HENRIK GUSTAF DUNCKER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HENRIK GUSTAF DUNCKER"

Transkript

1 gewohnet. Das Pfarrhaus war, gar übel zugerichtet, dass weder Tür noch Fenster, weder Stuhl noch Bank darin gefunden. Noch 1642 klagt er, dass an den Gebäuden nichts geschehe, wenn es nicht anders damit würde, müsse er»die Bücher aus den Händen legen und sich seiner Hände Arbeit nähren, wie zur Zeiten Nehemiä geschehen.» Pastor i Belitz d. 15 juni G.I med Catharina Zecherin, d. 1651, begr.21 dec., dotter till Pastor Joh. Zecherin i Polchow, G.II. 1 dec med Ursula Thansdorff, d.1656, begr. 17 juni. G. III. 23 febr i Belitz med Margarethe Schwartz, dotter till pastor Casper Schwartz i Jördenstorf. Änkan gifter om sig 1668 med pastor Delbrügk, f. d. 1711, efterföljare i Belitz. V. Barn : (ur I. giftet) Elisabeth Margarethe, f. 1623, d. G med pastor Theophil Schwabe i Polchow, f. d Anna, f. 1627, d. 28 nov G med pastor Christian Honert i Woosten, f. 1601, d Barbara, f. d. G. efter 1647 med pastor Rullman i Alt- Polchow. Dorthie, f. d.»1644 im Kirchenbuch erwähnt». Johann, f. d.»1644 als Kind erwähnt nicht mehr». (ur III giftet). Jochim, f. 1661, d. G.1687 med Emerentia Schuhmaker.»Nichts weiter bekannt.» Daniel, f. 1664,»getauft 8 Jan. 1664». Stadsdomare i Röbel. d. 5 april Tab 9. Margarethe Elisabeth, f. 1666, d Tab. 9. V. D a n i e l Dunker, son till Joachim (tab. 8), f. 1664,»getauft 8 Januari Konfirm. 1680». Immatrikulerad vid universitetet i Rostock 1693,»Cracovia». Stadsdomare i Röbel. d. 5 april 1742 i Röbel. G. c med Gertrud Elisabeth Höfisch, f. d. 2 april 1730 i Röbel. 16

2 dec. 1574»Sterneberg.». Hovpredikant hos hertiginnan Anna Sophie i Lübz Pastor i Gnoien Diakon 1591 och sedan pastor vid St. Petri församling i Rostock Fil.mag Efterlämnade 5 likpredikningar. d. 27 april 1629 därstädes. (Likprogram finnes). G med Catharina Vicke, f. 1556, d. 1635, dotter till bryggaren Joachim Vicke och Catharina Rüters. IV. Barn: Andreas I,»starb bald nach dem Geburt.» Andreas II, f. Immatr. 1604»Rostochiensis». Pastor i Mestlin 14 juli Dog strax därefter. Joachim, f. d. Tab. 6. Margareta, f. 30 sept i Rostock, d. 3 jan G med pastorn i Jesendorf Jakob Krafft, d Johann, f. d. Immatrikulerad 1618 i Rostock. Mathias, f. d. Nicolaus, f. d. Heinrich, f. d. Christian, f. d. Chatarina, f. d. Tab. 6. Tillägnas tacksamt min fader, s t a t i o n s i n s p e k t o r n HENRIK GUSTAF DUNCKER på hans 70-årsdag, den 6 juli IV. J o a c h i m Duncker, son till Andreas (tab. 5.), f. d. G. med Anna Wend, f. d. V. Barn: Catharina, f d G med senatorn A. Borchert. Son, f. d. Tab. 7. III. J o a c h i m Duncker, son till Andreas (tab. 2.), f i Sternberg. Immatrikulerad vid universitetet i Rostock 1580»Sternebergensis». Stipendiat Pastor i Woserin Hans föregångare var pastor Kasper Waget (Vagel eller Voigt) d. 1587, änkan överlevde honom. Joachim påbörjade genast vid sitt tillträde till ämbetet, den ännu bevarade kyrkoräkenskapsboken som räckte till år

3 Claus, f. Nämnes Hans, f. Nämnes Heinrich, f. Borgare i Rostock Dotter, f. gift före 1569 med byggmästaren Andreas Rosmann i Sternberg,»über 100 fl. reich.» Tab. 2. II. A n d r e a s Duncker, son till Nicolaus (tab. 1), f. Borgare och»civis primarius» i Sternberg. Blir ensam ägare till humlegården ifråga efter sin farbroder Heinrichs död. Uppträdde som kärande i processen Enl. en urkund av 3 okt är han redan död. G. med Catharina Butendick, f. d III. Barn: Nicolaus, f Rådsherre i Rostock. d. 18 nov Tab. 3. Andreas, f Pastor i Rostock. d. 27 april Tab 5. Catharina, f. G. I. c.1592 med köpmannen och bryggaren i Rostock, föreståndaren för St. Nicolai, Jacob Alwardt. G. II. före 12 april 1611 med Gerhard Fusting,»Westphalus» (enl. likprogram över sonen Pastor Johann Alwartus.) Joachim, f Pastor i Woserin. d Tab. 7. Tab. 3 III. N i c o l a u s Duncker, son till Andreas (tab. 2),f i Sternberg. Immatrikulerad vid universitetet i Rostock 1564,»Sternebergensis». Lärare i Parchim Borgare i Rostock Föreståndare för St. Jacobi. Rådsherre och senator i Rostock Död 18 nov. 1614»kl. ½ 9 f.m.» (enl. likprogram av rect. acad. Johann Assverus, Rostock 21 nov. 1614). G. I med Catharina Rüters, änka efter bryggaren Joachim Vicke, d G. II. med Agneta Beermann, d. 1607, dotter till Johann Beermann och 12»Hans hela värld var ärans fält, Där stod han glad var han sig ställt, I eld, i blod, i frost, i svält, Han var min fader han.» Enligt BERGHOLMs»Sukukirja» antages det, att släkten Duncker i slutet av 1600-talet över Balticum inkommit till Finland. Då detta antagande föreföll rätt osannolikt, beslöt undertecknad att anställa närmare efterforskningar i saken. I Tyskland fanns det redan under medeltiden riddarsläkter med namnet Duncker. År 1139 påbegynte greve Adolf II av Holstein en omfattande kolonisation av landskapet Wagrien. Ledare för en westfalisk kolonistgrupp är en man med namnet Dunker, som grundlägger kolonin Dunkerstorp (numera Dunkelsdorf) i socknen Curau mellan Ahrensbök och Lübeck. Jorden är den bästa lerjorden på det vidsträckta kolonisationsområdet med orörda urskogar. Under flera generationer besitta hans efterkommande jord i denna socken. De hava utöver Dunkerstorp förvärvat gårdarna Böbs och Swinekenrode före 1348, vilka tillhöra den adliga Herr Dietrich (Tydeman) Duncker. Till följd av stridigheter emellan Biskopen i Lübeck och adeln, uppgöres ett fördrag i Eutin 1346, varefter Dietrich Duncker 1348 och 1349 försäljer sina gårdar, vilka snart därefter övergå till Johannesklostret i Lübeck. Detta endast antydningsvis ur Wagriens kolonisationshistoria. Vidare nämnes bl.a. : 1216 Theodoricus Duncker, 1222 Thidericus (Dietrich) Duncker, vilken fungerar som vittne, då greve Adolf IV av Holstein förlänar borgarna av Ploen lybsk stadsrätt, samt 1275 en Heinricus Duncker»armigerus»,vasall till markgreve Otto von Brandenburg, m.fl. Enligt Mecklenburgische Ur- 5

4 om vilken det står att han hade 2 barn. Brodern Joachim Henrik hade enl. brev av år 1745 :»hustro ock 8. omyndiga barn» och brodern Gustaf likaså, enligt brev av år 1753 :»hustru o. 2:nne omyndiga söner». I tab. 2 torde födelseåret för dottern Eva Magdalena vara oriktigt uppgivet till år 1720 (tryckfel?). Hennes fader återvände först i juni 1722 från fångenskapen i Moskva, och ingick därefter äktenskap med Katarina Heinricia, vadan födelseåret torde vara 1724 eller Gustaf Fredrik, f i Viborgs län, var säkert en son till ryttmästaren Jochim Dunckert, tab. 1, då det om hans änka står antecknat, att hon förvaltade Siitola gård»för sina söner». Johan D., kvartermästare, torde åter varit en son till Joachim Henrik, tab. 1, ehuru full klarhet i saken ännu ej erhållits. Ang. den i Lewenhaupts»Konung Karl XII:s krigare» nämnde Simeon Duncker, såväl som ang. David D., präst vid Sprengtportens reg:t. 2 maj 1764, d. 1784, (prästfört. från Lunds stift) har det ej lyckats mig att erhålla tillförlitliga uppgifter. I släktutredningen har, angående de äldre tyska medlemmarna av släkten, endast det som med säkerhet kunnat fastställas tagits med, ehuru många uppgifter förefinnas, som med största sannolikhet kunna hänföras till dem och deras efterkommande. Detta på grund därav, att flere personer med samma förnamn förekomma. Denna släktförteckning gör icke anspråk på att vara en uttömmande utredning av Dunckrarna härtill har det tyska materialet varit för vidlyftigt samt de svårigheter som äro förbundna med utforskandet av främmande lands arkiv för stora. Till sist ber jag att få frambära ett hjärtligt tack till alla dem som hjälpt mig vid forskningarbetet. Kankaanpää, i juni 1936 Kurt E. Duncker. 10 c från okänd ort bosätter sig i staden. På grund av en process om en humlegård, som han får vid gifte med borgardottern Anna Bünger, kunna uppgifter om senare efterkommande erhållas, och dessa lämnas även i den följande släktutredningen i den mån undertecknad tills dato lyckats få uppgifter därom. I Tyskland förekommer dessutom personer med namnet Duncker i flere andra stater och provinser, samt vidare i Sverige, Norge, Danmark, Holland (Friesland), Estland, Lettland och i Ryssland, av vilka må nämnas : I Hameln finnes 1410 Lüdeke Duncker,»herzogl. Vogt», samt dör borgaren Jost Duncker den äldre»1537 gegen 70 Jahre alt». En efterkommande till honom torde Heinrich D., Pastor i Hämelschenburg (Hameln) före 1675, gift med Catharina Magdalena Beneke, vara. Detleff D.»Ratsherr zu Neustadt in Holstein, geb. nach 1571», gift med Elsabe Helmstede, torde vara stamfar för den estländska släkten, genom Thomas D., borgare i Reval 1688, begr 8 okt. 1710, gift med Catharina Hartmann, 3 dec Balthasar Duncker, 1550 borgare i Stadthagen (Schaumburg). Johannes Jakob Duncker, f. i Greifswald c Pastor i Blekendorf (Holstein), 1685, d Joachim D. dör 29 april 1674.»Bruder von 7, als Stadtsyndicus in Demmin, hinterlässt Witwe und Kinder» var Joachim D. förvaltare i Spantekow. Död före Gift med Elisabeth Werdes. Son : Joachim Friedrich D. Martin D. d.ä., borgare och bryggarålderman i Stralsund Joachim D. d.ä., död före 28 mars 1666, bryggare i Lübeck. Gift m. Catharina Oldenrogge. Släkten utdöd. Peder Pedersen Duncker, gift i Christiania 17 okt med Rebekka Jensdotter Hauntz. Carl Nicolai Duncker, f. 4 okt i Fühlen (Tyskland), 7

5 »In demselben finden Ausgaben für Reparaturen an und in der Wedeme (Pfarrhaus) sich alljährlig, vor allem spielt der Kachelofen in der Studierstube wie es scheint, gab es nur diesen einen im Hause eine grosse Rolle darin, er wurde alle paar Jahr umgesetzt.» 1627 står det: Von den 48 fl. so Jürgen von der Lühe entrichtet, haben des vorigen Pastoren, Hrn. Joachim Duncker Erben, wegen des Gnadenjahrs, empfangen 36 fl. 3 schl.. Das übrige Geld von diesen Einnahmen, nähmlich 16 fl. 21 schl. haben die Wallensteinischen Reuter um Bartholomäus dieses Jahres aus der Kirchenlade in der Wedeme, als sie dieselbe spoliert, mit Gewalt geraubet.» Han har utgivit likpredikningar över junkrarna Christoph och Johann v. Cramon 1609, samt 1616 över Claus v. Holstein. Joachim dör 1626 i Woserin,»nach langwieriger Krankheit, gegen 65 Jahre alt». G. med Änkan gifter om sig med efterfö1jaren, Pastorn i Woserin 1627, Werner Caloander, f i Sternberg. d IV. Barn: Joachim, f. c i Woserin. Pastor i Belitz. d Tab. 8. Andreas, f. 17 jan i Woserin. Pastor i Krakow. d Tab. 22. Tab. 8. IV. J o a c h i m Duncker, son till Joachim (tab. 7), f. c i Woserin. Immatrikulerad vid universitetet i Rostock 1611,»Wuserinensis». Pastor i Polchow 6 okt »Joachim Duncker floh, nachdem seine Zuhörer durch den Krieg zersprengt waren, 1637 von der Pfarre und lebte mehrere Jahre auswärts, in Riga, in Hunger and Kummer. Als er dann zurückkehrte, fand er nur 10 Zuhörer und nahm infolge dessen 1640, 3 Wochen nach Ostern, die Belitzer Pfarre an, wo er es freilich noch schlimmer traf. Er fand, als er seinen Pfarrdienst in Belitz antrat, anders nicht als eine grausame Wüsten, da kein Mensch mehr 15

6 Margarethe Kron. G. III med Kunigunde Dobbin, f. d. 1638, dotter till Konrad Dobbin. Änka efter föreståndaren för St. Marie, Jochim Schulte. IV. Barn: (I. giftet.) Nicolaus, f. Immatr. 1594»Rostochiensis» och 1600 i Marburg. Borgare i Rostock Hinrich, f. Föreståndare för lasarettet vid Lohmarkt , d. 1627(?). G. med Anna Krause (Kruse), änka efter Hoppe.; d (?). (Testamente 8 dec. 1614, publ. 23 maj 1627.) Barn: Hans, Anna, gift Gretemann, Jochim. (II. giftet.) Margaretha, f d G. m. Casper Schwartzkopff. Catharina, f d G m. Dr. Lemke (Lembke). Johannes, f d.1637.»hundertmann» i Rostock. Tab. 4. Tab. 4. Faksimilkopia av boken : SLÄKTEN DUNCKER av Kurt E. Duncker. Boktryckeri Ab Sana, Helsingfors, Kopian, innehållande kompletteringar av Kaj Duncker, gjord 1997 av Joachim ( Jim ) Henrik Duncker. IV. J o h a n n e s Duncker, son till Nicolaus (tab. 3), f i Rostock. Immatrikulerad vid universitetet i Marburg 1624.»Hundertmann» i Rostock. d G med Euphrosine Sasse, f. d., dotter till professor Peter Sasse och Euphrosine Hagemeister. V. Barn: Anna Agnete, f. d. Levde Euphrosine, f. d.,, Nicolaus, f. d.,, Margareta, f. d.,, Elisabeth, f d Petrus, f d. före Tab. 5 III. A n d r e a s Duncker, son till Andreas (tab. 2), f i Sternberg. Immatrikulerad vid universitetet i Rostock, 13

7 kundenbücher uppträdde knapen Duncker 15 aug som vittne, då hertiginnan Mechthild av Pommern skänkte nunneklostret i Stettin 8 hemman i byn Daber. Vidare finnes från åren 1312, 1356/7, och 1385 samt flere andra år före 1400 anteckningar och meddelanden om personer med namnet Duncker. I urkunderna förekommer namnet skrivet på flera sätt: Duncker, Dunker, Dunckert, Duncher, Dunckherr och Donnecker, helt dominerande äro dock de 2 förstnämnda skrivsätten. Andra urkunder nämna t.ex.»conradus Duncker, Vogt des Herzogs Barniem von Pommern 1352» och»duncker, eine aus Schweden und den Insel Rügen stammende Familie, die um 1306 daselbst bekannt war und wovon mehrere Mitglieder in Preussischen Heere sein.» Hurusom helst, ett närmare slätktskapsförhållande med dessa är numera svårt att påvisa, då inga släktförteckningar veterligen finnas uppbevarade, som skulle klarlägga slätktföljden. I Universitetsmatrikeln vid Rostocks universitet, finnas bl.a. följande, förutom i denna släktutredning upptagna, personer med namnet Duncker immatrikulerade, näml.: Johannes, de Northem, 1428; Henninghus, Rozst. 1430; Joh. (keine Ortsangabe) 1432, bacc.art. 1435, mgr.art. 1439; Reymarus (ohne Ortsangabe) 1437; Albertus, intraneus 1458; Michael, de Wismaria 1480, bacc. art. 1481; Johannes, Halberstad. dioc. 1510; Hinricus, intraneus 1516; Phillippus, Lubicensis dioc. 1523; Dan. Rostoch., frater Nicolai 1547 och Nicolaus Rostochiensis 1547; Hermannus, Neostadianus, 1576 och Magnus, Perlebergensis 1580, samt i Rostocks äldsta borgarebok: 1423 Bernd Duncker; 1442 Clawes D.; 1530 Clawes D.; 1534 Jasper D.; 1571 Daniel D.; 1574 Hans Duncker. Huru dessa äro släkt med varandra är ännu icke klarlagt, men flera av dem torde vara nära beslätktade med varandra, att döma av ursprungsorten. I Mecklenburg är släkten Duncker»seit 1326 angesessen». I den lilla staden Sternberg finnes i början av 1500-talet en borgare Nicolaus (Claus) Duncker, vars broder Heinrich 6 Tab. 1. I. N i c o l a u s (Claus) Duncker, f. c. 1480, troligen i Eutin (Wagrien). Immatrikulerad vid universitet i Rostock 1501»de Oeytin». Borgare i Sternberg (Mecklenburg) efter Död före Gravstensfragment finnes uppbevarade. Gift. Nicolaus hade en broder H e i n r i c h Duncker, som omkr bosatt sig i staden, bördig från okänd ort (Eutin?). Han gifte sig c med Anna Bünger, dotter till Sternbergborgaren Marquard Bünger, änka efter en lertäckare Krantz, med vilken han erhöll en humlegård, som hennes fader besuttit. Heinrich är dessutom 2:nne gånger gift, men med obekanta personer. Han torde icke hava haft några barn, och då han dör 1559, uppträda broderns barn som arvingar till humlegården. Stadsrådet i Sternberg påstår emellertid att humlegården ifråga endast givits på arrende för livstid åt Heinrich, som sedan 1545 betalt arrende för den och icke kunde uppvisa köpekontrakt för densamma.»er (Heinrich) wird als ein armer, alter, schlichter, frommer Mann bezeichnet.» Brodern Nicolaus' barn börja en process 1564 angående ägorätten till humlegården. II. Barn: Andreas, f. Borgare. d Tab. 2. Joachim (Achim), f. Skomakare 1566,»über 100 Thaler reich und verheiratet mit der Stieftochter des als Zeugen auftretende über 200 Mr. reichen Schuhmacher, Lorenz Helmers». Uppträder som vittne 1569 och är tillsammans med bröderna Claus, Hans och Heinrich D. förmyndare för brodern Andreas' barn. 11

8 gift med Johanna von Dalwig, stamfar för den norska släkten, som sedermera också skriver sig d'uncker. Jasper D. var K. M:ts postmästare i Köpenhamn före 11 okt Son : Johan Duncker. Tidemand (Dietrich) Henriksson D. från Friesland. Marinlöjtnant 22 sept i dansk tjänst.»wird noch 1650 genannt». Gift med Kirsten von der Lippe. Dotter: Cecilie, f Överstelöjtnant Duncker, rysk kommendant i St. Michel under års krig. I Lemgo (Lippe) och i Dülmen och Bielefeld i Westfalen uppträda personer vilkas namn skrives Donnecker och Duncker, samt vidare från äldre tider : Hans D., borgare i Reval Dessutom finnes det en hel hop andra Dunckrar nämnda, vilkas härstamning ännu är oklar. Under slutet av 30-åriga kriget torde ryttmästaren Jochim Dunckert (fader till Joachim Joachimsson, tab. 1 i»sukukirja») anslutit sig till de svenska trupperna i Tyskand och med dessa kommit till Finland. Han hade»ända sedan sin barndom tjänat Svenska Cronan» (enl. donationsbrev dat. Stockholm 17 sept ) Han gifte sig omkr. år 1650 med Anna Sophie Marie von Weltzien från Alt-Samnit i Mecklenburg. ( I v. Weltzienska familjekrönikan i Tyskland finnes det antecknat :»Sophie Marie, Tochter des Balthasars und der Maria Dorothea von Hobe, in kinderloser Ehe mit Rittmeister Duncker verheiratet wird sie zuletzt erwähnt.» Se bl. a. Ruokolaks tingsprotokoll 5 6 mars I J. Ramsay:»Frälsesläkter i Finland» uppges hennes namn oriktigt : Anna Margareta v. Weltzer.) Hennes äldre syster Catharina Elisabeth v. W. var år 1648 gift med svenska majoren Erik Thureson (Thuweson), d. 1652, omgift med svenska (?) översten Lorenz Stuerken. Sålunda kommo båda systrarna till Skandinavien. I en längre skrivelse till Kongl. Maijt. av den 5 juni 1775, skriver kamreraren Petter Gustaf Duncker bl. a.:»aller Nådigste konung! Militairen har varit mine förfäders huf- 8 vudmål : i sådan afsicht har min fahrfaders fader ifrån Tyskland, hit i Riket inkommit, och innan han såsom Ryttmästare under Wiborgska Cavalleriet, uti skånska kriget blifvit slagen, (han stupade i slaget vid Lund, 4 dec. 1676) har hans Trohet och nit för Riket, redan förvärfvadt honom Högst Salig Hans kongl. Maij:tt. konung Carl den XI:tes Nåd, så at honom blifvit förunte Adelige Privilegier med Säte och Stämma på Svenska Riddare Huset, ehuru dess efterkommande, af medellöshet, icke förmått vinna introduction. De öfriga af familjen, uti nedstigande led, hafva äfven vid Militairen giordt sig utmärckte, ehuru öden varit dem lika som medfödde och derföre icke kunnat göra någon lycka,». (»Militaria» uti Riksarkivet, Stockholm.). Härur torde med all tydlighet framgå, att släkten direkt från Tyskland inkommit till»riket». Tills dato har det ej lyckats mig att erhålla säkra uppgifter över ryttmästare Jochim Dunckerts öden före 1660, eller över tiden för adlandet. Av andra medlemmar av släkten (tyska grenen), har Johann Karl Dunker, överste och chef för finska artilleriet på Sveaborg 1800, blivit adlad»af Dunker» 25 sept. 1772, men icke introducerats på svenska riddarhuset, (Vapen : En silversköld delad av en bjälke, belagd med 3 rosor, på skölden en öppen tornerhjälm som prydes av 2 plymer.) samt brodern, Friedrich Wilhelm Dunker, preussisk överstelöjtnant och postmästare i Oppeln, posthumt adlad»von Dunker» 20 febr i Tyskland. (Vapen: En röd sköld delad av en bågformig gyllene bjälke, belagd med 3 järnkulor, under densamma en med handtag försedd brinnande granat. På skölden en krönt hjälm med röd-gult hjälmtäcke som prydes av 3 [röd, guld, blå] plymer.) Det i»sukukirja» förekommande frågetecknet framför Kristoffer i tab. 1 bör strykas, då han säkert var broder till Joachim Henrik, tab. 2 (se Ruokolaks tingsprotokoll 26 mars 1734). Dessutom hade han en syster, Gertrud, som»sukukirja» icke känner till. Den i»sukukirja» angivna Elisabet D., tab. 2, anm., torde varit en dotter till denna Kristoffer. 9

Från Viby till Bjälbo : studier i Sveriges historia under 1100-talets senare hälft Schück, Adolf Fornvännen 197-218

Från Viby till Bjälbo : studier i Sveriges historia under 1100-talets senare hälft Schück, Adolf Fornvännen 197-218 Från Viby till Bjälbo : studier i Sveriges historia under 1100-talets senare hälft Schück, Adolf Fornvännen 197-218 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1951_197 Ingår i: samla.raa.se FRÅN VIBY

Läs mer

Si vis pacem para bellum

Si vis pacem para bellum Si vis pacem para bellum Om du önskar fred, bered dig för krig En femhundra år lång militär historia med östgötsk anknytning och personlig färgning av Torbjörn Tillman Noteria Förlag Si vis pacem para

Läs mer

Släktforskarförbund. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2

Släktforskarförbund. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2 Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2 Innehåll sid. Ordförandebrev 3 Örkelljunga 4 Vandringsmannen 4 Grattis Johan 5 - Sten Svensson Släktforskning

Läs mer

ÖVERSÄTTNING TOM OHLSSON

ÖVERSÄTTNING TOM OHLSSON ÖVERSÄTTNING TOM OHLSSON Als Die Carlscronsche Wunder- Docke Den XXIII Oktobr, Anno 1725 Das grösste Schiff Der Königl. Schwedischen Flotte/ König CARL gennant/ Nachdem es herrlich reparirt und renoviert,

Läs mer

2000 Ann-Sofie Ohlander och Utvecklingsrådet för det statliga sektorn Layout & Illustrationer: Pinor Art Illustration Tryck: Printab, 2000

2000 Ann-Sofie Ohlander och Utvecklingsrådet för det statliga sektorn Layout & Illustrationer: Pinor Art Illustration Tryck: Printab, 2000 2000 Ann-Sofie Ohlander och Utvecklingsrådet för det statliga sektorn Layout & Illustrationer: Pinor Art Illustration Tryck: Printab, 2000 ISBN: 91-973538-3-3 Staten var en man? Om kvinnor och män i statens

Läs mer

(Enligt kyrkoböckerna för Alva socken år 1828 bör pastor B----r vara kyrkoherde Olof Bolander. Min anm.)

(Enligt kyrkoböckerna för Alva socken år 1828 bör pastor B----r vara kyrkoherde Olof Bolander. Min anm.) 1 Gotlands första poetissa Gullbritt Thorsell Fördjupningsarbete i gutamål 7.5 poäng 2009 Handledare: Anna Støvring Nielsen Gotlands första poetisssa Bakgrund Jag läste en dikt skriven på gutamål år 1830

Läs mer

Caspar Schröders epitafium över sin fader Tuulse, Armin Fornvännen 55, 100-115 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1960_100 Ingår i:

Caspar Schröders epitafium över sin fader Tuulse, Armin Fornvännen 55, 100-115 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1960_100 Ingår i: Caspar Schröders epitafium över sin fader Tuulse, Armin Fornvännen 55, 100-115 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1960_100 Ingår i: samla.raa.se CASPAR SCHRÖDERS EPITAFIUM ÖVER SIN FADER Av Armin

Läs mer

Var och när föddes Christopher Polhem?

Var och när föddes Christopher Polhem? Var och när föddes Christopher Polhem? Av Michael Lindgren (Detta vetenskapliga kåseri publicerades första gången i Gotlands Allehanda den 23 december 1993.) En liknande rubrik kunde ni gotlänningar läsa

Läs mer

SKOGSFINNARNA I SÄFSEN

SKOGSFINNARNA I SÄFSEN SKOGSFINNARNA I SÄFSEN Uppsats i tre delar Kurs vid Mälardalens Högskola hösten 2009 Skogsfinnarna i Skandinavien av Mariana Grahn Skogsfinnarnas bosättning i Säfsen Anna Ivars Skogsfinnarnas bosättningar

Läs mer

myntstudier Mynttidskriften på Internet

myntstudier Mynttidskriften på Internet Aktuellt Sigtuna, kv. Professorn 1, 2000. Skatten under konservering. Fynd Vid utgrävningar i kv. Professorn 1 vid Stora gatan i Sigtuna hittades 2000 tre skattfynd från vikingatid och nyare tid samt lösfynd

Läs mer

Stockholms Sjömanshus och sjömansänkor som dess understödstagare, l 7 50-1800

Stockholms Sjömanshus och sjömansänkor som dess understödstagare, l 7 50-1800 39 Stockholms Sjömanshus och sjömansänkor som dess understödstagare, l 7 50-1800 Inledning Maria Nyman "En för högt ährade ock wählborne herrar kommer jag fattiga siukliga ock usliga änkia med min enfaldiga

Läs mer

Medlemsblad för Johan Nordlander - sällskapet Red: Lars-Erik Edlund Nr 3-41981 Årg 2

Medlemsblad för Johan Nordlander - sällskapet Red: Lars-Erik Edlund Nr 3-41981 Årg 2 Medlemsblad för Johan Nordlander - sällskapet Red: Lars-Erik Edlund Nr 3-41981 Årg 2 INNEHÅLL LEDARE Roland Otterbjörk. En treårings föresatser 1 ART I KLAR Bengt Audén. Bottniska prästers namn 1550-1650

Läs mer

Hur såg den kyrkliga integrationen ut för de ryssar som grävde Göta Kanal?

Hur såg den kyrkliga integrationen ut för de ryssar som grävde Göta Kanal? LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för religion och kultur Religionsvetenskap, Kristendomshistoria HRVC45 Vårterminen 2006 Handledare: Otfried B Czaika Hur såg den kyrkliga integrationen ut för de ryssar

Läs mer

Anteckningar om spelmän i Östra Nyland. I)

Anteckningar om spelmän i Östra Nyland. I) - 11 1 - Anteckningar om spelmän i Östra Nyland. I) (Strömfors, Lappträsk, Lovisa, Pernå och LiljendaI). Av K. a. Karlsson. Strömfors. l. Petter johansson, född 1795 p~ Skarins hemman i Virby _ by av Strömfors

Läs mer

Pingströrelsen förr och nu

Pingströrelsen förr och nu Pingströrelsen förr och nu Skrifter utgivna av Insamlingsstiftelsen för pingstforskning Nr 10 Torsten Bergsten Pingströrelsen förr och nu Valda publikationer 1947 2002 med anknytning till Pingströrelsens

Läs mer

Smedstorpssläktens medlemsblad 1990

Smedstorpssläktens medlemsblad 1990 Smedstorpssläktens medlemsblad 1990 Ordföranden har ordet Sommaren närmar sig med stormsteg och därmed också vårt nästa släktmöte. I december samlades styrelsen hos mig för planering av verksamheten under

Läs mer

Börja släktforska med ArkivDigital

Börja släktforska med ArkivDigital Börja släktforska med ArkivDigital ArkivDigital fungerar ungefär som en resebyrå. Vi ordnar allt sådant som behövs för en bekväm resa. Men med oss reser du i tiden, inte i rummet. Färden går till din

Läs mer

Lars Andersson Kvarnströms liv en soldat i 1800-talets Sverige

Lars Andersson Kvarnströms liv en soldat i 1800-talets Sverige Lars Andersson Kvarnströms liv en soldat i 1800-talets Sverige över landskapsgränsen och bosätter sig som brukare av gården Idekulla i Virestad socken, en gård på 3/8 hemman. 3 Hans lagvigda kvinna blir

Läs mer

CARL SÄVE, DER FUND VON KÄTTILSTORP UND DIE KAROLINGISCHEN MÜNZEN IM MÜNZKABINETT DER U NIVERSITÄT UPPSALA

CARL SÄVE, DER FUND VON KÄTTILSTORP UND DIE KAROLINGISCHEN MÜNZEN IM MÜNZKABINETT DER U NIVERSITÄT UPPSALA CARL SÄVE, DER FUND VON KÄTTILSTORP UND DIE KAROLINGISCHEN MÜNZEN IM MÜNZKABINETT DER U NIVERSITÄT UPPSALA Hendrik Mäkeler und Peter Berghaus 1 Inhaltsübersicht 1. Einleitung...158 2. Carl Säve als Leiter

Läs mer

YXHUL TS STENHUGGERI AB:s KONTOR, HALLABROTTET. Arkitekt SAR Professor Helge Zimdal, Göteborg. 28:e årgången

YXHUL TS STENHUGGERI AB:s KONTOR, HALLABROTTET. Arkitekt SAR Professor Helge Zimdal, Göteborg. 28:e årgången YXHUL TS STENHUGGERI AB:s KONTOR, HALLABROTTET Arkitekt SAR Professor Helge Zimdal, Göteborg 1957 28:e årgången "HOCKEY" Grabbarnas smtszga SKO i BA VON eller softgrain Randsydd A B. L A S S E B U R E

Läs mer

DER KRIEGER UND DIE KAISERIN

DER KRIEGER UND DIE KAISERIN DER KRIEGER UND DIE KAISERIN En analys av modalpartiklar, tilltal och filmöversättningsproblem i den svenska översättningen av Sara Tellander Resumé: Uppsatsens syfte är att granska den svenska översättningen

Läs mer

1721 d. 13 juni blev min fader död och lämnade min mor i utfattigt enkestånd med 4 små barn, av vilka den som var yngre än jag följande året dödde.

1721 d. 13 juni blev min fader död och lämnade min mor i utfattigt enkestånd med 4 små barn, av vilka den som var yngre än jag följande året dödde. PETRI AROSENII egenhändiga lefvernes beskrifning. Charl. Indebetou, Nyköping 1861. Från 1718 till 1779 enligt avskrift av LEVERNES BESKRIVNING Evad vi leva eller dö, så höra vi Herranom till. Rom 14:8

Läs mer

ÖckeröÖarnas SLÄKTFORSKAR FÖRENING MEDLEMSTIDNING ÅRGÅNG. Ångbåtsbryggan vid Hönö Heden. Kröckle Kyrka, Hönö Röd

ÖckeröÖarnas SLÄKTFORSKAR FÖRENING MEDLEMSTIDNING ÅRGÅNG. Ångbåtsbryggan vid Hönö Heden. Kröckle Kyrka, Hönö Röd NR 2 2014 2011 ÅRGÅNG ÅRGÅNG 16 13 ÖckeröÖarnas MEDLEMSTIDNING SLÄKTFORSKAR FÖRENING Ångbåtsbryggan vid Hönö Heden Kröckle Kyrka, Hönö Röd Ordföranden har ordet Höstmöte Vi har bokat in ett höstmöte den

Läs mer

Evangeliska Brödraförsamlingen i Göteborg och dess historia

Evangeliska Brödraförsamlingen i Göteborg och dess historia Evangeliska Brödraförsamlingen i Göteborg och dess historia Evangeliska Brödraförsamlingen grundades i den tyska byn Herrnhut år 1727 men dess rötter sträcker sig betydligt längre bak i tiden. Prästen

Läs mer

Kistebrev - Motiv. Listan gjord 2011 1

Kistebrev - Motiv. Listan gjord 2011 1 Listan gjord 2011 1 Kistebrev - Motiv Utifrån de listor som finns över kistebrev sorterade utifrån serieordning och efter utgivningsort och tryckare har jag gjort en motivsortering. Tanken med detta arbetsdokument

Läs mer

Jlngermanlands deltagande 1500-talets Iirig.*)

Jlngermanlands deltagande 1500-talets Iirig.*) o Jlngermanlands deltagande 1500-talets Iirig.*) I Av Josef Westin. D e första ansatserna till en inhemsk militärisk organisation under Gustav Vasas tid ha vi i borglägersknektarna. Från år 1527 upptogs

Läs mer

SWEA i Berlin firar 10 års jubileum!

SWEA i Berlin firar 10 års jubileum! Berlin Swedish Women s Educational Association International SWEA i Berlin firar 10 års jubileum! SWEA Berlin feiert ihr 10-jähriges Jubiläum! Spännande läsning om våra Sweor i Berlin. Intervjuer, minnen

Läs mer

09-10/2006 TEMA MÅNGFALD. Värde 50:-

09-10/2006 TEMA MÅNGFALD. Värde 50:- 09-10/2006 TEMA MÅNGFALD Värde 50:- TIDSKRIFTEN SPANING INNEHÅLL Vi hjälper dig spana Spaning är en tidskrift om kulturarvet i Västmanland, som det såg ut igår och som det ser ut idag. Spaning vill vara

Läs mer

~ KIIMLA JIILBLAD. Den stora glä4ien. HH:. Ii ARG. P. Thorsen

~ KIIMLA JIILBLAD. Den stora glä4ien. HH:. Ii ARG. P. Thorsen S 171 å S k II l el e r göra Ii vet surt. Samla dem i ett banklån! Tala med.s/(andina VIS!(A BANI

Läs mer

-NYTT MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN NORDISI(A PAPPERSHISTORIKER. Redaktionens adress: Ing Erik Witting, Torngat an 64, S-54200 MARIESTAD

-NYTT MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN NORDISI(A PAPPERSHISTORIKER. Redaktionens adress: Ing Erik Witting, Torngat an 64, S-54200 MARIESTAD -NYTT MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENNGEN NORDS(A PAPPERSHSTORKER Årg. 4 1-976, December Nr 4 Redaktionens adress: ng Erik Witting, Torngat an 64, S-54200 MARESTAD ÖSJÖFORS 1 97 7 Som tidigare meddelats kommer Föreningen!Tordi

Läs mer