Internationell information

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internationell information"

Transkript

1 December 2005 Nr 5 Internationell information Järnväg och Samhälle. Redaktör/ansvarig utgivare: Redigering: Helena Tilander UIC flyttar fokus från Europa mot världen UIC, den internationella järnvägsunionen i Paris, har ända sedan starten 1922 varit inriktad på att lösa problem för den gränsöverskridande järnvägstrafiken i Europa. Man har på olika sätt skapat möjligheter att knyta ihop de nationella järnvägssystemen med varandra inom ett mellanstatligt samarbete. Men nu, när den Europeiska unionen tar ett starkare grepp över järnvägarnas tekniska system, organisation och ekonomi för att skapa ett gränsfritt europeiskt järnvägsystem, har UIC:s roll förändrats drog organisationen igång ett reformarbete för att skapa en starkare styrning av organisationen. De europeiska organisationerna EIM och CER blev också ordinarie medlemmar i styrelsen med varsin plats som vice ordförande. Under många år har UIC varit uppdelat i en europeisk del och en del för övriga världen. Sedan i somras har diskussionen inriktats på hur UIC i den nya situationen ska kunna verka som en samlande branschorganisation på världsnivå. På generalförsamlingen i slutet av november i år presenterades ett revolutionerande förslag: att skapa en ny styrelse där Europa är i minoritet bland representanter från den övriga världen. Det öppnar också för att näste ordförande efter den nuvarande Benedikt Weibel från Schweiz kan bli en person från en annan kontinent. En stark kandidat kan vara Jai Prakash Batra, chef för den indiska järnvägen och en av de tre vice ordförandena i UIC. UIC undersöker nu hur andra världsorganisationer är organiserade för att kunna hitta den optimala lösningen för järnvägen. Det arbetet ska pågå fram till generalförsamlingen vintern 2006 då UIC:s nya världsorganisation ska presenteras. Huvudkontoret ska dock fortfarande ligga i Paris. (Banverket) Innehåll Sid 2 Rådets ja till tredje paketet Sid 3 Nya statsstödsregler på gång Förordningen om gods-kvalitet skjuten på framtiden Halvtidsöversynen av vitboken Uppföljningen av första järnvägspaketet Sid 4 Kommissionens arbetsprogram 2006 Italien följer inte Eurovignette Höjda vägavgifter kan rädda järnvägen Sid 5 Högre banavgifter i Holland Beslut om budgeten Kommissionen spår att tillväxten tar fart Sid 6 Österrike ordförande våren 2006 Barrot på Eurorailspeed Tyskland vill återuppliva EU:s konstitutionella fördrag FN diskuterar klimatet UIC deltog i COP 11 EP vill minska växthusgaserna Klimatförändringen viktig miljöutmaning Sid 7 EG-domstolen om utsläppsrätter Miljöministrarna mot flygutsläpp Frankrike inför flygskatt Kommissionen önskar mer grön el CIVITAS för rena städer UIC studerar dieselutsläpp UIC vill minskaenergiåtgången Paket även inom sjöfarten Sid 8 Bättre flygrättigheter för funktionshindrade Nya trafikavtal i Danmark Banedanmarks styrelse får ökat ansvar Proposition om farligt gods Allt om TEN-T i ny broschyr Sid 9 MIP Rådet om forskningsprogrammet Miljarder till EU-forskning Remiss om Gröna Tåget 23 av 25 Lissabon-strategier inlämnade Sid 10 Nordiska rådet om Norden i EU Serbiskt besök Makedonien kommande EU-medlem Reformarbetet i Europa ADIF ny medlem i CER ERA har ny webbplats Premiär för domänen.eu Sid 11 Ny webbportal för språklärande Schweiziskt bolag för kapacitetsfördelning COTIF 1999 snart i kraft CUU efter nyår Stockholmståg vann

2 Internationell information December 2005 Nr 5 Sid 2 Innehåll forts. Sid 12 Macquarie köper Köpenhamns flygplats Tyskland vill satsa på infrastruktur Snabbare tåg i Finland Ny Marco Polo-upphandling Sid 13 Tyska järnvägen köper USA-företag RZD-Railion = sant Stinnes öppnar fler tjänster Ryska järnvägen på rätt spår CargoNet expanderar Svenska järnvägsstationer på försäljningslistan Cityring i Köpenhamn Berlin Moskva på 3,5 dagar Sid 14 Lokförarutbildning utanför järnvägen K industrier i Malmö enda godsvagnstillverkaren RNE publicerar handbok RNE affärskonferens i Wien. Integrerade hämmar trafikökning Reorient för intermodala transporter Bättre grannförbindelser föreslår högnivågrupp Sid 15 Hårdare krav på kör- och vilotider Kommissionen undersöker belgiskt stöd Grönt ljus för belgiskt stöd Transport Directför intermodala resor EIM om ERTMS Kick-off för korridor B Sid 16 ERIM mot fullbordan Om TSD, CST med mera UIC-projekt för elmätning Sid 17 Starkare styrning av CEN InnoTrack igång Galileo i rymden Anti-terrorism i London RFF och SNCF måste förbättra banan Sid 18 Slovakien inför EG-domstolen Lamoureux lämnar EIM får ny styrelse Ny chef i Turkiet RNE anställer Eurorail 2006 Safety and security at Eurorail 2006 Finansiering av investeringar Metrorail 2006 Rail investment 2006 Seminarium om den brittiska erfarenheten Gemensamt seminarium EIM och CER EIM-seminarium om vitboken JÄRNVÄG & SAMHÄLLE Rådets ja till tredje paketet Rådet nådde i början av december en politisk överenskommelse vad gäller de tre förslagen till ny järnvägslagstiftning som föreslagits av kommissionen och som behandlats av Europaparlamentet i den så kallade första läsningen. Det är direktivet om öppning av den internationella passagerartrafiken från 2010, förordningen om rättigheter för passagerare i internationell trafik och direktivet om lokförarkörkort. Angående marknadsöppningen speglar överenskommelsen kommissionens förslag om att marknaden för internationell passagerartransport skall vara öppnad senast 2010 och exkluderar nationella tjänster från direktivets tillämpningsområde. Förslaget inkluderar rätt för internationella tåg att utföra cabotage, det vill säga plocka upp och släppa av passagerare vid stationer som är belägna i samma medlemsstat. En transportör som bedriver trafik på sträckan Paris-Madrid skulle därför kunna erbjuda biljetter för Madrid-Barcelona eller Paris-Lyon. För att inte transportörer skall lockas att starta internationella tjänster enbart för att få bedriva cabotage, har man i den politiska överenskommelsen introducerat nya regler med syftet att säkerställa att passagerarbefordran från en medlemsstat till en annan skall vara det primära målet för tjänsterna, och att internationella tjänster inte underminerar avtal för allmänna tjänster. Dessutom tillåter överenskommelsen medlemsstater att ta ut en slags skatt på tjänster som erbjuds inom deras territorium för att till en del ge bidrag till allmänna tjänster. Det är således fråga om en utjämningsavgift. Att genom direktivet garantera ett sådant system var en förutsättning för att få stöd av flera medlemsstater, däribland Frankrike. Texten föreskriver dock att sådana avgifter inte får underminera den ekonomiska livsdugligheten för internationella tjänster. Kommissionären Barrot har insisterat på att avgifterna skall vara tydliga, icke-diskriminerande, proportionerliga och rättvisa. Kommissionen kommer att utöva strikt kontroll över de medlemsstater som inför ett sådant system. I överenskommelsen lade rådet och kommissionen fram ett uttalande i vilket de kom överens om att öppningen av gemenskapens järnvägsmarknad endast kan ske steg för steg, och att detta måste ske i enlighet med kraven för allmänna tjänster. I uttalandet sägs att texten i KOM (2005) 319 (Förslag till förordning om kollektivtrafik på järnväg och väg) skall tillåta direkttilldelning av avtal för allmänna tjänster i järnvägsmarknaden (det vill säga utan upphandling). Överenskommelsen innehåller också en reciprocitetsklausul, som tillåter medlemsstaterna att vägra tillträde för järnvägsföretag som är monopolföretag i det land de har sitt säte. När det gäller förordningen om passagerarrättigheter är det utkast som behandlades i rådet kompatibelt med COTIF med dess CIV-bihang eftersom man har, till skillnad från kommissionens ursprungliga förslag, lagt in CIV:s regler om ansvarighet och slutande av befordringsavtal som en bilaga till förordningen. Att man har uppnått kompabilitet med COTIF/CIV är viktigt eftersom gemenskapen inom en snar framtid (efter det att COTIF 1999 har trätt i kraft) kommer att ansluta till COTIF Förordningens tillämpningsområde är dock vidare än COTIF/CIV med bestämmelser som gäller personer med nedsatt funktionsförmåga och minimiregler vid förseningar. De största förändringarna från parlamentets första läsning är att kompensation med 75 % av biljettpriset för förseningar över tre timmar har tagits bort och att förordningen endast gäller för internationella linjer. Förslaget till lokförardirektiv lägger fast villkor och procedurer för certifiering av lokförare som framför dragfordon inom gemenskapens järnvägsnät. Dessutom innehåller förslaget minikrav för fysisk och mental hälsa och beskrivning av de kunskaper som en lokförare måste ha. Jämfört med kommissionens ursprungliga förslag täcker rådets överenskommelse endast lokförare, inte annan ombordpersonal. Texten täcker både nationella och internationella linjer med möjliga undantag för lokförare som kör inrikes tjänster. Den politiska överenskommelsen innebär att rådet nu arbetar vidare med att ta fram en så kallad gemensam ståndpunkt som kommer att presenteras någon gång

3 Internationell information December 2005 Nr 5 Sid 3/18 nästa år. Därefter vidtar Europaparlamentets andra läsning. Eftersom parlamentet vill gå längre än rådet när det gäller marknadsöppningen är det mycket troligt att den frågan går till förlikning mellan råd och parlament. Transportkommissionären Jacques Barrot deltog i ett lunchmöte med EIM:s ledning dagen efter rådsbehandlingen och han menade att ett slutligt antaget förslag inte kan vara klart förrän i slutet av EIM välkomnade för övrigt den politiska överenskommelsen, men tryckte bland annat på att marknadsöppningen begränsas av en rad undantag för att skydda allmänna tjänster. När det gäller passagerarrättigheterna menade EIM att eventuella krav på infrastrukturförvaltaren ska hanteras inom ramen för det regelverk som redan beslutats i det första järnvägspaketet (2001/14) om verksamhetsstyrning. Om inte det är möjligt, ska infrastrukturförvaltarens ansvar begränsas och vara proportionellt mot banavgiften för det aktuella tågläget. Nu när vi fått regler som ger tillträde till den europeiska marknaden för järnvägstrafik måste vi aktivt påverka kommissionen och de länder som är sena med att genomföra redan beslutade regelförändringar, sade infrastrukturminister Ulrica Messing i en kommentar. Vi hade helst sett en mekanism för att skjuta upp nya regler om marknadstillträde ifall det visar sig att medlemsstaterna inte genomför tidigare beslut. För information om behandlingen i Europarlamentet, se Internationell information nr 4, (Rådet, Banverket, EIM, EIS, Regeringen) Förordningen om godskvalitet skjuten på framtiden Eftersom varken rådet, sektorn eller Europaparlamentet ville ha en förordning om godskvalitet på järnväg, har nu EG-kommissionen beslutat att ge sektorn två år för att kunna utvärdera om frivilliga överenskommelser om bättre transportkvalitet är tillräckligt för att förbättra förhållandet för godstrafiken på järnväg i Europa kommer kommissionen att lägga fram en rapport om sektorn har lyckats. (EIS) Halvtidsöversynen av vitboken Kommissionen har lanserat sin konsultation gällande halvtidsöversynen av vitboken om transportpolitiken fram till Tidsfristen går ut den siste december i år. På kommissionens hemsida finns information om de frågeställningar som man vill ha svar på. De är: 1. På vilket sätt har ni noterat en uppbromsning i nedgången för järnvägstrafiken, i synnerhet för godstrafiken? Vilken roll spelar transportpolitiken när det gäller järnvägen? 2. Hur utvecklas vägtransporterna, särskilt internationell transport och cabotage efter utvidgningen till 25 medlemsstater? 3. Vad är situationen för intermodala/ kombinerade transporter i ert land? Hur är läget för trafiken på den inre vattenvägarna? 4. Finns det någon utveckling när det gäller trängsel och föroreningar längs huvudkorridorerna, för lufttransport, i städerna, i särskilt känsliga områden? 5. Hur är utvecklingen när det gäller trafiksäkerheten på väg? 6. Hur är den finansiella situationen för företagen inom de olika transportslagen, även för infrastrukturförvaltarna? Hur utvecklas industristrukturen? 7. Hur utvecklas infrastrukturinvesteringarna, särskilt inom de transeuropeiska korridorerna? Hur ser framtiden ut för den statliga finansieringen och avgifterna? Kommer detta att göra det möjligt att färdigställa de prioriterade korridorerna 2020? 8. Vilka åtgärder i vitboken behöver stärkas? Vilka nya åtgärder föreslås, och inom vilka områden? 9. Hur ska prioriteringen se ut från och med nu och fram till 2010 (minskning av trängseln, ny teknologi, transeuropeiska nätverk, avgiftssättning, nya korridorer, nya åtgärder inom lokal och regional trafik)? 10. På vilket sätt ska säkerheten inom väg, sjö och flyg kunna ökas fram till 2010? EIM har sammanställt sina svar på kommissionens frågor och kommer under december att sända dem till kommissionen. Som medlem i EIM har Banverket varit delaktig i det arbetet. EIM menar bland annat att kvaliteten på godstrafiken på järnväg ökar där konkurrensen mellan olika företag får göra sig gällande. Det nya Eurovignette-direktivet om avgifter på lastbilstrafiken är ett steg i rätt riktning. Det gäller också att se till att den redan beslutade lagstiftningen på järnvägsområdet genomförs fullt ut eftersom regelverket fortfarande inte är komplett och sammanhängande i de stora internationella godskorridorerna. Att få ett sammanhängande regelverk för avgiftssättningen av infrastrukturer inklusive mervärdesskatt är viktigt eftersom dagens situation snedvrider konkurrensen mellan transportslagen. När det gäller den finansiella situationen, menar EIM att det är viktigt att medlemsstaterna ger sina infrastrukturförvaltare stabila villkor och att banavgiftssystemen inte ändras för ofta. Det är också viktigt att prissättningen i internationella korridorer inte fastställs på för höga nivåer. Om avgifterna överstiger marginalkostnaden, måste berörda banförvaltare förhandla om avgiften. Det får heller inte vara så att länder med låga banavgifter subventionerar trafik genom länder med höga banavgifter. EIM menar också att det är viktigt att hålla nere kostnaderna för infrastrukturens drift och underhåll. EIM kommer också att under nästa år lämna förslag till hur infrastrukturförvaltarna på bästa sätt ska kunna optimera användningen av järnvägsnätet. (EIM, energy_transport/white_paper_transport_revision/lb_consultation_questionnaire_en.pdf) Uppföljningen av första järnvägspaketet Tillsammans med ERFA och ERFCP har nu EIM utarbetat en rapport om införandet av det första järnvägspaketet och dess effekter på järnvägsmarknaden i Europa. Kommissionen håller just nu på med en uppföljning för att utvärdera effekterna, och kommissionens rapport väntas i början av nästa år. EIM presenterade sin rapport vid mötet med transportkommissionären Barrot i början av december i Bryssel antogs paketet, och 2003 skulle det ha varit infört i medlemsstaternas lagstiftning. Målet var att främja konkur-

4 Internationell information December 2005 Nr 5 Sid 4/18 rensen, förbättra den internationella godstrafiken på järnväg och förbättra utnyttjandet av infrastrukturen. EIM, ERFA och ERFCP menar nu att paketet ännu inte nått sin fulla potential. Trots att många är överens om fördelarna med konkurrens på godstrafikmarknaden, saknas den fortfarande i många medlemsländer utan någon tidsplan för när barriärerna för marknadsinträde ska tas bort. Fortfarande återstår också mycket att göra när det gäller att optimera användningen av medlemsstaternas järnvägsinfrastrukturer. Organisationerna efterfrågar också en förändring hos de dominerande statliga järnvägsföretagen att bli mer affärsdrivande och citerar Green Cargos VD Jan Sundling: När vi slutar skylla på andra och gör vår hemläxa, kommer politikerna att få det budskap de behöver för att investera i ny infrastruktur (Ur CER:s skrift Developing Rail Logistic operations in Europe: Perspectives from Sweden). Kommissionen uppmanas nu att se till att det redan beslutade regelverket sätts på plats. Ett sätt är att ge ut riktlinjer för hur den nuvarande lagstiftningen ska tillämpas. Organisationerna har också i sin rapport pekat på en rad åtgärder som skulle kunna förbättra järnvägssektorns funktion. EIM (European Rail Infrastructure Managers), ERFA (European Rail Freight Association), ERFCP (European Rail Freight Customers Platform). (EIM) Kommissionens arbetsprogram 2006 I kommissionens arbetsprogram för 2006 skriver man att utvecklade transportinfrastrukturer är en tillväxtmotor inom gemenskapen. Kommissionen förbereder inte bara en ny fas i utvecklingen av de transeuropeiska transportnätverken, utan också ett nytt initiativ för att förbättra utvecklingen för godsmarknaden på järnväg. Det gäller att införa ett särskilt godsnätverk i Europa som bland annat innebär ett ökat samarbete mellan Europas banförvaltare för att öka kvaliteten och effektivitet för den gränsöverskridande godstrafiken genom att utveckla skräddarsydda tåglägen. Särskilda godskorridorer ska identifieras och kommissionen vill ge ökade bidrag till att ta bort flaskhalsar i dessa korridorer. När det gäller kombitrafiken, kommer kommissionen med ett meddelande om hur man ska kunna förbättra transportlogistiken för kombitrafiken. Bland förslagen finns att man ska ange standarder för intermodala transport- och logistiksystem. Man vill också förbättra utbildningen inom sektorn och se till att de olika transportslagen har lika konkurrensförutsättningar. Halvtidsöversynen av vitboken om transportpolitiken fram till 2010 kommer att ges ut i form av ett meddelande, på samma sätt som den ursprungliga vitboken. När det gäller miljön, menar kommissionen att 2006 kommer att bli ett kritiskt år för klimatdiskussionerna på världsnivå, framförallt när det gäller vilka krav som ska gälla för perioden efter 2012, det vill säga när det nuvarande Kyotoprotokollet upphör att gälla. Det gäller också att se till att flygsektorn kommer in i systemet för utsläppsrätter samtidigt som diskussionerna med industrin fortsätter för att kunna minska koldioxidutsläppen från bilar och öka deras bränsleeffektivitet. Man kommer att ge ut en grönbok om hur EU kan anpassas för att minska de negativa effekterna av klimatförändringarna. Transportsäkerheten ska utvecklas, både när det gäller säkerhet och skydd för passagerare och gods. Ett meddelande kommer om skydd för kritiska infrastrukturer. Inom den tekniska sektorn, vill kommissionen upprätta ett europeiskt teknologiskt institut (European Institute of Technology, EIT). Man vill också skapa ett system för att kunna underlätta jämförelser mellan utbildningar i olika länder. Att förenkla och klargöra direktiven om New approach gällande bland annat ett system för att kunna ackreditera så kallade anmälda organ och användningen av CEmärkning är också ett mål under Kommissionen vill också lägga fram ett förslag till ändring av den lagstiftning som berör offentlig upphandling (direktiven 89/665/EEC och 92/13/EEC). (KOM(2005)531 final) EP om Eurovignette Vid den slutliga omröstningen i Europaparlamentet i mitten av december beslöt parlamentet att anta det förslag i den andra läsningen som utarbetats av rapportören Corien Wortmann-Kool. Hennes förslag hade i förväg diskuterats med rådet och kommissionen vilket innebär att i och med att parlamentet nu sagt ja, är det nya Eurovignettedirektivet antaget. Direktivet kommer att gälla inte bara för lastbilar från 12 ton och uppåt, utan från 2012 också för lastbilar över 3,5 ton. Från 2010 ska avgifterna också beräknas enligt utsläppsklasser. Inkomsterna från Eurovignette ska öronmärkas och användas för underhåll av aktuella sträckor och för transportsektorn som helhet. Det är inte bara vägarna inom det transeuropeiska nätverket som berörs. Också vägar som går parallellt eller andra vägar som kan användas istället inkluderas i avgiftssystemet. Kommissionen ska utarbeta en modell för hur de externa kostnaderna ska kunna internaliseras. Den ska också innehålla en utvärdering över vilken påverkan den kommer att få och en strategi för hur de externa kostnaderna ska kunna internaliseras i alla transportslag. (Europaparlamentet) Italien följer inte Eurovignette Europeiska kommissionen sände i mitten av december en sista varning till Italien för att inte landet respekterar den europeiska lagstiftningen om vägavgifter. Om inte Italien slutar med att ge stora rabatter till dem som använder motorvägarna mycket, kommer kommissionen att dra Italien inför EG-domstolen. Transportkommissionär Barrot menade att stora rabatter som endast stora nationella åkeriet kan åtnjuta snedvrider konkurrensen och motsäger principen om att användaren ska betala. (Midday Express, IP/05/1610) Höjda vägavgifter kan rädda järnvägen Högre vägavgifter kan rädda järnvägen hävdar en rapport utförd av McKinsey på uppdrag av CER Community of European Railways and Infrastructure Managers. Rapporten presenterades för Europaparlamentet i november. Rapporten menar i utgångspunkten

5 Internationell information December 2005 Nr 5 Sid 5/18 att godstrafik på järnväg är en av huvudpelarna i Europas transportsektor med 242 miljarder tonkilometer inom EU 15. De främsta marknaderna är tunga industritransporter, transporter till och från hamnar och inom särskilda geografiska områden. Vitboken om den framtida transportpolitiken har fokuserat på att öka konkurrensen inom järnvägssektorn med målet att öka järnvägsgodsets marknadsandelar. Medlen för detta är att öppna marknaderna, se till att säkerhetsregler och materiel överensstämmer, skapa särskilda godskorridorer, förändra avgiftssättningen på väg och se till att reglerna för säkra vägtransporter efterföljs. Rapporten visar att nedgången för marknadsandelarna i EU 15 har planat ut på procent, medan däremot marknadsandelarna i de nya medlemsländerna, EU 10, har drastiskt minskat från 59 procent 1990 till 39 procent idag. Den nedåtgående trenden har dock saktat av. De gamla järnvägsföretagen arbetar för att minska sina kostnader och förbättra sin effektivitet men har problem eftersom kostnaderna minskar långsammare än priset för transporten. Lönsamheten för sju utvalda bolag spänner från 23 procent till +1 procent. Målet borde vara en lönsamhet på mellan 3 5 procent. Rapporten drar slutsatsen att järnvägsgodsmarknaden inte har långsiktig hållbarhet. Man pekar också på att nya bolag har kommit in på marknaden, och att särskilt Sverige har en hög andel nya operatörer. Om järnvägsföretagen inte kraftigt omstruktureras, kommer den långsiktigt hållbara volymen att minska med mellan 50 till 70 procent. Med omstrukturering och högre produktivitet menar utredningen att volymerna ändå kommer att minska med mellan procent innan godstrafiken kan bli långsiktigt lönsam. För att den godstrafik vi har idag har på järnväg ska kunna överleva, menar McKinsey att man kraftigt måste höja priset för godstransporter på väg upp till den nivå som idag råder i Schweiz, det vill säga 49 cent per kilometer. Skillnaden i prisnivå mellan de olika EU-medlemmarna är mycket stor. Schweiz, Österrike, Spanien och Frankrike ligger i den övre halvan, medan Storbritannien, Sverige, Polen och Finland ligger längst ner. Om EU 15 går in för den schweiziska nivån, räknar utredningen med att marknadsandelen för järnvägsgodset skulle kunna öka från i genomsnitt 14 procent idag till 17 procent och därmed reducera antalet lastbilar med per år. I det sämsta scenariot skulle istället lastbilarna på vägarna öka med upp till (www.cer.be) Högre banavgifter i Holland Högre banavgifter i Holland kan bli ett hot mot godstrafiken på järnvägen i landet menar operatörerna. Tidigare i år annonserade den holländska transportministern Karla Peijs att banavgifterna kommer att höjas väsentligt under 2006, och kan åter komma att höjas de följande åren. Samtidigt kräver det holländska parlamentet att avgifterna för att utnyttja den nya Betuwe godskorridoren måste täcka sina driftskostnader från början av Dessutom har det beslutats att ProRail, den holländska banförvaltaren, måste ta ut avgifter per tonkilometer istället för per tågkilometer. Railion Nederland fruktar att banavgifterna kan komma att bli fyra gånger högre nästa år, och att de kan komma att höjas upp till åtta gånger dagens nivå under de kommande åren. Andra kostnader för de holländska godsoperatörerna är att utrusta sina lok med det nya ERTMSsystemet till en beräknad kostnad av 38 miljoner euro. ProRail kommenterar uppgifterna med att regeringen och ProRail har kommit överens om att se till att de totala avgifter för godstrafiken under 2006 inte ska bli högre än om det gamla avgiftssystemet gällt även under det kommande året. Även under 2007 och 2008 kommer avgifterna att hållas nere i väntan på att hela banavgiftssystemet ses över i en ny järnvägsproposition som ska läggas fram (International Railway Gazette, DVZ, ProRail) Beslut om budgeten Efter långa förhandlingar kunde EU:s stats- och regeringschefer slutligen enas om utgiftsramarna för perioden Uppgörelsen innebär att det samlade utgiftstaket blir 862 miljarder euro för hela perioden, motsvarande 1,045 procent av EU-ländernas samlade bruttonationalinkomster. Överenskommelsen innehåller också en full översyn av samtliga utgifter inklusive den gemensamma jordbrukspolitiken, och alla inkomster, inklusive den brittiska rabatten. Kommissionen får i uppdrag att lämna en översynsrapport , varefter Europeiska rådet kan fatta beslut om alla områden som omfattas av rapporten. Jämfört med det förslag Sverige sade nej till i juni innebär överenskommelsen att den totala budgetnivån är lägre, Sverige får en särskild rabatt värd 315 miljoner euro, samt att stödet till landsbygdsutveckling ökar. Den svenska nettopositionen (skillnaden mellan vad Sverige betalar till EU och vad Sverige får tillbaka) förutses uppgå till -0,40 procent av BNI. Det är ett bra avtal för Europa. Det är också ett bra avtal för Sverige. Vi har inte fått allt vi skulle ha önskat oss, men vi har fått tillräckligt. Jag är nöjd. Det sa statsminister Göran Persson i en kommentar. Europeiska rådet antog också slutsatser inom en rad olika områden, bland annat miljöområdet. Europeiska rådet avser att i juni 2006 anta en ambitiös och övergripande strategi som innehåller mål, indikatorer och ett effektivt övervakningsförfarande där EU:s prioritering och mål för hållbar utveckling sammanförs i en tydlig och konsekvent strategi. Europeiska rådet välkomnade också de framsteg som gjorts under 2005 för att utveckla en EU strategi på medellång och lång sikt och för att ge ny kraft åt de internationella förhandlingarna om klimatförändring. (www.regeringen.se) Kommissionen spår att tillväxten tar fart I sin nyligen presenterade höstprognos för spår kommissionen en allt starkare tillväxt för EU-området. Den ekonomiska aktiviteten väntas öka med 1,5 procent år 2005, för att 2006 nå upp till 2,1 procent och ytterligare öka till 2,4 procent år Sex miljoner nya arbetstillfällen förväntas skapas inom EU, vilket väntas minska arbetslösheten från 9 till 8,1 procent Det återvunna förtroendet för den ekonomiska utvecklingen och en minskning av arbetslösheten väntas stimulera konsumtionen, kommenterade Joaquín

6 Internationell information December 2005 Nr 5 Sid 6/18 Almunia, kommissionär för ekonomiska frågor &format=HTML&aged=0&language =SW&guiLanguage=en Österrike ordförande våren 2006 Från den 1 januari 2006 är Österrike nytt ordförandeland i Europeiska rådet. Österrike har valt att prioritera fyra områden. 1. Att återinföra allmänhetens förtroende för EU-samarbetet. 2. Att utveckla en europeisk livsmodell med hög levnadskvalitet för alla medborgare. Detta innefattar max 3% budgetunderskott och exemplariska miljöstandarder. 3. Att eftersträva Lissabon-strategin för jobb och tillväxt. 4. Öka EU:s roll i världspolitiken. Läs mer om ordförandeskapet: I höst blir det Finland som tar över ordförandeklubban. (East Sweden) Barrot på Eurorailspeed Den stora konferensen om höghastighetståg, Eurailspeed, som ägde rum i början av november gästades av bland andra transportkommissionären Barrot, som talade under temat Utveckla järnvägsmarknaden i Europa. Han var dock inte så optimistisk även om höghastighetsnäten utvecklats har de ändå inte nått samma framgång som vanliga inter-city och regionaltåg. En av anledningarna är den allt ökande konkurrensen från lågprisflyget. Även om han erkände de framgångar som järnvägen nått de senaste åren, betonade han ändå det behov som finns för att revitalisera hela järnvägssektorn. Han nämnde då fyra områden som kommissionen redan har tagit sig an, nämligen ökad konkurrenskraft för passagerartrafiksektorn genom marknadsöppning och bättre rättigheter för passagerarna, utvecklingen av ett driftskompatibelt transeuropeiskt nätverk, ökad säkerhet och utvecklingen av ERTMS-projektet. (EIM) Tyskland vill återuppliva EU:s konstitutionella fördrag Den tyska regeringen planerar att använda sin period som ordförandeland i EU under det första halvåret 2007 till att återuppliva den konstitution som efter de franska och holländska folkomröstningarna nu ligger på is. Detta framgår av den överenskommelse som den tyska kristoch socialdemokratiska koalitionen undertecknade den 11 november. Koalitionen deklarerar sig stå för det europeiska konstitutionella fördraget, med motiveringen att konstitutionen gör unionen mer demokratisk, effektiv och transparent. För mer information se: com/9/20315 (East Sweden) FN diskuterar klimatet FN:s klimatförhandlingar inom COP 11 pågick mellan den 28 november och 9 december i Montreal i Kanada. Då träffades parterna till klimatkonventionen för sitt elfte partsmöte och Kyotoprotokollet för sitt första partsmöte. Det var troligen det största klimatmötet någonsin både sett till antalet deltagare och omfattningen av frågor på dagordningen. Kyotoprotokollet har trätt i kraft och nu ska det genomföras på allvar. Inför mötet hoppades Sverige att parterna i Montreal skulle fatta de sista nödvändiga besluten om hur Kyotoprotokollet ska genomföras. Det handlar bland annat om att få den rättsliga efterlevnaden att fungera, det vill säga vad som ska hända om ett land inte följer sina åtaganden i Kyotoprotokollet. Men det handlar även om hur i-länderna kan stödja u-ländernas klimatarbete. För Sverige är det också mycket angeläget att ministrarna i Montreal startar nya förhandlingar om hur mycket världens länder ska minska sina utsläpp när Kyotoprotokollet löpt ut år Mötet stängde sista dagen med över förtio olika beslut tagna för att stärka de globala ansträngningarna att minska klimatförändringarna. En arbetsgrupp tillsattes för att diskutera nya mål för industriländerna efter 2012 och den kommer att börja sitt arbete våren Man diskuterade också och antog ett femårigt program för att identifiera åtgärder för att komma till rätta med effekterna av klimatförändringarna. Man gick också vidare med ett program för kunna fånga in kolet i atmosfären och lagra det under jord. (www.regeringen.se, UIC deltog i COP 11 UIC deltog i Förenta nationernas konferens om klimatförändringar. UIC:s budskap var att järnvägen är ett energieffektivt transportmedel, att de externa kostnaderna måste internaliseras i transportslagen för att spegla deras reella miljöbelastning och att de olika transportslagen måste samarbeta för att skapa system där varje transportslags goda miljöegenskaper tas tillvara. UIC funderar nu på om man ska skapa en egen expertgrupp om klimatförändringar. (UIC) EP vill minska växthusgaserna I en omröstning i mitten av november inför FN:s miljökonferens i Montreal i december antog Europaparlamentet en rapport från den svenska parlamentarikern Anders Wijkman angående klimatförändringarna. Rapporten menar bland annat att man måste kraftfullt satsa på forskning och utveckling för hållbara energialternativ, sätta obligatoriska krav för koldioxidutsläpp från bilar, utveckla ett transeuropeiskt snabbt godsnätverk på järnväg och tillåta medlemsstaterna att använda längre lastbilar enligt svensk/ finsk standard. En europeisk miljöskatt ska också införas med start (EurActiv) Klimatförändringen viktig miljöutmaning En ny rapport från Europeiska miljöbyrån i Köpenhamn visar att åren 1998, 2002, 2003 och 2004 har varit de fyra varmaste sedan mätningarna började. Enbart under sommaren 2003 försvann tio procent av Alpernas glaciärer. Med nuvarande takt kommer tre fjärdedelar av glaciärerna i Schweiz att ha smält bort år Inte på fem tusen år har Europa upplevt klimatförändringar av den här omfattningen. Enligt rapporten har EU:s hittillsvarande miljölagstiftning fungerat, men lång tid

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder förslag på lösningar fram till år 2025 och utblick mot år 2050 Remissversion huvudrapport Förord Kommer till slutversionen. 2 Sammanfattning Kommer

Läs mer

Future Transport. Så vill trafikverken satsa på svensk infrastruktur. Spanien och Kina storsatsar på höghastighetståg

Future Transport. Så vill trafikverken satsa på svensk infrastruktur. Spanien och Kina storsatsar på höghastighetståg Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Nr 3 2009 Så vill trafikverken satsa på svensk infrastruktur Spanien och Kina storsatsar på höghastighetståg Toppseminarier under Elmia Nordic Rail och Elmia

Läs mer

Future Transport. Investerar 3,7 miljarder i nya tåg. Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer. Ostlänken kan börja byggas fyra år tidigare

Future Transport. Investerar 3,7 miljarder i nya tåg. Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer. Ostlänken kan börja byggas fyra år tidigare Future Transport Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport nr. 1 2007 Green Cargos vd Jan Sundling Investerar 3,7 miljarder i nya tåg Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer

Läs mer

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN ISSN 1025-5575 Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Europeiska kommissionen Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet 2006 Luxemburg, 2007 Bryssel Allmän rapport

Läs mer

Future Transport. med Nationell. Future Transport. Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen

Future Transport. med Nationell. Future Transport. Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen Future Transport Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport Nr 1 2010 Future Transport Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen Malm och Saxton leder nya trafikmyndigheterna

Läs mer

ONSDAGEN DEN 6 MAJ 2009

ONSDAGEN DEN 6 MAJ 2009 06-05-2009 1 ONSDAGEN DEN 6 MAJ 2009 ORDFÖRANDESKAP: PÖTTERING Talman 1. Öppnande av sammanträdet (Sammanträdet öppnades kl. 9.00.) 2. Stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för

Läs mer

Transportsektorns samhällsekonomiska. Rapport 2015:4

Transportsektorns samhällsekonomiska. Rapport 2015:4 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader 2015 Rapport 2015:4 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader 2015 Rapport 2015:4 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010 414

Läs mer

EU och bostadspolitiken 2011

EU och bostadspolitiken 2011 Rapport 2012:4 EU och bostadspolitiken 2011 Rättsutveckling och samarbete inom EU av betydelse för svensk bostadspolitik EU och bostadspolitiken 2011 Rättsutveckling och samarbete inom EU med betydelse

Läs mer

Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13

Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13 Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13 1 Inledning... 4 Ledarskap för Sverige... 5 Ett starkt EU för Sveriges bästa... 6 Vi är bäst på att ge Sverige inflytande... 6 Tuffare miljökrav i Europa...

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén

EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén Regionkommittén och det svenska EU-ordförandeskapet Uttalande av Regionkommitténs ordförande Luc Van den Brande Regionkommitténs ordförande Genom att samarbeta med regioner

Läs mer

LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN

LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN NÅGRA ORDFÖRKLARINGAR I transportsektorn används flera begrepp för att beskriva transporternas omfattning. Varje begrepp har sin egen betydelse och det är viktigt

Läs mer

Future Transport. Nordiska länder väljer olika spår. Torrhamnar svensk framgångssaga. Fraktkorridor Kina USA via Norden kan bli verklighet

Future Transport. Nordiska länder väljer olika spår. Torrhamnar svensk framgångssaga. Fraktkorridor Kina USA via Norden kan bli verklighet Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Nr 4 2009 Torrhamnar svensk framgångssaga Fraktkorridor Kina USA via Norden kan bli verklighet Nordiska länder väljer olika spår LEDARE Allt ryms inte i en ekonomisk

Läs mer

LISSABONSTRATEGIN VM I HÅLLBAR TILLVÄXT

LISSABONSTRATEGIN VM I HÅLLBAR TILLVÄXT LISSABONSTRATEGIN VM I HÅLLBAR TILLVÄXT Formgivning: Jupiter Reklam. Tryck: Danagårds Grafiska. Text: Finansdepartementet och Jeanette Neij. Foto: Bildhuset: Lena Granefelt, Jonas Karlsson. Tiofoto: Mikael

Läs mer

Revidering av TEN-T riktlinjerna. 29 april 2008. Rapport Revidering av TEN-T riktlinjer

Revidering av TEN-T riktlinjerna. 29 april 2008. Rapport Revidering av TEN-T riktlinjer Revidering av TEN-T riktlinjerna 29 april 2008 Rapport Revidering av TEN-T riktlinjer 1 (32) Innehållsförteckning 1 Sammanfattande slutsatser 3 1.1 Viktiga utgångspunkter i EU:s revidering av TEN-T 3 1.2

Läs mer

panorama Europa kopplas samman inforegio Transport och regionalpolitik Sommaren 2011

panorama Europa kopplas samman inforegio Transport och regionalpolitik Sommaren 2011 panorama inforegio 38 Sommaren 2011 Europa kopplas samman sv Transport och regionalpolitik Innehållsförteckning contents 3 Ledare Dirk Ahner 4-7 Översikt Ett konkurrenskraftigt och hållbart transportsystem

Läs mer

Den här publikationen och andra kortfattade översikter om EU finns på internet: ec.europa.eu/publications

Den här publikationen och andra kortfattade översikter om EU finns på internet: ec.europa.eu/publications Den här publikationen och andra kortfattade översikter om EU finns på internet: ec.europa.eu/publications Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för kommunikation Publikationer 1049 Bryssel BELGIEN

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. (Omarbetning)

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. (Omarbetning) SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Förslag till Bryssel den 17.9.2010 KOM(2010) 475 slutlig 2010/0253 (COD) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde

Läs mer

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken I Inledning - 90-talets program och policybeslut........................... 4

Läs mer

BILAGA FRÅGOR TILL RÅDET. Fråga nr 14 från Helle Thorning-Schmidt (H-0752/02)

BILAGA FRÅGOR TILL RÅDET. Fråga nr 14 från Helle Thorning-Schmidt (H-0752/02) BILAGA FRÅGOR TILL RÅDET Fråga nr 14 från Helle Thorning-Schmidt (H-0752/02) Förhållandet till Ryssland Toppmötet mellan EU och Ryssland den 11 november 2002 har flyttats från Köpenhamn till Bryssel. Mot

Läs mer

En guide till Köpenhamnsmötet

En guide till Köpenhamnsmötet En guide till Köpenhamnsmötet Daniel Engström m.fl. FORES Bellmansgatan 10 118 20 Stockholm Tfn: 08 452 26 60 E-post: brev@fores.se www.fores.se Form, layout och illustrationer: Kalle Magnusson (k@studio1982.com)

Läs mer

Politiska riktli. Öppningsanförande

Politiska riktli. Öppningsanförande En ny start för EU: Mitt program för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring Politiska riktli för nästa Europeiska kommission Öppningsanförande vid Europaparlamentets plenarsammanträde

Läs mer

2010-03-25 To the European Commission sg-national-parliaments@ec.europa.eu

2010-03-25 To the European Commission sg-national-parliaments@ec.europa.eu RIKSDAG ADMINISTRATION SECRETARY-GENERAL OF THE RIKSDAG 2010-03-25 To the European Commission sg-national-parliaments@ec.europa.eu The Swedish Parliament has referred the Commission s working document

Läs mer

{SEC(2002) 1399 final}

{SEC(2002) 1399 final} EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 23.12.2002 KOM (2002) 743 slutlig KOMMISSIONENS RAPPORT Ekonomisk reform : rapport om produkt- och kapitalmarknadernas funktion i gemenskapen {SEC(2002)

Läs mer

K U N S K A P O M EMU

K U N S K A P O M EMU KUNSKAP OM EMU Innehåll Förord och Vad är en studiecirkel?....................... 1 Den Europeiska Unionen bakgrund och början............. 4 Den europeiska kol- och stålunionen..........................

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING Kort om SJ SJ är ett reseföretag som ägs till 100 procent av svenska staten. Vi är omkring 5 000 medarbetare som bidrar till att erbjuda ett effektivt och

Läs mer

Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet i Europa

Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet i Europa Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Ekonomiska och sociala kommittén Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN FJORTONDE ÅRSRAPPORTEN OM STRUKTURFONDERNAS GENOMFÖRANDE

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN FJORTONDE ÅRSRAPPORTEN OM STRUKTURFONDERNAS GENOMFÖRANDE EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 30.10.2003 KOM(2003)646 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN FJORTONDE ÅRSRAPPORTEN OM STRUKTURFONDERNAS GENOMFÖRANDE Allmän sammanfattning Under 2002 slutfördes

Läs mer

Inledning av Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg

Inledning av Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg Sammanfattning Inledning av Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg Vi kan inte planera infrastruktur på egen hand, det krävs ett nordiskt eller europeiskt perspektiv. Det är bra om

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 03.10.2001 KOM(2001) 539 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten Den här rapporten har utarbetats av Generaldirektoratet

Läs mer

KOPENHAMNS- CANCUNMOTET. FORES Forum för reformer och entreprenörskap

KOPENHAMNS- CANCUNMOTET. FORES Forum för reformer och entreprenörskap KOPENHAMNS- CANCUNMOTET FORES Forum för reformer och entreprenörskap Innehållsförteckning Förord 1. Vägen till Cancun 4 2. Klimatförhandlingarnas olika delar 16 3. Så tycker de stora aktörerna 23 4. Så

Läs mer