Ombud och offentligt biträde: Frank Thorstensson Advokatfirman Wilensky & Partners Stora Nygatan Malmö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ombud och offentligt biträde: Frank Thorstensson Advokatfirman Wilensky & Partners Stora Nygatan 59 211 37 Malmö"

Transkript

1 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I MALMÖ UM Migrationsdomstolen, Avd 4 Meddelad i Noah Tunbjer Malmö Sida l (8) KLAGANDE Khaled Agab Hassan, Ombud och offentligt biträde: Frank Thorstensson Advokatfirman Wilensky & Partners Stora Nygatan Malmö MOTPART Migrationsverket Förvaltningsprocessenheten i Malmö Box Malmö ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut den 26 mars 2011, dnr , se bilaga l SAKEN Uppehållstillstånd DOMSLUT 1. Migrationsdomstolen beviljar Khaled Agab Hassan permanent uppehållstillstånd 2. Migrationsdomstolen förklarar att Khaled Agab Hassan är flykting och beviljar honom resedokument. 3. Migrationsdomstolen bestämmer att ersättning enligt lagen om offentligt biträde ska betalas till Frank Thorstensson med kr (l l 194 kr arbete, 642 kr tidsspillan, l 478 kr utlägg och kr mervärdesskatt). Dok. Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 4522 Kalendegatan måndag - fredat; Malmö E-post: forvaltningsrattenimalmo(adom.se 08:00-16:00

2 l Sida FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM U M I MALMÖ YRKANDEN M.M. KhaledAgab Massan Knäled Agab Hassan yrkar att han ska beviljas uppehållstillstånd samt flyktingstatusförklaring och resedokument. Khaled Agab Hassan anför bl.a. följande. Han är en oregistrerad bidoon. Hans sju barn saknar alla handlingar och han själv har inte ens ett vigselbevis. De handlingar som han har gett in är de enda han som bidoon har haft möjlighet att få. Någon gång i juni-juli 2009 hände något som han inte tidigare har berättat om. Han blev gripen av polisen när han sålde vattenmeloner vid vägkanten, de förhörde honom och anklagade honom för att inte ha något tillstånd till verksamheten. Polisen svor åt honom och sade att han inte fick arbeta. Han utsattes för mycket kränkande behandling av polisen. Han är beredd att genomgå en undersökning för att bekräfta de skador han ådrog sig av polisens behandling. Han vill egentligen inte berätta om detta och har aldrig tidigare nämnt det för någon människa. Han ar beduin och skäms över att berätta om händelsen, i synnerhet för en kvinna såsom utredaren på Migrationsverket. På grund av skammen sökte han heller aldrig någon läkarvård för det inträffade. Efter fyra dagar blev han frisläppt och han fick skriva under en försäkran om att aldrig mer arbeta och att inte berätta för någon om vad som hänt honom hos polisen. När polisen i oktober 2010 grep de tre vännerna i gästhuset fanns många andra besökare på plats, ändå grep man bara dessa tre. Med tanke på att polisen därefter också sökte efter honom i hemmet måste polisens agerande vara kopplat till att deras grupp skrev slagord på byggnader. Polisen sökte honom första gången den 15 oktober 2010 och därefter vid tre ytterligare

3 Sida 3 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM UM I MALMÖ tillfällen. Polismännen frågar bland annat hans äldsta son om var han befinner sig. Genom kontakt med sin kusin i hemlandet har han fått veta att ingen av de tre som greps ännu har återvänt till sina hem. Myndigheterna för inte register över bidooner och har inte full vetskap om exakt var bidooner som exempelvis hans kusiner bor. Mot denna bakgrund kunde han hålla sig gömd hos kusinerna under en begränsad tid utan att myndigheterna hittade honom. Pengarna till flykten fick han ihop genom att hans hustru sålde allt sitt guld vilket motsvarade nästan hälften av de $ som smugglaren krävde. Hustrun hade dessutom sparat lite pengar till nödsituationer. Mannen som hade gästhuset samt släktingar och vänner bidrog dessutom med pengar. Även om hans släktingar också är oregistrerade bidooner har han en stor familj och hade smugglaren begärt mer betalning hade de samlat in pengar från ännu fler personer. Under resan hade han själv aldrig passet i sin hand, smugglaren skötte allting och var den som lämnade fram passen vid kontrollerna i Turkiet och Danmark. Han tittade aldrig i passet men smugglaren sade att bilden i passet liknade honom. När de lämnade Kuwait var de klädda i arabiska kläder men när de var under transit i Turkiet bytte de till mer europeiska kläder. Vid ett återvändande riskerar han att på nytt utsättas för förföljelse från myndigheternas sida. Han riskerar också att bestraffas för den illegala utresan. Han lider av diabetes och saknar möjlighet att betala för den vård han behöver. Eftersom han är bidoon och inte finns i några register skulle han sannolikt inte släppas in i Kuwait och det föreligger därför ett pratiskt verkställighetshinder av icke övergående natur anses föreligga.

4 Sida 4 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM ÖM I MALMÖ Migrationsverket Migrationsverket anser att överklagandet ska avslås och anför bl.a. följande. De dokument som Khaled Agab Hassan gett in är av så låg dokumentteknisk kvalitet att de varken styrker eller gör hans uppgivna identitet sannolik. Khaled Agab Hassan har inte gett in något pass eller andra resehandlingar och det kan inte anses utrett när och hur han reste ut ur Kuwait eller att han har rest ut illegalt. Vad Khaled Agab Hassan uppgett om hur han passerat resekontrollerna är inte trovärdigt. Mot denna bakgrund vidhåller Migrationsverket att Khaled Agab Hassan inte kan anses ha gjort sannolikt att han är en bidoon. Av tillgänglig landinformation framgår att det finns två kategorier av bidooner, registrerade och oregistrerade. De registrerade har bättre möjligheter att få tillgång till arbete, skola, sjukvård och kan också få resehandlingar utfärdade. Om domstolen skulle bedöma det sannolikt att Khaled Agab Hassan är bidoon får omständigheterna i målet anses tala för att han tillhör de registrerade. De oregistrerade bidoonerna lever under så eländiga förhållanden att han sannolikt inte skulle kunnat skrapa ihop $ om han tillhörde denna grupp. Khaled Agab Hassan eller hans vänner har inte tagits på bar gärning i samband med att de skrivit på husväggarna. Det är inte klarlagt varför hans vänner greps eller att det skulle finnas någon koppling till det politiska engagemanget. Den uppgivna politiska verksamheten har också varit på en mycket låg nivå och det kan inte anses sannolikt att myndigheterna skulle ha ett särskilt intresse för honom vid ett återvändande. Khaled Agab Hassans val av utreseort talar också för att han inte kände någon allvarlig sub-

5 Sida 5 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM UM I MALMÖ jektiv fruktan, i så fall hade han sannolikt valt en mindre välbevakad utreseort. Khaled Agab Hassans ohälsa är inte av så allvarligt slag att den skulle kunna ge skäl för uppehållstillstånd. Det kan inte heller anses klarlagt att något praktiskt verkställighetshinder föreligger då Khaled Agab Hassan inte har gjort sannolik sin identitet eller vilken status han har i landet. Målets handläggning Migrationsdomstolen har hållit muntlig förhandling. DOMSKÄL Tillämpliga bestämmelser framgår av det överklagade beslutet. Khaled Agab Hassan har anfört att han i hemlandet utsatts för allvarlig diskriminering och övergrepp från myndighetsföreträdare på grund av att han är bidoon. Khaled Agab Hassan har vidare uppgett sig vara eftersökt av polisen då han deltagit i otillåten politisk verksamhet. Vid ett återvändande fruktar Khaled Agab Hassan fortsatta övergrepp från myndigheterna och i värsta fall för sitt liv. Migrationsdomstolen har i första hand att ta ställning till om Khaled Agab Hassan kan anses ha gjort sannolikt att han är bidoon och i så fall om han tillhör de oregistrerade eller registrerade inom denna samhällsgrupp. Migrationsdomstolen anser i likhet med Migrationsverket att de handlingar Khaled Agab Hassan har gett in till styrkande av sin identitet är av enkel beskaffenhet och att dessa inte i sig kan styrka eller göra hans identitet sannolik. Av Migrationsverkets ID-enhets utredning framgår emellertid att

6 Sida 6 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM U M I MALMÖ ingivet födelsebevis i någon mån talar för att det är en äkta handling medan referenser saknas för bidoonkort och hälsokort varför någon äkthetsbedömning inte kunde göras avseende dessa. Migrationsdomstolen anser emellertid att ingivet bidoonkort får anses överrensstämma till sin karaktär och utformning med vad som framgår av rapporteringen (Lifos nr 20879), varför kortet inte kan frankännas allt värde trots att det är av enkel beskaffenhet. Vidare framgår av landinformationen i målet att bidooner i Kuwait i allmänhet har stora svårigheter att erhålla identitetshandlingar av högre kvalitet eller annan dokumentation i form av vigselbevis, körkort eller liknande. En bidoon från Kuwait kan således i de flesta fall inte antas ha någon möjlighet att med handlingar från hemlandet göra sin identitet och grupptillhörighet sannolik. En sammanvägd bedömning av Khaled Agab Hassans egen berättelse och vad som framgår av de ingivna handlingarna måste därför göras. Khaled Agab Hassan har såväl under utredningen hos Migrationsverket som vid den muntliga förhandlingen beskrivit de förhållanden vilka han och hans familj som oregistrerade bidooner levt under i Kuwait. Han har beskrivit hur de förvägrats skolgång, sjukvård och rätten att arbeta i det kuwaitiska samhället. Vidare har han berättat om hur hans far försökt utfå medborgarskap men inte lyckats samt hur familjen varit beroende av enskilda kuwaitiers välvilja för att klara försörjningen. Khaled Agab Hassans berättelse i denna del har varit detaljerad, sammanhängande och utan inbördes motstridigheter. Vad Khaled Agab Hassan uppgett överrensstämmer också väl med vad som framgår av tillgänglig landinformation om bidooners situation i Kuwait. Migrationsverket har ifrågasatt att Khaled Agab Hassan, om han vore en oregistrerad bidoon, skulle kunnat få ihop en så stor summa som $ för att finansiera sin flykt. Migrationsdomstolen finner emellertid inte anledning att ifrågasätta att Khaled Agab Hassan även som oregistrerad bidoon på angivet sätt kunde samla ihop det belopp som smugglaren krävde. Migrationsdomstolen anser mot denna bakgrund

7 Sida? FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM UM I MALMÖ att vad Khaled Agab Hassan anfört är tillräckligt för att göra sannolikt att han är en oregistrerad bidoon. Förhållandena för särskilt de oregistrerade bidoonerna i Kuwait är mycket svåra. Den omfattande systematiska diskriminering som gruppen enligt tillgänglig landinformation utsätts för i form av bl.a. begränsningar att förtjäna sitt uppehälle, uteslutande från utbildningssystemet och inskränkningar i tillgången till sjukvård kan vara att jämställa med förföljelse i utlänningslagens mening. I samband med den muntliga förhandlingen har Khaled Agab Hassan dessutom lämnat nya uppgifter om hur han 2009 greps av polisen då han som bidoon inte tilläts arbeta. Khaled Agab Hassan har varit mycket ingående redogjort för vad som utspelade sig under tiden han var frihetsberövad och de allvarliga övergrepp som han då utsattes för och beskskrivningen har enligt migrationsdomstolen präglats av trovärdighet. Khaled Agab Hassan har därutöver lämnat en rimlig förklaring till varför han inte tidigare berättat om händelsen varför det enligt migrationsdomstolen finns anledning att fästa tilltro till hans uppgifter. Migrationsdomstolen gör alltså bedömningen att Khaled Agab Hassan tillhör gruppen oregistrerade bidooner i Kuwait vilka utsätts för allvarlig diskriminering i samhället. Därutöver har Khaled Agab Hassan gjort sannolikt att han personligen på grund av sin tillhörighet till denna samhällsgrupp i hemlandet har gripits av polis och utsatts för allvarliga övergrepp. Mot denna bakgrund anser Migrationsdomstolen att Khaled Agab Hassan gjort sannolikt att han redan på denna grund hyser en välgrundad fruktan för att, om han återvänder till Kuwait, på nytt skulle komma att utsättas för sådan förföljelse i egenskap av oregistrerad bidoon som utgör skäl för flyktingskap. Något som tyder på att ett relevant och rimligt internflyktsalternativ skulle finnas för Khaled Agab Hassan har inte visats. Det har inte heller framkommit att Khaled Agab Hassan omfattas av någon av uteslutandegrunderna i 4 kap. 2 b utlänningslagen. Khaled Agab Hassan ska

8 Sida 8 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM UM I MALMÖ därmed beviljas permanent uppehållstillstånd samt flyktingförklaring och resedokument. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 3110) / OP7 f f * Smet Svensso I avgörandet har även nämndemännen Einar Critén, Ingegärd Hagelin och Vlado Somljacan deltagit.

9 Migrationsverket Asylprövningsenhet l i Malmö Beslut Beteckning Linda Norling /11 Ärende om uppehållstillstånd m.m. Sökande Agab Kassan, Khaled, född , m, medborgare i Okänt Adress: Tjädervägen 2c Lgh 025, Ekenässjön Offentligt biträde: Frank Thorstensson, Advokatfirman Wilensky & Partners, Stora Nygatan Malmö Beslut Migrationsverket beslutar att avslå ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd inte bevilja flyktingstatusförklaring, alternativ skyddsstatusförklaring eller övrig skyddsstatusförklaring avslå ansökan om resedokument utvisa dig, med stöd av 8 kap. 7 utlänningslagen (2005:716) utvisningen ska verkställas genom att du reser till Kuwait, om du inte visar att något annat land kan ta emot dig bevilja det offentliga biträdet Frank Thorstensson trettontusenniohundratjugofyra (13 924) kronor i ersättning, varav kronor är moms. Staten står för ersättningen till Frank Thorstensson och den betalas ut av Migrationsverket. Migrationsverket Asylprövnlngsenhel 1! Malmö Besöksadress Östra Farmvågen 5 Postadress Box 3147 SE Malmö Telefon Telefax E-post Hemsida Organlsalionsnr Dokumerrtid:

10 Beteckning /11 Ansökan m. m. Du reste in i Sverige den 2 november 2010 och ansökte om asyl samma dag. Senare har du även ansökt om resedokument. Eftersom du har åberopat skyddsskäl ska Migrationsverket, utöver ditt behov av skydd, även pröva din rätt att få flyktingstatusförklaring, alternativ skyddsstatusförklaring eller övrig skyddsstatusförklaring. Som grund för din ansökan åberopar du i huvudsak följande. Du har krävt bidooners rättigheter genom att skriva om ditt missnöje på myndighetsbyggnader. Vid ett återvändande till Kuwait riskerar du att bli förföljd, misshandlad, fängslad, torterad eller dödad utan en rättvis rättegång då du är en regimfientlig bidoon som har lämnat landet illegalt. För att styrka din identitet har du inkommit med bidoonkort, bevis över din födsel och hälsokort. En språkanalys har genomförts i ärendet. Av analysrapporten framgår att din språkliga bakgrund med mycket hög säkerhetsgrad bedöms vara i Kuwait. Din uppgivna språkliga bakgrund bedöms ha mycket hög sannolikhetsgrad. Till stöd för ditt skyddsbehov har du inkommit med kallelse till polis i Kuwait daterad 12 oktober I ärendet har asylutredning genomförts och slutyttrande har inkommit från det offentliga biträdet. Skälen för beslutet identitet och hemvist Migrationsverket har vid sin prövning att först ta ställning till om den sökande gjort sin identitet och sitt uppgivna medborgarskap eller hemland sannolikt (Migrationsöverdomstolen UM ). Migrationsverket konstaterar att det bevis om födsel och det hälsokort som du har inkommit med inte är fotoförsedda. Därmed kan de inte styrka eller göra din identitet sannolik. Beträffade id-kortet för bidooner är detta av så enkel beskaffenhet att inte heller det kan styrka eller göra din identitet sannolik. Du har således inte styrkt eller gjort sannolik din identitet. Då id-kortet för bidooner har ett lågt bevisvärde, då en språkanalys inte kan visa att en person är bidoon och då Migrationsverket nedan har ifrågasatt din allmänna trovärdighet har du enligt Migrationsverkets bedömning inte heller styrkt eller gjort sannolikt att du är bidoon (statslös från Kuwait). Migrationsverket konstaterar att det är okänt vilket medborgarskap du har. Därför ändrar verket sin registrering i utlänningsdatabasen angående ditt medborgarskap från "statslös" till "okänt". Migrationsverket bedömer dock att du genom resultatet från språkanalysen har gjort sannolikt att din språkliga bakgrund är hemmahörande i Kuwait. Då det inte har framkommit att du skulle vara hemmahörande i något annat land prövas därför ditt ärende mot förhållandena i Kuwait, där du själv anfört att du är Ookumerrtid:

11 Beteckning /11 hemmahörande. Rättsregler rörande skyddsbehov, statusförklaring och resedokument Av 4 kap. l utlänningslagen framgår att med flykting avses en utlänning som befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför att han eller hon känner välgrundad fruktan för att förföljas på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp. För att bedömas som flykting ska han eller hon inte kunna använda sig av sitt lands skydd eller på grund av sin fruktan inte vilja göra det. Det är ingen skillnad om det är myndigheterna som är ansvariga för att han eller hon riskerar att utsättas för förföljelsen eller om myndigheterna inte kan antas erbjuda trygghet mot förföljelse från enskilda personer. En flykting har rätt att få resedokument enligt 1951 års konvention angående flyktingars rättsliga ställning. En flykting ska enligt 4 kap. 3 utlänningslagen erhålla flyktingstatusförklaring. En utlänning som inte är flykting bedöms som alternativt skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 utlänningslagen, om han eller hon har lämnat sitt land därför att det finns grundad anledning att anta att han eller hon i hemlandet skulle löpa risk att straffas med döden eller utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning eller han eller hon som civilperson skulle löpa en allvarlig och personlig risk att skadas på grund av urskillningslöst våld med anledning av en yttre eller inre väpnad konflikt. För att bedömas som alternativt skyddsbehövande ska han eller hon inte kunna använda sig av sitt lands skydd, eller på grund av den risk som nämns ovan, inte vilja göra det. Det är ingen skillnad om det är myndigheterna som är ansvariga för att han eller hon löper sådan risk eller om myndigheterna inte kan antas erbjuda trygghet mot att utsättas för sådan risk genom handlingar från enskilda personer. En person som är alternativt skyddsbehövande ska enligt 4 kap. 3 a första stycket utlänningslagen erhålla alternativ skyddsstatusförklaring. En utlänning som inte är flykting eller alternativt skyddsbehövande bedöms som övrig skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 a utlänningslagen, om han eller hon lämnat sitt land därför att han eller hon behöver skydd på grund av en yttre eller inre väpnad konflikt eller på grund av andra svåra motsättningar i hemlandet känner välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp, eller inte kan återvända till sitt hemland på grund av en miljökatastrof. Det är ingen skillnad om det är landets myndigheter som inte kan ge skydd i en konflikt eller om myndigheterna inte kan antas erbjuda trygghet mot övergrepp från enskilda personer. En person som är övrig skyddsbehövande ska enligt 4 kap 3 a andra stycket utlänningslagen erhålla övrig skyddsstatusförklaring. Dokumentid:

12 Beteckning /11 Flyktingar, alternativt skyddsbehövande och den som bedöms vara övrig skyddsbehövande har enligt 5 kap. l utlänningslagen rätt till uppehållstillstånd. Migrationsverkets bedömning avseende skyddsbehov, statusförklaring och resedokument Som skäl för din asylansökan har du sammanfattningsvis anfört följande. Du är av arabisk etnicitet och muslim. Du har haft din hemvist i Al Janra. Du har jobbat med får, du arbetade åt din pappas vänner. Anledningen till att du är bidoon är att du ärvt det av din far. Ni var från början fårherdar och nomader. Din pappa var under eller 1960-talet bland dem som inte räknades som medborgare. Din pappa har försökt att erhålla medborgarskap i Kuwait men har inte fått det. Din pappa dog Det var helt omöjligt för honom att bli medborgare. Han fick inte medborgarskap och du kommer inte heller att få det. Det är meningslöst att ansöka om medborgarskap. Du har inte ansökt om medborgarskap. Sedan 1960-talet beviljar inte Kuwait någon bidoon medborgarskap, med undantag från fotbollsstjärnor. Därför har du inte försökt om att bli medborgare i Kuwait. Informerad av Migrationsverkets utredare om att det finns rapporter om bidooner som har ansökt och blivit medborgare i Kuwait har du uppgett att det är möjligt och att de personerna kanske har varit med i militären eller i poliskåren länge. Det är inte alla som kan bli medborgare. Du börjar bli gammal. Du har många barn och de frågar varför de inte får gå i skola. De undrar varför ni inte har saker som andra personer har. Dina barn är inte småbarn längre. De har inte levt ett acceptabelt liv. Om de blir sjuka har ni inte råd med sjukvård. Allt du behöver är ett land att leva i tillsammans med dina barn, så dina barn kan gå i skola och skaffa sig jobb. Du lider själv av diabetes och medicinen är dyr. Kuwaitiska medborgare får diabetesmedicinen gratis medan du måste betala dyrt för den. Det är orättvist. Myndigheterna bryr sig inte om lagen. Man kan riskera att straffas hårt för småsaker. Personer började sedan skriva på byggnader om de rättigheter som de ville erhålla. Som bidoon får man inte ens registrera sitt äktenskap. Djuren behandlas bättre än bidooner i Kuwait. I mars 2010 var det en demonstration utanför parlamentet. Polisen kom till platsen, slog demonstranterna och grep dem. Du och andra män träffades och diskuterade i "gästhus" att ni ville ha samma rättigheter som de kuwaitiska medborgarna. Er grupp var liten, ni bestod av fem personer inklusive dig. Det går inte att kräva rättigheter inom lagliga kanaler. Ni ansåg att situationen för er inte kunde fortsätta så som den var. Därför tänkte även ni skriva på myndighetsbyggnader, där ni vet att beslutsfattare körde förbi. Varannan eller var tredje dag skrev ni något. Ni skrev olika saker, bland annat att ni behöver rättvisa, att ni är deras barn eller syskon, att ni är födda i Kuwait precis som de kuwaitiska medborgarna. Ni visste vad detta skulle leda till. Den 15 oktober 2010 skulle ni träffas på en visst ställe klockan 20 för att Dokummfld:

13 Beteckning /11 börja skriva. När du lite försenad kom dit fick du reda på an poliserna hade tagit de andra tre killarna i din grupp. På platsen var bara två killar kvar, som inte var med i din grupp. Dessa personer brukade komma till gästhuset. De berättade för dig att de hade sett när personer i din grupp hade blivit gripna och att poliserna frågat efter dig. Du vet inte vad som har hänt med de personer som blev gripna i din grupp. Du begav dig direkt därifrån och ringde då din kusin som sade att poliserna hade frågat efter dig i din bostad vid 20-tiden samma dag. Din fru sade till poliserna att du var ute och att hon inte visste när du kom hem. Poliserna sade inte något mer. De sade inte varför de frågade efter dig. Din familj vet inte om din politiska verksamhet. Du tog dig direkt till ladan där fåren var. Du var i sovrummet som fanns intill ladan. Din kusin kom med mat till dig. Du befann dig där i två dagar. Därefter började du flytta runt hos dina olika kusiner fram till den l november 2010, då sade din kusin att detta var den sista natten och att du sedan skulle fly därifrån. Under de två veckorna som du gömde dig hade du inte direktkontakt med din fru, men via din kusin hade du kontakt med henne. Din kusin berättade då om din familjs situation. Din kusin berättade inte om huruvida han kände till kallelsen under den tiden. På fråga om någon var hemma hos dig och sökte efter dig under de två veckorna som du var gömd och om det hände något annat har du uppgett att du bara fick höra att poliserna sökte dig, du vet inte när eller vid hur många tillfällen. Du tror att det är säkerhetspolisen som sökt efter dig. Det gäller ju landets säkerhet. Polisen brukar kalla och sedan överlämna ärendet till säkerhetstjänsten. Du lämnade Kuwait den 2 november Du flög från Kuwaits internationella flygplats. Smugglaren ordnade allting. Han tog hand om pass och biljett. Passet var grönt, ett saudiarabiskt pass. Förmodligen var det förfalskat. Du tittade inte i passet och vet därför inte om det var ditt fotografi och dina personuppgifter i passet. Du lämnade aldrig något fotografi till smugglaren. Du tror att smugglaren hade kontakter med personer på flygplatsen. Ni blev aldrig kontrollerade på något sätt utan gick bara rakt förbi säkerhetskontrollen. Smugglaren pratade och skrattade tillsammans med en av de som brukade stämpla passen. Det verkade som om de kände varandra. Tjänstemannen önskade smugglaren en trevlig resa. Efter att du kom till Sverige har du fått kallelsen till polisen hitskickad, som är inlämnad till verket. Du vet inte när familjen fick kallelsen. Av kallelsen framgår följande. Handlingen är daterad den 12 oktober Du är kallad till polishuset och du ska infinna dig där den 13 oktober Handlingen är utfärdad av inrikesdepartementet. Stämpeln innehåller ett namn på en officer. Vidare har du uppgett att poliserna kom hem till din bostad med kallelsen, men du vet inte när det var. Du har inte haft någon direktkontakt med din fru sedan du kom till Sverige. Det är din kusin som du har haft kontakt med. Han berättade inget om kallelsen. Då Migrationsverkets utredare under utredningen anförde att stämpeln på handlingen ser ut att vara utskriven från en dator uppgav du att stämpeln är stämplad på handlingen och inte utskriven från dator. När utredaren vidare konstaterade att kallelsen skulle vara utfärdad den 12 oktober, du skulle inställa dig hos Dokumorrtld:

14 Beteckning /11 myndigheten den 13 oktober 2010 och att du den IS oktober 2010 ännu inte hade erhållit kallelsen har du uppgett att myndigheterna inte är så noga med datum. De behöver inte ha lämnat kallelsen i förväg, innan du skulle ha inställt dig hos dem enligt kallelsen, utan kan ha väntat med att gripa dig. Kallelser är helt värdelösa i praktiken. Myndigheterna skriver ett datum men agerar sedan på ett annat sätt. De väntar med att gripa hela gruppen för att inte riskera att någon ska gömma sig. Kallelsen är ett bevis på att myndigheterna arbetar. Du vet inte vad myndigheterna tänkte när de skrev kallelsen eller varför de skickade den sent. De hade redan tagit dina kompisar och sökt efter dig innan poliserna överlämnade din kallelse. Med handlingen vill du visa att myndigheterna söker dig. Vid ett återvändande till Kuwait riskerar du fängelse och där behandlas man illa. Du riskerar fängelse eftersom du har lämnat landet illegalt och att du har ställt krav mot regeringen angående din avsaknad av rättigheter. Du riskerar även att inte bli insläppt i Kuwait eftersom du inte är medborgare i landet och inte har några kuwaitiska handlingar. Det var redan dåligt innan du lämnade landet, du behandlades illa. Om du återvänder kommer det att bli mycket värre. Ni kräver inte mer än att bli registrerade och behandlade som vanliga medborgare. Ni har inga stora politiska program och tänker inte förändra stora saker i landet. Ni vill bara leva som andra. När Migrationsverket prövar en ansökan krävs det att två olika förutsättningar är uppfyllda för att uppehållstillstånd ska kunna beviljas. Den ena förutsättningen är att de skäl som den sökande åberopar är tillräckliga för att kriterierna för skydd ska vara uppfyllda. Den andra förutsättningen är att den sökande gör sin asylberättelse sannolik och trovärdig (prop :25 s 98). Den sökande kan göra sin berättelse sannolik antingen genom inlämnad skriftlig bevisning eller genom att han eller hon bedöms vara trovärdig och därför ska tillerkännas bevislättnadsregeln om tvivelsmålets fördel (benefit of the doubt). En sökandes berättelse bör godtas om den är sammanhängande, detaljerad och inte är inbördes motstridig, samt överensstämmer med aktuell landinformation. (Jfr Migrationsöverdomstolen UM och ) Migrationsverket har först att ta ställning till om du genom inlämnad skriftlig bevis har gjort sannolikt ett skyddsbehov. Så som ovan angivits har du till stöd för ditt skyddsbehov inkommit med en handling till styrkande av att du kallats till polisen. Migrationsverkets ID-enhet har undersökt den i ärendet inlämnade kallelsen. Av ID-enhetens utlåtande framgår huvudsakligen följande. Kallelsen består av ett vanligt vitt kontorspapper och är av enkel beskaffenhet. De uppgifter som är iförda med blått och tjänstemannens signatur i den nedre vänstra delen är skrivna med blå bläckpenna. Statsvapnet, den svarta texten och stämpeln i den nedre vänstra delen av kallelsen som ska föreställa en bläckstämpel med tjänstemannens namnuppgift och grad är framställda i en bläckstråleskrivare vid ett och samma tillfälle. Man förväntar sig möjligen att en kallelse ska vara producerad i någon typ av värdetryck och inte i bläckstråleskrivare, som är OokumenM:

15 Beteckning /11 tillgänglig för alla på den öppna marknaden. Man förväntar sig inte heller att en bläckstämpel är producerad med en bläckstråleskrivare. Om man spekulerar i an originalhandlingarna var slut och därför kopierar upp ett antal så ska en bläckstämpel fortfarande vara en bläckstämpel och inte framställd med hjälp av en skrivare. Normalt går det till så att tjänstemannen tar en kallelse, fyller i de nödvändiga uppgifterna, stämplar den med en bläckstämpel och signerar. Även om referenser för den aktuella handungen saknas, så har kallelsen en låg trovärdighet på grund av dess enkla utformning, brist på säkringar och stämpeln. Resultatet av undersökningen talar i någon mån för att kallelsen inte är att betrakta som en äkta handling. ID-enhetens utlåtande har kommunicerats med dig via ditt offentliga biträde. Du vidhåller att handlingen är äkta. Att Migrationsverket saknar referensmaterial ska inte läggas dig emot. Det anges i utlåtandet att kallelsen i någon mån inte är att betrakta som en äkta handling, vilket är synnerligen vagt. Den ska därmed anses som äkta till motsatsen bevisats. Mot bakgrund av vad Migrationsverket anfört ovan ifrågasätter verket ändock handlingens äkthet. Verket anser att handlingen är av mycket enkel beskaffenhet och att den har ett lågt bevisvärde. Migrationsverket bedömer vidare att denna skriftliga bevisning inte kan göra ditt behov av skydd i Sverige sannolikt. Verket har därefter att göra en bedömning av din muntliga berättelse. Migrationsverket bedömer inledningsvis att du inte har gjort sannolikt att du skulle vara av sådant intresse för myndigheterna som du gör gällande enbart på grund av att du ska ha krävt dina rättigheter genom att skriva ditt budskap på myndighetsbyggnader. Det har i ärendet inte framkommit att du skulle ha varit politiskt aktiv i någon större omfattning. Vidare konstaterar Migrationsverket att du inte vet vad som har hänt med de personer i din grupp som ska ha blivit gripna av polisen. Därtill är omständigheten att personerna ska ha blivit gripna andrahandsuppgifter. Vidare har det varken angetts varför myndigheterna frågade efter dig i din bostad eller varför myndigheterna kallade dig. Du vet inte när eller vid hur många tillfällen polisen sökte efter dig. Omständigheten att polisen ska ha frågat efter dig i din bostad rör sig enbart om andrahandsuppgifter. Därtill framstår det enligt Migrationsverkets bedömning inte som sannolikt att de kuwaitiska myndigheterna utfärdade en kallelse till dig den 12 oktober 2010 om att du skulle inställa dig hos dem den 13 oktober 2010, men att du den 15 oktober 2010 ännu inte hade erhållit kallelsen, trots att du vid den tiden bodde kvar i din bostad. Dina förklaringar till detta, att myndigheterna inte är så noga med datum, att de inte behöver ha lämnat kallelsen innan du skulle ha inställt dig hos dem, att kallelser är helt värdelösa i praktiken, att myndigheterna skriver ett datum men agerar sedan på ett annat sätt samt att de väntar med att gripa hela gruppen för att inte riskera att någon ska gömma sig, finner Migrationsverket inte är rimliga. Det är således enligt Migrationsverkets bedömning inte sannolikt att de kuwaitiska myndigheterna ska ha överlämnat en kallelse gällande dig efter att Dokumwitid:

DOM 2010-10-22 Meddelad i Göteborg

DOM 2010-10-22 Meddelad i Göteborg DOM 2010-10-22 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 2379-10 Enhet 1:5 Sida 1 1 (5) KLAGANDE Kamal Ismail Rashid, 19410701 Ombud och offentligt biträde: Advokat Petter Aasheim Advokatfirman Ahlstedt Box 11017

Läs mer

DOM 2011-07-01 Meddelad i Malmö

DOM 2011-07-01 Meddelad i Malmö FÖRVALTNINGSRÄTTEN I MALMÖ Migrationsdomstolen Avd 5 Marita Ekdahl DOM 2011-07-01 Meddelad i Malmö Mål nr UM 1042-11 1 KLAGANDE Rukiye Özdemir, 910722- Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Maria Stål

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm DOM 2010-05-27 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 14294-10 Enhet 20 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket Förvaltningsprocessenheten i Solna Box 507 169 29 Solna ÖVERKLAGAT BESLUT

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö FÖRVALTNINGSRÄTTEN I MALMÖ Migrationsdomstolen Avd 5 Marita Ekdahl DOM 2011-07-01 Meddelad i Malmö Mål nr UM 1047-11 1 KLAGANDE Suleyman Özdemir, 940701- Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Maria Stål

Läs mer

DOM 2012-09-13 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-09-13 Meddelad i Göteborg 2012-09-13 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 1:3 1 KLAGANDE 1. Alirezaei Amireh, 19670321 2. Zeinab Zavvar, 19930622 Ombud för 1-2: Advokat Per Gisslén Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog AB Box 304 771

Läs mer

DOM 2011-10-13 Meddelad i Göteborg

DOM 2011-10-13 Meddelad i Göteborg DOM 2011-10-13 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 526-11 Enhet 1:4 1 KLAGANDE Habib Hasani, 19920321 Ombud och offentligt biträde: Advokat Josef Osvath, Advokatfirman Josef Osvath, Box 11373, 404 28 Göteborg

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN Migrationsöverdomstolen Avdelning 04 BESLUT 2011-02-01 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 7568-10 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde genom substitution: ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg

DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg LÄNSRÄTTEN I GÖTEBORG Migrationsdomstolen Föredragande Karl Jonsson DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 1573-09 Avdelning 4 1 KLAGANDE Haider Kadem Sharif, 19751001 Ombud och offentligt biträde:

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Migrationsöverdomstolen Avdelning 2 BESLUT 2013-03-07 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 9085-12 1 KLAGANDE MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Göteborg,

Läs mer

DOM 2010-09-14 Meddelad i Malmö

DOM 2010-09-14 Meddelad i Malmö Migrationsdomstolen, avd. 4 E Beyer DOM 2010-09-14 Meddelad i Malmö Mål nr UM 2176-10 1 KLAGANDE Malek Settah, 820314- Ombud och offentligt biträde: Advokat Eva Almström Sydvästsveriges Advokatbyrå AB

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Åsa Muller Advokatfirman Susanne Bergmyr AB Box 234 201 22 Malmö

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Åsa Muller Advokatfirman Susanne Bergmyr AB Box 234 201 22 Malmö FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I MALMÖ 2011-10-13 UM 2059-11 Migrationsdomstolen, Avd 6 Meddelad i Noah Tunbjer Malmö Sida l (4) KLAGANDE Abdul Husseini, 19900629 Ombud och offentligt biträde: Jur.kand.

Läs mer

Till dig som söker asyl i Sverige

Till dig som söker asyl i Sverige Senast uppdaterad: 2015-09-28 Till dig som söker asyl i Sverige www.migrationsverket.se 1 Reglerna för vem som kan få asyl i Sverige står i FN:s flyktingkonvention och i svensk lag. Det är som prövar din

Läs mer

DOM 2012-08-30 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-08-30 Meddelad i Göteborg Migrationsdomstolen, Avd 2 DOM 2012-08-30 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 6014-12 E, UM 6015-12 E Enhet 2:2 1 KLAGANDE Mohammad Abdul Gafur Talukder, 19430402 Misses Rokea Bekom, 19440320 Jublee Bagan Lane,

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Migrationsöverdomstolen Avdelning 1 2013-04-15 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 10344-12 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN BESLUT 2014-07-01 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 2282-14 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: Advokat MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen,

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN Migrationsöverdomstolen Avdelning 05 BESLUT 2014-01-27 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 8537-13 1 KLAGANDE MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen,

Läs mer

KLAGANDE Sarab Bashar Sinhareeb Sinhareeb, 19890518. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-08, se bilaga l Dnr 11-194848

KLAGANDE Sarab Bashar Sinhareeb Sinhareeb, 19890518. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-08, se bilaga l Dnr 11-194848 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2010-05-05 UM11701-10 Migrationsdomstolen Meddelad! Enhet 22 Stockholm Sida l (3) KLAGANDE Sarab Bashar Sinhareeb Sinhareeb, 19890518 Ombud: Advokat Michel Barmoro

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 2011-09-29 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 2:4 1 KLAGANDE 1. Amireh Alirezaei, 19670321 2. Zeinab Zavvar, 19930622 Ombud: Advokat Per Gisslén Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog AB Box 304 771 26 Ludvika

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Advokat Peter Gillberg Advokatfirman Ahlstedt HB Box 11017 404 21 Göteborg

Ombud och offentligt biträde: Advokat Peter Gillberg Advokatfirman Ahlstedt HB Box 11017 404 21 Göteborg FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I GÖTEBORG 2011-06-14 UM 1013-11 Meddelad i Enhet 2:6 Göteborg KLAGANDE 1. Feroz Kabalan, 19790101 2. Adnan Hussein Khlif, 19950701 3. Bidour Hussein Khlif, 20010401 Ombud

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm BESLUT 2011-12-05 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 4647-11 1 KLAGANDE 1. 2. Ombud och offentligt biträde för båda: Jur.kand. MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Malmö, migrationsdomstolen,

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:13

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:13 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:13 Målnummer: UM8098-16 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2017-06-22 Rubrik: Äktenskap med en medborgare i ett tredjeland utgör en sådan anknytning till

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:5

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:5 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:5 Målnummer: UM409-11 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-03-27 Rubrik: Fråga om det föreligger synnerliga skäl för att göra undantag från huvudregeln

Läs mer

DOM. Meddelad i Malmö. KLAGANDE Lars-Erik Stadier, Tåstarps Backaväg Munka-Ljungby

DOM. Meddelad i Malmö. KLAGANDE Lars-Erik Stadier, Tåstarps Backaväg Munka-Ljungby FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Meddelad i Malmö Mål nr 12683-12 Sida 1 (5) KLAGANDE Lars-Erik Stadier, 631106-8214 Tåstarps Backaväg 388 266 92 Munka-Ljungby 2012 310 MOTPART Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm

Läs mer

DOM. , född SAKEN Uppehållstillstånd MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid

DOM. , född SAKEN Uppehållstillstånd MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (6) KLAGANDE Ombud:, född 1950 MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen, dom den 30 januari

Läs mer

Ansökan med mera reste in i Sverige den 28 januari 2006 och ansökte två dagar senare om asyl.

Ansökan med mera reste in i Sverige den 28 januari 2006 och ansökte två dagar senare om asyl. 2 (8) Ansökan med mera reste in i Sverige den 28 januari 2006 och ansökte två dagar senare om asyl. Som skäl för sin ansökan har bland annat uppgett följande. Han är palestinier från Västbanken. Han lämnade

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Advokat Ove Behrens Behrens Advokatbyrå AB Hornsgatan 92 11821 Stockholm

Ombud och offentligt biträde: Advokat Ove Behrens Behrens Advokatbyrå AB Hornsgatan 92 11821 Stockholm FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I MALMÖ 2010-11 -02 UM 480-10 Migrationsdomstolen Avd 5 Meddelad i Anna Kask Malmö Sida l (5) KLAGANDE Doron Korbanov, 870425- Ombud och offentligt biträde: Advokat Ove Behrens

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Återkallelse av uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Återkallelse av uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (8) KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Göteborg, migrationsdomstolen, dom den 21

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2011-02-02 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 3177-10 1 KLAGANDE MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen, dom den 19 mars 2010 i mål nr

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 2010-04-21 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 2:5 1 KLAGANDE Ehsanallah Kochi, 19910703 Ombud och offentligt biträde: Advokaten Josef Osvath Advokatfirman Osvath AB Box 11373 404 28 Göteborg MOTPART Migrationsverket

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (9) KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Göteborg, migrationsdomstolen, dom den 12

Läs mer

DOM 2011-10-04 Meddelad i Göteborg

DOM 2011-10-04 Meddelad i Göteborg DOM 2011-10-04 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 979-11 Enhet 2:4 1 KLAGANDE 1. Zolhaja Rahmatiar, 19420812 2. Hajiera Rahmatiar, 19940812 Ombud och offentligt biträde: Advokat Cecilia Kongbäck Odevall Advokatbyrå

Läs mer

KVINNA SOM VÅLDTAGITS I HEMLANDET BEVILJAS UPPEHÅLLSTILLSTÅND

KVINNA SOM VÅLDTAGITS I HEMLANDET BEVILJAS UPPEHÅLLSTILLSTÅND KVINNA SOM VÅLDTAGITS I HEMLANDET BEVILJAS UPPEHÅLLSTILLSTÅND LÄNSRÄTTEN I SKÅNE LÄN Migrationsdomstolen Avd 6 Ingrid Widman DOM 2009-10-07 Meddelad i Malmö KLAGANDE FS, 61xxxx- Ombud och offentligt biträde:

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: jur.kand. Åsa Bergdahl Advokatbolaget Pargéus & Karström Box 1037 851 11 Sundsvall

Ombud och offentligt biträde: jur.kand. Åsa Bergdahl Advokatbolaget Pargéus & Karström Box 1037 851 11 Sundsvall Mål FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM I STOCKHOLM 2011-02-22 UM 22097-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 28 Stockholm Sida l (8) KLAGANDE 1. Mercy Osato Edionwe, 19900312 2. Grace Ais Osa Edionwe, 20090928 Aprilvägen

Läs mer

DOM. Meddelad i Malmö. KLAGANDE Malin Andersson, Nedre Västersjövägen Munka-Ljungby

DOM. Meddelad i Malmö. KLAGANDE Malin Andersson, Nedre Västersjövägen Munka-Ljungby Meddelad i Malmö Mål nr Sida 1 (5) KLAGANDE Malin Andersson, 740326-4109 Nedre Västersjövägen 250 266 93 Munka-Ljungby 2/ 310 MOTPART Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm ÖVERKLAGAT BESLUT Barn- och Utbildningsnämnden

Läs mer

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut den 24 februari 2011, dnr 10-115204

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut den 24 februari 2011, dnr 10-115204 Afclfe FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr 2011-06-07 UM 741-11 Meddelad i Enhet 2:5 Göteborg Sida l (7) KLAGANDE Andrew Oyombe Opiyo, 850224-2517 Ombud och offentligt biträde: Advokat Anne Leffler Allmänna

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Advokat Lars Häggström Advokat Lars Häggström AB Kyrkogatan 24 B 803 11 Gävle

Ombud och offentligt biträde: Advokat Lars Häggström Advokat Lars Häggström AB Kyrkogatan 24 B 803 11 Gävle FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2010-07-21 UM18813-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 20 Stockholm Sida l (5) KLAGANDE Ahmed Selimovic, 820112-0691 Ombud och offentligt biträde: Advokat

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Sadik Kutlu Juristfirman Sadik Kutlu AB Kungsholmsgatan 10, 2 tr 112 27 Stockholm

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Sadik Kutlu Juristfirman Sadik Kutlu AB Kungsholmsgatan 10, 2 tr 112 27 Stockholm FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr 2011-03-01 UM 20938-10 Meddelad i Enhet 22 Stockholm Sida l (6) KLAGANDE Sekretessbilagda uppgifter, se bilaga l Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Sadik Kutlu Juristfirman

Läs mer

Migrationsdomstolen bifaller överklagandet och upphäver Migrationsverkets beslut.

Migrationsdomstolen bifaller överklagandet och upphäver Migrationsverkets beslut. FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2010-10-15 UM 24608-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 29 Stockholm Sida l (6) KLAGANDE Yuusuf Abdulahi Gamuley, 950521 c/o Keyd Abd Galbeed Västerby Backe

Läs mer

KLAGANDE Ragheb Adwani, 740614. Ombud och offentligt biträde: Advokat Dan Moberg Advokatfirman Frenander AB Kungsgatan l 702 11 Örebro

KLAGANDE Ragheb Adwani, 740614. Ombud och offentligt biträde: Advokat Dan Moberg Advokatfirman Frenander AB Kungsgatan l 702 11 Örebro T^fTN/T Mål nr UM 1836-14 I STOCKHOLM \J\JNL OQJ5 "01" O 2 Avdelning 01 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Ragheb Adwani, 740614 Ombud och offentligt biträde: Advokat Dan Moberg Advokatfirman Frenander AB Kungsgatan

Läs mer

DOM 2013-03-21 Meddelad i Härnösand

DOM 2013-03-21 Meddelad i Härnösand Förvaltningsrättsnotarien E Landgraff Hägglöf DOM 2013-03-21 Meddelad i Härnösand Mål nr 288-13 E 1 KLAGANDE Lars Lundberg, 830412-7957 Babordsvägen 1 B, lgh 1001 891 78 Bonässund MOTPART Transportstyrelsen

Läs mer

SAKEN Uppehållstillstånd enligt utlänningslagen (2005:716) - UtlL

SAKEN Uppehållstillstånd enligt utlänningslagen (2005:716) - UtlL FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2011-04-11 UM 1235-11 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 28 Stockholm Sida l (6) KLAGANDE Terunesh Gutema Birate, 19240101 c/o EdjigayehuNimmerstam Elin Wägnersgatan

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering Enhet 2:6 Mål nr Rättelse/komplettering Dom, Rättelse, Beslutat av: rådmannen Mikael Ocklind Sid 1 sista st. Ersättning ska utgå med 28 473 kr, varav 14 402 kr för arbete, 4 160 kr för tidsspillan, 4 216

Läs mer

BESLUT Meddelad i Stockholm

BESLUT Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2016-02-23 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 6947-15 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborg; migrationsdomstolens dom den 19 augusti 2015

Läs mer

MOTPART Imad Kassan Wenas, 630914-8796 Ovanbygränd 20 163 70 Spånga

MOTPART Imad Kassan Wenas, 630914-8796 Ovanbygränd 20 163 70 Spånga Sida l (8) KAMMARRÄTTEN T^ /TIV /T JJUIVL ^ål m UM 5495 ~! 2011-06-13 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Imad Kassan Wenas, 630914-8796 Ovanbygränd 20 163 70 Spånga ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

DOM 2010-06-16 Meddelad i Göteborg

DOM 2010-06-16 Meddelad i Göteborg DOM 2010-06-16 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 1829-10 Enhet 2:5 1 KLAGANDE 1. Amireh Alirezaei, 19670321 2. Zeinab Zavvar, 19930622 Ombud och offentligt biträde: Advokat Björn Israelsson Advokatbyrån Juricum

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö DOM 2013-04-25 Meddelad i Malmö Mål nr 3443-13 1 SÖKANDE Kinnarps Skåne AB, 556587-1620 Östra Hindbyvägen 63 213 74 Malmö Ombud: advokaten Pernilla Larsson Gärde Wesslau Advokatbyrå Box 684 551 19 Jönköping

Läs mer

Endast svenska medborgare har en absolut rä4 a4 vistas i Sverige. Sverige har reglerad invandring.

Endast svenska medborgare har en absolut rä4 a4 vistas i Sverige. Sverige har reglerad invandring. Endast svenska medborgare har en absolut rä4 a4 vistas i Sverige. Sverige har reglerad invandring. Beviljade uppehålls

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2013:1

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2013:1 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2013:1 Målnummer: UM6351-12 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2013-01-04 Rubrik: Migrationsöverdomstolens beslut att inte meddela prövningstillstånd i en asylsökandes

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg DOM 2012-03-16 Meddelad i Göteborg Mål nr 4263-11 Enhet 1:6 1 KLAGANDE Förskolan Idet AB, 556820-0694 c/o Tommy Janerstål Hultane 12 455 96 Hedekas MOTPART Munkedals kommun 455 80 Munkedal ÖVERKLAGAT BESLUT

Läs mer

DOM 2010-02-08 Meddelad i Göteborg

DOM 2010-02-08 Meddelad i Göteborg GÖTEBORG Richard Schober Meddelad i Göteborg Mål nr UM 3210-09 Av~e12.~3 Sida 1 (12) KLAGANDE Abdi Ali Siyaad, 19850306 Medborgare isomalia Kvarnbackavägen 8 A, läg 012 711 72 Vedevåg Ombud och offentligt

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-12-17 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 623-15 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholm; migrationsdomstolens dom den 19 december 2014

Läs mer

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-03-26, se bilaga 1 Dm 9-892546. SAKEN Uppehållstillstånd m.m. enligt utlänningslagen (2005:716) - UtlL

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-03-26, se bilaga 1 Dm 9-892546. SAKEN Uppehållstillstånd m.m. enligt utlänningslagen (2005:716) - UtlL FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål m I STOCKHOLM 2010-06-18 UM 11212-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 26 Stockholm Sida 1 (4) KLAGANDE Rahil Darwish, 800331-1811 Hanna Ryds Gata 38, l tr 12950 Hägersten

Läs mer

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut den 8 juni 2011, bilaga l Dnr 11-753762

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut den 8 juni 2011, bilaga l Dnr 11-753762 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I MALMÖ 2011-10-28 UM 2054-11 Migrationsdomstolen Avd 5 Meddelad i Kristina Schuchtle Malmö Sida l (7) KLAGANDE Ayaz Huseini, 19930131 Ombud och offentligt biträde: Advokat

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (7) KLAGANDE 1. 2. 3. 4. 5. Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen,

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Meinhard Wendler Attorney Esq. AB Biblioteksgatan 3, 5 tr 111 46 Stockholm

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Meinhard Wendler Attorney Esq. AB Biblioteksgatan 3, 5 tr 111 46 Stockholm FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2011-09-02 UM 25074-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 23 Stockholm Sida l (9) KLAGANDE 1. Rezvangul Zinkilova, 19720812 2. Mrakim Zinkilov, 19960623 3. Parinaz

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN BESLUT 2016-03-18 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 425-16 1 KLAGANDE OCH MOTPART Polismyndigheten MOTPART OCH KLAGANDE Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmö; migrationsdomstolens

Läs mer

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm Mål nr 6992-12 Enhet 12 1 SÖKANDE NEC Scandinavia AB, 556335-4728 Ombud: Advokaterna Thomas Lindqvist och Gustaf Swedlund Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB Box 2278

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Jessica Sunnervall Advokatfirman Salmi & Partners AB, Första Långgatan 20, 3 tr, 413 28 Göteborg

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Jessica Sunnervall Advokatfirman Salmi & Partners AB, Första Långgatan 20, 3 tr, 413 28 Göteborg FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr 2011-09-07 UM 3745-10 Meddelad i Enhet 1:4 Göteborg KLAGANDE Maher Fadel Alalooch, 19851101 Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Jessica Sunnervall Advokatfirman Salmi

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Migrationsöverdomstolen Avdelning 04 BESLUT 2011-10-13 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 6147-11 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 november 2014. SFS 2014:1400 Utkom från trycket den 5 december 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att 4

Läs mer

DOM 2010-06-16 Meddelad i Göteborg

DOM 2010-06-16 Meddelad i Göteborg DOM 2010-06-16 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 1631-10 Enhet 2:3 1 KLAGANDE Maryam Rajabi, 19531108 Ombud och offentligt biträde: Advokat Anne Leffler Allmänna Advokatbyrån i Göteborg KB Box 11910 404 39

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-02-26 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 3616-13 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Malmö, migrationsdomstolen, dom den 25 april 2013 i mål

Läs mer

DOM 2013-12-18 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-12-18 Meddelad i Stockholm Enhet 21 DOM 2013-12-18 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 6892-13 1 KLAGANDE 1. Muedin Aliji, 680720-2673 2. Mikjerem Aliji, 680513-6121 3. Semine Aliji, 020419-6869 Reginavägen 44 213 63 Malmö Ombud och

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Maria Persson 2013-01-25 Meddelad i Malmö Mål nr 1 SÖKANDE R-Contracting AB, 556681-9404 Platinagatan 8 602 23 Norrköping MOTPART Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB Box 2022 250 02 Helsingborg Ombud:

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Advokat Camilla Pahlman Advokatbyrån Clemén AB Norra Vallgatan 66 211 22 Malmö

Ombud och offentligt biträde: Advokat Camilla Pahlman Advokatbyrån Clemén AB Norra Vallgatan 66 211 22 Malmö FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I MALMÖ 2011-10-28 UM 1303-11 Migrationsdomstolen Avd 5 Meddelad i Kristina Schiichtle Malmö Sida l (5) KLAGANDE Senad Skenderi, 19860208 Ombud och offentligt biträde: Advokat

Läs mer

Malmö. Ombud och offentligt biträde för 1-4: Advokat Göran Gabrielson Norrköpings Advokatbyrå HB Knäppingsborgsgatan 9 602 26 Norrköping

Malmö. Ombud och offentligt biträde för 1-4: Advokat Göran Gabrielson Norrköpings Advokatbyrå HB Knäppingsborgsgatan 9 602 26 Norrköping FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM c Mål nr I MALMÖ 2011-10- 2 O UM 2257-11 Avdelning 5 Meddelad i Malmö Sida l (4) KLAGANDE 1. Danijelallic, 810130-7323 2. Mina Ilic, 040916-4266 3. Sejdallic, 990204-2358 4. Selma

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Migrationsöverdomstolen Avdelning 1 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 2686-09 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART God man: Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens

Läs mer

DOM 2014-04-15 Meddelad i Jönköping

DOM 2014-04-15 Meddelad i Jönköping Föredragande: Per Läckström DOM 2014-04-15 Meddelad i Jönköping Mål nr 1859-14 1 KLAGANDE Jönköpings kommun, Kommunstyrelsen 551 89 Jönköping MOTPART Polismyndigheten i Jönköpings län, Tillståndssektionen

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:19

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:19 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:19 Målnummer: UM2929-15 UM2930-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2015-12-07 Rubrik: En ansökan om uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl får inte

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Anna Aktermo 2012-01-31 Meddelad i Malmö Mål nr 1 SÖKANDE Brandservice Örestads Brandtjänst AB, 556135-4738 Ridspögatan 2 213 77 Malmö MOTPART Lunds universitet, 202100-3211 Box 117 221 00 Lund SAKEN Överprövning

Läs mer

DOM. -ÖV O 2 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Pradipan Sambasiwan, 770616 medborgare i Sri Länka

DOM. -ÖV O 2 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Pradipan Sambasiwan, 770616 medborgare i Sri Länka KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM DOM -ÖV O 2 Meddelad i Stockholm Sida l (9) Mål nr UM 1436-07 KLAGANDE Pradipan Sambasiwan, 770616 medborgare i Sri Länka Ombud och offentligt biträde: Advokaten Christina Sebelius-Frost

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2011-03-10 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 173-10 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Göteborg, migrationsdomstolen, dom den 7 december 2009 i mål nr

Läs mer

Ärende om uppehållstillstånd m.m.

Ärende om uppehållstillstånd m.m. 1 / 6 Dublinenheten, Kontoret i Malmö Beslut 2010-10-21 Beteckning Ärende om uppehållstillstånd m.m. Sökande Adress: född 9204 medborgare i Afghanistan Språk: persiska/dari Beslut Migrationsverket beslutar

Läs mer

KLAGANDE Ibrahim Ahmed, Ombud och offentligt biträde: Advokat Åsa Grönberg MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE

KLAGANDE Ibrahim Ahmed, Ombud och offentligt biträde: Advokat Åsa Grönberg MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN T^ TT C T T TT^1 JJ.C/ O i^ U l 2017 "09" 21 Meddelat i Stockholm Sida l (5) Mål nr UM 8982-17 KLAGANDE Ibrahim Ahmed, 720610 Ombud och offentligt biträde: Advokat Åsa Grönberg MOTPART Migrationsverket

Läs mer

BESLUT 2015-12-28 Meddelat i Karlstad

BESLUT 2015-12-28 Meddelat i Karlstad Meddelat i Karlstad Mål nr 1 KLAGANDE 1. Svenska Naturskyddsföreningen, 802002-4280 Box 4625 116 91 Stockholm 2. Svenska Rovdjursföreningen, 883202-3264 Masthamnen 116 30 Stockholm 3. Världsnaturfonden

Läs mer

DOM Meddelad i Jönköping

DOM Meddelad i Jönköping Meddelad i Jönköping Mål nr Fiskal 2:5 1 KLAGANDE Allmänna ombudet för socialförsäkringen 103 51 Stockholm MOTPART Maria Lind, 650425-5925 Glumsevägen 15 511 92 Örby ÖVERKLAGAT BESLUT Försäkringskassans

Läs mer

DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm Mål nr 14272-11 Enhet 16 1 KLAGANDE Patrik Pettersson Lännaplan 1 C Lgh 1101 621 45 Visby MOTPART Region Gotland 621 81 Visby ÖVERKLAGAT BESLUT Regionfullmäktiges i

Läs mer

Migrationsöverdomstolens dom den 19 mars 2013, MIG 2013:4 (mål nr UM 8680-11)

Migrationsöverdomstolens dom den 19 mars 2013, MIG 2013:4 (mål nr UM 8680-11) Bfd22 080929 1 (5) Rättslig styrning 2013-06-26 RCI 12/2013 Rättsligt ställningstagande angående Migrationsöverdomstolens dom den 19 mars 2013, MIG 2013:4 (mål nr UM 8680-11) Möjligheten att bevilja ny

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: jur.kand. Kristina Löfwall Advokaterna Nyblom & Sarvik AB Stortorget 17 211 22 Malmö

Ombud och offentligt biträde: jur.kand. Kristina Löfwall Advokaterna Nyblom & Sarvik AB Stortorget 17 211 22 Malmö FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I MALMÖ 2010-07-02 UM 1315-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Avdelning 5 Malmö Renée Andersén Sida l (6) KLAGANDE Abshir Abdi Osman, 840101 Ombud och offentligt biträde: jur.kand.

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg DOM 2012-04-24 Meddelad i Göteborg Mål nr 2916-12 E Enhet 1:2 1 SÖKANDE Gatu och Väg Väst AB, 556650-6845 Kråketorpsvägen 22 431 53 Mölndal MOTPART Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag, 556046-8562 Box 5044

Läs mer

DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm Mål nr 18563-12 Enhet 17 1 SÖKANDE Abbott Scandinavia AB, 556046-6137 Ombud: Advokat Helén Waxberg Jur. kand. Anna Lapinska Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 1711

Läs mer

Den svenska asylprocessen från ansökan till beslut

Den svenska asylprocessen från ansökan till beslut Den svenska asylprocessen från ansökan till beslut Asylansökan hos Migrationsverket En asylansökan ska göras inom Sveriges gränser, ansökningsenheter i Norrköping, Malmö, Gävle, Flen,Boden, Göteborg och

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Advokat Jan Wasberg Kungsgatan 55, 5 tr 111 22 Stockholm

Ombud och offentligt biträde: Advokat Jan Wasberg Kungsgatan 55, 5 tr 111 22 Stockholm FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2010-10-19 UM18416-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 21 Stockholm Sida l (7) KLAGANDE Najia Amin, 840103-4700 Ombud och offentligt biträde: Advokat Jan Wasberg

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm FÖRVALTNINGSRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 30 DOM 2016-04-20 Meddelad i Stockholm Mål nr 2280-16 1 SÖKANDE Inspektionen för vård och omsorg Avdelning syd Box 4106 203 12 Malmö MOTPART Östra Göinge kommun

Läs mer

To:0008'5616B655 H6 40 972490. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut den 2 mars 2011, se bilaga l Dnr 11-712239

To:0008'5616B655 H6 40 972490. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut den 2 mars 2011, se bilaga l Dnr 11-712239 F rom:förvaltningsratten To:0008'5616B655 H6 40 972490 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Avd. 22 Meddelad i Astrid Lindeskog Malmö 26/10/2011 09:43 #020 P.002/012 Mål nr UM 3445-11 Sida l (7) KLAGANDE Nima Ghaleh

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-06-23 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 9778-14 1 KLAGANDE Polismyndigheten Box 1804 701 18 Örebro MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborg; migrationsdomstolens

Läs mer

DOM 2015-01-02 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-01-02 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-01-02 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 1836-14 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs, migrationsdomstolen,

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2009:8

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2009:8 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2009:8 Målnummer: UM1737-08 Avdelning: 8 Avgörandedatum: 2009-01-20 Rubrik: Synnerligen ömmande omständigheter enligt 5 kap. 6 utlänningslagen har inte

Läs mer

DOM. Uppgivet ombud för 1-3: MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid

DOM. Uppgivet ombud för 1-3: MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (5) KLAGANDE Migrationsverket MOTPARTER 1. 2. 3. Ombud för 1-3: Uppgivet ombud för 1-3: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Skåne län, migrationsdomstolen,

Läs mer

Ombud och offentligt biträde för 1-4: Nesrin Budakci Wiklanders Advokatbyrå AB, Artillerigatan 4, 3 tr 114 51 Stockholm

Ombud och offentligt biträde för 1-4: Nesrin Budakci Wiklanders Advokatbyrå AB, Artillerigatan 4, 3 tr 114 51 Stockholm FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr 2011-09-23 UM 28607-10 Meddelad i Enhet 21 Stockholm Sida l (11) KLAGANDE 1. Arsim Gajtami, 19721013 2. Merita Gajtani, 19760901 3. Albin Gajtani, 20010225 4. Leona Gajtani,

Läs mer

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg Mål nr 6078-14 Avdelning 2 Enhet 23 1 SÖKANDE Berendsen Textil Service AB, 556022-4171 Ombud: Advokat Nicklas Hansson MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö KB Box 226 201

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 32 DOM 2015-06-16 Meddelad i Stockholm Mål nr 2090-15 1 SÖKANDE Spakafé Happy en daglig verksamhet AB, 556904-1147 c/o Engström Rådsvägen 5 141 43 Huddinge MOTPART Huddinge kommun 141 85 Huddinge

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Alexander Rappe 2013-03-20 Meddelad i Malmö Mål nr 1 SÖKANDE EuroSign AB, 556799-2267 Box 729 191 27 Sollentuna Ombud: Göran Johansson Eversheds Advokatbyrå AB Box 14055 104 40 Stockholm MOTPART Region

Läs mer

DOM 2015-09-02 Meddelad i Göteborg

DOM 2015-09-02 Meddelad i Göteborg Avdelning 3 2015-09-02 Meddelad i Göteborg 1 KLAGANDE Valeria Helander Tidningen Faktum Chapmans Torg 1 414 54 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kommunstyrelsen i Göteborgs kommuns beslut den 2 juli 2015,

Läs mer

DOM 2008-02-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2008-02-20 Meddelad i Stockholm 2008-02-20 Meddelad i Stockholm Mål nr Avdelning 9 Sida 1 (8) KLAGANDE 1. Samuel Arustamjan, 590722 2. Susanna Danielian, 740112 3. Haik Danielian, 940719 4. David Danielian, 961004 5. Valerik Danielian,

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg DOM 2012-05-29 Meddelad i Göteborg Mål nr 4830-12 E Enhet 1:1 1 SÖKANDE Vrångö Transport AB, 556521-1850 Mittviksvägen 10 430 82 Vrångö Ombud: Advokat Hampus Ek Foyen Box 7229 103 89 Stockholm MOTPART

Läs mer

BESLUT 2011-12-20 Meddelat i Stockholm

BESLUT 2011-12-20 Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN BESLUT 2011-12-20 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 9742-10 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen, dom den 5 november

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Caroline Åkeson Hellborgs Juridiska Byrå Östra Hamngatan 46-48 411 09 Göteborg

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Caroline Åkeson Hellborgs Juridiska Byrå Östra Hamngatan 46-48 411 09 Göteborg FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr 2013-06-04 UM 8848-12 Meddelad i Enhet 2:4 Göteborg Sida l (11) KLAGANDE 1. Alice Otto Hoffman, 19800101 2. Salum Abudallah Obeid, 19720518 3. Abdallah Salum Obeid, 20041105

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 1 DOM 2016-02-15 Meddelad i Göteborg Mål nr 6444-15 1 KLAGANDE Andreas Örwall Lovén Sveriges Radio P4 Malmöhus Baltzargatan 16 211 36 Malmö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Överförmyndarnämnden

Läs mer

18 april Mottagande av asylsökande

18 april Mottagande av asylsökande 18 april 2016 Mottagande av asylsökande Att få söka asyl är en mänsklig rättighet FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948): - Artikel 14 1. Var och en har rätt att i andra länder söka

Läs mer