REDAKTIONEN. AB Stångåstaden Box Linköping

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REDAKTIONEN. AB Stångåstaden Box 3300 580 03 Linköping"

Transkript

1

2 REDAKTIONEN TEXT Catherine Grimlund-Träff och Stångåstaden FORMGIVNING/ORIGINAL Linkin AB FOTO David Einar och Stångåstaden TRYCK Larsson Offsettryck AB Stångåstaden Box Linköping Tel: Fax: Org.nr

3 HÅLLBARHETSREDOVISING VD HAR ORDET ÅR 2013 Fler och fler företag inser vikten av att arbeta för en hållbar samhällsutveckling. Det gäller allt från stora börsbolag till små och medelstora företag. Jag tror att den positiva trenden beror på att allt fler inser att det går att kombinera affärsmässighet med samhälls ansvar. Arbetet stärker varumärket och skapar lönsamhet på både kort och lång sikt. Stångåstaden har höga ambitioner och vill vara ett föredöme inom hållbarhetsområdet. Vi har till exempel mycket höga mål på miljösidan för att spara energi och hantera avfall på ett bra sätt. Vi är noggranna när vi gör upphandlingar så att våra entreprenörer använder bra produkter och bra material. Vi försöker alltid tänka i termer av ekonomisk hållbarhet så att vi hushåller med resurser och ser till investeringar är lönsamma på lång sikt. Vi lägger även mycket kraft på att arbeta med social hållbarhet genom att utveckla våra stadsdelar så att vi kan erbjuda en bra och trygg boendemiljö. Vi strävar också efter att hitta samarbeten med andra aktörer för att samla resurser så att vi kan åstadkomma ännu mer. Stångåstaden är medlemmar i Eurhonet, ett europeiskt samarbete med bostadsbolag från Sverige, Frankrike, Tyskland, Italien och England. Vi har bland annat arbetat fram den mall som vår håll barhetsredovisning i den här årsredovisningen bygger på. Vi gör det för att vi ska kunna jämföra, lära av varandra och därigenom bli bättre. FREDRIK TÖRNQVIST Vd, AB Stångåstaden

4 4 HÅLLBAR UTVECKLING Hållbar utveckling Ett hållbart samhälle bygger på en helhetssyn där ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter gemensamt är avgörande för resultatet. Under 2013 har Stångåstaden tagit ytterligare ett steg mot att integrera hållbar utveckling tydligare i sin affärsmodell, genom att årets affärsplanering resulterade i hållbarhet som ett fokusområde på koncernnivå för Stångåstaden lever efter principen att använda sina resurser effektivt och ansvarsfullt. Detta är ett krav för en långsiktig aktör på fastighetsmarknaden som vill ta ett stort samhällsekonomiskt ansvar. Företaget betraktar fastigheter som investeringar med ett värde, som ska stå sig och vara beständigt. Företagets inverkan på naturen ska begränsas så långt det är möjligt. Stångåstaden vill bidra till bättre levnadsvillkor och välbefinnande samt ökad trygghet för sina kunder. Hållbar utveckling är en ständigt pågående process och företagets helhetssyn på resursanvändning, ekonomi, miljö och samhälle är självklart i det dagliga arbetet. Företaget ska öppet diskutera och hantera alla effekter, såväl positiva som negativa. På detta sätt tar Stångåstaden ansvar fullt ut. Givande samarbete European Housing Network, Eurhonet, är ett nätverk bestående av närmare 30 allmännyttiga bostadsbolag från England, Frankrike, Italien, Sverige och Tyskland. Inom Eurhonet finns en stark vilja att arbeta för ett hållbart samhälle där påverkan på den gemensamma miljön minimeras genom medvetenhet och aktiva åtgärder. Stångåstaden arbetar aktivt med åtta svenska bostadsbolag som är med i Eurhonet inom Skynätverket, som driver på utvecklingen för att skapa nya vägar framåt nationellt kring hållbar utveck ling. Bland annat har bolagen under 2013 omarbetat den gemensamma handboken för hållbarhetsredovisningen och påbörjat arbetet med att ta fram ett gemensamt koncept kring kommunikation med våra intressenter om hållbarhet. Vad är CSR? CSR (Corporate Social Responsibility), på svenska företagens samhällsansvar, handlar om hur företag genom sin verksamhet tar ansvar för hur de påverkar samhället i positiv och negativ bemärkelse. Det handlar om hur företag på frivillig grund integrerar social, ekonomisk och miljömässig hänsyn i verksamheten i samverkan med sina intressenter kunder, ägare, samarbetspartner etcetera. Allt oftare förväntas företag ta allt större ansvar än att generera vinst för det egna företaget och ett aktivt CSR-arbete stärker företagets relationer med såväl anställda som kunder och ägare men också tillväxt och lönsamhet. CSR handlar om att vara handlingskraftig, trovärdig och öppen i frågor som berör människa, miljö och samhälle. En i grunden god och stabil ekonomi möjliggör investeringar och nytänkande för ett hållbarare samhälle. Stångåstadens hållbarhetsredovisning har tagits fram i samarbete med andra europeiska företag inom nätverket Eurhonet, där redovisningen benämns CSR-rapport. Den viktiga helhetssynen Allt hållbarhetsarbete är kopplat till kärnverksamheten, men det finns också en dimension utanför företagets affärsverksamhet. Hållbarhet och hållbarhetsredovisning är begrepp som kräver en helhetssyn med ett gemensamt fokus på ekonomi, socialt ansvar och miljöfrågor. Dessa tre delar är beroende av varandra. Om en sviktar faller helheten. Också arbetet med ett etiskt förhållningssätt i relationer med företagets intressenter, medarbetare och andra parter är viktiga delar i ett hållbart perspektiv. Hållbarhetsredovisningen är uppdelad i fem avsnitt: 1. Socialt ansvar 2. Miljöansvar 3. Ekonomisk hållbarhet 4. Kundrelationer och samspelet med intressenter 5. Arbetsmiljö Till varje avsnitt finns nyckeltal som gäller Stångåstaden. Dotterbolagen Studentbostäder och Bryggaregården är inte med om det inte anges uttryckligen, eftersom en jämförelse med nyckeltal ska kunna göras med liknande bolag.

5 HÅLLBAR UTVECKLING 5 Företagsfakta INDIKATOR Enhet Fastighetsbestånd (Moderbolaget och Studentbostäder) Antal lägenheter Fastighetsbeståndet uppdelat på antal rum och kök 1 rum och kök Antal rum och kök rum och kök rum och kök < 5 rum och kök Fastighetsbeståndet uppdelat på affärsområde Äldre Student Annat Genomsnittlig hyra kr/kvm Företagets omsättning Mkr Företagets anställda (Stångåstaden koncern) Antal 137 Antal hyresgäster Antal Antal hyresgäster över 65 år Andel 26,20 %

6 6 SOCIALT ANSVARSTAGANDE Ett ständigt växande socialt ansvarstagande Stångåstadens åtaganden har också i år varit omfattande för att äkta och nära gemenskap ska bli verklighet för alla dem som bor och lever i företagets bostads områden. Socialt ansvar handlar om att sköta om den lokala bostadsförsörjningen och utvecklingen i de stadsdelar där Stångåstaden är en viktig aktör, men också att boendemiljön anpassas till kundernas behov och förväntningar. Genom olika återkommande och skiftande aktiviteter samt dialog skapas och stärks både trygghet och trivsel för hyresgästerna. Företagets fokus är att intensivt jobba för att ta tillvara de boendes individuella resurser och se till att givande kontakt tas med andra i området. De unga är framtiden Under 2013 har arbetet med att på olika sätt stötta och stödja Stångåstadens unga hyresgäster fortsatt. Grundidén är att uppmuntra alla de ungdomar som bor i Stångåstaden att ta för sig av sina demokratiska rättigheter. Ungdomarna får lära sig att driva egna initiativ och att ta ett aktivt ansvar för det de själva vill göra. Samarbetet Ung Röst i Ryd, en samverkan mellan Stångåstaden, fritidsgården och fältsekreterarna i Ryd, ger fortlöpande unga möjligheter att engagera sig och till exempel arbeta med olika arrangemang i området. Verksamhet lockar och får intresserade åringar att närma sig nyfiket. Eftersom allt bygger på ungdomarnas egna initiativ, blir de oftast starkt engagerade. Snabbt sprids nyheten bland ungdomarna om att det händer spännande saker och allt fler kommer med och blir drivande i projekten. Bland annat valde några ungdomar att arrangera en fotbollscup parallellt med artistuppträdande. De ursprungliga fem ungdomarna ökade snabbt till 35, vilket i sin tur engagerade ännu fler som ville vara med under själva kvällen. I ett samverkansprojekt mellan Ung företagsamhet i Östergötland och Stångåstaden anställdes 30 ungdomar i åldern år under tre dagar i augusti. Dessa ungdomskonsulter fick ta del av Stångåstadens verksamhet och utbildades i samarbete, kreativitet och presentationsteknik. Sista dagen gavs de den utmanande uppgiften att föreslå hur Stångåstaden kan få nöjdare kunder. Vann gjorde idén om att det borde finnas ungdomar som jobbar ute i områdena, något som kommer att förverkligas under Kungligt i Ryd Kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia besökte Linköping i september och ungdomar från Ung Röst fick möjlighet att vara publikvärdar vid ett evenemang som arrangerades i Ryd. Genom uppdragets allvar och tyngd stärktes självkänslan för alla i föreningen och deras stolthet blev stor efter genomförandet. Servicetjänster erbjuds Samarbetet med arbetskooperativen i Linköping utvecklades ytterligare under 2013 och ett konkret bevis på detta är ett erbjudande som lanserades mot slutet av året. De två sociala företagen AKR ArbetsKooperativet i Ryd och Kooptjänst i Berga började sälja enklare servicetjänster till de som bor hos Stångå staden. Anledningen till att denna nya tjänst utvecklades var att hyresgäster ofta kontaktar Stångåstaden för att få hjälp med att sätta upp en tv, en hylla eller att göra liknande småsysslor. Nu kan hyresgästerna anlita de två företagen för att få sådant utfört, vilket självklart kommer arbetskooperativen till godo i deras fortsatta utveckling. Tjänsten är ett försök under ett halvår och kommer sedan att utvärderas. Givande kundrelationer Direktkontakten med hyresgästerna är viktig för Stångåstaden och det är värdefullt att ta tillvara de olika kompetenser som hyresgästerna har. De boende är utgångspunkten och målet är att utveckla relationer med kunderna. De områdesansvarigas täta direktkontakt med dem som bor i de olika stadsdelarna ger goda förutsättningar för en positiv utveckling av närhet och gemenskap. Samverkansprojekt blev böcker Som en del i det samverkansprojekt som Stångåstaden och Hyresgästföreningen driver i området sedan 2009 publicerades boken Från Skäggetorp kan man se att allt som handlar om hur människor lever och bor på Skattegården. Syftet med projektet är att öka grannsamverkan och den sociala interaktionen, vilken kan bidra till ett tryggare och trivsammare bostadsområde. Stångåstaden tog även initiativ till boken Välkommen hem till oss i Berga och Majelden för att hjälpa de boende att lära känna varandra bättre. Det har tydligt framgått att böckerna har gett anledning till många samtal och närmare kontakt bland de boende. Uppskattat samarbete Under 2013 har Stångåstaden haft fortsatt samarbete med de olika samverkansråden i bland annat Ryd, Berga och Skäggetorp. Mötena är ovärderliga informationskanaler eftersom många frågor kring lokaler, aktiviteter, trygghet med mera behandlas och kan därigenom lättare få sin lösning. Utdelade stipendier Stångåstaden instiftade 2001 ett trygghetsstipendium, det så kallade Tryggvestipendiet. Årets Tryggve delas varje år ut i anslutning till Tryggvedagen som infaller 25 september. Målsättningen med stipendiet är att uppmärksamma och stimulera insatser som skapar trygghet i flerbostadsområden. En grund för ett bra trygghetsarbete är att det finns engagerade människor eldsjälar som tar initiativ och är uthålliga för att förbättra och utveckla trivsel, gemenskap och aktiviteter. Årets Tryggvestipendium gavs till två värd iga mottagare, Mikael Sanfridson för den ungdomshan driver i Skäggetorp och postumt till Arash Sharafadin för hans insatser för ungdomar i framför allt Skäggetorp.

7 SOCIALT ANSVARSTAGANDE 7 Socialt ansvar INDIKATOR Enhet Ansvarstagande för den lokala bostadsförsörjningen och anpassningar i boendemiljö Förändringar i fastighetsbeståndet % 0,23 0,60 1,14 Nyproduktion av hyresrätter Antal Fastighetsförvärv (antal lägenheter) Antal Avyttringar Antal Andel bostäder som är tillgängliga för äldre % Socialt ansvar som fastighetsägare avseende boendes behov och förväntningar Hyresnivå kr/kvm Hyresutveckling kr/kvm % 2,5 2,8 2,6 Drift- och underhållskostnad kr/kvm Driftkostnadsutveckling kr/kvm % 1,7 2,6 4,4 Omflyttning i fastighetsbeståndet (exkl. studenter) Extem % 13,2 11,9 10,7 Intern % 5,9 4,9 4,5 Andel boende som upplever att de är trygga i sin boendemiljö Trygghetsindex % 78,2 81,3 81,1 Avhysningar på grund av ekonomiska skäl eller störningar Störningar Antal Ekonomiska skäl Antal Socialt ansvarstagande för integration och stadsdelsutveckling Nedlagda kostnader och investerade medel i stadsdelsutvecklingsprojekt avseende fastigheter byggda på sent 60- tidigt 70-tal Mkr 3,7 4,4

8 8 MILJÖANSVAR Miljöansvar Stångåstaden är miljöcertifierat enligt ISO sedan åtta år tillbaka. Under 2013 har det viktiga miljöarbetet för en hållbar utveckling fortsatt aktivt i hela företaget. Miljömålen ingår som en självklarhet i alla avdelningars affärsplaner och stort fokus ligger ständigt på det långsiktiga energieffektiviseringsmålet Strävan att med miljö tanken påverka entreprenörer och leverantörer i avtal och kontrakt har fortsatt under året. Handlingsprogrammet där miljömålen har tydliggjorts i detalj har under 2013 gjorts om för en bättre uppföljning av Stångåstadens kvalitetschef. Miljöstyrningen bildar en grund för företagets verksamhet och under året har en tydligare integrering i avdelningarnas affärsplaner genomförts där aktiviteter för att uppnå miljömålen framgår. Miljöstyrning ger resultat. De övergripande miljömålen gäller: Energi och klimat Byggnation och material Avfall Inomhusmiljö Miljögruppens roll har tydliggjorts och deltagarna ska fungera som ett bollplank och är dessutom en förbindelselänk mellan avdelningarna och kvalitetschefen.

9 MILJÖANSVAR 9 Fortsatt satsning på energieffektivisering Energisparmålet innebär att mängden köpt energi per kvadratmeter i form av el, värme och fjärrkyla ska minskas med 25 procent fram till Denna långsiktiga satsning har blivit en naturlig del i samtliga avdelningars affärsplaner för För att samordna arbetet finns en energigrupp med fem tjänster sedan våren Gruppen arbetar självständigt utifrån egen budget och har mandat att genomföra energisparprojekt. Lyckat genomslag Energispararbetet är väl etablerat inom företagets enheter samt hos entreprenörer och kunder. Det engagemang och den kunskap som finns i organisationen tas tillvara och har vidareutvecklats under Renovering av beståndet har pågått i stor omfattning under 2013 och kommer att ge omfattande energibesparingar. På sidan 53 i årsredovisningen finns mer att läsa om renoveringarna i fastighets beståndet. Nyproduktionstakten kommer att öka ytterligare framöver, vilket betyder att koncernens energiprestanda förbättras än mer, då samtliga nyproduktionsprojekt uppfyller högt ställda energikrav. Energiprojektet Career som startade 2012 har resulterat i ett långsiktigt samarbete mellan Stångåstaden och Linköpings universitet. Syftet med projektet är att minska gapet mellan hur energieffektivisering och energiminskning presenteras i teorin och hur dessa kan genomföras praktiskt i verkligheten. Universitetsforskarna ska arbeta i nära samverkan med Stångåstaden samt med de konsulter och entreprenörer som företaget anlitar. Kunskapsutbytet handlar framför allt om hur energiprestanda och energisnålhet kan förbättras i bostads- och lokalfastigheter genom arbetssätt och tekniker. Kajsa Ellegård, professor TEMA Linköpings universitet, projektledare för Career-projektet: Samverkan med det omgivande samhället är en av universitetets tre huvuduppgifter och Career-projektet ger goda möjligheter att visa hur det kan gå till. Jag ser också positivt på att Stångåstaden visar intresse för både de tekniska och de sociala dimensionerna i projektet. Projektets metoder och resultat kan komma att få stor betydelse vid den kommande renoveringen av miljonprogrammets byggnader och kan sedan spridas till den övriga bostadssektorn. Beslut om individuell mätning IMD Individuell mätning och debitering har startat i bostadslägenheter och verksamhetslokaler. I första hand ligger fokus på mätning av varmvatten för debitering och av temperatur för driftsoptimering. Mätning på byggnadsnivå och i bland annat tvättstugor kommer också att ingå i projektet. Mätutrustningen är på plats sedan tidig höst 2013 i 48 bostadslägenheter i Gottfridsberg. Så småningom kommer samtliga pågående nyproduktions- och rot-objekt att förses med utrustning för mätning. Resursanvändande Stångåstaden erbjuder fastighetsnära källsortering för sina kunder. Ambitionen är stor för att se till att hyresgästerna blir ännu bättre på att källsortera. Områdesansvariga informerar om vikten av detta och i kundtidningen Välkommen hem har artiklar om återvinning lyft frågan ytterligare. Stångåstaden vill tillsammans med sina hyresgäster bidra till att mer material blir återvunnet och har under 2013 startat planeringen av en insats för samverkan med hyresgästerna som kommer att genomföras under Sedan införandet av Gröna Påsen 2012 har det konstaterats att matavfallet i Linköpings kommun generellt har minskat. Detta innebär att matsvinnet krymper och att det som ändå slängs används till att producera biogas. Stångåstaden bidrar till denna positiva utveckling genom att se till att hyresgästerna har tillgång till gröna påsar i återvinningsrummen och informera om matavfallsinsamlingen genom företagets informationskanaler. Insamling av använda myrdosor, som är farligt avfall, har införts i flera källsorteringsrum. Detta har gjorts i samarbete med Anticimex. Idén till insamlingen kom från medarbetarna på Kundtjänst och är ett bra exempel på hur miljömedvetenheten bland de anställda på Stångåstaden leder till utveckling inom miljöområdet. Förnyelsebar energi Stångåstaden bedriver ett omfattande arbete med energieffektivisering och styrning mot energikällor med låg miljöpåverkan. Företaget investerar i förnyelsebar energi dels av ekonomiska skäl, dels för att satsningen ligger i linje med ambitioner inom miljöområdet.

10 10 MILJÖANSVAR Stångåstaden har som mål att företaget ska äga tillgångar i förnyelsebar kraftproduktion som motsvarar mängden köpt el. En investering i vindkraft och solkraft möjliggör snabbare övergång till miljö- och klimatvänliga kraftkällor för bolagets elförsörjning. Stångåstaden äger 40 procent i intressebolaget Bixia Gryningsvind AB. Bixia äger idag sex vindkraftverk som producerar cirka 30 GWh el ett normalår och Stångåstadens andel av detta motsvarar 12 GWh. Satsningen på solceller har underlättats av att priset på paneler sjönk under I det nybyggda kvarteret Vingården i Södra Ekkällan har en solcellsanläggning på en yta av cirka 430 kvm installerats. Den beräknas producera kwh per år. Montering av celler på två andra fastigheter, en i Ryd och en i Lambohov, påbörjades under hösten och planerades vara i drift vid årsskiftet. Ett annat miljömål är transporter, där mängden koldioxidutsläpp på interna och externa transporter ska minskas med fem procent fram till Under året har i första hand de interna transporterna setts över. Till exempel har resepolicyn och reseavtalet gjorts om. Under 2014 kommer alla medarbetare att gå en utbildning i EcoDriving. Miljöstyrning av projekt och entreprenader Fastigheten Tinnerbäcken Södra är den första byggnaden i Linköping som har Svanenmärkts, vilket innebär att Svensk Miljömärknings krav har uppfyllts. Dessa handlar om rutiner för hur arbetet har utförts, om fastighetens energiprestanda samt om valet av byggmaterial. Svanenmärkningen har gjorts i samarbete med Skanska, som har de nödvändiga licenserna. Utfasningen av farliga ämnen i byggmaterial pågår konstant och databasen SundaHus Miljödata används av Stångåstadens entreprenörer för att registrera uppgifter om material som har byggts in i fastigheterna vid nyproduktioner eller renoveringar. Under 2013 har ett arbete med att även registrera material när det gäller löpande förvaltning påbörjats. Under året har personal inom förvaltning och fastighet genomgått interna utbildningar om vad SundaHus innebär. Detta har lett till bättre kunskap och större säkerhet om varför detta är viktigt för Stångåstaden. Miljöansvar INDIKATOR Enhet Begränsning av fastighetsbeståndets miljöpåverkan Moderbolaget: Använd energi som förbrukas av fastighetsbeståndet (normalårskorrigerad) Total kwh/m² atemp 156,2 154,9 151,8 varav Fjärrvärme % 90,1 90,3 90,2 El % 9,8 9,7 9,6 Olja % Biobränsle % Fjärrkyla % 0,1 0,1 0,07 Solfångare % Studentbostäder: Använd energi som förbrukas av fastighetsbeståndet (normalårskorrigerad) Total kwh/m² atemp 191,0 190,9 184,3 varav Fjärrvärme % 71,1 71,9 72,2 El % 28,9 28,1 27,8 Olja % Biobränsle % Fjärrkyla % Solfångare % Moderbolaget: Mängd växthusgas som släpps ut i beståndet, från energianvändning (normalårskorrigerad förbrukning av värme) kg/m² atemp Fjärrvärme % 18,4 18,2 17,7 El % 3,9 3,8 3,7 Olja % Biobränsle % Fjärrkyla % Solfångare % 0 0 0

11 MILJÖANSVAR 11 Inomhusmiljö Stångåstaden fortsätter arbetet att nå målet att ingen lägenhet i beståndet ska ha en högre radonhalt än det nationella riktvärdet 200 Bq/m 3 år En handlingsplan har tagits fram under året som används av fastighetsavdelningen för att underlätta planeringen av renoveringar. För att göra det så smidigt som möjligt för hyresgästerna samordnas renoveringen i planerade ombyggnadsprojekt med radonåtgärderna där det är möjligt. Företaget genomför åtgärder i det begränsade antal lägenheter där värdet är högre är 200 Bq/m 3 och informerar kunder som kontaktar Stångå staden med frågor om radon i bostaden. Stångåstaden lägger stor vikt vid kommunikationen med hyresgästerna och att informera om hur de själva kan bidra till en god inomhusmiljö, bland annat genom ventilation och vädring. Ökande miljömedvetenhet Nyinflyttade i Stångåstaden erbjuds en värdecheck på 300 kronor. För den kan de handla i bobutiken Smarta hem eller stödja Naturskyddsföreningens klimatarbete eller trädplanteringsprojektet Vi-skogen i Afrika. Under 2013 planterades 600 nya träd. Stångåstaden ser positivt på att kunder kommer med förslag för miljövänliga åtgärder och försöker tillmötesgå dessa så långt som möjligt. Exempelvis har företaget kunnat förverkliga ett önskemål från en kund som ville få möjlighet till laddning av sin elbil. Envar-projektet har Stångåstaden tillsammans med Linköpings universitet. Envar står för energieffektiva bostadshus rum för vardagsliv. Till exempel utvärderades i början av hösten införandet av Gröna påsen och presenterades i en rapport, som berörda medarbetare på Stångåstaden tillsammans med personal från Tekniska verken fick ta del av. Rapporten ger en samlad bild av erfarenheten efter genomförandet och kan bli ett användbart underlag i framtiden när något liknande ska införas. En kampanj startade i december för att ytterligare öka miljömedvetenheten inom företaget. Genom att komma med tips och idéer om aktiva miljöval kan medarbetarna bidra till att stärka förståelsen för hållbarhetsmålen. INDIKATOR Enhet Studentbostäder: Mängd växthusgas som släpps ut i beståndet, från energianvändning (normalårskorrigerad förbrukning av värme) kg/m² atemp Fjärrvärme % 28,1 27,9 26,9 El % 14,2 13,8 13,2 Olja % Biobränsle % Fjärrkyla % Solfångare % CO 2 -minskning, basår 2005 % -1,1 0 3,3 Andel förnyelsebar energi som bolaget använder % 86,4 86,4 86,4 Begränsning av miljöeffekterna vid företagets förvaltning Koldioxidutsläpp från bolagets fordon Ton CO 2 /år 0,6 Medelutsläpp av koldioxidekvivalenter av företagets bilar g CO 2 /km Begränsning av miljöpåverkan vid boendes förbrukning Moderbolaget: Vattenförbrukning i beståndet Total m 3 /m 2 atemp 1,13 1,15 1,16 Varm l/m 2 atemp Kall l/m 2 atemp Studentbostäder: Vattenförbrukning i beståndet Total m 3 /m 2 atemp 1,39 1,36 1,27 Varm l/m 2 atemp Kall l/m 2 atemp Moderbolaget: Mängd avfall som produceras i beståndet, exklusive grovsopor Studentbostäder: Mängd avfall som produceras i beståndet, exklusive grovsopor Kompost kg/lgh Restavfall kg/lgh ,8 316,4 Återvinningsmaterial kg/lgh ,7 121,8 Kompost kg/lgh Restavfall kg/lgh ,3 153,3 Återvinningsmaterial kg/lgh 62 55,9 55,1

12 12 EKONOMISK HÅLLBARHET En långsiktig skaparkraft. Ekonomisk hållbarhet Ekonomisk hållbarhet kan till exempel betyda att ekonomisk tillväxt inte får ske till priset av ett segregerat och ojämlikt samhälle och en förstörd miljö. Samhället och bostäderna bör i stället anpassas efter vad miljön och människors hälsa tål och där ska Stångåstaden vara med och långsiktigt investera i dessa resurser. Hållbar utveckling innebär att ingen generation kan konsumera mer än att följande generationer har minst lika stora resurser till sitt förfogande. Grunden för långsiktigt hållbar fastighetsförvaltning är en sund och god ekonomi som ger Stångåstaden möjlighet att underhålla fastighetsbeståndet. Och bolaget strävar hela tiden att bli ännu bättre. På så sätt är ekonomisk hållbarhet egentligen bara ett annat sätt att säga varaktig skaparkraft. Det vill säga att styra ekonomisk tillväxt till områden där produktionsmetoderna inte har negativ effekt på ekosystemen, där materialomsättning kan effektiviseras genom ökad återanvändning och människors välfärd kan öka genom att fler får meningsfulla jobb.

13 EKONOMISK HÅLLBARHET 13 Som en långsiktig aktör på denna marknad tar Stångåstaden ett stort samhällsekonomiskt ansvar genom att betrakta fastigheter som långsiktiga investeringar och inte som transaktioner. Stångåstaden är en beställarorganisation vilket innebär att all skötsel och underhåll med mera köps externt. Bolaget anlitar årligen ett stort antal entreprenörer för allt arbete med fastigheterna och det genererar många arbetstillfällen i kommunen och landet. Dessutom genererar den dagliga fastighetsverksamheten skatter till samhället, arbetstillfällen samt löner till anställda och köp av leverantörers varor och tjänster. Stångåstadens finansiella utveckling framgår av förvaltningsberättelsen samt de finansiella rapporterna i årsredovisningen, där även bolagets finansiella mål och utfall presenteras. Affärsrelaterade risker beskrivs i avsnittet Möjligheter och risker på sidan 24 i årsredovisningen. Fastighetsbolag är ofta kapitalstarka, så även Stångåstaden. Därför är det viktigt att beskriva den finansiella situationen ur ett hållbarhetsperspektiv. Fokus för redovisningen är företagets långsiktiga ekonomiska stabilitet och risktagande. Fortsatt nyproduktion Linköpings kommun har under en lång följd av år haft en positiv befolkningsutveckling. Det finns idag en försiktig uttalad bostadsbrist, inga lediga lägenheter, och fortsatt befolkningsökning i Linköping mellan personer per år. Detta ställer stora krav på Stångåstaden då ägarens uppdrag till Stångåstaden är att bolaget ska växa i takt med att kommunen blir större. Stångåstaden tar ett stort ansvar över detta och planerar att de närmaste åren öka nyproduktionstakten. Bolaget planerar att bygga över bostäder i Linköping de närmaste fem åren och under 2013 invigdes och påbörjades inflyttning i fyra nyproduktionsprojekt. Dessa projekt innefattar 223 nya lägenheter, radhus och parhus. Långsiktig förvaltning Stångåstaden tar ansvar för god förvaltning av fastigheterna samtidigt som företaget utvecklar boendet och sköter fastigheterna ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. Allt för att företaget ska erbjuda goda bostäder för alla under många år. Att ta samhällsansvar innebär ibland lite dyrare investeringar för att ta ett steg närmare ett mer hållbart samhälle. På längre sikt räknar bolaget med att få igen investeringarna i form av lägre energikostnader, färre skador, längre livslängd och nöjdare kunder. Det senaste exemplet är nyproduktionen på Tinnerbäcken Södra med 61 bostäder. Fastigheten invigdes under oktober och är Linköpings första Svanenmärkta hus. Låg vakansgrad Vakansgraden hos Stångåstaden har varit låg under många år och 2013 låg den på 0,1 procent i genomsnitt (0,1 procent). Detta är naturligtvis positivt ur ekonomiskt hänseende och leder till att förlusterna minimeras samtidigt som intäkterna är stabila så att de kan användas till fortsatta investeringar. Genom att på olika sätt satsa på en god boendemiljö som skapar trivsel bland kunderna är Stångåstaden en attraktiv hyresvärd. Skatter Nedanstående tabell visar de skatter som betalas till staten (sociala avgifter, moms, fastighetsskatt, bolagsskatt m.m.). Tabellen visar att bolaget bidrar med stora summor till staten och till en hållbar utveckling i landet Betalda skatter Tkr Ekonomisk hållbarhet INDIKATOR Enhet Ekonomiskt ansvar och förbättring av fastighetsbeståndet Årliga investeringar och underhållskostnader per lägenhet (koncern) Befintligt bestånd Tkr/lgh Årliga investeringar och underhållskostnader (koncern) Befintligt bestånd Mkr % av total omsättning 43 % 42 % 38 % Företagets investeringar i nyproduktion samt fastighetsförvärv Nyproduktion Mkr % av total omsättning Förvärv Mkr % av total omsättning Företagets ekonomiska uthyrningsgrad Bostäder % 99,6 99,9 99,9 Bidrag till ansvarsfull och hållbar ekonomisk utveckling Utgifternas fördelning per typ av intressent Medarbetare (lön) Tusentals SEK Leverantörer (fastighetsrelaterade kostnader) Myndigheter (skatt) (koncern) Bank (räntekostnader) (koncern) Aktieägare (koncern)

14 14 VERKSAMHETSSTYRNING OCH SAMSPEL MED INTRESSENTER Verksamhetsstyrning och samspel med intressenter För Stångåstaden är det av stor betydelse att ha goda och täta kontakter med sina intressenter. Företaget arbetar lyhört för att bygga nära relationer med de boende och att skapa engagemang som alla hyresgäster ska kunna känna sig delaktiga i och som bidrar till att de är nöjda med sitt boende. Stångåstaden vill bidra till en stark gemenskap som ska ge ett attraktivt och tryggt boende i Linköping. Att ta hänsyn till intressenterna och deras intressen är en viktig del i företagets verksamhetsutveckling. Satsning på öppna visningar För att höja kännedomen om Stångåstadens utbud av bostäder i Linköping och den förhöjda standard som företaget erbjuder har öppna visningar av det befintliga beståndet samt av företagets nyproducerade och renoverade bostäder arrangerats under året. Mottagandet blev positivt och visningarna blev välbesökta. Mer att läsa om detta finns på sidorna 8 och 33 i årsredovisningen. Fokus på kunderna Stångåstadens hemsida är en av företagets viktigaste informationskanaler. Men enligt en gjord kundundersökning går få av hyresgästerna in på den. Därför har en satsning gjorts för att förbättra hemsidan så att den ska upplevas mer inbjudande och ge högre kundnytta. Satsning på tv-reportage har gjorts och mängden inslag på YouTube har fortsatt öka. Filmerna har en bredd genom att de ger information, inspiration och tips av olika slag som är till nytta för hyresgästerna. Ett framgångsrikt grepp är att på film instruera de boende hur de själva kan åtgärda enklare saker i bostaden visningar på YouTube är det högst uppmätta antalet under året. Kanalen används också till att marknadsföra Stångåstaden som arbetsgivare. Undersökningar visar att en stor del av konsumenterna vill ha information digitalt och därför har vi utvecklat detta ytterligare under året. Marie Aktö, marknadschef Kundtidningen som podcast Stångåstadens kundtidning Välkommen hem distribueras till hyresgästerna samt till andra intressenter, till exempel Stångåstadens samarbetspartner samt till vårdcentraler, tandläkarmottagningar och frisörsalonger. Under året gjordes den som ljudtidning och blev också en app Stångåstaden Läsvärt vilket gör att den är lättare åtkomlig för fler hyresgäster. De digitala lösningarna skapar fler möjligheter för företaget att kommunicera och underlättar kontakten med det allt större antal kunder som har läsplatta och smartphone. Mer information som e-post och sms Kunderna kontaktas via sms och e-post i allt större omfattning. Det är ett snabbt och smidigt sätt att få ut meddelanden till hyresgäster och bostadssökande. Exempelvis kan de som söker bostad på ett effektivt sätt få veta att det också finns nyproducerade lägenheter i området de är intresserade av.

15 VERKSAMHETSSTYRNING OCH SAMSPEL MED INTRESSENTER 15 Familjens dag är en av Stångåstadens årliga aktiviteter i Linköping och har genomförts sedan Samarbeten och evenemang Stångåstaden lägger stor kraft på samarbeten med föreningar och organisationer med syfte att bidra till trivsammare gemenskap och ett tryggare boende i stadsdelarna. Under 2013 har företaget samarbetat med närmare 40 olika föreningar. I samverkan med de olika aktörerna skapas verksamheter och aktiviteter i bostadsområdena, vilket ger hyresgästerna ett viktigt mervärde och innebär att deras barn och ungdomar kan erbjudas positiva alternativ för sysselsättningar på fritiden. Det handlar om allt från idrottscuper och familjeevenemang till grillkvällar och sommarläger för ungdomar. Ett av årets största evenemang var Familjens dag i Trädgårdsföreningen i slutet av sommaren med underhållning och uppträdanden för hela familjen. Nytt för i år var arrangemangets egen hemsida med detaljrik information om allt som skulle hända under dagen. Stångåstadens marknadskanaler Stångåstaden.se hemsida med information, köanmälan och tv-inslag Välkommen hem papperstidning, podcast och app Stångåstaden Play filmad information, inspiration, instruktioner och tips YouTube filmad information med inspiration, instruktioner och tips E-post information till kunder Sms information till kunder Appar information till kunder Facebook Stångåstaden Plays sida med filmtips Årsredovisningen årlig utkommande information om året som gått samt den legala redovisningen. Finns även i appen Läsvärt Sök Bostad funktion Medskick information och erbjudanden med hyresavin

16 16 VERKSAMHETSSTYRNING OCH SAMSPEL MED INTRESSENTER Öppet hus om IMD För att ytterligare belysa behovet av minskad energiförbrukning och för att informera hyres gästerna om projektet IMD (Individuell Mätning och Debitering) arrangerades ett öppet hus i Gottfridsberg, där ett pilotprojekt för IMD har pågått under året. Mer att läsa om projektet IMD finns på sidan 69 i årsredovisningen. Attityder till Stångåstaden En varumärkesundersökning har också i år genomförts där cirka 500 personer i Linköping fick svara på olika typer av frågor om Stångåstaden. Enkäten visar bland annat att linköpingsborna är positiva till Stångåstadens samarbete med Stadsmissionen och Linköpings universitet. Mer att läsa om dessa samarbeten finns på sidorna 36 och 69 i årsredovisningen. Under sökningen visar också att nyproducerade lägenheter är attraktiva och de flesta föredrar en bostad i innerstaden. Utvidgat kvalitets- och processarbete Under 2013 har en egen projektmodell för Stångåstaden tagits fram och implementerats. Ett större antal projektledare och chefer har utbildats i samband med detta, där det också har ingått viss form av fördjupning. Den nya projektmodellen har lett till ett antal förnyade arbetssätt och verksamhetsutvecklingsprojekt i företaget. Alla arbetssätt och metoder i den interna processutvecklingen har setts över och förenklats, vilket har underlättat för processledarna. Även rollerna i processarbetet har förtydligats. Arbetet med att ta fram övergripande kvalitets mål för hela verksamheten fortsatte under Syftet med företagets kvalitetsarbete har definierats i tre huvudpunkter: 1. Stångåstaden ska säkerställa att leverera till kunderna vad som utlovats, leva upp till kundernas förväntningar och gärna överträffa dem. 2. Stångåstadens verksamhet ska ständigt utvecklas och förbättras. 3. Stångåstaden ska vara ett föredöme genom att införa ett systematiskt arbetssätt för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. Våren 2013 startade Stångåstaden ett projekt med syfte att förbättra dokumenthanteringen som ska pågå till mitten av Ökat fokus på kvalitetsförbättringar gör arbetet enklare och effektivare. Och sparar pengar. Therese Furhoff, kvalitetschef Många linköpingsbor som är intresserade av nyproduktion föredrar att bo i innerstaden.

17 VERKSAMHETSSTYRNING OCH SAMSPEL MED INTRESSENTER 17 Revision hos våra entreprenörer Under 2013 har kvalitets- och miljörevisioner utförts hos ett antal av Stångåstadens entreprenörer. I år har satsningen varit på entreprenörerna för inre skötsel. Syftet med revisionerna är, förutom att följa upp avtalsvillkoren, att Stångåstaden ska utveckla sin beställarkompetens. Populära bobutiken Smarta hem Stångåstadens hyresgäster har stort intresse för heminredning och vill gärna göra det trevligt och fint åt sig där hemma. Det märks på antalet besök i bobutiken Smarta hem där boende kan komma och inspireras inför nyinflyttning eller renovering. Alla kan komma och ändra inte bara vid inflytt och renovering. Valmöjligheterna är åtskilliga och butiken har delvis gjorts om för att de olika valen ska synas tydligare och för att det ska bli lättare att se köksluckor, vitvaror, tapeter, kakel, klinker med mera. Under 2013 har bobutiken haft ett antal tillvalskvällar för att de som ska flytta in i nyproducerade bostäder ska kunna bilda sig en uppfattning om valen som finns. Att bjuda in till öppet hus-kvällar har tagits emot mycket positivt. De kommande hyresgästerna har uppskattat att se produkterna i utställningen och samtidigt har de haft ett gyllene tillfälle att bekanta sig lite med sina kommande grannar. Under året har bobutiken vid två tillfällen haft besök av en florist som har bjudits in för att ge kunderna tips och råd. bobutiken Smarta hem är i det närmaste unik i sitt slag. Inte så många fler fastighetsbolag har en butik dit de boende kan komma för att ta sig en ordentlig titt på olika produkter inför inflyttningar och renoveringar. Därför får bobutiken ta emot ett antal studiebesök från andra bostadsbolag, som imponeras av den praktiska och läckra satsningen för att ge hyresgästerna proffsig service. Verksamhetsstyrning och samspel med intressenter INDIKATOR Enhet Ansvarsfullt beslutsfattande och fungerande ledningssystem Andel kvinnor och män i styrelsen Kvinnor % Män % Andel kvinnor och män i ledningsgruppen Kvinnor % Män % Relationer till intressenter och hänsyn till deras intressen Andel av företagets hyresgäster som är nöjd med sitt boende Serviceindex % 81,8 84,6 83,6 Företaget utvärderas av extern revisor Ja/Nej Ja Ja Ja Företaget arbetar efter en dokumenterad etisk kod Ja/Nej Ja Ja Ja Företagets CSR-arbete utvärderas av extern part Ja/Nej Nej Nej Nej Företaget arbetar med boinflytande Ja/Nej Ja Ja Ja Företaget arbetar enligt en extern certifiering av ledningssystem, t.ex ISO Beskrivning Ja/Nej Ja Ja Ja Företaget följer upprättad inköpspolicy innehållande hållbarhetskriterier Ja/Nej Ja Ja Ja

18 18 HR GOD ARBETSMILJÖ God arbetsmiljö För att skapa en gemensam utgångspunkt för framtiden samt finna den röda tråden mellan värdegrund, vision och varumärke inleddes ett värdegrundsarbete under 2012 som fortsatte i stor omfattning under Stångåstadens samtliga medarbetare har involverats i utvecklingsprocessen. Syftet är att skapa en gemensam värdegrund som ska vara förankrad i var dagen för att kundnöjdheten ska öka, för att Stångåstaden ska bli attraktivare som arbetsgivare och hyresvärd och för att arbetsklimatet ska stärkas. Engagemang för fastighetsbranschen Insatser har gjorts under året för att öka intresset för Stångåstaden som arbetsgivare men också för att marknadsföra fastighetsbranschen i stort med anledning av det framtida behovet av arbetskraft. För att nå ut med information om Stångåstaden har företaget agerat aktivare mot gymnasier och högskolor, låtit varumärket synas på sociala medier och har bland annat samarbetat med East Sweden och fastighetsnämndens utbildningsråd (FUR). Medverkan på olika typer av informationsdagar hör också till sådant som har gjorts. Malin Wettre, HR-chef: Målet är att värdegrunden ska genomsyra allt vi säger och gör, i varje situation, varje dag. Värdegrunden ska hjälpa oss att beskriva hur vi ska bemöta varandra och vår omgivning. I arbetet har resultatet från varumärkesoch medarbetarundersökningen analyserats och tagits med. Efter återkommande genomgångar och diskussioner i olika grupperingar inom företaget omsattes alla goda tankar och idéer i tre beskrivande ord: Trygga Professionella Aktiva Malin Wettre: Tryggheten är grunden till vårt professionella agerande och vårt aktiva förhållningsätt utvecklar oss som företag. Anna Petersson, fick pris som årets första Drömkollega. Förankringsprocessen Arbetet med att förankra värdegrunden gjordes tydligare genom ett eget utvecklat spel, som fick metoder och arbetssätt i workshopen att bli lustfyllda. Vardagliga situationer och svåra dilemman togs upp där svaret kanske inte alltid var så lätt som rätt eller fel. Genom diskussion om betydelsen av olika synsätt och ökad kännedom om andras åsikter växte en samsyn och en gemensam bild fram. Tolv ambassadörer har fungerat som ett öra mot verksamheten och har varit den förlängda armen i praktiken. Deras roll som före dömen är också viktig. Från och med 2014 är det planerat att varje år utse fyra medarbetare som extra goda föredömen i värdegrundsarbetet, en Drömkollega. Visionsarbete I december avsattes en dag för ett välplanerat och framåtsyftande arbete med Stångåstadens vision där alla 140 medarbetare deltog. Grupparbeten genomfördes kring affärsidé, vision och kundlöfte. Stångåstadskörkortet För att lyckas som företag krävs också att Stångåstadens entreprenörer är insatta i det som värdegrunden står för. Därför har information om denna lagts till i all upphandling. Den som har tagit del av denna får det så kallade Stångåstadskörkortet. Medarbetarundersökning Medarbetarundersökningen gjordes i april och gav ett högt resultat på 4,18. Svarsfrekvensen var 94 procent. Många positiva kommentarer lämnades om företagets ekonomi och om trivseln. Arbetet med värdegrunden syntes även i mätningen, vilket var glädjande. Resultatet visade också önskemål om förbättring av rutinerna hur feedback ges. En feedbackutbildning har därför genomförts med samtliga chefer och kommer att genomföras för alla anställda under Under hösten var Stångåstaden med i Universums karriärbarometer som görs nationellt. Stångåstaden deltar sedan fyra år tillbaka i SA- BO:s traineeprogram, vilket har blivit mycket lyckosamt för företaget. Under 2013 togs två trainees in som arbetar inom Fastighet. Läs mer om traineen Adam Höckert, som är fastighetsutvecklare, på sidan 13 i årsredovisningen. Stångåstadens samhällsansvar 100-jobbarna är ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, kommunen och de kommunägda bolagen, vilket ger möjlighet för 100 ungdomar att anställas under ett år i kommunen eller hos de kommunägda bolagen. Kommunen ersätter de anställande företagen för lönen. Stångåstaden har erbjudit tio platser, bland annat som bovärd, i kundtjänst och som områdesansvarig på Studentbostäder. Sommarjobb är ett återkommande projekt och finns i hela koncernen. Bland annat finns samarbete med bolagets entreprenörer som tar emot ungdomar på sommaren. Det planeras en utökning av antalet sommarjobb och Stångåstaden tillsammans med entreprenörer planerar att ta emot ett 50-tal ungdomar till sommaren. Personal och rekrytering Personalomsättningen är fortsatt låg men företaget utvecklas, vilket innebär att nya tjänster kommer till. Företaget uppmuntrar internrekrytering, men behov finns även av extern rekrytering. Under året har företaget börjat analysera vilken kompetens som finns i företaget för att möta framtida behov. Arbetet kommer att fördjupas under 2014 då hela kompetensförsörjningsprocessen kommer att ses över och utvecklas. Olika utbildningar erbjuds fortlöpande. Ledarskapsprogrammet fortsätter med individuell coachning och de chefer som ännu inte har genomgått utbildningen kommer att utbildas under Detta gäller också de medarbetare som är verksamma som projektledare eller har någon form av nyckelroll.

19 HR GOD ARBETSMILJÖ 19 Utbildning i LOU, lagen om offentlig upphandling, har anordnats för bland annat medarbetare inom affärsområdet Fastighet. Intern lönehantering Sedan början av året hanteras företagets löner, pensioner och försäkringar internt. Detta innebär en förbättrad service samt minskade kostnader. Utbytesprogram Inom Eurhonet görs utbyten med medarbetare under tre till fem dagar. Dessa ger berikande kunskaper och erfarenhet och sker med liknande fastighetsbolag i Europa var en medarbetare från kundtjänst i Storbritannien och en distriktschef besökte Tyskland. Företaget är sedan flera år mycket aktivt inom olika delar av Eurhonet. Mer att läsa om detta finns på sidan 64 i årsredovisningen. Friskvård Ny företagshälsovård upphandlades i början av året, vilket genomgående har tagits emot mycket positivt. Företaget är angeläget att erbjuda en god arbetsmiljö och anpassar arbetsplatserna efter behov. Bland företagets förmåner finns bland annat subventionerad massage, tränings kort och flera möjligheter till aktiv fritid genom idrottsföreningens påhittiga utflykts- och träningsuppslag. Hjärtstartare har köpts in och utbildning pågår. God arbetsmiljö INDIKATOR Enhet Lika tillträde på arbetsmarknaden och arbetsvillkor Anställningsform Heltid % Deltid % Tillsvidare % Visstid % Ålder Kvinnor år år år år år 0 Totalt 87 Män år år år år år 2 Totalt 50 Tillfällig anställning, med ersättning Praktik* och säsongsjobb Antal Löner Fördelning av snittlön** Tjänstemän män kr/månad Tjänstemän kvinnor kr/månad Kollektivanställda män kr/månad Kollektivanställda kvinnor kr/månad Anställningsbarhet och karriärutveckling Utbildningsinsatser för personalen kursavgifter*** Utfall kr/anställd Utbildningstimmar per anställd och år timmar Medarbetares hälsa och välbefinnande Frånvaro Total frånvaro % 1,77 3,35 2,98 Andel av frånvaron som beror på: Olycksfall i arbetet % 0 0 0,01 Andel medarbetare som är nöjda med sitt arbete trivselindex % Finns det en arbetsmiljö- och/eller hälsofrämjande policy? Ja/Nej Ja Ja Ja *med praktik avses praktikant med någon form av ersättning **exklusive vd-lön ***kursavgifter, exklusive resor, hotell, arbetstid

20 20 DEFINITIONER Definitioner Följande definitioner är gemensamma och ska finnas med i avsnittet för definitioner i slutet av rapporten. Är det så att ni använder er av en annan definition, så måste det framgå tydligt. Observera att du inte kan ta definitionerna rakt av, utan du måste läsa igenom den ordentligt så att allt stämmer. I exempelvis beräkningsmodellen för CO 2 ska du räkna på ditt företags/din kommuns egna siffror. De som finns gäller några, men inte alla. Förnybar energi Förnybara energikällor är energikällor som hela tiden förnyar sig och, vad vi känner till idag, inte tar slut inom överskådlig framtid. Lagrade energikällor (fossilt bränsle) som olja, kol, gas och uran är inte förnybara energikällor. Elenergi kan vara producerad av såväl förnybar energi som när den framställs i vattenkraftverk eller i biobränsleeldade kraftvärmeverk och är inte förnybar energi om den framställs i kärnkraftverk eller kraftverk som drivs av olja eller kol. Förnybara energikällor är: Solenergi solcell, soluppvärmning, solvärme, solfångare Vindkraft vindkraftpark, vindkraftverk Vattenkraft saltkraft, vågkraft, tidvattenkraft, havsvärmekraft Jordvärmekraft värmepump, markvärme, bergvärme, vattenvärme Bioenergi bränslepellets, biobränsle Beräkningar av förnybar energi Beräkningarna bygger på att antagande att 85 procent av fjärrvärmen är grön. Atemp Uppvärmd yta mer än 10 C. Driftkostnad Med driftkostnad avses drift-, administrations- och företagsövergripande kostnader. Fastighetsförvärv Med fastighetsförvärv avses köp av bebyggda fastigheter, (läs antalet lägenheter). Avhysningar Avhysning innebär att Kronofogdemyndigheten genomför avhysning av hyresgäst. Till grund för avhysningen finns ett beslut, ett utslag om handräckning eller en dom där det står att hyresgästen är skyldig att flytta. Då vi har gjort en uppsägning och hyresgästen accepterar detta definieras det inte som en avhysning. Bostäder tillgängliga för äldre Här avses bostäder i markplan samt bostäder man når med hiss. Då det råder höjdskillnad vid entréer måste ramp eller liknande finnas. CO 2 beräkningsmodell För att beräkna utsläppen av CO 2 från verksamheten används följande omräkningsfaktorer: Energibärare Enhet Utsläpp per enhet El KWh 257 gram CO 2 Olja m³ 2680 kg CO 2 Fjärrvärme KWh 102,8 gram CO 2 Bensin liter 2,65 kg CO 2 Diesel liter 2,98 kg CO 2 E85 liter 0,6 kg CO 2 Biogas liter 0,2 kg CO 2 För flygresor används Tricoronas beräkningsmodell för utsläpp. För bilar bedöms bränsleförbrukningen vara en liter/mil för bensindrivna bilar och 0,8 liter för dieseldrivna. Hållbarhetskriterier vid upphandling Inom begreppet avses kriterier inom etiskt och socialt ansvar, miljöansvar samt ekonomi. Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron beräknas på antal sjukdagar oberoende anledning av frånvaro. När det gäller olycksfall i arbetet beräknas antal sjukdagar utifrån de inrapporterade arbetsskador och tillbud som lett till sjukskrivning.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Projektledare Harry Jonsson Individuell mätning är en del av Life+projektet Green Citizens of Europe, Sustainable living

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012

STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 Vad är hållbar utveckling? För oss på Stångåstaden innebär det en ständigt pågående process som omfattar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Det handlar

Läs mer

2012 AFFÄRSPLAN 2016

2012 AFFÄRSPLAN 2016 2012 AFFÄRSPLAN 2016 AB Stora Tunabyggens affärsplan är framtagen av företagets styrelse och ledningsgrupp. Affärsplanen är beslutad i AB Stora Tunabyggens styrelse 2012-06-20 och gäller för åren 2012-2016.

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Ängelholmshem - vi tar ansvar

Ängelholmshem - vi tar ansvar Ängelholmshem - vi tar ansvar Hållbarhetsarbete 2013 Vi inser vikten av att arbeta hållbart inom alla områden, att kombinera affärsmässighet med samhällsansvar ser vi som vårt uppdrag. Ett väl förankrat

Läs mer

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Gävle Stadshus AB AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB Gavlefastigheter Gävle kommun AB Gävle/Sandviken Flygfält AB Lagerhus AB Gävle Hamn

Läs mer

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 35 C ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB Godkända av kommunfullmäktige 2011-12-19, antagna på bolagsstämma Bakgrund Eslövs kommun är en relativt stor aktör på bostadsmarknaden

Läs mer

Välkommen till Bostaden!

Välkommen till Bostaden! Välkommen till Bostaden! Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar; socialt, ekonomiskt och ekologiskt! Alla mål utifrån hållbarhetsperspektiven: Ekonomiskt Ekologiskt Socialt I vår affärsplan

Läs mer

Uppsalas ledande bostadsbolag

Uppsalas ledande bostadsbolag Uppsalas ledande bostadsbolag Ägardirektiv, bl a På affärsmässiga grunder försöka uppnå en hög nyproduktionsnivå Erbjuda 7 % av nyuthyrningen till personer som av särskilda skäl inte kan få en bostad på

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se Årsrapport 215 Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning Rapport 216-11-14 Linköpings kommun linkoping.se Inledning Linköpings kommun har som mål att kommunen ska vara koldioxidneutral 225. Koldioxidneutralitet

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Hållbarhetspolicy. Denna hållbarhetspolicy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 15 april 2015.

Hållbarhetspolicy. Denna hållbarhetspolicy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 15 april 2015. Hållbarhetspolicy Denna hållbarhetspolicy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 15 april 2015. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Hållbarhetsdefinition...

Läs mer

SABOs miljörapport utifrån 2012 års miljöenkät

SABOs miljörapport utifrån 2012 års miljöenkät 2013-10-04 SABOs miljörapport utifrån 2012 års miljöenkät SABOs miljöenkät 2012 har besvarats av 176 SABO-företag. Det motsvarar 61 % av företagen. Det är i större utsträckning de medelstora och stora

Läs mer

Miljöpolicy. Krokoms kommun

Miljöpolicy. Krokoms kommun Miljöpolicy Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-06-11 Innehåll 1 Inledning... 7 2 Övergripande miljömål för Krokoms kommun... 8 2.1 SamhäIlsplanering och byggande... 8 2.2 Energi...

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP 650 000 lägenheter i Sverige b WSP, spanaren, matchmakern och möjliggöraren VI VILL LYFTA

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

Ägardirektiv Flens Bostads AB

Ägardirektiv Flens Bostads AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2017:9-902 Ägardirektiv Flens Bostads AB Antagen av kommunfullmäktige 2017-06-15 89 1 Detta ägardirektiv avser Flens Bostadsaktiebolag. (556154-4866), (nedan kallat bolaget)

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

CSR 2012. corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning

CSR 2012. corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning CSR 2012 corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning INNEHÅLL Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 10 Ekonomisk hållbarhet 14 Samspel med intressenter

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm #mitthässleholm Bilderna är hämtade från Hässleholms kommuns Instagram-konto. Medarbetare har fotograferat och publicerat bilder från sin arbetsvardag. Dela gärna dina historier, bilder och filmer och

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi

Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi Älmhult Målen för kommunen som geografi Borgmästaråtagande - Älmhults kommun ska minska CO2-emissioner med minst 20% till 2020 och

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

Oskarshamns Kommun. Roger Gunnarsson Box 706 572 28 OSKARSHAMN. Strategi 1(9) 2010-002757 33657-1. Olov Åslund. Kommun/Landsting. Oskarshamns Kommun

Oskarshamns Kommun. Roger Gunnarsson Box 706 572 28 OSKARSHAMN. Strategi 1(9) 2010-002757 33657-1. Olov Åslund. Kommun/Landsting. Oskarshamns Kommun 1(9) Handläggare Olov Åslund Oskarshamns Kommun 21-2757 Roger Gunnarsson Box 76 572 28 OSKARSHAMN Strategi Kommun/Landsting Oskarshamns Kommun Antal årsarbetskrafter: 2496 Antal invånare: 26131 Målsättning

Läs mer

Information om vårt miljöledningssystem

Information om vårt miljöledningssystem 1 av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 Information om vårt miljöledningssystem av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners miljöarbete bygger på engagemanget hos våra kunniga medarbetare

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Pålitlighet, effektivitet och uthållighet, tre för oss viktiga kärnvärden som visar vad vi står för. Vår viktigaste uppgift är att driva utvecklingen

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Energistrategier. Vision 2040

Energistrategier. Vision 2040 Vision 2040 Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän Energistrategier Strategier Strategisk plan 2010-2014 Strategi för energieffektivisering Uppdrag och planer Uppdrag i strategisk plan

Läs mer

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Varför Skellefteå Kraft? Här får jag arbeta med hållbar utveckling, som är viktig både för Sverige och resten av världen. Det många kopplar

Läs mer

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs.

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Det som är gemensamt för partnerna är att de alla utgår från

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADS- AVDELNINGEN. Energieffektiviseringsstrategi 2011-2020

SAMHÄLLSBYGGNADS- AVDELNINGEN. Energieffektiviseringsstrategi 2011-2020 SAMHÄLLSBYGGNADS- AVDELNINGEN Energieffektiviseringsstrategi 2011-2020 Innehåll 1 Vision och mål 5 1.1 Mål... 5 1.2 Delmål... 5 2 Handlingsplan 6 2.1 Energiprocessen... 6 2.2 Förordning om energieffektiva

Läs mer

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010 för en bättre miljö Cramo Instant AB I de lokaler vi hyr ut är det inte möjligt att styra energiförbrukningen hos våra hyresgäster. Vad vi däremot kan göra för att minska den är att i större utsträckning

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Fossilbränslefri kommun 2025

Fossilbränslefri kommun 2025 4131 eller 12 år, 3 mån, 3 veckor Fossilbränslefri kommun 2025 20130917 Elvira Laneborg, miljö- och klimatstrateg Övergripande mål Mörbylånga är en fossilbränslefri kommun som är självförsörjande med trygg

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Corporate Social Responsability Report

Corporate Social Responsability Report 2008 Corporate Social Responsability Report 1 Innehållsförteckning 2 Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 10 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter 14 God

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Uppförandekod, koncernbolagen

Uppförandekod, koncernbolagen Uppförandekod, koncernbolagen Uppförandekod, koncernbolagen Inledning Att koncernbolagens verksamhet bedrivs på ett professionellt tillika ansvarsfullt sätt är avgörande för respektive företags långsiktiga

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2012

MILJÖREDOVISNING 2012 MILJÖREDOVISNING 2012 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE STEG 1 BESTÄM VILKA OMRÅDEN NI SKA ARBETA MED Börja med att ta reda på vilka interna och externa krav och önskemål som finns. När ni har gjort det kan ni välja

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

18 november Ombyggnation och energieffektivisering Byggmöte

18 november Ombyggnation och energieffektivisering Byggmöte 18 november 2010 Ombyggnation och energieffektivisering Byggmöte Energieffektivisering i befintligt bestånd Kort om Framtidenkoncernen Strategiskt miljöarbete 1 Kort om Framtidenkoncernen 2006-00-00 Framtidenkoncernen

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik INTEROC AKUSTIK histora INTEROC AKUSTIK historia Akustik Interoc Akustik AB är ett privatägt bolag sedan december 2011. Kärnverksamheten är akustik men idag så utför bolaget även gipsentreprenader, beklädnadsentreprenader,

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering 2015 Alingsåshem Vårt uppdrag AB Alingsåshem är helägt av Alingsås kommun I vårt ägardirektiv står det: Alingsåshems

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Klimatsmart Affärssmart

Klimatsmart Affärssmart Klimatsmart = Affärssmart FAS 2 Viktiga steg till stärkta affärer! - med hållbarhet i fokus! Frågeformulär för djupintervjuer I samverkan med: IUC Norrbotten, LTU Affärsutveckling (f d Centek) och Almi

Läs mer

10 Miljöansvar. 17 God arbetsmiljö. AB Stångåstaden, Gavlegårdarna samt Familjebostäder Stockholm. Driftkostnad

10 Miljöansvar. 17 God arbetsmiljö. AB Stångåstaden, Gavlegårdarna samt Familjebostäder Stockholm. Driftkostnad CSR-rapport 2010 Innehåll 3 Vad är Eurhonet och CSR? 4 Om Gavlegårdarna 5 VD har ordet 6 Socialt ansvarstagande i bostadsområden 10 Miljöansvar 12 Ekonomisk hållbarhet 14 Samspel med intressenter 17 God

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer