.enetjarnnatur.se Miljökonsekvensbeskrivning Beslutsunderlag för länsstyrelsen Konsekvensbedömning Samrådet ligger till grund för arbetet MKB:ns syfte Att beskriva direkta

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

VINDKRAFT NORR. Omgivningsbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning

VINDKRAFT NORR. Omgivningsbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning Omgivningsbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Områdesbeskrivning Jämförelse mellan föreslagna vindkraftsparker och riksintresseområden utpekade 2008 av Energimyndigheten Parken: Mörttjärnberget Bräcke

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Planförslag Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga 2: Områdesbeskrivningar

Läs mer

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Bilaga A Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Samrådsredogörelse 2015-03-19 Tidigare samråd Bolaget har tidigare genomfört samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken för hela projektet Vindkraft i Markbygden i samband

Läs mer

E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge

E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge Underlag till samrådsmöte 17/1 2012 enligt miljöbalken 6 kap 4 2011-12-09 Dnr: V-1112-04 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 4 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

I nedanstående tabell sammanfattas planförslaget.

I nedanstående tabell sammanfattas planförslaget. 7. PLANFÖRSLAG 7.1 Planförslagets huvuddrag Planförslaget anger vilka områden i kommunen som är lämpliga och olämpliga för vindbruk i den större skalan och verk i grupper om tre vindkraftverk eller fler

Läs mer

Tillståndsansökan. Vindkraftprojekt Söderköping/ Valdemarsvik i Söderköping och Valdemarsviks kommuner i Östergötlands län

Tillståndsansökan. Vindkraftprojekt Söderköping/ Valdemarsvik i Söderköping och Valdemarsviks kommuner i Östergötlands län Tillståndsansökan Vindkraftprojekt Söderköping/ Valdemarsvik i Söderköping och Valdemarsviks kommuner i Östergötlands län 2013-02-08 Söderköping Vind AB Vindvision Norr AB 1 1 Söderköping/Valdemarsviks

Läs mer

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Uppförande av vindkraftverk vid Blädingeås 2:3, Äspetuna 1:7, Äspetuna 1:2, Ryamon 1:3, Spånhult 1:11 och Fallen 1:27 1 i Alvesta kommun

Läs mer

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget wpd Onshore Broboberget AB planerar för en vindkraftsanläggning längs en höjdrygg på gränsen mellan Rättviks kommun i Dalarnas län och Ovanåkers kommun i Gävleborgs

Läs mer

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag 2010-11-23 Innehållsförteckning 1 Administrativa uppgifter... 3 1.1 Sökande... 3 1.2 Kontaktuppgifter... 3 1.3 Konsult...3 1.4 Verksamhetsuppgifter...

Läs mer

Velinga vindkraftpark

Velinga vindkraftpark Velinga vindkraftpark Samråd med allmänheten 2011.04.07 Områdesbeskrivning Området domineras av ett kuperat skogslandskap, starkt påverkat av skogsbruk. Skogen består till större delen av barrskog med

Läs mer

Diarienummer: 2016/ Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76

Diarienummer: 2016/ Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Sida 1 av 5 Handläggare: E-post: Jonny Berg jonny.berg@bracke.se Bygg- och miljönämnden Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76 Jämtvind AB har

Läs mer

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett.

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett. ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett Länsstyrelsens noteringar Ankomststämpel Diarienummer Allmänna uppgifter

Läs mer

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo Hylte kommun Samhällsbyggnadskontoret Storgatan 8 314 80 Hyltebruk Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo 1 Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckningar: Sökande och byggherre: Kontaktperson:

Läs mer

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav. 2012-06-07 1(14) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog

Läs mer

ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND

ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND Till Länsstyrelsen i Västernorrlands län Miljöprövningsdelegationen ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND Sökande: Ängersjökölen Vindkraft AB, 556805-7631 c/o NV Nordisk Vindkraft AB Lilla Bommen 1 411 04 Göteborg

Läs mer

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila Vindkraft Sätila - samråd enligt Miljöbalken med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10,

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Bilaga 3: Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga

Läs mer

Vattenfalls vindkraftprojekt

Vattenfalls vindkraftprojekt Vattenfalls vindkraftprojekt Kort om Vattenfall Vattenfall är en av Europas största elproducenter och den största producenten av fjärrvärme. Netto försäljning 2011: 181,040 miljarder kronor 7.7 miljoner

Läs mer

VINDKRAFT NORR. Omgivningsbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning

VINDKRAFT NORR. Omgivningsbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning Omgivningsbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Områdesbeskrivning Jämförelse mellan föreslagna vindkraftsparker och riksintresseområden utpekade 2008 av Energimyndigheten Parkerna: Stamåsen Bodhögarna

Läs mer

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14 Vindkraftprojekt Högklippen Samrådsunderlag 2009-10-14 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT HÖGKLIPPEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

Ljud från vindkraftverk

Ljud från vindkraftverk Ljud från vindkraftverk Naturvårdsverkets arbete Forskning om miljöeffekter 2012-10-17 Miljöbalken 1 Värdefulla natur- och kulturmiljöer ska skyddas Mark, vatten och fysisk miljö ska användas så att en

Läs mer

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Vindkraftspolicy Miljö- och stadsbyggnadskontoret Oktober 2009 Kommunens inställning till vindkraft Inom Värnamo kommun har det under de senaste åren uppstått ett stort intresse för att bygga vindkraftverk.

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Bilaga 3. Teknisk beskrivning

Bilaga 3. Teknisk beskrivning Bilaga 3 Teknisk beskrivning Teknisk Beskrivning Teknisk Data Den planerade vindparken kommer att bestå av maximalt 6 stycken vindkraftverk med en enskild effekt om cirka 2,0 3,5 MW. Vindkraftverkens navhöjd

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Larsbo/Valparbo Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Samråd om vindpark Sögårdsfjället

Samråd om vindpark Sögårdsfjället Till Fastighetsägare och föreningar i närområdet kring Vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede 2014-01-14 Samråd om vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede Kraft med dotterbolaget Sögårdsfjällets Vind AB erhöll

Läs mer

Vindkraftprojekt Äskåsen. Samrådsunderlag

Vindkraftprojekt Äskåsen. Samrådsunderlag Vindkraftprojekt Äskåsen Samrådsunderlag 2010-08-31 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT ÄSKÅSEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR MUNKFLOHÖGEN VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR MUNKFLOHÖGEN VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN Munkflohögen AB 2013-10-10 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH BAKGRUND 3 2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 3 3 TILLSTÅND

Läs mer

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun Sida 2 av 14 Stentjärnåsen Vindkraft AB avser att, enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, anmäla, respektive söka bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk på fastigheterna Funäsdalen 70:8 och Tännäs

Läs mer

Välkommen på samråd för Pauträsk vindpark!

Välkommen på samråd för Pauträsk vindpark! Pauträsk Vindkraftpark Välkommen på samråd för Pauträsk vindpark! Pauträsk Vindkraftpark Dagordning Presentation av Hemberget Energi AB Syftet med samrådet Presentation av projektet Pauträsk Vindkraftpark

Läs mer

Säliträdbergets vindpark. Projektbeskrivning

Säliträdbergets vindpark. Projektbeskrivning Säliträdbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING SÄLITRÄDBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft.

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft. Malmö den 12 februari 2015 Furuby Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet, sakägare och andra

Läs mer

FJÄLLBERGET SAXBERGET

FJÄLLBERGET SAXBERGET Antagen av Kf 2007-10-25 214 Laga kraft 2007-11-19 tillhörande fördjupad översiktsplan för Upprättad i juni 2007 Vindkraftverk på Fjällberget Foto: Jan Larspers, Länsstyrelsen Dalarnas län Postadress Besöksadress

Läs mer

Degerhamn Stenbrottet vindpark. Projektbeskrivning

Degerhamn Stenbrottet vindpark. Projektbeskrivning Degerhamn Stenbrottet vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING DEGERHAMN STENBROTTET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa.

Läs mer

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Projektpresentation, juni 2009 1 Projektets lokalisering och omfattning Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 omfattar fastigheterna Björkhöjden 3:1 och Västra Björkhöjden

Läs mer

Hjuleberg Vindkraftpark

Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark byggdes under 2013-2014 och ligger i Falkenbergs kommun i Hallands län. Vindkraftparken består av tolv Siemens turbiner med en effekt

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42. Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk

Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42. Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Ärende: Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter.

två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter. Att: Länsstyrelsen i Västerbotten län Miljöprövningsdelegationen 901 86 UMEÅ ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL MILJÖFARLIG VERKSAMHET, GRUPPSTATION FÖR VINDKRAFT VID FJÄLLBOHEDEN SÖKANDE Gothia Vind 11 AB Lokalkontor,

Läs mer

Projektbeskrivning. Vindkraft Täfteå Umeå kommun

Projektbeskrivning. Vindkraft Täfteå Umeå kommun Projektbeskrivning Vindkraft Täfteå Umeå kommun Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 2 Sökanden... 2 Presentation av projektet... 3 Produktion och miljönytta... 4 Lokal nytta...

Läs mer

Vindkraftsprojekt Brattmyrliden. Samrådsunderlag samråd med allmänhet. Dnr: V-1105-08

Vindkraftsprojekt Brattmyrliden. Samrådsunderlag samråd med allmänhet. Dnr: V-1105-08 Vindkraftsprojekt Brattmyrliden Samrådsunderlag samråd med allmänhet Dnr: V-1105-08 Innehåll 1 BAKGRUND... 3 2 PROJEKTBESKRIVNING... 3 3 UTFORMNING... 5 3.1 Vindkraftverk... 5 3.2 Tillfartsvägar... 5 3.3

Läs mer

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter Tillståndsprocessen Miljötillstånd av länsstyrelsen krävs om vindparken består av minst sju vindkraftverk, eller om total- höjden överstiger 150 m Miljöanmälan till kommunen krävs om vindparken består

Läs mer

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt Tillståndsprocessen en översikt Vad är en tillståndsprocess? Vindkraft miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken För att bedriva miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalken /anmälan A/B/C-verksamhet

Läs mer

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson MKB och alternativredovisning Börje Andersson 1 Syfte med MKB Syftet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning är att ge ett bättre underlag för ett beslut. (Prop. 1997/98:45, sid 271, 6 kap,3 MB)

Läs mer

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen Bilaga Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen 2016-08-31 Särskild sammanställning av miljökonsekvensbeskrivningen 2016-09-01 Innehåll 1 Särskild sammanställning... 3 2 Integrering

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04 Vindkraft Sara Fogelström 2011-05-04 Historik Vindkraft i världen (MW) 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 MW 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 I slutet på 2010

Läs mer

Översiktsplanen anger (kursivt nedan) för vindkraftsexploateringar bland annat:

Översiktsplanen anger (kursivt nedan) för vindkraftsexploateringar bland annat: 2013-01-25 Mi 2010-816 Kenneth Kallin 0413-62085 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Yttrande över tillståndsansökan om att uppföra två eller tre vindkraftverk norr om Högseröd, inom fastigheterna Högseröd

Läs mer

VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN

VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN D.nr. KS 2008.0276 2009-02-03 Kommunstyrelsen VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN D.nr. MSB 2008.3321 BAKGRUND Länsstyrelsen har på uppdrag av Energimyndigheten tagit fram förslag för områden av riksintresse

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Plan antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27, 44 Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Plan Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Agenda: Bakgrund Tillstånd och samråd Tidplan Vägar och markarbeten Elanslutning Natur-, kultur- och

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10 Diarienummer: N137-0148/12

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10 Diarienummer: N137-0148/12 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10 Diarienummer: N137-0148/12 Utvecklingsavdelningen Björn Wadefalk Telefon: 366 40 19 E-post: bjorn.wadefalk@vastra.goteborg.se Remiss Vindplats Göteborg Vinga Vind

Läs mer

Lokalisering. figuren till höger syns förväntade vindförhållanden i de olika områdena.

Lokalisering. figuren till höger syns förväntade vindförhållanden i de olika områdena. Lokalisering Bergvik Skog AB avser att ansökan om tillstånd att uppföra vindkraftverk i södra delen av Vansbro kommun. Projektet går under namnet Kajsberget och består av flera möjliga vindkraftsområden

Läs mer

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl.

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl. FÖRUTSÄTTNINGAR: ANDRA INTRESSEN Bebyggelse och tätorter För att kunna peka ut områden som kan vara möjliga för vindkraftproduktion måste avvägningar göras mot andra motstående intressen. Dessa andra intressen

Läs mer

Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga

Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga 24 Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga vattensamlingar inom utpekade sträckor. Samtliga

Läs mer

Samrådsunderlag gällande luftledning för anslutning av Markbygdens vindkraftpark, etapp 2

Samrådsunderlag gällande luftledning för anslutning av Markbygdens vindkraftpark, etapp 2 Samråd luftledning Dubblabergen - Trolltjärn, Markbygden etapp 2 2014-12-09 Samrådsunderlag gällande luftledning för anslutning av Markbygdens vindkraftpark, etapp 2 Följande är ett underlag för samråd,

Läs mer

Med anledning av föreläggandet och inkomna yttranden justerar Bergvik sitt yrkande och yrkar nu enligt följande.

Med anledning av föreläggandet och inkomna yttranden justerar Bergvik sitt yrkande och yrkar nu enligt följande. Till Länsstyrelsen i Dalarnas län Miljöprövningsdelegationen 791 84 Falun Vindkraftprojekt Hälsingeskogen: komplettering Dnr 551-7900-2013 Bergvik Skog AB (nedan Sökanden eller Bergvik) får inkomma med

Läs mer

Till Miljöprövningsdelegationen Länsstyrelsen i Uppsala ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN. Sökande Eolus Vind AB Box Hässleholm

Till Miljöprövningsdelegationen Länsstyrelsen i Uppsala ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN. Sökande Eolus Vind AB Box Hässleholm Vi projekterar, bygger, säljer och förvaltar vindkraft 2014-01-30 Till Miljöprövningsdelegationen Länsstyrelsen i Uppsala ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN Sökande Eolus Vind AB Box 95 281 21 Hässleholm

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE KULLBOARP VINDKRAFTSPARK

SAMRÅDSSMÖTE KULLBOARP VINDKRAFTSPARK SAMRÅDSSMÖTE KULLBOARP VINDKRAFTSPARK 2013-09-05 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Kullboarp Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg 5 anställda

Läs mer

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Bilaga. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Kommunen ska i all planering och i beslut som gäller exploatering av mark och vatten (översiktsplanering, bygglov, strandskyddsprövning

Läs mer

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna 2012-01-23 Bild 1. Projektområdet Samrådsunderlag Vindpark Kånna 1 Administrativa uppgifter Sökande: Scanergy South AB Vita gavelns väg 10 426 71 Frölunda organisationsnummer

Läs mer

BYGGLOVSANSÖKAN ENLIGT PBL FÖR UPPFÖRANDE OCH DRIFTEN AV 2 VINDKRAFTVERK PÅ FASTIGHETERNA Lungsjön 2:20, Lungsjön 1:6/2:20 i Sollefteå kommun

BYGGLOVSANSÖKAN ENLIGT PBL FÖR UPPFÖRANDE OCH DRIFTEN AV 2 VINDKRAFTVERK PÅ FASTIGHETERNA Lungsjön 2:20, Lungsjön 1:6/2:20 i Sollefteå kommun 2013-01-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå BYGGLOVSANSÖKAN ENLIGT PBL FÖR UPPFÖRANDE OCH DRIFTEN AV 2 VINDKRAFTVERK PÅ FASTIGHETERNA Lungsjön 2:20, Lungsjön 1:6/2:20

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

Tillståndsansökan. Vindpark Äskås-Harshult. Statkraft Södra Vindkraft AB

Tillståndsansökan. Vindpark Äskås-Harshult. Statkraft Södra Vindkraft AB Miljökonsekvensbeskrivning Vindpark Äskås-Harshult Statkraft Södra Vindkraft AB Vindpark Äskås-Harshult Tillståndsansökan Ansökan om tillstånd enligt 9 kap MB för uppförandet av en gruppstation för vindkraft,

Läs mer

Välkomna på informationsmöte om tillståndsansökan för Stormyrberget vindkraftpark!

Välkomna på informationsmöte om tillståndsansökan för Stormyrberget vindkraftpark! Välkomna på informationsmöte om tillståndsansökan för Stormyrberget vindkraftpark! 2106-02-29 Syfte med informationsmötet Informera om: - Hur tillståndsansökan har tagits fram - Innehållet i tillståndsansökan

Läs mer