SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (44)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2007-12-12 1 (44)"

Transkript

1 (44) Tid Onsdagen den 12 december kl med ajournering kl Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Karl Birger Blomdahlsalen, konserthuset i Växjö Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Bo Frank (m), förste vice ordf. Monica Haider (s), andre vice ordf. Suzanne Frank (m) deltog inte i besluten Margareta Schlee (m) Paul Johansson (c) Gunnar Nordmark (fp) Charlotta Svanberg (s) Anna Fransson (s) , deltog inte i besluten Monica Widnemark (s) Carin Högstedt (v) Gunnar Elm (c) ersättare för Arne Karlsson (m) Mats Johnsson (m) ersättare för Bengt Germundsson (kd) Eva Löfquist (s) ersättare för ClasGöran Carlsson (s) Barbro Svensson ersättare (s) ersättare för Robert Olesen (s) Kjell Jormfeldt (mp) ersättare för Anna Fransson (s) Anders Mårtensson (v) ersättare för Suzanne Frank (m) Övriga närvarande Ersättare Kjell Jormfeldt (mp) Anders Mårtensson (v) Charlotte Branting (fp) Övriga förtroendevalda Carina Bengtsson (c) Lena Karlsson (c) Tjänstemän Ulla-Karin Jönsson Björn Johansson Ulf Petersson Erica Månsson , Lisa Bergman , Anders Unger , Peter Hogla , Thomas Nilsson , Birgitta Grahn 173, Linda Kazmierczak Övriga Justering Justerare Tid och plats 186 Per Schöldberg, Bruno Johansson och Helena Bertilsson Monica Widnemark Tisdag 18 december kl.8.00 Regionförbundet södra Småland, P G Vejdes väg 15, Växjö Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Anders Göranson Marie-Louise Hilmersson (c) Monica Widnemark (s) Paragrafer

2 (44) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Regionförbundets kansli Underskrift...

3 södra Småland (44) Förteckning över styrelsens ärenden 165 Anmälan av protokoll 166 Anmälan av delegationsbeslut 167 Information Marie-Louise Hilmersson 168 Information Thomas Nilsson 169 Information Ulla-Karin Jönsson 170 Årsredovisning Finanspolicy 172 Budget revidering 173 Information Birgitta Grahn 174 Information sveckan 175 Folkrörelseutredningens slutbetänkande 176 Nytt bidragssystem för Kronobergs studieförbund 177 Budget 2008 bidragsnivåer för ungdomsorganisationer 178 Projektmedel Kartläggning kreativa Kronoberg 179 SISU huvudmannaskap och anslag 180 Sydsam organisation och uppdrag 181 EU:s reformfördrag 182 Yttrande Kommunal kompetens i förändring 183 Resurser för högskoleutbildning och forskning 184 ALMI driftsanslag 185 ALMI information 186 Sideum information 187 Sideum anslag Näringslivet i Kronobergs län 189 Redovisning av projektmedel och basanslag 190 Projektmedel Connect syd 191 Projektmedel Utveckling av entreprenörsutbildning 192 Projektmedel Smålands ioch Gotlands inkubatorer Projektmedel Basorganisation och genomförande av marknadsföringsprojekt 194 Yttrande Skydd av värdefull natur 195 Skrivelse In hate we trust 196 Skrivelse Fastighetsskatten i Kronobergs län 197 Yttrande Hamnstrategiutredningen och Banverkets Rikskombiterminalutredning 198 Yttrande Framtidens flygplatser utveckling av det svenska flygplatssystemet 199 Samlokalisering 200 Deltagande i Klimp avseende biogasbussar i Växjö lokaltrafik 201 EU-projektet enercitee 202 Trafikeringsrätt på södra stambanan konsekvenser 203 Information Dans i sydost 204 Information Telia fastmobil

4 (44) 165 Anmälan av protokoll Rubrik Arbetsutskottets sammanträde den 16 oktober 2007 Arbetsutskottets sammanträde den 1 november 2007 Arbetsutskottets sammanträde den 29 november 2007 Trafikutskottets sammanträde den 15 oktober 2007 Trafikutskottets sammanträde den 12 november 2007 lägger protokollen till handlingarna

5 (44) 166 Anmälan av delegationsbeslut Erica Månsson (KU) har överlämnat som anmälan enligt 6 kap 33 kommunallagen beslut som fattats med stöd av styrelsens beslut om delegation. Kulturansvarig (KU) 07/024 lägger anmälningarna till handlingarna

6 (44) 167 Information Marie-Louise Hilmersson Ordföranden Marie-Louise Hilmersson ger en tillbakablick över styrelsens arbete det gångna året. Året har präglats av såväl inre som yttre arbete. var iväg under våren för att diskutera arbete och spelregler. Under året har även ett strategiarbete påbörjats. Viktiga beslut som tagits under året har varit yttrande till bl.a. ansvarsutredningen, infrastrukturplanering , Banverkets framtidsplan och Vägverkets investeringsplan. Kulturstrategi, valärende, bidragsnivåer för ungdomsorganisationer, kulturstipendier, basanslag till olika verksamheter är några beslut utöver beslut om projektmedel. Marie-Louise passar samtidigt på att tacka alla för årets arbete. beslutar att notera informationen till protokollet

7 (44) 168 Information Thomas Nilsson Trafikdirektören informerar styrelsen om trafikeringsrätten man fått som träder i kraft 1 januari 2009 och sträcker sig fram till 31 december Thomas berör att det ännu inte är klart med avtal med DSB First eftersom SJ överklagat detta beslut. Ett avgörande i kammarrätten sker troligen under december månad. Trafikeringsrätten kommer att påverka Länstrafiken på olika sätt och det är ännu oklart på vilket och vilka kostnader som man står inför blir under alla omständigheter ett intensivt år med att integrera dagens Öresundstrafik in i trafikhuvudmännens verksamhet. Tiden är knapp och förutsättningar måste ges för snabba beslut som driver processen framåt. Ett misslyckande från berörda trafikhuvudmäns sida kommer antagligen att få konsekvenser för andra ansökningar om trafikeringsrätter. beslutar att notera informationen till protokollet

8 (44) 169 Information Ulla-Karin Jönsson Regiondirektör Ulla-Karin Jönsson informerar om att den översyn av service resor som beslutats av styrelsen kommer att redovisas den 17 januari mellan Inbjudan har skickats ut till berörda. beslutar att notera informationen till protokollet

9 (44) 170 Årsredovisning 2007 Dnr 07/0341 Regionförbundet ska enligt förbundsordningen 15 löpande hålla medlemmarna underrättade om verksamhetens ekonomi och utveckling. Bokslut och verksamhetsberättelse för kalenderår är den viktigaste delen i denna rapportering. Verksamhetsberättelsen är text som beskriver vad förbundet åstadkommit under året. Bokslutet visar samma sak fast i siffror. Dokumenten hör därför intimt samman och bör hos Regionförbundet södra Småland utgöra ett sammanhållet dokument. Årsredovisningen bör innehålla en redogörelse för förbundets arbete i stort samt redogörelse för varje verksamhetsdel. Årsredovisningen bör också innehålla en utblick mot 2008 och 2009 för att öka användbarheten i budgetarbetet inför En preliminär version av årsredovisningen skall redovisas för styrelsen sunderlag Arbetsutskottets beslut beslutar att bifalla förslag till riktlinjer för årsredovisning 2007 samt att uppdra till regiondirektören att i samråd med ekonomichefen utarbeta närmare riktlinjer för arbetet sexpediering Ulla-Karin Jönsson Ulf Petersson

10 (44) 171 Finanspolicy Dnr 07/0306 Arbetsutskottet beslöt vid sammanträde att uppdra åt regiondirektören att upprätta ett diskussionsunderlag beträffande finanspolicy för regionförbundet. Arbetsutskottet behandlade diskussionsunderlaget föreslår fullmäktige besluta att anta finanspolicy för Regionförbundet södra Småland

11 (44) 172 Budget 2008 revidering Dnr 07/ maj 2007 beslutade fullmäktige om regionförbundets budget för Efter att budgeten antogs har följande inträffat som innebär att det finns behov av att revidera och precisera delar av budgeten. Förbundet har erfarenhet av ett knappt års verksamhet och därmed hur kostnader och intäkter fördelas. Det har fattats en rad beslut som får ekonomiska konsekvenser och som i dagsläget är svåra att överblicka utan en grundlig genomgång. Slutligen finns all anledning att återigen göra en prövning av alla de kostnader som nu är kända för att överväga vad som ska prioriteras och fördelningen mellan projektmedel och andra, egna, utvecklingsmedel. Förbundet behöver en handlingsfrihet i meningen att under året kunna ha pengar till förfogande för ändamål som inte kan förutses och för det utvecklingsarbete som behöver fortsätta. Förmodligen behöver inte alla delar av budgeten revideras men för att kunna göra en helhetsbedömning bör inga förbehåll sättas upp på förhand. Uppdraget utgår från att budgeten skall preciseras i syfte att skapa en tydlighet av vilka politiska prioriteringar som görs. Anslag ska redovisas på ändamålsnivå. I uppdraget ska ingå att föreslå inrättande av nya resultatenheter om så anses nödvändigt, dels för att öka tydligheten och dels för att medge att budgetansvar senare kan fördelas. Tidigare handläggning i ärendet Arbetsutskottets beslut beslutar att uppdra till regiondirektören att föreslå revideringar i budget 2008 samt att uppdraget skall redovisas vid arbetsutskottets sammanträde sexpediering Ulla-Karin Jönsson

12 (44) 173 Information Birgitta Grahn Forskningsledare Birgitta Grahn ger information om utvärdering av utvecklingsarbete och att det enligt förbundsordningen är en av Regionförbundets uppgifter. FoU bedriver idag ett omfattande arbete på uppdrag av kommunerna, landstinget och andra intressenter inom detta område. När beslut tas om utvecklingssatsningar och projekt bör det också bestämmas hur utvärdering av satsningarna ska ske. Det är viktigt att vid utvärderingars start fastställa dess syfte, metodik för genomförande och vad den ska användas till samt att man återför den kunskap utvärderingen ger och att verksamheten drar nytta av detta. beslutar att notera informationen till protokollet

13 (44) 174 Information sveckan Samordnare Linda Kazmierczak lämnar information om den planerade konferensveckan (vecka 41) Linda ger en kort beskrivning av upplägget och hur arbetet bedrivs för närvarande samt tidplanen framöver. kommer fortlöpande att informeras om veckan. beslutar att notera informationen till protokollet

14 (44) 175 Folkrörelseutredningens slutbetänkande Dnr 07/0340 Hösten 2005 startade den första samlade översynen av folkrörelsepolitiken sedan politikområdet inrättades. Utredningen skulle se över folkrörelsepolitikens inriktning, omfattning och utformning. Vidare skulle den föreslå åtgärder rörande bidragsgivning och annan finansiering av föreningslivet och se över hur forskningen om folkrörelserna och övrigt föreningsliv kan fortsätta att utvecklas. Utredningen har nu lagt fram sitt slutbetänkande Rörelser i tiden SOU 2007:66 och inga stora förändringar föreslås. beslutar att notera informationen till protokollet

15 (44) 176 Nytt bidragssystem för Kronobergs studieförbund Dnr 07/0113 Regionförbundets styrelse beslöt att i dialog med studieförbunden, Bildningsförbundet samt de lokala och regional bidragsgivarna utarbeta nya regler för fördelning av bidrag från och med Vid samma möte bestämdes också att regionförbundet ska överta ansvaret för fördelningen av bidrag till studieförbunden från Kronobergs läns bildningsförbund. Ett förslag till nytt bidragssystem för studieförbunden i Kronobergs län finns nu framtaget. Det nya systemet baseras tydligare på studieförbundens regionala uppdrag än tidigare system och kräver en tydligare redovisning av vad de medel som Regionförbundet södra Småland betalar ut används till. I dagens system fördelas pengarna efter antalet studietimmar hos varje studieförbund. Det förslag till system som finns framtaget testas under 2008 och införs i sin helhet Kravet på tydligare redovisning gäller dock från och med 2007-års verksamhetsberättelse. För 2008 betalas bidraget ut enligt den fördelning som gäller Detta ger alla studieförbund en chans att uttala sig om förslaget i en remissrunda samt att vi hinner diskutera konsekvenserna av förslaget med alla studieförbund och de hinner anpassa sig till nya krav. Processen hamnar då också i bättre takt med regionförbundets egen strategidiskussion. Arbetsutskottet behandlade diskussionsunderlaget Yrkanden Carin Högstedt (v) yrkar med instämmande av Mats Johnsson (m) att första att-satsen skall lyda att godkänna remissförslaget till nytt bidragssystem att testas under 2008 för att efter nytt beslut eventuellt införas 2009 Propositionsordning Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Carin Högstedts yrkande och finner att arbetsutskottets förslag med Carin Högstedts ändringsyrkande antas beslutar att godkänna remissförslaget till nytt bidragssystem att testas under 2008 för att efter nytt beslut eventuellt införas att bidragen till länets studieförbund 2008 betalas ut på samma nivå per studieförbund som att bidraget till Länsbildningsförbundet betalas ut direkt till Länsbildningsförbundet även 2008 sexpediering Lisa Bergman Studieförbunden i länet

16 (44) 177 Budget 2008 bidragsnivåer för ungdomsorganisationer Dnr 07/0161 Regionförbundet ger tre olika bidrag till länets ungdomsorganisationer. Alla godkända organisationer får ett grundbidrag samt ett bidrag till allmän verksamhet baserat på antalet medlemmar enligt en regressiv modell. Det innebär att organisationerna får högst bidrag för medlemmar i intervallet upp till 250 medlemmar och minst i intervallet över 1501 medlemmar. Organisationer har också möjlighet att söka stöd för genomförda ledarutbildningar. Nivån på grundbidraget samt anslaget per medlem i spannet upp till 250 medlemmar ska årligen fastställas av regionförbundets styrelse. Ungdomsorganisationerna har kommit med önskemål om att höja bidraget till ledarutbildning, om så krävs på bekostnad av nivån på bidraget per medlem. Det skulle innebära att aktiva organisationer som satsar på sina ledare gynnas på bekostnad av de organisationer som enbart söker medlemsbidraget. Bedömningen är att detta ligger väl i linje med regionförbundets mål för bidrag till ungdomsorganisationer. Enligt beräkningar utifrån 2007 års medlemsantal samt genomförda ledarutbildningar 2006 ryms en höjning av ledarutbildningsbidraget från tidigare 165 kr/kursdag till 200 kr/kursdag precis inom befintlig budgetram på kr. Om nivån på det allmänna bidraget sänks till 2006 års nivå 123 kr/medlem i spannet upp till 250 medlemmar (2007 fick de 178 kr/medlem) skulle den sammanlagda kostnaden för bidrag till ungdomsorganisationer hamna på kr. Arbetsutskottet behandlade diskussionsunderlaget Yrkanden Monica Haider (s) yrkar med instämmande av Carin Högstedt (v) att bidraget per medlem i spannet upp 250 medlemmar skall vara 147 kronor. Gunnar Elm (c) yrkar att bidraget per medlem i spannet upp 250 medlemmar skall vara 165 kronor. Propositionsordning i huvudomröstning Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att styrelsen beslutar i enlighet med Haiders yrkande. Omröstning begärs. Ordförande meddelar att Haiders yrkande är huvudförslag godkänner följande propositionsordning: a. Proposition på arbetsutskottets förslag och Elms yrkande för att utse motförslag till huvudförslaget. Ja-röst för bifall till Elms yrkande. Nej-röst för bifall till arbetsutskottets förslag Propositionsordning i omröstning om motförslag Ordförande ställer proposition på Elms yrkande och arbetsutskottets förslag och finner att Elms yrkande är motförslag.

17 (44) Forts. 177 Propositionsordning i omröstning 2 godkänner följande propositionsordning Ja-röst för bifall till Haiders yrkande Nej-röst för bifall till Elms yrkande Omröstningsresultat Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta Marie-Louise Hilmersson (c) X Bo Frank (m) X Monica Haider (s) X Suzanne Frank (m) X Gunnar Elm (c) X Margareta Schlee (m) X Paul Johansson (c) X Gunnar Nordmark (fp) X Mats Johnsson (m) X Eva Löfquist (s) X Charlotta Svanberg (s) X Kjell Jormfeldt (mp) X Monica Widnemark (s) X Barbro Svensson (s) X Carin Högstedt (v) X Summa 7 8 Med 8 nej-röster för Elms yrkande mot 7 ja-röster för Haiders yrkande beslutar styrelsen i enlighet med Elms yrkande att bidrag till allmän verksamhet skall vara 165 kr/medlem i spannet upp till 250 medlemmar. beslutar att fastställa nivåerna för bidrag till ungdomsorganisationer till följande; - Grundbidrag kr - Ledarutbildningsbidrag 200 kr/kursdag - Bidrag till allmän verksamhet 165kr/medlem i spannet upp till 250 medlemmar.

18 (44) 178 Projektmedel Kartläggning kreativa Kronoberg Dnr 07/0336 Regionförbundet södra Småland påbörjade i januari 2007 tillsammans med Länsstyrelsen en kartläggning av kreativa sektorn. Kreativa sektorn omfattar: arkitektur, dator- och tv-spel, design, film, foto, konst, litteratur, marknadskommunikation, media, mode, musik, scenkonst, turism/besöksnäring och upplevelsebaserat lärande. Arbetet började med en statistisk undersökning i början av 2007 och har fördjupats med intervjuer och workshops. Projektet har hittills drivits inom regionförbundets driftsbudget men eftersom kansliets ekonomi blivit hårt ansträngd finns anledning att finansiera projektet med projektmedel istället för drift. Det är också angeläget att Regionförbundet själv initierar projekt i linje med organisationens mål och på så sätt agerar mera proaktivt i regionala utvecklingsfrågor istället för att inta en reaktiv roll. Kartläggningen av kreativa sektorn i Kronobergs län är ett stort arbete och kommer förhoppningsvis att slutföras med hjälp av EU-finansiering. Tidigare handläggning i ärendet Kartläggning av kreativa sektorn en delrapport Kartläggning av kreativa sektorn, en fortsättning Arbetsutskottets beslut beslutar att bevilja högst kronor till projektet Kartläggning av kreativa sektorn att för år 2007 anvisa kr ur resultatenhet 208 samt att för år 2008 anvisa kr ur resultatenhet 208. sexpediering Erica Månsson Ulf Petersson

19 (44) 179 SISU huvudmannaskap och anslag Dnr 07/0337 Regeringen beslöt under 2006 att SISU Idrottsutbildarna inte längre kommer att få statligt stöd för sin verksamhet genom Folkbildningsrådet. Anslaget till SISU har tidigare ingått i det totala anslaget till studieförbunden inom Regionförbundet. Landstinget Kronoberg ansvarar för stödet till Smålands Idrottsförbund och man har en överenskommelse om hur anslaget ska användas. SISU:s verksamhet är relativt lik verksamheten vid Smålands Idrottsförbund varför det är viktigt att båda organisationerna hanteras av samma regionala bidragsgivare. Den re3ionala huvudmannen ska under 2008 arbeta fram en regional överenskommelse om uppdraget. Nivån på det fortsatta anslaget bestäms utifrån överenskommet uppdrag. Tidigare handläggning i ärendet Skrivelse: SISU huvudmannaskap och anslag 2008 Utbildnings- och kulturdepartementet: Promemoria Ärendet har tidigare behandlats i arbetsutskottet , 200 beslutar att Regionförbundet avsätter 1.2 miljoner kr. ur anslagen till studieförbunden till SISU för att föreslå Landstinget Kronoberg att huvudmannaskapet och anslaget för SISU flyttas från Regionförbundet södra Småland till Landstinget Kronoberg. sexpediering Erica Månsson SISU Landstinget Kronoberg

20 (44) 180 Sydsam organisation och uppdrag Dnr 07/0077 Regionförbundet övertog vid årsskiftet medlemskapet i Sydsam. En rad beslut har fattats i regionförbundets styrelse och fullmäktige rörande Sydsam. Organisationen själv har genomgått förändringar. Bifogade handlingar är ett försök att beskriva Sydsam i sin nuvarande skepnad samt regionförbundets engagemang i olika Sydsam-forum. beslutar att notera informationen till protokollet

21 (44) 181 EU:s reformfördrag Samordnare Björn Johansson informerar om EU:s reformfördrag. Frågan om förändring av EU:s grundläggande överenskommelser, grundfördragen, är nu på väg att avgöras för en andra gång kallades förslaget för konstitution och arbetet med antagandet avbröts efter folkomröstningar i Belgien och Frankrike. Nu har förslaget omarbetats, den här gången är förändringen inte så stor. Exempelvis innebär förändringen enbart ändringar i befintliga fördrag, inte att anta ett helt nytt som ersätter tidigare. De förändringar som Europeiska rådet kommit överens om innebär inga direkta konsekvenser för kommunsektorn. Fler områden än idag kommer att omfattas av majoritetsbeslut beslutar att notera informationen till protokollet

22 (44) 182 Yttrande Kommunal kompetens i utveckling Dnr 07/0311 En statlig utredning under ledning av landshövding Lorentz Andersson har under ett drygt år haft i uppdrag att studera frågor om den kommunala kompetensen och kommunal samverkan. Syftet är att anpassa de kommunala befogenheterna till samhällsutvecklingen och i samband med det försöka uppnå en balans mellan medborgarnas rätt till likvärdig service, sunda konkurrensförhållanden för näringslivet och andra kommunala intressen. Utredningen har särskilt ägnat sig åt frågor kring självkostnads- och lokaliseringsprinciperna, föroch nackdelar med kommuners och landstings möjligheter att finansiera statlig verksamhet, stöd till näringslivet och utrymmet att medfinansiera strukturfonderna. Utredningen har slutligen studerat kommunernas erfarenheter av samverkan och samverkansformer. Slutbetänkandet presenterades 1 oktober 2007 och har namnet Kommunal kompetens i utveckling SOU 2007:72. Regionförbundet södra Småland har inbjudits att yttra sig över förslaget. Tidigare handläggning i ärendet Ärendet har tidigare behandlats på arbetsutskottet beslutar att bifalla förslag till yttrande daterat sexpediering Björn Johansson

23 (44) 183 Resurser för högskoleutbildning och forskning Dnr 07/0162 Regeringen har låtit utreda hur resurser till högskoleutbildning och forskning ska fördelas. Det senaste förslaget lämnades till regeringen av utredaren Dan Brändström. Regionförbundets arbetsutskott beslutade att uppdra till regiondirektören att presentera en kunskaps-pm i ärendet. I bilaga finns en sammanfattning av utredningens förslag. Regionförbundet har inte fått ärendet på remiss. Skrivelsen som bifogas är tänkt att fungera som ett underlag inför valet att låta forskning och högre utbildning bli ett prioriterat område för Regionförbundet södra Småland. Utredningens förslag pekar entydigt mot högre krav på kvalitet i grundutbildning och forskning samt högre grad av profilering mellan lärosätena. Förtroendevalda på lokal och regional nivå kan få en stor och konstruktiv roll att spela inom området. Tidigare handläggning i ärendet Ärendet har tidigare behandlats på arbetsutskottet beslutar att uppdra till regiondirektören att följa utvecklingen inom området och återkomma till styrelsen vid behov

24 (44) 184 ALMI driftsanslag Dnr 07/0098 Arbetsutskottet behandlade en skrivelse från ALMI Företagspartner Kronobergs AB vd Catharina Värendh angående den regionala finansieringen av bolaget år Vid arbetsutskottets möte redovisades översiktligt den ekonomiska situationen för 2008 för anslaget 33:1 och resultatenhet 208. Dessutom redovisas muntligt resultat av överläggning med moderbolaget Tidigare handläggning i ärendet Ärendet har tidigare handlagts på arbetsutskottet beslutar att anvisa ytterligare kr ur resultatenhet 208 Projektmedel och långsiktiga bidrag 2008 till ALMI Företagspartner Kronoberg AB, att anvisa maximalt kr ur anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder 2008 för särskilda satsningar i ALMI, att reservera ytterligare kr ur anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder 2008 som medfinansiering av projektet Våga, växa, vinna att uppdra till förbundets representanter i ALMI:s styrelse att verka för att bolaget avsätter vinstdelningspotten till projektet Våga, växa, vinna samt att uppdra till regiondirektören att återkomma för slutligt beslut när projektansökan föreligger i slutlig utformning sexpediering ALMI Björn Johansson

25 (44) 185 ALMI information Dnr 07/0098 Charlotte Branting rapportör i Almi lämnar kortfattad information. - Det är för närvarande inte aktuellt att bilda något gemensamt driftsbolag ALMI Sydost eftersom Kalmar och Blekinge är negativa till detta. - Nytt ägarförslag till ägardirektiv skall lämnas i september Ingen förändring av styrelsen i ALMI beslutar att notera informationen till protokollet

26 (44) 186 Sideum - information Dnr 07/0333 Per Schöldberg VD Sideum Innovations AB, Bruno Johansson ordförande Sideum Innovations AB och Helena Bertilsson ledamot bolagsstyrelsen lämnar information om Sideums verksamhet. De lämnar information om Sideums huvuduppdrag att vara samordnare för regionens innovationssystem och kluster. Det innebär att Sideum är regionens stödjepunkt i dessa frågor, såväl regionalt, nationellt som internationellt. Information lämnas om pågående och kommande projekt. beslutar att notera informationen till protokollet

27 (44) 187 Sideum anslag 2008 Dnr 07/0333 Regionens offentliga aktörer bildade vid halvårsskiftet 2005 Sideum Ideell förening och beslutade samtidigt att bilda det av föreningen helägda bolaget Sideum Innovation AB där den operativa verksamheten bedrivs. Verksamheten i Sideum syftar till att verka för att befintliga och nya innovationssystem och kluster skall utvecklas i regionen genom ett aktivt samspel mellan aktörer inom forskning, näringsliv och offentlig verksamhet. Under 2008 skall verksamheten bl.a. inriktas mot att vidareutveckla de arbetsområden som slagits fast i direktiven för verksamheten. Ägarna kommer under året att göra en översyn av direktiven och initiera en fördjupad utvärdering av verksamheten under andra halvåret Tidigare handläggning i ärendet Ärendet har tidigare handlagts på arbetsutskottet Yrkanden Eva Löfquist (s) yrkar med instämmande av Carin Högstedt (v), Paul Johansson (c), Gunnar Elm (c) och Mats Johnsson (m) att Sideum får kronor för 2008 och samma belopp för 2009 samt att verksamheten utvärderas under tiden. Bo Frank (m) yrkar på att styrelsen beslutar att uppdra åt arbetsutskottet att införliva Sideum i Regionförbundet. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att Eva Löfquist yrkande antas beslutar att bevilja högst kronor till projektet Sideum 2008 för 2008 och samma belopp 2009 samt att verksamheten utvärderas under tiden. et belastar bemyndiganderamen för 2008 och 2009 för anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder med kronor och årsanslaget med kronor vartdera året. sexpediering Sideum Anders Unger

28 (44) 188 Näringslivet i Kronobergs län Dnr 07/0119 Regionförbundet har under våren 2007 uppdragit åt en särskild utredare att genomföra en kartläggning om det offentligfinansierade näringslivsarbetet i länet. Syftet har varit att få underlag för ställningstaganden om det framtida offentligfinansierade näringslivsarbetet. Utredaren överlämnade resultatet av studien i slutet av maj med bland annat alternativt förslag om det fortsatta näringslivsarbetet. Utredningen skickades på remiss till 30 olika instanser, bland annat länets samtliga kommuner, alla aktörer som berörs av utredningen, näringslivsorganisationer samt Region Skåne och Västra Götalandsregionen. Remisstiden gick ut och 21 instanser svarade. Under utredningens gång genomfördes dessutom ett dialogmöte med samtliga berörda aktörer Tillväxtberedningen har fått uppdraget att, med hänsyn till bland annat inkomna yttranden, lämna förslag på åtgärder. Tillväxtberedningen har behandlat utredningen och remissvaren under hösten och har, med hänsyn till bl.a. inkomna yttranden, vid möte , beslutat att överlämna ett förslag till styrelsens arbetsutskott. Vid styrelsens möte , 152 beslöts att återremittera ärendet till arbetsutskottet. Tidigare handläggning i ärendet Ärendet har tidigare handlagts på arbetsutskottet beslutar att verka för att IISA överförs till ALMI under 2008 att verka för att ombilda södra Smålands Turistråd till bolag för att renodla dess utförarroll sexpediering Anders Unger

29 (44) 189 Redovisning av projektmedel och basanslag Bifogat redovisas beslut som belastar bemyndigandet för det statliga anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder och Regionförbundets projektmedel för 2007 per den 12/ På det blad som rubriceras sförslag , konsekvenser 2008 (33:1) redovisas utfallet på 33:1 för budgetåret 2008 i det fall beslut tas i enlighet med utsända förslag. Utfallet innefattar även åtaganden från 2007 som förs över till 2008, tagna flerårsbeslut som belastar 2008 samt ej beslutade flerårsprojekt som gör anspråk på medel för Nederst på detta blad finns en redovisning av kommande projektansökningar som finns antingen som inneliggande ärenden, projekt som tidigare sökt flerårsfinansiering eller projekt som planeras och som avser att söka projektstöd från Regionförbundet. Denna projektfinansiering kan belasta antingen Regionförbundets egna projektmedel eller det statliga anslaget (33:1). Tidigare handläggning i ärendet Ärendet har tidigare handlagts på arbetsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet

30 (44) 190 Projektmedel Connect syd Dnr 07/0205 Connect arbetar med Språngbrädor, Affärsängelverksamhet, Företagsacceleratorn och Internationella nätverket för att utveckla tillväxtföretag. I Småland, Halland och Blekinge har man nu fusionerat och antagit namnet Connect Syd. Utifrån detta planerar man att introducera en tjänst för småföretagare som vill vidga sin marknad internationellt. För att klara denna kraftsamling i den nya geografiska regionen ansöker man om medel från regionförbunden i de fem berörda länen. Totalt beräknas kostnaden för verksamheten i länen till kronor per år, vilket innefattar kostnader för projektledning, marknadsföring och aktiviteter. Från de fem regionförbunden i berörda län ansöker man om kr/år vardera i tre år. Sedan sommaren 2007 finns ett kontor etablerat på Videum-området i Växjö bemannat med en person. Tidigare handläggning i ärendet Ärendet har tidigare handlagts i arbetsutskottet beslutar att avslå ansökan om medel till projektet Connect Syd. sexpediering Connect Syd Anders Unger

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8) 2008-01-31 1 (8) Plats och tid Onsdag den 31 januari kl. 08.30 09.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Kunskapen, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7) 2008-12-05 1 (7) Tid Fredagen den 5 december 2008 kl.08.15 08.45 Plats Beslutande Ledamöter Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Ann-Charlotte Wiesel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott 2007-09-11 1 (10) Plats och tid Tisdag 11 september 2007 kl. 14.00 17.00 Plats ande Ledamöter Insikten, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-03-24 1 (23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-03-24 1 (23) 2010-03-24 1 (23) Plats och tid Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Onsdag den 24 mars 2010, kl.09.00-11.45 Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Bo Frank (m), ordförande Charlotta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 211-12-09 1 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 211-12-09 1 (13) 211-12-09 1 (13) Tid Fredagen den 9 december kl.13.00 13.45 Plats Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata, Växjö ande Ledamöter Roland Gustbée, (m) ordförande Carina Bengtsson (c), förste vice ordf. Monica

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-02-24 1 (20)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-02-24 1 (20) 2010-02-24 1 (20) Plats och tid Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Tjänstemän Övriga Justering Justerare Underskrifter Sekreterare Onsdag den 24 februari

Läs mer

Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna

Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna Beslutsdatum 2008-02-05 1 (5) Tid Tisdagen den 5 februari 2008 kl. 15.30. Beslutande Ledamöter Marie-Louise Hilmersson, ordförande Leif Larsson Kira Berg Eva Nypelius Björn Jansson Lars Isaksson Esse Petersson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12. 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10 Kulturberedningen Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson

Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson 135 Organ: Plats och tid: Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) ande: Övriga deltagare: Utses att justera: Leif Larsson Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson Håkan Brynielsson

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-05-06 JUSTERAT 08-05-19 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 maj 2008, kl.10.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 14 mars 2012, kl. 10.00 15.00 ca Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens Trafiknämnd Sammanträdesdatum 2012-09-05 1 (17)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens Trafiknämnd Sammanträdesdatum 2012-09-05 1 (17) 2012-09-05 1 (17) Plats och tid Onsdagen den 5 september 2012 kl. 08.30-11.30 Plats ande Ledamöter Regionförbundet, lokal Insikten Sven Sunesson (C) Eva Johnsson (KD) Monica Widnemark (S) Bodil Hansen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum (20)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum (20) 2012-10-17 1 (20) Tid Onsdag 17 oktober 2012, kl 10.00 12.15 Plats Glasriket, Videum Science Park, Växjö ande Ledamöter Roland Gustbée, (M) ordförande Carina Bengtsson (C), förste vice ordf. Monica Haider

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-10 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-10 1 (26) 2010-02-10 1 (26) Tid Onsdagen den 10 februari 2010 kl.10.00 12.30 Plats Glasriket, Vidéum Science Park, Växjö ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Bo Frank (m),

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-01-21 LSAU 1/2014 Planeringsavd, Justerat 2014-01-28 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 januari, kl. 09.00 11.00 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, onsdagen den 14 augusti 2013, kl. 13.30 15.30 ande Monica Widnemark (s), ordf. Evert Nilsson (s) 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Örjan Wilhelmsson (s) Jan

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum Sida1 (12) 2011-10-26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum Sida1 (12) 2011-10-26 1 (12) 2011-10-26 Tid Onsdagen den 26 oktober kl.16.00 17.00 Plats ande Ledamöter Videum Science Park, sammanträdesrum: Newton, PG Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée, (m) ordförande Carina Bengtsson (c),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott 2007-06-04 1 (16) Plats och tid Måndag 4 juni 2007 kl. 9.00 11.15 Plats Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö ande Ledamöter Marie-Louise Hilmersson

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Datum 2014-10-05. Hotell Aveny, Umeå. Anita Drugge (S) Christer Bergman (M) Carmen Lundkvist (FP) Torbjörn Hellström (SVP)

Datum 2014-10-05. Hotell Aveny, Umeå. Anita Drugge (S) Christer Bergman (M) Carmen Lundkvist (FP) Torbjörn Hellström (SVP) Nämnden för tillväxt och regional utveckling Tid 17.15 18.05 Plats Hotell Aveny, Umeå Närvarande Ledamöter Carina Holm (S) ordförande Kenneth Nilshem (C) Tommy Ljung (M) Annika Huber (S) Ers. f Åke Bertils

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Ulf Pettersson Julija Markensten

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Ulf Pettersson Julija Markensten Trafiknämnden Tid 2016-02-04 09:00-12:30 Plats ande ledamöter Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena Lagstrand (V) (vice ordförande) Carl-Olof Bengtsson (S) 1-9,

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2014-12-12

KALLELSE Regionstyrelsen 2014-12-12 KALLELSE Regionstyrelsen 2014-12-12 Regionstyrelsen kallas till extra sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Fredagen den 12 december 2014 kl. 08.45 Plats: Utvandrarnas Hus,

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Trafiknämnden Tid 2015-11-06 09:00-14:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens Trafiknämnd Sammanträdesdatum (16)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens Trafiknämnd Sammanträdesdatum (16) 2012-12-05 1 (16) Plats och tid Onsdagen den 5 december 2012 kl. 08.30-10.30 Regionförbundet, lokal Insikten ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sven Sunesson (C) Eva Johnsson (KD) Monica Widnemark

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg. Per Schöldberg (C) Nils Fransson (FP) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Ulf Hedin (M)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg. Per Schöldberg (C) Nils Fransson (FP) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Ulf Hedin (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-31 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl 13.30-15.45 Beslutande Stefan Ferm (M), ordförande Anders Mårtensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sida 1 (20)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sida 1 (20) 2008-08-27 Sida 1 (20) Plats och tid Onsdag den 27 augusti 2008 kl. 08.30 11.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-05-15 1 (41)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-05-15 1 (41) 2008-05-15 1 (41) Tid Torsdagen den 15 maj 09.00 13.50 med ajournering kl. 12.15 13.15 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl.

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-08-31 Kulturberedningen Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 14-17 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2011-01-25 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavd, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 januari 2011, kl. 09.00 11.40 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsen Sammanträdesdatum (19)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsen Sammanträdesdatum (19) Förbundsstyrelsen 2009-10-28 1 (19) Tid Onsdagen den 28 oktober 2009, kl.10.00-12.30 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän Övriga Justering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-06-18 1 (46)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-06-18 1 (46) 2008-06-18 1 (46) Tid Onsdagen den 18 maj kl. 09.00 13.00 med ajournering 11.20 12.30 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän Övriga Justering

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Kommunstyrelsen 2011-12-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S),

Läs mer

128 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport september Information Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program.

128 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport september Information Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-10-26 126 Meddelanden. 127 Anmälan om delegationsbeslut. 128 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport september 2011. 129 Budget 2012. 130 Redovisning av simkunnighet i

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-08 09:00 12:05 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-08-26 LSAU 7/2014 Kansliavd, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 augusti, kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-08-14 1 (23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-08-14 1 (23) 2008-08-14 1 (23) Plats och tid Torsdag den 14 augusti kl. 09.00 12.00 med ajournering kl. 10.15 10.30 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c)

Läs mer

Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica Haider (S), vice ordförande Robert Olesen (S)

Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica Haider (S), vice ordförande Robert Olesen (S) 2013-05-08 1 (7) Tid Onsdagen 8 maj 2013, kl 8.30 9.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Kulturberedningen. Tid Fredagen den 11 april 2014 kl Sessionssalen, landstingets kansli Ingelstadsvägen 9, Växjö

Kulturberedningen. Tid Fredagen den 11 april 2014 kl Sessionssalen, landstingets kansli Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-04-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 11 april 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M) Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson (FP) Sven-Åke

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2012-03-27 LSAU 3/2012 Planeringsavd, Justerat 2012-04-03 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 mars 2012 kl. 09.00 11.40 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Clas Carlsson Ulf Pettersson Julija Markensten

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Clas Carlsson Ulf Pettersson Julija Markensten Trafiknämnden Tid 2015-10-09 09:00-12:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e vice ordförande)

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 151-170

Regionstyrelsens arbetsutskott 151-170 154 /1983 Bildande av samrådsgrupp s arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att 1. Utse och Carina Ödebrink till ordinarie ledamöter i den samrådsgrupp som Sveriges Kommuner och Landsting avser

Läs mer

Trafiknämnden. Protokoll Datum: Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Trafiknämnden. Protokoll Datum: Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Trafiknämnden Tid 2016-06-16 09:00-12:00 Plats ande ledamöter Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Fanny Battistutta (V) (vice ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Socialnämnden 2012.12.12 1

Socialnämnden 2012.12.12 1 Socialnämnden 2012.12.12 1 Plats och tid Sammanträdesrum Verandan, kommunhuset kl 13.30-14.30 Beslutande Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan Karlsson (C) Charlotte

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.50 Beslutande Kent Ingvarsson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson

Läs mer

Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö

Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö 2014-02-19 1 (23) Tid Onsdagen den 19 februari kl.10.00 12.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Regionstyrelsen protokoll 18 augusti 2015

Regionstyrelsen protokoll 18 augusti 2015 Regionstyrelsen protokoll 18 augusti 2015 Regionstyrelsen PROTOKOLL 2015-08-18 245 Villkorat anbud samt ramavtal med Spendrups om mark för bryggeri i Visby hamn 246 Beslut om deltagande i bildande av kommunalförbund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2017-05-17 13:30-14:15 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Hotel Tylösand, lokal Gessle, Halmstad Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim Pohlman

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S) Tid och plats VKABs sammanträdesrum, kl. 13.30 16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S),

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Glasriket

Regionförbundet södra Småland, lokal Glasriket 2011-02-16 1 (21) Plats och tid Onsdagen den 16 februari 2011 kl. 08.30-15.00 Plats ande Ledamöter Regionförbundet, lokal Glasriket Sven Sunesson (c) Eva Johnsson (kd) Monica Widnemark (s) Mats Johnsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 2012-09-12

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 2012-09-12 Tid och plats Onsdagen den 12 september. 2012, kl 17.00 20.00 i Dialogen Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Lena Gerby (M), ordförande Hanna Svensson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott 2007-11-01 1 (18) Plats och tid Torsdag den 1 november kl. 08.30 12.30 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Paul Johansson (c)

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 17 Föreningsbidrag 2011... 19 18 Redovisning av intern kontrollplan för 2010... 20 19 Budgetramar 2012 2014... 21 20 Mål och satsningar 2011-2014... 22 21 Reglemente för fritids- och

Läs mer

Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP)

Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Trafiknämnden Tid 2016-12-14 09:00-12:30 Plats ande ledamöter Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Fanny Battistutta (V) (vice ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e vice

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Arbetsutskott Plats och tid Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl 08.00 11.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice ordförande Per Sivertssen

Läs mer

Riktlinjer för Landstinget Dalarnas arbete med regionfrågan

Riktlinjer för Landstinget Dalarnas arbete med regionfrågan BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum 2015-12-15 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD15/03187 Uppdnr 1245 2015-12-15 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Riktlinjer

Läs mer