Pablo Tapia Studenter som resurs

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pablo Tapia Studenter som resurs"

Transkript

1 Pablo Tapia Studenter som resurs - en modell för undervisning i informationssökning? Paper presenterat vid konferensen oktober 2005 i Borås

2 2 1. Bakgrund Sedan ett par år har bibliotekarier varit involverade i sjuksköterskeutbildningen under en kvantitativ metodkurs med inriktning folkhälsa, i tredje terminen. Delkursen är på 10 poäng varav 5 poäng är teori och 5 poäng är uppsatsskrivning på poängs nivå (B-uppsats). Syfte och frågeställningar är definierade för en deskriptiv vetenskaplig litteraturstudie av ett folkhälsoproblem/folksjukdom, dess utbredning samt bakomliggande (risk)faktorer. För godkänt betyg krävs att studenterna redovisar och analyserar resultatet från minst 3 publicerade vetenskapliga studier i valt folkhälsoämne. Till skillnad från litteratursökningen inför examensarbetet, som fokuserar på omvårdnadsaspekten, d.v.s. hur man behandlar problemet handlar det här om att utifrån ett bredare perspektiv uppmärksamma bakgrundsfaktorer och preventivt arbete. Det är i anslutning till detta moment som bibliotekarier har undervisat studenterna i informationssökning eller närmare bestämt att söka i databasen PubMed samt att hitta bland våra elektroniska och tryckta resurser. 1.1 Problem Under åren vi medverkat på denna kurs har olika modeller för undervisningen i PubMed provats. Det stora antalet studenterna på kursen, ca 100, har varit ett problem och samtidigt en utmaning. I början undervisade bibliotekarierna hela kursen i mindre grupper a 20 studenter (2 x 100 minuter) med mycket hands-on. Detta visade sig vara en väldigt personalkrävande modell. En period provade vi en mer avskalad modell med storföreläsningar och avsatt tid för eget arbete i datorsalarna men med lite hands-on element. Denna modell fungerade inte heller tillfredsställande. Utgångspunkten för utvärderingen av de olika modellerna var hela tiden den kursansvariga lärarens bedömning av studenternas kunskaper om PubMed sökningar och kvaliteten på uppsatserna (litteraturstudien). En reflektion vi kan göra nu i efterhand är att den personalkrävande modellen blev för mycket korvstoppning samtidigt som personalen fick en tung undervisningsbörda vilket gick ut över kvaliteten på undervisningen. 2. En ny modell När den kursansvariga läraren, Anne-Marie Wangel på våren 2004 föreslog att vi skulle prova en modell där studenter lär studenter, var vi inte sena att hoppa på. Vi kan inte nog poängtera betydelsen av denna engagerade lärares betydelse för detta projekt. Hennes engagemang smittar av sig på studenterna som ser detta moment som en viktig del av kursen. 2.1 Studenthandledare i litteraturen Den bredare engelska termen för det vi kallar studenthandledare är peer educator. Peer används i betydelsen likar eller kollegor, d.v.s. att man lär av varandra. Det finns rikligt med litteratur om peer education som pedagogisk modell men inte mycket material som handlar specifikt om högskolemiljön. En majoritet fokuserar på antingen grundskolan, äldreomsorg eller aids/drog prevention. I grundskolesammanhang används en variant av modellen när studenter jobbar i mindre grupper och tar ett eget ansvar för inlärningen. I vissa artiklar gränsar definitionen för modellen till definitionen för PBL.

3 3 McKeachie m fl. (1990) beskriver, utifrån ett högskoleperspektiv, fördelarna med pedagogiska modeller där studenter lär studenter: The best answer to the question, What is the most effective method of teaching?, is that it depends on the goal, the student, the content, and the teacher. But the next best answer is, Students teaching other students. There is a wealth of evidence that peer teaching is extremely effective for a wide range of goals, content, and students of different levels and personalities. (McKeachie m fl.1990, sid. 81) En bra beskrivning av peer-learning ges i en artikel av Cooper (2002). Enligt författaren innebär peer-learning ett skifte i fokus från det som lärs ut (via en auktoritet) till den individuella inlärningen. Studenten/eleven får ta ett större ansvar för den egna inlärningen och får en djupare förståelse för inlärningsprocessen. However it is viewed, when students take responsibility and active roles in their learning, they begin to develop the notion of what it means to know, and how knowledge is acquired, a good start toward ongoing learning throughout life. Cooper (2002), sid. 56 Cooper fokuserar i sin artikel mycket på lärarens roll och vikten av en god organisation som stöd för peer-learning projekt. Modellen lämpar sig för olika typer av pedagogiska utmaningar, inklusive mer krävande moment då studenter lär sig nya koncept eller abstrakta modeller. En mer teoretisk ansats till peer-educator konceptet utvecklas i De Lisi (2002) som refererar till Piaget s pedagogiska teorier. I de fall då modellen tillämpas inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten är fokus på förmedlingen av människors erfarenheter i syfte att hjälpa andra i liknande situationer, att lära av varandra. Två tips på artiklar är Dunn et al. (1998) och Frankham (1998). Den förstnämnda artikeln beskriver ett program för HIV/AIDS prevention medan den senare har en klart kritisk inställning till peer-educator projekt. 2.2 Kursens upplägg Under de två terminer vi använt studenthandledare har vi kontinuerligt arbetat med kursens upplägg och gjort en del förändringar. Inför höstterminen 2005 tror vi oss ha funnit en bra form för undervisningen. Rekryteringen av studenthandledare påbörjas i slutet av terminen innan den termin då den aktuella kursen äger rum. Tillsammans med kursansvarig lärare presenterar bibliotekspersonalen upplägget på kursen på ett informationsmöte. I stora drag presenteras den pedagogiska modellen och framför allt syftet med undervisningen i PubMed. Under mötet samlar vi in intresseanmälningar för uppdraget som studenthandledare. För en kurs på 100 studenter behöver vi ca 20 intresserade studenter. Hur motiverar vi då studenthandledarna att ta på sig ett uppdrag som i princip innebär mer jobb? Moroten är helt enkelt att studenthandledarna kommer att bli väldigt bra på att använda PubMed i jakten på vetenskapliga artiklar. Deras roll som handledare på kursen ger dem en fördjupad insikt och kunskaper om hur de söker artiklar till litteraturstudien. Utmaningen att förmedla något till andra blir en sporre för den egna inlärningen. I mötet med kurskamraterna repeterar och befästes det man lärt sig.

4 4 Den pedagogiska roll som studenthandledarna iklär sig framhålls som viktig av den kursansvariga läraren. Den utexaminerade sjuksköterskan kommer i framtiden att ställas inför pedagogiska situationer och utmaningar på sin arbetsplats. Uppdraget som studenthandledare kan ses som en övning i denna roll. Om detta resonemang är korrekt, skulle det innebära att 20 av 100 studenter kommer att kunna detta med artikelsökning extra bra. De kommer att utgöra en resurs på kursen under resten av utbildningen. Detta är mycket intressant och en positiv effekt av modellen, som kommer utvecklas och integreras under termin 5 då studenterna skall genomföra sin kandidatuppsats (C-nivå 41-60poäng). Rollen som resurs på kursen innebär inte på något sätt att studenthandledarna skulle vara fullärda inom informationssökningsområdet. Men de kan hänvisa och tipsa sina kurskamrater om var man kan börja sitt sökande, i vilken ände man kan börja. Studenthandledarna kommer under kursens gång även få en bra kontakt med bibliotekspersonalen. En kontakt och ett förtroende som sannolikt innebär att de mer naturligt kommer kontakta oss med frågor kring informationssökning under utbildningen. Kursens upplägg: - En generell introduktion för hela kursen (100 pers.) i Att söka information/vetenskapliga artiklar av bibliotekarie - 2 lektioner för studenthandledarna. Innehåll: PubMed, ämnesord, Vega, Elin, Sökhistorik + presentationsteknik - 1 lektion som studenthandledarna håller för sina kurskamrater + att en bibliotekarie svarar på frågor från studenterna - 1 storföreläsning: frågestund, leds av bibliotekarie Generell introduktion Att söka information/vetenskapliga artiklar Introduktionen sker i storföreläsningsform och är en del av en uppstarts/inspirationsföreläsning. Kursansvarig lärare introducerar litteraturstudien (Buppsats), studiehandledningen m.m. Därefter är det bibliotekets tur. Under en timmes tid presenteras upplägget för undervisningen i PubMed samt en generell beskrivning av olika källor till information (artiklar, böcker, webbsidor m.m.). Syftet är att förklara varför vi fokuserar på en databas (PubMed) och fördelarna med ett systematisk tillvägagångssätt när man läser in sig på ett ämne. Litteraturstudien blir ur detta perspektiv en övning i att skriva vetenskapligt Utbildning av studenthandledarna Utbildningen sker vid två tillfällen à 2x45 minuter. Lektionerna byggs upp kring en tryckt handledning i PubMed-sökning (inkl. ämnesord) samt hur man söker upp artiklar bland våra elektroniska resurser/tryckta tidskrifter. Studenthandledarna kommer sedan att gå igenom detta handledningsmaterial med sina kursare. Vid andra tillfället får deltagarna också en kort introduktion till presentationsteknik. Tips och tricks när man undervisar i en datorsal Studenthandledarna undervisar Lektionen baseras på ovan nämnda handledning och tar 2x45 minuter. Sist på lektionen medverkar en av bibliotekarierna för att svara på de frågor som PE inte kunnat besvara. Vi försöker räta ut en del frågetecken och peppa studenterna inför deras eget sökande.

5 Avslutande storföreläsning/frågelåda En eller två veckor efter den sista lektionen träffar vi hela kursen för en frågelåda (FAQ) i storföreläsningsform (en s.k. efterläsning). Alla studenter, även PE, har haft en till två veckor på sig att söka efter de tre obligatoriska vetenskapliga artiklarna samt påbörjat skriva litteraturstudien. Frågelådan byggs helt upp kring studenternas problem/frågor kring sökandet efter artiklar. Det ges tillfälle för repetition av sådant som fortfarande är oklart. Kursansvarig lärare medverkar också vid tillfället. 2.3 Ansvar Nu kan det tyckas att vi lägger över väldigt mycket ansvar på våra studenthandledare. Under utbildningen av studenthandledarna är vi väldigt noggranna med att poängtera att huvudansvaret för informationssökningsmomentet ligger på bibliotekarierna. De får det stöd och de kunskaper som krävs för att de ska kunna göra ett bra jobb, nämligen förmedla hur studenterna söker i databasen PubMed samt vägar till att få tag på artiklar. Vi bemödar oss om att vara tillgängliga under tiden före, under och efter att de undervisar sina kursare. Det är viktigt att studenthandledarna känner sig trygga i den roll de har på kursen och att de förstår syftet med sin insats. 2.4 Kompletterande handledning Utöver lektionerna i PubMed samt storföreläsningen erbjuds studenterna dessutom andra tillfällen att ställa frågor kring litteraturstudien. Detta sker oftast vid informationsdisken på biblioteket, men även på vår chatt eller i form av inbokade handledningstillfällen. För en majoritet av studenterna på kursen räcker det med lektionerna. De som har svårigheter hänvisas till ovan nämnda handledningstillfällen. 2.5 Framtagning av en ny modell - processen En intressant aspekt av arbetet med den nya modellen är att vi bibliotekarier har varit tvungna att kritiskt granska oss själva och framför allt innehållet och pedagogiken i de kurser vi erbjuder. Beträffande innehållet har vi dels begränsat antal databaser vi tar upp och dels skalat bort mycket av detaljkunskaperna. Syftet är inte att studenterna ska bli experter på PubMed utan att de ska kunna använda databasen som ett verktyg för att systematiskt hitta artiklar. Vi har med andra ord förenklat genomgången av databasen och försökt utgå från det vi upplever som studenternas behov. Arbetet med att förenkla/skala bort detaljer skedde inför men även under lektionerna med de blivande studenthandledarna. Vår vilja att undvika alltför stor detaljrikedom har även inneburit att vi inte längre ägnar så mycket tid åt boolesk söklogik och teoretiska resonemang kring inlärning och informationskompetens. Vi tar upp dessa aspekter, men på ett förenklat sätt. En annan viktig insikt har varit att förstå vilken plats denna kurs har i sjuksköterskeutbildningen totalt sett. Vi har parallellt arbetat med en progressionsplan för bibliotekets undervisning i informationssökning. Vårt mål är att studenterna ska ha grundläggande kunskaper och färdigheter att söka relevant information den dag de kommer ut på arbetsmarknaden. Den kurs vi här beskriver är ett steg på vägen till att nå det målet. Progressionsplanen består kortfattat av tre tillfällen/moment under utbildningen: en introduktion termin 1, inför B-uppsatsen samt inför C-uppsatsen (examensjobb).

6 6 Upplägget på kursen har även inneburit att vi bibliotekarier delvis släpper kontrollen över vissa lektioner. Vi förlitar oss på att studenthandledarna gör ett bra jobb och att vi klarar ut missförstånd och oklarheter vid de tillfällen då vi träffar hela kursen. Detta kan naturligtvis anses riskabelt ur en kvalitetssynpunkt men det uppvägs nog av fördelarna med att studenthandledarna utgöra en resurs/tillgång på kursen långt efter att delkursen är avslutad. Utvärdering av projektet pekar på att både studenthandledarna samt övriga på kursen överlag är nöjda med upplägget och undervisningen i PubMed. Kursansvarig lärare bedömer att kvaliteten på litteraturstudierna har höjts sedan vi infört studenthandledarna på kursen. 3. Bibliotek och IT - Studenter som resurs Bibliotek och IT på Malmö högskola har sedan starten 1997 haft studenter anställda som en integrerad del av verksamheten. Vi har väldigt positiva erfarenheter av denna modell. Framför allt har detta utvecklats på Supportavdelningen där timanställda studenter bedriver verksamheten i såväl Helpdesk som Studentdatorutbildningen. Men även biblioteken har studenter anställda exempelvis på kvällar (bibliotekariestudenter från Lund). Fördelar med att anställa studenter: - Studenterna servar sina likar, kan på ett helt annat sätt identifiera sig med användarna - Studenterna avlastar ordinarie personal och upprätthåller samtidigt en hög nivå på servicen - Bibliotek och IT får genom dessa timanställda studenter en direkt feed-back från studenthåll. - Fördelar för studenterna - meriterande att jobba för högskolan. Något att visa upp när de söker jobb efter utbildningen. - Studenterna förvärvar gedigna IT-kunskaper. - Studenter förvärvar viktiga pedagogiska färdigheter Vårt projekt med studenthandledare ligger alltså i linje med en inarbetad policy på Bibliotek och IT att använda våra studenter som en resurs i verksamheten. 4. Slutsatser I detta projekt har inlärningsmålet varit väldefinierat och inte alltför omfattande. Vårt mål har varit att ge studenterna på kursen grundläggande färdigheter i att söka i PubMed samt att lära sig hitta artiklar antingen bland våra elektroniska resurser eller bland våra tryckta tidskrifter. För detta syfte har modellen med studenthandledare fungerat mycket väl. Modellen är dessutom inte speciellt personalkrävande. Vårt syfte med kursen är inte att studenterna skall vara fullärda experter på informationssökning. Nästa gång vi träffar dessa studenter är inför examensarbetet. Förhoppningsvis har de dessa grundläggande färdigheter/kunskaper som vi sedan kan bygga vidare på. Vi har också kunnat konstatera att studenthandledarna blir de som kan PubMed lite extra bra och som kan hjälpa sin kursare. De blir på så vis en resurs för hela kursen. Studenthandledarna får dessutom en mycket bra kontakt med bibliotekspersonalen, något som är till nytta för båda parter. Den utexaminerade sjuksköterskan kommer i framtiden att ställas inför pedagogiska situationer och utmaningar på sin arbetsplats. Uppdraget som studenthandledare kan ses som en övning i denna roll. Den handledande rollen är kännetecknande för professionsutbildningar. Genom upplägget på denna kurs bidrar vi till att utbilda studenterna i denna roll.

7 7 Litteratur: Cooper, S. Marie A. Classroom Choices for Enabling Peer Learning Theory Into Practice, Volume 41, Number 1, 2002, sid De Lisi, Richard From Marbles to Instant Messenger: Implications of Piaget s Ideas About Peer Learning Theory Into Practice, Volume 41, Number 1, 2002, sid Dunn, Linda et. Al A SCHOOL-BASED HIV/AIDS PREVENTION EDUCATION PROGRAM: OUTCOMES OF PEER-LED VERSUS COMMUNITY HEALTH NURSE-LED INTERVENTIONS The Canadian Journal of Human Sexuality, Volume 7, Number 4, 1988, sid Frankham, Jo Peer education: The unauthorised version British Educational Research Journal, Volume 24, Issue 2, 1998, sid McKeachie, Wilbert J. m fl. Teaching and Learning in the College Classroom. A Review of the Research literature, Second edition, Ann Arbor, Univ of Michigan, 1990.

Bibliotekariens roll i en utbildning på vetenskaplig grund- möten mellan praktikgemenskaper

Bibliotekariens roll i en utbildning på vetenskaplig grund- möten mellan praktikgemenskaper Jenny Magnusson Malmö högskola- Bibliotek och IT Jenny.magnusson@mah.se 2014 Bibliotekariens roll i en utbildning på vetenskaplig grund- möten mellan praktikgemenskaper Enligt högskolelagen så ska all

Läs mer

Sfi som blended learning

Sfi som blended learning 227 Ann-Louise Hedman, Petra Johansson & Anders Norberg Sfi som blended learning Var är alla mina kompisar? Jag kan inte Moodle. Jag kommer och lämnar in uppgiften nästa lektion. Jag är ledsen, jag kan

Läs mer

ETT BRINNANDE INTRESSE

ETT BRINNANDE INTRESSE Examensarbete för IT-pedagogprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2009 ETT BRINNANDE INTRESSE Ett aktionsbaserat utvecklingsprojekt Christian Elvemo, Fredrik Westholm & Pär Pettersson Sammanfattning

Läs mer

Läxhjälp- en undersökning och jämförelse mellan två skolor

Läxhjälp- en undersökning och jämförelse mellan två skolor Södertörns högskola Lärarutbildningen Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap- Avancerad nivå vårterminen 2010 Läxhjälp- en undersökning och jämförelse mellan två skolor Av: Nancy Gergis Handledare: Bernt

Läs mer

God användbarhet med Scrum

God användbarhet med Scrum En studie av ISO 9241-anpassad systemutveckling Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i Informatik Framlagd: Juni, 2009 Författare: Handledare: Claus Persson Examinator: Eric Wallin Lars Fernebro Titel:

Läs mer

HUR MÄTS KVALITETEN PÅ EN

HUR MÄTS KVALITETEN PÅ EN HUR MÄTS KVALITETEN PÅ EN CHEFSUTBILDNING? Kandidatuppsats i Företagsekonomi Sebahat Ismaili Mikaela Sterner VT2011: KF22 I Svensk titel: Hur mäts kvaliteten på en chefsutbildning? Engelsk titel: How to

Läs mer

KI Digital Commons på Karolinska Institutet

KI Digital Commons på Karolinska Institutet KI Digital Commons på Karolinska Institutet En rapport från KIB till Styrelsen för Utbildning 5 februari 2010 Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande- Ickekommersiell- IngaBearbetningar

Läs mer

Användarcentrerad design i utvecklingsprocessen av Monitor Mobile K R I S T I N A R O M A N

Användarcentrerad design i utvecklingsprocessen av Monitor Mobile K R I S T I N A R O M A N Användarcentrerad design i utvecklingsprocessen av Monitor Mobile K R I S T I N A R O M A N Examensarbete Stockholm, Sverige 2013 Användarcentrerad design i utvecklingsprocessen av Monitor Mobile K R I

Läs mer

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Sara Tyskeng och Olof Hjelm Avdelningen för Industriell miljöteknik Institutionen för

Läs mer

Metoder och verktyg för utvärdering av kursinslag i informationskompetens. Slutrapport

Metoder och verktyg för utvärdering av kursinslag i informationskompetens. Slutrapport Metoder och verktyg för utvärdering av kursinslag i informationskompetens Slutrapport Tobias Pernler & Karin Pettersson Göteborgs universitetsbibliotek Maria Björklund, Bitte Holm, Lena Landgren & Anna

Läs mer

Ramverk för metod/verktygsval i systemutveckling

Ramverk för metod/verktygsval i systemutveckling Ramverk för metod/verktygsval i systemutveckling Kandidatuppsats 10 poäng Framlagd: juni 2006 Författare: Magdalena Klich 820128-4349 Handledare: Umberto Fiaccadori Sammanfattning Vid arbete med systemutveckling

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Den direkta användarmedverkans problematik

Den direkta användarmedverkans problematik Examensarbete i Människa-datorinteraktion, Interaktionsdesign. Den direkta användarmedverkans problematik Lina Pettersson, Kalle Ulvstig Göteborg, Sweden 2005 REPORT NO. 2005/05 Den direkta användarmedverkans

Läs mer

Landskapsingenjör som chef

Landskapsingenjör som chef Självständigt arbete vid LTJ fakulteten Affärsledarskap påbyggnadsprogram till kandidatexamen inom Landskapsingenjörsprogrammet 15 hp Landskapsingenjör som chef En kvalitativ studie om chefskap Landscape

Läs mer

Lean inom tjänsteföretag

Lean inom tjänsteföretag ISRN LIU IEI FIL A 09/00538 SE Lean inom tjänsteföretag En modell för införande av Lean i tjänsteföretag Lean within a service company A model for how to implement Lean within a service company Niklas

Läs mer

Utveckling av surfplattors användningsområden inom högskolebiblioteken och folkbiblioteken

Utveckling av surfplattors användningsområden inom högskolebiblioteken och folkbiblioteken Utveckling av surfplattors användningsområden inom högskolebiblioteken och folkbiblioteken Ett projekt i samarbete mellan Chalmers Tekniska Högskolas Bibliotek, Bibliotek och läranderesurser vid Högskolan

Läs mer

Årets skolbibliotek hur då?

Årets skolbibliotek hur då? MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2003:84 Årets skolbibliotek hur då? En studie av utmärkelsen Årets skolbibliotek Helena

Läs mer

Med fokus på handledning i skolors förändringsarbete

Med fokus på handledning i skolors förändringsarbete Pedagogisk Forskning i Sverige 2005 årg 10 nr 1 s 35 51 issn 1401-6788 Med fokus på handledning i skolors förändringsarbete BIRGIT LENDAHLS ROSENDAHL Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs

Läs mer

Sociala medier och skolbibliotek

Sociala medier och skolbibliotek KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:1 Sociala medier och skolbibliotek En användarundersökning om efterfrågan

Läs mer

FÖRFATTARE: MONIKA STRANDBERG ARTIKEL NUMMER

FÖRFATTARE: MONIKA STRANDBERG ARTIKEL NUMMER SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN Läranderonder Att undersöka, analysera och utveckla undervisning FÖRFATTARE: MONIKA STRANDBERG ARTIKEL NUMMER 14/2015 Skolportens numrerade

Läs mer

Implementering av CRM, en förändringsprocess

Implementering av CRM, en förändringsprocess Implementering av CRM, en förändringsprocess Företagsekonomi D Magister uppsats Handledare Jurek Millak, Dick Ramström Grupp 5 2005-06-03 Christian Broddner 800404 telefon 0708787123 email: christian.broddner@spray.se

Läs mer

Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier arbetar med bibliotekets webbplats för att nå ut till ungdomar.

Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier arbetar med bibliotekets webbplats för att nå ut till ungdomar. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2011:17 Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier

Läs mer

Elevperspektiv på bedömning för lärande

Elevperspektiv på bedömning för lärande Elevperspektiv på bedömning för lärande Inger Ridderlind Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik Självständigt arbete på avancerad nivå 30 hp Matematikämnets didaktik Masterprogram

Läs mer

Medvetande och kultur

Medvetande och kultur HÖGSKOLAN KRISTIANSTAD Institutionen för Beteendevetenskap Magisteruppsats i Pedagogik (61-80) 20 poäng Medvetande och kultur en studie av hur högstadieelever arbetar med källkritik på material från nätet

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2013:02 Gymnasial lärlingsutbildning En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens rapport 2013:02 Diarienummer 400-2011:6484 Stockholm 2013 Foto:

Läs mer

Constructive Alignment en tankemodell för undervisning

Constructive Alignment en tankemodell för undervisning Constructive Alignment en tankemodell för undervisning i informationskompetens Henrik Schmidt arbetar som bibliotekarie på Karolinska Institutets Universitetsbibliotek. Han arbetar företrädesvis med undervisningsaktiviteter

Läs mer

Skapa Vetande. Vetenskapa. Skapa. Vetande. Skapa Vetande. Ett vetenskapligt förhållningssätt i uppsatser och examensarbeten

Skapa Vetande. Vetenskapa. Skapa. Vetande. Skapa Vetande. Ett vetenskapligt förhållningssätt i uppsatser och examensarbeten Skapa Undervisningsserien från Pedagogiska Institutionen, Umeå Universitet Nr 17 1999 Vetande Skapa Vetande Ett vetenskapligt förhållningssätt i uppsatser och examensarbeten Vetenskapa Skapa Vetande Britt-Marie

Läs mer

Samarbete i lärande via nätet

Samarbete i lärande via nätet Samarbete i lärande via nätet Juni 2004 Britt Bäckström Marianne Hillström Karin Josefsson Åsa Lindström Helen Persson Förord Projektgruppen för beskrivning av samarbete via nätet, har bestått av fem representanter

Läs mer

Projektmaterial. DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola

Projektmaterial. DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola Projektmaterial DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net Det går

Läs mer

Behovsanalys av vad som efterfrågas vid rekrytering av ekonomer

Behovsanalys av vad som efterfrågas vid rekrytering av ekonomer Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp Vårterminen 2009 Seminariedatum 2009-05-27 Behovsanalys av vad som efterfrågas vid rekrytering

Läs mer