Produktkatalog. Vad Avdelningen för tillämpat folkhälsoarbete kan göra för er. En metod att förebygga stress och depressiva symtom

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktkatalog. Vad Avdelningen för tillämpat folkhälsoarbete kan göra för er. En metod att förebygga stress och depressiva symtom"

Transkript

1 DISA bland tonårstjejer En metod att förebygga stress och depressiva symtom DISADISADISADISADISADISA DISADISADISADISADISADISA Produktkatalog Vad Avdelningen för tillämpat folkhälsoarbete kan göra för er

2 Innehåll Förord 3 Verktyg och metoder för tillämpat folkhälsoarbete Vägledande samspel 4 Friska barn 4 Skolpaket stöd i arbetet med tobak- och alkoholprevention 5 Barnkonventionen ett redskap i verksamhetsutveckling 5 DISA 6 Motiverande samtal (MI) 6 Depression i samband med förlossning 7 Handlingsprogram för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor 7 Livsstilssamtal inom primärvården 7 Sluta-röka-linjen Alkohollinjen 8 Community readiness 9 Hälsokonsekvensbedömning 9 Jämlikhetsverktyg 10 Mall för utvärderingsstöd 10 Checklista för folkhälsoarbete och folkhälsoprocesser 11 Processbeskrivning av folkhälsoarbete 11 Kollegial granskning Peer review 11 Uppdragsutbildningar Vägledande samspel, vägledarutbildning 12 Vägledande samspel, vägledarutbildning med inriktning mot etniska minoriteter 13 Vägledande samspel, handledarutbildning 14 Unplugged 15 SOTIS (Samtal om Tobak I Skolan) 16 DISA, grupphandledarutbildning (steg 2) 18 Motiverande samtal (MI), grundutbildning 17 Motiverande samtal (MI), fortsättningsutbildning 19 EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale) 20 Folkhälsoarbete från teori till praktik 21 Att börja arbeta som projektledare 22 Hälsokommunikatörsutbildning 23 Presentationsteknik och PowerPoint

3 Förord Avdelningen för tillämpat folkhälsoarbete (TFA) inom Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet arbetar med kartläggning, metodutveckling, utbildning, utvärdering och forskning inom folkhälsoområdet. Avdelningens övergripande mål är att bidra till en förbättrad hälsa i befolkningen genom att på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet bedriva strategiskt och praktiskt folkhälsoarbete. Syftet med denna produktkatalog är att presentera arbetssätt, metoder och verktyg som arbetats fram och används inom avdelningen. Vidare presenteras kursutbud och upplägg av det stöd som erbjuds folkhälsoaktörer på olika nivåer i landets kommuner, landsting/regioner eller andra organisationer. Ett antal metoder och verktyg har tagits fram i samarbete med andra avdelningar inom Institutionen för folkhälsovetenskap och framtida utbildningsinsatser sker i vissa fall tillsammans med personal från dessa avdelningar. Utöver de verktyg, metoder och utbildningar som presenteras i produktkatalogen kan TFA bistå med att leda workshops inom folkhälsoområdet, ta fram handlingsprogram eller riktlinjer samt utvärdera planerade eller befintligliga insatser. TFA erbjuder också konsultativt stöd till projektledare, tjänstemän och andra folkhälsoaktörer på lokal eller regional nivå. För mer och fördjupad information kontakta respektive kontaktperson. Produktkatalogen ger endast förslag på utformningen av konsultativt stöd och utbildningar. Ett mer exakt upplägg och eventuella kostnader diskuteras i samband med förfrågningar utifrån beställande aktörs önskemål och behov. Foto: Nils Larsson Personalen vid Avdelningen för tillämpat folkhälsoarbete, augusti

4 Verktyg och metoder för tillämpat folkhälsoarbete Vägledande samspel Metoden Vägledande samspel syftar till att utveckla och stärka det positiva samspelet mellan föräldrar och barn, men har också utvecklats till att gälla pedagoger eller andra vuxna och barn samt vårdpersonal och patienter. Programmet härrör från International Child Development Program (ICDP) och är anpassat till svenska förhållanden. Vägledande samspel är ett program som i praktiken omsätter FN:s Barnkonventions intentioner om delaktighet. Personal inom barnhälsovård, förskola och skola, socialtjänst samt hälso- och sjukvård. Kort informationsfilm Vägledarutbildning för förskola och skola Vägledarutbildning med inriktning mot etniska minoriteter Handledarutbildning Nätverksträffar Konsultativt stöd till chefer inför genomförande av utbildningar För närmare beskrivning av utbildningarna se sid Lene Lindberg, tfn , e-post Fia Simon, tfn , e-post Iréne Sundelin, tfn , e-post Friska barn Verktyget Friska barn syftar till att skapa en hälsofrämjande miljö i förskolan genom att stödja rutiner och förhållningssätt kring matvanor och måltidssituationer samt kring rörelsevanor och utevistelse. Metoden bygger på diskussionsträffar i personalgruppen med utgångspunkt från ett studiematerial. Träffarna resulterar i att personalgruppen gemensamt identifierar styrkor och svagheter i arbetet kring mat- och rörelsevanor. Gruppen formulerar och dokumenterar befintliga och önskvärda förhållningssätt till matvanor, måltider, rörelsevanor och utevistelse samt bestämmer vilka styrkor eller svagheter som ska följas upp i verksamhetsplanen. Processtöd vid genomförande och implementering av Friska barn En halvdagsutbildning för diskussionshandledare Utvärdering eller stöd till utvärdering av implementering av Friska barn Maria Wikland, tfn , e-post Andrea Friedl, tfn e-post Kort informationsfilm Chefer, pedagoger och måltidspersonal inom förskolan. 4

5 Skolpaket stöd i arbetet med tobakoch alkoholprevention Undervisningsprogrammet Unplugged, Samtal om tobak i skolan (SOTIS) och stöd i tobakspolicyarbete är tre olika metoder eller arbetssätt som syftar till att stödja skolans arbete inom alkohol-, narkotika- och tobaksområdet. Att använda sig av hela paket rekommenderas men skolan kan också välja att endast använda sig av en eller två metoder. Lärare och skolsköterskor i högstadiet. Unplugged Unplugged är ett lärarlett program som baseras på en kognitiv modell om socialt inflytande. Programmet är uppbyggt runt tolv lektioner som innehåller många praktiska övningar och eleverna är aktiva i undervisningen. Unplugged har utvärderats i sju Europeiska länder inklusive Sverige. Samtal om tobak i skolan (SOTIS) SOTIS är en metod för att samtala med tonåringar om tobak. Samtalet anpassas utifrån elevens erfarenheter av tobaksbruk för att stärka tobaksfrihet eller att begränsa ett redan påbörjat bruk. Metoden syftar framförallt till att skapa förutsättningar för och höja motivationen till beteendeförändring och riktar sig till skolsköterskor på högstadiet och gymnasiet. Stöd till Tobakspolicy Ett komplement till Unplugged och SOTIS är en hälsofrämjande skolpolicy när det gäller alla droger inklusive tobak. Eleverna lär sig bäst i konkreta situationer både i klassrummet och på skolgården. Därför erbjuds ett konsultativt stöd till skolor i arbetet med att ta fram en tobakspolicy. Två och en halv dagars utbildning i Unplugged för lärare Endags utbildning i SOTIS för skolsköterskor Konsultativt stöd vid utformning av tobakspolicy och handlingsprogram för drogförebyggande arbete inom skolan För närmare beskrivning av utbildningarna se sid Charlotte Jansson, tfn , e-post Kort informationsfilm Barnkonventionen ett redskap i verksamhetsutveckling Alla offentliga verksamheter är skyldiga att arbeta för att förbättra tillämpningen av FN:s konvention om barnets rättigheter genom att beakta Barnkonventionen i policys, handlingsoch verksamhetsplaner, budget och andra styrdokument. Politiker, verksamhetsansvariga, tjänstemän och personal inom offentlig sektor. Konsultativt och verksamhetsanpassat stöd i form av insamling av barnens egna synpunkter som sedan används som behovs- och planeringsunderlag eller vid utformning av information. Workshops för att utveckla organisationens arbete med Barnkonventionen Ludmilla von Zweigbergk, tfn e-post Gunnar Åberg, tfn e-post 5

6 Motiverande samtal (MI) MI är en evidensbaserad samtalsmetod som är användbar för att hjälpa människor till livsstilsförändringar. MI innefattar såväl ett förhållningssätt som konkreta samtalsstrategier. Metoden bygger på samarbete där individens syn på sin situation och livsstil är i fokus. Personal inom primärvården, elevhälsan, ungdomsmottagningar och socialtjänsten. En halvdags introduktion i MI Fyra dagars grundutbildning Två dagars fördjupningsutbildning Grupphandledning på inspelade samtal. Inför handledningen kodas samtalet för att mäta olika färdigheter i MI Nätverksträffar För närmare beskrivning av utbildningarna se sid Marie Illerbrand, e-post Astri Brandell Eklund, tfn , e-post Kort informationsfilm DISA DISA är en evidensbaserad metod med rötter i kognitiv beteendeteori som syftar till att hjälpa tonårstjejer att förstå och hantera negativa tankar samt ge dem verktyg för att hantera stress och förebygga depressiva tankar. Under tio lektioner arbetar man i grupp med ett material där flickorna, steg för steg, lär sig att känna igen och förstå sina känslor, tankar och handlingar. Målet är att ge dem färdigheter som hjälper dem att ändra sättet de hanterar stressfulla situationer på och därigenom ändra sin sinnesstämning. DISA är uppbyggt av kognitiva tekniker för att förändra negativa tankemönster, övningar för att öka antalet hälsofrämjande aktiviteter, kommunikationsträning och träning av olika problemlösningsstrategier samt övningar för att stärka den sociala förmågan och det sociala nätverket. Utbildade DISA-gruppledare. DISADISADISADISADISADISA DISADISADISADISADISADISA Handledarutbildning som ger kompetens för att utbilda DISA-gruppledare. Kursen vänder sig till den som har utbildats i DISA metoden (steg 1) och önskar få kompetens för att utbilda gruppledare. Årlig nationell nätverksträff för alla som arbetar med DISA-metoden. En dag fylld av inspiration och erfarenhetsutbyte. För närmare beskrivning av handledarutbildningen se sid 16. Viktoria Jonze, tfn , e-post Kort informationsfilm DISA bland tonårstjejer En metod att förebygga stress och depressiva symtom 6

7 Depression i samband med förlossning Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) är ett självskattningsformulär som syftar till att tidigt upptäcka de kvinnor som är i behov av samtalsstöd med sin BVC-sjuksköterska. Nedstämdhet eller depression efter förlossning påverkar förhållandet mellan mor och barn och därmed barnets känslomässiga och kognitiva utveckling. EPDS är utvärderad i Sverige och 80 procent av de kvinnor som erbjöds en samtalsserie av BVC- sjuksköterskan upplevde förbättring. Tredagars utbildning i metoden Metodhandledning och uppföljning efter avslutad utbildning För närmare beskrivning av utbildningen se sidan19. Fia Simon, tfn e-post Personal inom barnhälsovården. Handlingsprogram för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor Handlingsprogrammet för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor är tänkt att vara ett stöd och en vägledning för verksamheter inom SLL vid utformandet av egna handlingsplaner för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor och deras barn. Programmet berör framförallt själva omhändertagandet och bemötandet av våldsutsatta kvinnor men innehåller också fakta och diskussionspunkter om hinder för att upptäcka våld, hur man kan ställa frågar om våld m.m. Politiker, beslutsfattare inom SLL, verksamhetschefer och personal inom hälso- och sjukvården. Personal från samverkansmyndigheter och organisationer. Föreläsning om tillämpningen av handlingsprogrammet och dess innehåll och aspekter som är viktiga i bemötande av våldsutsatta kvinnor. Ulrika Eskner Skoger, tfn e-post Livsstilssamtal inom primärvården Hälsoremissen är en handbok för vårdcentraler som planerar att arbeta hälsofrämjande i samverkan med olika aktörer i kommunen eller lokalsamhället. Med hälsoremissen som stöd i ett livsstilssamtal formulerar patienten tillsammans med vårdgivaren mål och delmål för önskad beteendeförändring. Man diskuterar olika aktiviteter som kan hjälpa patienten att ändra sin livsstil och patienten tar sedan själv kontakt med en lämplig remissinstans. En utgångspunkt för hälsoremissen är individens egenmakt, empowerment. Vårdpersonal i primärvården, vårdplanerare och politiker. Utbildning och workshop i användandet av hälsoremissen Jenny Sydhoff, tfn e-post Kort informationsfilm 7

8 Sluta-röka-linjen Sluta-röka-linjen är en nationell kostnadsfri stödlinje för de som vill sluta röka eller snusa. Personal inom hälso- och sjukvården är också välkomna att hänvisa eller remittera rökande och snusande patienter till linjen. Utvärderingar visar att stöd i alla former förbättrar chanserna till ett gott resultat och enligt självrapporterad data är 35 procent tobaksfria efter 12 månader. Sluta-röka-linjen kan exklusivt sköta tobaksavvänjningen men en bra modell är om vården följer upp stopp beslutet. En form av stöd som Sluta-röka-linjen erbjuder är proaktivitet, vilket innebär att en behandlare ringer upp med vissa intervaller efter överenskommelse. Behandlarna som arbetar på linjen har en bakgrund i vård/tandvård och hälsopedagogik. Metoden är klientcentrerad och behandlarna är väl skolade i motiverande samtal (MI). Linjen är öppen 51 timmar i veckan, måndagtorsdag kl. 9-20, fredag kl och nås kostnadsfritt från fast telefoni. Med mobiler nås linjen också men den som ringer betalar då ordinarie operatörs taxa. Personal i primärvården samt samordnare/ hälso- och sjukvårdsutvecklare och planerare. Tobaksavvänjningsstöd vid spontan kontakt från individer eller via remiss från hälso-och sjukvården. Handledning av personal inom hälso- och sjukvården som arbetar med tobaksavvänjning. Maria Rankka, tfn e-post Alkohollinjen Alkohollinjen är en nationell verksamhet som erbjuder stöd för den som börjat fundera över sina egna eller någon annans alkoholvanor. All kontakt sker per telefon, det är kostnadsfritt och den som ringer kan vara anonym. Personer som inte har för omfattande alkoholproblem och anhöriga. Huvudmetoden är Motiverande samtal (MI) med inslag av KBT. För klienter är syftet att öka motivationen till förändring. Behandlingen anpassas efter hur allvarliga alkoholproblemen är och vilka förändringar klienten är beredd att genomföra. För anhöriga är syftet att öka motivation och förmåga att hantera sin egen situation men även att stödja den anhörige till en förändring. Kort informationsfilm Bland rådgivarna på Alkohollinjen finns folkhälsovetare, hälsopedagoger, psykologer och sjuksköterskor. Alla har utbildats för att arbeta med telefonrådgivning för personer med alkoholproblem och anhöriga. Alkohollinjen är öppen måndag-torsdag kl och fredag kl De som vill ha flera kontakter med Alkohollinjen kan välja mellan att ringa själva eller att bli uppringda av en rådgivare på tid de kommit överens om. Personer som behöver annat eller mer omfattande stöd än vad Alkohollinjen kan ge erbjuds hänvisning till sådan verksamhet. Kerstin Damström Thakker, tfn e-post 8

9 Community readiness Community readiness är ett verktyg för att mäta beredskapen eller förändringsbenägenheten i en verksamhet vid utveckling och implementering av hälsofrämjande eller sjukdomsförebyggande insatser. Graden av förändringsbenägenhet bedöms genom telefonintervjuer med utvalda nyckelpersoner. Verktyget kan utöver att mäta förändringsbenägenheten hjälpa till att identifiera resurser, vilka arbetsinsatser som är lämpliga samt identifiera hinder. Folkhälsoplanerare, preventionssamordnare, brottsförebyggare eller motsvarande tjänstemän som ansvarar för planering av folkhälsoinsatser på kommunal eller regional nivå. Intervjuer med utvalda nyckelpersoner i verksamheten Konsultativt stöd i det efterkommande arbetet med att öka verksamhetens förändringsbenägenhet Uppföljningsintervjuer för att följa utvecklingen eller utvärdera det pågående arbetet Mårten Åhström. tfn e-post Kort informationsfilm Hälsokonsekvensbedömning Hälsokonsekvensbedömningar (HKB) syftar till att ge beslutsfattare kunskap om de samlade hälsoeffekterna av ett politiskt beslut. En viktig länk i ett systematiskt folkhälsoarbete är att systematiskt värdera de potentiella positiva och negativa hälsokonsekvenser, av en föreslagen policy, ett program, en plan eller ett projekt. Politiker och tjänstemän i landsting, kommuner och andra organisationer. Kortare föreläsningar om HKB, dess syfte och användningsområde Halv- eller heldagsutbildning i Hälsokonsekvensbedömningar med teoretisk genomgång och praktisk övning i metoden Konsultativt stöd i genomförandet av HKB i ett beslutsärende Mårten Åhström. tfn e-post 9

10 Jämlikhetsverktyg Syftet med verktyget är att vara till hjälp att bevaka jämlikhetsperspektivet då insatser som kan påverka människors hälsa planeras, eller nyligen har startat. Jämlikhetsverktyget kan hjälpa till att medvetandegöra hur den planerade insatsen påverkar hälsan i olika grupper i befolkningen och hur den strategi som används påverkar hälsoskillnader som råder. Det ger också information om hur den planerade insatsen kan kompletteras eller utvecklas för att främja jämlikhet i hälsa i befolkningen samt belyser insatsens långsiktighet och betydelsen av uppföljning samt feedback till politiker, och berörda tjänstemän. Politiker och tjänstemän som ansvarar för planering av folkhälsoinsatser på kommunal eller regional nivå. Kort informationsfilm Föreläsning om att arbeta för att planera för en jämlik hälsa och bakgrundsfaktorer som kan leda oss till en mer jämlik hälsa. Föreläsning med fokus på praktiska exempel från hur jämlikhetsverktyget använts i Nynäshamns kommun samt viss teori om jämlikhet och jämlik hälsa. Halv- eller heldagsutbildning i Jämlikhetsverktyget med tillhörande checklista. Teoretisk genomgång och praktisk övning i verktyg och checklista. Konsultativt stöd i projektplaneringen för att få ett tydligare jämlikhetsperspektiv. Mårten Åhström. tfn e-post Mall för utvärderingsstöd Syftet med mallen är att ge stöd vid uppföljning av folkhälsosatsningar genom att hjälpa till att skapa en struktur samt ge stöd till användandet av indikatorer för det folkhälsoarbete som bedrivs. Mallen fylls i digitalt och den säkerställer också att perspektivet jämlikhet i hälsa beaktas i uppföljningen. Folkhälsoplanerare, preventionssamordnare, brottsförebyggare eller motsvarande tjänstemän som ansvarar för planering av folkhälsoinsatser på kommunal eller regional nivå. Konsultativt stöd i planeringen av en uppföljning/utvärdering samt stöd under genomförandet. Avdelningen för tillämpat folkhälsoarbete går igenom ifylld mall och ger skriftlig feedback på upplägg av utvärdering, förslag på indikatorer och förslag på hur man kan gå vidare för att göra en bra utvärdering. Mårten Åhström. tfn e-post Kort informationsfilm 10

11 Checklista för folkhälsoarbete och folkhälsoprocesser Materialet är uppdelat i fyra delar: att planera, att genomföra, att följa upp och utvärdera, samt att beskriva folkhälsoarbete. För varje del ges rekommendationer om hur arbetet kan dokumenteras. Checklistan är att betrakta som en bruttolista att välja lämpliga delar av. Den kan också fungera som ett stöd till den digitala processbeskrivningsmall som presenteras nedan och som stöd för den som är ny i projektledarrollen. Kort informationsfilm Projektledare, folkhälsoplanerare, preventionssamordnare, brottsförebyggare eller motsvarande tjänstemän som ansvarar för planering av folkhälsoinsatser på kommunal eller regional nivå. Utbildning och workshop i användandet av checklistan Utbildning i projektledarrollen Jenny Sydhoff, tfn e-post Processbeskrivning av folkhälsoarbete En processbeskrivning görs för att förstå olika skeenden i arbetet och för att kunna dra lärdom inför kommande uppgifter, såväl enskilt som i en arbetsgrupp. Processbeskrivningsmallen är datorbaserad och tänkt att användas för systematisk beskrivning av folkhälsoarbete. Mallen är indelad i tre områden: planering, genomförande och uppföljning och kan användas för processbeskrivning, reflektion enskilt eller i grupp, kvalitetssäkring, uppföljning, utvärdering och avrapportering. Den kan användas i sin helhet eller i lämpliga delar, efter ifyllarens behov. Projektledare, folkhälsoplanerare, preventionssamordnare, brottsförebyggare eller motsvarande tjänstemän som ansvarar för planering av folkhälsoinsatser på kommunal eller regional nivå. Utbildning och workshop i användandet av mallen Utbildning i projektledarrollen För närmare beskrivning av utbildningen se sidan 22. Jenny Sydhoff, tfn e-post Kollegial granskning Peer review Kollegial granskning bygger på att utvärdering och systematisk analys utförs av en granskningsgrupp som arbetar inom verksamhet liknande den som granskas. Den lärandeprocess som hänger samman med att granska stannar då hos de som är verksamma, istället för hos forskare eller inhyrda konsulter. Metoden är uppbyggd som en granskningscykel i elva steg som följer varandra. Alla granskningar behöver inte gå igenom exakt samma mönster. Processen ska främst ses som rådgi- vande och icke kontrollerande. Kollegial granskning kan användas för folkhälsoarbete inom landsting, kommuner eller andra organisationer. Projektledare, folkhälsoplanerare, preventionssamordnare, brottsförebyggare eller motsvarande tjänstemän som ansvarar för planering av folkhälsoinsatser samt politiker på kommunal eller regional nivå. Utbildning och workshop i användandet av metoden Jenny Sydhoff, tfn e-post 11

12 Uppdragsutbildningar Kursnamn: Vägledande samspel, vägledarutbildning Vem ska gå kursen: Personal inom förskola, skola, socialtjänst eller barnhälsovård. Kursens syfte: Att skapa förståelse för betydelsen av ett positivt samspel samt ge kunskap om hur man kan arbeta för att stärka och vägleda föräldrar i samspelet med sina barn. Kursens mål: Deltagarna ska efter avslutad utbildning: känna till fördelarna med ett positivt samspel enligt Vägledande samspel. öka sin analysförmåga av samspel mellan vuxna och barn med hjälp av de tre dialogerna. öka sin förmåga att uppmärksamma och svara på barnens behov. kunna bredda föräldrarnas erfarenhet så att de kan få bättre inlevelse och empati med barnen. Kursupplägg: Teori i form av kortare föreläsningar och presentationer. Praktiska övningar och reflektion kring den egna praktiken. Observation av den egna praktiken genom videoinspelning. Hemuppgifter Kursinnehåll: 1. Bärande komponenter enligt Vägledande samspel. 2. Teoretisk bakgrund och aktuell utvecklingspsykologi. 3. Uppmärksammande av lyhördhet och de sju principerna för att utveckla lyhördhet. 4. Visning av egna och andras inspelade videos av samspel mellan vuxna och barn. 5. Uppleva och diskutera gränserna mellan privat, personlig eller professionell förmedling. 6. Egen kulturanalys. Varifrån kommer jag och vad innebär det för samspelet med barn? 7. Metodhandledning med koppling till det egna vardagsarbetet. Omfång i tid: 4 dagar grundutbildning samt 20 timmar metodhandledning efter avslutad kurs. Antal platser: 15 Förkunskaper: Inga Kontaktperson: Lene Lindberg, tfn , e-post Fia Simon, tfn , e-post Iréne Sundelin, tfn , e-post 12

13 Kursnamn: Vägledande samspel, vägledarutbildning med inriktning mot etniska minoriteter Vem ska gå kursen: Personal inom barnhälsovård, öppen förskola eller socialtjänst, där föräldragruppsverksamhet förekommer och där det finns ett behov av att grupperna hålls på föräldrarnas modersmål. Kursens syfte: Att skapa förståelse för betydelsen av ett positivt samspel samt ge kunskap om hur man kan arbeta för att stärka och vägleda föräldrar med annat modersmål i samspelet med sina barn. Kursens mål: Deltagarna ska efter avslutad utbildning: känna till fördelarna med ett positivt samspel enligt Vägledande samspel. öka sin analysförmåga av samspel mellan vuxna och barn med hjälp av de tre dialogerna. öka sin förmåga att uppmärksamma och svara på barnens behov. kunna bredda föräldrarnas erfarenhet så att de kan få bättre inlevelse och empati med barnen. känna sig bekväma med att rekrytera till och hålla föräldragrupp tillsammans med tolk. Kursupplägg: Teori i form av kortare föreläsningar och presentationer. Praktiska övningar och reflektion kring den egna praktiken. Observation av den egna praktiken genom videoinspelning. Hemuppgifter Kursinnehåll 1. Bärande komponenter enligt Vägledande samspel. 2. Teoretisk bakgrund och aktuell utvecklingspsykologi. 3. Uppmärksammande av lyhördhet och de sju principerna för att utveckla lyhördhet. 4. Visning av egna och andras inspelade videos av samspel mellan vuxna och barn. 5. Uppleva och diskutera gränserna mellan privat, personlig eller professionell förmedling. 6. Egen kulturanalys. Varifrån kommer jag och vad innebär det för samspelet med barn? 7. Metodhandledning med koppling till det egna vardagsarbetet 8. Erfarenheter av att rekrytera till och hålla föräldragrupp tillsammans med tolk. Omfång i tid: 5 dagar grundutbildning samt 20 timmar metodhandledning efter avslutad kurs. Antal platser: 15 Förkunskaper: Inga Kontaktperson: Lene Lindberg, tfn , e-post Fia Simon, tfn , e-post Iréne Sundelin, tfn , e-post 13

14 Kursnamn: Vägledande samspel, handledarutbildning Vem ska gå kursen: Personal inom förskola, skola, socialtjänst eller barnhälsovård. Kursens syfte: Att utbilda utbildare i Vägledande samspel på den egna arbetsplatsen och ge stöd i arbetet med att utveckla en strategi för vidmakthållande. Kursens mål: Deltagarna ska efter avslutad utbildning: öka sin förmåga att uppmärksamma och svara på kursdeltagarnas behov. få en känsla för hur olika pedagogiska inslag kan användas. få en känsla för hur Vägledande samspel kan kombineras med annat värdegrundsarbete. känna till principerna för implementering i enlighet med Vägledande samspel. stärkas i tilltron till den egna förmågan att vara utbildare i Vägledande samspel. Kursupplägg: Teori i form av kortare föreläsningar och presentationer. Observation av den egna praktiken genom videoinspelning. Praktiska uppgifter och reflektion över den egna praktiken. Hemuppgifter i enlighet med rollen som pedagog och för att stärka implementeringen, samt återföring och feedback. Kursinnehåll 1. Bärande komponenter i ett positivt samspel på ett utvidgat sätt. 2. Fördjupning av den teoretiska bakgrunden med koppling till aktuell utvecklingspsykologi. 3. Fördjupning av de sju principerna för att utveckla lyhördhet. 4. Uppleva och diskutera skillnaderna mellan video, skriftliga uppgifter och rollspel. 5. Metodhandledning med koppling till egen genomförd utbildning i Vägledande samspel. 6. Fördjupning av principerna för implementering och att ge stöd till chefer. Omfång i tid: 3 dagar grundutbildning samt regelbundna nätverksträffar Antal platser: 15 Förkunskaper: Utbildad vägledare I Vägledande samspel Kontaktperson: Lene Lindberg, tfn , e-post Fia Simon, tfn , e-post Iréne Sundelin, tfn , e-post 14

15 Kursnamn: Unplugged Vem ska gå kursen: Lärare, årskurs 7-9 som undervisar i livskunskap eller ANT (alkohol, narkotika och tobak). Kursens syfte: Att ge lärare kunskap och färdigheter för att leda ett skolbaserat drogpreventionsprogram. Kursens mål: Deltagarna ska efter avslutad utbildning ha insikt i programmets undervisningsmetodik och erfarenhet av olika övningsmoment. Kursupplägg: Teori i form av kortare föreläsningar och presentationer. Praktiska gruppövningar, i form av uppgifter och aktiviteter från Unplugged programmet. Kursinnehåll 1. Introduktion till Unpluggeds bakgrund och forskningsresultat från den Europiska studien. 2. Genomgång av de tolv lektionerna. Omfång i tid 2,5 dagar, uppdelat på två heldagar och en halvdagsuppföljning 3-6 månader efter avslutad ut bildning. Antal platser: 20 Förkunskaper: Pedagogisk utbildning och erfarenhet av att undervisa ungdomar. Kontaktperson: Charlotte Jansson, tfn , e-post 15

16 Kursnamn: SOTIS (Samtal om Tobak I Skolan) Vem ska gå kursen: Skolsköterskor på högstadiet och gymnasiet. Kursens syfte: Underlätta det tobakspreventiva arbetet inom elevhälsan genom strukturerade samtal. Kursens mål Deltagarna ska efter avslutad utbildning: Ha en fördjupad förståelse för SOTIS manualen och dess upplägg. Kursupplägg: Teori, i form av kortare föreläsningar och presentationer. Praktiska övningar i form av rollspel. Kursinnehåll Aktuella fakta inom tobak och ungdomar. Resultat från en svensk kontrollerad studie där SOTIS tillämpats på 20 högstadieskolor. Genomgång av SOTIS metoden. Omfång i tid: 1 dag Antal platser: 20 Förkunskaper: Inga men fördelaktigt med kunskap i Motiverande samtal. Kontaktperson: Charlotte Jansson, tfn , e-post 16

17 Kursnamn: DISA, grupphandledarutbildning (steg 2) Vem ska gå kursen: Kursen vänder sig till dig som har utbildats i DISA-metoden (steg 1) och nu önskar få utbildning för att själv utbilda DISA- gruppledare. Kursens syfte: Att utveckla praktiska färdigheter i att utbilda personal i DISA- metoden. Kursens mål: Deltagarna ska efter avslutad utbildning: öka sin medvetenhet om sitt eget och andras sätt att lära sig. utveckla sin egen presentationsteknik. Kursupplägg: Teori, i form av kortare föreläsningar och presentationer. Praktiska övningar, i form av pedagogiska tekniker och förhållningssätt. Grupparbeten Hemuppgifter mellan utbildningsdagarna Omfång i tid: 3 dagar samt 3 handledningstillfällen. Antal platser: 20 Förkunskaper: Erfarenhet av att leda DISA-grupper samt kognitiv- och/eller pedagogiskutbildning. Kontaktperson: Viktoria Jonze, tfn , e-post 17

18 Kursnamn: Motiverande samtal (MI), grundutbildning Vem ska gå kursen: Personal inom primärvård, elevhälsa, ungdomsmottagning, socialtjänst. Kursens syfte: Att ge kursdeltagarna en introduktion till begrepp och verktyg i MI, samt att de mer självständigt ska kunna använda dessa i sitt patient/klientarbete. Kursens mål: Efter avslutad utbildning ska deltagarna praktiskt kunna använda sig av MI i sitt ordinarie arbete. Kursupplägg: Teori varvas med upplevelsebaserade övningar. Kodning och utskrift av ett MI-samtal för att se hur mycket MI som tillämpas. Kursinnehåll: 1. Historia 2. MI-anda och principer. 3. Kommunikationsfärdigheter 4. Känna igen, locka fram & förstärka förändringsprat. 5. Verktyg och strategier. 6. Gruppövningar 7. Observationer av den egna praktiken. Omfång i tid: 4 dagar, uppdelat enligt modellen under en fyra månaders period. Antal platser: 20 Förkunskaper: Inga Kontaktperson: Karin Schloss, tfn , e-post 18

19 Kursnamn: Motiverande samtal (MI), fördjupningsutbildning Vem ska gå kursen: Personal inom primärvård, elevhälsa, ungdomsmottagning, socialtjänst. Kursens syfte: Att fördjupa deltagarnas kunskaper och färdigheter i MI samt lägga till nya perspektiv. Kursens mål: Efter avslutad utbildning ska deltagarna ha en fördjupad förståelse av MI i teori och praktik. Kursupplägg: Teori varvas med upplevelsebaserade övningar och demonstrationer. Kodning och utskrift av ett MI-samtal. Kursinnehåll 1. Förändringsyttranden att utveckla förmågan att locka fram, bekräfta och förstärka dessa. 2. Vad kan utlösa motstånd och hur bemöter vi det. 3. Stabiliserande och drivande reflektioner. 4. Egna erfarenheter av MI. Omfång i tid: 2 dagar Antal platser: 20 Förkunskaper: Grundutbildning i MI Kontaktperson: Astri Brandell Eklund, tfn , e-post 19

20 Kursnamn: EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale) Vem ska gå kursen: Personal inom barnhälsovården. Kursens syfte: Att öka kunskapen om användandet av metoden i praktiken. Kursens mål: Deltagaren ska öka sin kunskap om EPDS och användandet av metoden inom ramen för sin yrkesroll. (Förhållningssätt och samtalsmetodik är grunden i utbildningen.) Kursupplägg: Användandet av metoden. Praktiska övningar i form av rollspel. Videofilmning av samtal. Kursinnehåll 1. Introduktion till EPDS och forskningen bakom metoden. 2. Fördjupad kunskap om depression och andra psykiatriska diagnoser. 3. Samtalsmetodiken lyssnande samtal. Omfång i tid: 3 dagar utspridda med 3-4 veckors mellanrum, 15 timmars handledning under sex månader efter avslutad utbildning. Uppföljning sex månader efter avslutad handledning. Antal platser: 20 Förkunskaper: Inga Kontaktperson: Fia Simon, tfn , e-post 20

MI inom hälso- och sjukvård och vid Alkohol och Sluta Röka linjerna

MI inom hälso- och sjukvård och vid Alkohol och Sluta Röka linjerna Samtal vid vägval MI inom hälso- och sjukvård och vid Alkohol och Sluta Röka linjerna Astri Brandell Eklund, specialist i allmänmedicin, medlem i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers) Statens

Läs mer

DISA din inre styrka aktiveras

DISA din inre styrka aktiveras DISA din inre styrka aktiveras En länsövergripande utbildningssatsning för ungas psykiska hälsa Ifrågasätta Förebygga Medvetandegöra 1 Innehåll 1. Bakgrund... 3 2. Beskrivning... 3 2.1 DISA-metoden...

Läs mer

Hälsokommunikatörsutbildning 2010. Beskrivning och uppföljning. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011:5

Hälsokommunikatörsutbildning 2010. Beskrivning och uppföljning. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011:5 Hälsokommunikatörsutbildning 2010 Beskrivning och uppföljning Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011:5 1 Karolinska Institutets folkhälsoakademi (KFA) etablerades den 1 januari 2009 i samband med

Läs mer

Utbildningspaket 2014

Utbildningspaket 2014 Utbildningspaket 2014 Utbildningarna vänder sig till yrkesverksamma inom kommun och landsting som i sin yrkesroll träffar föräldrar med kognitiva svårigheter eller deras barn. Det kan vara yrkesverksamma

Läs mer

Motiverande samtal (MI)

Motiverande samtal (MI) Motiverande samtal (MI) Användningsområden och tillämpningsformer Teori, praktik och spridning Astri Brandell Eklund, specialist i allmänmedicin, medlem i MINT Statens Folkhälsoinstitut & Stockholms läns

Läs mer

Enkla råd/tobak. Margareta Pantzar, psykolog Samordnare och sakkunnig i tobaksprevention FFoU-enheten, Primärvården, Landstinget I Uppsala län

Enkla råd/tobak. Margareta Pantzar, psykolog Samordnare och sakkunnig i tobaksprevention FFoU-enheten, Primärvården, Landstinget I Uppsala län Enkla råd/tobak Margareta Pantzar, psykolog Samordnare och sakkunnig i tobaksprevention FFoU-enheten, Primärvården, Landstinget I Uppsala län Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Läs mer

Programfolder 2014. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund. www.halsokallanfyrbodal.se

Programfolder 2014. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund. www.halsokallanfyrbodal.se Programfolder 2014 En resurs för personal som arbetar med barns och ungas hälsa samt rättigheter. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund www.halsokallanfyrbodal.se Hälsokällan - en verksamhet

Läs mer

Barn som är närstående

Barn som är närstående Barn som är närstående VÄGLEDNING OCH ANSVARSNIVÅER FÖR VERKSAMHETSANPASSADE RUTINER FÖR INFORMATION, RÅD OCH STÖD Vägledning vill ge underlag och inspiration till utveckling av rutiner för det vardagliga

Läs mer

Max18skolan årskurs 4-6. Hälsa

Max18skolan årskurs 4-6. Hälsa Max18skolan Tema SYFTE Med detta material vill Barnombudsmannen ge elever kunskap om och insikt i att alla barn har rätt att må bra och har rätt till vård och hjälp om de blir sjuka eller skadar sig. Genom

Läs mer

Halvtid i implementeringsprojektet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Halvtid i implementeringsprojektet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Halvtid i implementeringsprojektet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Hälso- och sjukvården bör erbjuda patienter: Levnadsvana Rökning Åtgärd Kvalificerat rådgivande samtal Riskbruk av alkohol Rådgivande

Läs mer

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Det övergripande målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Vad är folkhälsa? Folkhälsa

Läs mer

Instruktion till särskilt utvalda utbildare

Instruktion till särskilt utvalda utbildare Instruktion till särskilt utvalda utbildare Det här är en instruktion till dig som ska ge utbildning och färdighetsträning i bedömning och behandling av depression och värdera och hantera självmordsrisk

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Max18skolan Gymnasiet. Hälsa

Max18skolan Gymnasiet. Hälsa Max18skolan Tema SYFTE Med detta material vill Barnombudsmannen ge elever kunskap om och insikt i att alla barn har rätt att må bra och har rätt till vård och hjälp om de blir sjuka eller skadar sig. Genom

Läs mer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Slutförslag 2012-02-02 Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden

Läs mer

Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Regional Levnadsvanedag för fysioterapeuter och dietister, Skövde 14 11 06 WHO konferens i Ottawa

Läs mer

Kollegial granskning. Peer review en metod för utvärdering och systematisk analys i en lärandeprocess

Kollegial granskning. Peer review en metod för utvärdering och systematisk analys i en lärandeprocess Kollegial granskning Peer review en metod för utvärdering och systematisk analys i en lärandeprocess Rapport från Samhällsmedicin, ISSN 1402 3423 2003:2 (Aff) Uppdaterad 2007, Centrum för folkhälsa Stockholm

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

NYA BHV-PROGRAMMET 2015

NYA BHV-PROGRAMMET 2015 NYA BHV-PROGRAMMET 2015 VARFÖR? Styrande dokument borttagna Olika i landet Ny kunskap Ökade krav på evidens VILKA? Socialstyrelsen Landets BHV-enheter + specialister Rikshandboken Arbetsgrupper professionen

Läs mer

IMR-programmet. sjukdomshantering och återhämtning. 1 projektet Bättre psykosvård

IMR-programmet. sjukdomshantering och återhämtning. 1 projektet Bättre psykosvård IMR-programmet sjukdomshantering och återhämtning 1 projektet Bättre psykosvård 2 Vad är IMR-programmet? IMR-programmet är ett utbildningsprogram för den som har en psykisk sjukdom. Genom att lära sig

Läs mer

Efterfrågad kompetens. Hälsovetare. HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa

Efterfrågad kompetens. Hälsovetare. HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa Efterfrågad kompetens Hälsovetare HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa HälsoAkademikerna och SRAT Juni 2013 Foto: Istock, Colourbox. Illustration:

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer

Kvalitetssäkring av hälsofrämjande och förebyggande arbete

Kvalitetssäkring av hälsofrämjande och förebyggande arbete Kvalitetssäkring av hälsofrämjande och förebyggande arbete SFAM.Q 24.10.2007 Ingrid Eckerman, dl, MPH Riitta Ekbom, dsk, student NHV Folkhälsoenheten i Nacka www.slso.sll.se/nackafolkhalsa Biverkningar?

Läs mer

Information- Slutrapport kollegialt lärande

Information- Slutrapport kollegialt lärande Bengt Larsson - unbl01 E-post: bengt.larsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-08-13 Dnr: 2012/530-BaUN-027 Barn- och ungdomsnämnden Information- Slutrapport kollegialt lärande Ärendebeskrivning

Läs mer

UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING

UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING Ett miniprojekt utifrån ESL:s utbildningsmaterial i Näckrosprojektets intention att arbeta över gränserna kommun och landsting. Miniprojektet

Läs mer

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Socialstyrelsens uppföljning av riktlinjerna Följer landstingen och hälso- och sjukvården socialstyrelsens nationella

Läs mer

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM 1 Innehåll Förord 4 Ett folkhälsoprogram för Gävleborg 6 Målet är god och jämlik hälsa 7 Folkhälsoprogrammet i ett sammanhang

Läs mer

Implementeringens svåra konst Om implementering utgiven av Socialstyrelsen 2012

Implementeringens svåra konst Om implementering utgiven av Socialstyrelsen 2012 Implementeringens svåra konst Om implementering utgiven av Socialstyrelsen 2012 Med kunskap om implementering genomförs i genomsnitt 80 procent av planerat förändringsarbete efter tre år. Utan sådan kunskap

Läs mer

Hälsoinriktad hälso- och sjukvård

Hälsoinriktad hälso- och sjukvård Hälsoinriktad hälso- och sjukvård Maria Bjerstam Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning 6205 5 1 Hälsans bestämningsfaktorer 2 Implementering The story Någon får en idé om en ny metod

Läs mer

Programfolder 2015. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund. www.halsokallanfyrbodal.se

Programfolder 2015. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund. www.halsokallanfyrbodal.se Programfolder 2015 En resurs för personal som arbetar med barn och unga En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund www.halsokallanfyrbodal.se Vårt uppdrag barnens bästa Så här arbetar vi Hälsokällan

Läs mer

Maria Rankka Leg. tandläkare 2009-11-12

Maria Rankka Leg. tandläkare 2009-11-12 Maria Rankka Leg. tandläkare 2009-11-12 Tobaksavvänjning - utbud Samverkan lönar sig SRL finns tillgänglig 51 timmar/vecka Flera aktörer kan stötta på olika vis Karolinska Institutets folkhälsoakademi

Läs mer

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekuddens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Niklas Brånn Vår vision Ekuddens

Läs mer

Sveriges elva folkhälsomål

Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål En god hälsa för hela befolkningen Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Målområdena omfattar de bestämningsfaktorer som har

Läs mer

Krukis motivation och behandling

Krukis motivation och behandling Krukis motivation och behandling KVALITETSUTVECKLING AV MOTIVERANDE SAMTAL Elizabeth Hjälmarstedt verksamhetsledare Jonas Rengensjö projektledare MI The Capital of Scandinavia Krukis som bas för förändringsarbete

Läs mer

Tobaksbruk. 2,3 miljoner. Ca 19 tusen

Tobaksbruk. 2,3 miljoner. Ca 19 tusen Tobaksbruk 2,3 miljoner Ca 19 tusen Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, Statens folkhälsoinstitut 2011 Dagligrökning 16-84 år nationellt 2 Vilka är det då som röker? Utbildningsnivå,

Läs mer

Rekommendationer för Fysisk aktivitet på recept FaR till barn och ungdomar i SLL

Rekommendationer för Fysisk aktivitet på recept FaR till barn och ungdomar i SLL Rekommendationer för Fysisk aktivitet på recept FaR till barn och ungdomar i SLL Ing-Mari Dohrn och Ann Hafström Bakgrund I Stockholms läns landsting finns sedan 1 januari 2007 riktlinjer för Fysisk aktivitet

Läs mer

LEVNADSVANEDAG FÖR PSYKIATRIN. Västra Götalandsregionen

LEVNADSVANEDAG FÖR PSYKIATRIN. Västra Götalandsregionen LEVNADSVANEDAG FÖR PSYKIATRIN Västra Götalandsregionen 2014-10-31 www.drf.nu Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder och dess betydelse inom psykiatrin 8.30-9.00 Registrering

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun

Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun Sidan 1 av 6 Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun Parter Lokalpolisområde Östhammar och Östhammars kommun. Trygg i Östhammars Kommun (TRÖ) Det lokala brottsförebyggande rådet, Trygg i Östhammars

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Handledning till metoderna som använts i Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande

Läs mer

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 1 FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 S STRUKTUR K APITEL 5 FRÄMJANDE ARBETE K APITEL 6 FÖREBYGGANDE ARBETE K APITEL 7 UPPTÄCKA

Läs mer

Max18skolan Gymnasiet. Utbildning

Max18skolan Gymnasiet. Utbildning Max18skolan Tema SYFTE Med detta material vill Barnombudsmannen ge elever kunskap om och insikt i att alla barn har rätt till utbildning, att alla barn har samma rättigheter och att ingen får bli diskriminerad

Läs mer

Folkhälsoplan 2014-2015

Folkhälsoplan 2014-2015 Folkhälsoplan 2014-2015 Antagen av folkhälsorådet den 26 februari 2014, 5 Inledning En av de stora strategiska utmaningar som Sverige står inför är att stimulera en god hälsa på lika villkor. Folkhälsoarbete

Läs mer

Erfarenheter från det Nationella skadeförebyggande programmets besök i de svenska Säkra och trygga kommunerna

Erfarenheter från det Nationella skadeförebyggande programmets besök i de svenska Säkra och trygga kommunerna Erfarenheter från det Nationella skadeförebyggande programmets besök i de svenska Säkra och trygga kommunerna BAKGRUND OCH SYFTE Under 2003 genomförde det Nationella skadeförebyggande programmet (SFP)

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder?

Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Rubrik Iréne Nilsson Carlsson 2014-03-13 De nationella riktlinjerna 2014-03-13 2 Inriktning

Läs mer

Evidensbaserad praktik

Evidensbaserad praktik positionspapper Evidensbaserad praktik i socialtjänst och hälso- och sjukvård Förord För att klienter, brukare och patienter ska få tillgång till bästa möjliga vård och omsorg och för att välfärdsresurser

Läs mer

Innehåll. Övergripande kompetensdefinition 3. Delmål 7

Innehåll. Övergripande kompetensdefinition 3. Delmål 7 Psykiatri Innehåll Övergripande kompetensdefinition 3 Definition av kompetensområdet 3 Kompetenskrav 3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens 3 Kompetenskrav för kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens

Läs mer

Välkomna! Till lärandeseminarium 2 om första linjens insatser till barn och unga med psykisk ohälsa

Välkomna! Till lärandeseminarium 2 om första linjens insatser till barn och unga med psykisk ohälsa Välkomna! Till lärandeseminarium 2 om första linjens insatser till barn och unga med psykisk ohälsa Tema- barn med koncentrationssvårigheter, barn som tänker annorlunda Lycksele 17.1 2012 Umeå 3.2 2012

Läs mer

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans Vårdutbildningar som leder till arbete Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Svensk Vård & Kompetensutveckling vardkompetens@svok.se

Läs mer

Vägledning för Elevhälsan

Vägledning för Elevhälsan Vägledning för Elevhälsan Med guide Ett elevärendes gång 1 Vägledning för Elevhälsan Följande skrift är en vägledning till Rektorer och Elevhälsoteam i elevhälsoarbetet. Skriften är en sammanfattning,

Läs mer

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barn till föräldrar med allvarlig somatisk sjukdom Att implementera lagen inom vuxensomatisk vård Neurologiska klinikens arbete med rutiner

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

Effectiveness Consultants kursprogram

Effectiveness Consultants kursprogram Effectiveness Consultants kursprogram vår utbildningsfilosofi Varje människa har utrustats med en unik förmåga att använda sina egna upplevelser och erfarenheter som en källa till inlärning och fördjupade

Läs mer

Robertsfors folkhälsopolitiskt program

Robertsfors folkhälsopolitiskt program Robertsfors folkhälsopolitiskt program 2014-2016 Innehåll 1. Varför behövs ett folkhälsopolitiskt program... 1 2. Hållbar utveckling och folkhälsa... 1 3. Vilket är målet för folkhälsoarbete i Sverige

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Program för bättre hälsa

Program för bättre hälsa Program för bättre hälsa Mål Strategier Åtgärder Program för bättre hälsa Program för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete antogs av landstingsfullmäktige 2010-06-22 och anger riktlinjer för

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Hur når vi individer som lever i en socioekonomisk svår situation som har problem på grund av en ohälsosam livsstil?

Hur når vi individer som lever i en socioekonomisk svår situation som har problem på grund av en ohälsosam livsstil? Hur når vi individer som lever i en socioekonomisk svår situation som har problem på grund av en ohälsosam livsstil? Tobaksmottagningen Hälsopedagog Dipl tobaksterapeut Leg barnmorska MI tränare (Lärare

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE för Montessoriförskolan Villa Caprifol

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE för Montessoriförskolan Villa Caprifol 1 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för Montessoriförskolan Villa Caprifol Rev. 2015 03 09 Maria Montessori, som i början av 1900-talet utvecklade Montessoripedagogiken, hade en vision

Läs mer

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 Total svarsfrekvens 66,3% (69/104) Vad tyckte du om dagen som helhet? Namn Antal % A. Mycket bra 36 52,2 B. Bra 32 46,4 C. Mindre bra

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Psykologer för Mödra- och barnhälsovården i Västra Götalandsregionen Foto: Viktoria Svensson Reviderad version Augusti 2011 Följande dokument har arbetats fram för att beskriva psykologfunktionen,

Läs mer

Tobaksfri i samband med operation. En samverkan mellan Närsjukvården och ortopedkliniken på Hallands sjukhus Halmstad

Tobaksfri i samband med operation. En samverkan mellan Närsjukvården och ortopedkliniken på Hallands sjukhus Halmstad Tobaksfri i samband med operation En samverkan mellan Närsjukvården och ortopedkliniken på Hallands sjukhus Halmstad Projektledare David Chalom Processledare Marie-Louise Norberg Tobakspreventiv enhet

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1)

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1) KAROLINSKA INSTITUTET STOCKHOLM UTBILDNINGSPLAN Specialistutbildning för sjuksköterskor Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1) Graduate Diploma in Psychiatric Care Specialist Nursing I 60 ECTS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Inbjud gästföreläsare och diskussionspartners. Kartläggning och planering av hälsoarbetet på skola

Inbjud gästföreläsare och diskussionspartners. Kartläggning och planering av hälsoarbetet på skola Starta en cirkel Starta en studiecirkel kring Hitta Stilen och boken Uppdrag hälsa! Det här är ett förslag till hur man kan lägga upp en studiecirkel för skolans personal med boken Uppdrag hälsa som huvudbok.

Läs mer

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag Anna Sandell, Psykolog i förskola/skola Stenungsunds kommun Ordf. Psifos Vägledning för Elevhälsan Samarbete mellan Skolverket

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

Folkhälsoprogrammet, 180 högskolepoäng

Folkhälsoprogrammet, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 Programkod: GKV01 Folkhälsoprogrammet, 180 högskolepoäng Program on Public Health, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

HÄLSOVÅRD. Ämnets syfte

HÄLSOVÅRD. Ämnets syfte HÄLSOVÅRD Ämnet hälsovård är tvärvetenskapligt och har sin grund i hälsovetenskap, medicin, vårdvetenskap och pedagogik. I ämnet behandlas hälsa, förebyggande och hälsovårdande arbete samt vanligt förekommande

Läs mer

Kurser och aktiviteter

Kurser och aktiviteter Kurser Autismcenter för barn & ungdom Våren 2011 Autismcenter för barn & ungdom Stadshagsvägen 7, 1 tr. Kurser och aktiviteter 1. BAS-KURS OM AUTISM 2. PÅ SPÅRET - FÖRDJUPAD BAS-KURS 3. KOMMUNIKATION I

Läs mer

Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016

Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 I Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 KURSLEDARE Är du intresserad av fördjupade kunskaper om ätstörningar? Denna kurs ger dig möjlighet att

Läs mer

Projekt Västkompetens Yvonne Andersson - projektledare

Projekt Västkompetens Yvonne Andersson - projektledare Projekt Västkompetens Yvonne Andersson - projektledare Besöksadress: Skärgårdsgatan 4, 414 58 Göteborg Telefon: 076 118 93 63 E-post: yvonne.ma.andersson@vgregion.se INBJUDAN TILL UTBILDNING! Projekt Västkompetens

Läs mer

Barnets rättigheter - från teori till praktik

Barnets rättigheter - från teori till praktik Barnets rättigheter - från teori till praktik 18 september - 11 december 2013 Dokumentation Tillfälle 1-18 september Börja nu Sluta aldrig diskutera Definiera gemensamma begrepp på er arbetsplats Om man

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Mörbylånga kommun

Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Mörbylånga kommun 1 (9) Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Mörbylånga kommun Fastställd av referensgruppen, våren 2012 2 (9) Vision Vår vision En tobaksfri framtid i Mörbylånga kommun innebär att ingen av kommande generationer

Läs mer

Projektplan för utvidgning av FaR, Värnamo kommun

Projektplan för utvidgning av FaR, Värnamo kommun REGION JÖNKÖPINGS LÄN I SAMVERKAN MED VÄRNAMO KOMMUN Projektplan för utvidgning av FaR, Värnamo kommun från FaR till Hälsocenter Styrgruppen, FaR Värnamo 2015-03-17 Projektplanen innefattar förslag på

Läs mer

Evidensbaserad praktik, implementering och webbstöd

Evidensbaserad praktik, implementering och webbstöd Evidensbaserad praktik, implementering och webbstöd Ulrika Bergström Jag vidarebefordrar presentationen men då utan bilder som kan vara skyddade av upphovsrätten MÅLSÄTTNING Evidensbaserad praktik i hälso-

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet Utbildning Kompetensutveckling är ett av våra viktigaste verktyg för att få den mänskliga faktorn att arbeta för oss. Previa erbjuder utbildningsinsatser som bidrar till att effektivisera er organisation,

Läs mer

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 HSN 1004-0379 HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 2010-10-29 Innehållsförteckning Syfte... 3 Inriktningsmål... 3 Delmål... 3 Hur kan vi som arbetar i HSN-förvaltningen bidra

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Välkomna! Ungas psykiska hälsa

Välkomna! Ungas psykiska hälsa Välkomna! Ungas psykiska hälsa Psykisk ohälsa hos unga 1 av 4 drabbas Fysisk ohälsa Psykisk ohälsa 2 av 5 pojkar och 3 av 5 flickor upplever stress Ser ljust på framtiden och trivs med livet Politiskt

Läs mer

Att uppmärksamma våld i nära relationer

Att uppmärksamma våld i nära relationer Att uppmärksamma våld i nära relationer - ett pilotprojekt inom barnhälsovården i Stockholm Arbetsgrupp 6 BVC-sjuksköterskor Projektledare för Kunskapscentrum för Våld i nära relationer (Stockholms Läns

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 Kompetensutveckling på För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 "Socialförvaltningen i Mönsterås har fått statsbidrag i syfte att bland annat förbereda och fortsätta att utveckla sociala insatser

Läs mer

Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan

Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan Utbildningen är öppen för i församling anställda pastorer, präster och diakoner samt personer med annan lämplig bakgrund som på volontärbasis arbetar i församling

Läs mer

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur ett medicinskt perspektiv! Så här

Läs mer

Kvalitetssystem för att säkra barnets rätt till en god och likvärdig hälso- och sjukvård i Jönköpings län 2014

Kvalitetssystem för att säkra barnets rätt till en god och likvärdig hälso- och sjukvård i Jönköpings län 2014 1(10) Kvalitetssystem för att säkra barnets rätt till en god och likvärdig hälso- och sjukvård i Jönköpings län 2014 att Barnrond vid sjukhus vårdcentraler och folktandvård Separat beskrivning för genomförande

Läs mer

Max18skolan årskurs 4-6. Ekonomi

Max18skolan årskurs 4-6. Ekonomi Max18skolan Tema SYFTE Med detta material vill Barnombudsmannen ge elever kunskap om och insikt i att alla barn har rätt till en god levnadsstandard. Genom att reflektera kring barns ekonomiska situation

Läs mer

Folkhälsoplan 2014. Grästorp. Fastställd av folkhälsorådet 2013 10-21, 81

Folkhälsoplan 2014. Grästorp. Fastställd av folkhälsorådet 2013 10-21, 81 Folkhälsoplan 214 Grästorp Fastställd av folkhälsorådet 213 1-21, 81 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Folkhälsorådets sammansättning... 3 3 Folkhälsomål 214... 4 3.1 Ökad trygghet och inflytande...

Läs mer

Sammanträde: Kontakt SSK möte Tid: Fredagen den 13 december 2013, klockan 09.00-16.30 Plats: Residenset Mariestad

Sammanträde: Kontakt SSK möte Tid: Fredagen den 13 december 2013, klockan 09.00-16.30 Plats: Residenset Mariestad Anteckning Sammanträde: Kontakt SSK möte Tid: Fredagen den 13 december 2013, klockan 09.00-16.30 Plats: Residenset Mariestad 1. Jämlik vård, SWOT analys Anette Persson, utvecklingsledare, Christina Djäken.

Läs mer

Sammanställning av nuläge inför GAP analys

Sammanställning av nuläge inför GAP analys JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING Sammanställning av nuläge inför GAP analys Folkhälsocentrum 2013-08-28 Innehåll Varför en nulägesbeskrivning?... 3 De tre frågor som ställdes var:... 3 Nulägesresultat:... 3 I

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer