STORSKALIG VINDKRAFT I NORDSJÖN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STORSKALIG VINDKRAFT I NORDSJÖN"

Transkript

1 STORSKALIG VINDKRAFT I NORDSJÖN FIGUR 1 VINDKRAFTSPARK (GREEN ENERGY REPORTER) Sofia Björnehaag och Rebecka Klintström Energitransporter, MVKN

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning Inledning Vindkraftsteknik Teknik för havsbaserad vindkraft Högspänd likström HVDC Miljökonsekvenser för havsbaserad vindkraft Utveckling och framtid för havsbaserad vindkraft i Europa Supergrid Reglerkraft Slutsatser och diskussion Frågor och svar Litteraturförteckning

3 SAMMANFATTNING Rapporten syftar till att redogöra för framtida satsningar på havsbaserad vindkraft i Nordsjön. Med anledning av bland annat EU:s 2020-mål satsas på nya vindkraftsparker vilket ställer krav på teknik, eldistribution och reglerkraft. Hur ska den producerade elen integreras i det befintliga elnätet? Hur ska den överföras in till fastlandet och konsumenterna? På vilket sätt lagras bäst energin från vindkraft så att produktionen kan jämnas ut och följa efterfrågemönster? I Europa är vindkraften för närvarande den snabbast växande förnyelsebara energikällan. Inom EU låg år 2010 den installerade vindkraftseffekten på 84 GW. Ett normalår medför det en produktion på 181 TWh, vilket motsvarar 5.3 % av EU:s energibehov. Sen år 2000 har den havsbaserade vindkraften ökat successivt och motsvarar för närvarande 9.5 % av den totala installerade effekten sett till MW slog Europakommissionen fast att elektricitetsproduktion från havsbaserad vindkraft måste expandera för att EU:s energipolitiska mål ska kunna mötas. För närvarande finns stora projekt planerade, och för att genomföra dessa krävs ny infrastruktur. För överföring från vindkraftsparkerna till nationella elnät planeras ett Supergrid med HVDC-ledningar under vatten, som effektivt ska överföra den producerade elektriciteten. Supergrid innebär stora tekniska utmaningar eftersom HVDC-tekniken inte är lika utvecklad som konventionell växelströmsöverföring. En annan viktig del i utvecklingen av stora havsbaserade vindkraftsparker är reglerkraft. Detta eftersom vindkraft innebär fluktuerande produktion. Det anses att så kallad pumped storage -vattenkraft i Norge kan fungera för detta syfte. Pumped storage innebär att överskottsproduktion från vindkraft används för att pumpa vatten till stora reservoarer, som sedan kan användas för att producera el via vattenkraft i perioder med hög energiefterfrågan då vindkraftverken inte producerar tillräckligt. För att de nya, havsbaserade parkerna ska kunna vara ett tillförlitligt och starkt bidrag till Europas energiförsörjning krävs att elnätens infrastruktur förändras och förbättras. Det planerade HVDC-undervattensnätet är en förutsättning för att en storskalig satsning på vindkraft i Nordsjön ska lyckas. Därför krävs att HVDC-tekniken utvecklas och förbättras, så att multiterminalsystem blir möjliga. Dessutom krävs utbyggnad av icke-fossil reglerkraft för vindkraftsparkerna för att möjliggöra en jämn energiproduktion samt minimera utsläpp. I dagsläget är norsk vattenkraft det mest lovande alternativet. 3

4 1. INLEDNING Behovet av nya energikällor ökar i takt med jordens befolkning och utvecklingsländernas industrialisering. De senaste decennierna har tekniken för att ta tillvara på vindenergi utvecklats, och idag är vindkraft en betydande energikälla. Om bara någon fraktion av de enorma energimängder som finns i vindarna kunde tas till vara skulle världens energibehov kunna tillfredsställas. Nu är så inte fallet, men nuvarande och framtida satsningar på stora havsbaserade vindkraftsparker är ett steg på vägen. Syftet med denna rapport är att redogöra för de framtida satsningar inom havsbaserad vindkraft som planeras i Nordsjön. Med anledning av bland annat EU:s 2020-mål, om minskade utsläpp och ökad andel förnyelsebar energi, satsas på nya havsbaserade vindkraftsparker. Detta ställer krav på teknik, eldistribution och reglerkraft. Hur ska den producerade elen integreras i det befintliga elnät? Hur ska den överföras in till fastlandet och konsumenterna? På vilket sätt lagras bäst energin från vindkraft så att produktionen kan jämnas ut och följa efterfrågemönster? I denna rapport förklaras först tekniken för vindkraftverk i allmänhet och havsbaserad vindkraft i synnerhet. Teknik för överföring av el under vatten med högspänd likström, HVDC, förklaras kort. Dessutom utreds havsbaserad vindkrafts miljöpåverkan med grund i tidigare gjorda studier. Därefter redogörs för planerade projekt inom EU, såsom utbyggnad av ett enormt undervattenselnät, Supergrid, samt för olika alternativ på reglerkraft för de nya vindkraftsparkerna. Slutligen diskuteras vad detta kommer att ha för konsekvenser för Europas framtida energiförsörjning och energimarknad. 2. VINDKRAFTSTEKNIK Vindar uppstår på grund av de temperatur- och tryckskillnader som orsakas av solinstrålningen till jordklotet. Ungefär en procent av den instrålade energin från solen till jordens atmosfär omvandlas till vindenergi. Den största andelen av denna energi finns i vindar på hög höjd och kan inte utnyttjas med dagens teknik för vindelsproduktion. De vindar som kan utnyttjas av vindturbiner är lokala vindar på lägre höjd. Oftast arbetar vindturbinerna i det turbulenta gränsskiktet, som påverkas av ytstrukturer och bebyggelse, mellan marken och den ostörda geostrofiska vinden. Dagens teknik utnyttjar främst vindar över 3 m/s och under 18 m/s. Trots att energiinnehållet är högre vid högre vindhastigheter, uppkommer de så sällan att det inte lönar sig att optimera vindkraftverk för dessa hastigheter. Energiutbytet för de högre vindhastigheterna är alltså litet, trots att effekten i vinden är hög. Vindkraftverk bör optimeras för de vindstyrkor som är mest frekvent förekommande för att högst effekt ska kunna utvinnas, standard ligger runt 9 m/s. (Zellermann, 2011) För att på ett effektivt sätt kunna utnyttja energin i vinden krävs att vindstyrkor modelleras så exakt som möjligt för den aktuella lokaliseringen. För att göra detta krävs noggranna mätningar samt en robust modell. Det har visat sig att vindhastighetens fördelning över tiden bäst kan beskrivas med en Weibullfördelning. Fördelningen används som standardmetod för att modellera vindförhållanden på en specifik plats. Funktionen definieras nedan (Wikipedia). 4

5 Vid modellering av lokala vindhastigheter ger de två Weibullparametrarna, skalparametern, A, och formparametrarna, k, ett bra underlag. Det har visat sig att skalparametern ofta är nära eller lika med två, vilket betyder att en Rayleighfördelning kan användas för en mindre exakt men betydligt enklare modell (Zellermann, 2011). FIGUR 2 VINDHASTIGHETER SOM EN WEIBULLFÖRDELNING (SIDÉN, 2011) Effekten i vinden är proportionell mot vindhastigheten i kubik. En fördubbling av vindhastigheten medför alltså åtta gånger större effekt. Där är massflödet av luft, är vindhastigheten, är luftens densitet och är den genomströmmade arean, det vill säga rotorarean i fallet för en vindturbin. Det är dock omöjligt att utvinna all energi ur vinden. Intuitivt kan detta förstås genom att dra slutsatsen att luften i så fall blir helt stillastående bakom vindkraftverket. Den tyske fysikern Albert Betz formulerade 1920 en lag som begränsar den maximala möjliga effekten som kan utnyttjas av en vindturbin. Betz bevisar att om vinden bromsas upp till en tredjedel av den ostörda vindhastigheten framför turbinen är utbytet som störst. Den maximalt utnyttjbara effekten kan uttryckas som: Där är den fraktion av vindenergin som är möjligt att utnyttja. är 16/27 (59.3 %) av den totala effekten i vinden. Förhållandet beräknas genom att anta en förlustfri vindturbin och göra en energibalans över turbinen (Zellermann, 2011). Den maximala teoretiska effekten fås alltså av Betz lag. Den utvunna elektriska effekten är lägre på grund av aerodynamiska förluster samt förluster vid överföring och omvandling. Förlusterna sker i lager, växellåda, generator och strömriktare. Dagens vindkraftverk har en verkningsgrad på nära 50 %, vilket ligger nära den teoretiska gränsen. Utveckling sker ständigt inom material, driftsäkerhet, estetik och reglerteknik (Sidén, 2011). Vindkraftverk är normalt, som beskrivet ovan, optimerade för den mest frekvent förekommande vindhastigheten. Vid alltför höga vindhastigheter blir påfrestningarna stora på rotorblad och turbin, de aerodynamiska förlusterna blir höga och verkningsgraden lägre. För att inte riskera skador på vindkraftverken måste de stanna då vindhastigheterna blir för höga. Detta görs 5

6 normalt då vindhastigheten överstiger ett förutbestämt värde en viss tidsperiod. För att inte orsaka skador på bromsar och generator, samt för att behålla konstant effekt, används vanligen pitch- eller stallkontroll, vilket innebär att man utnyttjar anfallsvinkeln (den vinkel med vilken vinden träffar rotorbladen,se angle of attack i Figur 3) så att lyftkraften minskar och den aerodynamiska verkningsgraden minskar. Vid stallkontroll utnyttjas det faktum att anfallsvinkeln ökar då vindhastigheten ökar, och blir större än FIGUR 3 STALL-KONTROLL. FIGUREN VISAR UPPLÖSNING AV STRÖMNINGEN VID ÖKAD ANFALLSVINKEL. den optimala vinkeln vid den aktuella vindhastigheten vilket kan ses i. (Figur 4 avser dock flygvingar, varför verkningsgraden är betydligt högre än ett idealt vindkraftverk). Då vinkeln blir tillräckligt stor orsakar det upplösning av strömningen och lyftkraften minskar drastiskt. Vid active stall vinklas rotorbladen så att vinkeln ökar. Pitchkontroll innebär att anfallsvinkeln minskas genom att rotorbladen vinklas så att lyftkraften minskar. Vid pitchkontroll minskar även andra krafter på rotorbladen, vilket är en fördel gentemot stallkontroll, eftersom det betyder stressen på vindkraftverket minskar. Då vindkraftverket står stilla, såsom vid konstruktion, reparationer eller för höga/låga vindhastigheter är bladen vinklade parallellt med vindhastigheten, så att lyftvinkeln är lika med noll. Pitch kan även användas för start av vindkraftverk vid låga vindhastigheter då lyftkraften är liten, genom att bladen vinklas så att lyftkraften ökar (Zellermann, 2011). FIGUR 4 VISAR HUR LYFTKRAFTEN BEROR PÅ ANGLE OF ATTACK, VINKELN MED VILKEN V INDEN TRÄFFAR ROTORBLADEN. VID STALLKONTROLL ÖKA R VINKELN SÅ ATT VERKNINGSGRADEN MINSKAR, VID PITCHKONTROLL MINSKAS VINKELN AKTIVT. Vindkraftverkens generatorer kan vara antingen synkrona eller asynkrona. En synkron generator har samma frekvens, dess rotor roterar synkront, med vindkraftverkets rotorblad. En asynkron generator behöver inte ha samma frekvens. Om vindkraftverket har en synkron generator måste rotorbladen först accelereras innan ström kan genereras. Turbinerna kan 6

7 dessutom ha antingen fixt varvtal eller variabelt varvtal på generatorerna. Oavsett typ behövs en växellåda före generatorn. Enercon har dock utvecklat en generator med roterande stator istället för rotor, som kan drivas utan växellåda. Hela hubben, nosen, på vindkraftverket är då en generator. Tekniken är relativt dyr och kräver mer avancerade reglersystem men sparar en del energi eftersom växellådan utelämnas (Zellermann, 2011). Sedan de första vindkraftverken togs i bruk har effekten hos en turbin ökat från mindre än 50 kw till 2.5 MW. Den största turbin som konstrueras idag är Enercons modell E-126 som har en effekt på 7.58 MW. Den är 198 m hög och rotorn har en diameter på 126 m. Modellen började produceras 2007 och förväntas få efterföljare på 10 MW inom några år (Zellermann, 2011). 2.1 TEKNIK FÖR HAVSBASERAD VINDKRAFT Byggnation av havsbaserade vindkraftverk lämpar sig bäst i områden med bottendjup på femtio meter eller lägre. De största möjligheterna för projektering av europeisk havsbaserad vindkraft i grunda vatten finns i Nordsjön, Östersjön och Atlanten samt i vissa delar av Medelhavet och Svarta havet. Möjligheterna för projektering i djupare vatten är fler men innebär större ekonomiska kostnader och stora konstruktionssvårigheter (EEA, 2009). Den största fördelen med att bygga vindkraft till havs jämfört med på land är att vindförhållandena är bättre. De genomsnittliga vindhastigheterna är större och det finns ingen terräng som stör vindens rörelse. Det innebär att tornen inte behöver vara lika höga som för utbyggnad till lands. Eftersom havsytan är mer homogen än ett genomsnittligt landskap är vinden mindre turbulent, lättare att modellera och det gör att det är enklare att optimera vindkraftverken. En annan fördel med att bygga till havs är att det finns stora ytor att tillgå utan att vindkraftparkerna stör visuellt (Wizelius, 2002). Nackdelen med att bygga till havs är att det är betydligt mer komplicerat att transportera och montera vindkraftverken. Det krävs speciella fraktfartyg, och verken kan bara monteras om vädret tillåter. Det betyder att byggfasen för havsbaserad vindkraft kräver längre tid och är ekonomiskt mer belastande än för montering på land. Dessutom är det, som tidigare nämnt, endast möjligt att bygga parkerna på relativt grunt vatten med dagens teknik (Wizelius, 2002). Det finns två huvudtekniker för förankring av vindkraftverken. Antingen används gravitationsfundament som syns i Figur 5 längst upp till vänster, eller olika typer av pålningsfundament, såsom monopile (övre raden mitten Figur 5) eller tripod (överst till höger Figur 5). Ett annat alternativ är fackverksfundament (nedre raden vänster Figur 5). 7

8 FIGUR 5. OLIKA TYPER AV FUNDAMENT FÖR HAVSBASERAD VINDKRAFT (HAMMAR, ANDERSSON, & ROSENBERG, 2008). Gravitationsfundament används främst för grunda lokaliseringar. Eftersom fundamentet har en stor bas är krafterna i sidled höga, och kostnaden stiger i stort sett exponentiellt med djupet. Tekniskt sett är det möjligt att bygga gravitationsfundament för djupare installation, men ekonomiskt är det inte försvarbart. Istället används ofta så kallade monopiles för djup på meter. Monopiles är en relativt enkel teknik som dock kräver rätt typ av botten samt effektiva pålningsredskap. Tripodfundament innebär att belastningen fördelas över en större yta, eftersom det har tre ben istället för ett som monopilefundament. Tripodfundament har i analyser visat sig vara tekniskt och ekonomiskt fördelaktiga vid djup upp till 40 meter. Fackverksfundament är kostnadseffektiva vid större djup framförallt eftersom de inte kräver lika mycket stål. För grundare vatten har de hittills visat sig vara mindre ekonomiskt fördelaktiga än monopiles och tripoder. Eftersom fackverkskonstruktioner används inom andra havsbaserade industrier såsom oljeutvinning är det troligt att de kommer att spela en viktig roll i framtida utveckling av fundament (Hammar, Andersson, & Rosenberg, 2008). För större djup än runt 50 meter är det varken tekniskt, ekonomiskt eller miljömässigt försvarbart med de ovan nämnda fundamenttyperna. Olika typer av flytande fundament som ska fungera för djup på upp till åttahundra meter är under utveckling. Dock innebär förankring med flytande fundament stora problem med instabilitet, och dessutom är det kostsamt med placering på så stora djup. I dagens läge är det ännu inte aktuellt (Zellermann, 2011). 8

9 2.2 HÖGSPÄND LIKSTRÖM HVDC Dagens system för eldistribution använder normalt växelström. Detta system har nackdelen att det medför stora förluster om elen ska överföras längre sträckor och framförallt om detta sker med sjökabel. Storskalig vindkraft till havs medför behov av långdistansöverföring av den producerade elektriciteten under vatten, vilket betyder att ett annat system än den traditionella växelströmmen är att föredra (Mestl, 2011). Högspänd likström, förkortat HVDC, betyder att elektriciteten istället överförs som likström. Eldistribution via HVDC blev möjligt i samband med utveckling av högeffektslikriktare på talet. Idag används HVDC-ledningar vid överföring på längre sträckor, se Figur 6. HVDC har stora fördelar vid överföring under vatten eftersom förlusterna orsakade av resistans i kablarna minskar. Dessutom undviks de höga förluster som beror på kapacitans som uppstår då växelström leds under vatten (Völzke & Lerch, 2005). Som tidigare nämnt innebär användning av högspänningsledningar minskade energiförluster orsakade av resistans i ledningarna, eftersom effektförlusterna är proportionella mot strömmen i kvadrat men inte i större utsträckning beror på spänningen. Om spänningen fördubblas innebär detta att strömmen halveras. Detta i sin tur innebär att förlusterna minskar i förhållande till den levererade effekten. Samma resultat kan uppnås med större ledningar, men detta betyder samtidigt att de blir tyngre och dyrare (Wikipedia). Andra fördelar förutom de minskade förlusterna vid långväga överföring samt ledning under vatten, är att HVDC kan användas i glesbebyggda områden för att utöka nätets kapacitet om nya ledningar är svåra eller dyra att installera. Dessutom är tekniken effektiv för att överföra elektricitet och fungera stabiliserande mellan osynkroniserade växelströmsnät. Ett exempel kan vara elöverföring mellan olika stater där växelströmsnätet använder olika spänning och/eller frekvens (Mestl, 2011). Den stora nackdelen med HVDC är att det inte är lika tillförlitligt och tillgängligt som de mer standardiserade växelströmsnäten. De likriktare och strömväxlare som krävs är dyra och har begränsad kapacitet. För närvarande finns inga mekaniska strömbrytare för högspänningslikström. Utan strömbrytare finns risk att hela nätet dräneras på energi vid ett fel, något som måste kunna förhindras på millisekunder. I motsats till för växelströmssystem är det dessutom svårare att realisera multiterminalsystem samt att utöka systemet. Det är än så länge ovanligt med multiterminalsystem, något som måste förbättras om HVDC ska kunna användas effektivt för energiöverföring från vindkraftsparker i Nordsjön. Trots detta anses HVDC vara den mest lovande tekniken för elöverföring från storskaliga vindkraftsparker i Nordsjön (Macilwain, 2010). FIGUR 6 BEFINTLIGA(RÖDA), UNDER KONSTRUKTION (GRÖNA) OCH PLANERADE (STRECKADE) HVDC-LEDNINGAR I EUROPA (WIKIPEDIA) 9

10 2.3 MILJÖKONSEKVENSER FÖR HAVSBASERAD VINDKRAFT Byggnation av stora havsbaserade vindkraftsparker innebär naturligtvis påverkan på marina ekosystem. Planerade storskaliga satsningar på vindkraft till havs betyder att effekter på flora och fauna i omgivningen måste utredas. Farhågor finns att djur- och växtliv kan påverkas negativt. En av de största studier som utförts på det marina naturlivet kring vindkraftparker genomfördes i parken OWEZ nära Egmond aan Zee i Holland. Studien omfattade fåglar, fiskar, marina däggdjur och bottenlevande organismer och den visade att vindkraftsparken ökade den biologiska mångfalden samt att den hade ringa negativ effekt på faunan. OWEZ skapade, tvärtemot vissa farhågot, en naturlig livsmiljö för musslor, anemoner, krabbor och andra bottenlevande organismer. Bottenlevande organismer etablerade sig på sandbotten mellan vindkraftverken och andra djur bildade samhällen på vindkraftverkens pyloner. Fiskfaunan vid parken visade sig vara mycket varierande. Bland annat tycktes den ge skydd åt torsk och tumlare återfanns i större utsträckning inne i parken än utanför den (Vattenfall Newsroom, 2011). Den holländska studien visade att fåglar reagerade olika på vindkraftparken. Man fann att havssula undvek parken medan skarven ökade i antal, måsar framstod som helt opåverkade. Det visade sig svårt att fastställa om, och i så fall hur många, fåglar som kolliderar med verken. Observationer och modellberäkningar tyder på att det rörde sig om ett fåtal. Vid jämförelse med liknade studier drog forskarna slutsatsen att vindkraftparkens inverkan på naturlivet hänger samman med dess placering och det omgivande havsdjupet. OWEZ visade sig ha en fördelaktig placering då ett fåtal fåglar flyger på detta avstånd från kusten (Vattenfall, 2010). En undersökning gjord av Naturvårdsverket på småfiskbestånden vid Lillgrund vindkraftspark i Öresund visade att konstruktionsarbetet haft liten eller ingen negativ effekt på förekomsten av och antalet arter småfisk på avståndet hundra meter eller längre ifrån arbetet. Studien visade att det inte går att dra några slutsatser om vindkraftsparken skulle påverka fiskebestånden negativt, istället har förekomsten av småfisk ökat i området (Hammar, Wikström, Börjesson, & Rosenberg, 2008). Enligt Fiskeriverkets fiskundersökning vid Lillgrund, kontrollprogram för Lillgrunds vindkraftspark, har beståndet av strandkrabba ökat på alla stationer, men Lillgrund var den enda station där antalet krabbor överskred antalet fiskar. Detta kan visa att vindkraftverkens fundament gynnar strandkrabborna. För andra arter ses ingen signifikant skillnad i antal observerade bestånd efter byggnationen av Lillgrund (Hammar, Wikström, Börjesson, & Rosenberg, 2008). Vilken inverkan en vindkraftpark har på det marina ekosystem där den placeras, beror alltså främst på var det placeras. En stor park har större direkt påverkan än en mindre, men kan även fungera som ett skydd för vissa arter. Parkerna kan dock naturligtvis även ha annan miljöpåverkan än på ekosystemet i dess närhet. En fördel med parker till havs är att placeringen minskar risken att människor utsätts för störande buller samt skuggor och andra visuella störningar (Hammar, Wikström, Börjesson, & Rosenberg, 2008). 10

11 3. UTVECKLING OCH FRAMTID FÖR HAVSBASERAD VINDKRAFT I EUROPA I Europa är vindkraften för närvarande den snabbast växande förnyelsebara energikällan. En anledning till den snabba tillväxten är att EU:s 2020-mål om minskade koldioxidutsläpp har intensifierat satsningen på förnyelsebar energi (Vattenfall Newsroom, 2011). Inom EU uppgick år 2010 den installerade vindkraftseffekten till 84 GW. Ett normalår medför det en produktion på 181 TWh, vilket motsvarar 5.3 % av EU:s energibehov. Sen år 2000 har den havsbaserade vindkraften ökat successivt och motsvarar för närvarande 9.5 % av den totala installerade effekten sett till MW (EEA, 2009). Without these grids, there will be no meeting of emissions targets in Europe - Georg Adamowitsch, EU kordinatorn för elnätet till havs i Europa. Europakommissionen slog år 2008 fast att havsbaserad vindkraft bör generera ett betydelsefullt bidrag för att möta EU:s energipolitiska mål. Bidraget bör vara i storleksordningen trettio till fyrtio gånger större år 2020 jämfört med dagens installerade kapacitet och hundra gånger större år För närvarande finns planerade och befintliga projekt för installation av 150 GW havsbaserad vindkraft (European Wind Energy Association). I europeiska vatten finns i dagsläget 49 havsbaserade vindkraftsparker med knappt installerade vindturbiner. Den totala kapaciteten för dessa uppgår till ca MW. Under första halvåret 2011 installerades och nätanslöts 101 havsbaserade vindturbiner med en total effekt på 350 MW. Under samma period var elva havsbaserade vindkraftsparker under konstruktion, när verken tas i bruk kommer de motsvara en effekt på MW (European Wind Energy Association). European Wind Energy Association, EWEA, anser att dagens elva havsbaserade elnät bör byggas ut med ytterligare tjugoen elnät. Elnätet byggs bland annat ut för att kunna integrera de förväntade 40 GW från havsbaserad vindkraft år 2020 och 150 GW år Dessa elnät kommer att bidra till en europeisk elektrisk super highway som kommer styras av olika nätoperatörer runt Östersjön och Nordsjön (European Wind Energy Association). 11

12 3.1 SUPERGRID Projektet för undervattenselnät, kallat Supergrid, i Europa är både politiskt och ingenjörsmässig utmanande. I december 2010 skrev tio europeiska ministrar på ett memorandum för utvecklingen av det havsbaserade elnätet i Nordsjön. I inlagan tillkännages att en norsk delegation ska påbörja arbetet med reglerteknik och andra tekniska frågor för att kunna säkra energiförsörjningen i elnätet. Det fastslogs även på vilket sätt nätet skall byggas (se Figur 7). FIGUR 7 ELEN LEDS FÖRST FRÅN EN AC-PLATTFORM TILL EN HVDC-STATION DÄR VÄXELSTRÖMMEN KONVERTERAS TILL LIKSTRÖM. DÄREFTER LEDS DEN VIDARE VIA SJÖKABEL TILL LANDSTATION DÄR ELEN OMVANDLAS TILL VÄXELSTRÖM FÖR ATT PASSA BEFINTLIGT NÄT. Tusentals kilometer undervattenskabel ska läggas till en kostnad av minst en miljon euro per kilometer(macilwain, 2010). Undervattenselnätet, Supergrid, bör till skillnad från landburna elnät använda likström, HVDC, för överföring (se avsnitt 2.2 Högspänd likström HVDC) och därför krävs nya typer av havsoch landbaserade subcentraler, kontrollsystem, konverterare och strömbrytare. Hela projektet beräknas kosta runt 20 miljarder euro. Elnätsutbyggnaden kommer att möjliggöra lagring av energi när energianvändningen är låg och hög elleverans vid efterfråganstoppar. Tanken är att flera olika typer av förnyelsebara energikällor i framtiden ska kunna kopplas till nätet. Om utvecklingen innebär att en väsentlig del av energitillförseln kommer från intermediära källor som är väderberoende, betyder detta att det är viktigt att koppla samman sol-, vind-, tidvattenoch vågenergi och reglerkraft för att kunna uppnå en så jämn energitillförsel som möjligt. En av de mest innovativa projekten har arbetsnamnet Desertec. Desertec ska leverera solenergi från Sahara till städer i Europa (Macilwain, 2010). 3.2 REGLERKRAFT En av de stora utmaningarna med storskalig satsning på vindkraft är hur energin på ett effektivt sätt ska kunna lagras för att utjämna en fluktuerande produktion. Efterfrågan på energi varierar över dygnet och året, vilket inte är något större problem när det gäller fossil energi. Ett kolkraftverk kan relativt enkelt anpassa sin produktion efter efterfrågan, särskilt då det handlar om ett nätverk av kraftverk. 12

13 En av de möjligheter som utreds för att lagra den producerade energin är att använda den till att med hjälp av pumpar lyfta vatten till en högre nivå, lagra det i stora dammar och använda ett klassiskt vattenkraftverk för att producera elektricitet vid efterfråganstoppar. Enligt uppskattningar skulle verkningsgraden ligga på uppåt 85 % för en sådan lösning (Macilwain, 2010). Tekniken för att använda så kallad pumped storage för att lagra energi är välutvecklad och har använts i stor skala sedan 1930-talet då reversibla turbiner för produktion av hydroelektricitet utvecklades. Dessa turbiner kan arbeta både som pumpar och för att generera elektricitet via en generator. Idag har tekniken förfinats, så att turbinerna kan arbeta synkront med nätet då de producerar elektricitet och asynkront då de arbetar som pumpar (Wikipedia). När det handlar om storskalig vindkraft i Nordsjön är det framförallt Norge som är intressant med avseende på lagring av energin i dammar. Redan 2009 färdigställdes en HVDC-länk mellan Norge och Nederländerna, som tillåter överskottsenergi från Nederländerna att lagras i norska dammar och återföras vid behov. För att integrera vindenergin kommer, vilket också utreds i denna rapport, ett mycket stort sådant nät att behövas för att fungera effektivt (Macilwain, 2010). Även Irland har långtgående planer på att bygga dammar för att lagra energi från vindkraft. Projektet Spirit of Ireland har i samarbete med det statliga elnätsbolaget Eirgrid utrett effekterna av utökad vindenergiproduktion. De har kommit fram till att om fossila energikällor ska fungera som reglerkraft för vindenergin i perioder av låg produktion, kommer det att leda till minskad verkningsgrad för olje- och kolkraftverken, ökade kostnader och större utsläpp. Detta beror bland annat på att de teknologier som används för flexibla kraftverk har lägre verkningsgrad än normala, stabilt producerande fossilkraftverk. Dessutom kräver frekventa start- och stoppsekvenser mycket energi, ger större utsläpp och är ekonomiskt belastande. I studien uppskattas att med 3.5 TW irländsk vindenergi kommer kostnaden för reduceringen i verkningsgrad för de fossila kraftverken att vara över 100 miljoner euro, och dessutom tillkommer två miljoner ton emissioner. Utan lagring av vindenergin kommer 14 % av den producerade elen enligt dessa beräkningar att gå förlorad. I modellen för dessa beräkningar har dock inte alternativet med dammar som flexibelt lagrings- och produktionsalternativ analyserats. Spirit of Ireland anser att om ett antal stora dammar med pumped storage byggs, kommer kostnaderna att bli betydligt lägre, och de ökade utsläppen kan undvikas helt (Spirit of Ireland). Det finns även andra alternativ för att jämna ut alternativt lagra vindel. Ett av alternativen är att använda enorma batterier för att lagra energin. Problemet är att även om teknologin är relativt tillgänglig, är kostnaderna i dagsläget väldigt höga. Tekniken att lagra elektricitet i gigantiska batterier används idag bland annat på otillgängliga platser, där energitillförseln plötsligt kan avbrytas. Bland annat i Fairbanks, Alaska, som inte är inkopplat på något regionalt nät och där oljepipelines kan frysa under extremt kalla vintrar, lagras energi i ett batteri för att klara plötsliga black-outs av energitillförsel. Det diskuteras även att lagra energi från förnyelsebara källor såsom vindkraft i komprimerad luft i underjordiska lager (Luoma, 2009). Det alternativ som i dagsläget är ekonomiskt och tekniskt möjligt för vindkraft i Nordsjön är dock att lagra överskottsproduktion i dammar i Norge och möjligen Irland (Macilwain, 2010). 13

14 4. SLUTSATSER OCH DISKUSSION De närmaste årens planerade utbyggnad av vindkraft till havs kommer att innebära nya tekniska utmaningar. För att de nya, havsbaserade parkerna ska kunna vara ett tillförlitligt och starkt bidrag till Europas energiförsörjning krävs att elnätens infrastruktur förändras och förbättras. Det planerade HVDC-undervattensnätet, Supergrid, är en förutsättning för att en storskalig satsning på vindkraft i Nordsjön ska lyckas. Det är mycket viktigt att nätet utvecklas med hänsyn till den internationella infrastrukturen och inte enbart för nationella ändamål, för att göra det möjligt att integrera vindkraft och förenkla elhandel mellan nationer. Utbyggnaden av nätet kompliceras naturligtvis av att det är så många aktörer inblandade: EU, vindkraftsproducenter, nationella intressen och så vidare. Om projektet genomförs på rätt sätt kommer nätet att bidra till en säkrare och jämnare elförsörjning från förnybara källor. Det förutsätter dock ett väl fungerande samarbete mellan olika stater angående bland annat elöverföring och reglerkraft. Vad reglerkraft beträffar anser vi, med de bakgrundsfakta och uppskattningar som gjorts i rapporten, att utbyggnad av så kallad pumped storage i norsk vattenkraft är det mest lovande alternativet. Det krävs ett välutbyggt system för att elproduktionen från vindkraft ska kunna möta efterfrågemönster och inte orsaka ökade utsläpp från ineffektiv reglerkraft från fossila kraftverk. En annan förutsättning för en effektiv och lyckad satsning på vindkraft i Nordsjön är att HVDCtekniken utvecklas och förbättras. Likriktare, strömväxlare och strömbrytare måste förbättras och bli billigare. Dessutom måste tekniken för multiterminalsystem utvecklas. Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att det finns stora möjligheter för storskalig vindkraft i Nordsjön, men det krävs stora resurser och mycket samordningsarbete. En effektiv utbyggnad av HVDC-nät kopplat till stora vindkraftsparker innebär stora ekonomiska och strukturella fördelar, och skulle underlätta en utökad integration med exempelvis solenergi från Nordafrika. 14

Vindkraft. till lands och till sjöss EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA

Vindkraft. till lands och till sjöss EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Vindkraft till lands och till sjöss EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Innehåll Sammanfattning.......................................1 Vindkraften ett värdefullt komplement....................2

Läs mer

Vindkraft. Sammanfattning

Vindkraft. Sammanfattning Av: Petter Dyverfeldt och Tomas Westin Vindkraft Sammanfattning Människan har under alla tider utnyttjat vinden som kraft. Från 1271 f.kr. finns en beskrivning från främre Orienten av ett vindkraftverk

Läs mer

Del 2. Om vindkraft - 57 -

Del 2. Om vindkraft - 57 - Del 2 Om vindkraft - 57 - - 58 - Vindkraften i nationell och europeisk politik 1.1 Energibehov och förnybar energi i EU EU-länderna konsumerar alltmer energi. Energiproduktionen inom EU räcker inte för

Läs mer

VindRen Vindenergi och Rennäring i samverkan

VindRen Vindenergi och Rennäring i samverkan Vindenergi och Rennäring i samverkan Detta är vindkraft Det här kapitlet är en kunskapssammanställning om vindkraft. Kapitlet är en bakgrund till riktlinjerna inom projektet VindRen. Kapitlet vänder sig

Läs mer

Småskaliga vindkraftverk på byggnader i urban miljö

Småskaliga vindkraftverk på byggnader i urban miljö Småskaliga vindkraftverk på byggnader i urban miljö Möjligheter och hinder för ökad implementering Small-scale wind turbines mounted on buildings in the urban environment Possibilities and barriers for

Läs mer

Vindenergi utan haveri

Vindenergi utan haveri Vindenergi utan haveri En studie av vindkraften i Sverige och dess tjänstebehov VIDAR OLBURS Examensarbete Stockholm, Sverige 2008 Vindenergi utan haveri En studie av vindkraften i Sverige och dess tjänstebehov

Läs mer

Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft. Antagandehandling 2010-09-29

Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft. Antagandehandling 2010-09-29 Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft 2010-09-29 Ansvarig för för framtagandet av det Tematiska tillägget till översiktsplanen gällande vindkraft är Peter Persson, Torsås kommun. Medverkande

Läs mer

Havsbaserad vindkraft

Havsbaserad vindkraft Havsbaserad vindkraft Regeringsuppdrag 2015 ER 2015:12 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Pumpade Vattenkraftverk

Pumpade Vattenkraftverk Umeå Universitet 2010-03-16 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Pumpade Vattenkraftverk Projekt inom kursen Energilagringsteknik C Anders Håkansson anha0075@student.umu.se Anton Isaksson anis0005@student.umu.se

Läs mer

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE. VINNOVA Analys VA 2009:08 VINDKRAFTEN TAR FART. En strukturell revolution?

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE. VINNOVA Analys VA 2009:08 VINDKRAFTEN TAR FART. En strukturell revolution? FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2009:08 VINDKRAFTEN TAR FART En strukturell revolution? Vindkraft En fördjupningsstudie om vindkraft inom projektet Framsyn och Tillväxtområden

Läs mer

Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden

Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden Boverket Handbok Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden Datum 2012-10-23 Diarienummer Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk

Läs mer

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige En studie om kraftsystemets balansering Version 3. Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 213

Läs mer

Vindkraft i skog. Produktionsförutsättningar och externa faktorer. Markus Rönnqvist, Stockholm 2008 -- 1 --

Vindkraft i skog. Produktionsförutsättningar och externa faktorer. Markus Rönnqvist, Stockholm 2008 -- 1 -- Vindkraft i skog Produktionsförutsättningar och externa faktorer Markus Rönnqvist, Stockholm 2008 -- 1 -- Sammanfattning År 2002 sattes ett planeringsmål upp för att öka andelen förnyelsebar energi i Sverige.

Läs mer

Kraftläget Sverige och Europa

Kraftläget Sverige och Europa Kraftläget Sverige och Europa Uppdragsgivare: Stefan Lundmark, Vindkraftcentrum i Barentsregionen Utförare: Mia Ahlstrand, TRAB November 2012 1 Kraftläget Sverige och Europa Innehåll 1. Inledning... 3

Läs mer

Elproduktion. Tekniker för produktion av el. IVA-projektet Vägval el

Elproduktion. Tekniker för produktion av el. IVA-projektet Vägval el Elproduktion Tekniker för produktion av el IVA-projektet Vägval el KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

Framtidens Energi. Var kommer den komma ifrån?

Framtidens Energi. Var kommer den komma ifrån? Framtidens Energi Var kommer den komma ifrån? Innehåll Inledning:... 2 Energi... 3 Elektricitet... 4 Vindkraft... 5 Historik... 5 Funktion och delar:... 6 Byggnad, plats och kostnad:... 7 Hur bygger man

Läs mer

Behovet av snabbreglerad elkraft

Behovet av snabbreglerad elkraft Lunds Universitet Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Energivetenskaper MVKN10 Energitransporter Behovet av snabbreglerad elkraft Författare: Axel Andell Hansén Christian Kempe Handledare: Svend

Läs mer

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige En studie om behovet av reglerkraft Version 2. Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 213 3

Läs mer

Det självförsörjande hemmet

Det självförsörjande hemmet ! Det självförsörjande hemmet Dagens möjligheter med vind och solenergi Joakim Ström Examensarbete för ingenjör (YH)-examen Utbildningsprogrammet för Automationsteknik och IT Raseborg 2015 EXAMENSARBETE

Läs mer

EXAMENSARBETE. Miljörättsliga och ekonomiska aspekter av två vindkraftstekniker. En jämförelse av konventionella vindkraftverk och vindkraftverk av

EXAMENSARBETE. Miljörättsliga och ekonomiska aspekter av två vindkraftstekniker. En jämförelse av konventionella vindkraftverk och vindkraftverk av EXAMENSARBETE Miljörättsliga och ekonomiska aspekter av två vindkraftstekniker En jämförelse av konventionella vindkraftverk och vindkraftverk av energytowertyp Ingemar Andersson Anita Wahlberg 2014 Filosofie

Läs mer

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Innehåll 1. Inledning 3 2. Sammanfattning 4 3. Direktiv och arbetssätt

Läs mer

Hur produceras elekricitet i Sverige och till vilken kostnad? Energikunskap 10 p. Fall 2

Hur produceras elekricitet i Sverige och till vilken kostnad? Energikunskap 10 p. Fall 2 Hur produceras elekricitet i Sverige och till vilken kostnad? Energikunskap 10 p. Fall 2 Stefan A. Johansson Uppsala universitet Helsingborg 2004-04-08 stefanajohansson@yahoo.se Sammanfattning Lägst produktionskostnad

Läs mer

Livscykelkostnader för vindkraft En jämförelse av fallstudier

Livscykelkostnader för vindkraft En jämförelse av fallstudier Livscykelkostnader för vindkraft En jämförelse av fallstudier Life cycle costs for wind power A comparison of case studies Författare: Anders Svensson & Martin Sjölander Handledare företag: Lennart Tyrberg,

Läs mer

VINDFORSK. Slutrapport för perioden 2009 2012

VINDFORSK. Slutrapport för perioden 2009 2012 VINDFORSK Slutrapport för perioden 2009 2012 1 Vindforsk III är till hälften finansierat av Energimyndigheten och till hälften av 28 kunder till programmet. Kunderna är 26 företag med intresse inom vindkraftsområdet,

Läs mer

Långsiktiga energilösningar för en god miljö

Långsiktiga energilösningar för en god miljö Långsiktiga energilösningar för en god miljö Sverigedemokratisk Ungdoms miljö- och energipolitik Som ett socialkonservativt och nationalistiskt förbund ser Sverigedemokratisk ungdom värnandet om miljön,

Läs mer

Småskalig Vattenkraft. Anna Ranmarker

Småskalig Vattenkraft. Anna Ranmarker ISRN LUTMDN/TMHP 07/5159 SE ISSN 0282-1990 Småskalig Vattenkraft Anna Ranmarker Thesis for the Degree of Master of Science Division of Efficient Energy Systems Department of Energy Sciences Faculty of

Läs mer

Ekonomisk ytanalys för vindkraft

Ekonomisk ytanalys för vindkraft Centrum för VindkraftsInformation Ekonomisk ytanalys för vindkraft - om sambanden mellan vindkraftverks avstånd till kust, höjd över mark, inbördes avstånd och vindkraftverkens produktion/markanspråk Medelvind

Läs mer

Study on wind power station at Uvberget

Study on wind power station at Uvberget Study on wind power station at Uvberget Tobias Bäckström Examensarbete Elektroteknik 2004 Nr: E2891E EXAMENSARBETE, C-nivå i Elektroteknik Program Reg nr Omfattning Industriell datateknik, 120p Namn E2891E

Läs mer

Anslutning av förnybar elproduktion till distributionsnäten i södra Sverige

Anslutning av förnybar elproduktion till distributionsnäten i södra Sverige 2014-03-27 Anslutning av förnybar elproduktion till distributionsnäten i södra Sverige 2014-03-27 Projektnamn: Anslutning av förnybar elproduktion till distributionsnäten i södra Sverige Projektnummer:

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer