Kartläggning av brandsläckningsskum på den svenska marknaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-05-26. Kartläggning av brandsläckningsskum på den svenska marknaden"

Transkript

1 Kartläggning av brandsläckningsskum på den svenska marknaden

2 KemI:s informationssekretariat sammanställer denna sida innan tryck

3 Förord Under våren 2014 utförde Sweco på uppdrag av Kemikalieinspektionen en studie kring användningen av brandsläckningsskum i Sverige. Studien innebar att sammanställa kunskapsläget kring de brandsläckningsskum som finns på den svenska marknaden idag, med avseende på kemikalieinnehåll, användning, hantering, och destruktion. Informationen har inhämtats via telefonintervjuer med producenter, leverantörer, distributörer och nedströmsanvändare av brandsläckningsskum. Utländska aktörer har kontaktats via mail. Denna rapport är en redovisning av studien, och sammanfattar de svar som inkommit inom tidsramen för studien. Studien kan i ett senare skede utökas, se exempel i rapportens sista del. Stockholm, maj 2014

4 Låt denna sida vara tom.

5 Innehåll Sammanfattning... 6 Abstract Inledning Bakgrund Metod och Avgränsning Brandsläckningsskum Filmbildande skum Övriga brandskum Övningsskum Kartläggning av tillverkare och leverantörer Producenter Sverige Europa Övriga världen Leverantörer och distributörer Marknaden, produkterna och kundkrav Destruktion Tillverkares och leverantörers inställning till fluorerade ämnen i släckskum Nedströmsanvändare Släckmedelcentralen (SMC) Räddningstjänsten Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen Stenungsunds räddningstjänst Räddningstjänsten i storgöteborgtrakten Försvaret Flygplatser Övningsplatser Petroleumindistrin Kemikalieförteckning Förslag på vidare utredningar Litteraturförteckning Bilagor... 19

6 Sammanfattning I flera svenska kommuner har det uppdagats att dricksvattenstäkter är förorenade med perfluorerade alkylsubstanser (PFAS) som troligen kommer från användning av brandsläckningsskum, vilket har orsakat total eller delvis stängning av vattenverk och brunnar, samt tvingat vattenproducenter att installera mycket dyra filterlösningar. Brandsläckningsskum kommer fortsättningsvis i rapporten refereras till enbart som släckskum. För att kunna bedöma om dagens användning av brandskum skulle kunna ge liknande problem som tidigare orsakats av idag förbjudna substanser, finns ett behov av att få en klarare bild av hur dagens användning av brandskum ser ut. Denna rapport presenterar en genomgång av producenter och leverantörer av brandsläckningsskum som finns på marknaden idag. Fokus ligger främst på den svenska marknaden, men den europeiska marknaden är också till viss del undersökt. Information har inhämtats via telefonintervjuer med producenter, leverantörer, distributörer och nedströmsanvändare av brandsläckningsskum. Utländska aktörer har kontaktats via mail. Ett fåtal producenter för släckskum är verksamma i Sverige idag. Producenterna försäkrar att deras produkter följer svensk lagstiftning, och att de inte innehåller perfluoroktansulfonat (PFOS). Aktörerna är väl medvetna om problematiken kring PFOS i brandskum, men konstaterar att dagens produkter inte innehåller PFOS eller ämnen som kan brytas ner till PFOS. Kunskapen om övriga PFAS får dock hos många anses vara låg. Bland de aktörer som ingår i studien förekommer inte direktimport från producenter utanför EU eller USA, utan det skum som används, produceras i EU och USA. Det är dock möjligt att importen ser annorlunda ut på andra delar av EU-marknaden. Utifrån den information som framkommit från kontakter tagna i denna studie verkar det som att skum idag används i liten omfattning och har begränsats, både vid övning och vid riktig brand, eftersom tillstånd från kommunen krävs för att använda skum vid övning. En aktör uppgav dock att deras användning av skum ökar, då användningsområdet för skummet har utvidgats. Informationen representerar ett urval av nedströmsanvändare och inte en fullständig kartläggning. Information om inköpta eller använda kvantiteter över tid har inte efterfrågats. Inköpsrutinerna hos nedströmsavvändarna varierar. Inom exempelvis försvaret är inköpen hårt reglerade, medan inköpen sker decentraliserat inom räddningstjänsten. Destruktion av skum sker framförallt hos SAKAB, men i något fall också hos Stena. Idag blandas släckskummet vid användning, vatten blandas med koncentrat på plats. Tidigare var produkten färdigblandad. Detta kan vara av betydelse vid jämförande av inköpsvolymer från olika tidsperioder. Släckskum som finns på den svenska markanden kan innehålla en mängd olika tillsatser, dock är informationen om exempelvis fluortensider ofta betraktad som konfidentiell. Information saknas därför till stor del om eventuella ingående perfluorerade ämnen som är en typ av fluortensid. Producenterna ser de ingående komponenterna/tillsatserna som en affärshemlighet, och söker därför heller inga patent på sina produkter. De kan dock tänka sig att lämna ut informationen i speciella fall, mot sekretessavtal. 6

7 Abstract Perfluorinated compounds polluting drinking water, due to previous firefighting activities, has recently become a problem of public concern. In order to assess whether the current use of firefighting foam could give rise to similar problems as those caused by previous use, there was a need for information on today's use of fire foam. This report presents a review of manufacturers and suppliers of firefighting foams available on the market today. The main focus is on the Swedish market, but the European market is also partly investigated. Information was collected through telephone interviews with producers, suppliers, distributors and downstream users of fire-fighting foams. Foreign operators were contacted by . A small number of producers of firefighting foams are operating in Sweden today. Producers undertake that their products do not contain PFOS, but comply with Swedish law. Producers, distributors and users are well aware of the problems associated with PFOS in firefighting foams, but knowledge of other problems associated to similar types of perfluorinated compounds can be considered to be low. None of the participants in this study imported products from outside the EU or the United States. However, it is possible the import situation is different in other parts of the EU market. Based on the information obtained from contacts made in this study, it looks like the use of foam has been limited, and is currently used only in small scale, both for practice and real fire, since permission is required from the municipality to use foam in exercises. The data represents a sample of downstream users and does not fully cover the Swedish market. The purchase procedures of firefighting foam are strongly regulated for some users, while completely decentralized for others, resulting in a variety of foams used in Sweden. Firefighting foams available on the Swedish market can contain a variety of additives; however the information on the active ingredients, such as fluorinated substances is often regarded as confidential. Producers see the in-depth content as a trade secret, and therefore do not seek patents on their products. They can, however, share the information provided a confidentiality agreement. 7

8 1 Inledning Denna rapport presenterar en genomgång av producenter och leverantörer av brandsläckningsskum som finns på marknaden idag. Fokus ligger främst på den svenska marknaden, men den europeiska marknaden är också till viss del undersökt. Rapportens syfte är att ge en klarare bild av hur dagens användning av brandskum ser ut, för att kunna bedöma om dagens användning av brandskum skulle kunna ge liknande problem som de som uppstått på grund av brandskum baserade på perfluoroktansulfonat (PFOS). Genom kontakter med producenter, leverantörer och nedströmsanvändare har information inhämtats om marknaden för brandsläckningsskum, tillsammans med information kring brandskummens kemikalieinnehåll, användning, hantering och destruktion. 1.1 Bakgrund Perfluorerade alkylsubstanser (PFAS) är en stor grupp ämnen vilka har producerats och använts i stor skala sedan ca 50-talet. Först i början av 2000-talet kom insikten om deras miljöpåverkan och insikten har sedan dess stadigt ökat. PFAS är extremt persistenta ämnen som är vattenlösliga, men ändå har förmåga att ansamlas i levande organismer och orsaka toxiska effekter. De är vitt spridda i miljön och återfinns i såväl människor och djur, som i sjöar och dricksvatten. I flera svenska kommuner har det uppdagats att dricksvattenstäkter är förorenade med PFAS som troligen kommer från användning av brandsläckningsskum (Aqueous Film Forming Foam AFFF, för klass B bränder), vilket har orsakat total eller delvis stängning av vattenverk och brunnar, samt tvingat vattenproducenter att installera mycket dyra filterlösningar. Det finns idag inga gränsvärden för PFAS i dricksvatten men Livsmedelsverket har tagit fram en åtgärdsgräns om 90 ng/l för summan av sju (7) PFAS, vilka listas i Tabell 1. Tabell 1:Livsmedelsverkets rekommendation för ämnen att inkludera vid undersökning av PFAS i dricksvatten. Summan av dessa 7 PFAS bör inte överstiga åtgärdsgränsen 90 ng/l i dricksvatten. Kemiskt namn Perfluorbutansulfonat Förkortning PFBS Perfluorhexansulfonat PFHxS Perfluoroktansulfonat Perfluorpentanoat Perfluorhexanoat Perfluorheptanoat Perfluoroktanoat PFOS PFPeA PFHxA PFHpA PFOA Användning av PFAS i brandskum är idag reglerad endast för ämnet PFOS inom EU. Brandskum innehållande >0.001 vikt-% PFOS får ej säljas efter juni 2008, och ej användas efter juni 2011 (Regulation 850/2004). 8

9 För den nya generationen brandsläckningsskum finns det olika uppgifter om det kemiska innehållet som har ersatt PFOS-innehållande brandskum. Det kan exempelvis vara baserat på andra fluorerade ämnen såsom telomeralkoholer (FTOH), 6:2 FTS, PFOA, eller dodecafluor- 2-metylpentan-3-on. I många fall betraktas dock information om det faktiska innehållet som konfidentiell information. 1.2 Metod och Avgränsning Uppgifter om tillverkare och leverantörer av brandskum har hämtats via information utifrån kemikalieinspektionens Rapport 6/06 (Kemikalieinspektionen, 2006), Tema Nord 2013:542 (Nordiska Rådet, 2013), samt sökningar på nätet, kontakter med kemikalieindustri och nedströmsanvändare. Information har insamlats via telefonsamtal med svenska leverantörer och nedströmsanvändare, och via mail till europeiska aktörer. Säkerhetsdatablad för brandskum har samlats in från kontaktade producenter, leverantörer och nedströmsanvändare. Information har inhämtats om kemikalieinnehåll i produkter, samt kundernas eventuella krav på kemikalieinnehållet. Information har även insamlats från svenska nedströmsanvändare, gällande vilka produkter som används och hur produkterna köps in, hanteras och destrueras. Miljöbedömning av produkter har ej ingått i kartläggningen. 1.3 Brandsläckningsskum De specifika släckmedel i skum består av bland annat tensider som sänker ytspänningen så att släckmedlet kan tränga in i det brinnande ämnet. Vissa skumtyper lägger sig som en hinna över den brinnande vätskan och kväver elden. Anledningen till att fluortensider används är att dessa tål väldigt höga temperaturer, och har en väldigt bra filmbildande förmåga. Användningen av PFAS i brandsläckningsskum är idag reglerat inom EU endast för PFOS. PFOS i brandsläckningsskum har till viss del ersatts med andra per- eller polyfluorerade ämnen. Det finns olika typer av skum, avsedda för speciella syften. I denna rapport gjordes ett försök att åtskilja filmbildande skum ifrån övriga skum. Det framgår dock inte alltid från säkerhetsdatabladet huruvida skummet är filmbildande eller ej, varför släckskum inte alltid är möjliga att kategorisera Filmbildande skum Filmbildande skum kallas AFFF (Aqueous Film Forming Foam). Skummet bildar ett täcke som lägger sig på vätskeytan och förhindrar avdunstning och värmestrålning. Fluortensiderna i skummet bildar en film mellan vattnet och vätskan, vilket gör skummet mer lättflytande och förbättrar skummets förmåga att försegla och förhindra avdunstning. Släckskummet finns ofta i tre olika koncentrationer 1; 3 eller 6 % inblandning i vatten. Högre koncentration ger normalt en högre släckeffekt. Filmskum används huvudsakligen för storskalig släckning inom brandförsvar, räddningstjänst vid flygplatser samt hos högriskindustrier. 9

10 Filmbildande skum löses upp av polära vätskor (tex alkoholer). För att förhindra upplösning tillsätter man polysackarid. Polysackariden fungera som en barriär och lägger sig som ett skikt mellan fluorfilmen och den brännbara vätskan. Dessa skum betecknas som alkoholresistenta skumvätskor (ARC) Övriga brandskum Inom gruppen övriga brandskum finns bland annat detergentskum och skum för fettbränder. Detergentskum används av räddningstjänsten vid konventionell brandbekämpning. Dessa kan sedan genom tillsatser bli filmbildande och alkoholresistenta skumvätskor Övningsskum Farhågor finns att dagens skumvätskor trots förbud mot PFOS kan innehålla ämnen som påverkar miljön och är svårnedbrytbara i naturen. Många av skumvätskorna som används vid brandövningsplatser är trots detta samma släckskum som används vid olyckor, fast utspädda till en lägre koncentration. Allt fler kommuner förbjuder därför brandövningar med skumvätska. Flera leverantörer erbjuder därför så kallade övningsskum, där antalet aktiva komponenter reducerats till ett minimum, för att minska miljöpåverkan från släckskummet. 2 Kartläggning av tillverkare och leverantörer Information om tillverkning och distribution av skum har insamlats via telefonsamtal med svenska leverantörer och producenter, samt via mail till europeiska aktörer. Förteckning över kontaktade producenter och leverantörer återfinns i bilaga Producenter Sverige I Sverige finns två producenter av brandskumsvätska/kemikalier: Fomtec AB och Kempartner. Fomtecs fabrik ligger i Helsingborg. Fomtec distribuerar sina produkter på den internationella marknaden, och distribution till den svenska marknaden sker via Dafo som också är delägare i Fomtec. Fomtec har också produktion i Norge. Kempartner har sin tillverkning i Vadstena. De tillverkar filmbildande skum, både med och utan fluortensider. Deras största kund är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). De brandskum som inte innehåller fluortensider innehåller istället silikonbaserade kemikalier. Kempartner efterfrågar hårdare lagstiftning för innehållet i brandskum, och uttrycker en oro för de fluortensider som kan finnas i brandskum Europa I Europa finns flera tillverkare, där Dr Sthamer, Angus, Solberg är några av de större producenterna. Dr Sthamer är enligt uppgifter den tredje största leverantören i världen på brandskum. Bolaget är lokaliserat i Hamburg, Tyskland. Dr Sthamer levererar produkter till bland annat Presto i Sverige. 10

11 Angus har även ett dotterbolag som producerar brandsläckningsskum, Kerr Fire. Angus producerar flera sorters skum; bland annat AFFF, Protein-skum och FFFP. Produktionen sker i Storbritannien, Frankrike och USA. (Angus Fire, 2014). Angus säljer till den svenska marknaden via bolaget Kidde Sweden. Solberg tillverkar skum och har lokala distributörer i flera länder inom Europa, dock ej i Sverige. Nordic Fire and Rescue Service är en norskt/svenskt producent. Skumkoncentratet som säljs produceras i Spanien av VS Focum, eller köps från One Seven of Germany GmbH i Tyskland. Kunder är kommunala brand- och räddningstjänster, industribrandkår samt MSBs olika brandskolor Övriga världen Flera av de största släckskumstillverkarna finns i USA, däribland bolagen Tyco Fire Protection Products, Du Pont samt National Foam. Tyco Fire Protection Products är en stor aktör och producerar flera märken, däribland Ansul. Den största mängden produceras i USA och i Italien, sedan sker beredning i flera andra länder. Nästan alla Tyco Fire Protection Products släckskum är telomer-baserade och innehåller fluortensider, undantaget är produkten HIEX. Fullständig förteckning över produkter och deras säkerhetsdatablad presenteras på företagets hemsida. Företaget svarar via mail att varken deras eller dotterbolaget Chemguards produkter kan ge upphov till perfluor oktansyra (PFOA 1 ) eller dess derivat. Chemguard är ett dotterbolag till Tyco, och levererar släckskum till 60 länder, däribland till alla EU-medlemmar. Vilka kvantiteter av skum man producerar/levererar eller vilka kunder man har, lämnar företaget inte ut. Du Pont levererar inte släckskumprodukter till varken Sverige, eller några andra nordiska länder. Efter upptäkten av problematiken med PFOS väcktes många frågor och farhågor i media gällande släckskum. Branschen i USA ansåg att många felaktiga publikationer fluktuerade och flera tillverkare och leverantörer beslöt sig för att forma en förening, FFFC, fire fighting foam coalition, för att utbilda och informera allmänheten och myndigheter om släckskum. I FFFC styrelse sitter företagsrepresentanter från alla ledande släckskumsbolag såsom Angus Fire, Ansul, Chemguard, Du Pont, Dynax och National foam. (Fire Fighting Foam Coalite, 2014). Något liknande finns inte på den svenska marknaden. Ett ytterligare samarbete finns mellan Angus Fire, Eau et Feu (franskt bolag), National Foam och Angus Fire Engineering. 2.2 Leverantörer och distributörer Den svenska marknaden för släckskum domineras av leverantörerna Presto, Dafo och Kidde. Presto köper större delen av sina produkter från Dr Sthamer (Hamburg, Tyskland) och ABC Fire Protection (England). ABC Fire Protection är specialiserade på handbrandsläckare. Presto köper vid behov även in produkter från mindre europeiska tillverkare, ej specificerat vilka. 1 Oklart om de i detta fall egentligen menar PFOS 11

12 Dafo är delägare i Fomtec och distribuerar Fomtecs produkter på den svenska marknaden, till flygplatser, oljehamnar och räddningstjänsten. Kidde köper in den största mängden släckskum från England, från Angus, och levererar till industrier, kustbevakning och räddningstjänst i Sverige. De har två olika typer av skum, varav ett proteinbaserat, som ska vara mer miljövänligt. De har inget eget lager, utan köper in på beställning. Beroende på kundens önskemål levereras produkten i tank, bulk, container eller dunk. Man använder sig av SAKAB för destruktion, och hjälper även sina kunder med destruktion. Mängduppgifter för den svenska marknaden har inte gått att få fram genom leverantörerna. Det skum som används av aktörerna som ingår i denna studie produceras i EU och USA. Direktimport från producenter utanför EU, ser inte ut att förekomma. Det är dock möjligt att importen ser annorlunda ut på andra delar av EU-marknaden Marknaden, produkterna och kundkrav Efter 2003 används inte PFOS i släckskum enligt de leverantörer som kontaktats i denna studie. Kemikalierna som idag används är PFOS-lika substanser i form av det som ospecifikt kallas för fluortensider. Kemikalierna som används ska inte kunna brytas ner till PFOS, utan de hävdas vara biologiskt nedbrytningsbara 2. Fluortensider används eftersom de tål hög värme. Producenterna påpekar också att samma fluortensider som idag finns i släckskum även kan återfinnas i kläder, teflonpannor etc. Vissa kunder (tex Swedavia) ställer krav på att produkterna inte ska innehålla några fluortensider alls. För Swedavias räkning kontaktade Presto därför sin leverantör, Dr Sthamer, och bad dem utveckla en produkt utan fluortensider. Produkten fungerar bra, dock krävs det en större mängd för att uppnå samma släckprestanda. Presto ser att markanden för skum utan fluortensider ökar. Kempartner säljer, förutom till Sverige, även släckskum till Norge. Norge ställer högre miljökrav på produkterna än vad svenska inköpare gör, och köper inte in släckskum som innehåller fluortensider. Efter kontakt med Dafo svarar de att ytterst få kunder ställer miljökrav. Kraven är ställda på att produkten ska kunna släcka de bränder de är avsedda att släcka. Förfrågningar om Dafos släckskum innehåller PFOS förekommer dock Destruktion Brandsläckare och koncentrat som inte använts och skickats tillbaka från kunden efter att sista användningsdatum passerats skickas till SAKAB. SAKAB bränner skummet under hög temperatur. Leverantörerna anger en hållbarhet på skummet om ca 5 år, vilket baserar sig på tidigare bestämmelser i samarbete med SP- Sveriges tekniska forskningsinstitut. Information som framkom i kontakterna med en producent säger dock att släckskum kan hålla i upp till 50 år, och därför inte borde behöva destrueras i någon större omfattning. Fomtec erbjuder sina kunder en service där de årligen kan testa släckskummens prestanda, för att på så sätt se när destruktion är nödvändig. Det förekommer fortfarande att skum som förefaller innehålla PFOS skickas in för testning (framförallt från kunder på marknaden i östra Europa). Fomtec meddelar då kunden att släckskummet bör destrueras. 2 Oklart om de här menar fullständigt nedbrytning, eller nedbrytning endast i något steg 12

13 2.3 Tillverkares och leverantörers inställning till fluorerade ämnen i släckskum Svenska tillverkare och leverantörer är väl medvetna om problematiken gällande PFOS och konstaterar att dagens produkter inte innehåller PFOS eller kan brytas ner till PFOS. Fomtec har enligt utsago aldrig använt PFOS i sina släckskum, utan andra fluortensider. Idag använder man sig av polyfluorerade tensider. Dessa är dock inte riktigt lika bra som de perfluorerade (fullständigt fluorerade) tensiderna, men fullt acceptabelt för marknaden. Forskning och utveckling sker hela tiden, och Fomtec har en långsiktig vision om att fasa ut fluortensiderna då marknaden alltmer efterfrågar detta. Fluorfria släckskum har dock nackdelar som långsammare släckning, och att större mänger släckskum måste användas. Flera av leverantörerna i kartläggningen menar att debatten kring perfluorerade ämnen i släckskum har blivit vinklad, och att det saknas grund för flera av påståendena kring dess miljöfarlighet. Leverantörerna anser att felaktiga publikationer gällande farligheten med släckskum har förekommit. Ingen liknande förening som den amerikanska intresseorganisationen FFFC har dock bildats för att tillvarata leverantörernas intressen. I ett pressmeddelande från Nordic Fire & Rescue Service AS sägs det att alla släckskum som idag används inom EU och EEA inte innehåller några miljögifter eller är bioackumulerbara. Man ser inte att några liknande problem som tidigare fanns med PFOS ska uppkomma. Representanter från myndigheter, forskning och leverantörer har tidigare haft möten tillsammans där man har diskuterat problematiken kring PFAS och PFOS. Presto hänvisar bland annat till ett möte som genomfördes 2006, se deltagarlista i bilaga 2. Fortsatt branschdialog efterfrågas av branschen. 3 Nedströmsanvändare Nedströmsanvändare av släckskum har kontaktats för att få en bild över inköp, användning och destruktion av släckskum. Kontaktade användare innefattar räddningstjänster, flygplatser, försvaret, släckmedelscentralen (SMC), MSB, övningsplatser samt tillverkande industrier. Förteckning över kontaktade nedströmsanvändare finns i bilaga 1. Dessa nedströmsanvändare står för den största användningen av släckskum inom Sverige och har valts ut för att ge en representativ bild över hur släckskum används och hanteras inom Sverige. I avsnitt presenteras svaren från respektive aktör. Släckskum används bland annat för att förhindra spridning av exempelvis petroleumprodukter vid bilbrand då risken för spridning är stor. Rutiner för inköp av släckskum varierar mellan de olika nedströmsanvändarna. Hos de flesta nedströmsanvändarna utförs inköpen genom tidigare kontakter snarare än genom upphandlingar. Försvaret täcker dock allt sitt behov av släckskum via Försvarets materielverk, vars inköp är starkt reglerade. Vid byte av en släckningsprodukt kan det behövas byte av utrustning, varför det krävs utredningar innan en produkt kan bytas mot en annan. Släckskum destrueras av SAKAB eller Stena. Ofta finns redan avtal mellan användaren och mottagaren för farligt avfall och destruktion av släckskum ingår i avtalet. Ibland fungerar leverantörer som en mellanhand och tar tillbaka uttjänta produkter från användarna. En användare uppger att de testar prestandan årligen för att inte i onödan destruera brukbart släckskum. 13

14 3.1 Släckmedelcentralen (SMC) Oljebolagen i Sverige bildade 1994 företaget Släckmedelscentralen SMC AB i syfte att förebygga och släcka bränder på oljedepåer. SMC har investerat i utrustning samt träffat avtal med lokala räddningstjänster om beredskap och drift av den operativa verksamheten. Utöver ägarna har även andra företag som lagrar och hanterar petroleumprodukter tecknat samarbetsavtal med SMC. SMC tillhandahåller kompetens och utrustning för bränder och olyckor inom oljeindustrin. SMC har avtal med räddningstjänsterna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall och utrustning för släckning finns på dessa platser. I Malmö och Sundsvall förvaras 32 m 3 skumvätska på respektive ort och i Stockholm och Göteborg förvaras 40 m 3 på respektive ort. Bränder som kan uppstå inom oljeindustrin är svårbekämpade, och ställer höga krav på de produkter som används för släckning. Inblandningen av alkohol i bensin försvårar släckningen med traditionella släckskum och kräver istället ett alkoholbeständigt skum. SMC använder olika släckskum i de olika regionerna. I norra och västra regionen används Alcoseal FFFP-AR från Kidde Sweden, och i södra regionen används Arc Miljö från Dafo. Även Östra regionen har kontaktats men återkom ej med svar inom ramen för denna studie. Släckskum används idag av SMC i liten omfattning vid släckning och har begränsats, både vid övning och vid riktig brand. SMC får inte öva med släckskum i Sverige utan får åka till Frankrike för att kunna genomföra övningar med släckskum. Lyckligtvis är olyckorna väldigt få och därmed används liten mängd släckskum. De viktigaste kraven som SMC ställer på släckskum vid inköp är att produkten kan användas i deras utrustning och har lång hållbarhetstid, samt uppfyller gällande lagstiftningskrav. 3.2 Räddningstjänsten Räddningstjänsten i Stenungsund, Storgöteborg, Räddningstjänst Syd (Malmö) och Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen (Härnösand) har kontaktats. De kontaktade räddningstjänsterna använder olika produkter, eftersom inköpen sker lokalt. Krav från räddningstjänsterna ställs på att produkterna ska följa svensk lagstiftning. Inom räddningstjänst Syd används idag mindre mängder släckskum då strängare krav ställs på användningen. Inom räddningstjänst syd förvaras ca 8 m 3 skumvätska Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen Inom Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen (HKÅ) används allt mindre släckskum. Idag använder man 5 olika släckskum, men främst två: Moussol APS-P och One Seven Class A (övriga skum innefattar två typer av One Seven Class B-AFFF samt Sthamex SVM). Både Moussol och One Sevena används när de brinner i byggnader. Moussol är en alkoholbeständig skumsort som sedan ett antal år tillbaka finns i samtliga förstabilar. Tidigare fanns detergentskum i bilarna, men användningen av detergentskum har sjunkit mycket senaste åren. Detergentskum används vid övning och vid skarpt läge för byggnadsbränder. Inköp sker via Nordic Fire & Rescue service, och via Höga kusten airport som man har ett samarbete med. Inköp av släckskum beror av ekonomi samt tillgängligheten vid kontakt med flygplatsen. One Seven är relativt ny, eftersom tillhörande bil för släckning sattes i drift för ca 2 år sedan. 14

15 3.2.2 Stenungsunds räddningstjänst Stenungsunds räddningstjänst består av en deltidsbrandkår och kommunen har avtal gällande släckning med de petrokemiska industrierna som finns i kommunen. Avtalet Skumsystem Stenungsund reglerar användning och finansiering av utrustning och förbrukningsmaterial. Räddningstjänsten använder Arc Miljö (ca 56 m 3 ). Vid en olycka startar aktivt släckarbete alltid ute på industrin innan räddningstjänsten kommen till platsen. Räddningstjänsten i Stenungsund testar årligen skummets släckförmåga. Övning sker framför allt utan släckskum, och när övning sker med skum så används de äldsta släckskummen (de som närmar sig sista förbrukningsdag). Inom räddningstjänsten i Stenungssund finns en arbetsgrupp som tittar på forskning kring släckskum inför eventuella framtida byten av produkter. Räddningstjänsten i Stenungsund har bara haft en släckinsats sedan Räddningstjänsten i Stenungsund har kontrakt med SAKAB för eventuell destruktion av släckskum Räddningstjänsten i storgöteborgtrakten Inom räddningstjänsten i storgöteborgtrakten ser man en ökning av skumanvändningen. Anledningen tros vara en tidigare okunskap gällande hur släckskum kan användas, samt vilka effekter skummet har. Deras nya produkt, A-skum från Dafo, har en bra släckprestanda och troligen kommer användingen att öka. A-skum är en släckvätska som består av kolvätetensider och retardenter vilket ger mycket hög släckeffekt. Produkten är vätande och används tillsammans med tryckluft vilket gör att produkten fastnar på brinnande objekt och inte bara rinner undan. Räddningstjänsten använder även ett alkoholresistent släckskum och ett detergentskum för etanol och byggnadsbränder, dock i väldigt liten omfattning. Det är ett aktivt val att använda släckskum då man blandar produkten på plats. De alkoholresistenta skumvätskorna är dyrare och därmed vill man inte använda skummet om de inte behövs. Vid övning krävs tillstånd för att använda släckskum, dock får A-skum användas vid övning utan tillstånd. 3.3 Försvaret Försvarets flygplatser har egen räddningstjänst. Inom försvaret får endast en produkt användas, Sthamex-AFFF 3%. Produkten köps från Presto men tillverkas av Dr Sthamer i Tyskland. Beställning sker via FMV och krav ställs enligt Försvarssektorns kriteriedokument kemiska ämnen, kemiska produkter och varor. Vid övning inom Blekinge flygflottilj (F17, Ronneby) används i regel bara vatten, i ytterst få undantagsfall används skarpt släckskum, för att påvisa skummets släckningseffekt. Skumkoncentrat för produkterna lagras i originalförpackning stående på invallade pallar. På Malmens flygplats (Lidköping) finns skumkoncentrat i samtliga räddningsfordon. Blandning sker endast vid skarpt läge på plats, dvs. vid brand i petroleumprodukter. För andra typer av bränder används vatten. Övning sker på försvarets övningsplats i Halmstad, där får man inte använda släckskum utan övning sker bara med vatten. F21 Luleå kontaktades också men återkom ej med svar inom tidsramen för denna studie. 3.4 Flygplatser Kontakt har tagits med Bromma flygplats och Arlanda flygplats. 15

16 Under 2010 genomfördes en provtagning av flygplatsens brandbilar som visade att det fortfarande fanns rester kvar av PFOS i bilarnas tankar. Under juni 2011 sanerades därför samtliga brandbilar på Arlanda. Efter utförd sanering infördes ett nytt fluorfritt brandsläckningsskum (Moussol 3/6-FF) i brandbilarna. Det nya brandskummet bildar koldioxid och vatten när det bryts ner (Swedavia, 2014). Swedavia har beställt ett specialtillverkat släckskum från sin tillverkare Presto. Swedavia ville ha en produkt fri från fluortensider. Presto kontaktade sin leverantör, Dr Sthamer, och bad dem utvecklat en produkt utan fluortensider. På Arlanda flygplats får man öva med släckskum, dock ej på Bromma flygplats. Skumvätskan levereras och förvaras på 1 m 3 fat inom invallat område. Destruktion sker via de entreprenörer som Swedavia har avtal med. 3.5 Övningsplatser MSB ansvarar för 2 övningsplatser där övning och utbildning med släckskum sker, Revinge och Sandö. På både Revinge och Sandö pågår utredningar gällande förekomsten av PFOS i miljön. På MSB Revinge används OneSeven och Unifoam Bio Yellow vid släckning av brand på övningsfältet. Arc Miljö och Fomtec AFFF 3-6% används vid förevisningar inom brandlab. Leverantörer är Kempartner AB, Nordic fire & rescue service och DAFO Brand AB. Vid inköp ställs krav på att produkten ska vara miljövänlig men ändå fungera för sitt ändamål samt måste bedömas fungera i det biologiska reningsverket som finns på övningsplatsen. I det fall någon produkt ska avvecklas, hanteras detta via destruktion enligt avtal med Stena Metall. På Sandö har inte släckskum innehållande PFOS och PFOA använts sedan slutet på åttiotalet. Mellan 1988 till 2011 har i huvudsak övningsskum Sthamex använts för att 2012 övergå till One Seven. MSB Sandö har löpande kontakt med Tekniska kontoret vid Kramfors kommun och lämnar varje år in en miljörapport till kommunen. På Sandö används idag OneSeven som köps från Nordic Fire and Rescue Service. Swedish Rescue Training Service, (SRTC) Skövde, är en numera privatägd övningsplats som tidigare tillhörde Räddningsverket. På SRTC sker övning och utbildning för räddningstjänstpersonal och personal vid industri/företagsräddningstjänster. SRTC använder OneSeven från Nordic Fire and Rescue Service, kunderna får inte ta med egna produkter utan SRTC ansvarar alltid för de produkter som används. 3.6 Petroleumindistrin Preem (i Göteborg och Lysekil) och Nynäs (Nynäshamn) raffinaderier kontaktades för information deras beredskap och eventuella handering av släckskum, men återkom tyvärr inte med svar inom tiden för denna studie. 4 Kemikalieförteckning Inom denna kartläggning har säkerhetsdatablad för släckskum samlats in, både från svenska leverantörer samt från nedströmsanvändare. En förteckning över de släckskum som framförallt förekommer på den svenska marknaden återfinns i bilaga 3. I bilagan listas olika släckskum tillsammans med tillgänglig information om tillverkare, leverantör, nedströmsanvändare och kemikalieinnehåll 16

17 Producenterna marknadsför en stor mängd släckskum, och en fullständig förteckning har inte varit möjlig att göra inom ramen för denna studie. Säkerhetsdatabladen i sin helhet kan laddas ned från respektive producent. Det framgår inte alltid utifrån säkerhetsdatabladen vilken typ av släckskum det rör sig om (filmbildande, övningsskum eller liknande), varför det inom ramen för denna studie varit svårt att kategorisera listade släckskum. Släckskum som finns på den svenska markanden kan innehålla en mängd olika tillsatser, dock är informationen om fluortensider ofta betraktad som konfidentiell. Information saknas därför till stor del om eventuella ingående perfluorerade ämnen. Flera producenter och leverantörer pekar på nedbrytbarhet hos de ingående kemikalierna, vilket i sin tur kan ge en ledtråd om att det inte är fullfluorerade alternativ som används, utan ämnen som till viss del kan brytas ned såsom exempelvis 6:2 FTS. I en kolumn i bilaga 3 markeras om släckskummet anges innehålla fluortensider. Observera dock att fluortensider kan finnas i släckskum trots att detta inte är angivet i säkerhetsdatabladet. Producenterna ser det ingående innehållet som en affärshemlighet, och söker därför heller inte patent på sina produkter. De kan dock tänka sig att lämna ut informationen i speciella fall, mot sekretessavtal. Uppgifter finns om produktion av nya, mycket PFOS-lika kemikalier från Kina. Ingen av aktörerna i denna studie direktimporterar produkter ifrån länder utanför EU eller USA. Dock har inte uppgifter om varifrån producenterna köper in sina kemikalier efterfrågats i denna studie. 5 Förslag på vidare utredningar I arbetet med den föreliggande studien har frågor väckts kring flera områden som skulle kunna fördjupas i en utvidgad studie. Fördjupade studier för de olika typerna av nedströmsanvändare skulle kunna inkludera fler aktörer och mer omfattande kartlägga exempelvis tillvägagångssätt och rutiner för destruktion och för omhändertagande av släckvatten vid övning. Rutiner för destruktion hos användare och avfallsmottagare (SAKAB, Stena) skulle kunna undersökas. Svarfrekvensen via mailkontakt med utländska tillverkare har i denna studie varit låg. I en vidare studie skulle utländska tillverkare och nedströmsanvändare kunna kontaktas per telefon för att få en tydligare bild över den europeiska marknaden för släckskum. Det ser ut att finns bredare användningsområden för de nya produkter som har omtalats i denna undersökning. En fördjupad studie skulle kunna se på hur detta påverkar användningen av släckskum. Det har även framkommit att en del, men inte alla kommuner ställer krav på tillstånd för övning med skum. En vidare studie skulle kunna titta på vilka krav som de olika kommunerna ställer för dessa tillstånd, vad som styr tillstånden, och om kraven bör regleras. Norge har striktare regler för släckskum. En genomgång av dessa regler skulle kunna visa om dessa även skulle kunna appliceras i Sverige. 17

18 6 Litteraturförteckning Angus Fire. (den ). Hämtat från Angus Fire: Apeland, D. (den ). Nordic Fire & Rescue Service. Hämtat från Nordic Fire & Rescue Service- Klart vi ska debatera om skum: Fire Fighting Foam Coalite. (den ). Hämtat från FFFC: Kemikalieinspektionen. (2006). Perfluorerade ämnen- användningen i Sverige. Rapport 6/06. Nordiska Rådet. (2013). Per- and polyfluorinated substances in the Nordic Countries. Tema Nord 2013:542. Swedavia. (den ). Hämtat från PFOS: 18

19 7 Bilagor Bilaga 1: Förteckning över kontaktade producenter, leverantörer och nedströmsanvändare Bilaga 2: Deltagarlista branschmöte 2006 Bilaga 3: Kemikalieförteckning 19

Kartläggning av brandsläckningsskum PM 3/14. kemikalieinspektionen.se

Kartläggning av brandsläckningsskum PM 3/14. kemikalieinspektionen.se Kartläggning av brandsläckningsskum PM 3/14 kemikalieinspektionen.se Kemikalieinspektionen är en myndighet under Miljödepartementet. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt för att utveckla lagstiftning

Läs mer

RVR Restverdiredning Finans Norge, RVR og Hedemarken brannvesen. Morgan Palmquist Miljörestvärdeledare +46(0)705-564232 www.rvr.nu

RVR Restverdiredning Finans Norge, RVR og Hedemarken brannvesen. Morgan Palmquist Miljörestvärdeledare +46(0)705-564232 www.rvr.nu RVR Restverdiredning Finans Norge, RVR og Hedemarken brannvesen Morgan Palmquist Miljörestvärdeledare +46(0)705-564232 www.rvr.nu Skumproblematik under ytan Foto Polisen Bakgrund Skum är kontroversiellt

Läs mer

PFOS ur tillsynsmyndighetsperspektiv GENERALLÄKAREN

PFOS ur tillsynsmyndighetsperspektiv GENERALLÄKAREN PFOS ur tillsynsmyndighetsperspektiv GENERALLÄKAREN 2014-11-26 Agenda Generalläkaren- Vem är det? -PFOS lagstöd och styrning -PFAS-användning i verksamheter -Erfarenheter och tillsynstips Generalläkarens

Läs mer

Övningsverksamhet. Räddningstjänsten, Försvarsmakten och Fygplatser: Skumandvändning Tung Mellan Lätt. Fokus. Miljötänk. Reglering.

Övningsverksamhet. Räddningstjänsten, Försvarsmakten och Fygplatser: Skumandvändning Tung Mellan Lätt. Fokus. Miljötänk. Reglering. Övningsverksamhet Då Räddningstjänsten, Försvarsmakten och Fygplatser: Skumandvändning Tung Mellan Lätt Fokus Miljötänk Reglering Styrning 1 Uppdragsbeskrivning gällande studier 2014 Risker för människa

Läs mer

Användning av brandsläckningsskum som innehåller högfluorerade ämnen i Sverige 2014-2015 PM 1/16. kemikalieinspektionen.se

Användning av brandsläckningsskum som innehåller högfluorerade ämnen i Sverige 2014-2015 PM 1/16. kemikalieinspektionen.se Användning av brandsläckningsskum som innehåller högfluorerade ämnen i Sverige 2014-2015 PM 1/16 kemikalieinspektionen.se Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen. Vi arbetar i Sverige, inom

Läs mer

6:2 FTS och andra PFAS som inte ingår i Livsmedelsverkets åtgärdsgräns, men som uppmätts i råoch dricksvatten

6:2 FTS och andra PFAS som inte ingår i Livsmedelsverkets åtgärdsgräns, men som uppmätts i råoch dricksvatten LIVSMEDELSVERKET PM 1 (6) 6:2 FTS och andra PFAS som inte ingår i Livsmedelsverkets åtgärdsgräns, men som uppmätts i råoch dricksvatten Sammanfattning En genomgång av ett antal rapporter/artiklar gällande

Läs mer

Remissyttrande gällande förslag på nationella regler för högfluorerade ämnen i brandsläckningsskum (M2016/00120/Ke)

Remissyttrande gällande förslag på nationella regler för högfluorerade ämnen i brandsläckningsskum (M2016/00120/Ke) 1/6 Remissyttrande Datum Dnr Mottagare 2016-04-04 00540-2016 Enligt sändlista Ert Dnr M2016/00120/Ke Handläggare Direkt Bengt Fjällborg 0765386060 Kf bengt.fjallborg@havochvatten.se Remissyttrande gällande

Läs mer

Klart vi skal debatera om skum!!

Klart vi skal debatera om skum!! Klart vi skal debatera om skum Men baserat på fakta och inte grundlösa antaganden. Daniel Apeland, VD Nordic Fire & Rescue Service, AS Bo Andersson och Peter Bergh har fått fritt fram i Swedish Firefighter

Läs mer

Brandskum som möjlig förorenare av dricksvattentäkter och ytvattenförekomster. Syftet med detta PM är att sammanfatta:

Brandskum som möjlig förorenare av dricksvattentäkter och ytvattenförekomster. Syftet med detta PM är att sammanfatta: 1 Brandskum som möjlig förorenare av dricksvattentäkter och ytvattenförekomster Bakgrund och syfte Högfluorerade ämnen inom ämnesgruppen kallad PFAS har förorenat dricksvatten i flera kommuner och några

Läs mer

Studiebesök Stockholm Arlanda Airport Erfarenheter om PFAS

Studiebesök Stockholm Arlanda Airport Erfarenheter om PFAS Studiebesök Stockholm Arlanda Airport Erfarenheter om PFAS Nätverket Renare Mark 24 mars 2015 Malin Fridlund Swedavia AB Innehåll Om Swedavia Erfarenheter Vårt arbete med PFAS Framåtblick Tillståndsansökan

Läs mer

Skumanvändning vid räddningstjänsten

Skumanvändning vid räddningstjänsten Skumanvändning vid räddningstjänsten - och dess påverkan på dricksvatten Cecilia Leman & Elin Persson Department of Fire Safety Engineering Lund University, Sweden Brandteknik Lunds tekniska högskola Lunds

Läs mer

Miljöpåverkan av släckmedel Anna Kärrman MTM Forskningscentrum

Miljöpåverkan av släckmedel Anna Kärrman MTM Forskningscentrum Miljöpåverkan av släckmedel Anna Kärrman MTM Forskningscentrum Innehåll Släckmedel innehåll och miljöeffekter Bildning av farliga produkter vid släckning med olika släckmedel Tack till kollegorna: Filip

Läs mer

Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2020 Jan Hammar

Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2020 Jan Hammar Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2020 Jan Hammar Varför en handlingsplan för en giftfri vardag? bly bisfenol A kvicksilver kadmium allergiframkallande biocider högfluorerade kemiska ämnen ämnen

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Definitioner och begrepp Version

Definitioner och begrepp Version Definitioner och begrepp Version 1 2012 07 06 Definitioner i miljöbalken, miljötillsynsförordningen och Reachförordningen samt förklaring av några andra begrepp Definitioner i miljöbalken Blandning: en

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater Utveckling av energimarknader i EU Utveckling av energimarknader i EU politik och framgångsrika medlemsstater Jonas Norrman & Anders Ahlbäck Vision för Västsverige Visionen är att göra Västsverige till

Läs mer

Utredningen om spridning av PFASföroreningar. dricksvatten (M 2015:B)

Utredningen om spridning av PFASföroreningar. dricksvatten (M 2015:B) Utredningen om spridning av PFASföroreningar i dricksvatten (M 2015:B) Förord Ett 20-tal forskare uppmanade regeringen i maj 2014 att skyndsamt tillsätta en kommission för att utreda bakgrunden till och

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Studie av brandsläckningsmedel ur ett miljöperspektiv

Studie av brandsläckningsmedel ur ett miljöperspektiv Studie av brandsläckningsmedel ur ett miljöperspektiv Anna Kärrman, Örebro universitet Nina Wennström, Ramböll Sverige AB Sida 1 av 16 På uppdrag av MSB och Kemikalieinspektionen har Örebro universitet

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Tillsynsrapport Kemikalier i arbets- och profilkläder

Tillsynsrapport Kemikalier i arbets- och profilkläder Sida 1 (5) 2014-03-24 Handläggare Mari Fagerholm Telefon: 08-508 28 163 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-04-08 p. 24 Förvaltningens förslag till beslut 1. Godkänna rapporten 2. Överlämna rapporten

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

PFAS i sommarstugeområde i Luleå

PFAS i sommarstugeområde i Luleå LIVSMEDELSVERKET RISKVÄRDERING Dnr 2015/08062 1 (6) Anders Glynn Sanna Lignell Risk- och nyttovärderare PFAS i sommarstugeområde i Luleå Sammanfattning De redovisade totalhalterna av PFAA i de mest förorenade

Läs mer

Förslag till nationella regler för högfluorerade ämnen i brandsläckningsskum Remiss från Miljö- och energidepartementet Remisstid den 29 april 2016

Förslag till nationella regler för högfluorerade ämnen i brandsläckningsskum Remiss från Miljö- och energidepartementet Remisstid den 29 april 2016 PM 2016:76 RV (Dnr 110-215/2016) Förslag till nationella regler för högfluorerade ämnen i brandsläckningsskum Remiss från Miljö- och energidepartementet Remisstid den 29 april 2016 Borgarrådsberedningen

Läs mer

Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare

Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare 2011-05-16 Bilaga 2 Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Reach trädde i kraft 1 juni 2007 och är än så länge under infasning. Delar av Reach gäller

Läs mer

PM 1 (8) 2012-05-10 577-3654-12. Inventering av brandövningsplatser

PM 1 (8) 2012-05-10 577-3654-12. Inventering av brandövningsplatser PM 1 (8) 2012-05-10 577-3654-12 Inventering av brandövningsplatser Bakgrund Sedan slutet av 1990-talet pågår en rikstäckande inventering av förorenade områden i Sverige. Det är länsstyrelserna som utför

Läs mer

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Om larmet går Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Almer Oil & Chemical Storage AB Statoil Fuel & Retail Sverige AB Boliden Mineral AB St1 Energy AB OK-Q8 AB Vopak Sweden

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund. Exponering för perfluorerade ämnen (PFAS) i dricksvatten i Ronneby kommun. Rapport nr 8/2014

Arbets- och miljömedicin Lund. Exponering för perfluorerade ämnen (PFAS) i dricksvatten i Ronneby kommun. Rapport nr 8/2014 Rapport nr 8/2014 Arbets- och miljömedicin Lund Exponering för perfluorerade ämnen (PFAS) i dricksvatten i Ronneby kommun Kristina Jakobsson Kerstin Kronholm Diab Christian Lindh Bodil Persson Bo Jönsson

Läs mer

Lagstiftning och hantering av kemiska produkter

Lagstiftning och hantering av kemiska produkter Lagstiftning och hantering av kemiska produkter LAGSTIFTNING Miljöbalken 14:e kap i MB Kemiska produkter och biotekniska organismer Förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

Läs mer

EXAMENSARBETE. Små och storskaliga släckförsök med CAF och A-skum mot vätskebrand av bensin. Elin Lindsjö 2015. Brandingenjörsexamen Brandingenjör

EXAMENSARBETE. Små och storskaliga släckförsök med CAF och A-skum mot vätskebrand av bensin. Elin Lindsjö 2015. Brandingenjörsexamen Brandingenjör EXAMENSARBETE Små och storskaliga släckförsök med CAF och A-skum mot vätskebrand av bensin Elin Lindsjö 2015 Brandingenjörsexamen Brandingenjör Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad

Läs mer

Reach tillsyn kemikalietillsyn utifrån Reach-förordningen

Reach tillsyn kemikalietillsyn utifrån Reach-förordningen -kemikalietillsyn utifrån Reach-förordningen 2013-06-10 1 (9) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 3 2. SYFTE OCH MÅL... 3 3. METOD... 3 3.1. Urval av verksamheter... 3 3.2. Utförande... 3 4. REDOVISNING

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

Ekofekt. Referens nr: 21940, För rengöring av de flesta vattentvättbara hårda ytor.

Ekofekt. Referens nr: 21940, För rengöring av de flesta vattentvättbara hårda ytor. 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Tvättsåpa Referens nr: 21940, 21942 Användningsområde: För rengöring av de flesta vattentvättbara hårda ytor. Leverantör: Ekofekt AB Kontaktperson: Gerry

Läs mer

med kopia till Id: MAFB doc

med kopia till Id: MAFB doc m.registrator@regeringskansliet.se med kopia till monica.tornlund@regeringskansliet.se 2016-04-26 Id: MAFB 2016-04- 25.doc Rapport från ett regeringsuppdrag om förslag på nationella regler för högfluorerade

Läs mer

2013-02-07 577-842-13. Inventering av anläggningar för tillverkning av tvätt- och rengöringsmedel

2013-02-07 577-842-13. Inventering av anläggningar för tillverkning av tvätt- och rengöringsmedel Bakgrund Sedan slutet av 1990-talet pågår en rikstäckande inventering av förorenade områden i Sverige. Det är länsstyrelserna som utför inventeringen på uppdrag av Naturvårdsverket. Arbetet med förorenade

Läs mer

Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka

Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka Räddningstjänsten Syd når normalt samtliga Sevesoanläggningar i Malmö Stad inom 10 minuter. Räddningstjänsten är skyldig att vara förberedd

Läs mer

REGLER FÖR AVFALL SOM INNEHÅLLER LÅNGLIVADE ORGANISKA FÖRORENINGAR (POPS)

REGLER FÖR AVFALL SOM INNEHÅLLER LÅNGLIVADE ORGANISKA FÖRORENINGAR (POPS) REGLER FÖR AVFALL SOM INNEHÅLLER LÅNGLIVADE ORGANISKA FÖRORENINGAR (POPS) Temadagar 5 & 7 december 2016 Axel Hullberg Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-12-19 1 Innehåll Långlivade

Läs mer

Kemikalier i varor. Verktyg och lösningar. Stockholms Kemikalieforum den 11 april 2013 Tina Almström Branting

Kemikalier i varor. Verktyg och lösningar. Stockholms Kemikalieforum den 11 april 2013 Tina Almström Branting Kemikalier i varor Verktyg och lösningar Stockholms Kemikalieforum den 11 april 2013 Tina Almström Branting Nya regler, gamla utmaningar Många olika regelverk, ibland för samma typer av varor (t.ex. elektriska

Läs mer

Olyckors miljöpåverkan

Olyckors miljöpåverkan Olyckors miljöpåverkan Vid nästan alla olyckor uppstår miljöeffekter. Ofta är denna miljöpåverkan negativ. Olyckors miljöpåverkan Bränder Kemikalieutsläpp Översvämningar Ras och skred Oljeutsläpp (mark

Läs mer

REACH Kort information för vattenverk om skyldigheter enligt Reach samt råd om vad man bör göra Ordning och reda på kemikalierna!

REACH Kort information för vattenverk om skyldigheter enligt Reach samt råd om vad man bör göra Ordning och reda på kemikalierna! REACH Kort information för vattenverk om skyldigheter enligt Reach samt råd om vad man bör göra Vattenverk som tillverkar desinfektionsmedel kan beröras av registrering enligt Reach. Men om tillverkning

Läs mer

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Inledning Inom landstingen/regionerna upphandlas centralt kemikalier och kemiska produkter som används i stora volymer.

Läs mer

Den här trycksaken kan beställas från Arkitektkopia AB, Box 11093, 161 11 Bromma, telefon: 08-505 933 35, fax: 08-505 933 99, e-post: kemi@cm.se.

Den här trycksaken kan beställas från Arkitektkopia AB, Box 11093, 161 11 Bromma, telefon: 08-505 933 35, fax: 08-505 933 99, e-post: kemi@cm.se. Förslag till nationella regler för högfluorerade ämnen i brandsläckningsskum Rapport från ett regeringsuppdrag RAPPORT 1/16 kemikalieinspektionen.se Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen.

Läs mer

Regeringskansliet Miljö- och Energidepartementet Kemikalieenheten Monica Törnlund Stockholm

Regeringskansliet Miljö- och Energidepartementet Kemikalieenheten Monica Törnlund Stockholm 1 Regeringskansliet Miljö- och Energidepartementet Kemikalieenheten Monica Törnlund 103 33 Stockholm Angående: Kemikalieinspektionens Rapport från ett regeringsuppdrag med förslag på nationella regler

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

Inriktningsbeslut för riktvärde av PFAS i grundvatten

Inriktningsbeslut för riktvärde av PFAS i grundvatten Inriktningsbeslut för riktvärde av PFAS i grundvatten Förslag till inriktningsbeslut av Vattendelegationerna Förslag PFAS (summa 11) Förslag på riktvärde PFAS (summa 11); 90 ng/l Förslag till utgångspunkt

Läs mer

Perfluorerade alkylsyror (PFAA) i råvatten i Bredared Vattenverk

Perfluorerade alkylsyror (PFAA) i råvatten i Bredared Vattenverk LIVSMEDELSVERKET Bilaga 1 (5) Senior risk- och nyttovärderare Perfluorerade alkylsyror (PFAA) i råvatten i Bredared Vattenverk Sammanfattning De redovisade halterna av PFAA i drickvatten innebär att det

Läs mer

Aktuellt INFORMATION FRÅN RÄDDNINGSVERKET NR 2 MARS 2003. Basutrustning för släckning av spillbrand. efter tankbils- eller järnvägsolycka.

Aktuellt INFORMATION FRÅN RÄDDNINGSVERKET NR 2 MARS 2003. Basutrustning för släckning av spillbrand. efter tankbils- eller järnvägsolycka. Aktuellt INFORMATION FRÅN RÄDDNINGSVERKET NR 2 MARS 2003 Basutrustning för släckning av spillbrand efter tankbils- eller järnvägsolycka Bakgrund Räddningsverket presenterade 1992 rekommendationer kring

Läs mer

Vad jag behöver känna till för att använda PRIO. Farliga ämnen i min bransch? Att tänka efter före ofta lönsammare än sanera i efterhand

Vad jag behöver känna till för att använda PRIO. Farliga ämnen i min bransch? Att tänka efter före ofta lönsammare än sanera i efterhand Vad jag behöver känna till för att använda PRIO Erik Gravenfors PRIO-utbildning 2008-04-09 Farliga ämnen i min bransch? Att tänka efter före ofta lönsammare än sanera i efterhand 1 Miljöbalken kapitel

Läs mer

Sammanställning av befintlig kunskap om föroreningskällor till PFAS-ämnen i svensk miljö

Sammanställning av befintlig kunskap om föroreningskällor till PFAS-ämnen i svensk miljö NR C 182 JANUARI 2016 RAPPORT Sammanställning av befintlig kunskap om föroreningskällor till PFAS-ämnen i svensk miljö Katarina Hansson, Anna Palm Cousins, Karin Norström, Lisette Graae, Åsa Stenmarck

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

Får vi ta en kvart av din tid?

Får vi ta en kvart av din tid? Får vi ta en kvart av din tid? Vad är det? REACH är en kemikalielagstiftning (1907/2006/EG) som började gälla från och med 2007 06 01 och omfattar alla 27 länder inom Europa. Förkortningen REACH står Registration,

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter 1 Syftet med denna folder är att informera om vad kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter kan innehålla. Foldern tar dels

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Olika uppfattningar om torv och

Olika uppfattningar om torv och Olika uppfattningar om torv och hållbar utveckling KSLAs och torvkongressens konferens om torv den 31 augusti 2011 Magnus Brandel, projektledare Svenska torvproducentföreningen Denna presentation diskuterar

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 12944-2 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1998-11-27 1 1 (1+13) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Cross-border www.msb.se/eucrossborder Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se Fakta och resultat 4 nordiska länder: Danmark, Beredskabsstyrelsen Norge, DSB Sverige, MSB, Finland, MoI Två år Budget: 546 754

Läs mer

Information till allmänheten avseende Lantmännen Agroetanol AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Information till allmänheten avseende Lantmännen Agroetanol AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Datum Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende Lantmännen Agroetanol AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD version:1.1. Bivaxlasyr

SÄKERHETSDATABLAD version:1.1. Bivaxlasyr 1. Namnet på produkten/företaget Bivaxlasyr Produkt Bivaxlasyr Vattenbaserad laseringsvätska Företagsnamn Färgbygge Sverige AB Adress Maskingatan 9 Postnr / Ort 195 60 Arlandastad Hemsida www.fargbygge.se

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

PFAS i dricksvattnet

PFAS i dricksvattnet Krisseminarium Motverka och hantera kriser i dricksvattenförsörjningen Lerum, 11 oktober 2016 PFAS i dricksvattnet Kent Broström, Projektledare, Ronneby Miljö & Teknik AB Brantafors vattenverk byggdes

Läs mer

REACH. Hur berörs ert företag av EU:s kemikalieförordning REACH? Jönköping, 18 februari 2015. Legal#11890292v3.pptx

REACH. Hur berörs ert företag av EU:s kemikalieförordning REACH? Jönköping, 18 februari 2015. Legal#11890292v3.pptx REACH Hur berörs ert företag av EU:s kemikalieförordning REACH? Jönköping, 18 februari 2015 Agenda REACH i den dagliga verksamheten Att säkerställa REACH Comliance genom avtal Varför REACH? Öka kunskapen

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 12944-5 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1998-11-27 1 1 (1+30) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Miljöeffekter vid olyckor

Miljöeffekter vid olyckor Miljöeffekter vid olyckor Etapp 2 Bengt Rosén, Gunnel Nilsson, Sören Nilsson och Johanna Lindeberg Räddningsverkets kontaktperson: Claes-Håkan Carlsson, enheten för miljö och kärnenergi, telefon 054-135048

Läs mer

Nationell screening av perfluorerade föroreningar (PFAA) i dricksvatten

Nationell screening av perfluorerade föroreningar (PFAA) i dricksvatten Rapport Nr 2014 20 Nationell screening av perfluorerade föroreningar (PFAA) i dricksvatten Katrin Holmström Sandra Wetterstrand Gullvy Hedenberg Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Svenskt

Läs mer

Utbredningen av PFOS i Sverige och världen med fokus på grundvattnet En litteraturstudie

Utbredningen av PFOS i Sverige och världen med fokus på grundvattnet En litteraturstudie Utbredningen av PFOS i Sverige och världen med fokus på grundvattnet En litteraturstudie Emma Lönsjö Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet, kandidatarbete, nr 443 (15 hp/ects credits) Geologiska

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer

Viktiga definitioner enligt 14 kap MB och Reach

Viktiga definitioner enligt 14 kap MB och Reach 2011-05-16 Bilaga 5 Viktiga definitioner enligt 14 kap MB och Reach De benämningar som har en egen definition i Reach (artikel 3) har här markerats med asterisk (*) Se även lista på KemI:s hemsida: http://www.kemi.se/templates/page

Läs mer

Brandstatistik vad vet vi om anlagd brand?

Brandstatistik vad vet vi om anlagd brand? Ansökan om forskningsmedel inom forskningssatsningen Anlagd Brand Brandstatistik vad vet vi om anlagd brand? Anlagd brand är ett stort samhällsproblem. Enligt statistik från Svenska Brandskyddsföreningen

Läs mer

Kunskapsstöd för olycka vid vattentäkt Per-Erik Nyström per-erik.nystrom@slv.se Livsmedelsverket

Kunskapsstöd för olycka vid vattentäkt Per-Erik Nyström per-erik.nystrom@slv.se Livsmedelsverket Kunskapsstöd för olycka vid vattentäkt Per-Erik Nyström per-erik.nystrom@slv.se Livsmedelsverket Aktörsberoende handlingsplaner Från handbok till app. till en del i Geodataportalen! Verktyget har utvecklats

Läs mer

Preem Raffinaderi Lysekil

Preem Raffinaderi Lysekil Driftsäkerhet & Underhållsverksamhet inom oljeraffinaderi Dan Hägglund Mekanisk Teknik Preemraff Lysekil Preem -Sveriges största leverantör av drivmedel Preem Raffinaderi Verksamheten: -Av råolja tillverka

Läs mer

D6.7 Press book Documentation of media coverings. Sweden

D6.7 Press book Documentation of media coverings. Sweden D6.7 Press book Documentation of media coverings Sweden Transparense project This document has been conducted within the framework of project Transparense Increasing Transparency of Energy Service Markets

Läs mer

MB 14 kap MILJÖFÖRVALTNINGEN SIDAN

MB 14 kap MILJÖFÖRVALTNINGEN SIDAN MB 14 kap kemisk produkt: ett kemiskt ämne eller en blandning av kemiska ämnen som inte är en vara vara: ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller design, vilken i större utsträckning

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

PFAS i dricksvattnet Reflexioner om riskbedömning och riskkommunikation

PFAS i dricksvattnet Reflexioner om riskbedömning och riskkommunikation PFAS i dricksvattnet Reflexioner om riskbedömning och riskkommunikation Kristina Jakobsson verksamhetschef, överläkare Arbets-och miljömedicin, Lund 2015-04-23 16 december 2013 http://www.svt.se/nyheter/regionalt/blekinge

Läs mer

PFOS - övningsplatser för brandsläckning

PFOS - övningsplatser för brandsläckning TVL-info 2014:3 Tillsynsvägledning från Länsstyrelsen Skåne PFOS - övningsplatser för brandsläckning PFOS (perfluoroktansulfonat) är ett högfluorerat (perfluorerat) ämne som kan bilda vatten-, fett- och

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord?

En bild säger mer än tusen ord? Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Academiejaar 2009-2010 En bild säger mer än tusen ord? En studie om dialogen mellan illustrationer och text i Tiina Nunnallys engelska översättning av Pippi Långstrump

Läs mer

Arbetstillfällen 100 000.

Arbetstillfällen 100 000. 2 3 4 Arbetstillfällen 100 000. 5 6 7 Vissa anspråk ställs I de internationella direktiv och konventioner Sverige antingen är ålagt att följa eller frivilligt valt att följa. Här har jag listat några exempel

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

www.bastaonline.se 2012-02-14 1

www.bastaonline.se 2012-02-14 1 2012-02-14 1 Vad är BASTA? Strategi för att uppnå samhällets långsiktiga målsättning om en giftfri miljö Praktisk metod för att säkerställa byggande utan särskilt farliga ämnen säkerställa efterlevnad

Läs mer

Hur arbetar vi med kemikaliefrågorna i REVAQ

Hur arbetar vi med kemikaliefrågorna i REVAQ Hur arbetar vi med kemikaliefrågorna i REQ Organiska ämnen i -systemen, SWECO 20110916 Anders Finnson Svenskt Vatten Livsmedel och miljövårdinsatser - Friskt vatten, rena sjöar och hav - 2 1 3 Varför REQ?

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Tips för företagets miljöarbete

Tips för företagets miljöarbete Tips för företagets miljöarbete Företagets ansvar Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan. Som företagare är man skyldig att känna till vilka lagar som gäller

Läs mer

IT-säkerhet i det tillverkande företaget

IT-säkerhet i det tillverkande företaget IT-säkerhet i det tillverkande företaget Henrik Carnborg System Service Engineer, Sweden Operations Joakim Moby IS Security Assurance & Business Engagement Lead, Corporate IS 2011-09-28 Kort introduktion

Läs mer

14 medlemsbolag. Digital projektion. Björn Gregfelt bjorn.gregfelt@fkb.se. Biografen Rio Eskilstuna Tisdagen den 19 oktober 2010

14 medlemsbolag. Digital projektion. Björn Gregfelt bjorn.gregfelt@fkb.se. Biografen Rio Eskilstuna Tisdagen den 19 oktober 2010 Digital projektion Biografen Rio Eskilstuna Tisdagen den 19 oktober 2010 Björn Gregfelt bjorn.gregfelt@fkb.se 14 medlemsbolag 1 Biografstatistik - världen Biografer Världen 150.000 (varav 109.000 kommersiella)

Läs mer

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish) FL - Companies engaged in online activities FIS A Bedriver ert företag onlineförsäljning och/eller

Läs mer

Skumsläckning av bensin med etanolinblandning. Henry Persson, SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut-Brandteknik

Skumsläckning av bensin med etanolinblandning. Henry Persson, SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut-Brandteknik Skumsläckning av bensin med etanolinblandning Henry Persson, SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut-Brandteknik 2 Abstract A test series of 3 small-scale fire tests has been conducted in order to

Läs mer

Kemikalier och miljö. Line Nilsson Miljöskyddsinspektör

Kemikalier och miljö. Line Nilsson Miljöskyddsinspektör Kemikalier och miljö Line Nilsson Miljöskyddsinspektör Vad är en kemisk produkt? Ett kemiskt ämne eller En blandning av flera kemiska ämnen Kan vara märkt med farosymbol och/eller riskfraser, men inte

Läs mer

Resultat från uppföljande undersökningar av PFAS I Kalmar län 2014

Resultat från uppföljande undersökningar av PFAS I Kalmar län 2014 Bakgrund: Resultat från uppföljande undersökningar av PFAS I Kalmar län 2014 I en nationell screening 2013 uppmättes höga halter av PFAS (per- och polyfluoralkyl substanser) i Emåns mynning. I Emsfors

Läs mer

Brandfarliga varor. Lagstiftning i Sverige. Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Brandfarliga varor. Lagstiftning i Sverige. Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Brandfarliga varor Lagstiftning i Sverige En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om Sveriges lagar. Även regeringen kan besluta om regler som måste följas och dessa kallas förordningar. De

Läs mer

Datablad för 3374 ämnets säkerhet nr

Datablad för 3374 ämnets säkerhet nr Swe Varuinformationsblad Enligt 93/112/EG och ISO 1114-1 Sektion 1. Namn på den kemisk produkten och företaget Produktnamn Produkt nr. NE-PER Nuclear and Cytoplasmic Extraction 78833 Leverantör In : In

Läs mer

SVENSK STANDARD SS

SVENSK STANDARD SS SVENSK STANDARD SS 03 54 14 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Allmänna Standardiseringsgruppen, STG 1998-11-13 1 1 (3+21) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

Brandskum som möjlig förorenare av dricksvattentäkter

Brandskum som möjlig förorenare av dricksvattentäkter PM 5/13 Brandskum som möjlig förorenare av dricksvattentäkter Livsmedelsverket www.slv.se Kemikalieinspektionen www.kemi.se Brandskum som möjlig förorenare av dricksvattentäkter Best.nr. 511 102 Sundbyberg,

Läs mer

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET 1 (4) Blanketten med bilagor skickas senast sex veckor innan verksamheten startar till Älvsbyns kommun, Miljö- och byggnämnden, 942 85 ÄLVSBYN. Handläggningsavgift enligt

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer