LCC-lantbruk. -Energieffektiv upphandling. Ekonomisk hållbar upphandling. Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyresen i Skåne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LCC-lantbruk. -Energieffektiv upphandling. Ekonomisk hållbar upphandling. Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyresen i Skåne"

Transkript

1 LCC-lantbruk -Energieffektiv upphandling Ekonomisk hållbar upphandling Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyresen i Skåne Nils Helmersson Borgeby, 2011

2 Denna rapport är framtagen av HIR Malmöhus i samarbete med Hushållningssällskapet Kristiansstad och Rådgivarna i Sjuhärad. Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne HIR Malmöhus Postadress Telefon E-post Hemsida Borgeby, Slottsväg Bjärred 2

3 Innehållsförteckning Inledning... 4 Drivkraft till LCC-lantbruk... 4 Vilka kan använda verktyget och till vad... 4 Arbetsgången i LCC-lantbruk... 4 Utrednings- och planeringsskedet... 5 Anbudsskedet... 5 Anbudsvärdering... 5 Provning/Besiktning... 6 Exempel... 7 Belysning i kostall... 7 Ventilation slaktsvinstall... 9 Referenser Bilagor

4 Inledning Denna skrift är en handledning för verktyget LCC-lantbruk. Handledningen visar hur verktyget är uppbyggt och hur metoden kan ge underlag till energieffektiva och ekonomiskt hållbara investeringar. Drivkraft till LCC-lantbruk Vid ny-, om- och tillbyggnad av lantbrukets ekonomibyggnader finns möjlighet att för lång tid framöver påverka byggnadens energianvändning. Vid planering och projektering av byggprojekt skall hänsyn tas både till investerings- och driftskostnader. En betydande del av driftskostnaderna för byggnader och den utrustning som där monteras utgörs av energikostnader. Det här verktyget skall ge lantbrukare och rådgivare kunskap för bedömning av dessa kostnader sett över byggnadens hela livscykel. I LCC-lantbruk tittar vi både på kostnaden för grundinvesteringen och för driftskostnaden. Det är den totala kostnaden för att använda utrustningen under hela dess livslängd som är intressant. För till exempel motorer eller belysning som har mycket drfttid/brinntid kan energikostnaden utgöra upp till 80 procent av totalkostnaden. Då blir den tid som läggs på att välja rätt produkt oftast en god investering. Upphandling med krav på LCC är på frammarsch i världen. EU-kommissionen ser LCC som ett betydelsefullt instrument för att förbättra miljön och stärka EU-ländernas konkurrenskraft. Vilka kan använda verktyget och till vad LCC-lantbruk är i första hand tänkt ska användas av lantbrukets bygg- och energirådgivare. LCClantbruk kan dock användas av alla parter i den kedja som ingår i själva upphandlingsprocessen. Verktyget kan användas både i behovsanalysen och i anbudsvärderingen. Det kan användas till att göra ett överslag på vad ett dyrt men energieffektivt alternativ kommer att kosta i jämförelse med en konventionell produkt kanske leder det inte till en fördyring utan istället till en besparing! Om verktyget ska användas i anbudsutvärderingen är det viktigt att verktyget används på rätt sätt. Att man tydligt definierar vilka parametrar som kommer att användas samt vad entreprenören ska inkomma med för information. Verktyget är uppdelat i två delar (filer i Excel). Den ena delen/filen (bilaga 3 (K)) är ett kalkylverktyg som kan användas för att göra överslag men också ett verktyg för att värdera inkomna anbud. Den andra delen/filen är ett dokumentsystem (bilaga 1 (D)) som tillsammans med tekniska riktlinjer (bilaga 2 (TR)) är hjälpmedlet för det praktiska arbetet med upphandling. Arbetsgången i LCC-lantbruk För att beskriva hur verktyget LCC-lantbruk ska tillämpas följer här en beskrivning av arbetssättet steg för steg från utredningsskedet till besiktning. Utrednings- och projekteringsskedet Anbudsskedet Anbudsvärdering Provning/besiktning 4

5 Utrednings- och planeringsskedet Stora investeringar kräver omsorgsfull planering och projektering. Det är ofta i det här skedet som byggnadsrådgivaren ofta kommer in. Den ansträngning och de kostnader som läggs i detta skede är ofta en god investering i ett livscykelperspektiv. I tidiga skeden kan litteraturstudier, erfarenhet och relativt enkla överslag ge en indikation om vilka systemalternativ som är lämpliga att arbeta vidare med ur ett livscykelkostnadsperspektiv. Nedan under rubriken exempel kan man se ett exempel på en överslagsberäkning med tre olika belysningsalternativ i ett kostall. Om man använder LCC-lantbruk i upphandlingen kan man följa upp energianvändningen på de aktuella komponenterna vilket är en intressant möjlighet i LCC-lantbruk. En förutsättning för metoden är att man kan mäta och att det kan göras med tillräcklig noggrannhet. Därför ska man redan i planeringsskedet ta hänsyn till de mätningar som behöver göras vid leveransen. Eventuella tillkommande mätpunkter ska inarbetas i såväl ritningsunderlag som i tekniska beskrivningar. För viss utrustning kanske man väljer att arbeta med bonus och vite men inte för en annan. Anbudsskedet I det här skedet färdigställer man sitt förfrågningsunderlag. Beställaren fastställer vilka komponenter som ska handlas upp enligt LCC-lantbruk, utrustningens användningsområde och riktvärden på prestanda. En offertförfrågan förutsätter att en detaljerad kravspecifikation är framtagen. För att kunna räkna ut livscykelenergikostnaden, LCC E ska ett specifikt nuvärde för en kwh per år räknas fram. Det specifika nuvärdet som betecknas p 0, beräknas fram på dokument D1. Dokument D1 ska inte skickas med förfrågningsunderlaget. I detta verktyg beräknar beställaren själv fram ett specifikt nuvärde per kwh vilket gör det möjligt för entreprenören att beräkna livscykelkostnaden för utrustningen, (se formel nedan) utan att beställaren behöver uppge sin kalkylränta och sitt energipris. LCC E = p 0 *årligt energibehov för utrustningen. Det är viktigt att ange villkoren för hur leverantören ska redovisa livscykelenergikostnaden. Detta framgår i dokument D2 Leverantörsanvisning LCC E beräkningar, och det dokumentet ska alltid bifogas förfrågningsunderlaget. Innan förfrågan skickas är det viktigt att alla nödvändiga uppgifter är med. Det är en förutsättning för att anbudslämnaren ska kunna räkna utifrån samma villkor, vilket i sin tur är en förutsättning vid en upphandling med LCC-lantbruk. Leverantören ska ange prestanda för sin produkt på avsedd plats i dokumenten. Med hjälp av dokumenten kan leverantören värdera olika lösningars konsekvenser på livscykelkostnaden. En kort vägledning till hjälp för leverantören arbete finns på dokument D2. I det här skedet kan beställaren också ange om han vill arbeta med bonus och vite, och i så fall vilka förutsättningar som ska gälla för detta. Anbudsvärdering Första steget vid en anbudsvärdering är att kontrollera att de aktuella anbuden uppfyller de krav som specificeras i förfrågningsunderlaget. 5

6 Kontrollera att leverantören korrekt fyllt i de uppgifter som behövs för beräkningen av livscykelenergikostnaden. Bedöm om beräkningarna är rimliga. Som hjälpmedel vid utvärderingen kan man använda kalkylverktyget (bilaga 3 (K)). I kalkylverktyget fyller man i uppgifterna om investeringen (I) och livscykelenergikostnaden (LCC E.) Livscykelunderhållskostnaden (LCC UH ) uppskattas eller lämnas utanför beräkningarna. Det är den totala livscykelkostnaden (LCC TOT )som ska användas vid den ekonomiska utvärderingen av inkomna anbud, se formel nedan. Total livscykelkostnad (LCC TOT )= Investering (I) + Livscykelenergikostnad (LCC E ) + Livscykelunderhållskostnad (LCC UH ) När utvärderingen är gjord kan man upphandla den leverantör som har lägst total livscykelkostnad (LCC TOT ). De färdiga dokumenten kommer att utgöra en viktig del av kontraktshandlingarna. Provning/Besiktning Uppföljningen och kontrollen av de livscykelkostnader som angetts i anbudet innebär en intressant möjlighet i LCC-lantbruk. I samband med fältmätning vid slutbesiktning eller övertagandeprov ska besiktningsman (BES) se till att krav har uppfyllts. Det är viktigt att följa det mätförfarande som tidigare angivits i förfrågningsunderlaget. Alla parter beställaren (B), besiktningsmannen (BES), entreprenören (E) m.fl. måste vara överens om mätprinciperna. De uppgifter som leverantören grundar sin livscykelenergikostnad på ska kontrollmätas först efter att anläggningen är justerad och i drift. Om inget annat överenskommits så svarar beställaren för mätningarnas genomförande. Besiktningsmannen ska efter nödvändiga korrigeringar beräkna vilken konsekvens en eventuell avvikelse mellan uppmätta och garanterade data får på livscykelenergikostnaden. Denna beräkning ska redovisas på samma dokument som leverantören har gjort sin beräkning på. En vid slutbesiktning konstaterad avvikelse av beräknad LCC E ska hanteras som vilken annan besiktningsanmärkning som helst förutom i de fall beställaren valt att arbeta med prestationsbonus och prestationsvite. I sådana fall utgör resultatet från BES beräkningar också grunden för beräkning av eventuellt bonus eller vite. 6

7 Exempel I denna beskrivning av verktyget finns två beräkningsexempel med. Det ena behandlar en belysning i ett nytt kostall och det andra ventilationen i ett slaktsvinstall. Belysning i kostall Detta beräkningsexempel utgår från att det ska byggas en ny stallbyggnad för mjölkkor. Frågan är vilken typ av belysning som är bäst ur ett livscykelkostnadsperspektiv. Beräkningsexemplet redovisas såsom det ser ut i kalkylverktyget i bilaga 3. I bilaga 5 visas ifyllda dokument för en påhittad upphandling av belysning till ett kostall. Tabell 1. Förutsättningar innan upphandling eller kontakt med entreprenör. Area: 30*46 m (b*l), dvs m 2 med en höjd på 4 m Dagbelysning: Minst 200 lux mellan kl 6-22 Nattbelysning: Max 5 lux mellan kl 22-6 Dagen elpris (e p ): 0,7 kr/kwh Förväntad elprishöjning (e pö ): 5% Real kalkylränta (r k ): 3% Brukstid (n): 20 år Beräkning av det specifika nuvärdet (p 0 ) beräknas automatiskt om man lägger in ovanstående värden i verktygets dokument, D1. Det specifika nuvärdet beräknas fram på nedanstående vis. p 0 =f s (r k -e pö,n)*e p = 19,9 kr/kwh I detta läge kan man med ovanstående uppgifter som bas ta en diskussion med en eller flera entreprenörer för att göra en överslagsberäkning för några olika belysningsalternativ. Man kan också göra en regelrätt upphandling. Oavsett vilket har vi i detta exempel fått fram följande uppgifter efter kontakt med tre entreprenörer. Alternativ 1: 400 W Metallhalogen (Mh) Dagbelysning med 8 st 405 W Metallhalogen inkl. drivdon, ljuskällans livslängd h, beräknad drifttid 2920 h, belysning i medeltal 307 lux. Nattbelysning med 8 st 16 W lågenergilampor inkl drivdon, ljuskällans livslängd h, beräknad drifttid 2920 h, belysning i medeltal 3,4 lux. 450 kr/400 W lampa, 95 kr/11 W lampa.. Alternativ 2: 250 W Metallhalogen (Mh) Dagbelysning med 24 st 255 W Metallhalogen inkl. drivdon, ljuskällans livslängd h, beräknad drifttid 2920 h, belysning i medeltal 346 lux. Nattbelysning med 4 st 255 W metallhalogen (samma som ovan) inkl drivdon, ljuskällans livslängd h, beräknad drifttid 2920 h, belysning i medeltal 58 lux. 343 kr/250 W lampa Alternativ 3: 58 W lysrör Dagbelysning med 80 st armaturer med 2 st 87 W (58+29) T8-lysrör inkl. drivdon, ljuskällans livslängd h, beräknad drifttid 2920 h, belysning i medeltal 458 lux. Nattbelysning med 9 st armaturer med 2 st 87 W T8-lysrör (samma som ovan) inkl drivdon, ljuskällans livslängd h, beräknad drifttid 2920 h, belysning i medeltal 52 lux. 30 kr/58 W lysrör. Uppgifterna som man fått fram genom diskussioner med entreprenörer eller genom en regelrätt upphandling kan man fylla i kalkylverktyget (bilaga 3 (K)). I bilaga 5 visas ifyllda dokument för en påhittad upphandling av belysning till ett kostall. 7

8 Tabell 2. Livscykelkostnadsberäkning på belysning med LCC-lantbruk. 400W Mh 250 W Mh 58 W Lysrör Investering (I) kr kr kr Periodisk investering (lampbyten) kr kr kr Total investering (I) kr kr kr Livscykelunderhållskostnader (LCC UH ) - kr - kr - kr Livscykelenergikostnader (LCC E ) kr kr kr Total livscykelkostnad (LCC TOT ) kr kr kr Annuitet kr kr kr I tabell 2 och figur 1 kan man utläsa att det billigaste alternativet är alternativ 3, 2 och sist 1 om man utgår från investeringskostnaden(i). Detta oavsett om man har räknat in lampbyten som en periodisk investering eller inte. Fördelning LCC Energiko stnader Driftsko stnader Investering Figur W Mh 250 W Mh 58 W Lysrör Livscykelkostnadsberäkning på belysning med LCC-lantbruk. Om man utgår från den totala livscykelkostnaden (LCC TOT ) är alternativ 1 med 400 W metallhalogen det bästa alternativet. 8

9 Ventilation slaktsvinstall Detta beräkningsexempel redovisas såsom det presenteras i LCC-lantbruk i bilaga 4. I bilaga 6 visas ifyllda dokument för en påhittad upphandling av en ventilationsanläggning till ett slaktsvinstall. Detta exempel utgår från att det ska byggas ett slaktsvinstall med 5 avdelningar á 400 platser, vilket ger totalt platser. Slaktsvinstallet ska placeras i Skåne. Det räknas med en årsproduktion på grisar/år. Vi har ett ventilationsbehov på 0,8-11 m3/s ( m3/h). Tabell 3. Förutsättningar innan upphandling eller kontakt med entreprenör. Ventilationsbehov 0,8-11 m3/s ( m3/h) Dagen elpris (e p ): 0,7 kr/kwh Förväntad elprishöjning (e pö ): 5% Real kalkylränta (r k ): 3% Brukstid (n): 20 år Beräkning av det specifika nuvärdet (p 0 ) beräknas automatiskt om man lägger in ovanstående värden i verktygets dokument, D1. Det specifika nuvärdet beräknas fram på nedanstående vis. p 0 =f s (r k -e pö,n)*e p = 19,9 kr/kwh I detta läge kan man med ovanstående uppgifter som bas ta en diskussion med en eller flera entreprenörer för att göra en överslagsberäkning för några olika belysningsalternativ. Man kan också göra en regelrätt upphandling. Oavsett vilket har vi i detta exempel fått fram följande uppgifter efter kontakt med två entreprenörer. Alternativ 1: Två större fläktar som styrs så att de går parallelt, varvtalsreglerat och med motorspjäll. ACmotorer, frekvensstyrda. Alternativ 2 Kombination av varvtalsfläkt och stegfläktar. Totalt 4 fläktar per avd. Av dessa går två stycken parallellt, varvtalsreglerat med motorspjäll som regleras från nästan helt stängt till helt öppet. När dessa två fläktar går på full kapacitet och ventilationsstyrningen kallar på mer ventilation så startar fläkt tre och dess spjäll öppnar till helt öppet. Samtidigt sänks kapaciteten på fläkt ett och två för att få en jämn reglering. När sedan fläkt ett, två och tre går på full kapacitet och ventilationsstyrningen kallar på mer ventilation så startar fläkt fyra och dess spjäll öppnar till helt öppet. EC-motorer. Uppgifterna som man fått fram genom diskussioner med entreprenörer eller genom en regelrätt upphandling kan man fylla i kalkylverktyget (bilaga 3 (K)). I bilaga 6 visas ifyllda dokument för en påhittad upphandling av en ventilationsanläggning till ett slaktsvinstall. 9

10 Tabell 4. Livscykelkostnadsberäkning på variabel ventilation med LCClantbruk 1 2 Investering (I) kr kr Periodisk investering - kr - kr Total investering (I) kr kr Livscykelunderhållskostnader (LCC UH ) kr kr Livscykelenergikostnader (LCC E ) kr kr Total livscykelkostnad (LCC TOT ) kr kr Annuitet kr kr I tabell 4 och figur 2 kan man utläsa att det billigaste alternativet är alternativ ett om man utgår från investeringskostnaden(i). Underhållskostnaden är schablonmässigt beräknat med 1 procent. Fördelning LCC kr Livscykelenergikostnader (LCCE) kr kr kr kr Livscykelunderhållskostnader (LCCUH) Periodisk investering kr kr - kr Investering (I) Figur 2. Livscykelkostnadsberäkning på ventilation med LCC-lantbruk Om man utgår från den totala livscykelkostnaden (LCC TOT ) är alternativ 2 med EC-motorer det bästa alternativet. 10

11 Referenser Kindberg, Leif Energi-Efficient Lighting for the farm. National Sustainable Agriculture Information Service ( Svensk standard, SS Statens jordbruksverk föreskrifter och allmänna råd om djurhållning inom lantbruket m.m. (SJFS 2010:15, saknr L 100). Lantbrukets Brandskyddskommites riktlinjer 11

12 Bilagor Bilagaförteckning 1 D-1 Beräkning av specifikt nuvärde 1 D-2 Leverantörsanvisning LCC E beräkningar 1 D-3 Sammanställning av livscykelenergikostnad (LCC E ) 1 T1 Belysningsanläggning Stallbyggnad 1 T2 Ventilationsanläggning variabelt flöde 2 TR1 Tekniska Riktlinjer för Belysningsanläggning Stallbyggnad 2 TR2 Tekniska riktlinjer för Ventilationsanläggningar, Stallbyggnad 3 K Kalkylverktyg/Anbudsvärdering med känslighetsanalys Exempel på beräkning på tre belysningsalternativ i kostall. 4 K Kalkylverktyg/Anbudsvärdering med känslighetsanalys Exempel på beräkning på två alternativa ventilationer i slaktsvinstall. 5 Exempel på ifyllda dokument för upphandling av belysning till kostall. 6 Exempel på ifyllda dokument för upphandling av ventilation till slaktsvinstall. 12

LCC-lantbruk Bilaga 3

LCC-lantbruk Bilaga 3 val enhet 5 kr/h Elkostnad,8 kr/kwh ex. moms och skatt Dieselpris kr/liter ex. moms och skattered Biobränslepris per ton kr/ton lathund för kwh/m3 etc bör finnas 3 % Gula rutor kan ändras Syftet med denna

Läs mer

Redovisning av projekt: ELBP Energieffektivisering i lantbrukets byggprojekt. 14 maj 2013 Uddevalla, Skara, Halmstad, Kristianstad, Kalmar

Redovisning av projekt: ELBP Energieffektivisering i lantbrukets byggprojekt. 14 maj 2013 Uddevalla, Skara, Halmstad, Kristianstad, Kalmar Redovisning av projekt: ELBP Energieffektivisering i lantbrukets byggprojekt 14 maj 2013 Uddevalla, Skara, Halmstad, Kristianstad, Kalmar Program 9:00 Kaffe 9.15 Introduktion presentation av deltagare

Läs mer

Handledning för livscykelkostnad vid upphandling

Handledning för livscykelkostnad vid upphandling 1 [5] Handledning för livscykelkostnad vid upphandling Kalkyl för personbil LCC i upphandling LCC-verktyget för personbilar är främst anpassat för att användas i anbudsutvärderingen för att klargöra den

Läs mer

LCC-lantbruk Bilaga 1

LCC-lantbruk Bilaga 1 LCClantbruk ilaga D RÄKNING AV SPCIFIKT NUVÄRD, p OMFATTNING eräkningen gäller alla typer av system med gemensamt energipris, real kalkylränta, real energiprisökning och brukstid. eräkningen görs av beställaren.

Läs mer

Upphandling av hållbar inomhusbelysning Ställ krav och handla upp. Hultsfred Ylva Svedenmark

Upphandling av hållbar inomhusbelysning Ställ krav och handla upp. Hultsfred Ylva Svedenmark Upphandling av hållbar inomhusbelysning Ställ krav och handla upp Hultsfred 2016-10-18 Ylva Svedenmark Agenda Kort om UHM Upphandling av hållbara belysningslösningar - verktyg Beräkning av livscykelkostnader

Läs mer

AGENDA. Energibesparing Produkt och/eller system? AGENDA AGENDA AGENDA. Hjälpmedel för. .utvärdering av. .energieffektiva produkter/system

AGENDA. Energibesparing Produkt och/eller system? AGENDA AGENDA AGENDA. Hjälpmedel för. .utvärdering av. .energieffektiva produkter/system Hjälpmedel för utvärdering av energieffektiva produkter/system Stockholm 2009-09-24 1.Kort inledning Energibesparing Produkt och/eller system? P 1 (P in ) P hydr P 2 4 2. Tre (3) olika hjälpmedel 1.Kort

Läs mer

LCC långsiktighet i upphandlingar med ekonomi och miljö i fokus. Annie Stålberg Miljöstyrningsrådet

LCC långsiktighet i upphandlingar med ekonomi och miljö i fokus. Annie Stålberg Miljöstyrningsrådet LCC långsiktighet i upphandlingar med ekonomi och miljö i fokus Annie Stålberg Miljöstyrningsrådet Kostar miljöanpassningar alltid pengar? Genom miljöanpassad offentlig upphandling har Sverige inte bara

Läs mer

LCC som ett verktyg för hållbar upphandling. HBV Hållbara dagar Stockholm Ylva Svedenmark

LCC som ett verktyg för hållbar upphandling. HBV Hållbara dagar Stockholm Ylva Svedenmark LCC som ett verktyg för hållbar upphandling HBV Hållbara dagar Stockholm 2017-02-07 Ylva Svedenmark Agenda Vad är LCC? Potential och relevans Om LCC i LOU Om användning av LCC i inköpsprocessen Vårt stöd

Läs mer

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013 Gott exempel på miljövinst för utomhusbelysning Här beskriver vi ett exempel på hur miljönyttan vid utbyte av belysningssystem tydligt framkommer och kan jämföras genom användning av livscykelkostnadsanalys

Läs mer

Manual till verktyg för beräkning av livscykelkostnad

Manual till verktyg för beräkning av livscykelkostnad 1 (16) Manual till verktyg för beräkning av livscykelkostnad Förklaringar och exempel EM2000, v5.1, 2017-07-21 2 (16) Datum Om LCC-verktyget och den här manualen Den här manualen hör till ett LCC-verktyg

Läs mer

Kortfattad informationsskrift

Kortfattad informationsskrift Kortfattad informationsskrift 2 INFORMATION OM ENEU 2000 UPPHANDLING MED LÅNGSIKTIG HÅLLBARHET BAKGRUND Inom industrin samt kommuner, landsting och privata fastighetsbolag upphandlas årligen utrustning

Läs mer

Miljöanpassad upphandling HÅLLBAR LÖNSAMHET RÄKNA MED LCC HIPPU SUVILEHTO

Miljöanpassad upphandling HÅLLBAR LÖNSAMHET RÄKNA MED LCC HIPPU SUVILEHTO HÅLLBAR LÖNSAMHET RÄKNA MED LCC HIPPU SUVILEHTO UPPHANDLING PÅVERKAR Ca 500-600 miljarder kr (EU 2,000 miljarder) 3 kategorier står för 70-80% av all miljöpåverkan BESPARINGSPOTENTIAL Om Sveriges skolor

Läs mer

SÅ ANVÄNDER DU LIVSCYKELKOSTNADSANALYS - FÖR AFFÄRER SOM BÅDE ÄR LÖNSAMMA OCH HÅLLBARA

SÅ ANVÄNDER DU LIVSCYKELKOSTNADSANALYS - FÖR AFFÄRER SOM BÅDE ÄR LÖNSAMMA OCH HÅLLBARA SÅ ANVÄNDER DU LIVSCYKELKOSTNADSANALYS - FÖR AFFÄRER SOM BÅDE ÄR LÖNSAMMA OCH HÅLLBARA Annie Stålberg Energiansvarig KOSTAR MILJÖANPASSNINGAR ALLTID PENGAR? Genom miljöanpassad offentlig upphandling har

Läs mer

Drift & kostnadseffektiv. .dimensionering av.

Drift & kostnadseffektiv. .dimensionering av. Drift & kostnadseffektiv..dimensionering av..pumpsystem Stockholm 2009-09-24 VARIM en branschförening inom Teknikföretagens Branschgrupper Agenda 1. Potential för energibesparing Effekter och verkningsgrader,

Läs mer

BYGGHERREGRUPPEN STATENS ENERGIMYNDIGHET LIP-KANSLIET, STOCKHOLMS STAD BOVERKET AB JACOBSON & WIDMARK

BYGGHERREGRUPPEN STATENS ENERGIMYNDIGHET LIP-KANSLIET, STOCKHOLMS STAD BOVERKET AB JACOBSON & WIDMARK 1(8) BILAGA 4 BERÄKNING AV KOSTNADER BYGGHERREGRUPPEN STATENS ENERGIMYNDIGHET LIP-KANSLIET, STOCKHOLMS STAD BOVERKET AB JACOBSON & WIDMARK 1999-02-15 2 (8) BERÄKNING AV KOSTNADER 1 BERÄKNINGSMODELL För

Läs mer

Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet

Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet VARIMs snabbguide till upphandlingsprocessen och hur du som användare ställer krav vid upphandling av VA-verksamhet.

Läs mer

EKONOMI OCH UNDERHÅLL

EKONOMI OCH UNDERHÅLL EKONOMI OCH UNDERHÅLL Att räkna ut hur mycket en belysningsanläggning kostar att anlägga, driva och underhålla är ett ganska omfattande arbete, men det är inte särskilt komplicerat. Det som däremot kan

Läs mer

LCC för upphandling av energieffektiva lösningar. Klimatsmart vård och omsorg Malmö 2016-06-16 Ylva Svedenmark

LCC för upphandling av energieffektiva lösningar. Klimatsmart vård och omsorg Malmö 2016-06-16 Ylva Svedenmark LCC för upphandling av energieffektiva lösningar Klimatsmart vård och omsorg Malmö 2016-06-16 Ylva Svedenmark Välkomna till Upphandlingsmyndigheten! Upphandlingsmyndigheten är en ny modern myndighet som

Läs mer

Strategiskt arbete kring livscykelkostnader

Strategiskt arbete kring livscykelkostnader Strategiskt arbete kring livscykelkostnader Genom att tillämpa ett ekonomiskt livscykelperspektiv i offentlig upphandling tar du inte enbart hänsyn till inköpspris, utan till produktens totala kostnad

Läs mer

LCC som verktyg för utvärdering

LCC som verktyg för utvärdering LCC som verktyg för utvärdering Johan Jubner - Xylem Water solutions LCC som verktyg för utvärdering Att skilja på LCA och LCC Målet med en upphandling Rätt upphandling sparar pengar LCC hur kan det hjälpa

Läs mer

Konkreta verktyg och energitips

Konkreta verktyg och energitips Konkreta verktyg och energitips Anna Karin Jönbrink IVF Industriforskning och utveckling AB Bild 1 2006-02-01 Anna Karin Jönbrink Bild 2 2006-02-01 Anna Karin Jönbrink IVF Industriforskning och utveckling

Läs mer

LCC dagens lägsta pris kan bli morgondagens högsta kostnad. Stockholm Heini-Marja Suvilehto och Carl-Martin Johborg

LCC dagens lägsta pris kan bli morgondagens högsta kostnad. Stockholm Heini-Marja Suvilehto och Carl-Martin Johborg LCC dagens lägsta pris kan bli morgondagens högsta kostnad Stockholm 2017-05-31 Heini-Marja Suvilehto och Carl-Martin Johborg Två myndigheter en fråga Samverkan en nyckel till framgång Produkter, krav

Läs mer

LCC som verktyg för utvärdering

LCC som verktyg för utvärdering LCC som verktyg för utvärdering Johan Jubner - Xylem Water solutions LCC som verktyg för utvärdering Att skilja på LCA och LCC Målet med en upphandling Rätt upphandling sparar pengar LCC hur kan det hjälpa

Läs mer

Energieffektivisering och Solceller. Katarina Westerbjörk och Mikaela Tarnawski

Energieffektivisering och Solceller. Katarina Westerbjörk och Mikaela Tarnawski Energieffektivisering och Solceller Katarina Westerbjörk och Mikaela Tarnawski Om oss WSP Teknikkonsultföretag inom hållbar samhällutveckling - Byggnader, Transporter, Industri, Stadsutveckling - Tidiga

Läs mer

ENVA. Introduktion och instruktioner för livscykelkostnadsanalys i vattenpumpsystem

ENVA. Introduktion och instruktioner för livscykelkostnadsanalys i vattenpumpsystem ENVA Introduktion och instruktioner för livscykelkostnadsanalys i vattenpumpsystem Författare: Therese Näsman och Rickard Waern, Hållbar utveckling Väst Maj 2013 Livscykelkostnadsanalys, LCC Att endast

Läs mer

Riktlinjer för utvärdering av anbud

Riktlinjer för utvärdering av anbud Riktlinjer för utvärdering av anbud - Standardmodell för Sundsvalls kommun I Lagen om offentlig upphandling finns två tilldelningsgrunder. Vilket som ska användas måste bestämmas innan förfrågningsunderlaget

Läs mer

Studie nybyggnation Ulfsgården, Gillstad

Studie nybyggnation Ulfsgården, Gillstad Studie nybyggnation Ulfsgården, Gillstad 1. BAKGRUND Götesjö Djur & Jord bedriver idag ekologisk (KRAV) mjölkproduktion med ca 30 kor och rekrytering på Ulfsgården, Gillstad. Ett nytt stall med plats för

Läs mer

Säkerhetsupphandling Frukostseminarium hos SSF 2013-10-30

Säkerhetsupphandling Frukostseminarium hos SSF 2013-10-30 Säkerhetsupphandling Frukostseminarium hos SSF 2013-10-30 SÄKERHETSUPPHANDLING INTE BARA FÖR STAT OCH KOMMUN Skapa förutsättningar för anbud på samma villkor Utforma efter den egna säkerhetsorganisationens

Läs mer

Hållbar upphandling & Livscykelkostnad kalkyler samt Konkurrensverkets nya roll

Hållbar upphandling & Livscykelkostnad kalkyler samt Konkurrensverkets nya roll Hållbar upphandling & Livscykelkostnad kalkyler samt Konkurrensverkets nya roll Heini-Marja Suvilehto (Hippu) Tel 08-586 21 741 Heini-marja.suvilehto@kkv.se Miljömålen i Kronobergslän 1 2 Begränsad klimatpåverkan

Läs mer

FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg. Miljöanpassad upphandling

FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg. Miljöanpassad upphandling FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg AGENDA Energitjänstedirektivet Hur hjälper Miljöstyrningsrådet till Livscykelkostnad

Läs mer

LCC ur Installatörens perspektiv. Stockholm 2013-11-07

LCC ur Installatörens perspektiv. Stockholm 2013-11-07 LCC ur Installatörens perspektiv Stockholm 2013-11-07 Imtech Nordic Imtech N.V. Imtech Nordic AB Stödfunktioner (Ekonomi, Affärsutveckling, IT, Inköp, HR, Information, Riskhantering) Imtech VS-teknik AB

Läs mer

RIKTLINJE LCC - LIVSCYKELKOSTNAD

RIKTLINJE LCC - LIVSCYKELKOSTNAD RIKTLINJE LCC - LIVSCYKELKOSTNAD KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

Värmeåtervinning ur ventilationsluft -befintliga flerbostadshus. Åsa Wahlström

Värmeåtervinning ur ventilationsluft -befintliga flerbostadshus. Åsa Wahlström Värmeåtervinning ur ventilationsluft -befintliga flerbostadshus Åsa Wahlström Poseidon lågenergihus Backa (Mattias Westher) Energibesparingspotential År 2020 kan 0,7 TWh/år besparas om installation av

Läs mer

Att beställa och genomföra energikartläggningar

Att beställa och genomföra energikartläggningar Datum 1 (10) Att beställa och genomföra energikartläggningar Lantbruk EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Datum 2 (10) Att beställa och genomföra energikartläggning lantbruk Här presenteras information om vad som

Läs mer

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Vad är en energikartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Innehåll Energikartläggning................................ sid 3 Varför göra en energikartläggning?............ sid

Läs mer

Utvärdering upphandling Kuvert med tryck

Utvärdering upphandling Kuvert med tryck Sida: 1 av 8 2012-11-01 Utvärdering upphandling Kuvert med tryck Dnr Af-2012/198621 Arbetsförmedlingen Förvaltningsavdelningen/Upphandlingsavdelningen Sida: 2 av 8 Utvärdering upphandling Kuvert med tryck...

Läs mer

Bilaga 9.2 Beräkning av lönsamhet och om att sätta mål

Bilaga 9.2 Beräkning av lönsamhet och om att sätta mål Bilaga 9.2 Beräkning av lönsamhet och om att sätta mål Om att sätta mål för energieffektivisering För att kunna uppnå uppsatta mål behöver normalt ett antal genomgripande åtgärder genomföras som fodrar

Läs mer

Erfarenheter kring upphandling av solcellsanläggningar. Kungsbacka kommun Gustav Larsson

Erfarenheter kring upphandling av solcellsanläggningar. Kungsbacka kommun Gustav Larsson Erfarenheter kring upphandling av solcellsanläggningar Kungsbacka kommun Gustav Larsson Kungsbacka kommun Förvaltningen för Service Serviceområde fastigheter Lokalvård, Upphandling, Medborgarservice, Måltid

Läs mer

Hur väljer man den mest effektiva utrustningen?

Hur väljer man den mest effektiva utrustningen? Hur väljer man den mest effektiva utrustningen? Lönsamma energilösningar inom industrin 2006-10-25 Agneta Persson WSP Environmental agneta.persson@wspgroup.se Hur väljer man den effektivaste utrustningen?

Läs mer

LCC. 2014 LCC, Logistikprogrammet, Norrköping

LCC. 2014 LCC, Logistikprogrammet, Norrköping LCC 1 Life Cycle Cost, LCC Totalkostnaden under en produkts livslängd. q Låt framtida drift- och underhållskostnader påverka valet vid investering och upphandling. q Välj det alternativ som har den lägsta

Läs mer

GRUNDERNA I LCC. Annie Stålberg. Miljöanpassad upphandling

GRUNDERNA I LCC. Annie Stålberg. Miljöanpassad upphandling GRUNDERNA I LCC Annie Stålberg DAGENS AGENDA Vad är LCC? När är det lämpligt att använda LCC? Upphandlingsjuridiska aspekter på LCC Några goda exempel KOSTAR MILJÖANPASSNINGAR ALLTID PENGAR? Genom miljöanpassad

Läs mer

Linus Söderman 2015-09-24. Energideklaration Havstruten 2 Galeasvägen 15 Vaxholm

Linus Söderman 2015-09-24. Energideklaration Havstruten 2 Galeasvägen 15 Vaxholm Linus Söderman Energideklaration Galeasvägen 15 Vaxholm Innehållsförteckning Energideklaration... 1 Syfte... 2 Genomförande... 2 Beskrivning av föreslagna åtgärder... 4 1. Montera flödesbegränsare på vattenarmaturerna...

Läs mer

Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp. Allmän information

Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp. Allmän information Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp Allmän information Innehåll Lagstiftning Energi och kostnadsbesparingar Användning av miljö- och energimärkningar Grön upphandling Produktgrupper Bakgrund Den

Läs mer

Upphandling av samverkansprojekt inom driftverksamhet

Upphandling av samverkansprojekt inom driftverksamhet Upphandling av samverkansprojekt inom driftverksamhet Ett utvecklingsprojekt inom ramen för verksamhetsnära utvecklingar Författare: Hawzheen Karim, Verksamhetsutvecklare, Svevia Jenny Sandberg, Verksamhetsutvecklare,

Läs mer

ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER

ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER Författare: Anna-Lena Lane Projektnummer: BF01 År: 2012 Onlinemätningar i butiker Rapport förstudie Anna-Lena Lane SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Projektnummer: BF01

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVA PRODUKTER OCH LCC SÅ STÄLLER DU KRAV ENLIGT FÖRORDNINGEN. Annie Stålberg. Miljöanpassad upphandling

ENERGIEFFEKTIVA PRODUKTER OCH LCC SÅ STÄLLER DU KRAV ENLIGT FÖRORDNINGEN. Annie Stålberg. Miljöanpassad upphandling ENERGIEFFEKTIVA PRODUKTER OCH LCC SÅ STÄLLER DU KRAV ENLIGT FÖRORDNINGEN Annie Stålberg AGENDA Varför upphandla energieffektiva produkter Miljöstyrningsrådets upphandlingsverktyg Avancerade krav Diskussion

Läs mer

Förutsättningar för miljökrav i offentlig upphandling

Förutsättningar för miljökrav i offentlig upphandling Förutsättningar för miljökrav i offentlig upphandling Miljöstyrningsrådets Upphandlingskriterier Ett hjälpmedel för Hållbar Upphandling www.msr.se Motiv till ett gemensamt verktyg Begränsade resurser hos

Läs mer

Användarmanual Upphandlingsverktyget OPIC tendsign ANBUDSGIVARE

Användarmanual Upphandlingsverktyget OPIC tendsign ANBUDSGIVARE Användarmanual Upphandlingsverktyget OPIC tendsign ANBUDSGIVARE OPIC tendsign anbudsgivarkonto Via anbudsgivarkontot så genomförs hela anbudsprocessen, från att titta på förfrågningsunderlag, skicka anbud,

Läs mer

Handbok för livscykelkostnad (LCC)

Handbok för livscykelkostnad (LCC) Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skriften Räkna för livet handbok för livscykelkostnad (LCC). Räkna för livet Handbok för livscykelkostnad

Läs mer

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram 2015-02-12 1 (5) Fredrik Söderlind Anna Östbom Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram Hur ser den interna organisationen och kompetensen ut? När en upphandling ska genomföras

Läs mer

Minskad livslängd av energieffektiv belysning på grund av höga nivåer av elektromagnetiska störningar

Minskad livslängd av energieffektiv belysning på grund av höga nivåer av elektromagnetiska störningar Minskad livslängd av energieffektiv belysning på grund av höga nivåer av elektromagnetiska störningar Martin Lundmark Institutionen för teknikvetenskap och matematik Luleå Tekniska Universitet 2 Livslängd

Läs mer

Belysningsutredning Rondellens bil, Luleå

Belysningsutredning Rondellens bil, Luleå Belysningsutredning Rondellens bil, Luleå 2013-10-11 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Norrbottens energikontor AB, Nenet Tomas Danielsson Norrbottens energikontor AB, Nenet Västra Norrlandsgatan

Läs mer

Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling. Project Transparense. www.transparense.eu

Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling. Project Transparense. www.transparense.eu Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling Project Transparense Översikt utbildningsmoduler I. Grundläggande om EPC II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling

Läs mer

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram 2016-04-28 1 (5) Fredrik Söderlind Anna Östbom Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram Hur ser den interna organisationen och kompetensen ut? När en upphandling ska genomföras

Läs mer

A. Sökande. under. utförs.

A. Sökande. under. utförs. Vägledning för ansökan om förprövning av häststall (D173A) Här följer en vägledning till hurr du fyller i ansökan. En väl ifylld blankett gör handläggnings i. tiden kortare och du kan få dittt beslut snabbare.

Läs mer

Energikartläggning NAMN PÅ GÅRD OCH LANTBRUKARE

Energikartläggning NAMN PÅ GÅRD OCH LANTBRUKARE Energikartläggning NAMN PÅ GÅRD OCH LANTBRUKARE Företag: Brukare: Adress: Postadress: Telefon: E-post: Datum för rådgivning: 2013-03-12 Rådgivare Nils Helmersson, HIR Malmöhus ENERGIRÅDGIVNING MÅL OCH

Läs mer

ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI?

ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI? ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI? NÅGRA VIKTIGA SAKER ATT TÄNKA PÅ Uppgör månadsstatistik över inköpt värmeenergi, el och vatten. Allt börjar med detta. Normalårskorrigera

Läs mer

Kostnader för energi i byggnader

Kostnader för energi i byggnader Kostnader för energi i byggnader Pay-off-metoden Nuvärdesmetoden Janne Akander HiG Optimal isolertjocklek Om klimatskärmen har hög värmeisoleringsgrad så ökar investeringskostnaden (och bruksarean minskar).

Läs mer

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris)

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Priset räknas inte längre i ören De låga svenska energipriserna är ett minne blott. På en allt mer integrerad nordisk och

Läs mer

Dagordning 2015-04-29

Dagordning 2015-04-29 Dagordning 2015-04-29 Bakgrund till projektet Presentation av resultaten: energieffektivisering potentialen energinyckeltal utbildning och kalibrering av energikartläggare På gång inom Greppa Näringen

Läs mer

Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering

Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering 1(10) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Upphandlingsförfarande... 3 1.2 Annonsering...

Läs mer

Energi i lantbruk. Nils Helmersson, HIR Malmöhus

Energi i lantbruk. Nils Helmersson, HIR Malmöhus Energi i lantbruk Nils Helmersson, HIR Malmöhus Växtodling HIR Malmöhus En stark konsultgrupp med 36 rådgivare Som hjälper dig att öka lönsamheten i din verksamhet med oberoende rådgivning Energi Bär &

Läs mer

Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster. Dnr Af 2012/ Ver 1.0

Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster. Dnr Af 2012/ Ver 1.0 Sida: 1 av 14 Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster Dnr Af 2012/060444 Ver 1.0 Sida: 2 av 14 1. Utvärdering upphandling av avtal avseende IT- juristtjänster...3 1.1 Allmän information...3

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2009-06-01 Dnr: 09-1166 1(5) 1. Upphandling av telefoni till abonnenter utan fast eller landmobilt nät

Datum Vår referens Sida 2009-06-01 Dnr: 09-1166 1(5) 1. Upphandling av telefoni till abonnenter utan fast eller landmobilt nät UPPHANDLINGSRAPPORT Datum Vår referens Sida 2009-06-01 Dnr: 09-1166 1(5) Administrativa avdelningen Charlotte Murray 08 678 55 16 charlotte.murray@pts.se 1. Upphandling av telefoni till abonnenter utan

Läs mer

Belysningsutredning A Lind Maskin, Älvsbyn

Belysningsutredning A Lind Maskin, Älvsbyn Belysningsutredning A Lind Maskin, Älvsbyn 2013-10-11 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Norrbottens energikontor AB, Nenet Tomas Danielsson Norrbottens energikontor AB, Nenet Västra Norrlandsgatan

Läs mer

Anbudsformulär VVS konsult

Anbudsformulär VVS konsult Anbudsformulär VVS konsult Dnr 2016-11 Innehållsförteckning INLEDNING 3 AUA.18 Kontaktuppgifter anbudslämnare 3 AUB.33 Anbudens giltighetstid 3 AUB.51 Prövning av anbudsgivare 4 AUB.52 Värderingsgrunder

Läs mer

Belysningsprojekt. Hur upptäcka dålig arbetsmiljö? Hur upptäcka hög energianvändning? Vad initierar ett belysningsprojekt?

Belysningsprojekt. Hur upptäcka dålig arbetsmiljö? Hur upptäcka hög energianvändning? Vad initierar ett belysningsprojekt? Belysningsprojekt Vad initierar ett belysningsprojekt? När bör en anläggning byggas om? Arbetsmiljö? Kostnader/energi? Driftfrågor Hur upptäcka dålig arbetsmiljö? Klagomål Enkät som visar på brister Dialog

Läs mer

26 Dnr 2016/ KS

26 Dnr 2016/ KS Sammanträdesprotokoll sid 2 (4) 26 Dnr 2016/37-298 KS Godkännande av tilldelningsbeslut samt begäran om anvisning av medel, lokallösning för socialförvaltningens administration i fastigheten Höken. Kommunstyrelsen

Läs mer

Fotbollsförbundet sid 1 (8) Riktlinjer och anvisningar belysning 2009-05-06

Fotbollsförbundet sid 1 (8) Riktlinjer och anvisningar belysning 2009-05-06 Fotbollsförbundet sid 1 (8) Förord Denna dokumentation för belysning av fotbollsplaner är upprättad för Svenska Fotbollsförbundet och utgör underlag för planering och projektering av belysning. Den innehåller

Läs mer

Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar

Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar 2014-02-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2013/126-052 Fritidsnämnden Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att anta anbudsgivare nummer 1 med anbud

Läs mer

Det perfekta bytet från. kvartsmetallhalogen, högtrycksnatrium och kvicksilver till LED NYHET!

Det perfekta bytet från. kvartsmetallhalogen, högtrycksnatrium och kvicksilver till LED NYHET! Industri och butiksbelysning TrueForce NYHET! Det perfekta bytet från kvartsmetallhalogen, högtrycksnatrium och kvicksilver till LED Det första LED-alternativet med plug-and-play-lösning för belysning

Läs mer

Miljökrav i belysningsupphandlingen

Miljökrav i belysningsupphandlingen Miljökrav i belysningsupphandlingen Eva Dalenstam, projektledare energi, Miljöstyrningsrådet Hösten 2009 Lys upp upphandlingen med miljökrav! Dagens innehåll: Kort om MSR och hur man hittar verktyget Kort

Läs mer

Kalkylera med LCCenergi

Kalkylera med LCCenergi V-skrift 2003:1 Sid. 1 (9) Kalkylera med LCCenergi Riktlinjer för val av indata Luftbehandlingssystem V-skrift 2003:1 Sid. 2 (9) Förord Visst är det rationellt och klokt att även beakta kostnaden för drift

Läs mer

SLUTRAPPORT Klimatinvesteringsprogram II 2007-2011. Energisnål gatubelysning i Uppvidinge

SLUTRAPPORT Klimatinvesteringsprogram II 2007-2011. Energisnål gatubelysning i Uppvidinge SLUTRAPPORT Klimatinvesteringsprogram II 2007-2011 Energisnål gatubelysning i Uppvidinge Växjö 2011-06-21 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Dokumentet är sammanställt av: Slutrapport Klimatinvesteringsprogram

Läs mer

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat Inköpssamverkan Motala 1.0 Allmänna förutsättningar Krav 1.1 Förutsättningarna enligt dokumentet Förfrågningsunderlag accepteras/uppfylls. 2.0 Krav på leverantören Krav 2.1 Anbudsgivaren ska vara registrerad

Läs mer

The Future of Energy Efficient Lighting Programkonferens november 2011

The Future of Energy Efficient Lighting Programkonferens november 2011 The Future of Energy Efficient Lighting Programkonferens 28-30 november 2011 Energieffektiv och hållbar belysning inom Uthållig kommun. Delrapport av licentiat avhandling: Var i byggprocessen försvinner

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Gatuljus, ljuskällor och ledarmaturer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Gatuljus, ljuskällor och ledarmaturer Värnamo kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Gatuljus, ljuskällor och ledarmaturer Diarie 2012.239 Ansvarig upphandlare Stefan Goodwin Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

Sveby i praktiken -fördelar och fallgropar

Sveby i praktiken -fördelar och fallgropar Energikick 2013 Sveby i praktiken -fördelar och fallgropar Kenneth Ahlström Kopparstaden Begreppsförvirring Feby eller Sveby? Feby: Dimensionering av exempelvis passivhus. Effekt och täthetskrav. Certifiering.

Läs mer

Administrativa föreskrifter Städning av soprum UH

Administrativa föreskrifter Städning av soprum UH Administrativa föreskrifter UH-2014-376 Stöd för dig som vill bli leverantör till Sundsvalls kommun hittar du på sundsvall.se. Klicka på länken: http://www.sundsvall.se/anbud Sida 1 (5) Innehåll 1 Administrativa

Läs mer

Antagande av leverantör - upphandling av Hjälpmedelsverksamhet för förbrukningshjälpmedel i Stockholms län

Antagande av leverantör - upphandling av Hjälpmedelsverksamhet för förbrukningshjälpmedel i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-22 1 (6) HSN 1304-0501 Handläggare: Elizabeth Knudsen Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-10-16, p 27 Antagande av leverantör - upphandling av Hjälpmedelsverksamhet

Läs mer

Energieffektivisering Hö nserier

Energieffektivisering Hö nserier Referat kursdag, Sandviken 2014-11-13 Energieffektivisering Hö nserier Energilots 2.0 bjöd 13 november in Dalarnas och Gävleborgs hönserier till en kursdag som syftade till att ge kunskaper och skapa en

Läs mer

Energikartläggning/analys Varför?

Energikartläggning/analys Varför? Energikartläggning/analys Varför? Genom att kartlägga energianvändningen får man kunskap om hur energisystemet ser ut i verksamheten. En ökad kompetens leder till bättre kontroll på de energiflöden som

Läs mer

SS-EN 12464-1 och LJUS & RUM

SS-EN 12464-1 och LJUS & RUM Nya riktlinjer för belysning LJUS & RUM SS-EN 12464-1 och LJUS & RUM Emil Welin Börje Beronius Innehåll Europeisk och svensk belysningsstandard SS-EN 12464-1 LJUS & RUM - Planeringsguiden Hjälpmedel för

Läs mer

ATT BYGGA OCH DRIVA ISHALLAR. Kenneth Weber

ATT BYGGA OCH DRIVA ISHALLAR. Kenneth Weber ATT BYGGA OCH DRIVA ISHALLAR Kenneth Weber Lite historik Människan började åka skridskor för ca 5000 år sedan ungefär samtidigt som man började äta glass i Kina! Första konstgjorda isen gjordes 1876!

Läs mer

i samband med Tertial 1

i samband med Tertial 1 Ansökan om investeringsmedel för klimatåtgärder 2017 i samband med Tertial 1 Bilaga 3 Ansökan om investeringsmedel för klimatåtgärder Bromma stadsdelsförvaltning 2017 Ansökan. Bilaga 1 Sida 1 (6) 2017-05-02

Läs mer

Livscykelekonomiska bedömningar av byggnadsinvesteringar STEFAN OLANDER, BYGGPRODUKTION

Livscykelekonomiska bedömningar av byggnadsinvesteringar STEFAN OLANDER, BYGGPRODUKTION Livscykelekonomiska bedömningar av byggnadsinvesteringar STEFAN OLANDER, BYGGPRODUKTION Byggnadens nytta Långsiktigt byggnadsvärde = Samhällsekonomiskt intressant Långsiktigt effektiva byggnader är sådana

Läs mer

Bilaga B: Kravspecifikation

Bilaga B: Kravspecifikation Bilaga B: Kravspecifikation Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus Målsättning Att få fram kompletta system för värmeåtervinning av ventilationsluften i befintliga flerbostadshus.

Läs mer

Studie nybyggnation Ulfsgården

Studie nybyggnation Ulfsgården Studie nybyggnation Ulfsgården 1. UTFORMNING AV BELYSNING Grundkrav Belysningen skall i möjligaste mån uppfylla dessa krav: Minst 150 lux* under 16 timmar (för lakterande kor) Max 10 lux nattetid Jämnhet

Läs mer

RegionFastigheter en del av Region Skåne

RegionFastigheter en del av Region Skåne RegionFastigheter en del av Region Skåne Hyror: 1 200 Mkr per år Lokalarea: 1,4 miljoner kvm 1 UMAS Kvinnokliniken Investeringar CRC, Malmö P-hus, Helsingborg Hälsa och samhälle, Malmö DC, Malmö 2 Akutmottagning

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VENTILATIONSKONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VENTILATIONSKONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE STOCKHOLM 2011-07-08 INLEDNING Detta dokument kompletterar bilaga 1- Administrativa föreskrifter avseende Ventilationskonsulttjänster, och anger

Läs mer

Utvärderingsrapport för upphandling. DU-UPP Transport av avfall

Utvärderingsrapport för upphandling. DU-UPP Transport av avfall Utvärderingsrapport för upphandling DU-UPP13-163 Transport av avfall 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Upphandlingsobjekt 3 1.2 Upphandlande enhet 3 1.3 Ansvarig för upphandlingen 3 1.4 Projektgrupp 4 1.5 Typ

Läs mer

LCC-analyser som beslutsunderlag i praktiken - en fallstudie av ett flerbostadshus.

LCC-analyser som beslutsunderlag i praktiken - en fallstudie av ett flerbostadshus. LCC-analyser som beslutsunderlag i praktiken - en fallstudie av ett flerbostadshus. Författare: Daniel Ryman, Lunds Tekniska Högskola. Fokus på livscykelkostnader Debatten i media om långsiktigt hållbart

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2014-03-21 Upphandlande organisation Upphandling REGION GOTLAND Bostad med särskild service på Gotland för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Dag Hultemar 2014-18 Sista anbudsdag:

Läs mer

UTVÄRDERINGSRAPPORT UPPHANDLING AV. Rådgivningsinsatser inom Greppa Näringen i Värmlands Län

UTVÄRDERINGSRAPPORT UPPHANDLING AV. Rådgivningsinsatser inom Greppa Näringen i Värmlands Län Datum Diarie.nummer 2010-12-08 600-4252-2010 UTVÄRDERINGSRAPPORT UPPHANDLING AV Rådgivningsinsatser inom Greppa Näringen i Värmlands Län 2010-2011 VHS Upphandling Version 1.0 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund Länsstyrelsen

Läs mer

Exempel på energieffektivisering genom byte av armaturtyp. GC-väg Rutvik Björsbyn, Luleå kommun. Hösten 2008

Exempel på energieffektivisering genom byte av armaturtyp. GC-väg Rutvik Björsbyn, Luleå kommun. Hösten 2008 Exempel på energieffektivisering genom byte av armaturtyp. GC-väg Rutvik Björsbyn, Luleå kommun Hösten 2008 Vägverket 1 Projektobjekt C:a 3 km lång GC-väg, belyst med 96 stycken 70 W högtrycksnatrium.

Läs mer

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Sidan 1 av 5 Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Lysekils kommun inbjuder er att lämna anbud på rubricerade upphandling i enlighet med detta dokument och bilagor. Förfrågningsunderlaget

Läs mer

1 Kortfattad introduktion till området och avropsprocessen Beskrivning av området Beskrivning av avropsprocessen 3

1 Kortfattad introduktion till området och avropsprocessen Beskrivning av området Beskrivning av avropsprocessen 3 Datum 2011-09-30 Kvalificering avseende kvalitativa undersökningar, bilaga 1d till förfrågningsunderlag för upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar och analyser Dnr 11-8652

Läs mer

Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag

Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag Hållbar utveckling Väst Västra Götalands regionala energikontor Joakim Achim Friedrich 031 3891483 joakim.friedrich@hallbarutvecklingvast.se Vad är en

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Autoklaver

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Autoklaver Uppsala universitet Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Autoklaver Diarie UH-2013-64 Upphandlare Liz Illerbrand Detta dokument är en kopia på

Läs mer