Ombud och offentligt biträde: Frank Thorstensson Advokatfirman Wilensky & Partners Stora Nygatan Malmö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ombud och offentligt biträde: Frank Thorstensson Advokatfirman Wilensky & Partners Stora Nygatan 59 211 37 Malmö"

Transkript

1 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I MALMÖ UM Migrationsdomstolen, Avd 4 Meddelad i Noah Tunbjer Malmö Sida l (8) KLAGANDE Khaled Agab Hassan, Ombud och offentligt biträde: Frank Thorstensson Advokatfirman Wilensky & Partners Stora Nygatan Malmö MOTPART Migrationsverket Förvaltningsprocessenheten i Malmö Box Malmö ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut den 26 mars 2011, dnr , se bilaga l SAKEN Uppehållstillstånd DOMSLUT 1. Migrationsdomstolen beviljar Khaled Agab Hassan permanent uppehållstillstånd 2. Migrationsdomstolen förklarar att Khaled Agab Hassan är flykting och beviljar honom resedokument. 3. Migrationsdomstolen bestämmer att ersättning enligt lagen om offentligt biträde ska betalas till Frank Thorstensson med kr (l l 194 kr arbete, 642 kr tidsspillan, l 478 kr utlägg och kr mervärdesskatt). Dok. Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 4522 Kalendegatan måndag - fredat; Malmö E-post: forvaltningsrattenimalmo(adom.se 08:00-16:00

2 l Sida FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM U M I MALMÖ YRKANDEN M.M. KhaledAgab Massan Knäled Agab Hassan yrkar att han ska beviljas uppehållstillstånd samt flyktingstatusförklaring och resedokument. Khaled Agab Hassan anför bl.a. följande. Han är en oregistrerad bidoon. Hans sju barn saknar alla handlingar och han själv har inte ens ett vigselbevis. De handlingar som han har gett in är de enda han som bidoon har haft möjlighet att få. Någon gång i juni-juli 2009 hände något som han inte tidigare har berättat om. Han blev gripen av polisen när han sålde vattenmeloner vid vägkanten, de förhörde honom och anklagade honom för att inte ha något tillstånd till verksamheten. Polisen svor åt honom och sade att han inte fick arbeta. Han utsattes för mycket kränkande behandling av polisen. Han är beredd att genomgå en undersökning för att bekräfta de skador han ådrog sig av polisens behandling. Han vill egentligen inte berätta om detta och har aldrig tidigare nämnt det för någon människa. Han ar beduin och skäms över att berätta om händelsen, i synnerhet för en kvinna såsom utredaren på Migrationsverket. På grund av skammen sökte han heller aldrig någon läkarvård för det inträffade. Efter fyra dagar blev han frisläppt och han fick skriva under en försäkran om att aldrig mer arbeta och att inte berätta för någon om vad som hänt honom hos polisen. När polisen i oktober 2010 grep de tre vännerna i gästhuset fanns många andra besökare på plats, ändå grep man bara dessa tre. Med tanke på att polisen därefter också sökte efter honom i hemmet måste polisens agerande vara kopplat till att deras grupp skrev slagord på byggnader. Polisen sökte honom första gången den 15 oktober 2010 och därefter vid tre ytterligare

3 Sida 3 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM UM I MALMÖ tillfällen. Polismännen frågar bland annat hans äldsta son om var han befinner sig. Genom kontakt med sin kusin i hemlandet har han fått veta att ingen av de tre som greps ännu har återvänt till sina hem. Myndigheterna för inte register över bidooner och har inte full vetskap om exakt var bidooner som exempelvis hans kusiner bor. Mot denna bakgrund kunde han hålla sig gömd hos kusinerna under en begränsad tid utan att myndigheterna hittade honom. Pengarna till flykten fick han ihop genom att hans hustru sålde allt sitt guld vilket motsvarade nästan hälften av de $ som smugglaren krävde. Hustrun hade dessutom sparat lite pengar till nödsituationer. Mannen som hade gästhuset samt släktingar och vänner bidrog dessutom med pengar. Även om hans släktingar också är oregistrerade bidooner har han en stor familj och hade smugglaren begärt mer betalning hade de samlat in pengar från ännu fler personer. Under resan hade han själv aldrig passet i sin hand, smugglaren skötte allting och var den som lämnade fram passen vid kontrollerna i Turkiet och Danmark. Han tittade aldrig i passet men smugglaren sade att bilden i passet liknade honom. När de lämnade Kuwait var de klädda i arabiska kläder men när de var under transit i Turkiet bytte de till mer europeiska kläder. Vid ett återvändande riskerar han att på nytt utsättas för förföljelse från myndigheternas sida. Han riskerar också att bestraffas för den illegala utresan. Han lider av diabetes och saknar möjlighet att betala för den vård han behöver. Eftersom han är bidoon och inte finns i några register skulle han sannolikt inte släppas in i Kuwait och det föreligger därför ett pratiskt verkställighetshinder av icke övergående natur anses föreligga.

4 Sida 4 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM ÖM I MALMÖ Migrationsverket Migrationsverket anser att överklagandet ska avslås och anför bl.a. följande. De dokument som Khaled Agab Hassan gett in är av så låg dokumentteknisk kvalitet att de varken styrker eller gör hans uppgivna identitet sannolik. Khaled Agab Hassan har inte gett in något pass eller andra resehandlingar och det kan inte anses utrett när och hur han reste ut ur Kuwait eller att han har rest ut illegalt. Vad Khaled Agab Hassan uppgett om hur han passerat resekontrollerna är inte trovärdigt. Mot denna bakgrund vidhåller Migrationsverket att Khaled Agab Hassan inte kan anses ha gjort sannolikt att han är en bidoon. Av tillgänglig landinformation framgår att det finns två kategorier av bidooner, registrerade och oregistrerade. De registrerade har bättre möjligheter att få tillgång till arbete, skola, sjukvård och kan också få resehandlingar utfärdade. Om domstolen skulle bedöma det sannolikt att Khaled Agab Hassan är bidoon får omständigheterna i målet anses tala för att han tillhör de registrerade. De oregistrerade bidoonerna lever under så eländiga förhållanden att han sannolikt inte skulle kunnat skrapa ihop $ om han tillhörde denna grupp. Khaled Agab Hassan eller hans vänner har inte tagits på bar gärning i samband med att de skrivit på husväggarna. Det är inte klarlagt varför hans vänner greps eller att det skulle finnas någon koppling till det politiska engagemanget. Den uppgivna politiska verksamheten har också varit på en mycket låg nivå och det kan inte anses sannolikt att myndigheterna skulle ha ett särskilt intresse för honom vid ett återvändande. Khaled Agab Hassans val av utreseort talar också för att han inte kände någon allvarlig sub-

5 Sida 5 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM UM I MALMÖ jektiv fruktan, i så fall hade han sannolikt valt en mindre välbevakad utreseort. Khaled Agab Hassans ohälsa är inte av så allvarligt slag att den skulle kunna ge skäl för uppehållstillstånd. Det kan inte heller anses klarlagt att något praktiskt verkställighetshinder föreligger då Khaled Agab Hassan inte har gjort sannolik sin identitet eller vilken status han har i landet. Målets handläggning Migrationsdomstolen har hållit muntlig förhandling. DOMSKÄL Tillämpliga bestämmelser framgår av det överklagade beslutet. Khaled Agab Hassan har anfört att han i hemlandet utsatts för allvarlig diskriminering och övergrepp från myndighetsföreträdare på grund av att han är bidoon. Khaled Agab Hassan har vidare uppgett sig vara eftersökt av polisen då han deltagit i otillåten politisk verksamhet. Vid ett återvändande fruktar Khaled Agab Hassan fortsatta övergrepp från myndigheterna och i värsta fall för sitt liv. Migrationsdomstolen har i första hand att ta ställning till om Khaled Agab Hassan kan anses ha gjort sannolikt att han är bidoon och i så fall om han tillhör de oregistrerade eller registrerade inom denna samhällsgrupp. Migrationsdomstolen anser i likhet med Migrationsverket att de handlingar Khaled Agab Hassan har gett in till styrkande av sin identitet är av enkel beskaffenhet och att dessa inte i sig kan styrka eller göra hans identitet sannolik. Av Migrationsverkets ID-enhets utredning framgår emellertid att

6 Sida 6 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM U M I MALMÖ ingivet födelsebevis i någon mån talar för att det är en äkta handling medan referenser saknas för bidoonkort och hälsokort varför någon äkthetsbedömning inte kunde göras avseende dessa. Migrationsdomstolen anser emellertid att ingivet bidoonkort får anses överrensstämma till sin karaktär och utformning med vad som framgår av rapporteringen (Lifos nr 20879), varför kortet inte kan frankännas allt värde trots att det är av enkel beskaffenhet. Vidare framgår av landinformationen i målet att bidooner i Kuwait i allmänhet har stora svårigheter att erhålla identitetshandlingar av högre kvalitet eller annan dokumentation i form av vigselbevis, körkort eller liknande. En bidoon från Kuwait kan således i de flesta fall inte antas ha någon möjlighet att med handlingar från hemlandet göra sin identitet och grupptillhörighet sannolik. En sammanvägd bedömning av Khaled Agab Hassans egen berättelse och vad som framgår av de ingivna handlingarna måste därför göras. Khaled Agab Hassan har såväl under utredningen hos Migrationsverket som vid den muntliga förhandlingen beskrivit de förhållanden vilka han och hans familj som oregistrerade bidooner levt under i Kuwait. Han har beskrivit hur de förvägrats skolgång, sjukvård och rätten att arbeta i det kuwaitiska samhället. Vidare har han berättat om hur hans far försökt utfå medborgarskap men inte lyckats samt hur familjen varit beroende av enskilda kuwaitiers välvilja för att klara försörjningen. Khaled Agab Hassans berättelse i denna del har varit detaljerad, sammanhängande och utan inbördes motstridigheter. Vad Khaled Agab Hassan uppgett överrensstämmer också väl med vad som framgår av tillgänglig landinformation om bidooners situation i Kuwait. Migrationsverket har ifrågasatt att Khaled Agab Hassan, om han vore en oregistrerad bidoon, skulle kunnat få ihop en så stor summa som $ för att finansiera sin flykt. Migrationsdomstolen finner emellertid inte anledning att ifrågasätta att Khaled Agab Hassan även som oregistrerad bidoon på angivet sätt kunde samla ihop det belopp som smugglaren krävde. Migrationsdomstolen anser mot denna bakgrund

7 Sida? FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM UM I MALMÖ att vad Khaled Agab Hassan anfört är tillräckligt för att göra sannolikt att han är en oregistrerad bidoon. Förhållandena för särskilt de oregistrerade bidoonerna i Kuwait är mycket svåra. Den omfattande systematiska diskriminering som gruppen enligt tillgänglig landinformation utsätts för i form av bl.a. begränsningar att förtjäna sitt uppehälle, uteslutande från utbildningssystemet och inskränkningar i tillgången till sjukvård kan vara att jämställa med förföljelse i utlänningslagens mening. I samband med den muntliga förhandlingen har Khaled Agab Hassan dessutom lämnat nya uppgifter om hur han 2009 greps av polisen då han som bidoon inte tilläts arbeta. Khaled Agab Hassan har varit mycket ingående redogjort för vad som utspelade sig under tiden han var frihetsberövad och de allvarliga övergrepp som han då utsattes för och beskskrivningen har enligt migrationsdomstolen präglats av trovärdighet. Khaled Agab Hassan har därutöver lämnat en rimlig förklaring till varför han inte tidigare berättat om händelsen varför det enligt migrationsdomstolen finns anledning att fästa tilltro till hans uppgifter. Migrationsdomstolen gör alltså bedömningen att Khaled Agab Hassan tillhör gruppen oregistrerade bidooner i Kuwait vilka utsätts för allvarlig diskriminering i samhället. Därutöver har Khaled Agab Hassan gjort sannolikt att han personligen på grund av sin tillhörighet till denna samhällsgrupp i hemlandet har gripits av polis och utsatts för allvarliga övergrepp. Mot denna bakgrund anser Migrationsdomstolen att Khaled Agab Hassan gjort sannolikt att han redan på denna grund hyser en välgrundad fruktan för att, om han återvänder till Kuwait, på nytt skulle komma att utsättas för sådan förföljelse i egenskap av oregistrerad bidoon som utgör skäl för flyktingskap. Något som tyder på att ett relevant och rimligt internflyktsalternativ skulle finnas för Khaled Agab Hassan har inte visats. Det har inte heller framkommit att Khaled Agab Hassan omfattas av någon av uteslutandegrunderna i 4 kap. 2 b utlänningslagen. Khaled Agab Hassan ska

8 Sida 8 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM UM I MALMÖ därmed beviljas permanent uppehållstillstånd samt flyktingförklaring och resedokument. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 3110) / OP7 f f * Smet Svensso I avgörandet har även nämndemännen Einar Critén, Ingegärd Hagelin och Vlado Somljacan deltagit.

9 Migrationsverket Asylprövningsenhet l i Malmö Beslut Beteckning Linda Norling /11 Ärende om uppehållstillstånd m.m. Sökande Agab Kassan, Khaled, född , m, medborgare i Okänt Adress: Tjädervägen 2c Lgh 025, Ekenässjön Offentligt biträde: Frank Thorstensson, Advokatfirman Wilensky & Partners, Stora Nygatan Malmö Beslut Migrationsverket beslutar att avslå ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd inte bevilja flyktingstatusförklaring, alternativ skyddsstatusförklaring eller övrig skyddsstatusförklaring avslå ansökan om resedokument utvisa dig, med stöd av 8 kap. 7 utlänningslagen (2005:716) utvisningen ska verkställas genom att du reser till Kuwait, om du inte visar att något annat land kan ta emot dig bevilja det offentliga biträdet Frank Thorstensson trettontusenniohundratjugofyra (13 924) kronor i ersättning, varav kronor är moms. Staten står för ersättningen till Frank Thorstensson och den betalas ut av Migrationsverket. Migrationsverket Asylprövnlngsenhel 1! Malmö Besöksadress Östra Farmvågen 5 Postadress Box 3147 SE Malmö Telefon Telefax E-post Hemsida Organlsalionsnr Dokumerrtid:

10 Beteckning /11 Ansökan m. m. Du reste in i Sverige den 2 november 2010 och ansökte om asyl samma dag. Senare har du även ansökt om resedokument. Eftersom du har åberopat skyddsskäl ska Migrationsverket, utöver ditt behov av skydd, även pröva din rätt att få flyktingstatusförklaring, alternativ skyddsstatusförklaring eller övrig skyddsstatusförklaring. Som grund för din ansökan åberopar du i huvudsak följande. Du har krävt bidooners rättigheter genom att skriva om ditt missnöje på myndighetsbyggnader. Vid ett återvändande till Kuwait riskerar du att bli förföljd, misshandlad, fängslad, torterad eller dödad utan en rättvis rättegång då du är en regimfientlig bidoon som har lämnat landet illegalt. För att styrka din identitet har du inkommit med bidoonkort, bevis över din födsel och hälsokort. En språkanalys har genomförts i ärendet. Av analysrapporten framgår att din språkliga bakgrund med mycket hög säkerhetsgrad bedöms vara i Kuwait. Din uppgivna språkliga bakgrund bedöms ha mycket hög sannolikhetsgrad. Till stöd för ditt skyddsbehov har du inkommit med kallelse till polis i Kuwait daterad 12 oktober I ärendet har asylutredning genomförts och slutyttrande har inkommit från det offentliga biträdet. Skälen för beslutet identitet och hemvist Migrationsverket har vid sin prövning att först ta ställning till om den sökande gjort sin identitet och sitt uppgivna medborgarskap eller hemland sannolikt (Migrationsöverdomstolen UM ). Migrationsverket konstaterar att det bevis om födsel och det hälsokort som du har inkommit med inte är fotoförsedda. Därmed kan de inte styrka eller göra din identitet sannolik. Beträffade id-kortet för bidooner är detta av så enkel beskaffenhet att inte heller det kan styrka eller göra din identitet sannolik. Du har således inte styrkt eller gjort sannolik din identitet. Då id-kortet för bidooner har ett lågt bevisvärde, då en språkanalys inte kan visa att en person är bidoon och då Migrationsverket nedan har ifrågasatt din allmänna trovärdighet har du enligt Migrationsverkets bedömning inte heller styrkt eller gjort sannolikt att du är bidoon (statslös från Kuwait). Migrationsverket konstaterar att det är okänt vilket medborgarskap du har. Därför ändrar verket sin registrering i utlänningsdatabasen angående ditt medborgarskap från "statslös" till "okänt". Migrationsverket bedömer dock att du genom resultatet från språkanalysen har gjort sannolikt att din språkliga bakgrund är hemmahörande i Kuwait. Då det inte har framkommit att du skulle vara hemmahörande i något annat land prövas därför ditt ärende mot förhållandena i Kuwait, där du själv anfört att du är Ookumerrtid:

11 Beteckning /11 hemmahörande. Rättsregler rörande skyddsbehov, statusförklaring och resedokument Av 4 kap. l utlänningslagen framgår att med flykting avses en utlänning som befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför att han eller hon känner välgrundad fruktan för att förföljas på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp. För att bedömas som flykting ska han eller hon inte kunna använda sig av sitt lands skydd eller på grund av sin fruktan inte vilja göra det. Det är ingen skillnad om det är myndigheterna som är ansvariga för att han eller hon riskerar att utsättas för förföljelsen eller om myndigheterna inte kan antas erbjuda trygghet mot förföljelse från enskilda personer. En flykting har rätt att få resedokument enligt 1951 års konvention angående flyktingars rättsliga ställning. En flykting ska enligt 4 kap. 3 utlänningslagen erhålla flyktingstatusförklaring. En utlänning som inte är flykting bedöms som alternativt skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 utlänningslagen, om han eller hon har lämnat sitt land därför att det finns grundad anledning att anta att han eller hon i hemlandet skulle löpa risk att straffas med döden eller utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning eller han eller hon som civilperson skulle löpa en allvarlig och personlig risk att skadas på grund av urskillningslöst våld med anledning av en yttre eller inre väpnad konflikt. För att bedömas som alternativt skyddsbehövande ska han eller hon inte kunna använda sig av sitt lands skydd, eller på grund av den risk som nämns ovan, inte vilja göra det. Det är ingen skillnad om det är myndigheterna som är ansvariga för att han eller hon löper sådan risk eller om myndigheterna inte kan antas erbjuda trygghet mot att utsättas för sådan risk genom handlingar från enskilda personer. En person som är alternativt skyddsbehövande ska enligt 4 kap. 3 a första stycket utlänningslagen erhålla alternativ skyddsstatusförklaring. En utlänning som inte är flykting eller alternativt skyddsbehövande bedöms som övrig skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 a utlänningslagen, om han eller hon lämnat sitt land därför att han eller hon behöver skydd på grund av en yttre eller inre väpnad konflikt eller på grund av andra svåra motsättningar i hemlandet känner välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp, eller inte kan återvända till sitt hemland på grund av en miljökatastrof. Det är ingen skillnad om det är landets myndigheter som inte kan ge skydd i en konflikt eller om myndigheterna inte kan antas erbjuda trygghet mot övergrepp från enskilda personer. En person som är övrig skyddsbehövande ska enligt 4 kap 3 a andra stycket utlänningslagen erhålla övrig skyddsstatusförklaring. Dokumentid:

12 Beteckning /11 Flyktingar, alternativt skyddsbehövande och den som bedöms vara övrig skyddsbehövande har enligt 5 kap. l utlänningslagen rätt till uppehållstillstånd. Migrationsverkets bedömning avseende skyddsbehov, statusförklaring och resedokument Som skäl för din asylansökan har du sammanfattningsvis anfört följande. Du är av arabisk etnicitet och muslim. Du har haft din hemvist i Al Janra. Du har jobbat med får, du arbetade åt din pappas vänner. Anledningen till att du är bidoon är att du ärvt det av din far. Ni var från början fårherdar och nomader. Din pappa var under eller 1960-talet bland dem som inte räknades som medborgare. Din pappa har försökt att erhålla medborgarskap i Kuwait men har inte fått det. Din pappa dog Det var helt omöjligt för honom att bli medborgare. Han fick inte medborgarskap och du kommer inte heller att få det. Det är meningslöst att ansöka om medborgarskap. Du har inte ansökt om medborgarskap. Sedan 1960-talet beviljar inte Kuwait någon bidoon medborgarskap, med undantag från fotbollsstjärnor. Därför har du inte försökt om att bli medborgare i Kuwait. Informerad av Migrationsverkets utredare om att det finns rapporter om bidooner som har ansökt och blivit medborgare i Kuwait har du uppgett att det är möjligt och att de personerna kanske har varit med i militären eller i poliskåren länge. Det är inte alla som kan bli medborgare. Du börjar bli gammal. Du har många barn och de frågar varför de inte får gå i skola. De undrar varför ni inte har saker som andra personer har. Dina barn är inte småbarn längre. De har inte levt ett acceptabelt liv. Om de blir sjuka har ni inte råd med sjukvård. Allt du behöver är ett land att leva i tillsammans med dina barn, så dina barn kan gå i skola och skaffa sig jobb. Du lider själv av diabetes och medicinen är dyr. Kuwaitiska medborgare får diabetesmedicinen gratis medan du måste betala dyrt för den. Det är orättvist. Myndigheterna bryr sig inte om lagen. Man kan riskera att straffas hårt för småsaker. Personer började sedan skriva på byggnader om de rättigheter som de ville erhålla. Som bidoon får man inte ens registrera sitt äktenskap. Djuren behandlas bättre än bidooner i Kuwait. I mars 2010 var det en demonstration utanför parlamentet. Polisen kom till platsen, slog demonstranterna och grep dem. Du och andra män träffades och diskuterade i "gästhus" att ni ville ha samma rättigheter som de kuwaitiska medborgarna. Er grupp var liten, ni bestod av fem personer inklusive dig. Det går inte att kräva rättigheter inom lagliga kanaler. Ni ansåg att situationen för er inte kunde fortsätta så som den var. Därför tänkte även ni skriva på myndighetsbyggnader, där ni vet att beslutsfattare körde förbi. Varannan eller var tredje dag skrev ni något. Ni skrev olika saker, bland annat att ni behöver rättvisa, att ni är deras barn eller syskon, att ni är födda i Kuwait precis som de kuwaitiska medborgarna. Ni visste vad detta skulle leda till. Den 15 oktober 2010 skulle ni träffas på en visst ställe klockan 20 för att Dokummfld:

13 Beteckning /11 börja skriva. När du lite försenad kom dit fick du reda på an poliserna hade tagit de andra tre killarna i din grupp. På platsen var bara två killar kvar, som inte var med i din grupp. Dessa personer brukade komma till gästhuset. De berättade för dig att de hade sett när personer i din grupp hade blivit gripna och att poliserna frågat efter dig. Du vet inte vad som har hänt med de personer som blev gripna i din grupp. Du begav dig direkt därifrån och ringde då din kusin som sade att poliserna hade frågat efter dig i din bostad vid 20-tiden samma dag. Din fru sade till poliserna att du var ute och att hon inte visste när du kom hem. Poliserna sade inte något mer. De sade inte varför de frågade efter dig. Din familj vet inte om din politiska verksamhet. Du tog dig direkt till ladan där fåren var. Du var i sovrummet som fanns intill ladan. Din kusin kom med mat till dig. Du befann dig där i två dagar. Därefter började du flytta runt hos dina olika kusiner fram till den l november 2010, då sade din kusin att detta var den sista natten och att du sedan skulle fly därifrån. Under de två veckorna som du gömde dig hade du inte direktkontakt med din fru, men via din kusin hade du kontakt med henne. Din kusin berättade då om din familjs situation. Din kusin berättade inte om huruvida han kände till kallelsen under den tiden. På fråga om någon var hemma hos dig och sökte efter dig under de två veckorna som du var gömd och om det hände något annat har du uppgett att du bara fick höra att poliserna sökte dig, du vet inte när eller vid hur många tillfällen. Du tror att det är säkerhetspolisen som sökt efter dig. Det gäller ju landets säkerhet. Polisen brukar kalla och sedan överlämna ärendet till säkerhetstjänsten. Du lämnade Kuwait den 2 november Du flög från Kuwaits internationella flygplats. Smugglaren ordnade allting. Han tog hand om pass och biljett. Passet var grönt, ett saudiarabiskt pass. Förmodligen var det förfalskat. Du tittade inte i passet och vet därför inte om det var ditt fotografi och dina personuppgifter i passet. Du lämnade aldrig något fotografi till smugglaren. Du tror att smugglaren hade kontakter med personer på flygplatsen. Ni blev aldrig kontrollerade på något sätt utan gick bara rakt förbi säkerhetskontrollen. Smugglaren pratade och skrattade tillsammans med en av de som brukade stämpla passen. Det verkade som om de kände varandra. Tjänstemannen önskade smugglaren en trevlig resa. Efter att du kom till Sverige har du fått kallelsen till polisen hitskickad, som är inlämnad till verket. Du vet inte när familjen fick kallelsen. Av kallelsen framgår följande. Handlingen är daterad den 12 oktober Du är kallad till polishuset och du ska infinna dig där den 13 oktober Handlingen är utfärdad av inrikesdepartementet. Stämpeln innehåller ett namn på en officer. Vidare har du uppgett att poliserna kom hem till din bostad med kallelsen, men du vet inte när det var. Du har inte haft någon direktkontakt med din fru sedan du kom till Sverige. Det är din kusin som du har haft kontakt med. Han berättade inget om kallelsen. Då Migrationsverkets utredare under utredningen anförde att stämpeln på handlingen ser ut att vara utskriven från en dator uppgav du att stämpeln är stämplad på handlingen och inte utskriven från dator. När utredaren vidare konstaterade att kallelsen skulle vara utfärdad den 12 oktober, du skulle inställa dig hos Dokumorrtld:

14 Beteckning /11 myndigheten den 13 oktober 2010 och att du den IS oktober 2010 ännu inte hade erhållit kallelsen har du uppgett att myndigheterna inte är så noga med datum. De behöver inte ha lämnat kallelsen i förväg, innan du skulle ha inställt dig hos dem enligt kallelsen, utan kan ha väntat med att gripa dig. Kallelser är helt värdelösa i praktiken. Myndigheterna skriver ett datum men agerar sedan på ett annat sätt. De väntar med att gripa hela gruppen för att inte riskera att någon ska gömma sig. Kallelsen är ett bevis på att myndigheterna arbetar. Du vet inte vad myndigheterna tänkte när de skrev kallelsen eller varför de skickade den sent. De hade redan tagit dina kompisar och sökt efter dig innan poliserna överlämnade din kallelse. Med handlingen vill du visa att myndigheterna söker dig. Vid ett återvändande till Kuwait riskerar du fängelse och där behandlas man illa. Du riskerar fängelse eftersom du har lämnat landet illegalt och att du har ställt krav mot regeringen angående din avsaknad av rättigheter. Du riskerar även att inte bli insläppt i Kuwait eftersom du inte är medborgare i landet och inte har några kuwaitiska handlingar. Det var redan dåligt innan du lämnade landet, du behandlades illa. Om du återvänder kommer det att bli mycket värre. Ni kräver inte mer än att bli registrerade och behandlade som vanliga medborgare. Ni har inga stora politiska program och tänker inte förändra stora saker i landet. Ni vill bara leva som andra. När Migrationsverket prövar en ansökan krävs det att två olika förutsättningar är uppfyllda för att uppehållstillstånd ska kunna beviljas. Den ena förutsättningen är att de skäl som den sökande åberopar är tillräckliga för att kriterierna för skydd ska vara uppfyllda. Den andra förutsättningen är att den sökande gör sin asylberättelse sannolik och trovärdig (prop :25 s 98). Den sökande kan göra sin berättelse sannolik antingen genom inlämnad skriftlig bevisning eller genom att han eller hon bedöms vara trovärdig och därför ska tillerkännas bevislättnadsregeln om tvivelsmålets fördel (benefit of the doubt). En sökandes berättelse bör godtas om den är sammanhängande, detaljerad och inte är inbördes motstridig, samt överensstämmer med aktuell landinformation. (Jfr Migrationsöverdomstolen UM och ) Migrationsverket har först att ta ställning till om du genom inlämnad skriftlig bevis har gjort sannolikt ett skyddsbehov. Så som ovan angivits har du till stöd för ditt skyddsbehov inkommit med en handling till styrkande av att du kallats till polisen. Migrationsverkets ID-enhet har undersökt den i ärendet inlämnade kallelsen. Av ID-enhetens utlåtande framgår huvudsakligen följande. Kallelsen består av ett vanligt vitt kontorspapper och är av enkel beskaffenhet. De uppgifter som är iförda med blått och tjänstemannens signatur i den nedre vänstra delen är skrivna med blå bläckpenna. Statsvapnet, den svarta texten och stämpeln i den nedre vänstra delen av kallelsen som ska föreställa en bläckstämpel med tjänstemannens namnuppgift och grad är framställda i en bläckstråleskrivare vid ett och samma tillfälle. Man förväntar sig möjligen att en kallelse ska vara producerad i någon typ av värdetryck och inte i bläckstråleskrivare, som är OokumenM:

15 Beteckning /11 tillgänglig för alla på den öppna marknaden. Man förväntar sig inte heller att en bläckstämpel är producerad med en bläckstråleskrivare. Om man spekulerar i an originalhandlingarna var slut och därför kopierar upp ett antal så ska en bläckstämpel fortfarande vara en bläckstämpel och inte framställd med hjälp av en skrivare. Normalt går det till så att tjänstemannen tar en kallelse, fyller i de nödvändiga uppgifterna, stämplar den med en bläckstämpel och signerar. Även om referenser för den aktuella handungen saknas, så har kallelsen en låg trovärdighet på grund av dess enkla utformning, brist på säkringar och stämpeln. Resultatet av undersökningen talar i någon mån för att kallelsen inte är att betrakta som en äkta handling. ID-enhetens utlåtande har kommunicerats med dig via ditt offentliga biträde. Du vidhåller att handlingen är äkta. Att Migrationsverket saknar referensmaterial ska inte läggas dig emot. Det anges i utlåtandet att kallelsen i någon mån inte är att betrakta som en äkta handling, vilket är synnerligen vagt. Den ska därmed anses som äkta till motsatsen bevisats. Mot bakgrund av vad Migrationsverket anfört ovan ifrågasätter verket ändock handlingens äkthet. Verket anser att handlingen är av mycket enkel beskaffenhet och att den har ett lågt bevisvärde. Migrationsverket bedömer vidare att denna skriftliga bevisning inte kan göra ditt behov av skydd i Sverige sannolikt. Verket har därefter att göra en bedömning av din muntliga berättelse. Migrationsverket bedömer inledningsvis att du inte har gjort sannolikt att du skulle vara av sådant intresse för myndigheterna som du gör gällande enbart på grund av att du ska ha krävt dina rättigheter genom att skriva ditt budskap på myndighetsbyggnader. Det har i ärendet inte framkommit att du skulle ha varit politiskt aktiv i någon större omfattning. Vidare konstaterar Migrationsverket att du inte vet vad som har hänt med de personer i din grupp som ska ha blivit gripna av polisen. Därtill är omständigheten att personerna ska ha blivit gripna andrahandsuppgifter. Vidare har det varken angetts varför myndigheterna frågade efter dig i din bostad eller varför myndigheterna kallade dig. Du vet inte när eller vid hur många tillfällen polisen sökte efter dig. Omständigheten att polisen ska ha frågat efter dig i din bostad rör sig enbart om andrahandsuppgifter. Därtill framstår det enligt Migrationsverkets bedömning inte som sannolikt att de kuwaitiska myndigheterna utfärdade en kallelse till dig den 12 oktober 2010 om att du skulle inställa dig hos dem den 13 oktober 2010, men att du den 15 oktober 2010 ännu inte hade erhållit kallelsen, trots att du vid den tiden bodde kvar i din bostad. Dina förklaringar till detta, att myndigheterna inte är så noga med datum, att de inte behöver ha lämnat kallelsen innan du skulle ha inställt dig hos dem, att kallelser är helt värdelösa i praktiken, att myndigheterna skriver ett datum men agerar sedan på ett annat sätt samt att de väntar med att gripa hela gruppen för att inte riskera att någon ska gömma sig, finner Migrationsverket inte är rimliga. Det är således enligt Migrationsverkets bedömning inte sannolikt att de kuwaitiska myndigheterna ska ha överlämnat en kallelse gällande dig efter att Dokumwitid:

DOM 2011-10-13 Meddelad i Göteborg

DOM 2011-10-13 Meddelad i Göteborg DOM 2011-10-13 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 526-11 Enhet 1:4 1 KLAGANDE Habib Hasani, 19920321 Ombud och offentligt biträde: Advokat Josef Osvath, Advokatfirman Josef Osvath, Box 11373, 404 28 Göteborg

Läs mer

DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg

DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg LÄNSRÄTTEN I GÖTEBORG Migrationsdomstolen Föredragande Karl Jonsson DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 1573-09 Avdelning 4 1 KLAGANDE Haider Kadem Sharif, 19751001 Ombud och offentligt biträde:

Läs mer

DOM 2010-09-14 Meddelad i Malmö

DOM 2010-09-14 Meddelad i Malmö Migrationsdomstolen, avd. 4 E Beyer DOM 2010-09-14 Meddelad i Malmö Mål nr UM 2176-10 1 KLAGANDE Malek Settah, 820314- Ombud och offentligt biträde: Advokat Eva Almström Sydvästsveriges Advokatbyrå AB

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Åsa Muller Advokatfirman Susanne Bergmyr AB Box 234 201 22 Malmö

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Åsa Muller Advokatfirman Susanne Bergmyr AB Box 234 201 22 Malmö FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I MALMÖ 2011-10-13 UM 2059-11 Migrationsdomstolen, Avd 6 Meddelad i Noah Tunbjer Malmö Sida l (4) KLAGANDE Abdul Husseini, 19900629 Ombud och offentligt biträde: Jur.kand.

Läs mer

Till dig som söker asyl i Sverige

Till dig som söker asyl i Sverige Senast uppdaterad: 2015-09-28 Till dig som söker asyl i Sverige www.migrationsverket.se 1 Reglerna för vem som kan få asyl i Sverige står i FN:s flyktingkonvention och i svensk lag. Det är som prövar din

Läs mer

DOM 2012-08-30 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-08-30 Meddelad i Göteborg Migrationsdomstolen, Avd 2 DOM 2012-08-30 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 6014-12 E, UM 6015-12 E Enhet 2:2 1 KLAGANDE Mohammad Abdul Gafur Talukder, 19430402 Misses Rokea Bekom, 19440320 Jublee Bagan Lane,

Läs mer

DOM 2011-10-04 Meddelad i Göteborg

DOM 2011-10-04 Meddelad i Göteborg DOM 2011-10-04 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 979-11 Enhet 2:4 1 KLAGANDE 1. Zolhaja Rahmatiar, 19420812 2. Hajiera Rahmatiar, 19940812 Ombud och offentligt biträde: Advokat Cecilia Kongbäck Odevall Advokatbyrå

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: jur.kand. Åsa Bergdahl Advokatbolaget Pargéus & Karström Box 1037 851 11 Sundsvall

Ombud och offentligt biträde: jur.kand. Åsa Bergdahl Advokatbolaget Pargéus & Karström Box 1037 851 11 Sundsvall Mål FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM I STOCKHOLM 2011-02-22 UM 22097-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 28 Stockholm Sida l (8) KLAGANDE 1. Mercy Osato Edionwe, 19900312 2. Grace Ais Osa Edionwe, 20090928 Aprilvägen

Läs mer

KVINNA SOM VÅLDTAGITS I HEMLANDET BEVILJAS UPPEHÅLLSTILLSTÅND

KVINNA SOM VÅLDTAGITS I HEMLANDET BEVILJAS UPPEHÅLLSTILLSTÅND KVINNA SOM VÅLDTAGITS I HEMLANDET BEVILJAS UPPEHÅLLSTILLSTÅND LÄNSRÄTTEN I SKÅNE LÄN Migrationsdomstolen Avd 6 Ingrid Widman DOM 2009-10-07 Meddelad i Malmö KLAGANDE FS, 61xxxx- Ombud och offentligt biträde:

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Advokat Lars Häggström Advokat Lars Häggström AB Kyrkogatan 24 B 803 11 Gävle

Ombud och offentligt biträde: Advokat Lars Häggström Advokat Lars Häggström AB Kyrkogatan 24 B 803 11 Gävle FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2010-07-21 UM18813-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 20 Stockholm Sida l (5) KLAGANDE Ahmed Selimovic, 820112-0691 Ombud och offentligt biträde: Advokat

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering Enhet 2:6 Mål nr Rättelse/komplettering Dom, Rättelse, Beslutat av: rådmannen Mikael Ocklind Sid 1 sista st. Ersättning ska utgå med 28 473 kr, varav 14 402 kr för arbete, 4 160 kr för tidsspillan, 4 216

Läs mer

DOM 2010-02-08 Meddelad i Göteborg

DOM 2010-02-08 Meddelad i Göteborg GÖTEBORG Richard Schober Meddelad i Göteborg Mål nr UM 3210-09 Av~e12.~3 Sida 1 (12) KLAGANDE Abdi Ali Siyaad, 19850306 Medborgare isomalia Kvarnbackavägen 8 A, läg 012 711 72 Vedevåg Ombud och offentligt

Läs mer

DOM 2010-06-16 Meddelad i Göteborg

DOM 2010-06-16 Meddelad i Göteborg DOM 2010-06-16 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 1829-10 Enhet 2:5 1 KLAGANDE 1. Amireh Alirezaei, 19670321 2. Zeinab Zavvar, 19930622 Ombud och offentligt biträde: Advokat Björn Israelsson Advokatbyrån Juricum

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Sadik Kutlu Juristfirman Sadik Kutlu AB Kungsholmsgatan 10, 2 tr 112 27 Stockholm

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Sadik Kutlu Juristfirman Sadik Kutlu AB Kungsholmsgatan 10, 2 tr 112 27 Stockholm FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr 2011-03-01 UM 20938-10 Meddelad i Enhet 22 Stockholm Sida l (6) KLAGANDE Sekretessbilagda uppgifter, se bilaga l Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Sadik Kutlu Juristfirman

Läs mer

Migrationsdomstolen bifaller överklagandet och upphäver Migrationsverkets beslut.

Migrationsdomstolen bifaller överklagandet och upphäver Migrationsverkets beslut. FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2010-10-15 UM 24608-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 29 Stockholm Sida l (6) KLAGANDE Yuusuf Abdulahi Gamuley, 950521 c/o Keyd Abd Galbeed Västerby Backe

Läs mer

KLAGANDE Ragheb Adwani, 740614. Ombud och offentligt biträde: Advokat Dan Moberg Advokatfirman Frenander AB Kungsgatan l 702 11 Örebro

KLAGANDE Ragheb Adwani, 740614. Ombud och offentligt biträde: Advokat Dan Moberg Advokatfirman Frenander AB Kungsgatan l 702 11 Örebro T^fTN/T Mål nr UM 1836-14 I STOCKHOLM \J\JNL OQJ5 "01" O 2 Avdelning 01 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Ragheb Adwani, 740614 Ombud och offentligt biträde: Advokat Dan Moberg Advokatfirman Frenander AB Kungsgatan

Läs mer

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut den 8 juni 2011, bilaga l Dnr 11-753762

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut den 8 juni 2011, bilaga l Dnr 11-753762 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I MALMÖ 2011-10-28 UM 2054-11 Migrationsdomstolen Avd 5 Meddelad i Kristina Schuchtle Malmö Sida l (7) KLAGANDE Ayaz Huseini, 19930131 Ombud och offentligt biträde: Advokat

Läs mer

DOM 2013-12-18 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-12-18 Meddelad i Stockholm Enhet 21 DOM 2013-12-18 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 6892-13 1 KLAGANDE 1. Muedin Aliji, 680720-2673 2. Mikjerem Aliji, 680513-6121 3. Semine Aliji, 020419-6869 Reginavägen 44 213 63 Malmö Ombud och

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Jessica Sunnervall Advokatfirman Salmi & Partners AB, Första Långgatan 20, 3 tr, 413 28 Göteborg

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Jessica Sunnervall Advokatfirman Salmi & Partners AB, Första Långgatan 20, 3 tr, 413 28 Göteborg FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr 2011-09-07 UM 3745-10 Meddelad i Enhet 1:4 Göteborg KLAGANDE Maher Fadel Alalooch, 19851101 Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Jessica Sunnervall Advokatfirman Salmi

Läs mer

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-03-26, se bilaga 1 Dm 9-892546. SAKEN Uppehållstillstånd m.m. enligt utlänningslagen (2005:716) - UtlL

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-03-26, se bilaga 1 Dm 9-892546. SAKEN Uppehållstillstånd m.m. enligt utlänningslagen (2005:716) - UtlL FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål m I STOCKHOLM 2010-06-18 UM 11212-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 26 Stockholm Sida 1 (4) KLAGANDE Rahil Darwish, 800331-1811 Hanna Ryds Gata 38, l tr 12950 Hägersten

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: jur.kand. Kristina Löfwall Advokaterna Nyblom & Sarvik AB Stortorget 17 211 22 Malmö

Ombud och offentligt biträde: jur.kand. Kristina Löfwall Advokaterna Nyblom & Sarvik AB Stortorget 17 211 22 Malmö FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I MALMÖ 2010-07-02 UM 1315-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Avdelning 5 Malmö Renée Andersén Sida l (6) KLAGANDE Abshir Abdi Osman, 840101 Ombud och offentligt biträde: jur.kand.

Läs mer

DOM. -ÖV O 2 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Pradipan Sambasiwan, 770616 medborgare i Sri Länka

DOM. -ÖV O 2 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Pradipan Sambasiwan, 770616 medborgare i Sri Länka KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM DOM -ÖV O 2 Meddelad i Stockholm Sida l (9) Mål nr UM 1436-07 KLAGANDE Pradipan Sambasiwan, 770616 medborgare i Sri Länka Ombud och offentligt biträde: Advokaten Christina Sebelius-Frost

Läs mer

Malmö. Ombud och offentligt biträde för 1-4: Advokat Göran Gabrielson Norrköpings Advokatbyrå HB Knäppingsborgsgatan 9 602 26 Norrköping

Malmö. Ombud och offentligt biträde för 1-4: Advokat Göran Gabrielson Norrköpings Advokatbyrå HB Knäppingsborgsgatan 9 602 26 Norrköping FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM c Mål nr I MALMÖ 2011-10- 2 O UM 2257-11 Avdelning 5 Meddelad i Malmö Sida l (4) KLAGANDE 1. Danijelallic, 810130-7323 2. Mina Ilic, 040916-4266 3. Sejdallic, 990204-2358 4. Selma

Läs mer

DOM 2013-03-21 Meddelad i Härnösand

DOM 2013-03-21 Meddelad i Härnösand Förvaltningsrättsnotarien E Landgraff Hägglöf DOM 2013-03-21 Meddelad i Härnösand Mål nr 288-13 E 1 KLAGANDE Lars Lundberg, 830412-7957 Babordsvägen 1 B, lgh 1001 891 78 Bonässund MOTPART Transportstyrelsen

Läs mer

Ombud och offentligt biträde för l - 3: Advokat Ingemar Sahlström Advokatbyrån Sahlström AB Box 2013 750 02 Uppsala

Ombud och offentligt biträde för l - 3: Advokat Ingemar Sahlström Advokatbyrån Sahlström AB Box 2013 750 02 Uppsala FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr 2010-04-27 UM13476-10 Meddelad i Enhet 21 Stockholm Sida l (8) KLAGANDE 1. Koly Chowdhury, 19780505 2. Avik Chowdhury, 20030924 3. Somik Chowdhury, 20030924 c/o Mohammed Jahangir

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Caroline Åkeson Hellborgs Juridiska Byrå Östra Hamngatan 46-48 411 09 Göteborg

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Caroline Åkeson Hellborgs Juridiska Byrå Östra Hamngatan 46-48 411 09 Göteborg FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr 2013-06-04 UM 8848-12 Meddelad i Enhet 2:4 Göteborg Sida l (11) KLAGANDE 1. Alice Otto Hoffman, 19800101 2. Salum Abudallah Obeid, 19720518 3. Abdallah Salum Obeid, 20041105

Läs mer

DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm Mål nr 14272-11 Enhet 16 1 KLAGANDE Patrik Pettersson Lännaplan 1 C Lgh 1101 621 45 Visby MOTPART Region Gotland 621 81 Visby ÖVERKLAGAT BESLUT Regionfullmäktiges i

Läs mer

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm Mål nr 6992-12 Enhet 12 1 SÖKANDE NEC Scandinavia AB, 556335-4728 Ombud: Advokaterna Thomas Lindqvist och Gustaf Swedlund Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB Box 2278

Läs mer

DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö

DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö Mål nr 6160-12 1 KLAGANDE Maria Winberg Nordström, 681201-2448 Sofierovägen 35 254 33 Helsingborg MOTPART Helsingborgs stad 251 89 Helsingborg ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfullmäktiges

Läs mer

DOM 2015-09-02 Meddelad i Göteborg

DOM 2015-09-02 Meddelad i Göteborg Avdelning 3 2015-09-02 Meddelad i Göteborg 1 KLAGANDE Valeria Helander Tidningen Faktum Chapmans Torg 1 414 54 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kommunstyrelsen i Göteborgs kommuns beslut den 2 juli 2015,

Läs mer

DOM 2013-11-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-11-26 Meddelad i Stockholm Migrationsöverdomstolen 2013-11-26 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 1590-13 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs, migrationsdomstolen,

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Arido Degavro C J Advokatbyrå AB Kungsgatan 17 961 61 Boden

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Arido Degavro C J Advokatbyrå AB Kungsgatan 17 961 61 Boden Mål FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM 2011-10-19 UM 3320-11 Meddelad i Enhet 25 Stockholm KLAGANDE Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga l Ombud: Azita Ghiasvand Röda Korsets Flyktinggrupp i Sundsvall Esplanaden

Läs mer

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg Mål nr 6078-14 Avdelning 2 Enhet 23 1 SÖKANDE Berendsen Textil Service AB, 556022-4171 Ombud: Advokat Nicklas Hansson MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö KB Box 226 201

Läs mer

KLAGANDE Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebaree, 19930424. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-06, se bilaga l Dnr 11-210399

KLAGANDE Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebaree, 19930424. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-06, se bilaga l Dnr 11-210399 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr ISTOCKHOLM 2010-05-10 UM11731-10 Migrationsdomstolen Meddelad! Enhet 21 Stockholm Sida l (5) KLAGANDE Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebaree, 19930424 Ombud: Fareeda Banyameen

Läs mer

Migrationsöverdomstolens dom den 19 mars 2013, MIG 2013:4 (mål nr UM 8680-11)

Migrationsöverdomstolens dom den 19 mars 2013, MIG 2013:4 (mål nr UM 8680-11) Bfd22 080929 1 (5) Rättslig styrning 2013-06-26 RCI 12/2013 Rättsligt ställningstagande angående Migrationsöverdomstolens dom den 19 mars 2013, MIG 2013:4 (mål nr UM 8680-11) Möjligheten att bevilja ny

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Eva Redig Advokatfirman Juhlin & Kruse HB Box 1133 251 11 Helsingborg

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Eva Redig Advokatfirman Juhlin & Kruse HB Box 1133 251 11 Helsingborg LÄNSRÄTTEN I SKÅNE LÄN Migrationsdomstolen Avd 5 Hanna Shev DOM 2009-06-25 Meddelad i Malmö Mål nr UM 133-09, UM 1532-09 KLAGANDE 1. ZEM, 76xxxx 2. JEM, 08xxxx Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Eva

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Susanne Wärnberg Kiruna Advokatbyrå Box 22 981 21 Kiruna

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Susanne Wärnberg Kiruna Advokatbyrå Box 22 981 21 Kiruna FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2010-10-12 UM13579-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 29 Stockholm Sida l (9) KLAGANDE Clarisse Kaze, 840926 c/oulfekholm Sveavägen 84, 3 tr 113 59 Stockholm

Läs mer

MOTPART Migrationsverket, Förvaltningsprocessenheten i Malmö Box 3081 200 22 Malmö

MOTPART Migrationsverket, Förvaltningsprocessenheten i Malmö Box 3081 200 22 Malmö FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I MALMÖ 2010-11-23 UM 2683-10 E Migrationsdomstolen, Avd 5 Meddelad i Malmö Carl Henrik Marcus Sida l (5) KLAGANDE 1. Fatema Hussaini, 630321-2. Jamila Safari, 920321-3. Ali

Läs mer

DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm Mål nr 18563-12 Enhet 17 1 SÖKANDE Abbott Scandinavia AB, 556046-6137 Ombud: Advokat Helén Waxberg Jur. kand. Anna Lapinska Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 1711

Läs mer

KLAGANDE Khamo Barkho Hörnan, 830222. Ombud och offentligt biträde: Jur. kand. Janne Krekola Krekola Juristbyrå Nyforsgatan 4 632 25 Eskilstuna

KLAGANDE Khamo Barkho Hörnan, 830222. Ombud och offentligt biträde: Jur. kand. Janne Krekola Krekola Juristbyrå Nyforsgatan 4 632 25 Eskilstuna Sida l (6) KAMMARRÄTTEN "D 17 C T T TT^ J3 E O JL U l Mål nr UM 82 *' 11 Migrationsöverdomstolen 2011-03-14 Avdelning 04 Meddelat i Stockholm l KLAGANDE Khamo Barkho Hörnan, 830222 Ombud och offentligt

Läs mer

DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm Enhet 15 DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm Mål nr 1107-15 1 KLAGANDE ------------- MOTPART Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet 106 30 Stockholm ÖVERKLAGAT BESLUT Socialstyrelsens beslut

Läs mer

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping Mål nr 4190-14 1 SÖKANDE Bogruppen i Östergötland AB, 556760-7360 Importgatan 24 602 28 Norrköping Ombud: advokaten Henrik Stenberg och jur. kand. Andreas Bålfors

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:20

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:20 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:20 Målnummer: UM3524-12 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-12-06 Rubrik: Lagrum: En utlänning kan inte få status som flykting, alternativt skyddsbehövande

Läs mer

DOM 2012-07-17 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-07-17 Meddelad i Stockholm DOM 2012-07-17 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 2238-11 Enhet 29 1 KLAGANDE Hany Gamal Ibrahim, 820307 c/o Shehata Hanna Raafat Bredbyplan 15, Nb 163 71 Spånga Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Rikard

Läs mer

skyddsbedömningen vid väpnad konflikt och gränsdragningen mot bestämmelsen om andra svåra motsättningar

skyddsbedömningen vid väpnad konflikt och gränsdragningen mot bestämmelsen om andra svåra motsättningar Bfd22 080929 1 (8) Rättslig styrning 2014-04-24 RCI 12/2014 Rättsligt ställningstagande angående skyddsbedömningen vid väpnad konflikt och gränsdragningen mot bestämmelsen om andra svåra motsättningar

Läs mer

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och FÖRVALTNINGSRÄTTEN D O M I S T O C K H O L M 2015-04-23 Allmänna avdelningen Meddelad i Enhet 12 Stockholm Mål nr 15899-14 Sida 1 (3) SÖKANDE Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm M O T P A R T Praktikertjänst

Läs mer

DOM 2013-09-18 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-09-18 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2013-09-18 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 795-12 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs, migrationsdomstolen,

Läs mer

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Avdelning 02 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Mål nr 2802-15 1 KLAGANDE Jonas Alsgren Nyhetsbolaget Sverige 115 79 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Folktandvården Stockholms län AB:s beslut den 11 mars 2015,

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Sveriges Utbildningsradio AB 105 10 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndighetens

Läs mer

DOM. 2015-07- 1 5 Meddelad i Göteborg. Sida l (3) Mål nr 2299-15. KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning l

DOM. 2015-07- 1 5 Meddelad i Göteborg. Sida l (3) Mål nr 2299-15. KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning l KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning l DOM 2015-07- 1 5 Meddelad i Göteborg Sida l (3) Mål nr 2299-15 KLAGANDE Åke Wirsén Väpplingvägen 17 B 227 38 Lund ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skånetrafikens beslut den 28 april

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kronofogdemyndighetens beslut den 13 september 2012 i ärende nr 833 22689-12/26, se bilaga A KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kronofogdemyndighetens beslut den 13 september 2012 i ärende nr 833 22689-12/26, se bilaga A KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN l STOCKHOLM T^ /"VN /T UvJlVL Avdelning 2 2013-01-28 Meddelad i Stockholm Mål m 7204 " 12 Sida l (3) KLAGANDE Per Hagström Nyhetsbyrån Siren Björns trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y^ ^ny r Mål nr 4267-12 I STOCKHOLM JJUiVL Avdelning 03 2012-09-21 Meddelad i Stockholm

Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y^ ^ny r Mål nr 4267-12 I STOCKHOLM JJUiVL Avdelning 03 2012-09-21 Meddelad i Stockholm Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y^ ^ny r Mål nr 4267-12 I STOCKHOLM JJUiVL Avdelning 03 2012-09-21 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Anders Johansson Aftonbladet, Rättsredaktionen Blekholmsgatan 18 105 18 Stockholm

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 "06- O 4 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 06- O 4 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 "06- O 4 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Maria Elowsson Nyhetsbyrån Siren Björns Trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

Mål nr 613541. Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm

Mål nr 613541. Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN T\r\ A /T D UIV1 Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 613541 Sida l (3) KLAGANDE Micha Velasco Box 5625 114 86 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arbetsförmedlingens beslut den 19

Läs mer

KLAGANDE 1. Sevdije Bajraktari, 660904 2. Hekuran Bajraktari, 951110. Ombud och offentligt biträde: Advokaten Mattias Myrgren Box 6 296 21 Åhus

KLAGANDE 1. Sevdije Bajraktari, 660904 2. Hekuran Bajraktari, 951110. Ombud och offentligt biträde: Advokaten Mattias Myrgren Box 6 296 21 Åhus Sida l (9) KAMMARRÄTTEN T^r^A /T JJvJlVl Mål m UM 7533-12 2013-03-22 Meddelad i Stockholm KLAGANDE 1. Sevdije Bajraktari, 660904 2. Hekuran Bajraktari, 951110 Ombud och offentligt biträde: Advokaten Mattias

Läs mer

Detta är en uppdatering av Theódoros Demetriádes dokument från den 2006-04-01, gjord av Peter Carlsson och Anna-Pia Beier 2008-10-11.

Detta är en uppdatering av Theódoros Demetriádes dokument från den 2006-04-01, gjord av Peter Carlsson och Anna-Pia Beier 2008-10-11. INVANDRAR- OCH FLYKTINGFRÅGOR Detta är en uppdatering av Theódoros Demetriádes dokument från den 2006-04-01, gjord av Peter Carlsson och Anna-Pia Beier 2008-10-11. Migrationsverket är Sveriges centrala

Läs mer

DOM 2015-09-18 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-09-18 Meddelad i Stockholm Avdelning 03 2015-09-18 Meddelad i Stockholm Mål nr 6017-15 1 KLAGANDE Siwertell AB Ombud: Advokat Matti Scheffer och jur.kand. Glenn Nyström Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB Box 5421 114 84 Stockholm

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Magnus Hellström TV4 Nyheterna Uppsala 751 09 Uppsala ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala

Läs mer

Migrationsverket Yttrande - 2012 01 10. FÖRVALTNINGSRÄTTEN l STOCKHOLM

Migrationsverket Yttrande - 2012 01 10. FÖRVALTNINGSRÄTTEN l STOCKHOLM Förvaltningsprocessenhet l i Solna Gunnar Fröberg Migrationsverket Yttrande - 2012 01 10. FÖRVALTNINGSRÄTTEN l STOCKHOLM ^ Målnr: Aktbi!: 2012-01- 1 1 Enhet: Beteckning 9993435 Akt 5.56 1/1 Kammarrätten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 juni 2013. SFS 2013:648 Utkom från trycket den 9 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms läns landstings beslut den 25 mars 2013 i ärende nr LS 1303-0450, se bilaga A. SAKEN Utlämnande av allmän handling

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms läns landstings beslut den 25 mars 2013 i ärende nr LS 1303-0450, se bilaga A. SAKEN Utlämnande av allmän handling Sida l (3) KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM T^\ /TIV /f JJU1V1 Mål nr 1941-13 Avdelning 02 2013-07-02 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Monica Kleja NyTeknik 106 12 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms läns landstings

Läs mer

Minnesanteckningar Workshop 1: asylprocessen och asylrätt

Minnesanteckningar Workshop 1: asylprocessen och asylrätt Skapad: 18e mar 2013 1 (5) Minnesanteckningar Workshop 1: asylprocessen och asylrätt 18 mar 2013 Tid: 17.00 Plats: RFSL, Sveavägen 59, 2 vån (portkod 5795) Föreläsare: Aino Gröndahl Kontaktuppgifter: (aino.grondahl@rfsl.se,

Läs mer

DOM 2015-02-04 Meddelad i Falun

DOM 2015-02-04 Meddelad i Falun Ellen Gräfnings Föredraganden DOM 2015-02-04 Meddelad i Falun Mål nr 2828-13 1 KLAGANDE Viljan Restaurang och Café AB, 556815-6086 Ombud: Victor Robertsson och Micha Velasco c/o Stiftelsen Den Nya Välfärden

Läs mer

Sida l (11) KAMMARRÄTTEN y^^-* r Mål nr UM 1173-12 I STOCKHOLM UVJIVI Migrationsöverdomstolen 2012-10-12

Sida l (11) KAMMARRÄTTEN y^^-* r Mål nr UM 1173-12 I STOCKHOLM UVJIVI Migrationsöverdomstolen 2012-10-12 Sida l (11) KAMMARRÄTTEN y^^-* r Mål nr UM 1173-12 I STOCKHOLM UVJIVI Migrationsöverdomstolen 2012-10-12 Avdelning l Meddelad i Stockholm KLAGANDE Migrationsverket MOTPARTER 1. Saduan Fathi Hassan, 010615

Läs mer

Mål nr 235441. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr 110127132357_2011-0008309196, se bilaga A

Mål nr 235441. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr 110127132357_2011-0008309196, se bilaga A KAMMARRÄTTEN F\ fmv /f D U IVl Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 235441 Sida l (5) KLAGANDE Försäkringskassan ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr

Läs mer

BARNENS HÄLSA GER FAMILJ UPPEHÅLLSTILLSTÅND. Sida 1 (14) LÄNSRÄTTEN I GÖTEBORG Migrationsdomstolen Föredraganden Jasmine Nikolovski

BARNENS HÄLSA GER FAMILJ UPPEHÅLLSTILLSTÅND. Sida 1 (14) LÄNSRÄTTEN I GÖTEBORG Migrationsdomstolen Föredraganden Jasmine Nikolovski BARNENS HÄLSA GER FAMILJ UPPEHÅLLSTILLSTÅND Sida 1 (14) LÄNSRÄTTEN I GÖTEBORG Föredraganden Jasmine Nikolovski DOM Mål nr 2009-10-12 UM 3411-08 Meddelad i Avdelning 3 Göteborg KLAGANDE 1. GG, 69xxxx 2.

Läs mer

DOM 2015-05-05 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-05 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-05-05 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 1040-14 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART 1. Kamel Kamel, 000618 2. Anil Anil, 010926 Ombud: Stefan Palmkvist Östanfors 10 739 92 Skinnskatteberg

Läs mer

DOM 2014-02-24 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-02-24 Meddelad i Stockholm KAMMARRATTEN I STOCKHOLM Avdelning 6 DOM 2014-02-24 Meddelad i Stockholm Sida l (3) Mål nr 7941-13 KLAGANDE Leif Wegerman ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms universitets beslut den 10 december 2013 i ärende

Läs mer

DOM 2012-11-30 Meddelad i Malmö

DOM 2012-11-30 Meddelad i Malmö Lena Palmér DOM 2012-11-30 Meddelad i Malmö Mål nr 11054-12E 1 SÖKANDE City laboratoriet Skanör Box 48 239 31 Skanör MOTPART Region Skåne 291 89 Kristianstad SAKEN Överprövning enligt lagen (2007:1091)

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Jur. kand. Arido Degavro C J Advokatbyrå AB Kungsgatan 17 961 61 Boden

Ombud och offentligt biträde: Jur. kand. Arido Degavro C J Advokatbyrå AB Kungsgatan 17 961 61 Boden FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2011-10-03 UM 6946-11 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 23 Stockholm Sida l (8) KLAGANDE Alisher Saidov, 19931006 Boendet, Storgatan 61 96231 Jokkmokk God man:

Läs mer

Lagrum: 1 första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.; 8 förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

Lagrum: 1 första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.; 8 förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. HFD 2013 ref 83 Personkretsen i 1 första stycket lagen om mottagande av asylsökande m.fl. omfattar också den som håller sig undan så att ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas. Lagrum:

Läs mer

Sida l (5) KAMMARRÄTTEN O "C C T T FT Mål nr UM 9578-10 I STOCKHOLM -t> /01^ U l UM 9580-10 Migrationsöverdomstolen 2011-03-10

Sida l (5) KAMMARRÄTTEN O C C T T FT Mål nr UM 9578-10 I STOCKHOLM -t> /01^ U l UM 9580-10 Migrationsöverdomstolen 2011-03-10 Sida l (5) KAMMARRÄTTEN O "C C T T FT Mål nr UM 9578-10 -t> /01^ U l UM 9580-10 Migrationsöverdomstolen 2011-03-10 Avdelning 02 Meddelat i Stockholm KLAGANDEN 1. Sekretessbelagda uppgifter A, se bilaga

Läs mer

BESLUT 2014-10-01 Meddelat i Malmö

BESLUT 2014-10-01 Meddelat i Malmö Migrationsdomstolen Avdelning 5 BESLUT 2014-10-01 Meddelat i Malmö Mål nr UM 3466-14 1 KLAGANDE Sekretess, se bilaga 2 Ombud: advokaten Ulf Öberg och EU-advokaten David Loveday Advokatfirman Öberg & Associés

Läs mer

FLYKTINGGRUPPERNAS OCH ASYLKOMMITTÉERNAS RIKSRÅD

FLYKTINGGRUPPERNAS OCH ASYLKOMMITTÉERNAS RIKSRÅD Goda råd till dig som söker asyl FLYKTINGGRUPPERNAS OCH ASYLKOMMITTÉERNAS RIKSRÅD UTGIVEN MED STÖD AV EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN i Sverige Detta är FARR Goda råd ges ut av FARR, Flyktinggruppernas och asylkommittéernas

Läs mer

DOM 2010-03-04 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-03-04 Meddelad i Stockholm 2010-03-04 Meddelad i Stockholm Mål nr Enhet 23 1 KLAGANDE 1. Aram Gulian, 710523 2. Christina Hovsepian, 730625 3. Ruben Gulian, 951017 4. Vilen Gulian, 991204 c/o Sulaiman Okasha Khalil Snapphanevägen

Läs mer

DOM 2012-03-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-03-28 Meddelad i Stockholm gas KAMMARRATTEN I-STOCKHOLM Avdelning 6 DOM 2012-03-28 Meddelad i Stockholm Sida l (2) Mål nr 1003-12 KLAGANDE SEKO Stockholm Klubb Lag & Rätt Box 1032 171 21 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndighetens

Läs mer

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket.

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket. Januari 2013 Shirin Pettersson Henare Tel: 010-4855499 Teamledare på Mottagningsenheten i Borås shirin.petterssonhenare@migrationsver ket.se Migrationsverkets uppdrag Vi prövar ansökningar från de som

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat TS. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2008-05-22 i mål B 7106-07

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat TS. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2008-05-22 i mål B 7106-07 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 maj 2010 B 2813-08 KLAGANDE IM Ombud och offentlig försvarare: Advokat TS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grov människosmuggling

Läs mer

Domstolsprocessen. i utlännings- och medborgarskapsmål

Domstolsprocessen. i utlännings- och medborgarskapsmål Domstolsprocessen i utlännings- och medborgarskapsmål Producerad av Domstolsverket Reviderad april 2010 Tryckt av AB Danagårds grafiska Dnr 404-2010 Innehåll Förord... 5 Om domstolarna... 6 Allmänna förvaltningsdomstolar...

Läs mer

DOM. 2011-09-26 Meddelad i Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 22 december 20 10 i mål nr 15004-10, se bilaga A

DOM. 2011-09-26 Meddelad i Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 22 december 20 10 i mål nr 15004-10, se bilaga A 2011-09-26 Meddelad i Stockholm Mål nr 279-11 KLAGANDE Östermalms stadsdelsnämnd i Stockholms kommun Box 24 156 104 51 Stockholm MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska centralbyrån beräknar att

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2005 Ö 4502-05 KLAGANDE AP Ombud och offentlig försvarare: Advokat TL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

DOM 2015-02-23 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-02-23 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-02-23 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 9254-13 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPARTER 1. Mikjerem Aliji, 680513 2. Muedin Aliji, 680720 3. Semine Aliji, 020419 Ombud och offentligt biträde:

Läs mer

DOM 2012-03-08 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-03-08 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 2 DOM 2012-03-08 Meddelad i Stockholm Sida l (3) Mål nr 7312-11 KLAGANDE Andreas Rocksén c/o Kalla Fakta Laika Film & Television AB Tavastgatan 16 118 24 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö Mål nr M 2516-15 KLAGANDE Miljönämnden i Malmö Stad 205 80 Malmö MOTPART Căldăraru Gheorghe c/o Centrum för Sociala Rättigheter

Läs mer

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 2012-05-29 Meddelad i Stockholm Mål nr 6068-11 KLAGANDE MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE F örvaltningsrätten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 HÖGSTA FÖRVALTNINGSSTOLENS Mål nr 3695-14 meddelad i Stockholm den 29 oktober 2014 KLAGANDE Accurate Care AS Ombud: Advokat Magnus Fridh och jur. kand. Erik Sandström Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050

Läs mer

RÄTTSFALLSREGISTER JO BESLUT - REGISTER

RÄTTSFALLSREGISTER JO BESLUT - REGISTER ASYLRÄTT - HANDBOK Asyl - migrationsrätt Ensamkommande barn Bevisbördan för att asylsökanden har den ålder som denne har uppgett. Ekonomiskt bidrag för att besöka familjen i hemlandet Ekonomiskt bidrag

Läs mer

Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011

Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011 BFD12 080926 1 (5) Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011 Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för fristadsförfattare 1 Bakgrund Med fristadsförfattare avses författare som i sina

Läs mer

DOM 2013-06-28 Meddelad i Luleå

DOM 2013-06-28 Meddelad i Luleå FÖRVALTNINGSRÄTTEN I LULEÅ Föredragande: S. Hagström DOM 2013-06-28 Meddelad i Luleå 4, ), (4.1v1G - 4, 61 7( 013o f'- 4 1 Mål nr 2441-12 D10 Sida 1 (7) KLAGANDE SCA Skog AB, 556048-2852 Ombud: Emil Leander

Läs mer

NYTT OM HBTQ-FLYKTINGAR

NYTT OM HBTQ-FLYKTINGAR NYTT OM HBTQ-FLYKTINGAR Nr 1/2014 (april 2014) Utgivet av RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter) Redaktör: Stig-Åke Petersson Migrationsverkets regleringsbrev

Läs mer

DOM. 2012-03-06 Meddelad i Göteborg. MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten/göteborg 405 12 Göteborg KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

DOM. 2012-03-06 Meddelad i Göteborg. MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten/göteborg 405 12 Göteborg KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE ...... KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning2 2012-03-06 Meddelad i Göteborg,-- ;;e:... yf)"\ Sida 1 (4) Mål nr 2086-11 KLAGANDE MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten/göteborg 405 12 Göteborg

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 2 oktober 2013 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA Ombud: BB Unionens juridiska och

Läs mer

För att vistas längre än tre månader i Sverige måste utomnordiska medborgare ha antingen uppehållstillstånd eller uppehållsrätt:

För att vistas längre än tre månader i Sverige måste utomnordiska medborgare ha antingen uppehållstillstånd eller uppehållsrätt: GRUND FÖR BOSÄTTNING För att vistas längre än tre månader i Sverige måste utomnordiska medborgare ha antingen uppehållstillstånd eller uppehållsrätt: Medborgare från annat än EU- och EES-land måste ansöka

Läs mer

DOM 2012-11-29 Meddelad i Jönköping

DOM 2012-11-29 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 1 DOM 2012-11-29 Meddelad i Jönköping Mål nr 2248-12 1 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Linköpings dom den 27 juni 2012 i mål

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 15 april 2014 KLAGANDE OCH MOTPARTER 1. AA 2. BB MOTPART OCH KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 juni 2006 B 2996-05 KLAGANDE FT Ombud och offentlig försvarare: Advokat KH MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Utvisning

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 1 oktober 2015 KLAGANDE Avonova Hälsa AB, 556500-6821 Ombud: Advokat Henrik Gallus Advokatfirman Kjällgren i Lidköping AB Älvgatan 16 531

Läs mer

DOM 2010-10-21 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-10-21 Meddelad i Stockholm DOM 2010-10-21 Meddelad i Stockholm Mål nr Enhet 27 Sida 1(1 3) KLAGANDE Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga l Ombud och offentligt biträde: Anders Sundqvist c/o Rådgivningsbyrån för asylsökande och

Läs mer