HENRIK GUSTAF DUNCKER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HENRIK GUSTAF DUNCKER"

Transkript

1 gewohnet. Das Pfarrhaus war, gar übel zugerichtet, dass weder Tür noch Fenster, weder Stuhl noch Bank darin gefunden. Noch 1642 klagt er, dass an den Gebäuden nichts geschehe, wenn es nicht anders damit würde, müsse er»die Bücher aus den Händen legen und sich seiner Hände Arbeit nähren, wie zur Zeiten Nehemiä geschehen.» Pastor i Belitz d. 15 juni G.I med Catharina Zecherin, d. 1651, begr.21 dec., dotter till Pastor Joh. Zecherin i Polchow, G.II. 1 dec med Ursula Thansdorff, d.1656, begr. 17 juni. G. III. 23 febr i Belitz med Margarethe Schwartz, dotter till pastor Casper Schwartz i Jördenstorf. Änkan gifter om sig 1668 med pastor Delbrügk, f. d. 1711, efterföljare i Belitz. V. Barn : (ur I. giftet) Elisabeth Margarethe, f. 1623, d. G med pastor Theophil Schwabe i Polchow, f. d Anna, f. 1627, d. 28 nov G med pastor Christian Honert i Woosten, f. 1601, d Barbara, f. d. G. efter 1647 med pastor Rullman i Alt- Polchow. Dorthie, f. d.»1644 im Kirchenbuch erwähnt». Johann, f. d.»1644 als Kind erwähnt nicht mehr». (ur III giftet). Jochim, f. 1661, d. G.1687 med Emerentia Schuhmaker.»Nichts weiter bekannt.» Daniel, f. 1664,»getauft 8 Jan. 1664». Stadsdomare i Röbel. d. 5 april Tab 9. Margarethe Elisabeth, f. 1666, d Tab. 9. V. D a n i e l Dunker, son till Joachim (tab. 8), f. 1664,»getauft 8 Januari Konfirm. 1680». Immatrikulerad vid universitetet i Rostock 1693,»Cracovia». Stadsdomare i Röbel. d. 5 april 1742 i Röbel. G. c med Gertrud Elisabeth Höfisch, f. d. 2 april 1730 i Röbel. 16

2 dec. 1574»Sterneberg.». Hovpredikant hos hertiginnan Anna Sophie i Lübz Pastor i Gnoien Diakon 1591 och sedan pastor vid St. Petri församling i Rostock Fil.mag Efterlämnade 5 likpredikningar. d. 27 april 1629 därstädes. (Likprogram finnes). G med Catharina Vicke, f. 1556, d. 1635, dotter till bryggaren Joachim Vicke och Catharina Rüters. IV. Barn: Andreas I,»starb bald nach dem Geburt.» Andreas II, f. Immatr. 1604»Rostochiensis». Pastor i Mestlin 14 juli Dog strax därefter. Joachim, f. d. Tab. 6. Margareta, f. 30 sept i Rostock, d. 3 jan G med pastorn i Jesendorf Jakob Krafft, d Johann, f. d. Immatrikulerad 1618 i Rostock. Mathias, f. d. Nicolaus, f. d. Heinrich, f. d. Christian, f. d. Chatarina, f. d. Tab. 6. Tillägnas tacksamt min fader, s t a t i o n s i n s p e k t o r n HENRIK GUSTAF DUNCKER på hans 70-årsdag, den 6 juli IV. J o a c h i m Duncker, son till Andreas (tab. 5.), f. d. G. med Anna Wend, f. d. V. Barn: Catharina, f d G med senatorn A. Borchert. Son, f. d. Tab. 7. III. J o a c h i m Duncker, son till Andreas (tab. 2.), f i Sternberg. Immatrikulerad vid universitetet i Rostock 1580»Sternebergensis». Stipendiat Pastor i Woserin Hans föregångare var pastor Kasper Waget (Vagel eller Voigt) d. 1587, änkan överlevde honom. Joachim påbörjade genast vid sitt tillträde till ämbetet, den ännu bevarade kyrkoräkenskapsboken som räckte till år

3 Claus, f. Nämnes Hans, f. Nämnes Heinrich, f. Borgare i Rostock Dotter, f. gift före 1569 med byggmästaren Andreas Rosmann i Sternberg,»über 100 fl. reich.» Tab. 2. II. A n d r e a s Duncker, son till Nicolaus (tab. 1), f. Borgare och»civis primarius» i Sternberg. Blir ensam ägare till humlegården ifråga efter sin farbroder Heinrichs död. Uppträdde som kärande i processen Enl. en urkund av 3 okt är han redan död. G. med Catharina Butendick, f. d III. Barn: Nicolaus, f Rådsherre i Rostock. d. 18 nov Tab. 3. Andreas, f Pastor i Rostock. d. 27 april Tab 5. Catharina, f. G. I. c.1592 med köpmannen och bryggaren i Rostock, föreståndaren för St. Nicolai, Jacob Alwardt. G. II. före 12 april 1611 med Gerhard Fusting,»Westphalus» (enl. likprogram över sonen Pastor Johann Alwartus.) Joachim, f Pastor i Woserin. d Tab. 7. Tab. 3 III. N i c o l a u s Duncker, son till Andreas (tab. 2),f i Sternberg. Immatrikulerad vid universitetet i Rostock 1564,»Sternebergensis». Lärare i Parchim Borgare i Rostock Föreståndare för St. Jacobi. Rådsherre och senator i Rostock Död 18 nov. 1614»kl. ½ 9 f.m.» (enl. likprogram av rect. acad. Johann Assverus, Rostock 21 nov. 1614). G. I med Catharina Rüters, änka efter bryggaren Joachim Vicke, d G. II. med Agneta Beermann, d. 1607, dotter till Johann Beermann och 12»Hans hela värld var ärans fält, Där stod han glad var han sig ställt, I eld, i blod, i frost, i svält, Han var min fader han.» Enligt BERGHOLMs»Sukukirja» antages det, att släkten Duncker i slutet av 1600-talet över Balticum inkommit till Finland. Då detta antagande föreföll rätt osannolikt, beslöt undertecknad att anställa närmare efterforskningar i saken. I Tyskland fanns det redan under medeltiden riddarsläkter med namnet Duncker. År 1139 påbegynte greve Adolf II av Holstein en omfattande kolonisation av landskapet Wagrien. Ledare för en westfalisk kolonistgrupp är en man med namnet Dunker, som grundlägger kolonin Dunkerstorp (numera Dunkelsdorf) i socknen Curau mellan Ahrensbök och Lübeck. Jorden är den bästa lerjorden på det vidsträckta kolonisationsområdet med orörda urskogar. Under flera generationer besitta hans efterkommande jord i denna socken. De hava utöver Dunkerstorp förvärvat gårdarna Böbs och Swinekenrode före 1348, vilka tillhöra den adliga Herr Dietrich (Tydeman) Duncker. Till följd av stridigheter emellan Biskopen i Lübeck och adeln, uppgöres ett fördrag i Eutin 1346, varefter Dietrich Duncker 1348 och 1349 försäljer sina gårdar, vilka snart därefter övergå till Johannesklostret i Lübeck. Detta endast antydningsvis ur Wagriens kolonisationshistoria. Vidare nämnes bl.a. : 1216 Theodoricus Duncker, 1222 Thidericus (Dietrich) Duncker, vilken fungerar som vittne, då greve Adolf IV av Holstein förlänar borgarna av Ploen lybsk stadsrätt, samt 1275 en Heinricus Duncker»armigerus»,vasall till markgreve Otto von Brandenburg, m.fl. Enligt Mecklenburgische Ur- 5

4 om vilken det står att han hade 2 barn. Brodern Joachim Henrik hade enl. brev av år 1745 :»hustro ock 8. omyndiga barn» och brodern Gustaf likaså, enligt brev av år 1753 :»hustru o. 2:nne omyndiga söner». I tab. 2 torde födelseåret för dottern Eva Magdalena vara oriktigt uppgivet till år 1720 (tryckfel?). Hennes fader återvände först i juni 1722 från fångenskapen i Moskva, och ingick därefter äktenskap med Katarina Heinricia, vadan födelseåret torde vara 1724 eller Gustaf Fredrik, f i Viborgs län, var säkert en son till ryttmästaren Jochim Dunckert, tab. 1, då det om hans änka står antecknat, att hon förvaltade Siitola gård»för sina söner». Johan D., kvartermästare, torde åter varit en son till Joachim Henrik, tab. 1, ehuru full klarhet i saken ännu ej erhållits. Ang. den i Lewenhaupts»Konung Karl XII:s krigare» nämnde Simeon Duncker, såväl som ang. David D., präst vid Sprengtportens reg:t. 2 maj 1764, d. 1784, (prästfört. från Lunds stift) har det ej lyckats mig att erhålla tillförlitliga uppgifter. I släktutredningen har, angående de äldre tyska medlemmarna av släkten, endast det som med säkerhet kunnat fastställas tagits med, ehuru många uppgifter förefinnas, som med största sannolikhet kunna hänföras till dem och deras efterkommande. Detta på grund därav, att flere personer med samma förnamn förekomma. Denna släktförteckning gör icke anspråk på att vara en uttömmande utredning av Dunckrarna härtill har det tyska materialet varit för vidlyftigt samt de svårigheter som äro förbundna med utforskandet av främmande lands arkiv för stora. Till sist ber jag att få frambära ett hjärtligt tack till alla dem som hjälpt mig vid forskningarbetet. Kankaanpää, i juni 1936 Kurt E. Duncker. 10 c från okänd ort bosätter sig i staden. På grund av en process om en humlegård, som han får vid gifte med borgardottern Anna Bünger, kunna uppgifter om senare efterkommande erhållas, och dessa lämnas även i den följande släktutredningen i den mån undertecknad tills dato lyckats få uppgifter därom. I Tyskland förekommer dessutom personer med namnet Duncker i flere andra stater och provinser, samt vidare i Sverige, Norge, Danmark, Holland (Friesland), Estland, Lettland och i Ryssland, av vilka må nämnas : I Hameln finnes 1410 Lüdeke Duncker,»herzogl. Vogt», samt dör borgaren Jost Duncker den äldre»1537 gegen 70 Jahre alt». En efterkommande till honom torde Heinrich D., Pastor i Hämelschenburg (Hameln) före 1675, gift med Catharina Magdalena Beneke, vara. Detleff D.»Ratsherr zu Neustadt in Holstein, geb. nach 1571», gift med Elsabe Helmstede, torde vara stamfar för den estländska släkten, genom Thomas D., borgare i Reval 1688, begr 8 okt. 1710, gift med Catharina Hartmann, 3 dec Balthasar Duncker, 1550 borgare i Stadthagen (Schaumburg). Johannes Jakob Duncker, f. i Greifswald c Pastor i Blekendorf (Holstein), 1685, d Joachim D. dör 29 april 1674.»Bruder von 7, als Stadtsyndicus in Demmin, hinterlässt Witwe und Kinder» var Joachim D. förvaltare i Spantekow. Död före Gift med Elisabeth Werdes. Son : Joachim Friedrich D. Martin D. d.ä., borgare och bryggarålderman i Stralsund Joachim D. d.ä., död före 28 mars 1666, bryggare i Lübeck. Gift m. Catharina Oldenrogge. Släkten utdöd. Peder Pedersen Duncker, gift i Christiania 17 okt med Rebekka Jensdotter Hauntz. Carl Nicolai Duncker, f. 4 okt i Fühlen (Tyskland), 7

5 »In demselben finden Ausgaben für Reparaturen an und in der Wedeme (Pfarrhaus) sich alljährlig, vor allem spielt der Kachelofen in der Studierstube wie es scheint, gab es nur diesen einen im Hause eine grosse Rolle darin, er wurde alle paar Jahr umgesetzt.» 1627 står det: Von den 48 fl. so Jürgen von der Lühe entrichtet, haben des vorigen Pastoren, Hrn. Joachim Duncker Erben, wegen des Gnadenjahrs, empfangen 36 fl. 3 schl.. Das übrige Geld von diesen Einnahmen, nähmlich 16 fl. 21 schl. haben die Wallensteinischen Reuter um Bartholomäus dieses Jahres aus der Kirchenlade in der Wedeme, als sie dieselbe spoliert, mit Gewalt geraubet.» Han har utgivit likpredikningar över junkrarna Christoph och Johann v. Cramon 1609, samt 1616 över Claus v. Holstein. Joachim dör 1626 i Woserin,»nach langwieriger Krankheit, gegen 65 Jahre alt». G. med Änkan gifter om sig med efterfö1jaren, Pastorn i Woserin 1627, Werner Caloander, f i Sternberg. d IV. Barn: Joachim, f. c i Woserin. Pastor i Belitz. d Tab. 8. Andreas, f. 17 jan i Woserin. Pastor i Krakow. d Tab. 22. Tab. 8. IV. J o a c h i m Duncker, son till Joachim (tab. 7), f. c i Woserin. Immatrikulerad vid universitetet i Rostock 1611,»Wuserinensis». Pastor i Polchow 6 okt »Joachim Duncker floh, nachdem seine Zuhörer durch den Krieg zersprengt waren, 1637 von der Pfarre und lebte mehrere Jahre auswärts, in Riga, in Hunger and Kummer. Als er dann zurückkehrte, fand er nur 10 Zuhörer und nahm infolge dessen 1640, 3 Wochen nach Ostern, die Belitzer Pfarre an, wo er es freilich noch schlimmer traf. Er fand, als er seinen Pfarrdienst in Belitz antrat, anders nicht als eine grausame Wüsten, da kein Mensch mehr 15

6 Margarethe Kron. G. III med Kunigunde Dobbin, f. d. 1638, dotter till Konrad Dobbin. Änka efter föreståndaren för St. Marie, Jochim Schulte. IV. Barn: (I. giftet.) Nicolaus, f. Immatr. 1594»Rostochiensis» och 1600 i Marburg. Borgare i Rostock Hinrich, f. Föreståndare för lasarettet vid Lohmarkt , d. 1627(?). G. med Anna Krause (Kruse), änka efter Hoppe.; d (?). (Testamente 8 dec. 1614, publ. 23 maj 1627.) Barn: Hans, Anna, gift Gretemann, Jochim. (II. giftet.) Margaretha, f d G. m. Casper Schwartzkopff. Catharina, f d G m. Dr. Lemke (Lembke). Johannes, f d.1637.»hundertmann» i Rostock. Tab. 4. Tab. 4. Faksimilkopia av boken : SLÄKTEN DUNCKER av Kurt E. Duncker. Boktryckeri Ab Sana, Helsingfors, Kopian, innehållande kompletteringar av Kaj Duncker, gjord 1997 av Joachim ( Jim ) Henrik Duncker. IV. J o h a n n e s Duncker, son till Nicolaus (tab. 3), f i Rostock. Immatrikulerad vid universitetet i Marburg 1624.»Hundertmann» i Rostock. d G med Euphrosine Sasse, f. d., dotter till professor Peter Sasse och Euphrosine Hagemeister. V. Barn: Anna Agnete, f. d. Levde Euphrosine, f. d.,, Nicolaus, f. d.,, Margareta, f. d.,, Elisabeth, f d Petrus, f d. före Tab. 5 III. A n d r e a s Duncker, son till Andreas (tab. 2), f i Sternberg. Immatrikulerad vid universitetet i Rostock, 13

7 kundenbücher uppträdde knapen Duncker 15 aug som vittne, då hertiginnan Mechthild av Pommern skänkte nunneklostret i Stettin 8 hemman i byn Daber. Vidare finnes från åren 1312, 1356/7, och 1385 samt flere andra år före 1400 anteckningar och meddelanden om personer med namnet Duncker. I urkunderna förekommer namnet skrivet på flera sätt: Duncker, Dunker, Dunckert, Duncher, Dunckherr och Donnecker, helt dominerande äro dock de 2 förstnämnda skrivsätten. Andra urkunder nämna t.ex.»conradus Duncker, Vogt des Herzogs Barniem von Pommern 1352» och»duncker, eine aus Schweden und den Insel Rügen stammende Familie, die um 1306 daselbst bekannt war und wovon mehrere Mitglieder in Preussischen Heere sein.» Hurusom helst, ett närmare slätktskapsförhållande med dessa är numera svårt att påvisa, då inga släktförteckningar veterligen finnas uppbevarade, som skulle klarlägga slätktföljden. I Universitetsmatrikeln vid Rostocks universitet, finnas bl.a. följande, förutom i denna släktutredning upptagna, personer med namnet Duncker immatrikulerade, näml.: Johannes, de Northem, 1428; Henninghus, Rozst. 1430; Joh. (keine Ortsangabe) 1432, bacc.art. 1435, mgr.art. 1439; Reymarus (ohne Ortsangabe) 1437; Albertus, intraneus 1458; Michael, de Wismaria 1480, bacc. art. 1481; Johannes, Halberstad. dioc. 1510; Hinricus, intraneus 1516; Phillippus, Lubicensis dioc. 1523; Dan. Rostoch., frater Nicolai 1547 och Nicolaus Rostochiensis 1547; Hermannus, Neostadianus, 1576 och Magnus, Perlebergensis 1580, samt i Rostocks äldsta borgarebok: 1423 Bernd Duncker; 1442 Clawes D.; 1530 Clawes D.; 1534 Jasper D.; 1571 Daniel D.; 1574 Hans Duncker. Huru dessa äro släkt med varandra är ännu icke klarlagt, men flera av dem torde vara nära beslätktade med varandra, att döma av ursprungsorten. I Mecklenburg är släkten Duncker»seit 1326 angesessen». I den lilla staden Sternberg finnes i början av 1500-talet en borgare Nicolaus (Claus) Duncker, vars broder Heinrich 6 Tab. 1. I. N i c o l a u s (Claus) Duncker, f. c. 1480, troligen i Eutin (Wagrien). Immatrikulerad vid universitet i Rostock 1501»de Oeytin». Borgare i Sternberg (Mecklenburg) efter Död före Gravstensfragment finnes uppbevarade. Gift. Nicolaus hade en broder H e i n r i c h Duncker, som omkr bosatt sig i staden, bördig från okänd ort (Eutin?). Han gifte sig c med Anna Bünger, dotter till Sternbergborgaren Marquard Bünger, änka efter en lertäckare Krantz, med vilken han erhöll en humlegård, som hennes fader besuttit. Heinrich är dessutom 2:nne gånger gift, men med obekanta personer. Han torde icke hava haft några barn, och då han dör 1559, uppträda broderns barn som arvingar till humlegården. Stadsrådet i Sternberg påstår emellertid att humlegården ifråga endast givits på arrende för livstid åt Heinrich, som sedan 1545 betalt arrende för den och icke kunde uppvisa köpekontrakt för densamma.»er (Heinrich) wird als ein armer, alter, schlichter, frommer Mann bezeichnet.» Brodern Nicolaus' barn börja en process 1564 angående ägorätten till humlegården. II. Barn: Andreas, f. Borgare. d Tab. 2. Joachim (Achim), f. Skomakare 1566,»über 100 Thaler reich und verheiratet mit der Stieftochter des als Zeugen auftretende über 200 Mr. reichen Schuhmacher, Lorenz Helmers». Uppträder som vittne 1569 och är tillsammans med bröderna Claus, Hans och Heinrich D. förmyndare för brodern Andreas' barn. 11

8 gift med Johanna von Dalwig, stamfar för den norska släkten, som sedermera också skriver sig d'uncker. Jasper D. var K. M:ts postmästare i Köpenhamn före 11 okt Son : Johan Duncker. Tidemand (Dietrich) Henriksson D. från Friesland. Marinlöjtnant 22 sept i dansk tjänst.»wird noch 1650 genannt». Gift med Kirsten von der Lippe. Dotter: Cecilie, f Överstelöjtnant Duncker, rysk kommendant i St. Michel under års krig. I Lemgo (Lippe) och i Dülmen och Bielefeld i Westfalen uppträda personer vilkas namn skrives Donnecker och Duncker, samt vidare från äldre tider : Hans D., borgare i Reval Dessutom finnes det en hel hop andra Dunckrar nämnda, vilkas härstamning ännu är oklar. Under slutet av 30-åriga kriget torde ryttmästaren Jochim Dunckert (fader till Joachim Joachimsson, tab. 1 i»sukukirja») anslutit sig till de svenska trupperna i Tyskand och med dessa kommit till Finland. Han hade»ända sedan sin barndom tjänat Svenska Cronan» (enl. donationsbrev dat. Stockholm 17 sept ) Han gifte sig omkr. år 1650 med Anna Sophie Marie von Weltzien från Alt-Samnit i Mecklenburg. ( I v. Weltzienska familjekrönikan i Tyskland finnes det antecknat :»Sophie Marie, Tochter des Balthasars und der Maria Dorothea von Hobe, in kinderloser Ehe mit Rittmeister Duncker verheiratet wird sie zuletzt erwähnt.» Se bl. a. Ruokolaks tingsprotokoll 5 6 mars I J. Ramsay:»Frälsesläkter i Finland» uppges hennes namn oriktigt : Anna Margareta v. Weltzer.) Hennes äldre syster Catharina Elisabeth v. W. var år 1648 gift med svenska majoren Erik Thureson (Thuweson), d. 1652, omgift med svenska (?) översten Lorenz Stuerken. Sålunda kommo båda systrarna till Skandinavien. I en längre skrivelse till Kongl. Maijt. av den 5 juni 1775, skriver kamreraren Petter Gustaf Duncker bl. a.:»aller Nådigste konung! Militairen har varit mine förfäders huf- 8 vudmål : i sådan afsicht har min fahrfaders fader ifrån Tyskland, hit i Riket inkommit, och innan han såsom Ryttmästare under Wiborgska Cavalleriet, uti skånska kriget blifvit slagen, (han stupade i slaget vid Lund, 4 dec. 1676) har hans Trohet och nit för Riket, redan förvärfvadt honom Högst Salig Hans kongl. Maij:tt. konung Carl den XI:tes Nåd, så at honom blifvit förunte Adelige Privilegier med Säte och Stämma på Svenska Riddare Huset, ehuru dess efterkommande, af medellöshet, icke förmått vinna introduction. De öfriga af familjen, uti nedstigande led, hafva äfven vid Militairen giordt sig utmärckte, ehuru öden varit dem lika som medfödde och derföre icke kunnat göra någon lycka,». (»Militaria» uti Riksarkivet, Stockholm.). Härur torde med all tydlighet framgå, att släkten direkt från Tyskland inkommit till»riket». Tills dato har det ej lyckats mig att erhålla säkra uppgifter över ryttmästare Jochim Dunckerts öden före 1660, eller över tiden för adlandet. Av andra medlemmar av släkten (tyska grenen), har Johann Karl Dunker, överste och chef för finska artilleriet på Sveaborg 1800, blivit adlad»af Dunker» 25 sept. 1772, men icke introducerats på svenska riddarhuset, (Vapen : En silversköld delad av en bjälke, belagd med 3 rosor, på skölden en öppen tornerhjälm som prydes av 2 plymer.) samt brodern, Friedrich Wilhelm Dunker, preussisk överstelöjtnant och postmästare i Oppeln, posthumt adlad»von Dunker» 20 febr i Tyskland. (Vapen: En röd sköld delad av en bågformig gyllene bjälke, belagd med 3 järnkulor, under densamma en med handtag försedd brinnande granat. På skölden en krönt hjälm med röd-gult hjälmtäcke som prydes av 3 [röd, guld, blå] plymer.) Det i»sukukirja» förekommande frågetecknet framför Kristoffer i tab. 1 bör strykas, då han säkert var broder till Joachim Henrik, tab. 2 (se Ruokolaks tingsprotokoll 26 mars 1734). Dessutom hade han en syster, Gertrud, som»sukukirja» icke känner till. Den i»sukukirja» angivna Elisabet D., tab. 2, anm., torde varit en dotter till denna Kristoffer. 9

Anfäder Eric Nilsson Åstrand

Anfäder Eric Nilsson Åstrand Anfäder Eric Nilsson Åstrand Eric Nilsson Åstrand. Klockare. Född 1742-09-20 Hägerstad, Ånestad (E) 1). Döpt 1742-09-26 Hägerstad (E) 1). Bosatt 1764 Hycklinge (E) 2). från Hägerstad (E). Död 1815-03-26

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Hans Andersson Pernilla Mårtensdotter Född 1736 född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Begr 25/11 1791 i Reng (55 år) Död 10/2

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Nachrichten auf Deutsch

Nachrichten auf Deutsch Nachrichten auf Deutsch 24. November 2009 Fragen zu den Nachrichten Der Tod von Robert Enke Wer war Robert Enke? 1) Ein Nationaltorwart 2) Ein Politiker 3) Ein Musiker An was litt Robert Enke? 1) An einem

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Ett originalarbete av Notke i Öja, Södermanland Roosval, Johnny Fornvännen 226-230 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1954_226 Ingår i:

Ett originalarbete av Notke i Öja, Södermanland Roosval, Johnny Fornvännen 226-230 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1954_226 Ingår i: Ett originalarbete av Notke i Öja, Södermanland Roosval, Johnny Fornvännen 226-230 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1954_226 Ingår i: samla.raa.se ETT ORIGINALARBETE AV NOTKE I ÖJA, SÖDERMANLAND

Läs mer

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet.

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. 1(6) NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. LÄGE Koordinater: (RT90) S/N 6462879 V/Ö 1498219 För Whbf 2014-10-17/ HH Utsnitt ur

Läs mer

Präpositionen. efter. från. von: beim Passiv zur Angabe des Urhebers Tavlan är målad av en svensk konstnär.

Präpositionen. efter. från. von: beim Passiv zur Angabe des Urhebers Tavlan är målad av en svensk konstnär. av Präpositionen von: beim Passiv zur Angabe des Urhebers Tavlan är målad av en svensk konstnär. von: zur Angabe eines partitiven Verhältnisses Vem av löparna leder? von: anderer Fall Vem har du fått boken

Läs mer

In Ringen und Werffen können nachvolgende \ück nützlich gebraucht werden, deren seindt achtzehen

In Ringen und Werffen können nachvolgende \ück nützlich gebraucht werden, deren seindt achtzehen In Ringen und Werffen können nachvolgende \ück nützlich gebraucht werden, deren seindt achtzehen I brottning och kast kan följande stycken med fördel användas, och är arton till antalet. So balt sich der

Läs mer

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837 Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf IngridMaria Isaksdotter Föräldrar till Lars Peter Isaksson: Isac Jonasson och Brita Maria Knutsdotter i Ryd Mormor

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Inga Frida Olivia Grönlund. Skollärarinna. Född 1896-03-28 i Kall (Z). Död 1967-07-24 i Åsmon, Ådals-Liden (Y). (Far I:1, Mor

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den första episoden i serien Bankrånet!

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den första episoden i serien Bankrånet! ARBETSBLAD SÄNDNINGSDATUM: 2013-02-20 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: JOHAN POPPEN PROGRAMNR: 103258/TV1 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE DER BANKRAUB EPISOD 1: PAPAS BANK

Läs mer

Om utvandring till Tyskland från nödåren 1867-1869 till sekelskiftet.

Om utvandring till Tyskland från nödåren 1867-1869 till sekelskiftet. Hans-Jürgen Schmitz Om utvandring till Tyskland från nödåren 1867-1869 till sekelskiftet. Från socknarna Bräkne-Hoby, Backaryd och Öljehult. Det är från skogsbygden som gränsar till Blekinge-Småland eller

Läs mer

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den tredje episoden i serien Bankrånet!

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den tredje episoden i serien Bankrånet! ARBETSBLAD SÄNDNINGSDATUM: 2013-11-03 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: JOHAN POPPEN BESTÄLLNINGSNUMMER: PROGRAMNR: 103258/TV3 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE DER BANKRAUB EPISOD

Läs mer

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare 1830-05-10 Född i Frykerud, Lene, Mörkerud 1846 16 år Flyttar till Boda 1848 18 år Flyttar till Köla 1858-12-21 28 år Flyttar till Stavnäs 1859 29 år Flyttar

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

SLÄKTEN KUNGBERG. Kongeberga 1 på 1/4 mantal frälse (Frälsegård/Lillegård).

SLÄKTEN KUNGBERG. Kongeberga 1 på 1/4 mantal frälse (Frälsegård/Lillegård). SLÄKTEN KUNGBERG Släkten Kungberg härstammar från Kungberga by i Runtuna socken i Södermanlands län. Släktnamnet antogs den 14 juni 1776 av den minderåriga volontären Lars Ericsson, född den 4 juni 1763

Läs mer

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv Maria Matilda Henrikssons tragiska liv En 7,5 poängs uppsats i kursen Släktforskning en introduktion vid Mittuniversitetet Torgny Henriksson Torgny Henriksson 2 Innehåll Uppsatsen, s. 3 Bilagor: Ansedel,

Läs mer

Del 2 De första åren i Sverige

Del 2 De första åren i Sverige Del 2 De första åren i Sverige 1 Del 2 Här följer bilder och kommentarer till estlandssvenskarnas första tid i Sverige Bildtexterna är alla exakt avskrivna från albumet. Familjen Österbloms hem i Spånga

Läs mer

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Skissboken - osignerad - sändes till Upplands-Bro Kulturnämnd på 70-talet från någon person i Värmland därför att ett flertal bilder kunde relateras

Läs mer

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10)

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10) P r o c l a m a t i o n. Det är med det största missnöje som Hans RYSKA KÄJSERLIGA MAJESTÄT min Allernådigste Herre och S t o r m ä c h t i g s t e F u r s t e, ser sig tvungen, at låta Sina under mit

Läs mer

I WILL GO S STÄLI B SCHAUE

I WILL GO S STÄLI B SCHAUE I WILL GO S STÄLI B SCHAUE NU JULDAGSMORGON GLIMMAR TEXT: Abel Burkhardt (1805-1882). Schweizisk poet och präst från Basel. Abel Burkhardt bodde under större delen av sin barndom i den dåvarande botaniska

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län. Föräldrar

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län. Föräldrar Utskriftsdatum: 2009-11-04 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 44 Andreas Andersson Födelsedatum: Födelseplats: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län Dödsdatum:

Läs mer

MÄRTA ÅSDAHL HOLMBERG

MÄRTA ÅSDAHL HOLMBERG Särtryck ur: Årsbok 2010 KVHAA Stockholm 2010 (isbn 978-91-7402-398-5, issn 0083-6796) MÄRTA ÅSDAHL HOLMBERG Ien uppsaliensisk doktorsavhandling från början av förra seklet om en medellågtysk rimkrönika

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Henric Jacobsson WIGERT en söderköpingsbo 20050226 20050804

Henric Jacobsson WIGERT en söderköpingsbo 20050226 20050804 Henric Jacobsson WIGERT en söderköpingsbo 20050226 20050804 A 1 Brita Iffarsdotter * ca 1635, framräknat, i Skärkind Far: Iffar Börgesson (* ca 1587, + 11/1 1663, Backa, Skärkind, begr 18/1 1663) Ryttare,

Läs mer

2007-05-17 Sida 1. Generation I

2007-05-17 Sida 1. Generation I 2007-05-17 Sida 1 1 Maria Nilsdotter (500:3). Född 1881-02-14 i Harabygget, Hörja (L). Död av Cancer 1946-07-09 i Barkhult, Hörja (L). (Far 2, Mor 3) Gift vid borglig vigsel 1900-12-23 i Osby med Sven

Läs mer

Editionsgeschichte MADITA

Editionsgeschichte MADITA Schwedische Erstausgaben: Editionsgeschichte MADITA Lindgren, Astrid: Madicken. Stockholm: Rabén & Sjögren 1960. Lindgren, Astrid: Madicken och Junibackens Pims. Stockholm: Rabén & Sjögren 1977. Lindgren,

Läs mer

GUSTAV VASA GUSTAV VASAS STÖD

GUSTAV VASA GUSTAV VASAS STÖD GUSTAV VASA 1. INTERNATIONELL BAKGRUND a. De geografiska upptäckterna innebar att nya handelsvägar etablerades! Det innebar också att de äldre handelscentra - Italienska städer och Hansan började förlora

Läs mer

Einstufungstest Schwedisch (bis Stufe B1)

Einstufungstest Schwedisch (bis Stufe B1) Einstufungstest Schwedisch (bis Stufe B1) Was passt? a, b oder c? Falls Sie nicht sicher sind, wählen Sie d. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen. Stufe A1 1. Guten Tag! Ich heisse (Vad heter

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 25 augusti 2015 Muu Mnro vvvv om sättande asia i kraft av överenskommelsen om ändring av den nordiska konventionen om arv, testamente

Läs mer

Välkomna! Einstufungstest. Aufgabenblätter

Välkomna! Einstufungstest. Aufgabenblätter Einstufungstest Aufgabenblätter Mit Hilfe dieser Bögen können Sie jetzt in einen Schwedischkurs eingestuft werden, der Ihrem Kenntnisstand entspricht. Zum Einstufungstest gehören Aufgabenblätter und Antwortblätter.

Läs mer

CTC Rumsdisplay... 2. CTC Roomdisplay... 4. Installations- och skötselanvisning. Installation and maintenance instructions

CTC Rumsdisplay... 2. CTC Roomdisplay... 4. Installations- och skötselanvisning. Installation and maintenance instructions 161 501 40-2 2007-11-12 Installations- och skötselanvisning CTC Rumsdisplay... 2 Installation and maintenance instructions CTC Roomdisplay... 4 Installations- und Wartungsanleitung CTC Raumdisplay... 6

Läs mer

Ca 1457 mynt funna vid utgrävning av Alvastra kloster 1919-77. Utgrävningsledare:

Ca 1457 mynt funna vid utgrävning av Alvastra kloster 1919-77. Utgrävningsledare: VÄSTRA TOLLSTAD 157. ALVASTRA KLOSTER SHM/KMK 16374, 16811, 17033, 17237, 17555, 18401, 18802, 19149, 19415, 19675, 20095, 20106, 20395, 20748, 21068, 21530, 21855, 22111, 22416, 22617, 22959, 22972, 23127,

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Postulatsdagar som firats på svenska tryckerier

Postulatsdagar som firats på svenska tryckerier Postulatsdagar som firats på svenska tryckerier Av Östen Hedin Några av de vackraste tillfällestrycken är det synliga beviset på en företeelse i boktryckerierna som är värd att uppmärksammas. Med ursprung

Läs mer

Fastigheten Nor 1:10, 1:26 Sammanställt av Sture Götesson 2012-10-08. Kortet föreställer Georg och Frida Karlsson den 29 september 1930

Fastigheten Nor 1:10, 1:26 Sammanställt av Sture Götesson 2012-10-08. Kortet föreställer Georg och Frida Karlsson den 29 september 1930 1 Fastigheten Nor 1:10, 1:26 Sammanställt av Sture Götesson 2012-10-08 Kortet föreställer Georg och Frida Karlsson den 29 september 1930 Kortet är taget ca 1950 tal 2 Fastighetens historik Karl Gustav

Läs mer

Deutsch lernen und lehren I, 3 högskolepoäng

Deutsch lernen und lehren I, 3 högskolepoäng UMEÅ UNIVERSITET Inst för språkstudier Malmqvist/Valfridsson/Jendis Deutsch lernen und lehren I, 3 högskolepoäng Examination 1. Auskultation (totalt 6 dagar) 2. Aktivt deltagande i seminarierna 3. Portfolio

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

Diagnostiskt prov för Tyska I

Diagnostiskt prov för Tyska I Avdelningen för tyska Diagnostiskt prov för Tyska I Om du söker till Tyska I (eller Tyska i tal och skrift) bör du göra detta prov (både den allmänna delen och den tyska delen) i god tid före terminsstart.

Läs mer

Anneli Petersson & Claes Westling Landsarkivet i Vadstena

Anneli Petersson & Claes Westling Landsarkivet i Vadstena Anneli Petersson & Claes Westling Landsarkivet i Vadstena Småland, Öland & Östergötland, fyra län, sedan 1908 Riksarkivet Den statliga arkivorganisationen KULTURDEPARTEMENTET Björn Jordell RIKSARKIVET

Läs mer

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Konteramiral Johan Pitka Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Johan Pitka föddes 1872, när Estland var en del av tsarens Ryssland. Han utbildade sig till sjökapten och var till sjöss under åren 1889 till

Läs mer

Bilder och minnesfragment. Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992

Bilder och minnesfragment. Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992 Bilder och minnesfragment Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992 Detta album består av mammas efterlämnade bilder, brev och andra sparade minnen som jag och syskonen tog hand om efter hennes död. Lelle,

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Genau!-serien + LGR 11

Genau!-serien + LGR 11 Genau!-serien + LGR 11 Det centrala innehållet i kursplanerna för moderna språk sammanfattas kort i 17 punkter. Vårt läromedel Genau! är skrivet med den nya kursplanen i åtanke. Här visar vi med olika

Läs mer

önskar att min kvarlåtenskap skall fördelas enligt följande då jag avlider: Egendom eller belopp ( b ) Ändamålsbestämmelse ( c )

önskar att min kvarlåtenskap skall fördelas enligt följande då jag avlider: Egendom eller belopp ( b ) Ändamålsbestämmelse ( c ) Testamente Jag 1 Fullständigt namn önskar att min kvarlåtenskap skall fördelas enligt följande då jag avlider: Testamentstagare 2 I II Testators signatur 3 Sida 1/4 III IIII V Testators signatur Sida 2/4

Läs mer

181 kvinnor i Sverige dödats av sina män, pojkvänner och ex-män sedan år 2000. 153 då 181 nu

181 kvinnor i Sverige dödats av sina män, pojkvänner och ex-män sedan år 2000. 153 då 181 nu Publicerad: 2011-03-08 181 kvinnor i Sverige dödats av sina män, pojkvänner och ex-män sedan år 2000 153 då 181 nu För två år sedan var de 153. Förra året 168. Vi lovade att fortsätta räkna och berätta

Läs mer

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne.

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. Protokoll hållet vid ordinarie Kommunal Stämma uti Lerums Skola Den 2 Mars 1866. Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. 1. Då debiterings=

Läs mer

Bouppteckningar. Vad är en bouppteckning Fattigbevis Ett exempel på bouppteckning Mått och pengar Var finns bouppteckningar

Bouppteckningar. Vad är en bouppteckning Fattigbevis Ett exempel på bouppteckning Mått och pengar Var finns bouppteckningar Bouppteckningar Vad är en bouppteckning Fattigbevis Ett exempel på bouppteckning Mått och pengar Var finns bouppteckningar 20140210 Tsff Kerstin Carlborg 1 http://www.skatteverket.se/privat/bouppteckning.4.18e1b10334ebe8bc80001217.html

Läs mer

Mein Berlin Levon Mitt Berlin Levon

Mein Berlin Levon Mitt Berlin Levon PROGRAMNR: 103055/tv5 SÄNDNINGSDATUM: 2013-05-05 PRODUCENT: GEORG GÖTMARK PEDAGOG: MINETTE HANSSON KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE FACEBOOK: UR TYSKA Mein Berlin Levon Mitt Berlin Levon Läsa Ordkunskap Höra

Läs mer

Landstinget Dalarna samförvaltade stiftelser

Landstinget Dalarna samförvaltade stiftelser 000300 Landstinget Dalarna samförvaltade stiftelser Nedan följer en genomgång av de till Landstinget Dalarna anknutna stiftelserna med Inriktning på vad som kan göras för att åstadkomma en rationellare

Läs mer

Dep. 160 Landskronamanuskripten

Dep. 160 Landskronamanuskripten Dep. 160 Landskronamanuskripten 1371-55 Gösta Berlings saga. 1 omsl. Totalt 20 bl. Manuskriptfragment. Bläck, fol. :1 [Inledning]. 1 bl. (2 sid.) :2 Brobyprestens skatt. 16 bl. (16 sid.) :3 Den gamle prosten

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Tyska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Tyska Lyckönskningar : Giftermål Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Herzlichen Glückwunsch! Für Euren gemeinsamen Lebensweg wünschen wir Euch alle Liebe und alles Glück dieser Welt. Vi vill

Läs mer

2) Dottern Maria Elisabet, gift år 1909 med Ture Karlsson Egna- Hem 55. Boxholm. 4) Sonen. Elis Andreas Karlsson, gift 1916, Artillerig, 2.

2) Dottern Maria Elisabet, gift år 1909 med Ture Karlsson Egna- Hem 55. Boxholm. 4) Sonen. Elis Andreas Karlsson, gift 1916, Artillerig, 2. Avskrift. År 1942 den 7 februari förrättades arvskifte i boet efter änkomannen Anders Vilhelm Karlsson från Bredgård Egna-Hem nr 48 l Ekeby socken, vilken avlidet den 6 april 1939, och därvid så som dödsbodelägare

Läs mer

HANDPUMP H-11 DIRECTIONS FOR USE BRUKSANVISNING GEBRAUCHANWEISUNG

HANDPUMP H-11 DIRECTIONS FOR USE BRUKSANVISNING GEBRAUCHANWEISUNG E-417 HANDPUMP H-11 DIRECTIONS FOR USE BRUKSANVISNING GEBRAUCHANWEISUNG HAND PUMP H-11 Detta är en 2-stegs hydraulpump med ett inbyggt kombinerat låg- och hög- tryckssystem som automatiskt växlar från

Läs mer

IZZI. design ruud ekstrand

IZZI. design ruud ekstrand IZZI design ruud ekstrand IZZI Leuchtschirm Ein leuchtender, stimmungsschaffender Leuchtschirm mit eingebauter, getönter Lichtquelle. Mit IZZI schaffen Sie eine Abschirmung mit Stimmungsbeleuchtung. Der

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Amiralitetsbagare i Stockholm

Amiralitetsbagare i Stockholm 27 Amiralitetsbagare i Stockholm A v förste intendent Jonas Berg Under mitt arbete på en större framställning om bagarskrået och skråbagarna i Stockholm i äldre tid har jag funnit uppgifter om några andra,

Läs mer

U:566 Okt. 1953. 6. Reste Ni ensam eller hade Ni sällskap och i så fall hur många var Ni

U:566 Okt. 1953. 6. Reste Ni ensam eller hade Ni sällskap och i så fall hur många var Ni SVENSKA GALLUP INSTITUTET AB Blasieholmstorg 14-, Stockholm C. KONFIDENTIELLT U:566 Okt. 1953 Goddag, mitt namn är... fran Svenska Gallup Institutet. Vi hade för någon vecka sedan nöjet att tala med herr/fru...

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Ich glaube, ich schreibe meistens über Figuren oder Personen, die gerade Schwierigkeiten in ihrem Leben haben, also die am Kämpfen sind.

Ich glaube, ich schreibe meistens über Figuren oder Personen, die gerade Schwierigkeiten in ihrem Leben haben, also die am Kämpfen sind. SÄNDNINGSDATUM: 2011-09-10 PROGRAMLEDARE/PRODUCENT: THÉRÈSE AMNÉUS KONTAKT: therese.amneus@ur.se PROGRAMNR: 102379/ra2 ANACONDA LITERATUR Finn-Ole Heinrich Programmanus Anaconda literatur med Finn-Ole

Läs mer

Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2)

Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2) Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2) Av Eva Dahlberg och Anders Larsson Flytta och koppla är den metod som används för att skapa en relation, dvs. länka samman personer

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

HERBSTLIED HÖSTSÅNG TEXT:

HERBSTLIED HÖSTSÅNG TEXT: HERBSTLIED HÖSTSÅNG TEXT: Carl Klingemann (1798-1862). Tysk ämbetsman, legationsråd, skriftställare och poet. Klingemann var son till en kantor och lärare i Limmer an der Leine nära Hannover och fick en

Läs mer

Får mor göra vad hon vill med fars arv?

Får mor göra vad hon vill med fars arv? Arvsrätt - svara på tidningsfrågor. Fråga 1. I min frus och mitt ömsesidiga testamente stadgas att den efterlevande skall ärva den först bortgångna med äganderätt. Innebär detta att den efterlevande har

Läs mer

MiniMaxNr - x 2015. Text ruta om något som finns i tidningen. Second Life Blodgrevinnan

MiniMaxNr - x 2015. Text ruta om något som finns i tidningen. Second Life Blodgrevinnan MiniMaxNr - x 2015 Text ruta om något som finns i tidningen. Storlek 18 Second Life Blodgrevinnan Second Life Second Life (SL) är en virtuell värld där man med hjälp av en avatar kan röra sig i olika miljöer

Läs mer

Grammatik 1 Kapitel 01

Grammatik 1 Kapitel 01 Grammatik 1 Kapitel 01 Börja med att läsa igenom följande: 1. Vad är grammatik? Ordet grammatik kan avse A. en BOK (t.ex: Freund/Sundqvist. Tysk gymnasiegrammatik. Natur och Kultur Freund/Sundqvist. Tysk

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) Tabell 1 Eugen Axel Bjernekull(258). Ingeniör, Direktör Höganäs senast Stockholm. Född 1888-05-07 i Björnekulla(L). Död 1967-09-18 i Oscar (AB). Begravd i Enskede (AB). Beslut meddelat den 19 juni 1915:

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge, Kalmar län

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge, Kalmar län Utskriftsdatum: 2014-09-12 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Fader Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 19 Kristina Lovisa Persdotter Födelsedatum: Födelseplats: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge,

Läs mer

Arv Kortfattat om lagstiftningen

Arv Kortfattat om lagstiftningen Arv Kortfattat om lagstiftningen Producerad av Justitiedepartementet Foto: Justitiedepartementet, tryck: Elanders, 2015 Bouppteckning När en person dör måste en förteckning över den avlidnes tillgångar

Läs mer

TESTAMENTSHANDBOK. Testamente

TESTAMENTSHANDBOK. Testamente TESTAMENTSHANDBOK Testamente Vi på Kyrkans Utlandshjälp är glada att du överväger att göra en testamentsdonation till vårt arbete. Också just nu svälter hundratals miljoner människor och var sjätte människa

Läs mer

Rekonstruktion av Ramshytte-området 1687-1698 Hfl.1688-90 1690-10 1691-7 1692-9 Hfl.1688-90 1690 1691 1692 Hfl.1688-90 1691

Rekonstruktion av Ramshytte-området 1687-1698 Hfl.1688-90 1690-10 1691-7 1692-9 Hfl.1688-90 1690 1691 1692 Hfl.1688-90 1691 Kyrkoherde- Herr Joen Salamontes 1623-24/6 1696 bostället Joens hustr.catharina Andersd. d.sara Johansd 1687-16 16-10 1691-7 1692-9 16 1691 1692 1691 1694-1 1695-6 1696-1 hem 1696-6 1697-6 h.sakn. 1695

Läs mer

Strädelängan. 1700-talet

Strädelängan. 1700-talet Strädelängan. 1700-talet 1700-talet. Ur scouternas redogörelse till Scoutförbundet 1952: Kommunen har ställt en gammal 1700-talsstuga till disposition som scoutlokal och detta hus har både praktiskt och

Läs mer

Min planering. Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt gällande lag och avtal. 1 Mega Das Jugendmagazin 7.

Min planering. Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt gällande lag och avtal. 1 Mega Das Jugendmagazin 7. 1 Mega Das Jugendmagazin Min planering jag / alla 11 Ordboksövning 12 Vanliga småord Ein handyfreier Tag 13 Med egna ord kommentar jag / alla kommentar 14 Gör meningar MEGA fragt 1 Vilken film? 2 Filmfrågor

Läs mer

1700-talets svenska kungar och deras kritpipor.

1700-talets svenska kungar och deras kritpipor. 1700-talets svenska kungar och deras kritpipor. Väl känt är att Gustav III lät tillverka kritpipor till minne av sin så kallade revolution eller stadskupp som skedde den 19 augusti 1772 och vid några efterkommande

Läs mer

OBS! Det kan finnas fel så se inte detta som en säker källa

OBS! Det kan finnas fel så se inte detta som en säker källa OBS! Det kan finnas fel så se inte detta som en säker källa MEDELTIDEN Kristendomen införs under 1000-talet i Sverige och med den medeltiden. Medeltiden slutar med de religiösa och politiska förändringar

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2001 Utgiven i Helsingfors den 29 juni 2001 Nr 43 45 INNEHÅLL Nr Sidan 43 Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som

Läs mer

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. Gåvobrevet. jämte. testators önskemål beträffande fondens förvaltning

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. Gåvobrevet. jämte. testators önskemål beträffande fondens förvaltning Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne Gåvobrevet jämte testators önskemål beträffande fondens förvaltning med däri gjorda ändringar LO.m. 2009-10-02 GÅVOBREV Jag Ernst August Bång överlämnar härmed

Läs mer

medeltiden 1050-1523 Malin Hägg, Emådalskolan, Mörlunda www.lektion.se

medeltiden 1050-1523 Malin Hägg, Emådalskolan, Mörlunda www.lektion.se medeltiden 1050-1523 Medeltiden Medeltiden varade i Sverige i ungefär 500 år. Mellan åren 1050 1523. Under medeltiden hände det mycket både inom kyrkan och med handeln. Jordbruket utvecklades också genom

Läs mer

Fotografi taget c:a 1910. Hilda Isaeus hade fotoatelje på Eriksgatan 12 i Enköping.

Fotografi taget c:a 1910. Hilda Isaeus hade fotoatelje på Eriksgatan 12 i Enköping. Version 2015-04-12 Biografi för Elvira Teresia "Teres" Ahlström född 1881-12-23 Teres var min verkliga farmor. Hon dog redan 1931, 12 år innan jag föddes. Farfar gifte om sig samma år med Elsa som jag

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

2015-05-29 Sida 1. Tabell 1

2015-05-29 Sida 1. Tabell 1 2015-05-29 Sida 1 Tabell 1 Johannes Gill (Andreasson) (85:290). Född 1825-04-27 i Vitakulla, Sjöarp, Möne. Levde i Vitakulla, Sjöarp, Möne (AI:2s25,AI:3s83). Levde från 1837 i Sörgården, Möne (AI:3s107).

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Arv. kortfattad information om ärvdabalken

Arv. kortfattad information om ärvdabalken Arv kortfattad information om ärvdabalken Ärvdabalken innehåller regler om bland annat bouppteckning, arv och testamente. Hela ärvdabalken hittar du i Svensk författningssamling SFS 1958:637. Den finns

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

LIVETS STIG BÄR FRAMÅT Broschyr om testamenten

LIVETS STIG BÄR FRAMÅT Broschyr om testamenten LIVETS STIG BÄR FRAMÅT Broschyr om testamenten Varför forskar man om diabetes? Typ 1 -diabetes (juvenil diabetes) är vanligare i Finland än i något annat land i världen. Varje år får omkring 600 barn i

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Inkvartering 2006:9 Tel. 25491 12.10.2006 Inkvarteringsstatistik för hotell September 2006 Hotellövernattningarna från Finland ökar Totala antalet övernattningar

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR 1905 för mer än 100 år sedan födde Vilma Grahn en pojke som fick namnet Johan Gunnar. Gunnar var min far. Vilma hette Forsberg som ogift, men var nu gift med Frans

Läs mer

Personblad III:1:M 1998-04-25. Johan FRIEDRICH Reinhold von ARNOLD

Personblad III:1:M 1998-04-25. Johan FRIEDRICH Reinhold von ARNOLD Personblad III:1:M Johan FRIEDRICH Reinhold von ARNOLD Född den 2 juli 1854 på egendomen Türpsal i Jewe socken i nordöstra Estland. Son till godsägaren och domaren Reinhold von Arnold (1812-80) och hans

Läs mer

Vartill ha de stora gotländska skålnålarna från bronsåldern använts? Nerman, Birger Fornvännen 337-342

Vartill ha de stora gotländska skålnålarna från bronsåldern använts? Nerman, Birger Fornvännen 337-342 Vartill ha de stora gotländska skålnålarna från bronsåldern använts? Nerman, Birger Fornvännen 337-342 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1939_337 Ingår i: samla.raa.se VARTILL HA DE STÖKA GOTLÄNDSKA

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Die Organhaftung nach dem neuen schwedischen Aktiengesetz

Die Organhaftung nach dem neuen schwedischen Aktiengesetz Die Organhaftung nach dem neuen schwedischen Aktiengesetz Robert Moldén, LL.M., Stockholm Frühjahrstagung der Deutsch-Nordischen Juristenvereinigung St. Petersburg 13. Mai 2006 1 ÜBERBLICK ÜBER DEN VORTRAG

Läs mer