Kartläggning av brandsläckningsskum på den svenska marknaden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-05-26. Kartläggning av brandsläckningsskum på den svenska marknaden"

Transkript

1 Kartläggning av brandsläckningsskum på den svenska marknaden

2 KemI:s informationssekretariat sammanställer denna sida innan tryck

3 Förord Under våren 2014 utförde Sweco på uppdrag av Kemikalieinspektionen en studie kring användningen av brandsläckningsskum i Sverige. Studien innebar att sammanställa kunskapsläget kring de brandsläckningsskum som finns på den svenska marknaden idag, med avseende på kemikalieinnehåll, användning, hantering, och destruktion. Informationen har inhämtats via telefonintervjuer med producenter, leverantörer, distributörer och nedströmsanvändare av brandsläckningsskum. Utländska aktörer har kontaktats via mail. Denna rapport är en redovisning av studien, och sammanfattar de svar som inkommit inom tidsramen för studien. Studien kan i ett senare skede utökas, se exempel i rapportens sista del. Stockholm, maj 2014

4 Låt denna sida vara tom.

5 Innehåll Sammanfattning... 6 Abstract Inledning Bakgrund Metod och Avgränsning Brandsläckningsskum Filmbildande skum Övriga brandskum Övningsskum Kartläggning av tillverkare och leverantörer Producenter Sverige Europa Övriga världen Leverantörer och distributörer Marknaden, produkterna och kundkrav Destruktion Tillverkares och leverantörers inställning till fluorerade ämnen i släckskum Nedströmsanvändare Släckmedelcentralen (SMC) Räddningstjänsten Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen Stenungsunds räddningstjänst Räddningstjänsten i storgöteborgtrakten Försvaret Flygplatser Övningsplatser Petroleumindistrin Kemikalieförteckning Förslag på vidare utredningar Litteraturförteckning Bilagor... 19

6 Sammanfattning I flera svenska kommuner har det uppdagats att dricksvattenstäkter är förorenade med perfluorerade alkylsubstanser (PFAS) som troligen kommer från användning av brandsläckningsskum, vilket har orsakat total eller delvis stängning av vattenverk och brunnar, samt tvingat vattenproducenter att installera mycket dyra filterlösningar. Brandsläckningsskum kommer fortsättningsvis i rapporten refereras till enbart som släckskum. För att kunna bedöma om dagens användning av brandskum skulle kunna ge liknande problem som tidigare orsakats av idag förbjudna substanser, finns ett behov av att få en klarare bild av hur dagens användning av brandskum ser ut. Denna rapport presenterar en genomgång av producenter och leverantörer av brandsläckningsskum som finns på marknaden idag. Fokus ligger främst på den svenska marknaden, men den europeiska marknaden är också till viss del undersökt. Information har inhämtats via telefonintervjuer med producenter, leverantörer, distributörer och nedströmsanvändare av brandsläckningsskum. Utländska aktörer har kontaktats via mail. Ett fåtal producenter för släckskum är verksamma i Sverige idag. Producenterna försäkrar att deras produkter följer svensk lagstiftning, och att de inte innehåller perfluoroktansulfonat (PFOS). Aktörerna är väl medvetna om problematiken kring PFOS i brandskum, men konstaterar att dagens produkter inte innehåller PFOS eller ämnen som kan brytas ner till PFOS. Kunskapen om övriga PFAS får dock hos många anses vara låg. Bland de aktörer som ingår i studien förekommer inte direktimport från producenter utanför EU eller USA, utan det skum som används, produceras i EU och USA. Det är dock möjligt att importen ser annorlunda ut på andra delar av EU-marknaden. Utifrån den information som framkommit från kontakter tagna i denna studie verkar det som att skum idag används i liten omfattning och har begränsats, både vid övning och vid riktig brand, eftersom tillstånd från kommunen krävs för att använda skum vid övning. En aktör uppgav dock att deras användning av skum ökar, då användningsområdet för skummet har utvidgats. Informationen representerar ett urval av nedströmsanvändare och inte en fullständig kartläggning. Information om inköpta eller använda kvantiteter över tid har inte efterfrågats. Inköpsrutinerna hos nedströmsavvändarna varierar. Inom exempelvis försvaret är inköpen hårt reglerade, medan inköpen sker decentraliserat inom räddningstjänsten. Destruktion av skum sker framförallt hos SAKAB, men i något fall också hos Stena. Idag blandas släckskummet vid användning, vatten blandas med koncentrat på plats. Tidigare var produkten färdigblandad. Detta kan vara av betydelse vid jämförande av inköpsvolymer från olika tidsperioder. Släckskum som finns på den svenska markanden kan innehålla en mängd olika tillsatser, dock är informationen om exempelvis fluortensider ofta betraktad som konfidentiell. Information saknas därför till stor del om eventuella ingående perfluorerade ämnen som är en typ av fluortensid. Producenterna ser de ingående komponenterna/tillsatserna som en affärshemlighet, och söker därför heller inga patent på sina produkter. De kan dock tänka sig att lämna ut informationen i speciella fall, mot sekretessavtal. 6

7 Abstract Perfluorinated compounds polluting drinking water, due to previous firefighting activities, has recently become a problem of public concern. In order to assess whether the current use of firefighting foam could give rise to similar problems as those caused by previous use, there was a need for information on today's use of fire foam. This report presents a review of manufacturers and suppliers of firefighting foams available on the market today. The main focus is on the Swedish market, but the European market is also partly investigated. Information was collected through telephone interviews with producers, suppliers, distributors and downstream users of fire-fighting foams. Foreign operators were contacted by . A small number of producers of firefighting foams are operating in Sweden today. Producers undertake that their products do not contain PFOS, but comply with Swedish law. Producers, distributors and users are well aware of the problems associated with PFOS in firefighting foams, but knowledge of other problems associated to similar types of perfluorinated compounds can be considered to be low. None of the participants in this study imported products from outside the EU or the United States. However, it is possible the import situation is different in other parts of the EU market. Based on the information obtained from contacts made in this study, it looks like the use of foam has been limited, and is currently used only in small scale, both for practice and real fire, since permission is required from the municipality to use foam in exercises. The data represents a sample of downstream users and does not fully cover the Swedish market. The purchase procedures of firefighting foam are strongly regulated for some users, while completely decentralized for others, resulting in a variety of foams used in Sweden. Firefighting foams available on the Swedish market can contain a variety of additives; however the information on the active ingredients, such as fluorinated substances is often regarded as confidential. Producers see the in-depth content as a trade secret, and therefore do not seek patents on their products. They can, however, share the information provided a confidentiality agreement. 7

8 1 Inledning Denna rapport presenterar en genomgång av producenter och leverantörer av brandsläckningsskum som finns på marknaden idag. Fokus ligger främst på den svenska marknaden, men den europeiska marknaden är också till viss del undersökt. Rapportens syfte är att ge en klarare bild av hur dagens användning av brandskum ser ut, för att kunna bedöma om dagens användning av brandskum skulle kunna ge liknande problem som de som uppstått på grund av brandskum baserade på perfluoroktansulfonat (PFOS). Genom kontakter med producenter, leverantörer och nedströmsanvändare har information inhämtats om marknaden för brandsläckningsskum, tillsammans med information kring brandskummens kemikalieinnehåll, användning, hantering och destruktion. 1.1 Bakgrund Perfluorerade alkylsubstanser (PFAS) är en stor grupp ämnen vilka har producerats och använts i stor skala sedan ca 50-talet. Först i början av 2000-talet kom insikten om deras miljöpåverkan och insikten har sedan dess stadigt ökat. PFAS är extremt persistenta ämnen som är vattenlösliga, men ändå har förmåga att ansamlas i levande organismer och orsaka toxiska effekter. De är vitt spridda i miljön och återfinns i såväl människor och djur, som i sjöar och dricksvatten. I flera svenska kommuner har det uppdagats att dricksvattenstäkter är förorenade med PFAS som troligen kommer från användning av brandsläckningsskum (Aqueous Film Forming Foam AFFF, för klass B bränder), vilket har orsakat total eller delvis stängning av vattenverk och brunnar, samt tvingat vattenproducenter att installera mycket dyra filterlösningar. Det finns idag inga gränsvärden för PFAS i dricksvatten men Livsmedelsverket har tagit fram en åtgärdsgräns om 90 ng/l för summan av sju (7) PFAS, vilka listas i Tabell 1. Tabell 1:Livsmedelsverkets rekommendation för ämnen att inkludera vid undersökning av PFAS i dricksvatten. Summan av dessa 7 PFAS bör inte överstiga åtgärdsgränsen 90 ng/l i dricksvatten. Kemiskt namn Perfluorbutansulfonat Förkortning PFBS Perfluorhexansulfonat PFHxS Perfluoroktansulfonat Perfluorpentanoat Perfluorhexanoat Perfluorheptanoat Perfluoroktanoat PFOS PFPeA PFHxA PFHpA PFOA Användning av PFAS i brandskum är idag reglerad endast för ämnet PFOS inom EU. Brandskum innehållande >0.001 vikt-% PFOS får ej säljas efter juni 2008, och ej användas efter juni 2011 (Regulation 850/2004). 8

9 För den nya generationen brandsläckningsskum finns det olika uppgifter om det kemiska innehållet som har ersatt PFOS-innehållande brandskum. Det kan exempelvis vara baserat på andra fluorerade ämnen såsom telomeralkoholer (FTOH), 6:2 FTS, PFOA, eller dodecafluor- 2-metylpentan-3-on. I många fall betraktas dock information om det faktiska innehållet som konfidentiell information. 1.2 Metod och Avgränsning Uppgifter om tillverkare och leverantörer av brandskum har hämtats via information utifrån kemikalieinspektionens Rapport 6/06 (Kemikalieinspektionen, 2006), Tema Nord 2013:542 (Nordiska Rådet, 2013), samt sökningar på nätet, kontakter med kemikalieindustri och nedströmsanvändare. Information har insamlats via telefonsamtal med svenska leverantörer och nedströmsanvändare, och via mail till europeiska aktörer. Säkerhetsdatablad för brandskum har samlats in från kontaktade producenter, leverantörer och nedströmsanvändare. Information har inhämtats om kemikalieinnehåll i produkter, samt kundernas eventuella krav på kemikalieinnehållet. Information har även insamlats från svenska nedströmsanvändare, gällande vilka produkter som används och hur produkterna köps in, hanteras och destrueras. Miljöbedömning av produkter har ej ingått i kartläggningen. 1.3 Brandsläckningsskum De specifika släckmedel i skum består av bland annat tensider som sänker ytspänningen så att släckmedlet kan tränga in i det brinnande ämnet. Vissa skumtyper lägger sig som en hinna över den brinnande vätskan och kväver elden. Anledningen till att fluortensider används är att dessa tål väldigt höga temperaturer, och har en väldigt bra filmbildande förmåga. Användningen av PFAS i brandsläckningsskum är idag reglerat inom EU endast för PFOS. PFOS i brandsläckningsskum har till viss del ersatts med andra per- eller polyfluorerade ämnen. Det finns olika typer av skum, avsedda för speciella syften. I denna rapport gjordes ett försök att åtskilja filmbildande skum ifrån övriga skum. Det framgår dock inte alltid från säkerhetsdatabladet huruvida skummet är filmbildande eller ej, varför släckskum inte alltid är möjliga att kategorisera Filmbildande skum Filmbildande skum kallas AFFF (Aqueous Film Forming Foam). Skummet bildar ett täcke som lägger sig på vätskeytan och förhindrar avdunstning och värmestrålning. Fluortensiderna i skummet bildar en film mellan vattnet och vätskan, vilket gör skummet mer lättflytande och förbättrar skummets förmåga att försegla och förhindra avdunstning. Släckskummet finns ofta i tre olika koncentrationer 1; 3 eller 6 % inblandning i vatten. Högre koncentration ger normalt en högre släckeffekt. Filmskum används huvudsakligen för storskalig släckning inom brandförsvar, räddningstjänst vid flygplatser samt hos högriskindustrier. 9

10 Filmbildande skum löses upp av polära vätskor (tex alkoholer). För att förhindra upplösning tillsätter man polysackarid. Polysackariden fungera som en barriär och lägger sig som ett skikt mellan fluorfilmen och den brännbara vätskan. Dessa skum betecknas som alkoholresistenta skumvätskor (ARC) Övriga brandskum Inom gruppen övriga brandskum finns bland annat detergentskum och skum för fettbränder. Detergentskum används av räddningstjänsten vid konventionell brandbekämpning. Dessa kan sedan genom tillsatser bli filmbildande och alkoholresistenta skumvätskor Övningsskum Farhågor finns att dagens skumvätskor trots förbud mot PFOS kan innehålla ämnen som påverkar miljön och är svårnedbrytbara i naturen. Många av skumvätskorna som används vid brandövningsplatser är trots detta samma släckskum som används vid olyckor, fast utspädda till en lägre koncentration. Allt fler kommuner förbjuder därför brandövningar med skumvätska. Flera leverantörer erbjuder därför så kallade övningsskum, där antalet aktiva komponenter reducerats till ett minimum, för att minska miljöpåverkan från släckskummet. 2 Kartläggning av tillverkare och leverantörer Information om tillverkning och distribution av skum har insamlats via telefonsamtal med svenska leverantörer och producenter, samt via mail till europeiska aktörer. Förteckning över kontaktade producenter och leverantörer återfinns i bilaga Producenter Sverige I Sverige finns två producenter av brandskumsvätska/kemikalier: Fomtec AB och Kempartner. Fomtecs fabrik ligger i Helsingborg. Fomtec distribuerar sina produkter på den internationella marknaden, och distribution till den svenska marknaden sker via Dafo som också är delägare i Fomtec. Fomtec har också produktion i Norge. Kempartner har sin tillverkning i Vadstena. De tillverkar filmbildande skum, både med och utan fluortensider. Deras största kund är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). De brandskum som inte innehåller fluortensider innehåller istället silikonbaserade kemikalier. Kempartner efterfrågar hårdare lagstiftning för innehållet i brandskum, och uttrycker en oro för de fluortensider som kan finnas i brandskum Europa I Europa finns flera tillverkare, där Dr Sthamer, Angus, Solberg är några av de större producenterna. Dr Sthamer är enligt uppgifter den tredje största leverantören i världen på brandskum. Bolaget är lokaliserat i Hamburg, Tyskland. Dr Sthamer levererar produkter till bland annat Presto i Sverige. 10

11 Angus har även ett dotterbolag som producerar brandsläckningsskum, Kerr Fire. Angus producerar flera sorters skum; bland annat AFFF, Protein-skum och FFFP. Produktionen sker i Storbritannien, Frankrike och USA. (Angus Fire, 2014). Angus säljer till den svenska marknaden via bolaget Kidde Sweden. Solberg tillverkar skum och har lokala distributörer i flera länder inom Europa, dock ej i Sverige. Nordic Fire and Rescue Service är en norskt/svenskt producent. Skumkoncentratet som säljs produceras i Spanien av VS Focum, eller köps från One Seven of Germany GmbH i Tyskland. Kunder är kommunala brand- och räddningstjänster, industribrandkår samt MSBs olika brandskolor Övriga världen Flera av de största släckskumstillverkarna finns i USA, däribland bolagen Tyco Fire Protection Products, Du Pont samt National Foam. Tyco Fire Protection Products är en stor aktör och producerar flera märken, däribland Ansul. Den största mängden produceras i USA och i Italien, sedan sker beredning i flera andra länder. Nästan alla Tyco Fire Protection Products släckskum är telomer-baserade och innehåller fluortensider, undantaget är produkten HIEX. Fullständig förteckning över produkter och deras säkerhetsdatablad presenteras på företagets hemsida. Företaget svarar via mail att varken deras eller dotterbolaget Chemguards produkter kan ge upphov till perfluor oktansyra (PFOA 1 ) eller dess derivat. Chemguard är ett dotterbolag till Tyco, och levererar släckskum till 60 länder, däribland till alla EU-medlemmar. Vilka kvantiteter av skum man producerar/levererar eller vilka kunder man har, lämnar företaget inte ut. Du Pont levererar inte släckskumprodukter till varken Sverige, eller några andra nordiska länder. Efter upptäkten av problematiken med PFOS väcktes många frågor och farhågor i media gällande släckskum. Branschen i USA ansåg att många felaktiga publikationer fluktuerade och flera tillverkare och leverantörer beslöt sig för att forma en förening, FFFC, fire fighting foam coalition, för att utbilda och informera allmänheten och myndigheter om släckskum. I FFFC styrelse sitter företagsrepresentanter från alla ledande släckskumsbolag såsom Angus Fire, Ansul, Chemguard, Du Pont, Dynax och National foam. (Fire Fighting Foam Coalite, 2014). Något liknande finns inte på den svenska marknaden. Ett ytterligare samarbete finns mellan Angus Fire, Eau et Feu (franskt bolag), National Foam och Angus Fire Engineering. 2.2 Leverantörer och distributörer Den svenska marknaden för släckskum domineras av leverantörerna Presto, Dafo och Kidde. Presto köper större delen av sina produkter från Dr Sthamer (Hamburg, Tyskland) och ABC Fire Protection (England). ABC Fire Protection är specialiserade på handbrandsläckare. Presto köper vid behov även in produkter från mindre europeiska tillverkare, ej specificerat vilka. 1 Oklart om de i detta fall egentligen menar PFOS 11

12 Dafo är delägare i Fomtec och distribuerar Fomtecs produkter på den svenska marknaden, till flygplatser, oljehamnar och räddningstjänsten. Kidde köper in den största mängden släckskum från England, från Angus, och levererar till industrier, kustbevakning och räddningstjänst i Sverige. De har två olika typer av skum, varav ett proteinbaserat, som ska vara mer miljövänligt. De har inget eget lager, utan köper in på beställning. Beroende på kundens önskemål levereras produkten i tank, bulk, container eller dunk. Man använder sig av SAKAB för destruktion, och hjälper även sina kunder med destruktion. Mängduppgifter för den svenska marknaden har inte gått att få fram genom leverantörerna. Det skum som används av aktörerna som ingår i denna studie produceras i EU och USA. Direktimport från producenter utanför EU, ser inte ut att förekomma. Det är dock möjligt att importen ser annorlunda ut på andra delar av EU-marknaden Marknaden, produkterna och kundkrav Efter 2003 används inte PFOS i släckskum enligt de leverantörer som kontaktats i denna studie. Kemikalierna som idag används är PFOS-lika substanser i form av det som ospecifikt kallas för fluortensider. Kemikalierna som används ska inte kunna brytas ner till PFOS, utan de hävdas vara biologiskt nedbrytningsbara 2. Fluortensider används eftersom de tål hög värme. Producenterna påpekar också att samma fluortensider som idag finns i släckskum även kan återfinnas i kläder, teflonpannor etc. Vissa kunder (tex Swedavia) ställer krav på att produkterna inte ska innehålla några fluortensider alls. För Swedavias räkning kontaktade Presto därför sin leverantör, Dr Sthamer, och bad dem utveckla en produkt utan fluortensider. Produkten fungerar bra, dock krävs det en större mängd för att uppnå samma släckprestanda. Presto ser att markanden för skum utan fluortensider ökar. Kempartner säljer, förutom till Sverige, även släckskum till Norge. Norge ställer högre miljökrav på produkterna än vad svenska inköpare gör, och köper inte in släckskum som innehåller fluortensider. Efter kontakt med Dafo svarar de att ytterst få kunder ställer miljökrav. Kraven är ställda på att produkten ska kunna släcka de bränder de är avsedda att släcka. Förfrågningar om Dafos släckskum innehåller PFOS förekommer dock Destruktion Brandsläckare och koncentrat som inte använts och skickats tillbaka från kunden efter att sista användningsdatum passerats skickas till SAKAB. SAKAB bränner skummet under hög temperatur. Leverantörerna anger en hållbarhet på skummet om ca 5 år, vilket baserar sig på tidigare bestämmelser i samarbete med SP- Sveriges tekniska forskningsinstitut. Information som framkom i kontakterna med en producent säger dock att släckskum kan hålla i upp till 50 år, och därför inte borde behöva destrueras i någon större omfattning. Fomtec erbjuder sina kunder en service där de årligen kan testa släckskummens prestanda, för att på så sätt se när destruktion är nödvändig. Det förekommer fortfarande att skum som förefaller innehålla PFOS skickas in för testning (framförallt från kunder på marknaden i östra Europa). Fomtec meddelar då kunden att släckskummet bör destrueras. 2 Oklart om de här menar fullständigt nedbrytning, eller nedbrytning endast i något steg 12

13 2.3 Tillverkares och leverantörers inställning till fluorerade ämnen i släckskum Svenska tillverkare och leverantörer är väl medvetna om problematiken gällande PFOS och konstaterar att dagens produkter inte innehåller PFOS eller kan brytas ner till PFOS. Fomtec har enligt utsago aldrig använt PFOS i sina släckskum, utan andra fluortensider. Idag använder man sig av polyfluorerade tensider. Dessa är dock inte riktigt lika bra som de perfluorerade (fullständigt fluorerade) tensiderna, men fullt acceptabelt för marknaden. Forskning och utveckling sker hela tiden, och Fomtec har en långsiktig vision om att fasa ut fluortensiderna då marknaden alltmer efterfrågar detta. Fluorfria släckskum har dock nackdelar som långsammare släckning, och att större mänger släckskum måste användas. Flera av leverantörerna i kartläggningen menar att debatten kring perfluorerade ämnen i släckskum har blivit vinklad, och att det saknas grund för flera av påståendena kring dess miljöfarlighet. Leverantörerna anser att felaktiga publikationer gällande farligheten med släckskum har förekommit. Ingen liknande förening som den amerikanska intresseorganisationen FFFC har dock bildats för att tillvarata leverantörernas intressen. I ett pressmeddelande från Nordic Fire & Rescue Service AS sägs det att alla släckskum som idag används inom EU och EEA inte innehåller några miljögifter eller är bioackumulerbara. Man ser inte att några liknande problem som tidigare fanns med PFOS ska uppkomma. Representanter från myndigheter, forskning och leverantörer har tidigare haft möten tillsammans där man har diskuterat problematiken kring PFAS och PFOS. Presto hänvisar bland annat till ett möte som genomfördes 2006, se deltagarlista i bilaga 2. Fortsatt branschdialog efterfrågas av branschen. 3 Nedströmsanvändare Nedströmsanvändare av släckskum har kontaktats för att få en bild över inköp, användning och destruktion av släckskum. Kontaktade användare innefattar räddningstjänster, flygplatser, försvaret, släckmedelscentralen (SMC), MSB, övningsplatser samt tillverkande industrier. Förteckning över kontaktade nedströmsanvändare finns i bilaga 1. Dessa nedströmsanvändare står för den största användningen av släckskum inom Sverige och har valts ut för att ge en representativ bild över hur släckskum används och hanteras inom Sverige. I avsnitt presenteras svaren från respektive aktör. Släckskum används bland annat för att förhindra spridning av exempelvis petroleumprodukter vid bilbrand då risken för spridning är stor. Rutiner för inköp av släckskum varierar mellan de olika nedströmsanvändarna. Hos de flesta nedströmsanvändarna utförs inköpen genom tidigare kontakter snarare än genom upphandlingar. Försvaret täcker dock allt sitt behov av släckskum via Försvarets materielverk, vars inköp är starkt reglerade. Vid byte av en släckningsprodukt kan det behövas byte av utrustning, varför det krävs utredningar innan en produkt kan bytas mot en annan. Släckskum destrueras av SAKAB eller Stena. Ofta finns redan avtal mellan användaren och mottagaren för farligt avfall och destruktion av släckskum ingår i avtalet. Ibland fungerar leverantörer som en mellanhand och tar tillbaka uttjänta produkter från användarna. En användare uppger att de testar prestandan årligen för att inte i onödan destruera brukbart släckskum. 13

14 3.1 Släckmedelcentralen (SMC) Oljebolagen i Sverige bildade 1994 företaget Släckmedelscentralen SMC AB i syfte att förebygga och släcka bränder på oljedepåer. SMC har investerat i utrustning samt träffat avtal med lokala räddningstjänster om beredskap och drift av den operativa verksamheten. Utöver ägarna har även andra företag som lagrar och hanterar petroleumprodukter tecknat samarbetsavtal med SMC. SMC tillhandahåller kompetens och utrustning för bränder och olyckor inom oljeindustrin. SMC har avtal med räddningstjänsterna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall och utrustning för släckning finns på dessa platser. I Malmö och Sundsvall förvaras 32 m 3 skumvätska på respektive ort och i Stockholm och Göteborg förvaras 40 m 3 på respektive ort. Bränder som kan uppstå inom oljeindustrin är svårbekämpade, och ställer höga krav på de produkter som används för släckning. Inblandningen av alkohol i bensin försvårar släckningen med traditionella släckskum och kräver istället ett alkoholbeständigt skum. SMC använder olika släckskum i de olika regionerna. I norra och västra regionen används Alcoseal FFFP-AR från Kidde Sweden, och i södra regionen används Arc Miljö från Dafo. Även Östra regionen har kontaktats men återkom ej med svar inom ramen för denna studie. Släckskum används idag av SMC i liten omfattning vid släckning och har begränsats, både vid övning och vid riktig brand. SMC får inte öva med släckskum i Sverige utan får åka till Frankrike för att kunna genomföra övningar med släckskum. Lyckligtvis är olyckorna väldigt få och därmed används liten mängd släckskum. De viktigaste kraven som SMC ställer på släckskum vid inköp är att produkten kan användas i deras utrustning och har lång hållbarhetstid, samt uppfyller gällande lagstiftningskrav. 3.2 Räddningstjänsten Räddningstjänsten i Stenungsund, Storgöteborg, Räddningstjänst Syd (Malmö) och Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen (Härnösand) har kontaktats. De kontaktade räddningstjänsterna använder olika produkter, eftersom inköpen sker lokalt. Krav från räddningstjänsterna ställs på att produkterna ska följa svensk lagstiftning. Inom räddningstjänst Syd används idag mindre mängder släckskum då strängare krav ställs på användningen. Inom räddningstjänst syd förvaras ca 8 m 3 skumvätska Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen Inom Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen (HKÅ) används allt mindre släckskum. Idag använder man 5 olika släckskum, men främst två: Moussol APS-P och One Seven Class A (övriga skum innefattar två typer av One Seven Class B-AFFF samt Sthamex SVM). Både Moussol och One Sevena används när de brinner i byggnader. Moussol är en alkoholbeständig skumsort som sedan ett antal år tillbaka finns i samtliga förstabilar. Tidigare fanns detergentskum i bilarna, men användningen av detergentskum har sjunkit mycket senaste åren. Detergentskum används vid övning och vid skarpt läge för byggnadsbränder. Inköp sker via Nordic Fire & Rescue service, och via Höga kusten airport som man har ett samarbete med. Inköp av släckskum beror av ekonomi samt tillgängligheten vid kontakt med flygplatsen. One Seven är relativt ny, eftersom tillhörande bil för släckning sattes i drift för ca 2 år sedan. 14

15 3.2.2 Stenungsunds räddningstjänst Stenungsunds räddningstjänst består av en deltidsbrandkår och kommunen har avtal gällande släckning med de petrokemiska industrierna som finns i kommunen. Avtalet Skumsystem Stenungsund reglerar användning och finansiering av utrustning och förbrukningsmaterial. Räddningstjänsten använder Arc Miljö (ca 56 m 3 ). Vid en olycka startar aktivt släckarbete alltid ute på industrin innan räddningstjänsten kommen till platsen. Räddningstjänsten i Stenungsund testar årligen skummets släckförmåga. Övning sker framför allt utan släckskum, och när övning sker med skum så används de äldsta släckskummen (de som närmar sig sista förbrukningsdag). Inom räddningstjänsten i Stenungssund finns en arbetsgrupp som tittar på forskning kring släckskum inför eventuella framtida byten av produkter. Räddningstjänsten i Stenungsund har bara haft en släckinsats sedan Räddningstjänsten i Stenungsund har kontrakt med SAKAB för eventuell destruktion av släckskum Räddningstjänsten i storgöteborgtrakten Inom räddningstjänsten i storgöteborgtrakten ser man en ökning av skumanvändningen. Anledningen tros vara en tidigare okunskap gällande hur släckskum kan användas, samt vilka effekter skummet har. Deras nya produkt, A-skum från Dafo, har en bra släckprestanda och troligen kommer användingen att öka. A-skum är en släckvätska som består av kolvätetensider och retardenter vilket ger mycket hög släckeffekt. Produkten är vätande och används tillsammans med tryckluft vilket gör att produkten fastnar på brinnande objekt och inte bara rinner undan. Räddningstjänsten använder även ett alkoholresistent släckskum och ett detergentskum för etanol och byggnadsbränder, dock i väldigt liten omfattning. Det är ett aktivt val att använda släckskum då man blandar produkten på plats. De alkoholresistenta skumvätskorna är dyrare och därmed vill man inte använda skummet om de inte behövs. Vid övning krävs tillstånd för att använda släckskum, dock får A-skum användas vid övning utan tillstånd. 3.3 Försvaret Försvarets flygplatser har egen räddningstjänst. Inom försvaret får endast en produkt användas, Sthamex-AFFF 3%. Produkten köps från Presto men tillverkas av Dr Sthamer i Tyskland. Beställning sker via FMV och krav ställs enligt Försvarssektorns kriteriedokument kemiska ämnen, kemiska produkter och varor. Vid övning inom Blekinge flygflottilj (F17, Ronneby) används i regel bara vatten, i ytterst få undantagsfall används skarpt släckskum, för att påvisa skummets släckningseffekt. Skumkoncentrat för produkterna lagras i originalförpackning stående på invallade pallar. På Malmens flygplats (Lidköping) finns skumkoncentrat i samtliga räddningsfordon. Blandning sker endast vid skarpt läge på plats, dvs. vid brand i petroleumprodukter. För andra typer av bränder används vatten. Övning sker på försvarets övningsplats i Halmstad, där får man inte använda släckskum utan övning sker bara med vatten. F21 Luleå kontaktades också men återkom ej med svar inom tidsramen för denna studie. 3.4 Flygplatser Kontakt har tagits med Bromma flygplats och Arlanda flygplats. 15

16 Under 2010 genomfördes en provtagning av flygplatsens brandbilar som visade att det fortfarande fanns rester kvar av PFOS i bilarnas tankar. Under juni 2011 sanerades därför samtliga brandbilar på Arlanda. Efter utförd sanering infördes ett nytt fluorfritt brandsläckningsskum (Moussol 3/6-FF) i brandbilarna. Det nya brandskummet bildar koldioxid och vatten när det bryts ner (Swedavia, 2014). Swedavia har beställt ett specialtillverkat släckskum från sin tillverkare Presto. Swedavia ville ha en produkt fri från fluortensider. Presto kontaktade sin leverantör, Dr Sthamer, och bad dem utvecklat en produkt utan fluortensider. På Arlanda flygplats får man öva med släckskum, dock ej på Bromma flygplats. Skumvätskan levereras och förvaras på 1 m 3 fat inom invallat område. Destruktion sker via de entreprenörer som Swedavia har avtal med. 3.5 Övningsplatser MSB ansvarar för 2 övningsplatser där övning och utbildning med släckskum sker, Revinge och Sandö. På både Revinge och Sandö pågår utredningar gällande förekomsten av PFOS i miljön. På MSB Revinge används OneSeven och Unifoam Bio Yellow vid släckning av brand på övningsfältet. Arc Miljö och Fomtec AFFF 3-6% används vid förevisningar inom brandlab. Leverantörer är Kempartner AB, Nordic fire & rescue service och DAFO Brand AB. Vid inköp ställs krav på att produkten ska vara miljövänlig men ändå fungera för sitt ändamål samt måste bedömas fungera i det biologiska reningsverket som finns på övningsplatsen. I det fall någon produkt ska avvecklas, hanteras detta via destruktion enligt avtal med Stena Metall. På Sandö har inte släckskum innehållande PFOS och PFOA använts sedan slutet på åttiotalet. Mellan 1988 till 2011 har i huvudsak övningsskum Sthamex använts för att 2012 övergå till One Seven. MSB Sandö har löpande kontakt med Tekniska kontoret vid Kramfors kommun och lämnar varje år in en miljörapport till kommunen. På Sandö används idag OneSeven som köps från Nordic Fire and Rescue Service. Swedish Rescue Training Service, (SRTC) Skövde, är en numera privatägd övningsplats som tidigare tillhörde Räddningsverket. På SRTC sker övning och utbildning för räddningstjänstpersonal och personal vid industri/företagsräddningstjänster. SRTC använder OneSeven från Nordic Fire and Rescue Service, kunderna får inte ta med egna produkter utan SRTC ansvarar alltid för de produkter som används. 3.6 Petroleumindistrin Preem (i Göteborg och Lysekil) och Nynäs (Nynäshamn) raffinaderier kontaktades för information deras beredskap och eventuella handering av släckskum, men återkom tyvärr inte med svar inom tiden för denna studie. 4 Kemikalieförteckning Inom denna kartläggning har säkerhetsdatablad för släckskum samlats in, både från svenska leverantörer samt från nedströmsanvändare. En förteckning över de släckskum som framförallt förekommer på den svenska marknaden återfinns i bilaga 3. I bilagan listas olika släckskum tillsammans med tillgänglig information om tillverkare, leverantör, nedströmsanvändare och kemikalieinnehåll 16

17 Producenterna marknadsför en stor mängd släckskum, och en fullständig förteckning har inte varit möjlig att göra inom ramen för denna studie. Säkerhetsdatabladen i sin helhet kan laddas ned från respektive producent. Det framgår inte alltid utifrån säkerhetsdatabladen vilken typ av släckskum det rör sig om (filmbildande, övningsskum eller liknande), varför det inom ramen för denna studie varit svårt att kategorisera listade släckskum. Släckskum som finns på den svenska markanden kan innehålla en mängd olika tillsatser, dock är informationen om fluortensider ofta betraktad som konfidentiell. Information saknas därför till stor del om eventuella ingående perfluorerade ämnen. Flera producenter och leverantörer pekar på nedbrytbarhet hos de ingående kemikalierna, vilket i sin tur kan ge en ledtråd om att det inte är fullfluorerade alternativ som används, utan ämnen som till viss del kan brytas ned såsom exempelvis 6:2 FTS. I en kolumn i bilaga 3 markeras om släckskummet anges innehålla fluortensider. Observera dock att fluortensider kan finnas i släckskum trots att detta inte är angivet i säkerhetsdatabladet. Producenterna ser det ingående innehållet som en affärshemlighet, och söker därför heller inte patent på sina produkter. De kan dock tänka sig att lämna ut informationen i speciella fall, mot sekretessavtal. Uppgifter finns om produktion av nya, mycket PFOS-lika kemikalier från Kina. Ingen av aktörerna i denna studie direktimporterar produkter ifrån länder utanför EU eller USA. Dock har inte uppgifter om varifrån producenterna köper in sina kemikalier efterfrågats i denna studie. 5 Förslag på vidare utredningar I arbetet med den föreliggande studien har frågor väckts kring flera områden som skulle kunna fördjupas i en utvidgad studie. Fördjupade studier för de olika typerna av nedströmsanvändare skulle kunna inkludera fler aktörer och mer omfattande kartlägga exempelvis tillvägagångssätt och rutiner för destruktion och för omhändertagande av släckvatten vid övning. Rutiner för destruktion hos användare och avfallsmottagare (SAKAB, Stena) skulle kunna undersökas. Svarfrekvensen via mailkontakt med utländska tillverkare har i denna studie varit låg. I en vidare studie skulle utländska tillverkare och nedströmsanvändare kunna kontaktas per telefon för att få en tydligare bild över den europeiska marknaden för släckskum. Det ser ut att finns bredare användningsområden för de nya produkter som har omtalats i denna undersökning. En fördjupad studie skulle kunna se på hur detta påverkar användningen av släckskum. Det har även framkommit att en del, men inte alla kommuner ställer krav på tillstånd för övning med skum. En vidare studie skulle kunna titta på vilka krav som de olika kommunerna ställer för dessa tillstånd, vad som styr tillstånden, och om kraven bör regleras. Norge har striktare regler för släckskum. En genomgång av dessa regler skulle kunna visa om dessa även skulle kunna appliceras i Sverige. 17

18 6 Litteraturförteckning Angus Fire. (den ). Hämtat från Angus Fire: Apeland, D. (den ). Nordic Fire & Rescue Service. Hämtat från Nordic Fire & Rescue Service- Klart vi ska debatera om skum: Fire Fighting Foam Coalite. (den ). Hämtat från FFFC: Kemikalieinspektionen. (2006). Perfluorerade ämnen- användningen i Sverige. Rapport 6/06. Nordiska Rådet. (2013). Per- and polyfluorinated substances in the Nordic Countries. Tema Nord 2013:542. Swedavia. (den ). Hämtat från PFOS: 18

19 7 Bilagor Bilaga 1: Förteckning över kontaktade producenter, leverantörer och nedströmsanvändare Bilaga 2: Deltagarlista branschmöte 2006 Bilaga 3: Kemikalieförteckning 19

Kartläggning av brandsläckningsskum PM 3/14. kemikalieinspektionen.se

Kartläggning av brandsläckningsskum PM 3/14. kemikalieinspektionen.se Kartläggning av brandsläckningsskum PM 3/14 kemikalieinspektionen.se Kemikalieinspektionen är en myndighet under Miljödepartementet. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt för att utveckla lagstiftning

Läs mer

RVR Restverdiredning Finans Norge, RVR og Hedemarken brannvesen. Morgan Palmquist Miljörestvärdeledare +46(0)705-564232 www.rvr.nu

RVR Restverdiredning Finans Norge, RVR og Hedemarken brannvesen. Morgan Palmquist Miljörestvärdeledare +46(0)705-564232 www.rvr.nu RVR Restverdiredning Finans Norge, RVR og Hedemarken brannvesen Morgan Palmquist Miljörestvärdeledare +46(0)705-564232 www.rvr.nu Skumproblematik under ytan Foto Polisen Bakgrund Skum är kontroversiellt

Läs mer

Studiebesök Stockholm Arlanda Airport Erfarenheter om PFAS

Studiebesök Stockholm Arlanda Airport Erfarenheter om PFAS Studiebesök Stockholm Arlanda Airport Erfarenheter om PFAS Nätverket Renare Mark 24 mars 2015 Malin Fridlund Swedavia AB Innehåll Om Swedavia Erfarenheter Vårt arbete med PFAS Framåtblick Tillståndsansökan

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

EXAMENSARBETE. Små och storskaliga släckförsök med CAF och A-skum mot vätskebrand av bensin. Elin Lindsjö 2015. Brandingenjörsexamen Brandingenjör

EXAMENSARBETE. Små och storskaliga släckförsök med CAF och A-skum mot vätskebrand av bensin. Elin Lindsjö 2015. Brandingenjörsexamen Brandingenjör EXAMENSARBETE Små och storskaliga släckförsök med CAF och A-skum mot vätskebrand av bensin Elin Lindsjö 2015 Brandingenjörsexamen Brandingenjör Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad

Läs mer

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Om larmet går Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Almer Oil & Chemical Storage AB Statoil Fuel & Retail Sverige AB Boliden Mineral AB St1 Energy AB OK-Q8 AB Vopak Sweden

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Brandskum som möjlig förorenare av dricksvattentäkter

Brandskum som möjlig förorenare av dricksvattentäkter PM 5/13 Brandskum som möjlig förorenare av dricksvattentäkter Livsmedelsverket www.slv.se Kemikalieinspektionen www.kemi.se Brandskum som möjlig förorenare av dricksvattentäkter Best.nr. 511 102 Sundbyberg,

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka

Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka Räddningstjänsten Syd når normalt samtliga Sevesoanläggningar i Malmö Stad inom 10 minuter. Räddningstjänsten är skyldig att vara förberedd

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Inledning Inom landstingen/regionerna upphandlas centralt kemikalier och kemiska produkter som används i stora volymer.

Läs mer

Får vi ta en kvart av din tid?

Får vi ta en kvart av din tid? Får vi ta en kvart av din tid? Vad är det? REACH är en kemikalielagstiftning (1907/2006/EG) som började gälla från och med 2007 06 01 och omfattar alla 27 länder inom Europa. Förkortningen REACH står Registration,

Läs mer

INFORMATION OM PFAS I VÅRT VATTEN

INFORMATION OM PFAS I VÅRT VATTEN INFORMATION OM PFAS I VÅRT VATTEN INFORMATION OM PFAS I VÅRT VATTEN 1 VAD ÄR DET SOM HAR HÄNT? Den 16 december 2013 upptäckte Miljöteknik höga halter av ämnet PFAS i vattnet som kom från Brantafors vattenverk

Läs mer

Copyright. Detta material är framtaget av Stefan Särdqvist på Räddningsverket. Upphovsman till illustrationer anges vid respektive illustration

Copyright. Detta material är framtaget av Stefan Särdqvist på Räddningsverket. Upphovsman till illustrationer anges vid respektive illustration Copyright Detta material är framtaget av Stefan Särdqvist på Räddningsverket. Upphovsman till illustrationer anges vid respektive illustration Detta verk omfattas av lagen om upphovsrätt. Det får därför

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

SKUMVÄTSKORS EFFEKTER PÅ MILJÖN har utarbetats av Gisela Holm och Peter Solyom, Institutet för vatten och luftvårdsforskning

SKUMVÄTSKORS EFFEKTER PÅ MILJÖN har utarbetats av Gisela Holm och Peter Solyom, Institutet för vatten och luftvårdsforskning SKUMVÄTSKORS EFFEKTER PÅ MILJÖN har utarbetats av Gisela Holm och Peter Solyom, Institutet för vatten och luftvårdsforskning För innehållet står författarna. 1995 Statens räddningsverk, Karlstad Räddningstjänstavdelningen,

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Rapportnummer PTS-ER-2011:3 Datum 2011-01-26 Internationellt arbete Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU Council) 2010-2014 Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU

Läs mer

Så här läser du ett. Säkerhetsdatablad

Så här läser du ett. Säkerhetsdatablad Så här läser du ett Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad Har du någon gång tittat på ett säkerhetsdatablad och känt att du inte orkar eller vill läsa det, fastän du vet att du egentligen

Läs mer

Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare

Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare 2011-05-16 Bilaga 2 Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Reach trädde i kraft 1 juni 2007 och är än så länge under infasning. Delar av Reach gäller

Läs mer

TABLE OF CONTENTS 3. CAMPAIGN SUMMARY 4. THE BEAUTY SHARE LAB 6. SUPPORTING UNITS 8. CAMPAIGN FLOW 9. RESULTS

TABLE OF CONTENTS 3. CAMPAIGN SUMMARY 4. THE BEAUTY SHARE LAB 6. SUPPORTING UNITS 8. CAMPAIGN FLOW 9. RESULTS TABLE OF CONTENTS 3. CAMPAIGN SUMMARY 4. THE BEAUTY SHARE LAB 6. SUPPORTING UNITS 8. CAMPAIGN FLOW 9. RESULTS 2 CAMPAIGN SUMMARY The beauty industry is built around mysterious labs and secret formulas.

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Rapport nummer 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Sammanfattning: Rapporten redovisar en kartläggning av avnämarna av gymnasieskolan

Läs mer

PFOS i den svenska miljön

PFOS i den svenska miljön i den svenska miljön Karin Norström IVL Svenska miljöinstitutet Vad är? Bakgrundshalter av och PFOA i miljön Punktkällans påverkan RE-PATH ett forskningsprojekt mellan IVL och Swedavia Hur exponeras vi

Läs mer

2013-02-07 577-842-13. Inventering av anläggningar för tillverkning av tvätt- och rengöringsmedel

2013-02-07 577-842-13. Inventering av anläggningar för tillverkning av tvätt- och rengöringsmedel Bakgrund Sedan slutet av 1990-talet pågår en rikstäckande inventering av förorenade områden i Sverige. Det är länsstyrelserna som utför inventeringen på uppdrag av Naturvårdsverket. Arbetet med förorenade

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter 1 Syftet med denna folder är att informera om vad kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter kan innehålla. Foldern tar dels

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Enligt Regel (EU) nr 1907/2006 Sida: 1 Datum för sammanställning: 16.08.2010 Omarbetning: 15.03.2013 Revisionsnr: 3 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn:

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF - Are you searching for Ta Skada Books? Now, you will be happy that at this time Ta Skada PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 17/01/2012 Revisionsnr: 6 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: 1.2 Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1. Namnet på produkten och företaget

SÄKERHETSDATABLAD. 1. Namnet på produkten och företaget Utgåva 2, 2011-01-10 Sid 1(5) 1. Namnet på produkten och företaget 1.1 Produktidentifiering. är avsedd för brandsläckning av bränder klass A, B, C och E med vattenbaserad skumhinna. 1.2 Företagsinformation.

Läs mer

KEMI. Rapport. PFOS-relaterade ämnen Strategi för utfasning 3/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN

KEMI. Rapport. PFOS-relaterade ämnen Strategi för utfasning 3/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN KEMI Rapport 3/04 PFOS-relaterade ämnen Strategi för utfasning KEMIKALIEINSPEKTIONEN PFOS-relaterade ämnen Strategi för utfasning Best.nr. 360 794 Stockholm, oktober 2004 Utgivare: Kemikalieinspektionen

Läs mer

3 oktober 2012 Grundläggande brandsäkerhet. Nicklas Knape. Cupola AB. Nicklas Knape

3 oktober 2012 Grundläggande brandsäkerhet. Nicklas Knape. Cupola AB. Nicklas Knape 3 oktober 2012 Grundläggande brandsäkerhet Nicklas Knape Cupola AB Nicklas Knape Helhetslösningar brandskydd Kursinnehåll Brand och dess uppkomst Brandfarliga varor Klassindelning av brandfarliga varor,

Läs mer

Miljögifter i livsmedel intag och halter

Miljögifter i livsmedel intag och halter 2013-09-18 Ren Åker Ren Mat Miljögifter i livsmedel intag och halter Procentuell andel av intaget av miljögifterna dioxin och dioxinlikande PCB från mjölk, ägg och kött respektive fet Östersjöfisk A. Från

Läs mer

Nätverksmöte, Livsmedelsverket

Nätverksmöte, Livsmedelsverket Nätverksmöte, Livsmedelsverket 2014-11-06 1 Bakgrund PFAA i miljön, inget nytt Uppmaning till kartläggning Flora av analyser LOQ Gränsvärden saknas Livsmedelsverkets rekommendationer: Åtgärdsgräns Hälsobaserat

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

VIKTIG INFORMATION TILL ALLMÄNHETEN

VIKTIG INFORMATION TILL ALLMÄNHETEN SPARA DENNA FOLDER. SAMHÄLLSINFORMATION FEBRUARI 2015 VIKTIG INFORMATION TILL ALLMÄNHETEN - om verksamheterna i Oljehamnen Du som har fått denna folder, bor eller arbetar i närheten av anläggningar som

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Buffer KCl 3molar_791445-914925-505533-791440-791441

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Buffer KCl 3molar_791445-914925-505533-791440-791441 Sida 1 av 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Ytterligare Handelsnamn Gäller även för följande materialnummer: : 914925; 505533; 791440; 791441 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD GLASS CLEANER

SÄKERHETSDATABLAD GLASS CLEANER Omarbetad 13/02/2013 Revision 23 Ersätter datum 03/08/2011 SÄKERHETSDATABLAD GLASS CLEANER AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn GLASS CLEANER Produktnr.

Läs mer

NoSoy - 1. Stig Widell Jordbruksverket Avdelningen för djurskydd och hälsa Enheten för foder och djurprodukter 2010-11-22

NoSoy - 1. Stig Widell Jordbruksverket Avdelningen för djurskydd och hälsa Enheten för foder och djurprodukter 2010-11-22 NoSoy - 1 Stig Widell Jordbruksverket Avdelningen för djurskydd och hälsa Enheten för foder och djurprodukter NoSoy - 2 Exempel på lagstiftning som styr foder & utfodring: (EG) nr 178/2002 om allm. principer

Läs mer

VARUINFORMATION SID 1

VARUINFORMATION SID 1 VARUINFORMATION SID 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: CITRUS CLEANER PRF LABEL OFF UTFÄRDAD: 2000-04-20 DATUM: 2006-05-11 TILLVERKARE/LEVERANTÖR: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Säkerhetsdatablad AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning TourTurf TAG - Green and Fairway är ett 100% organiskt jordförbättringsmedel och göding innehållande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. [inneh...] 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

SÄKERHETSDATABLAD. [inneh...] 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR FOAM CLEANER Sida 1 Utfärdat: 02/08/02 Revisionsnr: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET Produktnamn: FOAM CLEANER Produktkod: JU 165 Användning / beskr. af produktet: Aerosol. Extremt

Läs mer

PFOS, Perfluoroktansulfonat - förekomst och användning i Göteborg

PFOS, Perfluoroktansulfonat - förekomst och användning i Göteborg PFOS, Perfluoroktansulfonat - förekomst och användning i Göteborg Ett delprojekt inom projektet Giftfritt Göteborg 2005 ISSN 1401-243X ISRN GBG-M-R- -06/08 -SE R 2006:8 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR!

Läs mer

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

Sveriges största mässa för räddningstjänst och annan insatspersonal Teknikdagar 2014

Sveriges största mässa för räddningstjänst och annan insatspersonal Teknikdagar 2014 mässbilaga Sveriges största mässa för räddningstjänst och annan insatspersonal Skövde 7 8 maj Swedish Rescue Training Centre www.srtc.se/teknikdagar Välkommen! t e k n i k dag a r 2014 är en praktiskt

Läs mer

BRANDGLAS & TRÄ. Guide för montering i trädörrar och träramar

BRANDGLAS & TRÄ. Guide för montering i trädörrar och träramar BRANDGLAS & TRÄ Vetrotech SG Nordic & Baltic Robert Jacobsens Vej 62 A 8-tallet DK-2300 København S Tel: +45 70 225 258 Fax: +45 70 225 259 www.vetrotech.com/dk Version 2014.03 Guide för montering i trädörrar

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

REACH. Hur berörs ert företag av EU:s kemikalieförordning REACH? Jönköping, 18 februari 2015. Legal#11890292v3.pptx

REACH. Hur berörs ert företag av EU:s kemikalieförordning REACH? Jönköping, 18 februari 2015. Legal#11890292v3.pptx REACH Hur berörs ert företag av EU:s kemikalieförordning REACH? Jönköping, 18 februari 2015 Agenda REACH i den dagliga verksamheten Att säkerställa REACH Comliance genom avtal Varför REACH? Öka kunskapen

Läs mer

VINDKRAFT. Alternativ Användning

VINDKRAFT. Alternativ Användning Datum (2012-03-14) VINDKRAFT Alternativ Användning Elev: Andreas Krants Handledare: Anna Josefsson Sammanfattning Alternativa användningssätt för vindkraft är vad denna rapport handlar om, och med alternativ

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

14 medlemsbolag. Digital projektion. Björn Gregfelt bjorn.gregfelt@fkb.se. Biografen Rio Eskilstuna Tisdagen den 19 oktober 2010

14 medlemsbolag. Digital projektion. Björn Gregfelt bjorn.gregfelt@fkb.se. Biografen Rio Eskilstuna Tisdagen den 19 oktober 2010 Digital projektion Biografen Rio Eskilstuna Tisdagen den 19 oktober 2010 Björn Gregfelt bjorn.gregfelt@fkb.se 14 medlemsbolag 1 Biografstatistik - världen Biografer Världen 150.000 (varav 109.000 kommersiella)

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Omarbetad: 2014-11-20 Ersätter datum: 2010-11-10 TVÅL EXTRA

SÄKERHETSDATABLAD. Omarbetad: 2014-11-20 Ersätter datum: 2010-11-10 TVÅL EXTRA Omarbetad: 20141120 Ersätter datum: 20101110 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Art.nr: TP605 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

Täby kommuns åtgärder och handlingsplan med anledning av olycka med spritkök

Täby kommuns åtgärder och handlingsplan med anledning av olycka med spritkök 1(6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kerstin Carlqvist Susanna Nytell Täby kommuns åtgärder och handlingsplan med anledning av olycka med spritkök Bakgrund Fredagen den 23 augusti 2013 skedde en olycka under en

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Klimatneutrala Västsverige

Klimatneutrala Västsverige www.gamenetwork.se Klimatneutrala Västsverige Bilen, biffen, bostaden 2.0 Nätverkets mål: Västsverige skall vara ledande i att bidra till en hållbar utveckling. Nätverket GAME 2012-2014 www.gamenetwork.se

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tarkofoam II/Tarkoflex II

SÄKERHETSDATABLAD Tarkofoam II/Tarkoflex II Produkt: Tarkofoam II/Tarkoflex II Sida 1/7 SÄKERHETSDATABLAD Tarkofoam II/Tarkoflex II 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: Tarkofoam II/Tarkoflex II Artikelnummer:

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet Absol det mångsidiga saneringsmedlet Absol absolut rätt när du hanterar och sanerar miljöfarliga vätskor Absol suger upp, sanerar och neutraliserar snabbt och effektivt miljöfarliga vätskor. Produkten

Läs mer

1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET

1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET Handelsnamn: Användningsområde: Tillverkare: Ombud: Distributör: Telefonnummer vid nödsituation: Bekämpningsmedel mot sniglar. W. Neudorff GmbH KG

Läs mer

Sverige och USA. gränsöverskridande risker och gemensamma lösningar

Sverige och USA. gränsöverskridande risker och gemensamma lösningar Sverige och USA gränsöverskridande risker och gemensamma lösningar USA är en viktig internationell samarbetspartner för Sverige och Europa när det gäller samhällsskydd och beredskap. USA har omfattande

Läs mer

Environmental benefits CO 2

Environmental benefits CO 2 Environmental benefits CO 2 14 12 g/kwh 10 8 6 4 2 Aux 2,7% Aux 0,1% OPS EU Energy mix OPS Wind power -50% 0 NOx SO2 PM*10 CO2/100-100% Source: Entec, Shore-side electricity report (2005), Wind power statistics

Läs mer

Om Effektiva insatser

Om Effektiva insatser Effektiva insatser Om Effektiva insatser Effektiva insatser är ett utbildningskoncept för Räddningstjänsten Storgöteborgs operativa personal. Utbildningen omfattar föreläsningar, förevisningar, diskussionsuppgifter,

Läs mer

VARUINFORMATION SID 1

VARUINFORMATION SID 1 VARUINFORMATION SID 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: PRF INSTALL HD MoS2 UTFÄRDAD: 2003-09-01 DATUM: 2007-02-21 TILLVERKARE/LEVERANTÖR: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220 Kangasala

Läs mer

PULVERSLÄCKARE 2 KG BESKRIVNING

PULVERSLÄCKARE 2 KG BESKRIVNING PULVERSLÄCKARE 2 KG Enters pulversläckare från Housegard håller hög kvalitet och är godkända enligt europastandard. Pulversläckare innehåller ABC-pulver och kan användas mot alla typer av bränder. Pulvret

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Ikoner för att illustrera de relevanta informationskategorierna Driftskompatibilitet. Näringsidkarens namn. Internetanslutning

Ikoner för att illustrera de relevanta informationskategorierna Driftskompatibilitet. Näringsidkarens namn. Internetanslutning Ikoner för att illustrera de relevanta informationskategorierna Driftskompatibilitet Leverantör Näringsidkarens namn Maskin- och programvara i Funktion Pris Språk Internetanslutning Pris Längd Geografiska

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 Binol Band 20 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 01.11.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Binol Band 20 1.2 Relevanta

Läs mer

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte.

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Titel det första du kommunicerar till granskaren Ska vara kort max 100 tecken.

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD STARTA SÅGKEDJEOLJA BIO

SÄKERHETSDATABLAD STARTA SÅGKEDJEOLJA BIO STARTA Sågkdjeolja Bio Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD STARTA SÅGKEDJEOLJA BIO AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 08. 09.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

Ansökan kan också skickas in elektroniskt till raddningstjansten@hka.se. Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras):

Ansökan kan också skickas in elektroniskt till raddningstjansten@hka.se. Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras): Räddningstjänsten Höga Kusten- Ådalen ANSÖKAN Sida 1(6) Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor Diarienummer (fylls i av räddningstjänsten): Ansökan avser: nytt tillstånd för hantering

Läs mer

Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn: MATAKI VÄGASFALT KALLMAK Art.nr: 50135401

Läs mer

Förmåga och begränsningar av förekommande släcksystem vid brand i byggnad fokus på miljöarbete

Förmåga och begränsningar av förekommande släcksystem vid brand i byggnad fokus på miljöarbete 1 Förmåga och begränsningar av förekommande släcksystem vid brand i byggnad fokus på miljöarbete Detta är en MSB studie där SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) och Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Läs mer

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet Absol det mångsidiga saneringsmedlet Absol absolut rätt när du hanterar och sanerar miljöfarliga vätskor Absol suger upp, sanerar och neutraliserar snabbt och effektivt miljöfarliga vätskor. Produkten

Läs mer

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Margaretha Eriksson Civ.Ing. och doktorand i informationssäkerhet KTH irbiskonsult@tele2.se Föreläsning 3 Etiska frågor Säkerhetsfilosofi Etiska frågor Etiska regler

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Omarbetad: 2005-03-03 Internt nr: Ersätter datum: 2003-10-06 Barrikade PU-SLF A-Del

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Omarbetad: 2005-03-03 Internt nr: Ersätter datum: 2003-10-06 Barrikade PU-SLF A-Del 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Hesselberg Bygg AS Godkjent for distribusjon. HANDELSNAMN GRUPPNAMN ANVÄNDN.OMR. Barrikade Producent/Importör

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

Preem Raffinaderi Lysekil

Preem Raffinaderi Lysekil Driftsäkerhet & Underhållsverksamhet inom oljeraffinaderi Dan Hägglund Mekanisk Teknik Preemraff Lysekil Preem -Sveriges största leverantör av drivmedel Preem Raffinaderi Verksamheten: -Av råolja tillverka

Läs mer

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Växhuset, Västerås den 10 feb 2014 Nicklas Kartengren 0708-636225 / nicklas.kartengren@mac.com Innehåll Förhållningssätt för vuxna Hur många barn

Läs mer

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport AR 3-04 Brandskyddsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BRANDSKYDDSFÖRESKRIFTER... 2 Allmänt... 2 Förbud och restriktioner... 2 Heta arbeten... 2 Heta arbeten... 3 Släckutrustning... 3 Förbud och restriktioner...

Läs mer