Internationell information

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internationell information"

Transkript

1 December 2005 Nr 5 Internationell information Järnväg och Samhälle. Redaktör/ansvarig utgivare: Redigering: Helena Tilander UIC flyttar fokus från Europa mot världen UIC, den internationella järnvägsunionen i Paris, har ända sedan starten 1922 varit inriktad på att lösa problem för den gränsöverskridande järnvägstrafiken i Europa. Man har på olika sätt skapat möjligheter att knyta ihop de nationella järnvägssystemen med varandra inom ett mellanstatligt samarbete. Men nu, när den Europeiska unionen tar ett starkare grepp över järnvägarnas tekniska system, organisation och ekonomi för att skapa ett gränsfritt europeiskt järnvägsystem, har UIC:s roll förändrats drog organisationen igång ett reformarbete för att skapa en starkare styrning av organisationen. De europeiska organisationerna EIM och CER blev också ordinarie medlemmar i styrelsen med varsin plats som vice ordförande. Under många år har UIC varit uppdelat i en europeisk del och en del för övriga världen. Sedan i somras har diskussionen inriktats på hur UIC i den nya situationen ska kunna verka som en samlande branschorganisation på världsnivå. På generalförsamlingen i slutet av november i år presenterades ett revolutionerande förslag: att skapa en ny styrelse där Europa är i minoritet bland representanter från den övriga världen. Det öppnar också för att näste ordförande efter den nuvarande Benedikt Weibel från Schweiz kan bli en person från en annan kontinent. En stark kandidat kan vara Jai Prakash Batra, chef för den indiska järnvägen och en av de tre vice ordförandena i UIC. UIC undersöker nu hur andra världsorganisationer är organiserade för att kunna hitta den optimala lösningen för järnvägen. Det arbetet ska pågå fram till generalförsamlingen vintern 2006 då UIC:s nya världsorganisation ska presenteras. Huvudkontoret ska dock fortfarande ligga i Paris. (Banverket) Innehåll Sid 2 Rådets ja till tredje paketet Sid 3 Nya statsstödsregler på gång Förordningen om gods-kvalitet skjuten på framtiden Halvtidsöversynen av vitboken Uppföljningen av första järnvägspaketet Sid 4 Kommissionens arbetsprogram 2006 Italien följer inte Eurovignette Höjda vägavgifter kan rädda järnvägen Sid 5 Högre banavgifter i Holland Beslut om budgeten Kommissionen spår att tillväxten tar fart Sid 6 Österrike ordförande våren 2006 Barrot på Eurorailspeed Tyskland vill återuppliva EU:s konstitutionella fördrag FN diskuterar klimatet UIC deltog i COP 11 EP vill minska växthusgaserna Klimatförändringen viktig miljöutmaning Sid 7 EG-domstolen om utsläppsrätter Miljöministrarna mot flygutsläpp Frankrike inför flygskatt Kommissionen önskar mer grön el CIVITAS för rena städer UIC studerar dieselutsläpp UIC vill minskaenergiåtgången Paket även inom sjöfarten Sid 8 Bättre flygrättigheter för funktionshindrade Nya trafikavtal i Danmark Banedanmarks styrelse får ökat ansvar Proposition om farligt gods Allt om TEN-T i ny broschyr Sid 9 MIP Rådet om forskningsprogrammet Miljarder till EU-forskning Remiss om Gröna Tåget 23 av 25 Lissabon-strategier inlämnade Sid 10 Nordiska rådet om Norden i EU Serbiskt besök Makedonien kommande EU-medlem Reformarbetet i Europa ADIF ny medlem i CER ERA har ny webbplats Premiär för domänen.eu Sid 11 Ny webbportal för språklärande Schweiziskt bolag för kapacitetsfördelning COTIF 1999 snart i kraft CUU efter nyår Stockholmståg vann

2 Internationell information December 2005 Nr 5 Sid 2 Innehåll forts. Sid 12 Macquarie köper Köpenhamns flygplats Tyskland vill satsa på infrastruktur Snabbare tåg i Finland Ny Marco Polo-upphandling Sid 13 Tyska järnvägen köper USA-företag RZD-Railion = sant Stinnes öppnar fler tjänster Ryska järnvägen på rätt spår CargoNet expanderar Svenska järnvägsstationer på försäljningslistan Cityring i Köpenhamn Berlin Moskva på 3,5 dagar Sid 14 Lokförarutbildning utanför järnvägen K industrier i Malmö enda godsvagnstillverkaren RNE publicerar handbok RNE affärskonferens i Wien. Integrerade hämmar trafikökning Reorient för intermodala transporter Bättre grannförbindelser föreslår högnivågrupp Sid 15 Hårdare krav på kör- och vilotider Kommissionen undersöker belgiskt stöd Grönt ljus för belgiskt stöd Transport Directför intermodala resor EIM om ERTMS Kick-off för korridor B Sid 16 ERIM mot fullbordan Om TSD, CST med mera UIC-projekt för elmätning Sid 17 Starkare styrning av CEN InnoTrack igång Galileo i rymden Anti-terrorism i London RFF och SNCF måste förbättra banan Sid 18 Slovakien inför EG-domstolen Lamoureux lämnar EIM får ny styrelse Ny chef i Turkiet RNE anställer Eurorail 2006 Safety and security at Eurorail 2006 Finansiering av investeringar Metrorail 2006 Rail investment 2006 Seminarium om den brittiska erfarenheten Gemensamt seminarium EIM och CER EIM-seminarium om vitboken JÄRNVÄG & SAMHÄLLE Rådets ja till tredje paketet Rådet nådde i början av december en politisk överenskommelse vad gäller de tre förslagen till ny järnvägslagstiftning som föreslagits av kommissionen och som behandlats av Europaparlamentet i den så kallade första läsningen. Det är direktivet om öppning av den internationella passagerartrafiken från 2010, förordningen om rättigheter för passagerare i internationell trafik och direktivet om lokförarkörkort. Angående marknadsöppningen speglar överenskommelsen kommissionens förslag om att marknaden för internationell passagerartransport skall vara öppnad senast 2010 och exkluderar nationella tjänster från direktivets tillämpningsområde. Förslaget inkluderar rätt för internationella tåg att utföra cabotage, det vill säga plocka upp och släppa av passagerare vid stationer som är belägna i samma medlemsstat. En transportör som bedriver trafik på sträckan Paris-Madrid skulle därför kunna erbjuda biljetter för Madrid-Barcelona eller Paris-Lyon. För att inte transportörer skall lockas att starta internationella tjänster enbart för att få bedriva cabotage, har man i den politiska överenskommelsen introducerat nya regler med syftet att säkerställa att passagerarbefordran från en medlemsstat till en annan skall vara det primära målet för tjänsterna, och att internationella tjänster inte underminerar avtal för allmänna tjänster. Dessutom tillåter överenskommelsen medlemsstater att ta ut en slags skatt på tjänster som erbjuds inom deras territorium för att till en del ge bidrag till allmänna tjänster. Det är således fråga om en utjämningsavgift. Att genom direktivet garantera ett sådant system var en förutsättning för att få stöd av flera medlemsstater, däribland Frankrike. Texten föreskriver dock att sådana avgifter inte får underminera den ekonomiska livsdugligheten för internationella tjänster. Kommissionären Barrot har insisterat på att avgifterna skall vara tydliga, icke-diskriminerande, proportionerliga och rättvisa. Kommissionen kommer att utöva strikt kontroll över de medlemsstater som inför ett sådant system. I överenskommelsen lade rådet och kommissionen fram ett uttalande i vilket de kom överens om att öppningen av gemenskapens järnvägsmarknad endast kan ske steg för steg, och att detta måste ske i enlighet med kraven för allmänna tjänster. I uttalandet sägs att texten i KOM (2005) 319 (Förslag till förordning om kollektivtrafik på järnväg och väg) skall tillåta direkttilldelning av avtal för allmänna tjänster i järnvägsmarknaden (det vill säga utan upphandling). Överenskommelsen innehåller också en reciprocitetsklausul, som tillåter medlemsstaterna att vägra tillträde för järnvägsföretag som är monopolföretag i det land de har sitt säte. När det gäller förordningen om passagerarrättigheter är det utkast som behandlades i rådet kompatibelt med COTIF med dess CIV-bihang eftersom man har, till skillnad från kommissionens ursprungliga förslag, lagt in CIV:s regler om ansvarighet och slutande av befordringsavtal som en bilaga till förordningen. Att man har uppnått kompabilitet med COTIF/CIV är viktigt eftersom gemenskapen inom en snar framtid (efter det att COTIF 1999 har trätt i kraft) kommer att ansluta till COTIF Förordningens tillämpningsområde är dock vidare än COTIF/CIV med bestämmelser som gäller personer med nedsatt funktionsförmåga och minimiregler vid förseningar. De största förändringarna från parlamentets första läsning är att kompensation med 75 % av biljettpriset för förseningar över tre timmar har tagits bort och att förordningen endast gäller för internationella linjer. Förslaget till lokförardirektiv lägger fast villkor och procedurer för certifiering av lokförare som framför dragfordon inom gemenskapens järnvägsnät. Dessutom innehåller förslaget minikrav för fysisk och mental hälsa och beskrivning av de kunskaper som en lokförare måste ha. Jämfört med kommissionens ursprungliga förslag täcker rådets överenskommelse endast lokförare, inte annan ombordpersonal. Texten täcker både nationella och internationella linjer med möjliga undantag för lokförare som kör inrikes tjänster. Den politiska överenskommelsen innebär att rådet nu arbetar vidare med att ta fram en så kallad gemensam ståndpunkt som kommer att presenteras någon gång

3 Internationell information December 2005 Nr 5 Sid 3/18 nästa år. Därefter vidtar Europaparlamentets andra läsning. Eftersom parlamentet vill gå längre än rådet när det gäller marknadsöppningen är det mycket troligt att den frågan går till förlikning mellan råd och parlament. Transportkommissionären Jacques Barrot deltog i ett lunchmöte med EIM:s ledning dagen efter rådsbehandlingen och han menade att ett slutligt antaget förslag inte kan vara klart förrän i slutet av EIM välkomnade för övrigt den politiska överenskommelsen, men tryckte bland annat på att marknadsöppningen begränsas av en rad undantag för att skydda allmänna tjänster. När det gäller passagerarrättigheterna menade EIM att eventuella krav på infrastrukturförvaltaren ska hanteras inom ramen för det regelverk som redan beslutats i det första järnvägspaketet (2001/14) om verksamhetsstyrning. Om inte det är möjligt, ska infrastrukturförvaltarens ansvar begränsas och vara proportionellt mot banavgiften för det aktuella tågläget. Nu när vi fått regler som ger tillträde till den europeiska marknaden för järnvägstrafik måste vi aktivt påverka kommissionen och de länder som är sena med att genomföra redan beslutade regelförändringar, sade infrastrukturminister Ulrica Messing i en kommentar. Vi hade helst sett en mekanism för att skjuta upp nya regler om marknadstillträde ifall det visar sig att medlemsstaterna inte genomför tidigare beslut. För information om behandlingen i Europarlamentet, se Internationell information nr 4, (Rådet, Banverket, EIM, EIS, Regeringen) Förordningen om godskvalitet skjuten på framtiden Eftersom varken rådet, sektorn eller Europaparlamentet ville ha en förordning om godskvalitet på järnväg, har nu EG-kommissionen beslutat att ge sektorn två år för att kunna utvärdera om frivilliga överenskommelser om bättre transportkvalitet är tillräckligt för att förbättra förhållandet för godstrafiken på järnväg i Europa kommer kommissionen att lägga fram en rapport om sektorn har lyckats. (EIS) Halvtidsöversynen av vitboken Kommissionen har lanserat sin konsultation gällande halvtidsöversynen av vitboken om transportpolitiken fram till Tidsfristen går ut den siste december i år. På kommissionens hemsida finns information om de frågeställningar som man vill ha svar på. De är: 1. På vilket sätt har ni noterat en uppbromsning i nedgången för järnvägstrafiken, i synnerhet för godstrafiken? Vilken roll spelar transportpolitiken när det gäller järnvägen? 2. Hur utvecklas vägtransporterna, särskilt internationell transport och cabotage efter utvidgningen till 25 medlemsstater? 3. Vad är situationen för intermodala/ kombinerade transporter i ert land? Hur är läget för trafiken på den inre vattenvägarna? 4. Finns det någon utveckling när det gäller trängsel och föroreningar längs huvudkorridorerna, för lufttransport, i städerna, i särskilt känsliga områden? 5. Hur är utvecklingen när det gäller trafiksäkerheten på väg? 6. Hur är den finansiella situationen för företagen inom de olika transportslagen, även för infrastrukturförvaltarna? Hur utvecklas industristrukturen? 7. Hur utvecklas infrastrukturinvesteringarna, särskilt inom de transeuropeiska korridorerna? Hur ser framtiden ut för den statliga finansieringen och avgifterna? Kommer detta att göra det möjligt att färdigställa de prioriterade korridorerna 2020? 8. Vilka åtgärder i vitboken behöver stärkas? Vilka nya åtgärder föreslås, och inom vilka områden? 9. Hur ska prioriteringen se ut från och med nu och fram till 2010 (minskning av trängseln, ny teknologi, transeuropeiska nätverk, avgiftssättning, nya korridorer, nya åtgärder inom lokal och regional trafik)? 10. På vilket sätt ska säkerheten inom väg, sjö och flyg kunna ökas fram till 2010? EIM har sammanställt sina svar på kommissionens frågor och kommer under december att sända dem till kommissionen. Som medlem i EIM har Banverket varit delaktig i det arbetet. EIM menar bland annat att kvaliteten på godstrafiken på järnväg ökar där konkurrensen mellan olika företag får göra sig gällande. Det nya Eurovignette-direktivet om avgifter på lastbilstrafiken är ett steg i rätt riktning. Det gäller också att se till att den redan beslutade lagstiftningen på järnvägsområdet genomförs fullt ut eftersom regelverket fortfarande inte är komplett och sammanhängande i de stora internationella godskorridorerna. Att få ett sammanhängande regelverk för avgiftssättningen av infrastrukturer inklusive mervärdesskatt är viktigt eftersom dagens situation snedvrider konkurrensen mellan transportslagen. När det gäller den finansiella situationen, menar EIM att det är viktigt att medlemsstaterna ger sina infrastrukturförvaltare stabila villkor och att banavgiftssystemen inte ändras för ofta. Det är också viktigt att prissättningen i internationella korridorer inte fastställs på för höga nivåer. Om avgifterna överstiger marginalkostnaden, måste berörda banförvaltare förhandla om avgiften. Det får heller inte vara så att länder med låga banavgifter subventionerar trafik genom länder med höga banavgifter. EIM menar också att det är viktigt att hålla nere kostnaderna för infrastrukturens drift och underhåll. EIM kommer också att under nästa år lämna förslag till hur infrastrukturförvaltarna på bästa sätt ska kunna optimera användningen av järnvägsnätet. (EIM, energy_transport/white_paper_transport_revision/lb_consultation_questionnaire_en.pdf) Uppföljningen av första järnvägspaketet Tillsammans med ERFA och ERFCP har nu EIM utarbetat en rapport om införandet av det första järnvägspaketet och dess effekter på järnvägsmarknaden i Europa. Kommissionen håller just nu på med en uppföljning för att utvärdera effekterna, och kommissionens rapport väntas i början av nästa år. EIM presenterade sin rapport vid mötet med transportkommissionären Barrot i början av december i Bryssel antogs paketet, och 2003 skulle det ha varit infört i medlemsstaternas lagstiftning. Målet var att främja konkur-

4 Internationell information December 2005 Nr 5 Sid 4/18 rensen, förbättra den internationella godstrafiken på järnväg och förbättra utnyttjandet av infrastrukturen. EIM, ERFA och ERFCP menar nu att paketet ännu inte nått sin fulla potential. Trots att många är överens om fördelarna med konkurrens på godstrafikmarknaden, saknas den fortfarande i många medlemsländer utan någon tidsplan för när barriärerna för marknadsinträde ska tas bort. Fortfarande återstår också mycket att göra när det gäller att optimera användningen av medlemsstaternas järnvägsinfrastrukturer. Organisationerna efterfrågar också en förändring hos de dominerande statliga järnvägsföretagen att bli mer affärsdrivande och citerar Green Cargos VD Jan Sundling: När vi slutar skylla på andra och gör vår hemläxa, kommer politikerna att få det budskap de behöver för att investera i ny infrastruktur (Ur CER:s skrift Developing Rail Logistic operations in Europe: Perspectives from Sweden). Kommissionen uppmanas nu att se till att det redan beslutade regelverket sätts på plats. Ett sätt är att ge ut riktlinjer för hur den nuvarande lagstiftningen ska tillämpas. Organisationerna har också i sin rapport pekat på en rad åtgärder som skulle kunna förbättra järnvägssektorns funktion. EIM (European Rail Infrastructure Managers), ERFA (European Rail Freight Association), ERFCP (European Rail Freight Customers Platform). (EIM) Kommissionens arbetsprogram 2006 I kommissionens arbetsprogram för 2006 skriver man att utvecklade transportinfrastrukturer är en tillväxtmotor inom gemenskapen. Kommissionen förbereder inte bara en ny fas i utvecklingen av de transeuropeiska transportnätverken, utan också ett nytt initiativ för att förbättra utvecklingen för godsmarknaden på järnväg. Det gäller att införa ett särskilt godsnätverk i Europa som bland annat innebär ett ökat samarbete mellan Europas banförvaltare för att öka kvaliteten och effektivitet för den gränsöverskridande godstrafiken genom att utveckla skräddarsydda tåglägen. Särskilda godskorridorer ska identifieras och kommissionen vill ge ökade bidrag till att ta bort flaskhalsar i dessa korridorer. När det gäller kombitrafiken, kommer kommissionen med ett meddelande om hur man ska kunna förbättra transportlogistiken för kombitrafiken. Bland förslagen finns att man ska ange standarder för intermodala transport- och logistiksystem. Man vill också förbättra utbildningen inom sektorn och se till att de olika transportslagen har lika konkurrensförutsättningar. Halvtidsöversynen av vitboken om transportpolitiken fram till 2010 kommer att ges ut i form av ett meddelande, på samma sätt som den ursprungliga vitboken. När det gäller miljön, menar kommissionen att 2006 kommer att bli ett kritiskt år för klimatdiskussionerna på världsnivå, framförallt när det gäller vilka krav som ska gälla för perioden efter 2012, det vill säga när det nuvarande Kyotoprotokollet upphör att gälla. Det gäller också att se till att flygsektorn kommer in i systemet för utsläppsrätter samtidigt som diskussionerna med industrin fortsätter för att kunna minska koldioxidutsläppen från bilar och öka deras bränsleeffektivitet. Man kommer att ge ut en grönbok om hur EU kan anpassas för att minska de negativa effekterna av klimatförändringarna. Transportsäkerheten ska utvecklas, både när det gäller säkerhet och skydd för passagerare och gods. Ett meddelande kommer om skydd för kritiska infrastrukturer. Inom den tekniska sektorn, vill kommissionen upprätta ett europeiskt teknologiskt institut (European Institute of Technology, EIT). Man vill också skapa ett system för att kunna underlätta jämförelser mellan utbildningar i olika länder. Att förenkla och klargöra direktiven om New approach gällande bland annat ett system för att kunna ackreditera så kallade anmälda organ och användningen av CEmärkning är också ett mål under Kommissionen vill också lägga fram ett förslag till ändring av den lagstiftning som berör offentlig upphandling (direktiven 89/665/EEC och 92/13/EEC). (KOM(2005)531 final) EP om Eurovignette Vid den slutliga omröstningen i Europaparlamentet i mitten av december beslöt parlamentet att anta det förslag i den andra läsningen som utarbetats av rapportören Corien Wortmann-Kool. Hennes förslag hade i förväg diskuterats med rådet och kommissionen vilket innebär att i och med att parlamentet nu sagt ja, är det nya Eurovignettedirektivet antaget. Direktivet kommer att gälla inte bara för lastbilar från 12 ton och uppåt, utan från 2012 också för lastbilar över 3,5 ton. Från 2010 ska avgifterna också beräknas enligt utsläppsklasser. Inkomsterna från Eurovignette ska öronmärkas och användas för underhåll av aktuella sträckor och för transportsektorn som helhet. Det är inte bara vägarna inom det transeuropeiska nätverket som berörs. Också vägar som går parallellt eller andra vägar som kan användas istället inkluderas i avgiftssystemet. Kommissionen ska utarbeta en modell för hur de externa kostnaderna ska kunna internaliseras. Den ska också innehålla en utvärdering över vilken påverkan den kommer att få och en strategi för hur de externa kostnaderna ska kunna internaliseras i alla transportslag. (Europaparlamentet) Italien följer inte Eurovignette Europeiska kommissionen sände i mitten av december en sista varning till Italien för att inte landet respekterar den europeiska lagstiftningen om vägavgifter. Om inte Italien slutar med att ge stora rabatter till dem som använder motorvägarna mycket, kommer kommissionen att dra Italien inför EG-domstolen. Transportkommissionär Barrot menade att stora rabatter som endast stora nationella åkeriet kan åtnjuta snedvrider konkurrensen och motsäger principen om att användaren ska betala. (Midday Express, IP/05/1610) Höjda vägavgifter kan rädda järnvägen Högre vägavgifter kan rädda järnvägen hävdar en rapport utförd av McKinsey på uppdrag av CER Community of European Railways and Infrastructure Managers. Rapporten presenterades för Europaparlamentet i november. Rapporten menar i utgångspunkten

5 Internationell information December 2005 Nr 5 Sid 5/18 att godstrafik på järnväg är en av huvudpelarna i Europas transportsektor med 242 miljarder tonkilometer inom EU 15. De främsta marknaderna är tunga industritransporter, transporter till och från hamnar och inom särskilda geografiska områden. Vitboken om den framtida transportpolitiken har fokuserat på att öka konkurrensen inom järnvägssektorn med målet att öka järnvägsgodsets marknadsandelar. Medlen för detta är att öppna marknaderna, se till att säkerhetsregler och materiel överensstämmer, skapa särskilda godskorridorer, förändra avgiftssättningen på väg och se till att reglerna för säkra vägtransporter efterföljs. Rapporten visar att nedgången för marknadsandelarna i EU 15 har planat ut på procent, medan däremot marknadsandelarna i de nya medlemsländerna, EU 10, har drastiskt minskat från 59 procent 1990 till 39 procent idag. Den nedåtgående trenden har dock saktat av. De gamla järnvägsföretagen arbetar för att minska sina kostnader och förbättra sin effektivitet men har problem eftersom kostnaderna minskar långsammare än priset för transporten. Lönsamheten för sju utvalda bolag spänner från 23 procent till +1 procent. Målet borde vara en lönsamhet på mellan 3 5 procent. Rapporten drar slutsatsen att järnvägsgodsmarknaden inte har långsiktig hållbarhet. Man pekar också på att nya bolag har kommit in på marknaden, och att särskilt Sverige har en hög andel nya operatörer. Om järnvägsföretagen inte kraftigt omstruktureras, kommer den långsiktigt hållbara volymen att minska med mellan 50 till 70 procent. Med omstrukturering och högre produktivitet menar utredningen att volymerna ändå kommer att minska med mellan procent innan godstrafiken kan bli långsiktigt lönsam. För att den godstrafik vi har idag har på järnväg ska kunna överleva, menar McKinsey att man kraftigt måste höja priset för godstransporter på väg upp till den nivå som idag råder i Schweiz, det vill säga 49 cent per kilometer. Skillnaden i prisnivå mellan de olika EU-medlemmarna är mycket stor. Schweiz, Österrike, Spanien och Frankrike ligger i den övre halvan, medan Storbritannien, Sverige, Polen och Finland ligger längst ner. Om EU 15 går in för den schweiziska nivån, räknar utredningen med att marknadsandelen för järnvägsgodset skulle kunna öka från i genomsnitt 14 procent idag till 17 procent och därmed reducera antalet lastbilar med per år. I det sämsta scenariot skulle istället lastbilarna på vägarna öka med upp till (www.cer.be) Högre banavgifter i Holland Högre banavgifter i Holland kan bli ett hot mot godstrafiken på järnvägen i landet menar operatörerna. Tidigare i år annonserade den holländska transportministern Karla Peijs att banavgifterna kommer att höjas väsentligt under 2006, och kan åter komma att höjas de följande åren. Samtidigt kräver det holländska parlamentet att avgifterna för att utnyttja den nya Betuwe godskorridoren måste täcka sina driftskostnader från början av Dessutom har det beslutats att ProRail, den holländska banförvaltaren, måste ta ut avgifter per tonkilometer istället för per tågkilometer. Railion Nederland fruktar att banavgifterna kan komma att bli fyra gånger högre nästa år, och att de kan komma att höjas upp till åtta gånger dagens nivå under de kommande åren. Andra kostnader för de holländska godsoperatörerna är att utrusta sina lok med det nya ERTMSsystemet till en beräknad kostnad av 38 miljoner euro. ProRail kommenterar uppgifterna med att regeringen och ProRail har kommit överens om att se till att de totala avgifter för godstrafiken under 2006 inte ska bli högre än om det gamla avgiftssystemet gällt även under det kommande året. Även under 2007 och 2008 kommer avgifterna att hållas nere i väntan på att hela banavgiftssystemet ses över i en ny järnvägsproposition som ska läggas fram (International Railway Gazette, DVZ, ProRail) Beslut om budgeten Efter långa förhandlingar kunde EU:s stats- och regeringschefer slutligen enas om utgiftsramarna för perioden Uppgörelsen innebär att det samlade utgiftstaket blir 862 miljarder euro för hela perioden, motsvarande 1,045 procent av EU-ländernas samlade bruttonationalinkomster. Överenskommelsen innehåller också en full översyn av samtliga utgifter inklusive den gemensamma jordbrukspolitiken, och alla inkomster, inklusive den brittiska rabatten. Kommissionen får i uppdrag att lämna en översynsrapport , varefter Europeiska rådet kan fatta beslut om alla områden som omfattas av rapporten. Jämfört med det förslag Sverige sade nej till i juni innebär överenskommelsen att den totala budgetnivån är lägre, Sverige får en särskild rabatt värd 315 miljoner euro, samt att stödet till landsbygdsutveckling ökar. Den svenska nettopositionen (skillnaden mellan vad Sverige betalar till EU och vad Sverige får tillbaka) förutses uppgå till -0,40 procent av BNI. Det är ett bra avtal för Europa. Det är också ett bra avtal för Sverige. Vi har inte fått allt vi skulle ha önskat oss, men vi har fått tillräckligt. Jag är nöjd. Det sa statsminister Göran Persson i en kommentar. Europeiska rådet antog också slutsatser inom en rad olika områden, bland annat miljöområdet. Europeiska rådet avser att i juni 2006 anta en ambitiös och övergripande strategi som innehåller mål, indikatorer och ett effektivt övervakningsförfarande där EU:s prioritering och mål för hållbar utveckling sammanförs i en tydlig och konsekvent strategi. Europeiska rådet välkomnade också de framsteg som gjorts under 2005 för att utveckla en EU strategi på medellång och lång sikt och för att ge ny kraft åt de internationella förhandlingarna om klimatförändring. (www.regeringen.se) Kommissionen spår att tillväxten tar fart I sin nyligen presenterade höstprognos för spår kommissionen en allt starkare tillväxt för EU-området. Den ekonomiska aktiviteten väntas öka med 1,5 procent år 2005, för att 2006 nå upp till 2,1 procent och ytterligare öka till 2,4 procent år Sex miljoner nya arbetstillfällen förväntas skapas inom EU, vilket väntas minska arbetslösheten från 9 till 8,1 procent Det återvunna förtroendet för den ekonomiska utvecklingen och en minskning av arbetslösheten väntas stimulera konsumtionen, kommenterade Joaquín

6 Internationell information December 2005 Nr 5 Sid 6/18 Almunia, kommissionär för ekonomiska frågor &format=HTML&aged=0&language =SW&guiLanguage=en Österrike ordförande våren 2006 Från den 1 januari 2006 är Österrike nytt ordförandeland i Europeiska rådet. Österrike har valt att prioritera fyra områden. 1. Att återinföra allmänhetens förtroende för EU-samarbetet. 2. Att utveckla en europeisk livsmodell med hög levnadskvalitet för alla medborgare. Detta innefattar max 3% budgetunderskott och exemplariska miljöstandarder. 3. Att eftersträva Lissabon-strategin för jobb och tillväxt. 4. Öka EU:s roll i världspolitiken. Läs mer om ordförandeskapet: I höst blir det Finland som tar över ordförandeklubban. (East Sweden) Barrot på Eurorailspeed Den stora konferensen om höghastighetståg, Eurailspeed, som ägde rum i början av november gästades av bland andra transportkommissionären Barrot, som talade under temat Utveckla järnvägsmarknaden i Europa. Han var dock inte så optimistisk även om höghastighetsnäten utvecklats har de ändå inte nått samma framgång som vanliga inter-city och regionaltåg. En av anledningarna är den allt ökande konkurrensen från lågprisflyget. Även om han erkände de framgångar som järnvägen nått de senaste åren, betonade han ändå det behov som finns för att revitalisera hela järnvägssektorn. Han nämnde då fyra områden som kommissionen redan har tagit sig an, nämligen ökad konkurrenskraft för passagerartrafiksektorn genom marknadsöppning och bättre rättigheter för passagerarna, utvecklingen av ett driftskompatibelt transeuropeiskt nätverk, ökad säkerhet och utvecklingen av ERTMS-projektet. (EIM) Tyskland vill återuppliva EU:s konstitutionella fördrag Den tyska regeringen planerar att använda sin period som ordförandeland i EU under det första halvåret 2007 till att återuppliva den konstitution som efter de franska och holländska folkomröstningarna nu ligger på is. Detta framgår av den överenskommelse som den tyska kristoch socialdemokratiska koalitionen undertecknade den 11 november. Koalitionen deklarerar sig stå för det europeiska konstitutionella fördraget, med motiveringen att konstitutionen gör unionen mer demokratisk, effektiv och transparent. För mer information se: com/9/20315 (East Sweden) FN diskuterar klimatet FN:s klimatförhandlingar inom COP 11 pågick mellan den 28 november och 9 december i Montreal i Kanada. Då träffades parterna till klimatkonventionen för sitt elfte partsmöte och Kyotoprotokollet för sitt första partsmöte. Det var troligen det största klimatmötet någonsin både sett till antalet deltagare och omfattningen av frågor på dagordningen. Kyotoprotokollet har trätt i kraft och nu ska det genomföras på allvar. Inför mötet hoppades Sverige att parterna i Montreal skulle fatta de sista nödvändiga besluten om hur Kyotoprotokollet ska genomföras. Det handlar bland annat om att få den rättsliga efterlevnaden att fungera, det vill säga vad som ska hända om ett land inte följer sina åtaganden i Kyotoprotokollet. Men det handlar även om hur i-länderna kan stödja u-ländernas klimatarbete. För Sverige är det också mycket angeläget att ministrarna i Montreal startar nya förhandlingar om hur mycket världens länder ska minska sina utsläpp när Kyotoprotokollet löpt ut år Mötet stängde sista dagen med över förtio olika beslut tagna för att stärka de globala ansträngningarna att minska klimatförändringarna. En arbetsgrupp tillsattes för att diskutera nya mål för industriländerna efter 2012 och den kommer att börja sitt arbete våren Man diskuterade också och antog ett femårigt program för att identifiera åtgärder för att komma till rätta med effekterna av klimatförändringarna. Man gick också vidare med ett program för kunna fånga in kolet i atmosfären och lagra det under jord. (www.regeringen.se, UIC deltog i COP 11 UIC deltog i Förenta nationernas konferens om klimatförändringar. UIC:s budskap var att järnvägen är ett energieffektivt transportmedel, att de externa kostnaderna måste internaliseras i transportslagen för att spegla deras reella miljöbelastning och att de olika transportslagen måste samarbeta för att skapa system där varje transportslags goda miljöegenskaper tas tillvara. UIC funderar nu på om man ska skapa en egen expertgrupp om klimatförändringar. (UIC) EP vill minska växthusgaserna I en omröstning i mitten av november inför FN:s miljökonferens i Montreal i december antog Europaparlamentet en rapport från den svenska parlamentarikern Anders Wijkman angående klimatförändringarna. Rapporten menar bland annat att man måste kraftfullt satsa på forskning och utveckling för hållbara energialternativ, sätta obligatoriska krav för koldioxidutsläpp från bilar, utveckla ett transeuropeiskt snabbt godsnätverk på järnväg och tillåta medlemsstaterna att använda längre lastbilar enligt svensk/ finsk standard. En europeisk miljöskatt ska också införas med start (EurActiv) Klimatförändringen viktig miljöutmaning En ny rapport från Europeiska miljöbyrån i Köpenhamn visar att åren 1998, 2002, 2003 och 2004 har varit de fyra varmaste sedan mätningarna började. Enbart under sommaren 2003 försvann tio procent av Alpernas glaciärer. Med nuvarande takt kommer tre fjärdedelar av glaciärerna i Schweiz att ha smält bort år Inte på fem tusen år har Europa upplevt klimatförändringar av den här omfattningen. Enligt rapporten har EU:s hittillsvarande miljölagstiftning fungerat, men lång tid

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 8 november 2001 PE 306.835/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Francesco Turchi (PE 306.835) Transeuropeiska nät - årsrapport 1999 enligt artikel

Läs mer

1. Godkännande av den preliminära dagordningen

1. Godkännande av den preliminära dagordningen Kommenterad dagordning 2015-06-01 Näringsdepartementet Sekretariatet för EU och internationella frågor TTE-rådet (transport) den 11 juni 2015 1. Godkännande av den preliminära dagordningen Icke lagstiftande

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

Revidering av TEN-riktlinjerna vad betyder det för Sverige?

Revidering av TEN-riktlinjerna vad betyder det för Sverige? Revidering av TEN-riktlinjerna vad betyder det för Sverige? Niklas Lundin Vad är TEN? Trans European Network Finns för transporter (TEN-T) och energi (TEN- E) Blev en del av EU efter Maastrichtföredraget

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

Internationell information

Internationell information Oktober 2005 Nr 4 Internationell information Järnväg och Samhälle. Redaktör/ansvarig utgivare: anders.olofsson@banverket.se Redigering: Helena Tilander Ett fjärde järnvägspaket kan komma EG-kommissionen

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

Olle Ludvigsson Europaparlamentariker. Socialdemokraterna S&D-gruppen Västsverige

Olle Ludvigsson Europaparlamentariker. Socialdemokraterna S&D-gruppen Västsverige Olle Ludvigsson Europaparlamentariker Socialdemokraterna S&D-gruppen Västsverige Internationellt och europeiskt klimatarbete 1) 2) 3) Internationell klimatpolitik: Baksmälla efter Köpenhamn - hur går man

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

2010-04-18 Gemensamberedning med

2010-04-18 Gemensamberedning med Ståndpunkt i EU-fråga Utkast/Arbetsutgåva Näringsdepartementet 2010-04-18 Gemensamberedning med Trafik Ståndpunkt i frågan om införandet av Infrastrukturregister enligt art 35 i Driftskompatibilitetsdirektivet

Läs mer

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG.

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. Jag, min kommun och europeiseringen Rutger Lindahl Centrum för Europaforskning (CERGU) Göteborgs universitet INTERNATIONALISERING och GLOBALISERING inte bara

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands IP/08/1144 Bryssel den 15 juli 2008 Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands Siffror som Europeiska kommissionen offentliggjorde idag

Läs mer

Utsläppsrättspris på Nord Pool

Utsläppsrättspris på Nord Pool Kyotoprotokollet I enlighet med Kyotoprotokollet ska EU minska sina utsläpp med 8% från 1990 till perioden 2008-2012. I enlighet med EU:s sk bördefördelning har Sverige fått möjlighet att öka sina utsläpp

Läs mer

Aktuella utmaningar i EU-samarbetet och kommissionens prioriteringar. Johan Wullt Chef för media och kommunikation EU-kommissionen i Sverige

Aktuella utmaningar i EU-samarbetet och kommissionens prioriteringar. Johan Wullt Chef för media och kommunikation EU-kommissionen i Sverige Aktuella utmaningar i EU-samarbetet och kommissionens prioriteringar Johan Wullt Chef för media och kommunikation EU-kommissionen i Sverige EU:s främsta utmaningar 1. Ekonomiska situationen 2. Konflikter

Läs mer

HUR KAN DU PÅVERKA I EU?

HUR KAN DU PÅVERKA I EU? HUR KAN DU PÅVERKA I EU? Det här är en broschyr som förklarar arbetet i EU. Den handlar om vem som fattar beslut inom EU, och hur det går till. Du får en kort beskrivning av EU-kommissionen, Europaparlamentet

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen har en egen flagga som började användas år 1986. Den är blå med en ring av tolv guldfärgade stjärnor

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK Miljöpartiets satsningar för en modern tågtrafik 2011-12-09 Sammanfattning Miljöpartiet presenterar här ett paket med våra förslag för en modernisering

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

Baltic-Link är en viktig länk i det framtida europeiska transportnätet TEN-T i Östersjöregionen

Baltic-Link är en viktig länk i det framtida europeiska transportnätet TEN-T i Östersjöregionen Norway Moscow Belarus, Ukraine Odessa Italy Athens är en viktig länk i det framtida europeiska transportnätet TEN-T i Östersjöregionen korridoren Slutresultat Initiativet till en korridor togs 1998 i ett

Läs mer

Policydokument för Den Skandinaviska Arenan

Policydokument för Den Skandinaviska Arenan Policydokument för Den Skandinaviska Arenan Den Skandinaviska Arenan Den Skandinaviska Arenan är ett politiskt samarbete för att knyta samman Öresundsregionen, Halland, Göteborg-Osloregionen*. Initiativet

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 16.2.2015 2015/2017(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 Förslag till betänkande Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Marrakechfördraget om att underlätta tillgången

Läs mer

EN MÖTESPLATS MILJARDER MÖJLIGHETER

EN MÖTESPLATS MILJARDER MÖJLIGHETER EN MÖTESPLATS MILJARDER MÖJLIGHETER TISDAG TID 09.00-12.00 MÄNNISKAN I CENTRUM Bättre järnväg för resenärer och godstrafik mellan Göteborg och Oslo en presentation av Jernbaneverkets utredning Så integreras

Läs mer

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Näringsdepartementets promemoria Inom Näringsdepartementet har upprättats

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. förslaget till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. förslaget till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.4.2014 SWD(2014) 123 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt NOT PE 462.498

Läs mer

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När EPSU:s fasta kommitté för allmännyttiga verk, 7 april, Luxemburg DAGORDNINGSPUNKT 6 EPSU:s styrelse, Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk Med utgångspunkt i kongressresolution R.1.

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2010 KOM(2010)369 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för regionalpolitik, transport och turism

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för regionalpolitik, transport och turism EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2003/0209(AVC) 15 december 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regionalpolitik, transport och

Läs mer

Översikt av regelverk rörande personer med funktionshinder och deras resande med olika transportslag.

Översikt av regelverk rörande personer med funktionshinder och deras resande med olika transportslag. Översikt av regelverk rörande personer med funktionshinder och deras resande med olika transportslag. Europeiska dokument Själva resandet är den första och oftast viktigaste frågan för att kunna delta

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2000L0079 SV 01.12.2000 000.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B RÅDETS DIREKTIV 2000/79/EG av den 27 november 2000 om genomförande

Läs mer

Gunnar Sibbmark och Göran Johansson, VD respektive ordförande i Europakorridoren.

Gunnar Sibbmark och Göran Johansson, VD respektive ordförande i Europakorridoren. Diskussionen om Europakorridoren stannar ofta vid höga hastigheter och korta restider. Då glömmer vi något viktigt: Den utbyggda korridoren frigör också kapacitet för en kraftigt utökad spårbunden godstrafik.

Läs mer

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig 2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning EU-kommissionen Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens Det är viktigt att yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighet inte enbart

Läs mer

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter 30 september 2011 Ministry for Rural Affairs, Sweden Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter Sammanfattning av svenska ståndpunkter Övergripande

Läs mer

Det finns bred enighet bland EU:s. Språken i EU DEBATT AXEL MOBERG

Det finns bred enighet bland EU:s. Språken i EU DEBATT AXEL MOBERG DEBATT Språken i EU AXEL MOBERG Vilka av EU:s snart tjugo officiella språk ska fungera som arbetsspråk? Den svenska regeringen har föreslagit att ett medlemsland måste betala varje gång det önskar sitt

Läs mer

5c'(765(62/87,21 DYGHQ. om "kvinnor och vetenskap" EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION

5c'(765(62/87,21 DYGHQ. om kvinnor och vetenskap EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION (8523(,6.$ 81,21(165c' %U\VVHOGHQMXQL 25HQ /,0,7( 5(&+ 5c'(765(62/87,21 DYGHQ om "kvinnor och vetenskap" EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION av följande skäl: 1. Främjandet av jämställdhet

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19)

Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) TSG 2011-615 N2011-07-13 Remissvar 1(5) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) Transportstyrelsen har anmodats att yttra sig över rubricerat

Läs mer

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Logistikforum i Jönköping 2008 Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2008-08-20 1 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt

Läs mer

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake ITS Arlanda 2011-03-29 Catherine Kotake Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-03-30 Smidigt för alla Välinformerande trafikanter och transportörer Samordnad information mellan trafikslagen

Läs mer

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen Kort, aktuellt och lätt om EU Medfinansieras av EU-kommissionen Europa Direkt Smedjebacken Dalarna / norra Västmanland mars, 2015 Europa Direkt I Sverige finns 19 Europa Direktkontor spridda över hela

Läs mer

Anförande: Claes Norgren i trafikutskottets seminarium om hållbarhetsperspektivet i samhällsekonomiska analyser

Anförande: Claes Norgren i trafikutskottets seminarium om hållbarhetsperspektivet i samhällsekonomiska analyser Anförande: Claes Norgren i trafikutskottets seminarium om hållbarhetsperspektivet i samhällsekonomiska analyser Riksrevisor Claes Norgren medverkade i ett öppet seminarium i riksdagen den 12 februari och

Läs mer

Anförande av Regionkommitténs ordförande Mercedes Bresso. Konferens. Anordnad av ReK och Malmö kommun. Malmö, den 4 oktober 2011 Inledningssession

Anförande av Regionkommitténs ordförande Mercedes Bresso. Konferens. Anordnad av ReK och Malmö kommun. Malmö, den 4 oktober 2011 Inledningssession Ordförandens kansli Bryssel den 3 oktober 2011 GSPI Anförande av Regionkommitténs ordförande Mercedes Bresso Konferens "Mot Rio+20 lokala och regionala åtgärder för en grön ekonomi" Anordnad av ReK och

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

Medfinansieras av Europeiska kommissionen

Medfinansieras av Europeiska kommissionen Medfinansieras av Europeiska kommissionen Varför en Europeisk Union? Visioner och tankar om ett enat Europa fanns redan på 1800talet men först efter de två världskrigen startade ett sådant Europeiskt samarbete.

Läs mer

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Forskning och innovation TJÄNSTE UTLÅTANDE Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 ISlHLtUB Landstingsstyrelsens

Läs mer

Så fungerar EU. EU-upplysningen. Snabb, begriplig och opartisk information om EU

Så fungerar EU. EU-upplysningen. Snabb, begriplig och opartisk information om EU ! eu-upplysningen EU-upplysningen Snabb, begriplig och opartisk information om EU Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? Hur kommer ett direktiv till? Så fungerar EU FAKTABLAD FRÅN EU-UPPLYSNINGEN

Läs mer

Hållbart fiske Mat och klimat Friska djur. Prioriterade frågor inom jordbruks- och fiskeområdet under Sveriges ordförandeskap i EU

Hållbart fiske Mat och klimat Friska djur. Prioriterade frågor inom jordbruks- och fiskeområdet under Sveriges ordförandeskap i EU Hållbart fiske Mat och klimat Friska djur Prioriterade frågor inom jordbruks- och fiskeområdet under Sveriges ordförandeskap i EU Fler exemplar av broschyren går att beställa på telefon: 08-405 27 50 eller

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Sundbyberg 2013-09-24

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Sundbyberg 2013-09-24 HANDIKAPP FÖRBUNDEN Sundbyberg 2013-09-24 Er referens: Ds20 13:44 justitiedepartementet.registrator@regeringskansliet.se anna. wernerup@regeringskansliet.se Handikappförbundens yttrande om Lag om resenärers

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

BUDGETFÖRFARANDET FÖR

BUDGETFÖRFARANDET FÖR EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2004 2 juli 2003 ARBETSDOKUMENT om transeuropeiska nät (TEN) Budgetutskottet Föredragande: Jan Mulder och Franz Turchi DT\498696.doc PE

Läs mer

Bilaga 3 till Cirkulär 09:46 1 (5)

Bilaga 3 till Cirkulär 09:46 1 (5) 1 (5) Prop. 2008/09:187 Förslag till lag om tjänster på den inre marknaden Härigenom föreskrivs följande. Inledande bestämmelse 1 Denna lag innehåller allmänna bestämmelser avseende tjänster som omfattas

Läs mer

Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 5 maj 2015

Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 5 maj 2015 1(6) Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 5 maj 2015 Sammanfattning Mötet diskuterade den andra uppsättningen artiklar om PO-stödet (förordning 543/2011). De nya skolfruktsreglerna

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

Tog og vei ga regionvekst i en fei!

Tog og vei ga regionvekst i en fei! Tog og vei ga regionvekst i en fei! Historien om to byer I to land - Öresundsbron 3 september 2015 av Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet Skapar broar och tunnlar nya regioner? NEJ ofta är förhoppningarna

Läs mer

PM Fast HH-förbindelse underlag för praktikfall

PM Fast HH-förbindelse underlag för praktikfall STADSLEDNINGSFÖRVALTNINGEN STRATEGISK SAMHÄLLSUTVECKLING ENHETEN FÖR INFRASTRUKTURPLANERING PM Fast HH-förbindelse underlag för praktikfall En fast förbindelse Helsingborg-Helsingör Projektbeskrivning

Läs mer

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE Tillgänglig information är en grundläggande rättighet för alla studerande, med eller utan funktionsnedsättning och/eller särskilda behov

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

Krav på e-faktura till offentlig sektor?

Krav på e-faktura till offentlig sektor? Krav på e-faktura till offentlig sektor? Dialogmöte 10 och 20 mars 2015 Anderz Petersson, Peter Norén, Birgitta Österman Syfte med mötet Att presentera regeringsuppdraget och de frågor vi ska utreda Att

Läs mer

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel 543 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 133 24,50% G - Partihandel och

Läs mer

Jag är övertygad om att vi som jobbar med utredningen om nordiska framtidsscenarier fått många tankar och idéer att bita i, som kan föra oss framåt.

Jag är övertygad om att vi som jobbar med utredningen om nordiska framtidsscenarier fått många tankar och idéer att bita i, som kan föra oss framåt. Johan Strang Centrum för Norden Studier den 27 april 2012 Slutkommentarer vid seminariet om Helsingforsavtalet på Voksenåsen Tack så mycket till hela publiken, till alla talare, ambassadörer-moderatorer,

Läs mer

Anne Graf. Kommunikation

Anne Graf. Kommunikation Anne Graf Kommunikation Norrbottens och Västerbottens direktlänk till EU www.northsweden.eu Rådgivning Påverkan Information INTRESSEBEVAKNING PROGRAMBEVAKNING Håll koll på Bryssel Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 08.06.2006 KOM(2006) 280 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor 12 december 2001 PE 305.728/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Marie-Thérèse Hermange (PE 305.728) RESULTATTAVLAN

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

RÄTTSLIGA FRÅGOR EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR 2014-2020 I HELA. Rättsliga frågor

RÄTTSLIGA FRÅGOR EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR 2014-2020 I HELA. Rättsliga frågor RÄTTSLIGA I HELA EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA 2014-2020 Rättsliga frågor EU-STÖD TILL ETT EUROPEISKT OMRÅDE FÖR RÄTTSLIGA Samarbete kring civil- och straffrättsliga frågor är nödvändigt för att kunna

Läs mer

Infrastrukturprojekt i Norrland. Olle Tiderman

Infrastrukturprojekt i Norrland. Olle Tiderman Infrastrukturprojekt i Norrland Olle Tiderman Infrastrukturprojekt i Norrland Botniska korridoren Botniabanan och Norrbotniabanan Nationell godsstrategi Norrtåg Framgångsfaktorer Vision & substans Kunskap

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för kultur och utbildning 17.9.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för kultur och utbildning 17.9.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för kultur och utbildning 2009 17.9.2008 ARBETSDOKUMENT om gemenskapens medverkan i Europeiska audiovisuella observationsorganet Utskottet för kultur och utbildning Föredragande:

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Ett modernt transportsystem mellan Öresundsregionen och Hamburg

Ett modernt transportsystem mellan Öresundsregionen och Hamburg Ett modernt transportsystem mellan Öresundsregionen och Hamburg Oslo Stockholm Göteborg Malmö Köpenhamn London Amsterdam Hamburg Berlin Köln Paris STRING-KORRIDOREN SAMT KORRIDORERNA MOT OSLO OCH STOCKHOLM

Läs mer

Regel rådet 2013-11-13 N 2008:05/2013/385

Regel rådet 2013-11-13 N 2008:05/2013/385 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm över EU-kommissionens konsekvensanalys avseende förslag [COM (2013) 627 final] om åtgärder för att fullborda den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning 2012 Del 1 Kapitel 1 - Allmän information Utgåva 2011-04-04

Järnvägsnätsbeskrivning 2012 Del 1 Kapitel 1 - Allmän information Utgåva 2011-04-04 Järnvägsnätsbeskrivning 2012 Del 1 Kapitel 1 - Allmän information Uppdateringar Denna utgåva innehåller revideringar och uppdateringar enligt nedan och ersätter tidigare utgåvor. Uppdatering Infört Avvikelsemeddelande

Läs mer

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö 2 2014-04-22 Det är det här det handlar om! Beställning från Näringsdepartementet Beställning: PM 2014-01-08 från Näringsdepartementet, Transportenheten Ett

Läs mer

Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden

Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden 2012-04-23 1 (5) Rättsenheten Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden Sammanfattning IAF tillstyrker förslaget om höjd

Läs mer