årgång 37 nr 2 juni 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "årgång 37 nr 2 juni 2012"

Transkript

1 jamtmedel Informationsblad från Läkemedelskommittén i Jämtlands län årgång 37 nr 2 juni 212 U R I N N E H Å L L E T: ADHD och läkemedel 6 Pollensäsongen är här igen 9 Bland alla snoriga, febriga barn: Hur hittar man de få som är allvarligt sjuka? 1 Äldreguiden 15

2 I N N E H Å L L Jakten på stimulansmedel... 3 ADHD och läkemedel...6 Pollensäsongen är här igen!...9 Bland alla snoriga, febriga barn: Hur hittar man de få som är allvarligt sjuka?...1 Statistik gällande antibiotikaförskrivningen i öppenvården, nationellt och lokalt, september 211 april Ny upplaga av äldreguiden...15 Ny sekreterare i läkemedelskommittén OMSLAGSFOTO: GUDRUN ROS jämtmedel Informationsblad från Läkemedelskommittén i Jämtlands läns landsting redaktör och ansvarig utgivare Per Magnusson redaktion Järpens hälsocentral Skolvägen Järpen grafisk form & layout Ros grafisk form tryck Landstingstryckeriet, Östersund 212 2

3 Ordförande har ordet Jakten på stimulansmedel Per Magnusson, ordförande i läkemedelskommittén Regeringen har sedan länge delat ut stimulansmedel för att höja kvalitén i vården. De fördelades tidigare till projekt inom utpekade områden efter ansökan. Nu har man istället infört prestationsbaserade stöd och konstruerar därför mått för att mäta kvalitén och medel delas ut om ett visst mål uppnås. De två områden som berörs är antibiotikaförskrivningen där antal antibiotikarecept per invånare mäts (se sidan 12) och satsningen på»de mest sjuka äldre«1 där resultatbaserat stöd ges till kommuner och landsting som minskar användningen av: olämpliga läkemedel Andel av alla över 65 år med minst ett olämpligt olämpliga läkemedelskombinationer Andel D-interaktioner, alla över 65 år läkemedel mot psykos Andel av alla i särskilt boende (mäts som alla med Apodos) miljoner kronor fördelas till de län som minskat de tre indikatorerna med minst tio procent i september 212 jämfört med nivån i september 211 sammanvägt som medelvärde för de tre indikatorerna. Sjuttio procent går till kommunerna och trettio procent till landstinget. Nu har utvecklingen fram till februari 212 redovisats: Olämpliga läkemedel personer över 65 år förändring februari 212 (september 211 = 1 %) Jämtland Halland Jönköping Blekinge Skåne SO Norrbotten Dalarna Skåne NO Västernorrland Västerbotten Skåne NV Kalmar Skåne mell. Skaraborg Sjuhärad Sverige Malmö VG Fyrboda Stockholm Ekerö Göteborg Uppsala Andel uthämtade olämpliga läkemedel Personer över 65 år Gotland Värmland Västmanland Kronoberg Sörmland Östergötland Norrtälje Stockholm norr Stockholm södra Örebro Gävleborg sept febr Riket Jämtland Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund 3

4 Olämpliga läkemedelskombinationer: förändring februari 212 (september 211 = 1 %) Skaraborg Norrbotten 3 Sjuhärad Östergötland Stockholm Ekerö Stockholm södra Norrtälje Västernorrland Västmanland Blekinge VG Fyrboda Jönköping Kalmar Skåne SO Skåne mell. Dalarna Sverige Örebro Malmö Uppsala Skåne NV Stockholm Norr Göteborg Skåne NO Gävleborg Jämtland Västerbotten Värmland Halland Sörmland Gotland Kronoberg Andel olämpliga läkemedelskombinationer (D-interaktioner) Personer över 65 år 2,5 2 1,5 1 sept. -11 febr. -12,5 Riket Jämtland Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund Antipsykotiska läkemedel personer över 65 år med Apodos Förändring februari 212 (sept. 211=1 %) Norrtälje Jönköping Gotland Blekinge Dalarna Västernorrland Stockholm södra Norrbotten Halland Kronoberg Östergötland Jämtland Kalmar Västmanland Sverige Stockholm Ekerö 4 Göteborg Västerbotten Örebro Gävleborg Sörmland Sjuhärad Värmland Skåne NO VG Fyrboda Uppsala Skaraborg Skåne Mell. Stockholm norr Skåne NV Malmö Skåne SO

5 Andel med antipsykotiska läkemedel av patienter med Apodos sept. -11 febr Riket Jämtland Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund Antal uttag av läkemedel som behöver minskas för att nå målet tio procent minskning till september 212: Olämpliga Olämpliga Antipsykotiska läkemedel kombinationer läkemedel Jämtland Berg Bräcke 5 2 Härjedalen Krokom 4 Ragunda Strömsund Åre Östersund Eftersom andel med antipsykotiska läkemedel mäts för alla med Apodos kan variation i hur Apodos används ge stora variationer i resultat. Det ger möjlighet till manipulation av ett läns utfall under avslutande mätperioden juni augusti 212 genom att undvika uttag av antipsykotiska läkemedel via Apodos under den perioden. Det är olyckligt att möjligheten att få del av stimulansmedel kan påverkas av sådana faktorer. Men målsättningen att förbättra äldres läkemedelsanvändning bra. Så även om det är svårt att konstruera bra mått på förbättring och om ekonomiska incitament kan vara tveksamma är målet värt att sträva mot. Negativ siffra innebär att man minskat mer än 1 %. Kommentar Psykologisk och klinisk forskning visar att ekonomiska incitament har en baksida: motivationen hos medarbetare kan minska om ekonomiska incitament ersätter individens känsla av kompetens och autonomi. 4,5 Detta förstärks nu av att de mått som används är trubbiga och slår orättvist när man inte tar med i beräkningen att olika landsting startar från olika nivåer. I måttet olämpliga läkemedelskombinationer har Jämtland legat bland de lägsta landstingen i flera år och får svårt att minska ytterligare. REFERENSER Jämtmedel nr https://data.palliativ.se/app/ledningskraft/rapport.aspx 4. Lester et al. The impact of removing financial incentives from clinical quality indicators: longitudinal analysis of four Kaiser Permanente indicators. BMJ 21 11;3 4:c Ryan, Deci. Self determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development and well-being. American Psychologist 2 vol55, no 1;

6 ADHD och läkemedel Kristina Seling, informationsläkare, distriktsläkare föllinge hälsocentral ADHD är, precis som autismspektrumstörningar, tillstånd som inte primärt betecknas som sjukdomar utan snarare som funktionsnedsättning med debut i barnaåldern. Redan på 192-talet upptäcktes det att centralstimulantia hade effekt på överaktivitet och 1937 genomfördes en studie på stökiga och överaktiva pojkar som behandlades med amfetamin, där 14 av 3 uppvisade klara positiva skolresultat under den tid som medicineringen pågick. Diagnosen MBD (Minimal Brain Dysfunktion) infördes under 195-talet och i Sverige användes den till 198-talet då den ersattes av diagnosen DAMP (Deficits in Attention, Motor control and Perception) myntades diagnosen ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Olika centralstimulantia har sedan 195-talet använts i allt ökande omfattning som del i behandlingen av de olika bokstavsdiagnoserna. Studierna på dessa läkemedel har i allmänhet varit korta och haft låg följsamhet, varför det varit och är, svårt att säkert veta något om vinster och risker med långtidsbehandling hos barn och vuxna. ADHD är en ren symtomdiagnos och diskussionen har under det senaste århundradet gått het om huruvida barn med denna typ av handikapp ska medicineras eller inte, om diagnosen finns eller om diagnosen endast är en ursäkt för samhällets krav på»normalitet«hos både barn och vuxna. Någon hetare diskussion kring om barn med funktionshinder bör ha hjälp med stödåtgärder finns dock inte, det är allmänt accepterat att dessa barn bör erhålla psykosociala och pedagogiska insatser, såsom föräldrautbildning och insatser i förskola och skola, Är Kalle och Pippi ADHD-barn? oavsett om någon diagnos finns eller inte. Beroende på vilka diagnoskriterier som används så uppfyller tre till tio procent av barn i skolåldern kriterierna för ADHD. Av vuxna beräknas ofta en till fem procent uppfylla kriterierna för ADHD. Centralt i diagnostiken är att personen i fråga har de symtom som definierar diagnosen, att störningen debuterat i barndomen och att det finns en funktionsnedsättning i vardagen. Ibland finns också hos vuxna en samsjuklighet i affektiva psykiatriska sjukdomar samt drogmissbruk. Det finns mycket som talar för att behandling av ADHD med läkemedel ökar möjligheterna för barn att fungera socialt och därmed minskar risken för utanförskap. Tidigare i år presenterade SBU (Statens Beredning för medicinsk Utvärdering) en litteraturöversikt om psykiatrisk diagnos och behandling där det framkom att de diagnosinstrument som används för ADHD inte är utvärderade, vilket dock inte betyder att de saknar kliniskt värde. Senare i år planerar SBU presentera en utredning som specifikt rör ADHD. Utredningen tar olika lång tid i olika landsting, oftast mellan tio och tjugo timmar/utredning och de landsting som har de längsta utredningstiderna har också de längsta väntetiderna för utredning. Det står inte något om dessa väntetider även korrelerar med förskrivning av ADHD-specifika läkemedel som ju skiljer sig markant mellan olika län i Sverige. Förskrivningen till både barn och vuxna har ökat markant i hela Sverige, både till barn och till vuxna, trots att indikation för medicinsk behandling av vuxna inte är godkänd i Europa. 6

7 Antal barn <2 år/1 invånare som 211 behandlats med ADHD-läkemedel Riket Stockholms län Förskrivningen till både barn och vuxna har ökat markant i hela Sverige, både till barn och till vuxna, trots att indikation för medicinsk behandling av vuxna inte är godkänd i Europa. I Läkemedelsverket behandlingsrekommendationer för ADHD betonas vikten av en noggrann utredning före behandlingen och ett tydligt mål med behandlingen. Generellt konstateras att eventuell läkemedelsbehandling av ADHD ska vara en del i ett behandlingsprogram då andra stödåtgärder visat sig vara otillräckliga. Vid behov av läkemedelsbehandling av barn och ungdomar rekommenderar Läkemedelsverket i första hand metylfenidat (Concerta, Ritalin, Equasym Depot och Medikinet) då det fanns mest erfarenhet av dessa läkemedel. Atomoxetin (Strattera) bedömdes kunna vara förstahandsval under vissa omständigheter, såsom vid missbruk/risk för missbruk, vid svåra tics (ofrivilliga ryckningar) eller allvarlig sömnstörning. Amfetaminläkemedlen (amfetamin, dexamfetamin) ska endast användas om de godkända läkemedlen inte givit tillräcklig effekt eller om de ger för besvärande biverkningar. Läkemedelsverket rekommenderade inte samtidig behandling med olika ADHD-läkemedel. Amfetaminläkemedel kräver särskild licensansökan. Medicinering med ADHD-läkemedel är i Europa inte indicerat till vuxna. Man anser att riskerna med behandlingen som exempelvis ökad psykiatrisk Norrbottens län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborg län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län atomoxetin (Strattera) metylfenidat (Concerta, Ritalin) sjuklighet (framför allt ångestsjukdomar) är högre än de vinster man sett vid de korttidsstudier som gjorts. I USA är både metylfenidat och atomoxetin godkända för behandling av vuxna med ADHD, men i Europa är som sagt inte något av preparaten godkända för annan behandling av vuxna än just till unga vuxna som behandlats med god framgång och anses behöva fortsätta medikamentell behandling. Metylfenidat är ett centralstimulerande läkemedel som godkändes i Sverige 22. Atomoxetin är ett centralt verkande sympatomimetikum som godkändes i Sverige 28. Preparaten skiljer sig åt i det att metylfenidat visat sig generellt ha lite bättre effekt medan atomoxetin har ett annat panorama av biverkningar. Förskrivningen av ADHD läkemedel ser väldigt olika ut i olika delar av landet, men ett gemensamt faktum är att den ökat stadigt för både vuxna och barn under det senaste decenniet, vilket kan spegla en ökad medvetenhet om ADHD inom hälso- och sjukvården samt hos befolkningen. Dessutom har resurserna att utreda ADHD ökat inom vården, vilket också kan ha medverkat till att både diagnosticering och behandling av ADHD ökat markant bland barn, ungdomar och vuxna. 7

8 I en nyligen utkommen studie från NEPI (stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi) visas det att användningen nästan fyrfaldigats under åren i alla åldrar. Ökningen beror framför allt på ökad nyinsättning av ADHD-läkemedel. I diagrammet nedan syns antal vuxna personer i de norrländska landstingen samt i riket som varje år behandlats med metylfenidat, som är det klart dominerande medlet som förskrivs till vuxna. Jämtland ligger lägst i riket på förskrivning av ADHD-läkemedel till vuxna. Antal personer 2 år och äldre/1 invånare som varje år behandlats med Metylfenidat Jämtlands län Norrbottens län Riket Västerbottens län Västernorrlands län Användningen av ADHD-läkemedel (N6BA exkl. N6B A7) alla åldrar Incidens = heldragen; prevalens med 12 månaders wash-out = streckad linje 6 5 Incidens- och prevalensökning i Sverige av användning av ADHD-läkemedel Ur NEPI-rapport om läkemedel vid ADHD Prevalens antal individer Incidens antal individer Prevalens Män Prevalens Kvinnor Prevalens Båda könen Incidens Män Incidens Kvinnor Incidens Båda könen Om denna utveckling leder till en ökad eller minskad folkhälsa är det svårt att säga något om. Det är också svårt att säga något om de könsskillnader man ser vid behandling av ADHD, där pojkar och män står för den stora merparten av förbrukningen av ADHDläkemedel jämfört med förbrukningen hos flickor och kvinnor. REFERENSER Läkemedelverkets behandlingsrekommendation av ADHD 28 ADHD-läkemedel m.m. i Sverige , NEPI-rapport SBU-rapport om psykiatrisk diagnos och behandling 212 Socialstyrelsens kunskapsöversikt om ADHD hos barn och vuxna 22 8

9 Pollensäsongen är här igen! Magdalena Pettersson & Pia Seidel, informationsapotekare, läkemedelscentrum umeå Allergiska besvär av olika typer av pollen är vanligt i befolkningen. Prevalensen av allergisk rinit varierar i olika åldersgrupper mellan 12 och 22 procent. De vanligaste symtomen är nysningar, rinnsnuva, klåda och nästäppa. Livskvaliteten påverkas negativt främst beroende på trötthet. Tröttheten kan även orsakas av medicinering med antihistaminer, även om det är ett betydligt mindre problem idag med de mer moderna läkemedlen. Det första rådet vid allergiska besvär är att sanera samt undvika allergenet i möjligaste mån. När det gäller pollenallergi finns det uppenbara svårigheter eftersom björkoch gräspollen finns överallt i luften. Glöm ändå inte bort enkla råd som att: Undvika utomhusaktiviteter när det är extra mycket pollen i luften Stänga fönstren i bilen och sovrummet Låta bli att torka tvätt eller vädra sängkläder utomhus tills pollenhalten gått ner Undvika att kela med pälsdjur som varit ute och som har stora mängder av pollen i pälsen. Viss lindring av symtomen kan man få genom att skölja näsan med koksaltlösning. På Internet finns flera sidor med aktuella pollenprognoser, till exempel Naturhistoriska riksmuseet Basen för behandling utgörs av orala antihistaminer som har snabbt insättande effekt och lindrar allergiska reaktioner i hela kroppen. I Jämtlands län rekommenderas cetirizin eller loratadin i första hand. De är godkända för barn från två års ålder och uppåt. Läkemedelverket har tidigare bedömt effekten av desloratadin (Aerius) den aktiva metaboliten till loratadin som medicinskt likvärdig övriga antihistaminer. Det finns därför ingen anledning att förskriva denna mycket dyrare produkt, förutom den orala lösningen till barn mellan ett och två år. Vid otillräcklig effekt av orala antihistaminer vid allergisk konjunktivit kan behandlingen kompletteras med lokal behandling med mastcellsstabliserande ögondroppar (Lecrolyn eller Lomudal) eller lokala antihistaminer (Livostin). Vid långvariga eller mer svåra besvär från näsan rekommenderas tillägg av nasala glukokortikoider på grund av deras bättre effekt framför allt vid nästäppa. Det finns flera nasala steroider på marknaden, de är alla likvärdiga i effekt och biverkningar medan priset skiljer sig åt. Budesonid (Desonix) är det läkemedel som rekommenderas i Jämtland till vuxna och mometason (Nasonex) till växande barn. Vid graviditet och amning gäller samma rekommendationer som ovan, de anses inte medföra några risker för fostret/barnet. Läs mer om graviditet och amning på hemsidan Ett flertal av de läkemedel som används vid pollenallergi finns tillgängliga receptfritt och många klarar sig bra med egenvård. Vid terapisvikt är det viktigt att i första hand undersöka om patienten tagit sina läkemedel på rätt sätt. Om besvären trots optimal kombinationsbehandling är svåra, kan en kur med orala steroider ges under max en till två veckor. Tablettbehandling med steroider ger en högre flexibilitet än behandling med intramuskulära injektioner. Depåinjektionerna bör ges med restriktivitet eftersom de är dåligt dokumenterade och det finns risk för systembiverkningar. Om behovet av systemiska steroider finns under längre tid än en till två veckor skall hyposensibilisering övervägas, framförallt vid svåra besvär med trötthet och asteni (svaghet) vilka är svåra att behandla farmakologiskt. 9

10 BL AND ALL A SNORIGA, FEBRIGA BARN: Hur hittar man de få som är allvarligt sjuka? Inge Axelsson, barnläkare, mittuniversitetet och östersunds sjukhus Antibiotika skiljer sig från andra läkemedel genom att deras effekt försvagas ju mer de används. Mekanismen känner vi väl: ju mer antibiotika som används, ju fler resistenta bakteriestammar favoriseras och växer till sig. Sedan år 2 har Läkemedelsverket därför kommit ut med flera behandlingsrekommendationer med krav på att sjukvården ska använda mindre antibiotika. Nu har Smittskyddsinstitutet (SMI) reagerat på detta. Vi ska använda antibiotika när de gör nytta. Vi måste erbjuda fältarbetarna (dvs. främst distriktsläkarna) riktlinjer för hur de kan hitta de patienter (i detta fall barn) som bör få antibiotika. Vi som skriver riktlinjer måste ta ansvar för att återhållsamhet med antibiotika innebär att några barn får antibiotika senare än önskvärt. SMI bad därför i fjol Christer Norman, distriktsläkare i Stockholm, och mig, barnläkare i Östersund, att samla en grupp som söker upp relevant litteratur om infekterade barn och granskar den med hjälp av våra kliniska erfarenheter från Sverige. Här följer några viktiga punkter från riktlinjerna när de nästan är färdiga. I en studie från belgisk primärvård av infekterade barn bedömde läkaren att i 123 fall gällde»some thing is wrong«; 8 av dessa barn hade sepsis och/ eller meningit. 1 Av de andra barnen hade bara ett barn sepsis/meningit. Magkänslan hos allmän- och barnläkare är alltså oöverträffad när det gäller att hitta livshotande infektioner hos barn! Säkerhetsnät innebär att vi ska ge patienten eller föräldrarna information om förväntat sjukdomsförlopp, vilka symtom de skall vara observanta på och när och var skall de söka igen. Vi ska uppmana föräldrar att tro på sin känsla och intuition och att söka igen om barnet försämras även om det bara var timmar sedan senaste kontakten. Vi kan planera ett återbesök eller en telefonkontakt redan efter fyra till sex timmar. Föräldrarna bör få: Klart besked om hur uppföljningen ska ske Uppföljningen bör innefatta de symtom och tecken som var avvikande vid den initiala bedömningen. Dessa parametrar ska därför alltid dokumenteras noga vid det initiala besöket. Denna uppföljning ska initieras av sjukvården. Få muntlig och helst också skriftlig information om varningssymtom samt hur de vid behov kan få snabb kontakt med vården igen. Föräldrarna ska rådas att söka på nytt om: De upplever att barnet försämras från nuvarande tillstånd Nytillkomna symptom uppträder Föräldrarna är oroliga för att de inte kan ta hand om sitt barn Feber Flertalet av följande fall ska akut till sjukhus Spädbarn <tre månader med feber 38 C Spädbarn tre <sex månader med feber 39 C Barn i alla åldrar med feber > 41. c (hyperpyrexi) Spädbarn (<ett år) med temp. < 36 c (hypotermi) Hög feber i sig är inte farlig, men orsaken kan vara farlig. Tappa inte fokus genom att försöka sänka temperaturen utan fokusera på allmäntillstånd och status. Att ett barn blir piggare av febersänkning är ingen garanti för att det inte är en allvarlig infektion. Barn < 6 månander bör inte ges febernedsättande i hemmet vid feber av okänd orsak. Febernedsättande förebygger inte feberkramper. 1

11 istockphoto Kapillär återfyllnadstid Capillary refill time (CRT): normalt <tre sekunder. CRT tre sekunder vid dehydrering eller chock Pressa din tumme i minst fem sekunder mot barnets hud (bäst över sternum, på mörkhyade barn över nagelbädden) Släpp snabbt Mät tiden tills blodet kommit tillbaka Andningsfrekvens Ålder Takypné Normal (andetag/min.) andningsfrekvens <2 månader > månader > år > år > år > Takypné kan vara tecken på bakteriell pneumoni men ses också vid obstruktiva bronkiter. Då ses i regel också förlängt expirium och symmetriska sibilanta ronki. POX = pulsoximetri POX kallas också syrgasmättnad =»saturation«= SaO 2. Är indicerat om barnet har förhöjd andningsfrekvens eller annan andningspåverkan. Normalvärde: 95 procent Om POX 92 procent: Till sjukhus med syrgas under resan Sträva efter att hålla POX > 92 procent Misstänker du att pulsoximetern visar fel? Pröva den på ditt eget finger! Alla vårdcentraler ska ha en barnsensor till sin POX! Vill du kommentera något? Mejla mig! REFERENS Van den Bruel A, Aertgeerts B, Bruyninckx R et al. Signs and symptoms for diagnosis of serious infections in children: a prospective study in primary care. British Journal of General Practice 27;57:

12 Statistik gällande antibiotikaförskrivningen i öppenvården, nationellt och lokalt SEPTEMBER 211 APRIL 212 strama jämtland Lars-Erik Olofsson, infektionsläkare & Kristina Seling, distriktsläkare Det pågår, som tidigare nämnts i Jämtmedel, en nationell kampanj att på fem år få ner antibiotikaförskrivningen till 25 recept per 1 invånare och år. Hösten 211 var Jämtlands Läns Landsting ett av tre landsting i Sverige som lyckades med prestationen att minska antibiotikaförskrivningen under tiden oktober 21 till september 211. Sedan oktober 211 har dock antibiotikaförskrivningen ökat i större delen av länet och landet. I Jämtland ökade förskrivningen september 211 till april 212 från 37 till 318 recept per 1 invånare och år. I Jämtland är det kommunerna Berg, Härjedalen och Ragunda som minskat förskrivningen. (Se diagram 1 nedan.) Största relativa ökningen av förskrivning står Östersund och Strömsund för med drygt sex procent, medan Ragunda har minskat sin förskrivning med åtta procent. (Se diagram 2 nästa sida.) Den största ökningen ser vi för barn noll till sex år, möjligtvis kan detta avspegla ett ökat antal luftvägsinfektioner sekundärt till en slags»glömska«i befolkningen om vikten att undvika luftvägsburen smitta genom handtvätt och spritning av händer. Under vaccineringsperioden för fågelinfluensa, då informationen kring denna typ av hygien var väldigt intensiv, sågs också en minskad frekvens sjuka dagisbarn, framför allt genom ett minskat uttag av»vab«-dagar. (Se diagram 3 nästa sida.) Antal antibiotikarecept per tusen invånare september 211 april 212 rullande tolv månader Diagram 1 12

13 Relativ förändring april 212 september 211 rullande tolv månader Diagram 2 Relativ förändring april 212 september 211 avseende förskrivna DDD av antibiotika i Jämtlands läns landsting rullande tolv månader Diagram 3 13

14 Den största ökningen av antibiotikarecept ser man för antibiotika som används mot luftvägsinfektioner. Mykoplasmaepidemin under hösten samt en osedvanlig kraftig influensaepidemi med efterföljande bakteriella infektioner under vårvintern kan mycket väl ha bidragit till den ökade förskrivningen. (Se diagram 4 nedan.) De tio mest förskrivna antibiotikapreparaten i Jämtlands läns landsting Diagram 4 Förändring i antal antibiotikarecept för olika hälsocentraler Förskrivningen under perioden uppdelat på respektive hälsocentral. Vår förhoppning är att vi med stöd av våra nationella och lokala rekommendationer ska kunna avstå från antibiotika när indikationen är tveksam och bidra till en minskad förskrivning inom länet. Skillnaderna mellan våra olika kommuner och hälsocentraler talar för att det finns ytterligare utrymme för återhållsamhet och överväganden vad gäller förskrivningen. 14

15 Ny upplaga av äldreguiden Per Magnusson, ordförande i läkemedelskommittén Socialstyrelsens Äldreguide 212 har nu uppgifter från hösten Den innehåller ett flertal kvalitetsmått på vård och omsorg om äldre. I de mått som gäller läkemedelsanvändningen ligger Jämtlands län i genomsnitt lite bättre än riket men med stora variationer inom länet: Andelen personer 8 år och äldre i permanent särskilt boende i kommunen som behandlades med tre eller fler psykofarmaka samtidigt % Östersund Härjedalen Berg Åre Strömsund Krokom Bräcke Ragunda Jämtlands län Sverige Datakälla: Läkemedelsregistret och socialtjänstregistret, Socialstyrelsen. Forts. nästa sida 15

16 Forts. från föregående sida Andelen personer 65 år och äldre i äldre- och korttidsboenden i kommunen med aktuell genomgång (inte äldre än 12 månader) av sin läkedemedlbehandling % Östersund Härjedalen Berg Åre Strömsund Krokom Bräcke Ragunda Jämtlands län Sverige Datakälla: Kommun- och enhetsundersökningen, Socialstyrelsen. Andelen personer 8 år och äldre i permanent särskilt boende i kommunen som behandlades med minst ett läkemedel som bör undvikas om det inte finns särskilda skäl % Östersund Härjedalen Berg Åre Strömsund Krokom Bräcke Ragunda Jämtlands län Sverige REFERENS Socialstyrelsen Datakälla: Läkemedelsregistret och socialtjänstregistret, Socialstyrelsen. Ny sekreterare i läkemedelskommittén Vi hälsar apotekare Karin Lindgren välkommen. Hon är ny på tjänsten som läkemedelsstrateg i landstinget och blir läkemedelskommitténs sekreterare. Hon kommer närmast från Apoteket Farmaci i Örebro men har tidigare var tidigare på sjukhusapoteket i Östersund. Här arbetade hon bland annat med läkemedelsgenomgångar och utbildningar. Hon blir en mycket välkommen förstärkning till läkemedelskommitténs arbete med redovisning av förskrivningsstatistik och utbildning till vårdens enheter i vårt län. 16

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014 Regionala Strama Västra Götalandsregionen Sammanfattning Västra Götalandsregionen: Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i VGR har

Läs mer

Halland stora förändringar strategier och förklaringar

Halland stora förändringar strategier och förklaringar Europeiska antibiotikadagen 18/11 2008 Halland stora förändringar strategier och förklaringar Mats Erntell och Cecilia Stålsby Lundborg 1 Gävleborg Jämtland Dalarna Västerbotten Hela Sverige Hälsa Sjukvård

Läs mer

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten Äldreguiden 2013 Totalt har 97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i kommun- och enhetsundersökningen som levererar uppgifter till Äldreguiden.

Läs mer

BUSA. Behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD

BUSA. Behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD BUSA Behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD Vad är rimligt att monitorera? Det vi vet är verksamt i behandling Det vården själv anser viktigt Det som mäster förändring Vilka ska vara med och vilka

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet

Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet Per-Åke Jarnheimer, överläkare Smittskydd och Vårdhygien Thomas Neumark, disktriktsläkare/forskare Ola Nordqvist, apotekare och Stramakoordinator

Läs mer

Hur får vi ännu bättre resultat i arbetet med läkemedel i Jönköpings län?

Hur får vi ännu bättre resultat i arbetet med läkemedel i Jönköpings län? LEDNINGSKRAFT Hur får vi ännu bättre resultat i arbetet med läkemedel i Jönköpings län? EMA Social dept LOK K K K K K K Landstinget i Jönköpings Län K K K K K K K 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Norrbottens

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

Tillsammans kan vi göra skillnad både på individnivå och globalt. Europeiska Antibiotikadagen 2013

Tillsammans kan vi göra skillnad både på individnivå och globalt. Europeiska Antibiotikadagen 2013 Tillsammans kan vi göra skillnad både på individnivå och globalt Europeiska Antibiotikadagen 2013 18 november Antibiotikaresistens är en ekologisk och gemensam fråga! Effektiva antibiotika en förutsättning

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Ordförandekonferens 111124. Ann Söderström

Ordförandekonferens 111124. Ann Söderström Ordförandekonferens 111124 Ann Söderström Uppdrag i och med de nya vårdöverenskommelserna (1) Samverkan med kommunerna Gränssnitt och vårdnivåer inom vår egen organisation nivåstrukturering Minska inflödet

Läs mer

Apotekets råd om. Allergi

Apotekets råd om. Allergi Apotekets råd om Allergi Allergi uppstår när kroppens immunförsvar överreagerar mot ett visst ämne. Då släpper vissa celler ifrån sig ett ämne som heter histamin. Det startar i sin tur en kedjereaktion

Läs mer

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa Psykisk hälsa hos äldre Och ohälsa Vilka är det vi möter? Äldre Psykisk ohälsa Två ingångar i området Äldre personer som utvecklar psykisk ohälsa En person med psykisk ohälsa som blir äldre Lite siffror

Läs mer

Antibiotikastatistikkvartalsrapport

Antibiotikastatistikkvartalsrapport 1 Antibiotikastatistikkvartalsrapport 4 2013 Rapporten inkluderar årsstatistik för 2013. 2014-01-24 2 Bilder 4-13 redovisar statistik för antibiotika försålt på recept 2014-01-24 jan-06 mar-06 maj-06 jul-06

Läs mer

Dagordning Stramamöte 140205

Dagordning Stramamöte 140205 Dagordning Stramamöte 140205 1. Val av sekreterare för mötet 2. Genomgång av protokoll från mötet 13-12-03 3. Budget för Stramas arbete 2014 4. Regeringens och SKL:s patientsäkerhetssatsning Aktuella resultat

Läs mer

Antibiotikaförbrukning i Stockholms län (SLL) Kvartalsrapport 4 2014 Öppenvård och sjukhus

Antibiotikaförbrukning i Stockholms län (SLL) Kvartalsrapport 4 2014 Öppenvård och sjukhus Antibiotikaförbrukning i Stockholms län (SLL) Kvartalsrapport 4 214 Öppenvård och sjukhus 45 4 35 Uthämtade antibiotikarecept* per 1 invånare och län 212-214 Källa: Concise, e-hälsomyndigheten Linjen indikerar

Läs mer

När behöver vi antibiotika?

När behöver vi antibiotika? När behöver vi antibiotika? och när är det onödigt Christer Norman, familjeläkare Strama, Stockholm Effekt av antibiotika utvärderas i randomiserade kontrollerade studier Randomise ring =Slumpmässig fördelning

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m juni 2015. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län

Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m juni 2015. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m juni 215 Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län Öppenvårdsförsäljning antibiotika (J1 exkl metenamin) Recept/1 inv/12 månader (juli - juni), Insikt,

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014 Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården 14 mars 2014 Öppna jämförelser tas fram av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting tillsammans Finns

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi Statistik över NOAK (nya orala antikoagulantia) t o m februari 213. Källa: Läkemedelsregistret vid Socialstyrelsen. Användningen av dabigatran (Pradaxa) för prevention av stroke och artärembolism hos vuxna

Läs mer

12-14-RESP-1065639-0000. Nasonex (mometasonfuroat) Äntligen receptfritt på apotek 2013!

12-14-RESP-1065639-0000. Nasonex (mometasonfuroat) Äntligen receptfritt på apotek 2013! Nasonex (mometasonfuroat) Äntligen receptfritt på apotek 2013! Den enda receptfria, anti-inflammatoriska nässprayen godkänd för att lindra besvären vid både bihåleinflammation och allergi På recept sedan

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Irene Nilsson Carlsson 2013-11-22 Huvuddragen i riktlinjerna De nationella riktlinjerna 2013-11-22 3 Varför riktlinjer

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

MIRA-projektet. Jenny Hellman, Folkhälsomyndigheten

MIRA-projektet. Jenny Hellman, Folkhälsomyndigheten MIRA-projektet Jenny Hellman, Folkhälsomyndigheten Projektgruppen: Bo Aronsson, Otto Cars, Mats Hedlin, Jenny Hellman (projektledare), Christer Norman, Gunilla Skoog, Anders Ternhag 2 Recept/1000 invånare

Läs mer

Läkemedel vid ADHD m.m. i Sverige 2006-2012

Läkemedel vid ADHD m.m. i Sverige 2006-2012 NEPI Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi NEPI- rapport januari 2013: Läkemedel vid ADHD m.m. i Sverige 2006-2012 NEPI är en oberoende stiftelse inrättad

Läs mer

Nya mått och metoder för att nationellt upptäcka eventuell underförskrivning

Nya mått och metoder för att nationellt upptäcka eventuell underförskrivning MIRA-projektet Nya mått och metoder för att nationellt upptäcka eventuell underförskrivning Stramadagen 2014 Jenny Hellman, Folkhälsomyndigheten Projektgruppen: Bo Aronsson, Otto Cars, Mats Hedlin, Jenny

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Karies hos barn och ungdomar

Karies hos barn och ungdomar 2015-03-11 1(6) Avdelningen för utvärdering och analys Andreas Cederlund Andreas.cederlund@socialstyrelsen.se Artikelnummer 2015-3-20 Korrigerad 2015-04-07: Tabell 4, Andel kariesfria approximalt för region

Läs mer

Bilaga 1 Premiepriser Ärende: Frisktandvård, Folktandvården Skåne Diarienummer: 1200962 Premiepriser i frisktandvård nuvarande treårspremie, nuvarande premiepris per månad, nytt förslag på treårspremie

Läs mer

Läkemedel vid ADHD m.m. i Sverige 2006-2011

Läkemedel vid ADHD m.m. i Sverige 2006-2011 NEPI Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi NEPI-rapport februari 2012: Läkemedel vid ADHD m.m. i Sverige 2006-2011 NEPI är en oberoende stiftelse inrättad genom beslut av Sveriges riksdag 1993.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

2012-06-15. Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland. Läkemedel och äldre MÅL. LMK - satsning på äldre och läkemedel

2012-06-15. Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland. Läkemedel och äldre MÅL. LMK - satsning på äldre och läkemedel Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland Leg. apotekare Rim Alfarra Leg. apotekare Cecilia Olvén Läkemedelskommittén Sörmland Läkemedel och äldre LMK - satsning på äldre och läkemedel MÅL Öka kunskapen

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Krister Björkegren Patientsäkerhet Barometern 9 nov 2012 Trycksår 2008: Landstingets första trycksårsmätning - var femte patient har trycksår 2009-2012:

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre. Överenskommelsen 2013

Bättre liv för sjuka äldre. Överenskommelsen 2013 Bättre liv för sjuka äldre Överenskommelsen 2013 Vision Esther Esther ska uppleva trygghet och oberoende samt leva ett självständigt liv som förstärks av ett handlingskraftigt nätverk. Esther: Vet vart

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2007:1271 Utkom från trycket den 14 december 2007 utfärdad den 6 december 2007. Regeringen

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Täppt i näsan? Kliande ögon? Det kan vara allergi!

Täppt i näsan? Kliande ögon? Det kan vara allergi! Täppt i näsan? Kliande ögon? Det kan vara allergi! Trött på att snyta dig? Kanske blir du emellanåt täppt i näsan, får rinnsnuva eller kliande och rödsprängda ögon? Om det är en förkylning brukar symtomen

Läs mer

Anders Ekholm vvd www.iffs.se

Anders Ekholm vvd www.iffs.se Anders Ekholm vvd www.iffs.se Antal Antal döda i olika åldrar, Sverige 1751-2110 Källa: Human Mortality Database. University of California, Berkeley (USA), and Max Planck Institute for Demographic Research

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

Förskrivning av centralstimulerande läkemedel vid adhd

Förskrivning av centralstimulerande läkemedel vid adhd Förskrivning av centralstimulerande läkemedel vid adhd Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom barn-och ungdomsneurologi med habilitering SNPF:s bemanningsenkät sept 2011 Tidigare har 2st enkäter

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Respondenter med diagnos AS

Respondenter med diagnos AS Respondenter med diagnos AS Jag har ankyloserande spondylit (AS) Jag har återkommande ryggont Jag har inget av ovanstående men skulle vilja veta mer om inflammatorisk ryggsjukdom 100% 1473 0% 0 0% 0 Totalt

Läs mer

Behandling av depression och ångestsyndrom hur gör vi i praktiken? Allmänläkare Malin André Britsarvets VC och Centrum för klinisk forskning, Falun

Behandling av depression och ångestsyndrom hur gör vi i praktiken? Allmänläkare Malin André Britsarvets VC och Centrum för klinisk forskning, Falun Behandling av depression och ångestsyndrom hur gör vi i praktiken? Allmänläkare Malin André Britsarvets VC och Centrum för klinisk forskning, Falun Disposition Bakgrund (professor Cecilia Björkelund) Egna

Läs mer

2014-10-13 Sidan 1. ADHD hos vuxna. ADHD-center Habilitering & Hälsa, SLL

2014-10-13 Sidan 1. ADHD hos vuxna. ADHD-center Habilitering & Hälsa, SLL 2014-10-13 Sidan 1 ADHD hos vuxna ADHD-center Habilitering & Hälsa, SLL Innehåll Korta fakta om ADHD Svårigheter i vardagen Utredning, diagnostik Behandling och stöd Modediagnos eller kärt barn med många

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar

Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar Lägesrapport 2013, Statistik, Analysenheten Materialet bygger på: Rapporten Undvikbar slutenvård bland

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Nöjdhetsmätningar invånare 2014. 1177.se Region Kronoberg

Nöjdhetsmätningar invånare 2014. 1177.se Region Kronoberg Nöjdhetsmätningar invånare 201 1177.se Region Kronoberg Sammanfattning Regionala resultat NKI ligger på 80 vilket är ett mycket bra resultat. Enligt SCB innebär ett NKI på 75 och högre att de svarande

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Kartläggning av antibiotikaförskrivningen. Folktandvården Landstinget Kronoberg. En uppföljning av kartläggningen 2011. 2012-09-19

Kartläggning av antibiotikaförskrivningen. Folktandvården Landstinget Kronoberg. En uppföljning av kartläggningen 2011. 2012-09-19 2012-09-19 Medicinsk grupp tandvård Kartläggning av antibiotikaförskrivningen Folktandvården Landstinget Kronoberg. En uppföljning av kartläggningen 2011. 1 KARTLÄGGNING AV ANTIBIOTIKAFÖRSKRIVNINGEN I

Läs mer

Analysis of factors of importance for drug treatment

Analysis of factors of importance for drug treatment Analysis of factors of importance for drug treatment Halvtidskontroll 2013-09-25 Lokal: rum 28-11-026, CRC, Ing 72, SUS Malmö Jessica Skoog, distriktsläkare, doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper

Läs mer

Övervakning av influensa säsongen 2013-2014

Övervakning av influensa säsongen 2013-2014 Övervakning av influensa säsongen 2013-2014 SMI-dag om influensa, 2 oktober 2013 Hélène Englund AP-E, SMI död intensivvård sjukhusvård smittade Hälsorapport Nyhet: Nytt populationsbaserat övervakningssystem

Läs mer

Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010

Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010 Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010 Omfattar flera delprojekt i primärvården som - Barnhälsovård - Mödrahälsovård - Distriktssköterskor/mottagningssköterskor

Läs mer

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa)

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa) Allergivaccination Allergivaccination 3 Denna broschyr vänder sig till dig som funderar på att påbörja behandling med allergivaccination, eller till dig som redan har bestämt dig. Den är avsedd att ge

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Socialstyrelsens patientregister för f

Socialstyrelsens patientregister för f Socialstyrelsens patientregister för f tvångsv ngsvård vad säger s det oss? Herman Holm Emma Björkenstam Svenska Psykiatrikongressen, 14 mars Bakgrund 1 januari 1992: Lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Läkemedelsbehandling vid adhd. Aspekter av behandling och regionala skillnader

Läkemedelsbehandling vid adhd. Aspekter av behandling och regionala skillnader Läkemedelsbehandling vid adhd Aspekter av behandling och regionala skillnader Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky Sveriges Kommuner och Landsting Felix Krause Sonja Pagrotsky Agenda Uppvärmning Intressebevakning 2014 års nyckeltal Aktuella projekt Uppvärmning SKL:s organisation Vad heter SKL:s ordförande och vd? Landsting

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svensk sjukvård i världsklass Finland Spanien Sverige ~180 miljarder årligen Hur ofta inträffar vårdskador? USA 3,2 5,4% Australien 10,6

Läs mer

Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 2003-2020

Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 2003-2020 Indikationer för behandling inom ortopedi Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 23-22 Operation för diskbråck Operation för spinal stenos Operation för segmentell smärta

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA 2014-06-24 Dnr 2014:1011 Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA Hur påverkas uttaget av arbetsgivaravgifter inom sektorn callcenter om de nedsatta avgifterna för unga slopas? Redovisning

Läs mer

Diabetesvård i Västerbotten

Diabetesvård i Västerbotten Diabetesvård i Västerbotten Herbert Sandström Distr. Läk. Doc Allmänmedicin Enheten för Allmänmedicin. VLL/Umeå Universitet Hur kan ÖJ bidra till att utveckla och förbättra diabetesvården? Exempel från

Läs mer

Olika vård beroende på var i Sverige man bor

Olika vård beroende på var i Sverige man bor Olika vård beroende på var i Sverige man bor Information om och behandling av Parkinsons sjukdom i Sverige April 2011 1 Förord Under hösten 2010 genomförde Parkinsonförbundet en enkätundersökning för att

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon Appendix 2 till rapporten Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga. Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum, februari 2007 Barn, 0-17 år, som vårdats inskrivna på sjukhus

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

2015-06-22 S2015/2282/FS

2015-06-22 S2015/2282/FS Remiss 2015-06-22 S2015/2282/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (JO) 2. Riksrevisionen 3. Justitiekanslern

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Självskadeprojektet för VGR och Örebro

Självskadeprojektet för VGR och Örebro Självskadeprojektet för VGR och Örebro Projektansvarig Lise-Lotte Risö Bergerlind Projektledare Jerry Bergström VGR-Noden Bakgrund I en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och

Läs mer

Influensarapport för vecka 49, 2014 Denna rapport publicerades den 11 december 2014 och redovisar influensaläget vecka 49 (1-7/12).

Influensarapport för vecka 49, 2014 Denna rapport publicerades den 11 december 2014 och redovisar influensaläget vecka 49 (1-7/12). rapport för 49, 2014 Denna rapport publicerades den 11 december 2014 och redovisar influensaläget 49 (1-7/12). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Personaltäthetsmodellen. Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården

Personaltäthetsmodellen. Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården Landsting och regioner har behov av att hitta bra mått för uppföljning och jämförelser inom personalområdet. Jämförelser mellan

Läs mer

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 Landstingskontoret Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 1 Landstingskontoret 2002-05-17 Avd för Arbetsgivarfrågor Jannike Wenke, tfn 08-737 51 54 Mats Perming, tfn

Läs mer