Landstinget i Östergötland. Idébanken. Förbättringsarbete under AT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstinget i Östergötland. Idébanken. Förbättringsarbete under AT"

Transkript

1 Landstinget i Östergötland Idébanken Förbättringsarbete under AT Av: Hanna Pelling

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 Metod/arbetsplan 2 Resultat 3 Konklusion 4 Referenser 4 Bilagor: 1. Handlingsplan 2. Loggbok 3. Enkät 4. Idébanken Bakgrund Jag har på alla tidigare arbetsplatser varit intresserad av förbättringsarbeten. Från stort till smått. Rutiner, arbetsmetoder, samarbete, arbetsklimat. Det finns alltid områden som kan förbättras. Under AT sker valet av förbättringsprojektet under uppstarten av AT. Jag upplevde att det var svårt att så tidigt hitta ett förbättringsområde och det inte var självklart vilka områden som var eftersatta. Det är genom att vara på en arbetsplats en längre tid det växer fram idéer om förbättring. Jag var övertygad om att många potentiella förbättringsidéer föds efter hand under AT och det skulle gynna oss alla om dessa idéer tas till vara. Jag diskuterade med äldre-kollegor och det visade sig de hade samlat på sig ett flertal förslag. Då väcktes tanken om idébanken. Ett dokument med samlade projektförslag från kollegor och nyckelpersoner ute på klinikerna som kan förmedlas vidare till nya AT-kollegor. Vid tiden för min AT-start började alla med placering på antingen akuten eller psykiatrin och jag såg en farhåga var att det skulle bli en anhopning av projekt inom områden relaterat till dessa placeringar. Förhoppningen om idébanken var därför också att gagna mångfalden av förbättringsområden. 1

3 Metod/Arbetsplan Insamling - Från kollegor. Insamling genom mejl, diskussioner på luncher, idébrevlådan. Jag har pratat med kollegor om hur de trivs på vederbörande klinik och med situationen som AT-läkare i stort och samlat idéer utifrån detta. Fortlöpande diskussioner med kollegor om idéer. - Plankade idéer från SU. På Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg ingår under AT förbättringsarbeten med samma upplägg som det vi har på US/LiM. Strukturen för arbetet är likartad som den vi har. Jag har finkammat Sahlgrenskas slutredovisade projekt för att planka bra idéer. I rollen som sammankallande deltog jag även i en studieresa till SU. Vi var då med när AT-läkarna där redovisade pågående projekt, och jag kom hem med många nya förslag till idébanken. - Egna förslag och idéer. Jag har bland annat hållit utkik i läkartidningen för att fånga upp idéer. - Efter hand växte tanken fram om fler verksamhetsnära projekt. Jag har i ett par omgångar mejlat ut till alla AT-ansvariga och verksamhetsutvecklare på klinikerna för att knyta kontakter och samla in potentiella idéer. Projektet har också presenterats också informellt av mig för nyckelpersoner på de kliniker jag passerar under AT. Granskning och sammanställning - Diskussioner med de andra sammankallande, kontaktperson från AT-ledningen samt ATchefen för att diskutera vilka projekt som är hållbara. Detta för att idébanken ska vara aktuell och innehålla projekt som potentiellt ger godkända handlingsplaner. - Sammanställning till ett dokument, en inspirationslista, Idébanken. Idébanken delades under projektets gång upp i tre separata dokument, ett för varje områdesgrupp. Detta var en naturlig följd av att grupperna renodlades mer efter sina respektive områden. Distribution/Implementering - Jag har presenterat projektet skriftligt via mejl till alla nya AT-kollegor. De senaste 2 ATstarterna har även alla fått muntlig presentation i början av sin AT. Jag har i mejl och muntligt öppnat för personlig kontakt med mig för diskussion och reflektion och jag har träffat ett flertal kollegor på raster/luncher för att diskutera projekt från idébanken. - Inspirationslistan har funnits tillgänglig på ATLiMUS och AT LiOs hemsida samt på LEANtavlan i AT-lokalen. Alla dessa tre ovanstående processer har sedan pågått fortlöpande och parallellt under hela min anställning. Överlämning - Projektet implementeras som en naturlig del av i sammankallanderollen. Idébanken samt strukturen för förnyelse av kontakter och idéer är överlämnad muntligt och skriftligt till var och en av de nya sammankallande. 2

4 Resultat Enkät Hösten 2013 skickades en enkät ut till de 33 kollegor som börjat förbättringsarbete efter att idébanken tagits i bruk. Totalt svarade 8 personer på enkäten. Fråga* JA DELVIS NEJ Känner du till idébanken? 8 Är ditt förbättringsprojekt hämtat från idébanken? 1 7 Har du haft hjälp/inspirerats av idébanken i ditt val av projekt? 4 4 Ser du ett värde av att ha en idébank även i framtiden? 8 Övriga synpunkter När man inte visste vad man skulle göra för projekt så var det bra att titta på idébanken som inspiration. Fått lite idéer om vad för sorts projekt som finns Det känns skönt att den finns där, som backup ifall jag inte skulle kommit på något eget projekt eller fått idéer från andra håll En bra idé som fortsatt borde skickas med blivande läkare i samband med intron, så att de får lite mer kött på bena när de ska välja sina projekt *kortfattad sammanfattning av frågan. Frågorna finns i sin fulla version i bilaga 3. Påbörjade projekt från idébanken: - Det goda samtalet - Videoteket - Njurkliniken - Verksamhetsnära projekt - I fickan på psykjouren - Verksamhetsnära projekt - Ryggkliniken - Verksamhetsnära projekt - Pedagogik-AT - Intro inför VFU för läkarstudenterna. - Vetenskapligt förhållningssätt/evidens Baserad Medicin/Journal Club Fortsättning på projekt som tidigare AT-kollegor påbörjat som legat på idébanken: - AkTivera/ Socialisera Mera - AT-lokalen - Balint/Fokusgrupp psykiatri Resultatet av enkäten samt sammanställningen av påbörjade projekt visar på att 12 av 33 ATläkare har påbörjat färdiga förslag eller inspirerats av idébanken. Alla som svarat på enkäten känner till att idébanken finns och tycker det är värdefullt att den finns kvar för framtida kollegor att ta del av. Därefter har 3 nya handlingsplaner kommit in med projekt hämtade från idébanken. Utöver det som framgår av enkäten kan tilläggas att ett flertal AT-kollegor varje termin diskuterat idéer utifrån idébanken med mig. Det framgår när jag pratar med kollegor att alla känner till idébanken och att många inspirerats utifrån de förslag som finns där, även om det inte alltid resulterar i ett arbete direkt taget från listan. Det går inte på något tillförlitligt sätt mäta om mångfalden i projekten ökat. Det är också av mindre betydelse nu när organisationen under AT ser annorlunda ut vilket innebär att spridningen av vilken klinik som ligger som första placering är större. 3

5 Intresset för verksamhetsnära projekt har ökat efter idébankens införande. En av de stora vinsterna med arbetet med idébanken har varit att sprida informationen till klinikerna om att förbättringsarbete är en del av AT. Det är en ökande andel nyckelpersoner på klinikerna som tar kontakt och är intresserade av samarbete med AT-läkare i verksamhetsnära projekt. Konklusion Elva pågående projekt som hämtats från idébanken och minst fyra som inspirerats utifrån densamma känns som ett gott resultat. Målet har inte varit och bör inte vara att alla väljer färdigformulerade projekt. Alla kollegor jag pratat med känner till att idébanken finns och anser att den bör finnas kvar som stöd i valet av förbättringsarbete för kommande ATkollegor. Nyckelpersoner på klinikerna känner numera till att förbättringsarbete är en del av AT vilket visat sig vara en av de stora vinsterna med projektet. Att intresset för verksamhetsnära projekt har ökat torde vara en effekt av kontakterna på idébanken. Att AT-läkarna i sina förbättringsarbeten börjar rikta sig utåt mot klinikerna är naturligt när förbättringsarbeten som en del av AT pågått i ett flertal år. Idébankerna kommer nu förvaltas av sammankallande i respektive grupp och därmed förhoppningsvis bli en naturlig del i informationen om förbättringsarbete till nya kollegor och ut mot verksamheterna vi arbetar i. Referenser Sahlgrenska universitetssjukhusets hemsida: Landstinget i Jönköpings län 4

6 5

7 Bilaga 1 Handlingsplan Idébanken Projekt AT-läkare Anställd sedan Feb 2012 AT beräknas avslutad Nov 2013 Idébank för Förbättringsprojekt - Förslag på förbättringsområden för nya ATläkare. Hanna Pelling Förbättringsområde Bakgrund till förbättringen Mål med förbättringen Organisation Val av förbättringsprojektet sker under uppstarten av AT. Jag är övertygad om att många potentiella förbättringsidéer föds efter hand under AT och det skulle gynna oss alla om dessa idéer tas till vara. Då AT numer börjar med akutblocket alternativt psykiatriblocket riskeras en anhopning av projekt inom områden relaterat till dessa placeringar. Ökad kvalitet på framtida förbättringsarbeten och gynna mångfalden av förbättringsområden. Förenkla val av förbättringsprojekt för nya AT-kollegor inom områden där det verkligen behövs. VAD ska göras? Delaktiviteter, åtgärder 6 Mejla ut till nuvarande AT-kolleger med information och en uppmaning att de ska dela med sig av sina överblivna projektidéer. Förslagen kan antingen mejlas till mig eller skrivas ner och postas i avsedd postlåda i AT-lokalen. Stämma av med styrgruppen vilka projekt som är aktuella att lägga upp i idébanken. Skapa en idébank - Sammanställa och lägga ut som pdf på ATLiMUS samt på LEAN-tavlan. Uppdaterad lista mejlas i början av varje termin. Fixa postlåda i AT-lokalen.

8 Vem ansvarar Hanna Pelling Tidplan (Start och beräknat avslut) Start Maj 2012 Slutredovisning ht 2014 Uppföljning (När? Hur?) Idébanken uppdateras inför varje ny terminsstart efter att jag mejlat ut och samlat upp nya tips samt tar bort de projekt som eventuellt påbörjats föregående termin. Utvärdering sker genom att räkna hur många projekt som används varje termin samt diskussioner med nya AT-läkare. Om projektet blir uppskattat och gagnar mångfalden av projekt behöver jag i förlängningen även fundera hur projektet ska följas upp efter att jag avslutat min AT. En tanke är att överföra uppgiften till sammankallande för grupperna. 7

9 Bilaga 2 Loggbok Idébanken VT Handlingsplan inskickad Redigerad handlingsplan Mejl utskickat till samtliga AT-läkare med uppmaning om att inkomma med idéer. Någon vecka efter tillkommer idélådan Lilla My i AT-lokalen. Lilla My blir en naturlig symbol för projektet juni Sammanställer inkomna idéer från kollegor och finkammar Sahlgrenskas slutredovisade projekt för att planka bra idéer. Pratat med kollegor om hur de trivs på vederbörande klinik och med situationen som AT-läkare i stort och samlat idéer samt hittat egna nya. Sammanställer och skapar inspirationslistan. I första versionen kommer ca 1/3 av idéerna från kollegor/mig/su HT 2012 Presenterar projektet muntligt och skriftligt för nya AT-kollegor. Öppnar för personlig kontakt med mig för diskussion och reflektion och träffar ett flertal kollegor på raster för att diskutera projekt från idébanken. Fortlöpande diskussioner med kollegor om idéer. Utkik i läkartidningen för att fånga upp idéer. Resa till SU som sammankallande för att vara med på deras redovisningar och kommer hem med många nya förslag till idébanken. Inspirationslistan läggs ut på LiMUS, AT LiOs hemsida samt hängs på LEAN-tavlan. Lilla My-brevlådan flyttar till omklädningsrummet på LiM. VT 2013 Idén om fler verksamhetsnäraprojekt växer fram. I början av VT 13 skickas ett mejl ut till alla AT-ansvariga och verksamhetsutvecklare på klinikerna ut för att knyta kontakter och samla in potentiella idéer. Projektet presenteras också informellt av mig på de kliniker jag passerar under AT. Idébanken delas upp i 3 när den nya utbildningsgruppen startar. HT 2013 Fortsatt information till nya kollegor samt fortlöpande idéinhämtning och uppdatering av inspirationslistan enligt ovan. Lilla My-brevlådan tas bort, då jag ej längre vistas på LiM. Överlämning av projektet till de nya sammankallande som kommer hålla idébanken levande som en del av sammankallanderollen. 8

10 Bilaga 3 Enkät - Idébanken 1. Vilken termin började du din AT? 2. Känner du till att idébanken finns? 3. Är idén alternativt kontakterna för ditt förbättringsarbete hämtat från idébanken? 4. Om du svarat nej på ovanstående fråga: Har du haft hjälp av idébanken även om du inte valde ett projekt därifrån? T ex blivit inspirerad till ett eget projekt. 5. Tycker du att det finns ett värde i att fortsätta ha en idébank för nya kollegor? 6. Övriga synpunkter 9

11 Bilaga 4 Idébanken - Organisation Verksamhetsnära förbättringsarbeten- Finns intresse på en klinik för delaktighet i deras aktuella förbättringsarbete? Flöden klinik undersökningar? Remisshantering? Samarbete med ST-läkare i dess förbättringsarbete? LAH/SAH/ALMA LiM Verksamhetsnära projekt i ALMA-teamet LiM. Mejla Eva- Ryggkliniken- Karin Sjöstedt som är verksamhetschef på Ryggkliniken är intresserad av samarbete med oss. Hon har bl a tankar på kvalitetssäkring och förbättringar av ATplaceringarna. Hör av er till henne vid intresse Njurmedicinska kliniken Här finns intresse för samarbete runt förbättringsprojekt. Kontakta Agneta Cassel om du är intresserad. Mejla Hjärt- och medicincentrum Kontakta gärna Eva Ljunggren som är verksamhetsutvecklare. Hon bollar gärna idéer för förbättringsprojekt. Mejla Primärvården, VC Borensberg Ta kontakt med verksamhetschef Roger Bergeling om du är intresserad av ett verksamhetsnära projekt i primärvården. Mejla BUP i Östergötland Kliniker finns i Nkpg, Lkpg, Åtvidaberg och Mjölby. Kontakta Tove Marthin ST-studierektor BUP om du är intresserad av att genomföra ett projekt inom barnpsykiatri. Mejla Akutmottagningen LiM Patientens upplevelse av akutbesöket inklusive väntrummet. Förslaget är enkät till 100 patienter, sammanställa resultat och genomföra förslag som är realistiska. Därefter uppföljningsenkät. Projektförslaget kommer från Johannes Malmborg som då också blir kontaktperson i projektet. Mejla Psykklinken i Motala - önskar projekt tillsammans med intresserad AT-läkare för att komponera ihop förvalda provtagningspaket i LabRos för vanliga utredningar inom psykiatrin. T.ex. körkortsutredning, provtagning för ätstörning, litiumkontroll etc. Både inlärningsmoment och möjlighet till förbättring av rutiner! Mejla Ortopedkliniken Aleris i Motala- Ta kontakt med Bengt Horn eller Lars Gollvik, de har förslag på två olika studier på patienter med fot- alt knäoperationer. Placering på BUP- 10

12 BUP: Vem vänder jag mig till om jag vill göra en del av psyk-placeringen på BUP? Placeringens upplägg och mål. Hur bör den schemaläggas så det funkar på bästa sätt utan att störa vuxenpsykiatrins placering? Kan kombineras med ett verksamhetsnära projekt på BUP, se ovan. Utformning av pedagogik-at. Lena Holmertz har idéer om att utveckla ett eget spår med pedagogik-at US/LiM. Här finns flera deluppgifter som redan är formulerade. Vad är målsättningen med en pedagogik-at. Hur kommer dessa läkare bidra med sin kompetens inom landstinget? Detta behöver formuleras i ett formellt dokument. Vad ska ingå i pedagogik-spåret? Lena har en del tankar om vilka teoretiska och praktiska moment som kan vara aktuella. Kontakta Lena vid intresse. Samhälleliga stödinsatser för dummies - En fortsättning på ett påbörjat projekt av Sara Karlström och Linda Nilsson. Vad händer med våra patienter utanför vården. Vilka insatser finns att få och hur arbetar Försäkringskassan, Socialstyrelsen och kommunen? Ordna för att alla AT-läkare obligatoriskt närvara på ett beslutsmöte på Försäkringskassan. Där är målet att förstå hur FK bedömer sjukintyg och hur de bör skrivas. Patientsäkerhet / AT-läkare Hur kan vi göra vårt arbete mer patientsäkert? Vad säger statistiken? Vi är på många kliniker under korta perioder. Hur följs avvikelser upp? Kontakta Lena Holmertz vid intresse. Juridik för AT-läkare- Lagstiftning och regler, rättigheter och skyldigheter, dels sådana som är specifika för ATläkarens speciella position, dels sådana som rör yrkesutövningen i stort. Sammanställning av frågor och svar? Sammanställning i pdf på hemsidan? Beslutsstruktur inom US och LiM- Hur kan jag som AT-/underläkare påverka? Recykling- Finns det redan avslutade projekt att bygga vidare på? Vilket resultat uppnåddes på avgörande parametrar? Finns det utrymme för fortsatt förbättring? (I så fall, finns det andra vägar till målet som inte är prövade?) Blev resultatet varaktigt, eller behöver projektet aktualiseras? Forskning- Mentorskap för forskningsintresserade AT-läkare. Matcha mentor inom intresseområde. Inspirerande föreläsning, 3-4 möten. Informellt nätverk AT forskare. Sammarbete Nkpg? Mentorer? Lunchseminarier med fokus på forskning. Mål: ge inblick, kunskaper, intresse, kontakter. Tips och råd till AT-läkare intresserade av forskning: info hemsidan, lunchträff, seminarium komma vidare i forskning Presentation på redovisningdagarna av våra forskande AT-kollegor. 11

13 Hur funkar det i praktiken att forska under AT? Var/hur/varför? Lyfta fram forskning på FATSUs hemsida. Presentation av alla forskande AT-läkare. Aktuella disputationer, seminarier, stipendier. Läkarstudenter: Presentera forskar-at. Inspirera. Digital enkät: undersöka forskningsintresse hos läkarstudenter. Jmf med undersökning från Kontaktperson: PR/Hemsidan- LiO:s hemsidor ska göras mer inbjudande och locka nya medarbetare till oss. Detta innebär för oss bl a en uppfräschning av våra fotografier. Vill du ta dig an uppgiften? Kontakta Lena Holmertz för vidare information. Vetenskapligt förhållningssätt- Journal club- Diskutera vetenskapliga artiklar i grupp. Kanske bjuda in gäster för handledd granskning av artiklar. EBM, vad är detta? Att använda EBM i dagliga arbetet. Idébanken - Handledning/Personlig utveckling Handledning Intervjua studenter/kandidater för att se hur de tycker att en bra handledare ska vara. Bör i så fall ses som ett komplement till Martin Bergmans och Ludvig Vavruchs arbete som ju fokuserade på tips från gamla handledare. Filmatisera tipsen och råden som framkom i Martins och Ludvigs förbättringsarbete. På så sätt blir det lätt att ta till sig punkterna samt att de förvaltas och inte glöms bort. Diskussionsgrupper kring handledning likt de som finns för BALINT psykiatri. Ett tillfälle att få diskutera och utveckla sin handledning. Hur kan vi inspirera våra handledare att bli ännu bättre på att handleda? Inspirationsdag för handledare? Hur påverkar vi cheferna till handledarna på golvet att belöna goda handledare kurser? Ett plus vid löneförhandling? Vilken handledningsutbildning finns tillgänglig för kliniskt verksamma doktorer? Handledningsmeny: vilken handledning erbjuds nu? Hur förbättrar vi den som redan finns? (Istället för att uppfinna hjulet igen.) McDonaldsmeny? Grundpaket och möjlighet att välja till plusmeny genom att använda pottpeng eller ragga gratiskurser? Ledarskap ur ett AT-perspektiv Behöver vi kunna leda? Hur ska vi bli bättre ledare? Kommunikation och teamarbete. Se även tidigare arbete AT-läkaren i teamet av Ann-Sofi Björkman och Lotta Parkstad. Presentationsteknik 12

14 Hur kan vi bli bättre på att framföra våra budskap och kunskaper. Är du intresserad av detta och vill lära dig mer och sedan förmedla vidare till oss andra i kollegiet. Bra övningstillfälle är givetvis redovisningsdagarna. Intro för kandidater Vad behöver studenterna veta inför verksamhetsförlagd utbildning? Intro-tillfälle, kontakt med VFU-placeringsansvarig. Kontakta för vidare information. Idébanken - Utbildning Under vårterminen 2013 började gruppen arbeta fram en översiktsplan för utbildningstillfällena så att de så väl som möjligt stämmer överrens med våra önskemål och med AT-målen. Här arbetar vi tillsammans i grupp men enskilda ansvarsområden inom gruppen kan tänkas vara: Områdesansvar- Här är ett förslag att dela upp sig och ansvara för de stora specialiteterna medicin, kirurgi, psykiatri, primärvård. Vår samlade kompetens- Finns det föreläsningar eller seminarium som kan hållas av AT-läkare för AT-läkare? Finns intresse att hålla utbildningstillfällen för ELSA-sjuksköterskor. 13

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Bakgrund Primärvårdsblocket kommer sist under AT-tjänstgöringen och på många sätt skiljer det sig från slutenvårdsplaceringarna.

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

Deltagare (Akutsjukvård. Från nödnumret till akutmottagningen. (3hp)) Besvarad av: 11(16) (68%)

Deltagare (Akutsjukvård. Från nödnumret till akutmottagningen. (3hp)) Besvarad av: 11(16) (68%) Enkätresultat Enkät: SVK-specifika frågor Status: öppen Datum: 2015-07-01 13:49:42 Grupp: Deltagare (Akutsjukvård. Från nödnumret till akutmottagningen. (3hp)) Besvarad av: 11(16) (68%) 1) SVK: Tema-nära

Läs mer

REDOVISNING FRÅN ÖPPET FORUM

REDOVISNING FRÅN ÖPPET FORUM REDOVISNING FRÅN ÖPPET FORUM Här redovisas den muntliga redovisningen, antecknat av Rolf B. Frågeställningar i fet stil. ST-läkarnas delmål 20 - vilka lär-möjligheter kan vara till hjälp? Att ha en kvalitetsdel

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

Slutredovisning av förbättringsprojekt

Slutredovisning av förbättringsprojekt Bakgrund Slutredovisning av förbättringsprojekt Extra utbildningsdag om Äldrepsykiatri Liana Tahrodi, 139 Befolkningen i vårt land har blivit äldre och psykisk ohälsa bland äldre ökar i takt med en stigande

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Handlingsplan Studierektorskansliet 1.0 8

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Handlingsplan Studierektorskansliet 1.0 8 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Handlingsplan Studierektorskansliet 1.0 8 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Rickard Carlhed Tobias Kjellberg 2015-06-11 2017-06-11

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN

NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN LIV HJÄLPER DIG BLI EN MER EFFEKTIV LEDARE En bra ledare är stödjande, ansvarstagande och tydlig i sin kommunikation. Han eller hon utvecklar dessutom bättre patientkontakter.

Läs mer

Handledning av AT-läkare PRAKTISK MANUAL

Handledning av AT-läkare PRAKTISK MANUAL Handledning av AT-läkare PRAKTISK MANUAL Handledning av AT-läkare PRAKTISK MANUAL MATERIALET ÄR FRAMTAGET AV: Arbetsgruppen för handledning, huvudansvarig Richard Börjesson, AT-läkare, Caterina Finizia,

Läs mer

Extradag i akutsimulering

Extradag i akutsimulering Extradag i akutsimulering Slutrapport förbättringsarbete under AT-utbildning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Maria Carlson Brühl och Rebecka msved Göteborg 2012-01-31 Bakgrund Under sitt första

Läs mer

AT i NU-sjukvården. Utbildningsplan Version 2014-05-30

AT i NU-sjukvården. Utbildningsplan Version 2014-05-30 AT i NU-sjukvården Utbildningsplan Version 2014-05-30 UTBILDNINGSPLAN FÖR AT INOM NU-SJUKVÅRDEN Denna generella utbildningsplan är utarbetad enligt riktlinjer från Läkarförbundets specialistutbildningsråd

Läs mer

Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer, version 2010-09-06. Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer

Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer, version 2010-09-06. Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer Målbeskrivningen i Rättspsykiatri Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer, version 2010-09-06 Delmål Medicinsk kompetens Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer Att behärska

Läs mer

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Martin Rödholm Överläkare psykiatri, Med.Dr. SKL, Uppdrag Psykisk Hälsa 2015 2015-05-20 SR Ekot 2015-01-07 Varför läkarbemanning oberoende av hyrläkare?

Läs mer

Handlingsplan återkoppling/utvärdering av negativ stress för AT-läkare SU under primärvårdsplacering vid VC: er i Storgöteborg

Handlingsplan återkoppling/utvärdering av negativ stress för AT-läkare SU under primärvårdsplacering vid VC: er i Storgöteborg Handlingsplan återkoppling/utvärdering av negativ stress för AT-läkare SU under primärvårdsplacering vid VC: er i Storgöteborg Underlag AT-kansliet SU:s sammanställning av primärvårdsenkät 120501 121116,

Läs mer

UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING

UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING Ett miniprojekt utifrån ESL:s utbildningsmaterial i Näckrosprojektets intention att arbeta över gränserna kommun och landsting. Miniprojektet

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

2011-10-17 Version:1.1 Landstingsledningen via Tommy Skau Mallversion 1.3. Uppdragsbeskrivning

2011-10-17 Version:1.1 Landstingsledningen via Tommy Skau Mallversion 1.3. Uppdragsbeskrivning Uppdragsbeskrivning 1(7) Uppdragsbeskrivning Studentmedverkan i vårdens n Uppdragsbeskrivning till ansvariga samordnare/verksamhetsutvecklare på centrumnivå, kontaktpersoner på enhetsnivå samt VFU-kansliet.

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. AT-läkare. Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad

Hälsa Sjukvård Tandvård. AT-läkare. Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region Halland omorganiseras

Läs mer

Introduktion och kompetensvärdering av utländska läkare

Introduktion och kompetensvärdering av utländska läkare Introduktion och kompetensvärdering av utländska läkare Vårdcentralerna Bra Liv Landstinget i Jönköping Dorte Kjeldmand, studierektor, specialist i allmän medicin samt pedagogiskt ansvarig Nässjö Utbildningscentrum

Läs mer

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre 2013-03-23 Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre Bakgrund Inom satsningen Bättre liv för sjuka äldre 2013 anordnade Demensnätverket i Västernorrland tillsammans

Läs mer

Möte med Stimulus utbildningsbevakning 2015-09-28

Möte med Stimulus utbildningsbevakning 2015-09-28 Agenda Möte med Stimulus utbildningsbevakning 2015-09-28 Närvarande Örn, Eric, Hulda, Erica, Elida, Julia, Sara, Lena och Calle. Termin 1 Introkursen - Rollspelsseminariet var jättekul - Bra kommunikation

Läs mer

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp 2014-09-12 STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp Kurskod: 1BA111 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-Mail Karolinska Institutet Alfred

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

Riktlinjer för. Klinikstudierektorer. vid Universitetssjukhuset i Örebro

Riktlinjer för. Klinikstudierektorer. vid Universitetssjukhuset i Örebro Riktlinjer för Klinikstudierektorer vid Universitetssjukhuset i Örebro Denna folder utgör ett utdrag ur sjukhusledningsbeslut 110309 Riktlinjer för klinikstudierektorer vid Universitetssjukhuset i Örebro

Läs mer

Kravspecifikation avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Stockholms läns landsting

Kravspecifikation avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Stockholms läns landsting Bilaga till Tilläggsavtal avs. ST-tjänst Sid. 1/5 Datum 100423 Kravspecifikation avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Stockholms läns landsting ST-läkare: Vårdcentral Åtagande Specialiseringstjänstgöringen

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Riktlinjer för VFU5 15 03 26 Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Camilla Kristén Camilla.Kristen@hh.se

Läs mer

Styrelsemöte 2013-03-25

Styrelsemöte 2013-03-25 Protokoll fört vid Styrelsemöte 2013-03-25 Plats: Närvarande: Ericsson, Datalinjen 3, Linköping. Per Ola Post, Michael Kamdem, Fredrik Thörnell, Erik Hallbäck, Sonia Sangari, Fariba Hashemi Bani, Linnea

Läs mer

Läkarprogrammet Umeå Universitet

Läkarprogrammet Umeå Universitet LÄKARPROGRAMMET 11 Terminer 330 Högskolepoäng Leder till LÄKAREXAMEN Cellen Organen A Organen B Sjukdomslära Kliniska Undersökningsmetoder, Farmakologi mm Termin 1 Umeå Termin 2 Umeå Termin 3 Umeå Termin

Läs mer

Möte verksamhetschefer LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Möte verksamhetschefer LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning. MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare Maria Ekelöf 023-777058 maria.ekelof@regiondalarna.se Datum 2014-05-27 Möte verksamhetschefer LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Överenskommelse träffad mellan följande parter:

Överenskommelse träffad mellan följande parter: ST-KONTRAKT Överenskommelse träffad mellan följande parter: ST-läkare Verksamhetschef Delegerad specialist 1 Huvudhandledare ST-studierektor ST-läkarens anställning Division Verksamhetsområde Avsedd basspecialitet

Läs mer

Modell för verksamhetsförlagd utbildning ur utbildningens och arbetsplatsens perspektiv

Modell för verksamhetsförlagd utbildning ur utbildningens och arbetsplatsens perspektiv Modell för verksamhetsförlagd utbildning ur utbildningens och arbetsplatsens perspektiv Karolinska Institutet Umeå 2015-05-07 Karin Burén och Lena Rolfhamre Namn Efternamn 19 maj 2015 2 Namn Efternamn

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR UTBILDNING AV LÄKARSTUDERANDE OCH LÄKARE I JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING. Version: 1.3. Ansvarig: Björn Ahlnäs

HANDLINGSPLAN FÖR UTBILDNING AV LÄKARSTUDERANDE OCH LÄKARE I JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING. Version: 1.3. Ansvarig: Björn Ahlnäs HANDLINGSPLAN FÖR UTBILDNING AV LÄKARSTUDERANDE OCH LÄKARE I JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING Version: 1.3 Ansvarig: Björn Ahlnäs läkarstuderande och läkare i Jämtlands läns landsting 2 (20) ÄNDRINGSFÖRTECKNING

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Institutionen för hälsa och lärande Sjuksköterskeprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Kursansvariga OM124G Stina Thorstensson, stina.thorstensson@his.se

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Hanterar du cytostatika säkert för patienter, arbetsmiljö och dig själv?

Hanterar du cytostatika säkert för patienter, arbetsmiljö och dig själv? Hanterar du cytostatika säkert för patienter, arbetsmiljö och dig själv? Anna-Karin Dahl och Anki Delin Eriksson Regionalt Cancercentrum Väst och Verksamhet onkologi, SU Bakgrund Cytostatika utgör en stor

Läs mer

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI 1 Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI ST-läkare Klinik Handledare Verksamhetschef Studierektor Legitimationsdatum: 2 ALLMÄN INFORMATION Specialisttjänstgöring Den legitimerade läkare

Läs mer

AT-SPUR SUNDERBY SJUKHUS, LULEÅ 2010-11-17 11-19

AT-SPUR SUNDERBY SJUKHUS, LULEÅ 2010-11-17 11-19 AT-SPUR SUNDERBY SJUKHUS, LULEÅ 2010-11-17 11-19 Sunderby sjukhus är ett länssjukhus med ett upptagningsområde som omfattar 250 000 personer. Årligen tillsätts 11 AT-block med uppstart två gånger per år.

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Mötesformalia. Rapporter (Bilaga 1) Medicinska Föreningen Lund Malmö Typ av sammanträde StyrMUR 1 PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-09-15

Mötesformalia. Rapporter (Bilaga 1) Medicinska Föreningen Lund Malmö Typ av sammanträde StyrMUR 1 PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-09-15 Medicinska Föreningen Lund Malmö Typ av sammanträde StyrMUR 1 Sammanträdesdatum 2015-09-15 Tid 18.00 21.00 PROTOKOLL Mötessekreterare Linnéa Sandström Justerare Jonathan Wallander Närvarande Johanna Henriksson,

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Läkarprogrammet 2015/2016

Läkarprogrammet 2015/2016 Läkarprogrammet 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Förebygga, lindra och läka kraven på läkaren är höga. Du ska behärska vetenskapens senaste landvinningar men även kunna se och möta människan bakom

Läs mer

Befattningsutveckling Vårdadministratör LiÖ 2014

Befattningsutveckling Vårdadministratör LiÖ 2014 Befattningsutveckling Vårdadministratör LiÖ 2014 Befattningsutveckling Vårdadministratör LiÖ Vision: Möjlighet att växla över till fler vårdadministratörer med huvuduppgift att lyfta av verksamhetsadministrativa

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik 2009-07-17 KVALITETSKRITERIER för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Kvalitetskriterier under den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI

UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI Förslag om UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI Projekt för utvecklad samverkan kring unga vuxna med allvarlig psykisk ohälsa i Göteborg 2015-02-10 2015-02-06 Styrgruppen för projektet Ordförande Lena Säljö, Göteborgs

Läs mer

VFU utbildning i samverkan

VFU utbildning i samverkan VFU utbildning i samverkan Bli handledare för socionomstudenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan Morgondagens socionomer längtar efter din kunskap

Läs mer

Barnombud. Policy för barn som anhöriga 2004 rev. 2011. Barnet som patient, anhörig och länsinvånare

Barnombud. Policy för barn som anhöriga 2004 rev. 2011. Barnet som patient, anhörig och länsinvånare Barnombud Policy för barn som anhöriga 2004 rev. 2011 Barnet som patient, anhörig och länsinvånare Kunskap att möta frågor, tankar och känslor hos barn Nätverk ca 250 personer Länsgemensamma utbildningsinsatser

Läs mer

Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin

Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin Projekttid VT11-HT13 Liisa Carlzon Katarina Jood Elisabet Lönnermark Mats Wahlqvist Anders Ågård

Läs mer

Manual för ST-handledare (nya ST- målbeskrivningen)

Manual för ST-handledare (nya ST- målbeskrivningen) Manual för ST-handledare (nya ST- målbeskrivningen) Inledning av handledningen och handledningsöverenskommelse Det är viktigt med en god relation med ST-läkaren. Ta därför god tid i början att lära känna

Läs mer

Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden

Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden Mångfald för ökad konkurrenskraft Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden Vår framtid Skåne har väldigt bra förutsättningar att bli en av Europas mest konkurrenskraftiga

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Starthäfte för lärare

Starthäfte för lärare Starthäfte för lärare Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. För dig som är intresserad av UF-företagande! Den här häftet är till för dig som är lärare. Vi vill på

Läs mer

Projektplan Nätcampus. David Lifmark Sida: 1 (7) Projektplan. Nätcampus framtidens undervisning vid Högskolan Dalarna?

Projektplan Nätcampus. David Lifmark Sida: 1 (7) Projektplan. Nätcampus framtidens undervisning vid Högskolan Dalarna? David Lifmark Sida: 1 (7) Projektplan Nätcampus framtidens undervisning vid Högskolan Dalarna? David Lifmark Sida: 2 (7) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 3 2 Plan...

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll från styrelsemöte Svensk Beteendemedicinsk Förening Tisdagen den 31:e mars 2015 kl 13.00-14.00 Anslut till Skype, via matilda.annerstedt. Härefter inbjuds du till Skype-grupp SBF. Ordföranden

Läs mer

Program för mentorprojekt

Program för mentorprojekt Program för mentorprojekt Upprättat av en arbetsgrupp inom ITQ Östra Kretsen 2000-05-22 Program för mentorprojekt Upprättad av: Arbetsgrupp inom ITQ Östra Kretsen Datum: 2000-05-22 Innehåll sida 1 Inledning

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Läkarförbundets tips inför din karriärplanering Karriärval för läkare

Läkarförbundets tips inför din karriärplanering Karriärval för läkare Läkarförbundets tips inför din karriärplanering Karriärval för läkare Chef? Konsult Starta eget Arbeta utomlands Glesbygd Industi Forska Klinik Skola Förtagsläkare vårdcentral Storstad En större mångfald

Läs mer

Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2010

Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2010 Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2010 Joakim Grausne 2011-03-03 ALL 2011/11 Innehållsförteckning Inledning... 2 Genomförande... 2 Frågor och urval... 2 Insamling... 3 Resultat...

Läs mer

Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3

Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3 Doktoranders arbetsmiljö - enkät december 2009 57 st svar Fråga Är du nöjd med din arbetstid? Nej jag jobbar för mycket 4 25% Ja det är lagom 40 70% Nej jag jobbar för lite 3 5% Fråga 2 Håller du i någon

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet Mars 2014 INLEDNING Universitetsdirektörerna vid universiteten i Uppsala,

Läs mer

Rapport om klinisk handledning vid Karolinska Institutet

Rapport om klinisk handledning vid Karolinska Institutet Rapport om klinisk handledning vid Karolinska Institutet Av Medicine Studerandes Förbund Stockholm 30 oktober 2011 Medicine Studerandes Förbund Stockholm - en del av Sveriges Läkarförbund www.msfstockholm.se

Läs mer

Kursbeskrivning. 1. Utbildningens titel Praktiskt ledarskap och kommunikation för sjukhusfysiker.

Kursbeskrivning. 1. Utbildningens titel Praktiskt ledarskap och kommunikation för sjukhusfysiker. Kursbeskrivning 1. Utbildningens titel Praktiskt ledarskap och kommunikation för sjukhusfysiker. 2. Typ av utbildning Kursen bygger på deltagarnas aktiva deltagande. Korta presentationer varvas med praktiska

Läs mer

FoU-enheternas roll i ST-läkarnas vetenskapliga arbeten

FoU-enheternas roll i ST-läkarnas vetenskapliga arbeten FoU-enheternas roll i ST-läkarnas vetenskapliga arbeten - en sammanfattning av en enkät Magnus Falk, distriktsläkare, FoU-handledare Elisabet Bergfors, distriktsläkare, FoU-handledare FoU-enheten,Linköping

Läs mer

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Beskriv rätt problem eller utvecklingsidé... 3 Vad är ett examensarbete... 3 Vad är en handledares

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Handledning av AT-läkare

Handledning av AT-läkare Handledning av AT-läkare Information till Kirurger och Urologer Saskia Schulze AT-studierektor Kirurgkliniken NU-Sjukvården Vad är AT? Allmäntjänstgöring (AT) är en tidsbegränsad anställning under handledning

Läs mer

Sammanställning regionala projektledare

Sammanställning regionala projektledare Bilaga 1 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning regionala projektledare 1. Hur nöjd är du med att arbeta i projektet? Samtliga var nöjda med att ha jobbat i projektet och tycker att

Läs mer

ATLiMUS Fan site och ny AT hemsida på www.lio.se. David Sinkvist

ATLiMUS Fan site och ny AT hemsida på www.lio.se. David Sinkvist ATLiMUS Fan site och ny AT hemsida på www.lio.se David Sinkvist Bakgrund Figur 1 AT hemsidan på www.lio.se innan förbättringsarbetet Den tidigare hemsidan inom LiÖ hade, när projektet började, flertalet

Läs mer

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA Ingela Bernholtz/Lovisa Gentz Ahl Projektplan Fri:JA Bakgrund Fri:JA projektet startade i augusti 2012 med anledning av att samtliga IM elever i Kristianstads kommun samlades på Österängsgymnasiet. Eftersom

Läs mer

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011 Klinisk handledning en tävling mellan sjukhusets kliniker 1 Klinisk handledning En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011 Totalpoängen är

Läs mer

Till dig som LIA-handledare

Till dig som LIA-handledare Y Till dig som LIA-handledare Grattis! Du har tackat ja till uppgiften att vara handledare för en KY-student på din arbetsplats en uppgift som kan vara både lärorik, stimulerande och ansvarsfull. Inom

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Handledning till metoderna som använts i Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande

Läs mer

Delmål nr Metoder för lärande Uppföljning

Delmål nr Metoder för lärande Uppföljning Utbildningsplan ST Bilaga 1 Utbildningsplanen är ett dokument som tillsammans med tjänstgöringsplan utgör ST-läkarens utbildningsprogram enligt 3 kap. 3 i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

Patientmedverkan i riskanalyser

Patientmedverkan i riskanalyser nationell satsning för ökad patientsäkerhet Patientmedverkan i riskanalyser Tips till analysledare, teamledare och uppdragsgivare Patientmedverkan i riskanalyser Tips till analysledare, teamledare och

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Cecilia Söderberg Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

SCHEMA KURS FYPA45 HT14 Fysioterapi inom området mental hälsa och psykiatri Med reservation för ändringar!

SCHEMA KURS FYPA45 HT14 Fysioterapi inom området mental hälsa och psykiatri Med reservation för ändringar! LUNDS UNIVERSITET Institutionen för hälsovetenskaper Fysioterapeutprogrammet Termin 4 Höstterminen 2014 Kursansvarig:, 2014-10-10 SCHEMA KURS FYPA45 HT14 Fysioterapi inom området mental hälsa och psykiatri

Läs mer

Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier

Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier - under kursen Examensarbetet på juristprogrammet Information till studenter och arbetsplatser Så här fungerar det! Tre former för arbetsplatsanknytning

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2013-11-26 Kungälvs sjukhus Kungälv Kirurgkliniken Sjukhus Ort Klinik Susanne Tumlin Ekelund och Göran Felländer Inspektörer A Verksamheten:

Läs mer

Nätverksträff chefer för biståndshandläggare LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Nätverksträff chefer för biståndshandläggare LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning. MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare Maria Ekelöf 023-777058 maria.ekelof@regiondalarna.se Datum 2014-05-27 Nätverksträff chefer för biståndshandläggare LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer

Läs mer

Innehåll. Övergripande kompetensdefinition 3. Delmål 7

Innehåll. Övergripande kompetensdefinition 3. Delmål 7 Psykiatri Innehåll Övergripande kompetensdefinition 3 Definition av kompetensområdet 3 Kompetenskrav 3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens 3 Kompetenskrav för kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens

Läs mer

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden.

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Uppföljningsplan Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Uppdragsbeskrivning/avtal...

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI STV ORTODONTI LINKÖPING FOLKTANDVÅRDEN LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND Två platser godkända av Socialstyrelsen 1995-01-26 Dnr: 524-7071/94 Tredje

Läs mer

Förbättringskunskap. Hur kan man förutse konsekvenserna? Hur kan man förutse värdet? Hur ser vi till att skapa värde?

Förbättringskunskap. Hur kan man förutse konsekvenserna? Hur kan man förutse värdet? Hur ser vi till att skapa värde? Förbättringskunskap Hur kan man förutse konsekvenserna? Hur kan man förutse värdet? Hur ser vi till att skapa värde? VÄRDEHEMTAGNING Förbättringskunskap Vilka är vi? Varför är vi här? Josefin Bjäresten

Läs mer

Kärnsjukuset Skövde S P U R - I N S P E K T I O N. Sammanfattande bedömning ST-SPUR inspektion KSS(Skövde/Skaraborg 15-16/3 2012) 2012-06-07

Kärnsjukuset Skövde S P U R - I N S P E K T I O N. Sammanfattande bedömning ST-SPUR inspektion KSS(Skövde/Skaraborg 15-16/3 2012) 2012-06-07 S P U R - I N S P E K T I O N Kärnsjukuset Skövde 2012-06-07 Annette Bruchfeld och Niklas von Schmalensee Sammanfattande bedömning ST-SPUR inspektion KSS(Skövde/Skaraborg 15-16/3 2012) Verksamheten: Det

Läs mer

Huddingetrainee: socionom

Huddingetrainee: socionom Huddingetrainee: socionom Med Huddinge kommuns traineeprogram får du en bra start på yrkeslivet. Med hjälp av verksamhetsförlagd utbildning, handledning, gruppdiskussioner, studiebesök och mentorer förbereder

Läs mer

Befattningsutveckling Vårdadministratör LiÖ 2014

Befattningsutveckling Vårdadministratör LiÖ 2014 Befattningsutveckling Vårdadministratör LiÖ 2014 Befattningsutveckling Vårdadministratör LiÖ Vision: Möjlighet att växla över till fler vårdadministratörer med huvuduppgift att lyfta av verksamhetsadministrativa

Läs mer

Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar

Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar Handläggare Anette Johansson Stensbergs förskola 070 5585332 Datum 13 2014-01-15 Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar Teknikcentrum, förskolan som inspirerar

Läs mer

Anvisningar och regler fo r universitetsbefattningar

Anvisningar och regler fo r universitetsbefattningar 1(5) Anvisningar och regler fo r Bakgrund och syfte För att ge möjligheter till fortsatt forskning för disputerade medarbetare i vården måste tidsutrymme skapas så att forskning kan bedrivas parallellt

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14 Riktlinjer för VFU 140825 Sektionen för lärarutbildning (LUT) Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs 1: Barndomens villkor

Läs mer

Instruktion till särskilt utvalda utbildare

Instruktion till särskilt utvalda utbildare Instruktion till särskilt utvalda utbildare Det här är en instruktion till dig som ska ge utbildning och färdighetsträning i bedömning och behandling av depression och värdera och hantera självmordsrisk

Läs mer

Egna kommentarer Autism grundutbildning

Egna kommentarer Autism grundutbildning Utbildning Autism 76 respondenter. 90,8% upplever att de fått inspiration. 90,8% upplever att utbildningen lett till lärande. 90,8% upplever ökat intresse efter utbildningen. 77,6% upplever att de fått

Läs mer

S p e c i a l i s t k o l l e g i u m

S p e c i a l i s t k o l l e g i u m S p e c i a l i s t k o l l e g i u m Specialistkollegium hålles normalt en gång per år (om man har några ST-läkare att ta upp) och kan beröra en eller flera ST-läkare. Målet är att varje ST-läkare ska

Läs mer

Chefsförsörjning i staten 2008-09-04

Chefsförsörjning i staten 2008-09-04 Chefsförsörjning i staten 2008-09-04 Program den 4 september 09.30 Välkommen, kort presentationsrunda 09.45 Norra länken, presentation av projektet, Jan Nilsen 10.50 Bensträckare 11.00 Chefsförsörjning

Läs mer