Arbetsbeskrivning för: Status epilepticus - vuxna S Y F T E

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsbeskrivning för: Status epilepticus - vuxna S Y F T E"

Transkript

1 Arbetsbeskrivning för: Status epilepticus - vuxna S Y F T E Texten syftar till att strukturera och optimera omhändertagandet av vuxna patienter med status epilepticus (SE). För kramper vid preeklampsi/eklampsi och SE hos barn finns separata arbetsbeskrivningar. O M F A T T N I N G Texten rör läkare och sjuksköterskor på IVA. Definitioner: B A K G R U N D S I N F O R M A T I O N CSE NCSE RSE Komplext partiellt SE Absens SE Convulsive status epilepticus = kontinuelig konvulsiv anfallsaktivitet > 5min eller minst två krampanfall utan återställd vakenhet mellan anfallen Non-convulsive status epilepticus = medvetandepåverkan (räcker med RLS 2, men oftast föreligger högre grad av medvetandepåverkan) med EEG-mässigt SE, men inga synliga kramper (subtilia motoriska symtom kan förekomma). Refraktärt status epilepticus = SE som inte bryts med hjälp av first and second line AntiEpileptic Drug (AED) enligt nedan. > 30 min med partiellt anfall (sensoriskt eller motoriskt) under vilket patienten förlorar awareness. Patienten blir inte medvetslös utan t.ex. talar osammanhängande eller vandrar omkring = THE WANDERING CONFUSED Ett sensorikst komplext partiellt SE = NCSE. Ett motoriskt komplext partiellt SE kan övergå i NCSE. >30 min med anfall av plötslig medvetandestörning. Patienten avbryter pågående aktivitet och ter sig frånvarande. Smärre motoriska symtom, såsom ryckningar kring ögonen eller mindre automatismer kan förekomma. Anfallet varar som regel 5-15 sekunder och slutar plötsligt utan postiktal konfusion. Patienten är ofta omedveten om anfallet. Definitionsmässigt NCSE. 1

2 Myoclont SE Kontinuerliga myoclona ryckningar eller skurar med myoclona ryckningar i ansikte, extremiteter eller bål som korrelerar till urladdningar på EEG (ofta burstsuppression-mönster) under >30 minuter. Myoclinier kan vara fysiologiska, men beror oftast på metabol, strukturell eller farmakologisk påverkan på hjärnan. Myoclonier är vanliga hos. Enstaka myoclonier har inget prognotiskt värde. Viktigt! Myoclonier utan motsvarande korrelation på EEG är benigna. Studier har visat att irreversibel hjärnskada uppstår efter omkring 30 min med kontinueligt SE. Hjärnskadans omfattning ökar med durationen på SE. CSE med duration > 5 minuter terminerar närmast aldrig spontant. Inte sällan övergår ett CSE till ett non-convulsive status epilepticus (NCSE). Diagnosen NCSE baserar sig på medvetandepåverkan i kombination med EEGmässigt SE. Tillståndet är underdiagnostiserat, men vigilans hos klinikern och kontinuerligt EEG bedside ökar möjligheten att ställa diagnos. NCSE är en heterogen åkomma. Mortalitet och morbiditet varierar beroende på typen av epilepsi eller insult som ligger till grund för NCSE. NCSE av typen absens SE har ingen morbiditet eller mortalitet. Vid behandlingsrefraktärt NCSE (och CSE) efter hjärtstopp, även efter hypotermibehandling, där patienten förblir RLS 8 med avsaknad av grundrytm och reaktivitet på EEG dör eller förblir i princip 100 % av patienterna medvetslösa. Ett komplext partiellt SE (orsakat av epilepsi och inte annan insult) som utvecklas till NCSE har god prognos. SE som inte bryts med hjälp av first (benzodiazepin) and second line (Ergenyl/Pro- Epanutin) antiepileptic drug (= AED) benämns RSE. Tillståndet är livshotande och kräver ett akut omhändertagande. 30-dagarsmortaliteten är mellan %. Genom att behandla snabbt kan man minska risken för sekundära skador. Litteraturen framhåller att vi vid RSE snarast ska gå vidare med generell anestesi (third line AED), typfallet är CSE. Vid följande tillstånd kan man överväga att behandla med iv Keppra förutsatt att patienten är respiratoriskt och ventilatoriskt stabil. NCSE hos patient som är >75år. SE-behandling med generell anestesi hos patienter > 75år ger ökad komplikationsrisk (sekundärt till respiratorbehandling och anestesiorsakad cirkulatorisk instabilitet). Myoclont SE Komplext partiellt SE Absens SE Status epilepticus som man vet beror på att patienten inte tagit sina EP mediciner. 2

3 Säkerställd ventilation och cirkulation är viktigare än möjlighten att kunna behandla med Keppra i det här läget. So, when in doubt behandla med generell anestesi vid RSE Om Keppra inte bryter anfaller gå vidare med generell anestesi. A R B E T S B E S K R I V N I N G 1. ANSVARSFÖRHÅLLANDE Ytterst ansvarig för patienten är respektive PAL, exempelvis neurolog, bakjour på Medicinkliniken. Narkosläkare på IVA ansvarar för intensivvården. 2. UTFÖRANDE Behandling: Säkerställ vitala funktioner Bryt anfallet, se läkemedelsbedhandling nedan. En benzodiazepin ska bryta krampen inom 10min och Ergenyl eller Keppra inom 15 min om inte gå vidare i algoritmen! Utred orsak Uppnå terapeutiska koncentrationer av antiepileptiska läkemedel Övervaka med kontinuerligt EEG Frikostig intubation. Neurologstatus innan sövning! Sträva efter följande parametrar: PCO kpa, PO 2 > 13 kpa. MAP > 70 mmhg Använd i första hand kolloida lösningar (Macrodex eller albumin) och Noradrenalin. Koppla upp kontinuerligt EEG vg se separat arbetsbeskriving. Eftersträva normalt s-na, s-albumin och Hb > 90, B-glukos 4,5-6 Negativ vätskebalans Måttligt med energi (5 % Glukos och enteral nutrition) Ta bort ev feber med paracetamol (och/eller Solu-Medrol 2 mg/kg x 1-2 iv) VAP-profylax Claforan 2 g, 2 doser med 8 timmars mellanrum. Om Pentokoma ges istället behandling Claforan 1-2g x 3 i 7 dagar. Ge Neurobion till malnutrierade patienter. Patientens ordinarie EP- mediciner ges snarast möjligt via sond eller iv. Provtagning: Intagningsmeny + blodgas + CK-MB + koncentrationer på antiepileptika + S-myoglobin + toxprover (åtminstone alkoholer). Vid misstanke om bakomliggande CNS-infektion kompletterande provtagning (initialt dock i regel ej LP). Överväg CT-hjärna. Om ingen diagnos hittats och patienten trots utredning inkl. CT-hjärna har fortsatt RSE, överväg MR-hjärna. Läkemedelsbehandling: 1. First line AntiEpileptic Drug (=AED) - Inom 0-10min Benzodiazepiner a. Stesolid Novum 5 mg/ml. 0,15 mg/kg. Ge hela dosen även om anfallet upphör under pågående injektion. Ges rektalt om nål ej kan sättas. Upprepa dos efter 5min om anfallet inte bryts. 3

4 b. Lorazepam (Ativan) 0,1mg/kg (upp till 4mg), upprepa dos efter 5 min. Kan användas som alternativ till Stesolid. Preparatet har en längre T½ än Stesolid och mindre aktiva metaboliter med risk för ackumulation ffa vid njursvikt. 2. Second line AED - Inom 10-30min Ergenyl, Ge 20 mg/kg under loppet av 5 minuter. Ergenyl i injektionsflaska 100 mg/ml. Vikt (kg) Intravenös injektion 20 mg/kg; Status Epilepticus mg 10 ml mg 12 ml mg 14 ml mg 16 ml mg 18 ml mg 20 ml Bolusdosen ovan kan upprepas vid ett tillfälle om anfallet ej bryts inom 15 minuter. Undantaget patienter som redan behandlas med natriumvalproat (Ergenyl, Absenor eller Orfiril ) Bolusdos Ergenyl skall följas av kontinuerlig infusion Ergenyl 1-2mg/kg/timme eller annat likvärdigt peroralt alternativ. Om anfallet bryts: Står patienten redan på antiepileptika? säkerställ koncentrationer av dessa. Diskutera fortsatt underhållsbehandling med neurolog. Om diskussion med neurolog inte är möjlig, fortsätt med underhållsdos av Ergenyl enligt ovan. Om anfallet inte bryts inom 15 min efter avslutad andra dos Ergenyl har patienten ett RSE. Gå vidare i algoritmen. 3. Third line AED inom min På grund av skillnader i de patofysiologisk processerna kan man i detta skede dela upp patienterna i 2 grupper. De som har ett NCSE utan starkt mortalitetsdrivande orsak (se ovan) respektive alla andra CSE och NCSE. I den fösta gruppen kan man börja med en dos Keppra. I alla andra fall övergår man direkt till generell anestesi. 4

5 CSE eller NCSE med mortalitetsdrivande orsak (hypoxi, trauma, CVL, CNS-infektion) Generell anestesi med: Propofol 20mg/ml. Bolus 2-3-(4) mg/kg + inf 1-4 mg/kg/tim NCSE utan mortalitetsdrivande orsak. I.v. Keppra infusion 3000mg i 200ml NaCl på 15 min Tillägg av Midazolam bolus 0,2mg/kg + inf 0,2-0,6 mg/kg/h. Penthotal (CVK) Bolus på 3 5 mg/kg + en dos på cirka 150 mg var 2:a 3:e minut tills Burst Supression (BS) uppnås. Inf 1-3-(5) mg/kg/tim med bibehållen BS. BS uppnås/ep-kramper avstannar EEG-mässigt: Målet med generell anestesi är att uppnå EEG-mässig krampfrihet och/eller Burst Supression (BS) EEGmönster på kontinuerligt EEG. Fortsätt med Propofol(+/- Midazolam) eller Penthotal timmar efter BS eller kramper avstannar EEG-mässigt. Starta uttrappning av generell anestesi under keeg-övervakning. Fortsätt med underhållsdoser av antiepileptika (pt s vanliga EP-medicin + ev. tilläggspreparat: Ergenyl/Keppra) och säkerställ om möjligt treapeutiska konc. av dessa Vid genombrottskramp eller om EPkramper fortsätter: Bolus 30-70% av initial bolus Propofol eller Penthotal. Säkerställ terapeutiska doser av ordinerade EP-läkemedel Lägg till Keppra om det inte gjorts tidigare. 5

6 Underhållsdoser / koncentrationer: Ergenyl: 1-2mg/kg/tim. Målkoncentration µmol/L. Keppra: 20-35mg/kg/dygn po uppdelat på två doser (max 3000mg/dygn) Späds i 100ml NaCl och ges på 15min. Inga s-koncentrationer behövs i normalfallet. Alternativ behandling: Alternativa behandlingar kan övervägas för refraktärt SE, men bara för patienter som inte svarat på ovanstående behandlingar. Det finns ingen vetenskaplig säkerhetsutvärdering av dessa behandlingar varför man ska beakta och inte förvärra organsvikter med dessa behandlingar: Magnesium till > 2mmol/L, vg se arbetsbeskrivningen eclampsi. Försiktighet vid neuromuskulär sjukdom. Ketalar 10mg/ml 0,5-1,5mg/kg/tim. Fenobarbital 20mg/kg iv, sedan 1-4mg/kg/d. Försiktighet vid lever- och njursvikt. Interagerar med karbamazepin, valproat, fenytoin, T. Verapamil mg/dag p.o. i tillägg till befintliga antiepileptika. Verapamil förbättrar penetration av antieplileptika in i CNS Xylocard 1-5mg/kg, vanligtvis 100mg iv upprepas till krampkontroll. Upp till 6mg/kg/h. Kan orsaka kramper och hjärtstopp vid s-konc > 5mg/L. Övervakning: Sedvanlig intensivvårdsövervakning. Följa konc av relevanta antiepileptika. Inom en timme efter att status epilepticus misstänks ska patienten övervakas med kontinuerligt EEG. Så fort det är möjligt ska Klinfys göra ett fullständigt EEG (kontorstid mån-fre, remiss i ROS. Klinfys vill ha en remiss för tolkning av kontinuerligt EEG och en för fullständigt EEG. Fortsatt övervakning med kontinuerligt EEG till 12-(24) timmar med krampfrihet efter generell ansetsi. Nytt fullständigt EEG vid behov. OBS Även efter framgångsrik behandling av ett status epilipeticus finns risk för återfall (beroende på hur och om underliggande patologi behandlats). Speciellt lurigt om patienten får ett NCSE giv akt på sjunkande medvetandegrad! 3. TILLÄGG Överväg och utred följande tillstånd vid Status epilepticus: Metabola störningar elektrolytstörningar, njursvikt, hypoglykemi Sepsis/CNS-infektion (meningit/encephalit/abscess) Ischemisk stroke/intracerebral blödning, subarachnoidal blödning, sinustrombos Huvudtrauma med och utan epidural och subdural blödning Läkemedel intoxikation, withdrawal syndrome, dålig komplians med anitepileptika Hypoxi, hjärtstopp Hypertensive encephalopati, autoimmun encephalit Redan existerande EP genombrottskramper/utsättning av antiepileptika Alhoholabstinens 6

7 CNS-tumör Antiepileptika interaktioner: Ergenylkonc. ökas av isoniazid och erythromycin. Ergenylkonc. minskas av meronem. Pro-Epanutinkonc. minskas av steroider, folsyra, rifampicin, digoxin, waran, Ergenyl och benzodiazepiner. Pro-Epanutinkonc. ökas av omeprazol, trimetoprim, isoniazid, fluconazole, ketoconazole och amiodarone. Referenser: Suzette M. LaRoche. Handbook of ICU EEG monitoring. Demos medical, New York; 2012 Brophy GM, et al. Guidelines for the evaluation and management of Status epilepticus. Neurocrit Care Meierkord H, et al. EFNS guidelines on the management of status epilepticus in adults. European J of Neurology 2010; 17: Rosetti AO, et al. Management of refractory status epilepticus in adluts: still more questions than answers. Lancet Neurol 2011; 10: Friberg H, et al. Continuous revaluation of neurological prognosis after cardiac arrest. Acta Anaesth Scand 2013;57:6-15 Holtcamp M, Treatment strategies for refractory status epilepticus. Curr Opin Crit Care 2011;17: Utgåva 6.0 Ersätter 5.0 Godkänd av: Jonathan Holmgren Datum: Nummer: 3.05.A198 Omarbetad av: Thomas Elvesjö, Jonathan Holmgren OP/IVA och Helen Bruhn Medicinkliniken 7

8 Patient sederad till Burst suppression 8

9 Patient sederad till Burst suppression Flat (=isoelektriskt) EEG efter blous Pentothal 9

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 NEUROLOGI EPILEPSI 2 176B Epilepsi 2 Redaktion: Johan Hulting Inger Gretzer Qvick Ulf Ludwigs Stefan Sjöberg Stockholms läns landsting NEUROLOGI - EPILEPSI 2(7)

Läs mer

Behandling av Epilepsi

Behandling av Epilepsi Behandlingsrekommendation Behandling av Epilepsi Definition Epilepsi är ett tillstånd med minst två spontant uppträdande epileptiska anfall förorsakade av en primär cerebral dysfunktion. Patienter med

Läs mer

Läkemedelsbehandling av epilepsi ny rekommendation

Läkemedelsbehandling av epilepsi ny rekommendation Läkemedelsbehandling av epilepsi ny rekommendation Sammanfattning Underhållsbehandling av epilepsi är symtomatisk och vanligen indicerad först efter minst två oprovocerade anfall. Målet är anfallsfrihet

Läs mer

Vårdprogram för TIA och Stroke Skaraborgs Sjukhus 2011

Vårdprogram för TIA och Stroke Skaraborgs Sjukhus 2011 Vårdprogram för TIA och Stroke Skaraborgs Sjukhus 2011 Kompendiet har utarbetats gemensamt av läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, logoped, kurator, dietist och övrig personal på strokeenheterna

Läs mer

Vårdprogram Bakteriella CNS-infektioner

Vårdprogram Bakteriella CNS-infektioner Vårdprogram Bakteriella CNS-infektioner Avser vuxna patienter med akut bakteriell meningit, tuberkulös meningit, neurokirurgisk infektion och hjärnabscess. Reviderat 2010 Svenska Infektionsläkarföreningen

Läs mer

Rådgivande synpunkter - utredning och behandling av huvudvärk

Rådgivande synpunkter - utredning och behandling av huvudvärk Kapitel Huvudvärk Rådgivande synpunkter - utredning och behandling av huvudvärk Diagnos vid huvudvärkstillstånd vilar tungt på patientens sjukhistoria kompletterad med klinisk undersökning. Följande tillstånd

Läs mer

MR... 63160 62060 63163 62100 81258 62470 62488 62190 62462 61611 61510 62374 62569 ÖNH

MR... 63160 62060 63163 62100 81258 62470 62488 62190 62462 61611 61510 62374 62569 ÖNH Akutkompendium 2011 Produktion: Infab, Helsingborg Tryck: Edita Västra Aros Förord vårt akutkompendium utkom första gången 1996 och har sedan dess varit en uppskattad hjälp i det dagliga arbetet. Förra

Läs mer

Behandlingsriktlinjer

Behandlingsriktlinjer INNEHÅLL Behandlingsriktlinjer Ambulanssjukvården Regionala Ambulansgruppen 2003 1 INNEHÅLL 1. ANDNING 1 1.1 AKUT ASTMA - Vuxna (>12 år eller > 35 kg kroppsvikt) 2 1.2 HÖGA ANDNINGSHINDER/HANDLINGSPLAN

Läs mer

Anestesiologisk akutmedicin

Anestesiologisk akutmedicin Anestesiologisk akutmedicin Kompendium för ST- läkare Joacim Linde SAMMANFATTNING Praktiska råd för att på bästa sätt kunna hantera de akutmedicinska situationer du konfronteras med på anestesi/iva jourerna

Läs mer

Vårdprogram. Svår sepsis och septisk chock. tidig identifiering och initial handläggning. Reviderat feb 2012. För Svenska Infektionsläkarföreningen

Vårdprogram. Svår sepsis och septisk chock. tidig identifiering och initial handläggning. Reviderat feb 2012. För Svenska Infektionsläkarföreningen Vårdprogram Svår sepsis och septisk chock tidig identifiering och initial handläggning Reviderat feb 2012 För Svenska Infektionsläkarföreningen Pro Sepsis Programgrupp Sepsis Magnus Brink, Göteborg Jonas

Läs mer

Epilepsi vid autism TEXT: SUSANNA DANIELSSON

Epilepsi vid autism TEXT: SUSANNA DANIELSSON Epilepsi vid autism TEXT: SUSANNA DANIELSSON SYMPTOMEN VID EPILEPSI har varit kända i tusentals år och lika länge har det funnits missuppfattningar och fördomar, trots att epilepsi är den vanligaste neurologiska

Läs mer

B. Behandling av opåverkad patient med hyperglukemi utan ketoacidos och dehydrering.

B. Behandling av opåverkad patient med hyperglukemi utan ketoacidos och dehydrering. 33 Utdrag ur: Barn- och Ungdomsdiabetes Barnläkarföreningens Sektion för Endokrinologi och Diabetes. Sture Sjöblad (red), Studentlitteratur. Dessa sidor får kopieras fritt enl. avtal med Studentlitteratur!

Läs mer

Ambulanscentrum NU-sjukvården Version 2011:12

Ambulanscentrum NU-sjukvården Version 2011:12 Ambulansinstruktion Titel: Medicinska behandlingsriktlinjer Datum: 2009-05-04 Utfärdad av: Anders Johansson/Björn Lantz Fastställd/Godkänd av: Tom Brokopp Förvaras/Arkiveras: Amb.centrums hemsida Utgåva

Läs mer

Överlevnad efter hjärtstopp

Överlevnad efter hjärtstopp Överlevnad efter hjärtstopp avsedd för vårdpersonal Förord Kunskap och information om överlevnad Svenska rådet för Hjärt-lungräddning och dess arbetsgrupper för Hjärtstopp inom sjukvården och Vård efter

Läs mer

Prehospitala direktiv, riktlinjer och instruktioner

Prehospitala direktiv, riktlinjer och instruktioner Prehospitala direktiv, riktlinjer och instruktioner Riktlinjerna är uppdelade i avsnitt. Avsnitt 1 beskriver vårt generella patientarbete. De direktiv som anges gäller för alla patienter om inget annat

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010 KARDIOLOGI HJÄRTINFARKT Differentialdiagnos vid bröstsmärtor... 2 Akuta koronara syndrom (akut kranskärlssjukdom)...3 Akut ST-höjningsinfarkt...10 Akut högerkammarinfarkt...14

Läs mer

Riktlinjer för omhändertagande vid stroke hos barn efter nyföddhetsperioden

Riktlinjer för omhändertagande vid stroke hos barn efter nyföddhetsperioden Riktlinjer för omhändertagande vid stroke hos barn efter nyföddhetsperioden Arbetsgruppen för Stroke hos barn, Svensk Neuropediatrisk förening, Svenska Barnläkareföreningen (Nuvarande medlemmar - Olof

Läs mer

Riktlinje för handläggning av. Djup Ventrombos (DVT) och Lungemboli (LE) i Västmanland

Riktlinje för handläggning av. Djup Ventrombos (DVT) och Lungemboli (LE) i Västmanland Riktlinje för handläggning av Djup Ventrombos (DVT) och Lungemboli (LE) i Västmanland 2011-10-01 1 Innehåll Diagnostik... 3 Allmänt... 3 Wellscore vid djup ventrombos... 4 Flödesschema vid djup ventrombos

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin sprogram 2012 FÖRGIFTNINGAR 2 Förgiftning - allmän del 2 Förgiftning - antidepressiva 5 Förgiftning - antikolinergika 7 Förgiftning - alkohol 8 Förgiftning - betablockerare 9 Förgiftning

Läs mer

Akuta neurologiska tillstånd. Eva Kumlien April 2014

Akuta neurologiska tillstånd. Eva Kumlien April 2014 Akuta neurologiska tillstånd Eva Kumlien April 2014 Fall 68-årig man som behandlas för hypertoni. Funnen i hemmet, okontaktbar. RLS 7, ej nackstel, oregelbunden andning, ljusreagerande små pupiller, positiv

Läs mer

Alkohol riskbruk, missbruk och beroende

Alkohol riskbruk, missbruk och beroende 1002 Beroendetillstånd Alkohol riskbruk, missbruk och beroende Alkohol riskbruk, missbruk och beroende Johan Franck, FoUU psykiatri, Stockholm Charlotte Hedberg, Centrum för allmänmedicin (CEFAM), Stockholm

Läs mer

Behandlingsriktlinjer

Behandlingsriktlinjer Behandlingsriktlinjer Detta exemplar tillhör:... Arbetsnummer:... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ANDNING 1.1 AKUT ASTMA 1.2 HÖGA ANDNINGSHINDER 1.3 EPIGLOTTIT och TRACHEIT 1.4 ALLERGI / ANAFYLAKTISK REAKTION

Läs mer

Palliativ vård. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö.

Palliativ vård. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö. 914 Borttagen och ändrad text 2014-05-05, s 920. Ändrad 2014-07-16, s 916. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö Inledning Symtomlindring

Läs mer

Dokument ID: Fastställandedatum: 2015-01-01. Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: 2016-12-31

Dokument ID: Fastställandedatum: 2015-01-01. Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: 2016-12-31 Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Neurologi Huvudvärk Migrän Se Läkemedelsboken för spänningshuvudvärk m.fl. Anfallsbehandling paracetamol* acetylsalicylsyra naproxen* sumatriptan* metoklopramid*

Läs mer

Akuta Hjärtan. Riktlinjer vid behandling av akuta hjärtan vid Kalix sjukhus intensivvårds avdelning VERSION 1 2012-12-19

Akuta Hjärtan. Riktlinjer vid behandling av akuta hjärtan vid Kalix sjukhus intensivvårds avdelning VERSION 1 2012-12-19 Akuta Hjärtan Riktlinjer vid behandling av akuta hjärtan vid Kalix sjukhus intensivvårds avdelning VERSION 1 2012-12-19 Ansvarig för innehåll Överläkare Anestesi/Ambulans Dr. Einar Lantz och Medicinöverläkare

Läs mer

PM för kontinuerlig epiduralbedövning vid postoperativ smärtbehandling på vårdavdelning vid Akademiska sjukhuset

PM för kontinuerlig epiduralbedövning vid postoperativ smärtbehandling på vårdavdelning vid Akademiska sjukhuset 1 (9) Reviderad upplaga: 2004-03-01 Centrum för smärtbehandling Enheten för akut smärta Ersätter PM från: 2003-03-01 PM för kontinuerlig epiduralbedövning vid postoperativ smärtbehandling på vårdavdelning

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 NEUROLOGI CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR 2 166B Stroke 2 167B Hjärninfarkt ischemisk stroke 2 168B Stroke - malign expansiv infarkt i a cerebri media 7 169B Stroke

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov. den 21 november 2014. tid 9.00 14.00 INSTRUKTION

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov. den 21 november 2014. tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 21 november 2014 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild

Läs mer

SMÄRTA OCH SMÄRTLINDRING

SMÄRTA OCH SMÄRTLINDRING SMÄRTA OCH SMÄRTLINDRING INTRODUKTION Smärta är den vanligaste orsaken till att uppsöka sjukvård. Det är därför viktigt att ha goda grundkunskaper om smärtlindring och de metoder som står till förfogande.

Läs mer

Läkemedel mot Schizofreni/Psykos. En rekommendation för vuxenpsykiatrin

Läkemedel mot Schizofreni/Psykos. En rekommendation för vuxenpsykiatrin Läkemedel mot Schizofreni/Psykos En rekommendation för vuxenpsykiatrin 2015/2016 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN INTRODUKTION... 5 SCHIZOFRENI... 6 BEHANDLING SCHIZOFRENI/PSYKOS... 7 AKUT LÄKEMEDELSBEHANDLING...

Läs mer