VINDKRAFT VID BJÄRSGÅRD, KLIPPANS KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VINDKRAFT VID BJÄRSGÅRD, KLIPPANS KOMMUN"

Transkript

1 VINDKRAFT VID BJÄRSGÅRD, KLIPPANS KOMMUN Underlag för samråd med allmänheten och särskilt berörda inför uppförande av vindkraftverk på fastigheten Bjärsgård 3:29 i Klippans kommun, Skåne län

2 Beställare PEAB Energi AB Konsult Triventus Consulting AB Jörgen Johansson, Projektledare Emelie Severinsen, Miljökonsult Tommy Nilsson, Sitekonsult Johanna Olesen, Kommunikatör 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING Kontaktuppgifter VINDKRAFT OCH TILLSTÅNDSPROCESSEN Allmänt om vindkraft Tillståndsprocessen VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR BJÄRSGÅRD Lokalisering Omfattning och utformning Förutsättningar och påverkan Vindförhållande Kommunala planer Natur- och kulturmiljö Riksintressen Naturreservat och Natura Naturvärden och andra skyddade objekt Strandskydd Fornlämningar och kulturmiljöer Fåglar Fladdermöss Människors hälsa Ljud Rörliga skuggor Visuellt och landskapet Elproduktion BYGGNATION AV VINDKRAFTVERK Vindkraftsteknik Fundament Montage Infrastruktur och nätanslutning Hinderbelysning FORTSATT ARBETE Ansökan och miljökonsekvensbeskrivning Preliminär tidplan Synpunkter

4 1 INLEDNING Peab Energi AB(sökande) avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för uppförande och drift av maximalt tio (10) vindkraftverk på fastigheten Bjärsgård 3:29 Klippans kommun, Skåne län. Vindkraftverken kommer att ha en totalhöjd på ca 150 meter. Innan en tillståndsansökan lämnas till Länsstyrelsen genomförs samråd med myndigheter, allmänhet och särskilt berörda. Den 20 maj 2010 hölls samråd med Klippans kommun, Söderåsens miljöförbund samt Länsstyrelsen i Skåne län. Ett skriftligt samråd skickades även till Örkelljunga kommun. Därefter har projektet legat vilande samt att enkla justeringar har gjorts. Det är nu dags att samråda med allmänhet och särskilt berörda. I det här samrådsunderlaget finns information om hur vindkraftverken kan komma att se ut och påverka omgivningen. För att i slutänden få till ett så bra förslag som möjligt är det viktigt med synpunkter från Er som bor och verkar i närheten av Bjärsgård. Era synpunkter tas tacksamt emot och skall vara våra företrädare på Triventus Consulting, se kontaktuppgifter här nedan, tillhanda senast den 22 juni Kontaktuppgifter Sökande: Konsult: PEAB Energi AB Triventus Consulting AB Margretetorpsvägen 84 Box Förslöv Falkenberg Kontaktperson: Kontaktperson: Eskil Hartman Emelie Severinsen Telefon Tfn: E-post: E-post: Peab Energi AB bildades under 2008 och är ett helägt dotterbolag till Peab Sverige AB. Bolaget arbetar med projekt- och affärsutveckling inom främst energiområdet med inriktning på fjärrvärme, vindkraft, kraftvärme och bioenergi. Via dotterbolaget Mobjer Entreprenad AB profilerar sig Peab inom vindkraftsområdet och har medverkat i ca 60% av alla vindkraftverk som byggts i Sverige. Sökanden har anlitat Triventus Consulting AB för att driva projektet. Triventus Consulting AB, dotterbolag till Triventus AB, är ett av nordens ledande konsultbolag med specialisering på vindkraft och annan förnybar energi. 4

5 2 VINDKRAFT OCH TILLSTÅNDSPROCESSEN 2.1 Allmänt om vindkraft Samhället står inför en utmaning på energiområdet. Såväl globalt som nationellt finns ett stort behov av att öka nyttjandet av förnybara energiresurser för att kunna minska användandet av begränsade och förorenande ämnen som till exempel kol, olja och uran. Vindkraft är en förnybar energikälla som inte bidrar till utsläpp och kräver väldigt få transporter. Den energimängd som går åt vid tillverkning, drift, transport, nedmontering och bortskaffande av ett vindkraftverk producerar vindkraftverket på mellan sju och nio månader 1. Verken kan monteras ner utan att lämna bestående spår efter sig och merparten av delarna kan återvinnas. I princip alla andra sätt att producera elkraft ger en större miljöpåverkan. Genom en ökad användning av vindkraft kan vi, globalt sett, minska utsläppen av bland annat koldioxid, svaveldioxid och kväveoxider från fossila energikällor. Samtidigt minskar då skadorna på naturen från exempelvis brytning och transport av kol och uran samt utvinning av olja. Elkraftproduktion genom vindkraft står fortfarande för en liten andel av Sveriges elproduktion. Den installerade effekten i vindkraftverken har dock ökat kraftigt särskilt de senaste fyra åren och uppgick vid årsskiftet 2011/2012 till MW. I slutet av 2011 fanns det i Sverige vindkraftverk. Den 1 november 2011 infördes Svenska Kraftnäts beslut om att Sverige skulle delas in i fyra elområden (även kallade prisområden). Detta har inneburit tydliga strukturella prisskillnader beroende på var i landet man bor, då det som styr detta priset är elproduktion och elkonsumtion i ett delområde. Syftet med reformen är bland annat att stimulera till investeringar i kraftproduktion samt tydliggöra var i Sverige det finns behov av att bygga ut stamnätet för el. Skåne är inplacerat i elområde Malmö (SE4) och har erhållit högre elpriser i jämförelse med norra Sverige. I Energimarknadsinspektionens rapport Elområden i Sverige Analys av utvecklingen och konsekvenserna på marknaden (EI R2012:06) har analyser av prisutvecklingen utförts för att kartlägga de första fem månaderna med elområden. Undersökningar som redovisas i rapporten visar att ett scenario utan vindkraftsproduktion i elområde SE4 skulle resultera i de största prisdifferenser, särskilt under vintertid, mellan elområde SE1-2-3 och SE4. 1 Vestas (2006). Life cycle assessment of offshore and onshore sited wind power plants based on Vestas V90 3MW turbines. 5

6 2.2 Tillståndsprocessen Enligt miljöbalken är det tillståndspliktigt att anlägga och driva sju eller fler vindkraftverk med totalhöjd 150 meter. Tillstånd söks hos Länsstyrelsen. Tillståndspliktiga vindkraftsparker kräver inget bygglov, men projekten måste tillstyrkas av kommunen. En tillståndsansökan ska enligt reglerna i miljöbalken omfatta en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och föregås av en samrådsprocess. Samråd ska genomföras med myndigheterna (länsstyrelse och kommun) samt med allmänhet och särskilt berörda i god tid och i tillräcklig omfattning. En väl genomförd samrådsprocess är en förutsättning för ett vindkraftsprojekt. Samrådet ska avse den planerade verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning samt dess förutsedda miljöpåverkan. Fasen samråd med allmänheten kommer tidigit in i processen och är markerat med röd färg i Figur 1. Detta dokument är ett underlag i samrådsprocessen med allmänheten och särskilt berörda. Figur 1. Tillståndsprocessens olika faser. Efter genomförd samrådsprocess kan en MKB för vindkraftsparken tas fram, ofta med en rad olika utredningar som underlag. MKB:n bifogas tillståndsansökan när den inlämnas till länsstyrelsen. Därefter sänder länsstyrelsen ut tillståndsansökan på en kompletteringsrunda där remissmyndigheter ges tillfälle att yttra sig. Länsstyrelsen ser över de yttranden som kommer in och kan eventuellt förelägga sökanden att komplettera ansökan. När länsstyrelsen bedömer att ansökan är komplett kungörs den i ortstidningen och skickas på remiss. Det finns då möjlighet att lämna yttranden. Ansökan behandlas av länsstyrelsen, som för att kunna ge ett tillstånd också behöver kommunens tillstyrkan. När ärendet avgjorts finns det möjlighet att överklaga beslutet till mark- och miljödomstolen och därefter till mark- och miljööverdomstolen som sista instans. När domen eller beslutet vunnit laga kraft gäller avgörandet med rättskraft mot alla frågor som prövats och tillsynsmyndigheten är förhindrad att förelägga om ytterligare förpliktelser som begränsar tillståndsbeslutet. 6

7 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR BJÄRSGÅRD 3.1 Lokalisering Den planerade vindkraftsparken är lokaliserad på fastigheten Bjärsgård 3:29 i Klippans kommun. Området ligger ca 3 km norr om Klippans tätort och ca 2,7 km söder om Stidsvig, se översiktlig karta i Figur 2. Närmsta angränsande kommuner är Örkelljunga kommun och Perstorps kommun. Figur 2. Översiktskarta över aktuellt område, markerat med svart ring. Naturen kring vindkraftverken består av brukad skogsmark och mossmark. I söder omringar verken en bergtäkt och ett asfaltsverk. Bergtäkten och asfaltsverket drivs av Swerock och Peab Asfalt. Marken ingår i Bjärsgårds egendomar som drivs av Bjärsgårds Lantbruk AB, ägd av Sten Gyllenstierna. 7

8 3.2 Omfattning och utformning Sökande har utifrån förutsättningar för elproduktion och utifrån de övriga intressen som finns i området tagit fram ett förslag på utformning av parken. Anläggningen kommer bestå av maximalt tio (10) vindkraftverk placerade på fastigheten Bjärsgård 3:29. Vindkraftverkens placeringar kan ses i Figur 3. Figur 3. Fastighetskarta med planerade vindkraftverk, markerade med blåa symboler. De planerade verken kommer att ha en totalhöjd på ca 150 meter (navhöjden plus halva rotordiametern). Förklaring av nav- och totalhöjd samt rotordiameter ses i Figur 4. Storleken på vindkraftverken är beroende av vem som blir leverantör samt förutsättningarna på platsen. Vilken typ av vindkraftverk som ska etableras i området bestäms under upphandling i ett senare skede av projekteringen. Figur 4. Skiss till höger med förklaring av rotordiameter, nav- och totalhöjd. 8

9 4 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH PÅVERKAN Nedan redovisas de förutsättningar, i form av bland annat natur- och kulturintressen, som finns i området för den planerade vindkraftsparken samt den eventuella påverkan som kan uppkomma. 4.1 Vindförhållande Vindresursen är en avgörande faktor vid etablering av vindkraft. Området som är aktuellt för vindkraftsetableringen beräknas ha en medelvind på ca 6,7 m/s vid navhöjd (105 m). Ingen vindmätning har utförts med vindmätningsmast, utan beräkningarna är utförda utifrån Energimyndighetens vindkartering 2011 samt viktning mot befintliga verk. 4.2 Kommunala planer Gällande översiktsplan för Klippans kommun antogs Däremot har ett arbete startat med en ny översiktsplan, Översiktsplan I skrivandes stund har förslag till översiktshandlingarna varit ute på samråd och antagande av plan tas under sommaren I planen beskrivs kommunens visioner, planer och allmänna intressen. Aktuellt område vid Bjärsgård omfattas inte för något annat än bestående markanvändning. Däremot under avsnittet allmänna intressen beskrivs kommunens tätortsnära strövarområden. Planerade vindkraftverk ligger strax norr om två sådana områden, nr 34 Vasasjöområdet och nr 35 Bjärsgård. Vasasjöområdet utnyttjas flitigt för rekreationsändamål och har en speciell prägel tack vare att det innehåller ett antal rullstensåsar och även en rad kulturhistoriska värden. Området kring Bjärsgårds gods ligger i ett skogs- och odlingslandskap med stengärden, ekhagar och äldre byggnader. Området erbjuder även goda ströv- och rekreationsmöjligheter. Se Figur 5 med planerade vindkraftverk i förhållande till Vasasjöområdet och Bjärsgårdsområdet med dess slingor och strövstigar. I översiktsplanen finns även ett avsnitt som hanterar vindkraft i kommunen. Här framgår riktlinjer och begränsningar för att inte placeringen av vindkraftverken ska bidra till störningar. Vidare anges fyra områden som anses lämpliga för vindkraft. 9

10 Figur 5. Karta över de tätortsnära naturområdena Bjärsgård och Vasasjön i förhållande till planerade vindkraftverk. 4.3 Natur och kulturmiljö Projektet kan komma att innebära påverkan på natur- och kulturmiljön samt djur och växter vid anläggandet och under drift. I följande text beskrivs omgivningarna och hur vindkraftverken kommer placeras i förhållande till olika känsliga natur- och kulturmiljöer. Vidare beskrivs även den eventuella påverkan som finns på fåglar och fladdermöss Riksintressen I 3 och 4 kap. miljöbalken återfinns bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden i landet. Mark- och vattenområden som har nationell betydelse för bevarande eller utveckling kan betecknas som områden av riksintresse. Det kan gälla såväl kulturmiljövård som naturvård, friluftsliv, rennäring, yrkesfiske, industri, energiproduktion, kommunikationer eller vattenförsörjning. Vidare finns det områden av riksintressen för vindbruk vilka är en sammanvägning av Energimyndighetens och länsstyrelsens bedömningar, i samråd med Boverket och andra centrala myndigheter. I Figur 6 redovisas riksintressen i förhållande till vindkraftverken vid Bjärsgård. 10

11 Inget av verken kommer att placeras i eller i anslutning till något sådant område. Närmsta riksintresseområdet för friluftsliv är Rönne å i väster och Söderåsen med dess sluttningar i söder. Söder om Klippans tätort återfinns riksintresseområdet för kulturmiljövård, Klippans pappersbruk. Industrianläggningen är från 1600-talet och har en för tiden karaktäristisk industriarkitektur. Rönne å med dess dalgång och Ageröds mosse är även ett riksintresseområde för naturvård. Figur 6. Riksintressen i förhållande till planerade vindkraftverk. Verken är markerade med blåa symboler Naturreservat och Natura 2000 I 7 kap. miljöbalken regleras skydd av värdefull natur. Bland dessa finns naturreservat, som är ett starkt skydd mot exploatering och ett av de viktigaste och vanligaste sätten att skydda värdefull natur, och Natura Natura 2000 har tillkommit med stöd av EU:s habitat- och fågeldirektiv. I Figur 7 redovisas naturreservat och natura 2000-områden i relation till planerade vindkraftverk. 11

12 Inget sådant område finns i omgivningarna. Ca 5 km västerut finns ett litet naturreservat, Dynget, som ligger i Åstorps kommun. Området innehåller värdefull kärlväxtflora i skogsoch våtmarksmiljöer. Det närmsta natura 2000-området är Varshultamyren som ligger ca 6 km nordost om parken. Området beskrivs som ett mångformigt myrkomplex som ingår i Sveriges myrskyddsplan. Figur 7. Naturreservat och Natura2000- områden i förhållande till planerade vindkraftverk Naturvärden och andra skyddade objekt I 7 kap. miljöbalken regleras även andra skydd av naturen, bland annat nationalparker, biotopskyddsområde, djur- och växtskyddsområde samt vattenskyddsområde. Nationalparker är, av regeringen förklarade, större sammanhängande områden av viss landskapstyp som ska skyddas. Biotopskyddsområden är små mark- eller vattenområden som på grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda. Djur- och växtskyddsområden är områden som skyddar en eller flera arter för att de skall kunna fortleva och vara i fred under hela eller delar av året. Vattenskyddet syftar till att skydda grund- eller ytvattentillgångar som pågående eller framtida vattentäkter. 12

13 Vidare finns det områden eller objekt som är utsedda som extra känsliga naturmiljöer, såsom nyckelbiotoper samt objekt med naturvärden. Nyckelbiotoper är skogsområden med mycket höga naturvärden. Delar av Sverige täcks av fuktiga eller blöta skogar, så kallade sumpskogar. Sumpskogar är förknippade med förhöjda naturvärden och för att bevara dessa är det viktigt att vattnets flöden och beskuggningen av marken kan bibehållas. I Figur 8 visas dessa områden i relation till planerade verk. Figur 8. Karta över känsliga naturvärden, nyckelbiotoper samt områden med biotopskydd i omgivningarna kring planerade vindkraftverk. Aktuellt område är relativt fattigt på registrerade naturvärden. Nyckelbiotoperna som finns i omgivningarna omfattas av grova ädellövträd, hedädellövträd och ädellövnaturskog. Naturvärden som återfinns öster om parken omfattas av å och bäckmiljöer samt alsumpskog. Det stora naturvärdesområdet sydväst om parken innehåller lövskogslund och hagmarksskog. Sumpskogarna i omgivningarna består av fuktskog, lövskog och kärrskogar. Närmsta biotopskyddade området ligger ca 2 km söder om parken och omfattas av äldre naturskogsartade skogar och ekskogar. Söderåsen är den närmsta nationalparken. Denna är inte medtagen på kartan utan ligger söder om Ljungbyhed, ca 1,5 mil från parken. 13

14 4.3.4 Strandskydd Vid hav, sjöar och vattendrag gäller generellt strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken. Skyddet omfattar generellt land- och vattenområden intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsmiljöer på land och i vatten. I Figur 9 framgår vilka sjöar och vattendrag i omgivningarna kring Bjärsgård som omfattas av strandskyddet. Verken kommer inte placeras inom något sådant område. Figur 9. Karta över strandskyddade områden i omgivningarna kring planerade vindkraftverk. 14

15 4.3.5 Fornlämningar och kulturmiljöer Fornlämning eller fornminne är spår efter mänsklig verksamhet under forna tider och som numera inte används för sitt ursprungliga ändamål. Skyddet av fornminnen är i Sverige reglerat i Kulturminneslagen. I Figur 10 visas utpekade fornminnen i området kring den planerade vindkraftsetableringen. Runt etableringsområdet och i omgivningarna finns en mängd registrerade fasta fornlämningar samt övriga kulturhistoriska lämningar. Lämningarna omfattas främst av fossila åkrar. Inget av verken kommer däremot att placeras i eller direkt i anslutning till en fast fornlämning. Figur 10. Fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i omgivningarna kring planerade vindkraftverk. För att klargöra påverkan och vilka historiska lämningar som finns i området, kommer en arkeologisk inventering (frivillig kulturmiljöutredning) att utföras under sommaren/hösten 2012 av oberoende underkonsult. Rapporten i sin helhet avses att bifogas i kommande tillståndsansökan och MKB. Om åtgärder kommer utföras inom områden med fornlämningar eller medföra påverkan på fasta fornlämningar kommer ansökan om tillstånd enligt Kulturminneslagen att göras. 15

16 4.3.6 Fåglar Vindkraftverk kan påverka fåglar på olika sätt. Den lokala fågelpopulationen kan påverkas genom att de av olika anledningar undviker de områden där vindkraftverken står. Vindkraftverken kan även utgöra en barriär för fåglars födosökvägar och flyttstråk samt i vissa fall också medföra att fåglar kolliderar med rotorbladen. Det är huvudsakligen de tyngre rovfåglarna (kungsörn, havsörn och möjligen jaktfalk och pilgrimsfalk) som riskerar att kollidera. Riskerna gäller framförallt de individer som häckar i området eftersom häckande fågelindivider tillbringar mer tid i området än andra fåglar. Vissa fågelarter har visat sig påverkas mer av vindkraftverk medan andra arter är mindre känsliga. Hur stor påverkan blir beror till stor del på de lokala förhållandena. En fågelutredning för Bjärsgård pågår just nu och rapporten i sin helhet avses att bifogas i kommande tillståndsansökan och MKB Fladdermöss Även för fladdermöss föreligger en risk för kollision med vindkraftverk. Kollisioner förekommer främst i två sammanhang: Vid sträckning ut över hav om en vindkraftsanläggning ligger i flyttstråket och i jakten på insekter. Studier på landbaserade anläggningar har visat att vindkraftverk tenderar att dra till sig insekter vilket i sin tur kan dra till sig fladdermöss. En analys av effekterna på den lokala fladdermusfaunan utfördes i området under 2010, av en oberoende underkonsult. Resultatet av inventeringarna visar på en artrik men individfattig fladdermusfauna. Vanligast förekommande arten inom det aktuella området var vattenfladdermus och dvärgfladdermus. Bland övriga arter registrerades barbastell längst en smal skogsväg, nordväst om parken. På basis av inventeringsresultaten bedöms den planerade utbyggnaden av en vindkraftspark inom området vid Bjärsgård att ha en marginell och försumbar effekt på de lokala fladdermuspopulationerna. Med hänsyn till registreringen av barbastell inom området bör man dock spara grova lövträd. Rapporten i sin helhet avses att bifogas i kommande tillståndsansökan och MKB. 16

17 4.4 Människors hälsa Vindkraftverk i drift kan innebära en påverkan på omgivningen i form av bland annat ljud och rörliga skuggor samt en visuell påverkan. I följande text belyses dessa inom ansökt område Ljud När vindkraftverken är i drift uppkommer främst ett aerodynamiskt ljud som uppstår då bladen roterar. Detta kan uppfattas som ett väsande och svischande ljud, vilket liknas med de ljud som skapas av vinden i olika slags vegetation. Naturens bakgrundsljud dränker därmed ofta, på längre avstånd, turbinernas driftljud. Ljudutbredningen påverkas av meteorologiska förhållanden, främst vindförhållanden och lufttemperatur, men även av markförhållandena. Rikt- och begränsningsvärden för ljud från vindkraftverk anges i Naturvårdsverkets allmänna råd för externt industribuller (SNV RR 1978:5 rev. 1983). Dessa värden innebär att högsta ljudnivån vid bostadshus får vara 40 db(a). Ljudberäkningsmetod Ljudberäkningarna är baserade på Naturvårdsverkets metod Ljud från landbaserade vindkraftverk. Beräkningarna utgår från ett värsta fall dvs. att: Beräkningarna är gjorda utifrån det aktuella vindkraftverkets högsta källjud (ljudet vid källan). Programmet tar inte hänsyn till att det finns vegetation som dämpar ljudnivån eller liknande. Vinden ligger från varje vindkraftverk mot respektive hus dvs. huset får alltid vinden mot sig i samtliga riktningar. En ljudberäkning för utformningen med tio (10) vindkraftverk med vardera totalhöjd om maximalt 150 meter, har utförts i programmet WindPRO. För beräkningar av ljudnivåerna har källjud för Vestas V90, med navhöjd 105 meter och effekt 2,0 MW, använts. Beräkningen visar att begränsningsvärdet 40 db(a) kommer att understigas vid samtliga närliggande bostäder, se ljudutbredningen i Figur 11. Däremot visar beräkningarna att några ljudpunkter inte klarar begränsningsvärdet, dessa ljudpunkter används dock inte för bostadsändamål utan nyttjas som stall, kontor och jaktstuga eller ska rivas. Om problem uppstår med höga ljudnivåer vid någon bostad kan vindkraftverken ställas ner. 17

18 Figur 11. Beräknad ljudutbredning för planerade vindkraftverk Rörliga skuggor Under driftfasen uppkommer rörliga skuggor från vindkraftverken. Rörliga skuggor från vindkraftverk är relaterat till antal soltimmar, närhet, solvinkel, tidpunkt på dagen och väderstreck. Normalt tillämpas en tid på 8 timmar per år (förväntat värde) som acceptabelt värde vid bostadshus. Skuggberäkningsmetod Vilka tider skuggan från ett vindkraftverk faller inom ett visst område och hur många timmar per år som den befinner sig där kan beräknas med hjälp av ett datorprogram. Programmet redovisar två olika värden, ett teoretiskt värde som visar det värsta fallet samt ett förväntat värde som är mer realistiskt. Det teoretiska värdet beräknas utifrån att solen alltid skiner, från soluppgång till solnedgång, och att vindkraftverket alltid producerar elenergi samt att vindkraftverkets rotor alltid står vinkelrätt mot skuggmottagaren (bostaden). Det förväntade värdet beräknas utifrån att hänsyn tas till drifttid för verket samt antalet soltimmar (solstatistik) för området. 18

19 Även skuggberäkningarna är utförda i programmet WindPRO. Beräkningarna är baserade på ett vindkraftverk av typen Vestas V90, 2,0 MW med en totalhöjd på 150 meter. Resultaten visar att riktlinjerna för rörliga skuggor som förväntat värde uppfylls för närliggande bostäder, förutom vid några fastigheter, se skuggutbredningen i Figur 12. Dessa fastigheter används dock inte för bostadsändamål utan nyttjas som stall, kontor eller jaktstuga. Vidare ägs de bebodda fastigheterna (som betecknas N, O och R) av markägaren Sten Gyllenstierna. Om problem med rörliga skuggor uppstår vid någon bostad kan vindkraftverken utrustas med skuggdetektorer. Skuggdetektorer innebär att de vindkraftverken som bidrar till rörliga skuggor programmeras så att de automatiskt stängs av under den tid som den rörliga skuggan uppkommer på den aktuella bostaden och sedan startar då problemet upphört. Figur 12. Beräknad skuggutbredning för planerade vindkraftverk. 19

20 4.4.3 Visuellt och landskapet Naturen kring vindkraftverken består av brukad skogsmark och i söder omringar verken en bergtäkt och ett asfaltsverk. Barrskogsplanteringar av olika åldrar dominerar vegetationen, dock är inslaget av lövträd störst i den södra delen närmast slottet och i anslutning till Borgasjön och Vasasjön. När en vindkraftpark byggs blir det ett nytt inslag i landskapsbilden, som ofta syns på långt håll. För att ge en bättre överblick över hur den föreslagna parken kommer att se ut, har sökanden låtit göra så kallade fotomontage. Fotomontage är en sammansättning av foton där de planerade vindkraftverken ritats ut med hjälp av ett datorprogram. Fotomontagen kommer även vara en del av MKB:n. Fotomontage har utförts från tio fotopunkter runt i området. Fotopunkterna kan ses i Figur 13 och i Tabell 1. Figur 13. Karta med utpekade fotopunkter för området. Vindkraftverken vid Bjärsgård är markerade med blåa symboler. 20

21 Tabell 1. Fotopunkter från vilka fotomontage har gjorts samt avstånd till närmsta verk. Fotopunkt Ca avstånd till närmsta verk 1. Klippans tätort m 2. Kvidinge tätort m 3. Riksväg m 4. Strövarområdet vid Björkeshus m 5. Rösa by m 6. Östra Ljungby tätort m 7. Stidsvig tätort m 8. Penarp m 9. Ingeborrarpsgården m 10. Rya kyrka m 5 ELPRODUKTION Vindkraftverk utnyttjar vinden som energikälla. Därmed är vindtillgången på platsen där vindkraftverk placeras den viktigaste faktorn för produktionsförmågan. Vindens energiinnehåll är proportionellt mot vindhastigheten i kubik, vilket innebär att om vindhastigheten fördubblas ökar vindens energiinnehåll åtta (8) gånger. Vindkraftverken har en teoretisk verkningsgrad på 59 % gentemot vindens energiinnehåll. Dagens moderna vindkraftverk har en verkningsgrad på upp till 50 %. Detta kan jämföras med tidigare vindkraftverk som hade upp till % i verkningsgrad. Vindkraftverk utvinner energi vid vindhastigheter mellan ca 2 m/s och 25 m/s. Inkoppling sker vid ca 4 m/s och urkoppling sker vid ca 25 m/s. Uppskattad produktion vid Bjärsgård Tio vindkraftverk i storleksklassen 2,0 MW beräknas producera ca MWh/år (avräknat en säkerhetsmarginal om 10 %). Detta motsvarar energiförbrukningen hos ca villor/år (eluppvärmning och hushållsel, med en årsförbrukning på kwh) eller ca lägenheter/år (hushållsel med en årsförbrukning på kwh). 21

22 6 BYGGNATION AV VINDKRAFTVERK 6.1 Vindkraftsteknik Ett vindkraftverk består normalt av ett rörtorn i stål, betong eller en kombination av dessa. Rotorn är trebladig och är monterad på ett maskinhus. I maskinhuset finns en generator, hydraulik, styrutrustning och, beroende på fabrikat och typ, en växellåda. Rotorn och maskinhuset vrider sig efter vinden. Därutöver regleras vinkeln på de tre rotorbladen kontinuerligt för att optimera verkets funktion och produktion. När det blåser lite fångar verket så mycket vindenergi som möjligt. Vid högre vindstyrkor ställs rotorbladen om så att en del av vindenergin kan passera. Rotorbladen kan också vinklas för att minska ljudet från vindkraftverket, vilket brukar kallas att verket ställs i ett annat mode. Tornet består generellt av fyra till fem delar av stål som skruvas samman. Tornen kan även bestå av betonghalvor som hålls samman med vajer eller av en kombination av stål och betong. Tornen är generellt försedda med servicehiss och/eller ett stegsystem. I nedre delen av tornet kan transformator, spänningsomvandlare eller skåp för kontrollsystem placeras om denna utrustning inte är placerad i maskinhuset. 6.2 Fundament För att förankra vindkraftverken i marken krävs någon form av fundament. Typ av fundament styrs av flera parametrar som typ och storlek på vindkraftverk, navhöjd, geotekniska förhållanden etc. De två vanligaste typerna är gravitationsfundament och bergfundament. Gravitationsfundamenten består av betong samt tillhörande armering och etableras på djup ner till ca 4 meter. Som namnet antyder är det fundamentets tyngd som håller vindkraftverket på plats. Förläggningsdjupet anpassas efter geotekniska och hydrologiska förutsättningar. Till ytan är gravitationsfundament i regel mellan 16x16 och 20x20 meter stora. När bergfundament istället föredras förankras vindkraftverket då i berggrunden med hjälp av nedborrade och fastgjutna dragstänger. En geoteknisk detaljundersökning kommer genomföras på varje etableringsplats för att optimera fundamentet med hänsyn tagen till bland annat markförhållanden och grundvattennivån. På aktuell plats kommer troligtvis gravitationsfundament att etableras. 22

23 6.3 Montage Vid varje vindkraftverk behövs en uppställningsplats för plats till kranbil, utrustning och vindkraftverkets delar under byggtiden. Hur denna yta används och hur stor den är kan variera men generellt sett finns två olika alternativ. Antingen byggs en större uppställningsplats ( m 2 ) där det finns plats för både huvudkran, hjälpkran, torndelar, maskinhus, rotorblad och övriga tillbehör. Eller så förses varje vindkraftverk med en mindre uppställningsplats ( m 2 ) där enbart kranar, maskinhus och mindre tillbehör får plats. Vindkraftverkens större delar samlas då på 1-3 separata uppläggningsplatser som byggs på strategiska platser i parken. Dessa uppläggningsplatser omfattar vardera en yta om m 2. Vid montering av rotorbladen kan detta ske på två sätt. Antingen kan bladen monteras på navet i markplan, och rotor med blad lyfts sedan upp och monteras på maskinhuset, eller så kan bladen monteras var för sig på redan rest vindkraftverk, se Figur 14. Lyftkranen är alltid placerad på själva uppställningsplatsen på grund av dess tyngd. Efter färdig byggnation kan delar av den hårdgjorda ytan växa igen under förutsättning att inte framtida service och underhåll försvåras. Figur 14. Montering av vindkraftverk. När ett vindkraftverk tjänats ut efter år nedmonteras det och flertalet av delarna återvinns. 23

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Uppförande av vindkraftverk vid Blädingeås 2:3, Äspetuna 1:7, Äspetuna 1:2, Ryamon 1:3, Spånhult 1:11 och Fallen 1:27 1 i Alvesta kommun

Läs mer

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun Sida 2 av 14 Stentjärnåsen Vindkraft AB avser att, enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, anmäla, respektive söka bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk på fastigheterna Funäsdalen 70:8 och Tännäs

Läs mer

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila Vindkraft Sätila - samråd enligt Miljöbalken med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10,

Läs mer

SÄTILA VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-05-25

SÄTILA VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-05-25 2009-05-25 SÄTILA VINDKRAFT Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken för uppförande av en vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5,

Läs mer

RÅDMANSÖ VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-03-19. för uppförande av en vindkraftpark k på fastigheterna

RÅDMANSÖ VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-03-19. för uppförande av en vindkraftpark k på fastigheterna 2009-03-19 RÅDMANSÖ VINDKRAFT Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken för uppförande av en vindkraftpark k på fastigheterna Rådmansö-Gillberga 1:12, 1:19, 3:7, 1:25, 1:4, 3:3, 2:4 och Rådmansö 1:1 samt Riddersholm

Läs mer

2012-06-07 VINDKRAFT KAJSBERGET

2012-06-07 VINDKRAFT KAJSBERGET 2012-06-07 VINDKRAFT KAJSBERGET Underlag för samråd med allmänheten och särskilt berörda inför uppförande av vindkraftpark Kajsberget i Vansbro kommun, Dalarnas län Beställare: Bergvik Skog AB Konsult:

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Agenda: Bakgrund Tillstånd och samråd Tidplan Vägar och markarbeten Elanslutning Natur-, kultur- och

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14 Vindkraftprojekt Högklippen Samrådsunderlag 2009-10-14 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT HÖGKLIPPEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget wpd Onshore Broboberget AB planerar för en vindkraftsanläggning längs en höjdrygg på gränsen mellan Rättviks kommun i Dalarnas län och Ovanåkers kommun i Gävleborgs

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-02-17 Varför bygga ut vindkraft? Ca 80 procent av världens produktion är fossil. Klimatproblemet är globalt.

Läs mer

Samrådsunderlag inför utökat samråd

Samrådsunderlag inför utökat samråd Falkenberg den 4 januari 2005 Samrådsunderlag inför utökat samråd Vindkraftetablering i Kattegatt utanför Falkenberg Favonius AB lämnar som ett steg i ansökningsförfarandet enligt miljöbalken uppgifter

Läs mer

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag 2010-11-23 Innehållsförteckning 1 Administrativa uppgifter... 3 1.1 Sökande... 3 1.2 Kontaktuppgifter... 3 1.3 Konsult...3 1.4 Verksamhetsuppgifter...

Läs mer

1. Nybyggnadskarta och situationsritning

1. Nybyggnadskarta och situationsritning Tidaholms kommun Miljö- och byggkontoret 522 83 Tidaholm Dnr 2011-0336-4 Datum: 2011-11-04 KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggkontoret har den 24 oktober

Läs mer

2012-05-29 ALETRION VINDKRAFT. Projektinformation. Grundläggande information avseende vindkraftsprojekt Aletrion i Ale kommun, Västra Götalands län

2012-05-29 ALETRION VINDKRAFT. Projektinformation. Grundläggande information avseende vindkraftsprojekt Aletrion i Ale kommun, Västra Götalands län 2012-05-29 ALETRION VINDKRAFT Projektinformation Grundläggande information avseende vindkraftsprojekt Aletrion i Ale kommun, Västra Götalands län Beställare: Triventus Aletrion Vind AB Konsult: Triventus

Läs mer

Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen

Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen Bilaga till inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 2011-05-31 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT MIDSOMMARBERGET

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Vattenfalls vindkraftprojekt

Vattenfalls vindkraftprojekt Vattenfalls vindkraftprojekt Kort om Vattenfall Vattenfall är en av Europas största elproducenter och den största producenten av fjärrvärme. Netto försäljning 2011: 181,040 miljarder kronor 7.7 miljoner

Läs mer

Samråd om vindpark Sögårdsfjället

Samråd om vindpark Sögårdsfjället Till Fastighetsägare och föreningar i närområdet kring Vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede 2014-01-14 Samråd om vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede Kraft med dotterbolaget Sögårdsfjällets Vind AB erhöll

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

Göteborg Energi. Sökande. - Ett framsynt energibolag med omtanke. Göteborg Energi 2008

Göteborg Energi. Sökande. - Ett framsynt energibolag med omtanke. Göteborg Energi 2008 Samråd 17 april 2009 enligt MB med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:30 2, 1:30 3, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10, 2:9,

Läs mer

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo Hylte kommun Samhällsbyggnadskontoret Storgatan 8 314 80 Hyltebruk Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo 1 Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckningar: Sökande och byggherre: Kontaktperson:

Läs mer

Underlag för myndighetssamråd, vindkraftspark Gaimald i Gotlands kommun

Underlag för myndighetssamråd, vindkraftspark Gaimald i Gotlands kommun 2 Innehåll 1 Bakgrund och Syfte... 4 1.1 Om Gaimald AB.... 4 2 Lokalisering... 5 2.1 Utformning... 6 2.2 Vindförhållande... 8 2.3 Elproduktion från vindkraft... 8 3 Vindkraftverk... 9 4 Byggnation... 10

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Larsbo/Valparbo Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg

Läs mer

Förstudie. Siene Vindkraftspark

Förstudie. Siene Vindkraftspark Förstudie Siene Vindkraftspark Augusti 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 4 Miljöanmälan... Fel! Bokmärket är inte definierat. Sökande... 4 Upplägg... 4 Projektdata... 5 Projektör... 5 Placering

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR MUNKFLOHÖGEN VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR MUNKFLOHÖGEN VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN Munkflohögen AB 2013-10-10 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH BAKGRUND 3 2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 3 3 TILLSTÅND

Läs mer

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 Vindpark Össjöhult Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 2 (16) Förprojektering av vindkraftverk söder om Vrå, Vrå församling, Ljungby kommun

Läs mer

Hjuleberg Vindkraftpark

Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark byggdes under 2013-2014 och ligger i Falkenbergs kommun i Hallands län. Vindkraftparken består av tolv Siemens turbiner med en effekt

Läs mer

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16 Bröcklingbergets Vindkraftpark Samråd med myndigheter 2009-12-16 Ownpower Projects Projekteringsbolag för vindkraft Utvecklar projekt för egen portfölj, för andra och tillsammans med partner Konsultuppdrag

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN Raftsjö Vind AB 2013-10-17 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH BAKGRUND 3 2 ADMINISTRATIVA

Läs mer

Vindkraft i Bönhult Hörby kommun Projektbeskrivning

Vindkraft i Bönhult Hörby kommun Projektbeskrivning Vindkraft i Bönhult Hörby kommun Projektbeskrivning Kraftö AB Stockholms Frihamn, Hus D, vån 2 115 56 Stockholm Kontaktperson: Björn Grinder, Miljöutredare Tfn 08-505 35 453 bjorn.grinder@krafto.se Inledning

Läs mer

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft.

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft. Malmö den 12 februari 2015 Furuby Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet, sakägare och andra

Läs mer

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter Tillståndsprocessen Miljötillstånd av länsstyrelsen krävs om vindparken består av minst sju vindkraftverk, eller om total- höjden överstiger 150 m Miljöanmälan till kommunen krävs om vindparken består

Läs mer

Bilaga 3. Teknisk beskrivning

Bilaga 3. Teknisk beskrivning Bilaga 3 Teknisk beskrivning Teknisk Beskrivning Teknisk Data Den planerade vindparken kommer att bestå av maximalt 6 stycken vindkraftverk med en enskild effekt om cirka 2,0 3,5 MW. Vindkraftverkens navhöjd

Läs mer

Samrådsunderlag inför samråd den 13 november 2007

Samrådsunderlag inför samråd den 13 november 2007 Samrådsunderlag inför samråd den 13 november 2007 Planerad utbyggnad av befintlig vindkraftpark på Risholmen. Göteborg Energi AB avser att ansöka tillstånd enligt miljöbalken för en utbyggnad av den befintliga

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25 Vindkraft Sara Fogelström 2013-10-25 Historik Vindkraft i världen (MW) I slutet på 2012 var totalt cirka 280 000 MW installerat världen över. Källa: EWEA och GWEC Vindkraft i världen Totalt installerad

Läs mer

Vindkraft Bäcken. Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 AGENDA. Bild 1. Bild 2

Vindkraft Bäcken. Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 AGENDA. Bild 1. Bild 2 Bild 1 Vindkraft Bäcken Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 Bild 2 AGENDA Kort om Eolus Vind AB Behov av förnybar energi Samrådsprocessen Projektet Delägarskap Frågor Bild 3 EOLUS VIND AB Bildat 1990 Har

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01

SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01 SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01 Agenda Vindkraft som energikälla Statkraft SCA Vind

Läs mer

Vindpark Äskås-Harshult

Vindpark Äskås-Harshult Vindpark Äskås-Harshult Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar Klavreström: 2009-01-22 Observera att tiden för inlämnande av synpunkter är förbi. 2 (18)

Läs mer

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Projektpresentation, juni 2009 1 Projektets lokalisering och omfattning Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 omfattar fastigheterna Björkhöjden 3:1 och Västra Björkhöjden

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Vindkraft Hönsholma Perstorps kommun Projektbeskrivning KRAFTÖ AB

Vindkraft Hönsholma Perstorps kommun Projektbeskrivning KRAFTÖ AB Vindkraft Hönsholma Perstorps kommun Projektbeskrivning KRAFTÖ AB Stockholms Frihamn Hus D 115 56 Stockholm Kontaktperson: Malin Löfgren Tfn 08 505 35 449 malin.lofgren@krafto.se 1 Inledning Kraftö AB

Läs mer

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB Bror Norberg, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommunn (BN) Ida Dahl, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommun (ID) Cecilia Danebäck, Triventus Consulting AB (CD) (För anteckningar) Sven Levin,

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

Lyngsåsa Vindbrukspark

Lyngsåsa Vindbrukspark Malmö den 21 januari 2015, reviderad den 2 februari 2015 Lyngsåsa Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet,

Läs mer

Kontaktpersoner. Verksamhetskod 40.90 (B) Fler än 1-2 verk. Minst ett verk högre än 150 meter.

Kontaktpersoner. Verksamhetskod 40.90 (B) Fler än 1-2 verk. Minst ett verk högre än 150 meter. Samrådsunderlag Svenska Vindbolaget projektutvecklar ett område för vindkraft i Hässleholms kommun. Projektet heter Ballingslöv och omfattar 9 vindkraftverk vilket motsvarar hushållsel för ungefär 14 500

Läs mer

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson MKB och alternativredovisning Börje Andersson 1 Syfte med MKB Syftet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning är att ge ett bättre underlag för ett beslut. (Prop. 1997/98:45, sid 271, 6 kap,3 MB)

Läs mer

Hur projekt Högabjär blev Högabjär-Kärsås

Hur projekt Högabjär blev Högabjär-Kärsås Hur projekt Högabjär blev Högabjär-Kärsås Vattenfall har fört en fördjupad dialog med föregående ägare sedan efter sommaren Genom att slå ihop projekten kan flera synergier uppnås - Synergier i upphandling

Läs mer

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft Vindens kraft 15 frågor och svar om vindkraft Vinden är oändlig, den kostar inget och den skapar inga föroreningar. Det finns vind överallt. Människan har använt vinden i tusentals år. Vinden har fungerat

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011 www.tingsryd.se Arbetet med vindkraftsplanen, tematiskt tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun påbörjades under våren 2010 av Vectura Consulting AB på uppdrag av Tingsryds kommun. Materialet

Läs mer

Vindpark Boge. Projektbeskrivning- 2012-01-03

Vindpark Boge. Projektbeskrivning- 2012-01-03 Vindpark Boge Projektbeskrivning- 2012-01-03 Boge Vindbruk AB bildades sommaren 2010 och bolaget är baserat på Gotland. Företaget avserattsökatillståndtillattbyggaenvindkraftsparkinomdetområdeibogesockenpå

Läs mer

VINDKRAFTPOLICY FÖR GÄVLE KOMMUN

VINDKRAFTPOLICY FÖR GÄVLE KOMMUN VINDKRAFTPOLICY FÖR GÄVLE KOMMUN 2009 Innehållsförteckning Vindkraftpolicy för Gävle kommun... 3 Bakgrund... 3 Syfte och mål... 4 Vindkraft i Gävle... 4 Vindkraft i Sverige... 5 Vindkraftverks konstruktion...

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Fallåsbergets vindpark. Projektbeskrivning

Fallåsbergets vindpark. Projektbeskrivning Fallåsbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING FALLÅSBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa.

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa. Mötesanteckningar informationsmöte Vindkraftprojekt Örserum Smålandsgården, Örserum 2011 12 06 Klockan 18:00 22:00 Innan mötet inleds har deltagarna möjlighet att lyssna på en ljuddemonstration av Johan

Läs mer

Ava Vindkraft AB. Samrådsunderlag. Vindkraftpark Ava Örnsköldsviks och Nordmalings kommuner Västernorrlands och Västerbottens län

Ava Vindkraft AB. Samrådsunderlag. Vindkraftpark Ava Örnsköldsviks och Nordmalings kommuner Västernorrlands och Västerbottens län 1 (13) Ava Vindkraft AB Samrådsunderlag Vindkraftpark Ava Örnsköldsviks och Nordmalings kommuner Västernorrlands och Västerbottens län Foto: Ava Vindkraftpark från Rödvikens Camping Fotoverkstan, Örnsköldsvik

Läs mer

Samrådsunderlag Vindkraftpark vid Hällberget i Överkalix kommun

Samrådsunderlag Vindkraftpark vid Hällberget i Överkalix kommun Samrådsunderlag Vindkraftpark vid Hällberget i Överkalix kommun Upprättad: 2012-03-22 Uppdaterad: 2014-02-17 Innehåll 1 BAKGRUNDSINFORMATION... 1 1.1 OM PROJEKTET... 1 1.2 SYFTET MED SAMRÅDET... 1 1.3

Läs mer

Vindkraftprojektet Stora Uvberget

Vindkraftprojektet Stora Uvberget Vindkraftprojektet Stora Uvberget Projektpresentation, september 2010 1 Projektets bakgrund Vindkraftprojektet Stora Uvberget initierades under 2007 av Ekoklimat Sverige AB. För projektets fortsatta utveckling

Läs mer

Bilaga 19 Dok.nr. 331017400_00

Bilaga 19 Dok.nr. 331017400_00 Bilaga 19 Dok.nr. 331017400_00 TEKNISK BESKRIVNING 1 VINDKRAFTVERK Ett vindkraftverk består av huvuddelarna turbin, maskinhus och torn. Turbinen har tre blad av armerad plast fästa vid ett nav som i sin

Läs mer

VINDKRAFT GLEMMINGEBRO

VINDKRAFT GLEMMINGEBRO VINDKRAFT GLEMMINGEBRO OM VINDKRAFT Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion

Läs mer

Vindkraft, innehåll presentation

Vindkraft, innehåll presentation Vindkraft. Vindkraft, innehåll presentation Vad är vindkraft? Vad är el? Energiläget i Sverige och mål Typer av verk Projektering Byggnation Äga Planerade etableringar i Sverige Projektgarantis erbjudande

Läs mer

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-05-29 Diarienummer N138-0344/12 Utvecklingsavdelningen Nina Wolf Telefon 031-3665000, Fax 031-3666001 E-post: fornamn.efternamn@vastrahisingen.goteborg.se Yttrande över samråd

Läs mer

Glötesvålens vindpark. Projektbeskrivning

Glötesvålens vindpark. Projektbeskrivning Glötesvålens vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING GLÖTESVÅLEN 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar förnybara energianläggningar i Norden. Vi driver omställningen till en hållbar

Läs mer

Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner

Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner Sammanfattning fördelar med att inte koordinatsätta Energiutbytet blir så högt som möjligt i förhållande till omgivningspåverkan - Rätt vindkraftverk

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Bilaga 3: Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk Samrådsunderlag - allmänheten Hössna Vindkraftverk December 2010 2 Greenextreme AB planerar att bygga ett vindkraftverk vid Hössna i Ulricehamns kommun. Greenextreme AB kommer i den här informationsbroschyren

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Om Vindkraft. Vindkraftverk, anläggning som omvandlar

Om Vindkraft. Vindkraftverk, anläggning som omvandlar Vindkraft Solberg Om Vindkraft Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion

Läs mer

Götene kommun. Riktlinjer för vindkraft INNEHÅLL. INLEDNING BAKGRUND Syfte Dagsläget Omvärlden UTB. I NATIONELLT PERSPEKTIV

Götene kommun. Riktlinjer för vindkraft INNEHÅLL. INLEDNING BAKGRUND Syfte Dagsläget Omvärlden UTB. I NATIONELLT PERSPEKTIV !" Götene kommun. Riktlinjer för vindkraft INNEHÅLL Samtliga förutsättningar och bedömningar är gjorda utifrån kända fakta i feb 2006 INLEDNING BAKGRUND Syfte Dagsläget Omvärlden UTB. I NATIONELLT PERSPEKTIV

Läs mer

Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden.

Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden. Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden. Vid samrådet medverkade följande personer. Ola Fängmark

Läs mer

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion storrun vindkraft Storrun Trondheim Östersund Oslo Stockholm Faktaruta Antal vindkraftverk 12 Typ nordex N90 2,5 MW Rotordiameter 90 m Totalhöjd 125 m Total installerad effekt 30 MW Förväntad årlig elproduktion

Läs mer

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

Tillståndsansökan för uppförande av 6 vindkraftverk i Alvesta kommun, Kronobergs län

Tillståndsansökan för uppförande av 6 vindkraftverk i Alvesta kommun, Kronobergs län ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL EN GRUPPSTATION FÖR VINDKRAFT PÅ FASTIGHETERNA ÄSPETUNA 1:7, ÄSPETUNA 1:2, RYAMON 1:3, SPÅNHULT 1:11 OCH FÅLLEN 1:27 I ALVESTA KOMMUN Sökande: Statkraft Södra Vindkraft AB Skogsudden

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-02-15 FALKENBERG 50 Yttrande över ansökan från Eolus Vind AB avseende miljöfarlig KS verksamhet gällande vindkraftverk

Läs mer

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom 1/5 Wickman Vind AB Öja Gisle 220 623 33 Burgsvik andreas@wickmanwind.se Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av

Läs mer

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål ANTAGANDEHANDLING FÖR ÅMÅLS KOMMUN 2011-08-16 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål Antagen av KF 2011-09-28, 166 BILAGA 2, ANALYS Planhandlingen

Läs mer

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Göteborg Energi 2007 Ägare Antal kunder Antal anställda Rörelsens intäkter Investeringar Göteborg Stad Ca 300 000

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt Tillståndsprocessen en översikt Vad är en tillståndsprocess? Vindkraft miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken För att bedriva miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalken /anmälan A/B/C-verksamhet

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län MKB-gruppen BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län Röd linje avgränsar planområdet. 2(8) BAKGRUND Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG VINDPARK HÅN

SAMRÅDSUNDERLAG VINDPARK HÅN SAMRÅDSUNDERLAG VINDPARK HÅN 2 Samrådsunderlag Vindpark Hån Samrådsunderlag Vindpark Hån 3 Samrådsunderlag Vindpark Hån Årjängs kommun, Värmlands län Underlag för samråd enligt Miljöbalken 6 kap 4. Utredning

Läs mer

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 Gislaveds kommun är positiv till vindkraftverk. Gislaveds kommun arbetar för att nå ett långsiktigt ekologiskt och ekonomiskt

Läs mer

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Per Lidström Siw Lidström, sekreterare Lennart Lindelöf Peder Ljungqvist Tomas Öman

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Per Lidström Siw Lidström, sekreterare Lennart Lindelöf Peder Ljungqvist Tomas Öman Sammanträdesdatum Sida 2008-05-22 89 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet Ovalen, stadshuset, Piteå, torsdag den 22 maj 2008, kl. 13:00-14:30 Björn Berglund, ordförande Daniel Bergman Lennart Björklund

Läs mer

Blekinge Offshore. 2012 Blekinge Offshore AB, www.blekingeoffshore.se

Blekinge Offshore. 2012 Blekinge Offshore AB, www.blekingeoffshore.se Blekinge Offshore Projektbeskrivning Projektet omfattar uppförande av i första hand 700 vindkraftverk med en kapacitet på 2 500 MW och en beräknad produktion på 7-8 TWh per år inom Sveriges elområde 4.

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Samrådsunderlag Jan 12, 2011

Samrådsunderlag Jan 12, 2011 Samrådsunderlag Jan 12, 2011 Vindkraft Ljustorp, Timrå och Sundsvall kommun Page 1 of 27 Innehåll ÄRENDE... 3 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 3 KONTAKTPERSONER... 3 3 BAKGRUND TILL PROJEKTET... 5 4 VARFÖR

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Informationsmöte Rögle och Västraby vindkraftsparker 2014-09-10

Informationsmöte Rögle och Västraby vindkraftsparker 2014-09-10 Informationsmöte Rögle och Västraby vindkraftsparker 2014-09-10 Vi beklagar att vi inte lyckades ordna ett informationsmöte innan start av anläggningsarbetena. Presentation Kallade (genom inbjudan) Vardar

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer