Produktkatalog. Vad Avdelningen för tillämpat folkhälsoarbete kan göra för er. En metod att förebygga stress och depressiva symtom

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktkatalog. Vad Avdelningen för tillämpat folkhälsoarbete kan göra för er. En metod att förebygga stress och depressiva symtom"

Transkript

1 DISA bland tonårstjejer En metod att förebygga stress och depressiva symtom DISADISADISADISADISADISA DISADISADISADISADISADISA Produktkatalog Vad Avdelningen för tillämpat folkhälsoarbete kan göra för er

2 Innehåll Förord 3 Verktyg och metoder för tillämpat folkhälsoarbete Vägledande samspel 4 Friska barn 4 Skolpaket stöd i arbetet med tobak- och alkoholprevention 5 Barnkonventionen ett redskap i verksamhetsutveckling 5 DISA 6 Motiverande samtal (MI) 6 Depression i samband med förlossning 7 Handlingsprogram för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor 7 Livsstilssamtal inom primärvården 7 Sluta-röka-linjen Alkohollinjen 8 Community readiness 9 Hälsokonsekvensbedömning 9 Jämlikhetsverktyg 10 Mall för utvärderingsstöd 10 Checklista för folkhälsoarbete och folkhälsoprocesser 11 Processbeskrivning av folkhälsoarbete 11 Kollegial granskning Peer review 11 Uppdragsutbildningar Vägledande samspel, vägledarutbildning 12 Vägledande samspel, vägledarutbildning med inriktning mot etniska minoriteter 13 Vägledande samspel, handledarutbildning 14 Unplugged 15 SOTIS (Samtal om Tobak I Skolan) 16 DISA, grupphandledarutbildning (steg 2) 18 Motiverande samtal (MI), grundutbildning 17 Motiverande samtal (MI), fortsättningsutbildning 19 EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale) 20 Folkhälsoarbete från teori till praktik 21 Att börja arbeta som projektledare 22 Hälsokommunikatörsutbildning 23 Presentationsteknik och PowerPoint

3 Förord Avdelningen för tillämpat folkhälsoarbete (TFA) inom Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet arbetar med kartläggning, metodutveckling, utbildning, utvärdering och forskning inom folkhälsoområdet. Avdelningens övergripande mål är att bidra till en förbättrad hälsa i befolkningen genom att på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet bedriva strategiskt och praktiskt folkhälsoarbete. Syftet med denna produktkatalog är att presentera arbetssätt, metoder och verktyg som arbetats fram och används inom avdelningen. Vidare presenteras kursutbud och upplägg av det stöd som erbjuds folkhälsoaktörer på olika nivåer i landets kommuner, landsting/regioner eller andra organisationer. Ett antal metoder och verktyg har tagits fram i samarbete med andra avdelningar inom Institutionen för folkhälsovetenskap och framtida utbildningsinsatser sker i vissa fall tillsammans med personal från dessa avdelningar. Utöver de verktyg, metoder och utbildningar som presenteras i produktkatalogen kan TFA bistå med att leda workshops inom folkhälsoområdet, ta fram handlingsprogram eller riktlinjer samt utvärdera planerade eller befintligliga insatser. TFA erbjuder också konsultativt stöd till projektledare, tjänstemän och andra folkhälsoaktörer på lokal eller regional nivå. För mer och fördjupad information kontakta respektive kontaktperson. Produktkatalogen ger endast förslag på utformningen av konsultativt stöd och utbildningar. Ett mer exakt upplägg och eventuella kostnader diskuteras i samband med förfrågningar utifrån beställande aktörs önskemål och behov. Foto: Nils Larsson Personalen vid Avdelningen för tillämpat folkhälsoarbete, augusti

4 Verktyg och metoder för tillämpat folkhälsoarbete Vägledande samspel Metoden Vägledande samspel syftar till att utveckla och stärka det positiva samspelet mellan föräldrar och barn, men har också utvecklats till att gälla pedagoger eller andra vuxna och barn samt vårdpersonal och patienter. Programmet härrör från International Child Development Program (ICDP) och är anpassat till svenska förhållanden. Vägledande samspel är ett program som i praktiken omsätter FN:s Barnkonventions intentioner om delaktighet. Personal inom barnhälsovård, förskola och skola, socialtjänst samt hälso- och sjukvård. Kort informationsfilm Vägledarutbildning för förskola och skola Vägledarutbildning med inriktning mot etniska minoriteter Handledarutbildning Nätverksträffar Konsultativt stöd till chefer inför genomförande av utbildningar För närmare beskrivning av utbildningarna se sid Lene Lindberg, tfn , e-post Fia Simon, tfn , e-post Iréne Sundelin, tfn , e-post Friska barn Verktyget Friska barn syftar till att skapa en hälsofrämjande miljö i förskolan genom att stödja rutiner och förhållningssätt kring matvanor och måltidssituationer samt kring rörelsevanor och utevistelse. Metoden bygger på diskussionsträffar i personalgruppen med utgångspunkt från ett studiematerial. Träffarna resulterar i att personalgruppen gemensamt identifierar styrkor och svagheter i arbetet kring mat- och rörelsevanor. Gruppen formulerar och dokumenterar befintliga och önskvärda förhållningssätt till matvanor, måltider, rörelsevanor och utevistelse samt bestämmer vilka styrkor eller svagheter som ska följas upp i verksamhetsplanen. Processtöd vid genomförande och implementering av Friska barn En halvdagsutbildning för diskussionshandledare Utvärdering eller stöd till utvärdering av implementering av Friska barn Maria Wikland, tfn , e-post Andrea Friedl, tfn e-post Kort informationsfilm Chefer, pedagoger och måltidspersonal inom förskolan. 4

5 Skolpaket stöd i arbetet med tobakoch alkoholprevention Undervisningsprogrammet Unplugged, Samtal om tobak i skolan (SOTIS) och stöd i tobakspolicyarbete är tre olika metoder eller arbetssätt som syftar till att stödja skolans arbete inom alkohol-, narkotika- och tobaksområdet. Att använda sig av hela paket rekommenderas men skolan kan också välja att endast använda sig av en eller två metoder. Lärare och skolsköterskor i högstadiet. Unplugged Unplugged är ett lärarlett program som baseras på en kognitiv modell om socialt inflytande. Programmet är uppbyggt runt tolv lektioner som innehåller många praktiska övningar och eleverna är aktiva i undervisningen. Unplugged har utvärderats i sju Europeiska länder inklusive Sverige. Samtal om tobak i skolan (SOTIS) SOTIS är en metod för att samtala med tonåringar om tobak. Samtalet anpassas utifrån elevens erfarenheter av tobaksbruk för att stärka tobaksfrihet eller att begränsa ett redan påbörjat bruk. Metoden syftar framförallt till att skapa förutsättningar för och höja motivationen till beteendeförändring och riktar sig till skolsköterskor på högstadiet och gymnasiet. Stöd till Tobakspolicy Ett komplement till Unplugged och SOTIS är en hälsofrämjande skolpolicy när det gäller alla droger inklusive tobak. Eleverna lär sig bäst i konkreta situationer både i klassrummet och på skolgården. Därför erbjuds ett konsultativt stöd till skolor i arbetet med att ta fram en tobakspolicy. Två och en halv dagars utbildning i Unplugged för lärare Endags utbildning i SOTIS för skolsköterskor Konsultativt stöd vid utformning av tobakspolicy och handlingsprogram för drogförebyggande arbete inom skolan För närmare beskrivning av utbildningarna se sid Charlotte Jansson, tfn , e-post Kort informationsfilm Barnkonventionen ett redskap i verksamhetsutveckling Alla offentliga verksamheter är skyldiga att arbeta för att förbättra tillämpningen av FN:s konvention om barnets rättigheter genom att beakta Barnkonventionen i policys, handlingsoch verksamhetsplaner, budget och andra styrdokument. Politiker, verksamhetsansvariga, tjänstemän och personal inom offentlig sektor. Konsultativt och verksamhetsanpassat stöd i form av insamling av barnens egna synpunkter som sedan används som behovs- och planeringsunderlag eller vid utformning av information. Workshops för att utveckla organisationens arbete med Barnkonventionen Ludmilla von Zweigbergk, tfn e-post Gunnar Åberg, tfn e-post 5

6 Motiverande samtal (MI) MI är en evidensbaserad samtalsmetod som är användbar för att hjälpa människor till livsstilsförändringar. MI innefattar såväl ett förhållningssätt som konkreta samtalsstrategier. Metoden bygger på samarbete där individens syn på sin situation och livsstil är i fokus. Personal inom primärvården, elevhälsan, ungdomsmottagningar och socialtjänsten. En halvdags introduktion i MI Fyra dagars grundutbildning Två dagars fördjupningsutbildning Grupphandledning på inspelade samtal. Inför handledningen kodas samtalet för att mäta olika färdigheter i MI Nätverksträffar För närmare beskrivning av utbildningarna se sid Marie Illerbrand, e-post Astri Brandell Eklund, tfn , e-post Kort informationsfilm DISA DISA är en evidensbaserad metod med rötter i kognitiv beteendeteori som syftar till att hjälpa tonårstjejer att förstå och hantera negativa tankar samt ge dem verktyg för att hantera stress och förebygga depressiva tankar. Under tio lektioner arbetar man i grupp med ett material där flickorna, steg för steg, lär sig att känna igen och förstå sina känslor, tankar och handlingar. Målet är att ge dem färdigheter som hjälper dem att ändra sättet de hanterar stressfulla situationer på och därigenom ändra sin sinnesstämning. DISA är uppbyggt av kognitiva tekniker för att förändra negativa tankemönster, övningar för att öka antalet hälsofrämjande aktiviteter, kommunikationsträning och träning av olika problemlösningsstrategier samt övningar för att stärka den sociala förmågan och det sociala nätverket. Utbildade DISA-gruppledare. DISADISADISADISADISADISA DISADISADISADISADISADISA Handledarutbildning som ger kompetens för att utbilda DISA-gruppledare. Kursen vänder sig till den som har utbildats i DISA metoden (steg 1) och önskar få kompetens för att utbilda gruppledare. Årlig nationell nätverksträff för alla som arbetar med DISA-metoden. En dag fylld av inspiration och erfarenhetsutbyte. För närmare beskrivning av handledarutbildningen se sid 16. Viktoria Jonze, tfn , e-post Kort informationsfilm DISA bland tonårstjejer En metod att förebygga stress och depressiva symtom 6

7 Depression i samband med förlossning Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) är ett självskattningsformulär som syftar till att tidigt upptäcka de kvinnor som är i behov av samtalsstöd med sin BVC-sjuksköterska. Nedstämdhet eller depression efter förlossning påverkar förhållandet mellan mor och barn och därmed barnets känslomässiga och kognitiva utveckling. EPDS är utvärderad i Sverige och 80 procent av de kvinnor som erbjöds en samtalsserie av BVC- sjuksköterskan upplevde förbättring. Tredagars utbildning i metoden Metodhandledning och uppföljning efter avslutad utbildning För närmare beskrivning av utbildningen se sidan19. Fia Simon, tfn e-post Personal inom barnhälsovården. Handlingsprogram för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor Handlingsprogrammet för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor är tänkt att vara ett stöd och en vägledning för verksamheter inom SLL vid utformandet av egna handlingsplaner för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor och deras barn. Programmet berör framförallt själva omhändertagandet och bemötandet av våldsutsatta kvinnor men innehåller också fakta och diskussionspunkter om hinder för att upptäcka våld, hur man kan ställa frågar om våld m.m. Politiker, beslutsfattare inom SLL, verksamhetschefer och personal inom hälso- och sjukvården. Personal från samverkansmyndigheter och organisationer. Föreläsning om tillämpningen av handlingsprogrammet och dess innehåll och aspekter som är viktiga i bemötande av våldsutsatta kvinnor. Ulrika Eskner Skoger, tfn e-post Livsstilssamtal inom primärvården Hälsoremissen är en handbok för vårdcentraler som planerar att arbeta hälsofrämjande i samverkan med olika aktörer i kommunen eller lokalsamhället. Med hälsoremissen som stöd i ett livsstilssamtal formulerar patienten tillsammans med vårdgivaren mål och delmål för önskad beteendeförändring. Man diskuterar olika aktiviteter som kan hjälpa patienten att ändra sin livsstil och patienten tar sedan själv kontakt med en lämplig remissinstans. En utgångspunkt för hälsoremissen är individens egenmakt, empowerment. Vårdpersonal i primärvården, vårdplanerare och politiker. Utbildning och workshop i användandet av hälsoremissen Jenny Sydhoff, tfn e-post Kort informationsfilm 7

8 Sluta-röka-linjen Sluta-röka-linjen är en nationell kostnadsfri stödlinje för de som vill sluta röka eller snusa. Personal inom hälso- och sjukvården är också välkomna att hänvisa eller remittera rökande och snusande patienter till linjen. Utvärderingar visar att stöd i alla former förbättrar chanserna till ett gott resultat och enligt självrapporterad data är 35 procent tobaksfria efter 12 månader. Sluta-röka-linjen kan exklusivt sköta tobaksavvänjningen men en bra modell är om vården följer upp stopp beslutet. En form av stöd som Sluta-röka-linjen erbjuder är proaktivitet, vilket innebär att en behandlare ringer upp med vissa intervaller efter överenskommelse. Behandlarna som arbetar på linjen har en bakgrund i vård/tandvård och hälsopedagogik. Metoden är klientcentrerad och behandlarna är väl skolade i motiverande samtal (MI). Linjen är öppen 51 timmar i veckan, måndagtorsdag kl. 9-20, fredag kl och nås kostnadsfritt från fast telefoni. Med mobiler nås linjen också men den som ringer betalar då ordinarie operatörs taxa. Personal i primärvården samt samordnare/ hälso- och sjukvårdsutvecklare och planerare. Tobaksavvänjningsstöd vid spontan kontakt från individer eller via remiss från hälso-och sjukvården. Handledning av personal inom hälso- och sjukvården som arbetar med tobaksavvänjning. Maria Rankka, tfn e-post Alkohollinjen Alkohollinjen är en nationell verksamhet som erbjuder stöd för den som börjat fundera över sina egna eller någon annans alkoholvanor. All kontakt sker per telefon, det är kostnadsfritt och den som ringer kan vara anonym. Personer som inte har för omfattande alkoholproblem och anhöriga. Huvudmetoden är Motiverande samtal (MI) med inslag av KBT. För klienter är syftet att öka motivationen till förändring. Behandlingen anpassas efter hur allvarliga alkoholproblemen är och vilka förändringar klienten är beredd att genomföra. För anhöriga är syftet att öka motivation och förmåga att hantera sin egen situation men även att stödja den anhörige till en förändring. Kort informationsfilm Bland rådgivarna på Alkohollinjen finns folkhälsovetare, hälsopedagoger, psykologer och sjuksköterskor. Alla har utbildats för att arbeta med telefonrådgivning för personer med alkoholproblem och anhöriga. Alkohollinjen är öppen måndag-torsdag kl och fredag kl De som vill ha flera kontakter med Alkohollinjen kan välja mellan att ringa själva eller att bli uppringda av en rådgivare på tid de kommit överens om. Personer som behöver annat eller mer omfattande stöd än vad Alkohollinjen kan ge erbjuds hänvisning till sådan verksamhet. Kerstin Damström Thakker, tfn e-post 8

9 Community readiness Community readiness är ett verktyg för att mäta beredskapen eller förändringsbenägenheten i en verksamhet vid utveckling och implementering av hälsofrämjande eller sjukdomsförebyggande insatser. Graden av förändringsbenägenhet bedöms genom telefonintervjuer med utvalda nyckelpersoner. Verktyget kan utöver att mäta förändringsbenägenheten hjälpa till att identifiera resurser, vilka arbetsinsatser som är lämpliga samt identifiera hinder. Folkhälsoplanerare, preventionssamordnare, brottsförebyggare eller motsvarande tjänstemän som ansvarar för planering av folkhälsoinsatser på kommunal eller regional nivå. Intervjuer med utvalda nyckelpersoner i verksamheten Konsultativt stöd i det efterkommande arbetet med att öka verksamhetens förändringsbenägenhet Uppföljningsintervjuer för att följa utvecklingen eller utvärdera det pågående arbetet Mårten Åhström. tfn e-post Kort informationsfilm Hälsokonsekvensbedömning Hälsokonsekvensbedömningar (HKB) syftar till att ge beslutsfattare kunskap om de samlade hälsoeffekterna av ett politiskt beslut. En viktig länk i ett systematiskt folkhälsoarbete är att systematiskt värdera de potentiella positiva och negativa hälsokonsekvenser, av en föreslagen policy, ett program, en plan eller ett projekt. Politiker och tjänstemän i landsting, kommuner och andra organisationer. Kortare föreläsningar om HKB, dess syfte och användningsområde Halv- eller heldagsutbildning i Hälsokonsekvensbedömningar med teoretisk genomgång och praktisk övning i metoden Konsultativt stöd i genomförandet av HKB i ett beslutsärende Mårten Åhström. tfn e-post 9

10 Jämlikhetsverktyg Syftet med verktyget är att vara till hjälp att bevaka jämlikhetsperspektivet då insatser som kan påverka människors hälsa planeras, eller nyligen har startat. Jämlikhetsverktyget kan hjälpa till att medvetandegöra hur den planerade insatsen påverkar hälsan i olika grupper i befolkningen och hur den strategi som används påverkar hälsoskillnader som råder. Det ger också information om hur den planerade insatsen kan kompletteras eller utvecklas för att främja jämlikhet i hälsa i befolkningen samt belyser insatsens långsiktighet och betydelsen av uppföljning samt feedback till politiker, och berörda tjänstemän. Politiker och tjänstemän som ansvarar för planering av folkhälsoinsatser på kommunal eller regional nivå. Kort informationsfilm Föreläsning om att arbeta för att planera för en jämlik hälsa och bakgrundsfaktorer som kan leda oss till en mer jämlik hälsa. Föreläsning med fokus på praktiska exempel från hur jämlikhetsverktyget använts i Nynäshamns kommun samt viss teori om jämlikhet och jämlik hälsa. Halv- eller heldagsutbildning i Jämlikhetsverktyget med tillhörande checklista. Teoretisk genomgång och praktisk övning i verktyg och checklista. Konsultativt stöd i projektplaneringen för att få ett tydligare jämlikhetsperspektiv. Mårten Åhström. tfn e-post Mall för utvärderingsstöd Syftet med mallen är att ge stöd vid uppföljning av folkhälsosatsningar genom att hjälpa till att skapa en struktur samt ge stöd till användandet av indikatorer för det folkhälsoarbete som bedrivs. Mallen fylls i digitalt och den säkerställer också att perspektivet jämlikhet i hälsa beaktas i uppföljningen. Folkhälsoplanerare, preventionssamordnare, brottsförebyggare eller motsvarande tjänstemän som ansvarar för planering av folkhälsoinsatser på kommunal eller regional nivå. Konsultativt stöd i planeringen av en uppföljning/utvärdering samt stöd under genomförandet. Avdelningen för tillämpat folkhälsoarbete går igenom ifylld mall och ger skriftlig feedback på upplägg av utvärdering, förslag på indikatorer och förslag på hur man kan gå vidare för att göra en bra utvärdering. Mårten Åhström. tfn e-post Kort informationsfilm 10

11 Checklista för folkhälsoarbete och folkhälsoprocesser Materialet är uppdelat i fyra delar: att planera, att genomföra, att följa upp och utvärdera, samt att beskriva folkhälsoarbete. För varje del ges rekommendationer om hur arbetet kan dokumenteras. Checklistan är att betrakta som en bruttolista att välja lämpliga delar av. Den kan också fungera som ett stöd till den digitala processbeskrivningsmall som presenteras nedan och som stöd för den som är ny i projektledarrollen. Kort informationsfilm Projektledare, folkhälsoplanerare, preventionssamordnare, brottsförebyggare eller motsvarande tjänstemän som ansvarar för planering av folkhälsoinsatser på kommunal eller regional nivå. Utbildning och workshop i användandet av checklistan Utbildning i projektledarrollen Jenny Sydhoff, tfn e-post Processbeskrivning av folkhälsoarbete En processbeskrivning görs för att förstå olika skeenden i arbetet och för att kunna dra lärdom inför kommande uppgifter, såväl enskilt som i en arbetsgrupp. Processbeskrivningsmallen är datorbaserad och tänkt att användas för systematisk beskrivning av folkhälsoarbete. Mallen är indelad i tre områden: planering, genomförande och uppföljning och kan användas för processbeskrivning, reflektion enskilt eller i grupp, kvalitetssäkring, uppföljning, utvärdering och avrapportering. Den kan användas i sin helhet eller i lämpliga delar, efter ifyllarens behov. Projektledare, folkhälsoplanerare, preventionssamordnare, brottsförebyggare eller motsvarande tjänstemän som ansvarar för planering av folkhälsoinsatser på kommunal eller regional nivå. Utbildning och workshop i användandet av mallen Utbildning i projektledarrollen För närmare beskrivning av utbildningen se sidan 22. Jenny Sydhoff, tfn e-post Kollegial granskning Peer review Kollegial granskning bygger på att utvärdering och systematisk analys utförs av en granskningsgrupp som arbetar inom verksamhet liknande den som granskas. Den lärandeprocess som hänger samman med att granska stannar då hos de som är verksamma, istället för hos forskare eller inhyrda konsulter. Metoden är uppbyggd som en granskningscykel i elva steg som följer varandra. Alla granskningar behöver inte gå igenom exakt samma mönster. Processen ska främst ses som rådgi- vande och icke kontrollerande. Kollegial granskning kan användas för folkhälsoarbete inom landsting, kommuner eller andra organisationer. Projektledare, folkhälsoplanerare, preventionssamordnare, brottsförebyggare eller motsvarande tjänstemän som ansvarar för planering av folkhälsoinsatser samt politiker på kommunal eller regional nivå. Utbildning och workshop i användandet av metoden Jenny Sydhoff, tfn e-post 11

12 Uppdragsutbildningar Kursnamn: Vägledande samspel, vägledarutbildning Vem ska gå kursen: Personal inom förskola, skola, socialtjänst eller barnhälsovård. Kursens syfte: Att skapa förståelse för betydelsen av ett positivt samspel samt ge kunskap om hur man kan arbeta för att stärka och vägleda föräldrar i samspelet med sina barn. Kursens mål: Deltagarna ska efter avslutad utbildning: känna till fördelarna med ett positivt samspel enligt Vägledande samspel. öka sin analysförmåga av samspel mellan vuxna och barn med hjälp av de tre dialogerna. öka sin förmåga att uppmärksamma och svara på barnens behov. kunna bredda föräldrarnas erfarenhet så att de kan få bättre inlevelse och empati med barnen. Kursupplägg: Teori i form av kortare föreläsningar och presentationer. Praktiska övningar och reflektion kring den egna praktiken. Observation av den egna praktiken genom videoinspelning. Hemuppgifter Kursinnehåll: 1. Bärande komponenter enligt Vägledande samspel. 2. Teoretisk bakgrund och aktuell utvecklingspsykologi. 3. Uppmärksammande av lyhördhet och de sju principerna för att utveckla lyhördhet. 4. Visning av egna och andras inspelade videos av samspel mellan vuxna och barn. 5. Uppleva och diskutera gränserna mellan privat, personlig eller professionell förmedling. 6. Egen kulturanalys. Varifrån kommer jag och vad innebär det för samspelet med barn? 7. Metodhandledning med koppling till det egna vardagsarbetet. Omfång i tid: 4 dagar grundutbildning samt 20 timmar metodhandledning efter avslutad kurs. Antal platser: 15 Förkunskaper: Inga Kontaktperson: Lene Lindberg, tfn , e-post Fia Simon, tfn , e-post Iréne Sundelin, tfn , e-post 12

13 Kursnamn: Vägledande samspel, vägledarutbildning med inriktning mot etniska minoriteter Vem ska gå kursen: Personal inom barnhälsovård, öppen förskola eller socialtjänst, där föräldragruppsverksamhet förekommer och där det finns ett behov av att grupperna hålls på föräldrarnas modersmål. Kursens syfte: Att skapa förståelse för betydelsen av ett positivt samspel samt ge kunskap om hur man kan arbeta för att stärka och vägleda föräldrar med annat modersmål i samspelet med sina barn. Kursens mål: Deltagarna ska efter avslutad utbildning: känna till fördelarna med ett positivt samspel enligt Vägledande samspel. öka sin analysförmåga av samspel mellan vuxna och barn med hjälp av de tre dialogerna. öka sin förmåga att uppmärksamma och svara på barnens behov. kunna bredda föräldrarnas erfarenhet så att de kan få bättre inlevelse och empati med barnen. känna sig bekväma med att rekrytera till och hålla föräldragrupp tillsammans med tolk. Kursupplägg: Teori i form av kortare föreläsningar och presentationer. Praktiska övningar och reflektion kring den egna praktiken. Observation av den egna praktiken genom videoinspelning. Hemuppgifter Kursinnehåll 1. Bärande komponenter enligt Vägledande samspel. 2. Teoretisk bakgrund och aktuell utvecklingspsykologi. 3. Uppmärksammande av lyhördhet och de sju principerna för att utveckla lyhördhet. 4. Visning av egna och andras inspelade videos av samspel mellan vuxna och barn. 5. Uppleva och diskutera gränserna mellan privat, personlig eller professionell förmedling. 6. Egen kulturanalys. Varifrån kommer jag och vad innebär det för samspelet med barn? 7. Metodhandledning med koppling till det egna vardagsarbetet 8. Erfarenheter av att rekrytera till och hålla föräldragrupp tillsammans med tolk. Omfång i tid: 5 dagar grundutbildning samt 20 timmar metodhandledning efter avslutad kurs. Antal platser: 15 Förkunskaper: Inga Kontaktperson: Lene Lindberg, tfn , e-post Fia Simon, tfn , e-post Iréne Sundelin, tfn , e-post 13

14 Kursnamn: Vägledande samspel, handledarutbildning Vem ska gå kursen: Personal inom förskola, skola, socialtjänst eller barnhälsovård. Kursens syfte: Att utbilda utbildare i Vägledande samspel på den egna arbetsplatsen och ge stöd i arbetet med att utveckla en strategi för vidmakthållande. Kursens mål: Deltagarna ska efter avslutad utbildning: öka sin förmåga att uppmärksamma och svara på kursdeltagarnas behov. få en känsla för hur olika pedagogiska inslag kan användas. få en känsla för hur Vägledande samspel kan kombineras med annat värdegrundsarbete. känna till principerna för implementering i enlighet med Vägledande samspel. stärkas i tilltron till den egna förmågan att vara utbildare i Vägledande samspel. Kursupplägg: Teori i form av kortare föreläsningar och presentationer. Observation av den egna praktiken genom videoinspelning. Praktiska uppgifter och reflektion över den egna praktiken. Hemuppgifter i enlighet med rollen som pedagog och för att stärka implementeringen, samt återföring och feedback. Kursinnehåll 1. Bärande komponenter i ett positivt samspel på ett utvidgat sätt. 2. Fördjupning av den teoretiska bakgrunden med koppling till aktuell utvecklingspsykologi. 3. Fördjupning av de sju principerna för att utveckla lyhördhet. 4. Uppleva och diskutera skillnaderna mellan video, skriftliga uppgifter och rollspel. 5. Metodhandledning med koppling till egen genomförd utbildning i Vägledande samspel. 6. Fördjupning av principerna för implementering och att ge stöd till chefer. Omfång i tid: 3 dagar grundutbildning samt regelbundna nätverksträffar Antal platser: 15 Förkunskaper: Utbildad vägledare I Vägledande samspel Kontaktperson: Lene Lindberg, tfn , e-post Fia Simon, tfn , e-post Iréne Sundelin, tfn , e-post 14

15 Kursnamn: Unplugged Vem ska gå kursen: Lärare, årskurs 7-9 som undervisar i livskunskap eller ANT (alkohol, narkotika och tobak). Kursens syfte: Att ge lärare kunskap och färdigheter för att leda ett skolbaserat drogpreventionsprogram. Kursens mål: Deltagarna ska efter avslutad utbildning ha insikt i programmets undervisningsmetodik och erfarenhet av olika övningsmoment. Kursupplägg: Teori i form av kortare föreläsningar och presentationer. Praktiska gruppövningar, i form av uppgifter och aktiviteter från Unplugged programmet. Kursinnehåll 1. Introduktion till Unpluggeds bakgrund och forskningsresultat från den Europiska studien. 2. Genomgång av de tolv lektionerna. Omfång i tid 2,5 dagar, uppdelat på två heldagar och en halvdagsuppföljning 3-6 månader efter avslutad ut bildning. Antal platser: 20 Förkunskaper: Pedagogisk utbildning och erfarenhet av att undervisa ungdomar. Kontaktperson: Charlotte Jansson, tfn , e-post 15

16 Kursnamn: SOTIS (Samtal om Tobak I Skolan) Vem ska gå kursen: Skolsköterskor på högstadiet och gymnasiet. Kursens syfte: Underlätta det tobakspreventiva arbetet inom elevhälsan genom strukturerade samtal. Kursens mål Deltagarna ska efter avslutad utbildning: Ha en fördjupad förståelse för SOTIS manualen och dess upplägg. Kursupplägg: Teori, i form av kortare föreläsningar och presentationer. Praktiska övningar i form av rollspel. Kursinnehåll Aktuella fakta inom tobak och ungdomar. Resultat från en svensk kontrollerad studie där SOTIS tillämpats på 20 högstadieskolor. Genomgång av SOTIS metoden. Omfång i tid: 1 dag Antal platser: 20 Förkunskaper: Inga men fördelaktigt med kunskap i Motiverande samtal. Kontaktperson: Charlotte Jansson, tfn , e-post 16

17 Kursnamn: DISA, grupphandledarutbildning (steg 2) Vem ska gå kursen: Kursen vänder sig till dig som har utbildats i DISA-metoden (steg 1) och nu önskar få utbildning för att själv utbilda DISA- gruppledare. Kursens syfte: Att utveckla praktiska färdigheter i att utbilda personal i DISA- metoden. Kursens mål: Deltagarna ska efter avslutad utbildning: öka sin medvetenhet om sitt eget och andras sätt att lära sig. utveckla sin egen presentationsteknik. Kursupplägg: Teori, i form av kortare föreläsningar och presentationer. Praktiska övningar, i form av pedagogiska tekniker och förhållningssätt. Grupparbeten Hemuppgifter mellan utbildningsdagarna Omfång i tid: 3 dagar samt 3 handledningstillfällen. Antal platser: 20 Förkunskaper: Erfarenhet av att leda DISA-grupper samt kognitiv- och/eller pedagogiskutbildning. Kontaktperson: Viktoria Jonze, tfn , e-post 17

18 Kursnamn: Motiverande samtal (MI), grundutbildning Vem ska gå kursen: Personal inom primärvård, elevhälsa, ungdomsmottagning, socialtjänst. Kursens syfte: Att ge kursdeltagarna en introduktion till begrepp och verktyg i MI, samt att de mer självständigt ska kunna använda dessa i sitt patient/klientarbete. Kursens mål: Efter avslutad utbildning ska deltagarna praktiskt kunna använda sig av MI i sitt ordinarie arbete. Kursupplägg: Teori varvas med upplevelsebaserade övningar. Kodning och utskrift av ett MI-samtal för att se hur mycket MI som tillämpas. Kursinnehåll: 1. Historia 2. MI-anda och principer. 3. Kommunikationsfärdigheter 4. Känna igen, locka fram & förstärka förändringsprat. 5. Verktyg och strategier. 6. Gruppövningar 7. Observationer av den egna praktiken. Omfång i tid: 4 dagar, uppdelat enligt modellen under en fyra månaders period. Antal platser: 20 Förkunskaper: Inga Kontaktperson: Karin Schloss, tfn , e-post 18

19 Kursnamn: Motiverande samtal (MI), fördjupningsutbildning Vem ska gå kursen: Personal inom primärvård, elevhälsa, ungdomsmottagning, socialtjänst. Kursens syfte: Att fördjupa deltagarnas kunskaper och färdigheter i MI samt lägga till nya perspektiv. Kursens mål: Efter avslutad utbildning ska deltagarna ha en fördjupad förståelse av MI i teori och praktik. Kursupplägg: Teori varvas med upplevelsebaserade övningar och demonstrationer. Kodning och utskrift av ett MI-samtal. Kursinnehåll 1. Förändringsyttranden att utveckla förmågan att locka fram, bekräfta och förstärka dessa. 2. Vad kan utlösa motstånd och hur bemöter vi det. 3. Stabiliserande och drivande reflektioner. 4. Egna erfarenheter av MI. Omfång i tid: 2 dagar Antal platser: 20 Förkunskaper: Grundutbildning i MI Kontaktperson: Astri Brandell Eklund, tfn , e-post 19

20 Kursnamn: EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale) Vem ska gå kursen: Personal inom barnhälsovården. Kursens syfte: Att öka kunskapen om användandet av metoden i praktiken. Kursens mål: Deltagaren ska öka sin kunskap om EPDS och användandet av metoden inom ramen för sin yrkesroll. (Förhållningssätt och samtalsmetodik är grunden i utbildningen.) Kursupplägg: Användandet av metoden. Praktiska övningar i form av rollspel. Videofilmning av samtal. Kursinnehåll 1. Introduktion till EPDS och forskningen bakom metoden. 2. Fördjupad kunskap om depression och andra psykiatriska diagnoser. 3. Samtalsmetodiken lyssnande samtal. Omfång i tid: 3 dagar utspridda med 3-4 veckors mellanrum, 15 timmars handledning under sex månader efter avslutad utbildning. Uppföljning sex månader efter avslutad handledning. Antal platser: 20 Förkunskaper: Inga Kontaktperson: Fia Simon, tfn , e-post 20

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE Föräldrar spelar roll Innehåll Förord 2 Föräldrar spelar roll 5 Det här är föräldrastöd 7 Behov och önskemål om stöd 11 Olika former av föräldrastöd

Läs mer

Tobaksprojekt HFÅ 2008/255

Tobaksprojekt HFÅ 2008/255 Tobaksprojekt HFÅ 2008/255 Samverkansprojekt Stenungsund och Tjörns kommun 2009-2010 Carina Johansson Projektledare 1 Sammanfattning Tobaksprojektet i Stenungsund och Tjörns kommuner har varit ett brett

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun 2009-2011

Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun 2009-2011 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Projektenheten Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Karin Nordén, projektledare Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för

Läs mer

Utbildningskatalog. ht 2014/vt 2015. Kurser och skräddarsydda uppdrag från Social utveckling. För dig som arbetar med barn och unga i Göteborg

Utbildningskatalog. ht 2014/vt 2015. Kurser och skräddarsydda uppdrag från Social utveckling. För dig som arbetar med barn och unga i Göteborg Utbildningskatalog ht 2014/vt 2015 Kurser och skräddarsydda uppdrag från Social utveckling För dig som arbetar med barn och unga i Göteborg Innehåll Om Social utveckling 5 Nya möjligheter till fortbildning

Läs mer

Vägledning för barnhälsovården Preliminärversion 130802

Vägledning för barnhälsovården Preliminärversion 130802 Vägledning för barnhälsovården Preliminärversion 130802 Du får gärna citera Socialstyrelsens om du uppger källan, exempelvis i utbildnings-material till självkostnadspris, men du får inte använda i kommersiella

Läs mer

Vägledning för elevhälsan

Vägledning för elevhälsan Vägledning för elevhälsan Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang.

Läs mer

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun INLEDNING... 3 STRUKTUR... 4 GENOMFÖRANDE... 4 ÖVERGRIPANDE VISION... 5 PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN OCH MÅL... 5 ORGANISATION... 6 STRATEGISKT ARBETE

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Tjej eller kille spelar roll?

Tjej eller kille spelar roll? Tjej eller kille spelar roll? Tillsammans för en jämställd skola En inspirationsbroschyr för ökad jämställdhet i skolan INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tjej eller kille spela roll? Tillsammans för en jämställd skola...

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

Policy och åtgärdsplan för grundskolan i Norrtälje kommun. Tobaksfri

Policy och åtgärdsplan för grundskolan i Norrtälje kommun. Tobaksfri Policy och åtgärdsplan för grundskolan i Norrtälje kommun Tobaksfri skoltid Inledning Ett av vår tids stora folkhälsoproblem är tobak. Att röka cigaretter eller prova snusa är också en av de första gränsöverskridande

Läs mer

Vårdprogram Levnadsvanor

Vårdprogram Levnadsvanor Version 1.1 130416 Vårdprogram Levnadsvanor för vuxna Ett regionalt vårdprogram är ett styrande dokument som utförare av hälsooch sjukvård i ska följa. Regionala vårdprogram tas fram av medarbetare i nära

Läs mer

Friska barn en metod för hälsofrämjande mat- och rörelsevanor i förskolan. Slutrapport. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2010:17

Friska barn en metod för hälsofrämjande mat- och rörelsevanor i förskolan. Slutrapport. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2010:17 Friska barn en metod för hälsofrämjande mat- och rörelsevanor i förskolan. Slutrapport Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2010:17 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets folkhälsoakademi

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Nya perspektiv. För värmlänningarnas bästa. Vägledning för föräldrastöd. Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa

Nya perspektiv. För värmlänningarnas bästa. Vägledning för föräldrastöd. Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa Nya perspektiv Vägledning för föräldrastöd Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa För värmlänningarnas bästa Gemensamma mål i kommunerna och landstinget 2 NYA PERSPEKTIV

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist UTVÄRDERING AV MÖTAS Joakim Tranquist UTVÄRDERARENS KOMMENTAR Tranquist Utvärdering har sedan våren 2012 haft i uppdrag av Kommunförbundet Skåne att utvärdera MÖTAS med syfte att kunna ge underlag för

Läs mer

2012-10-23. Riktlinjer för barn- och elevhälsa i Örebro kommun

2012-10-23. Riktlinjer för barn- och elevhälsa i Örebro kommun 2012-10-23 Riktlinjer för barn- och elevhälsa i Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4 Skollagen...4 Centrala begrepp...5 Barn- och elevhälsa är hela förskolans, grundskolans

Läs mer

Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak

Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak i grundskolans senare år Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol,

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer

FOKUSRAPPORT. Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa

FOKUSRAPPORT. Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa FOKUSRAPPORT Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa 2009 FOKUSRAPPORT Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa 2009 Rapporten är framtagen av Yvonne Forsell Eija Airaksinen

Läs mer

Nya verktyg för föräldrar

Nya verktyg för föräldrar Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg (redaktör) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Antagen kommunstyrelsen 2012-02-06 UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Innehållsförteckning SAMVERKAN KRING BARN SOM FAR ILLA ELLER RISKERAR ATT FARA ILLA... 3 INLEDNING...

Läs mer

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken.

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Kollegial granskning 2013 Västerås stad med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Granskare: Unni Öhman, Borlänge kommun Gunilla Oltner, Uppsala

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn KNUT3 Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1369300094861] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. KNUT3 är det tredje steget

Läs mer