REDAKTIONEN. AB Stångåstaden Box Linköping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REDAKTIONEN. AB Stångåstaden Box 3300 580 03 Linköping"

Transkript

1

2 REDAKTIONEN TEXT Catherine Grimlund-Träff och Stångåstaden FORMGIVNING/ORIGINAL Linkin AB FOTO David Einar och Stångåstaden TRYCK Larsson Offsettryck AB Stångåstaden Box Linköping Tel: Fax: Org.nr

3 HÅLLBARHETSREDOVISING VD HAR ORDET ÅR 2013 Fler och fler företag inser vikten av att arbeta för en hållbar samhällsutveckling. Det gäller allt från stora börsbolag till små och medelstora företag. Jag tror att den positiva trenden beror på att allt fler inser att det går att kombinera affärsmässighet med samhälls ansvar. Arbetet stärker varumärket och skapar lönsamhet på både kort och lång sikt. Stångåstaden har höga ambitioner och vill vara ett föredöme inom hållbarhetsområdet. Vi har till exempel mycket höga mål på miljösidan för att spara energi och hantera avfall på ett bra sätt. Vi är noggranna när vi gör upphandlingar så att våra entreprenörer använder bra produkter och bra material. Vi försöker alltid tänka i termer av ekonomisk hållbarhet så att vi hushåller med resurser och ser till investeringar är lönsamma på lång sikt. Vi lägger även mycket kraft på att arbeta med social hållbarhet genom att utveckla våra stadsdelar så att vi kan erbjuda en bra och trygg boendemiljö. Vi strävar också efter att hitta samarbeten med andra aktörer för att samla resurser så att vi kan åstadkomma ännu mer. Stångåstaden är medlemmar i Eurhonet, ett europeiskt samarbete med bostadsbolag från Sverige, Frankrike, Tyskland, Italien och England. Vi har bland annat arbetat fram den mall som vår håll barhetsredovisning i den här årsredovisningen bygger på. Vi gör det för att vi ska kunna jämföra, lära av varandra och därigenom bli bättre. FREDRIK TÖRNQVIST Vd, AB Stångåstaden

4 4 HÅLLBAR UTVECKLING Hållbar utveckling Ett hållbart samhälle bygger på en helhetssyn där ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter gemensamt är avgörande för resultatet. Under 2013 har Stångåstaden tagit ytterligare ett steg mot att integrera hållbar utveckling tydligare i sin affärsmodell, genom att årets affärsplanering resulterade i hållbarhet som ett fokusområde på koncernnivå för Stångåstaden lever efter principen att använda sina resurser effektivt och ansvarsfullt. Detta är ett krav för en långsiktig aktör på fastighetsmarknaden som vill ta ett stort samhällsekonomiskt ansvar. Företaget betraktar fastigheter som investeringar med ett värde, som ska stå sig och vara beständigt. Företagets inverkan på naturen ska begränsas så långt det är möjligt. Stångåstaden vill bidra till bättre levnadsvillkor och välbefinnande samt ökad trygghet för sina kunder. Hållbar utveckling är en ständigt pågående process och företagets helhetssyn på resursanvändning, ekonomi, miljö och samhälle är självklart i det dagliga arbetet. Företaget ska öppet diskutera och hantera alla effekter, såväl positiva som negativa. På detta sätt tar Stångåstaden ansvar fullt ut. Givande samarbete European Housing Network, Eurhonet, är ett nätverk bestående av närmare 30 allmännyttiga bostadsbolag från England, Frankrike, Italien, Sverige och Tyskland. Inom Eurhonet finns en stark vilja att arbeta för ett hållbart samhälle där påverkan på den gemensamma miljön minimeras genom medvetenhet och aktiva åtgärder. Stångåstaden arbetar aktivt med åtta svenska bostadsbolag som är med i Eurhonet inom Skynätverket, som driver på utvecklingen för att skapa nya vägar framåt nationellt kring hållbar utveck ling. Bland annat har bolagen under 2013 omarbetat den gemensamma handboken för hållbarhetsredovisningen och påbörjat arbetet med att ta fram ett gemensamt koncept kring kommunikation med våra intressenter om hållbarhet. Vad är CSR? CSR (Corporate Social Responsibility), på svenska företagens samhällsansvar, handlar om hur företag genom sin verksamhet tar ansvar för hur de påverkar samhället i positiv och negativ bemärkelse. Det handlar om hur företag på frivillig grund integrerar social, ekonomisk och miljömässig hänsyn i verksamheten i samverkan med sina intressenter kunder, ägare, samarbetspartner etcetera. Allt oftare förväntas företag ta allt större ansvar än att generera vinst för det egna företaget och ett aktivt CSR-arbete stärker företagets relationer med såväl anställda som kunder och ägare men också tillväxt och lönsamhet. CSR handlar om att vara handlingskraftig, trovärdig och öppen i frågor som berör människa, miljö och samhälle. En i grunden god och stabil ekonomi möjliggör investeringar och nytänkande för ett hållbarare samhälle. Stångåstadens hållbarhetsredovisning har tagits fram i samarbete med andra europeiska företag inom nätverket Eurhonet, där redovisningen benämns CSR-rapport. Den viktiga helhetssynen Allt hållbarhetsarbete är kopplat till kärnverksamheten, men det finns också en dimension utanför företagets affärsverksamhet. Hållbarhet och hållbarhetsredovisning är begrepp som kräver en helhetssyn med ett gemensamt fokus på ekonomi, socialt ansvar och miljöfrågor. Dessa tre delar är beroende av varandra. Om en sviktar faller helheten. Också arbetet med ett etiskt förhållningssätt i relationer med företagets intressenter, medarbetare och andra parter är viktiga delar i ett hållbart perspektiv. Hållbarhetsredovisningen är uppdelad i fem avsnitt: 1. Socialt ansvar 2. Miljöansvar 3. Ekonomisk hållbarhet 4. Kundrelationer och samspelet med intressenter 5. Arbetsmiljö Till varje avsnitt finns nyckeltal som gäller Stångåstaden. Dotterbolagen Studentbostäder och Bryggaregården är inte med om det inte anges uttryckligen, eftersom en jämförelse med nyckeltal ska kunna göras med liknande bolag.

5 HÅLLBAR UTVECKLING 5 Företagsfakta INDIKATOR Enhet Fastighetsbestånd (Moderbolaget och Studentbostäder) Antal lägenheter Fastighetsbeståndet uppdelat på antal rum och kök 1 rum och kök Antal rum och kök rum och kök rum och kök < 5 rum och kök Fastighetsbeståndet uppdelat på affärsområde Äldre Student Annat Genomsnittlig hyra kr/kvm Företagets omsättning Mkr Företagets anställda (Stångåstaden koncern) Antal 137 Antal hyresgäster Antal Antal hyresgäster över 65 år Andel 26,20 %

6 6 SOCIALT ANSVARSTAGANDE Ett ständigt växande socialt ansvarstagande Stångåstadens åtaganden har också i år varit omfattande för att äkta och nära gemenskap ska bli verklighet för alla dem som bor och lever i företagets bostads områden. Socialt ansvar handlar om att sköta om den lokala bostadsförsörjningen och utvecklingen i de stadsdelar där Stångåstaden är en viktig aktör, men också att boendemiljön anpassas till kundernas behov och förväntningar. Genom olika återkommande och skiftande aktiviteter samt dialog skapas och stärks både trygghet och trivsel för hyresgästerna. Företagets fokus är att intensivt jobba för att ta tillvara de boendes individuella resurser och se till att givande kontakt tas med andra i området. De unga är framtiden Under 2013 har arbetet med att på olika sätt stötta och stödja Stångåstadens unga hyresgäster fortsatt. Grundidén är att uppmuntra alla de ungdomar som bor i Stångåstaden att ta för sig av sina demokratiska rättigheter. Ungdomarna får lära sig att driva egna initiativ och att ta ett aktivt ansvar för det de själva vill göra. Samarbetet Ung Röst i Ryd, en samverkan mellan Stångåstaden, fritidsgården och fältsekreterarna i Ryd, ger fortlöpande unga möjligheter att engagera sig och till exempel arbeta med olika arrangemang i området. Verksamhet lockar och får intresserade åringar att närma sig nyfiket. Eftersom allt bygger på ungdomarnas egna initiativ, blir de oftast starkt engagerade. Snabbt sprids nyheten bland ungdomarna om att det händer spännande saker och allt fler kommer med och blir drivande i projekten. Bland annat valde några ungdomar att arrangera en fotbollscup parallellt med artistuppträdande. De ursprungliga fem ungdomarna ökade snabbt till 35, vilket i sin tur engagerade ännu fler som ville vara med under själva kvällen. I ett samverkansprojekt mellan Ung företagsamhet i Östergötland och Stångåstaden anställdes 30 ungdomar i åldern år under tre dagar i augusti. Dessa ungdomskonsulter fick ta del av Stångåstadens verksamhet och utbildades i samarbete, kreativitet och presentationsteknik. Sista dagen gavs de den utmanande uppgiften att föreslå hur Stångåstaden kan få nöjdare kunder. Vann gjorde idén om att det borde finnas ungdomar som jobbar ute i områdena, något som kommer att förverkligas under Kungligt i Ryd Kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia besökte Linköping i september och ungdomar från Ung Röst fick möjlighet att vara publikvärdar vid ett evenemang som arrangerades i Ryd. Genom uppdragets allvar och tyngd stärktes självkänslan för alla i föreningen och deras stolthet blev stor efter genomförandet. Servicetjänster erbjuds Samarbetet med arbetskooperativen i Linköping utvecklades ytterligare under 2013 och ett konkret bevis på detta är ett erbjudande som lanserades mot slutet av året. De två sociala företagen AKR ArbetsKooperativet i Ryd och Kooptjänst i Berga började sälja enklare servicetjänster till de som bor hos Stångå staden. Anledningen till att denna nya tjänst utvecklades var att hyresgäster ofta kontaktar Stångåstaden för att få hjälp med att sätta upp en tv, en hylla eller att göra liknande småsysslor. Nu kan hyresgästerna anlita de två företagen för att få sådant utfört, vilket självklart kommer arbetskooperativen till godo i deras fortsatta utveckling. Tjänsten är ett försök under ett halvår och kommer sedan att utvärderas. Givande kundrelationer Direktkontakten med hyresgästerna är viktig för Stångåstaden och det är värdefullt att ta tillvara de olika kompetenser som hyresgästerna har. De boende är utgångspunkten och målet är att utveckla relationer med kunderna. De områdesansvarigas täta direktkontakt med dem som bor i de olika stadsdelarna ger goda förutsättningar för en positiv utveckling av närhet och gemenskap. Samverkansprojekt blev böcker Som en del i det samverkansprojekt som Stångåstaden och Hyresgästföreningen driver i området sedan 2009 publicerades boken Från Skäggetorp kan man se att allt som handlar om hur människor lever och bor på Skattegården. Syftet med projektet är att öka grannsamverkan och den sociala interaktionen, vilken kan bidra till ett tryggare och trivsammare bostadsområde. Stångåstaden tog även initiativ till boken Välkommen hem till oss i Berga och Majelden för att hjälpa de boende att lära känna varandra bättre. Det har tydligt framgått att böckerna har gett anledning till många samtal och närmare kontakt bland de boende. Uppskattat samarbete Under 2013 har Stångåstaden haft fortsatt samarbete med de olika samverkansråden i bland annat Ryd, Berga och Skäggetorp. Mötena är ovärderliga informationskanaler eftersom många frågor kring lokaler, aktiviteter, trygghet med mera behandlas och kan därigenom lättare få sin lösning. Utdelade stipendier Stångåstaden instiftade 2001 ett trygghetsstipendium, det så kallade Tryggvestipendiet. Årets Tryggve delas varje år ut i anslutning till Tryggvedagen som infaller 25 september. Målsättningen med stipendiet är att uppmärksamma och stimulera insatser som skapar trygghet i flerbostadsområden. En grund för ett bra trygghetsarbete är att det finns engagerade människor eldsjälar som tar initiativ och är uthålliga för att förbättra och utveckla trivsel, gemenskap och aktiviteter. Årets Tryggvestipendium gavs till två värd iga mottagare, Mikael Sanfridson för den ungdomshan driver i Skäggetorp och postumt till Arash Sharafadin för hans insatser för ungdomar i framför allt Skäggetorp.

7 SOCIALT ANSVARSTAGANDE 7 Socialt ansvar INDIKATOR Enhet Ansvarstagande för den lokala bostadsförsörjningen och anpassningar i boendemiljö Förändringar i fastighetsbeståndet % 0,23 0,60 1,14 Nyproduktion av hyresrätter Antal Fastighetsförvärv (antal lägenheter) Antal Avyttringar Antal Andel bostäder som är tillgängliga för äldre % Socialt ansvar som fastighetsägare avseende boendes behov och förväntningar Hyresnivå kr/kvm Hyresutveckling kr/kvm % 2,5 2,8 2,6 Drift- och underhållskostnad kr/kvm Driftkostnadsutveckling kr/kvm % 1,7 2,6 4,4 Omflyttning i fastighetsbeståndet (exkl. studenter) Extem % 13,2 11,9 10,7 Intern % 5,9 4,9 4,5 Andel boende som upplever att de är trygga i sin boendemiljö Trygghetsindex % 78,2 81,3 81,1 Avhysningar på grund av ekonomiska skäl eller störningar Störningar Antal Ekonomiska skäl Antal Socialt ansvarstagande för integration och stadsdelsutveckling Nedlagda kostnader och investerade medel i stadsdelsutvecklingsprojekt avseende fastigheter byggda på sent 60- tidigt 70-tal Mkr 3,7 4,4

8 8 MILJÖANSVAR Miljöansvar Stångåstaden är miljöcertifierat enligt ISO sedan åtta år tillbaka. Under 2013 har det viktiga miljöarbetet för en hållbar utveckling fortsatt aktivt i hela företaget. Miljömålen ingår som en självklarhet i alla avdelningars affärsplaner och stort fokus ligger ständigt på det långsiktiga energieffektiviseringsmålet Strävan att med miljö tanken påverka entreprenörer och leverantörer i avtal och kontrakt har fortsatt under året. Handlingsprogrammet där miljömålen har tydliggjorts i detalj har under 2013 gjorts om för en bättre uppföljning av Stångåstadens kvalitetschef. Miljöstyrningen bildar en grund för företagets verksamhet och under året har en tydligare integrering i avdelningarnas affärsplaner genomförts där aktiviteter för att uppnå miljömålen framgår. Miljöstyrning ger resultat. De övergripande miljömålen gäller: Energi och klimat Byggnation och material Avfall Inomhusmiljö Miljögruppens roll har tydliggjorts och deltagarna ska fungera som ett bollplank och är dessutom en förbindelselänk mellan avdelningarna och kvalitetschefen.

9 MILJÖANSVAR 9 Fortsatt satsning på energieffektivisering Energisparmålet innebär att mängden köpt energi per kvadratmeter i form av el, värme och fjärrkyla ska minskas med 25 procent fram till Denna långsiktiga satsning har blivit en naturlig del i samtliga avdelningars affärsplaner för För att samordna arbetet finns en energigrupp med fem tjänster sedan våren Gruppen arbetar självständigt utifrån egen budget och har mandat att genomföra energisparprojekt. Lyckat genomslag Energispararbetet är väl etablerat inom företagets enheter samt hos entreprenörer och kunder. Det engagemang och den kunskap som finns i organisationen tas tillvara och har vidareutvecklats under Renovering av beståndet har pågått i stor omfattning under 2013 och kommer att ge omfattande energibesparingar. På sidan 53 i årsredovisningen finns mer att läsa om renoveringarna i fastighets beståndet. Nyproduktionstakten kommer att öka ytterligare framöver, vilket betyder att koncernens energiprestanda förbättras än mer, då samtliga nyproduktionsprojekt uppfyller högt ställda energikrav. Energiprojektet Career som startade 2012 har resulterat i ett långsiktigt samarbete mellan Stångåstaden och Linköpings universitet. Syftet med projektet är att minska gapet mellan hur energieffektivisering och energiminskning presenteras i teorin och hur dessa kan genomföras praktiskt i verkligheten. Universitetsforskarna ska arbeta i nära samverkan med Stångåstaden samt med de konsulter och entreprenörer som företaget anlitar. Kunskapsutbytet handlar framför allt om hur energiprestanda och energisnålhet kan förbättras i bostads- och lokalfastigheter genom arbetssätt och tekniker. Kajsa Ellegård, professor TEMA Linköpings universitet, projektledare för Career-projektet: Samverkan med det omgivande samhället är en av universitetets tre huvuduppgifter och Career-projektet ger goda möjligheter att visa hur det kan gå till. Jag ser också positivt på att Stångåstaden visar intresse för både de tekniska och de sociala dimensionerna i projektet. Projektets metoder och resultat kan komma att få stor betydelse vid den kommande renoveringen av miljonprogrammets byggnader och kan sedan spridas till den övriga bostadssektorn. Beslut om individuell mätning IMD Individuell mätning och debitering har startat i bostadslägenheter och verksamhetslokaler. I första hand ligger fokus på mätning av varmvatten för debitering och av temperatur för driftsoptimering. Mätning på byggnadsnivå och i bland annat tvättstugor kommer också att ingå i projektet. Mätutrustningen är på plats sedan tidig höst 2013 i 48 bostadslägenheter i Gottfridsberg. Så småningom kommer samtliga pågående nyproduktions- och rot-objekt att förses med utrustning för mätning. Resursanvändande Stångåstaden erbjuder fastighetsnära källsortering för sina kunder. Ambitionen är stor för att se till att hyresgästerna blir ännu bättre på att källsortera. Områdesansvariga informerar om vikten av detta och i kundtidningen Välkommen hem har artiklar om återvinning lyft frågan ytterligare. Stångåstaden vill tillsammans med sina hyresgäster bidra till att mer material blir återvunnet och har under 2013 startat planeringen av en insats för samverkan med hyresgästerna som kommer att genomföras under Sedan införandet av Gröna Påsen 2012 har det konstaterats att matavfallet i Linköpings kommun generellt har minskat. Detta innebär att matsvinnet krymper och att det som ändå slängs används till att producera biogas. Stångåstaden bidrar till denna positiva utveckling genom att se till att hyresgästerna har tillgång till gröna påsar i återvinningsrummen och informera om matavfallsinsamlingen genom företagets informationskanaler. Insamling av använda myrdosor, som är farligt avfall, har införts i flera källsorteringsrum. Detta har gjorts i samarbete med Anticimex. Idén till insamlingen kom från medarbetarna på Kundtjänst och är ett bra exempel på hur miljömedvetenheten bland de anställda på Stångåstaden leder till utveckling inom miljöområdet. Förnyelsebar energi Stångåstaden bedriver ett omfattande arbete med energieffektivisering och styrning mot energikällor med låg miljöpåverkan. Företaget investerar i förnyelsebar energi dels av ekonomiska skäl, dels för att satsningen ligger i linje med ambitioner inom miljöområdet.

10 10 MILJÖANSVAR Stångåstaden har som mål att företaget ska äga tillgångar i förnyelsebar kraftproduktion som motsvarar mängden köpt el. En investering i vindkraft och solkraft möjliggör snabbare övergång till miljö- och klimatvänliga kraftkällor för bolagets elförsörjning. Stångåstaden äger 40 procent i intressebolaget Bixia Gryningsvind AB. Bixia äger idag sex vindkraftverk som producerar cirka 30 GWh el ett normalår och Stångåstadens andel av detta motsvarar 12 GWh. Satsningen på solceller har underlättats av att priset på paneler sjönk under I det nybyggda kvarteret Vingården i Södra Ekkällan har en solcellsanläggning på en yta av cirka 430 kvm installerats. Den beräknas producera kwh per år. Montering av celler på två andra fastigheter, en i Ryd och en i Lambohov, påbörjades under hösten och planerades vara i drift vid årsskiftet. Ett annat miljömål är transporter, där mängden koldioxidutsläpp på interna och externa transporter ska minskas med fem procent fram till Under året har i första hand de interna transporterna setts över. Till exempel har resepolicyn och reseavtalet gjorts om. Under 2014 kommer alla medarbetare att gå en utbildning i EcoDriving. Miljöstyrning av projekt och entreprenader Fastigheten Tinnerbäcken Södra är den första byggnaden i Linköping som har Svanenmärkts, vilket innebär att Svensk Miljömärknings krav har uppfyllts. Dessa handlar om rutiner för hur arbetet har utförts, om fastighetens energiprestanda samt om valet av byggmaterial. Svanenmärkningen har gjorts i samarbete med Skanska, som har de nödvändiga licenserna. Utfasningen av farliga ämnen i byggmaterial pågår konstant och databasen SundaHus Miljödata används av Stångåstadens entreprenörer för att registrera uppgifter om material som har byggts in i fastigheterna vid nyproduktioner eller renoveringar. Under 2013 har ett arbete med att även registrera material när det gäller löpande förvaltning påbörjats. Under året har personal inom förvaltning och fastighet genomgått interna utbildningar om vad SundaHus innebär. Detta har lett till bättre kunskap och större säkerhet om varför detta är viktigt för Stångåstaden. Miljöansvar INDIKATOR Enhet Begränsning av fastighetsbeståndets miljöpåverkan Moderbolaget: Använd energi som förbrukas av fastighetsbeståndet (normalårskorrigerad) Total kwh/m² atemp 156,2 154,9 151,8 varav Fjärrvärme % 90,1 90,3 90,2 El % 9,8 9,7 9,6 Olja % Biobränsle % Fjärrkyla % 0,1 0,1 0,07 Solfångare % Studentbostäder: Använd energi som förbrukas av fastighetsbeståndet (normalårskorrigerad) Total kwh/m² atemp 191,0 190,9 184,3 varav Fjärrvärme % 71,1 71,9 72,2 El % 28,9 28,1 27,8 Olja % Biobränsle % Fjärrkyla % Solfångare % Moderbolaget: Mängd växthusgas som släpps ut i beståndet, från energianvändning (normalårskorrigerad förbrukning av värme) kg/m² atemp Fjärrvärme % 18,4 18,2 17,7 El % 3,9 3,8 3,7 Olja % Biobränsle % Fjärrkyla % Solfångare % 0 0 0

11 MILJÖANSVAR 11 Inomhusmiljö Stångåstaden fortsätter arbetet att nå målet att ingen lägenhet i beståndet ska ha en högre radonhalt än det nationella riktvärdet 200 Bq/m 3 år En handlingsplan har tagits fram under året som används av fastighetsavdelningen för att underlätta planeringen av renoveringar. För att göra det så smidigt som möjligt för hyresgästerna samordnas renoveringen i planerade ombyggnadsprojekt med radonåtgärderna där det är möjligt. Företaget genomför åtgärder i det begränsade antal lägenheter där värdet är högre är 200 Bq/m 3 och informerar kunder som kontaktar Stångå staden med frågor om radon i bostaden. Stångåstaden lägger stor vikt vid kommunikationen med hyresgästerna och att informera om hur de själva kan bidra till en god inomhusmiljö, bland annat genom ventilation och vädring. Ökande miljömedvetenhet Nyinflyttade i Stångåstaden erbjuds en värdecheck på 300 kronor. För den kan de handla i bobutiken Smarta hem eller stödja Naturskyddsföreningens klimatarbete eller trädplanteringsprojektet Vi-skogen i Afrika. Under 2013 planterades 600 nya träd. Stångåstaden ser positivt på att kunder kommer med förslag för miljövänliga åtgärder och försöker tillmötesgå dessa så långt som möjligt. Exempelvis har företaget kunnat förverkliga ett önskemål från en kund som ville få möjlighet till laddning av sin elbil. Envar-projektet har Stångåstaden tillsammans med Linköpings universitet. Envar står för energieffektiva bostadshus rum för vardagsliv. Till exempel utvärderades i början av hösten införandet av Gröna påsen och presenterades i en rapport, som berörda medarbetare på Stångåstaden tillsammans med personal från Tekniska verken fick ta del av. Rapporten ger en samlad bild av erfarenheten efter genomförandet och kan bli ett användbart underlag i framtiden när något liknande ska införas. En kampanj startade i december för att ytterligare öka miljömedvetenheten inom företaget. Genom att komma med tips och idéer om aktiva miljöval kan medarbetarna bidra till att stärka förståelsen för hållbarhetsmålen. INDIKATOR Enhet Studentbostäder: Mängd växthusgas som släpps ut i beståndet, från energianvändning (normalårskorrigerad förbrukning av värme) kg/m² atemp Fjärrvärme % 28,1 27,9 26,9 El % 14,2 13,8 13,2 Olja % Biobränsle % Fjärrkyla % Solfångare % CO 2 -minskning, basår 2005 % -1,1 0 3,3 Andel förnyelsebar energi som bolaget använder % 86,4 86,4 86,4 Begränsning av miljöeffekterna vid företagets förvaltning Koldioxidutsläpp från bolagets fordon Ton CO 2 /år 0,6 Medelutsläpp av koldioxidekvivalenter av företagets bilar g CO 2 /km Begränsning av miljöpåverkan vid boendes förbrukning Moderbolaget: Vattenförbrukning i beståndet Total m 3 /m 2 atemp 1,13 1,15 1,16 Varm l/m 2 atemp Kall l/m 2 atemp Studentbostäder: Vattenförbrukning i beståndet Total m 3 /m 2 atemp 1,39 1,36 1,27 Varm l/m 2 atemp Kall l/m 2 atemp Moderbolaget: Mängd avfall som produceras i beståndet, exklusive grovsopor Studentbostäder: Mängd avfall som produceras i beståndet, exklusive grovsopor Kompost kg/lgh Restavfall kg/lgh ,8 316,4 Återvinningsmaterial kg/lgh ,7 121,8 Kompost kg/lgh Restavfall kg/lgh ,3 153,3 Återvinningsmaterial kg/lgh 62 55,9 55,1

12 12 EKONOMISK HÅLLBARHET En långsiktig skaparkraft. Ekonomisk hållbarhet Ekonomisk hållbarhet kan till exempel betyda att ekonomisk tillväxt inte får ske till priset av ett segregerat och ojämlikt samhälle och en förstörd miljö. Samhället och bostäderna bör i stället anpassas efter vad miljön och människors hälsa tål och där ska Stångåstaden vara med och långsiktigt investera i dessa resurser. Hållbar utveckling innebär att ingen generation kan konsumera mer än att följande generationer har minst lika stora resurser till sitt förfogande. Grunden för långsiktigt hållbar fastighetsförvaltning är en sund och god ekonomi som ger Stångåstaden möjlighet att underhålla fastighetsbeståndet. Och bolaget strävar hela tiden att bli ännu bättre. På så sätt är ekonomisk hållbarhet egentligen bara ett annat sätt att säga varaktig skaparkraft. Det vill säga att styra ekonomisk tillväxt till områden där produktionsmetoderna inte har negativ effekt på ekosystemen, där materialomsättning kan effektiviseras genom ökad återanvändning och människors välfärd kan öka genom att fler får meningsfulla jobb.

13 EKONOMISK HÅLLBARHET 13 Som en långsiktig aktör på denna marknad tar Stångåstaden ett stort samhällsekonomiskt ansvar genom att betrakta fastigheter som långsiktiga investeringar och inte som transaktioner. Stångåstaden är en beställarorganisation vilket innebär att all skötsel och underhåll med mera köps externt. Bolaget anlitar årligen ett stort antal entreprenörer för allt arbete med fastigheterna och det genererar många arbetstillfällen i kommunen och landet. Dessutom genererar den dagliga fastighetsverksamheten skatter till samhället, arbetstillfällen samt löner till anställda och köp av leverantörers varor och tjänster. Stångåstadens finansiella utveckling framgår av förvaltningsberättelsen samt de finansiella rapporterna i årsredovisningen, där även bolagets finansiella mål och utfall presenteras. Affärsrelaterade risker beskrivs i avsnittet Möjligheter och risker på sidan 24 i årsredovisningen. Fastighetsbolag är ofta kapitalstarka, så även Stångåstaden. Därför är det viktigt att beskriva den finansiella situationen ur ett hållbarhetsperspektiv. Fokus för redovisningen är företagets långsiktiga ekonomiska stabilitet och risktagande. Fortsatt nyproduktion Linköpings kommun har under en lång följd av år haft en positiv befolkningsutveckling. Det finns idag en försiktig uttalad bostadsbrist, inga lediga lägenheter, och fortsatt befolkningsökning i Linköping mellan personer per år. Detta ställer stora krav på Stångåstaden då ägarens uppdrag till Stångåstaden är att bolaget ska växa i takt med att kommunen blir större. Stångåstaden tar ett stort ansvar över detta och planerar att de närmaste åren öka nyproduktionstakten. Bolaget planerar att bygga över bostäder i Linköping de närmaste fem åren och under 2013 invigdes och påbörjades inflyttning i fyra nyproduktionsprojekt. Dessa projekt innefattar 223 nya lägenheter, radhus och parhus. Långsiktig förvaltning Stångåstaden tar ansvar för god förvaltning av fastigheterna samtidigt som företaget utvecklar boendet och sköter fastigheterna ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. Allt för att företaget ska erbjuda goda bostäder för alla under många år. Att ta samhällsansvar innebär ibland lite dyrare investeringar för att ta ett steg närmare ett mer hållbart samhälle. På längre sikt räknar bolaget med att få igen investeringarna i form av lägre energikostnader, färre skador, längre livslängd och nöjdare kunder. Det senaste exemplet är nyproduktionen på Tinnerbäcken Södra med 61 bostäder. Fastigheten invigdes under oktober och är Linköpings första Svanenmärkta hus. Låg vakansgrad Vakansgraden hos Stångåstaden har varit låg under många år och 2013 låg den på 0,1 procent i genomsnitt (0,1 procent). Detta är naturligtvis positivt ur ekonomiskt hänseende och leder till att förlusterna minimeras samtidigt som intäkterna är stabila så att de kan användas till fortsatta investeringar. Genom att på olika sätt satsa på en god boendemiljö som skapar trivsel bland kunderna är Stångåstaden en attraktiv hyresvärd. Skatter Nedanstående tabell visar de skatter som betalas till staten (sociala avgifter, moms, fastighetsskatt, bolagsskatt m.m.). Tabellen visar att bolaget bidrar med stora summor till staten och till en hållbar utveckling i landet Betalda skatter Tkr Ekonomisk hållbarhet INDIKATOR Enhet Ekonomiskt ansvar och förbättring av fastighetsbeståndet Årliga investeringar och underhållskostnader per lägenhet (koncern) Befintligt bestånd Tkr/lgh Årliga investeringar och underhållskostnader (koncern) Befintligt bestånd Mkr % av total omsättning 43 % 42 % 38 % Företagets investeringar i nyproduktion samt fastighetsförvärv Nyproduktion Mkr % av total omsättning Förvärv Mkr % av total omsättning Företagets ekonomiska uthyrningsgrad Bostäder % 99,6 99,9 99,9 Bidrag till ansvarsfull och hållbar ekonomisk utveckling Utgifternas fördelning per typ av intressent Medarbetare (lön) Tusentals SEK Leverantörer (fastighetsrelaterade kostnader) Myndigheter (skatt) (koncern) Bank (räntekostnader) (koncern) Aktieägare (koncern)

14 14 VERKSAMHETSSTYRNING OCH SAMSPEL MED INTRESSENTER Verksamhetsstyrning och samspel med intressenter För Stångåstaden är det av stor betydelse att ha goda och täta kontakter med sina intressenter. Företaget arbetar lyhört för att bygga nära relationer med de boende och att skapa engagemang som alla hyresgäster ska kunna känna sig delaktiga i och som bidrar till att de är nöjda med sitt boende. Stångåstaden vill bidra till en stark gemenskap som ska ge ett attraktivt och tryggt boende i Linköping. Att ta hänsyn till intressenterna och deras intressen är en viktig del i företagets verksamhetsutveckling. Satsning på öppna visningar För att höja kännedomen om Stångåstadens utbud av bostäder i Linköping och den förhöjda standard som företaget erbjuder har öppna visningar av det befintliga beståndet samt av företagets nyproducerade och renoverade bostäder arrangerats under året. Mottagandet blev positivt och visningarna blev välbesökta. Mer att läsa om detta finns på sidorna 8 och 33 i årsredovisningen. Fokus på kunderna Stångåstadens hemsida är en av företagets viktigaste informationskanaler. Men enligt en gjord kundundersökning går få av hyresgästerna in på den. Därför har en satsning gjorts för att förbättra hemsidan så att den ska upplevas mer inbjudande och ge högre kundnytta. Satsning på tv-reportage har gjorts och mängden inslag på YouTube har fortsatt öka. Filmerna har en bredd genom att de ger information, inspiration och tips av olika slag som är till nytta för hyresgästerna. Ett framgångsrikt grepp är att på film instruera de boende hur de själva kan åtgärda enklare saker i bostaden visningar på YouTube är det högst uppmätta antalet under året. Kanalen används också till att marknadsföra Stångåstaden som arbetsgivare. Undersökningar visar att en stor del av konsumenterna vill ha information digitalt och därför har vi utvecklat detta ytterligare under året. Marie Aktö, marknadschef Kundtidningen som podcast Stångåstadens kundtidning Välkommen hem distribueras till hyresgästerna samt till andra intressenter, till exempel Stångåstadens samarbetspartner samt till vårdcentraler, tandläkarmottagningar och frisörsalonger. Under året gjordes den som ljudtidning och blev också en app Stångåstaden Läsvärt vilket gör att den är lättare åtkomlig för fler hyresgäster. De digitala lösningarna skapar fler möjligheter för företaget att kommunicera och underlättar kontakten med det allt större antal kunder som har läsplatta och smartphone. Mer information som e-post och sms Kunderna kontaktas via sms och e-post i allt större omfattning. Det är ett snabbt och smidigt sätt att få ut meddelanden till hyresgäster och bostadssökande. Exempelvis kan de som söker bostad på ett effektivt sätt få veta att det också finns nyproducerade lägenheter i området de är intresserade av.

15 VERKSAMHETSSTYRNING OCH SAMSPEL MED INTRESSENTER 15 Familjens dag är en av Stångåstadens årliga aktiviteter i Linköping och har genomförts sedan Samarbeten och evenemang Stångåstaden lägger stor kraft på samarbeten med föreningar och organisationer med syfte att bidra till trivsammare gemenskap och ett tryggare boende i stadsdelarna. Under 2013 har företaget samarbetat med närmare 40 olika föreningar. I samverkan med de olika aktörerna skapas verksamheter och aktiviteter i bostadsområdena, vilket ger hyresgästerna ett viktigt mervärde och innebär att deras barn och ungdomar kan erbjudas positiva alternativ för sysselsättningar på fritiden. Det handlar om allt från idrottscuper och familjeevenemang till grillkvällar och sommarläger för ungdomar. Ett av årets största evenemang var Familjens dag i Trädgårdsföreningen i slutet av sommaren med underhållning och uppträdanden för hela familjen. Nytt för i år var arrangemangets egen hemsida med detaljrik information om allt som skulle hända under dagen. Stångåstadens marknadskanaler Stångåstaden.se hemsida med information, köanmälan och tv-inslag Välkommen hem papperstidning, podcast och app Stångåstaden Play filmad information, inspiration, instruktioner och tips YouTube filmad information med inspiration, instruktioner och tips E-post information till kunder Sms information till kunder Appar information till kunder Facebook Stångåstaden Plays sida med filmtips Årsredovisningen årlig utkommande information om året som gått samt den legala redovisningen. Finns även i appen Läsvärt Sök Bostad funktion Medskick information och erbjudanden med hyresavin

16 16 VERKSAMHETSSTYRNING OCH SAMSPEL MED INTRESSENTER Öppet hus om IMD För att ytterligare belysa behovet av minskad energiförbrukning och för att informera hyres gästerna om projektet IMD (Individuell Mätning och Debitering) arrangerades ett öppet hus i Gottfridsberg, där ett pilotprojekt för IMD har pågått under året. Mer att läsa om projektet IMD finns på sidan 69 i årsredovisningen. Attityder till Stångåstaden En varumärkesundersökning har också i år genomförts där cirka 500 personer i Linköping fick svara på olika typer av frågor om Stångåstaden. Enkäten visar bland annat att linköpingsborna är positiva till Stångåstadens samarbete med Stadsmissionen och Linköpings universitet. Mer att läsa om dessa samarbeten finns på sidorna 36 och 69 i årsredovisningen. Under sökningen visar också att nyproducerade lägenheter är attraktiva och de flesta föredrar en bostad i innerstaden. Utvidgat kvalitets- och processarbete Under 2013 har en egen projektmodell för Stångåstaden tagits fram och implementerats. Ett större antal projektledare och chefer har utbildats i samband med detta, där det också har ingått viss form av fördjupning. Den nya projektmodellen har lett till ett antal förnyade arbetssätt och verksamhetsutvecklingsprojekt i företaget. Alla arbetssätt och metoder i den interna processutvecklingen har setts över och förenklats, vilket har underlättat för processledarna. Även rollerna i processarbetet har förtydligats. Arbetet med att ta fram övergripande kvalitets mål för hela verksamheten fortsatte under Syftet med företagets kvalitetsarbete har definierats i tre huvudpunkter: 1. Stångåstaden ska säkerställa att leverera till kunderna vad som utlovats, leva upp till kundernas förväntningar och gärna överträffa dem. 2. Stångåstadens verksamhet ska ständigt utvecklas och förbättras. 3. Stångåstaden ska vara ett föredöme genom att införa ett systematiskt arbetssätt för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. Våren 2013 startade Stångåstaden ett projekt med syfte att förbättra dokumenthanteringen som ska pågå till mitten av Ökat fokus på kvalitetsförbättringar gör arbetet enklare och effektivare. Och sparar pengar. Therese Furhoff, kvalitetschef Många linköpingsbor som är intresserade av nyproduktion föredrar att bo i innerstaden.

17 VERKSAMHETSSTYRNING OCH SAMSPEL MED INTRESSENTER 17 Revision hos våra entreprenörer Under 2013 har kvalitets- och miljörevisioner utförts hos ett antal av Stångåstadens entreprenörer. I år har satsningen varit på entreprenörerna för inre skötsel. Syftet med revisionerna är, förutom att följa upp avtalsvillkoren, att Stångåstaden ska utveckla sin beställarkompetens. Populära bobutiken Smarta hem Stångåstadens hyresgäster har stort intresse för heminredning och vill gärna göra det trevligt och fint åt sig där hemma. Det märks på antalet besök i bobutiken Smarta hem där boende kan komma och inspireras inför nyinflyttning eller renovering. Alla kan komma och ändra inte bara vid inflytt och renovering. Valmöjligheterna är åtskilliga och butiken har delvis gjorts om för att de olika valen ska synas tydligare och för att det ska bli lättare att se köksluckor, vitvaror, tapeter, kakel, klinker med mera. Under 2013 har bobutiken haft ett antal tillvalskvällar för att de som ska flytta in i nyproducerade bostäder ska kunna bilda sig en uppfattning om valen som finns. Att bjuda in till öppet hus-kvällar har tagits emot mycket positivt. De kommande hyresgästerna har uppskattat att se produkterna i utställningen och samtidigt har de haft ett gyllene tillfälle att bekanta sig lite med sina kommande grannar. Under året har bobutiken vid två tillfällen haft besök av en florist som har bjudits in för att ge kunderna tips och råd. bobutiken Smarta hem är i det närmaste unik i sitt slag. Inte så många fler fastighetsbolag har en butik dit de boende kan komma för att ta sig en ordentlig titt på olika produkter inför inflyttningar och renoveringar. Därför får bobutiken ta emot ett antal studiebesök från andra bostadsbolag, som imponeras av den praktiska och läckra satsningen för att ge hyresgästerna proffsig service. Verksamhetsstyrning och samspel med intressenter INDIKATOR Enhet Ansvarsfullt beslutsfattande och fungerande ledningssystem Andel kvinnor och män i styrelsen Kvinnor % Män % Andel kvinnor och män i ledningsgruppen Kvinnor % Män % Relationer till intressenter och hänsyn till deras intressen Andel av företagets hyresgäster som är nöjd med sitt boende Serviceindex % 81,8 84,6 83,6 Företaget utvärderas av extern revisor Ja/Nej Ja Ja Ja Företaget arbetar efter en dokumenterad etisk kod Ja/Nej Ja Ja Ja Företagets CSR-arbete utvärderas av extern part Ja/Nej Nej Nej Nej Företaget arbetar med boinflytande Ja/Nej Ja Ja Ja Företaget arbetar enligt en extern certifiering av ledningssystem, t.ex ISO Beskrivning Ja/Nej Ja Ja Ja Företaget följer upprättad inköpspolicy innehållande hållbarhetskriterier Ja/Nej Ja Ja Ja

18 18 HR GOD ARBETSMILJÖ God arbetsmiljö För att skapa en gemensam utgångspunkt för framtiden samt finna den röda tråden mellan värdegrund, vision och varumärke inleddes ett värdegrundsarbete under 2012 som fortsatte i stor omfattning under Stångåstadens samtliga medarbetare har involverats i utvecklingsprocessen. Syftet är att skapa en gemensam värdegrund som ska vara förankrad i var dagen för att kundnöjdheten ska öka, för att Stångåstaden ska bli attraktivare som arbetsgivare och hyresvärd och för att arbetsklimatet ska stärkas. Engagemang för fastighetsbranschen Insatser har gjorts under året för att öka intresset för Stångåstaden som arbetsgivare men också för att marknadsföra fastighetsbranschen i stort med anledning av det framtida behovet av arbetskraft. För att nå ut med information om Stångåstaden har företaget agerat aktivare mot gymnasier och högskolor, låtit varumärket synas på sociala medier och har bland annat samarbetat med East Sweden och fastighetsnämndens utbildningsråd (FUR). Medverkan på olika typer av informationsdagar hör också till sådant som har gjorts. Malin Wettre, HR-chef: Målet är att värdegrunden ska genomsyra allt vi säger och gör, i varje situation, varje dag. Värdegrunden ska hjälpa oss att beskriva hur vi ska bemöta varandra och vår omgivning. I arbetet har resultatet från varumärkesoch medarbetarundersökningen analyserats och tagits med. Efter återkommande genomgångar och diskussioner i olika grupperingar inom företaget omsattes alla goda tankar och idéer i tre beskrivande ord: Trygga Professionella Aktiva Malin Wettre: Tryggheten är grunden till vårt professionella agerande och vårt aktiva förhållningsätt utvecklar oss som företag. Anna Petersson, fick pris som årets första Drömkollega. Förankringsprocessen Arbetet med att förankra värdegrunden gjordes tydligare genom ett eget utvecklat spel, som fick metoder och arbetssätt i workshopen att bli lustfyllda. Vardagliga situationer och svåra dilemman togs upp där svaret kanske inte alltid var så lätt som rätt eller fel. Genom diskussion om betydelsen av olika synsätt och ökad kännedom om andras åsikter växte en samsyn och en gemensam bild fram. Tolv ambassadörer har fungerat som ett öra mot verksamheten och har varit den förlängda armen i praktiken. Deras roll som före dömen är också viktig. Från och med 2014 är det planerat att varje år utse fyra medarbetare som extra goda föredömen i värdegrundsarbetet, en Drömkollega. Visionsarbete I december avsattes en dag för ett välplanerat och framåtsyftande arbete med Stångåstadens vision där alla 140 medarbetare deltog. Grupparbeten genomfördes kring affärsidé, vision och kundlöfte. Stångåstadskörkortet För att lyckas som företag krävs också att Stångåstadens entreprenörer är insatta i det som värdegrunden står för. Därför har information om denna lagts till i all upphandling. Den som har tagit del av denna får det så kallade Stångåstadskörkortet. Medarbetarundersökning Medarbetarundersökningen gjordes i april och gav ett högt resultat på 4,18. Svarsfrekvensen var 94 procent. Många positiva kommentarer lämnades om företagets ekonomi och om trivseln. Arbetet med värdegrunden syntes även i mätningen, vilket var glädjande. Resultatet visade också önskemål om förbättring av rutinerna hur feedback ges. En feedbackutbildning har därför genomförts med samtliga chefer och kommer att genomföras för alla anställda under Under hösten var Stångåstaden med i Universums karriärbarometer som görs nationellt. Stångåstaden deltar sedan fyra år tillbaka i SA- BO:s traineeprogram, vilket har blivit mycket lyckosamt för företaget. Under 2013 togs två trainees in som arbetar inom Fastighet. Läs mer om traineen Adam Höckert, som är fastighetsutvecklare, på sidan 13 i årsredovisningen. Stångåstadens samhällsansvar 100-jobbarna är ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, kommunen och de kommunägda bolagen, vilket ger möjlighet för 100 ungdomar att anställas under ett år i kommunen eller hos de kommunägda bolagen. Kommunen ersätter de anställande företagen för lönen. Stångåstaden har erbjudit tio platser, bland annat som bovärd, i kundtjänst och som områdesansvarig på Studentbostäder. Sommarjobb är ett återkommande projekt och finns i hela koncernen. Bland annat finns samarbete med bolagets entreprenörer som tar emot ungdomar på sommaren. Det planeras en utökning av antalet sommarjobb och Stångåstaden tillsammans med entreprenörer planerar att ta emot ett 50-tal ungdomar till sommaren. Personal och rekrytering Personalomsättningen är fortsatt låg men företaget utvecklas, vilket innebär att nya tjänster kommer till. Företaget uppmuntrar internrekrytering, men behov finns även av extern rekrytering. Under året har företaget börjat analysera vilken kompetens som finns i företaget för att möta framtida behov. Arbetet kommer att fördjupas under 2014 då hela kompetensförsörjningsprocessen kommer att ses över och utvecklas. Olika utbildningar erbjuds fortlöpande. Ledarskapsprogrammet fortsätter med individuell coachning och de chefer som ännu inte har genomgått utbildningen kommer att utbildas under Detta gäller också de medarbetare som är verksamma som projektledare eller har någon form av nyckelroll.

19 HR GOD ARBETSMILJÖ 19 Utbildning i LOU, lagen om offentlig upphandling, har anordnats för bland annat medarbetare inom affärsområdet Fastighet. Intern lönehantering Sedan början av året hanteras företagets löner, pensioner och försäkringar internt. Detta innebär en förbättrad service samt minskade kostnader. Utbytesprogram Inom Eurhonet görs utbyten med medarbetare under tre till fem dagar. Dessa ger berikande kunskaper och erfarenhet och sker med liknande fastighetsbolag i Europa var en medarbetare från kundtjänst i Storbritannien och en distriktschef besökte Tyskland. Företaget är sedan flera år mycket aktivt inom olika delar av Eurhonet. Mer att läsa om detta finns på sidan 64 i årsredovisningen. Friskvård Ny företagshälsovård upphandlades i början av året, vilket genomgående har tagits emot mycket positivt. Företaget är angeläget att erbjuda en god arbetsmiljö och anpassar arbetsplatserna efter behov. Bland företagets förmåner finns bland annat subventionerad massage, tränings kort och flera möjligheter till aktiv fritid genom idrottsföreningens påhittiga utflykts- och träningsuppslag. Hjärtstartare har köpts in och utbildning pågår. God arbetsmiljö INDIKATOR Enhet Lika tillträde på arbetsmarknaden och arbetsvillkor Anställningsform Heltid % Deltid % Tillsvidare % Visstid % Ålder Kvinnor år år år år år 0 Totalt 87 Män år år år år år 2 Totalt 50 Tillfällig anställning, med ersättning Praktik* och säsongsjobb Antal Löner Fördelning av snittlön** Tjänstemän män kr/månad Tjänstemän kvinnor kr/månad Kollektivanställda män kr/månad Kollektivanställda kvinnor kr/månad Anställningsbarhet och karriärutveckling Utbildningsinsatser för personalen kursavgifter*** Utfall kr/anställd Utbildningstimmar per anställd och år timmar Medarbetares hälsa och välbefinnande Frånvaro Total frånvaro % 1,77 3,35 2,98 Andel av frånvaron som beror på: Olycksfall i arbetet % 0 0 0,01 Andel medarbetare som är nöjda med sitt arbete trivselindex % Finns det en arbetsmiljö- och/eller hälsofrämjande policy? Ja/Nej Ja Ja Ja *med praktik avses praktikant med någon form av ersättning **exklusive vd-lön ***kursavgifter, exklusive resor, hotell, arbetstid

20 20 DEFINITIONER Definitioner Följande definitioner är gemensamma och ska finnas med i avsnittet för definitioner i slutet av rapporten. Är det så att ni använder er av en annan definition, så måste det framgå tydligt. Observera att du inte kan ta definitionerna rakt av, utan du måste läsa igenom den ordentligt så att allt stämmer. I exempelvis beräkningsmodellen för CO 2 ska du räkna på ditt företags/din kommuns egna siffror. De som finns gäller några, men inte alla. Förnybar energi Förnybara energikällor är energikällor som hela tiden förnyar sig och, vad vi känner till idag, inte tar slut inom överskådlig framtid. Lagrade energikällor (fossilt bränsle) som olja, kol, gas och uran är inte förnybara energikällor. Elenergi kan vara producerad av såväl förnybar energi som när den framställs i vattenkraftverk eller i biobränsleeldade kraftvärmeverk och är inte förnybar energi om den framställs i kärnkraftverk eller kraftverk som drivs av olja eller kol. Förnybara energikällor är: Solenergi solcell, soluppvärmning, solvärme, solfångare Vindkraft vindkraftpark, vindkraftverk Vattenkraft saltkraft, vågkraft, tidvattenkraft, havsvärmekraft Jordvärmekraft värmepump, markvärme, bergvärme, vattenvärme Bioenergi bränslepellets, biobränsle Beräkningar av förnybar energi Beräkningarna bygger på att antagande att 85 procent av fjärrvärmen är grön. Atemp Uppvärmd yta mer än 10 C. Driftkostnad Med driftkostnad avses drift-, administrations- och företagsövergripande kostnader. Fastighetsförvärv Med fastighetsförvärv avses köp av bebyggda fastigheter, (läs antalet lägenheter). Avhysningar Avhysning innebär att Kronofogdemyndigheten genomför avhysning av hyresgäst. Till grund för avhysningen finns ett beslut, ett utslag om handräckning eller en dom där det står att hyresgästen är skyldig att flytta. Då vi har gjort en uppsägning och hyresgästen accepterar detta definieras det inte som en avhysning. Bostäder tillgängliga för äldre Här avses bostäder i markplan samt bostäder man når med hiss. Då det råder höjdskillnad vid entréer måste ramp eller liknande finnas. CO 2 beräkningsmodell För att beräkna utsläppen av CO 2 från verksamheten används följande omräkningsfaktorer: Energibärare Enhet Utsläpp per enhet El KWh 257 gram CO 2 Olja m³ 2680 kg CO 2 Fjärrvärme KWh 102,8 gram CO 2 Bensin liter 2,65 kg CO 2 Diesel liter 2,98 kg CO 2 E85 liter 0,6 kg CO 2 Biogas liter 0,2 kg CO 2 För flygresor används Tricoronas beräkningsmodell för utsläpp. För bilar bedöms bränsleförbrukningen vara en liter/mil för bensindrivna bilar och 0,8 liter för dieseldrivna. Hållbarhetskriterier vid upphandling Inom begreppet avses kriterier inom etiskt och socialt ansvar, miljöansvar samt ekonomi. Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron beräknas på antal sjukdagar oberoende anledning av frånvaro. När det gäller olycksfall i arbetet beräknas antal sjukdagar utifrån de inrapporterade arbetsskador och tillbud som lett till sjukskrivning.

STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012

STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 Vad är hållbar utveckling? För oss på Stångåstaden innebär det en ständigt pågående process som omfattar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Det handlar

Läs mer

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 2011 CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 1 Innehåll Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 10 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter

Läs mer

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 2009 CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 1 Innehåll Vad är CSR? 2 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 8 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter

Läs mer

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 2012 CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 1 Innehåll Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 10 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter

Läs mer

CSR Corporate Social Responsibility

CSR Corporate Social Responsibility 2012 CSR Corporate Social Responsibility Hållbarhetsredovisning 1 INNEHÅLL Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 8 Ekonomisk hållbarhet 10 Samspel med intressenter

Läs mer

Corporate Social Responsability Report

Corporate Social Responsability Report 2008 Corporate Social Responsability Report 1 Innehållsförteckning 2 Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 10 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter 14 God

Läs mer

10 Miljöansvar. 17 God arbetsmiljö. AB Stångåstaden, Gavlegårdarna samt Familjebostäder Stockholm. Driftkostnad

10 Miljöansvar. 17 God arbetsmiljö. AB Stångåstaden, Gavlegårdarna samt Familjebostäder Stockholm. Driftkostnad CSR-rapport 2010 Innehåll 3 Vad är Eurhonet och CSR? 4 Om Gavlegårdarna 5 VD har ordet 6 Socialt ansvarstagande i bostadsområden 10 Miljöansvar 12 Ekonomisk hållbarhet 14 Samspel med intressenter 17 God

Läs mer

Stångåstaden årsredovisning

Stångåstaden årsredovisning Stångåstaden årsredovisning 2013 FRIHET TRYGGHET OCH TRIVSEL SVERIGES NÖJDASTE KUNDER FÖR 5 ÅRET I RAD. (AKTIVBO) CIRKA 33 000 HYRESGÄSTER MER ÄN 18500 LÄGENHETER 4 200 STUDENTLÄGENHETER 35 BOSTÄDER I

Läs mer

CSR Corporate Social Responsibility HållbaRHetSRedoviSning

CSR Corporate Social Responsibility HållbaRHetSRedoviSning 2009 CSR Corporate Social Responsibility HållbaRHetSRedoviSning 1 1 innehåll 2 vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 8 ekonomisk hållbarhet 10 Samspel med intressenter

Läs mer

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in!

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 1 2 3 Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814 Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 4 5 Innehåll 6 VD har ordet 6 Strategier och mål

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning Bostadsbolagets hållbarhetsredovisning ingår som en enskild del i bolagets årsredovisning. Här beskrivs hur bolaget arbetar med hållbar utveckling inom miljö, samhälle och ekonomi,

Läs mer

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 å r s r e d o v i s n i n g 2 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 7 2 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 7 Innehåll 4 Detta är Uppsalahem Uppsalahem med sina fyra dotterbolag

Läs mer

Årsredovisning. Vi bygger det hållbara samhället för framtiden

Årsredovisning. Vi bygger det hållbara samhället för framtiden 2014 Årsredovisning Vi bygger det hållbara samhället för framtiden Innehåll Vision och affärsidé 4 2014 i sammandrag 5 VD-ord 6 Detta är Framtidenkoncernen 8 Mål 9 Livsmiljö 10 Arbetsförhållanden 12 Bostadsutbud

Läs mer

Årsredovisning 2014. Ljusinstallationerna är så fina. Man blir så glad! Kan vi inte ha dem hela tiden? HYRESGÄST OM BOSTADENS HÖSTLJUS HÖSTEN 2014

Årsredovisning 2014. Ljusinstallationerna är så fina. Man blir så glad! Kan vi inte ha dem hela tiden? HYRESGÄST OM BOSTADENS HÖSTLJUS HÖSTEN 2014 Ljusinstallationerna är så fina. Man blir så glad! Kan vi inte ha dem hela tiden? HYRESGÄST OM BOSTADENS HÖSTLJUS HÖSTEN 2014 Årsredovisning 2014 Där du känner dig hemma 2 BOSTADEN ÅRSREDOVISNING 2014

Läs mer

FLER OCH BÄTTRE HEM ÅRSREDOVISNING 2014 LKF ÅRSREDOVISNING 2014 1

FLER OCH BÄTTRE HEM ÅRSREDOVISNING 2014 LKF ÅRSREDOVISNING 2014 1 FLER OCH BÄTTRE HEM ÅRSREDOVISNING 2014 LKF ÅRSREDOVISNING 2014 1 INNEHÅLL Introduktion 3 Året i korthet 4 LKF i korthet 6 VD har ordet 8 Stad i utveckling 10 Nyproduktion 12 Underhåll 19 Bosocialt arbete

Läs mer

Hållbarhetsrapport 2014

Hållbarhetsrapport 2014 Miljöarbete som lönar sig Energieffektivisering är lika bra för ekonomin som för miljön. Läs mer på sidan 15. Vårt ansvar Vi tänker på allt från hållbar stadsutveckling till jämställdhet. Läs mer på sidorna

Läs mer

Hållbart Vasakronans hållbarhetsredovisning 2011

Hållbart Vasakronans hållbarhetsredovisning 2011 Hållbart Vasakronans hållbarhetsredovisning 2011 Engagemanget och kompetensen hos Vasakronans medarbetare är nyckeln till vårt framgångsrika hållbarhetsarbete. styrning Vasakronans uppdrag från samheten

Läs mer

Innehåll och inledning

Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 3 04 06 08 11 VD har ordet Detta är Wihlborgs Om vår hållbarhetsredovisning Styrning 16 18 32 36 Ekonomiskt

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 Innehåll Kundbetyg 2012 4 Sammanfattning och nyckeltal 6 VD har ordet 8 Ägarkrav, mål och strategier 10 Marknad och kunder 14 Stockholms bostadsmarknad 15 Affärsområde Järva 18 Affärsområde

Läs mer

ÅRSREDOVISNING LINKÖPINGS STADSHUS

ÅRSREDOVISNING LINKÖPINGS STADSHUS ÅRSREDOVISNING LINKÖPINGS STADSHUS Produktion ARIOM REKLAMBYRÅ Foto DAVID EINAR, OSKAR LÜRÉN, JAN TORBJÖRNSSON OCH RESPEKTIVE BOLAGS BILDBANKER Tryck LARSSON OFFSETTRYCK INNEHÅLL 10 Wahlbecks Företagspark

Läs mer

En hållbar berättelse 2012. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning

En hållbar berättelse 2012. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning En hållbar berättelse 2012 Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning Mari Broman, vice vd på Riksbyggen, tar ett symboliskt spadtag tillsammans med Jonas Nygren, kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg,

Läs mer

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2012 Innehåll och inledning Fastigheten Polisen 3 i Helsingborg som är GreenBuildingcertifierad sedan juni 2011. Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2012 3 04 06 08 10 VD

Läs mer

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande Innehåll Vd har ordet 1 Hållbarhet för Akademiska Hus 2 Intressentdialog och viktiga frågor 7 Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Innehåll. Om Framtidenkoncernen. Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter. Fastighetsförteckning

Innehåll. Om Framtidenkoncernen. Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter. Fastighetsförteckning Årsredovisning 2011 Innehåll 3 2011 i sammandrag samt utblick 4 Vd-kommentar Om Framtidenkoncernen 5 Detta är Framtidenkoncernen 8 Marknad, fastigheter, hyresgäster och kunder 16 Utveckling av fastigheterna

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB SÖDERTÖRN. HSB där möjligheterna bor

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB SÖDERTÖRN. HSB där möjligheterna bor ÅRSREDOVISNING 2014 HSB SÖDERTÖRN HSB där möjligheterna bor Värdefulla relationer skapar resultat 4 Mål, synsätt, vision, verksamhetsidé och spelregler 6 En medlemsägd och idédriven organisation 8 Vi bygger

Läs mer

Innehåll. Verksamheten. Marknad. Förvaltning. Fastighetsutveckling. Fastigheter. Finansiering och risker. Finansiell rapportering

Innehåll. Verksamheten. Marknad. Förvaltning. Fastighetsutveckling. Fastigheter. Finansiering och risker. Finansiell rapportering Årsredovisning 2010 2 UPPSALAHEM ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll Uppsalahem i korthet... 4 Uppsalahem 2010... 5 Vd har ordet... 6 Verksamheten Ägardirektiv och mål... 9 Vision, affärsidé och strategier...

Läs mer

Sammanfattning och nyckeltal 4. Ägarkrav, mål och strategier 8. Marknad och kunder 12. Bostadsmarknaden 12. Affärsområde Järva 16

Sammanfattning och nyckeltal 4. Ägarkrav, mål och strategier 8. Marknad och kunder 12. Bostadsmarknaden 12. Affärsområde Järva 16 ÅRSREDOVISNING 2009 Svenska Bostäder Svenska Bostäder har varit med och skapat nya bostadsområden och hem till stockholmarna ända sedan 1944. Runt 66 000 stockholmare bor i någon av våra 31 544 hyreslägenheter.

Läs mer

Årsredovisning 2006 ÖrebroBostäder AB

Årsredovisning 2006 ÖrebroBostäder AB Årsredovisning 2006 ÖrebroBostäder AB Året 2006 ÖBO fi rade 60 år med olika aktiviteter under hela året. Under våren fi ck hyresgästerna boken Smaka på ÖreBrO och i augusti ordnade vi ett stort kaffe-

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Tunabyggen Årsredovisning 2013

ÅRSREDOVISNING. Tunabyggen Årsredovisning 2013 20 3 ÅRSREDOVISNING Tunabyggen Årsredovisning 203 20 ÅRSREDOVISNING 3 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. INNEHÅLL VD har ordet... 4 TUNABYGGEN I KORTHET... 6 CSR... 7

Läs mer

En hållbar berättelse 2011

En hållbar berättelse 2011 Riksbyggen Huvudkontor: Kungsbron 21 106 18 Stockholm Tel 0771-860 860 Dag&Natt www.riksbyggen.se info@riksbyggen.se En hållbar berättelse 2011 Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning Riksbyggen

Läs mer