Resilient(Community(Skåne(!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resilient(Community(Skåne(!"

Transkript

1 Resilient(Community(Skåne( Chefsnätverksmöte.#1.. Tid2014)06)04 PlatsLuftkastelletMalmö Bilagor: 1. Deltagarförteckning. 2. Sammanställningav brainstorm/inventeringavangelägna utmaningar. Resilient.Community.Skåne. Förväntningarnapåattstäderochregionerskallfungeraeffektivtochsmartärhöga. Flödetavmänniskor,varor,information,energi,tjänsterochekonomiskatransaktioner, måstefungeraförattskapaattraktivitet.dettapåverkarföretagensvalvidetableringar ochinvesteringar.detpåverkarocksåvarmänniskorväljerattboochverka. ResilientCommunitySkånesuppgiftärattsättaigångkonkretaprojektsomadresserar Skånes utmaningar och som leder till innovativa och nya lösningar. Chefsnätverket är exekutivtochkanprioriteraochbeslutaomdessaprojekt. MåletärattskapaettSkånemedlivskvalitéivärldsklass. Chefsnätverketmötsfyragångerperår.NätverketfaciliterasavResilientRegions Association(resilientregions.org),ettavSkånesklusterinitiativ. ResilientCommunitySkåneharenegenplatspåLinkedIndärinformationsamlas,där deltagarnakannätverka,startaochdeltaaktivtidiskussionermm. Chefsnätverksmötet.den.4.juni. KatarinaPelin,ordförandeiChefsnätverket,inleddemedkortpresentationoch återkopplingfrånuppstartsmötetavresilientcommunityskåneden16april. MagnusQvant,ResilientRegions,delgavensnabböverblickkringresiliensiomvärlden ochvadresilientregionskanbidramedsomfacilitatoravcommunityt.därefter arbetademötetmedattinventerauppfattningenomdeviktigautmaningarnaförettmer resilientskåne. Arbetetresulteradeiettantalprojektidéersompresenterasundernästarubrik. Resultatetsomhelhetåterfinnsibilaga. Resultat. 1. Mäta.flöden Ericsson,SigmaConnectivity,RegionSkåneochResilientRegionsmötsden26/6 förattskapaentydligidéomettprojektkringattidentifieraochmätaflöden. ResultatetfrånmötetrapporterasiaugustipåLinkedIngroupResilient CommunitySkåne. 2. Flödet.av.människor Flödet av människor (och varor) till flygplatserna, Malmö Airport, Ängelholms flygplats,kristianstadösterlenairportochkastrupärspecielltviktigtförskåne.

2 Att skapa ett projekt kring säkerställandet av ett effektivt flöde till och från flygplatserna är angeläget. Det förutsätter dock en väl förberedd och strukturerad workshop för att kunna formulera ett tydligt utvecklingsprojekt. ResilientRegionsförberederochkallartillensådanworkshopochsergärnaatt samarbetspartnersanslutersigtillförberedelsearbetet. 3. Från.hot.till.utvecklingspotential. EtthotellerenriskfrånSkånesrisk)ochsårbarhetsanalyserbörväljasutföratt utgöraettgemensamtprojektförattskapautvecklingochinnovationförettmer resilient Skåne. Region Skåne tillsammans med Resilient Regions kommer att identifiera och utveckla enprojektidé. Samråd med Länsstyrelsen kring Skånes risk)ochsårbarhetsanalyserkommerattske. DenutveckladeprojektidénpresenteraspåChefsnätverk#2. 4. Resiliens.behov.och.nytta Resiliensärfortfarandeettbegreppsomärnyttisammanhangetmedstäderoch regioner och deras strävan att vara effektiva och attraktiva. Det skulle behöva förklarasochbeskrivaspåettenkeltochövertygandevis.dettaskullekunnavara ett ämne för en minibok från Resilient Regions samt en samlad artikelserie dagstidningoch/ellerrelevantfacktidskrift. Resilient Regions har medel för att finansiera produktionen av en sådan skrift menbehöverenellerfleraskribentersomärintresseradeavattbidra.dessutom behövsenreferensgrupp.skrivarbetetbörommöjligtskeintensivtunderaugusti ochseptember. Anmäl intresse om att delta i skrivarbetet och referensgrupp senast den 11 juli Kommande.möten. Politikernätverketsammanträdetden6oktober. Chefsnätverk#2den2oktoberkl.14:00)16:30

3 Resilient(Community(Skåne( Chefsnätverksmöte.#1. Datum Närvarande:22personer,sebilaga. Utmaningar.för.ett.mer.resilient.Skåne. 8.sammanställning Flödet.av.människor.(och.varor). Effektivareochsäkraretrafikflödemedframkomlighetföralla. BoocharbetaihelaSkåne. Enregionsomattraherarmänniskor(förbättradetsomärbra,minska problemen) People,flow Kommunikationmedöppendataförattskapaattraktion,skapaförtroendeoch skapainnovation Infrastrukturenssårbarhetvidpåfrestningar Citytunnel,stambananochautostradan SäkraocheffektiviseraförbindelsenmedSverigesnäststörstaflygplats(Kastrup), betydelseförallasvarumärke,vadhadeskånevaritutankastrup(en internationellstorflygplatsochflödeshubb) Konsumentertänkerhorisontelltmenmyndigheterageravertikalt Datadrivendecision+making Bigdata(sekretessvssamhällsnytta,off+lineetc) Värdetavettfungerandeflödeavmänniskorärpåtagligtföralla.Vivillallakommafram snabbtocheffektivt.förseningar,väntetiderellerinställdaresorupplevssom frustrerandeochärkoppladetillkostnader.kostnaderförosssjälva,direktakostnader förvåraarbetsgivareochindirektakostnaderförsamhället. Ivårtnärområdefinnsenbetydandeinternationellstorflygplats,KastrupochMalmö AirportsamtÄngelholmochKristianstad,somgörfråganomvälfungerandeflödenextra intressant.ommankanseflygplatsernaiettgemensamtsammanhang,utvecklabättre service,utvecklagroundsupportochökaförmåganattöverbryggapåfrestningar,kan detgeregionenenstärktpositionocheffektenaveninternationellstorflygplatsblir starkareochsträckersigöverettstörreavståndfrånflygplatsen. Detsammagällerförflödetavvaror.Förseningar,långaväntetidermmärbåde frustrerandeochkostarpengar.detärtomsåattsnabbaocheffektivatransporterkan möjliggöraheltnyabeteenden.kanskekanviaccepteraatthandlabetydligtfler varugrupperfrånshowrumomleveranserskertillräckligtsnabbt. Idaghandlarvimöbleributikeristadenochfårdemlevereradedagarochveckorefter köpetdirektfrånproduktionenellerstörrelager.

4 Vadhänderomskor,kläder,smyckenochsportartiklarkanlevererassammadagdirekt hem?detskullekunnainnebäraattvarutransporternafårheltandramönsteroch framföralltlättarpåtrycketpåstadskärnor.dettakräverdockutvecklingpåflera fronter. Mycketpekarpåattettvälfungerandetransportsystemärattraktivtochattett sammanhålletutvecklingsarbeteavflödetavmänniskorochvarorskullevaravärdefullt. Dentypenavlösningarsamtkompetensochförmågaattskapadettaharsannolikten globalochstarkefterfrågan. + Enkeltattförståvärdet,berörmånga. + Kompliceradelösningarsommåsteaccepterasavfleraaktöreroch dessutommåstekundernaochbrukarnavaramediutvecklingen. Strategi.idé. Hittaenavgränsaddelavflödetmednågrautvaldaaktörer.Airport Airportkanvara ettsådant.skapaettcasesomredanfrånbörjankanbyggasut. Att.göra. Kartläggaktörer Alt1workshopProblem/innovationChallengemedberördaaktörer.Därefter formuleraprojektidé Alt2formuleraprojektidéochsökapengarexA+ansökanVinnova 2..Social.balans. Toleransförolikheter. Demografiskutmaning,Malmö50%avinvånarnaunder35år,Båstad30%över 65år. Instabilitet Byggaomdialogenmedinnovativfinansiering(vadkostardetomviinte genomför ) Förväntadresiliens2030,leveranser,miljö,trygghet. Hursäkerställermaninnevånarnasförtroende,studievisarattkommunikation medmyndigheterärnäststörstafrustrationentotaltsett.(consumerlabs) Utbildning(demokrati,kompetens,framtid),folkhälsa( övervikt, multiresistentabakterier,kost)migration(integration,kultur,kompetens) Utanförskap(jobb,utbildning,sammanhang) Samverkanmedcivilasamhället Utmaningfördetcivilasamhälletattstödjaförsvarsmakten. 3..Utvecklingspotential.i.stället.för.hot. Värmebölja hurfungerardetdå? 12nautiskamilut,havsplaneringsdirektivetskaparnyamöjligheter. Behovetavmarkärdetenbristellermöjlighet?Kanviskapanya,bralösningar medförtätning? Översvämningsriskerhotarcentralasamhällsfunktioner.

5 Lokaltlagradenergiochlokaltproducerad. Närriskanalysertydligtbeskrivervilkaolikafunktionersomblirpåverkadeavolikahot ochriskerärdetmöjligtattdelspåtraditionelltvisarbetamedförebyggandeåtgärder. Detbördockocksåfinnasettarbetemedattutvecklafunktionalitetensåattdetskapas möjlighetförfortsattfunktionalitetävennärbarriärernabryts.detinnebärattdetfinns alternativasättattupprätthållafunktionerna. Smartalösningarkringrealtidsstyrdasystemgörattdetfinnseninbyggdförmågatillatt anpassasigtillvolymernaiflödena.t.ex.omkollektivtrafikenärrealtidsstyrdi vardagenvidnormalbelastningkandenlättstyrasochanpassastillbelastningaroch prioriteringardådetärinbyggtisystemet.andraexempelkanvaraprioriterade handelsplatserförlivsmedel. Dessasysteminnebärocksåenmöjlighettilldialogochinteenbartmonologmed myndigheterochoperatörer,troligensmart,digitaliserad,medbigdataochautomatiskt. Hotochriskerkansåledesutgöraenstimulerandeutgångspunktförinnovativa lösningarsomstärkerocheffektiviserarvardagsfunktionen. EnaktuellriskelleretthotfrånSkåneshot+ochriskanalyserbörväljasutförattutgöra ettutvecklingsprojektmedtydligresiliensinriktning. 4..Arbetsgrupp.internt. Vilkakravställernäringslivetpåetableringsorterutifrånettresiliensperspektiv? Kanvilockatillossnäringslivetmedrobusthetsperspektiv? Stärkasmåochmedelstorastädersförutsättningar. Beskrivautmaningarna,beskrivasammanhangetdvs.flödena,Beskrivanyttan medresiliens,dvsförutsättningarförutvecklingochvälstånd.fåmångaattfatta Kortsiktigtekonomiskttänkande. Finansieringsgapet Metod/Process,planering,implementeringochuppföljning,partnerskapets utmaning/resilientleadership Dötthav Östersjön Kvalitéirealtid(t.exvatten) Luft,vatten,trafik Krisövningiskarptläge Skyddsvärden(målbilder,attraktion,värden),framgångsfaktorerochmetoder.

6 RESILIENT(COMMUNITY(SKÅNE CHEFSNÄTVERKSMÖTE#"1 DELTAGARLISTA** 1.Katarina'Pelin,Kommunchef,Båstadkommun 2.Eva'Leth,StrategKrisberedskap,RegionSkåne 3.Bo'Hansson,Strategiskutveckling,RegionSkåne 4.Lilian'Eriksson,Kommundirektör,Ängelholmskommun 5.Charlotte'Ahlgren'Moritz,Vicerektor,MalmöHögskola 6.Kenney'Pihl,Säkerhetschef,HelsingborgsStad 7.Stefan'Schreiter,KeyAccountManager,Ifacts 8.Ulf'Petersson,ChiefAnalyst,SaabAB 9.Matts'Hansson,Ledningsstaben,Stadskontoret,MalmöStad 10.Andreas'Hedskog,ExecutiveChairman,4CStrategies 11.Mikael'Edqvist,CSO,4CStrategies 12.Staffan'Broomé,BusinessDevelopmentManager,SigmaItManagementAB 13.Michael'Björn,HeadofResearch,EricssonConsumerLab 14.LarsEÅke'Ståhl,Kommundirektör,BurlövsKommun 15.Jonas'P'Svensson,SeniorAdvisorBusinessDeveloper,Atkins 16.Peter'Byrn,SmarterCitiesManagementNordic,IBM 17.Anders'Elmevik,Näringslivschef,KristianstadKommun 18.Lennart'Svensson,EnhetschefInnovationssystem,RegionSkåne 19.Magnus'Qvant,Verkställandesekreterare,ResilientRegionsAssociation 20.Olle'Uhlmann,SeniorAdvisor,ResilientRegionsAssociation 21.Silvia'Haslinger'Olsson,OperationsManager,ResilientRegionsAssociation

Bo bra på äldre dar några reflektioner och slutsatser

Bo bra på äldre dar några reflektioner och slutsatser Bo bra på äldre dar några reflektioner och slutsatser Bakgrund: Juli 2010 november 2012 50 miljoner kronor 76 projekt finansierade i 58 kommuner Fyra arkitekttävlingar Samråd myndigheter; Arbetsmiljöverket,

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade medarbetare

Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade medarbetare 2014-04-03 14/42 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Helsingfors universitets Lärarakademins kriterier

Helsingfors universitets Lärarakademins kriterier ns kriterier 1. Pedagogisk skicklighet och handledning fortlöpande kompetensutveckling Utmärkta färdigheter kommer till uttryck t.ex. i att läraren systematiskt utvärderar och utvecklar sin undervisning

Läs mer

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Fastställd av rektor 2013-09-03 1 INNEHÅLL Inledning ledarskapets strategiska roll 3 En policy för alla chefer och ledare 4 Ditt uppdrag 5 Förhållningssätt

Läs mer

Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade medarbetare

Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade medarbetare 2014-11-21 15/16 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade

Läs mer

Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning

Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2013-09- 25 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555 770 60 kontakt@funkanu.se

Läs mer

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC är ett fungerande innovationsnätverk för utveckling IUC Sverige bidrar tillsammans med kompletterande regionala och nationella organisationer till att

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Värdeforum. Programkatalog Värdeforum Våren 2014

Värdeforum. Programkatalog Värdeforum Våren 2014 Programkatalog Värdeforum Våren 2014 Utvecklingsprogram för kvalitet och ledarskap Famnas Värdeforum är ett utvecklingsprogram för bättre vård och social omsorg som syftar till att skapa en kultur av ständiga

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Ekonomistyrning och redovisning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Ekonomistyrning och redovisning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 043-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget: 20 000 nya studentbostäder Sedan 2006 har över en kvarts miljon fler människor fått ett jobb att gå till. Det här är bara början. Vi

Läs mer

Slutrapport. Innovativt utbildnings- och forskningsmaterial användning av 3D visualisering och animering för att bemöta pedagogiska utmaningar

Slutrapport. Innovativt utbildnings- och forskningsmaterial användning av 3D visualisering och animering för att bemöta pedagogiska utmaningar Innehåll Slutrapport Innovativt utbildnings- och forskningsmaterial användning av 3D visualisering och animering för att bemöta pedagogiska utmaningar Emin Halilovic, projektledare 1 Basfakta... 3 1.1

Läs mer

Making Cities Resilient. Erfarenheter över stads-och statsgränserna. Margareta Nisser- Larsson MSB

Making Cities Resilient. Erfarenheter över stads-och statsgränserna. Margareta Nisser- Larsson MSB Making Cities Resilient Erfarenheter över stads-och statsgränserna Margareta Nisser- Larsson MSB Nationell plattform en fråga om samverkan Under de senaste åren har extremt väder och naturhändelser orsakat

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA Varje barn/elev får utvecklas utifrån sin förmåga och kommer in på sitt förstahandsval till gymnasiet Samverkan med andra myndigheter och omvärldsbevakning En god arbetsmiljö med kompetent personal AVESTA

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan Sydsvensk REGION BILDNING Kommunikationsplan Kommunikationsplan Sydsvensk Regionbildning 2013-09-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Projektmål... 2 2 Kommunikationsmål... 2 3 Målgrupper...

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

Närvarande: Pontus Eriksson (samordnare), Mari Nordström (vice samordnare) och Conny Allaskog (sekreterare)

Närvarande: Pontus Eriksson (samordnare), Mari Nordström (vice samordnare) och Conny Allaskog (sekreterare) AU Telefonmöte 20140425 Närvarande: Pontus Eriksson (samordnare), Mari Nordström (vice samordnare) och Conny Allaskog (sekreterare) 1. Justerad Arbetsordning NSPH Skåne Arbetsordningen har justerats enligt

Läs mer

Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet

Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet Sedan Swedavia bildades 2010 har antalet passagerare ökat med 6,5 miljoner eller 21 procent. Tillväxten vid

Läs mer

Policy för kompetensförsörjning

Policy för kompetensförsörjning Kommunstyrelseförvaltningen POLICY Policy för kompetensförsörjning Dokumentnamn Policy för kompetensförsörjning Dokumenttyp Policy Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Kommunfullmäktige

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en mer rättssäker hantering av assistansersättningen

Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en mer rättssäker hantering av assistansersättningen Regeringsbeslut II:1 2014-01-16 S2013/3515/FST S2014/398/FST (delvis) Socialdepartementet Försäkringskassan 103 51 Stockholm Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en

Läs mer

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Syfte Syftet med arbetsplanen är att gynna samverkan kring vattenförvaltningsarbetet

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Påverkar bostadsbristen viljan att söka och ta jobb i storstadsregionerna? EN UNDERSÖKNING AV HUR JOBBSÖKANDE PÅVERKAS AV BOSTADSBRIST 1 (5)

Påverkar bostadsbristen viljan att söka och ta jobb i storstadsregionerna? EN UNDERSÖKNING AV HUR JOBBSÖKANDE PÅVERKAS AV BOSTADSBRIST 1 (5) Påverkar bostadsbristen viljan att söka och ta jobb i storstadsregionerna? EN UNDERSÖKNING AV HUR JOBBSÖKANDE PÅVERKAS AV BOSTADSBRIST 1 (5) (5) Sammanfattning Enligt en undersökning genomförd av TNS SIFO

Läs mer