Enkel, detaljerad och samlad pensionsinformation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enkel, detaljerad och samlad pensionsinformation"

Transkript

1 Rapport 2012:14 Enkel, detaljerad och samlad pensionsinformation Är det möjligt?

2 Rapport 2012:14 Enkel, detaljerad och samlad pensionsinformation Är det möjligt? En rapport från Inspektionen för socialförsäkringen Stockholm 2012

3 Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box Stockholm Telefon: E-post: Rapporten kan laddas ner från Inspektionen för socialförsäkringen Tryckt av E-print Stockholm 2012

4 Innehåll Innehåll... 3 Generaldirektörens förord... 5 Sammanfattning... 7 Summary Inledning Bakgrund ISF:s uppdrag Rapportens disposition Regelverk som styr pensionsinformationen Pensionsmyndighetens informationsuppdrag Regelverk styr informationsgivningen i branschen Metodbeskrivning Intervjuer med aktörer Fokusgruppsintervjuer Webbaserad omnibusundersökning Internationella jämförelser Forsknings- och utredningsöversikt Räknefärdighet, finansiell förmåga och information Internationella erfarenheter Pensionssystem liknande det svenska Information om pension i olika länder Pensionssparares och pensionärers behov enligt aktörer i pensionsbranschen... 49

5 6.1 Aktörernas syn på mottagarna av information Hur ska informationen utformas och organiseras? Pensionssparares och pensionärers uppfattning om sitt eget behov Kunskap och grundsyn på pensionen Hur uppfattas informationsgivarna? Vilket är informationsbehovet? Resultat från den kvantitativa enkätundersökningen Diskussion och slutsatser Valfrihet kontra bra förvalsalternativ Individanpassad information är ett måste Oberoende rådgivning behövs Ett splittrat pensionssystem fordrar en samlad och enhetlig information Bristande kunskaper ett olösligt problem? Slutkommentar Referenser Bilaga 1 Intervjuguide och lista på intervjuade aktörer Bilaga 2 Rekryteringsformulär och intervjuguide för fokusgrupper Bilaga 3 Frågor för omnibusundersökning Bilaga 4 - Webbsidor med pensionsinformation i andra länder

6 Generaldirektörens förord Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har till uppgift att genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning värna rättssäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet. Med systemtillsyn avses granskning av om regelverket tillämpas korrekt och enhetligt. Med effektivitetsgranskning avses granskning av om en verksamhet fungerar effektivt med utgångspunkt i det statliga åtagandet. Inspektionen för socialförsäkringen har av regeringen fått i uppdrag att beskriva vilken kunskap och information som pensionsspararna och pensionärerna behöver för att ta till vara sina intressen inom pensionsområdet och stärka sin ställning som konsumenter. I uppdraget har också ingått att beskriva informationsgivningen till pensionssparare och pensionärer i länder med liknande pensionssystem. Föreliggande rapport redovisar uppdraget. Det kan konstateras att många, trots att det finns mycket information om pensioner, upplever att de saknar den information och den kunskap som de behöver för att kunna fatta välgrundade finansiella beslut kring pensionen. Pensionssparare önskar få en enkel och lättbegriplig information som på samma gång är detaljerad, vilket kan vara svårt att kombinera. Informationen behöver anpassas efter bland annat ålder, livsfas och engagemang för pensionsfrågor. I allmänhet förefaller pensionssparare och pensionärer dock förstå hur förvärvsfrekvens, lönenivå och längden på arbetslivet påverkar pensionen. Förekomsten av många alternativ gör att pensionsspararna upplever sig ställas inför svåra val. Det skapar en oro som är svår att hantera, men mer information löser inte automatiskt problemet. Pensionsspararna önskar information från en neutral och oberoende aktör. Pensionsmyndigheten och Min Pension uppfattas som sådana. Det finns också ett behov av oberoende pensionsrådgivning; de flesta aktörer upplevs agera på uppdrag eller utifrån eget vinstintresse. Kunskaperna om tjänstepensionen är bristfälliga. 5

7 Utvecklingen av Min Pension och en gemensam standard för prognoser är betydelsefulla investeringar. Rapporten visar att det finns goda exempel i andra länders hantering av problemen kring pensionsinformation som Sverige kan lära av och bygga vidare på. Rapporten har skrivits av Marcela Cohen Birman (projektledare) och Helena Höög. Stockholm i juni 2012 Per Molander 6

8 Sammanfattning Reformer inom pensionsområdet har lett till att en allt större del av den ekonomiska risken har överförts från det kollektiva (staten, arbetsgivarna och fackföreningarna) till individen. I dagens pensionssystem har individens beteende under förvärvslivet större betydelse än tidigare, eftersom det i princip är hela livsinkomsten som räknas. Dessutom har valfrihet införts i såväl det allmänna pensionssystemet som tjänstepensionssystemen. Numera ställs det större krav på individens egen förmåga att fatta välgrundade finansiella beslut. Regelverken som styr innehållet i informationen har blivit mer omfattande, vilket innebär att även informationsgivarna har fått större krav på sig. Många aktörer är verksamma inom pensionsområdet, vilket medför att informationen om pensionen dels kommer från många håll, dels är av blandad karaktär. Att kommunicera och informera om pensionen är således en utmaning för informationsgivarna. För mottagarna är utmaningen att förstå och värdera informationen och att utifrån detta fatta olika beslut kring pensionen. Fokus i denna rapport ligger på den information som finns, hur aktörer inom pensionsområdet uppfattar informationsbehovet hos pensionssparare och pensionärer, hur mottagarna själva uppfattar sitt behov samt vilka lärdomar som kan dras av andra länders erfarenheter av informationsgivning. Resultaten visar att förekomsten av många valbara alternativ gör att pensionsspararna upplever att de ställs inför svåra val. Det skapar en oro som är svår att hantera, men mer information löser inte automatiskt problemet. Ett system med många valmöjligheter, såsom i premiepensionssystemet, kräver bra och tydliga förvalsalternativ. Pensionsspararna och pensionärerna behöver förstå konsekvenserna av att välja aktivt eller att inte välja. Men det räcker inte med information om förvalsalternativen, eftersom det så länge det finns ett omfattande utbud av valbara alternativ också kommer att behövas 7

9 detaljerad information om de faktorer som påverkar pensionssparandet. Det är vidare tydligt att informationen behöver individ- eller gruppanpassas utifrån ålder, livsfas och engagemang för pensionsfrågor. Pensionssparare önskar få en enkel och lättbegriplig information som på samma gång är detaljerad, vilket kan vara svårt att kombinera. I detta sammanhang kan Sverige dra lärdomar av andra länder. I Danmark får individen tillgång till både översiktlig och fördjupad information genom Pensionsportalen, i Nederländerna informeras pensionsspararna vid särskilda tillfällen om sina pensioner, som till exempel vid byte av jobb, och i Tyskland tillämpas ett varningssystem inför kommande reformer som påverkar pensionen. De som riskerar att få en pension under en viss miniminivå varnas också. En annan möjlighet som man kan peka på i sammanhanget är att informera individen om pensionen eller pensionsavsättningarna i lönebeskedet eller i samband med skattedeklarationen. Rapporten visar att de allra flesta pensionssparare önskar att pensionsinformationen ges av en neutral och oberoende aktör. Pensionsmyndigheten och Min Pension (minpension.se) uppfattas som de mest neutrala och oberoende informationsgivarna inom pensionsområdet. Det finns också ett behov av oberoende pensionsrådgivning. De flesta aktörer upplevs dock inte som oberoende utan som aktörer som agerar på uppdrag eller utifrån eget vinstintresse. I det här sammanhanget skulle Konsumenternas försäkringsbyrå kunna få en utvidgad roll som oberoende pensionsrådgivare. Ett pensionssystem med flera komponenter fordrar en samlad och enhetlig information. Ett sätt att underlätta för pensionssparare och pensionärer vore om pensionsaktörerna enades om ett harmoniserat informationsflöde. Pensionsspararna har i dag svårt att hitta den information som erbjuds på exempelvis olika webbsidor. De behöver därför få hjälp att söka i den information som finns tillgänglig. Det behövs en samlad pensionsprognos som bygger på en gemensam prognosstandard. Det pågår redan ett standardiseringsarbete, men Sverige skulle kunna dra ytterligare lärdom av det arbete som bedrivs i exempelvis Finland, Polen och Danmark för att skapa en gemensam standard för bland annat pensionsterminologi. Det kommer troligen även fortsättningsvis att finnas grupper med relativt dåliga förutsättningar att fatta välgrundade finansiella beslut. Medan vissa studier pekar på att utbildningsinsatser kan minska dessa 8

10 klyftor, visar andra studier att det är osäkert om sådana metoder är effektiva. Svårigheten att få en överblick, när det finns en stor mängd valbara alternativ, är ett större problem. Ytterligare resultat tyder dock på att pensionssparare och pensionärer förstår att förvärvsfrekvens 1, lönenivå och längden på arbetslivet är viktiga faktorer som påverkar pensionen. Resultaten indikerar dock att det (främst bland yngre) finns kunskapsbrister om tjänstepensionen, och att vissa grupper (till exempel de som har haft många arbetsgivare) har ett särskilt behov av att få sin tjänstepensionsinformation samlad. Även blivande pensionärer behöver få en tydligare information om tjänstepensionens utbetalningsplaner. Avslutningsvis kan det konstateras att många trots att det finns mycket information om pensioner upplever att de saknar den information och den kunskap som de behöver för att kunna fatta välgrundade finansiella beslut kring pensionen. Den fortsatta satsningen på Min Pension och på en gemensam standard för prognoser är bra investeringar, men det är vikigt att också komma ihåg att behovet inte enbart gäller pensionsprognoser. Förutom helheten och de övergripande faktorer som påverkar hur stor pensionen blir behövs också förståelse och tolkning av en mängd andra detaljer i den information som ges. Rapporten visar att det finns gott om exempel på hur andra länder hanterar problemen kring pensionsinformation, vilka Sverige kan lära av. 1 Till exempel deltidsarbete under en längre tid. 9

11 10

12 Summary The Swedish Social Insurance Inspectorate (Inspektionen för Socialförsäkringen or ISF) is an independent supervisory agency for the Swedish social insurance system. Its objectives are to strengthen compliance with legislation and other statutes, and to improve the efficiency of the system through supervision, efficiency analysis and evaluation. The ISF s work is mainly conducted on a project basis and is commissioned by the Government or initiated by the agency. This report has been commissioned by the Government. Background In the late 1990s the Swedish pension system shifted from being a defined benefit system to a system that combines pay-as-you-go notional defined contributions (NDC) with a privately managed financial account scheme (FDC). The reforms within the pension sector meant that there was a transfer of risk from society (the state, the employers and the trade unions) to the individual. Under the new system, the pension is based on lifetime earnings, hence making individual choices during the working years more important. As individual choices are key elements in the new system, there is now more pressure on individuals to make wellfounded financial decisions. The regulatory framework for the content of pension information has expanded, i.e. there are higher demands on providers of services and products in the pension market. As the number of stakeholders - such as pension agencies and authorities, trade unions, employers, non-governmental organizations and the financial services industry increases, so does the variety of information available. Communicating information about pensions is a challenge for the providers of information. The challenge for the 11

13 beneficiaries is to be able to evaluate and understand the information in order to make choices about their pensions. Objectives The report focuses on the available information about pensions. This includes examining ways in which stakeholders within the pensions sector perceive the beneficiaries needs for information, how the beneficiaries themselves perceive their needs for information and what lessons can be learned from the experience of how information on pensions is being communicated in other countries. Method The report is based on interviews with various stakeholders in the pension sector, in order to account for different interests and points of view on the distribution of information within the pensions sector. The stakeholders include agencies and authorities, trade unions, providers of pension administration, interest groups and independent bodies within the pensions sector. Interviews with beneficiaries were conducted, using focus groups and questionnaires. Findings and conclusions The report shows that beneficiaries face difficult financial decisions due to the existence of many options within the pensions sector. This can cause anxiety. However, it is not certain that more information is the appropriate solution to the problem. A system based on many options, as is the case with the Swedish Premium Pension, has to have a transparent default option. The beneficiaries need to understand the consequences of making active choices. However, merely supplying information about the default options would not be sufficient to meet the beneficiaries needs. As long as the system entails an extensive amount of options, it will be necessary to supply detailed information about the many different factors that have an impact on the process saving for pensions. The report concludes that the information provided needs to accommodate the needs of different individuals or groups of individuals, with respect to age, circumstances of life or interest in pensions. The beneficiaries would like to see simpler, but more detailed and more comprehensive information on pensions; a 12

14 combination that can be difficult to achieve. In Denmark the beneficiaries can get access to both concise and detailed information on the website PensionsInfo. In the Netherlands the beneficiaries are informed about their pensions in specific situations (e.g. when changing jobs), and in Germany the information includes warnings about upcoming changes in the regulations and indicates when the hypothetical pension falls below a set minimum. Sweden can learn from their experiences. The results of this report indicate that most of the beneficiaries would like to see information on pensions being delivered by an independent body, and both The Swedish Pensions Agency and the independent website Min Pension are mentioned as possibilities. There is also a need for independent consultation on pensions. However, most stakeholders are not perceived as being independent but as being primarily interested in making a profit. The Swedish Consumers' Banking & Finance Bureau and The Swedish Consumers Insurance Bureau may be suitable organisations for taking on the role of independent bodies that can offers consultations on pensions. A pension system consisting of several elements requires coherent and uniform information. One way to simplify this for the beneficiaries would be if the stakeholders agreed on a harmonised flow of information. At present the beneficiaries find it difficult to locate the information offered on various websites. For that reason they often need assistance with looking for the available information. An overall pension forecast, based on standardized assumptions, is required. Standardization in the Swedish pension sector is already on its way. However, lessons could be learned from the examples of Finland, Poland and Denmark, where the terminology of pensions is also in the process of standardization. Finally, it is clear that even though there is a lot of information on pensions many beneficiaries are lacking in the information and knowledge that is needed in order to make well-founded financial choices about their pensions. Continued investments in Min Pension and the standardized pension forecasts are useful, but it is also important to bear in mind that the need is not only for forecasts. Besides overall information and knowledge of the main factors that have an effect on pensions, an element of interpretation and evaluation of a large amount of minor details within pension information is needed. The report shows that several examples exist 13

15 of how other countries have solved issues related to information about pensions and that Sweden can learn from them. 14

16 1 Inledning 1.1 Bakgrund Reformeringen av det allmänna pensionssystemet och delar av tjänstepensionssystemen har till stor del inneburit en övergång från förmånsbestämda till avgiftsbestämda pensionssystem. I ett förmånsbestämt system beräknas pensionsförmånen som en viss procent av slutlönen. (Förmånen kan också beräknas som i det gamla ATPsystemet, det vill säga som ett genomsnitt av de 15 bästa intjänade åren av sammanlagt 30 förvärvsaktiva år.) I ett förmånsbestämt system är det lättare för individen att veta vad pensionen blir. I ett avgiftsbestämt pensionssystem är det däremot svårare för individen att veta hur stor pensionen blir, eftersom det är många faktorer som påverkar utfallet. I ett avgiftsbestämt pensionssystem betalar arbetsgivaren eller den enskilda in en bestämd premie till den framtida pensionen, och det belopp som så småningom betalas ut i pension beror bland annat på hur ekonomin har utvecklats och vad avkastningen på pensionsmedlen varit. I ett avgiftsbestämt system är det alltså summan av alla inbetalda avgifter eller hela livsinkomsten som ligger till grund för pensionen. Inom ett avgiftsbestämt pensionssystem är det därtill vanligt att delar av pensionsavsättningen placeras i fonder. Inom såväl premiepensionen som flera av tjänstepensionssystemen, har individen möjlighet att välja vilka fonder som avsättningarna ska placeras i. Om individen inte gör något val, hamnar medlen i ett förvalsalternativ som består av ett antal redan utvalda fonder. Sundén (2006) diskuterar vad individer vet och behöver veta om sin pension. Hon resonerar om att olika pensionssystem kräver olika typer av information och att olika system har olika typer av risk. Medan fördelningssystem 2 och delvis fonderade förmånsbestämda system är speciellt känsliga för demografiska förändringar, är 2 System där de förvärvsaktiva finansierar pensionärernas pensioner via inbetalda avgifter eller skatter. Inkomstpension i den allmänna pensionen är ett fördelningssystem. 15

17 avgiftsbestämda system behäftade med finansiella risker, eftersom de är beroende av kapitalavkastningen. I vissa förmånsbestämda system placeras pensionsavsättningarna kollektivt, vilket innebär att individen själv inte behöver fatta några finansiella beslut. Även avgiftsbestämda system kan placeras kollektivt, men det vanliga är att individen behöver hantera placeringen och allokeringen över olika fonder på egen hand. Individen bär således själv hela risken för sin investering. Generellt konstateras att avgiftsbestämda system ställer högre krav på individen än förmånsbestämda system, där individen behöver fatta färre placeringsbeslut eller inga alls. Därför är det av stor vikt att de som administrerar pensionen finner sätt att kommunicera det avgiftsbestämda systemets egenskaper och förmedlar utfallet av olika val. Den senaste tidens reformer inom pensionsområdet har lett till att en allt större del av den ekonomiska risken och investeringsbeslutet har överförts från det kollektiva (staten, arbetsgivarna och fackföreningarna) till individen. Dessa förändringar innebär att det numera ställs större krav på enskilda individers förmåga att fatta välgrundade finansiella beslut. Från att över huvud taget inte ha behövt fundera på pensionen, har valfrihet införts i såväl den allmänna pensionen som inom samtliga tjänstepensionsavtal. Individer ställs inför val av sparande inom premiepensionen, delar av tjänstepensionen och inom ett eventuellt privat pensionssparande. Kunskap om pensionssystemets konstruktion och egenskaper kräver en viss grad av abstraktionsförmåga och ekonomisk kunskap. Det är dock inte säkert att pensionssparare och pensionärer behöver just den sortens kunskap för att kunna tillvarata sina intressen som konsumenter. Det är däremot rimligt att anta att pensionsspararna och pensionärerna till exempel behöver grundläggande kunskap om att pensionssystemet består av flera delar, det vill säga att sparandet sker hos flera olika aktörer, att det finns olika sparformer och att utbetalningen av pension kommer från flera olika håll. Att veta var pensionssparandet sker och vem som ansvarar för pensionssparandet, är troligtvis en viktig komponent för att stärka pensionssparares möjligheter att påverka sin framtida pension. Att kunna orientera sig i privatekonomiska frågor är också centralt för förmågan att tillgodogöra sig pensionsinformation. De valbara delarna i pensionssystemen fordrar en förståelse för vad avgifter, risk och avkastning betyder för det långsiktiga sparandet. Pensionsspararen behöver dessutom förstå vad som påverkar avkastningen och även hur olika livslängdsantaganden och prognosräntor påverkar pensionen. Som nämnts, kan de som varken 16

18 vill eller är intresserade av att välja aktivt i stället använda sig av förvalsalternativ. Cronqvist och Thaler (2004) diskuterar utformningen av förvalsalternativ i socialförsäkringssystem (se även Palme och Sundén, 2004). Cronqvist och Thaler (2004) menar att det finns en finansiell tröghet hos individer och en benägenhet att förhala svåra och komplicerade ekonomiska beslut, vilket de menar är några av anledningarna till att en relativt stor andel av pensionsspararna hamnar i det erbjudna förvalsalternativet. 3 I premiepensionssystemet kan det stora antalet alternativ framstå som övermäktigt för genomsnittsindividen. Det är inte självklart att fler valmöjligheter är bättre, eftersom individer då kan bli mer osäkra på det rätta valet (se referenser i Palme och Sundén, 2004). Enligt Cronqvist och Thaler är det därför viktigt med utformningen av bra förvalsalternativ, i synnerhet när det finns många valbara alternativ som exempelvis inom premiepensionen. De allra flesta kommer att få pension från såväl det allmänna pensionssystemet som från ett eller flera tjänstepensionssystem. En av konsekvenserna av detta är att individen får information från flera olika aktörer och att informationen ofta är utformad på olika sätt. Detta kan göra det svårare för individen att skaffa sig en sammanhållen bild av sitt pensionssparande och sin framtida pension. Många aktörer producerar pensionsinformation som är till för att underlätta alla val som individen ställs inför. Informationen kan vara detaljerad eller översiktlig. Pensionsmyndigheten har till exempel en detaljerad information om fonderna i form av faktablad samt en detaljerad fondvalsguide som syftar till att underlätta fondvalet i premiepensionssystemet. Med hjälp av guiden ska pensionsspararen kunna få grepp om bland annat avgiftens betydelse och vad risken i premiepensionen innebär i relation till den sammanlagda risken i den totala pensionen. Försäkringsadministratörer inom de olika tjänstepensionsområdena informerar också sina kunder på olika sätt. Genom det gemensamma 4 prognosverktyget som tillhandhålls av Min Pension (minpension.se), och som samlar individens pensionsbehållning från många håll, kan pensionsspararen få fram en pensionsprognos. För de allra flesta innehåller Min Pension numera information om hela pensionen. 3 Se referenser i Cronqvist och Thaler (2004). 4 På Min Pension samlas individuell pensionsinformation från den allmänna pensionen, tjänstepensionen och privat pensionssparandet. Min Pension är en oberoende aktör som drivs med stöd av staten och de flesta aktörerna inom pensionsområdet. För att Min Pension ska kunna inhämta uppgifterna om intjänandet krävs att den enskilda loggar in på minpension.se. 17

19 Andra aktörer arbetar bland annat med konsumentupplysning om pensioner. Ett exempel är Konsumenternas försäkringsbyrå som ger ut detaljerade jämförelser av olika valbara fondalternativ inom de olika tjänstepensionsavtalen. Där visas bland annat en sammanställning av fondernas och försäkringarnas olika avgifter, livslängdsantaganden, flytträttmöjligheter med mera. 5 Vidare har enskilda bolag inom pensionsbranschen egna beräkningssnurror, som konsumenten kan använda. Liknande information har också valcentralerna 6 för tjänstepensionen. Även fackföreningarna och arbetsgivarna informerar om de olika tjänstepensionsplanerna. Vidare kommunicerar banker och försäkringsbolag med sina kunder eller framtida kunder genom personlig rådgivning eller annan riktad information om pensionssparande. Det finns alltså många givare av pensionsinformation och informationen är av blandad karaktär. Eftersom pensionen består av olika delar är det följaktligen en utmaning att kommunicera och informera om pensioner. För mottagarna är utmaningen att förstå och värdera den information de får och agera därefter. 1.2 ISF:s uppdrag Inspektionen för socialförsäkringen har i regleringsbrevet för år 2012 fått i uppdrag att beskriva vilken kunskap och information som pensionsspararna och pensionärerna behöver för att ta till vara sina intressen inom pensionsområdet och stärka sin ställning som konsumenter. I uppdraget ingår också att beskriva informationsgivningen till pensionssparare och pensionärer i länder med liknande pensionssystem. Syftet med denna rapport är att beskriva dels den syn som aktörer inom pensionsbranschen har på pensionsspararnas och pensionärernas behov av information, dels mottagarnas egen uppfattning om sitt informationsbehov. I beskrivningen inkluderas också resultat från internationell forskning och undersökningar om pensionsspararnas kunskap och intresse inom pensionsområdet samt deras förmåga att ta hand om sitt sparande. ISF:s bidrag i sammanhanget är att studera både mottagare och givare av information. Huvudfrågan är att redogöra för behovet av information, inte att mäta kunskapsnivån på pen Centraler som sköter administrationen av de individuella valen av tjänstepensionen. 18

20 sionsområdet. Därutöver är ett delsyfte att beskriva informationsgivningen i andra länder och relatera den till svenska förhållanden. Rapporten betonar följande frågor: Vilken information finns och vad tar pensionssparare och pensionärer del av? Hur uppfattar aktörer inom pensionsområdet informationsbehovet hos pensionssparare och pensionärer? Hur uppfattar mottagarna av pensionsinformationen, det vill säga pensionssparare och pensionärer, sitt behov av pensionsinformation? Vilka lärdomar kan man dra av andra länder? I rapporten görs ingen avgränsning till den allmänna pensionen, utan i beskrivningen ingår även tjänstepensionen och det privata pensionssparandet. Denna rapport innehåller inte någon analys av informationens utformning och innehåll eller av det regelverk som styr informationsgivningen. Rapporten berör inte närmare de behov som vissa grupper eventuellt kan ha, till exempel egna företagare eller individer med ett annat modersmål än svenska. Ingen uppdelning görs heller på män och kvinnor. 1.3 Rapportens disposition Rapporten är disponerad enligt följande. I kapitel 2 görs en kort beskrivning av de regelverk som styr informationsgivningen. I kapitel 3 beskrivs metodvalen. Kapitel 4 består av en sammanställning av forskningsresultat och undersökningar inom det privatekonomiska området respektive pensionsområdet. I kapitel 5 redogörs för hur pensionsinformationen ges ut i andra länder i jämförelse med Sverige. Kapitel 6 beskriver de intervjuade aktörernas syn på pensionsspararnas och pensionärernas behov av kunskap och information. Där beskrivs också hur aktörerna anser att informationen ska organiseras. I kapitel 7 redovisas pensionsspararnas och pensionärernas beskrivning av sina behov. ISF:s analys och slutsatser presenteras i kapitel 8. 19

21 20

22 2 Regelverk som styr pensionsinformationen I detta kapitel ges en kort beskrivning av de regelverk som styr informationsgivningen. Först beskrivs Pensionsmyndighetens informationsuppdrag. Därefter beskrivs flera regelverk som olika aktörer inom pensionsområdet måste följa. 2.1 Pensionsmyndighetens informationsuppdrag Enligt förordningen om instruktion till Pensionsmyndigheten ska Pensionsmyndigheten ge allmänheten information om pensioner och andra förmåner som administreras av myndigheten och se till att denna ges utifrån den enskildas behov. Vidare ska myndigheten även ge pensionssparare och pensionärer en samlad bild av hela pensionen samt informera om vilka faktorer som påverkar pensionens storlek, hur stor pensionen antas bli och tydliggöra vilka konsekvenser olika val kan få för pensionen. 7 Pensionsmyndigheten ska även skicka ut pensionsbesked och information om den pensionsrätt som har fastställts, beslut om pensionsgrundande belopp och även tillgodoräknade pensionspoäng för allmän tilläggspension. Pensionsmyndigheten ska dessutom informera om den samlade pensionsbehållningen avseende inkomstpension och premiepension för den enskilda. En prognos till den enskilda över de framtida pensionernas storlek ska också redovisas. 8 Informationsgivningen ska ge pensionsspararna goda möjligheter att bedöma sin samlade framtida pension och vad som påverkar den första och andra punkten, förordningen (2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten. 8 Pensionsmyndigheten (2010a). 9 Pensionsmyndighetens regleringsbrev för år

Tidsbegränsade uttag av tjänstepension bland kvinnor och män

Tidsbegränsade uttag av tjänstepension bland kvinnor och män SAMMANFATTNING AV RAPPORT 2017:15 Tidsbegränsade uttag av tjänstepension bland kvinnor och män En redovisning av utvecklingen av tidsbegränsade uttag av tjänstepension Detta är en sammanfattning av en

Läs mer

Premiepensionen: Skillnader i utfall mellan kvinnor och män

Premiepensionen: Skillnader i utfall mellan kvinnor och män SAMMANFATTNING AV RAPPORT 2017:14 Premiepensionen: Skillnader i utfall mellan kvinnor och män En analys av skillnader och spridning i premiepensionen i dag och i framtiden Detta är en sammanfattning av

Läs mer

Sammanfattningsvis gör ISF följande bedömning av förslagen:

Sammanfattningsvis gör ISF följande bedömning av förslagen: REMISSYTTRANDE 1(6) Datum Diarienummer 2012-09-13 2012-134 Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm Framställning om ändringar i vissa av socialförsäkringsbalkens bestämmelser och i förordningen

Läs mer

Ändrade föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension

Ändrade föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension 2013-05-21 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-1288 Ändrade föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3]

Läs mer

OECD: Vem är berättigad till pension?

OECD: Vem är berättigad till pension? Sverige Nederlä Island Israel Finland Chile Schweiz Österrike Estland Norge Danmark Mexico Polen Ungern Slovakien Belgien USA Kanada Irland England Tyskland Frankrike Korea Italien Luxenburg Spanien Portugal

Läs mer

REKOMMENDATION. Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde

REKOMMENDATION. Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde 2015-06-10 REKOMMENDATION Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Inledning

Läs mer

Hela livet räknas. När du sparar till din allmänna pension

Hela livet räknas. När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och tar upp vad som kan vara bra att tänka på när du sparar till din framtida

Läs mer

Utredning av premiepensionssystemet Stefan Engström 22,maj, 2013

Utredning av premiepensionssystemet Stefan Engström 22,maj, 2013 Utredning av premiepensionssystemet Stefan Engström 22,maj, 2013 Syfte Kapitalmarknaden och riskpremie Möjlighet att investera på kapitalmarknaden och därigenom tillgodogöra sig en riskpremie. Premiepensionssystemet

Läs mer

Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension

Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och tar upp vad som kan vara bra att tänka på när du sparar till din framtida

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 02-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 20:39) om information

Läs mer

Aktuella utvecklingsfrågor höst 2012

Aktuella utvecklingsfrågor höst 2012 Aktuella utvecklingsfrågor höst 2012 1 Vårt uppdrag Administrera och tillhandahålla pensioner och pensionsrelaterade förmåner samt ge generell och individualiserad information om dessa. 2 1 Vi har konkretiserat

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Så här tjänar du in till din pension

Så här tjänar du in till din pension Så här tjänar du in till din pension för dig som är född 1938 eller senare Varje år som du arbetar tjänar du in pengar till din framtida pension. Men pensionssystemet tar också hänsyn till att livet består

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Lika lön ger olika pension! En pensionsprognos för kvinnor som är födda på 70-talet

Lika lön ger olika pension! En pensionsprognos för kvinnor som är födda på 70-talet Lika lön ger olika pension! En pensionsprognos för kvinnor som är födda på 70-talet Sammanfattning Kvinnor som är födda på 70-talet kan inte räkna med att få samma pension som sina manliga kollegor trots

Läs mer

Hur stor blir pensionen för utrikes födda?

Hur stor blir pensionen för utrikes födda? Hur stor blir pensionen för utrikes födda? En rapport om kompensationsgrader Ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen Kristina Kamp När hela livet räknas Hela livet räknas så brukar vi beskriva

Läs mer

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1.

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1. 2013 Ditt ITP 1-val Du har tjänstepensionen ITP 1. Det är din arbetsgivare som betalar, men det är du som väljer hur pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör ditt val. Det

Läs mer

Nöjda och trygga kunder konsumentinformation inom försäkring

Nöjda och trygga kunder konsumentinformation inom försäkring Särtryck ur Svensk Försäkrings rapportserie 2013:2 Nöjda och trygga kunder konsumentinformation inom försäkring En sammanfattning Denna sammanfattning utgör ett särtryck ur rapporten Nöjda och trygga kunder

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Kunskapsmätning 2012. Kartläggning av pensionsspararnas kunskaper om det allmänna pensionssystemet. Arbetsrapport 2013-1. Marcela Cohen Birman

Kunskapsmätning 2012. Kartläggning av pensionsspararnas kunskaper om det allmänna pensionssystemet. Arbetsrapport 2013-1. Marcela Cohen Birman Kunskapsmätning 2012 Kartläggning av pensionsspararnas kunskaper om det allmänna pensionssystemet Marcela Cohen Birman Arbetsrapport 2013-1 2(7) 3(7) Innehåll 1 Kunskaper om det allmänna pensionssystemet...

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av direktivet om intjänande och bevarande av tjänstepension. Dir. 2015:45

Kommittédirektiv. Genomförande av direktivet om intjänande och bevarande av tjänstepension. Dir. 2015:45 Kommittédirektiv Genomförande av direktivet om intjänande och bevarande av tjänstepension Dir. 2015:45 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå

Läs mer

En snabblektion om pension

En snabblektion om pension 2013 Ditt ITPK-val Du har tjänstepensionen ITP 2. Det är din arbetsgivare som betalar, men du kan själv välja hur en del av de här pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör

Läs mer

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2 Vad gör vi på Collectum för dig? 1,8 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget

Läs mer

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension 1 (6) PM 215-3-27 Analysavdelningen Hans Karlsson Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension I denna promemoria visas några diagram med totala belopp för inkomstgrundad

Läs mer

PTK Rådgivningstjänst funktion och hur råden tas fram

PTK Rådgivningstjänst funktion och hur råden tas fram Datum 2010-04-08 PTK Rådgivningstjänst funktion och hur råden tas fram 1. Bakgrund PTK Rådgivningstjänst hjälper dig att säkerställa att du har ett pensionssparande och ett försäkringsskydd som motsvarar

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Redovisning av arbetet med en gemensam kundservice och gemensamma webbtjänster

Redovisning av arbetet med en gemensam kundservice och gemensamma webbtjänster 1 (6) 2008-05-30 Redovisning av arbetet med en gemensam kundservice och gemensamma webbtjänster Uppdraget Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten (PPM) har i regleringsbreven för 2008 fått i uppdrag

Läs mer

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension 1 (6) PM 213-12-9 Pensionsutvecklingsavdelningen Hans Karlsson Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension I denna promemoria visas några diagram med totala belopp

Läs mer

Valet för din tjänstepension. En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag

Valet för din tjänstepension. En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag Valet för din tjänstepension En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag 2 Varför får jag denna valinformation? Du har fått denna valinformation för

Läs mer

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Har vägledning någon effekt? - Voice of Users Jag tänker Jag tycker Jag tycker Jag tänker Voice of users - bakgrund Nordiskt forskningsprojekt

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän)

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Introduktion I vår är det dags för de privatanställda tjänstemännen att göra ett

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16 Avtalspension PA 16 Gäller från 1 januari 2017 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser med andra försäkringsprodukter.

Läs mer

Myter och sanningar om pensionen

Myter och sanningar om pensionen Myter och sanningar om pensionen TNS Gallup för Nordea 5 myter om pensionen Kvinnor och låginkomsttagare är mer oroliga för sin pension Vi vet vad vi får i pension från staten Vi har inte råd att pensionsspara

Läs mer

Nio svar om din pension

Nio svar om din pension Sida 1 av 7 Katrin Westling Palm, generaldirektör för Pensionsmyndigheten där Bo Könberg är ordförande. Bild: Scanpix Förstora bild» Nio svar om din pension Publicerad: 11 juli 2009, 01:15 Senast uppdaterad:

Läs mer

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden.

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden. Bild 1 Syftet med denna bild är att förklara vilka Alecta är. Alecta har blivit valda att hantera vissa delar av tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän. Detta enligt ett kollektivavtal mellan

Läs mer

Kommunikationsstrategi PMU

Kommunikationsstrategi PMU Utkast Pensionsmyndighetsutredningen Dir 2008:52 Inrättande av en pensionsmyndighet Dokumentets ursprung Namn/Författare Roll/Befattning 2008-08-20 Olle Sylvén Godkännande och fastställande Namn Roll/Befattning

Läs mer

Handläggningen av bostadstillägg

Handläggningen av bostadstillägg isfinspektionen FÖR SOCIALFÖRSÄKRINGEN Rapport 2014:14 Handläggningen av bostadstillägg Slutrapport sf Rapport 2014:14 Handläggningen av bostadstillägg Slutrapport En rapport från Inspektionen för socialförsäkringen

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Din avtalspension är knuten till din anställning.

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Från och med den 1 januari 2014 omfattar KAP-KL

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Startbild Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns

Läs mer

Pensionsmyndighetens roll för att stärka pensionsspararnas och pensionärernas ställning som konsumenter inom pensionsområdet

Pensionsmyndighetens roll för att stärka pensionsspararnas och pensionärernas ställning som konsumenter inom pensionsområdet Rapport Pensionsmyndighetens roll för att stärka pensionsspararnas och pensionärernas ställning som konsumenter inom pensionsområdet PM59100 PM59008 2.1 Innehåll Sammanfattning... 3 Uppdraget... 5 Bakgrund...

Läs mer

Anställda i staten. Synen på det samordnade pensionsbeskedet från SPV och Kåpan Pensioner samt pensionsinformation i allmänhet

Anställda i staten. Synen på det samordnade pensionsbeskedet från SPV och Kåpan Pensioner samt pensionsinformation i allmänhet Anställda i staten Synen på det samordnade pensionsbeskedet från SPV och Kåpan Pensioner samt pensionsinformation i allmänhet FÖRORD SPV gör återkommande undersökningar om kundernas syn på frågor som

Läs mer

Vad blev det för pension?

Vad blev det för pension? Håkan Svärdman 08-772 71 62 0708-31 53 62 hakan.svardman@folksam.se Datum Sid 1(7) Välfärdsrapport: Vad blev det för pension? En jämförelse mellan pension och slutlön Sid 2(8) Facit på prognos Nyligen

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP och PA-KFS Gäller från 1 januari 2014 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Välfärdstendens 2014. Delrapport 4: Tryggheten som pensionär

Välfärdstendens 2014. Delrapport 4: Tryggheten som pensionär Välfärdstendens 2014 Delrapport 4: Tryggheten som pensionär Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med Välfärdstendens är att beskriva

Läs mer

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG Översiktlig information 1 OKTOBER 2017 Innehåll Inledning...3 Varför införs Flexpension i Tjänsteföretag?...4 Vad är den kompletterande flexpensionspremien?...5 Vårt pensionssystem...6

Läs mer

Valet för din tjänstepension KAP-KL

Valet för din tjänstepension KAP-KL Valet för din tjänstepension KAP-KL Tjänstepensionen en viktig del av din ekonomi i framtiden Du som är anställd i kommun eller landsting får tjänstepension från din arbetsgivare. Tjänstepensionen kommer

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK Faktablad Alecta Optimal Pension Avtalsområde ITP 1 och ITPK Gäller från 30 juni 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Hur stor blir pensionen?

Hur stor blir pensionen? Hur stor blir pensionen? En rapport om kompensationsgrader hos användare av Minpension.se år 2015 Ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen Frida Öjemark Sammanfattning Pensionen i det svenska pensionssystemet

Läs mer

Roulette med spararnas pengar

Roulette med spararnas pengar Roulette med spararnas pengar Mattias Munter, 15 maj 2013 1 2013-05-14 Valfrihet inte alltid enkelt... Beslut om 1985 2012 Privat pensionssparande Ja Ja Förvaltningsform Nej Ja Val av allmän pension Nej

Läs mer

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG?

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? 2 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan

Läs mer

HR-servicecenter. Information om din tjänstepension. Anna Borin Gunilla Lindqvist. 17 november hrservicecenter.se

HR-servicecenter. Information om din tjänstepension. Anna Borin Gunilla Lindqvist. 17 november hrservicecenter.se HR-servicecenter Information om din tjänstepension Anna Borin Gunilla Lindqvist 17 november 2017 Pensionspusslet Allmän pension Ålderspension Premiepension Tjänstepension PFA, KAP-KL, AKAP-KL Från andra

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Gäller från 26 november 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Vägval för premiepensionen (Ds 2013:35)

Vägval för premiepensionen (Ds 2013:35) 2013-09-09 REMISSVAR Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen FI Dnr 13-6130 103 33 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

Makars pensionsrättigheter

Makars pensionsrättigheter Makars pensionsrättigheter Margareta Brattström IUSTUS FÖRLAG Innehällsförteckning I Förord 5 Innehällsförteckning 7 Förkortningar 13 1 Inledning 17 1.1 Avhandlingsämnet 17 1.2 Ämnets sammanhang 20 1.2.1

Läs mer

Din tjänstepension PFA

Din tjänstepension PFA Din tjänstepension PFA En kort presentation av PFA Den här broschyren vänder sig till dig som är född 1938 eller senare och som är anställd i inom kommun, landsting/region och kommunala bolag. Den ger

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users. 20 oktober 2011

Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users. 20 oktober 2011 Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users Kort presentation Tomas Mjörnheden Vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg Planeringsledare för - Studerandeuppföljning

Läs mer

Välkommen till informationsträff med KPA Pension. Åke Andersson

Välkommen till informationsträff med KPA Pension. Åke Andersson Välkommen till informationsträff med KPA Pension Åke Andersson Om KPA Pension KPA Pension är ett serviceorgan för den kommunala sektorn i pensions- och försäkringsfrågor. Vi hjälper till att: räkna fram

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension 60+ (65 år) får prognos Inkomst över taket Pensionsmyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare

Läs mer

2010-05-26. Till Pensionsgruppen Pensionsmyndigheten

2010-05-26. Till Pensionsgruppen Pensionsmyndigheten 2010-05-26 Till Pensionsgruppen Pensionsmyndigheten 2K kompletterande kanaler förslag till fortsatt inriktning Synpunkter från Fondbolagens förening på de två alternativen i Pensionsmyndighetens rapport

Läs mer

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater Utveckling av energimarknader i EU Utveckling av energimarknader i EU politik och framgångsrika medlemsstater Jonas Norrman & Anders Ahlbäck Vision för Västsverige Visionen är att göra Västsverige till

Läs mer

Yttrande över lagrådsremiss om Ändringar i premiepensionssystemet

Yttrande över lagrådsremiss om Ändringar i premiepensionssystemet 2009-06-08 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm Till Finansdepartementet (Fi2005/5690) Yttrande över lagrådsremiss om Ändringar i premiepensionssystemet Fondbolagens förening

Läs mer

Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet

Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet En rapport från tjänstepensionsföretaget Collectum som visar hur ingångslön och löneutveckling i olika yrken påverkar den framtida

Läs mer

Detta är Minpension.se

Detta är Minpension.se pensionssparare Detta är Korta fakta Täckning Kanaler Uppdrag Vision Övergripande mål Status dec 2015 Mål dec 2019 Långsiktiga mål Strategier Prioriteringar 2016 Korta fakta Staten 50% Försäkringsbranschen

Läs mer

Pensionsrapport Dan Adolphson Trygghetsekonom AMF. pensionsbloggen.se

Pensionsrapport Dan Adolphson Trygghetsekonom AMF. pensionsbloggen.se Pensionsrapport 2016 Dan Adolphson Trygghetsekonom AMF 070-249 31 54 dan.adolphson@amf.se media.amf.se @Trygghetsekonom pensionsbloggen.se Pensionsrapporten fyller 7 år Statistik, aktuella frågor, trender

Läs mer

Flexpension i Tjänsteföretag. Sveriges Ingenjörer

Flexpension i Tjänsteföretag. Sveriges Ingenjörer Flexpension i Tjänsteföretag Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL Nu har du flexpension 3 Syftet med flexpension 4 Om arbetsgivaren tillåter och du väljer att avstå från 5 Flexpension i Tjänsteföretag Möjlighet

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-10-30 BESLUT Friends Life Group Ltd. FI Dnr 14-12395 One New Change London EC4M 9EF England Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen P.O. Box

Läs mer

Själva handeln, eller fondbytet, tar 2-3 dagar. Ytterligare dagar för administration, bland annat den första dagen då det enda som händer är att

Själva handeln, eller fondbytet, tar 2-3 dagar. Ytterligare dagar för administration, bland annat den första dagen då det enda som händer är att 1 1. Det finns tre syften med premiepensionen. För det första ger ett fonderat system pensionsspararna möjlighet att investera på kapitalmarknaden och därigenom tillgodogöra sig den riskpremie som sådana

Läs mer

Valet för din tjänstepension

Valet för din tjänstepension Valet för din tjänstepension En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag 1 PV1009_1710.indd 1 2017-10-10 09:16:15 Varför får jag denna valinformation?

Läs mer

DET HÄR ÄR ITP 2 OCH ITPK

DET HÄR ÄR ITP 2 OCH ITPK 2015 DITT ITPK-VAL Genom ditt arbete har du tjänstepensionen ITP 2. Du har möjlighet att välja hur en del av pengarna ska förvaltas och om din familj ska kunna få pengar efter dig. Oavsett om du gör ett

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-10

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-10 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2007/2290(INI) 1.7.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-10 Ieke van den Burg (PE404.676v01-00) Framtiden för socialförsäkringssystemen och pensionerna:

Läs mer

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG Översiktlig information SEPTEMBER 2017 1 Innehåll Inledning...3 Varför införs Flexpension i Tjänsteföretag?...4 Vad är den kompletterande flexpensionspremien?...5 Vårt pensionssystem...6

Läs mer

Rapport. Självförtroende och Förutsebarhet 2014:2. Caroline Theorell Axel Björneke Johan Orbe TNS 2012

Rapport. Självförtroende och Förutsebarhet 2014:2. Caroline Theorell Axel Björneke Johan Orbe TNS 2012 Rapport Självförtroende och Förutsebarhet 2014:2 Caroline Theorell Axel Björneke Johan Orbe 2014-12-15 TNS 2012 Innehåll 1 Om undersökningen 03 2 Övergripande slutsatser 04 3 Effektmål 10 4 Prognos 13

Läs mer

Som privatanställd tjänsteman har du tjänstepensionen ITP 1. Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension.

Som privatanställd tjänsteman har du tjänstepensionen ITP 1. Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. 2015 DITT ITP 1-VAL Genom ditt arbete har du tjänstepensionen ITP 1. Du har möjlighet att välja hur pengarna ska förvaltas och om din familj ska kunna få pengar efter dig. Oavsett om du gör ett aktivt

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

Information till pensionssparare och pensionärer om pensionen

Information till pensionssparare och pensionärer om pensionen Information till pensionssparare och pensionärer om pensionen Uppdraget Regeringen gav i januari 2008 Försäkringskassan och PPM i uppdrag att, efter samråd med Finansinspektionen och Konsumentverket, ta

Läs mer

Fondspararundersökningen 2014

Fondspararundersökningen 2014 Fondspararundersökningen 2014 TNS Sifo Prospera har genomfört 1 500 telefonintervjuer, i ett slumpmässigt urval av svenskar i åldern 18-76 år med deklarerad inkomst, genomförda under perioden 9 januari

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946

Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946 Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946 S12260 14-03 Sammanfattning Vad blev det för pension 2014? är den fjärde rapporten i Folksam rapportserie

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

Finansiella kunskapsluckor

Finansiella kunskapsluckor Finansiella kunskapsluckor Finansförbundet och Finansinspektionen Enkätsammanställning Under våren 2011 utförde Finansinspektionen och Finansförbundet en undersökning med syftet att kartlägga hur den finansiella

Läs mer

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE Fondspara 2010 råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE 1 Välkommen till Fondspara 2010 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Alla kan genom att spara

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

I genomsnitt är vi pensionärer en femtedel av våra liv. Vi lever längre än tidigare generationer och medellivslängden har ökat med omkring 25 år i

I genomsnitt är vi pensionärer en femtedel av våra liv. Vi lever längre än tidigare generationer och medellivslängden har ökat med omkring 25 år i I genomsnitt är vi pensionärer en femtedel av våra liv. Vi lever längre än tidigare generationer och medellivslängden har ökat med omkring 25 år i Sverige på bara 100 år. Mycket tyder på att våra barn

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Pensionsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Pensionsmyndigheten Regeringsbeslut I:3 2015-06-25 S2015/04530/RS (delvis) Socialdepartementet Pensionsmyndigheten Box 38190 100 64 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Pensionsmyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

Till soliga, regniga och äldre dagar

Till soliga, regniga och äldre dagar RAPPORT Till soliga, regniga och äldre dagar en rapport om svenskarnas syn på eget sparande, privat pensionssparande och sparandet inom avtalspensionen Länsförsäkringar, juni 2010 Om undersökningen Undersökningen

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

Finansinspektionens remissynpunkter på Pensionsmyndighetens Standard för pensionsprognoser

Finansinspektionens remissynpunkter på Pensionsmyndighetens Standard för pensionsprognoser 2013-02-22 R E M I S S V A R Pensionsmyndigheten FI Dnr 12-13389 Box 38190 (Anges alltid vid svar) 100 64 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel 2014-04-03 Monica Sihlén, projektledare livsmedel och måltidstjänster, monica@msr.se Miljöstyrningsrådet är Sveriges expertorgan som ger stöd att ställa

Läs mer