SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (44)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2007-12-12 1 (44)"

Transkript

1 (44) Tid Onsdagen den 12 december kl med ajournering kl Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Karl Birger Blomdahlsalen, konserthuset i Växjö Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Bo Frank (m), förste vice ordf. Monica Haider (s), andre vice ordf. Suzanne Frank (m) deltog inte i besluten Margareta Schlee (m) Paul Johansson (c) Gunnar Nordmark (fp) Charlotta Svanberg (s) Anna Fransson (s) , deltog inte i besluten Monica Widnemark (s) Carin Högstedt (v) Gunnar Elm (c) ersättare för Arne Karlsson (m) Mats Johnsson (m) ersättare för Bengt Germundsson (kd) Eva Löfquist (s) ersättare för ClasGöran Carlsson (s) Barbro Svensson ersättare (s) ersättare för Robert Olesen (s) Kjell Jormfeldt (mp) ersättare för Anna Fransson (s) Anders Mårtensson (v) ersättare för Suzanne Frank (m) Övriga närvarande Ersättare Kjell Jormfeldt (mp) Anders Mårtensson (v) Charlotte Branting (fp) Övriga förtroendevalda Carina Bengtsson (c) Lena Karlsson (c) Tjänstemän Ulla-Karin Jönsson Björn Johansson Ulf Petersson Erica Månsson , Lisa Bergman , Anders Unger , Peter Hogla , Thomas Nilsson , Birgitta Grahn 173, Linda Kazmierczak Övriga Justering Justerare Tid och plats 186 Per Schöldberg, Bruno Johansson och Helena Bertilsson Monica Widnemark Tisdag 18 december kl.8.00 Regionförbundet södra Småland, P G Vejdes väg 15, Växjö Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Anders Göranson Marie-Louise Hilmersson (c) Monica Widnemark (s) Paragrafer

2 (44) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Regionförbundets kansli Underskrift...

3 södra Småland (44) Förteckning över styrelsens ärenden 165 Anmälan av protokoll 166 Anmälan av delegationsbeslut 167 Information Marie-Louise Hilmersson 168 Information Thomas Nilsson 169 Information Ulla-Karin Jönsson 170 Årsredovisning Finanspolicy 172 Budget revidering 173 Information Birgitta Grahn 174 Information sveckan 175 Folkrörelseutredningens slutbetänkande 176 Nytt bidragssystem för Kronobergs studieförbund 177 Budget 2008 bidragsnivåer för ungdomsorganisationer 178 Projektmedel Kartläggning kreativa Kronoberg 179 SISU huvudmannaskap och anslag 180 Sydsam organisation och uppdrag 181 EU:s reformfördrag 182 Yttrande Kommunal kompetens i förändring 183 Resurser för högskoleutbildning och forskning 184 ALMI driftsanslag 185 ALMI information 186 Sideum information 187 Sideum anslag Näringslivet i Kronobergs län 189 Redovisning av projektmedel och basanslag 190 Projektmedel Connect syd 191 Projektmedel Utveckling av entreprenörsutbildning 192 Projektmedel Smålands ioch Gotlands inkubatorer Projektmedel Basorganisation och genomförande av marknadsföringsprojekt 194 Yttrande Skydd av värdefull natur 195 Skrivelse In hate we trust 196 Skrivelse Fastighetsskatten i Kronobergs län 197 Yttrande Hamnstrategiutredningen och Banverkets Rikskombiterminalutredning 198 Yttrande Framtidens flygplatser utveckling av det svenska flygplatssystemet 199 Samlokalisering 200 Deltagande i Klimp avseende biogasbussar i Växjö lokaltrafik 201 EU-projektet enercitee 202 Trafikeringsrätt på södra stambanan konsekvenser 203 Information Dans i sydost 204 Information Telia fastmobil

4 (44) 165 Anmälan av protokoll Rubrik Arbetsutskottets sammanträde den 16 oktober 2007 Arbetsutskottets sammanträde den 1 november 2007 Arbetsutskottets sammanträde den 29 november 2007 Trafikutskottets sammanträde den 15 oktober 2007 Trafikutskottets sammanträde den 12 november 2007 lägger protokollen till handlingarna

5 (44) 166 Anmälan av delegationsbeslut Erica Månsson (KU) har överlämnat som anmälan enligt 6 kap 33 kommunallagen beslut som fattats med stöd av styrelsens beslut om delegation. Kulturansvarig (KU) 07/024 lägger anmälningarna till handlingarna

6 (44) 167 Information Marie-Louise Hilmersson Ordföranden Marie-Louise Hilmersson ger en tillbakablick över styrelsens arbete det gångna året. Året har präglats av såväl inre som yttre arbete. var iväg under våren för att diskutera arbete och spelregler. Under året har även ett strategiarbete påbörjats. Viktiga beslut som tagits under året har varit yttrande till bl.a. ansvarsutredningen, infrastrukturplanering , Banverkets framtidsplan och Vägverkets investeringsplan. Kulturstrategi, valärende, bidragsnivåer för ungdomsorganisationer, kulturstipendier, basanslag till olika verksamheter är några beslut utöver beslut om projektmedel. Marie-Louise passar samtidigt på att tacka alla för årets arbete. beslutar att notera informationen till protokollet

7 (44) 168 Information Thomas Nilsson Trafikdirektören informerar styrelsen om trafikeringsrätten man fått som träder i kraft 1 januari 2009 och sträcker sig fram till 31 december Thomas berör att det ännu inte är klart med avtal med DSB First eftersom SJ överklagat detta beslut. Ett avgörande i kammarrätten sker troligen under december månad. Trafikeringsrätten kommer att påverka Länstrafiken på olika sätt och det är ännu oklart på vilket och vilka kostnader som man står inför blir under alla omständigheter ett intensivt år med att integrera dagens Öresundstrafik in i trafikhuvudmännens verksamhet. Tiden är knapp och förutsättningar måste ges för snabba beslut som driver processen framåt. Ett misslyckande från berörda trafikhuvudmäns sida kommer antagligen att få konsekvenser för andra ansökningar om trafikeringsrätter. beslutar att notera informationen till protokollet

8 (44) 169 Information Ulla-Karin Jönsson Regiondirektör Ulla-Karin Jönsson informerar om att den översyn av service resor som beslutats av styrelsen kommer att redovisas den 17 januari mellan Inbjudan har skickats ut till berörda. beslutar att notera informationen till protokollet

9 (44) 170 Årsredovisning 2007 Dnr 07/0341 Regionförbundet ska enligt förbundsordningen 15 löpande hålla medlemmarna underrättade om verksamhetens ekonomi och utveckling. Bokslut och verksamhetsberättelse för kalenderår är den viktigaste delen i denna rapportering. Verksamhetsberättelsen är text som beskriver vad förbundet åstadkommit under året. Bokslutet visar samma sak fast i siffror. Dokumenten hör därför intimt samman och bör hos Regionförbundet södra Småland utgöra ett sammanhållet dokument. Årsredovisningen bör innehålla en redogörelse för förbundets arbete i stort samt redogörelse för varje verksamhetsdel. Årsredovisningen bör också innehålla en utblick mot 2008 och 2009 för att öka användbarheten i budgetarbetet inför En preliminär version av årsredovisningen skall redovisas för styrelsen sunderlag Arbetsutskottets beslut beslutar att bifalla förslag till riktlinjer för årsredovisning 2007 samt att uppdra till regiondirektören att i samråd med ekonomichefen utarbeta närmare riktlinjer för arbetet sexpediering Ulla-Karin Jönsson Ulf Petersson

10 (44) 171 Finanspolicy Dnr 07/0306 Arbetsutskottet beslöt vid sammanträde att uppdra åt regiondirektören att upprätta ett diskussionsunderlag beträffande finanspolicy för regionförbundet. Arbetsutskottet behandlade diskussionsunderlaget föreslår fullmäktige besluta att anta finanspolicy för Regionförbundet södra Småland

11 (44) 172 Budget 2008 revidering Dnr 07/ maj 2007 beslutade fullmäktige om regionförbundets budget för Efter att budgeten antogs har följande inträffat som innebär att det finns behov av att revidera och precisera delar av budgeten. Förbundet har erfarenhet av ett knappt års verksamhet och därmed hur kostnader och intäkter fördelas. Det har fattats en rad beslut som får ekonomiska konsekvenser och som i dagsläget är svåra att överblicka utan en grundlig genomgång. Slutligen finns all anledning att återigen göra en prövning av alla de kostnader som nu är kända för att överväga vad som ska prioriteras och fördelningen mellan projektmedel och andra, egna, utvecklingsmedel. Förbundet behöver en handlingsfrihet i meningen att under året kunna ha pengar till förfogande för ändamål som inte kan förutses och för det utvecklingsarbete som behöver fortsätta. Förmodligen behöver inte alla delar av budgeten revideras men för att kunna göra en helhetsbedömning bör inga förbehåll sättas upp på förhand. Uppdraget utgår från att budgeten skall preciseras i syfte att skapa en tydlighet av vilka politiska prioriteringar som görs. Anslag ska redovisas på ändamålsnivå. I uppdraget ska ingå att föreslå inrättande av nya resultatenheter om så anses nödvändigt, dels för att öka tydligheten och dels för att medge att budgetansvar senare kan fördelas. Tidigare handläggning i ärendet Arbetsutskottets beslut beslutar att uppdra till regiondirektören att föreslå revideringar i budget 2008 samt att uppdraget skall redovisas vid arbetsutskottets sammanträde sexpediering Ulla-Karin Jönsson

12 (44) 173 Information Birgitta Grahn Forskningsledare Birgitta Grahn ger information om utvärdering av utvecklingsarbete och att det enligt förbundsordningen är en av Regionförbundets uppgifter. FoU bedriver idag ett omfattande arbete på uppdrag av kommunerna, landstinget och andra intressenter inom detta område. När beslut tas om utvecklingssatsningar och projekt bör det också bestämmas hur utvärdering av satsningarna ska ske. Det är viktigt att vid utvärderingars start fastställa dess syfte, metodik för genomförande och vad den ska användas till samt att man återför den kunskap utvärderingen ger och att verksamheten drar nytta av detta. beslutar att notera informationen till protokollet

13 (44) 174 Information sveckan Samordnare Linda Kazmierczak lämnar information om den planerade konferensveckan (vecka 41) Linda ger en kort beskrivning av upplägget och hur arbetet bedrivs för närvarande samt tidplanen framöver. kommer fortlöpande att informeras om veckan. beslutar att notera informationen till protokollet

14 (44) 175 Folkrörelseutredningens slutbetänkande Dnr 07/0340 Hösten 2005 startade den första samlade översynen av folkrörelsepolitiken sedan politikområdet inrättades. Utredningen skulle se över folkrörelsepolitikens inriktning, omfattning och utformning. Vidare skulle den föreslå åtgärder rörande bidragsgivning och annan finansiering av föreningslivet och se över hur forskningen om folkrörelserna och övrigt föreningsliv kan fortsätta att utvecklas. Utredningen har nu lagt fram sitt slutbetänkande Rörelser i tiden SOU 2007:66 och inga stora förändringar föreslås. beslutar att notera informationen till protokollet

15 (44) 176 Nytt bidragssystem för Kronobergs studieförbund Dnr 07/0113 Regionförbundets styrelse beslöt att i dialog med studieförbunden, Bildningsförbundet samt de lokala och regional bidragsgivarna utarbeta nya regler för fördelning av bidrag från och med Vid samma möte bestämdes också att regionförbundet ska överta ansvaret för fördelningen av bidrag till studieförbunden från Kronobergs läns bildningsförbund. Ett förslag till nytt bidragssystem för studieförbunden i Kronobergs län finns nu framtaget. Det nya systemet baseras tydligare på studieförbundens regionala uppdrag än tidigare system och kräver en tydligare redovisning av vad de medel som Regionförbundet södra Småland betalar ut används till. I dagens system fördelas pengarna efter antalet studietimmar hos varje studieförbund. Det förslag till system som finns framtaget testas under 2008 och införs i sin helhet Kravet på tydligare redovisning gäller dock från och med 2007-års verksamhetsberättelse. För 2008 betalas bidraget ut enligt den fördelning som gäller Detta ger alla studieförbund en chans att uttala sig om förslaget i en remissrunda samt att vi hinner diskutera konsekvenserna av förslaget med alla studieförbund och de hinner anpassa sig till nya krav. Processen hamnar då också i bättre takt med regionförbundets egen strategidiskussion. Arbetsutskottet behandlade diskussionsunderlaget Yrkanden Carin Högstedt (v) yrkar med instämmande av Mats Johnsson (m) att första att-satsen skall lyda att godkänna remissförslaget till nytt bidragssystem att testas under 2008 för att efter nytt beslut eventuellt införas 2009 Propositionsordning Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Carin Högstedts yrkande och finner att arbetsutskottets förslag med Carin Högstedts ändringsyrkande antas beslutar att godkänna remissförslaget till nytt bidragssystem att testas under 2008 för att efter nytt beslut eventuellt införas att bidragen till länets studieförbund 2008 betalas ut på samma nivå per studieförbund som att bidraget till Länsbildningsförbundet betalas ut direkt till Länsbildningsförbundet även 2008 sexpediering Lisa Bergman Studieförbunden i länet

16 (44) 177 Budget 2008 bidragsnivåer för ungdomsorganisationer Dnr 07/0161 Regionförbundet ger tre olika bidrag till länets ungdomsorganisationer. Alla godkända organisationer får ett grundbidrag samt ett bidrag till allmän verksamhet baserat på antalet medlemmar enligt en regressiv modell. Det innebär att organisationerna får högst bidrag för medlemmar i intervallet upp till 250 medlemmar och minst i intervallet över 1501 medlemmar. Organisationer har också möjlighet att söka stöd för genomförda ledarutbildningar. Nivån på grundbidraget samt anslaget per medlem i spannet upp till 250 medlemmar ska årligen fastställas av regionförbundets styrelse. Ungdomsorganisationerna har kommit med önskemål om att höja bidraget till ledarutbildning, om så krävs på bekostnad av nivån på bidraget per medlem. Det skulle innebära att aktiva organisationer som satsar på sina ledare gynnas på bekostnad av de organisationer som enbart söker medlemsbidraget. Bedömningen är att detta ligger väl i linje med regionförbundets mål för bidrag till ungdomsorganisationer. Enligt beräkningar utifrån 2007 års medlemsantal samt genomförda ledarutbildningar 2006 ryms en höjning av ledarutbildningsbidraget från tidigare 165 kr/kursdag till 200 kr/kursdag precis inom befintlig budgetram på kr. Om nivån på det allmänna bidraget sänks till 2006 års nivå 123 kr/medlem i spannet upp till 250 medlemmar (2007 fick de 178 kr/medlem) skulle den sammanlagda kostnaden för bidrag till ungdomsorganisationer hamna på kr. Arbetsutskottet behandlade diskussionsunderlaget Yrkanden Monica Haider (s) yrkar med instämmande av Carin Högstedt (v) att bidraget per medlem i spannet upp 250 medlemmar skall vara 147 kronor. Gunnar Elm (c) yrkar att bidraget per medlem i spannet upp 250 medlemmar skall vara 165 kronor. Propositionsordning i huvudomröstning Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att styrelsen beslutar i enlighet med Haiders yrkande. Omröstning begärs. Ordförande meddelar att Haiders yrkande är huvudförslag godkänner följande propositionsordning: a. Proposition på arbetsutskottets förslag och Elms yrkande för att utse motförslag till huvudförslaget. Ja-röst för bifall till Elms yrkande. Nej-röst för bifall till arbetsutskottets förslag Propositionsordning i omröstning om motförslag Ordförande ställer proposition på Elms yrkande och arbetsutskottets förslag och finner att Elms yrkande är motförslag.

17 (44) Forts. 177 Propositionsordning i omröstning 2 godkänner följande propositionsordning Ja-röst för bifall till Haiders yrkande Nej-röst för bifall till Elms yrkande Omröstningsresultat Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta Marie-Louise Hilmersson (c) X Bo Frank (m) X Monica Haider (s) X Suzanne Frank (m) X Gunnar Elm (c) X Margareta Schlee (m) X Paul Johansson (c) X Gunnar Nordmark (fp) X Mats Johnsson (m) X Eva Löfquist (s) X Charlotta Svanberg (s) X Kjell Jormfeldt (mp) X Monica Widnemark (s) X Barbro Svensson (s) X Carin Högstedt (v) X Summa 7 8 Med 8 nej-röster för Elms yrkande mot 7 ja-röster för Haiders yrkande beslutar styrelsen i enlighet med Elms yrkande att bidrag till allmän verksamhet skall vara 165 kr/medlem i spannet upp till 250 medlemmar. beslutar att fastställa nivåerna för bidrag till ungdomsorganisationer till följande; - Grundbidrag kr - Ledarutbildningsbidrag 200 kr/kursdag - Bidrag till allmän verksamhet 165kr/medlem i spannet upp till 250 medlemmar.

18 (44) 178 Projektmedel Kartläggning kreativa Kronoberg Dnr 07/0336 Regionförbundet södra Småland påbörjade i januari 2007 tillsammans med Länsstyrelsen en kartläggning av kreativa sektorn. Kreativa sektorn omfattar: arkitektur, dator- och tv-spel, design, film, foto, konst, litteratur, marknadskommunikation, media, mode, musik, scenkonst, turism/besöksnäring och upplevelsebaserat lärande. Arbetet började med en statistisk undersökning i början av 2007 och har fördjupats med intervjuer och workshops. Projektet har hittills drivits inom regionförbundets driftsbudget men eftersom kansliets ekonomi blivit hårt ansträngd finns anledning att finansiera projektet med projektmedel istället för drift. Det är också angeläget att Regionförbundet själv initierar projekt i linje med organisationens mål och på så sätt agerar mera proaktivt i regionala utvecklingsfrågor istället för att inta en reaktiv roll. Kartläggningen av kreativa sektorn i Kronobergs län är ett stort arbete och kommer förhoppningsvis att slutföras med hjälp av EU-finansiering. Tidigare handläggning i ärendet Kartläggning av kreativa sektorn en delrapport Kartläggning av kreativa sektorn, en fortsättning Arbetsutskottets beslut beslutar att bevilja högst kronor till projektet Kartläggning av kreativa sektorn att för år 2007 anvisa kr ur resultatenhet 208 samt att för år 2008 anvisa kr ur resultatenhet 208. sexpediering Erica Månsson Ulf Petersson

19 (44) 179 SISU huvudmannaskap och anslag Dnr 07/0337 Regeringen beslöt under 2006 att SISU Idrottsutbildarna inte längre kommer att få statligt stöd för sin verksamhet genom Folkbildningsrådet. Anslaget till SISU har tidigare ingått i det totala anslaget till studieförbunden inom Regionförbundet. Landstinget Kronoberg ansvarar för stödet till Smålands Idrottsförbund och man har en överenskommelse om hur anslaget ska användas. SISU:s verksamhet är relativt lik verksamheten vid Smålands Idrottsförbund varför det är viktigt att båda organisationerna hanteras av samma regionala bidragsgivare. Den re3ionala huvudmannen ska under 2008 arbeta fram en regional överenskommelse om uppdraget. Nivån på det fortsatta anslaget bestäms utifrån överenskommet uppdrag. Tidigare handläggning i ärendet Skrivelse: SISU huvudmannaskap och anslag 2008 Utbildnings- och kulturdepartementet: Promemoria Ärendet har tidigare behandlats i arbetsutskottet , 200 beslutar att Regionförbundet avsätter 1.2 miljoner kr. ur anslagen till studieförbunden till SISU för att föreslå Landstinget Kronoberg att huvudmannaskapet och anslaget för SISU flyttas från Regionförbundet södra Småland till Landstinget Kronoberg. sexpediering Erica Månsson SISU Landstinget Kronoberg

20 (44) 180 Sydsam organisation och uppdrag Dnr 07/0077 Regionförbundet övertog vid årsskiftet medlemskapet i Sydsam. En rad beslut har fattats i regionförbundets styrelse och fullmäktige rörande Sydsam. Organisationen själv har genomgått förändringar. Bifogade handlingar är ett försök att beskriva Sydsam i sin nuvarande skepnad samt regionförbundets engagemang i olika Sydsam-forum. beslutar att notera informationen till protokollet

21 (44) 181 EU:s reformfördrag Samordnare Björn Johansson informerar om EU:s reformfördrag. Frågan om förändring av EU:s grundläggande överenskommelser, grundfördragen, är nu på väg att avgöras för en andra gång kallades förslaget för konstitution och arbetet med antagandet avbröts efter folkomröstningar i Belgien och Frankrike. Nu har förslaget omarbetats, den här gången är förändringen inte så stor. Exempelvis innebär förändringen enbart ändringar i befintliga fördrag, inte att anta ett helt nytt som ersätter tidigare. De förändringar som Europeiska rådet kommit överens om innebär inga direkta konsekvenser för kommunsektorn. Fler områden än idag kommer att omfattas av majoritetsbeslut beslutar att notera informationen till protokollet

22 (44) 182 Yttrande Kommunal kompetens i utveckling Dnr 07/0311 En statlig utredning under ledning av landshövding Lorentz Andersson har under ett drygt år haft i uppdrag att studera frågor om den kommunala kompetensen och kommunal samverkan. Syftet är att anpassa de kommunala befogenheterna till samhällsutvecklingen och i samband med det försöka uppnå en balans mellan medborgarnas rätt till likvärdig service, sunda konkurrensförhållanden för näringslivet och andra kommunala intressen. Utredningen har särskilt ägnat sig åt frågor kring självkostnads- och lokaliseringsprinciperna, föroch nackdelar med kommuners och landstings möjligheter att finansiera statlig verksamhet, stöd till näringslivet och utrymmet att medfinansiera strukturfonderna. Utredningen har slutligen studerat kommunernas erfarenheter av samverkan och samverkansformer. Slutbetänkandet presenterades 1 oktober 2007 och har namnet Kommunal kompetens i utveckling SOU 2007:72. Regionförbundet södra Småland har inbjudits att yttra sig över förslaget. Tidigare handläggning i ärendet Ärendet har tidigare behandlats på arbetsutskottet beslutar att bifalla förslag till yttrande daterat sexpediering Björn Johansson

23 (44) 183 Resurser för högskoleutbildning och forskning Dnr 07/0162 Regeringen har låtit utreda hur resurser till högskoleutbildning och forskning ska fördelas. Det senaste förslaget lämnades till regeringen av utredaren Dan Brändström. Regionförbundets arbetsutskott beslutade att uppdra till regiondirektören att presentera en kunskaps-pm i ärendet. I bilaga finns en sammanfattning av utredningens förslag. Regionförbundet har inte fått ärendet på remiss. Skrivelsen som bifogas är tänkt att fungera som ett underlag inför valet att låta forskning och högre utbildning bli ett prioriterat område för Regionförbundet södra Småland. Utredningens förslag pekar entydigt mot högre krav på kvalitet i grundutbildning och forskning samt högre grad av profilering mellan lärosätena. Förtroendevalda på lokal och regional nivå kan få en stor och konstruktiv roll att spela inom området. Tidigare handläggning i ärendet Ärendet har tidigare behandlats på arbetsutskottet beslutar att uppdra till regiondirektören att följa utvecklingen inom området och återkomma till styrelsen vid behov

24 (44) 184 ALMI driftsanslag Dnr 07/0098 Arbetsutskottet behandlade en skrivelse från ALMI Företagspartner Kronobergs AB vd Catharina Värendh angående den regionala finansieringen av bolaget år Vid arbetsutskottets möte redovisades översiktligt den ekonomiska situationen för 2008 för anslaget 33:1 och resultatenhet 208. Dessutom redovisas muntligt resultat av överläggning med moderbolaget Tidigare handläggning i ärendet Ärendet har tidigare handlagts på arbetsutskottet beslutar att anvisa ytterligare kr ur resultatenhet 208 Projektmedel och långsiktiga bidrag 2008 till ALMI Företagspartner Kronoberg AB, att anvisa maximalt kr ur anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder 2008 för särskilda satsningar i ALMI, att reservera ytterligare kr ur anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder 2008 som medfinansiering av projektet Våga, växa, vinna att uppdra till förbundets representanter i ALMI:s styrelse att verka för att bolaget avsätter vinstdelningspotten till projektet Våga, växa, vinna samt att uppdra till regiondirektören att återkomma för slutligt beslut när projektansökan föreligger i slutlig utformning sexpediering ALMI Björn Johansson

25 (44) 185 ALMI information Dnr 07/0098 Charlotte Branting rapportör i Almi lämnar kortfattad information. - Det är för närvarande inte aktuellt att bilda något gemensamt driftsbolag ALMI Sydost eftersom Kalmar och Blekinge är negativa till detta. - Nytt ägarförslag till ägardirektiv skall lämnas i september Ingen förändring av styrelsen i ALMI beslutar att notera informationen till protokollet

26 (44) 186 Sideum - information Dnr 07/0333 Per Schöldberg VD Sideum Innovations AB, Bruno Johansson ordförande Sideum Innovations AB och Helena Bertilsson ledamot bolagsstyrelsen lämnar information om Sideums verksamhet. De lämnar information om Sideums huvuduppdrag att vara samordnare för regionens innovationssystem och kluster. Det innebär att Sideum är regionens stödjepunkt i dessa frågor, såväl regionalt, nationellt som internationellt. Information lämnas om pågående och kommande projekt. beslutar att notera informationen till protokollet

27 (44) 187 Sideum anslag 2008 Dnr 07/0333 Regionens offentliga aktörer bildade vid halvårsskiftet 2005 Sideum Ideell förening och beslutade samtidigt att bilda det av föreningen helägda bolaget Sideum Innovation AB där den operativa verksamheten bedrivs. Verksamheten i Sideum syftar till att verka för att befintliga och nya innovationssystem och kluster skall utvecklas i regionen genom ett aktivt samspel mellan aktörer inom forskning, näringsliv och offentlig verksamhet. Under 2008 skall verksamheten bl.a. inriktas mot att vidareutveckla de arbetsområden som slagits fast i direktiven för verksamheten. Ägarna kommer under året att göra en översyn av direktiven och initiera en fördjupad utvärdering av verksamheten under andra halvåret Tidigare handläggning i ärendet Ärendet har tidigare handlagts på arbetsutskottet Yrkanden Eva Löfquist (s) yrkar med instämmande av Carin Högstedt (v), Paul Johansson (c), Gunnar Elm (c) och Mats Johnsson (m) att Sideum får kronor för 2008 och samma belopp för 2009 samt att verksamheten utvärderas under tiden. Bo Frank (m) yrkar på att styrelsen beslutar att uppdra åt arbetsutskottet att införliva Sideum i Regionförbundet. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att Eva Löfquist yrkande antas beslutar att bevilja högst kronor till projektet Sideum 2008 för 2008 och samma belopp 2009 samt att verksamheten utvärderas under tiden. et belastar bemyndiganderamen för 2008 och 2009 för anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder med kronor och årsanslaget med kronor vartdera året. sexpediering Sideum Anders Unger

28 (44) 188 Näringslivet i Kronobergs län Dnr 07/0119 Regionförbundet har under våren 2007 uppdragit åt en särskild utredare att genomföra en kartläggning om det offentligfinansierade näringslivsarbetet i länet. Syftet har varit att få underlag för ställningstaganden om det framtida offentligfinansierade näringslivsarbetet. Utredaren överlämnade resultatet av studien i slutet av maj med bland annat alternativt förslag om det fortsatta näringslivsarbetet. Utredningen skickades på remiss till 30 olika instanser, bland annat länets samtliga kommuner, alla aktörer som berörs av utredningen, näringslivsorganisationer samt Region Skåne och Västra Götalandsregionen. Remisstiden gick ut och 21 instanser svarade. Under utredningens gång genomfördes dessutom ett dialogmöte med samtliga berörda aktörer Tillväxtberedningen har fått uppdraget att, med hänsyn till bland annat inkomna yttranden, lämna förslag på åtgärder. Tillväxtberedningen har behandlat utredningen och remissvaren under hösten och har, med hänsyn till bl.a. inkomna yttranden, vid möte , beslutat att överlämna ett förslag till styrelsens arbetsutskott. Vid styrelsens möte , 152 beslöts att återremittera ärendet till arbetsutskottet. Tidigare handläggning i ärendet Ärendet har tidigare handlagts på arbetsutskottet beslutar att verka för att IISA överförs till ALMI under 2008 att verka för att ombilda södra Smålands Turistråd till bolag för att renodla dess utförarroll sexpediering Anders Unger

29 (44) 189 Redovisning av projektmedel och basanslag Bifogat redovisas beslut som belastar bemyndigandet för det statliga anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder och Regionförbundets projektmedel för 2007 per den 12/ På det blad som rubriceras sförslag , konsekvenser 2008 (33:1) redovisas utfallet på 33:1 för budgetåret 2008 i det fall beslut tas i enlighet med utsända förslag. Utfallet innefattar även åtaganden från 2007 som förs över till 2008, tagna flerårsbeslut som belastar 2008 samt ej beslutade flerårsprojekt som gör anspråk på medel för Nederst på detta blad finns en redovisning av kommande projektansökningar som finns antingen som inneliggande ärenden, projekt som tidigare sökt flerårsfinansiering eller projekt som planeras och som avser att söka projektstöd från Regionförbundet. Denna projektfinansiering kan belasta antingen Regionförbundets egna projektmedel eller det statliga anslaget (33:1). Tidigare handläggning i ärendet Ärendet har tidigare handlagts på arbetsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet

30 (44) 190 Projektmedel Connect syd Dnr 07/0205 Connect arbetar med Språngbrädor, Affärsängelverksamhet, Företagsacceleratorn och Internationella nätverket för att utveckla tillväxtföretag. I Småland, Halland och Blekinge har man nu fusionerat och antagit namnet Connect Syd. Utifrån detta planerar man att introducera en tjänst för småföretagare som vill vidga sin marknad internationellt. För att klara denna kraftsamling i den nya geografiska regionen ansöker man om medel från regionförbunden i de fem berörda länen. Totalt beräknas kostnaden för verksamheten i länen till kronor per år, vilket innefattar kostnader för projektledning, marknadsföring och aktiviteter. Från de fem regionförbunden i berörda län ansöker man om kr/år vardera i tre år. Sedan sommaren 2007 finns ett kontor etablerat på Videum-området i Växjö bemannat med en person. Tidigare handläggning i ärendet Ärendet har tidigare handlagts i arbetsutskottet beslutar att avslå ansökan om medel till projektet Connect Syd. sexpediering Connect Syd Anders Unger

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26) 2008-01-16 1 (26) Plats och tid Onsdag den 16 januari kl. 09.00 14.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Suzanne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27) 2009-04-08 1 (27) Tid Onsdagen den 8 april 2009, kl.10.00 14.00 med ajournering kl. 12.00 12.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33) 2008-06-04 1 (33) Plats och tid Onsdag den 4 juni kl. 08.30 12.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Monica Haider

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-12-16 1 (23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-12-16 1 (23) 2009-12-16 1 (23) Tid Onsdagen den 16 december kl.10.00 12.30 med ajournering kl. 11.30 11.50 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Korrö Hantverksby, Linneryd Marie-Louise

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008 1 Regionförbundet södra Småland Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2008 Regionstyrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 39 - balansräkning

Läs mer

Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Fullmäktige Regionförbundet södra Småland 2012-03-30 Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 30 mars 2012 kl. 10.00

Läs mer

Tid: Fredagen den 25 mars 2011 kl. 10.00 (kaffe serveras från 9.00)

Tid: Fredagen den 25 mars 2011 kl. 10.00 (kaffe serveras från 9.00) KALLELSE Fullmäktige Regionförbundet södra Småland 2011-03-25 Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 25 mars 2011 kl. 10.00

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2014-11-26

KALLELSE Regionstyrelsen 2014-11-26 KALLELSE Regionstyrelsen 2014-11-26 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 26 november 2014 kl. 10.00-14.00 ca Plats: Ryssbygymnasiet,

Läs mer

Protokoll 2011-11-02--03 Styrelsen

Protokoll 2011-11-02--03 Styrelsen --03 92 Organ Regionförbundets styrelse Plats och tid Onsdagen den 2 november 2011, kl 09.00-14.30 Torsdagen den 3 november 2011 ande Onsdag 2 november 2011 Leif Larsson Akko Karlsson Håkan Algotsson Bo

Läs mer

Protokoll 2010-04-23 Arbetsutskottet

Protokoll 2010-04-23 Arbetsutskottet 41 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Fredagen den 23 april 2010, kl 09.00-14.00 ande Eddie Forsman ordförande 62-79 Ulf Nilsson 62-79; ordförande 80-93 Mona

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2013-04-10

KALLELSE Regionstyrelsen 2013-04-10 KALLELSE Regionstyrelsen 2013-04-10 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 10 april klockan 10.00 14.00 Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Fullmäktige Regionförbundet södra Småland 2012-12-14 Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 14 december 2012 kl. 10.00

Läs mer

Protokoll 2014-05-08 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott

Protokoll 2014-05-08 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott 48 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Fryshuset, Stockholm Torsdagen den 8 maj 2014, kl 08.30-14.00 ande Lars Blomberg ordförande Leif Larsson vice ordförande Åke Nilsson Ulf Nilsson Mona

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22. Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22. Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22 Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 22 mars 2013 kl. 10.00 Plats: Möbelriket, Videum

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl 09.00 12.00 ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S),

Läs mer

Protokoll 2013-04-12 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott

Protokoll 2013-04-12 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott 53 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Ekerum Golf & Resort, Öland Fredagen den 12 april 2013, kl 09.00-15.05 ande Lars Blomberg ordförande Akko Karlsson vice ordförande Ulf Nilsson Mona

Läs mer

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27 Handlingar till sammanträde med förbundsstyrelsen 2015-03-27 Ärende 1 Dnr: 15-59.012 Styrelseärende 1 2015-03-27 Till förbundsstyrelsen Val av ny ledamot i sociala styrgruppen Claes Danielsson (M), Öckerö,

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 17 oktober klockan 10.00 14.00 Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-11-06. A-salen, kommunhuset

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-11-06. A-salen, kommunhuset Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 15:00 Beslutande Ledamöter Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Malin Adell Kind (C) Patric Svensson (FP) René

Läs mer

Budget & verksamhetsplan 2008. Förslag till styrelsen

Budget & verksamhetsplan 2008. Förslag till styrelsen Budget & verksamhetsplan 2008 Förslag till styrelsen 6 december 2007 Innehållsförteckning DETTA ÄR REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETEN 2008 OCH 2009... 4 VERKSAMHETSPLAN...

Läs mer

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund 2009-12-14 Paragrafer 548 Kommunstyrelsens ärendelista 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS 550 Finspångs samordningsförbund 551 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010 552 Slutrapport till Länsstyrelsen

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

KALLELSE Regionfullmäktige 2012-05-25. Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

KALLELSE Regionfullmäktige 2012-05-25. Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Regionfullmäktige 2012-05-25 Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 25 maj 2012 kl. 10.00 Plats: Möbelriket, Videum

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-06-13. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-06-13. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. KALLELSE Regionstyrelsen 2012-06-13 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 13 juni klockan 10.00 14.00 Plats: Glasriket, Videum Science

Läs mer