Internationell information

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internationell information"

Transkript

1 December 2005 Nr 5 Internationell information Järnväg och Samhälle. Redaktör/ansvarig utgivare: Redigering: Helena Tilander UIC flyttar fokus från Europa mot världen UIC, den internationella järnvägsunionen i Paris, har ända sedan starten 1922 varit inriktad på att lösa problem för den gränsöverskridande järnvägstrafiken i Europa. Man har på olika sätt skapat möjligheter att knyta ihop de nationella järnvägssystemen med varandra inom ett mellanstatligt samarbete. Men nu, när den Europeiska unionen tar ett starkare grepp över järnvägarnas tekniska system, organisation och ekonomi för att skapa ett gränsfritt europeiskt järnvägsystem, har UIC:s roll förändrats drog organisationen igång ett reformarbete för att skapa en starkare styrning av organisationen. De europeiska organisationerna EIM och CER blev också ordinarie medlemmar i styrelsen med varsin plats som vice ordförande. Under många år har UIC varit uppdelat i en europeisk del och en del för övriga världen. Sedan i somras har diskussionen inriktats på hur UIC i den nya situationen ska kunna verka som en samlande branschorganisation på världsnivå. På generalförsamlingen i slutet av november i år presenterades ett revolutionerande förslag: att skapa en ny styrelse där Europa är i minoritet bland representanter från den övriga världen. Det öppnar också för att näste ordförande efter den nuvarande Benedikt Weibel från Schweiz kan bli en person från en annan kontinent. En stark kandidat kan vara Jai Prakash Batra, chef för den indiska järnvägen och en av de tre vice ordförandena i UIC. UIC undersöker nu hur andra världsorganisationer är organiserade för att kunna hitta den optimala lösningen för järnvägen. Det arbetet ska pågå fram till generalförsamlingen vintern 2006 då UIC:s nya världsorganisation ska presenteras. Huvudkontoret ska dock fortfarande ligga i Paris. (Banverket) Innehåll Sid 2 Rådets ja till tredje paketet Sid 3 Nya statsstödsregler på gång Förordningen om gods-kvalitet skjuten på framtiden Halvtidsöversynen av vitboken Uppföljningen av första järnvägspaketet Sid 4 Kommissionens arbetsprogram 2006 Italien följer inte Eurovignette Höjda vägavgifter kan rädda järnvägen Sid 5 Högre banavgifter i Holland Beslut om budgeten Kommissionen spår att tillväxten tar fart Sid 6 Österrike ordförande våren 2006 Barrot på Eurorailspeed Tyskland vill återuppliva EU:s konstitutionella fördrag FN diskuterar klimatet UIC deltog i COP 11 EP vill minska växthusgaserna Klimatförändringen viktig miljöutmaning Sid 7 EG-domstolen om utsläppsrätter Miljöministrarna mot flygutsläpp Frankrike inför flygskatt Kommissionen önskar mer grön el CIVITAS för rena städer UIC studerar dieselutsläpp UIC vill minskaenergiåtgången Paket även inom sjöfarten Sid 8 Bättre flygrättigheter för funktionshindrade Nya trafikavtal i Danmark Banedanmarks styrelse får ökat ansvar Proposition om farligt gods Allt om TEN-T i ny broschyr Sid 9 MIP Rådet om forskningsprogrammet Miljarder till EU-forskning Remiss om Gröna Tåget 23 av 25 Lissabon-strategier inlämnade Sid 10 Nordiska rådet om Norden i EU Serbiskt besök Makedonien kommande EU-medlem Reformarbetet i Europa ADIF ny medlem i CER ERA har ny webbplats Premiär för domänen.eu Sid 11 Ny webbportal för språklärande Schweiziskt bolag för kapacitetsfördelning COTIF 1999 snart i kraft CUU efter nyår Stockholmståg vann

2 Internationell information December 2005 Nr 5 Sid 2 Innehåll forts. Sid 12 Macquarie köper Köpenhamns flygplats Tyskland vill satsa på infrastruktur Snabbare tåg i Finland Ny Marco Polo-upphandling Sid 13 Tyska järnvägen köper USA-företag RZD-Railion = sant Stinnes öppnar fler tjänster Ryska järnvägen på rätt spår CargoNet expanderar Svenska järnvägsstationer på försäljningslistan Cityring i Köpenhamn Berlin Moskva på 3,5 dagar Sid 14 Lokförarutbildning utanför järnvägen K industrier i Malmö enda godsvagnstillverkaren RNE publicerar handbok RNE affärskonferens i Wien. Integrerade hämmar trafikökning Reorient för intermodala transporter Bättre grannförbindelser föreslår högnivågrupp Sid 15 Hårdare krav på kör- och vilotider Kommissionen undersöker belgiskt stöd Grönt ljus för belgiskt stöd Transport Directför intermodala resor EIM om ERTMS Kick-off för korridor B Sid 16 ERIM mot fullbordan Om TSD, CST med mera UIC-projekt för elmätning Sid 17 Starkare styrning av CEN InnoTrack igång Galileo i rymden Anti-terrorism i London RFF och SNCF måste förbättra banan Sid 18 Slovakien inför EG-domstolen Lamoureux lämnar EIM får ny styrelse Ny chef i Turkiet RNE anställer Eurorail 2006 Safety and security at Eurorail 2006 Finansiering av investeringar Metrorail 2006 Rail investment 2006 Seminarium om den brittiska erfarenheten Gemensamt seminarium EIM och CER EIM-seminarium om vitboken JÄRNVÄG & SAMHÄLLE Rådets ja till tredje paketet Rådet nådde i början av december en politisk överenskommelse vad gäller de tre förslagen till ny järnvägslagstiftning som föreslagits av kommissionen och som behandlats av Europaparlamentet i den så kallade första läsningen. Det är direktivet om öppning av den internationella passagerartrafiken från 2010, förordningen om rättigheter för passagerare i internationell trafik och direktivet om lokförarkörkort. Angående marknadsöppningen speglar överenskommelsen kommissionens förslag om att marknaden för internationell passagerartransport skall vara öppnad senast 2010 och exkluderar nationella tjänster från direktivets tillämpningsområde. Förslaget inkluderar rätt för internationella tåg att utföra cabotage, det vill säga plocka upp och släppa av passagerare vid stationer som är belägna i samma medlemsstat. En transportör som bedriver trafik på sträckan Paris-Madrid skulle därför kunna erbjuda biljetter för Madrid-Barcelona eller Paris-Lyon. För att inte transportörer skall lockas att starta internationella tjänster enbart för att få bedriva cabotage, har man i den politiska överenskommelsen introducerat nya regler med syftet att säkerställa att passagerarbefordran från en medlemsstat till en annan skall vara det primära målet för tjänsterna, och att internationella tjänster inte underminerar avtal för allmänna tjänster. Dessutom tillåter överenskommelsen medlemsstater att ta ut en slags skatt på tjänster som erbjuds inom deras territorium för att till en del ge bidrag till allmänna tjänster. Det är således fråga om en utjämningsavgift. Att genom direktivet garantera ett sådant system var en förutsättning för att få stöd av flera medlemsstater, däribland Frankrike. Texten föreskriver dock att sådana avgifter inte får underminera den ekonomiska livsdugligheten för internationella tjänster. Kommissionären Barrot har insisterat på att avgifterna skall vara tydliga, icke-diskriminerande, proportionerliga och rättvisa. Kommissionen kommer att utöva strikt kontroll över de medlemsstater som inför ett sådant system. I överenskommelsen lade rådet och kommissionen fram ett uttalande i vilket de kom överens om att öppningen av gemenskapens järnvägsmarknad endast kan ske steg för steg, och att detta måste ske i enlighet med kraven för allmänna tjänster. I uttalandet sägs att texten i KOM (2005) 319 (Förslag till förordning om kollektivtrafik på järnväg och väg) skall tillåta direkttilldelning av avtal för allmänna tjänster i järnvägsmarknaden (det vill säga utan upphandling). Överenskommelsen innehåller också en reciprocitetsklausul, som tillåter medlemsstaterna att vägra tillträde för järnvägsföretag som är monopolföretag i det land de har sitt säte. När det gäller förordningen om passagerarrättigheter är det utkast som behandlades i rådet kompatibelt med COTIF med dess CIV-bihang eftersom man har, till skillnad från kommissionens ursprungliga förslag, lagt in CIV:s regler om ansvarighet och slutande av befordringsavtal som en bilaga till förordningen. Att man har uppnått kompabilitet med COTIF/CIV är viktigt eftersom gemenskapen inom en snar framtid (efter det att COTIF 1999 har trätt i kraft) kommer att ansluta till COTIF Förordningens tillämpningsområde är dock vidare än COTIF/CIV med bestämmelser som gäller personer med nedsatt funktionsförmåga och minimiregler vid förseningar. De största förändringarna från parlamentets första läsning är att kompensation med 75 % av biljettpriset för förseningar över tre timmar har tagits bort och att förordningen endast gäller för internationella linjer. Förslaget till lokförardirektiv lägger fast villkor och procedurer för certifiering av lokförare som framför dragfordon inom gemenskapens järnvägsnät. Dessutom innehåller förslaget minikrav för fysisk och mental hälsa och beskrivning av de kunskaper som en lokförare måste ha. Jämfört med kommissionens ursprungliga förslag täcker rådets överenskommelse endast lokförare, inte annan ombordpersonal. Texten täcker både nationella och internationella linjer med möjliga undantag för lokförare som kör inrikes tjänster. Den politiska överenskommelsen innebär att rådet nu arbetar vidare med att ta fram en så kallad gemensam ståndpunkt som kommer att presenteras någon gång

3 Internationell information December 2005 Nr 5 Sid 3/18 nästa år. Därefter vidtar Europaparlamentets andra läsning. Eftersom parlamentet vill gå längre än rådet när det gäller marknadsöppningen är det mycket troligt att den frågan går till förlikning mellan råd och parlament. Transportkommissionären Jacques Barrot deltog i ett lunchmöte med EIM:s ledning dagen efter rådsbehandlingen och han menade att ett slutligt antaget förslag inte kan vara klart förrän i slutet av EIM välkomnade för övrigt den politiska överenskommelsen, men tryckte bland annat på att marknadsöppningen begränsas av en rad undantag för att skydda allmänna tjänster. När det gäller passagerarrättigheterna menade EIM att eventuella krav på infrastrukturförvaltaren ska hanteras inom ramen för det regelverk som redan beslutats i det första järnvägspaketet (2001/14) om verksamhetsstyrning. Om inte det är möjligt, ska infrastrukturförvaltarens ansvar begränsas och vara proportionellt mot banavgiften för det aktuella tågläget. Nu när vi fått regler som ger tillträde till den europeiska marknaden för järnvägstrafik måste vi aktivt påverka kommissionen och de länder som är sena med att genomföra redan beslutade regelförändringar, sade infrastrukturminister Ulrica Messing i en kommentar. Vi hade helst sett en mekanism för att skjuta upp nya regler om marknadstillträde ifall det visar sig att medlemsstaterna inte genomför tidigare beslut. För information om behandlingen i Europarlamentet, se Internationell information nr 4, (Rådet, Banverket, EIM, EIS, Regeringen) Förordningen om godskvalitet skjuten på framtiden Eftersom varken rådet, sektorn eller Europaparlamentet ville ha en förordning om godskvalitet på järnväg, har nu EG-kommissionen beslutat att ge sektorn två år för att kunna utvärdera om frivilliga överenskommelser om bättre transportkvalitet är tillräckligt för att förbättra förhållandet för godstrafiken på järnväg i Europa kommer kommissionen att lägga fram en rapport om sektorn har lyckats. (EIS) Halvtidsöversynen av vitboken Kommissionen har lanserat sin konsultation gällande halvtidsöversynen av vitboken om transportpolitiken fram till Tidsfristen går ut den siste december i år. På kommissionens hemsida finns information om de frågeställningar som man vill ha svar på. De är: 1. På vilket sätt har ni noterat en uppbromsning i nedgången för järnvägstrafiken, i synnerhet för godstrafiken? Vilken roll spelar transportpolitiken när det gäller järnvägen? 2. Hur utvecklas vägtransporterna, särskilt internationell transport och cabotage efter utvidgningen till 25 medlemsstater? 3. Vad är situationen för intermodala/ kombinerade transporter i ert land? Hur är läget för trafiken på den inre vattenvägarna? 4. Finns det någon utveckling när det gäller trängsel och föroreningar längs huvudkorridorerna, för lufttransport, i städerna, i särskilt känsliga områden? 5. Hur är utvecklingen när det gäller trafiksäkerheten på väg? 6. Hur är den finansiella situationen för företagen inom de olika transportslagen, även för infrastrukturförvaltarna? Hur utvecklas industristrukturen? 7. Hur utvecklas infrastrukturinvesteringarna, särskilt inom de transeuropeiska korridorerna? Hur ser framtiden ut för den statliga finansieringen och avgifterna? Kommer detta att göra det möjligt att färdigställa de prioriterade korridorerna 2020? 8. Vilka åtgärder i vitboken behöver stärkas? Vilka nya åtgärder föreslås, och inom vilka områden? 9. Hur ska prioriteringen se ut från och med nu och fram till 2010 (minskning av trängseln, ny teknologi, transeuropeiska nätverk, avgiftssättning, nya korridorer, nya åtgärder inom lokal och regional trafik)? 10. På vilket sätt ska säkerheten inom väg, sjö och flyg kunna ökas fram till 2010? EIM har sammanställt sina svar på kommissionens frågor och kommer under december att sända dem till kommissionen. Som medlem i EIM har Banverket varit delaktig i det arbetet. EIM menar bland annat att kvaliteten på godstrafiken på järnväg ökar där konkurrensen mellan olika företag får göra sig gällande. Det nya Eurovignette-direktivet om avgifter på lastbilstrafiken är ett steg i rätt riktning. Det gäller också att se till att den redan beslutade lagstiftningen på järnvägsområdet genomförs fullt ut eftersom regelverket fortfarande inte är komplett och sammanhängande i de stora internationella godskorridorerna. Att få ett sammanhängande regelverk för avgiftssättningen av infrastrukturer inklusive mervärdesskatt är viktigt eftersom dagens situation snedvrider konkurrensen mellan transportslagen. När det gäller den finansiella situationen, menar EIM att det är viktigt att medlemsstaterna ger sina infrastrukturförvaltare stabila villkor och att banavgiftssystemen inte ändras för ofta. Det är också viktigt att prissättningen i internationella korridorer inte fastställs på för höga nivåer. Om avgifterna överstiger marginalkostnaden, måste berörda banförvaltare förhandla om avgiften. Det får heller inte vara så att länder med låga banavgifter subventionerar trafik genom länder med höga banavgifter. EIM menar också att det är viktigt att hålla nere kostnaderna för infrastrukturens drift och underhåll. EIM kommer också att under nästa år lämna förslag till hur infrastrukturförvaltarna på bästa sätt ska kunna optimera användningen av järnvägsnätet. (EIM, energy_transport/white_paper_transport_revision/lb_consultation_questionnaire_en.pdf) Uppföljningen av första järnvägspaketet Tillsammans med ERFA och ERFCP har nu EIM utarbetat en rapport om införandet av det första järnvägspaketet och dess effekter på järnvägsmarknaden i Europa. Kommissionen håller just nu på med en uppföljning för att utvärdera effekterna, och kommissionens rapport väntas i början av nästa år. EIM presenterade sin rapport vid mötet med transportkommissionären Barrot i början av december i Bryssel antogs paketet, och 2003 skulle det ha varit infört i medlemsstaternas lagstiftning. Målet var att främja konkur-

4 Internationell information December 2005 Nr 5 Sid 4/18 rensen, förbättra den internationella godstrafiken på järnväg och förbättra utnyttjandet av infrastrukturen. EIM, ERFA och ERFCP menar nu att paketet ännu inte nått sin fulla potential. Trots att många är överens om fördelarna med konkurrens på godstrafikmarknaden, saknas den fortfarande i många medlemsländer utan någon tidsplan för när barriärerna för marknadsinträde ska tas bort. Fortfarande återstår också mycket att göra när det gäller att optimera användningen av medlemsstaternas järnvägsinfrastrukturer. Organisationerna efterfrågar också en förändring hos de dominerande statliga järnvägsföretagen att bli mer affärsdrivande och citerar Green Cargos VD Jan Sundling: När vi slutar skylla på andra och gör vår hemläxa, kommer politikerna att få det budskap de behöver för att investera i ny infrastruktur (Ur CER:s skrift Developing Rail Logistic operations in Europe: Perspectives from Sweden). Kommissionen uppmanas nu att se till att det redan beslutade regelverket sätts på plats. Ett sätt är att ge ut riktlinjer för hur den nuvarande lagstiftningen ska tillämpas. Organisationerna har också i sin rapport pekat på en rad åtgärder som skulle kunna förbättra järnvägssektorns funktion. EIM (European Rail Infrastructure Managers), ERFA (European Rail Freight Association), ERFCP (European Rail Freight Customers Platform). (EIM) Kommissionens arbetsprogram 2006 I kommissionens arbetsprogram för 2006 skriver man att utvecklade transportinfrastrukturer är en tillväxtmotor inom gemenskapen. Kommissionen förbereder inte bara en ny fas i utvecklingen av de transeuropeiska transportnätverken, utan också ett nytt initiativ för att förbättra utvecklingen för godsmarknaden på järnväg. Det gäller att införa ett särskilt godsnätverk i Europa som bland annat innebär ett ökat samarbete mellan Europas banförvaltare för att öka kvaliteten och effektivitet för den gränsöverskridande godstrafiken genom att utveckla skräddarsydda tåglägen. Särskilda godskorridorer ska identifieras och kommissionen vill ge ökade bidrag till att ta bort flaskhalsar i dessa korridorer. När det gäller kombitrafiken, kommer kommissionen med ett meddelande om hur man ska kunna förbättra transportlogistiken för kombitrafiken. Bland förslagen finns att man ska ange standarder för intermodala transport- och logistiksystem. Man vill också förbättra utbildningen inom sektorn och se till att de olika transportslagen har lika konkurrensförutsättningar. Halvtidsöversynen av vitboken om transportpolitiken fram till 2010 kommer att ges ut i form av ett meddelande, på samma sätt som den ursprungliga vitboken. När det gäller miljön, menar kommissionen att 2006 kommer att bli ett kritiskt år för klimatdiskussionerna på världsnivå, framförallt när det gäller vilka krav som ska gälla för perioden efter 2012, det vill säga när det nuvarande Kyotoprotokollet upphör att gälla. Det gäller också att se till att flygsektorn kommer in i systemet för utsläppsrätter samtidigt som diskussionerna med industrin fortsätter för att kunna minska koldioxidutsläppen från bilar och öka deras bränsleeffektivitet. Man kommer att ge ut en grönbok om hur EU kan anpassas för att minska de negativa effekterna av klimatförändringarna. Transportsäkerheten ska utvecklas, både när det gäller säkerhet och skydd för passagerare och gods. Ett meddelande kommer om skydd för kritiska infrastrukturer. Inom den tekniska sektorn, vill kommissionen upprätta ett europeiskt teknologiskt institut (European Institute of Technology, EIT). Man vill också skapa ett system för att kunna underlätta jämförelser mellan utbildningar i olika länder. Att förenkla och klargöra direktiven om New approach gällande bland annat ett system för att kunna ackreditera så kallade anmälda organ och användningen av CEmärkning är också ett mål under Kommissionen vill också lägga fram ett förslag till ändring av den lagstiftning som berör offentlig upphandling (direktiven 89/665/EEC och 92/13/EEC). (KOM(2005)531 final) EP om Eurovignette Vid den slutliga omröstningen i Europaparlamentet i mitten av december beslöt parlamentet att anta det förslag i den andra läsningen som utarbetats av rapportören Corien Wortmann-Kool. Hennes förslag hade i förväg diskuterats med rådet och kommissionen vilket innebär att i och med att parlamentet nu sagt ja, är det nya Eurovignettedirektivet antaget. Direktivet kommer att gälla inte bara för lastbilar från 12 ton och uppåt, utan från 2012 också för lastbilar över 3,5 ton. Från 2010 ska avgifterna också beräknas enligt utsläppsklasser. Inkomsterna från Eurovignette ska öronmärkas och användas för underhåll av aktuella sträckor och för transportsektorn som helhet. Det är inte bara vägarna inom det transeuropeiska nätverket som berörs. Också vägar som går parallellt eller andra vägar som kan användas istället inkluderas i avgiftssystemet. Kommissionen ska utarbeta en modell för hur de externa kostnaderna ska kunna internaliseras. Den ska också innehålla en utvärdering över vilken påverkan den kommer att få och en strategi för hur de externa kostnaderna ska kunna internaliseras i alla transportslag. (Europaparlamentet) Italien följer inte Eurovignette Europeiska kommissionen sände i mitten av december en sista varning till Italien för att inte landet respekterar den europeiska lagstiftningen om vägavgifter. Om inte Italien slutar med att ge stora rabatter till dem som använder motorvägarna mycket, kommer kommissionen att dra Italien inför EG-domstolen. Transportkommissionär Barrot menade att stora rabatter som endast stora nationella åkeriet kan åtnjuta snedvrider konkurrensen och motsäger principen om att användaren ska betala. (Midday Express, IP/05/1610) Höjda vägavgifter kan rädda järnvägen Högre vägavgifter kan rädda järnvägen hävdar en rapport utförd av McKinsey på uppdrag av CER Community of European Railways and Infrastructure Managers. Rapporten presenterades för Europaparlamentet i november. Rapporten menar i utgångspunkten

5 Internationell information December 2005 Nr 5 Sid 5/18 att godstrafik på järnväg är en av huvudpelarna i Europas transportsektor med 242 miljarder tonkilometer inom EU 15. De främsta marknaderna är tunga industritransporter, transporter till och från hamnar och inom särskilda geografiska områden. Vitboken om den framtida transportpolitiken har fokuserat på att öka konkurrensen inom järnvägssektorn med målet att öka järnvägsgodsets marknadsandelar. Medlen för detta är att öppna marknaderna, se till att säkerhetsregler och materiel överensstämmer, skapa särskilda godskorridorer, förändra avgiftssättningen på väg och se till att reglerna för säkra vägtransporter efterföljs. Rapporten visar att nedgången för marknadsandelarna i EU 15 har planat ut på procent, medan däremot marknadsandelarna i de nya medlemsländerna, EU 10, har drastiskt minskat från 59 procent 1990 till 39 procent idag. Den nedåtgående trenden har dock saktat av. De gamla järnvägsföretagen arbetar för att minska sina kostnader och förbättra sin effektivitet men har problem eftersom kostnaderna minskar långsammare än priset för transporten. Lönsamheten för sju utvalda bolag spänner från 23 procent till +1 procent. Målet borde vara en lönsamhet på mellan 3 5 procent. Rapporten drar slutsatsen att järnvägsgodsmarknaden inte har långsiktig hållbarhet. Man pekar också på att nya bolag har kommit in på marknaden, och att särskilt Sverige har en hög andel nya operatörer. Om järnvägsföretagen inte kraftigt omstruktureras, kommer den långsiktigt hållbara volymen att minska med mellan 50 till 70 procent. Med omstrukturering och högre produktivitet menar utredningen att volymerna ändå kommer att minska med mellan procent innan godstrafiken kan bli långsiktigt lönsam. För att den godstrafik vi har idag har på järnväg ska kunna överleva, menar McKinsey att man kraftigt måste höja priset för godstransporter på väg upp till den nivå som idag råder i Schweiz, det vill säga 49 cent per kilometer. Skillnaden i prisnivå mellan de olika EU-medlemmarna är mycket stor. Schweiz, Österrike, Spanien och Frankrike ligger i den övre halvan, medan Storbritannien, Sverige, Polen och Finland ligger längst ner. Om EU 15 går in för den schweiziska nivån, räknar utredningen med att marknadsandelen för järnvägsgodset skulle kunna öka från i genomsnitt 14 procent idag till 17 procent och därmed reducera antalet lastbilar med per år. I det sämsta scenariot skulle istället lastbilarna på vägarna öka med upp till (www.cer.be) Högre banavgifter i Holland Högre banavgifter i Holland kan bli ett hot mot godstrafiken på järnvägen i landet menar operatörerna. Tidigare i år annonserade den holländska transportministern Karla Peijs att banavgifterna kommer att höjas väsentligt under 2006, och kan åter komma att höjas de följande åren. Samtidigt kräver det holländska parlamentet att avgifterna för att utnyttja den nya Betuwe godskorridoren måste täcka sina driftskostnader från början av Dessutom har det beslutats att ProRail, den holländska banförvaltaren, måste ta ut avgifter per tonkilometer istället för per tågkilometer. Railion Nederland fruktar att banavgifterna kan komma att bli fyra gånger högre nästa år, och att de kan komma att höjas upp till åtta gånger dagens nivå under de kommande åren. Andra kostnader för de holländska godsoperatörerna är att utrusta sina lok med det nya ERTMSsystemet till en beräknad kostnad av 38 miljoner euro. ProRail kommenterar uppgifterna med att regeringen och ProRail har kommit överens om att se till att de totala avgifter för godstrafiken under 2006 inte ska bli högre än om det gamla avgiftssystemet gällt även under det kommande året. Även under 2007 och 2008 kommer avgifterna att hållas nere i väntan på att hela banavgiftssystemet ses över i en ny järnvägsproposition som ska läggas fram (International Railway Gazette, DVZ, ProRail) Beslut om budgeten Efter långa förhandlingar kunde EU:s stats- och regeringschefer slutligen enas om utgiftsramarna för perioden Uppgörelsen innebär att det samlade utgiftstaket blir 862 miljarder euro för hela perioden, motsvarande 1,045 procent av EU-ländernas samlade bruttonationalinkomster. Överenskommelsen innehåller också en full översyn av samtliga utgifter inklusive den gemensamma jordbrukspolitiken, och alla inkomster, inklusive den brittiska rabatten. Kommissionen får i uppdrag att lämna en översynsrapport , varefter Europeiska rådet kan fatta beslut om alla områden som omfattas av rapporten. Jämfört med det förslag Sverige sade nej till i juni innebär överenskommelsen att den totala budgetnivån är lägre, Sverige får en särskild rabatt värd 315 miljoner euro, samt att stödet till landsbygdsutveckling ökar. Den svenska nettopositionen (skillnaden mellan vad Sverige betalar till EU och vad Sverige får tillbaka) förutses uppgå till -0,40 procent av BNI. Det är ett bra avtal för Europa. Det är också ett bra avtal för Sverige. Vi har inte fått allt vi skulle ha önskat oss, men vi har fått tillräckligt. Jag är nöjd. Det sa statsminister Göran Persson i en kommentar. Europeiska rådet antog också slutsatser inom en rad olika områden, bland annat miljöområdet. Europeiska rådet avser att i juni 2006 anta en ambitiös och övergripande strategi som innehåller mål, indikatorer och ett effektivt övervakningsförfarande där EU:s prioritering och mål för hållbar utveckling sammanförs i en tydlig och konsekvent strategi. Europeiska rådet välkomnade också de framsteg som gjorts under 2005 för att utveckla en EU strategi på medellång och lång sikt och för att ge ny kraft åt de internationella förhandlingarna om klimatförändring. (www.regeringen.se) Kommissionen spår att tillväxten tar fart I sin nyligen presenterade höstprognos för spår kommissionen en allt starkare tillväxt för EU-området. Den ekonomiska aktiviteten väntas öka med 1,5 procent år 2005, för att 2006 nå upp till 2,1 procent och ytterligare öka till 2,4 procent år Sex miljoner nya arbetstillfällen förväntas skapas inom EU, vilket väntas minska arbetslösheten från 9 till 8,1 procent Det återvunna förtroendet för den ekonomiska utvecklingen och en minskning av arbetslösheten väntas stimulera konsumtionen, kommenterade Joaquín

6 Internationell information December 2005 Nr 5 Sid 6/18 Almunia, kommissionär för ekonomiska frågor &format=HTML&aged=0&language =SW&guiLanguage=en Österrike ordförande våren 2006 Från den 1 januari 2006 är Österrike nytt ordförandeland i Europeiska rådet. Österrike har valt att prioritera fyra områden. 1. Att återinföra allmänhetens förtroende för EU-samarbetet. 2. Att utveckla en europeisk livsmodell med hög levnadskvalitet för alla medborgare. Detta innefattar max 3% budgetunderskott och exemplariska miljöstandarder. 3. Att eftersträva Lissabon-strategin för jobb och tillväxt. 4. Öka EU:s roll i världspolitiken. Läs mer om ordförandeskapet: I höst blir det Finland som tar över ordförandeklubban. (East Sweden) Barrot på Eurorailspeed Den stora konferensen om höghastighetståg, Eurailspeed, som ägde rum i början av november gästades av bland andra transportkommissionären Barrot, som talade under temat Utveckla järnvägsmarknaden i Europa. Han var dock inte så optimistisk även om höghastighetsnäten utvecklats har de ändå inte nått samma framgång som vanliga inter-city och regionaltåg. En av anledningarna är den allt ökande konkurrensen från lågprisflyget. Även om han erkände de framgångar som järnvägen nått de senaste åren, betonade han ändå det behov som finns för att revitalisera hela järnvägssektorn. Han nämnde då fyra områden som kommissionen redan har tagit sig an, nämligen ökad konkurrenskraft för passagerartrafiksektorn genom marknadsöppning och bättre rättigheter för passagerarna, utvecklingen av ett driftskompatibelt transeuropeiskt nätverk, ökad säkerhet och utvecklingen av ERTMS-projektet. (EIM) Tyskland vill återuppliva EU:s konstitutionella fördrag Den tyska regeringen planerar att använda sin period som ordförandeland i EU under det första halvåret 2007 till att återuppliva den konstitution som efter de franska och holländska folkomröstningarna nu ligger på is. Detta framgår av den överenskommelse som den tyska kristoch socialdemokratiska koalitionen undertecknade den 11 november. Koalitionen deklarerar sig stå för det europeiska konstitutionella fördraget, med motiveringen att konstitutionen gör unionen mer demokratisk, effektiv och transparent. För mer information se: com/9/20315 (East Sweden) FN diskuterar klimatet FN:s klimatförhandlingar inom COP 11 pågick mellan den 28 november och 9 december i Montreal i Kanada. Då träffades parterna till klimatkonventionen för sitt elfte partsmöte och Kyotoprotokollet för sitt första partsmöte. Det var troligen det största klimatmötet någonsin både sett till antalet deltagare och omfattningen av frågor på dagordningen. Kyotoprotokollet har trätt i kraft och nu ska det genomföras på allvar. Inför mötet hoppades Sverige att parterna i Montreal skulle fatta de sista nödvändiga besluten om hur Kyotoprotokollet ska genomföras. Det handlar bland annat om att få den rättsliga efterlevnaden att fungera, det vill säga vad som ska hända om ett land inte följer sina åtaganden i Kyotoprotokollet. Men det handlar även om hur i-länderna kan stödja u-ländernas klimatarbete. För Sverige är det också mycket angeläget att ministrarna i Montreal startar nya förhandlingar om hur mycket världens länder ska minska sina utsläpp när Kyotoprotokollet löpt ut år Mötet stängde sista dagen med över förtio olika beslut tagna för att stärka de globala ansträngningarna att minska klimatförändringarna. En arbetsgrupp tillsattes för att diskutera nya mål för industriländerna efter 2012 och den kommer att börja sitt arbete våren Man diskuterade också och antog ett femårigt program för att identifiera åtgärder för att komma till rätta med effekterna av klimatförändringarna. Man gick också vidare med ett program för kunna fånga in kolet i atmosfären och lagra det under jord. (www.regeringen.se, UIC deltog i COP 11 UIC deltog i Förenta nationernas konferens om klimatförändringar. UIC:s budskap var att järnvägen är ett energieffektivt transportmedel, att de externa kostnaderna måste internaliseras i transportslagen för att spegla deras reella miljöbelastning och att de olika transportslagen måste samarbeta för att skapa system där varje transportslags goda miljöegenskaper tas tillvara. UIC funderar nu på om man ska skapa en egen expertgrupp om klimatförändringar. (UIC) EP vill minska växthusgaserna I en omröstning i mitten av november inför FN:s miljökonferens i Montreal i december antog Europaparlamentet en rapport från den svenska parlamentarikern Anders Wijkman angående klimatförändringarna. Rapporten menar bland annat att man måste kraftfullt satsa på forskning och utveckling för hållbara energialternativ, sätta obligatoriska krav för koldioxidutsläpp från bilar, utveckla ett transeuropeiskt snabbt godsnätverk på järnväg och tillåta medlemsstaterna att använda längre lastbilar enligt svensk/ finsk standard. En europeisk miljöskatt ska också införas med start (EurActiv) Klimatförändringen viktig miljöutmaning En ny rapport från Europeiska miljöbyrån i Köpenhamn visar att åren 1998, 2002, 2003 och 2004 har varit de fyra varmaste sedan mätningarna började. Enbart under sommaren 2003 försvann tio procent av Alpernas glaciärer. Med nuvarande takt kommer tre fjärdedelar av glaciärerna i Schweiz att ha smält bort år Inte på fem tusen år har Europa upplevt klimatförändringar av den här omfattningen. Enligt rapporten har EU:s hittillsvarande miljölagstiftning fungerat, men lång tid

7 Internationell information December 2005 Nr 5 Sid 7/18 har krävts innan åtgärderna visat resultat. Mer information finns på: eea.eu.int/documents/newsreleases/ soer2005_pp-sv (East Sweden) EG-domstolen om utsläppsrätter I ett domslut från i slutet av november slår EG-domstolen fast att kommissionen inte har rätt att hindra Storbritannien från att öka sina koldioxidutsläpp. EGdomstolens första instans ogiltigförklarar ett kommissionsbeslut från april i år där kommissionen förbjuder Storbritannien att utöka sina utsläppsrätter för koldioxid. När handeln med utsläppsrätter inleddes i EU gjorde medlemsländerna bedömningar av hur mycket de beräknar släppa ut. Förra året ville Storbritannien ändra sina siffror och göra det möjligt att släppa ut mer än vad man först hade utlovat. Kommissionen sade nej, men får nu alltså bakläxa av EG-domstolen, som menar att Storbritannien hade rätt att föreslå dessa ändringar i efterhand. (East Sweden) Miljöministrarna mot flygutsläpp Vid de europeiska miljöministrarnas möte i början av december föreslogs att inkludera flygsektorn i EU:s system för utsläppsrätter som den bästa vägen för att minska sektorns påverkan på klimatförändringarna. Ministrarna inbjöd kommissionen att lägga fram förslag om detta till slutet av Reglerna skulle tillämpas för alla flyg som avgår från flygplatser inom EU, vare sig de är internationella eller nationella. Kommissionen lade redan i början av hösten fram ett meddelande om hur flygföretagen skulle kunna inrymmas i handeln med utsläppsrätter. Kommissionen har beräknat att flygpriset på en tur-och-retur-biljett inte skulle behöva höjas med mer än nio euro. Flygindustrin representerad av International Air Carrier Association, IACA, varnade i början av december kommissionen för att inte undervärdera den inverkan prishöjningen skulle ha på flygföretagens finansiella situation. (EurActiv) Frankrike inför flygskatt Frankrike inför en solidarisk flygskatt nästa år, för att kunna öka biståndet till fattiga länder. Priset för en biljett ökar med mellan en och två euro i ekonomiklass och med euro i affärsklass. (EIM, Liberation) Kommissionen önskar mer grön el EG-kommissionen lanserar nu en ambitiös plan för att öka andelen förnyelsebara energikällor och användningen av grön el. Andris Piebalgs, kommissionären för energi, sade Den här planen kommer att minska Europas beroende av importerad energi, minska utsläppen av växthusgaser, skydda arbetstillfällen på landsbygden och öka EU:s ledarskap på de här områdena. (http://europa.eu.int/comm/energy/ res/biomass_action_plan/green_electricity_en.htm) CIVITAS för rena städer CIVITAS är ett program för att uppnå miljömässigt rena transporter i Europas städer, och EG-kommissionen vill nu bygga vidare på resultaten från programmet. Målet är att utveckla alternativ till privatbilismen i städerna för att minska trängsel och föroreningar. Vid ett möte i Frankrike i början av november sade transportkommissionären Barrot att kommissionen kommer att fortsätta stödja programmet och vill gå vidare med diskussioner med intresserade städer. Kommissionen vill hjälpa till med att utbyta erfarenheter kring bilens roll i staden, utvecklingen av transportsystemen för att klara av behoven av en åldrande befolkning, miljöproblemen som är förknippade med transporterna i städerna och användning av ny teknologi, som det nya satellitpositioneringssystemet Galileo. Kommissionen har hittills bidragit med 100 miljoner euro i samfinansiering av olika projekt, och kommer att fortsätta sitt stöd inom ramen för det sjunde ramprogrammet för forskning. I Norden har städerna Stockholm, Malmö, Göteborg och Aalborg fått stöd. (www.civitas-initiative.org) UIC studerar dieselutsläpp UIC arbetar med en studie kring hur man ska kunna begränsa utsläppen från dagens dieseldrivna fordonsflotta på järnvägen, en studie som är samfinansierad av EU. EU:s direktiv om dieseldrivna maskiner som inte framförs på väg och dess utsläppsbegränsningar har jämförts med den senaste tekniska utvecklingen. UIC:s studie kan bidra till arbetet med revideringen av direktivet. (UIC) UIC vill minska energiåtgången UIC arbetar med ett projekt som kallas Railenergy i samarbete med järnvägsindustrin (UNIFE), järnvägsföretag, infraförvaltare och högskolor. Den här forskningsstudien har som mål att kunna minska järnvägens energiförbrukning samtidigt som den förutser en ökning av trafiken. Projektet ser på alla typer av tekniska lösningar som hur den rullande materielen utformas till effektivare tågledning och eldistribution. För den här studien har man begärt samfinansiering från EU. CER arbetar också med inspel till EU:s grönbok om energieffektivitet. (UIC) Paket även inom sjöfarten Som en del i det tredje sjöfartspaketet lade EU i slutet av november fram ett förslag till förordning om ansvar och kompensation för passagerarolyckor i sjöfart. Syftet med förslaget är att inkorporera Atenkonventionen (i 2002 års version) i gemenskapsrätten. Förutom inkorporeringen, inkluderar förslaget bland annat följande: Atenkonventionen skall gälla även för inrikes sjöfart och transport på inrikes vattenvägar i EU och EES och regler om förskottsbetalning införs, såsom inom luftfarten och järnvägen. Skälen för att lagstifta på gemenskapsnivå är bland annat att det egentligen inte föreligger någon skillnad mellan nationell och internationell trafik inom gemenskapen. Det ligger i allas intresse att få

8 Internationell information December 2005 Nr 5 Sid 8/18 ett enhetligt regelverk som gäller för alla sjöfartstransporter inom EU. Det finns också en risk att divergerande nationella regler kan utgöra hinder för en sund konkurrens. Skälet för att man för lagstiftningen har valt förordningsformen, är, enligt kommissionen, att man följer samma process som för inkorporeringen av internationella konventioner inom luftfarten och järnvägen. Det tredje sjöfartspaketet består av sju lagförslag som tar sikte på två huvudfrågor, förebyggande av olyckor och utsläpp och åtgärder efter en olycka. (Midday Express, IP/05/1457) Bättre flygrättigheter för funktionshindrade Funktionshindrades rättigheter i samband med flygresor stärks tack vare bestämmelser, som i mitten av december godkändes av Europaparlamentet. Reservation och ombordstigning ska inte kunna nekas på grund av handikapp eller funktionshinder och flygplatser ska ge assistans, utan extra kostnad, med exempelvis ombordstigning och förflyttning från incheckning till flygplanet. Se också Internationell information nr 4, (Europaparlamentet) Nya trafikavtal i Danmark Mellan den danska regeringen, Dansk Folkeparti och Det Radikale Venstre har man enats om ett nytt trafikeringsavtal för den danska persontrafikmarknaden på järnväg. Genom starkare styrning av Banedanmark (se Internationell information nr ) och ökad medelstilldelning vill man se till att Banedanmark kan återupprätta tidtabellerna och förbättra punktligheten. Banedanmark får 200 miljoner danska kronor extra i sin budget för 2006 för att kunna åtgärda det bristande underhållet av järnvägsnätet. Dessutom får man ytterligare 45 miljoner för extra kostnader för underhållet under Banedanmark får också 20 miljoner för att kunna göra en studie om det framtida signalsystemet i Danmark. Studien som börjar i februari 2006 och som ska vara klar i september kommer att göras av en extern konsult och styrgruppen leds av det danska transportministeriet. För 2006 får Banedanmark inklusive de extra pengarna 896 miljoner Dkr. till underhåll och 855 miljoner Dkr. till förnyelse av järnvägsnätet. Parterna är också eniga om att få en permanent lösning på problemen kring investeringar och underhåll i järnvägsnätet. Därför drar man nu igång en utredning för att under hösten 2006 kunna lägga fast ramarna för utvecklingen av nätet under perioden (www.trm.dk) Banedanmarks styrelse får ökat ansvar Banedanmark har sedan mars 2004 haft en rådgivande styrelse, men den fick nu i november utökat ansvar genom att den danske transport- och energiministern Flemming Hansen gav styrelsen ansvar för ledningen av Banedanmark. En av de första uppgifterna är att se till att Banedanmark får en ordinarie generaldirektör. Proposition om farligt gods Svenska regeringen har lagt fram en proposition om en ny lag om transport av farligt gods som skall ersätta den nuvarande lagen (1982:821) om transport av farligt gods. Lagen har renodlats och innehållet har begränsats till främst sådant som enligt regeringsformen skall regleras i lag. Vidare innehåller lagen regler som är grundläggande för förståelsen av regelsystemet om transport av farligt gods och för att myndigheterna genom bemyndiganden skall få kompetens att agera genom tillsyn och meddelande av föreskrifter. De närmare materiella reglerna på området har sin grund i EG-direktiv och internationella konventioner, som Sverige åtagit sig att följa. Regelverket är mycket omfattande. Genom bemyndigandena i den nya lagen kan den materiella regleringen i större utsträckning än tidigare ske genom myndighetsföreskrifter. Därigenom underlättas den löpande anpassningen av det svenska regelsystemet efter internationella normändringar. Den föreslagna lagen innehåller en nyhet i form av de nya reglerna om transportskydd. I motsats till övriga regler om transport av farligt gods erbjuder reglerna om transportskydd inte skydd mot olyckor vid godstransporter. I stället skall de skydda mot brottsliga angrepp mot det farliga godset. Vidare föreslås en ändring i sekretesslagen (1980:100) för att möjliggöra sekretess hos myndigheter beträffande uppgifter om transportskydd. Den föreslagna bestämmelsen föreslås få företräde framför meddelarfriheten. Lagarna föreslås träda i kraft den 1 juli (Rådets direktiv 96/49/EG om transport av farligt gods på järnväg ändrat genom kommissionens direktiv 2004/110/ EG samt rådets direktiv 96/35/EG av den 3 juni 1996 om utnämning av och kompetens hos säkerhetsrådgivare. Proposition 2005/06:51.) Allt om TEN-T i ny broschyr Kommissionen har nu samlat all information om de transeuropeiska nätverken för transporter i en 73-sidig broschyr som också tar upp skillnaderna mellan de olika transportslagen och kraven på infrastrukturlösningar. I sin inledning skriver transportkommissionären Jacques Barrot att idén om transeuropeiska nätverk har funnits med ända sedan Maastrichtfördraget undertecknades. Men det står klart att resultaten är långt ifrån de ursprungliga ambitionerna. Bara tre av de 14 projekt som stöddes av det europeiska rådet i Essen 1994 har fullföljts. Mot bakgrund av förväntningarna av en fortsatt stark ökning av transporterna inom EU och mellan EU och tredje land, prioriterade EU förra året ett trettiotal transportkorridorer, varav många på järnväg. Barrot är bekymrad över att investeringsvolymerna i medlemsstaterna har sjunkit och uppgår till mindre än en procent av BNP. Inför budgeten , har därför kommissionen föreslagit en väsentlig ökning av TEN-budgeten så att den, tillsammans med struktur- och sammanhållningsfonderna, kan användas som en hävstång för medlemsstaternas investeringar. I broschyren lyfts särskilt Öresundsbron fram som en stor framgång både när det gäller bygget och de tekniska lösningarna, men framförallt för den katalysator som bron har blivit för utvecklingen av regionen Skåne Själland.

9 Internationell information December 2005 Nr 5 Sid 9/18 Den nordiska triangeln sammanbinder Köpenhamn, Stockholm, Oslo, Helsingfors ända till den ryska gränsen och omfattar nästa kilometer järnvägslinjer. Även transporttiderna utanför gemenskapen till St Petersburg kommer att kunna minskas kraftigt genom investeringar både på den finska och ryska sidan så att restiden mellan Helsingfors och St. Petersburg kommer ner till tre timmar. I Sverige kommer restiderna att kortas mellan Stockholm och Malmö och trafiken Göteborg Oslo kommer att klaras på två timmar och tjugo minuter. Fehmarn Bält är ett annat megaprojekt som förväntas vara klart för trafik Då kommer länken att avlasta trafiken över Store Bält, särskilt för järnvägen. (http://europa.eu.int/comm/ten/transport/projects/doc/2005_ten_t_en.pdf) MIP MIP står för Multi Indicative Programme och inför den nya budgetperioden i EU håller nu Banverket på att samla in synpunkter på vilka projekt som ska prioriteras. Inom EU finns sedan 1995 ett särskilt bidragssystem knytet till TEN Transeuropeiska transportnätverk. Bidragssystemet skall fungera som ett verktyg för medlemsländerna att utveckla sin transportinfrastruktur då en god infrastruktur inom unionen är ett viktigt verktyg för den gemensamma marknaden. Banverket har under denna tid mottagit över en miljard kronor för såväl planeringsinsatser som byggande. Merparten av bidragen har kanaliserats i de projekt som prioriterats av EU. För Sverige ingår inom den Nordiska Triangeln flera stora projekt som Citytunneln, Årstabron, Citybanan, Hallandsås och Nordlänken. Syftet med begreppet Multi Indicative Programme var att ge bidrag för en längre tidsperiod och därmed slippa den årliga hanteringen kring bidragen. För mottagarna av bidrag innebär MIP en större säkerhet om vad man kan förvänta sig för bidrag, samtidigt blir bidragsansökningarna mera koncentrerade. Det är vid ingången av respektive läge som tilldelningen av bidrag i praktiken avgörs. Kommande MIP sammanfaller med EU:s långtidsbudget för vilken beslut i dagsläget saknas. EG-kommissionen har dock föreslagit att nuvarande budget på drygt 4 miljarder euro kraftigt skall utökas till 20,4 miljarder. Även om detta förslag innefattar de nya medlemsländerna är detta ett utryck för att EU mera aktivt till bidra till att transportinfrastrukturen förbättras. När EG-kommissionen öppnar en ansökningsomgång (så kallade calls), måste nationella prioriteringar liksom utkast till ansökningar finns klara och kännedom om projekten finnas inom EU. Begäran om ansökningar för MIP kan förväntas tidigast under våren 2006 alternativt under hösten Näringsdepartementet har av respektive trafikverk begärt en lista med projekt som bör ingå inom respektive transportslag. (Banverket) Rådet om forskningsprogrammet Rådet för konkurrenskraft enades i slutet av november om principerna för det sjunde ramprogrammet för forskning som ska gälla under budgetperioden (EIM) Miljarder till EU-forskning 2004 spenderade länderna i EU 25 närmare 200 miljarder euro på forskning och utveckling. Ändå minskade andelen i procent av BNP från 1,92 procent 2003 till 1,90 procent Det innebär att forskningsbudgeterna inom EU var lägre än i de andra stora ekonomierna. I USA var motsvarande siffra ,59 procent av BNP och 3,15 i Japan. EU:s mål för forskning och utveckling är att 2010 ha uppnått en nivå på minst 3 procent inom hela EU och att två tredjedelar av forskningen finansieras av privata företag. (Midday Express, ) Remiss om Gröna Tåget Gröna Tåget som begrepp syftar på järnvägens inneboende möjligheter att bidra till ett långsiktigt hållbart transportsystem. I takt med att vägfordons- och flygindustrin förbättrar sina miljöprestanda måste framtida generationers tåg bli såväl mer miljövänliga som mer ekonomiskt bärkraftiga. Syftet med fordonsforskningsprogrammet Gröna tåget är att utveckla och vidmakthålla den kompetens som behövs för att säkerställa att framtida persontåg som trafikerar det svenska bannätet uppfyller de tekniska och affärsmässiga krav som de speciella nordiska förhållandena medför. Ett koncept för ett sådant fordon ska finnas framme inom fem år. Med nordiska förhållanden avses bland annat banor i kallt klimat med blandad trafik och stor andel enkelspårsdrift. Ett flertal nordiska linjer skall kunna trafikeras med kostnadseffektivitet. Kunskapen skall även kunna användas vid pågående diskussioner och utredningar om framtida svenska höghastighetsbanor. Därutöver ska kunskapen kunna användas för framtida revideringar av Tekniska Specifikationer för Driftskompatibilitet (TSD) som kan krävas för att möjliggöra införandet av innovativa tekniska lösningar. Programmet ska också stärka möjligheterna för de nordiska länderna att på egna meriter delta i europeiska FUD-program. Programmet skall ligga i linje med ERRAC:s strategiska forskningsprogram. Programmet kommer att fastställas i början av (Banverket) 23 av 25 Lissabonstrategier inlämnade Som ett led i EU-kommissionens halvtidsöversyn av Lissabon-strategin tidigare i år beslutades att samtliga medlemsländer skulle presentera egna nationella handlingsplaner för tillväxt och sysselsättning. Sex veckor efter sista inlämningsdag hade EU-kommissionen fått in 23 av 25 planer. Polen och Tyskland är de länder som fortfarande inte är färdiga med sina strategier. En förklaring till förseningen är de val som pågått i länderna, och som har påverkat hur regeringarna tar sig an uppgiften att skapa jobb och tillväxt. Sverige, som lämnade in sin plan i tid, ska enligt handlingsprogrammet satsa på utbildning och forskning, vidta åtgärder för att minska den administrativa bördan för företag samt arbeta för ökad innovation i näringslivet. Läs mer på: euractiv.com/article?tcmuri=tcm:29-

10 Internationell information December 2005 Nr 5 Sid 10/ &type=News&_lang=EN&e (East Sweden) Nordiska rådet om Norden i EU Nordiska rådet har gett ut en ny skrift om Norden i omvärlden. Man tar förstås upp Nordens roll i det utvidgade EU. Utvidgningen av EU med tio nya länder 2004 ritade på ett avgörande sätt om Europas geopolitiska karta. EU är idag den dominerande samarbetsstrukturen i Europa, och det nordiska samarbetet en del av en större europeisk gemenskap. Den nordiska gemenskapen kan utnyttjas för att de nordiska länderna skall kunna stå starkare i den nya internationella och europeiska miljön. Ett exempel på detta är det nordiska samarbetet inom forskningen, där gemensamma prioriteringar gör Norden mer jämnstarkt med de stora europeiska forskningstraditionerna. Ett annat exempel är ambitionen att riva gränshinder mellan de nordiska länderna. Det ökar hela regionens attraktionskraft när den europeiska och internationella konkurrensen ökar. De nordiska länderna skall enligt Helsingforsavtalet rådgöra med varandra i frågor av gemensamt intresse som behandlas i europeiska och andra internationella organisationer. Detta ligger till grund för det omfattande informella nordiska samarbetet inte minst inom EU. Norden är här en modell, inte minst genom pragmatiska samarbetsformer som också omfattar andra medlemsstater i regionen. Statsministrarna i de nordiska länder som är EU-medlemmar håller informella samrådsmöten inför toppmöten i EU. Det är deras markering av vikten av nordiskt samarbete. Norge och Island hålls informerade genom informella samrådsmöten. Kretsen har också utvidgats med de baltiska länderna efter deras inträde i EU. Också Nordiska rådets presidium och utskott har EU-frågor på sina dagordningar. Norden känner ett särskilt ansvar för arbetet med EU:s nordliga dimension. Ministerrådet medverkade till exempel i utformandet av den andra aktionsplanen under 2004 och deltar aktivt i genomförandet. Det inomnordiska arbetet för bibehållen och starkare ställning som konkurrenskraftig tillväxtregion i norra Europa bland annat rivandet av gränshinder kan på många sätt fungera som inspirationskälla för liknande arbete inom EU. Den samordnade uppföljningen av EUdirektiv och regleringar är viktiga områden för nordisk rättspraxis. De nordiska parlamentarikerna försöker också påverka beslut i EU. (Nordiskt samarbete för gemensam styrka/ asp) Serbiskt besök Banverkets huvudkontor besöktes i slutet av november av en delegation från den serbiska statsförvaltningen i samarbete med Swederail. Delegationen besökte förutom Banverket också övriga trafikverk, Näringsdepartementet och Järnvägsstyrelsen. Gruppen var mycket intresserade av Banverkets organisation och verksamhet, och fick också tillfälle att besöka den nya Årstabron inom ramen för ett besök hos Banverkets östra banregion. Samtidigt besökte också EG-kommissionen Serbiens huvudstad för diskussioner med Serbiens politiska ledning om en kommande anslutning till den Europeiska gemenskapen. Bland prioriteringarna märks reformering av den serbiska förvaltningsapparaten, fortsättning för privatiseringsprocessen, etablering av ett fristående rättssystem och en kraftfull kamp mot korruptionen. Diskussionerna kommer att fortsätta i slutet av december i Belgrad. (Banverket) Makedonien kommande EU-medlem I sin nya sammanställning av läget i utvidgningspolitiken konstaterar EG-kommissionen att Makedonien har vad som krävs för att påbörja förhandlingar om EU-medlemskap. Kommissionen rekommenderar medlemsländerna att godkänna Makedonien som kandidatland, samtidigt som man ser problem i både Kroatien och Turkiet. När det gäller Kroatien kräver kommissionen att landet fortsätter att samarbeta med FN:s krigsförbrytartribunal och vidtar krafttag mot korruptionen i landet. För Turkiets del menar kommissionen att landet har åtskilligt att åtgärda när det handlar om mänskliga rättigheter, exempelvis i fråga om yttrandefrihet och våld mot kvinnor &format=HTML&aged=0&language =EN&guiLanguage=en (East Sweden) Reformarbetet i Europa CER, Community of Railway Undertakings and Infrastructure Managers, har gett ut en antologi på drygt 190 sidor om utvecklingen inom det europeiska järnvägsområdet. Boken, Reforming Europe s Railways An assessment of progress, behandlar flera europeiska länder och däribland Sverige. Man gör dessutom en utblick mot Amerika och Japan. Den svenska delen är skriven av Hultén/Alexandersson från Handelshögskolan i Stockholm. (www.cer.be) ADIF ny medlem i CER ADIF, den spanska infrastrukturförvaltaren, har förutom sitt medlemskap i EIM, nu också blivit medlem i CER. ADIF kommer trots detta att prioritera arbetet inom EIM, men vill genom att också tillhöra CER få bättre kunskap om järnvägsföretagens inriktning. Samtidigt invaldes också den serbiska järnvägen Republica Srpska ZRS och Rumäniens medlemskap delades upp på de tre numera självständiga enheterna CFR S.A. (Infrastruktur), CFR Marfa (Gods) and CFR Calatori (Passagerare). CFR Marfa och CFR Calatori valdes också in i UIC vid generalförsamlingen i november. (www.cer.be, ERA har ny webbplats ERA den europeiska järnvägsbyrån i Frankrike, har fått en ny egen webbplats. Premiär för domänen.eu I början av december togs det europeiska domännamnet.eu i bruk. Företag, myndigheter och privatpersoner får möjlighet att använda ett.eu-suffix i namnen på

11 Internationell information December 2005 Nr 5 Sid 11/18 sina webbplatser och e-postadresser. Det kommer inte att ersätta nationella landssuffix, som Sveriges.se, Frankrikes.fr och Storbritanniens.uk utan blir ett alternativ till dem. I ett första skede kan företag registrera sina domännamn med.eu-suffixet. Från och med april 2006 kommer allmänheten och organisationer inom EU att kunna ansöka om suffixet. do?reference=ip/05/ 1510&format=HTML&aged=0&language =SW&guiLanguage=en Ny webbportal för språklärande EG-kommissionen har lanserat en ny webbportal för språk, med information om EU:s språkarbete och om språkkunskaperna i unionen. Kommissionen understryker språkkunskapernas betydelse för rörligheten och EU:s konkurrenskraft, och uppmanar alla medlemsstater att bedriva mer undervisning i skolämnen på främmande språk. Besök portalen här: (East Sweden) MARKNAD Schweiziskt bolag för kapacitetsfördelning Tre schweiziska järnvägsföretag, SBB, BLS och SOB har tillsammans med organisationen för kollektivtrafikföretag, VöV, bildat ett nytt och oberoende bolag för den formella proceduren för fördelning av bankapacitet på det huvudsakliga schweiziska järnvägsnätet. Bolaget kommer att lokaliseras till Bern och startar sin verksamhet den 1 april 2006 med tio anställda. Det nya bolaget är bildat för att kunna uppfylla kraven i EG-lagstiftningen på en från järnvägsföretagen oberoende kapacitetsfördelare. (Gemensamt pressmeddelande SBB, BLS, SOB, VÖV) COTIF 1999 snart i kraft Det nya regelverket för internationell järnvägstrafik, COTIF, som antogs i Vilnius 1999 har ännu inte ratificerats men mycket talar för att det kommer att träda i kraft under Det krävs att två tredjedelar av OTIF:s 42 medlemsstater ratificerar fördraget för att det ska kunna träda i kraft (Iraks och Libanons medlemskap är vilande). Hittills har 26 länder ratificerat. Det innebär att det fattas ett lands ratificering för att COTIF 1999 ska bli giltigt. Enligt uppgift kommer Turkiet att deponera sina ratificeringsinstrument hos OTIF i Bern i början av nästa år och det skulle innebära att COTIF 1999 skulle kunna träda i kraft till sommaren Idag gäller COTIF enligt den version som beslöts Revideringen som gjordes 1999 hängde bland annat samman med förändringen av järnvägens struktur i Europa med uppdelningen i infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag. COTIF 1999 består av ett ändringsprotokoll och en ny version av grundfördraget. Dessutom har nya bihang tillkommit. CUV innehåller regler för avtal om nyttjande av vagnar i internationell järnvägstrafik och om ansvaret för dessa vagnar. CUI innehåller regler för avtal om nyttjande av infrastruktur i internationell järnvägstrafik. Dessutom har det tillkommit två bihang som tillsammans skapar en godkännandeordning för användning av järnvägsmateriel i internationell trafik. COTIF 1999 träder i kraft första dagen i den tredje månaden efter den månad som det 27:e landet har ratificerat avtalet. För en medlemsstat som inte ratificerat gäller fortfarande reglerna i COTIF Det innebär att det kan bli konflikt där i de fall regelverket skiljer sig mellan två medlemsländer av vilka det ena har tillträtt COTIF 1999 och det andra inte. Dessutom föreskrivs i COTIF 1980 att om inte alla medlemstater har godkänt det nya tillägget, avbryts tillämpningen av reglerna i CIV (passagerartrafik) och CIM (godstrafik) vad gäller trafik med och mellan de medlemsstater som inte godkänt fördraget COTIF Emellertid kan reglerna i CIM 1999 tillämpas om avtalsparterna så kommer överens. Det gäller däremot inte för CIV. Det är tänkt att EU ska ansluta sig till COTIF Dock måste fördraget träda i kraft innan en anslutning kan ske. Syftet med EU:s anslutning är att understödja organisationen OTIF:s arbete med att såväl tekniskt som juridiskt underlätta för och stödja internationell järnvägstrafik. Samtidigt har då EG-rätten företräde. Det betyder att de skyldigheter som fördraget ålägger medlemsstaterna inte ska gälla framför deras skyldigheter som medlemmar i EU eller EES. Det gäller också tekniska standarder och föreskrifter enligt bestämmelserna i bihangen APTU och ATMF. OTIF står för Organisation Intergouvernementale pour les Transports Internationaux Ferroviaires. COTIF står för Convention relative aux transports internationaux ferroviaries. Sverige har inte ratificerat COTIF (Banverket. PM COTIF 1999) CUU efter nyår Ett nytt standardkontrakt för godsvagnar har utarbetats av UIC, UIP och ERFA och kommer att börja tillämpas från och med 1 januari CUU (Contrat Uniform d Utilisation) är utarbetat för att passa den nya europeiska järnvägskartan med nya operatörer och marknadsöppning inom godstrafikområdet. Den berör vagnar som ägs av olika järnvägsföretag samt privata vagnar och ersätter reglerna i RIV (Regolazione Internazionale Veicoli) samt UIC normerna 433 och 992. RIV-reglementet har funnits ända sedan 1922 och står skrivet på alla berörda vagnar. Märkningen innebär att vagnarna uppfyller vissa krav som gör att de fritt kan cirkulera i internationell trafik. Det är en särskild byrå på UIC-kontoret i Paris som har hanterat RIV/RIC frågorna sedan början av 1980-talet. Meningen är att också det nya CUU ska hanteras från Paris. (UIC) Stockholmståg vann Det blir Stockholmståg som kommer att köra pendeltågstrafiken i Stockholm de närmaste fem åren. Även uppdraget att ansvara för drift och skötsel av pendeltågsstationerna gick till Stockholmståg. Bägge avtalen gäller i fem år från den 18 juni 2006 med möjlighet till fem års förlängning. Stockholmståg ägs av SJ och Tågkompaniet.

12 Internationell information December 2005 Nr 5 Sid 12/18 En förutsättning vid upphandlingen har varit att nuvarande entreprenörs personal tas över av det tillträdande företaget. Inom bägge upphandlingsområdena har även planerade rutiner vid ett eventuellt övertagande av verksamheten granskats noga. Bägge avtalen beräknas ge en kostnadsökning med ca 10 procent jämfört med den prognostiserade kostnaden för Detta är en följd av att SL i denna upphandling höjt kvalitetskraven markant. Dock har upphandlingen kritiserats av danska DSB och Citypendeln som nu går till länsrätten i Stockholm för få rätt. VIA GTI, BK Tåg och Go Ahead Group vann den tidigare upphandlingen år 2000 och bildade bolaget Citypendeln. Ett femårskontrakt ställdes vid upphandlingen ut med möjlighet till ytterligare fem års förlängning. Ägarförhållandena i Citypendeln var fram till början av 2003 uppdelade på två företag. Franska Keolis hade 90 % av aktieinnehavet och småländska BK Tåg hade 10%. Under första kvartalet av 2003 övertog Keolis hela aktieinnehavet i Citypendeln AB. Trots att Stockholmståg nu tar över kommer Keolis ändå att finnas kvar i Stockholm genom Busslink i Sverige AB. Busslink är ett av de tre största bussbolagen i Sverige med cirka medarbetare och bussar. Busslink har en stor del av verksamheten i Stockholm men driver även linjetrafik från Sundsvall i norr till Jönköping i söder. Företaget ägs till 70 procent av Keolis och till 30 procent av SL, AB Storstockholms Lokaltrafik. (www.sl.se/svd/tågkompaniet/www.dsb. dk). Macquarie köper Köpenhamns flygplats Det australiensiska investmentbolaget Macquarie som idag äger och driver Arlanda Express har nu förvärvat Copenhagen Airports A/S, som driver flygplatserna i Köpenhamn och Roskilde. EG-kommissionen har prövat ärenden och ger grönt ljus för övertagandet. (Midday Express ) Tyskland vill satsa på infrastruktur Enligt Öresundsinstituttet antogs att den nya tyska regeringskoalitionen under kansler Märkel i sin regeringsförklaring skulle bekräfta landets avsikt att bidra till en fast dansk-tysk förbindelse över Fehmarn bält. Nu nämndes inte Fehmarn bält, men Angela Märkel sade ändå att Tyskland som ett modernt industriland också måste vara ett infrastrukturland. Tyskland kommer i de närmaste fyra åren att investera ytterligare 4,3 miljarder euro i trafikinfrastrukturprojekt. Även de rättsliga rambetingelserna ska ändras. Det får inte vara så att Tyskland använder årtionden för olika infrastrukturprojekt, sade Märkel, vi är skyldiga människorna i det här landet att vi visar att vi kan anstränga oss och komma fortare fram. I juni förra året tecknade Tysklands och Danmarks trafikministrar ett principavtal om en framtida fast förbindelse för bil- och tågtrafik över Fehmarn. I februari i år fastslog den borgerliga danska regeringen i sin regeringsförklaring att den ville fullfölja avtalet. I dag trafikeras Fehmarn bält av färjor mellan Rödbyhavn på den danska sidan och Puttgarden på den tyska. I Tyskland och Danmark pågår redan arbetet med de tekniska lösningarna, miljökonsekvenserna och finansieringen. Det första resultatet väntas kunna presenteras vid årsskiftet. Troligen blir förbindelsen en väg- och tågbro med fyrfilig motorväg och dubbla järnvägsspår. Den beräknas kosta cirka 39 miljarder svenska kronor plus sex-sju miljarder för enbart de danska markanslutningarna. Målet är att den 19 kilometer långa förbindelsen ska kunna börja byggas 2008 och öppnas för trafik Förbindelsen kommer att korta restiden från Malmö/Köpenhamnsregionen till Hamburg från fyra till tre timmar. (TT/DN, de/regierungserklaerung-, /regierungserklaerung-von-bunde.htm) Snabbare tåg i Finland Tågresorna blir betydligt snabbare runt om i Finland nästa höst, när genbanan mellan Kervo och Lahtis blir färdig. Dessutom förbättras förbindelserna avsevärt mellan Helsingfors och Tammerfors samt Helsingfors och Jyväskylä. Det är fråga om den mest betydelsefulla förnyelsen på flera årtionden i Finlands tågtrafik. Restiderna till östra Finland förkortas på en gång med en halv till en timme. Antalet tågturer i fjärrtrafiken ökar med cirka 5 procent. Förbindelserna till Helsingfors- Vanda flygplats förbättras klart. Nästa höst har VR i bruk all rullande materiel som beställts under de senaste åren. Totalt närmare 530 miljoner euro har investerats i persontrafikmateriel på 2000-talet. Nästa år kommer ännu ett nytt Pendolino-tåg samt rälsbussar och tvåvånings sovvagnar i trafik. Tack vare den nya materielen förbättras reskomforten och tågens servicenivå. Nästa höst börjar det gå ett nattåg till Rovaniemi, som består så gott som helt av nya sovvagnar i två våningar samt bilvagnar. Den direkta nattågstrafiken till Kemijärvi upphör dock den Resandet med fjärrtåg har i år visat en uppåtgående trend. I slutet av oktober hade antalet tågresor i fjärrtrafiken ökat med cirka , dvs. över 3 procent, jämfört med motsvarande tid i fjol. (VR) Ny Marco Polo-upphandling I slutet av november lanserade EG-kommissionen sin tredje anbudsrunda under Marco Polo-programmet. Programmet lanserades 2003 och målet är att minska trängseln på vägarna och att förbättra miljön. Budgeten i det här tredje utropet är på 30,1 miljoner euro ger möjlighet för olika företag att ge förslag till hur de vill forma nya transportlösningar inom godstransportområdet. Det berör projekt som flyttar gods från väg till järnväg, inre vattenvägar och kustsjöfart. Sista datum för att lämna in förslag är den 30 januari Bland de 12 vinnarna från den andra anbudsrundan som fick det största bidraget från kommissionen återfinns RoRo-Esperance, en RoRo färja mellan norra Spanien och norra Frankrike driven av Norfolkline Shipping BV som fick 4 miljoner euro. ItaloExpress, driven av TS Logistik AG, fick 3,5 miljoner euro för att införa en systematisk lösning för förbättrad gränsöverskridande tidsbero-

13 Internationell information December 2005 Nr 5 Sid 13/18 ende järnvägsgodstransport som innebär samarbete mellan konkurrerande logistikföretag genom en neutral katalysator. Här ingår också svenska intressen genom DHL Express Sweden AB. (http://europa.eu.int/comm/transport/ marcopolo/whatsnew/index_en.htm) Tyska järnvägen köper USA-företag Den tyska järnvägen DBAG är nu en av världens fem största logistikföretag. I slutet av november skrev DBAG-chefen Hartmut Mehdorn på kontraktet för köpet av det amerikanska logistikföretaget Bax global. Köpesumman ska ha uppgått till 950 miljoner euro. ERFA de fristående godsoperatörernas organisation ställer nu i fråga det här köpet. Eftersom DB är helt statsägt och inte har möjlighet att skapa de vinster som skulle krävas för att finansiera ett sådan köp, vill ERFA att kommissionen ska undersöka affären för att se om den tyska staten gav DB ej tillåtet statsstöd eller tillät andra bolag i koncernen att korssubsidiera. ERFA vill också att kommissionen undersöker om DB förstärker sin position i Tyskland till nackdel för de små och mellanstora järnvägsföretagen eller andra företag i logistikkedjan som blivit aktiva i sektorn sedan liberaliseringen påbörjades. Med dessa stora åtaganden för DB undrar ERFA också om DB kan upprätthålla sina åtaganden som banförvaltare. Därför vill ERFA att kommissionen och den tyska regeringen skapar möjligheter för en konkurrens på lika villkor genom att helt skilja banan från trafiken. (EIM, Deutsche Verkehr Zeitung, ERFA) RZD-Railion = sant Ryska järnvägen, RZD, och Railion Tyskland vill starta ett gemensamt internationellt logistikföretag. I det nya företaget, EurasiaRailLogistics, kommer RZD att ha 50,1 procent av aktierna och Railion Tyskland 49.9 procent. (X-Rail.net) Stinnes öppnar fler tjänster Stinnes, dotterbolag till DB, kommer att öppna en ny tjänst för sina kunder på sin hemsida, under rubriken international tariffs. Här kommer man ge informaiton om Stinnes frakttariffer, per land och per korridor. (EIM, Deutsche Verkehr Zeitung) Ryska järnvägen på rätt spår I Ryssland har järnvägen alltid spelat en stor roll. Förändringen av den ryska ekonomin under 1990-talet hade dock dramatiska effekter på järnvägen. Rysslands BNP föll med 45 procent mellan 1988 och 1998 vilket innebar att godstrafiken på järnväg minskade med över 60 procent 1998 och passagerartrafiken med knappt 50 procent Trots det transporterar RZD idag mer än 3,5 miljoner ton gods dagligen. Den järnvägsreform som genomförs och som nu är inne i sin andra etapp har tagit hänsyn till både europeiska och amerikanska erfarenheter. RZD separeras från staten vilket skapar möjligheter för privat kapital att komma i verksamheten. I den sista fasen i reformen, , kommer passagerartrafiken att separeras och utbudet ska vara kopplat till olika transportavtal med staten. Även privata godsoperatörer ska kunna komma in på marknaden. Men än så länge betalar godstrafiken förlusterna i passagerartrafiken. (International Railway Gazette, October 2005) CargoNet expanderar CargoNet ökar kapaciteten i Norge och Sverige för att kunna möta de ökade kraven från sina kunder. Det gäller sträckorna Oslo Bergen, Oslo Stavanger och Oslo Narvik. På de internationella rutterna ökas kapaciteten på sträckorna Oslo Stockholm, Oslo Göteborg, Oslo Malmö kontinenten och Oslo Jönköping/Älmhult. I Sverige vill man starta ett nytt koncept med tågskyttlar, vilket enligt CargoNet innebär större kapacitet, högre frekvens, bättre kvalitet, snabbare transporter och ökad flexibilitet. (X-rail.net) Svenska järnvägsstationer på försäljningslistan Svenska Jernhusen AB äger 400 fastigheter till ett värde av 7 miljarder kronor. Här ingår 175 stationer, godsmagasin och andra byggnader längs det svenska järnvägsnätet. Jernhusen säljer nu järnvägsstationerna. I år har stationen i Båstad sålts och på säljlistan finns Osby, Flen, Mariestad, Björkliden med flera. Andra som nyligen sålts är stationerna i Kungsbacka, Örebro Södra, Ytterby, Perstorp och Landskrona. Tågen stannar fortfarande vid stationerna men stationerna har fått en annan betydelse och några har spelat ut sin roll. Det är ofta kommunerna som är köpare av stationerna. Även företag kan vara intresserade och ibland en privatperson. Vanligt är att väntsalen behålls men att kommunen och andra tar över resten. Bakom utvecklingen ligger krav på lönsamhet. Jernhusen menar att staten inte kan driva en station bara för väntsalen. (SvD Näringsliv) Cityring i Köpenhamn I början av december blev den danska regeringen, Frederiksbergs kommun och Köpenhamns kommun eniga om att bygga en Cityring som ska stå färdig Cityringen kommer att betyda ett väsenligt lyft för kollektivtrafiken i den danska huvudstaden, där i framtiden 85 procent av innevånarna kommer att ha tillgång till spårbunden trafik. Cityringen ska gå i en tunnel under City, brokvarteren och Frederiksberg. Ringen får 17 underjordiska stationer av samma typ som till exempel Kongens Nytorv. Avtalet om Cityringen innebär också utveckling av ett nytt stadsområde i Nordhavnen. Man kommer också att etablera en förbindelseväg mellan motorvägen till Helsingör och Nordhavnen. Kostnaden för projektet beräknas till 15 miljarder danska kronor. (www.trm.dk) Berlin Moskva på 3,5 dagar Den tyska godsoperatören Railion, polska PKP, vitryska BC och ryska RZD lyckade köra ett 1600 ton tungt godståg med en snitthastighet på 100 km timmen de 1800 kilometerna mellan Berlin till Moskva över Warszawa och Minsk. Normalt tar det upp till 10 dagar för ett tåg och mellan 4 5 dagar för en lastbil. I sträckan

14 Internationell information December 2005 Nr 5 Sid 14/18 ingick också omlastning vid den vitryska gränsen. (EIM, Deutsche Verkehr Zeitung) Lokförarutbildning utanför järnvägen Fler och fler länder släpper sin lokförarutbildning till utbildningsinstitutioner utanför järnvägen. Schweiziska Login öppnar från och med 1 januari 2006 en utbildning inom ramen för den schweiziska utbildningsorganisationen för kollektivtrafik. SBB och BLS Lötschbergbahn och andra har lämnat över utbildningen till Login. Det är också möjligt att utbilda sig utan att vara anställd av något järnvägsföretag. Även i Danmark öppnas nu lokförarutbildningen för alla. (www.login.org, La Liberté, X-rail.net, B2005/ htm) K industrier i Malmö enda godsvagnstillverkaren K Industrier i Malmö är nu enda nordiska tillverkare av godsvagnar i sedan man tar över den produktion som Talgo Oy hittills bedrivit i Finland. Talgo kommer istället att koncentrera sin produktion på vagnar för passagerartrafik. K Industrier grundades 2001 och har sitt ursprung i Kockums varv. Bolaget har 65 anställda och omsätter 160 miljoner kronor. Talgo Oy ingår i spanska Talgo. I Finland har bolaget ungefär 400 anställda och omsätter 50 miljoner euro. (X-rail.net) RNE publicerar handbok RNE, RailNetEurope, har nu publicerat sin handbok för internationell tidtabellsläggning. Handboken beskriver processen för koordineringen av de internationella tidtabellerna i alla dess faser och ska användas av alla RNE-medlemmar. Handboken står att finna på RNE:s hemsida eller hos varje One-stop-shop (OSS). (RailNetEurope, RNE affärskonferens i Wien. RNE:s andra affärskonferens hölls i början av december i Wien och målet var att informera kunderna om det gångna årets verksamhet och om vad som ska ske under det kommande året. Presentationer från RNE-medlemmar, kunder och andra intressenter fyllde dagen. Kunderna framhöll svårigheterna med att få bra kvalitet på sina transporter och svårigheterna med att få tillstånd att köra i olika länder. (Referat Network Rail) Integrerade hämmar trafikökning Enligt Netzwerk Privatbahnen i Tyskland, är de integrerade järnvägsföretagen med både bana och trafik i samma organisation det största hindret för järnvägsmarknadens utveckling. Trots att produktiviteten ökat, har ändå järnvägsmarknaden för gods gått tillbaka. Netzwerk Privatbahnen menar att med en oberoende banförvaltare i Tyskland öppen för många privata järnvägsföretag skulle järnvägen där kunna utvecklas snabbare. Netzwerk Privatbahnen framförde samma åsikter vid den DG TREN workshop som hölls i Bryssel den 7 september om Regulatory bodies, där organisationen beskrev sin syn på utvecklingen i Tyskland. Man menar att trots att den nya järnvägslagen i Tyskland trädde i kraft i april 2005, har inte konkurrensförhållandena i Tyskland förbättrats. Nätverket menar att regleringsorganet är för svagt för att kunna garantera icke-diskriminerande tillgång till det tyska järnvägsnätet, förvaltat av DB Netz inom koncernen DBAG. (Deutsche Verkehr Zeitung, EIM, DG TREN) Reorient för intermodala transporter Reorient är ett EU-finansierat projekt som vill ta reda på hur marknadsöppning och förbättrad driftskompatibilitet kan på ett lönsamt sätt utnyttjas inom en intermodal godskorridor som binder samman Norden med centrala och sydöstra Europa. Den kommer att ge ny kunskap om hur EU: s första järnvägspaket tillsammans med direktivet om driftskompatibilitet för det konventionella nätet kommer att förändra hur järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare agerar, hur kvaliteten på järnvägstransporterna utvecklas och hur efterfrågan på intermodala godstrafiklösningar utvecklas. Reorient kommer nu att utveckla en studie som ska ge strategiska och operationella lösningar för sömlösa gränsöverskridande godstransporter. (www.toi.no) Bättre grannförbindelser föreslår högnivågrupp Förra året drog den Europeiska kommissionen igång en högnivågrupp under ledning av förra transportkommissionären Loyola de Palacio för att undersöka hur transportförbindelserna med det utvidgade EU:s grannar ska kunna förbättras. Svaret kom nu i början av december och rekommendationerna innehåller en blandning av infrastrukturprojekt och andra åtgärder för att stimulera handeln och underlätta trafikflödena längs fem huvudkorridorer. De fem huvudkorridorerna är: 1. Sjömotorvägar för att förbinda länderna kring Östersjön, Atlanten, Medelhavet och Svarta havet samt med en utvidgning genom Suezkanalen. 2. En nord-ostlig korridor för att förbinda Europeiska unionen med Norge och Ryssland och den transsibiriska järnvägen. 3. En central axel för att förbinda EU med Ukraina, Svarta havet, Ryssland och den transsibiriska järnvägen. 4. En sydöstlig axel för att förbinda EU med Balkan och Turkiet, Kaukasien och Kaspiska havet samt med de östra medelhavsländer och Egypten. 5. En sydvästlig korridor för att förbinda EU med Schweiz å ena sidan och Marocko samt en Nordafrikansk axel mot Egypten å den andra. Gruppen föreslår en rad åtgärder inkluderande olika internationella överenskommelser för att komma vidare. När det gäller järnvägsområdet, förutsätter man att regelverket rörande COTIF och OSJD förs samman, att den nuvarande transportlagstiftningen blir mer sammanhängande, att ERTMS införs i huvudkorridorerna och att ett standardiserat telematiksystem för godstrafiken införs. Det handlar också om att underlätta tullprocedurer och gränskontroller, harmonisering av olika transportdokument, införande av one-stopshops, bättre godssäkerhet med mera. (Midday Express, IP/05/1544)

15 Internationell information December 2005 Nr 5 Sid 15/18 Hårdare krav på kör- och vilotider Järnvägens organisationer har länge fört fram kravet att EU hårdare måste kontrollera lastbilschaufförernas kör- och vilotider för att undvika osunda konkurrensfördelar för vägtrafiken. Europaparlamentet och rådet kom i början av december överens om att förbättra lagstiftningen och att öka kontrollerna. Lastbilschaufförerna måste ha minst två dagars ledighet varannan vecka och en längre viloperiod varje dag. Dessutom får de inte köra längre tid än 56 timmar i veckan mot idag 74. De nya reglerna kommer också att harmoniera regelverket mellan de olika EU-länderna och förbättra vägsäkerheten. Transportkommissionären Jacques Barrot sade att det här ger arbetarna i transportsektorn större rättigheter och skyddar mot social dumping. Medlemsstaterna kommer fortfarande att kunna tillämpa striktare regler inom sina gränser, men de kan inte gå under de minimiregler som nu antagits. När det gäller arbetstiderna för lastbilschaufförerna, har också kommissionen nu i december sänt ett budskap till Österrike, Tjeckiska republiken, Tyskland, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Holland, Portugal och Spanien för att de ännu inte infört de nu gällande reglerna i sin lagstiftning. Om inte länderna följer lagstiftningen, kommer kommissionen att dra dem som felat inför EG-domstolen. (Midday Express, IP/05/1538, DG TREN) Kommissionen undersöker belgiskt stöd Europeiska kommissionen inledde i början av december en formell undersökning av det stöd som SNCB:s dotterbolag Inter Ferry Boats fått när bolaget var i knipa i början av 2000-talet. (Midday Express, IP/05/1540) Grönt ljus för belgiskt stöd ABX Logistics, ett dotterbolag till belgiska järnvägen SNCB, har haft ekonomiska svårigheter, tidigare beskrivna i Internationell information. Nu har kommissionen gett klartecken till ekonomiskt stöd på 176 miljoner euro till bolaget under dess rekonstrueringsprocess. Bolagets verksamhet kommer att skäras ner i Tyskland och Holland för att kunna återfå lönsamheten, och bolaget kommer att överföras till privata intressen. Kommissionen poängterade att de riktlinjer om statsstöd som kommer att utarbetas för järnvägssektorn kommer att ta upp frågan om den garanti som järnvägsföretagen åtnjuter i flera medlemsstater. (Midday Express, IP/05/1539) Transport Direct för intermodala resor Transport Direct är en trafikportal i Storbritannien som vill ge en fullständig och användarvänlig information anpassad till resor med flera transportslag och också biljettservice. Den vill kitta ihop resor med järnväg, tunnelbana, buss, bil, färjor, flyg, cykel och per fot. Målet på lång sikt är att den som planerar en resa ska kunna få all sin information från portalen för alla transportslag inklusive kartor, information i realtid för avvikelser från tidtabellen för bussar och tåg och möjlighet att köpa alla typer av biljetter. Även resor med bil finns med i konceptet för att visa på alternativa rutter, var det är köer eller andra trafikhinder och där det är fördelaktigare att resa med kollektiva färdmedel. Transport Direct är utvecklat gemensamt mellan det brittiska transportministeriet, Skottland och Wales. Intresset och omdömet från allmänheten om Transport Direct har varit mest positivt. Frågorna handlar ofta om förstagångsresor på rutter som inte är kända. Sedan lanseringen i december 2004 har besöken på portalen ökat stadigt. Från cirka besökare per vecka till mer än nu. Det är dock svårt att få portalen lönsam. (Banverket Trafik, JÄRNVÄGSSYSTEM EIM om ERTMS Godstrafiken på järnväg behöver ERTMSinförande korridor för korridor, menar EIM, European Rail Infrastructure Managers. EIM anser att medlemsstaterna och infrastrukturförvaltarna ska skriva under på att införa ERTMS på hela godskorridorer, och då inkluderande rangerbangårdar, hamnar, godsterminaler etc. vid ett bestämt datum. De ska också garantera att gamla och nya system kan samexistera under ett antal år. Detta skulle göra det möjligt för järnvägsföretagen att optimera sina investeringar i ombordutrustning. EG-kommissionen kommer att ge ett stort bidrag till implementeringen av ERTMS, och EIM anser det viktigt att de här medlen används på bästa sätt i de korridorer som har den största tillväxtpotentialen. Bakgrunden till införandet av ERTMS, European Rail Train Management System, är att underlätta de gränsöverskridande transporterna. Efter tio års arbete är nu systemet moget för införande i stor skala i de europeiska järnvägsnäten. Kontrakt har skrivits med leverantörer inte bara i europeiska länder, utan också med Korea och Taiwan. (EIM) Kick-off för korridor B I mars antog järnvägsindustrin och EG-kommissionen ett Memorandum of Understanding för införandet av trafikstyrningssystemet ERTMS på det europeiska järnvägsnätet. Vid det andra styrmötet i september beslöts att också inkludera Skandinavien i de viktiga korridoranalyserna. De drog igång i oktober och beräknas vara avslutade till mars månad För korridor B, sträckan Neapel Stockholm, hölls kick-off mötet i mitten av oktober i Bryssel med bland andra deltagare från Banverket och Tågoperatörerna. Man diskuterade olika migrationsstrategier och fick en första indikation på användbara rutter och de kriterier som gäller för val av rutter. Kartor presenterades också av bland andra Banverket. Mötet ventilerade synpunkterna från järnvägsföretagen när det gällde relationen mellan kostnader och nyttor av att få ett driftskompatibelt system. Ett stort problem för företagen är de höga kostnaderna för att utrusta tågen med ERTMS. Arbetet går vidare med att bland annat ta fram en gemensam datastruktur där

16 Internationell information December 2005 Nr 5 Sid 16/18 de deltagande förvaltningarna ska lägga in sina tekniska och kommersiella data samt den tekniknivå man planerar, dess införande, användningsområdet jämfört med nuvarande system, kostnader, nyttor och de svårigheter som kan förutses. (ERTMS Corridor B, Banverket) ERIM mot fullbordan Arbetet med första delen av UIC-projektet ERIM (European Railway Infrastructure Masterplan) går mot sitt slut och rapport för denna del förväntas komma vid årsskiftet. Stora delar av det arbete Banverket lagt ner inom ERIM kommer direkt att kunna återanvändas i EU-projektet med korridor B för införande av ERTMS. (Banverket) Om TSD, CST med mera Möte 38 med EU:s kommitté för driftskompatibilitet och säkerhet i de europeiska järnvägssystemen hölls i oktober i Bryssel (Art. 21-kommittén). Kommittén antog då mandat för den europeiska järnvägsbyrån, ERA, att utveckla Gemensamma säkerhetsmål (Common Safety Targets, CST) och Gemensamma säkerhetsmetoder (Common Safety Methods, CSM). CSM ska rapporteras i maj 2008 och CST i maj På medlemsstaternas begäran ska ERA ta fram halvtidsrapporter för dessa arbeten. Kommissionen har uppmanat medlemsstaterna att skicka in nationella säkerhetsregler till ERA senast april 2006 (nationellt språk accepteras). Reglerna ska vara öppna och tillgängliga för alla och medlemsstaterna har ansvar för att de publiceras. ERA kommer också att publicera dem i någon form, dock inte de säkerhetsregler som ägs av privata företag. När CST och CSM har publicerats måste nya nationella säkerhetsreglerna harmoniera med dessa. ERA vill också få in årliga rapporter från medlemsstaterna hur det går med utfärdade av säkerhetsintyg, till exempel hur många som utfärdats men också hur många företag som fått avslag och på vilka grunder. Senast 2007 måste medlemsstaterna börja skicka in detta underlag. Man ska också starta upp ett nätverk för medlemsstaternas haverikommissioner för att få fram gemensamma statistikmetoder. Mötet diskuterade också TSD säkerhet i järnvägstunnlar, TSD tillgänglighet för funktionshindrade och uppdatering av TSD för höghastighetståg. Kommittén antog ett mandat för ERA att ta fram tredje prioritetens TSD:er för det konventionella järnvägssystemet med mindre justeringar. Dessa TSD:er är Infrastruktur, Energi, Lok och motorvagnar, Personvagnar samt Telematik för persontåg. TSD Infrastruktur och Energi ska vara klara 30 månader efter det att ERA fått mandatet. TSD Lok och motorvagnar, Personvagnar och Telematik för persontåg ska vara klara 36 månader efter det att ERA fått mandatet. Hösten 2004 godkände kommittén fyra TSD:er för det konventionella järnvägssystemet, med reservation för översättningarna. Kommissionen har ännu inte fattat något beslut om dessa. Detta beror på de svårigheter man haft med översättningarna från engelska till de 19 övriga EG-språken. Kommissionen kommer att fatta beslut om TSD Buller och Telematikapplikationer för gods i år. Det är dock oklart om när beslut om TSD Godsvagnar, Trafikstyrning samt Drift och ledning kan beslutas. Vissa medlemsstater har ännu inte granskat sina varianter. Ett stort problem för införandet av ERTMS är att specifikationerna för ETCS ännu är ofullständiga. Man arbetar idag efter version subset 108 i flera stater där man bygger ERTMS-linjer. Version som innehåller väsentliga funktioner för Sverige kommer troligen inte fram förrän nästa höst. Ett antal stater kommer inom kort att ratificera COTIF-avtalet om gränsöverskridande järnvägstrafik. Annex F och G (ATMF och APTU) i detta avtal behandlar tekniska krav på godsvagnar samt process för godkännande. Dessa annex riskerar att stå i strid med TSD Godsvagnar och kraven på processen för godkännandet. Vid ett OTIF-arbetsmöte i oktober 2004 där medlemsstaterna och Europeiska kommissionen deltog utsåg man en minigrupp för hantering av godsvagnar i framtiden. Denna minigrupp har tagit fram en rapport som beskriver nödvändiga förändringar av Annex F och G till COTIF-avtalet så att dessa stämmer överens med TSD Godsvagnar. Dessutom är det viktigt att EU kan ändra i TSD utan att fråga OTIF. Kommissionen anser nu att det är mycket viktigt att alla EU-representanter som har kontakter med OTIF har ett gemensamt remissvar på denna rapport, och att EU protesterar mot den nämnda icke-överensstämmelsen. Kommissionen har med anledning av detta upprättat ett remissvar innehållande sju rekommendationer, och detta dokument har överlämnats till Sveriges OTIF-representant. OTIF s generalförsamling ägde rum i november. Det 39:e mötet med kommittén hölls i mitten av december i Bryssel. Då antogs bland annaten uppdatering av TSD gällande delsystemet Trafikstyrning och Signalering. En arbetsgrupp tillsattes för att reda ut frågan om hur godsvagnar ska hanteras innan TSD för Godsvagnar träder i kraft hösten Nästa möte i kommittén äger rum i mars. (Järnvägsstyrelsen) UIC-projekt för elmätning Att mäta ellokens förbrukning direkt i loken kan bli ett viktigt medel att minska förbrukningen av el och därmed också att minska kostnaderna för järnvägsföretagen. Sverige, Norge och Danmark har utvecklat ett system som med en enkel mätare i loket sänder signaler via GSM eller GSM-R systemet via Internet både till dem som tillhandahåller energin och till järnvägsföretagen. Flera andra europeiska länder håller på att utveckla sina egna mer eller mindre komplicerade system och det är nu viktigt att den standard som arbetas fram inte låser tekniskutvecklingen till stora komplicerade och därmed dyra system. Det skandinaviska systemet gör det bland annat möjligt för järnvägsföretagen att köpa sin energi på den fria marknaden och gör det möjligt för dem att analysera varje dragfordons energiförbrukning. Dessutom blir det lättare att beräkna energiåtgången för den internationella trafiken och skapa en one-stop-shop för köp och fakturering av elenergin. Inom UIC vill man nu dra igång en arbetsgrupp för att analysera olika lösningar och vid ett möte i Frankfurt i slutet av november föreslogs ett projekt för mätning och fakturering där en representant för Jernbaneverket nu är föreslagen som projektledare. De skandinaviska deltagarna i mötet ville också att ett nytt projekt som

17 Internationell information December 2005 Nr 5 Sid 17/18 ska utreda de legala problemställningarna för system skulle inrättas. Huruvida frågan om energimätning ska hanteras av järnvägsbyrån ERA hänger samman med om de nya energimätningssystemen kan kräva obligatorium. Det nya UIC-projektet ska klubbas vid ett möte den 18 januari i Paris. (Jernbaneverket) Starkare styrning av CEN CEN det europeiska standardiseringsorganet arbetar bland annat med järnvägsstandarder i sin arbetsgrupp TC 256. Vid det seminarium som CEN höll i Lille i november, framkom att CEN endast i liten utsträckning styrs av järnvägarnas och järnvägsindustrins agenda. Därför menar nu Network Rail i ett brev till den engelska standardiseringsmyndigheten British Standards, att styrningen av CEN måste ses över för att göra det möjligt för järnvägsindustrin att bättre prioritera utvecklingen av de standarder industrin behöver. Network Rail drar paralleller till arbetet inom den nya järnvägsbyrån, ERA, där industrin inte bara är representerad i de olika arbetsgrupperna, utan också i styrelsen. Network Rail föreslår nu att skapa ett tekniskt rådgivande organ till TC 256 som skulle kunna ge ledning till arbetet i kommittén för att säkerställa kopplingen till industrins behov och arbetet inom ERA. Vid mötet i Lille, framhöll EG-kommissionen att det är önskvärt att CEN i sitt arbete också gör kostnadsnyttoanalyser, på samma sätt som när de tekniska specifikationerna för driftskompatibilitet arbetas fram inom ERA. (Network Rail) InnoTrack igång Projektet InnoTrack under det sjätte ramprogrammet för forskning har nu startat. Projektets mål är att utveckla system för att minska livscykelkostnaderna för järnvägsinfrastrukturer samtidigt som man förbättrar farbarhet, tillgång, säkerhet och underlättar underhållet. Forskningen ska ske inom fyra områden: underbyggnad, växlar, räler och logistik för arbete med underhåll och reinvesteringar. Man kommer också att ta fram en metod för att göra livscykelkostnadsberäkningar som ska kunna användas av alla infrastrukturförvaltare i Europa. Detta görs eftersom som kraven på järnvägstransporterna ökar med tyngre tåg, högre axellaster, högre hastigheter och ökade accelerations- och bromskrafter. I InnoTrack deltar många parter från järnvägsindustrin, järnvägens organisationer, infrastrukturförvaltare som Banverket och forskningsinstitutioner som Chalmers. UIC kommer att fungera som projektkoordinator för InnoTrack och Björn Paulsson från Banverket har utsetts att vara projektledare för det arbetet. Projektet InnoTrack har också en jämställdhetsplan. Man vill säkerställa jämställdhet inom InnoTracks konsortium, man vill peka på kvinnors roll i järnvägsindustrin och man vill uppmuntra unga kvinnliga forskare att göra sin karriär inom järnvägsindustrin. (Innotrack) Galileo i rymden Det europeiska satellitpositioneringssystemet Galileo är nu på väg mot den operativa fasen. I december ska den första satelliten i system skjutas upp från Baikonur i Kazakstan. Satelliten är döpt till GIOVE, som betyder Galileo In Orbit Validation Element. Satellit nummer två beräknas skjutas upp under våren De här första satelliterna kommer att göra det möjligt att verifiera den teknologiska funktionen och ge viktiga data för hur Galileo-systemet ska fungera i rymden kommer de första driftsatta Galileo-satelliterna att skjutas upp. Huvudkontoret för Galileoutvecklingen kommer att förläggas till Toulouse i Frankrike, redan ett centrum för Europas flygindustri. transport/galileo Anti-terrorism i London I november anordnade UITP och Transport for London den första internationella konferensen om strategier för att stoppa terroristattacker mot kollektivtrafiksystem. Konferensen drog också slutsatser från händelserna i London i somras, och fokuserade på att förhindra incidenter och att förbättra möjligheten till snabba insatser vid eventuella attacker. Den brittiske transportministern Alistair Darling menade vid mötet att man måste nå en balans mellan kraven på säkerhet och möjligheten att enkelt och snabbt ta sig fram i trafiken. I Storbritannien reser varje år över en miljard passagerare med järnvägen och varje dag färdas tre miljoner människor med tunnelbanan i London. Han menade att Storbritannien har levt med terroristhot under decennier både på Nordirland och i England. Men de nya hoten med självmordsattacker fordrar ett annat sätt att skydda resenärer och trafiksystem. På flygplatser är resenärerna vana vid säkerhetskontroller, och skulle känna sig osäkra om de inte funnes, fortsatte Alistair Darling. Men att skydda kollektivtrafiksystem som järnvägar eller tunnelbana är något helt annat. Existerande åtgärder som övervakningskameror synliga vakter är viktiga, men också ny teknologi måste utvecklas för att bättre kunna skydda resenärerna, menade han. Dessutom är det viktigt att hålla i medvetandet att transportsystemen är internationella en attack kan komma där säkerhetssystemen är minst utvecklade. Därför är nära internationellt samarbete viktigt. Att också se till att möjligheterna till snabba räddningsinsatser efter en eventuell attack och att se till att berörd trafik åter kommer igång utan dröjsmål är också en viktig prioritering. Här måste de olika inblandade myndigheterna tillsammans med regeringen dra åt samma håll, avslutade Alistair Darling. (Department for Transport) RFF och SNCF måste förbättra banan Frankrikes transportminister Dominique Perben har nu bett RFF och SNCF att ta fram en aktionsplan för att förbättra tillståndet för infrastrukturen i landet. Det följer av en expertrapport som kritiserat hur underhållet för närvarande styrs. Under de senaste 30 åren har antalet spårbyten sjunkit från 1100 km per år till 500 km, vilket innebär att spåren måste hålla i mellan 60 och 70 år, jämfört med mellan 20 och 50 år hos andra europeiska järnvägar. Rapporten menar att budgeten för spårbyten måste ökas med 300 miljoner euro per år från och med 2006

18 Internationell information December 2005 Nr 5 Sid 18/18 fram till 2010 och med 240 miljoner euro per år under perioden 2010 till Även underhållsbudgeten för spåren måste ökas till 1,1 miljarder euro per år fram till (International Railway Journal) Slovakien inför EG-domstolen Slovakien är kallad till EG-domstolen eftersom man ännu inte implementerat lagstiftningen enligt direktiv 96/46 som vill säkerställa driftskompatibilitet för det transeuropeiska höghastighetsnätet för järnväg i Europa. (EIS) PERSONNYTT Lamoureux lämnar Chefen för DG TREN, François Lamoureux, kommer att lämna sitt jobb under början av Under hans tid som generaldirektör har många nya lagstiftningsförslag inom energi och transporter både sett dagens ljus och accepterats av lagstiftarna rådet och parlamentet. (EIS) EIM får ny styrelse Vid EIM:s generalförsamling i december valdes Bert Klerk från ProRail till ny ordinarie ordförande. Styrelsen utökades med en vice-ordförande. De tre vice-ordförandena är Ossi Niemimuukko, RHK, Paul Plummer, Network Rail och Hubert de Mesnil, RFF. (EIM) Ny chef i Turkiet Ny chef för den turkiska järnvägen TCDD är Süleyman Karaman. (TCDD) RNE anställer RNE, RailNetEurope, har anställt en IT manager från ÖBB, Jürgen Heissenberger, en projektledare, Silvia Carloni från RFI och en tidtabellsexpert, Pierre Chauvin från RFF. (RNE GA) KONFERENSER Eurorail 2006 Eurorail 2006 äger rum den 31 januari 1 februari i Bryssel och kommer att behandla passagerar- och godstrafik på järnväg. Bland talarna märks Jan Sundling, Green Cargo, Aad Veenman, chef för holländska järnvägen, Tony Berkeley, Rail Freight Group och Mireille Faugère, SNCF. (www.terrapinn.com/2006/eurorail) Safety and security at Eurorail 2006 Vid Eurorail 2006 kommer en workshop att diskutera säkerhet inom det nya europeiska ramverket. Samtidigt kommer man att diskutera frågor om skydd av anläggningar. Workshopen äger rum den 30 januari, alltså dagen före huvudkonferensen. (www.terrapinn.com/2006/eurorail) Finansiering av investeringar Den 30 januari, alltså dagen före Eurorail 2006, inbjuder PriceWaterhouseCoopers till en workshop om hur man ska finansiera investeringar i järnvägsnätet. Deltagare bland andra från EG-kommissionen. (www.terrapinn.com/2006/eurorail) Metrorail 2006 För alla som på något sätt har ansvar för frågor kring tunnelbanor, äger konferensen Metrorail 2006 rum i Barcelona den mars (www.terrapinn.com/2006/metrorail) Rail investment 2006 European Railway Review organiserar februari konferensen Rail Investment South-East Europe 2006 i Zagreb, Kroatien. Det är den kroatiska järnvägen tillsammans med Voest Alpine, Vossloh och Bombardier som står bakom. Bland deltagarna återfinns därutöver representanter från Makedoniens järnvägar, Sloveniens järnvägar, de grekiska järnvägarna, UIC, den europeiska investeringsbanken och representanter för aktuella järnvägskorridorer. (http://www.russellpublishing.com/ri- SEE/RISEE.htm) Seminarium om den brittiska erfarenheten Den 23 februari kommer EIM att hålla ett seminarium i Bryssel om den brittiska erfarenheten av ett järnvägssystem där infrastrukturen är skild från trafiken. Bakgrunden är den kritik som riktats mot det brittiska systemet, trots den oerhörda ökningen av trafiken, både på gods-och persontågssidan. Man vill bemöta kritiken och visa på positiva exempel från utvecklingen av det brittiska järnvägssystemet. Konferensen äger rum på Scotland House, vid place Schumann, i EU-kvarteren. Anmälan till EIM. (EIM) Gemensamt seminarium EIM och CER Nästa år kommer EIM och CER att anordna sitt nu traditionella högnivåseminarium för infrastrukturförvaltare i Europa för att diskutera aktuella frågor. Datum är ännu inte spikat, men är föreslaget till i maj. (EIM) EIM-seminarium om vitboken Den 29 mars 2006 kommer EIM att tillsammans med andra organisationer hålla en konferens i Bryssel om införandet av det första järnvägspaketet och halvtidsöversynen av vitboken. (EIM)

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om kommissionens meddelande "Mot ett järnvägsnät för godstransporter".

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om kommissionens meddelande Mot ett järnvägsnät för godstransporter. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 13 februari 2008 (18.2) (OR. en) 6426/08 TRANS 43 NOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Komm. förslag nr: 14165/07 TRANS 313 Ärende: Meddelande från

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 8 november 2001 PE 306.835/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Francesco Turchi (PE 306.835) Transeuropeiska nät - årsrapport 1999 enligt artikel

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för transport och turism 2015/...(BUD) 23.6.2015 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för transport och turism till budgetutskottet över Europeiska unionens allmänna

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM105. Ändring av direktiv om användning av hyrda fordon för godstransporter på väg. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM105. Ändring av direktiv om användning av hyrda fordon för godstransporter på väg. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Ändring av direktiv om användning av hyrda fordon för godstransporter på väg Näringsdepartementet 2017-07-05 Dokumentbeteckning KOM(2017) 282 Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

Hur påverkar EU:s transportpolitik oss på hemmaplan?

Hur påverkar EU:s transportpolitik oss på hemmaplan? Hur påverkar EU:s transportpolitik oss på hemmaplan? Ebba Bjerkander Ebba.bjerkander@centralsweden.be 2016.03.18 Kontoret Eva Björk Director - Påverkansarbete inom sammanhållningspolitik Ebba Bjerkander

Läs mer

1. Godkännande av den preliminära dagordningen

1. Godkännande av den preliminära dagordningen Kommenterad dagordning 2015-06-01 Näringsdepartementet Sekretariatet för EU och internationella frågor TTE-rådet (transport) den 11 juni 2015 1. Godkännande av den preliminära dagordningen Icke lagstiftande

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 25 oktober 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 25 oktober 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 25 oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0028 (COD) 13676/16 TRANS 399 CODEC 1515 FÖLJENOT från: inkom den: 24 oktober 2016 till: Komm. dok. nr: Ärende:

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.5.2014 COM(2014) 291 final 2014/0152 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal mellan Europeiska unionen och

Läs mer

Bryssel den 12 september 2001

Bryssel den 12 september 2001 Bryssel den 12 september 2001 Enligt Anna Diamantopoulou, kommissionens ledamot för sysselsättning och socialpolitik, genomgår EU:s arbetsmarknader en omvandling. Resultaten har hittills varit positiva,

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

Svensk infrastruktur i det transeuropeiska transportnätet

Svensk infrastruktur i det transeuropeiska transportnätet Svensk infrastruktur i det transeuropeiska transportnätet TMALL 0141 Presentation v 1.0 Lena Erixon Generaldirektör Europaparlamentet och Rådets förordning nr 1315/2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM57. Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM57. Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet Regeringskansliet Faktapromemoria Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet Miljödepartementet 2016-03-21 Dokumentbeteckning KOM(2016) 53 Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Remissvar N/2013/6347TE Förslag från Europeiska kommissionen om det 4:e Järnvägspaketet

Remissvar N/2013/6347TE Förslag från Europeiska kommissionen om det 4:e Järnvägspaketet Hans Brändström/Ulf Andersson Näringsdepartementet SWEDTRAINs styrelse genom Magnus Davidsson Remissvar N/2013/6347TE Förslag från Europeiska kommissionen om det 4:e Järnvägspaketet SWEDTRAIN är branschföreningen

Läs mer

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET 4.8.2011 Europeiska unionens officiella tidning C 229/1 II (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPAPARLAMENTET Arbetsordning för Konferensen mellan de parlamentariska

Läs mer

SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson

SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson SKL tycker om Sverigeförhandlingen Höghastighetsbanor är positivt och ska finansieras med statliga medel. Det är ny infrastruktur av stort

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism ARBETSDOKUMENT. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism ARBETSDOKUMENT. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism 16 september 2003 ARBETSDOKUMENT om Europaparlamentets och rådets direktiv om allmänt införande av och driftskompatibilitet

Läs mer

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING Det går inte att skapa en enhetlig europeisk vägtransportmarknad utan att harmonisera lagstiftningen i medlemsstaterna. Europeiska unionen har vidtagit

Läs mer

Vill ni arbeta med transport och infrastruktur i Skandinavien?

Vill ni arbeta med transport och infrastruktur i Skandinavien? Vill ni arbeta med transport och infrastruktur i Skandinavien? Att söka stöd till projekt inom transport från EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak INNEHÅLL Jobba med hållbar transport över

Läs mer

Rådets möte i TTE energi den 26 juni 2017

Rådets möte i TTE energi den 26 juni 2017 Kommenterad dagordning rådet 2017-06-15 Miljö- och energidepartementet Rådets möte i TTE energi den 26 juni 2017 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen Icke lagstiftande verksamhet 2. A-punkter

Läs mer

Revidering av TEN-riktlinjerna vad betyder det för Sverige?

Revidering av TEN-riktlinjerna vad betyder det för Sverige? Revidering av TEN-riktlinjerna vad betyder det för Sverige? Niklas Lundin Vad är TEN? Trans European Network Finns för transporter (TEN-T) och energi (TEN- E) Blev en del av EU efter Maastrichtföredraget

Läs mer

5b var lägre än beräknat

5b var lägre än beräknat FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU ÅR 2007 VAR LÄGRE ÄN BERÄKNAT 1/5 Finlands kalkylmässiga nettobetalning till Europeiska unionen var 172 miljoner euro 2007, dvs. 32 euro per invånare. Nettobetalningen

Läs mer

Kommittédirektiv. En modern reglering av person- och godstransporter på järnväg. Dir. 2013:79. Beslut vid regeringssammanträde den 29 augusti 2013

Kommittédirektiv. En modern reglering av person- och godstransporter på järnväg. Dir. 2013:79. Beslut vid regeringssammanträde den 29 augusti 2013 Kommittédirektiv En modern reglering av person- och godstransporter på järnväg Dir. 2013:79 Beslut vid regeringssammanträde den 29 augusti 2013 Sammanfattning Den civilrättsliga lagstiftningen om järnvägstransporter

Läs mer

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG.

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. Jag, min kommun och europeiseringen Rutger Lindahl Centrum för Europaforskning (CERGU) Göteborgs universitet INTERNATIONALISERING och GLOBALISERING inte bara

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4, 29.7.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning C 247/127 RÅDETS REKOMMENDATION av den 8 juli 2014 om Finlands nationella reformprogram 2014, med avgivande av rådets yttrande om Finlands stabilitetsprogram

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om Regionkommitténs sammansättning SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET I artikel 305

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

11296/3/14 REV 3 ADD 1 /gw 1 DGE 2 A

11296/3/14 REV 3 ADD 1 /gw 1 DGE 2 A Europeiska unionens råd Bryssel den 11 december 2014 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0105 (COD) 11296/3/14 REV 3 ADD 1 TRANS 345 CODEC 1531 PARLNAT 271 UTKAST TILL RÅDETS MOTIVERING Ärende:

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

KONSTI TUTIONEN OCH FOLK OMRÖST NINGARNA, EN LÄGES BESKRIVNING. 8b/2005 KONSTITUTIONEN OCH FOLKOMRÖSTNINGARNA, EN LÄGESBESKRIVNING

KONSTI TUTIONEN OCH FOLK OMRÖST NINGARNA, EN LÄGES BESKRIVNING. 8b/2005 KONSTITUTIONEN OCH FOLKOMRÖSTNINGARNA, EN LÄGESBESKRIVNING KONSTITUTIONEN OCH FOLKOMRÖSTNINGARNA, EN LÄGESBESKRIVNING Det konstitutionella fördragets ikraftträdande 8b/2005 KONSTI TUTIONEN OCH FOLK OMRÖST NINGARNA, EN LÄGES BESKRIVNING Fördraget om en konstitution

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.7.2001 KOM(2001) 411 slutlig Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT om tjänsteföreskrifter och allmänna villkor för utövande

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV A7-0041/8. Ändringsförslag. Marina Yannakoudakis för ECR-gruppen

SV Förenade i mångfalden SV A7-0041/8. Ändringsförslag. Marina Yannakoudakis för ECR-gruppen 7.3.2012 A7-0041/8 8 Punkt 9 9. Europaparlamentet uppmanar rådet att gå vidare med parlamentets ståndpunkt om en ändring av direktivet om mammaledighet, framför allt när det gäller ersättning till kvinnor

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.1.2008 SEK(2008) 24 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Dokument som åtföljer rapporten om konsekvensanalysen av förslag för att modernisera

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM82. En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM82. En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område Regeringskansliet Faktapromemoria En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område Justitiedepartementet 2016-05-18 Dokumentbeteckning KOM (2016) 216 Rekommendation

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.3.2011 KOM(2011) 148 slutlig 2008/0062 (COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 294.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Läs mer

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C Europeiska unionens råd Bryssel den 10 februari 2017 (OR. en) 5776/17 NOT från: till: Ordförandeskapet IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Ärende: Förberedelser

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM34. En flygstrategi för Europa. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM34. En flygstrategi för Europa. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria En flygstrategi för Europa Näringsdepartementet 2016-01-11 Dokumentbeteckning KOM (2015) 598 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska

Läs mer

Samrådsunderlag, utökat samråd järnvägsnätsbeskrivning (JNB) 2012

Samrådsunderlag, utökat samråd järnvägsnätsbeskrivning (JNB) 2012 SAMRÅDSUNDERLAG 2010-11-10 Trafikverket Besöksadress: Telefon: Texttelefon: 0243-750 90 www.trafikverket.se registrator@trafikverket.se Håkan Dahlkvist, Tjfa Direkt: 0243-44 56 31 Mobil: Diariet Samrådsunderlag,

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM65. Vägen från Paris. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Miljö- och energidepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM65. Vägen från Paris. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Miljö- och energidepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Vägen från Paris Miljö- och energidepartementet 2016-04-06 Dokumentbeteckning KOM (2016) 110 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Vägen efter

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM76. Förordning om luftfart i handelssystemet för utsläppsrätter. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM76. Förordning om luftfart i handelssystemet för utsläppsrätter. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om luftfart i handelssystemet för utsläppsrätter Miljödepartementet 2017-03-16 Dokumentbeteckning KOM (2017) 54 slutlig Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT Europaparlamentet 204-209 Konsoliderat lagstiftningsdokument 2.9.207 EP-PE_TC-COD(206)0368 ***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 2 september 207 inför antagandet av

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM126. Meddelande om en europeisk strategi för utsläppssnål rörlighet. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM126. Meddelande om en europeisk strategi för utsläppssnål rörlighet. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om en europeisk strategi för utsläppssnål rörlighet Miljödepartementet 2016-09-07 Dokumentbeteckning KOM(2016) 501 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 07.03.2002 KOM(2002) 113 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om tillåtelse, i enlighet med artikel 8.4 i direktiv 92/81/EEG, för Luxemburg att tillämpa en

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM47. Översyn av EU:s handelssystem för utsläppsrätter - genomförande av 2030 ramverket. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM47. Översyn av EU:s handelssystem för utsläppsrätter - genomförande av 2030 ramverket. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Översyn av EU:s handelssystem för utsläppsrätter - genomförande av 2030 ramverket Miljödepartementet 2015-09-02 Dokumentbeteckning KOM (2015) 337 slutlig Förslag till

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 12 mars 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 12 mars 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 12 mars 2015 (OR. en) 7143/15 TRANS 88 FÖLJENOT från: inkom den: 11 mars 2015 till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens

Läs mer

Bil 30 Sammanfattning Utredningen har haft i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur en skatt på flygresor kan utformas. Syftet med skatten ska vara att flygets klimatpåverkan ska minska

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för transport och turism 16.2.2012 2011/0301(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för transport och turism till budgetutskottet över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Förenta nationernas konvention om öppenhet

Läs mer

EU på 10 minuter 2010

EU på 10 minuter 2010 EU på 10 minuter 2010 1 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam

Läs mer

Rapport om Europeiska rådets möte Göteborg

Rapport om Europeiska rådets möte Göteborg 63((&+ 0V0DUJRW:DOOVWU P Miljökommissionär Rapport om Europeiska rådets möte Göteborg Yttrande inför Europaparlamentet på kommissionens vägnar ledamot av kommissionen Strasbourg den 3 juli 2001 +HUUIUXWDOPDQSUHPLlUPLQLVWHUlUDGHOHGDP

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 6 juli 2006 (12.7) (OR. en) 5892/06 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2004/0049 (COD) TRANS 26 CODEC 88 OC 111

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 6 juli 2006 (12.7) (OR. en) 5892/06 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2004/0049 (COD) TRANS 26 CODEC 88 OC 111 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 6 juli 2006 (12.7) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2004/0049 (COD) 5892/06 ADD 1 TRANS 26 CODEC 88 OC 111 UTKAST TILL RÅDETS MOTIVERING Ärende: Gemensam ståndpunkt

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden DEFINITIVT FÖRSLAG 6 juni 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden till utskottet

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 203/2000 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till godkännande av rådets beslut av den 29 september 2000 om systemet rör Europeiska gemenskapernas egna medel (2000/597/EG) PROPOSITIONENS

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM95. Reviderad förordning om det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM95. Reviderad förordning om det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Reviderad förordning om det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) Justitiedepartementet 2016-06-07 Dokumentbeteckning KOM (2016) 271 Förslag från kommissionen

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.11.2017 COM(2017) 640 final 2017/0282 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska antas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EESkommittén avseende

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM7. Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik. Sammanfattning. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM7. Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik. Sammanfattning. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik Näringsdepartementet 2017-10-17 KOM (2017) 479 Communication from the Commission to the European Parliament, the

Läs mer

Tidigare dokument: KOM(2014) 330 final Faktapromemoria: 2013/14:FPM95

Tidigare dokument: KOM(2014) 330 final Faktapromemoria: 2013/14:FPM95 Kommenterad dagordning rådet 2015-06-01 Miljö- och energidepartementet Internationella sekretariatet Rådets möte TT(E) energi 8 juni 2015 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen Lagstiftning

Läs mer

Utdrag ur EU-kommissionens arbetsprogram KOM (2005) 15 slutlig

Utdrag ur EU-kommissionens arbetsprogram KOM (2005) 15 slutlig Sida 2005-04-21 1 (5) Bilaga 1 Utdrag ur EU-kommissionens arbetsprogram KOM (2005) 15 slutlig VÄLSTÅND Halvtidsöversynen av samt genomförandet av Lissabonstrategin. Initiativ/förslag: etablerandet av ett

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM35. Meddelande om europeiskt initiativ för hållbarhet - Agenda Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM35. Meddelande om europeiskt initiativ för hållbarhet - Agenda Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om europeiskt initiativ för hållbarhet - Agenda 2030 Finansdepartementet, Utrikesdepartementet 2016-12-22 Dokumentbeteckning KOM (2016) 739 Meddelande från

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

Trafiksäkerhet : EU:s handlingsprogram fortsätter att ge goda resultat målet att rädda liv på Europas vägar kan vara uppnått 2010

Trafiksäkerhet : EU:s handlingsprogram fortsätter att ge goda resultat målet att rädda liv på Europas vägar kan vara uppnått 2010 IP/07/584 Bryssel den 27 april 2007 Trafiksäkerhet : EU:s handlingsprogram fortsätter att ge goda resultat målet att rädda 25 000 liv på Europas vägar kan vara uppnått 2010 Målet för EU:s handlingsprogram

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM46. Revidering av EU:s ramverk för energimärkning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Miljödepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM46. Revidering av EU:s ramverk för energimärkning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Miljödepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Revidering av EU:s ramverk för energimärkning Miljödepartementet 2015-09-02 Dokumentbeteckning KOM (2015) 341 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM 1. Ändring av gemensamma förordningen för ESI-fonderna till förmån för Grekland. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM 1. Ändring av gemensamma förordningen för ESI-fonderna till förmån för Grekland. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM 1 Ändring av gemensamma förordningen för ESI-fonderna till förmån för Grekland Näringsdepartementet 2015-09-22 Dokumentbeteckning KOM(2015) 365 Förslag till

Läs mer

1. Godkännande av den preliminära dagordningen. Ordförandeskapet har ännu inte meddelat vad de avser ta upp under denna dagordningspunkt.

1. Godkännande av den preliminära dagordningen. Ordförandeskapet har ännu inte meddelat vad de avser ta upp under denna dagordningspunkt. Annotering 2016-01-08 Finansdepartementet Ekofinrådets möte den 15 januari 2016 i Bryssel Kommenterad dagordning - enligt den preliminära dagordning som framkom den 22 december 2015. 1. Godkännande av

Läs mer

En svensk flygskatt (SOU 2016:83)

En svensk flygskatt (SOU 2016:83) YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-03-10 Sektionen för infrastruktur och fastigheter Peter Haglund Finansdepartementet 10333 STOCKHOLM En svensk flygskatt (SOU 2016:83) Sammanfattning (SKL) ser positivt på utredningens

Läs mer

Investera i Europas framtid

Investera i Europas framtid Investera i Europas framtid 1 Femte rapporten om den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen En ny sammanhållningspolitik för ett nytt årtiondes utmaningar I. Bakgrund II. III. IV. Sammanhållningspolitikens

Läs mer

PARLAMENTET OCH RÅDET FÖRLIKNINGSKOMMITTÉ. Överenskommelse om tredje järnvägspaketet

PARLAMENTET OCH RÅDET FÖRLIKNINGSKOMMITTÉ. Överenskommelse om tredje järnvägspaketet EUROPEISKA UNIONENS RÅD C/07/49 Bryssel den 22 juni 2007 08/07 (Presse 49) (OR. en) PARLAMENTET OCH RÅDET FÖRLIKNINGSKOMMITTÉ Överenskommelse om tredje järnvägspaketet Rådet och Europaparlamentet nådde

Läs mer

7b år Finlands nettobetalningsandel har stigit med 46 procent från år Finlands medlemsavgifter ökade, jordbruksstöden minskade

7b år Finlands nettobetalningsandel har stigit med 46 procent från år Finlands medlemsavgifter ökade, jordbruksstöden minskade FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU ÖKADE ÅR 2008 1/5 Finlands kalkylmässiga nettobetalning till Europeiska unionen var 318,5 miljoner euro år 2008, dvs. 60 euro per invånare. Nettobetalningen utgjorde 0,17

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för transport och turism 28.1.2011 2010/0301(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för transport och turism till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Läs mer

Nytt program för energi och klimat i Örebro län

Nytt program för energi och klimat i Örebro län Nytt program för energi och klimat i Örebro län Arbetsgruppen Transporter Anna Åhlgren, Energikontoret Regionförbundet Örebro Nanny Andersson Sahlin, Länsstyrelsen i Örebro Dagordning Allmänt om mål Mål

Läs mer

***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för transport och turism 2013/0029(COD) 20.10.2016 ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet

Läs mer

ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA

ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, vid Europeiska rådets möte den 4 februari 2011 Innehåll 1 I. Varför det är viktigt med energipolitik II.

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för framställningar 30.1.2015 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 2554/2013, ingiven av Inaki Albin Díaz, spansk medborgare, om tillgång till järnvägstjänster

Läs mer

15774/14 ul/aw/chs 1 DG D 2A

15774/14 ul/aw/chs 1 DG D 2A Europeiska unionens råd Bryssel den 24 november 204 (OR. en) 5774/4 EJUSTICE 8 JUSTCIV 30 COPEN 296 JAI 90 NOT från: till: Ärende: Ordförandeskapet Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Rådets

Läs mer

Aktuella utmaningar i EU-samarbetet och kommissionens prioriteringar. Johan Wullt Chef för media och kommunikation EU-kommissionen i Sverige

Aktuella utmaningar i EU-samarbetet och kommissionens prioriteringar. Johan Wullt Chef för media och kommunikation EU-kommissionen i Sverige Aktuella utmaningar i EU-samarbetet och kommissionens prioriteringar Johan Wullt Chef för media och kommunikation EU-kommissionen i Sverige EU:s främsta utmaningar 1. Ekonomiska situationen 2. Konflikter

Läs mer

Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem strategiska målsättningar:

Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem strategiska målsättningar: EU KOMMISSIONENS STANDARDISERINGSPAKET: MEDDELANDE OCH FÖRORDNING HUVUDINNEHÅLL Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten

Läs mer

Yttrande över Trafikverkets förslag till plan för införandet av ERTMS i Sverige 2015-2025

Yttrande över Trafikverkets förslag till plan för införandet av ERTMS i Sverige 2015-2025 2015-09-14 Er ref: trafikverket@trafikverket.se, ertms@trafikverket.se Karolina Boholm Diarienr: TRV 2015/63202 Remissvar ERTMS 2015-2025 karolina.boholm@skogsindustrierna.org Trafikverket 08-762 72 30

Läs mer

1. Godkännande av den preliminära dagordningen

1. Godkännande av den preliminära dagordningen Kommenterad dagordning rådet 2010-06-14 Näringsdepartementet Internationella sekretariatet TTE-rådet (Transport) den 24 juni 2010 Kommenterad dagordning inför samråd med EU-nämnden den 18 juni 2010 1.

Läs mer

Handläggare Jörgen Bengtsson Telefon: En svensk flygskatt. Remiss från kommunstyrelsen, KS /2016

Handläggare Jörgen Bengtsson Telefon: En svensk flygskatt. Remiss från kommunstyrelsen, KS /2016 Miljöförvaltningen Plan och miljö Tjänsteutlåtande Dnr 2016-18484 Sida 1 (5) 2017-01-19 Handläggare Jörgen Bengtsson Telefon: 08-508 28 934 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017-01-31 p.18 En svensk

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 9 juni 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 9 juni 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 9 juni 2017 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 FÖRSLAG från: inkom den: 8 juni 2017 till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi AYET PUIGARNAU,

Läs mer

EU-nämnden Miljö- och jordbruksutskottet

EU-nämnden Miljö- och jordbruksutskottet Kommenterad dagordning rådet 2015-10-14 Miljö- och energidepartementet EU-nämnden Miljö- och jordbruksutskottet Rådets möte (miljö) den 26 oktober 2015 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 3.8.2005 KOM(2005) 361 slutlig 2005/0147 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om upphävande av rådets direktiv 90/544/EEG om frekvensband

Läs mer

Kommunikationsminister Kimmo Sasi

Kommunikationsminister Kimmo Sasi Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av fem förslag från Europeiska gemenskape rnas kommission (det andra järnvägspaketet) I enlighet med 96 2 mom. grundlagen översänds till riksdagen Europeiska

Läs mer

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I P7_TA-PROV(2010)0469 Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 december 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för regionalpolitik, transport och turism

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för regionalpolitik, transport och turism EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄRT FÖRSLAG 2001/0053(COD) 20 juli 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regionalpolitik, transport och turism

Läs mer

Remissyttrande. Betänkandet En svensk flygskatt (SOU 2016:83)

Remissyttrande. Betänkandet En svensk flygskatt (SOU 2016:83) Finansdepartementet Vår referens: Skatte- och tullavdelningen 256/2016 Er referens: 103 33 Stockholm Fi2016/04305/S2 Stockholm, 2017-02-24 Remissyttrande Betänkandet En svensk flygskatt (SOU 2016:83) Utredningen

Läs mer

Stockholmsregionens Europaförening (SEF) Stockholm, den 5 september 2013

Stockholmsregionens Europaförening (SEF) Stockholm, den 5 september 2013 Stockholmsregionens Europaförening (SEF) Stockholm, den 5 september 2013 Verksamhetsrapport maj-sep 2013 Ordinarie föreningsstämma 31 maj Godkänd årsrapport 2012 och ansvarsfrihet åt styrelsen Stockholmsregionens

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM98. MRV CO2 tunga fordon. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Miljö- och energidepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM98. MRV CO2 tunga fordon. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Miljö- och energidepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria MRV CO2 tunga fordon Miljö- och energidepartementet 2017-06-29 Dokumentbeteckning KOM (2017) 279 EP och rådets förordning om övervakning och rapportering av CO2-utsläpp

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 16.2.2015 2015/2017(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 Förslag till betänkande Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer