Kommunkansliet, kl 15.00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunkansliet, 2014-03-03 kl 15.00"

Transkript

1 1(25) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordförande, jäv 28, 29, 33 Anders Månsson (S), ordförande 28, 29, 33 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Christer Pålsson, kommunchef Staffan Persson, teknisk chef, Anders Kronfelt, ekonomichef, Jonny Wedin, personalchef, 32 Ronnie Karlsson, PA-konsult, 32 Susan Elmlund, sekreterare Justering Justerare Tid och plats Christer Landin (S) Kommunkansliet, kl Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Susan Elmlund Ordförande Stefan Svalö (S) Anders Månsson (S) Justerande Christer Landin (S)

2 2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Beslutande organ Sammanträdesdatum Datum när anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Datum när anslaget tas ned Kommunledningskontorets kansli, Mejerigatan, Bjuv Underskrift Susan Elmlund

3 3 Innehåll Ksau Fastställande av dagordning... 4 Ksau 21 Ks Igångsättningsbeslut för inköp av ny diskmaskin till Brogårdaskolans kök... 5 Ksau 22 Ks Igångsättningsbeslut för byte av golv i Varagårdsskolans kök... 6 Ksau 23 Ks Igångsättningsbeslut för investering i Varagårdsskolans tak... 7 Ksau 24 Ks Igångsättningsbeslut för Arbetsmiljöåtgärder kommunens fastigheter... 8 Ksau 25 Ks Igångsättningsbeslut för investering i ny gaspanna i Bjuvs sporthall... 9 Ksau 26 Ks Igångsättningsbeslut för utbyte av lekutrustning där skolverksamhet bedrivs i kommunens fastigheter i samtliga kommundelar Ksau 27 Ks Igångsättningsbeslut för utbyte av golv i delar av Skaparglädjens förskola i Bjuv Ksau 28 Ks Igångsättningsbeslut för nyinvestering av ny spillvattenledning för Mörshög-Landsbygd Ksau 29 Ks Förslag till utökat verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen i Bjuv, Bjuvs kommun 13 Ksau 30 Ks Förslag till beslut om förlängd amorteringsfrihet för Skromberga Ryttarförening Ksau 31 Ks Information om preliminärt bokslut 2013 för Bjuvs kommun Ksau 32 Ks Information om lönerevision Ksau 33 Ks Ansökan om strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7:18 för utbyggnad av kommunal spillvattenledning inom strandskyddsområde för Boserupsbäcken Ksau 34 Ks Synpunkter på remiss av ny regional utvecklingsstrategi för Skåne Ksau 35 Ks Plankostnadsavtal för kiosk inom Medborgaren 1, Bjuv Ksau 36 Ks Timtaxa vid förhyrning av hallar, idrottsanläggningar fr

4 4 Ksau 20 Fastställande av dagordning Föreligger förslag till dagordning daterad Ordförande föreslår som nytt ärende 13 Information om preliminärt årsbokslut 2013 för Bjuvs kommun, och som nytt ärende 14 Information om lönerevision beslutar enligt föreslagen dagordning med ordförandes förslag på tillägg.

5 5 Ksau 21 Ks Igångsättningsbeslut för inköp av ny diskmaskin till Brogårdaskolans kök Drift- och fastighetsavdelningen har i investeringsbudgeten för 2014 beviljats anslag med 1400 kkr för utrustning till kommunens tillagningskök. Kostenheten är i behov av ny diskmaskin i köket på Brogårdaskolan Diskmaskin Beräknad livslängd är 10 år Kapitalkostnad första året (beräknat på helår) 58 kkr 7,7 k kr Tjänsteskrivelse med bilaga, Christer Pålsson och Staffan Persson Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att bevilja igångsättning för investering i ny diskmaskin till köket Brogårdaskolan, till en kostnad motsvarande 58 kkr. Investeringen ryms inom investeringsbudgeten för tillagningskök i budget för Utförande avdelning är drift- och fastighetsavdelningen. beslutar att bevilja igångsättning för investering i ny diskmaskin till köket Brogårdaskolan, till en kostnad motsvarande 58 kkr. Investeringen ryms inom investeringsbudgeten för tillagningskök i budget för Utförande avdelning är drift- och fastighetsavdelningen.

6 6 Ksau 22 Ks Igångsättningsbeslut för byte av golv i Varagårdsskolans kök Avdelningen har i investeringsbudgeten för 2014 beviljats 500 kkr för investering i nytt golv i Varagårdsskolans kök. Utbyte sker till annan beläggning. Investering 500 kkr Beräknad livslängd är 15 år Kapitalkostnad första året (beräknat på helår) 49,8 kkr Tjänsteskrivelse med bilaga, Christer Pålsson och Staffan Persson, Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att bevilja igångsättning för investering i nytt golv i Varagårdsskolans kök till en kostnad av 500 kkr, Investeringen ryms inom ramen för budget Utförande avdelning är drift- och fastighetsavdelningen. beslutar att bevilja igångsättning för investering i nytt golv i Varagårdsskolans kök till en kostnad av 500 kkr, Investeringen ryms inom ramen för budget Utförande avdelning är drift- och fastighetsavdelningen.

7 7 Ksau 23 Ks Igångsättningsbeslut för investering i Varagårdsskolans tak Avdelningen har i investeringsbudgeten för 2014 beviljats 150 kkr för investering i utbyte av delar av Varagårdsskolans tak. Detta utbyte har pågått under några år och nu är det sista delen som bytts ut. Investering 150 kkr Beräknad livslängd är 25 år Kapitalkostnad första året (beräknat på helår) 10,9 kkr Tjänsteskrivelse med bilaga, Christer Pålsson och Staffan Persson, beslutar att bevilja igångsättning för investering av utbyte av Varagårdsskolans tak till en kostnad av 150 kkr. Investeringen ryms inom budget för Utförande enhet är drift- och fastighetsavdelningen. beslutar att bevilja igångsättning för investering av utbyte av Varagårdsskolans tak till en kostnad av 150 kkr. Investeringen ryms inom budget för Utförande enhet är drift- och fastighetsavdelningen.

8 8 Ksau 24 Ks Igångsättningsbeslut för Arbetsmiljöåtgärder kommunens fastigheter Avdelningen har i investeringsbudgeten för 2014 beviljats 200 kkr för arbetsmiljöåtgärder. Det gäller mindre insatser vid kommunens fastigheter och redovisas per objekt. Bland annat ingår byte av golv i kommunhusets cafeteria. Investering 200 kkr Beräknad livslängd är 10 år Kapitalkostnad första året (beräknat på helår) 26,6 kkr Tjänsteskrivelse med bilaga, Christer Pålsson och Staffan Persson, Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att bevilja igångsättning för investering i Arbetsmiljöåtgärder till en kostnad av 200 kkr, vilket ryms inom ramen för budget Utförande avdelning är drift- och fastighetsavdelningen. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut beslutar att bevilja igångsättning för investering i Arbetsmiljöåtgärder till en kostnad av 200 kkr, vilket ryms inom ramen för budget Utförande avdelning är drift- och fastighetsavdelningen.

9 9 Ksau 25 Ks Igångsättningsbeslut för investering i ny gaspanna i Bjuvs sporthall Avdelningen har i investeringsbudgeten för 2014 beviljats 250 kkr för investering i utbyte av gaspanna i Bjuvs sporthall. Investeringen medför att den nya pannan har något högre verkningsgrad och därmed bidrar till lägre energikostnad. Investering 250 kkr Beräknad livslängd är 12 år Kapitalkostnad första året (beräknat på helår) 29 kkr Tjänsteskrivelse med bilaga, Christer Pålsson och Staffan Persson, Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att bevilja igångsättning för investering i ny panna för Bjuvs sporthall till en kostnad av 250 kkr. Investeringen ryms inom budget för Utförande enhet är drift- och fastighetsavdelningen. beslutar att bevilja igångsättning för investering i ny panna för Bjuvs sporthall till en kostnad av 250 kkr. Investeringen ryms inom budget för Utförande enhet är drift- och fastighetsavdelningen.

10 10 Ksau 26 Ks Igångsättningsbeslut för utbyte av lekutrustning där skolverksamhet bedrivs i kommunens fastigheter i samtliga kommundelar Avdelningen har i investeringsbudgeten för 2014 beviljats 250 kkr för investering i utbyte av lekutrustning i utemiljön för skolor och förskolor. Utbytet sker löpande för att lekredskapen ska, i första hand uppfylla säkerhetskraven, men också vara ändamålsenliga. Investering 250 kkr Beräknad livslängd är 5 år Kapitalkostnad första året (beräknat på helår) 58,3 kkr Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Staffan Persson, Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att återremittera ärendet för komplettering med objektslista. beslutar att återremittera ärendet för komplettering med objektslista.

11 11 Ksau 27 Ks Igångsättningsbeslut för utbyte av golv i delar av Skaparglädjens förskola i Bjuv Avdelningen har i investeringsbudgeten för 2014 beviljats 100 kkr för investering i utbyte av golv i delar av Skaparglädjens förskola i Bjuv. Nuvarande golv är utslitet. Investering 100 kkr Beräknad livslängd är 15 år Kapitalkostnad första året (beräknat på helår) 10 kkr Tjänsteskrivelse med bilaga, Christer Pålsson och Staffan Persson, Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att bevilja igångsättning för investering i nytt golv i Skaparglädjens förskola till en kostnad av 100 kkr. Investeringen ryms inom budget för Utförande avdelning är drift- och fastighetsavdelningen. beslutar att bevilja igångsättning för investering i nytt golv i Skaparglädjens förskola till en kostnad av 100 kkr. Investeringen ryms inom budget för Utförande avdelning är drift- och fastighetsavdelningen.

12 12 Ksau 28 Ks Igångsättningsbeslut för nyinvestering av ny spillvattenledning för Mörshög-Landsbygd Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB har inkommit med underlag gällande förslag till beslut angående igångsättning av nyinvestering avseende ny spillvattenledning i Mörshög. Projektet innebär att kommunalt spillvatten byggs ut till totalt 15 fastigheter varav 4 fastigheter är anslutna till gemensam kommunal tre- kammarbrunn. Projektet finns med i strategin för VA på landsbygd. Utbyggnaden görs med LTA system. (LågTrycksAvlopp) i två etapper. Total Kostnad för projektet Kostnad etapp 1 utföres under 2014 Kostnad etapp 2 utföres senast 2015 Kapitalkostnad kkr 1800 kkr 800 kkr 185 kkr Tjänsteskrivelse med bilaga, Christer Pålsson och Staffan Persson, Förslag till igångsättningsbeslut från NSVA, Karta över etappindelning Jäv Stefan Svalö (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendet. Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att bevilja igångsättning av projektet Ny spillvattenledning i Mörshög, Bjuvs kommun, enligt förslag från NSVA. Kostnad totalt 2600 kkr vilket inryms i investeringsbudgeten för VA. Ansvarig utförare NSVA. beslutar att bevilja igångsättning av projektet Ny spillvattenledning i Mörshög, Bjuvs kommun, enligt förslag från NSVA. Kostnad totalt 2600 kkr vilket inryms i investeringsbudgeten för VA. Ansvarig utförare NSVA.

13 13 Ksau 29 Ks Förslag till utökat verksamhetsområde för den allmänna VAanläggningen i Bjuv, Bjuvs kommun Verksamhetsområde är det geografiska område inom vilken en eller flera vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning. Enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster ska verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten fastställas av kommunen. Verksamhetsområde för vatten och spillvatten föreslås utökas i samband med utbyggnad av kommunalt spillvatten till fastigheter längs Enegårdsvägen och Lilla Mörshögsvägen. Det aktuella området är idag verksamhetsområde för vatten. Söder om aktuellt område finns idag verksamhetsområde för spillvatten och vatten. Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Staffan Persson, Fastställt verksamhetsområde sedan tidigare Geografisk bild över förslag till utökat verksamhetsområde för spillvatten och vatten Jäv Stefan Svalö (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendet. Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta det föreslagna utökade verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen i Bjuv. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta det föreslagna utökade verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen i Bjuv.

14 14 Ksau 30 Ks Förslag till beslut om förlängd amorteringsfrihet för Skromberga Ryttarförening Föreligger förslag till beslut om att godkänna förlängd amorteringsfrihet för Skromberga Ryttarförenings lån hos Ekeby sparbank, för vilket Bjuvs kommun står som borgensman. Skrivelse från Skromberga Ryttarförening med rubrik Skromberga ryttarförening 2014 ; protokoll från föreningens styrelsemöte ; föreningens vinst- och förlusträkning ; föreningens verksamhetsberättelse 2013; föreningens budget för 2014; samt föreningens balansräkning per ,, , 11 Kommunfullmäktige, , 19 Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Anders Kronfelt, Ärendet Kommunen har sedan 1994 ett borgensåtagande avseende ett lån som föreningen har hos Ekeby sparbank. Detta lån var ursprungligen på kronor, och uppgick vid utgången av 2011 till kronor. I början av 2012 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att godkänna amorteringsfrihet i två år och samtidigt uppmana föreningen att se över sin ekonomi så att negativa resultat undviks. Kommunfullmäktige beslutade att kommunen ingår borgen för ytterligare kr för lån i Ekeby sparbank, pengar som behövdes för en investerings i ridhuset. Den 31 december 2013 visar föreningens balansräkning att det första lånet i för vilket kommunen gått i borgen fortfarande är kr. Det andra lånet uppgick till kr. Den sammanlagda långsiktiga skulden uppgår till kr. De kortfristiga skulderna är marginella. Tillgångarna uppgår till kr och utgörs huvudsakligen av anläggningstillgångar (ridhus). Det egna kapitalet är således negativt, kr. Likviditeten försämrades under 2013 från kr till kr. Resultaträkningen för Skromberga RF för 2013 visade ett negativt resultat, kr. Även för åren gjorde föreningen förluster med kr respektive kr. Också 2010 var ett förlustår för föreningen ( kr).

15 15 Raden av förlustår har alltså raderat ut det egna kapital som var positivt ännu vid ingången till Inför 2014 har föreningen en budget som visar ett positivt resultat på kr. Det ska åstadkommas genom dels något ökade intäkter, men främst genom att kostnader för underentreprenörer, förbrukningsinventarier, -material och försäkringar ska minska. Föreningen framhåller att de negativa resultaten åren ska ses mot bakgrund av att man under dessa år rustat upp anläggningen. Den fortsatta amorteringsfriheten behövs för att stärka likviditeten och det egna kapitalet. Medlemsutvecklingen har under åren varit positiv, även på ungdomssidan. Förvaltningens bedömning är att likviditeten är så pass svag att det finns risk för att den blir negativ under 2014 om den belastas med ytterligare amorteringar. Det är också helt väsentligt att de negativa resultaten vänds till positivt i år Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att - godkänna Skromberga Ryttarförenings begäran om amorteringsfrihet i ytterligare två år på det lån i Ekeby sparbank som uppgår till kr, samt - att uppmana föreningen att kraftfullt minska sina nettokostnader, så att föreningens resultat år 2014 blir positivt - uppdra åt ekonomichefen att kalla representanter för föreningen till ett möte kring dess ekonomi - att föreningen uppmanas inkomma till kommunen med delårsbokslut samt årsbokslut för 2014 så snart dessa föreligger. beslutar att - godkänna Skromberga Ryttarförenings begäran om amorteringsfrihet i ytterligare två år på det lån i Ekeby sparbank som uppgår till kr, samt - att uppmana föreningen att kraftfullt minska sina nettokostnader, så att föreningens resultat år 2014 blir positivt - uppdra åt ekonomichefen att kalla representanter för föreningen till ett möte kring dess ekonomi - att föreningen uppmanas inkomma till kommunen med delårsbokslut samt årsbokslut för 2014 så snart dessa föreligger.

16 16 Ksau 31 Ks Information om preliminärt bokslut 2013 för Bjuvs kommun Ekonomichef Anders Kronfelt informerade om det preliminära årsbokslutet för Bjuvs kommun. Skrivelse, Positivt resultat för Bjuvs kommun 2013, Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att tacka för informationen och för dagen lägga den till handlingarna. beslutar att tacka för informationen och för dagen lägga den till handlingarna.

17 17 Ksau 32 Ks Information om lönerevision 2014 Personalchef Jonny Wedin och PA-konsult Ronnie Karlsson informerade om arbetet med lönerevison Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att tacka för informationen. beslutar att tacka för informationen.

18 18 Ksau 33 Ks Ansökan om strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7:18 för utbyggnad av kommunal spillvattenledning inom strandskyddsområde för Boserupsbäcken NSVA kommer att bygga ut kommunal spillvattenledning till fastigheter längs Enegårdsvägen och Lilla Mörshögsvägen. Ledningen kommer att korsa Boseruppsbäcken och därmed Boserupsbäckens strandskyddsområde. Då intrånget är ringa föreslås dispens från strandskyddsområdet. Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Jarl Gustavsson, Skrivelse med bilagor, NSVA, Ärendet NSVA kommer att bygga ut kommunal spillvattenledning till fastigheter längs Enegårdsvägenoch Mörarpsvägen, varvid Boserupsbäckens strandskyddsområde berörs av en huvudledning på en sträcka av ca 540 meter. Dessutom tillkommer fem servisledningar mellan huvudledning och respektive fastighetsgräns. Deras läge är ännu inte bestämt, men de kommer att beröra strandskyddet. Vid korsning av bäcken kommer ledningen att tryckas vilket inte uppges påverka bäcken. Arbetsområdet är ca 15 meter brett. Mot denna bakgrund bör dispens lämnas från strandskyddet. Jäv Stefan Svalö (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendet. Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta medge NSVA strandskyddsdipens enligt miljöbalken 7:18 gällande anläggning av VAledning för spillvatten inom strandskyddsområde för Boserupsbäcken längs Enegårdsvägen och Lilla Mörshögsvägen. beslutar medge NSVA strandskyddsdipens enligt miljöbalken 7:18 gällande anläggning av VA-ledning för spillvatten inom strandskyddsområde för Boserupsbäcken längs Enegårdsvägen och Lilla Mörshögsvägen.

19 19 Ksau 34 Ks Synpunkter på remiss av ny regional utvecklingsstrategi för Skåne Region Skåne har översänt ett förslag till ny regional utvecklingsstrategi. Utvecklingsstrategin presenterar en målbild om Det öppna Skåne 2030 och identifierar fem prioriterade ställningstaganden som bedöms vara avgörande för att nå målbilden. Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Jarl Gustavsson, Ärendet Region Skåne har översänt ett förslag till ny regional utvecklingsstrategi. Utvecklingsstrategin presenterar en målbild om Det öppna Skåne 2030 och identifierar fem prioriterade ställningstaganden som bedöms vara avgörande för att nå målbilden. Kopplat till de fem prioriterade ställningstagandena kopplas ett antal delstrategier som ytterligare ska konkretisera önskad utveckling och behov av åtgärder. För de fem prioriterade områden identifieras även ett antal mål för De fem prioriterade ställningstaganden är: - Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet - Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor - Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur - Skåne ska utveckla morgondagens välfärdstjänster - Skåne ska vara en globalt attraktiv region Region Skåne efterlyser i sin remiss speciellt synpunkter på följande frågor: 1. Är de fem ställningstagandena med delstrategier relevanta? Lyfts rätt saker fram? Vad saknas? 2. Hur kan Skånes regionala utvecklingsstrategi fungera som ett bra underlag för den fortsatta dialogen och samhandling för Skånes utveckling? 3. Hur kan Skånes regionala utvecklingsstrategi fungera som ett stöd för ert utvecklingsarbete? Synpunkter Bjuvs kommun välkomnar Region Skånes initiativ att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi. Utvecklingsstrategin har ett tydligt och tilltalande upplägg med en tydlig struktur. Det är ett ambitiöst arbete som omfattar flera olika ämnesområden. Bjuvs kommun har ett par synpunkter som är betydelsefulla för det fortsatta arbetet. Bjuvs kommun har ett antal mer övergripande synpunkter som är viktiga att inledningsvis föra fram:

20 20 Den regionala utvecklingsstrategin behöver göras mer konkret för att den ska bli ett värdefullt arbetsverktyg för Region Skåne och andra aktörer. Tydligheten i Regionalt utvecklingsprogram kring de operativa målen visade på ett tydligt sätt vad regionens viktigaste frågor är. En motsvarande tydlighet skulle vara önskvärd i den nu aktuella utvecklingsstrategin. - Utmaningar, delstrategier och mål behöver ges en tydligare koppling till varandra. - Det är även viktigt att Skånes unika kvaliteter tydligt lyfts fram så att det inte enbart handlar om att möta utmaningar. Att lyfta fram det unika är även ett sätt att göra utvecklingsstrategin mer specifik för Skåne och lyfta fram och utveckla konkurrensfördelarna. - Det bör ske en precisering av vilka aktörer som är mest betydelsefulla för de olika delstrategierna och målen. - Ökad tydlighet kring den fortsatta process och uppföljning samt koppling till befintliga mål som till exempel de regionala miljömålen skulle underlätta förståelsen av hur utvecklingsstrategin kan komma att användas. - Det är viktigt att värdet av och möjligheterna till starkare kopplingar till grannregioner tydligare redovisas i utvecklingsstrategin. Prioriterade ställningstaganden och tillhörande delstrategier Här nedan redovisar vi synpunkter och kommentarer på de olika delarna av utvecklingsstrategin. Skånes regionala utvecklingsstrategi 2030 Inledningsvis nämns det kortfattat att målbilden även ska användas i marknadsföring av Skåne men det framgår inte på vilket sätt. Ett klargörande i slutet av strategin i samband med att arbetsprocessen beskrivs skulle kunna tydliggöra hur målbilden är tänkt att kommuniceras och används som varumärke. Bjuvs kommun vill i samband med det även lyfta frågan om hur regionen marknadsför sig internationellt. Det är Bjuvs kommuns uppfattning att internationellt så har Köpenhamn störst igenkänning vilket Skåne bör använda till sin fördel. Ett sätt att visa att Skåne är den del i ett större sammanhang är att omformulera ett av ställningstagandena till Skåne ska vara del av en globalt attraktiv region. Det är även viktigt att regionen är samstämmig och tydlig kring större projekt av regional betydelse. Tydliga operativa mål i likhet med de som presenterades i RUP är ett sätt att tydligt visa vad vi gemensamt strävar efter att uppnå. Det bör till exempel inte råda något tvivel om att Skåne i första hand ser en utveckling av fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör som ett

21 21 led i att förverkliga ytterligare en internationell och regional koppling. Detta är viktigt inte minst eftersom Skåne i stort och Skåne Nordväst i synnerhet är transitområden för transporter till och från Europa. Skåne här och nu Urvalet av fakta visar tydligt på behovet av att agera i olika frågor. För att öka användbarheten av utvecklingsstrategin och de utmaningar som redovisas under detta kapitel bör källhänvisningar till underlaget redovisas. Det öppna Skåne målbild för Skåne 2030 Målbilden beskriver en önskad framtid som de flesta skulle kunna ställa sig bakom. Bilden av Skåne 2030 saknar dock en tydlig beskrivning av regionens unika värden och hur de bidrar till helhetsbilden. Målbilden skulle även med fördel tydligare kunna lyfta fram nödvändiga vägval. Eftersom texten är så innehållsrik är det svårt för läsaren att ta till sig hela innehållet. Att dela in texten i underrubriker skulle kunna göra texten mer lättillgänglig. Bjuvs kommun instämmer dock i att stora utmaningar för framtiden ligger i att minska segregationen i samhället och ta tillvara innovationskraften hos näringsliv och invånare. Ett av de framtida projekten som kommer att få störst påverkan på regionens utveckling är en ny fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. En ny fast förbindelse möjliggör en sammanlänkad arbetsmarknad, stärkt stabilitet i infrastrukturen och gynnar näringslivet. Bjuvs kommun konstaterar att nya fasta förbindelser endast nämns på ett ställe i utvecklingsstrategin. Jämfört med den nuvarande Regionala utvecklingsplanen där fast förbindelse var ett tydligt mål och del av visionen. Det är avgörande att regionen är tydlig i denna fråga och inte tar ett steg bakåt i utvecklingen. Bjuvs kommun noterar även att företagande på landsbygden samt skogs- och jordbruksnäring knappt nämns i utvecklingsstrategin, inte heller livsmedelsförädling. Detta är unika kvaliteter och kompetensområden som borde vara mera synliga i målbilden och utvecklingsstrategin. De fem prioriterade ställningstagandena och deras delstrategier Delstrategierna ska visa hur målbilden ska uppnås och utmaningarna mötas. Tyvärr når beskrivningarna av de prioriterade ställningstagandena och deras delstrategier inte hela vägen fram och en större tydlighet skulle vara önskvärd. Om Skåne ska vara en stark och hållbar tillväxtmotor är goda förbindelser till övriga världen av stor vikt. Därför är Kastrup en viktig resurs. Skåne har dock två andra internationella flygplatser, Malmö airport (Sturup) och Ängelholm Helsingborg airport, som inte bör glömmas bort. Viktigt för framtida resande är då att dessa flygplatser knyts till högkvalitativ kollektivtrafik. I texten som beskriver Skåne som hållbar tillväxtmotor nämns tre prioriterade styrkeområden, smarta material, hållbara smarta städer och personlig hälsa, utan att referera till var dessa är identifierade. I beskrivningen av hur Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur berörs problematiken med en tudelad arbetsmarknad. Bjuvs kommuns instämmer i

22 22 denna problematik och ser därför att kollektivtrafiksatsningar måste göras för att stärka förbindelserna mellan Skånes orter, till exempel vad gäller trafikering med Pågatåg och annan regiontrafik. Kopplingar i öst-västlig riktning kommer att bli avgörande om man ska lyckas att förbinda arbetsmarknadsregionerna. En tydlig prioritering på att gemensamt stärka kopplingarna mellan skåne Nordväst och Hässleholm-Kristianstad samt vidare mot Blekinge skulle vara önskvärd. Betydelsen av Kastrup och framtida satsningar på höghastighetståg lyfts fram som avgörande för att vara globalt attraktiv. Bjuvs kommun saknar i detta sammanhang ett tydligt ställningstagande om ny framtida fast förbindelse över Öresund mellan Helsingborg och Helsingör. Mål för 2030 Tanken med att koppla mål till de fem prioriterade ställningstagandena är ett bra sätt att konkretisera innehållet och att möjliggöra uppföljning av utvecklingen. Hur de olika målen kan härledas från delstrategierna behöver dock tydliggöras. Till exempel skulle en markering kunna göras i beskrivningen av delstrategierna när ett mål är sammankopplat med den aktuella texten. Så som det är beskrivet nu så är det svårt för läsaren att koppla målen till delstrategierna. Det bör även beskrivas hur dessa mål kommer att följas upp och vem som ansvarar för genomförande och uppföljning. Det är sannolikt många olika aktörer som är involverade i det arbete som krävs för att uppfylla de olika målen och att exemplifiera nyckelaktörer skulle kunna vara ett sätt att konkretisera arbetet ytterligare. Även kopplingen till andra regionala mål skulle med fördel kunna förtydligas. Till exempel hur utvecklingsstrategin förhåller sig till de regionala miljömålen eftersom det inledningsvis konstaterades att vi inte kommer att nå upp till något av dem till Hållbarhet nämns på flera håll i utvecklingsstrategin men konkretiseras sällan ur ett miljömässigt perspektiv. Enbart ett av målen behandlar miljömässig hållbarhet och konstaterar enbart att Skåne ska ha nått upp till de nationella miljömålen år Hur kan Skånes regionala utvecklingsstrategi fungera som ett bra underlag för den fortsatta dialogen och samhandling för Skånes utveckling? Den regionala utvecklingsstrategin bör tydligt visa på de utmaningar och prioriteringar som vi tillsammans behöver arbeta med. Hur dessa utmaningar och prioriteringar sedan förverkligas inom organisationer och kommuner kommer att variera. Det är även viktigt att aktörers ansvar preciseras samt hur uppföljning av mål kommer att ske. Hur kan Skånes regionala utvecklingsstrategi fungera som ett stöd för ert utvecklingsarbete? Med en tydlig riktning och konkreta delstrategier så blir det lättare att i kommunala planer förhålla sig till det som slagits fast i utvecklingsstrategin.

23 23 Det är även avgörande för att vi i Skåne ska uppfattas som samstämmiga när vi för dialog med andra regioner och parter. Därför är det viktigt att vissa övergripande ställningstaganden är mycket tydliga. Kommuner har i olika sammanhang lagkrav att förhålla sig till regionala planer och där är utvecklingsstrategin viktig. Om utvecklingsstrategin inte är konkret så blir det svårare att avgöra om utvecklingen följer föreslagen riktning. Andra synpunkter Genom att tidigt i processen bjuda in olika aktörer till sex separata dialogtillfällen har Region Skåne initierat en bred dialog. Tyvärr var uppslutningen från kommunerna inte så stor vilket kan ha ett samband med att det var sex heldagar som krävdes för att vara med inom alla delområdena kring Skåne Det är positivt att Region Skåne så uttryckligen vill involvera flera delar av Skåne och därför är det olyckligt att remisstiden har begränsats. Den korta remisstiden gör det sannolikt svårt för flera aktörer att ge utvecklingsstrategin den uppmärksamhet den förtjänar. Kommunerna i Nordvästskåne har därför valt att bereda ärendet gemensamt för att skapa bästa möjliga förankring och ta fram relevanta synpunkter på remissen. Bjuvs kommun ser en risk i att det låga deltagandet av kommuner under dialogmötena under hösten 2013 samt den korta remisstiden resulterar i att det är få kommuner som har haft möjlighet att ta till sig arbetet och kunnat ta fram relevanta inspel till processen. Det riskerar att påverka i vilken grad utvecklingsstrategin sedan kommer att användas. Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att yttra sig i enlighet med det anförda. beslutar att yttra sig i enlighet med det anförda.

Kommunalkontoret, 2015-08-31 kl 15.00

Kommunalkontoret, 2015-08-31 kl 15.00 1(11) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.45 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef 66-67 Susan Elmlund, sekreterare

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef 66-67 Susan Elmlund, sekreterare 1(18) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.45 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Kjell-Åke Johnsson (S) Bertil Olsson

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

Sida 1(14) PROTOKOLL 2014-03-26. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2014-03-26 kl 09.00-11.35

Sida 1(14) PROTOKOLL 2014-03-26. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2014-03-26 kl 09.00-11.35 1(14) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.35 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00 1(12) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.30 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Sida 1(12) PROTOKOLL 2014-04-16. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2014-04-16 kl 09.00-10.30

Sida 1(12) PROTOKOLL 2014-04-16. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2014-04-16 kl 09.00-10.30 1(12) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.30 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Alf Nilsson

Läs mer

Cecilia Holmblad, NSR, 157 Camilla Nilsson, NSVA, 158-159 Mats Norberg, NSVA, 158-159

Cecilia Holmblad, NSR, 157 Camilla Nilsson, NSVA, 158-159 Mats Norberg, NSVA, 158-159 1(18) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30

Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30 1(18) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Anders Månsson (S) Christer

Läs mer

Plats och tid Facklan kommunhuset, Bjuv, 2014-10-22 kl 09.00-11.00

Plats och tid Facklan kommunhuset, Bjuv, 2014-10-22 kl 09.00-11.00 1(17) Plats och tid Facklan kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11.00 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande

Läs mer

Stefan Svalö (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Stefan Svalö (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) 1(17) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Stefan Svalö (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8.

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8. 1(5) Plats och tid Tisdagen den 26 maj, klockan 8.00-11.00 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) Anders Einarsson, kommunchef

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-12, paus 9.25-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning i området Kebal, Strömstads kommun

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning i området Kebal, Strömstads kommun STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 8 (10) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-09-04 Kf 66 Ks 76 Au 111 Ks/2014-0063 Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 9-9.45 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP)

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-08-19 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-10.30 1 (15) Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-10-30 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30-11:35 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-05-16 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.00 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 11.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund, Vice

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-08-30 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-27 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

Arboga Energi AB:s VD redovisar 2013 års budget och hur den förhåller sig till prognosen.

Arboga Energi AB:s VD redovisar 2013 års budget och hur den förhåller sig till prognosen. Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-03-05 `0 Blad 2 Ks 23 Dnr 53/2012-107 Kapitaltäckningsgaranti Arboga Energi AB Arboga Energi AB:s VD redovisar 2013 års budget och hur den förhåller

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

PROTOKOLL 2015-05-20. Blosset, Almliden 15.00 16:30

PROTOKOLL 2015-05-20. Blosset, Almliden 15.00 16:30 1(10) Plats och tid Beslutande Ledamöter Blosset, Almliden 15.00 16:30 Christer Landin (S) Martin Fridehjelm (S) Ulrika Thulin (S) Urban Berglund (KD) Lisbeth Madsen (M) Tjänstegörande Ersättare Övriga

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8)

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Plats och tid Räddningstjänsten i Hyltebruk, kl. 15.40-16.20 Beslutande Övriga deltagare Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 10:00-12:00 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson (FP) Lisa Bäck (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.53 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare Kommunstyrelsen 2014-12-18 1 (7) Plats och tid Forum, Hyltebruk. Kl. 16:00-16:30 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Gunnel Johansson (S) Karin Åkesson (C) Micael Arnström (S) Carl Larsson (M) Maria

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

PROTOKOLL 2013-09-18. Alf Wahlgren, PwC Mattias Wikner 93-98. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 93-108 Alf Wahlgren. Ordförande...

PROTOKOLL 2013-09-18. Alf Wahlgren, PwC Mattias Wikner 93-98. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 93-108 Alf Wahlgren. Ordförande... TRELLEBORGS KOMMUN Trelleborgs kommuns revisorer PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-18 Plats och tid Bruna Salongen, 15.30 17.00 Beslutande Övriga deltagare Lena Näslund, ordförande Irene Persson Birgitta

Läs mer

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80.

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80. Plats och tid: ande: Ersättare: Stadshuset Ängelholms kommun, rum Grå, 2014-10-16, kl. 17:00-18:10 Ajournering kl 17:45-17:50 Christer Örning (M), ordf Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordf Christer Hansson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, onsdagen den 28 januari 2010, klockan 16.00 18.15 Beslutande Görel Nilsson (S), 1-2 Lennart Pettersson (S) Elisabeth Persson (S) Börje Andersson (C),

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14 Datum: Onsdagen den 14 maj 2014 Tid: kl 19.00 20.00 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 22 maj, klockan 15.00 Paragrafer: 27-33 Utses att justera: Uno Ekberg (S)

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 10.00-12.15 Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL PROTOKOLL Plats och tid 2013-02-12, Visten, klockan 18:30 20:40 Avser paragrafer 18-29 ande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Utses att justera Angelica Rage (S) Maria Norell (S)

Läs mer

Torbjörn Brännlund, kommunchef Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, ekonomichef. Annika Javinder (s) och Astrid Dahl (v)

Torbjörn Brännlund, kommunchef Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, ekonomichef. Annika Javinder (s) och Astrid Dahl (v) LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid: 19.00 19.10 Beslutande Enligt bilaga Övriga deltagande Torbjörn Brännlund, kommunchef Anders Andersson, sekreterare

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-09.45 Beslutande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke (S), 2:e vice ordförande Figge Bergqvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 9 januari 2012, klockan 13.00-15.20. Socialförvaltningen den 16 januari 2012, klockan 12.

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 9 januari 2012, klockan 13.00-15.20. Socialförvaltningen den 16 januari 2012, klockan 12. 2012-01-09 1(15) Plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 9 januari 2012, klockan 13.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Maria Danielsson

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30 arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (c) Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson (tjänstgör t.o.m. kl. 10.40)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Övriga deltagare Plan- och bygglovsarkitekt

Läs mer

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 9 Ärendeförteckning 21 Rapport Förebyggande hembesök 22 Förlängning av avtal med Attendo Sverige AB 23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista.

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista. SÄFFLE KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 1(11) Datum 2009-03-16 Paragrafer 68-74 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00-14.00 ande Övriga deltagare Prottokolljusterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.30 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Skutan Strömsvik,,, 08:15-13:00 Beslutande Erland Olauson (S), ordf Lars Beckman (S) Bertil Eklund (NB) Anders Carlsson (C) Per Hollertz (M) Närvarande ersättare Helen Johanss Kokkonen

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00 19.05, 19.10-19.15 Beslutande Lars Månsson (S) Ordförande Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

PROTOKOLL 2015-03-25. Blosset, Almliden 13.30-15.30

PROTOKOLL 2015-03-25. Blosset, Almliden 13.30-15.30 1(10) Plats och tid Beslutande Ledamöter Blosset, Almliden 13.30-15.30 Christer Landin (S) Martin Fridehjelm (S) Ulrika Thulin (S) Urban Berglund (KD) Lisbeth Madsen (M) Tjänstegörande Ersättare Övriga

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 ande: Ersättare: Tomas Fjellner, ordf. (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M)

Läs mer

BNAU extra budget PROTOKOLL

BNAU extra budget PROTOKOLL BNAU extra budget PROTOKOLL HEDEMORA KOMMUN Sarrvnaolraoesdatum s... 1 (7), extra budget Plats och tid Tjadernhuset. sammantradesrum Vargen, kl. 10.50-12.45 Beslutande Ledamoter Anki Rooslien (S). ordf.

Läs mer

Lars Svensson. Kommunkontoret 2011-05-26. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Lars Svensson

Lars Svensson. Kommunkontoret 2011-05-26. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Lars Svensson Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-15.10 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55

Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-11 42 Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, kl. 17.00 19.00 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Carl-Olof Landgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 17.00-17.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson (FP) Lars Carlén

Läs mer