4"3 Procentberäknin gar i samhättet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4"3 Procentberäknin gar i samhättet"

Transkript

1 _.: -7-4"3 Procentberäknin gar i samhättet inflatinn kommer av latinets injlatio, som betyder uppblåsning och beskriver ökningen av den allmänna prisnivån. Motsatsen är dejlation, när priserna minskar. Indexserie Konsumentprisinde x Index och KPI Priser på varor och tjänster liksom löner ändras hela tiden. När man till exempel vill jamfora hur mycket två personers lön har ökat, är det ofta mer intressant att göra en procentuell jämförelse än att se på löneökningen i kronor. Därför använder man index.index är förändringsfaktorn skriven i procentform utan procenttecken. En indexserie visar relativa förändringar. Serien utgår alltid från en viss tidpunkt som kallas basår. Basårets index är 100 och sedan jämför man övriga års värden med basårets. Om index for tiil exempel 1ärarlöner året efter basåret är 102 betyder det att lönerna har ökat med2 o/o. I media förekommer ofta uppgifter om hur stor inflationen är. Det vaniigaste måttet på inflation är förändringenikonsumentprisindex, KP/. Den är en indexserie som visar hur priserna på vanliga varor och tjänster utvecklas. KPI beräknas varje månad av Statistiska centralbyrån, SCB. KPI är den mest använda indexserien och den har för närvarande år 1980 som ffxemap*år Serien visar KPI mellan åren 1980 och Lösning: Eftersorn v jämför med basåret så bl r ökningen i p rore nt densamma som ökningen i procentenheter a) Med hur många procent har den allmänna prisnivån ökat från år 1980 till år 2010? b) Med hur många procent har prisnivån ökat från år 2000 tili år 2010? c) Tv-avgiften kostade kr år a) b) Vad skulle tv-avgiften ha kostat år 2010 om kostnadsökningen foljt KPI under perioden? Konsumentprisindex har ökat från 100 till 303. Ökningen = o/o tol Förändringslaktorn - = I,l6 ; l(onsumentprisindex, l(pl r 267 L/ ) L l(älla: 5CB Den allmänna prisnivån har ökat med 1,16 - I = 0,16 = 1.6 ok c) I ,16 kr - I 910 kr Tv-avgiften skulle kostat I 910 kr om kostnadsutvecklingen följt KPI. (Den verldiga tv-avgiften var kr år 2010, se nästa sida.) procento4 3 procentbera<nrniar samhälret!41

2 Exempel: Tabellen visar tv-avgiften från är 2000 till år a) Gör en indextabell för tv-avgifterna med år 2000 som basår. Indextabellen ska du sen använda för att besvara frågorna som följer. b) Med hur många procent har kostnaden ändrats från år 2000 till är 2010? c) Under vilken av femårsperioderna eller var den procentuella ökningen av avgiften störst? d) Hur många procent lägre var tv-avgiften år 2003 i jämförelse med år 2010? År, Kostnad för I tv-li9e,n1.ne1! : r 6441<r "-,' 2001 : 1658kr 2002 :, l- 740 l<r ''"a" 2003, ; OO4: 18721<r?09s, 1s2!kr <r 2OO7, 1996 l<r 2008, z!32\1<r?009 I 2176kr, 2010, 2 O76l<r Lösning: a) År Förändringsfaktorn lndex 2000 I =I,OO /1 544 = 1, oo2 I74O]I644 = I,O L 8I = 7,Io 110 2OO '544=1.L4 7I4 200s i??9li 64! ', = -1,!, _1,7 l\ I = L2O I2o 2OO7 :.1-e?!f7644=!,21" : O =I,24 ' 1' I644 = 7,26 126? , 644 = Värdena tas ilf!:lr.' b) c) d) Indextalet är L26 för är Det innebär att priset har ökat med26 o/o i jämförelse med basåret år Index för är 2005 är 117 vilket innebär en ökning med 17 o/o i jämforelse med basåret För att kunna ta reda på den procentuella ökningen mellan är 2005 och år 2010, så beräknar man förändringsfaktorn. Förändringsfaktorn = - = 1,08, vilket innebär en ökning med 8 %. t17 Den procentuella ökningen är alltså störst under den första femårsperioden, år Förändringsfaktorn : # = 0,87, vilket innebär att avgiften var 13 o/o t26 lägre år 2003 än vad den var år procent o 4.3 procentberäkningar samhället li,i :

3 '-7- FdsvÅ s, 4301 Titta på KPl-tabellen på sidan 141. Hur många procent ökade konsumentpriserna med 4303 a) b) c) från år 1980 till 1985 från år 1980 till 2005 från år 2005 tiil2010 Tabellen visar prisindex för populärtidskrifter från år 2002 tlii är Ar lndex r2 a) Vad skulle en tidskrift som kostade 38 kr är 2002 ha kostat är 2004 om priset följt prisindex för populärtidskrifter? b) Vad hade priset varit om det följt KPI? Ta hjalp av KPl-tabellen, se sidan 141. Studera KPI mellan åren 1990 och 2000 och sedan meilan åren 2000 och Under vilken period ökade den allmänna prisnivån mest? Täbellen visar hur medelpris för småhus varierade mellan är 2005 och Förkortningen kkr betyder kilokronor, dvs. I 000 kronor. Är L L Medelpris (kkr) a) Gor en indextabell för rnedelpris med år 2005 som basår. b) Vad skulle ett småhus ha kostat är 2009 om prisutvecldingen sedan år 2005 följt KPI? c) Vilka slutsatser kan du dra genorn att jämföra prisutvecklingen av småhus mot KPI? Täbellen visar kostnaden är 2006 for en "flytta hemifrån-korg" bestående av 25 IKEA-varor. a) Gor en tabell som visar prisindex i de olika länderna med Sverige som "basland'l b) c)?sebdå ä Pris (kr) Storbritannien Finland Dan ma rl( 28 1,84 Sverige Norge Tyskland Nederländerna Polen Hur många procent biiligare är "flytta hemifrån-korgen" i Polen jämfört med i Sverige? Hur många procent dyrare är den i Finland jamfort med i Norge? d) Jamfor prisnivån i det dyraste landet med det billigaste Prisindex for inrikes flygresor år 2003 visas i tabellen. Är 1996 är basår. l(vartal lndex affärs- lndex privatresenärer personer 1 2 r20,4 1,20,9 3 L27,I 4 71,0,4 737,6 140,0 1,42,5 ].32,7 Vad kan du utifrån dessa uppgifter dra for slutsatser om prisutvecklingen inom inrikesflyget? - prorento4 3 procentbfrä<ntncar sa[/hälret 143

4 Mellan åren 2005 och 2010 ökade Saras månadslön frän kr till kr. Jämför den procentuella löneökningen med ökningen av KPI. Matilda betalade kr/månad i hyra för sin lägenhet år Vad borde hyran ha varit år 2000 om hyresutvecklingen följt KPI? Sabina som bor i en enrummare har de senaste sex åren ofta klagat över hyreshöjningarna. När hon flyttade in i sin lägenhet är 2005 betalade hon kr i månaden och år 2010 var hyran kr. Hennes syster säger att hyran inte har ökat mer än lönen. a) Hjälp dem att jämföra löneökningen med hyresökningen genom att göra två indexserier. Utgå från tabellen här nedanför och välj år 2005 som basår. År Lön (k4 Hyra (kr) 200s b) Vem har rätt? Motivera ditt svar Tabellen visar hur många tusen ton kalk som sålts i Sverige mellan åren 1999 och 2003 för att kalka sjöar och vattendrag. Ar Mängd (1 000 ton) ,0 790,7 204,1 192,0 180,8 a) Gör en indextabell med år 2000 som basår. b) Beskriv hur försäljningen har varierat under perioden. c) Hur många tusen ton kalk kunde man räkna med att sälja är 2004, om den procentuella förändringen mellan åren 2003 och 2004 är densamma som mellan åren 2002 och2003? 4311 Caroline har en klädaffär och tycker att hon har tjänat allt mindre de senaste åren. Hon jämför därför en indextabell som visar prisutvecklingen på kläder från år 2006 till år 2009 med KPI. Ar l(lädprisindex l(pt L64,5 764,5 16I,4 159, Vilka slutsatser kan man dra genom att jämfora de två tabellerna? 4:, 144 procent o 4.3 procentberä<nrn[ar I samhället

5 ....-F_ Ränteberäkningar När du lånar pengar måste du oftast betala bäde ränta och administrativa avgifter till banken eller den du lånat pengar av. om du placerar pengar i bank, aktier eller fonder får du på motsvarande sätt ränta. Pioter sätter in kr i en räntefond, där den årliga tillväxtenår 4o/o. Räntan laggs i slutet av varje år till kapitalet och man säger att kapitalet växer med ränta på ränta. Är Kapital (kr) ,04= oo 't,042 = ,04r = 'I,O4a=II ,04s = Räntor och räntesatser gäller per år om inget annat anqes. Täbellen visar hur Pioters kapital växer med ränta på ränta under fem år. Exempe{; Morgan har lånat kr till en resa. Räntesatsen är 7 o/o.hur mvcket ska han betaia i årsränta? Lösning: Räntan ar 0,07. i5 000 kr = I 050 kr Svar: Han ska betala I 050 kr i årsränta. Exempel: Lösning: sara har vunnit kr på Lotto. Hon sätter in pengarna på ett bankkonto där räntesatsen d,r 3,5 o/o. Hur mycket pengar finns på kontot efter 5 år om kapitalet fått växa med ränta på ränta? Der insarta kapitalet är kr Räntesatsen ar 3,5 o/o vilket betyder att förändringsfaktorn är 1,035. Efter I år har kapitalet vuxit till ,035 och efter 5 år har kapitalet vuxit till ,035s kr = 1 lg 769 kr Svar: Efter 5 år finns det 1 I kr på kontot. NIVÅ T 4312 Anton har ett banklån på kr där räntesatsen ar 3,6 o/o. Hur mycket ska han betala i ränta varje år? 4313 Emilia lånade kr till sin semester. Efter ett år betalade hon tillbaka iånet med kr. Hur många procent var årsräntan? PROTENT O 4.3 protentberä<ntn6ar I SAMHÄLLET 145

6 4314 Fredrik har en kontokortsskuld på kr tlil 16 o/o ränta, som han ska betala tillbaka efter ett år. Hur mycket ska han då betala? 4315 Lisen har r''unnit på trav. Hon ffir ut kr och placerar pengarna på ett sparkonto där rurvå å räntesatsen är 1,75 o/o. a) Hur stor är hennes ränta i kronor första året? b) Hur mycket pengar finns på hennes konto efter 3 år om hon inte tar ut några pengar under dessa år? 4315 Diagrammet visar hur värdet av två olika fonder växte under en period. Den årliga procentuella tillväxten var 8 Vo respektive l0 o/0. l<r Besvara följande frågor utifrån diagrammet. a) Hur stor var fondens värde efter 10 år om den årliga procentuella tillväxten var l0 o/o? b) Hur mycket längre tid krävdes för att fördubbla värdet när den årliga procentuella tillväxten var 8 %o i stället för 10 %? (I'{p MaAht 1999) 4317 Agnes har satt in kr på ett sparkonto där räntan är 1,75 o/o.efter två år höjs räntan med 0,5 procentenheter. Ett år senare tar Agnes ut pengarna. Med hur många procent har kapitalet ökat under dessa tre år? 4318 Katarina har vunnit på Stryktips. Hon sätter in vinsten i en fond. Tabellen visar hur fondens värde ökar. Är Kapital (lc) L ,2r Studera tabellen och ta reda på den årliga räntan på kapitaiet Lina och Maria har satt in kr var i en räntefond. Räntan är 4 o/o. Efter ett år tar Lina ut sin ränta medan kapitalet linns kvar i fonden. Maria låter även räntan vara kvar. Hur många kronor mer får Maria i ränta det andra året? 4320 När Fredrika fl.llde 13 år fick hon ett konto på en bilskola där hennes mormor satt in kr med räntesatsen 1,75 o/o. Mormor har räknat ut att när Fredrika $'ller 16 år, och kanske ska börja övningsköra, ska det finnas kr om räntan är densamma hela tiden. Visa hur mormors beräkning kan ha sett ut. 432L lbens föräldrar satte in l0 000 kr på ett konto, när Iben foddes. Räntesatsen är 3,5 o/o pä kontot a) Hur mycket pengar finns på kontot då Iben firller 15 år om räntesatsen inte ändras. b) Visa att kapitalet har fordubblats när Iben fyller 21 år om räntesatsen inte ändras. c) Kommer det insatta kapitalet att fördubblas under perioden oberoende av kapita- Iets storlek? Motivera ditt svar. Riksbankens styrränta sänktes med 20 % till 1,6 o/o. a) Vad var styrräntan innan sänkningen? b) Hur många procentenheter sänktes räntan? t{6 nnocrrro4.3 protentberät<nlncar samhället

7 f -- Lån och kreditköp Niistan varje dag läser vi om erbjuda'den att iåna pengar.,,liin upp till ffit*,;d ffi Bunden ränta l<a las orl(så fast ränta. Man <an säqa att räntan är pr set per år på ånet kronor utan säkerhet" elier "Låna upp till kronor till vad dr_r villl" är ett par exempel på sådana erbjudanden. I(raven för att få ansöka om lån är ofterst att man ska ha fyllt20 år, ha en fast årsinkornst av tjänst eller pension och inte ha några betalningsanmärkningar. En betalningsanmärkning kan man få om man inte har betalat till exempel hyra eller mobiltelefonräkningar i tid. När man lånar pengar förutsätts det att man ska betala av sin skuld. Hur återbetalningen, arnorteringen, ska gå till regleras i ett altal, som kallas skuldebrev. Dessutom ska rlan betala en ersiittning i form av ränta. Räntan beräknas på den återstående delen av skulden som låntagaren har vid varje tillfalle. vid stora lån med lång avbetalningstid kan man ofta vlilja mellan att ha bunden rtinta ell.er rörlig ränta.vid bunden ränta väljer man årtt behålla den räntesats som gäller vid lånetillfället under ett bestämt antal år. vid rörlig ränta iindras räntesatsen niir det allmänna ränteläget rindras. I dag är det lätt att låna pengar och handla på avbetarning, men clet är inte alltid så lätt att riikna frarn vad lånet kommer att kosta i form av räntor, upplaggningskostnader och ar-rdra påslag. r'i: :J. r: ;l i i;.,:,-: Familjen Jansson lånar kr till en bostadsrätt. De behöver inte börja arnortera av lånet förrän efter tre år. De väljer att ta 45 o/o av lånet med bunden ränta och 55 o/o med rörlig. på den del av ltinet som har bunder-r ränta är räntesatsen 4,09 {t/o och på den rörliga delen är clen 3,15 o/o. Beräkna hur mycket familjen kommer att betala i rä'ta varie måna<l under det första året. Lösning; De betalar bunden ränta på 45 zo av lånet: 0, kr = l<r och rörlig ränta på 55 %o av lånet: 0,55. I kr = kr Den bundna räntan under det fölsta året är 0, kr = i9 325,25 kr = kr Den rörliga r;intan under det forsta året är 0, kr = ,25 kr = kr Sammanlagda räntekostnader för första året blir då ungefllr ( ) kr = kr Räntekostnad per månad, =fkr Svar: Räntekostnaden per n-rånad är kr. = 3 I kr = kr PROTENT O 4 3 PROCENTBERA(NIN6AR SAi,,IHÄLtET I47

8 Exempel: Daniel och Leyla ska köpa en säng. Sängen som de vill ha kostar k. Eftersom de inte har råd att köpa den kontant, erbjuds de ett kreditköp. De ska betala 20 o/o nar de hämtar sängen och resten får de dela upp på 18 månader. Uppläggningskostnaden är 250 kr och betalas vid avhämtningen. Vid varje inbetalningstillfalle får de betala 25 kr i aviavgift. a) Vad ska de betala när de hämtar sängen? b) Hur mycket dyrare blev det att dela upp betalningen? Lösning: a) När de hämtar sängen ska de betala 0,20 ' kr : kr. Då ska de också betala uppläggningskostnaden som är 250kr. Totalt ska de betala ( ) kr = kr när de hämtar sängen. b) De ska sammanlagt göra 18 inbetalningar. Totalt ffir de betala l8 '25 kr = 450 kr i aviavgifter. Dessutom ska de betala upplagningskostnaden pä250 kr. Extrakostnaden vid kreditkopet blir 450 kr kr = 700 kr Exempel: Jos6 och Maria lånar kr for att köpa möbler. Amorteringstiden är 5 år och de ska göra lika stora avbetalningar varje kvartal, s.k. rak amortering. Räntan på lånet ar 5,95 o/o och delas upp på kvartalsvis inbetalnino a) Hur mycket ska de amortera varje gång? b) Vad ska de betala vid första inbetalningen? c) Vad blir räntekostnaden vid 10:e inbetalningen? 4 Lösning: a) Amortering = " $$ 5.4 kr = kr De sl<a betala 4 ggr per år i 5 år b) Räntekostnad = 9!2?'ql99 kr : I 487,50 kr = I 488 kr Amorteringen + Inbetalning : ( i 487,50) kr = 6 487,50 kr,...kva1al1ra1t91 c) Vid den 10:e inbetalningen, alltså efter 9 amorteringstillfallen återstår av lånet: ( '5 000) kr = kr Räntekostnad.r, = 9QE-!!!Q kr : 818,125 kr = 818 kr 4 t{8 nnocrllr o 4.i procentberät<ntncar I SAMHÄLLET ;

9 'l-z NrvÅ t 4323 Familjen Strindberg har tagit ett huslån på 2,1 miljoner. De amorterar ingenting de första åren. Vad får de betala i ränta varje månad om årsräntan är 4,95 o/o? 4324 Familjen Persson betalade ett år kr i ränta på sitt lån. Räntesatsen var Hur stort var lånet? 4325 Joakim och Klara lånar kr för att renovera sin lägenhet. De betalar lånet med kr varje månad i åtta år Erik har köpt en lägenhet där insatsen är kr. Han får låna 85 o/o av insatsen och räntan ar 4,29 o/o. a) Hur mycket får han låna? b) Han ska amortera kr varje månad. Hur lång tid tar det innan lånet är betait? c) Hur stor är räntekostnaden forsta månaden? Susanne köper en hemmabio på avbetalning. Den kostar kr vid kontantköp, men hon ska betala kr/mån i 12 månader. Hur många procent dyrare blir det att köpa den på avbetalning? - a) Hur mycket kommer de att betala tillbaka? b) Hur många procent dyrare blir renoveringen med Iån? Du tar ett lån på kr, som du ska betala tillbaka efter 3 år. Varje kvartal läggs räntan tiil skulden. Hur stor är din skuid efter 3 år om räntesatsen hela tiden ar 5,95 %o per kvartal? När du ska handla på postorder erbjuds du ofta att låna pengar. Här ser du två exempel på hur mycket det kostar att låna kr i två år utan säkerhet En semesterresa kostar l4 900 kr. Man kan betala kr vid avresan och sedan 600 kr per månad i 2 år. Hur många procent av det ursprungliga priset kommer man att betala sammanlagt om man väljer detta sätt? 4331 En begagnad bil kostar kr. Vid kreditköp betalar man 20 % i handpenning och resten med I 550 kr/månad i l8 månader. a) Vad kostar det att köpa bilen vid kreditkop? b) Hur många procent dyrare blir det? AlternativA Uppläggningskostnad = 0 kr Månadsbetalning = I 125 kr Alternativ B Uppläggningskostnad = 400 kr Månadsbetalning = 965 kr a) Hur mycket betalar du tillbaka i de båda fallen? b) Hur många procent mer betalar du tillbaka i de båda fallen? r*rvå Du lånar kr med räntan 7,5 o/o. Länet ska betalas med samma belopp, 915 kr, varje månad. a) Hur många kronor är amortering forsta månaden? b) Med hur många kronor sjunker räntekostnaden från månad ett till månad två? procent o 4.3 procentberäkn NGAR I san/hället 149

10 4333 Iulia lånar kr för att möblera sin lägenhet. Hon räknar med att kunna amortera kr varje kvartal. Ärsräntan ilt 7,95 o/o under hela Perioden. a) Efter hur många månader har hon betalat tillbaka 1ånet? b) Vilka olika belopp ska hon betala vid varje betalningstillfälle till dess att lånet är återbetalt? 4334 En tv som du skulle vilja ha kostar kr' Eftersom du inte har råd att köpa den just nu så hyr du den under ett år. Du får betala en snabbkreditavgift på 250 kr och sedan 229kr i månaden. Efter ett år kan du välja mellan att köpa den för halva priset, lämna tillbaka den eller fortsätta att hyra den' a) Om du väljer att köpa tv:n, vad blir då den totala kostnaden? b) Hur länge skulle det dröja innan du kunde köpa tv:n kontant om du i stället sparade 229ktlmän? 4335 Amina lånar kr för att starta ett eget företag. Hon behöver inte betala tillbaka något förrän efter 15 år då företaget beräknas ge vinst' Varje år växer hennes skuld med årsräntan Pä 6%. a) Hur mycket är Amina skyldig efter 3 år? b) Med hur många procent har skulden ökat på fem år. c) Hur många år dröjer det innan skulden har fördubblats? 'E*äVÄ ffi 4335 En firma har sitt eget kreditköpsystem' På varje köp över kr betalar man 25 7o av beloppet direkt. Sedan lägger man på 20 o/o på det belopp man har kvar att betala och delar med l2 för att tå en månadsbetalning' Sara köper en jacka för i 595 kr. Hur ser betalningen ut för Sara om hon använder det beskrivna kreditköpsystemet? 4337 Hanna och lanne ska köpa ett hus för 2,3 miljoner. De får låna 60 %o av priset som bottenlån och kan välja mellan bunden ränta pä 4,9 o/o eller rörlig ränta på 3,7 o/tt'de fär sedan ta ett topplån med 5,95 % ränta på 80 % av det återstående beloppet' Resten måste de betala kontant' a) Hur mycket måste de betala kontant? b) Beräkna deras månadskostnad under det första året' under förutsättning att de inte behöver amortera något. De tar hälften av bottenlånet med rörlig ränta och halften med bunden ränta Som student erbjuds Lukas kredit på en ö dator. Villkoren ar 0 o/o ränta upp till 24 mån samt en administrativ avgift på 25 kr/mån' Maximalt lånebelopp är kr' Handpenning pä l0 o/o erläggs i butiken vid köptillfället. Lukas köper en dator för kr' Han kan tänka sig att betala mellan 500 och kr per månad. Ge ett förslag på hur han ska lägga upp betalningen. K p: 1T tj, K( la g( m in Trå Tal sor * Vad nrenas med en indexseries basåt? # Vad är KPl? Varför har KPI fått så stor betydetse? # I vitka sammanhang används ränta? # Yad,är det för skittnad på bunden respektive rörlig ränta? åförktaravadsommenasmedattettkapitatväxermedräntapåränta- # Yad.innebär det att amortera ett [ån? i proaent o 4.3 PRoTENTBERÄl<N NGAR I 5AN'1HÄLLET

Utvärdering av dina matematiska förmågor - Procent

Utvärdering av dina matematiska förmågor - Procent Utvärdering av dina matematiska förmågor - Procent Göra beräknar med promille och ppm 1. En person med 4,8 liter blod i kroppen har en alkoholhalt i blodet som är 0,25 promille. Hur många centiliter alkohol

Läs mer

Procent anger hundradelar och kan användas när man vill jämföra andelar.

Procent anger hundradelar och kan användas när man vill jämföra andelar. Repetition kapitel 2 2.1 Andelen, delen och det hela Viktiga begrepp Procent Hundradel, 1 procent skrivs 1 % Andel Promille Tusendel, 1 promille skrivs 1 ppm Miljondel (parts per million), skrivs 1 ppm

Läs mer

AVSNITT 4. Spara och låna. Spara och låna Koll på cashen 1

AVSNITT 4. Spara och låna. Spara och låna Koll på cashen 1 AVSNITT 4 Spara och låna Koll på cashen 1 Ordlista Aktie en andel i ett aktiebolag. Äger du en aktie innebär det också att du är delägare i bolaget. Aktiens värde är det pris som någon är villig att betala

Läs mer

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån 1. Välkommen & Introduktion till privatlån Hej och välkommen till Lendo! Hos oss på Lendo kan du låna från 5.000 kr. till 350.000 kr. De lån vi erbjuder är så kallade privatlån, vilket innebär att ingen

Läs mer

52 = 1041. 1040 1.00096 Vi kan nu teckna hur mycket pengar han har, just när han har satt in sina 280 kr den tredje måndagen + 280 1040

52 = 1041. 1040 1.00096 Vi kan nu teckna hur mycket pengar han har, just när han har satt in sina 280 kr den tredje måndagen + 280 1040 Tillämpningar på främst geometriska, men även aritmetiska summor och talföljder. Att röka är ett fördärv. Förutom att man kan förlora hälsan går en mängd pengar upp i rök. Vi träffar Cigge, som röker 20

Läs mer

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital.

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Min syster och hennes man tog ett lån före mig. Boel 67 år Frigör pengar som finns låsta i din bostad. Är du över 60 år och bor i en helt eller nära

Läs mer

ARBETSBLAD 1. 2 Procent. 1. Hur stor del är färgad? Bråkform Decimalform Procentform

ARBETSBLAD 1. 2 Procent. 1. Hur stor del är färgad? Bråkform Decimalform Procentform ARBETSBLAD 1 Procent i olika form 1. Hur stor del är färgad? Bråkform Decimalform Procentform a) b) c) d) 2. Skriv i procentform. a) 0,06 b) 0,19 c) 0,024 d) 0,801 e) 1,07 f) 0,003 3. Skriv i decimalform.

Läs mer

Jag kände mig lite osäker skulle jag våga

Jag kände mig lite osäker skulle jag våga Procent i vardagen Idén till detta arbete växte fram när författaren, Ulrika Gustafsson, själv bytte bank och funderade på omläggning av lån och nytt sparande. Varför inte göra detta till ett arbetsområde

Läs mer

3Procent. Mål. Grunddel K 3

3Procent. Mål. Grunddel K 3 Procent Mål När eleverna har studerat det här kapitlet ska de kunna: förstå och utföra de tre olika typerna av procentberäkningar räkna ut delen räkna ut hur många procent något är räkna ut det hela använda

Läs mer

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi 2005-05-03 Räkna med amortering Svenska hushåll ökar sin skuldsättning, framförallt vad gäller lån på bostäder. När räntan är låg är

Läs mer

Kompletterande lösningsförslag och ledningar, Matematik 3000 kurs A, kapitel 2

Kompletterande lösningsförslag och ledningar, Matematik 3000 kurs A, kapitel 2 Kapitel 2.1 2101, 2102, 2103, 2104 Exempel som löses i boken. 2105 Hela cirkeln är 100 %. Den ofärgade delen är 100 % - 45 % = 55 % 2106 a) Antalet färgade rutor 3 = b) 3 = 0, 6 c) 0,6 = 60 % Totala antalet

Läs mer

Intervall I stasbeskattningen ( ) Skatt vid nedre gränsen: 515. Överstigande %: 17,5 %

Intervall I stasbeskattningen ( ) Skatt vid nedre gränsen: 515. Överstigande %: 17,5 % Du sätter in 320 euro på ditt konto. Efter ett år har du fått ränteintäkter och du har nu 326 euro på kontot. Hur stor är den årliga räntesatsen på kontot? Priset på ett par sandaler sänks under sommaren

Läs mer

PROVUPPGIFTER. Steg 9 10 Bråk och procent. Godkänd 9 10 1 Skriv 0,03 i procentform. 2 Skriv i blandad form.

PROVUPPGIFTER. Steg 9 10 Bråk och procent. Godkänd 9 10 1 Skriv 0,03 i procentform. 2 Skriv i blandad form. Steg 9 10 Bråk och procent Godkänd 9 10 1 Skriv 0,03 i procentform. 16 2 Skriv i blandad form. 5 3 Vilket eller vilka av talen är lika med en åttondel? 0,8 2 8 2 16 0,12 1,8 4 Skriv 7 % i decimalform.

Läs mer

Hur påverkar insatshöjningen bostadsrättsföreningen?

Hur påverkar insatshöjningen bostadsrättsföreningen? Bostadsrättsföreningen Nazaret Insatshöjning Undertecknade, Per-Olof Blad, Carl-Gustav Melén och Tryggve Ottosson, som fått styrelsens uppdrag att redovisa konsekvenserna av en insatshöjning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Allmän information om bolån

Allmän information om bolån Allmän information om bolån Blasieholmsgatan 4B, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Allmän information om bolån 1 Denna information har tagits

Läs mer

Bolånekod. EU-kod för information om bolån

Bolånekod. EU-kod för information om bolån Svenska Bankföreningen 2002-04-10 Version 2 Bolånekod EU-kod för information om bolån Allmän information till konsumenten Informationen i denna folder har tagits fram gemensamt av de långivare som är medlemmar

Läs mer

Studielån: Dags välja återbetalningsalternativ

Studielån: Dags välja återbetalningsalternativ November 2004 Studielån: Dags välja återbetalningsalternativ För dig som har studielån och avslutat studierna höstterminen 2003 eller vårterminen 2004 startar återbetalningen nästa år. Har du lån i både

Läs mer

Lektion 1 och Lektion 2

Lektion 1 och Lektion 2 Repetition ì Lektion 1 och Lektion 2 LEKTION 1 LEKTION 2 Procent (2,5 %) 2,5% / 100 = 0,025 Hur mycket är x % av y Enkel ränteräkning (med Dd) Lån med jämn amortering 1 + 2,5/100 = 1,025 Ränta på ränta

Läs mer

Familjens ekonomi. Skatter Det finns många olika slags skatter. Huvudsakligen kan man dela in dem i Varuskatter och Inkomstskatter.

Familjens ekonomi. Skatter Det finns många olika slags skatter. Huvudsakligen kan man dela in dem i Varuskatter och Inkomstskatter. Bilaga 3 1. Ur Samhällskunskap A Familjens ekonomi Olika familjer Det finns många olika sorters familjer. Man kan leva i en s k kärnfamilj, med mamma, pappa och barn. Man kan leva som ensamstående. Det

Läs mer

Kul att just du visar intresse för utbildningen Ekonomismart, och funderar på att använda materialet i ditt förebyggande arbete.

Kul att just du visar intresse för utbildningen Ekonomismart, och funderar på att använda materialet i ditt förebyggande arbete. Faktabok Kul att just du visar intresse för utbildningen Ekonomismart, och funderar på att använda materialet i ditt förebyggande arbete. Vi har i den här faktaboken samlat underlag kring de frågeställningar

Läs mer

Frågor och Svar. 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor

Frågor och Svar. 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor Frågor och Svar 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor 1 KREDITPRÖVNING OCH KREDITREGLER Vad kan Bättre Bolån belåna? Bättre Bolån belånar

Läs mer

ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER

ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER FöreningsSparbanken och samverkande sparbanker Institutet för privatekonomi (1) Rapport ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER Institutet för Privatekonomi Ulla Samuel Januari

Läs mer

JOHAN WERNER 2008-01-10 0 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB. leasa eller köpa. ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb

JOHAN WERNER 2008-01-10 0 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB. leasa eller köpa. ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb JOHAN WERNER 2008-01-10 0 leasa eller köpa ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb JOHAN WERNER 2008-01-10 1 Leasing eller köp av maskinpark? De senaste åren har det blivit allt

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

Matematik. Kursprov, vårterminen 2012. Elevhäfte. Del I och Del II. Elevens namn och klass/grupp

Matematik. Kursprov, vårterminen 2012. Elevhäfte. Del I och Del II. Elevens namn och klass/grupp Kursprov, vårterminen 2012 Matematik Elevhäfte Del I och Del II 1b Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov

Läs mer

Vässa ekonomin i vinter

Vässa ekonomin i vinter Du öppnar väl ditt orange kuvert? Nu kan du göra bankärenden på nya sätt och på nya platser. Smart Safety: enklare för dig svårare för tjuven. Vässa ekonomin i vinter Januari 2009 Nytt år nya möjligheter

Läs mer

Då lönar det sig att skatta av uppskovet

Då lönar det sig att skatta av uppskovet Då lönar det sig att skatta av uppskovet Lönar det sig att skatta av gamla uppskov i nästa års deklaration? Den som gör det slipper både höjd reavinstskatt och den nya uppskovsskatten. Ändå är det inte

Läs mer

Kul att just du visar intresse för utbildningen Ekonomismart, och funderar på att använda materialet i ditt förebyggande arbete.

Kul att just du visar intresse för utbildningen Ekonomismart, och funderar på att använda materialet i ditt förebyggande arbete. Faktabok Kul att just du visar intresse för utbildningen Ekonomismart, och funderar på att använda materialet i ditt förebyggande arbete. Vi har i den här faktaboken samlat underlag kring de frågeställningar

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

?Har du För dig som är ung! koll

?Har du För dig som är ung! koll Har du koll? För dig som är ung! Har du råd att bli vuxen? Alla tonåringar drömmer nog om att bli vuxen. Om att bestämma över sitt eget liv och ta sina egna beslut. Om friheten att tjäna egna pengar och

Läs mer

Frivilligt kapitaltillskott. Information till medlemmar i RB Brf Silfverdalen

Frivilligt kapitaltillskott. Information till medlemmar i RB Brf Silfverdalen Frivilligt kapitaltillskott Information till medlemmar i RB Brf Silfverdalen Agenda Presentation av Stefan Engberg, Fristående Affärsutveckling AB En titt bakåt i tiden Balansräkningen och avgiften idag

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

Ålandsbanken bostadslån

Ålandsbanken bostadslån Ålandsbanken bostadslån Ålandsbankens bostadslån ger dig rörelsefrihet På Ålandsbanken vet vi hur viktigt det är att du får rätt upplägg på ditt bostadslån. Att köpa lägenhet, hus eller bygga nytt är ett

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

Inlämningsuppgift kalkylproram

Inlämningsuppgift kalkylproram Inlämningsuppgift kalkylproram Excel 2012-11-26 Sida 1 / 6 Innehållsförteckning A1. Vilka är de fyra lägenheterna med billigast kvadratmeterpris?... 3 Vilka lägenheter har jag råd att bo i om månadskostnaden

Läs mer

c) Hur stort blir det bokförda värdet år 2010 efter att det årets avskrivningar är gjorda?

c) Hur stort blir det bokförda värdet år 2010 efter att det årets avskrivningar är gjorda? Bo Ekdahl Hörby Lärcenter Prov Redovisning, Namn: Uppgift 1 (4 p) Ett företag köpte en kopieringsmaskin för 120 000 kr år 2008. Man bedömer att den har en ekonomisk livslängd på 6 år. Man betalar hälften

Läs mer

VI BJUDER MASTERCARD. Samla bonus på 25 miljoner inköpsställen världen över!

VI BJUDER MASTERCARD. Samla bonus på 25 miljoner inköpsställen världen över! VI BJUDER PÅ ÅRSAVGIFTEN FÖRSTA ÅRET! 10 på siba kortet MASTERCARD Samla bonus på 25 miljoner inköpsställen världen över! Bonuspoäng på allt överallt! Med SIBA MasterCard samlar du bonus på alla köp du

Läs mer

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen 2002-09-16 Ny lånemodell Ändring i kapitalförsörjningsförordningen Regeringen tog den 10 maj 2002 beslut om att ändra 6 första stycket i kapitalförsörjningsförordningen. Ändringen trädde i kraft den 1

Läs mer

3-7 Procentuella förändringar

3-7 Procentuella förändringar Namn: 3-7 Procentuella förändringar Inledning Du har arbetat mycket med procent, rabatter och påslag. Nu skall du lära dig konsten att beräkna procentuella förändringar. Som alltid gäller att du måste

Läs mer

SAMSAM 1b - 04 Privatekonomi1.notebook January 26, Privatekonomi

SAMSAM 1b - 04 Privatekonomi1.notebook January 26, Privatekonomi Privatekonomi Förslag någon? 25 000 kr (minimal risk) Fonder En färdig samling aktier (kallad portfölj) i olika företag. Sprider riskerna. Ofta mindre riskfyllt än enskilda aktier. Lån Varför lånar

Läs mer

T E N T A M E N S S K R I V N I N G

T E N T A M E N S S K R I V N I N G Apotekarprogrammet (MAPTY/F2APO), T8 Företagsekonomi för icke-ekonomer FIE840, VT 2010 T E N T A M E N S S K R I V N I N G Torsdag 3 juni 2010, kl 08.00-12.30 Lokal: Universitetets skrivsal, Viktoriagatan

Läs mer

Samhällsekonomi. Ekonomi = Hushållning. Betalning = Hur hänger din, familjens och Sveriges ekonomi ihop? Pengar, varför då?

Samhällsekonomi. Ekonomi = Hushållning. Betalning = Hur hänger din, familjens och Sveriges ekonomi ihop? Pengar, varför då? Samhällsekonomi = Hur hänger din, familjens och Sveriges ekonomi ihop? Ekonomi = Hushållning eller En vetenskap uppfunnen av överklassen för att komma åt frukten av underklassens arbete / August Strindberg?

Läs mer

Analys och rekommendation från Hem och Fastighet avseende Räntestrategi för Brf Granatäpplet

Analys och rekommendation från Hem och Fastighet avseende Räntestrategi för Brf Granatäpplet Analys och rekommendation från Hem och Fastighet avseende Räntestrategi för Brf Granatäpplet Bakgrund... 2 Analys & rekommendation... 2 Sammanfattning... 5 Ordlista... 6 Bakgrund Hem och Fastighet har

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi i januari 2010. Stockholm 2009-11-24

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi i januari 2010. Stockholm 2009-11-24 Pressmeddelande Stockholm 2009-11-24 Så blir din ekonomi i januari 2010 Har du jobb och dessutom bostadslån med rörlig ränta? Då tillhör du vinnarna. Är du däremot pensionär i hyresrätt går du på minus.

Läs mer

Välkommen till Lyxfällan ett arbete om hushållsekonomi

Välkommen till Lyxfällan ett arbete om hushållsekonomi Välkommen till Lyxfällan ett arbete om hushållsekonomi De följande 3-4 veckorna kommer ni att arbeta med uppgifter kopplade till hushållsekonomi. Arbetet sker i mindre grupper där ni resonerar och diskuterar

Läs mer

Användarmanual för tjänsterna. TM Konto Nollränta TM Konto Faktura/Konto

Användarmanual för tjänsterna. TM Konto Nollränta TM Konto Faktura/Konto Användarmanual för tjänsterna TM Konto Nollränta TM Konto Faktura/Konto Innehållsförteckning 1. Webbadressen och butikens password 2. Betalningsalternativ: Nollränta och Faktura/Konto 3. Så här gör du

Läs mer

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5 1 Del 1 Praktikfall I denna första del av arbetsboken ska du arbeta med redovisning i olika företag. Det finns fem praktikfall av olika omfattning som du kan arbeta med. I det första får du lite tips och

Läs mer

Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2010:6) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar

Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2010:6) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2010:6) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar Grundförfattningen Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna.

Läs mer

Gilla Din Ekonomi. Birger Sjöbergsgymnasiet Vänersborg 2012-10-31

Gilla Din Ekonomi. Birger Sjöbergsgymnasiet Vänersborg 2012-10-31 Gilla Din Ekonomi Birger Sjöbergsgymnasiet Vänersborg 2012-10-31 Ung & Student Koll på läget Från 13 år får ungdomar skaffa ett eget konto med kort. Och på 18 årsdagen öppnar sig en hel värld av möjligheter.

Läs mer

Uppgift: Likviditets- och Resultatbudget

Uppgift: Likviditets- och Resultatbudget Uppgift: Likviditets- och Resultatbudget Med utgångspunkt från funktionsbudgeterna och balansräkningen för den 1/1 ska en likviditetsbudget upprättas för januari. I tabellen nedan visas en sammanställning

Läs mer

Dina pengar och din ekonomi

Dina pengar och din ekonomi Dina pengar och din ekonomi PRIVATEKONOMI PÅ ENKEL SVENSKA 2 Det här är en broschyr om pengar. Språket i texterna är på enkel svenska. Broschyren har tio kapitel med information om bland annat att spara

Läs mer

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushållning. Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ulrika Rosqvist-Lindahl,

Läs mer

732G71 Statistik B. Föreläsning 5. Bertil Wegmann. November 12, IDA, Linköpings universitet

732G71 Statistik B. Föreläsning 5. Bertil Wegmann. November 12, IDA, Linköpings universitet 732G71 Statistik B Föreläsning 5 Bertil Wegmann IDA, Linköpings universitet November 12, 2015 Bertil Wegmann (IDA, LiU) 732G71, Statistik B November 12, 2015 1 / 16 Index Ett index beskriver en eller era

Läs mer

Ett enpersonshushåll utan barn får drygt 500 kronor mer i disponibel inkomst till följd av högre löner och lägre skatt.

Ett enpersonshushåll utan barn får drygt 500 kronor mer i disponibel inkomst till följd av högre löner och lägre skatt. Pressmeddelande 20 november 2013 Så här blir din ekonomi 2014 Reallöneökningar, skattesänkningar, låg inflation och låga räntor. Det bäddar för att många svenskar kan se fram emot mer pengar nästa år och

Läs mer

Kan du det här? Geometrisk summa och linjär optimering

Kan du det här? Geometrisk summa och linjär optimering Kan du det här? Geometrisk summa och linjär optimering o Vad menas med en geometrisk talföljd? o Vad menas med geometrisk summa? Kan du beräkna geometrisk summa? o Hur kan geometrisk talföljd tillämpas

Läs mer

Är hushållens skulder ett problem?

Är hushållens skulder ett problem? Är hushållens skulder ett problem? Alexandra Leonhard alexandra.leonhard@boverket.se Vad gör Boverket och f.d. BKN? BKN:s uppdrag: Kreditgarantier Förvärvsgarantier Hyresgarantier Stöd till kommuner Analyser:

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon E-post Webbadress Cakewalk Capital AB, org nr. 556886-6007 Ejdervägen 2, 47132

Läs mer

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag.

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag. Nyheter 2014 Löntagare Det femte jobbskatteavdraget ger några hundralappar (150-340 kronor, beroende på inkomst) mer i plånboken varje månad. Från årsskiftet höjs även brytpunkten för statlig inkomstskatt,

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden; FFFS 2011:47 Utkom från trycket

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Investeringsbedömning (forts) Resultat- och balansräkning Finansieringsanalys av ett bostadsköp Jämförelse mellan bostadsrätt och villa Boendekostnadskalkyl Hur ska köpet

Läs mer

Seniorlån vad seniorlån innebär vad du behöver tänka på innan du tar ett seniorlån exempel ur livet

Seniorlån vad seniorlån innebär vad du behöver tänka på innan du tar ett seniorlån exempel ur livet Seniorlån vad seniorlån innebär vad du behöver tänka på innan du tar ett seniorlån exempel ur livet 1 (8) PM 2016-04-04 Tänk på det här innan du tar ett seniorlån: Seniorlån ska betalas tillbaka med ränta.

Läs mer

Vässa ekonomin i vinter

Vässa ekonomin i vinter Du öppnar väl ditt orange kuvert? Upptäck Aktiehandel på nätet. Smart Safety: enklare för dig svårare för tjuven. Vässa ekonomin i vinter Januari 2009 Nytt år nya möjligheter Det år som vi nu lämnat bakom

Läs mer

Sverige behöver sitt inflationsmål

Sverige behöver sitt inflationsmål Sverige behöver sitt inflationsmål Fores 13 oktober Vice riksbankschef Martin Flodén Varför inflationsmål? Riktmärke för förväntningarna i ekonomin Underlättar för hushåll och företag att fatta ekonomiska

Läs mer

1. En konsument är en person som förbrukar varor och tjänster. 2. Ordet ekonomi betyder hushållning dvs att man hushåller med sina resurser.

1. En konsument är en person som förbrukar varor och tjänster. 2. Ordet ekonomi betyder hushållning dvs att man hushåller med sina resurser. 1. En konsument är en person som förbrukar varor och tjänster. 2. Ordet ekonomi betyder hushållning dvs att man hushåller med sina resurser. 3. Budget är en plan över inkomster och utgifter. Det kan t.ex

Läs mer

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Tillsammans är vi Sveriges största medlemsbank JAK har cirka 39 000 medlemmar över hela Sverige och vilar

Läs mer

Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv.

Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv. Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv. Hypotekspension så fungerar det. Med Hypotekspension kan du få loss pengar ur värdestegringen på din bostad och ändå bo kvar. Ing-Britt är äntligen på väg

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 599. Slutliga Villkor Lån 599

Swedbank ABs. SPAX Lån 599. Slutliga Villkor Lån 599 Slutliga Villkor Lån 599 Swedbank ABs SPAX Lån 599 Dollarintervall - Återbetalningsdag 2013-02-19 Serie A (SWEODOL1) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

Matematik. Kursprov, vårterminen 2012. Elevhäfte. Del III. Elevens namn och klass/grupp

Matematik. Kursprov, vårterminen 2012. Elevhäfte. Del III. Elevens namn och klass/grupp Kursprov, vårterminen 2012 Matematik Elevhäfte Del III 1b Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 602. Slutliga Villkor Lån 602

Swedbank ABs. SPAX Lån 602. Slutliga Villkor Lån 602 Slutliga Villkor Lån 602 Swedbank ABs SPAX Lån 602 Dollarintervall - Återbetalningsdag 2013-03-26 Serie A (SWEODOL3) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

Seniorlån vad seniorlån innebär vad du behöver tänka på innan du tar ett seniorlån exempel ur livet

Seniorlån vad seniorlån innebär vad du behöver tänka på innan du tar ett seniorlån exempel ur livet Seniorlån vad seniorlån innebär vad du behöver tänka på innan du tar ett seniorlån exempel ur livet Seniorlån i korthet Tänk på det här innan du tar ett seniorlån: Seniorlån är generellt sett dyra lån

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Samhällsekonomi. Ekonomi = Hushållning. Begrepp = Hur hänger din, familjens och Sveriges ekonomi ihop?

Samhällsekonomi. Ekonomi = Hushållning. Begrepp = Hur hänger din, familjens och Sveriges ekonomi ihop? Samhällsekonomi = Hur hänger din, familjens och Sveriges ekonomi ihop? Ekonomi = Hushållning eller En vetenskap uppfunnen av överklassen för att komma åt frukten av underklassens arbete / August Strindberg?

Läs mer

Ekonomi. Makroekonomi. Makroekonomi. Plan för makroekonomi. Ekonomi hur man allokerar knappa resurser. Lär Lätt! Makroekonomi Kap 1-5, 7, 9

Ekonomi. Makroekonomi. Makroekonomi. Plan för makroekonomi. Ekonomi hur man allokerar knappa resurser. Lär Lätt! Makroekonomi Kap 1-5, 7, 9 Makroekonomi Lär Lätt! Makroekonomi Kap 1-5, 7, 9 Ekonomi Ekonomi hur man allokerar knappa resurser Mikroekonomi studerar individer och företag (enskilda individer) Makroekonomi studerar aggregerade variabler

Läs mer

Högskoleprovet. Block 5. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter.

Högskoleprovet. Block 5. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter. Block 5 2008-04-05 Högskoleprovet Svarshäfte nr. DELPROV 9 NOGf Delprovet innehåller 22 uppgifter. Anvisningar Varje uppgift innehåller en fråga markerad med fet stil. Uppgiften kan även innehålla viss

Läs mer

Fortsätt sedan med nästa kapitel (2 Budget ) och gör samma sak. Du ska göra så med alla 10 kapitlen. Lyssna och svara.

Fortsätt sedan med nästa kapitel (2 Budget ) och gör samma sak. Du ska göra så med alla 10 kapitlen. Lyssna och svara. Gå in på www.sfiekonomi.se Klicka först på 1. Boendeformer och sedan på Lyssna på Del 1 Inledning, Del 2 Vad ingår i hyran?, Del 3 Bostadsbidrag. Svara sedan på uppgifterna nedan (Kapitel 1 Bostad. Fortsätt

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

EUROPEISKT AVTAL OM EN FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION VID BOSTADSLÅN

EUROPEISKT AVTAL OM EN FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION VID BOSTADSLÅN EUROPEISKT AVTAL OM EN FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION VID BOSTADSLÅN Detta avtal har förhandlats fram mellan och antagits av europeiska konsumentorganisationer och europeiska föreningar av kreditinstitutioner

Läs mer

Hyreshöjning fr om för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI Bilagor: Tabell 1 och 2

Hyreshöjning fr om för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI Bilagor: Tabell 1 och 2 Cirkulärnr: 104 Diarienr: 2005/2638 Handläggare: Linda Andersson Avdelning: Avd för Tillväxt och samhällsbyggnad Sektion/Enhet: Kommunal teknik Datum: 2005-11-28 Mottagare: Kommunstyrelsen Fastighetskontoret

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Namn: Personnummer: Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut

Läs mer

Allmänna villkor för lån och placeringar - september 2009

Allmänna villkor för lån och placeringar - september 2009 Allmänna villkor för lån och placeringar - september 2009 Låneformer Motparten får ta upp lån i svenska kronor inom den låneram som vid varje tidpunkt gäller enligt beslut av regeringen. För motparter

Läs mer

Uppgift 2 (2 p) Budgetar kan användas som ekonomiska styrmedel. Ange på vilka sätt man kan styra verksamheten med hjälp av budgetering.

Uppgift 2 (2 p) Budgetar kan användas som ekonomiska styrmedel. Ange på vilka sätt man kan styra verksamheten med hjälp av budgetering. Bo Ekdahl Prov Företagsekonomi B Hörby Lärcenter Planering och budgetering Budgetuppföljning och analys Namn: Uppgift 1 (3 p) I boken skrivs det att planering bör göras med flera olika tidshorisonter.

Läs mer

STATSOBLIGATIONSLÅN FÖR STATSOBLIGATIONSLÅN MED INDEXKLAUSUL ÅTERBETALNINGSDAG DEN 1 DECEMBER 2020 LÅN 3102. Svenska staten genom Riksgäldskontoret.

STATSOBLIGATIONSLÅN FÖR STATSOBLIGATIONSLÅN MED INDEXKLAUSUL ÅTERBETALNINGSDAG DEN 1 DECEMBER 2020 LÅN 3102. Svenska staten genom Riksgäldskontoret. STATSOBLIGATIONSLÅN ALLMÄNNA VILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONSLÅN MED INDEXKLAUSUL ÅTERBETALNINGSDAG DEN 1 DECEMBER 2020 LÅN 3102 Låntagare Lånebelopp Försäljningssätt Räntesats Räntebelopp Svenska staten genom

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg

Avgifter för äldreomsorg Avgifter för äldreomsorg 2015 Göteborg Stad tar ut avgifter för service, stöd och omvårdnad inom äldreomsorgen. Din kostnad beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får.

Läs mer

Bolånestatistik januari augusti 2004

Bolånestatistik januari augusti 2004 1 Bolånestatistik januari augusti 2004 Presentation hos Bankföreningen 16 september 2004 2 Bostadsutlåning från bostadsinstitut och banker Utlåning mot säkerhet i bostad, miljarder kronor, augusti 2003

Läs mer

Penningpolitiska överväganden i en ovanlig tid

Penningpolitiska överväganden i en ovanlig tid Penningpolitiska överväganden i en ovanlig tid Business Arena 17 september 2015 Vice riksbankschef Martin Flodén Miljarder kronor Minusränta och tillgångsköp Mycket låg reporänta Köp av statsobligationer

Läs mer

Regressions- och Tidsserieanalys - F5

Regressions- och Tidsserieanalys - F5 Regressions- och Tidsserieanalys - F5 Index (Extra material) Linda Wänström Linköpings universitet November 19 Wänström (Linköpings universitet) F5 November 19 1 / 17 Index Ett index beskriver en eller

Läs mer

Indexering av pensionerna

Indexering av pensionerna Indexering av pensionerna Vid varje årsskifte räknas alla pensionärers ålderspensioner om. Omräkningen innebär att pensionen justeras beroende på hur inkomster och priser förändras i samhället. Omräkningen

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet Räntan som det garanterade värdet och framtida premieinbetalningar räknas upp med sänks till 1 procent före

Läs mer

Pressmeddelande. Hushållens ekonomi under 40 år. Stockholm 6 september 2011

Pressmeddelande. Hushållens ekonomi under 40 år. Stockholm 6 september 2011 Pressmeddelande Stockholm 6 september 2011 Hushållens ekonomi under 40 år En tvåbarnsfamilj har dubbelt så mycket över idag efter nödvändiga utgifter. Konsumtionen per individ är fördubblad, men matens

Läs mer

Hantering av ränteavdraget

Hantering av ränteavdraget ES/PR Peter Nilsson PM till Nämnden för KPI 2014-10-16 1(10) Hantering av ränteavdraget För diskussion Syftet med denna PM är att utgöra underlag för en diskussion om, och i så fall hur, avdragsrätten

Läs mer

c) a) b) c) tre och en halv miljon

c) a) b) c) tre och en halv miljon REPETITION 1 A 1 Hur många procent av figurerna är gula a) b) c) 2 Hur mycket är a) 10 % av 7 kr b) 30 % av 600 kr c) 7 % av 20 000 kr 3 Skriv bråken i enklaste form. a) 4 28 b) 1 2 c) 16 40 4 Skriv i

Läs mer

Beräkning av räntekostnadsindex i KPI

Beräkning av räntekostnadsindex i KPI Pm till nämnden för KPI 1(9) 2012-04-19 Beräkning av räntekostnadsindex i KPI För diskussion Förändringar i räntekostnadsindex har de senaste åren haft ett stort genomslag på Konsumentprisindex (KPI).

Läs mer

Helén Örtegren. Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sektionen för infrastruktur och fastigheter

Helén Örtegren. Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sektionen för infrastruktur och fastigheter Cirkulärnr: 16:70 Diarienr: 16/07222 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Helén Örtegren Datum: 2016-12-20 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Tabell 1 Tabell 2 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sektionen

Läs mer

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Grunduppgifter... 3 2 Föreningens anskaffningskostnad... 3 3 Finansiering... 4 4 Föreningens utgifter... 5 4.1 Drifts-

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A VÅREN 1999. Tidsbunden Del II

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A VÅREN 1999. Tidsbunden Del II Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av november 1999. NATIONELLT

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut ger 6 poäng.

Läs mer