SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (44)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2007-12-12 1 (44)"

Transkript

1 (44) Tid Onsdagen den 12 december kl med ajournering kl Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Karl Birger Blomdahlsalen, konserthuset i Växjö Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Bo Frank (m), förste vice ordf. Monica Haider (s), andre vice ordf. Suzanne Frank (m) deltog inte i besluten Margareta Schlee (m) Paul Johansson (c) Gunnar Nordmark (fp) Charlotta Svanberg (s) Anna Fransson (s) , deltog inte i besluten Monica Widnemark (s) Carin Högstedt (v) Gunnar Elm (c) ersättare för Arne Karlsson (m) Mats Johnsson (m) ersättare för Bengt Germundsson (kd) Eva Löfquist (s) ersättare för ClasGöran Carlsson (s) Barbro Svensson ersättare (s) ersättare för Robert Olesen (s) Kjell Jormfeldt (mp) ersättare för Anna Fransson (s) Anders Mårtensson (v) ersättare för Suzanne Frank (m) Övriga närvarande Ersättare Kjell Jormfeldt (mp) Anders Mårtensson (v) Charlotte Branting (fp) Övriga förtroendevalda Carina Bengtsson (c) Lena Karlsson (c) Tjänstemän Ulla-Karin Jönsson Björn Johansson Ulf Petersson Erica Månsson , Lisa Bergman , Anders Unger , Peter Hogla , Thomas Nilsson , Birgitta Grahn 173, Linda Kazmierczak Övriga Justering Justerare Tid och plats 186 Per Schöldberg, Bruno Johansson och Helena Bertilsson Monica Widnemark Tisdag 18 december kl.8.00 Regionförbundet södra Småland, P G Vejdes väg 15, Växjö Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Anders Göranson Marie-Louise Hilmersson (c) Monica Widnemark (s) Paragrafer

2 (44) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Regionförbundets kansli Underskrift...

3 södra Småland (44) Förteckning över styrelsens ärenden 165 Anmälan av protokoll 166 Anmälan av delegationsbeslut 167 Information Marie-Louise Hilmersson 168 Information Thomas Nilsson 169 Information Ulla-Karin Jönsson 170 Årsredovisning Finanspolicy 172 Budget revidering 173 Information Birgitta Grahn 174 Information sveckan 175 Folkrörelseutredningens slutbetänkande 176 Nytt bidragssystem för Kronobergs studieförbund 177 Budget 2008 bidragsnivåer för ungdomsorganisationer 178 Projektmedel Kartläggning kreativa Kronoberg 179 SISU huvudmannaskap och anslag 180 Sydsam organisation och uppdrag 181 EU:s reformfördrag 182 Yttrande Kommunal kompetens i förändring 183 Resurser för högskoleutbildning och forskning 184 ALMI driftsanslag 185 ALMI information 186 Sideum information 187 Sideum anslag Näringslivet i Kronobergs län 189 Redovisning av projektmedel och basanslag 190 Projektmedel Connect syd 191 Projektmedel Utveckling av entreprenörsutbildning 192 Projektmedel Smålands ioch Gotlands inkubatorer Projektmedel Basorganisation och genomförande av marknadsföringsprojekt 194 Yttrande Skydd av värdefull natur 195 Skrivelse In hate we trust 196 Skrivelse Fastighetsskatten i Kronobergs län 197 Yttrande Hamnstrategiutredningen och Banverkets Rikskombiterminalutredning 198 Yttrande Framtidens flygplatser utveckling av det svenska flygplatssystemet 199 Samlokalisering 200 Deltagande i Klimp avseende biogasbussar i Växjö lokaltrafik 201 EU-projektet enercitee 202 Trafikeringsrätt på södra stambanan konsekvenser 203 Information Dans i sydost 204 Information Telia fastmobil

4 (44) 165 Anmälan av protokoll Rubrik Arbetsutskottets sammanträde den 16 oktober 2007 Arbetsutskottets sammanträde den 1 november 2007 Arbetsutskottets sammanträde den 29 november 2007 Trafikutskottets sammanträde den 15 oktober 2007 Trafikutskottets sammanträde den 12 november 2007 lägger protokollen till handlingarna

5 (44) 166 Anmälan av delegationsbeslut Erica Månsson (KU) har överlämnat som anmälan enligt 6 kap 33 kommunallagen beslut som fattats med stöd av styrelsens beslut om delegation. Kulturansvarig (KU) 07/024 lägger anmälningarna till handlingarna

6 (44) 167 Information Marie-Louise Hilmersson Ordföranden Marie-Louise Hilmersson ger en tillbakablick över styrelsens arbete det gångna året. Året har präglats av såväl inre som yttre arbete. var iväg under våren för att diskutera arbete och spelregler. Under året har även ett strategiarbete påbörjats. Viktiga beslut som tagits under året har varit yttrande till bl.a. ansvarsutredningen, infrastrukturplanering , Banverkets framtidsplan och Vägverkets investeringsplan. Kulturstrategi, valärende, bidragsnivåer för ungdomsorganisationer, kulturstipendier, basanslag till olika verksamheter är några beslut utöver beslut om projektmedel. Marie-Louise passar samtidigt på att tacka alla för årets arbete. beslutar att notera informationen till protokollet

7 (44) 168 Information Thomas Nilsson Trafikdirektören informerar styrelsen om trafikeringsrätten man fått som träder i kraft 1 januari 2009 och sträcker sig fram till 31 december Thomas berör att det ännu inte är klart med avtal med DSB First eftersom SJ överklagat detta beslut. Ett avgörande i kammarrätten sker troligen under december månad. Trafikeringsrätten kommer att påverka Länstrafiken på olika sätt och det är ännu oklart på vilket och vilka kostnader som man står inför blir under alla omständigheter ett intensivt år med att integrera dagens Öresundstrafik in i trafikhuvudmännens verksamhet. Tiden är knapp och förutsättningar måste ges för snabba beslut som driver processen framåt. Ett misslyckande från berörda trafikhuvudmäns sida kommer antagligen att få konsekvenser för andra ansökningar om trafikeringsrätter. beslutar att notera informationen till protokollet

8 (44) 169 Information Ulla-Karin Jönsson Regiondirektör Ulla-Karin Jönsson informerar om att den översyn av service resor som beslutats av styrelsen kommer att redovisas den 17 januari mellan Inbjudan har skickats ut till berörda. beslutar att notera informationen till protokollet

9 (44) 170 Årsredovisning 2007 Dnr 07/0341 Regionförbundet ska enligt förbundsordningen 15 löpande hålla medlemmarna underrättade om verksamhetens ekonomi och utveckling. Bokslut och verksamhetsberättelse för kalenderår är den viktigaste delen i denna rapportering. Verksamhetsberättelsen är text som beskriver vad förbundet åstadkommit under året. Bokslutet visar samma sak fast i siffror. Dokumenten hör därför intimt samman och bör hos Regionförbundet södra Småland utgöra ett sammanhållet dokument. Årsredovisningen bör innehålla en redogörelse för förbundets arbete i stort samt redogörelse för varje verksamhetsdel. Årsredovisningen bör också innehålla en utblick mot 2008 och 2009 för att öka användbarheten i budgetarbetet inför En preliminär version av årsredovisningen skall redovisas för styrelsen sunderlag Arbetsutskottets beslut beslutar att bifalla förslag till riktlinjer för årsredovisning 2007 samt att uppdra till regiondirektören att i samråd med ekonomichefen utarbeta närmare riktlinjer för arbetet sexpediering Ulla-Karin Jönsson Ulf Petersson

10 (44) 171 Finanspolicy Dnr 07/0306 Arbetsutskottet beslöt vid sammanträde att uppdra åt regiondirektören att upprätta ett diskussionsunderlag beträffande finanspolicy för regionförbundet. Arbetsutskottet behandlade diskussionsunderlaget föreslår fullmäktige besluta att anta finanspolicy för Regionförbundet södra Småland

11 (44) 172 Budget 2008 revidering Dnr 07/ maj 2007 beslutade fullmäktige om regionförbundets budget för Efter att budgeten antogs har följande inträffat som innebär att det finns behov av att revidera och precisera delar av budgeten. Förbundet har erfarenhet av ett knappt års verksamhet och därmed hur kostnader och intäkter fördelas. Det har fattats en rad beslut som får ekonomiska konsekvenser och som i dagsläget är svåra att överblicka utan en grundlig genomgång. Slutligen finns all anledning att återigen göra en prövning av alla de kostnader som nu är kända för att överväga vad som ska prioriteras och fördelningen mellan projektmedel och andra, egna, utvecklingsmedel. Förbundet behöver en handlingsfrihet i meningen att under året kunna ha pengar till förfogande för ändamål som inte kan förutses och för det utvecklingsarbete som behöver fortsätta. Förmodligen behöver inte alla delar av budgeten revideras men för att kunna göra en helhetsbedömning bör inga förbehåll sättas upp på förhand. Uppdraget utgår från att budgeten skall preciseras i syfte att skapa en tydlighet av vilka politiska prioriteringar som görs. Anslag ska redovisas på ändamålsnivå. I uppdraget ska ingå att föreslå inrättande av nya resultatenheter om så anses nödvändigt, dels för att öka tydligheten och dels för att medge att budgetansvar senare kan fördelas. Tidigare handläggning i ärendet Arbetsutskottets beslut beslutar att uppdra till regiondirektören att föreslå revideringar i budget 2008 samt att uppdraget skall redovisas vid arbetsutskottets sammanträde sexpediering Ulla-Karin Jönsson

12 (44) 173 Information Birgitta Grahn Forskningsledare Birgitta Grahn ger information om utvärdering av utvecklingsarbete och att det enligt förbundsordningen är en av Regionförbundets uppgifter. FoU bedriver idag ett omfattande arbete på uppdrag av kommunerna, landstinget och andra intressenter inom detta område. När beslut tas om utvecklingssatsningar och projekt bör det också bestämmas hur utvärdering av satsningarna ska ske. Det är viktigt att vid utvärderingars start fastställa dess syfte, metodik för genomförande och vad den ska användas till samt att man återför den kunskap utvärderingen ger och att verksamheten drar nytta av detta. beslutar att notera informationen till protokollet

13 (44) 174 Information sveckan Samordnare Linda Kazmierczak lämnar information om den planerade konferensveckan (vecka 41) Linda ger en kort beskrivning av upplägget och hur arbetet bedrivs för närvarande samt tidplanen framöver. kommer fortlöpande att informeras om veckan. beslutar att notera informationen till protokollet

14 (44) 175 Folkrörelseutredningens slutbetänkande Dnr 07/0340 Hösten 2005 startade den första samlade översynen av folkrörelsepolitiken sedan politikområdet inrättades. Utredningen skulle se över folkrörelsepolitikens inriktning, omfattning och utformning. Vidare skulle den föreslå åtgärder rörande bidragsgivning och annan finansiering av föreningslivet och se över hur forskningen om folkrörelserna och övrigt föreningsliv kan fortsätta att utvecklas. Utredningen har nu lagt fram sitt slutbetänkande Rörelser i tiden SOU 2007:66 och inga stora förändringar föreslås. beslutar att notera informationen till protokollet

15 (44) 176 Nytt bidragssystem för Kronobergs studieförbund Dnr 07/0113 Regionförbundets styrelse beslöt att i dialog med studieförbunden, Bildningsförbundet samt de lokala och regional bidragsgivarna utarbeta nya regler för fördelning av bidrag från och med Vid samma möte bestämdes också att regionförbundet ska överta ansvaret för fördelningen av bidrag till studieförbunden från Kronobergs läns bildningsförbund. Ett förslag till nytt bidragssystem för studieförbunden i Kronobergs län finns nu framtaget. Det nya systemet baseras tydligare på studieförbundens regionala uppdrag än tidigare system och kräver en tydligare redovisning av vad de medel som Regionförbundet södra Småland betalar ut används till. I dagens system fördelas pengarna efter antalet studietimmar hos varje studieförbund. Det förslag till system som finns framtaget testas under 2008 och införs i sin helhet Kravet på tydligare redovisning gäller dock från och med 2007-års verksamhetsberättelse. För 2008 betalas bidraget ut enligt den fördelning som gäller Detta ger alla studieförbund en chans att uttala sig om förslaget i en remissrunda samt att vi hinner diskutera konsekvenserna av förslaget med alla studieförbund och de hinner anpassa sig till nya krav. Processen hamnar då också i bättre takt med regionförbundets egen strategidiskussion. Arbetsutskottet behandlade diskussionsunderlaget Yrkanden Carin Högstedt (v) yrkar med instämmande av Mats Johnsson (m) att första att-satsen skall lyda att godkänna remissförslaget till nytt bidragssystem att testas under 2008 för att efter nytt beslut eventuellt införas 2009 Propositionsordning Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Carin Högstedts yrkande och finner att arbetsutskottets förslag med Carin Högstedts ändringsyrkande antas beslutar att godkänna remissförslaget till nytt bidragssystem att testas under 2008 för att efter nytt beslut eventuellt införas att bidragen till länets studieförbund 2008 betalas ut på samma nivå per studieförbund som att bidraget till Länsbildningsförbundet betalas ut direkt till Länsbildningsförbundet även 2008 sexpediering Lisa Bergman Studieförbunden i länet

16 (44) 177 Budget 2008 bidragsnivåer för ungdomsorganisationer Dnr 07/0161 Regionförbundet ger tre olika bidrag till länets ungdomsorganisationer. Alla godkända organisationer får ett grundbidrag samt ett bidrag till allmän verksamhet baserat på antalet medlemmar enligt en regressiv modell. Det innebär att organisationerna får högst bidrag för medlemmar i intervallet upp till 250 medlemmar och minst i intervallet över 1501 medlemmar. Organisationer har också möjlighet att söka stöd för genomförda ledarutbildningar. Nivån på grundbidraget samt anslaget per medlem i spannet upp till 250 medlemmar ska årligen fastställas av regionförbundets styrelse. Ungdomsorganisationerna har kommit med önskemål om att höja bidraget till ledarutbildning, om så krävs på bekostnad av nivån på bidraget per medlem. Det skulle innebära att aktiva organisationer som satsar på sina ledare gynnas på bekostnad av de organisationer som enbart söker medlemsbidraget. Bedömningen är att detta ligger väl i linje med regionförbundets mål för bidrag till ungdomsorganisationer. Enligt beräkningar utifrån 2007 års medlemsantal samt genomförda ledarutbildningar 2006 ryms en höjning av ledarutbildningsbidraget från tidigare 165 kr/kursdag till 200 kr/kursdag precis inom befintlig budgetram på kr. Om nivån på det allmänna bidraget sänks till 2006 års nivå 123 kr/medlem i spannet upp till 250 medlemmar (2007 fick de 178 kr/medlem) skulle den sammanlagda kostnaden för bidrag till ungdomsorganisationer hamna på kr. Arbetsutskottet behandlade diskussionsunderlaget Yrkanden Monica Haider (s) yrkar med instämmande av Carin Högstedt (v) att bidraget per medlem i spannet upp 250 medlemmar skall vara 147 kronor. Gunnar Elm (c) yrkar att bidraget per medlem i spannet upp 250 medlemmar skall vara 165 kronor. Propositionsordning i huvudomröstning Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att styrelsen beslutar i enlighet med Haiders yrkande. Omröstning begärs. Ordförande meddelar att Haiders yrkande är huvudförslag godkänner följande propositionsordning: a. Proposition på arbetsutskottets förslag och Elms yrkande för att utse motförslag till huvudförslaget. Ja-röst för bifall till Elms yrkande. Nej-röst för bifall till arbetsutskottets förslag Propositionsordning i omröstning om motförslag Ordförande ställer proposition på Elms yrkande och arbetsutskottets förslag och finner att Elms yrkande är motförslag.

17 (44) Forts. 177 Propositionsordning i omröstning 2 godkänner följande propositionsordning Ja-röst för bifall till Haiders yrkande Nej-röst för bifall till Elms yrkande Omröstningsresultat Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta Marie-Louise Hilmersson (c) X Bo Frank (m) X Monica Haider (s) X Suzanne Frank (m) X Gunnar Elm (c) X Margareta Schlee (m) X Paul Johansson (c) X Gunnar Nordmark (fp) X Mats Johnsson (m) X Eva Löfquist (s) X Charlotta Svanberg (s) X Kjell Jormfeldt (mp) X Monica Widnemark (s) X Barbro Svensson (s) X Carin Högstedt (v) X Summa 7 8 Med 8 nej-röster för Elms yrkande mot 7 ja-röster för Haiders yrkande beslutar styrelsen i enlighet med Elms yrkande att bidrag till allmän verksamhet skall vara 165 kr/medlem i spannet upp till 250 medlemmar. beslutar att fastställa nivåerna för bidrag till ungdomsorganisationer till följande; - Grundbidrag kr - Ledarutbildningsbidrag 200 kr/kursdag - Bidrag till allmän verksamhet 165kr/medlem i spannet upp till 250 medlemmar.

18 (44) 178 Projektmedel Kartläggning kreativa Kronoberg Dnr 07/0336 Regionförbundet södra Småland påbörjade i januari 2007 tillsammans med Länsstyrelsen en kartläggning av kreativa sektorn. Kreativa sektorn omfattar: arkitektur, dator- och tv-spel, design, film, foto, konst, litteratur, marknadskommunikation, media, mode, musik, scenkonst, turism/besöksnäring och upplevelsebaserat lärande. Arbetet började med en statistisk undersökning i början av 2007 och har fördjupats med intervjuer och workshops. Projektet har hittills drivits inom regionförbundets driftsbudget men eftersom kansliets ekonomi blivit hårt ansträngd finns anledning att finansiera projektet med projektmedel istället för drift. Det är också angeläget att Regionförbundet själv initierar projekt i linje med organisationens mål och på så sätt agerar mera proaktivt i regionala utvecklingsfrågor istället för att inta en reaktiv roll. Kartläggningen av kreativa sektorn i Kronobergs län är ett stort arbete och kommer förhoppningsvis att slutföras med hjälp av EU-finansiering. Tidigare handläggning i ärendet Kartläggning av kreativa sektorn en delrapport Kartläggning av kreativa sektorn, en fortsättning Arbetsutskottets beslut beslutar att bevilja högst kronor till projektet Kartläggning av kreativa sektorn att för år 2007 anvisa kr ur resultatenhet 208 samt att för år 2008 anvisa kr ur resultatenhet 208. sexpediering Erica Månsson Ulf Petersson

19 (44) 179 SISU huvudmannaskap och anslag Dnr 07/0337 Regeringen beslöt under 2006 att SISU Idrottsutbildarna inte längre kommer att få statligt stöd för sin verksamhet genom Folkbildningsrådet. Anslaget till SISU har tidigare ingått i det totala anslaget till studieförbunden inom Regionförbundet. Landstinget Kronoberg ansvarar för stödet till Smålands Idrottsförbund och man har en överenskommelse om hur anslaget ska användas. SISU:s verksamhet är relativt lik verksamheten vid Smålands Idrottsförbund varför det är viktigt att båda organisationerna hanteras av samma regionala bidragsgivare. Den re3ionala huvudmannen ska under 2008 arbeta fram en regional överenskommelse om uppdraget. Nivån på det fortsatta anslaget bestäms utifrån överenskommet uppdrag. Tidigare handläggning i ärendet Skrivelse: SISU huvudmannaskap och anslag 2008 Utbildnings- och kulturdepartementet: Promemoria Ärendet har tidigare behandlats i arbetsutskottet , 200 beslutar att Regionförbundet avsätter 1.2 miljoner kr. ur anslagen till studieförbunden till SISU för att föreslå Landstinget Kronoberg att huvudmannaskapet och anslaget för SISU flyttas från Regionförbundet södra Småland till Landstinget Kronoberg. sexpediering Erica Månsson SISU Landstinget Kronoberg

20 (44) 180 Sydsam organisation och uppdrag Dnr 07/0077 Regionförbundet övertog vid årsskiftet medlemskapet i Sydsam. En rad beslut har fattats i regionförbundets styrelse och fullmäktige rörande Sydsam. Organisationen själv har genomgått förändringar. Bifogade handlingar är ett försök att beskriva Sydsam i sin nuvarande skepnad samt regionförbundets engagemang i olika Sydsam-forum. beslutar att notera informationen till protokollet

21 (44) 181 EU:s reformfördrag Samordnare Björn Johansson informerar om EU:s reformfördrag. Frågan om förändring av EU:s grundläggande överenskommelser, grundfördragen, är nu på väg att avgöras för en andra gång kallades förslaget för konstitution och arbetet med antagandet avbröts efter folkomröstningar i Belgien och Frankrike. Nu har förslaget omarbetats, den här gången är förändringen inte så stor. Exempelvis innebär förändringen enbart ändringar i befintliga fördrag, inte att anta ett helt nytt som ersätter tidigare. De förändringar som Europeiska rådet kommit överens om innebär inga direkta konsekvenser för kommunsektorn. Fler områden än idag kommer att omfattas av majoritetsbeslut beslutar att notera informationen till protokollet

22 (44) 182 Yttrande Kommunal kompetens i utveckling Dnr 07/0311 En statlig utredning under ledning av landshövding Lorentz Andersson har under ett drygt år haft i uppdrag att studera frågor om den kommunala kompetensen och kommunal samverkan. Syftet är att anpassa de kommunala befogenheterna till samhällsutvecklingen och i samband med det försöka uppnå en balans mellan medborgarnas rätt till likvärdig service, sunda konkurrensförhållanden för näringslivet och andra kommunala intressen. Utredningen har särskilt ägnat sig åt frågor kring självkostnads- och lokaliseringsprinciperna, föroch nackdelar med kommuners och landstings möjligheter att finansiera statlig verksamhet, stöd till näringslivet och utrymmet att medfinansiera strukturfonderna. Utredningen har slutligen studerat kommunernas erfarenheter av samverkan och samverkansformer. Slutbetänkandet presenterades 1 oktober 2007 och har namnet Kommunal kompetens i utveckling SOU 2007:72. Regionförbundet södra Småland har inbjudits att yttra sig över förslaget. Tidigare handläggning i ärendet Ärendet har tidigare behandlats på arbetsutskottet beslutar att bifalla förslag till yttrande daterat sexpediering Björn Johansson

23 (44) 183 Resurser för högskoleutbildning och forskning Dnr 07/0162 Regeringen har låtit utreda hur resurser till högskoleutbildning och forskning ska fördelas. Det senaste förslaget lämnades till regeringen av utredaren Dan Brändström. Regionförbundets arbetsutskott beslutade att uppdra till regiondirektören att presentera en kunskaps-pm i ärendet. I bilaga finns en sammanfattning av utredningens förslag. Regionförbundet har inte fått ärendet på remiss. Skrivelsen som bifogas är tänkt att fungera som ett underlag inför valet att låta forskning och högre utbildning bli ett prioriterat område för Regionförbundet södra Småland. Utredningens förslag pekar entydigt mot högre krav på kvalitet i grundutbildning och forskning samt högre grad av profilering mellan lärosätena. Förtroendevalda på lokal och regional nivå kan få en stor och konstruktiv roll att spela inom området. Tidigare handläggning i ärendet Ärendet har tidigare behandlats på arbetsutskottet beslutar att uppdra till regiondirektören att följa utvecklingen inom området och återkomma till styrelsen vid behov

24 (44) 184 ALMI driftsanslag Dnr 07/0098 Arbetsutskottet behandlade en skrivelse från ALMI Företagspartner Kronobergs AB vd Catharina Värendh angående den regionala finansieringen av bolaget år Vid arbetsutskottets möte redovisades översiktligt den ekonomiska situationen för 2008 för anslaget 33:1 och resultatenhet 208. Dessutom redovisas muntligt resultat av överläggning med moderbolaget Tidigare handläggning i ärendet Ärendet har tidigare handlagts på arbetsutskottet beslutar att anvisa ytterligare kr ur resultatenhet 208 Projektmedel och långsiktiga bidrag 2008 till ALMI Företagspartner Kronoberg AB, att anvisa maximalt kr ur anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder 2008 för särskilda satsningar i ALMI, att reservera ytterligare kr ur anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder 2008 som medfinansiering av projektet Våga, växa, vinna att uppdra till förbundets representanter i ALMI:s styrelse att verka för att bolaget avsätter vinstdelningspotten till projektet Våga, växa, vinna samt att uppdra till regiondirektören att återkomma för slutligt beslut när projektansökan föreligger i slutlig utformning sexpediering ALMI Björn Johansson

25 (44) 185 ALMI information Dnr 07/0098 Charlotte Branting rapportör i Almi lämnar kortfattad information. - Det är för närvarande inte aktuellt att bilda något gemensamt driftsbolag ALMI Sydost eftersom Kalmar och Blekinge är negativa till detta. - Nytt ägarförslag till ägardirektiv skall lämnas i september Ingen förändring av styrelsen i ALMI beslutar att notera informationen till protokollet

26 (44) 186 Sideum - information Dnr 07/0333 Per Schöldberg VD Sideum Innovations AB, Bruno Johansson ordförande Sideum Innovations AB och Helena Bertilsson ledamot bolagsstyrelsen lämnar information om Sideums verksamhet. De lämnar information om Sideums huvuduppdrag att vara samordnare för regionens innovationssystem och kluster. Det innebär att Sideum är regionens stödjepunkt i dessa frågor, såväl regionalt, nationellt som internationellt. Information lämnas om pågående och kommande projekt. beslutar att notera informationen till protokollet

27 (44) 187 Sideum anslag 2008 Dnr 07/0333 Regionens offentliga aktörer bildade vid halvårsskiftet 2005 Sideum Ideell förening och beslutade samtidigt att bilda det av föreningen helägda bolaget Sideum Innovation AB där den operativa verksamheten bedrivs. Verksamheten i Sideum syftar till att verka för att befintliga och nya innovationssystem och kluster skall utvecklas i regionen genom ett aktivt samspel mellan aktörer inom forskning, näringsliv och offentlig verksamhet. Under 2008 skall verksamheten bl.a. inriktas mot att vidareutveckla de arbetsområden som slagits fast i direktiven för verksamheten. Ägarna kommer under året att göra en översyn av direktiven och initiera en fördjupad utvärdering av verksamheten under andra halvåret Tidigare handläggning i ärendet Ärendet har tidigare handlagts på arbetsutskottet Yrkanden Eva Löfquist (s) yrkar med instämmande av Carin Högstedt (v), Paul Johansson (c), Gunnar Elm (c) och Mats Johnsson (m) att Sideum får kronor för 2008 och samma belopp för 2009 samt att verksamheten utvärderas under tiden. Bo Frank (m) yrkar på att styrelsen beslutar att uppdra åt arbetsutskottet att införliva Sideum i Regionförbundet. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att Eva Löfquist yrkande antas beslutar att bevilja högst kronor till projektet Sideum 2008 för 2008 och samma belopp 2009 samt att verksamheten utvärderas under tiden. et belastar bemyndiganderamen för 2008 och 2009 för anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder med kronor och årsanslaget med kronor vartdera året. sexpediering Sideum Anders Unger

28 (44) 188 Näringslivet i Kronobergs län Dnr 07/0119 Regionförbundet har under våren 2007 uppdragit åt en särskild utredare att genomföra en kartläggning om det offentligfinansierade näringslivsarbetet i länet. Syftet har varit att få underlag för ställningstaganden om det framtida offentligfinansierade näringslivsarbetet. Utredaren överlämnade resultatet av studien i slutet av maj med bland annat alternativt förslag om det fortsatta näringslivsarbetet. Utredningen skickades på remiss till 30 olika instanser, bland annat länets samtliga kommuner, alla aktörer som berörs av utredningen, näringslivsorganisationer samt Region Skåne och Västra Götalandsregionen. Remisstiden gick ut och 21 instanser svarade. Under utredningens gång genomfördes dessutom ett dialogmöte med samtliga berörda aktörer Tillväxtberedningen har fått uppdraget att, med hänsyn till bland annat inkomna yttranden, lämna förslag på åtgärder. Tillväxtberedningen har behandlat utredningen och remissvaren under hösten och har, med hänsyn till bl.a. inkomna yttranden, vid möte , beslutat att överlämna ett förslag till styrelsens arbetsutskott. Vid styrelsens möte , 152 beslöts att återremittera ärendet till arbetsutskottet. Tidigare handläggning i ärendet Ärendet har tidigare handlagts på arbetsutskottet beslutar att verka för att IISA överförs till ALMI under 2008 att verka för att ombilda södra Smålands Turistråd till bolag för att renodla dess utförarroll sexpediering Anders Unger

29 (44) 189 Redovisning av projektmedel och basanslag Bifogat redovisas beslut som belastar bemyndigandet för det statliga anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder och Regionförbundets projektmedel för 2007 per den 12/ På det blad som rubriceras sförslag , konsekvenser 2008 (33:1) redovisas utfallet på 33:1 för budgetåret 2008 i det fall beslut tas i enlighet med utsända förslag. Utfallet innefattar även åtaganden från 2007 som förs över till 2008, tagna flerårsbeslut som belastar 2008 samt ej beslutade flerårsprojekt som gör anspråk på medel för Nederst på detta blad finns en redovisning av kommande projektansökningar som finns antingen som inneliggande ärenden, projekt som tidigare sökt flerårsfinansiering eller projekt som planeras och som avser att söka projektstöd från Regionförbundet. Denna projektfinansiering kan belasta antingen Regionförbundets egna projektmedel eller det statliga anslaget (33:1). Tidigare handläggning i ärendet Ärendet har tidigare handlagts på arbetsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet

30 (44) 190 Projektmedel Connect syd Dnr 07/0205 Connect arbetar med Språngbrädor, Affärsängelverksamhet, Företagsacceleratorn och Internationella nätverket för att utveckla tillväxtföretag. I Småland, Halland och Blekinge har man nu fusionerat och antagit namnet Connect Syd. Utifrån detta planerar man att introducera en tjänst för småföretagare som vill vidga sin marknad internationellt. För att klara denna kraftsamling i den nya geografiska regionen ansöker man om medel från regionförbunden i de fem berörda länen. Totalt beräknas kostnaden för verksamheten i länen till kronor per år, vilket innefattar kostnader för projektledning, marknadsföring och aktiviteter. Från de fem regionförbunden i berörda län ansöker man om kr/år vardera i tre år. Sedan sommaren 2007 finns ett kontor etablerat på Videum-området i Växjö bemannat med en person. Tidigare handläggning i ärendet Ärendet har tidigare handlagts i arbetsutskottet beslutar att avslå ansökan om medel till projektet Connect Syd. sexpediering Connect Syd Anders Unger

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-05-06 JUSTERAT 08-05-19 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 maj 2008, kl.10.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson

Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson 135 Organ: Plats och tid: Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) ande: Övriga deltagare: Utses att justera: Leif Larsson Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson Håkan Brynielsson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-01-21 LSAU 1/2014 Planeringsavd, Justerat 2014-01-28 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 januari, kl. 09.00 11.00 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12. 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10 Kulturberedningen Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-08 09:00 12:05 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26) 2008-01-16 1 (26) Plats och tid Onsdag den 16 januari kl. 09.00 14.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Suzanne

Läs mer

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl.

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-08-31 Kulturberedningen Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 14-17 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M) Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson (FP) Sven-Åke

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S)

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-08-26 LSAU 7/2014 Kansliavd, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 augusti, kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-05-09 1 (28)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-05-09 1 (28) 2012-05-09 1 (28) Tid Onsdagen den 9 maj 2012, kl.10.00 12.00 Plats Videum Science Park, sammanträdesrum: Glasriket, PG Vejdes väg 15, Växjö ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (6) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00-10.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson (C), tjänstgörande ers

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9 Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9 Plats och tid Tobaksgatan 11 i Ystad, kl. 13.00-15.00 Ajournering kl. 13.15-13.25, 13.35-13.45 Beslutande Bo Sterner Ystad, ordförande, ordförande fr.o.m. 10 Tommy Andersson,

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2011-11-03 2 KS 126 Dnr 2011.80-80 Ansökan om investeringsbidrag Fem föreningar har inkommit med ansökan om investeringsbidrag. Hovmantorps GoIF. Två avfuktare, 3 990 kronor. Diskmaskin,

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-05-15 kl 08.00-12.10 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson (c)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27) 2009-04-08 1 (27) Tid Onsdagen den 8 april 2009, kl.10.00 14.00 med ajournering kl. 12.00 12.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2008-08-12 2 KS 109 Dnr 2007-310 - 13 PUT-boende alternativt förslag till boende för ungdomar med uppehållstillstånd Lessebo kommun har ett avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare Kommunstyrelsen 2014-12-18 1 (7) Plats och tid Forum, Hyltebruk. Kl. 16:00-16:30 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Gunnel Johansson (S) Karin Åkesson (C) Micael Arnström (S) Carl Larsson (M) Maria

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 26 februari 2002 kl 13.30 14.00 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist

Läs mer

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-11-21 Kulturberedningen Tid Fredagen 7 november 2014 kl. 9-15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Musik i Syd Kulturkvarteret,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Förbundsordning för Region Värmland

Förbundsordning för Region Värmland KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2006-12-14 Ersätter: 2000-11-23 Gäller fr o m: 2006-12-14 Förbundsordning för Region Värmland Region Värmland -

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Träcentrum, Nässjö Erik Lagärde, Kd, Lennart Bogren, C, Tommy Bohman, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Britt-Marie Glaad, S, Anders Karlgren,

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-12-16 1 (23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-12-16 1 (23) 2009-12-16 1 (23) Tid Onsdagen den 16 december kl.10.00 12.30 med ajournering kl. 11.30 11.50 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Korrö Hantverksby, Linneryd Marie-Louise

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88 Socialnämnden 83-88 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om riktlinjer för planerad invånardialog 5 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd MX Rockbar 6 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Protokoll Sammanträdesdatum 2008-12-09 Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Tid: Tisdagen den 9 december 2008 klockan 12.30-16.00 Plats: Konferensrum Berget, Norrebo,

Läs mer

Lisa Rosenkvist (C) Gösta Svensson (S) Jonny Dolkov (SD) Marika Bernadt (M) fram till 79

Lisa Rosenkvist (C) Gösta Svensson (S) Jonny Dolkov (SD) Marika Bernadt (M) fram till 79 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kulturförvaltningen, 24 oktober 0212 kl. 16.00-18.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Margreth

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Klubbstugan, Hovmantorps IP 14:00 17:30 ande Övriga deltagare Anders Palmengren (s) ordf Simon Walfridsson (c) v ordf Monica Johansson (s) Andreas Eidevåg (s) Christoffer Pettersson (Sd)

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Tekniska nämnden 2008-09-11 1

Tekniska nämnden 2008-09-11 1 Tekniska nämnden 2008-09-11 1 Plats och tid kl 13.00 15.35 Beslutande Ersättare Arne Dahlström, kd, ordf. Benny Petersson, s, 2:e vice ordf Gösta Hedin, m, tj gj som ers för Pär Palmgren, m Kristina Berglund,

Läs mer

Kommunhuset lokal Dalen Torsdagen den 18 september 2014 kl 18:00 20:00

Kommunhuset lokal Dalen Torsdagen den 18 september 2014 kl 18:00 20:00 1 (15) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset lokal Dalen Torsdagen den 18 september 2014 kl 18:00 20:00 Jessica Ashworth (M), ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders Magnhagen

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott Protokoll 07-04-03 Justerat 07-04-16 1 (7) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 3 april 2007, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.30 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.15 Ajournering, kl. 14.45 14.50 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordf 12 delar av 13 Christer Laurell (C), vice ordf 12 och delar av 13, ordf

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionfullmäktige Sammanträdesdatum 2008-05-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionfullmäktige Sammanträdesdatum 2008-05-23 1 (22) 2008-05-23 1 (22) Plats och tid Fredagen den 23 maj 2008, 09.00 12.00 med ajournering 11.25 11.45 Plats Beslutande Ledamöter Stenladan, Stallvägen 10 i Växjö Kent Alriksson (m) Rolf Andersson (fp) ClasGöran

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehåll Sida Bokslut investeringar 2007 3 Bokslut 2007 4 Budget 2009, plan 2010-2011 5 Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Val av ledamot till socialnämndens arbetsutskott

Läs mer

Kommunledningsutskottet

Kommunledningsutskottet 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00 12.20 Beslutande Henrik Yngvesson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Margaretha Lööf-Johanson (S) Berne Klysing (FP) Nina Åkesson-Nylander

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer