Nyhetsbrev från sammanträdet 28 oktober 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev från sammanträdet 28 oktober 2014"

Transkript

1 Sida 1 av 6 Ser mailet konstigt ut? Klicka här för att öppna i webbläsare. Nyhetsbrev från sammanträdet 28 oktober 2014 Som politiker och tjänsteman i Västra Götalandsregionen och kommunerna kan du här snabbt följa och ta del av frågor som behandlas i Beredningen för hållbar utveckling (BHU). Nyhetsbrevet skickas efter varje sammanträde även till media. BHU består av politiker från Västra Götalandsregionen och de fyra kommunalförbunden och syftet är att fördjupa samverkan mellan länets kommuner och Västra Götalandsregionen i gemensamma utvecklingsfrågor, däribland transportinfrastrukturen. Varje ärende som kortfattat beskrivs i nyhetsbrevet finns att läsa i sin helhet på Klimatstrategin: görs mycket men kan göras mycket mer Årets uppföljning av Klimatstrategin visar att en mängd åtgärder redan görs av de organisationer som undertecknat överenskommelsenmen det krävs betydligt mer för att nå målet och bli en föregångare nationellt. - Över 600 företag deltar, vilket innebär stora möjligheter. Det finns stor potential i Västra Götaland att ligga i framkant men då krävs en vilja, en konkret handlingsplan, många fler åtgärder och långsiktiga styrmedel, säger miljönämndens ordförande Sören Kviberg. Flest insatser görs inom energieffektivisering och minst inom transporter. Fortfarande dominerar fossila bränslen för egna tjänstebilar i offentlig sektor, 78 procent hos kommunerna och 53 procent i Västra Götalandsregionen (under 2012). Tolv överenskommelser är igång med 160 deltagare, där 87 procent av kommunerna är med. Mer information Klimatstrategin: VG 2020: För kontakt: Birgitta Nilsson, e-post: Strategiska vägval för år 2030 diskuteras vidare I Klimatstrategi för Västra Götaland finns ett gemensamt mål att bli fossiloberoende till Då behöver utsläppen av växthusgaser minska med ca 80 % från Till och med 2012 är minskningen enbart 8 %. Dialog har pågått med kommunalförbundens presidier, utan att man där har kommit överens om vilka åtgärder och målgrupper som man ska riktas sig mot.

2 Sida 2 av 6 Miljönämnden och Länsstyrelsen kommer under våren 2015 att ta fram ett faktamaterial kring tänkbara insatser. Det kommer därefter diskuteras i förhållande till befintliga strategier, planer och insatser för minskat fossiloberoende på kommunal nivå med kommunalförbunden i Västra Götaland. I Fyrbodal kommunalförbund förs en diskussion om att bli ett pilotområde för arbete med unga vuxna inom handlingsplanen. Växer Malmö om Göteborg? Inte alls! Skåne län hade snabbare befolkningsökning än Västra Götaland under senare halvan av 2000-talet, men vid prognosen för år 2025 beräknas Göteborg ha cirka invånare, medan Malmö kommer upp i cirka invånare. Västra Götaland växer stadigt och befolkningen förväntas bli 1,8 miljoner invånare år Det är en ökning med invånare jämfört med 2013, vilket betyder drygt fler invånare i genomsnitt för varje år. Befolkningen i Härryda och Partille förväntas öka mest procentuellt, medan t.ex. Bengtsfors och Färgelanda minskar. Rapporten "Befolkning, demografi och flyttmönster i Västra Götaland " visar att även de kommuner som har minskande befolkningsantal har en stor inflyttning av unga vuxna, men eftersom fler unga flyttar ut än de som flyttar in blir flyttnettot för de unga vuxna negativt. En annan intressant observation är att sysselsättningsgraden är ungefär lika hög i kommuner med minskande som ökande befolkning. Läs hela rapporten här: Kontakt: Karin Althoff, analytiker, e- post Aktuella EU-frågor och samverkan Den 14 september valdes ett nytt Europaparlament; varav fyra ledamöter från Västra Götaland: Olle Ludvigsson (S), Malin Björk (V), Max Andersson (MP) och Soraya Post (Fi). Den nya EU-kommissionen trädde i tjänst den 1 november med nytt arbetssätt och med sju superkommissionärer där Cecilia Malmström får ansvar för handel, inklusive TTIP (handelsavtalet med USA). I juli 2014 publicerade EU-kommissionen den 6:e sammanhållningsrapporten, om tillståndet i unionens ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållning. Västra Götaland omfattas av regionalfondsprogrammet för Västsverige (med Halland), det nationella socialfondsprogrammet, programmet för landsbygdsutveckling och havs- och fiskeprogrammet. Västra Götaland ligger också inom geografin för ett antal Interreg-program för gränsöverskridande samarbete. VGR och kommunerna samarbetar i EU-arbetet och en informationsturné om de nya strukturfondsprogrammen har genomförts i delregionerna under oktober 2014.

3 Sida 3 av 6 Remiss om Västra Stambanan Västra Stambanan är en av Sveriges viktigaste och mest hårt belastade järnvägar. Kapaciteten är idag fullt utnyttjad samtidigt som efterfrågan på både personoch godstransporter förväntas fortsätta öka. Trafikverket har i samverkan med Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund, Sjuhärads kommunalförbund, Göteborgsregionens kommunalförbund samt Göteborgs Hamn gjort en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för att i samförstånd med berörda aktörer. I studien beskrivs fyra åtgärdskombinationer på medellång sikt samt ytterligare fyra på lång sikt. Trafikverket önskar få svar på val av alternativ på medellång sikt ( ) och på lång sikt ( ). Den 11 november fastställer regionstyrelsen Västra Götalandsregionens yttrande. Förslaget till BHU är en sammanvägning av kollektivtrafik- och regionutvecklingsnämndens yttranden. Det överensstämmer också i stort med det remissvar som Västra Stambanegruppen tog fram i samråd med bland andra Västra Götalandsregionen. Trafikverket önskar svar senast 15 november. Götalandsbanan: projekt Göteborg-Borås I projektet Göteborg-Borås ingår ny dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås. Den utgör en del av den framtida stambanan Göteborg- Stockholm via Jönköping som ska bidra till halverad restid, regionförstoring, förbättrad tillgänglighet till Landvetter flygplats och avlasta Västra stambanan. Genom ett medfinansieringsavtal har planläggningsprocessen för etapperna Almedal- Mölnlycke och Bollebygd- Borås återupptagits. Byggstart för etapp Mölnlycke-Bollebygd planeras till Politikerna betonar vikten av att banan ska kunna trafikeras både med pendeloch regiontåg samt höghastighetståg, inte minst för att tillgodose resor till Landvetter flygplats och utnyttja kapaciteten i Västlänken. Det är också viktigt att projektet inte tappar fokus på gods som transporteras via Landvetter flygplats och inte enbart planerar för persontrafik. Sverigebygget byter namn I somras inleddes ett omfattande förhandlingsarbete som ska göra det möjligt för ett snabbt genomförande av Följ projektet på Trafikverkets hemsida:

4 Sida 4 av 6 nya stambanor för höghastighetståg- Sverigeförhandlingen (tidigare Sverigebygget). Förutom stambanorna tittar man på kostnadseffektiva åtgärder i storstäderna som ska förbättra tillgängligheten och öka bostadsbyggandet. Här är stambanorna en viktig pusselbit som ska binda ihop Stockholm med Göteborg och Malmö och skapa kortare restider. Arbetet är inne i en första faktafas, men det har redan skett inledande kontakter med kommuner och andra viktiga parter i storstadsregionerna, bland andra Västra Götalandsregionen och Region Skåne. VGR förväntas göra ett första inspel med fakta tidigt Läs mer om Sverigeförhandlingen här. Lägesrapport om Västsvenska paketet Inom ramen för Västsvenska paketet görs kontinuerligt uppföljningar för att se vilka effekter satsningarna inom paketet och trängselskatten har på trafiken. Senaste mätningen visar att trafikflödet har minskat med ungefär 8 procent sedan införandet. En annan effekt är minskade restider, störst effekt visar E6 norrifrån. Resandeutveckling för kollektivtrafiken visar på positiva siffror i Göteborgsregionen både för expressbussar, stombussar, tåg och spårvagn. Västlänken är en av projekten som omtalas mest, framförallt i media. Processen påbörjades redan 2001 och har hittills en miljon nedlagda arbetstimmar bakom sig. Planerad byggstart är 2017/2018. Byggnationen av Marieholmstunneln och järnvägsbron är andra projekt inom VP liksom Västlänken som enligt alla bedömningar kommer att hålla budget, Det pågår också en planering för att så långt möjligt undvika störningar under byggtiden där Göteborgs Stad, Trafikverket och Västtrafik har ett tätt samarbete. Regional cykelplan beräknas till 2015 En regional cykelplan är på gång för att skapa en gemensam målbild som i sin tur ska vara ett stöd för prioritering och planering av cykelåtgärder på det regionala vägnätet. Läs mer om Västsvenska paketet Kommunerna förväntas medfinansiera med femtio procent. Vilket innebär att VGR svarar upp mot de satsningar som kommunerna sagt sig vara beredda att genomföra och medfinansiera. Det finns 454 miljoner kronor avsatta till åtgärder

5 Sida 5 av 6 inom cykelområdet, vilket motsvarar sju procent av den totala ramen. BHU pekar ut flera viktiga kriterier som ska tas hänsyn till i prioriteringarna för cykelplanen. Den måste bland annat gälla för hela Västra Götaland, inte bara tätortsnära delar och cykeln måste betraktas som en naturlig del i transportinfrastrukturplanen. Vardagscyklingen lyfts fram, liksom kopplingen till kollektivtrafiken (hela resan). Den regionala cykelplanen beräknas presenteras för regionutvecklingsnämnden (RUN) den 26 mars 2015 och för BHU den 28 april Infrastruktur inom EU som berör Västra Götaland Det finns en samordnare för var och en av de nio korridorerna och för Motorways of the Sea. Pat Cox är samordnare för Scandinavian-Mediterranean Corridor och Brian Simpson för MoS. Samordnaren för varje korridor ska senast 22 dec 2014 ha tagit fram arbetsplan som sedan ska godkännas av berörda medlemsstater. Första utlysningen är i vinter, där man särskilt prioriterar missing links och gränsöverskridande infrastruktur. Det finns planer inom GO-samarbetet om att lämna in en ansökan om ett nytt EUprojekt (CEF-Connecting Europé Facility) för Missing Link på sträckan Halden- Öxnered. Satsningar på Vänersborgs station, Grohed och elektrifiering av Kinnekullebanan I den regionala planen för transportinfrastrukturen finns vissa obundna medel i olika potter. En av dessa potter är Samfinansiering av järnväg i nationell plan. För mer information om EU och network core corridors I potten finns totalt 673 miljoner kronor för hela perioden. Genom tidigare beslut är pottens medel uppbokade till och med BHU föreslår principer för fortsatt hantering av järnvägspotten för att stödja det praktiska användandet av de obundna medlen i planen och styra kommande åtgärder i önskad riktning. Dessutom ger man i uppdrag att utreda: Kinnekullebanan: elektrifiering av banan Södra Bohusbanan, Grohed: utbyggnad

6 Sida 6 av 6 av mötesstation Grohed Vänersborgs station etapp 2,5: Kompletterande utredning med anledning av alternativ trafikeringslösning Lokala intressen får tycka till om Kinnekullebanan Mariestad har i en skrivelse till regionutvecklingsnämnden begärt att åtgärdsvalsstudien av Kinnekullebanan förankras politiskt bland berörda parter innan den beslutas av Trafikverket. Regionutvecklingsnämnden föreslår därför att Trafikverket ska skicka ut åtgärdsvalsstudien för Kinnekullebanan på remiss till berörda parter. Regionutvecklingssekretariatet Västra Götalandsregionen Om nyhetsbrevet BHU:s presidium: Leif Blomqvist, ordf Jonas Ransgård vice Kristina Jonäng, 2 vice ordf Ulf Olsson, 3 vice ordf Mer information om Beredningen för hållbar utveckling på hemsidan: Mötesdagar 2014 Tisdag 28 januari Tisdag 18 mars Tisdag 27 maj Tisdag 24 juni Tisdag 28 oktober Fredag 28 november Besöksadress: Residenset, Torget Postadress: Regionens Hus Vänersborg Telefon reception: Kontakt, tjänsteman: Lennart Löfgren, Känner du fler som borde få nyhetsbrevet? Anmäl eller avanmäl prenumeration på följande länk. Där finns också tidigare nyhetsbrev samlade: Facebook Detta mail skickades till Tipsa en vän! Klicka här om du inte vill ta emot fler utskick

Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30

Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30 2014-10-21 Ledamöter i kommunstyrelsen, för kännedom till: ersättare i kommunstyrelsen, övriga mottagare av kommunstyrelsehandlingar Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30 Detta material

Läs mer

Detaljbudget för regionutvecklingsnämnden 2014

Detaljbudget för regionutvecklingsnämnden 2014 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2013-10-15 Förvaltning/enhet Handläggare: Karin Stadig Roswall Telefon: 010-44 11 623 E-post: karin.stadig-roswall@vgregion.se Till regionutvecklingsnämnden Detaljbudget för

Läs mer

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland DIGITAL AGENDA I VÄSTRA GÖTALAND - REMISSVAR Dnr: LKS 2014-265 Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra

Läs mer

1 (2) Landstingsrådsberedningen

1 (2) Landstingsrådsberedningen Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0538 Landstingsstyrelsen Avtal angående inträde i gemensam projektorganisation för Götalandsbanan Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Årsredovisning 2014 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Direktionen 2015-02-27

Årsredovisning 2014 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Direktionen 2015-02-27 Årsredovisning 2014 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Direktionen 2015-02-27 1 Innehållsförteckning Politisk representation Direktion 2014... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Verksamhetsidé... 4 Arbetsformer...

Läs mer

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län sida 1 2014-10-13 Dnr: 2014-268 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län Kommunstyrelsen behandlade 2014-09-10 158 förvaltningens remissvar på Regional

Läs mer

Protokoll 2013-04-12 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott

Protokoll 2013-04-12 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott 53 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Ekerum Golf & Resort, Öland Fredagen den 12 april 2013, kl 09.00-15.05 ande Lars Blomberg ordförande Akko Karlsson vice ordförande Ulf Nilsson Mona

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING FÖR MEDFINANSIERING AV E20-UTBYGGNAD GENOM VÄSTRA GÖTALAND

AVSIKTSFÖRKLARING FÖR MEDFINANSIERING AV E20-UTBYGGNAD GENOM VÄSTRA GÖTALAND AVSIKTSFÖRKLARING FÖR MEDFINANSIERING AV E20-UTBYGGNAD GENOM VÄSTRA GÖTALAND I april 2012 redovisades en åtgärdsvalsstudie gällande E20 genom Västra Götaland med fokus på de sträckor som ännu inte har

Läs mer

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat 1 (23) Rapport Datum 2015-03-31 Diarienummer KTN 40-2014 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Maria Larsson, Tomas Zeljko Telefon: 010-4412032, 010-441 21 84 E-post: maria.a.larsson@vgregion.se,

Läs mer

Reflexen. Attraktiv kollektivtrafik. 9-kommuners trafiksäkerhetsnätverk. Nummer 1 Maj 2014

Reflexen. Attraktiv kollektivtrafik. 9-kommuners trafiksäkerhetsnätverk. Nummer 1 Maj 2014 Nummer Maj 204 Attraktiv kollektivtrafik Utbyggnad av Stockholms tunnelbana Nya mål för svensk transportpolitik? 9-kommuners trafiksäkerhetsnätverk TF:s medlemsenkät 2005 TF genomför medlemsenkät - vilken

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Årsredovisning 2013. Årsredovisning 2013. Fyrbodals kommunalförbund

Årsredovisning 2013. Årsredovisning 2013. Fyrbodals kommunalförbund Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Fyrbodals kommunalförbund 2 Innehållsförteckning Förbundsdirektören har ordet 4 Organisationsschema, ekonomi, personal, 5 lokalisering, kansli, administration, den

Läs mer

Smart Region Västra Götaland

Smart Region Västra Götaland Smart Region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital agenda i Västra Götaland Sida 2 (48) Innehåll SAMMANFATTNING...

Läs mer

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1 Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering del 1 Välkommen att lämna synpunkter! Arbetet med en ny utbyggnadsplanering för Göteborg är nu mer än halvvägs. Det du håller i din hand är en remissrapport som skickas

Läs mer

Future Transport. med Nationell. Future Transport. Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen

Future Transport. med Nationell. Future Transport. Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen Future Transport Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport Nr 1 2010 Future Transport Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen Malm och Saxton leder nya trafikmyndigheterna

Läs mer

Övergripande infrastrukturstrategi Del 1, Södertälje kommun 2008-2015

Övergripande infrastrukturstrategi Del 1, Södertälje kommun 2008-2015 SÖDERTALIE Tjänsteskrivelse okommunstyrelsens KONTOR 2008-11-01 Peter Unnerstedt Infrastruktur- och näringslivsstrateg 08-523 043 10 peter.unnerstedt@sodertalje.se Kommunstyrelsen Övergripande infrastrukturstrategi

Läs mer

BIOGAS VÄST. Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016

BIOGAS VÄST. Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 BIOGAS VÄST Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Regionalt biogasmål... 6 Syfte med programmet... 6 Utmaningar för en ökad biogasutveckling...

Läs mer

2013-08-23 Dnr 342-1962-13. Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion

2013-08-23 Dnr 342-1962-13. Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion 2013-08-23 Dnr 342-1962-13 Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion 1 Sammanfattning Kompletteras i slutversionen 2 Förord Kompletteras i slutversionen 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Länstransportplan för Blekinge 2014-2025

Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 Fastställd 2014-06-11 Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 1 Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 Region Blekinge Dnr: 501-119-2013 Fastställd av regionstyrelsen

Läs mer

Future Transport. Så vill trafikverken satsa på svensk infrastruktur. Spanien och Kina storsatsar på höghastighetståg

Future Transport. Så vill trafikverken satsa på svensk infrastruktur. Spanien och Kina storsatsar på höghastighetståg Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Nr 3 2009 Så vill trafikverken satsa på svensk infrastruktur Spanien och Kina storsatsar på höghastighetståg Toppseminarier under Elmia Nordic Rail och Elmia

Läs mer

Det är möjligt att med fyra år tidigarelägga Ostlänken, till 2010. både ett järnvägs- och samhällsbygge

Det är möjligt att med fyra år tidigarelägga Ostlänken, till 2010. både ett järnvägs- och samhällsbygge Det är möjligt att med fyra år tidigarelägga Ostlänken, till 2010 både ett järnvägs- och samhällsbygge 1 Förord Den 20 december 2005 tog regeringen beslutet om att utse undertecknad som förhandlingsperson

Läs mer

Protokoll 2014-05-08 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott

Protokoll 2014-05-08 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott 48 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Fryshuset, Stockholm Torsdagen den 8 maj 2014, kl 08.30-14.00 ande Lars Blomberg ordförande Leif Larsson vice ordförande Åke Nilsson Ulf Nilsson Mona

Läs mer

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M)

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) 1(24) Plats och tid Onsdagen den 13 maj, klockan 8.00-12.00 Ordförande ande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson

Läs mer

10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga 108.15

10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga 108.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 18 (38) Sammanträdesdatum 2015-06-10 Dnr KS 2015/202 10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga

Läs mer

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad 1 (6) Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad Hela programmet finns på: http://www.framtidensgruvochmineral.se/program/ Rullande

Läs mer

2013-05-24. Verksamhetsinriktning

2013-05-24. Verksamhetsinriktning 2013-05-24 Verksamhetsinriktning och Budget för GR år2014 Index Age management och Employer branding...13 Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag...11 Arena för innovation...25 Barn och unga...20 Behovsstyrda

Läs mer

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder förslag på lösningar fram till år 2025 och utblick mot år 2050 Remissversion huvudrapport Förord Kommer till slutversionen. 2 Sammanfattning Kommer

Läs mer

Fler och bättre jobb i Västsverige

Fler och bättre jobb i Västsverige Fler och bättre jobb i Västsverige En rapport från regionstyrelserna för Unionen Göteborg, Unionen SjuHall och Unionen Skaraborg/Väst Förord Facklig verksamhet handlar om att försvara medlemmars villkor,

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-02-28 Dnr: 14-2093 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet för år 2013 Sammanfattning

Läs mer

Satsningar mot utanförskap fortsätter 2014

Satsningar mot utanförskap fortsätter 2014 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! M aj 2014 Förbundsdirektören har ordet Satsningar mot utanförskap fortsätter 2014 Jag vill i maj månads krönika lyfta fram ett av de arbeten

Läs mer