Innehåll. Välkommen till Nyfiken på energi 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Välkommen till Nyfiken på energi 3"

Transkript

1 Nyfiken på energi?

2 2 Innehåll Välkommen till Nyfiken på energi 3 Två stora utmaningar i vår tid 4 En jord som blir allt varmare 5 och en värld som behöver allt mer energi 6 Energi och energikällor 8 Energi vad är det? 9 Lagrade och flödande energikällor 10 Från biobränslen till vind 12 Energi i världen 14 Framtidens energi 15 Bra att veta om energi 16 Energi och effekt 17 Volt och watt 17 Räkna ut vad elen kostar 17 Du kan bidra energismarta tips 19 Energi från A till Ö 20 Detta är E.ON 26 Världens största privata energiföretag 27 Mer än 100 år i Sverige 27 Ljus, kraft och värme 28 Fotboll, simkunnighet och språkutveckling 30 Visste du att 32 Mer information 34 eon.se 35 utbudet.se 35

3 3 Välkommen till nyfiken på energi En succé vi inte ens hade vågat drömma om. Det handlar om broschyren Hur?, som såg dagens ljus Sedan dess har Hur? tryckts om vid flera tillfällen. Totalt har nästan exemplar distribuerats till skolor i hela Sverige via Utbudet. Många elever och lärare har hört av sig till E.ON med synpunkter på vad i broschyren som är bra och vad som kan bli ännu bättre. Dessa synpunkter har vi tagit till oss. Resultatet håller du i dina händer. En nyhet är att trycksaken har bytt namn till Nyfiken på energi, eftersom det är vad de flesta elever och lärare kallar den. En annan förändring är att broschyren innehåller betydligt mer fakta och information är tidigare och därmed består av fler sidor. Ett exempel på detta är kapitlet Energi från A till Ö, som är en uppslagsdel om energi och energianvändning. En tredje nyhet är att vi har delat upp innehållet i två huvudgrupper. Den första avdelningen består av fakta om energi. Den andra avdelningen handlar om E.ON: vilka vi är, vad vi arbetar med och hur arbetet går till. Vi hoppas att du tycker att dessa förändringar har gjort en av Sveriges populäraste skolbroschyrer om energi ännu bättre. Trevlig och lärorik läsning!

4 4 Två stora utmaningar i vår tid

5 5 En jord som blir allt varmare Höjning av havsytan. Störningar i ekosystemen. Ökad risk för torka, bränder, stormar, värmeböljor och översvämningar. Temperaturhöjningen på jorden är en av de största utmaningarna i vår tid. FNs klimatpanel bedömer att medeltemperaturen kan komma att öka med upp till sex grader under de närmaste 100 åren. Vid förbränning av fossila bränslen bildas bland annat koldioxid. Koldioxid är en växthusgas. Det innebär att koldioxiden håller kvar värmen i atmosfären. Därmed bidrar koldioxid till att förändra klimatet. Växthuseffekten berör alla. Orsaken är att koldioxidutsläpp som sker på andra sidan jordklotet påverkar oss i Sverige och omvänt. Det är nödvändigt att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Och det gäller att agera snabbt. Därför har EU-kommissionen satt upp tre klimatmål för Europa 2020: att minska koldioxidutsläppen med 20 procent, att förnybar energi ska stå för 20 procent av den totala användningen och att öka energieffektiviseringen med 20 procent. Var och en av oss som bor i Sverige kan relativt enkelt påverka drygt hälften av de egna koldioxidutsläppen. Det sker genom att vi gör förändringar och medvetna val inom tre viktiga områden: vilka bränslen som finns i våra bilar, hur mycket el vi använder och hur vi värmer våra hus.

6 6 och en värld som behöver allt mer energi Temperaturhöjningen på jorden är en av mänsklighetens största utmaningar. Lägg därtill att människan använder allt mer energi. Den totala energianvändningen i världen har mer än fördubblats sedan En orsak till det är att världens befolkning ökar med omkring 80 miljoner människor per år. Och fler människor betyder ökad energianvändning även om den största befolkningstillväxten sker i länder där energianvändningen är begränsad. En annan anledning till att människan använder allt mer energi är att fler och fler länder blir industrialiserade. Kina och Indien, för att ta två exempel, har på kort tid förvandlats från ekonomier som i huvudsak byggde på jordbruk till viktiga industriländer. Flera av de energikällor som används i dag kommer förr eller senare att ta slut. Denna energi måste ersättas, dels genom sol, vind och andra förnybara energikällor, dels genom att vi använder resurserna på ett klokt och ansvarsfullt sätt. EU-kommissionen beskriver omvärldens krav på energiföretagen med hjälp av en triangel. Ett av kraven är konkurrenskraftig energi, det vill säga energi som är prisvärd för kunden. En annan viktig förutsättning är säker energitillförsel. Med detta menas att energin ska nå fram till användaren på ett tryggt och effektivt sätt. Det tredje kravet på energiföretagen sammanfattas i orden miljö och klimat, vilket innebär att energin ska påverka vår jord i så liten omfattning som möjligt. Var och en av oss kan dra sitt strå till stacken. I den här broschyren finner du fakta, tips och råd som gör dig energismart. Säker energitillförsel Konkurrenskraftig energi Miljö och klimat

7 7

8 8 Energi energikällor

9 9 Energi vad är det? Energi är ett samlingsbegrepp på det som får föremål eller ämnen att ändra sitt läge, sin rörelse eller sitt tillstånd. Energi går inte att ta på, se på, spara eller att sätta in i en hylla. Alla energikällor och all energi alstras i ett slutet system på jorden och i universum. Vi kan inte tillverka ny energi. Däremot är det möjligt att omvandla den energi som redan finns till andra energiformer. Energi kan inte förstöras Begreppet energi fanns redan på 1600-talet. Längre fram ökade förståelsen för hur olika energi former samverkar, vilket kunde förklara en rad egenskaper i naturen. Bland annat förstod dåtidens människor sambanden mellan arbete, värme och rörelse, det vill säga energi i olika former. Energi kan inte förstöras, endast omvandlas. Energi kan heller inte nyskapas, utan endast övergå från en energiform till en annan. Det här innebär att den energi vi använder alltid övergår till en annan energiform i sin slutform, oftast värme. Ett exempel är glödlampan, som omvandlar elektrisk energi till ljus. Ett annat är att kärnreaktioner i solen, det vill säga sammanslagning av atomkärnor, ger ljus och värme. I sin berömda formel E=mc 2 visade Albert Einstein att det finns ett samband mellan energi (E), massa (m) och ljusets hastighet (c). Det betyder att massa är likvärdigt med energi som kan omvandlas till andra energiformer. Einsteins idéer låg till grund för utvecklingen inom flera områden. Solen ger liv Solen är den största och viktigaste energikällan i vår del av universum. Solenergi skapar, tillsammans med koldioxid i luften, växter som ger oss mat (kemisk energi). Maten ger oss muskelkraft (rörelseenergi). Med muskelkraft går det att sparka en boll som förflyttar sig upp i krysset (rörelseenergi). Eldas bollen upp får vi värmeenergi. Av den solstrålning som når jorden reflekteras cirka 30 procent ut i rymden. Den återstående solstrålningen är mycket stark. Detta kan illustreras med en yta i Sahara som motsvarar två hela Sverige. Solstrålningen som når denna yta på ett år motsvarar jordens samlade energianvändning Energi omvandlas Energi går inte att lagra i någon i större utsträckning, utom i exempelvis vattenmagasin och oljecisterner. Energin omvandlas när vi startar någon form av process. Det kan handla om vatten som rinner i ett vattenkraftverk eller vind som driver turbiner i ett vindkraftverk. Glödlampans uppgift är att skapa ljus. När lampan omvandlar elektrisk energi till ljus bildas värme, som en restprodukt. I alla energiomvandlingar finns det ett spill av energi. Utmaningen ligger i att hålla nere spillet när vi använder energi.

10 10 Lagrade och flödande energikällor Det finns två typer av energikällor: lagrade och flödande. De lagrade kommer att ta slut en dag, medan de flödande energikällorna är förnybara.

11 11 Lagrade energikällor inte förnybara Fossilt betyder att energikällorna har bildats under lång tid i jorden. Fossila energikällor består av kolföreningar av rester från djur och växter och har bildats under lång tid. Olja, till exempel, bildades för mellan 50 och 500 miljoner år sedan. Fossila bränslen kommer att ta slut en dag. Orsaken är att de återbildas mycket långsamt eller inte alls. Lagrade energikällor Kol Naturgas Olja Torv (långsamt förnybar) Uran Flödande energikällor förnybara Förnybara källor är energi som ständigt flödar, det vill säga befinner sig i rörelse. Ett exempel är energin i solstrålningen. Solstrålningen ger upphov till temperaturskillnader, vilket är den största orsaken till att vind uppstår. Samma sak gäller andra väderfenomen, bland annat sådana som ger oss regn och vatten till vattenkraft. Förnybara energikällor Biobränsle Geotermisk energi (till viss del förnybar) Jordvärme Sol Vatten Vind

12 12 Från biobränslen till vind Vi människor använder ett stort antal energikällor för att värma bostäder och kontor, laga mat, tillverka saker och så vidare. Nedan finner du information om de vanligaste energikällorna. För översiktlighetens skull är de placerade i bokstavsordning. Biobränslen Biobränslen har använts sedan urminnes tider. De har betytt mycket för människans överlevnad. Fram till slutet av 1800-talet var ved den viktigaste energikällan. Som biobränslen räknas trädbränslen, åkerbränslen och olika sorters avfall, inklusive så kallade returlutar inom massa- och pappersindustrin. Torv har långsam tillväxt och betraktas ibland som ett biobränsle. Användningen av biobränsle, främst för produktion av värme, har ökat kraftigt under den senaste tioårsperioden, både i Sverige och utomlands. Tillgången på biobränslen är god och återväxten av ny skog är större än det som avverkas. En svår avvägning handlar om hur åkerarealer ska användas till mat eller energi? En annan är att se till att ekosystemet inte rubbas av allt för stora uttag av skogsråvaror. Energigaser Energigaser används för el- och värmeproduktion och som fordonsbränsle. Energigaser utgör cirka tre procent av den totala energianvändningen i Sverige att jämföra med 25 procent i Centraleuropa. Gas kan även framställas från biomassa (biogas). Användningen av biogas ökar i Sverige, främst för transporter. En annan energigas är vätgas. Naturgasen har spelat en viktig roll för förbättrad miljö, eftersom den ofta ersätter olja och kol. Naturgasen är ett fossilt bränsle, men i likhet med gasol innebär förbränning av naturgas att utsläppen av koldioxid minskar med procent jämfört med användning av olja och kol. Kol Kol är världens största lagrade energiresurs. Av allt lagrat fossilt bränsle i världen svarar kolet för närmare 70 procent. Tillgångarna beräknas räcka i flera hundra år med nuvarande användningsnivå. I slutet av 1800-talet övertog kol vedens roll som världens viktigaste energikälla. Samtidigt blev kolet avgörande för den industriella utvecklingen. Fram till 1960-talet var kol världens mest använda energiresurs. Därefter tog oljan över. I slutet av 1990-talet svarade kolet för omkring en tredjedel av världens energibehov. Olja Olja är den mest använda energikällan i världen. Bränslet används för att generera el och värme och som drivmedel i bilar, bussar och lastbilar. Olja är ett fossilt bränsle. Denna energikälla bildades av havsdjur och växter som levde på havens bottnar för flera hundra miljoner år sedan. Under högt tryck och hög temperatur omvandlades avlagringarna till kolväten. Oljeindustrin såg dagens ljus i USA på talet. Vid den här tiden var fotogen, som användes till belysning, den viktigaste oljeprodukten. I början av 1900-talet utvecklades förbränningsmotorn, vilket ökade efterfrågan på bensin. Olja började även användas för uppvärmning och längre fram även för produktion av elenergi i kraftverk.

13 13 Sol Solen är vår närmaste stjärna och vårt solsystems centrum. Den är upphovet till allt liv och till de flesta energikällor som människan har använt och använder. Solen är i sin helhet gasformig och består till största delen av väte. I solens inre sker kärnreaktioner, när vätet genom sammanslagning omvandlas till helium. Därmed frigörs stora mängder energi, som når oss på jorden i form av solstrålning. Solen är människans äldsta energikälla. Dess energi har sedan tidens början lagrats i växter i marken och påverkat vind och nederbörd något som genom människans utveckling har kommit att användas för energiutvinning. Uran Uran är den energiråvara som används i ett kärnkraftverk. Ämnet finns i berggrunden i alla världsdelar och i små mängder i världshaven. I sitt naturliga tillstånd är uranet svagt radioaktivt. Ett kärnkraftverk producerar el genom att utnyttja den värmeenergi som uppstår när atomkärnor av uran klyvs. Värmen används därefter på olika sätt för omvandling till elenergi via en turbin. När kärnbränslet har använts måste det tas om hand. Orsaken är att ämnet avger farlig strålning. Avfallet förvaras först i ett mellanlager i 30 år. Därefter kapslas det in för att slutförvaras i en särskild anläggning 500 meter ner i berggrunden. Avfallet ska hållas åtskilt från allt levande i minst år. Sveriges första kommersiella kärnkraftverk togs i drift Sedan dess har det byggts ytterligare elva kärnkraftreaktorer i Sverige. Två reaktorer (Barsebäck 1 och 2) har tagits ur drift. Vatten Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att avdunsta och bilda moln, som sedan ger nederbörd i form av regn eller snö. Den nederbörd som faller kan samlas i vattenmagasin och utnyttjas för produktion av vattenkraft. Vattenkraften svarar för ungefär hälften av den svenska elproduktionen och utgör tillsammans med kärnkraften basen i det svenska energisystemet. Vattenkraft är en ren och förnybar energiform utan utsläpp till luft och vatten. Redan under antiken fanns vattenhjul som utförde mekaniskt arbete. I Sydeuropa och Kina har sådana vattenhjul varit i bruk i mer än år. I Sverige skrevs på 1200-talet lagar som beskriver hur vattenkvarnar ska konstrueras. Det första moderna vattenkraftverket för elproduktion i Sverige togs i drift i Västergötland Vind Varför blåser det? Svaret är att skillnader i temperaturen på olika platser ger upphov till tryckskillnader, som i sin tur gör att luftmassor förflyttas och vindar uppstår. Vinden har många användningsområden. Redan år 4000 före Kristus satte egyptierna segel på papyrusbåtar i Nilen. Väderkvarnar var i bruk på 900-talet i Mellanöstern. På 1880-talet i USA pumpades vatten med hjälp av vindhjul. I Sverige kom diskussionen om vindkraft som möjlig energikälla igång på allvar i samband med oljepriskrisen på 1970-talet och med debatten inför kärnkraftomröstningen Vindkraft är den förnybara energikälla som för närvarande ökar mest i världen med omkring 30 procent per år. >> Läs mer på eon.se/nyfiken

14 14 Energi i världen Den teknik vi har i dag har tagit mellan 15 och 30 år att utveckla. Lika lång tid kan det ta att utveckla framtida tekniker. Därför kommer dagens energisystem att till stor del finnas kvar under lång tid. De fossila energikällorna är ändliga, vilket betyder att de tar slut en dag. Det finns två skäl till att de så småningom måste ersättas. Fossila energikällor förnyas inte i samma takt som de förbrukas. Dessutom påverkar fossila energikällor miljön på ett negativt sätt. Men det är en kapplöpning mot tiden. Världens energibehov väntas öka med över 50 procent fram till 2030, enligt International Energy Agency. Lägg därtill att vi människor förorsakar utsläpp av 24 miljarder ton koldioxid varje år. Klimatfrågorna och frågorna om framtidens energiförsörjning berör hela världen. Det tar lång tid att utveckla ny teknik och lära sig dra nytta av den. Därför måste vi använda jordens energikällor på ett klokt sätt. Länder, företag, organisationer och enskilda medborgare alla har ett gemensamt ansvar för framtiden och kommande generationer.

15 15 Framtidens energi Vilka energikällor kommer att användas i framtiden? Det är svårt att säga med säkerhet i dag. Forskare över hela världen arbetar med olika möjligheter. Här är några exempel på lösningar som kan bli verklighet och några som är lite mer spektakulära även om utvecklingsarbetet i vissa fall kan komma att ta lång tid. Antimateria Motsatsen till vanlig materia runt omkring oss är så kallad antimateria. Forskare har lyckats framställa en liten mängd antiväte som, om den möter vanligt väte, förintas och avger energi. Det är osäkert om denna energi någonsin kan användas praktiskt. Artificiell fotosyntes Med hjälp av fotosyntesens princip skulle det kunna vara möjligt att, med solljus och vatten, direkt omvandla vatten till vätgas och syrgas. Bränsleceller/vätgas När vätgas och syrgas förenas bildas vatten och energi. Denna reaktion används i bränsleceller. Tekniken har utvecklats till fordon och elproduktion. Bränslecellerna är ännu för dyra för att användas i större skala. Fusionsteknologi I dagens kärnkraftverk används fissionsteknik, vilket betyder klyvning av atomer. Fusion är det omvända, det vill säga att atomkärnor slås ihop något som sker på solen där vätekärnor förenas och bildar helium samt energi. Därmed bildas en tyngre kärna och energi. Kanske blir fusion en viktig energikälla i framtiden. Saltvattenkraft När vatten med olika saltinnehåll möts uppstår ett så kallat osmotiskt tryck. En idé är att, med hjälp av särskild teknik, använda detta tryck för att producera el. Försök bedrivs på Norges västkust, där vatten i älvarna möter det betydligt saltare vattnet i havet. Satellitel Forskare funderar på om det är möjligt att överföra energi till en satellit. Därefter reflekterar satelliten energin till en mottagare i en annan del av världen. Supraledarteknik Supraledning är en egenskap hos ett material som innebär att det elektriska motståndet under vissa förutsättningar är lika med noll. Tillämpningarna är många från att överföra elenergi utan förluster till att använda material med supraledande egenskaper vid lagringen av energi i ett svänghjul, vilket då kan göras utan förluster. Tidvattenkraft Månens och solens dragningskrafter skapar tidvattenströmmar. Tekniken bygger på samma princip som för vindkraft, fast vänd upp och ner. Det innebär exempelvis att rotorblad i vattnet driver turbiner, som i sin tur genererar el. Vågkraft Energiinnehållet i havets vågor är stort på vissa platser. På så sätt kan vågornas kraft användas till att producera el med olika tekniker. Vätgas Vätgas anses av flera vara framtidens bränsle för fordon. Det pågår flera utvecklings- och samarbets projekt där bussar och andra fordon ska drivas med vätgas. Vätgas är liksom elenergi en energi bärare och måste framställas från en väterik källa. I dag används naturgas, men också vatten genom elektrolys (sönderdelning) till vätgas och syrgas. När ren vätgas används blir den enda restprodukten rent vatten.

16 16 Bra att veta om energi

17 17 Energi och effekt Energi kan inte förbrukas eller förstöras, utan bara omvandlas till andra energiformer. Energi kan exempelvis mätas i kilowattimmar (kwh). Energi per tidsenhet benämns effekt. Effekt kan mätas i watt (W). För att få fram den totala energianvändningen multiplicerar du effekten med tiden. Exempel: en spisplatta som har effekten watt (en kilowatt) och är påslagen en timme har förbrukat en kilowattimme (kwh) elenergi. Volt och watt V (volt) anger den elektriska spänningen. kv (kilovolt) volt. W (watt) anger effekt (energi per tidsenhet). kw (kilowatt) watt. MW (megawatt) watt. GW (gigawatt) watt. TW (terawatt) watt. 1 kwh (kilowattimme) 1 kilowatt under en timme. 1 MWh (megawattimme) kilowattimmar. 1 GWh (gigawattimme) kilowattimmar. 1 TWh (terawattimme) kilowattimmar. Räkna ut vad elen kostar Vill du veta vad det kostar att ha en lampa tänd i en timme? Så här räknar du. 1. På all elutrustning anges effekten i watt eller kilowatt. Läs på en glödlampa hur många watt den är märkt med. Exempel i detta fall: 40 watt. 2. Ta reda på hur mycket elen kostar per kilowattimme. Be dina föräldrar se efter på elräkningen. Exempel i detta fall: en krona. 3. Multiplicera effekten (i kilowatt) med hur länge lampan är tänd. Du får fram förbrukningen i kilowattimmar. 40/1 000 x 100 öre = 4 öre per timme som lampan är tänd. Vill du veta hur länge denna lampa kan lysa för en krona dividerar du en kilowattimme (1 000) med 40 watt /40 = 25 timmar. För en krona har du ljus från lampan i 25 timmar.

18 18 Du kan bidra Gör det verkligen någon skillnad om just jag sparar energi? Kanske har du ställt dig den frågan. Svaret är: ja, definitivt. Genom att vara energismart i vardagen kan du och din familj spara både energi och pengar. Ett annat sätt att göra en insats är att ställa krav både på företag som producerar energi och företag som tillverkar produkter som använder energi. Hjälper alla till uppnår vi stora förbättringar. Här är tre exempel: Om alla hushåll i Sverige byter en glödlampa per rum mot en lågenergilampa kan vi försörja alla villor i Kalmar län med hushållsel. Om alla hushåll i Sverige sänker inomhustemperaturen en grad sparar vi energi motsvarande oljepannors årsförbrukning. Om alla hushåll i Sverige kör tre kilometer mindre med bilen i veckan motsvarar det alla koldioxidutsläpp från Skånes kollektivtrafik under tre år.

19 19 35 energismarta tips Det är enkelt att spara energi. Genom att använda energin effektivt bidrar du och din familj till en bättre miljö. Dessutom finns det en hel del pengar att spara. Gå gärna igenom och bocka av tipsen nedan med dina föräldrar. På så sätt blir hela hushållet energismart. Uppvärmning Genom att sänka inomhustemperaturen med två grader går det att spara procent av energikostnaderna. Täta dragiga fönster och ytterdörrar. Stäng dörrar till kalla utrymmen. Vädra snabbt och med tvärdrag. Låt inte ett fönster stå på glänt en längre tid. Se till att element vid fönster är avstängda en halvtimme efter vädring. Möblera inte för nära elementen. Komplettera direktverkande elvärmesystem med modern reglerutrustning. Komforten höjs och förbrukningen minskar med upp till tio procent. En elinstallatör kan hjälpa till. Matlagning Använd kokkärl med plan botten. Välj platta efter kastrullens eller stekpannans storlek. Koka upp med tättslutande lock. Undvik att stormkoka. Utnyttja eftervärmen hos plattor och ugn. Mikrovågsugnen hushållar med energin. Använd inte köksfläkten längre än nödvändigt. Belysning Byt till lågenergilampor inomhus. En vanlig glödlampa drar fem gånger så mycket ström som en lågenergilampa. Lågenergilampor ger dessutom ett bättre ljus för växter. Byt till lågenergilampor utomhus. Hushållet sparar kronor per lampbyte, räknat på ljustimmar. Släck glödlamporna i de rum där ingen vistas. Matförvaring Matförvaring använder mycket energi, framför allt om utrustningen är gammal. Byt ut den så använder du energin effektivt. Kontrollera att kondensorn på baksidan av kylen och frysen är dammfri. Damm fungerar som isolering och ökar elförbrukningen. Placera skåpen så att luft kan cirkulera runt om, och inte intill, spis eller ugn. Sval omgivning är lika med lägre energianvändning. Varje grads extra kyla ökar energiförbrukningen med cirka tio procent för kylen och sju procent för frysen. 18 minusgrader i frysen och sex plusgrader i kylskåpet räcker. Frosta av regelbundet. Annars arbetar kylaggregatet i onödan. Ställ inte in varm mat i kylen. Att kyla ner mat är energikrävande. Tvätt och disk Justera och täta kranarna. Tvätta alltid med full maskin. Slopa förtvätten om det är möjligt. Centrifugera med högt varvtal. Övertorka inte tvätten i tumlaren. Anslut diskmaskinen till kallvatten. Kör diskmaskinen när den är full. Handdiska inte under rinnande vatten. Disken behöver oftast inte sköljas i varmt vatten före disk i maskin. Använd inte torkprogrammet i onödan. Rengöring Duscha istället för att bada. Byt till snålspolande kranar och duschmunstycken.

20 20 Energi från A till Ö A Ampere (A) Mått på hur mycket ström som går genom en ledning. Biosfär Den del av jorden och dess atmosfär som innehåller levande organismer. B Ansvar Alla har ett ansvar när det gäller energi. Ett viktigt ansvarsområde för energiföretaget är att hjälpa till att utveckla morgondagens energisystem, så att det blir långvariga och hållbara energilösningar. Biobränsle Bränsle som är organiskt, exempelvis ved, spannmål och pellets. Biobränsle används till el, värme, gas och flytande bränslen. Bioenergi Intresset för att använda bioenergi ökar i takt med kraven på förnybara energikällor. Biobränsle är en förnybar energikälla. Till biobränslen hör bland annat trädbränslen, åkerbränslen och olika sorters avfall som trä, matrester och papper. Biogas Den gas som uppstår när organiskt material bryts ner i syrefri miljö. Biologisk mångfald Alla arter av växter och djur som finns på jorden. Biomassa Material av biologiskt ursprung. C D Brunkol Brännbar bergart som innehåller viktprocent av grundämnet kol. Stora tillgångar finns bland annat i Tyskland. Bränsle Ämne med bunden energi som kan utnyttjas för omvandling till värme eller annan energiform. Bränslecell Teknik för direkt omvandling av kemisk energi till elektrisk energi. CO 2 (koldioxid) Växthusgas med en molekyl bestående av en kolatom och två syreatomer. Koldioxid är en naturlig, färglös gas som bland annat finns i vår utandningsluft. Koldioxid är en viktig del i fotosyntesen. Koldioxid bildas vid all förbränning av organiska ämnen (innehåller grundämnet kol, C) och är en av flera växthusgaser som kan påverka klimatet. Dammar El kan inte enkelt lagras på ett storskaligt sätt, vilket däremot vatten kan. Det vatten som bildas vid snösmältning och regn sparas i stora vattenmagasin. Magasinen tappas sedan av i vattenkraftverk under de delar av året när vattentillrinningen är liten och elbehovet är som störst, främst på vintern.

21 21 E Effekt (watt, W) Förmågan att avge eller använda energi under viss tid. Elektrisk energi Energi som avges eller upptas när elektroner vandrar i ett fast ämne, en vätska eller i ett vakuum. Elhandelsföretag Företag som köper el från elproducenterna eller på elbörsen och säljer vidare till kunder. Elpris Vad det kostar att producera och transportera elen till kunden samt hur mycket vi betalar i statliga skatter och avgifter. Elproducenter Bolag som producerar el. Emissioner Utsläpp till omgivningen. Energi Ett samlingsbegrepp på det som får föremål eller ämnen att ändra sitt läge eller sitt tillstånd. Mäts i Joule (J) eller i kilowattimmar. Energiform I vilken form energi uppträder vid ett visst tillfälle, exempelvis värme. Energikälla Det som kan omvandlas till en energiform, exempelvis vatten, olja och uran. Energibärare Ämne eller material som är lämpat för att transportera energi. Exempel: elenergi och vätgas samt bränslen som kol, olja och ved. Energigröda Odlad gröda. Används som energibärare. Energiomvandling Process där tillförd energi omvandlas till energi av annat slag. Energirådgivning Tips om hur det går att använda energin på ett effektivare sätt utan att sänka komforten. Att vara energismart är bra för plånboken, hushållar med energitillgångarna och ger en bättre miljö. Energiskatt Statlig punktskatt på el och fossila bränslen. Energiskog Träd eller buskar som odlas för att användas till energiråvara. Energisystem Hela systemet av anordningar och anläggningar som tillgodoser behovet av energi. Kan vara ett hus, en fabrik eller ett samhälle. Energitillgång Den verkliga förekomsten av energiråvara. Energiutnyttjningsgrad Förhållandet mellan faktisk producerad och teoretiskt möjlig produktion av elenergi. Energibalans Jämvikt mellan tillförd och använd energi.

22 22 Energi från A till Ö F Fission Klyvning av atomkärnor som används för att utvinna energi. Fjärrvärme System för central produktion av värme som leds ut till anslutna fastigheter i rörledningar med varmt vatten. Fjärrvärme är effektivt med bra driftekonomi och har mindre negativ påverkan på miljön än om varje enskilt hus använder en egen värmepanna. Ett värmeverk kan använda olika typer av bränsle, som biobränslen, gas och avfall. Fossilt bränsle Bränsle, exempelvis kol och olja, som har bildats av biologiskt material under äldre geologiska perioder. Fotosyntes Solenergi som tillsammans med vatten, koldioxid och mineralämnen omvandlas till biomassa. Fusion Atomkärnor som slås samman för att utvinna energi. Förnybar energi Energi som ständigt flödar, det vill säga befinner sig i rörelse, som till exempel energin i solstrålningen. G H Gas Energigaser finns i olika former, bland annat naturgas, gasol, biogas och vätgas. Gas är en effektiv energiform som ofta används direkt i industriprocesser, men också för el- och värmeproduktion samt som bränsle till fordon. Naturgasen spelar en viktig roll för förbättrad miljö, eftersom den ofta ersätter olja och kol. Biogas är en förnybar energigas som utvinns i anläggningar för bland annat avfallsbehandling. Vätgas finns inte naturligt i naturen utan måste framställas från en väterik källa, exempelvis ett fossilt bränsle eller från vatten. Användningen av biogas ökar. Vätgas kommer att vara en viktig energibärare i framtiden. Geotermisk energi Värme som hämtats från jordens inre, oftast flera hundra meter under jordytan. Hydrologi Läran om vattenförhållandena i naturen, dess kretslopp, avdunstning och förekomst. Vattenkraften drar nytta av detta kretslopp. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att avdunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Den nederbörd som faller kan samlas i dammar och vattenmagasin och utnyttjas för elproduktion i vattenkraftverk. Hållbarhet Ett hållbart energisystem är viktigt för klimatet och miljön. Produktion av el och värme med förnybara energilösningar bidrar till ett klimatsmart och hållbart samhälle.

23 23 I J K Investeringar I takt med att samhället utvecklas måste energibolagen finna nya lösningar för framtiden. Det sker i form av satsningar på tryggare elleveranser samt upprustning och modernisering av kraftverk. Jordvärme Geotermi, eller jordvärme, är en förnybar energikälla som används mycket i vissa länder, exempelvis Island och Ungern. Varmt vatten hämtas från jordens inre och används i kombination med en värmepump för uppvärmning och elproduktion. Joule (J) Energi mäts i Joule (J) eller i kilowattimmar. Kol Den finns stora mängder kol i världen. En ny och möjlig teknik är att avskilja och lagra koldioxid när kol används som energikälla. Kraftvärmeverk Kraftverk som producerar el och värme. L M Livscykel Livscykel, eller från vaggan till graven, är ett begrepp som har införts för att följa och analysera en produkt eller anläggning under hela dess livslängd. Livscykelanalys innebär att man får en bild av den totala miljöpåverkan eller energianvändningen. Livscykelanalys En metod där man försöker värdera den miljöpåverkan en produkt eller aktivitet leder till. Lågenergilampor Mycket ljus med lite energi. Morgondagens energilösningar Arbetet med morgondagens energi börjar i dag. Vi måste studera hur vi lever, vilka behov som finns i dag och i framtiden samt hur samhället utvecklas. Därefter kan vi dra slutsatser om morgondagen och redan nu börja arbeta för framtida energilösningar. Det är stora projekt som kräver ny teknik, stora resurser och mycket tid. Kärnenergi Energi som frigörs vid kärnreaktioner och kärnsönderfall. Kärnkraft I ett kärnkraftverk klyvs atomkärnor av uran. När kärnorna klyvs bildas värme som direkt eller indirekt hettar upp vatten till ånga. Ångan driver en turbin som i sin tur genererar el. Kärnkraften kommer att finnas kvar under lång tid. I många länder sker en utbyggnad eftersom elproduktionen vid kärnkraft är en process utan koldioxidutsläpp. SKB (Svensk Kärnbränslehantering) tar hand om den svenska kärnkraftens radioaktiva avfall. Förvaret ska byggas ut för att också ta emot radioaktivt avfall från rivningen av kärnkraftverken. Läs mer på skb.se N Naturgas Brännbar gas som förekommer i porösa bergarter. I ett globalt perspektiv är naturgasen en viktig energikälla. Nord Pool Gemensam norsk-svensk-finsk elbörs, där elbolag handlar med el. Nät Den el som konsumenterna använder transporteras via ett elnät som räcker tre varv runt jorden.

STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI.

STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI. STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI. Vi på Vattenfall får många frågor från kunder som undrar hur det här med energi fungerar. Hur sätts elpriset? Varför är fakturorna så svåra att förstå? Varför köper vi kolkraftverk

Läs mer

Texthäftet innehåller

Texthäftet innehåller ENERGIKÄLLOR Från solen hämtar vi det mesta av den energi vi använder för att omvandla till ljus, kraft och värme. För att skapa ett framtida uthålligt energisystem krävs både utveckling av dagens energisystem

Läs mer

Lärarstöd E.ONs energiutställning för skolklasser. Modulerna

Lärarstöd E.ONs energiutställning för skolklasser. Modulerna Lärarstöd E.ONs energiutställning för skolklasser Du behöver inte skriva ut detta dokument. Medföljande lärare får materialet när klassen kommer till utställningen. Besöket börjar med en kort introduktion,

Läs mer

Handbok för energiambassadörerna

Handbok för energiambassadörerna Handbok för energiambassadörerna D 2.6 Energy Ambassadors Guide ESS Projektet stöttas av: 1. Presentation av handboken 2. Energiambassadörernas uppdrag 3. Livsstil och beteende en bakgrund 4. Energi var,

Läs mer

Hur produceras elekricitet i Sverige och till vilken kostnad? Energikunskap 10 p. Fall 2

Hur produceras elekricitet i Sverige och till vilken kostnad? Energikunskap 10 p. Fall 2 Hur produceras elekricitet i Sverige och till vilken kostnad? Energikunskap 10 p. Fall 2 Stefan A. Johansson Uppsala universitet Helsingborg 2004-04-08 stefanajohansson@yahoo.se Sammanfattning Lägst produktionskostnad

Läs mer

Energi. på hållbar väg. bashäfte

Energi. på hållbar väg. bashäfte bashäfte Energi på hållbar väg Varje soluppgång borde ses som en ny möjlighet, varje dag som en ny utmaning att rädda vår planet och dess liv i alla former för kommande generationer. Jens Wahlstedt, Så

Läs mer

Innehåll. Om projektet 3. Strömtjuven skapar energikloka barn 5. Hur är lärarhandledningen tänkt att användas? 6. Energiskola för pedagogen 8

Innehåll. Om projektet 3. Strömtjuven skapar energikloka barn 5. Hur är lärarhandledningen tänkt att användas? 6. Energiskola för pedagogen 8 1 Innehåll Om projektet 3 Strömtjuven skapar energikloka barn 5 Hur är lärarhandledningen tänkt att användas? 6 Energiskola för pedagogen 8 Förskolans Läroplan och de pedagogiska övningarna 14 Samling

Läs mer

Mat, klimat och biogas

Mat, klimat och biogas Mat, klimat och biogas Ett studiematerial inom BIOGASSYS-projektet, Trelleborgs kommun 2013. Text: Robert Winton. Bearbetning: Emma Bengtsson och Anitha Ljung. Foto: Robert Winton 2 (18) Mat, klimat och

Läs mer

Ett projekt om energi och avfall för årskurs 5. Lärarhandledning

Ett projekt om energi och avfall för årskurs 5. Lärarhandledning Ett projekt om energi och avfall för årskurs 5 Lärarhandledning Inledning Denna lärarhandledning har tagits fram av på initiativ av Sala kommun och medarbetare från SHE, VafabMiljö och Heby kommun. Myndigheten

Läs mer

CSR Redovisning 2006. vem bryr sig? Om vår roll i samhället

CSR Redovisning 2006. vem bryr sig? Om vår roll i samhället CSR Redovisning 2006 vem bryr sig? Om vår roll i samhället Är det någon som bryr sig? 25 Sponsor för livet. Läs mer om vattenprovet på sid 25. 9 15 29 Läs om Anders Jonasson som i nionde generationen driver

Läs mer

Samrådshandling. Energiplan Uddevalla kommun

Samrådshandling. Energiplan Uddevalla kommun Samrådshandling Energiplan Uddevalla kommun 2005 04 28 INFORMATIONS DEL... 4 1 BAKGRUND... 4 1.1 VAD ÄR ENERGI?... 4 1.2 ENERGIKÄLLOR... 5 1.3 FÖRNYBAR ENERGI... 5 1.3.1 Solenergi... 6 1.3.2 Vindkraft...

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA. FÖRNYBAR ENERGI Så ska vi ersätta det fossila bränslet

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA. FÖRNYBAR ENERGI Så ska vi ersätta det fossila bränslet FOKUS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS ENERGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING APRIL 2015 FÖRNYBAR ENERGI Så ska vi ersätta det fossila bränslet MALIN THORSÉN Hög elförbrukning

Läs mer

Framtidens Energi. Var kommer den komma ifrån?

Framtidens Energi. Var kommer den komma ifrån? Framtidens Energi Var kommer den komma ifrån? Innehåll Inledning:... 2 Energi... 3 Elektricitet... 4 Vindkraft... 5 Historik... 5 Funktion och delar:... 6 Byggnad, plats och kostnad:... 7 Hur bygger man

Läs mer

Corporate Responsibility. vem bryr sig? Om vår roll i samhället

Corporate Responsibility. vem bryr sig? Om vår roll i samhället Corporate Responsibility vem bryr sig? Om vår roll i samhället 2 Corporate Responsibility Innehåll Jag kompromissar inte om jämställdhet 4 Håkan Buskhe, E.ON Nordics nye koncernchef, ger raka svar. Mångfald

Läs mer

Samhällets energikällor

Samhällets energikällor 4. Samhällets energikällor Energi på hållbar väg Bashäfte 37 4. Samhällets energikällor Som vi konstaterat i tidigare kapitel är vi helt beroende av energi för att leva och skapa ett fungerande samhälle

Läs mer

Ordlista. 8/19/2014 Energimyndigheten - Ordlista. http://www.energimyndigheten.se/press/ordlista/ 1/11

Ordlista. 8/19/2014 Energimyndigheten - Ordlista. http://www.energimyndigheten.se/press/ordlista/ 1/11 Ordlista Vad är en effektvakt? Vad innebär U-värde? Vad har jag en ackumulatortank till? På den här sidan får du förklaringarna till dessa och många andra knepiga ord. Klicka på första bokstaven i ordet

Läs mer

Vilken energi är smartast?

Vilken energi är smartast? GÖTEBORG ENERGI 2009 Vilken energi är smartast? ANNA MANNhEIMER är NyfIkEN på GÖTEBORG ENERGI INNEHÅLL Introduktion 3 Nyckeltal 4 Detta har hänt under 2009 5 VD har ordet 7 Det kompletta energiföretaget

Läs mer

Kyla &värme i förening

Kyla &värme i förening Svensk nollvision för utsläpp av växhusgaser 4 Energitrender 6 Världens energimarknader 13 Så sparar du energi och pengar 14 för framtiddsäker energi Metro annons KV 09-02-26 10.26 Sida 1 FOTO: ISTOCKPHOTO

Läs mer

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige Svenskarna: El en lösning för klimatet Innehåll Ladda Sverige El & boende El & transporter El & jobb El en lösning för klimatet Det här är en studie om svenskarnas syn på el och klimat. Bakgrunden till

Läs mer

Medvind för vindkraft

Medvind för vindkraft ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2007 Medvind för vindkraft Nu gäller det att komma bort från beroendet av fossila bränslen och minska utsläppen av CO2. Läs mer

Läs mer

Göteborg 2050 -Det Hållbara Vätgassamhället

Göteborg 2050 -Det Hållbara Vätgassamhället Göteborg 2050 -Det Hållbara Vätgassamhället Robert Hedman Avdelningen för fysisk resursteori CHALMERS GÖTEBORGS UNIVERSITET Göteborg, november 2003 Sammanfattning Energianvändningen på jorden är en av

Läs mer

Svenska Naturskyddsföreningen Läromedel 2003. Klimatresan. Ett läromedel om: - klimat, energi, transporter och livsstil.

Svenska Naturskyddsföreningen Läromedel 2003. Klimatresan. Ett läromedel om: - klimat, energi, transporter och livsstil. Svenska Naturskyddsföreningen Läromedel 2003 Klimatresan Ett läromedel om: - klimat, energi, transporter och livsstil Klimatresan 1 Innehåll Kap 1 klimatgrunder Havet, humlan och Concorden... 5 Fyra framtidsbilder...

Läs mer

INFORMATION TILL ER SOM BOR NÄRA BARSEBÄCKS KÄRNKRAFTVERK. Sidorna 2, 3, 6 och 7. Enkät: Vad tycker du om beslutet att avveckla 1 Barsebäck?

INFORMATION TILL ER SOM BOR NÄRA BARSEBÄCKS KÄRNKRAFTVERK. Sidorna 2, 3, 6 och 7. Enkät: Vad tycker du om beslutet att avveckla 1 Barsebäck? Nr. 3 november 2004 INFORMATION TILL ER SOM BOR NÄRA BARSEBÄCKS KÄRNKRAFTVERK BILD: PIERRE MENS Barsebäck i september 2004. Samtidigt som beskedet om avveckling kom går Barsebäck mot sitt kanske bästa

Läs mer

Ny golfbil går på el. s 8. Smart stadsdel på Djurgården. Sveriges första elbil. Spillvärme värmer hus s 4. Energismartast i Europa!

Ny golfbil går på el. s 8. Smart stadsdel på Djurgården. Sveriges första elbil. Spillvärme värmer hus s 4. Energismartast i Europa! Tidningen:el e n t i d n i n g f r å n N u m m e r 1-2 0 1 0 å r g å n g 6 4 9 TESTa ENErgikalkylEN! s 8 Ny golfbil går på el 12 Smart stadsdel på Djurgården 16 Sveriges första elbil Spillvärme värmer

Läs mer

Långsiktiga energilösningar för en god miljö

Långsiktiga energilösningar för en god miljö Långsiktiga energilösningar för en god miljö Sverigedemokratisk Ungdoms miljö- och energipolitik Som ett socialkonservativt och nationalistiskt förbund ser Sverigedemokratisk ungdom värnandet om miljön,

Läs mer

Energiplan. Enköpings kommun

Energiplan. Enköpings kommun Energiplan Enköpings kommun Innehåll SAMMANFATTNING 5 INLEDNING 7 MÅL, STYRMEDEL OCH POLITIK, NATIONELLT OCH REGIONALT 9 Nationella mål och styrmedel 9 Sveriges energi och klimatpolitik Nya institutioner

Läs mer

Denna miljöredovisning har sammanställts för att på ett öppet sätt redogöra för den miljöpåverkan och den nytta vår verksamhet för med sig.

Denna miljöredovisning har sammanställts för att på ett öppet sätt redogöra för den miljöpåverkan och den nytta vår verksamhet för med sig. Öresundskraft är ett energibolag med stort lokalt engagemang. Visionen Energi för en bättre värld. Kraft för regionen speglar vårt huvudfokus på den skånska myllan, på Öresundsregionen och på vårt engagemang

Läs mer

Tidningen:el. Solens kraft. Nu är det dags för solenergins genombrott ELCHOCKER ENERGISMART JUL ANVÄND MOTORVÄRMAREN RÄTT

Tidningen:el. Solens kraft. Nu är det dags för solenergins genombrott ELCHOCKER ENERGISMART JUL ANVÄND MOTORVÄRMAREN RÄTT Tidningen:el EN TIDNING FRÅN DITT LOKALA ELFÖRETAG NUMMER 3-2008 ÅRGÅNG 62 Solens kraft Nu är det dags för solenergins genombrott ELCHOCKER ENERGISMART JUL ANVÄND MOTORVÄRMAREN RÄTT IDÉSKISS: JERNHUSEN

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Energiguiden En annonsbilaga från Mediaplanet DECEMBER 2004 Hur påverkar jag mitt elpris? Sedan 1996 har vi en ny elmarknad i Sverige

Läs mer