Att arbeta med vuxenutbildningsfrågor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att arbeta med vuxenutbildningsfrågor"

Transkript

1 Att arbeta med vuxenutbildningsfrågor HANDIKAPPFÖRBUNDENS SAMARBETSORGAN

2 Vuxenutbildning för alla, Handikappförbundens samarbetsorgan Sundbyberg 2006 ARTIKLAR Carina Järvenhag, Susanne Glennegård, Voff Media TEXTER Linda Bergfeldt, Handikappförbunden Foto Jyrki Siikanen, Voff Media Grafisk form Karin Kindahl, KMK Grafisk Form Tryck Sjuhärads Tryckeri AB, 3000 ex ISBN

3 Innehållsförteckning Inledning 5 Ingemar Färm: Se till att plocka bort hindren för tillgänglighet 6 Att komma igång gör en projektplan 9 Det tar tid att påverka 12 Svårt nå ut med information 15 Engagera och få igång föreningar 18 Lagarbete drivkraft i lokalt arbete 19 Tips i påverkansarbete 22 Påverkan kan ske på olika nivåer 25 Arbeta med uppsökeri 28 Personliga kontakter behövs vid uppsökeri 29 Anordna studiecirkel 32 Studiecirkel i konsten att påverka på rätt sätt 34 Utbildning en mänsklig rättighet 38 Material 39

4

5 Inledning Handikappförbundens samarbetsorgan har under flera år drivit projekt Vuxenutbildning för alla med stöd från Utbildnings- och kulturdepartementet. Projektets övergripande målsättningar är att all vuxenutbildning ska bli tillgänglig för personer med olika funktionshinder samt att fler med funktionshinder ska rekryteras till treåriga gymnasiestudier. Åren har arbetet till stor del varit inriktat på att stödja handikapprörelsen på läns- och kommunnivå i deras arbete med vuxenutbildningsfrågor. Vuxenutbildning för alla har ordnat konferenser kring vuxenutbildningsfrågor, tagit fram flera informations- och studiecirkelmaterial samt finansierat anställningar av så kallade piloter på länsnivå. Projektet har även delat ut medel till lokal handikapprörelse för att arbeta med exempelvis påverkansarbete, tillgänglighetsfrågor och uppsökande verksamhet. I detta material försöker vi sammanfatta några av de erfarenheter som har gjorts inom Vuxenutbildning för alla. Erfarenheterna har strukturerats i teman som konkretiseras i olika tips och intervjuer. Tipsen är hämtade från redovisningar som har inkommit till Vuxenutbildning för alla och från grupparbeten vid projektets konferenser. Intervjuerna är gjorda med några av dem som har bedrivit verksamheter med stöd från projektet. Förhoppningen är att materialet ska ge inspiration och idéer till fortsatt arbete med olika vuxenutbildningsfrågor. 5

6 Ingemar Färm Se till att plocka bort hinder för delaktighet Handikappförbundens ordförande Ingemar Färm vill se resultat när det gäller möjligheten att studera för vuxna med funktionshinder. Vuxenutbildning är en viktig fråga för hela handikapprörelsen. Många personer med olika funktionsnedsättningar har svårt att klara skolan. Och om du halkar efter i skolan finns risken att du halkar efter resten av livet, säger Ingemar Färm. Ingemar Färm har just haft frukostmöte med politiker på Ersta Hotell och Konferens i Stockholm för att diskutera vuxenutbildning. Han tycker det finns ett stort intresse för dessa frågor från politiskt håll, men säger också att det är dags komma vidare. 6

7 Ända sedan Handikappförbundens samarbetsorgan startade 1942 har vi haft med rätten till arbete som en av våra viktigaste frågor. Men fortfarande är det så att personer med funktionshinder har lägre inkomster, högre arbetslöshet och lägre utbildningsnivå än andra vuxna, säger Ingemar Färm. Han hoppas på en förändring i grunden med den nya nationella handlingsplanen för handikappolitiken. Planen ska vara genomförd senast 2010 och innebär att människor med funktionshinder ska kunna delta i alla delar av samhällslivet på samma villkor som andra. Den bygger på FN:s standardregler om full delaktighet för alla medborgare. Konkret innebär det att kommuner och myndigheter ska ha en plan för att göra sina verksamheter tillgängliga. Det handlar om att se vilka hindren för delaktighet är och sedan se till att plocka bort dem. Oavsett om det är fysiska hinder eller handlar om attityder och fördomar, säger Ingemar Färm. Vad är det då som främst hindrar personer med funktionshinder att delta i vuxenutbildning? Ingemar Färm menar att det handlar om både individen och samhället. Många enskilda individer känner ett motstånd mot att börja studera. De har med sig dåliga erfarenheter av skolan i bagaget och tror inte att det är någon idé att försöka igen. Sedan måste också samhället ta sitt ansvar och hjälpa till med läromedel, lokaler och anpassad pedagogik, säger han. Inom projektet Vuxenutbildning för alla har handikapprörelsen på många orter arbetat med uppsökande verksamhet. Det har gett personer med funktionshinder kontakter med till exempel komvux som de annars inte hade fått. I flera fall har det också lett till att man har påbörjat studier. Det behövs särskilda insatser för att motivera till studier. Där har man arbetat mycket målmedvetet och professionellt inom projektet. Under lång tid hade personer med funktionshinder inte alls funnits med i diskussionerna kring vuxenutbildning. Vi kunde till exempel se att deltagandet från personer med funktionsnedsättningar i Kunskapslyftet

8 var mycket lågt. Ända tills vi begärde en särskild del av de statliga medlen, säger Ingemar Färm. Andra positiva effekter som han ser efter fyra år med vuxenutbildningsprojektet är att medvetenheten om frågan har höjts både inom handikapprörelsen och bland utbildningsanordnarna. Det finns en god medvetenhet på politiskt nivå, som håller på att sippra ut i hela systemet. Men varje utbildningsanordnare måste ha en beredskap inför att ta emot en studerande med till exempel en hörselskada. När det gäller kopplingen mellan studier och arbete påpekar Ingemar Färm att det finns stora skillnader i sysselsättningsnivå mellan olika grupper av funktionshindrade. Personer med psoriasis har till exempel högre sysselsättningsnivå än genomsnittet, medan personer med neuropsykiska problem ofta har svårt att få jobb. Det finns alltid en risk att personer med funktionsnedsättningar klumpas ihop till en homogen grupp. Vi måste komma ihåg att det handlar om individer som har olika förutsättningar och behov av stöd, säger han. Från Handikappförbundens sida ser han möjligheter att ställa tuffare krav med ny lagstiftning i ryggen. Den nya diskrimineringslagen utsäger klart och tydligt att det är förbjudet att diskriminera personer med funktionshinder. I framtiden tror jag vi har mycket att vinna på ett närmare samarbete med den nya diskrimineringsombudsmannen eftersom den nya lagen ger oss nya möjligheter att agera. Överhuvudtaget ska Handikappförbundens samarbetsorgan vara en samtalspartner inom samhällets alla områden, säger Ingemar Färm. Han lever som han lär och det är dags för nästa samtal. Cykelhjälmen åker på och Ingemar Färm trampar iväg till nästa möte. 8

9 Att komma igång gör en projektplan Ett bra sätt att komma igång är att utgå från de frågor som engagerar mest. Vad är det för situation vi vill förändra? Vad vill vi åstadkomma? Vilka andra människor och grupper finns det som berörs av frågan i samhället? Finns det andra grupper som redan arbetar med frågan? Vilket arbete har i så fall redan gjorts? Finns det något stöd för de förändringar vi vill åstadkomma, exempelvis lagar och direktiv? Finns det några grupper som motsätter sig de förändringar vi vill göra? Hur tänker de i så fall? Gör en plan för arbetet. En projektplan beskriver hur arbetet ska genomföras och utvärderas. Arbetet underlättas om man utgår från och besvarar ett antal frågor. Det tar tid att göra en plan, men i gengäld brukar arbetet fungera bättre om man på förhand diskuterat igenom nedanstående frågeställningar. Syfte. Varför ska vi göra projektet? Hur vill vi att det ska se ut i framtiden? Syftet kan vara visionärt. Mål. Vad är det vi vill åstadkomma med projektet? Målen ska vara realistiska, mätbara och tidsbestämda. Delmål. Vad kan vi göra för att uppnå vårt mål? Kan målet delas upp i flera olika delar som alla måste uppfyllas för att vi ska nå det? Delmålen ska vara konkreta, mätbara och tidsbestämda. Stäm av delmålen under projektets gång. Målgrupp. Vilka personer berörs av projektet? Vilka personer eller grupper vänder sig projektet till? Fundera även över om det finns någon eller några som kan fungera som samarbetspartners. Kan vi nå ytterligare personer eller grupper genom våra samarbetspartners nätverk? Metod. Vilket arbetssätt ska vi använda för att uppnå våra mål? Hur kommer vi bäst i kontakt med våra målgrupper? Kan vi ringa in målet och delmålen från flera olika håll, det vill säga arbeta på flera olika sätt för att uppnå målet? Tidsplan. Gör en tidsplan. När genomförs vad? Utgå från delmålen. Sätt även ett slutdatum för projektet då målet ska vara uppnått. 9

10 Kunskap. Finns det tillgängliga fakta som berör projektet, exempelvis några undersökningar kring frågan. Har det skrivits några artiklar? Finns det andra som redan har arbetat med frågan? Kan vi göra undersökningar själva? Arbetsgrupp. Vilka personer är intresserade av att delta i projektet? Vem kan fungera som spindel i nätet, det vill säga ha en projektledarroll? Vad tycker var och en inom gruppen att det är roligt att arbeta med? Hur mycket tid har vi att lägga ned på projektet? Vilka tillgångar, i form av exempelvis kunskap och kontaktnät, finns redan idag inom arbetsgruppen? Vem är bra på vad? Finns det dolda talanger inom gruppen som kan utvecklas inom ramen för projektet? Kan vi använda oss av kompetenser utanför projektet? Ansvarsfördelning. Vem gör vad och när ska det vara klart? Vad är det som gör varje person lämplig för respektive uppdrag? Budget. Vad kommer att kosta i projektet? Vad uppgår den totala kostnaden till? Hur kan vi få pengar till projektet? Finns det andra resurser som vi kan använda oss av för att hålla ned kostnaderna? Uppföljning/återrapportering. Bestäm redan från början när, var och hur projektet ska följas upp. Det är viktigt att kontinuerligt stämma av att projektet fortlöper enligt planerna. Hur ska vi kommunicera inom gruppen? När ska vi träffas? Vad har var och en gjort sedan sist? Arbetar alla inom projektet åt samma håll? Respons är även väsentligt för att skapa engagemang och arbetsglädje inom gruppen. Utvärdering. Gör en kontinuerlig utvärdering av delmålen. Är delmålet uppfyllt? Hur har vi arbetat med delmålet? Fungerade det som vi hade tänkt oss? Efter att projektet har slutförts är det också viktigt att sammanfatta erfarenheterna. Vad har vi lärt oss genom projektet? Har vi uppnått de resultat vi förväntade oss? Vad fungerade bra? Vad fungerade mindre bra? Vad har vi lärt oss som kan användas i framtida projekt? Hur kan vi arbeta vidare efter projekttidens slut? Erfarenhetsspridning. Hur kan vi sprida erfarenheterna av vårt projekt? Vilka personer och grupper kan tänkas vara intresserade av vårt arbete? På vilket sätt ska vi sprida våra erfarenheter? Exempelvis genom mun-till-mun metoden, föredrag, hemsidor eller utskick? 10

11 Sammanställ svaren på frågorna skriftligt och dela ut inom projektets arbetsgrupp. Den skriftliga projektplanen ska fungera som en röd tråd inom projektet. Det är viktigt att regelbundet gå igenom vad som bestämts och ifrågasätta om det fortlöpande arbetet följer den uppgjorda planen. Våga förändra projektplanen. Det är vanligt att arbetet delvis ändrar riktning under projektets gång på grund av olika omständigheter. Det har kanske uppkommit nya behov, nya delmål eller så har arbetsgruppen förändrats. Diskutera igenom vilka förändringar som har skett och hur de påverkar projektplanen. Om förändringarna är stora är det viktigt att åter gå igenom projektplanen punkt för punkt och vid behov skriva en ny. 11

12 Anke Decker Det tar tid att påverka Nätverk och nyckelpersoner, det är a och o för ett lyckat påverkansarbete. Det märkte Anke Decker när hon skulle engagera handikappföreningar i Kalmar län för frågan om bättre vuxenutbildning för alla. Det gäller att snabbt få ut information till de olika föreningarna, så att de själva blir ambassadörer i arbetet, säger hon. Det var vid årsskiftet som HSO Kalmar fick kronor av projektet Vuxenutbildning för alla. Anke Decker anställdes som pilot på halvtid för att dra igång olika aktiviteter. Vi ses på HSO:s kontor på 12

13 Nygatan 30 i centrala Kalmar. Där sitter också några av de 32 handikappföreningar hon ska informera och engagera i frågan om funktionshinder och vuxenutbildning. Jag har varit bra på att sprida information här i huset. Jag insåg snart att det inte är någon idé att ödsla energi på att övertyga dem som direkt säger att de inte är intresserade. Det kan antingen bero på att föreningen i sig inte är särskild aktiv eller att de anser att frågan om vuxenutbildning inte är aktuell för dem. Det kan i sin tur bero på att medelåldern i föreningen är hög, säger Anke Decker. Hon har ett förflutet som utbildningsledare vid Folkuniversitetet i Kalmar och hade därför redan goda kontakter med utbildningsanordnare. Däremot har hon inte tidigare jobbat med funktionshinderfrågor. Jag märkte på mitt första utskick om vuxenutbildningsprojektet att en del av kontaktpersonerna på föreningarna var inaktuella. Därför har jag gått på flera interna möten för att bygga upp ett eget nätverk. Det gäller att hitta nyckelpersoner som kan driva frågan vidare, säger Anke Decker. Ett annat tips hon vill ge dem som startar ett påverkansarbete är att se till att ha bra arbetsredskap. För henne har den bärbara datorn och mobiltelefonen varit ovärderliga. Det kan tyckas självklart, men det är lätt att glömma sådana praktiska saker. I en verksamhet där många jobbar ideellt är en dator en stor utgift. En utmaning med uppdraget har enligt Anke Decker varit den begränsade tid hon har på sig. Pilotprojektet har beviljats medel året ut. Även om det finns ett stort intresse för vuxenutbildningsfrågor tar det tid att komma igång med konkreta projekt. Och även om man lyckas väcka ett intresse är det inte alltid säkert att det leder till ett resultat. Samtidigt har den korta tiden gjort att jag verkligen fått tänka till vilka instanser det är viktigt att påverka, säger Anke Decker. Hon har bildat en referensgrupp för vuxenutbildningsfrågor med representanter från HSO, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, komvux, Studieförbundet Vuxenskolan, ABF, Högalids folkhögskola och Kunskapsnavet. Gruppen träffas en gång i månaden. 13

14 Den har bidragit till att lyfta frågan. Tillsammans kan vi snabbt se vilka åtgärder som behövs. Ett problem med att göra vuxenutbildning tillgänglig är att frågan blir så personlig. Om en person med psykiska funktionshinder hoppar av komvux anses det bero på hans eller hennes personliga problem. Istället för att se att det här är en grupp i behov av särskilt stöd, säger Anke Decker. Hon tycker också det varit värdefullt att ha med arbetsförmedlingen i referensgruppen eftersom de har ett så stort kontaktnät. De träffar många personer med funktionshinder. Och för att ytterligare öka kontakten med de potentiella deltagarna i vuxenutbildningen har man nu startat en uppsökande verksamhet. Uppsökaren Annika Arvidsson har som målgrupp personer med psykiska funktionshinder i Kalmar. Ett mål med projektet är ju att få fler personer med funktionshinder att verkligen börja studera. Men jag hinner inte träffa enskilda medlemmar i föreningarna. Annika passar bra, eftersom hon redan har ett stort kontaktnät som ledare för dramacirklar för vuxna med psykiska besvär. Även bland föreningarna på länsnivå har intresset för vuxenutbildning varit störst bland dem som har medlemmar med olika former av psykiska funktionshinder. Bland annat RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa), NHR (Neurlogiskt Handikappdes Riksförbund) och ÅSS (Ångestsyndromsällskapet). I april gjorde NHR en granskning av tillgängligheten på ett komvux i Kalmar. Jag tycker det finns ett stort intresse bland utbildningsanordnare, men också en osäkerhet på vad som krävs av dem. Det komvux vi besökte ansåg att de var tillgängliga för personer med rörelsehinder. Men det visade sig att dörröppnaren var felkonstruerad och dörrarna för smala för permobiler, säger Anke Decker. 14

15 Majvor Hansson Svårt nå ut med information Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH, har genomfört flera aktiviteter inom ramen för HSO:s projekt Vuxenutbildning för alla. Majvor Hansson är organisationssekreterare på förbundets centrala kansli. Vuxenutbildning är en viktig fråga för oss. Den som blir psykisk sjuk förlorar ofta hela sin plattform och studier är ett viktig steg på vägen tillbaka, säger hon. RSMH organiserar människor som lider av olika former av psykisk ohälsa. Det kan till exempel vara depression, panikångest och psykoser. Den 15

16 stora frågan för förbundet är att människor med psykiska funktionshinder ska få chansen att komma tillbaka till ett gott liv. Man har omkring medlemmar och förbundskansliet ligger i Örnsberg i södra Stockholm. Vi har ett väldigt lågt medlemsantal med tanke på antalet människor som lider av en psykisk sjukdom. Men många som har en psykisk diagnos lever väldigt isolerade liv och det är ett stort steg att engagera sig i en förening. Det finns fortfarande mycket skamkänslor förknippade med psykisk ohälsa, säger Majvor Hansson. RSMH har hela 140 lokalföreningar över hela landet, som i sin tur är anslutna till 21 distrikt. De flesta inom lokalföreningarna arbetar ideellt samtidigt som de kämpar med den egna sjukdomen. Det gör att det tar tid att samla organisationen kring ett gemensamt projekt. Majvor Hansson tar Vuxenutbildning för alla som ett exempel. Det tar jättelång tid att nå ut med intern information. Jag har skrivit om vuxenutbildning i flera av våra månadsblad och även skickat ut särskild information till våra lokalföreningar. Men informationen har en tendens att fastna hos den som öppnar posten. När man sedan åker ut och träffar styrelse och medlemmar känner de inte till projektet, säger Majvor Hansson. Det mest effektiva sättet att sprida information är enligt henne genom personliga kontakter. Hon informerar så ofta det går om Vuxenutbildning för alla när hon reser runt till lokalföreningarna i andra ärenden. Vi på riksnivå kan inte styra vilka aktiviteter lokalkontoren väljer att arbeta med, vi ger bara tips. Och våra distriktskontor ägnar mycket tid åt att stötta lokalföreningarna. Det kan handla om att man glömt att söka eller får sänkta bidrag eller om olika typer av konflikter. Det är lätt att det blir personliga konflikter av sakfrågor i en organisation där många människor mår dåligt, säger Majvor Hansson. RSMH har jobbat med Vuxenutbildning för alla sedan 2004, och den senaste tiden har projektet börjat märkas på allvar inom organisationen. Ju längre ett projekt håller på desto mer genomslagskraft får det. Det behövs egentligen inte så mycket pengar i början, då handlar det mest om 16

17 att hitta rätt personer på lokal nivå som kan driva frågan. Startsträckan är ungefär två år innan man kommer fram till konkreta projekt. Några av de aktiviteter som RSMH: s lokalföreningar har genomfört är bland annat sju studiecirklar och nio uppsökande verksamheter. Det har också genomförts fem samarbetsprojekt. Bland annat på Gotland där RSMH samarbetar med ABF, Folkuniversitetet och Folkhögskolan i Hemse om att låta funktionshindrade studera i lugnare takt. Uppsökande verksamhet ligger inom våra intresseområden, som handlar om att bryta isolering och ensamhet, säger Majvor Hansson. Hon betonar dock att det för RSMH gäller att skynda långsamt. Det går inte att enbart fokusera på gymnasiestudier. Det är ett alldeles för stort steg för våra medlemmar. En del har väldigt dåliga erfarenheter av skolan. På våra informationsträffar försöker jag väcka intresset för studier mer generellt. Det räcker med att börja i en studiecirkel i vilket ämne som helst. Bara man tagit det första steget för att bryta sin isolering går det lättare sedan, säger hon. Det är ytterst få av medlemmarna i RSMH som överhuvudtaget arbetar. Majvor Hansson uppskattar att det kanske är fem procent, och då är det oftast anställningar med någon form av lönebidrag. I september arrangeras fyra studieorganisatörsutbildningar. Ett av inslagen kommer att handla om Vuxenutbildning för alla. En förändring mot tidigare gemensamma utbildningar är att man nu bjuder in tre fyra personer från varje distrikt. Vi märker att det är svårt att driva frågor vidare för en ensam person. De kan komma hem från en utbildning och vara hur entusiastiska som helst. Men det är kanske inte någon annan som är intresserad av att lyssna eller agera. Vi tror att resultatet blir bättre med en grupp personer från samma distrikt som kan diskutera och entusiasmera varandra, säger Majvor Hansson. 17

18 Engagera och få igång föreningar Prioritera det direkta mötet. Tillvarata alla chanser att komma ut och möta människor personligen för att ge information om olika vuxenutbildningsfrågor. Var påläst. Se till att du har uppdaterad kunskap kring hur vuxenutbildningssituationen ser ut i just din kommun. Se även till att du har bra argument varför det är viktigt att arbeta med vuxenutbildningsfrågor. Anordna ett uppstartsmöte. Bjud in tre personer från varje handikappförening till ett möte och prata om vuxenutbildning. Tänk brett. Om inte styrelsen är intresserad av frågan kanske det finns andra inom föreningen som är det. Använd ditt kontaktnät. Gräv där det går att så! Börja med att försöka engagera dem som redan har, eller snabbt visar sig ha ett intresse. Se till att ge dessa personer/föreningar ditt stöd och din tid. Lägg inte ned energi på att försöka frälsa dem som inte vill prioritera frågan. Se till att skapa utrymme för intresserades engagemang. Var lyhörd för hur och på vilka sätt de personer som är intresserade vill arbeta och engagera sig. Det finns många bra metoder för att nå ett uppställt mål, vägen behöver inte vara den traditionella. Gör en plan för varje ny kontakt. Se till att planera in när och hur uppföljning och återkoppling ska äga rum. Ha tålamod. De flesta frågor kräver långsiktiga strategier och ihärdighet för att de ska kunna säljas in. Mentorskap. Kanske tar du på dig ett slags mentorskap för andra som är intresserade av vuxenutbildningsfrågan men vem stöttar dig? Se till att du har någon att bolla idéer och tankar med. 18

19 Tilda Holstius Erik Markstedt Lagarbete drivkraft i lokalt arbete Tilda Holstius och Erik Markstedt har varit framgångsrika i att engagera handikappföreningar i Uppsala län i frågor som rör vuxenutbildning. Vi är ett bra team som förmår att utnyttja varandras olikheter. Dessutom lär vi av våra misstag, säger Erik Markstedt. 19

20 Tilda Holstius pratar mycket och skrattar gärna. Erik Markstedt är mer eftertänksam och ger kompletterande fakta. Tillsammans har de dragit igång mellan 10 och 15 projekt under den tid de har varit piloter i Uppsala län för Handikappförbundens samarbetsorgans projekt Vuxenutbildning för alla. Vi kompletterar varandra. Jag blir väldigt entusiastiskt och pratar jättemycket. Ofta blir jag så ivrig att jag glömmer något. Men då finns Erik där med all fakta och siffror i huvudet, säger Tilda Holstius. Erik Markstedt nickar instämmande och säger att de kommer väldigt bra överens trots att de är så olika. Jag är för det mesta väldigt lugn, medan Tilda kan bli väldigt översvallande och är duktig på att motivera människor. Det fungerar väldigt bra på våra informationsträffar, säger han. De har arbetat med Vuxenutbildning för alla sedan Erik startade några månader innan Tilda. Uppdraget var att sprida information och öka engagemanget för frågor om vuxenutbildning inom handikapprörelsen. Bland det första de gjorde var att starta en samverkansgrupp med HSO-representanter från flera kommuner. Vi kände det var viktigt att bolla våra idéer i en grupp om vi skulle lyckas med vårt syfte att inspirera andra, säger Erik Markstedt. Resultatet av de första mötena blev ett beslut att ta fram åtta typfall av personer med funktionshinder, som kunde tänkas vilja studera. Dessa skulle sedan presenteras för studievägledaren i varje kommun. Vi ville se vilken beredskap som fanns inför att ordna det stöd och de hjälpmedel som behövs. Vi vände oss till studievägledaren eftersom man ofta träffar dem först om man vill börja studera, säger Tilda Holstius. Typfallen fick man fram genom att göra intervjuer. De olika funktionshindren gruppen till slut enades om var synskada, hörselskada, neurologiskt funktionshinder, depression, astma/allergi, dyslexi, rörelsehinder och utvecklingsstörning. 20

21 Vi ville täcka in så många olika typer av funktionshinder som möjligt, både synliga och osynliga. Våra typfall fungerade nog som en väckarklocka för flera komvux eftersom de var så konkreta, säger Tilda Holstius. För att engagera fler handikappföreningar i frågor som rör vuxenutbildning har de också arrangerat ett antal informationsträffar. Där har de också gett tips och idéer till projekt som föreningarna själva kan driva vidare. Jag har lärt mig att det tar längre tid än man kanske tror från idé till ett färdigt projekt. Därför har vi inte bara varit med och bollat idéer, utan hjälpt till med såväl projektansökningar som redovisningar. Det räcker inte med ett möte för att få till ett konkret projekt, säger Erik Markstedt. Intresset för vuxenutbildningsfrågor har varit störst inom Riksförbundet Attention, FMLS (Förbundet Funktionshindrade Med Läs- och Skrivsvårigheter) och NHR (Neurologiskt Handikappades Riksförbund) i Uppsala län. Totalt har det arrangerats närmare 15 föreläsningar i bland annat Tierp, Uppsala, Östhammar och Enköping. Det är viktigt att lära av misstagen. Vi hade först en föreläsning här i Uppsala, men det blev ganska dålig uppslutning. När det sedan var dags för HSO i Tierp såg jag till att de fokuserade på att få dit folk. Det kom närmare 60 personer, det var roligt, säger Erik Markstedt. På frågan om vad som varit hans egen drivkraft i projektet säger Erik Markstedt att möjligheten till vuxenutbildning är en fråga om demokrati. Personer med funktionshinder är underrepresenterade när det gäller studier. Att ha en utbildning och ett jobb är grunden för större delaktighet i samhället, säger han. Tilda Holstius menar att det också handlar om att se de enskilda individerna. Om du misslyckas redan i grundskolan får du dåligt självförtroende som du bär med dig resten av livet. Vuxenutbildning ger människor en andra chans! 21

22 UTilda och Eriks fem tips för att engagera lokala föreningar Se till att ni är minst två som jobbar med frågan. Ge konkreta exempel på tidigare lyckade engagemang. Ge alltid återkoppling. Det räcker inte med ett möte. Gör arrangemang tillsammans med externa samarbetspartner. Lär av dina misstag. Tips i påverkansarbete Se till att vuxenutbildningsfrågor blir en stående punkt på styrelsens dagordning i din förening. Koppla vuxenutbildningsfrågan till arbetsmarknadsfrågan. Fler med funktionshinder har lägre utbildning och fler står utanför arbetsmarknaden. Bygg upp kunskap. Ta reda på hur det ser ut inom vuxenutbildningen i din kommun. Vilka utbildningar finns i kommunen? Finns det lärcentra och studievägledare i din kommun? Hur söker man till vuxenutbildningen? Vilket stöd och anpassningar finns att tillgå? På vilka sätt brister det i tillgängligheten för personer med olika funktionshinder? Identifiera metoder. Fundera på vilka metoder som skulle kunna vara verkningsfulla för att få tillstånd förändringar. Inled en dialog och ett samarbete med dem som är ansvariga för vuxenutbildningen i kommunen. Kontakta rektor för vuxenutbildningen, politiker, lärcentra, studievägledare med flera och diskutera kring tillgänglighet. Hur skulle ni kunna samarbeta för att situationen ska bli bättre för vuxna med funktionshinder som vill studera? 22

23 Bilda små referensgrupper där ni bjuder in exempelvis försäkringskassan, arbetsförmedlingen, utbildningsanordnare och Samhall att delta. Studera kommunens hemsida och annan information riktad till kommuninvånare om vuxenutbildning. Finns det information om möjlighet till anpassningar och stöd vid studier? Ger informationen bra och tydliga uppgifter om vart personer med funktionshinder ska vända sig för att få stöd? Bereds personer med funktionshinder lika möjligheter som andra till olika studier? Är informationen i sig tillgänglig, exempelvis anpassad för personer med synskada eller dyslexi? Bjud in politiker och personer som arbetar med vuxenutbildning till en visning av filmen Vuxenutbildning för alla. Följ gärna upp filmvisningen med diskussion. & O Fler förslag till arbetsmetoder finns i Lathund för handikapprörelsens lokala påverkansarbete samt i Studiematerial för handikapprörelsens lokala påverkansarbete. 23

24 24 Hanna Sejlitz

25 Påverkan kan ske på olika nivåer Att förändra kräver engagemang, tid och kraft. Under en helg fick 20 medlemmar från Unga Hörselskadade lära sig konsten att påverka. Vi ville inspirera våra medlemmar både till att vilja och våga förändra sin verklighet, säger Hanna Sejlitz på Unga Hörselskadade. Varje år har Unga Hörselskadade två kurshelger där medlemmarna bjuds in. Den här gången var temat påverkansarbete. Att lära sig att påverka är ett aktuellt ämne som vi såg att det fanns ett intresse för bland våra medlemmar. Att öka kunskapen kring påverkansarbete stärker också vår organisation, säger Hanna Sejlitz. De 20 deltagarna var mellan 17 och 28 år och kom från hela landet. Att vi väljer en intensivkurs under en helg beror på att vi vill erbjuda alla medlemmar möjlighet att delta oavsett var de bor, säger Hanna Sejlitz. Fyra föreläsare deltog i kursen som delfinansierades av Handikappförbundens samarbetsorgans projekt Vuxenutbildning för alla. En av dem var Sofia Pettersson, medlem i Unga Hörselskadade. Hon studerar på psykologprogrammet i Örebro och berättade om problem hon stött på och hur hon hanterat dem. Hon tröttnade på alla tekniska hjälpmedel som inte fungerade och krävde till slut tillgång till en tolk, vilket hon också fick. Det visar att det går att påverka, säger Hanna Sejlitz. Att unga funktionshindrade ska få det stöd som behövs för att kunna studera på samma villkor som andra, är en viktig fråga för Hanna Sejlitz. Utbildning lägger grunden för hela det fortsatta livet. I dag är det en förutsättning för att kunna konkurrera på arbetsmarknaden. Många unga studerar, eller har gjort det nyligen, och har färska erfarenheter från utbildning. Därför är det viktigt att även yngre får vara med och påverka från sitt perspektiv, säger hon. 25

Studiematerial för handikapprörelsens uppsökande arbete

Studiematerial för handikapprörelsens uppsökande arbete Studiematerial för handikapprörelsens uppsökande arbete VUXENUTBILDNING FÖR ALLA HANDIKAPPFÖRBUNDENS SAMARBETSORGAN Vuxenutbildning för alla, Handikappförbundens samarbetsorgan Sundbyberg 2003 Form: www.fcs.se

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson.

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson. NPF-Huset förstudie Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset av Fredrik och Michelle Nanneson en rapport från NPF-Huset Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011. en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga

Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011. en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011 1 (1) Underlagsrapport till Tio år med aktivitetsersättning en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga 1 Augur

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

NÄRHET, RELATION och KÄRLEK. Pedagogiska tips för dig som vill arbeta med kurser och cirklar med detta tema

NÄRHET, RELATION och KÄRLEK. Pedagogiska tips för dig som vill arbeta med kurser och cirklar med detta tema NÄRHET, RELATION och KÄRLEK Pedagogiska tips för dig som vill arbeta med kurser och cirklar med detta tema M ånga cirkelledare och andra intresserade av temat; Närhet, Relation och Kärlek har hört av sig

Läs mer

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Arbetsmarknadssatsningen att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Förord Ungdomsstyrelsen har sedan 2003, på regeringens och sedermera Arvsfondsdelegationens

Läs mer

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med utvecklingsstörning

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med utvecklingsstörning Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med utvecklingsstörning Utgivna skrifter i denna serie: Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning. Information om stödinsatser

Läs mer

Studiehandledning Läxläsning 1. Studiehandledning

Studiehandledning Läxläsning 1. Studiehandledning Studiehandledning Läxläsning 1 Studiehandledning Alla barn ska klara sina läxor Alla barn är allas barn Alla barn ska klara sina läxor. Det är ett mål som Unga Örnar och ABFs projekt Jämlika barn har som

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Kraft att förändra. Verktyg för lokal utveckling

Kraft att förändra. Verktyg för lokal utveckling Kraft att förändra Verktyg för lokal utveckling Innehåll 4. Vi bygger landet 5. Studiecirkeln som arbetsmetod 6. Mobilisering & förankring 8. Samlas kring en idé eller vision 3.1 Möte kring en enskild

Läs mer

ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok

ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok Förord Innehåll 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Förord Utvecklande för brukarrörelsen Anita Rinman Vi vill att människor ska växa och komma vidare Anna-Lena

Läs mer

Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder,

Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning Lärande miljöer.........................................

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

Vägar till arbete Slutrapport

Vägar till arbete Slutrapport Vägar till arbete Slutrapport Titel: Vägar till arbete Utredare: Anita Boman Omslagsbild: Lasse Hejdeberg URN:NBN:se:hi201414310pdf Artikelnummer: 14310pdf Rapporten finns att ladda ner från www.hi.se

Läs mer

attention ung Vad är en hemmasittare? TEMA medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013

attention ung Vad är en hemmasittare? TEMA medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013 attention medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013 TEMA attention ung 23-åriga Victor: "När jag fotar kan jag vara mig själv" 25-åriga Jennifer: "Att vara hockeytränare är det roligaste jag

Läs mer

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Självklart! Det handlar om rättigheter Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer