Ett hem att växa i. Studiehandledning för familjehemsutbildare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett hem att växa i. Studiehandledning för familjehemsutbildare"

Transkript

1 Ett hem att växa i Studiehandledning för familjehemsutbildare

2 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang. Socialstyrelsen har ensamrätt att bestämma hur detta verk får användas, enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen). Även bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten, och du måste ha upphovsmannens tillstånd för att använda dem. ISBN Artikelnummer Publicerad juni 2014

3 Förord Denna studiehandledning är en del av Socialstyrelsens utbildningsmaterial för jour- och familjehem Ett hem att växa i. Utbildningsmaterialet består även av en lärobok som utgör kunskapsunderlaget och är riktad till familjehemmen samt ett presentationsmaterial för kursledare. Utbildningen är en del i regeringens och Socialstyrelsens satsning Program för trygg och säker vård i familjehem och hem för vård eller boende. Syftet med att ta fram utbildningen var att ge kommunerna förutsättningar att erbjuda familje- och jourhem likvärdig utbildning av god kvalitet. Utbildningsmaterialet bygger på barnkonventionen, aktuell lagstiftning, forskning samt erfarenheter från socialtjänst och familjehem om vad familjehem behöver för att klara sitt uppdrag. Det har tagits fram i samverkan med representanter för socialtjänsten och familjehem, forskare samt regionala och nationella aktörer. Barns erfarenheter har tagits till vara i materialet. Studiehandledningen består dels av allmänna frågor av intresse för familjehemsutbildare, dels av ett detaljerat förslag på utbildningsprogram som ska vara ett stöd för kursledaren. Kunskaper förmedlas genom teoretiska genomgångar, övningar, diskussioner och erfarenhetsutbyte. Studiehandledningen har utformats i nära samarbete med erfarna familjehemsutbildare som generöst har delat med sig av sin erfarenhet och medverkat i utformningen av programmet. Vi vill rikta ett särskilt stort tack till Birgitta Blomgren, Stockholm, som har bidragit med texter i den allmänna delen av studiehandledningen. Vi vill också tacka Inger Erikson, Stockholm, Eva Kollberg och Marie Holmqvist, Västra Hisingen Göteborg, Ann-Christine Rosenlund och Lena Nylin, Malmö, Helene Sjöblom-Andersson och Jorun Nilsen, Karlskrona, Ingrid Löfstrand, FOU Norrbotten, Ann-Helen Nordberg, Boden, Anna Svennblad och Hanna Zetterman, Familjepoolen, Sollentuna, Ingvar Wånge och Yvonne Thorell, Norrköping, Karla Ortega, Malmö, Ulla Omberg, Eskilstuna, Yvonne Thulin, Strängnäs samt Karin Bertilsson KAK (Köping, Arboga, Kungsör). Projektledare på Socialstyrelsen har varit Solveig Freby som tillsammans med Gunnel Rönnols ansvarat för att ta fram utbildningsmaterialet. För Socialstyrelsen Sven Ohlman Avdelningschef Avdelningen för Kunskapsstyrning

4

5 Innehåll Förord... 3 Inledning... 7 En likvärdig utbildning av hög kvalitet... 7 Syfte och mål... 7 Målgrupp... 7 En studiehandledning som komplement till läroboken... 7 Upplägg och innehåll... 8 Bakgrund och utgångspunkter Varför behövs ett nationellt utbildningsmaterial?...11 Ett arbete i flera steg...11 Kartläggning...12 Slutsatser om utbildningens innehåll och upplägg...15 Att utbilda familjehemsföräldrar Grundkompetens...16 Gruppdynamik och rollen som ledare...18 Vuxenlärande...21 Att stimulera till kunskap och insikt Muntlig genomgång och presentationsteknik...23 Övningar...24 Film...25 Förberedelser och upplägg Utbildningsgruppernas sammansättning...27 Utbildningsgruppernas storlek...28 Utbildningen föreslås utspridd över tid...28 Lokaler och annat praktiskt...29 Kursintyg...29 Extra tillägg...29 Utbildningsprogram Första mötet Familjehemsvården och barnen...32 Andra mötet Ett uppdrag i samverkan med barnet i fokus...44 Tredje mötet Att stödja barns behov av närhet, anknytning och omsorg...54 Fjärde mötet Att hantera kriser, separationer och förluster...67 Femte mötet Livslånga relationer och ursprungsfamiljens betydelse...79 Sjätte mötet Barns skolgång och hälsa...87

6 Sjunde mötet Att fostra och vägleda Åttonde mötet Vardagen i familjehemmet Referenser Bilagor Exempel på inbjudan Exempel på del av utredning (BBIC-mall) Kursutvärdering Ett hem att växa Exempel på kursintyg

7 Inledning Inledning En likvärdig utbildning av hög kvalitet Sedan den 1 januari 2013 är kommunen skyldig att erbjuda familjehemmen den utbildning som de behöver. Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag tagit fram ett nationellt material för grundutbildning av familjehem Ett hem att växa i för att stödja kommunerna i deras arbete. Utbildningsmaterialet ger socialtjänsten möjlighet att skapa bättre förutsättningar för familjehem att tillsammans med andra berörda se till att barn och unga får det stöd och den hjälp de har rätt till. Det bygger på barnkonventionen, aktuell lagstiftning, forskning samt erfarenheter från socialtjänst och familjehem om vad jour- och familjehem behöver för att klara sitt uppdrag. Barnens erfarenheter har även tagits till vara. Syfte och mål Utbildningsmaterialet ska ge alla kommuner förutsättningar att erbjuda jouroch familjehemmen en likvärdig utbildning som håller god kvalitet så att alla barn och unga får en god vård och omsorg. Utbildningen förväntas ge familjehemmen följande: Allmänna kunskaper om familjehemsvård, barnen och uppdraget Kunskap om ramarna för uppdraget lagstiftning, ansvar, roller, samarbete, villkor etc. Kunskap om familjehemsplacerade barns rättigheter och behov, samt hur dessa kan mötas Möjlighet att förbereda sig på hur den egna familjen påverkas, bland annat de biologiska barnen. Målgrupp Detta är en grundutbildning som vänder sig till alla typer av familjehem för barn i alla åldrar både jourhem och hem som tar emot barn för stadigvarande vård och fostran. I den senare kategorin finns både släktinghem och familjehem som inte har någon tidigare relation till barnet. Utbildningen ger nödvändiga grundkunskaper som alla familjehem behöver. En studiehandledning som komplement till läroboken Utbildningsmaterialet består av en lärobok till familjehemmen och en studiehandledning till familjehemsutbildare. ETT HEM ATT VÄXA I STUDIEHANDLEDNING 7

8 Inledning Läroboken, eller Familjehemmets bok som den också kallas, förmedlar kunskaper inom de områden som bedöms relevanta för familjehem och utgör kunskapsunderlaget för utbildningen. Teoretiska kunskaper varvas med berättelser, exempel från verkliga livet, barns erfarenheter och reflektionsfrågor samt konkreta råd och tips om hur man kan tänka och handla. Studiehandledningen riktar sig till den som ska anordna och hålla i utbildning för familjehem. Den förmedlar kunskaper om vad som är viktigt att tänka på i samband med utbildningen och ska ses som ett komplement till läroboken. Förslag ges på upplägg av utbildningen i sin helhet, men också för varje utbildningstillfälle. Studiehandledningen ger tydliga instruktioner för varje utbildningstillfälle som stöd för den som genomför utbildningen. Kunskaper förmedlas genom teoretiska genomgångar, övningar, diskussioner och erfarenhetsutbyte. Utgångspunkten är att programmet ska genomföras i sin helhet. Det är viktigt att hela kunskapsunderlaget förmedlas, men övningar och andra moment kan anpassas utifrån kursledarnas och deltagarnas önskemål. Till studiehandledningen finns även powerpointbilder som följer det föreslagna utbildningsprogrammet samt mall för inbjudan till familjehemmen, utvärderingsformulär och kursintyg. Mallar och powerpointbilder kan du ladda ner från Socialstyrelsens webbplats Mallarna hittar du även som bilagor i denna studiehandledning. Läroboken riktar sig alltså till familjehemmen, men är också tänkt att utgöra kunskapsbasen för den som ska hålla i själva familjehemsutbildningen. Det är i läroboken som utbildaren får all information om utbildningens innehåll. Denna studiehandledning fokuserar på upplägget och genomförandet. Läroboken och studiehandledningen syftar till att tillsammans förmedla de grundläggande kunskaper som behövs för att kunna genomföra en grundutbildning för familjehem utifrån materialet. Beroende på kursledarens tidigare kompetens kan fördjupning behövas kring kursens innehållsmässiga teman, men också kring rollen som utbildare och kursledare. Socialnämnden ansvarar för att all personal har lämplig utbildning och erfarenhet 1. Upplägg och innehåll Utbildningsprogrammet är, liksom läroboken, uppdelat i åtta delar som i huvudsak följer de olika kapitlen i boken. Den beräknade tidsåtgången är 24 timmar. Rekommendationen är att utbildningen fördelas på åtta tillfällen à tre timmar, men varje utbildningsansvarig bestämmer själv hur utbildningen ska läggas upp. Nedan följer en kort beskrivning av utbildningens innehåll. För övrig information om innehållet hänvisas till Familjehemmets bok. 1 Familjehemsvården och barnen Detta avsnitt ska ge en introduktion till utbildningen, men också till själva uppdraget att vara familjehemsförälder. Varför behöver familjehem utbildas 1 3 kap 3 SoL 8 ETTT HEM ATT VÄXA I STUDIEHANDLEDNING

9 Inledning och vad behöver man lära sig? Allmänna kunskaper om vad familjehemsvård är och varför barn placeras förmedlas. Risk- och skyddsfaktorer behandlas liksom familjehems förväntningar och utmaningar. Slutligen tar vi del av barns och ungas egna erfarenheter av familjehemsvård och synpunkter på vad som är viktigt för familjehemsföräldrar att tänka på. 2 Ett uppdrag i samverkan med barnet i fokus Detta avsnitt ska ge kunskaper om ramarna för uppdraget som familjehemsförälder. Det är kunskaper som familjehemmen behöver för att kunna samarbeta på ett bra sätt med socialtjänst, föräldrar och andra parter som till exempel skola och BUP. Vi går igenom barnets rättigheter och barnkonventionens innebörd, lagstiftningen och socialtjänstens arbete inför, under och vid avslut av en placering. Socialtjänstens och familjehemmets uppdrag och roller behandlas, liksom familjehemmets villkor och rättigheter. Även grunderna i BBIC (Barns behov i centrum) behandlas. 3 Att stödja barns behov av närhet, anknytning och omsorg Syftet med avsnittet är att ge baskunskaper om barns utveckling ur ett anknytningsperspektiv. Anknytningens betydelse för våra relationer behandlas, särskilt kopplat till de placerade barnen och familjehemsuppdrag. Hur utvecklas anknytning och hur kan den påverkas? Vad kan man göra för att samspelet ska bli positivt? 4 Att hantera kriser, separationer och förluster Barn som bor i familjehem har varit med om stora förändringar, förluster och kriser i livet. Avsnittet ska ge kunskaper om hur det kan påverka barnet. Syftet är att förbereda familjehemsföräldern för detta och bidra till ökade möjligheter att möta barnens reaktioner och behov på ett relevant sätt. 5 Livslånga relationer och ursprungsfamiljens betydelse Avsnittet behandlar ursprungsfamiljens och föräldrarnas betydelse för barnet, familjehemmets och socialtjänstens ansvar i förhållande till biologiska föräldrar samt lagstiftningens intentioner. Olika dilemman belyses. Barns behov av att få ha kvar kontakten med viktiga personer under hela sitt liv tas upp. 6 Barns skolgång och hälsa Placerade barns skolgång och hälsa behöver uppmärksammas bättre. Forskning har visat att en positiv skolgång är en viktig skyddsfaktor för barn. Hälsan hos barn som bor i familjehem behöver också bli bättre omhändertagen. Avsnittet syftar till att ge kunskaper om detta och vad man som familjehemsförälder kan göra för att stötta barnets skolgång och bidra till en god hälsa för honom eller henne. ETT HEM ATT VÄXA I STUDIEHANDLEDNING 9

10 Inledning 7 Att vägleda och fostra Syftet med avsnittet är att förmedla kunskap om hur man kan vägleda och fostra barn på ett konstruktivt sätt. Olika åldrar och sammanhang behandlas. Särskilt fokus läggs på tonårstiden och hantering av beteendeproblem. 8 Vardagen i familjehemmet Uppdraget som familjehemsförälder innebär olika utmaningar och glädjeämnen. Den egna familjen påverkas på olika sätt. Avsnittet tar upp de egna barnens situation liksom annat man kan behöva förbereda sig på. Vad kan man göra för att förebygga och hantera stress och påfrestningar? Avslutningsvis kommer vi in på hur viktigt det är för ungdomar att få ett gott stöd när de flyttar ifrån familjehemmet och att de kan behöva fortsatt kontakt även efter utflytt. 10 ETTT HEM ATT VÄXA I STUDIEHANDLEDNING

11 Bakgrund och utgångspunkter Bakgrund och utgångspunkter Varför behövs ett nationellt utbildningsmaterial? Många barn och ungdomar som placeras i familjehem har stora och komplexa behov. Familjehemmets uppgift är att ge barnet en god vård och i samverkan med socialtjänst och andra berörda se till att barnet får sina behov tillgodosedda. Målet är att alla barn och unga i familjehem och hem för vård eller boende, så kallade HVB, ska få bästa möjliga förutsättningar i vuxenlivet. Det innebär att vården ska vara trygg, säker, ändamålsenlig och präglas av kontinuitet. Det är väl dokumenterat att samhället inte alltid lever upp till detta mål. Utbildning och annat stöd till familjehemmen är en viktig del i arbetet med att förbättra vården. Flera statliga utredningar har konstaterat att alla kommuner inte har haft möjlighet att erbjuda utbildning till sina familjehem. Skillnaderna har varit stora över landet både vad gäller utbudet av utbildning och utbildningens innehåll. Större kommuner har ofta haft bättre möjligheter att erbjuda utbildning än små. Syftet med ett nationellt utbildningsmaterial är att ge alla kommuner förutsättningar att erbjuda jour- och familjehemmen en likvärdig utbildning som håller god kvalitet. Materialet har tagits fram inom ramen för regeringsuppdraget Trygg och säker vård för barn och unga i familjehem och på HVB. Utöver detta utbildningsmaterial har Socialstyrelsen publicerat föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem, jourhem eller HVBhem 2, en handbok om socialtjänstens ansvar samt en vägledning om placerade barns skolgång och hälsa. En bedömningsmetod för rekrytering av familjehem har även tagits fram (BRA-fam). Ett arbete i flera steg Utbildningsmaterialet är ett resultat av omfattande samverkan med aktörer inom familjehemsvård på nationell, regional och lokal nivå. En grupp erfarna familjehemsutbildare från kommuner och nätverk i landet har varit knutna till arbetet under hela projekttiden. Samverkan kring förslag på innehåll och upplägg har även skett med ett antal familjehem och familjehemsorganisationer samt med representanter för SKL, Allmänna Barnhuset och Barnombudsmannen. Även svenska forskare inom området har lämnat synpunkter. Därutöver har fyra forskare och experter lämnat skriftligt underlag till hälften av avsnitten i Familjehemmets bok. 2 SOSFS 2012:11 ETT HEM ATT VÄXA I STUDIEHANDLEDNING 11

12 Bakgrund och utgångspunkter Barns erfarenheter har tagits till vara genom rapporter och litteratur samt genom Socialstyrelsens ungdomsråd. Materialet grundar sig på bästa tillgängliga kunskap om vad en familjehemsutbildning bör innehålla och hur den bör läggas upp. Utbildningsmaterialet har tagits fram i olika steg enligt följande: Kartläggning och analys hösten 2011 Framtagande av ett testmaterial våren 2012 Testning av materialet hösten 2012 Färdigställande av materialet våren 2013 Utbildning av utbildare hösten 2013 och våren 2014 Kartläggning Inventering av befintligt utbildningsmaterial En del av kartläggningen har bestått i att ta del av det utbildningsmaterial som använts ute i landet under senare år. Utbildningsmaterial från 34 av landets kommuner har samlats in. PRIDE 3 är den internationellt mest kända utbildningen som används i Sverige. Den kombinerar teoretisk kunskap med praktiska inlevelseövningar. Utbildningen integreras med utredning av hemmets lämplighet för uppdrag som familjehemsförälder. De socialtjänstrepresentanter som deltagit i referensgrupperna uttryckte relativt samstämt att nackdelarna med integrerad utbildning och utredning är större än fördelarna. Ett fåtal kommuner använder PRIDE i sin helhet. Forskning visar att det inte finns ett vetenskapligt stöd för att PRIDE har effekt vad gäller utfallet av vården för barnens del [1]. Det betyder däremot inte att utbildningen saknar värde vad beträffar att ge familjehemmen förutsättningar att utföra sitt uppdrag. Den tydliga fokuseringen på ramar, uppdrag, roller och samarbete uppfattas som värdefullt, liksom att förmedla målen för utbildningen och kunskap om de kompetensområden som lyfts i utbildningen [2, 3]. En återkommande kritik mot PRIDE är dock att materialet alltför lite fokuserar på att ge familjehemsföräldrar konkreta redskap för att hantera beteendeproblem hos barn [2, 3]. Bodil Rasmusson och Margareta Regnér, forskare vid Institutionen för socialt arbete, Lunds respektive Göteborgs universitet, har genomfört en studie om metoder som används för att utreda familjehem [4]. De har kommit fram till att utbildningsdelen i PRIDE bygger på vedertagna teorier, kunskap om barns behov och föräldraskap och håller en god kvalitet. Forskarna är dock mer tveksamma till att använda PRIDE i utredningssyfte. 4 De flesta kommuner använder egna material, som är mer eller mindre inspirerade av PRIDE, men också andra material. Det finns en stor variation. Gemensamt för de befintliga utbildningsmaterialen är att information och teoretiska genomgångar varvas med övningar. De utbildningsmaterial som 3 Parent Resource for Information, Development, Education 4 Muntliga uppgifter vid sammanträffande med forskarna ETTT HEM ATT VÄXA I STUDIEHANDLEDNING

13 Bakgrund och utgångspunkter används följs upp genom kursutvärderingar, men de är inte vetenskapligt utvärderade. Förslaget till program/kursplan som finns i denna studiehandledning har i stora delar hämtat sin form från Malmö stads utbildningsmaterial för familjehem. Familjehemsguiden A Ö som finns i Familjehemmets bok har också hämtats därifrån och ifrån Stockholms stads utbildningsmaterial, men har vidarutvecklats av Socialstyrelsen. Forskningsbaserad kunskap Kunskapsunderlaget bygger på underlag från forskare och litteraturstudier. Fyra forskare och experter inom området har som tidigare nämnts lämnat skriftligt underlag till hälften av avsnitten i utbildningsmaterialet (se vidare förordet till läroboken). Socialstyrelsens tidigare genomförda systematiska kunskapsöversikt om utredning och bedömning av familjehem har även ansetts ha relevans för utbildning av familjehemsföräldrar [1]. Den bedömningsmetod (BRA-fam) [5] som tagits fram på basis av denna kunskapsöversikt och kompletterande databassökningar bygger till stor del på utvecklingsekologisk teori och kunskap om risk- och skyddsfaktorer, vilket också är en viktig kunskapsgrund för utbildningsmaterialet. Enligt dessa synsätt sker barns och ungas utveckling i ett sammanhang och i samspel med omgivningen. De faktorer som finns i barnets omgivning ökar eller minskar risken för positiv respektive negativ utveckling i ett komplicerat samspel. Svensk forskning om skolgångens betydelse som skyddsfaktor för barns utveckling samt den kunskap som finns om brister inom detta område för placerade barn blir därför viktigt att belysa i en utbildning för familjehem [6]. Även placerade barns hälsa behöver uppmärksammas bättre än vad som vanligtvis sker idag. Kunskaper om betydelsen av barns förutsättningar för att knyta an till en person som kan tillgodose deras behov blir också viktiga utifrån dessa perspektiv, varför anknytningsteori blir en given utgångspunkt i materialet. Eftersom forskningen om familjehem är begränsad har kunskap hämtats från forskning om vanliga föräldrar och vad som kännetecknar ett gott föräldraskap. Forskning pekar även på att erfarenheter från evidensbaserade föräldrastödprogram och utbildningar kan överföras till utbildning av familjehem [7]. Flera av dessa föräldrastödsprogram bygger på social inlärningsteori 5, enligt vilken människor lär sig och utvecklar beteenden genom att dessa uppmärksammas och belönas. Positiv förstärkning i kontakten människor emellan är enligt denna teori viktigt för att utveckla goda relationer. Litteraturgenomgång om familjehemsutbildningar En kompletterande litteratursökning i relevanta databaser om effekter av familjehemsutbildning har genomförts. Genomgången av de tio artiklar som bedömts som relevanta visade en i huvudsak samstämmig bild av forskningsläget. Det finns få utvärderingar av familjehemsutbildningars effekter på vården och det går inte att dra några generella slutsatser. Det är stora skillna- 5 Komet, Cope, The incredible years m.fl. ETT HEM ATT VÄXA I STUDIEHANDLEDNING 13

14 Bakgrund och utgångspunkter der mellan de olika utbildningsprogrammen och svårt att göra jämförelser. Utvärderingarnas kvalitet brister även i vissa fall [8]. Litteraturgenomgången har dock gett viss vägledning. Ett stort problem inom familjehemsvården är svårigheten att rekrytera och behålla familjehem. Forskning har visat att ett gott samarbete med socialtjänsten bidrar till att en placering faller väl ut [7, 9]. Förutsättningarna för ett gott samarbete ökar om uppdraget och rollen som familjehemsförälder är tydlig och kommunikationen med socialtjänsten är god. Tillräcklig information om barnet, bra stöd från socialtjänsten och en känsla av att arbeta i team har också stor betydelse. Sammanbrott i vården är ett vanligt utfallsmått i utvärderingar och är ett problem inom familjehemsvården [10, 11]. Både svensk och internationell forskning visar att risken för sammanbrott ökar om placeringen gäller barn och ungdomar med beteendeproblem. Flera studier pekar på att utbildning till familjehem bör innehålla moment som ger familjehemmen verktyg och strategier för att hantera beteendeproblem hos barn och unga [7]. Ett utbildningsprogram som heter KEEP 6 syftar till att ge familjehemsföräldrar redskap och strategier för att bättre hantera beteendeproblem hos barn 7 12 år. KEEP bygger på MTFC 7 som är ett behandlingsprogram för utagerande tonåringar i familjehem. KEEP har i amerikanska studier visat sig ha positiv effekt på familjehemsföräldrars förhållningssätt och bedöms kunna minska risken för sammanbrott i vården [7, 12, 13]. Tilläggas kan att KEEP inte är en grundutbildning inför en placering utan ges till familjehem under pågående placering. Teoretiska utgångspunkter för lärande Vad gäller upplägg av familjehemsutbildningar tar vi vår utgångspunkt dels i erfarenheten från de familjehemsutbildningar vi tagit del av, dels i teorier om vuxenlärande. Enligt forskaren Knut Illeris omfattar allt lärande två olika processer. Det handlar dels om en samspelsprocess mellan individen och dess omgivning, dels om ett inre mentalt tillägnande av kunskap och bearbetning. Tillsammans leder de till att nya kunskaper integreras med tidigare kunskaper. Lärandet har tre dimensioner innehållsdimensionen, drivkraftsdimensionen och samspelsdimensionen [14]. Upplägget av utbildningen bör möta dessa dimensioner, dvs. söka deltagarnas motivation och egen drivkraft och stimulera till samspel och erfarenhetsutbyte. Ett antagande om vuxenutbildning är också att deltagarnas egna erfarenheter är en viktig utgångspunkt. Övningar som innehåller rollspel, problemlösning, diskussioner, och egen reflektion stimulerar lärande och integrering av kunskap. Detta är ett viktigt komplement till teoretiska genomgångar [15]. I linje med dessa tankegångar varvar de familjehemsutbildningar som ingått i den tidigare nämnda kartläggningen, utan undantag, teoretisk genomgång med gruppdiskussioner, övningar och erfarenhetsutbyte. 6 Keeping Foster Parents Trained and Supported 7 Multidimensional Treatment Foster Care 14 ETTT HEM ATT VÄXA I STUDIEHANDLEDNING

15 Bakgrund och utgångspunkter Inhämtade erfarenheter och synpunkter Erfarenheter och önskemål om vad en utbildning bör innehålla har som redan nämnts också hämtats in från professionella, familjehemsorganisationer, enskilda familjehem och placerade barn och unga. Sammanfattningsvis har framkommit att utbildningen bör innehålla följande delar: Allmänna kunskaper om familjehemsvård, barnen och uppdraget Kunskap om ramarna för uppdraget lagstiftning, ansvar, roller, samarbete, villkor etc. Kunskap om familjehemsplacerade barns rättigheter och behov samt hur dessa kan mötas Möjlighet att få förbereda sig på hur den egna familjen, bland annat de biologiska barnen, påverkas Det har samstämmigt framkommit från referenspersonerna att fokus i utbildningen bör ligga på erfarenhetsutbyte, övningar och handfasta kunskaper som stöd i uppdraget. Förutom att förmedla fakta och teoretiska kunskaper ska utbildningen syfta till att ge ökad förståelse och inlevelse samt praktiska redskap. Det har också framförts att materialet bör vara lättillgängligt och pedagogiskt utformat. Slutsatser om utbildningens innehåll och upplägg De kunskapsområden som har identifierats i forskning och litteratursökning finns i hög grad med i befintliga svenska utbildningsmaterial och överensstämmer i stor utsträckning med de önskemål som socialtjänstföreträdare och familjehem har uttryckt. Ett hem att växa i lägger dock större vikt vid barns hälsa och skolgång, samt att förmedla mer handfasta verktyg för hur familjehemsföräldrar kan arbeta för att bryta ett destruktivt beteende hos barn och att utveckla ett positivt samspel. Eftersom forskningen om familjehemsutbildning är begränsad bygger upplägget av programmet och de konkreta anvisningarna som ges i studiehandledningen i huvudsak på erfarenheter från praktiker, framför allt de erfarna experter och familjehemsutbildare som varit med och tagit fram materialet Testning av materialet För att så långt möjligt säkerställa utbildningsmaterialets kvalitet och användbarhet genomfördes under hösten 2012 pilotutbildningar på nio orter i landet utifrån en testversion av materialet. Utbildningarna hölls med hjälp av de familjehemsutbildare som deltagit i arbetet med att ta fram materialet. 114 familjehemsföräldrar deltog i pilotutbildningarna. Utifrån erfarenheter och synpunkter från medverkande familjehem och utbildare har materialet reviderats och färdigställts under våren ETT HEM ATT VÄXA I STUDIEHANDLEDNING 15

16 Att utbilda familjehemsföräldrar Att utbilda familjehemsföräldrar Att utbilda familjehemsföräldrar är ett utmanande och stimulerande uppdrag, där du kan använda de kunskaper och erfarenheter du har om familjehemsvård och de placerade barnen på ett nytt sätt. Både forskning [2] och erfarenhet pekar på att kursledarens kompetens är viktig för utbildningens kvalitet. Engagemanget och intresset för familjehemmen och de barn som de tar hand om spelar också stor roll i sammanhanget. Erfarenheten visar att det är en fördel att utbildningen leds av två personer. Kursledarteamet föreslås bestå av en familjehemssekreterare och en familjehemsförälder alternativt två familjehemssekreterare. Uppgiften kräver, utöver grundkompetens inom området, även andra färdigheter. I detta avsnitt tas några av dessa upp. Grundkompetens När det gäller kompetenskravet för dig som ska leda utbildning för familjehem gäller bestämmelserna i 3 kap 3 andra stycket SoL. De innebär att socialnämnden ansvarar för att personal som anlitas har lämplig utbildning och erfarenhet. Socialstyrelsen anser att det är nödvändigt att ha erfarenhet av familjehemsvård för att vara lämplig att utbilda familjehemsföräldrar antingen som familjehemssekreterare eller som familjehemsförälder. Som familjehemssekreterare har du sannolikt den formella kompetens som krävs för arbetet. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 8 bör personal som arbetar med handläggning och uppföljning av ärenden som rör barn och unga ha kunskaper och färdigheter inom följande områden: Barns och ungas utveckling och behov Utredning Samtal och relationer Samverkan Regelverk och rättsutveckling Insatser Uppföljning och utvärdering Den personal som arbetar med utredning av familjehem och jourhem samt planering och uppföljning av placerade barn bör dessutom ha kunskap om de särskilda behov som barn och unga i familjehem eller HVB kan ha arbetssätt och behandlingsmetoder i vården av barn och unga som är baserade på bästa tillgängliga kunskap 9. 8 SOSFS 2006:14 och 9 SOSFS 2012:11 16 ETTT HEM ATT VÄXA I STUDIEHANDLEDNING

17 Att utbilda familjehemsföräldrar Det är viktigt att en kursledare som är familjehemsförälder har gedigen erfarenhet av vad uppdraget innebär och är väl förtrogen med hur familjehemsvården bedrivs. Att själv ha deltagit i familjehemsutbildning är en bra erfarenhet. Många familjehemsutbildare anser att kombinationen av en familjehemssekreterare och en familjehemsförälder är utmärkt. Familjehemsföräldern kan illustrera teoretiska genomgångar med egna exempel. Vi vet också av erfarenhet att en familjehemsförälders deltagande är uppskattat av de flesta gruppdeltagare. Ibland kan det dock vara svårt att rekrytera lämpliga familjehem. Ett alternativ kan då vara att bjuda in en familjehemsförälder till ett eller några av mötena. Det är en fördel att som familjehemsutbildare ha erfarenhet av att leda grupper. Självklart är inte en duktig familjehemssekreterare eller familjehemsförälder per automatik är en bra kursledare. Ytterligare färdigheter och kunskaper behöver erövras bland annat kring samarbete, gruppdynamik, roller och vuxenlärande samt kanske också kring de teman som behandlas. Socialnämnden ansvarar, som ovan nämns, för att personal som anlitas har lämplig kompetens. Samarbete kursledarna emellan Att känna sig trygg i rollen som kursledare är viktigt för att gruppen ska kunna arbeta och fungera optimalt. Ett bra samarbete där kursledarna ömsesidigt kan stödja varandra är en viktig del i detta. Kursledarparet fungerar även som samarbetsmodell för deltagarna. Det är en fördel om kursledarna känner varandra och har arbetat tillsammans tidigare och ännu bättre om de haft möjlighet att välja varandra. Detta är dock inte alltid möjligt. Inledningsvis behöver man dock ofta lägga särskild tid och uppmärksamhet på samarbetet. Nedan följer tips för samarbetet: Ha respekt för varandras styrkor och svagheter. Det underlättar samarbetet och möjligheten till ömsesidigt stöd. Ta tillvara varandras styrkor. En del kursledare kan till sin natur vara uppgiftsorienterade, dvs. inriktade på att se till att alla kursmoment och allt innehåll kommer med. Andra kan vara processorienterade, dvs. ha mer fokus på att gruppen arbetar och hur. En del känner sig mer bekväma i den ena av rollerna, för andra har det inte så stor betydelse man känner helt enkelt att man kan växla utifrån vad situationen kräver. Båda rollerna behövs och det är viktigt att prata med varandra om detta för att hitta en balans som fungerar. Glöm inte att ni är ett team. Att ha kommit överens om vem som ansvarar för vad i själva upplägget betyder inte att man kan koppla av när ens partner håller i ett avsnitt kanske behöver något förtydligas eller rent av rättas till. Ögonkontakt kan vara bra för att se om behov finns av att släppa in den andre. Bestäm turtagning och regler i förväg. Det är bra att prata igenom hur man ska göra om man vill inflika något i den andres genomgång. ETT HEM ATT VÄXA I STUDIEHANDLEDNING 17

18 Att utbilda familjehemsföräldrar Vissa kanske vill prata färdigt först, medan det för andra inte är något problem att bli avbruten. Gruppdynamik och rollen som ledare En grupp kan ses som ett system och individerna i gruppen som olika delar i systemet. Helheten i systemet påverkas om någon av delarna förändras. Det betyder att enskilda deltagares tankar, känslor och handlingar på så sätt påverkar helheten och alla de andra i gruppen. Det gäller både kursledare och övriga deltagare och handlar om gruppdynamik en process som också kan beskrivas på följande sätt: Det kraftfält av relationer som finns mellan medlemmarna i en liten grupp och som ligger till grund för den ömsesidiga påverkan som sker inom gruppen 10 Som kursledare behöver du ha kunskap om hur grupper fungerar och hur du kan förhålla dig till såväl gruppmedlemmar som den gruppdynamik som uppstår i gruppen. Ledarens uppgift är att samordna gruppen och stå för normerna och strukturen för arbetet samt att vara en förebild. Kursledaren har större formell makt i gruppen än övriga deltagare. Ditt handlande får därigenom större genomslagskraft [16]. Att skapa ett gynnsamt gruppklimat För att förstå vad som påverkar en grupp och dess medlemmar behövs kunskap om såväl strukturen som processen. Grupprocessen påverkas av den struktur som skapas. Gruppstrukturen handlar om hur gruppen är uppbyggd med normer, relationer, roller, yttre ramar och mål. Även ledarskap och makt hör hit. Gruppstruktur handlar om vad som finns och är oftast synligt. Grupprocesser är vad som inträffar i en grupp vad deltagarna gör, hur de beter sig i förhållande till varandra och vilka konsekvenser det får i gruppen. Grupprocesser handlar även om att lära känna varandra, kommunicera, uttrycka åsikter, ställa upp mål, fatta beslut och hantera konflikter. Till skillnad mot gruppstrukturen är grupprocessen något som sker och oftast inte går att ta på på samma sätt som strukturen 11. Kursledarnas uppgift är att försök skapa ett positivt klimat som underlättar lärandet. En tydlig struktur främjar processen. Ibland behöver du klargöra de strukturella förutsättningarna och ibland handlar det om att komma överens med gruppen om vad som ska gälla. Nedan följer några exempel på frågor som du behöver informera om inför utbildningen och vid första mötet. Mål och syfte med utbildningen i sin helhet likväl som för varje utbildningstillfälle 10 Nationalencyklopedin 11 C Grubbström, Mälardalens högskola ETTT HEM ATT VÄXA I STUDIEHANDLEDNING

19 Att utbilda familjehemsföräldrar De yttre ramarna såsom kursupplägg, tid, plats etc. Regler och överenskommelser som ska gälla för gruppens arbete Den första punkten framgår inledningsvis i materialet. De yttre ramarna samt regler och överenskommelser återkommer vi till under avsnittet Förberedelser och upplägg samt under programmet för första mötet. Kommunikation och känslomässig trygghet Ett positivt klimat som underlättar lärande kännetecknas bland annat av en öppen och respektfull kommunikation. Deltagarna måste känna att de kan komma till tals och att alla tankar och frågor är tillåtna. Alla måste ha respekt för varandras åsikter och känna trygghet i att inget som sägs i gruppen kommer att spridas utanför den. Det handlar om att skapa känslomässig trygghet [17]. Gruppdeltagarna behöver få känna att de är accepterade utifrån sina förutsättningar och att det i gruppen finns utrymme för var och en. Familjehemsföräldrar eller blivande familjehemsföräldrar har i regel mycket skiftande erfarenheter vad gäller såväl utbildning och arbete som etnisk bakgrund, religion och livserfarenheter. Deltagare kan bära med sig bilder från sin egen skoltid som kanske inte varit helt positiva. Detta behöver du som kursledare vara observant på. Att bekräfta deltagarna när de kommer med ett inlägg, att ibland vända sig till den som kanske spontant inte säger så mycket (dock utan press eller krav) och ge positiv respons och uppmuntran är exempel på sådant som bidrar till att deltagarna känner att deras närvaro är viktig. De förslag på överenskommelser som återfinns under programmet för första mötet syftar till att skapa förutsättningar för känslomässig trygghet och en öppen och respektfull kommunikation enligt ovan. Det kan vara bra att under kursens gång påminna om överenskommelserna. De kan t.ex. finnas uppskrivna på ett blädderblock i lokalen. Formella och informella roller I en grupp kan finnas roller av formell eller informell karaktär [17]. De formella rollerna kursledarrollen och rollen som deltagare är givna. Händer det att kursledaren bli utmanad i sin roll av någon i gruppen, någon som kanske vill se sig som en informell ledare, är det viktigt att kursledarna tillsammans ser till att ha kontroll över situationen och fortsätter att ansvara för gruppens arbete. De informella rollerna är relationsorienterade och ett led i ett socialt samspel, knutna till vissa situationer. Vissa roller ser ut att ständigt återkomma i olika grupper. Exempel på några av dessa s.k. standardroller som kan finnas i en utbildningsgrupp är följande: Monopol-på-uppmärksamheten den person som hela tiden måste vara i fokus, som måste kommentera allt och vars röst hörs nästan hela tiden. ETT HEM ATT VÄXA I STUDIEHANDLEDNING 19

20 Att utbilda familjehemsföräldrar Tips! Vänd dig till övriga gruppdeltagare och fråga efter deras åsikter: Det skulle vara intressant att höra vad övriga i gruppen tycker! Ibland kan du tvingas negligera honom eller henne. Den ambitiöse den som vill veta allt och som efterfrågar information och statistik som du inte har. Ofta är han eller hon långt före alla andra i kursmaterialet. Tips! Låt dig inte stressas kan varken du eller någon annan i gruppen svara direkt, säg att du återkommer när du tagit reda på mer. Om hon eller han vill föra en diskussion om något i materialet och som ni ännu inte kommit till, men som du vet att ni kommer att ägna mycket tid till senare avstyr diskussionen och förklara att ni återkommer till detta. Buffeln här hittar du exempelvis den som utmanar genom att komma med plumpa kommenterarer. Tips! Du kan be honom eller henne förklara sig eller tvärt om negligera det sagda. Om det är något som är värt att diskutera fråga de övriga i gruppen om vad de tycker. Om han eller hon uttalar något som strider mot lagstiftning eller riktlinjer inom familjehemsvården är det viktigt att du markerar avstånd till detta. Clownen den som i alla situationer vill skämta och komma med lustiga kommentarer. Inte sällan sker detta i samband med övningar och rollspel. Tips! Att använda humor är naturligtvis inte fel och att skratta kan ibland vara väldigt befriande, men kommer det på fel ställe är det olyckligt och det bästa är att negligera det hela och inte skratta med. Märker du att han eller hon förstör en övning genom att skämta säg ifrån, vänligt men bestämt. Konflikter i gruppen Ibland händer det att det blir konflikter i en grupp eller att vissa personer upplevs som problematiska. Konflikter kan dels handla om arbetet i gruppen och innehållet i kursen, dels om mänskliga drivkrafter. Konflikter brukar kunna lösas, men om gruppen fastnar i denna fas och om kursledare inte förmår hjälpa gruppen vidare kan lärandet bli lidande. Som kursledare måste du våga se och ta tag i konflikter när de inträffar. Ibland kan du ta upp frågor direkt med gruppen, ibland behöver kursledarna tillsammans diskutera sig fram till hur en konflikt ska hanteras. Ibland kan en konflikt lösas genom att ni tillsammans går tillbaka till den överenskommelse som alla i gruppen accepterat. 20 ETTT HEM ATT VÄXA I STUDIEHANDLEDNING

Ett hem att växa i. Studiehandledning för familjehemsutbildare

Ett hem att växa i. Studiehandledning för familjehemsutbildare Ett hem att växa i Studiehandledning för familjehemsutbildare Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens

Läs mer

FÖRENINGEN SOCIONOMER INOM FAMILJEHEMSVÅRDEN

FÖRENINGEN SOCIONOMER INOM FAMILJEHEMSVÅRDEN FÖRENINGEN SOCIONOMER INOM FAMILJEHEMSVÅRDEN Intervjuer om familjehemsvård En vägledning för dig som rekryterar och utbildar blivande familjehem eller möter familjehem i handledningsgrupper. Filmen kan

Läs mer

Socialstyrelsens arbete med utredning och rekryteringskampanj. Rekryteringskonferens Linköping 2017 Sara Djupsund och Anna Svennblad

Socialstyrelsens arbete med utredning och rekryteringskampanj. Rekryteringskonferens Linköping 2017 Sara Djupsund och Anna Svennblad Socialstyrelsens arbete med utredning och rekryteringskampanj Rekryteringskonferens Linköping 2017 Sara Djupsund och Anna Svennblad Familjehemsvården - ny instruktion för Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Läs mer

Information till er som funderar på att bli familjehem. Samverkan mellan kommuner om familjehemsvård. Boden, Kalix, Luleå och Piteå

Information till er som funderar på att bli familjehem. Samverkan mellan kommuner om familjehemsvård. Boden, Kalix, Luleå och Piteå Information till er som funderar på att bli familjehem Samverkan mellan kommuner om familjehemsvård Boden, Kalix, Luleå och Piteå 1 Välkommen till vår informationssida! Ring gärna så får vi informera och

Läs mer

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren Rapport 2013 Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren rapport 2013-04-10 2(13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 4 2. Metod... 4 3. Sammanfattning...

Läs mer

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLA Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLAS Ledord och pedagogiska plattform Tallkrogens skola Innehåll Tallkrogens skolas långsiktiga mål 3 Våra utgångspunkter

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) YTTRANDE Vårt dnr 08/2336 Styrelsen 2008-09-26 Ert dnr S2008/2789/ST Avd för vård och omsorg Gigi Isacsson Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

Ett hem att växa i. familjehemmets bok. Grundutbildning för jour- och familjehem

Ett hem att växa i. familjehemmets bok. Grundutbildning för jour- och familjehem Ett hem att växa i familjehemmets bok Grundutbildning för jour- och familjehem 1 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Ensamkommande barn i familjehem vägledning och stöd från Socialstyrelsen

Ensamkommande barn i familjehem vägledning och stöd från Socialstyrelsen Ensamkommande barn i familjehem vägledning och stöd från Socialstyrelsen Marie-Anne Karlsson Petra Rinman Anna Svennblad 2017-09-15 Kunskapscentrum för ensamkommande barn Vad är uppgiften? stimulera och

Läs mer

Erfarenhetsdag med Södertörns familjehemsenheter

Erfarenhetsdag med Södertörns familjehemsenheter Erfarenhetsdag med Södertörns familjehemsenheter Nio Södertörnskommuner har haft en gemensam halvdag för utbyte av erfarenheter om placerade barns umgänge med sina föräldrar och andra närstående. Umgänge

Läs mer

Lidingö Specialförskola Arbetsplan

Lidingö Specialförskola Arbetsplan Lidingö Specialförskola Arbetsplan 2017 2018 Förskolans styrdokument Internationella styrdokument: FNs deklaration om mänskliga rättigheter FNs barnkonvention Nationella styrdokument Skollagen 2010:800

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

Måste alla på skolan/förskolan börja arbeta med StegVis samtidigt?

Måste alla på skolan/förskolan börja arbeta med StegVis samtidigt? Frågor och svar on StegVis: Måste alla på skolan/förskolan börja arbeta med StegVis samtidigt? På sikt är det viktigt att alla som arbetar i förskolan/skolan känner väl till arbetssättet. Då talar till

Läs mer

Familjehemsplacerade barn

Familjehemsplacerade barn Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-05-05 Handläggare Ann Gardeström Telefon: 08-50825411 Till Socialnämnden Familjehemsplacerade barn

Läs mer

Varför just jag? kommer

Varför just jag? kommer Är du beredd? Individuell utbildning i krishantering Varför just jag? Alla företag kan drabbas av en kris och du kan komma att få en aktiv och betydelsefull roll i en sådan situation. Har du rätt kunskap

Läs mer

Familjehemsplacerade barns och ungdomars hälsa

Familjehemsplacerade barns och ungdomars hälsa RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) DNR 1.5.1.851-2012 2013-03-07 SDN 2013-03-21 Handläggare: Lisbeth Oulis Telefon: 08-508 01 696 Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Läs mer

Instruktion till särskilt utvalda utbildare

Instruktion till särskilt utvalda utbildare Instruktion till särskilt utvalda utbildare Det här är en instruktion till dig som ska ge utbildning och färdighetsträning i bedömning och behandling av depression och värdera och hantera självmordsrisk

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Har barn alltid rätt?

Har barn alltid rätt? Har barn alltid rätt? Knepig balansgång i möten med barn och unga Möten med barn och unga, och med deras föräldrar, hör till vardagen för personal inom vården. Ofta blir det en balansgång mellan barnets

Läs mer

BARNS BEHOV I CENTRUM en säkrare väg till skydd och stöd

BARNS BEHOV I CENTRUM en säkrare väg till skydd och stöd BARNS BEHOV I CENTRUM en säkrare väg till skydd och stöd foto omslag Matton, sid 4 Matton och Ingram tryckeri Edita Västra Aros 2008 text Per Lindberg, Jupiter och Kjerstin Bergman grafisk form Marie Edström

Läs mer

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER GENERELL KARAKTÄR FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE MÅL Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed

Läs mer

SET. Social Emotionell Träning. www.set.st

SET. Social Emotionell Träning. www.set.st www.set.st Varför livskunskap i skolan? Förebygga psykisk ohälsa Värdegrundsarbete Inlärning Förebygga mobbing Jämlikhet Skyddsfaktorer God social kapacitet Impulskontroll Kunna hantera konflikter Kunna

Läs mer

Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner. Stödmaterial till chefer

Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner. Stödmaterial till chefer Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner Stödmaterial till chefer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Ensamkommande barn och unga

Ensamkommande barn och unga 2011-05-11 SIDAN 1 Ensamkommande barn och unga Vad gör socialtjänsten? Ingrid Persson enhetschef, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, Stockholm telefon 08 508 01 360 ingrid.persson@stockholm.se Föräldrakontakt.

Läs mer

Förstärkt familjehemsvård. Ansvar och roller när socialnämnden anlitar privata konsulentverksamheter

Förstärkt familjehemsvård. Ansvar och roller när socialnämnden anlitar privata konsulentverksamheter Förstärkt familjehemsvård Ansvar och roller när socialnämnden anlitar privata konsulentverksamheter Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen gällande familjehemsvården i Kristianstad kommun

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen gällande familjehemsvården i Kristianstad kommun BESLUT 1(7) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Sociala enheten Lena Bohgard 040-25 25 18 Kristianstad kommun Socialnämnden 291 80 Kristianstad Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen

Läs mer

Konflikthantering enligt Nonviolent Communication. Marianne Göthlin skolande.se

Konflikthantering enligt Nonviolent Communication. Marianne Göthlin skolande.se Konflikthantering enligt Nonviolent Communication Marianne Göthlin skolande.se Nonviolent Communication - NVC NVC visar på språkbruk och förhållningssätt som bidrar till kontakt, klarhet och goda relationer

Läs mer

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx),

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx), 2011-10-17 Sid 1 (17) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelning Blå 2015/2016 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (17) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd. Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd. Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

Kommunikation för chefer och ledare 3 dagar

Kommunikation för chefer och ledare 3 dagar Kommunikation för chefer och ledare 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas

Läs mer

Kreativ. Kreativ coaching. Lärgruppsplan COACHING. när det snurrar i bollen. PG Fahlström Carl-Axel Hageskog

Kreativ. Kreativ coaching. Lärgruppsplan COACHING. när det snurrar i bollen. PG Fahlström Carl-Axel Hageskog Kreativ COACHING när det snurrar i bollen PG Fahlström Carl-Axel Hageskog Lärgruppsplan Kreativ coaching Inledning Nästan alla barn och ungdomar i vårt land är under någon period av sitt liv med i idrotten.

Läs mer

NÅGRA AV KONFERENSENS TALARE

NÅGRA AV KONFERENSENS TALARE Familjehem 2017 kunskap utveckling inspiration Handledning hur kan du som handledare använda dig själv som arbetsredskap på bästa sätt? Familjehemsutredning vad vill vi veta om familjerna och hur bör vi

Läs mer

Samarbetssamtal. Ett stöd för föräldrar vid separation

Samarbetssamtal. Ett stöd för föräldrar vid separation Alla kommuner ska kunna erbjuda samarbetssamtal till föräldrar som ska eller har separerat, eller som inte har levt tillsammans. I den här foldern beskrivs kortfattat vad samarbetssamtal är. Samarbetssamtal

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Handledning för studiecirkel

Handledning för studiecirkel Handledning för studiecirkel Planering av cirkeln Som samordnare och cirkelledare är det din uppgift att tillsammans med gruppen sätta upp ramarna för träffarna och föra dem framåt. Här presenteras ett

Läs mer

Helena Hammerström 1

Helena Hammerström 1 Helena Hammerström 1 Behov 52 kort för att bli medveten om mänskliga behov Text: Helena Hammerström Design: Ewa Milunska Helena Hammerström Sociala Nycklar AB Vitkålsgatan 109 754 49 Uppsala www.socialanycklar.se

Läs mer

Äventyrets plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamheten

Äventyrets plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamheten Äventyrets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamheten Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamheten

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i beroendeställning Det är så att närhet, socialt stöd och sociala nätverk har betydelse, inte bara för människans överlevnad utan också för

Läs mer

När barn inte kan bo med sina föräldrar

När barn inte kan bo med sina föräldrar När barn inte kan bo med sina föräldrar Socialtjänstens uppföljning och kontakt med barn som bor i familjehem Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC Öppet fördjupningsprogram i NVC i Stockholm 2015 Nu för andra året erbjuder vi ett program med stor flexibilitet och där du som deltagare kan välja träningsavsnitt utifrån dina behov och intressen. Vi

Läs mer

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekuddens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Niklas Brånn Vår vision Ekuddens

Läs mer

Barn och ungas delaktighet! Så mycket mer än att bara bestämma

Barn och ungas delaktighet! Så mycket mer än att bara bestämma Barn och ungas delaktighet! Så mycket mer än att bara bestämma 2008-2013 Barn och ungas inflytande och delaktighet Egen växtkraft: 2 projekt: Individuell delaktighet i frågor som är viktiga i det enskilda

Läs mer

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola 1(7) Lokal arbetsplan Lövåsens förskola 2010/2011 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 4 2.4 Förskola och

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Stöd till familjehem

Stöd till familjehem Revisionsrapport Stöd till familjehem Halmstads kommun Christel Eriksson, cert. kommunal revisor Linda Gustavsson Revisionskonsult November 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 ÖREBRO KOMMUN Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 Tegnérskolan Förvaltningen förskola och skola orebro.se Box 31550, 701 35 Örebro Ullavigatan 27 tegnerskolan@orebro.se Servicecenter 019-21

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården Sid 1 (13) Handlingsplan för Nya Lurbergsgården X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan

Läs mer

BARNS BEHOV I CENTRUM en säkrare väg till skydd och stöd

BARNS BEHOV I CENTRUM en säkrare väg till skydd och stöd BARNS BEHOV I CENTRUM en säkrare väg till skydd och stöd foto omslag Matton, sid 4 Matton och Ingram tryck andra upplagan, Edita Västra Aros oktober 2012 grafisk form Marie Edström, Socialstyrelsen artikelnummer

Läs mer

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201 Nya tankar om meningsfulla föräldramöten Skolan förebygger 2 101201 Program för dagen Bakgrund till Tematiska föräldramöten Vikten av bra relationer skola hem Dialogspelet Självvärdering kvalitetssäkring

Läs mer

Arbetsplan för Violen

Arbetsplan för Violen Köpings kommun Arbetsplan för Violen Läsår 2015 2016 Administratör 2015 09 18 Lena Berglind, Ann Christine Larsson, Kristin Aderlind Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR I UR och SKUR FÖRSKOLAN GRANEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR I UR och SKUR FÖRSKOLAN GRANEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR I UR och SKUR FÖRSKOLAN GRANEN Planen gäller 2015-06-01 2016-06-01 1 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan..3 I Ur och Skur förskolan Granens likabehandlingsplan.4

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Förskolan Villekulla. Avdelning Igelkotten

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Förskolan Villekulla. Avdelning Igelkotten Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16 Förskolan Villekulla Avdelning Igelkotten 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

Förskolan Domherrens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Domherrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Domherrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Vår vision Alla barn ska kunna känna sig trygga

Läs mer

Handlingsplan. Storhagens förskola. Ht16/Vt17

Handlingsplan. Storhagens förskola. Ht16/Vt17 Handlingsplan Storhagens förskola Ht16/Vt17 1 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan.

En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan. En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan. Förändring, utveckling och ledarskap är alltid en fråga om kommunikation Förskollärarens

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB Checklista utbildningar och andra möten Best practice 2013, Mongara AB Vi vill med detta dokument ge dig som håller föreläsningar, informationsmöten och utbildningar några tips som ger dig möjlighet att

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Uppföljning av placerade barn

Uppföljning av placerade barn Revisionsrapport Uppföljning av placerade barn Motala kommun Lena Brönnert Uppföljning av placerade barn Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund... 2 3 Uppdrag,

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Systematiska kvalitetsarbetet

Systematiska kvalitetsarbetet LULEÅ KOMMUN Systematiska kvalitetsarbetet Årans förskola 2012-2013 Eriksson, Anne-Maj 2013-08-19 Prioriterade mål hösten 2012 och våren 2013 - Årans förskola 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Förskolan ska aktivt

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FAMILJEHEM

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FAMILJEHEM SOCIALFÖRVALTNINGEN Charlotte Bergström, 0554-194 50 charlotte.bergstrom@kil.se 2015-05-13 Beslutade av SN 84 2015-05-20 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FAMILJEHEM INDIVID-OCH FAMILJEOMSORGEN I KILS KOMMUN

Läs mer

Rekrytera, handleda och behålla familjehem. Inte så svårt som man kan tro.

Rekrytera, handleda och behålla familjehem. Inte så svårt som man kan tro. Rekrytera, handleda och behålla familjehem. Inte så svårt som man kan tro. Frihet är det bästa ting, som sökas kan all världen kring. För att riktigt kunna förstå hur man lyckas måste en ta filosofin till

Läs mer

Västra Vrams strategi för 2015-2016

Västra Vrams strategi för 2015-2016 Västra Vrams strategi för 2015-2016 Västra Vrams förskola den lilla förskolan med det stora hjärtat 1 Vår vision Lek, lärande och utveckling i ett positivt, välkomnande, tryggt och öppet klimat och i en

Läs mer

Bilaga 7: OH-underlag

Bilaga 7: OH-underlag BILAGA 7: OH- UNDERLAG 7 : 1 Bilaga 7: OH-underlag Materialet i denna bilaga kan användas som underlag vid presentationer när ni på förskolan eller skolan arbetar med värdegrundsfrågor utifrån Trygghetspärmen.

Läs mer

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Upplägg av dagen. Presentationsövning

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Upplägg av dagen. Presentationsövning Nya tankar om meningsfulla föräldramöten Bo Hjalmarsson och Maria Lindborg hösten 2011 Upplägg av dagen Vi presenterar och resonerar kring Tematiska föräldramöten Ni kommer att få prova på delar av materialet

Läs mer

KOPPLING TILL SKOLANS STYRDOKUMENT

KOPPLING TILL SKOLANS STYRDOKUMENT SIDA 1/5 FÖR LÄRARE UPPDRAG: DEMOKRATI vänder sig till lärare som undervisar om demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter i åk nio och i gymnasieskolan. Här finns stöd och inspiration i form av ett

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

familjehemsgruppen Bli en värdefull extraförälder

familjehemsgruppen Bli en värdefull extraförälder familjehemsgruppen Bli en värdefull extraförälder 1 Vad är familjehem, förstärkt familjehem, kontaktfamilj och jourhem? Familjehem, förstärkt familjehem, kontaktfamilj och jourhem är vanliga hem som på

Läs mer

UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING

UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING Ett miniprojekt utifrån ESL:s utbildningsmaterial i Näckrosprojektets intention att arbeta över gränserna kommun och landsting. Miniprojektet

Läs mer

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr:

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr: Sid 1 (6) Uppdragsutbildning för yrkesverksamma inom socialtjänstens enheter för barn och unga i Norrbotten Syftet med kurserna inom uppdragsutbildningen är att ge deltagarna möjligheten att utveckla sina

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Systematisk uppföljning av placerade barn

Systematisk uppföljning av placerade barn Systematisk uppföljning av placerade barn Ann Christin Rosenlund Systematisk uppföljning av Stadskontoret Malmö placerade barn Utifrån forskning Utifrån kunskap om de lokala behoven Kvalitetsutveckling

Läs mer

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN Handledning för dig som ska leda utbildning för klubbens ledare Du som ska utbilda ledarna i er klubbs friidrottsskola har en spännande uppgift framför dig. Om du följer nedanstående

Läs mer

Likabehandlingsplan för Centrum förskoleområde. En trygg förskola för alla! Vårt gemensamma ansvar!

Likabehandlingsplan för Centrum förskoleområde. En trygg förskola för alla! Vårt gemensamma ansvar! Likabehandlingsplan för Centrum förskoleområde En trygg förskola för alla! Vårt gemensamma ansvar! Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som skall prägla verksamheten. Omsorg och hänsyn till

Läs mer

Lyckliga familjen En film av Markus Andreasson

Lyckliga familjen En film av Markus Andreasson Lyckliga familjen En film av Markus Andreasson En vägledning inför diskussioner kring Lyckliga familjen för dig som leder utbildningsgrupper för blivande familjehem eller handledningsgrupper för familjehem

Läs mer

TILL ÄMNESGRUPPEN. Ett upplägg för fem träffar. Vinster med kollegialt lärande

TILL ÄMNESGRUPPEN. Ett upplägg för fem träffar. Vinster med kollegialt lärande TILL ÄMNESGRUPPEN Tycker du att det skulle vara givande att läsa och arbeta med boken tillsammans med andra? Detta kapitel är tänkt som ett underlag för det kollegiala arbetet med att utveckla läsundervisningen.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan: Birger Jarlsgatan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Planen gäller från november 2015-oktober 2016 Ansvariga för planen är avdelningens förskollärare. Hela arbetslaget

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rapport Läsår: 2016/2017 Organisationsenhet: Förskola Fokusområde: Demokrati och värdegrund Övergripande mål: Barns inflytande Ingela Nyberg, Barn och Utbildning, BU Chef/Adm

Läs mer

Lpfö98/rev2016 och Spana på mellanmål!

Lpfö98/rev2016 och Spana på mellanmål! 1 Innehåll Lpfö98/rev2016 och Spana på mellanmål!... 3 Ur 1. Förskolans värdegrund och uppdrag... 3 Grundläggande värden... 3 Saklighet och allsidighet... 3 Förskolans uppdrag... 3 Ur 2. Mål och riktlinjer...

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM Handläggare: Jacky Cohen TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2009-907-400 1 (7) 2009-11-30 BILAGA 2. MÅL - INDIKATORER - ARBETSSÄTT - AKTIVITETER... 2 1. NÄMNDMÅL:... 2 A. NORMER OCH VÄRDEN...

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid Hagnäs förskola 2014 Bakgrund och syfte Den 1 april 2006 fick Sverige en ny lag vars syfte är att främja barns/elevers lika rättigheter i alla skolformer

Läs mer